CESTOVNÍ RUCH (2012) Kompletní ŠVP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CESTOVNÍ RUCH (2012) Kompletní ŠVP"

Transkript

1 školní vzdělávací program Cestovní ruch (2012) Cestovní ruch CESTOVNÍ RUCH (2012) Kompletní ŠVP

2 PLACE HERE Cestovní ruch (2012) Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Cestovní ruch (2012) Motivační název Cestovní ruch Datum Název RVP Verze třetí Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Platnost Forma vzdělávání denní forma vzdělávání Délka studia v letech: 4 Název školy Adresa Jaselská 832, Hranice IČ REDIZO Ředitel Mgr. Petr Flajšar Telefon Fax www ssos.cz Zřizovatel Adresa Mgr. Petr Flajšar Pod Křivým 383, Hranice Telefon Doplňující údaje Poslední zařazení MŠMT ČR studijního oboru M/02 Cestovní ruch ze dne pod č.j / datum, podpis, razítko 2

3 Profil absolventa 2 Profil absolventa Název školy Adresa Zřizovatel Název ŠVP Jaselská 832, Hranice Mgr. Petr Flajšar Cestovní ruch (2012) Platnost Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Kód a název oboru Délka studia v letech: 4 Název školy: Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Adresa: Jaselská 832, Hranice Zřizovatel: Mgr. Petr Flajšar Název ŠVP: Cestovní ruch Kód a název oboru vzdělání: M/02 Cestovní ruch Platnost: od 1. září 2012 Absolventi studijního oboru Cestovní ruch najdou uplatnění v komplexu služeb cestovního ruchu. Mohou vykonávat činnosti charakteru obchodně-podnikatelského, provozního a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení ve všech organizačně právních formách podnikání v cestovním ruchu. Absolventi najdou uplatnění jako pracovníci cestovních kanceláří, cestovních agentur, dopravců zabý-vajících se přepravou rekreantů, turistických informačních center, hotelových a lázeňských komplexů, rekreačních středisek, ubytovacích a stravovacích zařízení, popř. ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu. Uplatní se dále na pozicích vedoucích zájezdů, průvodců cestovního ruchu, delegátů cestovních kanceláří, organizátorů zájezdů, animátorů volného času, recepčních, ekonomů, pracovníků marketingu a reklamy ve všech oblastech cestovního ruchu. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách. Přehled klíčových kompetencí: je schopen se efektivně učit samostatně řeší běžné pracovní i mimopracovní problémy vyjadřuje se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích stanovuje si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní pečuje o své zdraví spolupracuje s ostatními a přispívá k utváření vhodných mezilidských vztahů uznává hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti, jedná v souladu s trvale udržitelným rozvojem a podporuje hodnoty národní, evropské i světové kultury optimálně využívá svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení funkčně využívá matematické dovednosti v různých životních situacích pracuje s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívá adekvátní zdroje informací a efektivně pracuje s informacemi Přehled odborných kompetencí: 3

4 Profil absolventa je schopen vykonávat a organizovat odbornou činnost je schopen vykonávat obchodně podnikatelské aktivity je schopen dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví je schopen usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků a služeb je schopen jednat ekonomicky v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje Klíčové kompetence Kompetence k učení je schopen se efektivně učit Kompetence k řešení problémů samostatně řeší běžné pracovní i mimopracovní problémy Komunikativní kompetence vyjadřuje se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích Personální a sociální kompetence spolupracuje s ostatními a přispívá k utváření vhodných mezilidských vztahů pečuje o své zdraví stanovuje si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní Občanské kompetence a kulturní povědomí uznává hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti, jedná v souladu s trvale udržitelným rozvojem a podporuje hodnoty národní, evropské i světové kultury Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám optimálně využívá svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení Matematické kompetence funkčně využívá matematické dovednosti v různých životních situacích Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi pracuje s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívá adekvátní zdroje informací a efektivně pracuje s informacemi Odborné kompetence Vykonávat a organizovat odborné činnosti služeb cestovního ruchu je schopen vykonávat a organizovat odbornou činnost Vykonávat obchodně podnikatelské aktivity ve službách cestovního ruchu je schopen vykonávat obchodně podnikatelské aktivity Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci je schopen dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví 4

5 Profil absolventa Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb je schopen usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků a služeb Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje je schopen jednat ekonomicky v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje 5

6 Charakteristika školy 3 Charakteristika školy Název školy Adresa Název ŠVP Jaselská 832, Hranice Cestovní ruch (2012) Platnost Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Kód a název oboru Délka studia v letech: 4 Od svého vzniku v roce 1991 se škola výhradně věnuje vzdělávání ve čtyřletých oborech, zakončených maturitní zkouškou. Svou profilací doplňuje vzdělávací nabídku středoškolského studia v hranickém regionu o obory zaměřené na informační technologie, ekonomiku, cestovní ruch, bezpečnost a právo.v současnosti se na škole vzdělávají žáci v následujících oborech: M/01 Informační technologie - ŠVP Správce informačních systémů M/02 Cestovní ruch - ŠVP Cestovní ruch M/01 Bezpečnostně právní činnost - ŠVP Bezpečnost a právo H/01 Rekondiční a sportovní masér - ŠVP Rekondiční a sportovní masér Ve své budově na ulici Jaselská v Hranicích škola vzdělává průměrně 260 žáků v denním studiu. Okolo 75 absolventů pokračuje ve vzdělávání na vysokých či vyšších odborných školách. Pro zájemce zajišťuje škola ubytování v domově mládeže, vzdáleném od sídla školy cca 500 m. Stravování žáků je zajištěno v budově školy. Široké spektrum nabídky programů celoživotního vzdělávání (rekvalifikační kurzy, akademie třetího věku aj.), zájezdové činnosti žáků a široké veřejnosti (cestovní agentura při SSOŠ Hranice, s.r.o.) a aktivit směřujících k certifikaci v oblasti výpočetní techniky škola je akreditovaným střediskem ČSKI pro udělování certifikátu ECDL (počítačová gramotnost), CISCO (počítačové sítě), EBCL (ekonomika), City & Guilds (londýnský vzdělávací institut jazykové schopnosti), možnost získání průvodcovských zkoušek (cestovní ruch), řidičského oprávnění skupiny B (osobní vozidla) aj.,vytváří prostor účastníkům vzdělávání ve škole k tomu, aby byl splněn jeden z hlavních cílů školy plnohodnotné uplatnění na trhu práce či následné vzdělávání absolventů SSOŠ Hranice, s.r.o. Škola je zapojena do mezinárodního projektu partnerství škol COMENIUS s dalšími 3 školami v zahraničí. Po jeho ukončení bude škola usilovat o nalezení dalších zahraničních partnerů a o opětovné zapojení do mezinárodního projektu. Vylepšovat své pozice na vzdělávacím trhu chceme zabezpečením nabídky kvality, inovací a novinek v pedagogickém procesu a podmínek vzdělávání ve škola. Atmosféra, vnitřní klima školy, budování na partnerském vztahu žák učitel rodič je oblastí, která musí vytvářet dobrý obraz školy. Škola získala zlatý certifikát kvality, udělený MŠMT ČR a SSŠ ČMS, má zaveden systém ISO 9001:2001 (management jakosti) a ISO 14001:2005 (enviromentální management). Nedílnou sočástí školy je Speciální pedagogické centrum, jež se zaměřuje na vývojové poruchy učení (dyslexie, dysgrafie aj.) a kariérní poradenství. 6

7 Charakteristika ŠVP 4 Charakteristika ŠVP Název školy Adresa Název ŠVP Jaselská 832, Hranice Cestovní ruch (2012) Platnost Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Kód a název oboru Délka studia v letech: 4 Celkové pojetí vzdělávání ve školním vzdělávacím programu Záměrem vzdělávání v oboru cestovní ruch je připravit žáka pro plnohodnotné zapojení do pracovního procesu a pomoci mu najít uplatnění na trhu práce. Žák je připravován tak, aby po ukončení středo-školského studia buď pokračoval ve studiu na vyšších typech škol ( vyšší odborné školy, vysoké školy), nebo uplatnili nabyté zkušenosti, vědomosti a dovednosti v pracovním procesu na pozicích, jež odpoví-dají jejich dosaženému vzdělání a odbornosti. Velký důraz je v průběhu celého studia je kladen na tři prioritní oblasti: 1. jazykové vzdělávání Po celé čtyři roky rozvíjí žáci své kompetence ve vyučovacích předmětech český jazyk, literárně historický přehled, první cizí jazyk a druhý cizí jazyk. V průběhu studia mohou žáci vykonávat jazykové zkoušky britského zkušebního institutu City & Guilds. Tyto zkoušky mají význam především při získávání pracovního či studijního umístění v zemích Evropské unie a britského Commonwealthu. Škola je akreditovaným zkušebním cen-trem tohoto institutu. 2. informační a komunikační technologie Zdokonalování a rozvíjení kompetencí v oblasti informačních technologií probíhá po celou dobu studia ve vyučovacím předmětu informační technologie. Výpočetní technika a informační technologie prolínají vzdělávací proces prakticky ve všech vy-učovacích předmětech výuka je masivně podporována prostředky ICT a počítačovými progra-my. Hojně bude využívána práce s internetem při vyhledávání, třídění a zpracovávání informací a práce se specifickými počítačovými programy (např. účetní programy, rezervace ubytování, rezervace dopravy aj.) Důležitou součástí pak bude elektronická komunikace, práce s www stránkami a práce v informačním systému školy a dalších informačních systémech. Taktéž v této prioritní oblasti mohou žáci získat mezinárodně uznávaný certifikát ECDL, který je v rámci Evropské unie doporučen a používán jako standard počítačové vzdělanosti. Škola je akreditovaným testovacím střediskem ECDL. 3. vlastní odbornost cestovní ruch Vyučovací předměty, které formují vlastní odbornost studijního oboru cestovní ruch - země-pis, dějiny kultury, podnikání, účetnictví, marketing a management, komunikační techniky, služby cestovního ruchu, provoz cestovní kanceláře, učební praxe. V rámci této prioritní oblasti rozvíjí žáci zejména odborné kompetence uplatnitelné v oblasti cestovního ruchu. I v této oblasti mohou žáci získat další certifikáty průvodcovské zkoušky, EBCL certifikát ekonomické gramotnosti. Vzdělávání směřuje k tomu, aby si žák na potřebné úrovni vytvořil a osvojil celý komplex klíčových kompetencí. Tento proces je realizován ve výuce jednotlivých vyučovacích předmětů tak, aby v souladu s obsahem vzdělávání působil na žáka přirozeně, přiměřeně jeho věku a navazoval na kom-petence a zkušenosti, které žák získal vzděláváním na základní škole a v rodině. Obdobně jsou začleně-na průřezová témata, která se vážou na obsahovou náplň jednotlivých vyučovacích předmětů 7

8 Charakteristika ŠVP a přiroze-nou cestou je rozvíjejí. Metody a formy vzdělávací práce volí pedagogičtí pracovníci se zřetelem k charakteru obsahové náplně jednotlivých vyučovacích předmětů, konkrétní situaci a stavu vzdělávacího procesu s cílem co největšího propojení teoretického vyučování s praktickou činností žáka. Preferuje se co největší začlenění samostatné a týmové práce žáka. Součástí výuky odborných předmětů je účast žáků na níže uvedených akcích během studia. a) jednodenní akce pořádané Cestovní agenturou při SSOŠ: - Vídeň (1. ročník) - Praha (4. ročník) b) vícedenní akce pořádané Cestovní agenturou při SSOŠ: - zahraniční zájezd dle nabídky CA SSOŠ (nutno absolvovat do konce 3. ročníku) c) exkurze: - prohlídka historického jádra Hranic - Teplice nad Bečvou, Hranický kras - Kroměříž - Olomouc - další exkurze v návaznosti na učivo odborných předmětů Žáci se účastní dalších akcí popsaných jako součást školního vzdělávacího programu oboru cestovní ruch (lyžařský kurz, environmentální kurz, sportovně-turistický kurz). Žáci mohou během návštěvy školy absolvovat další jednodenní i vícedenní akce dle aktuální nabídky Cestovní agentury při SSOŠ Hranice. Reálným přiblížením vzdělávacího procesu ke skutečné situaci a práci v cestovním ruchu je realizace souvislých praxí. Žáci absolvují na konci 3. ročníku, resp. o prázdninách po ukončení 3. ročníku, minimálně dvoutýdenní odbornou praxi v zahraničí. Praxi lze absolvovat rovněž v cestovních kancelářích v České republice, ovšem s podmínkou, že se žák zúčastní zahraničního zájezdu pořádaného danou cestovní kanceláří a sám se na jeho přípravě a průběhu aktivně podílí. Popis průběhu odborné praxe je součástí praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů. Jiný průběh výkonu praxe ve 3. ročníku povoluje v individuálních případech ředitel školy. 3.2 Podmínky pro přijetí ke studiu Přijímání ke studiu probíhá v souladu s 16, 17, 20, 59, 60, 63, 70 Zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (Školský zákon). Podmínkou je absolvování základního vzdělání a splnění kritérií přijímacího říze-ní, které každoročně stanovuje ředitel školy. Součástí přijímacího řízení jsou pouze všeobecné podmínky, uchazeči nevykonávají žádné talentové zkoušky. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy stanovit přijímací zkoušku ze zeměpisu a cizího jazyka. Uchazeči, kteří měli na ZŠ v obou pololetích 8. ročníku a v prvním pololetí 9. ročníku studijní průměr do 1,7, jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek a jakéhokoliv hodnocení (bodování) jejich předchozího vzdělávání. Ostatní uchazeči jsou přijímáni na základě hodnocení jednotlivých částí přijímacího řízení (prospěch na základní škole, výstupní hodnocení, pohovor, event. přijímací zkoušky zeměpis, cizí jazyk). Zdravotní způsobilost uchazeče není požadována. 3.3 Hodnocení žáků Pravidla hodnocení žáků jsou stanoveny Školním řádem SSOŠ Hranice, s.r.o. v bodě V. hodnocení vý-sledků vzdělávání 8

9 Charakteristika ŠVP žáků, jež konkretizuje Klasifikační řád, který podrobně popisuje hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Vlastní hodnocení vychází z bodového hodnocení. Celý systém hodnocení preferuje průběžné hodnocení, objektivitu a standardizaci hodnotících procesů, rozmanité formy a metody hod-nocení. Systém výrazně motivuje žáky k dosažení co nejlepších výsledků, učí je sebehodnocení a vede k odpovědnosti za své studijní výsledky. Významným motivačním prvkem pro žáka je možnost získání finančních výhod (stipendia) za dosažené studijní výsledky v každém klasifikačním období ( podmínky upravuje stipendijní řád). Každé hodnocení je evidováno na informačním systému školy, který zaručuje informovanost rodičů o výsledcích vzdělávání každého žáka. Klasifikační řád, stipendijní řád a informační systém školy napomáhají dosažení vzdělávacích cílů. 3.4 Ukončení vzdělávání Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou podle platných norem ( školský zákon a příslušný prováděcí právní předpis v platném znění). Maturitní zkoušku tvoří společná a profilová část. Společná část - probíhá v souladu s obecně platnými právními předpisy ( 78, odst. 1 zákona č. 561/2004Sb. v platném znění). Profilová část - skládá se ze tří povinných zkoušek 1. služby cestovního ruchu ( ústní teoretická zkouška) 2. volitelná ústní teoretická zkouška z jednoho z uvedených předmětů dle výběru žáka - zeměpis, dějiny kultury, podnikání, účetnictví, informační technologie, matematika, cizí jazyk (podmínkou je, že předmět nebyl součástí společné části maturitní zkoušky) 3. komplexní praktická zkouška z odborných předmětů 4. žák může v rámci profilové části maturitní zkoušky konat další maximálně 2 nepovinné zkoušky dle vlastního výběru Ředitel školy upřesní v souladu s legislativou průběh a organizaci maturitní zkoušky. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. 3.5 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění) realizují jednotliví vyučující v úzké spolupráci s třídním učitelem, výchovným poradcem, rodiči a odbornými pracovníky Speciálně pedagogického centra, jež je součástí školy. Přísně individuální přístup, zohlednění individuálních potřeb žáků a úprava vyučovacích metod a metod hodnocení vede k optimálně možné vzdělávací cestě žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. U těžších forem ve spolupráci se SPC budou žáci integrováni dle individuálních podmínek, popř. jim bude zpracován individuální plán studia. Z předmětu tělesná kultura uvolňuje ředitel školy mimo jiné na základě stanoviska lékaře. 3.6 Výuka nadaných žáků Vzdělávání mimořádně nadaných žáků probáhá v úzké spolupráci třídní učitel, vyučující jednotlivých odborných vč předmětů žák (žákyně) rodiče žáka (žákyně), odborní pracovníci SPC při škole a ředitel školy. Striktně individuální přístup, zohlednění idividuálních potřeb, vrozených dispozic, intelektu a talentu mimořádně nadaných 9

10 Charakteristika ŠVP žáků může vyůstit v přeřazení těchto žáků do vyššího ročníku bez absolvování předešlého ročníku, nebo k individuálnímu plánu studia, jež zajistí další rozvoj nadání ve formě rozšířené výuky vyučovacího předmětu (např. matematika, cizí jazyk aj.) resp. skupiny vyučovacích předmětů (např. odborné předměty). Rozhodnutí o přeřazení či individuálním plánu studia vydává ředitel školy po dohodě a se souhlasem všech zainteresovaných. 4.1 Podmínky realizace Organizační zabezpečení výuky každoročně zajišťuje soubor technicko - organizačních opatření ředitele školy pro příslušný školní rok. Materiální zabezpečení vzdělávání Výuka bude probíhat v plně vybavených učebnách v budově na ulici Jaselská 832 v Hranicích, která je v majetku školy (viz. Příloha č.6 - Výpis z katastru nemovitostí). Škola v současnosti disponuje 15 učebnami. 10 učeben je osazeno dataprojektory, 4 počítačové, 1 multimediální a 3 jazykové učebny vytváří kvalitní zázemí pro vzdělávací činnost. Přes 100 počítačů je propojeno v síti, na všech počítačích je přístup k internetu, plně funkční je informační systém. Dostatečné softwarové vybavení počítačové sítě doplňují výukové programy jazykové, ekonomické, matematické aj. Tělesná kultura probíhá v pronajatých tělocvičnách, na bazénu a na stadionu v Hranicích. Personální zabezpečení vzdělávání Výuku společných vzdělávacích oblastí (jazykové vzdělávání, společensko-vědní vzdělávání, přírodovědné vzdělávání, matematické vzdělávání, estetické vzdělávání, vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích), budou zajišťovat stávající členové pedagogického sboru. Vzdělávací oblasti specifické pro studijní obor M/02 Cestovní ruch budou zajišťovat stávající členové pedagogického sboru: Mgr. Rumián, PaedDr. Strnad, Mgr. Čamborová, PhDr. Juračka, pí. Robová, Mgr. Jursíková, Mgr. Okleštěk. Problematiku cestovního ruchu vyučujeme v rámci studijního oboru Obchodní akademie už 8 let. Zaměření odborných předmětů na tuto problematiku dlouhodobě doplňujeme spoluprací s CK, kde taktéž budou probíhat praxe našich žáků. Forma spolupráce s CK je zajišťována smluvně pro konkrétní školní roky. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávání, jejich dodržování a kontrolu sleduje a vyhodnocuje bezpečnostní technik školy. Podmínky stanoveny v dokumentech školy (školní řád. řád BOZP a PO a jiné). 4.2 Začlenění průřezových témat Občan v demokratické společnosti Integrace do výuky PCJ - Anglický jazyk 1. ročník Should. Předložky Příd.jména.Návrhy. 2. ročník Předpřítomný čas. Přátelství. Podmínkové věty. Vztahy. 3. ročník Podmínková souvětí.volný čas. Členy. Kulturní odlišnosti. Trpný rod Modul 1 Modul 2 4. ročník Člověk. Zdraví. Cestování a turistika. 10

11 Charakteristika ŠVP 4.2 Začlenění průřezových témat Kultura. Sport. DCJ - Anglický jazyk Stát a společnost. 1. ročník Unit 1-10 DCJ - Německý jazyk Maturitní příprava (modul) Guten Tag Was machen sie? Was ist das? Wie ist das? Knut und seine Familie Wie viel kostet das? Restaurant oder Fastfood? Was tut weh? 2. ročník Wohin fahren wir? Warst du schon in...? Sport Typisch Mann? Typisch Frau? Tagesgeschehen - was ist gestern passiert? Auf dem Markt 3. ročník Berufsbilder DCJ - Ruský jazyk Höher - schneller - weiter? Älter - größer - interessanter? Wohnen Auf Klassenfahrt bei unseren Nachbarn Feste und Geschenke Berufliche Fragen 1. ročník Rodina a škola 2. ročník Ve vyučování Orientace ve městě V obchodním domě Dvě hlavní města 3. ročník Jak kdo vypadá Občanská nauka Oblečení Povahové vlastnosti 1. ročník Soudobý svět Člověk a právo-modul Právní praktikum Člověk v lidském společenství 2. ročník Člověk jako občan Dějiny kultury 3. ročník pravěk Člověk a svět (praktická filozofie) starověk raný středověk vrcholný středověk raný novověk vyspělý novověk praktická cvičení 4. ročník Doba nejnovější Umění posledních desetiletí 19. stol. Moderní umělecké směry Umění mezi dvěma světovými válkami Umění 2. pol. 20. stol. Literárně historický přehled 1. ročník Základní pojmy Praktická cvičení a systemizace učiva Období pravěku a folklor Starověk Středověk Raný novověk - renesance a humanismus Novověk - baroko a klasicismus 2. ročník Romantismus v Evropě a českých zemích Národní obrození Realismus Realismus léta 19. stol. v českých zemích Kritický realismus Literatura a dějiny regionu 3. ročník Přelom 19. a poč. 20. století 1. polovina 20. století - svět 1. polovina 20. století - Československo 4. ročník 2. polovina 20. století - svět Komunikační techniky 2. polovina 20. století - Československo Kulturní instituce v ČR a kultura jiných národností Dějiny regionu století 2. ročník Vnitropodniková a osobní korespondence - modul Korespondence v CR - modul 3. ročník Psychologie jako věda Zeměpis Člověk jako součást společnosti 1. ročník Sociální a hospodářská sféra Aplikovaná geografie Exkurze, praktická cvičení, projekty 2. ročník Geografie cestovního ruchu České republiky Exkurze, praktická cvičení, projekty 3. ročník Geografie Evropy Oblasti cestovního ruchu v Evropě Projekty, prezentace, praktická cvičení 4. ročník Geografie Asie, oblasti cestovního ruchu v Asii Služby cestovního ruchu Geografie Afriky, oblasti cestovního ruchu v Africe Geografie Ameriky, oblasti cestovního ruchu v Americe Geografie Austrálie a Oceánie, oblasti cestovního ruch v Austrálii a Oceánii Praktická cvičení, exkurze, souhrnné opakování k maturitní zkoušce 2. ročník Postavení a činnost cestovních kanceláří Podniky cestovního ruchu Orgány a organizace cestovního ruchu Trh cestovního ruchu Ekonomické a sociální aspekty cestovního ruchu Mezinárodní cestovní ruch Charakteristika cestovního ruchu, jeho vývoj a členění Služby cestovního ruchu Lázeňský cestovní ruch Kongresový cestovní ruch Specifické formy cestovního ruchu 3. ročník Produkt cestovní kanceláře, technika zájezdů Prodej produktu CK a jeho propagace 4. ročník Právní úprava vztahů v cestovním ruchu Cestovní ruch a regionální rozvoj Opakování k maturitní zkoušce Založení cestovní kanceláře Destinační management a marketing, řízení turistické destinace 11

12 Charakteristika ŠVP 4.2 Začlenění průřezových témat Učební praxe Pokryto předmětem Český jazyk PCJ - Anglický jazyk DCJ - Německý jazyk Občanská nauka Základy přírodních věd Zeměpis Služby cestovního ruchu Učební praxe Pokrytí v projektu Práce s informacemi Comenius - projekt partnerství škol MODUL - Environmentální kurz Člověk a životní prostředí Integrace do výuky PCJ - Anglický jazyk 1. ročník Minulý čas.bydlení. 3. ročník Modul 1 4. ročník Bydlení. Stupňování.Počasí. Zdraví. DCJ - Ruský jazyk Cestování a turistika. Příroda. 2. ročník Praha 3. ročník Setkávání Literárně historický přehled 1. ročník Základní pojmy Období pravěku a folklor Starověk Středověk Raný novověk - renesance a humanismus Novověk - baroko a klasicismus 2. ročník Romantismus v Evropě a českých zemích Národní obrození Realismus Realismus léta 19. stol. v českých zemích Kritický realismus Literatura a dějiny regionu 3. ročník Přelom 19. a poč. 20. století 1. polovina 20. století - svět 1. polovina 20. století - Československo 4. ročník 2. polovina 20. století - svět 2. polovina 20. století - Československo Kulturní instituce v ČR a kultura jiných národností Dějiny regionu století Péče o zdraví Komunikační techniky Duševní hygiena, péče o duševní zdraví 2. ročník Korespondence v CR - modul 3. ročník Osobnost a rozvoj osobnosti 4. ročník Sociální komunikace Zeměpis Psychologie řízení 1. ročník Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách Přírodní sféra Sociální a hospodářská sféra Aplikovaná geografie Exkurze, praktická cvičení, projekty 2. ročník Geografie cestovního ruchu České republiky Exkurze, praktická cvičení, projekty 3. ročník Geografie Evropy Oblasti cestovního ruchu v Evropě Projekty, prezentace, praktická cvičení 4. ročník Geografie Asie, oblasti cestovního ruchu v Asii Služby cestovního ruchu Geografie Afriky, oblasti cestovního ruchu v Africe Geografie Ameriky, oblasti cestovního ruchu v Americe Geografie Austrálie a Oceánie, oblasti cestovního ruch v Austrálii a Oceánii Praktická cvičení, exkurze, souhrnné opakování k maturitní zkoušce 2. ročník Mezinárodní cestovní ruch Charakteristika cestovního ruchu, jeho vývoj a členění Služby cestovního ruchu Lázeňský cestovní ruch Kongresový cestovní ruch Specifické formy cestovního ruchu 4. ročník Cestovní ruch a regionální rozvoj Učební praxe Pokryto předmětem Český jazyk PCJ - Anglický jazyk Základy přírodních věd Zeměpis Služby cestovního ruchu Učební praxe Pokrytí v projektu Opakování k maturitní zkoušce Destinační management a marketing, řízení turistické destinace Práce s informacemi MODUL - Environmentální kurz Tělesná kultura 1. ročník Biologie člověka 12

13 Charakteristika ŠVP 4.2 Začlenění průřezových témat Člověk a svět práce Integrace do výuky PCJ - Anglický jazyk 1. ročník Úvod do studia ANJ Modální slovesa.studium v zahraničí. Minulý čas.dovolená. 2. ročník Podmínkové věty. Zaměstnání. 3. ročník Modul 1 Trpný rod. Hotel. Přítomné časy. Dovolená. Příslovce. Nakupování. Modul 2 4. ročník Práce. DCJ - Německý jazyk Nákupy a služby. Cestování a turistika. 1. ročník Was machen sie? Restaurant oder Fastfood? Was tut weh? 2. ročník Warst du schon in...? Sport 3. ročník Berufsbilder Wohnen DCJ - Francouzský jazyk DCJ - Ruský jazyk Révision 1, lecon 1 Lecon 2,3, révision 2 1. ročník Zaměstnání 2. ročník Praha 3. ročník Jak kdo vypadá Dějiny kultury pravěk starověk raný středověk vrcholný středověk raný novověk vyspělý novověk praktická cvičení 4. ročník Doba nejnovější Umění posledních desetiletí 19. stol. Moderní umělecké směry Umění mezi dvěma světovými válkami Umění 2. pol. 20. stol. Literárně historický přehled 1. ročník Základní pojmy Praktická cvičení a systemizace učiva Období pravěku a folklor Starověk Středověk Raný novověk - renesance a humanismus Novověk - baroko a klasicismus 2. ročník Romantismus v Evropě a českých zemích Národní obrození Realismus Realismus léta 19. stol. v českých zemích Kritický realismus Literatura a dějiny regionu 3. ročník Přelom 19. a poč. 20. století 1. polovina 20. století - svět 1. polovina 20. století - Československo 4. ročník 2. polovina 20. století - svět Tělesná kultura 1. ročník Péče o zdraví Komunikační techniky 2. polovina 20. století - Československo Kulturní instituce v ČR a kultura jiných národností Dějiny regionu století Duševní hygiena, péče o duševní zdraví 2. ročník Vnitropodniková a osobní korespondence - modul Korespondence v CR - modul 3. ročník Osobnost a rozvoj osobnosti Člověk jako součást společnosti Komunikace, její typy 4. ročník Sociální komunikace Zeměpis Psychologie práce v CR Psychologie CR Psychologie řízení 1. ročník Sociální a hospodářská sféra Aplikovaná geografie Exkurze, praktická cvičení, projekty 2. ročník Geografie cestovního ruchu České republiky Exkurze, praktická cvičení, projekty 3. ročník Geografie Evropy Oblasti cestovního ruchu v Evropě Projekty, prezentace, praktická cvičení 4. ročník Geografie Asie, oblasti cestovního ruchu v Asii Služby cestovního ruchu Geografie Afriky, oblasti cestovního ruchu v Africe Geografie Ameriky, oblasti cestovního ruchu v Americe Geografie Austrálie a Oceánie, oblasti cestovního ruch v Austrálii a Oceánii Praktická cvičení, exkurze, souhrnné opakování k maturitní zkoušce 2. ročník Postavení a činnost cestovních kanceláří Podniky cestovního ruchu Orgány a organizace cestovního ruchu Trh cestovního ruchu Ekonomické a sociální aspekty cestovního ruchu Mezinárodní cestovní ruch Charakteristika cestovního ruchu, jeho vývoj a členění Služby cestovního ruchu Lázeňský cestovní ruch Kongresový cestovní ruch Specifické formy cestovního ruchu 3. ročník Produkt cestovní kanceláře, technika zájezdů Prodej produktu CK a jeho propagace Tvorba produktu cestovní kanceláře - MODUL 4. ročník Právní úprava vztahů v cestovním ruchu Využití informačních technologií v cestovním ruchu, turistická informační centra Cestovní ruch a regionální rozvoj Opakování k maturitní zkoušce Založení cestovní kanceláře Destinační management a marketing, řízení 13

14 Charakteristika ŠVP 4.2 Začlenění průřezových témat Učební praxe Pokryto předmětem Český jazyk PCJ - Anglický jazyk DCJ - Anglický jazyk DCJ - Německý jazyk turistické destinace DCJ - Francouzský jazyk DCJ - Ruský jazyk Základy přírodních věd Zeměpis Matematika Služby cestovního ruchu Učební praxe Integrace do výuky PCJ - Anglický jazyk Práce s informacemi Informační a komunikační technologie 1. ročník Budoucnost.Nakupování. 2. ročník Příslovce. Nakupování. 3. ročník Přít.časy, film, divadlo, literatura Předmin.čas. Obchody, služby. Modul 1 Modul 2 4. ročník Nákupy a služby. DCJ - Německý jazyk Věda a technika 2. ročník Wohin fahren wir? 3. ročník Höher - schneller - weiter? Älter - größer - interessanter? Wohnen DCJ - Ruský jazyk 2. ročník Ve škole Dějiny kultury 3. ročník pravěk starověk raný středověk vrcholný středověk raný novověk vyspělý novověk praktická cvičení 4. ročník Doba nejnovější Umění posledních desetiletí 19. stol. Moderní umělecké směry Umění mezi dvěma světovými válkami Umění 2. pol. 20. stol. Literárně historický přehled 1. ročník Základní pojmy Praktická cvičení a systemizace učiva Období pravěku a folklor Starověk Středověk Raný novověk - renesance a humanismus Novověk - baroko a klasicismus 2. ročník Romantismus v Evropě a českých zemích Národní obrození Realismus Realismus léta 19. stol. v českých zemích Kritický realismus Literatura a dějiny regionu 3. ročník Přelom 19. a poč. 20. století 1. polovina 20. století - svět 1. polovina 20. století - Československo 4. ročník 2. polovina 20. století - svět Informační technologie 2. polovina 20. století - Československo Kulturní instituce v ČR a kultura jiných národností Dějiny regionu století 1. ročník Základní pojmy informačních technologií Komunikační techniky 2. ročník Vnitropodniková a osobní korespondence - modul Korespondence v CR - modul 3. ročník Komunikace, její typy 4. ročník Sociální komunikace Zeměpis Psychologie práce v CR Psychologie CR Psychologie řízení 1. ročník Znázornění Země na mapách Aplikovaná geografie Exkurze, praktická cvičení, projekty 2. ročník Geografie cestovního ruchu České republiky Exkurze, praktická cvičení, projekty 3. ročník Geografie Evropy Oblasti cestovního ruchu v Evropě Projekty, prezentace, praktická cvičení 4. ročník Geografie Asie, oblasti cestovního ruchu v Asii Služby cestovního ruchu Geografie Afriky, oblasti cestovního ruchu v Africe Geografie Ameriky, oblasti cestovního ruchu v Americe Geografie Austrálie a Oceánie, oblasti cestovního ruch v Austrálii a Oceánii Praktická cvičení, exkurze, souhrnné opakování k maturitní zkoušce 2. ročník Postavení a činnost cestovních kanceláří Podniky cestovního ruchu Orgány a organizace cestovního ruchu Trh cestovního ruchu Ekonomické a sociální aspekty cestovního ruchu Mezinárodní cestovní ruch Charakteristika cestovního ruchu, jeho vývoj a členění Služby cestovního ruchu Lázeňský cestovní ruch Kongresový cestovní ruch Specifické formy cestovního ruchu 3. ročník Produkt cestovní kanceláře, technika zájezdů Prodej produktu CK a jeho propagace Tvorba produktu cestovní kanceláře - MODUL 14

15 Charakteristika ŠVP 4.2 Začlenění průřezových témat 4. ročník Právní úprava vztahů v cestovním ruchu Učební praxe Pokryto předmětem Český jazyk PCJ - Anglický jazyk DCJ - Anglický jazyk DCJ - Německý jazyk DCJ - Francouzský jazyk DCJ - Ruský jazyk Základy přírodních věd Zeměpis Matematika Informační technologie Služby cestovního ruchu Učební praxe Využití informačních technologií v cestovním ruchu, turistická informační centra Cestovní ruch a regionální rozvoj Opakování k maturitní zkoušce Založení cestovní kanceláře Destinační management a marketing, řízení turistické destinace Práce s informacemi Pokrytí v projektu Comenius - projekt partnerství škol 15

16 Učební plán 5 Učební plán Název školy Adresa Název ŠVP Jaselská 832, Hranice Cestovní ruch (2012) Platnost Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Kód a název oboru Délka studia v letech: 4 Učební plán ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Český jazyk První cizí jazyk Druhý cizí jazyk Občanská nauka Dějiny kultury Základy přírodních věd Matematika Literárně historický přehled Tělesná kultura Informační technologie Účetnictví Ekonomika Marketing a management Komunikační techniky Zeměpis Služby cestovního ruchu Učební praxe Celkem základní dotace Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku

17 Učební plán 1. ročník První cizí jazyk PCJ - Anglický jazyk 4 PCJ - Německý jazyk 4 Druhý cizí jazyk DCJ - Anglický jazyk 2 DCJ - Německý jazyk 2 DCJ - Francouzský jazyk 2 DCJ - Ruský jazyk 2 2. ročník První cizí jazyk PCJ - Anglický jazyk 4 PCJ - Německý jazyk 4 Druhý cizí jazyk DCJ - Anglický jazyk 2 DCJ - Německý jazyk 2 DCJ - Francouzský jazyk 2 DCJ - Ruský jazyk 2 3. ročník První cizí jazyk PCJ - Anglický jazyk 4 PCJ - Německý jazyk 4 Druhý cizí jazyk DCJ - Anglický jazyk 2 DCJ - Německý jazyk 2 DCJ - Francouzský jazyk 2 DCJ - Ruský jazyk 2 4. ročník První cizí jazyk PCJ - Anglický jazyk 5 PCJ - Německý jazyk 5 17

18 Učební plán Přehled využití týdnů 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Výuka dle rozpisu učiva Výuka dle rozpisu učiva - z toho vzdělávací moduly Odborná praxe Projektové týdny 2 2 Lyžařský výcvikový kurz 1 Sportovně turistický 1 Maturitní zkouška 2 Časová rezerva, výchovně - vzdělávací akce Animace a etiketa v cestovním ruchu (M) 1 Environmentální kurz (M) 1 null Celkem:

19 Přehled rozpracování RVP do ŠVP 6 Přehled rozpracování RVP do ŠVP Název školy Adresa Název ŠVP Jaselská 832, Hranice Cestovní ruch (2012) Platnost Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Kód a název oboru Délka studia v letech: 4 RVP ŠVP disponibilní Jazykové vzdělávání a komunikace Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Český jazyk Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce První cizí jazyk Druhý cizí jazyk Společenskovědní vzdělávání Společenskovědní vzdělávání Občanská nauka Dějiny kultury Přírodovědné vzdělávání Fyzikální vzdělávání B Základy přírodních věd Matematické vzdělávání Matematické vzdělávání Matematika Estetické vzdělávání Estetické vzdělávání Literárně historický přehled Vzdělávání pro zdraví Vzdělávání pro zdraví Tělesná kultura Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Informační technologie Odborné vzdělávání Ekonimika a podnikání Účetnictví Ekonomika Marketing a management Komuniíkace ve službách Komunikační techniky Geografické a kulturně-historické vzdělávání Zeměpis Služby cestovního ruchu Služby cestovního ruchu Učební praxe 2 60 disponibilní Celkem

20 7 Název školy Adresa Název ŠVP Jaselská 832, Hranice Cestovní ruch (2012) Platnost Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Kód a název oboru Délka studia v letech: Jazykové vzdělávání a komunikace Český jazyk 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Charakteristika předmětu Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o., Jaselská 832, Hranice ŠVP: Cestovní ruch Platnost: od A) Obecné cíle předmětu CEJ je součástí všeobecného vzdělávání a základem rozvíjení většiny klíčových kompetencí. Ovlivňuje začleňování mladého člověka do společnosti, jeho osobní a profesní život a pomáhá mu zvládat ostatní vyučovací předměty. Vzdělává žáka ke srozumitelnému a kultivovanému mluvenému i psanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jeho duchovního života. Učí žáka užít jazyk v jeho sdělné funkci, jako prostředek k výměně informací na základě jazykových a slohových znalostí; a zároveň učí žáka číst text s porozuměním a vyhodnotit a samostatně reprodukovat získané informace. B) Charakteristika učiva Předmět CEJ zahrnuje tři vzájemně propojené oblasti. 1/ Jazyková výchova obsahuje část gramatickou a pravopisnou, fonologickou a fonetickou, tvaroslovnou, lexikologickou, syntaktickou. Zahrnuje vývojové tendence češtiny a její postavení mezi evropskými jazyky. 2/ Komunikační a slohová výchova zahrnuje tvorbu mluvených a psaných jazykových projevů a jejich aplikaci. 3/ Informační výchova a práce s textem zahrnuje využití různých zdrojů informací a obsahuje techniky a druhy čtení, získání informací, jejich zpracování a reprodukci, případně transformaci textu. je vybráno z kurikulárních rámců obsažených v RVP pro obor vzdělání M/02 Cestovní ruch a v Učebních dokumentech pro SOŠ a čtyřleté studijní obory SOU Český jazyk a literatura a zároveň z Katalogu požadavků k maturitní zkoušce Český jazyk a literatura. C) Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí 20

SPRÁVCE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (2012) Kompletní ŠVP

SPRÁVCE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (2012) Kompletní ŠVP školní vzdělávací program Správce informačních systémů (2012) Správce informačních systémů SPRÁVCE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (2012) Kompletní ŠVP PLACE HERE Správce informačních systémů (2012) Identifikační

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace, Palackého 123, 738 01 Frýdek-Místek Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Non schoale sed vitae discimus Pro život,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Školní vzdělávací program Obchodní akademie denní forma vzdělávání 63-41-M/02 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Sociální činnost. Školní vzdělávací program

Sociální činnost. Školní vzdělávací program Sociální činnost Školní vzdělávací program Č.j. 326/2011 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační údaje oboru... 3 2.3. Charakteristika školy...

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

Kompletní ŠVP. Střední škola gastronomie a obchodu Zlín školní vzdělávací program Gastronomie s hotelovým provozem - verze 2. 65-41-L/01 Gastronomie odborné zaměření: Gastronomie s hotelovým provozem Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL

Více

Název a adresa školy: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12, 370 01 Č.

Název a adresa školy: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12, 370 01 Č. Název a adresa školy: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12, 370 01 Č. Budějovice Zřizovatel: Jihočeský kraj Název školního vzdělávacího programu:

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Čtyřletý

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ A PROPAGACE Obor vzdělání: 31-41-M/01 Textilnictví Úvodní identifikační údaje Název

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

školní vzdělávací program Číšník, servírka - verze 2. RVP 65-51-H/01 Kuchař číšník 65-51-H/01 Kuchař - číšník odborné zaměření: Číšník, servírka

školní vzdělávací program Číšník, servírka - verze 2. RVP 65-51-H/01 Kuchař číšník 65-51-H/01 Kuchař - číšník odborné zaměření: Číšník, servírka školní vzdělávací program Číšník, servírka - verze 2. 65-51-H/01 Kuchař - číšník odborné zaměření: Číšník, servírka Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Název ŠVP:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01 Opava Školní vzdělávací program 18 20 M/01 Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace školní vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - 2011 - Kopie 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Radost z uvažování a z chápání je nejkrásnějším darem přírody. [ Albert Einstein ] Střední škola

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU Obor vzdělání: 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Platnost: od 1. 9. 2010 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov náměstí Svobody 50, 682 01 Vyškov Detašované pracoviště: Komenského 7, 682 11 Vyškov Školní vzdělávací program Kód a název oboru vzdělání: 63

Více

školní vzdělávací program Informační technologie RVP 18-20-M/01 Informační technologie Zábavná škola Kompletní ŠVP VOŠ, OA a SZŠ Domažlice

školní vzdělávací program Informační technologie RVP 18-20-M/01 Informační technologie Zábavná škola Kompletní ŠVP VOŠ, OA a SZŠ Domažlice školní vzdělávací program Informační technologie Zábavná škola Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika

Více

Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravy školní vzdělávací program Provoz a ekonomika dopravy RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více