GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM"

Transkript

1 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA Svazek 1

2 Škola orientace ve světě poznání Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání verze 3.0

3 Klíč ke vší vědě je otazník. H. Balzac

4 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 Vzdělávací program: Osmiletý vzdělávací program, Čtyřletý vzdělávací program Studijní forma vzdělávání: Denní forma vzdělávání Předkladatel: Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická Vyškov Komenského náměstí 16, Vyškov ředitel: RNDr. Václav Klement telefon: web: IZO: IČO: koordinátor tvorby ŠVP: Mgr. Romana Orságová Zřizovatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5, Brno IČO: Verze 3.0 Tento dokument je platný od razítko. podpis ředitele 1 Školní vzdělávací program byl vytvořen podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání.

5 Obsah SVAZEK 1 Charakteristika školy... 8 Materiální, prostorové, technické a jiné podmínky... 8 Charakteristika žáků a pedagogického sboru... 9 Mezinárodní spolupráce a dlouhodobé projekty... 9 Způsoby spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty... 9 Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Profil absolventa Organizace přijímacího řízení Organizace maturitní zkoušky Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Systém práce školy se žáky se zdravotním znevýhodněním (SPUCH) Vzdělávání žáků se zdravotním postižením Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Učební plán pro čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého studia Hodnocení žáků Vlastní hodnocení školy Přehled používaných zkratek Seznam příloh Přehled aktualizací ŠVP GV SVAZEK 2 Učební osnovy

6 Charakteristika školy Charakteristika školy Současná podoba školy je dána sloučením dvou subjektů - Gymnázia a Střední školy zdravotnické a zemědělsko-ekonomické, k němuž došlo na základě rozhodnutí zřizovatele. Materiální, prostorové, technické a jiné podmínky Výuka gymnaziálních oborů probíhá ve dvou sousedících budovách na Komenského náměstí ve Vyškově, které byly za tímto účelem nově propojeny. Kmenové učebny vyšších tříd gymnázia jsou umístěny v secesní budově původního gymnázia. Žáci využívají také odborné učebny FY, CH, BI, MA, ZE, DE, ČJ, VV, IN, laboratoře FY, CH, BI a učebny jazyků na obou budovách. Všechny třídy jsou postupně vybavovány novým nábytkem a většina z nich také novými lavicemi. Chloubou školy je aula, kde se konají školní koncerty, výstavy a přednášky významných odborníků určené žákům i široké veřejnosti. Budova školy je celkem příznivě situovaná ve středu města v dosahu autobusového a vlakového nádraží. Dopravní obslužnost je poměrně dobrá ze všech částí města i okresu. Součástí školy je tělocvična a posilovna. Výuka tělesné výchovy probíhá také ve sportovním zařízení spravovaném Městem Vyškov. O přestávkách mohou žáci využívat školní dvůr, kde je jim k dispozici hřiště na košíkovou nebo zabudovaný stůl na stolní tenis. Hygienická zařízení plně odpovídají všem normám. Vyučující i žáci využívají ke stravování školní výdejnu, kam jsou obědy dováženy ze ZŠ Nádražní 5, Vyškov, a jídelnu v budově bývalé zemědělské školy, kde se obědy připravují. Ve škole se nacházejí automaty na studené a teplé nápoje, automaty na cukrovinky a na plněné bagety. Pitný režim je doplněn nápoji ze dvou automatů, přístupných všem žákům i vyučujícím po celý den. V přízemí je prostor pro školní bufet, který bude ve svém sortimentu nabízet i produkty zdravé výživy. Materiální a technické vybavení naší školy je možné považovat za nadstandardní. Většina učeben je vybavena projekčními počítači včetně projektorů a ozvučení. Učebny jsou postupně vybavovány interaktivními systémy E-beam. Učebna biologie je vybavena interaktivní tabulí Activeboard. Škola je dobře vybavena kvalitní audiovizuální technikou. Vyučující mají k dispozici v kabinetech počítače, notebooky, tiskárny, připojení k internetu. K dispozici vyučujícím i žákům je také kopírka s možností skenování, zařízení na foliování tiskovin, vazač pro kroužkovou vazbu, digitální fotoaparáty, kamera a GPS. 8

7 Charakteristika školy Charakteristika žáků a pedagogického sboru Čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia navštěvuje průměrně 490 žáků. Z celkového počtu 16 tříd jsou čtyři třídy v každém ročníku vždy dvě třídy čtyřletého gymnázia a dvě třídy vyšších ročníků osmiletého gymnázia. Pedagogický sbor je společný pro vyšší i nižší stupeň gymnázia a je tvořen více než 50 učiteli, dvěma zástupci ředitele a jedním ředitelem. Asi čtvrtina sboru jsou muži. Všichni vyučující mají požadovanou kvalifikaci, mnoho učitelů si neustále doplňuje vzdělání v kurzech akreditovaných MŠMT. Na škole působí vedoucí pro oblast tvorby ŠVP, vedoucí pro public relation a vnější vztahy a ICT koordinátor. Pro práci s žáky mimořádně nadanými a s žáky se SVP bylo na škole zřízeno poradenské pracoviště školy. Jeho součástí jsou preventista, výchovný poradce a mentor. Mezinárodní spolupráce a dlouhodobé projekty Dlouhodobou tradici mají výměnné pobyty našich žáků se studenty z partnerské školy v Karlsbadu (SRN). Oblíbený je projekt Poznejme se navzájem, jehož se účastní žáci a pedagogové našeho gymnázia, Gymnázia Pavla Horova v Michalovcích (SR) a střední školy IES Broch i Llop Villarreal (Španělsko). Přínosným je projekt Škola podporující zdraví. Způsoby spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty Při Gymnáziu Vyškov je zřízena Školská rada umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Každá třída má svého třídního důvěrníka z řad rodičů, který zajišťuje spolupráci mezi třídním učitelem a rodiči žáků této třídy. Kontakt s rodiči zajišťují třídní schůzky (minimálně 2x ročně) a konzultační hodiny, ve kterých jsou vyučující k dispozici jak žákům, tak jejich rodičům. Mezi další formy komunikace a spolupráce s rodiči patří individuální konzultace s rodiči žáků, ankety a dotazníková šetření. Vedení školy a výchovný poradce úzce spolupracují při řešení výchovných a vzdělávacích problémů se školskými poradenskými pracovišti. Gymnázium Vyškov v současné době spolupracuje s dalšími institucemi, které mohou nějakým způsobem pomoci zkvalitnit nabídku naší školy studentům. Jsou to především příspěvkové organizace a občanská sdružení Městské kulturní středisko Vyškov, Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově, dále Základní umělecká škola ve Vyškově, Pedagogicko-psychologická poradna Vyškov, Občanské sdružení Thalia Vyškov, Dům 9

8 Charakteristika školy dětí a mládeže Vyškov, Junák svaz skautů a skautek ČR, Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež denní pobyt, Středisko ekologické výchovy Rychta Krásensko, Středisko služeb školám a Zařízení pro DVPP, Brno, ale i další zařízení pro DVPP. O aktivitách školy několikrát ročně informujeme veřejnost prostřednictvím TV info kanálu ve Vyškově, regionálního tisku (Region, Rovnost Vyškovské noviny) a pravidelně na webových stránkách školy. 10

9 Charakteristika ŠVP Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Gymnázium Vyškov je střední škola se všeobecným zaměřením, nabízí kvalitní výuku humanitních, přírodovědných i technických oborů a klade důraz na širokou nabídku výuky cizích jazyků, volitelných předmětů a počítačovou gramotnost. Je umístěno v historické budově v centru města (v blízkosti autobusového i vlakového nádraží, náměstí, knihovny) a nabízí svým žákům moderně vybavené odborné učebny, laboratoře, internetovou čítárnu, školní knihovnu, posilovnu, tělocvičnu, sportovní zónu v prostoru školního dvora, jídelnu. Škola si udržuje vysokou úroveň středoškolského vzdělání, které je zárukou úspěšnosti žáků při přijímání na VŠ všech typů, případně na VOŠ, a přispívá k vybudování pozitivního vztahu žáků ke vzdělání, což je základní předpoklad pro další celoživotní vzdělávání. Žákům se věnuje kvalifikovaný a aprobovaný pedagogický sbor vyučujících, kteří vychovávají a vzdělávají žáky tak, aby se z nich staly všestranně rozvinuté osobnosti. K příjemné atmosféře na škole přispívá i přátelský přístup pedagogů k žákům a velmi dobrá spolupráce rodiny a školy. K pozitivům našeho gymnázia patří i nízká míra výskytu sociálně patologických jevů (kázeňské problémy, šikana, drogy atd.). Učitelé i žáci navazují na mnohaletou úspěšnou tradici gymnázia a posilují dobrou pověst školy. Obecné cíle vzdělávání na gymnáziu: Vzdělávat žáky, kteří jsou vybaveni klíčovými kompetencemi a širokým množstvím poznatků a vědomostí, pohlížejí na svět v širších souvislostech, kriticky myslí, budou úspěšní v dalším studiu především na vysokých školách a budou konkurenceschopní na trhu práce. Rozvíjet vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty, důležité pro osobní rozvoj jedince, poskytovat obsahově širší všeobecné vzdělání a vytvářet předpoklady pro osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní vzdělávání. Vzdělávání směřovat od encyklopedického pojetí k rozvoji klíčových kompetencí. Priority gymnázia: V rámci vzdělávacího procesu škola využívá odbornou literaturu a spolupracuje s fakultami vysokých škol s cílem poskytovat vzdělávání ve smyslu vědeckého poznání a vychovávat žáky ke kritickému myšlení. Studium na gymnáziu umožňuje žákům profilovat se během studia mohou si vybírat ze široké nabídky povinně a nepovinně volitelných předmětů, je kladen důraz na 11

10 Charakteristika ŠVP mezipředmětové vztahy, vzdělávání v souvislostech a sepětí studia s praxí. Jazyková výuka umožní žákům komunikovat ve dvou i více cizích jazycích (mají možnost výběru ze široké nabídky cizích jazyků angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština, latina) a své znalosti si mohou ověřit na výměnných zahraničních pobytech a exkurzích. E-learning na gymnáziu přispívá k vytváření komunikativní kompetence u žáků využitím informačních a komunikačních prostředků a technologií, vytváření podmínek pro rozvoj nadaných žáků i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zpřístupnění školy rodičům žáků a veřejnosti. Gymnázium se zapojuje do řady projektů v rámci okresu, kraje, republiky i EU, spolupracuje s dalšími výchovně vzdělávacími institucemi (KKD, MKS, DDM apod.), je zařazeno do sítě škol podporujících zdraví. O všestrannosti a úspěšnosti našich žáků vypovídá i jejich umístění v SOČ, olympiádách a v dalších odborných soutěžích i sportovních akcích. Žáci svými aktivitami reprezentují nejen školu a město, ale i celý region, své úspěchy a aktivity prezentují na veřejnosti (Den otevřených dveří, webové stránky školy, školní časopis, místní tisk, regionální televizní vysílání apod.)i v zahraničí. Cílem je systematicky připravovat žáka na zvládnutí samostatné tvůrčí práce a realizování stanovených cílů. K tomu je zejména využíváno: cílené zapojení do projektů, výjezdů do zahraničí, lyžařských výcvikových kurzů, podpory environmentální a multikulturní výchovy formou praktik a poznávacích výjezdů, společensko-historických projektů. Škola nabízí svým žákům i rozmanité akce pořádané školou v rámci i mimo vyučování (odborné exkurze, návštěvy divadel i filmových představení, koncerty, přednášky, besedy, sportovní akce). 12

11 Charakteristika ŠVP Profil absolventa Absolvent Gymnázia Vyškov je vybaven znalostmi a kompetencemi k jejich získávání odpovídajícími požadavkům RVP G ve všech vzdělávacích oblastech disponuje uceleným všeobecným rozhledem, je všestranně rozvinutá osobnost díky bohatým možnostem profilace formou povinně volitelných a nepovinných předmětů je připraven ke studiu na VŠ všech směrů v ČR i v zahraničí, resp. dalších typů terciálního vzdělávání je schopen nalézt uplatnění na trhu práce jako adaptabilní pracovní síla používá moderní informační technologie, disponuje komunikativními dovednostmi, pracuje efektivně s více zdroji informací. Stanovuje si cíle, samostatně se vzdělává, pracuje individuálně i v týmu, umí prezentovat výsledky a je schopen diskuse je připraven komunikovat ve dvou cizích jazycích je moderní Evropan, který toleruje a respektuje názory druhých a jiné kultury, uplatňuje kritické myšlení, chrání své zdraví, pomáhá druhým, chrání životní prostředí, kulturní a společenské hodnoty. Vzhledem k rozmanitosti výchovných a vzdělávacích strategií a motivujícímu studijnímu prostředí jsou získané návyky a dovednosti absolventa trvalé. 13

12 Charakteristika ŠVP Organizace přijímacího řízení Přijímací řízení vychází z platné legislativy a probíhá každý rok v celostátně stanoveném termínu. Do 1. ročníku čtyřletého gymnázia jsou přijímáni uchazeči, kteří ukončí v daném školním roce 9. třídu ZŠ. Ředitel gymnázia zveřejní kritéria přijímacího řízení na webových stránkách školy nejpozději do konce ledna kalendářního roku, v němž bude přijímací řízení probíhat. Organizace maturitní zkoušky Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. Společná část maturitní zkoušky, nabídka povinných a nepovinných zkoušek této části, včetně formy, témat a termínů konání těchto zkoušek je určená platnou legislativou. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze dvou nebo tří povinných zkoušek. Ředitel školy je povinen určit nabídku povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy, témat a termínů konání těchto zkoušek. Ředitel gymnázia toto své rozhodnutí zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a současně též na webových stránkách školy, a to nejpozději 12 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky. 14

13 Charakteristika ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie Ve vzdělávání na čtyřletém a na vyšším stupni víceletého gymnázia usilujeme o další rozvíjení klíčových kompetencí, které žáci získali v základním vzdělávání a na nižším stupni víceletého gymnázia. Naplňování jednotlivých kompetencí ve vzdělávacím procesu: Kompetence k učení - soubor dovedností, vědomostí, schopností, postojů a hodnot vztahujících se k učení motivujeme žáky k učení zdůrazňováním sepětí probíraného učiva s praxí zadáváme žákům úkoly, jejichž řešení vyžaduje vyhledat informace z více zdrojů (odborné časopisy, literatura i cizojazyčná, internet) a kriticky je hodnotit zadávané úkoly volíme pokud možno tak, aby žákům ukázaly propojenost poznatků z různých vzdělávacích oblastí (vědních oborů) v přiměřené míře používáme i tzv. tradiční způsoby výuky (narativní metoda, učení zpaměti), neboť existují obory (např. základy gramatiky mateřského i cizích jazyků), kde jsou a budou tyto metody nenahraditelné Kompetence k řešení problémů - soubor dovedností, vědomostí, schopností, postojů a hodnot vztahujících se k řešení problémů zadáváme problémové úkoly vedoucí žáky k rozpoznání podstaty problému a k jeho analýze ve výuce umožňujeme a podporujeme diskuzi, která žákům pomáhá zvažovat možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, vytváření hypotéz, zvažování názorů druhých, formulování a obhajobu vlastních závěrů vedeme žáky k práci na projektech, vyžadujících využívání tvořivého myšlení a používání představivosti i intuice Kompetence komunikativní - soubor komunikativních dovedností, schopností, postojů, vědomostí a hodnot vyžadujeme od žáků jasné a srozumitelné vyjadřování a odpovídající vystupování, jímž prezentují svoji práci, věcnou argumentaci a respektování názorů ostatních řízeným rozhovorem vedeme žáky ke kultivovanému ústnímu projevu i společenskému vystupování klademe důraz na týmovou práci a kooperativní výuku 15

14 Charakteristika ŠVP Kompetence sociální a personální - soubor sociálních a personálních postojů, hodnot, dovedností, vědomostí a schopností orientujeme žáky na práci ve skupinách, přispívající k vytváření a udržování kladných mezilidských vztahů podporujeme kultivované diskuze se žáky, v nichž jim umožňujeme vyjádřit jejich názor a zároveň vysvětlíme a objasníme názory a postoje naše, tj. pedagogů stanovíme po dohodě s žáky určité penzum pravidel platících ve škole a následně vyžadujeme jejich dodržování podporujeme zapojení žáků do školních, resp. třídních aktivit Kompetence občanská - soubor občanských postojů, hodnot, dovedností, vědomostí a schopností vedeme žáky k respektování různorodých kultur, názorů a postojů jiných osob či skupin osob nabízíme žákům vhodné aktivity, které je seznamují s životem v ČR i v zahraničí tuzemské a zahraniční zájezdy, exkurze, mezinárodní výměnné pobyty vyžadujeme od žáků sledování politických, kulturních událostí v ČR i v zahraničí tak, aby k nim byli schopni zaujmout stanoviska a obhájit je v diskuzi vedeme žáky k tomu, aby byli schopni orientovat se v základních právních dokumentech a strukturách místních, celostátních a evropských úřadů nabízíme žákům vhodné aktivity, vedoucí k návykům neohrožovat jakýmkoli způsobem sebe ani ostatní, být šetrný k přírodě a životnímu prostředí (exkurze, pobyty v přírodě) seznamujeme žáky s nebezpečím sociálně nežádoucích jevů (alkohol, drogy, kouření, gamblerství) a vedeme je k aktivitám vedoucím k jejich eliminaci (protidrogové aktivity) Kompetence k podnikavosti - soubor dovedností, vědomostí, schopností, postojů a hodnot vztahujících se k podnikavosti poskytujeme žákům možnost vybírat si volitelné předměty s ohledem na jejich předpoklady a schopnosti a též rozhodování o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření poskytujeme žákům servis informací o vzdělávacích a pracovních příležitostech, umožňující lepší orientaci v jejich dalších studijních a profesních záměrech zařazujeme do výuky jiné problémové úkoly, vyžadující samostatnost v rozhodování a pokud je to možné, pak i na uplatnění v praxi podporujeme aktivní účast žáků na školních akcích typu akademií, koncertů, plesů a podobně podporujeme mimoškolní aktivity žáků vedoucí k rozvoji jejich vloh a nadání 16

15 Charakteristika ŠVP Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním, žáci se sociálním znevýhodněním. Gymnázium vychází vstříc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, pokud mohou svoje problémy doložit diagnózou odborného pracoviště. Pro tyto žáky jsou k dispozici konzultační hodiny jednotlivých pedagogů, případně má žák možnost požádat o individuální studijní plán. Žáci mají možnost spolupráce s poradenským centrem (výchovná poradkyně, preventistka sociálně patologických jevů). Žákům není k dispozici školní psycholog, škola ale má kontakty s PPP Vyškov, NsP Vyškov a dalšími pracovišti. Škola sídlí v historické budově, není proto vybavena bezbariérovými vstupy pro žáky tělesně postižené. Rodiče jsou o problémech žáků včas a prokazatelnou formou informováni třídním učitelem nebo učitelem daného předmětu. Systém práce školy se žáky se zdravotním znevýhodněním (SPUCH) Na základě doporučení PPP škola uplatňuje podpůrný výukový program a individuální přístup k žákovi, u kterého se objevily významné obtíže v oblasti jazykového vzdělávání, matematiky, případně další obtíže týkající se pozornosti, soustředění, projevů hyperaktivity, impulzivity apod. s cílem podpořit školní úspěšnost žáka a předejít jeho selhávání při výuce a rozvoji nežádoucích projevů jeho chování. O podpůrném programu informuje třídní učitel i ostatní pedagogické pracovníky, kteří jsou zainteresováni na výchově a vzdělávání žáka. Informace jsou předávány na pravidelném nebo mimořádném metodickém sdružení, učitel pověřený vedením metodického sdružení provede zápis. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením Zařazení žáka se zdravotním postižením do vzdělávání probíhá v souladu s vyhláškou č.73/2005 Sb. O zařazení žáka se zdravotním postižením rozhodne ředitel školy na základě doporučení školského poradenského zařízení a souhlasu zákonného zástupce žáka podle 9 vyhlášky č. 73/2005 Sb. Pokud ředitel školy, s ohledem na možnosti školy, nezařadí žáka se zdravotním postižením, který má povinnost plnit školní docházku, oznámí tuto skutečnost zákonnému zástupci žáka, krajskému úřadu a obci, v níž má žák trvalý pobyt. Žáci s těžkým zdravotním postižením ( 1 odst. 4 vyhlášky č.73/2005 Sb.) budou integrováni na naší škole pouze v souladu s možnostmi školy. 17

16 Charakteristika ŠVP Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu se vychází z konkrétního zjištění a popisu speciálních vzdělávacích potřeb a možností žáka. Speciální potřeby žáka budou zaznamenány v matrice. V případně potřeby bude vytvořen IVP žáka, který bude obsahovat: závěry a doporučení z vyšetření nutného při diagnostikování formy zdravotního postižení (PPP, praktický lékař, SPC aj.), konkrétní organizace vzdělávání žáka, pomůcky a metody výuky, které se budou v případě potřeby používat, způsob hodnocení, podmínky vzájemné spolupráce se zákonnými zástupci. Za zpracování IVP odpovídá třídní učitel a ředitel školy. Na zpracování IVP se podílí třídní učitel, vyučující učitelé problémových předmětů žáka, výchovný poradce a ředitel školy. IVP může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeby. Ředitel školy seznámí s IVP zákonného zástupce žáka, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem 6 odst. 4 vyhlášky č. 73/2005 Sb. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Při práci s dětmi ze sociálně slabého prostředí je tato situace respektována ze strany vedení školy i jednotlivých vyučujících. Žák může požádat o příspěvek Občanského sdružení na finančně nákladnější akce (exkurze, lyžařské výcviky...). Škola se snaží vyvíjet takové aktivity, které by pomohly těmto dětem tyto činnosti realizovat. Při vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí (národnostní menšiny, etnika aj.) je, v případě nedostatečné znalosti vzdělávacího jazyka, hlavní pozornost věnována osvojení českého jazyka, seznámení s českým prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi. Na druhé straně se vyučující snaží doplnit vzdělávací obsah specifickými materiály o historii, kultuře a tradicích jeho národnosti. Cílem integrace žáků z odlišného kulturního a sociálního prostředí je ochrana jejich minoritní kultury a podpora jejich úspěšnosti v majoritní společnosti. Snahou integrace těchto žáků je vytvářet příznivé společenské klima ve třídě i ve škole. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Přístup k nadaným a mimořádně nadaným žákům se uskutečňuje v souladu s ustanoveními školského zákona a prováděcími předpisy a po dohodě s poradenským zařízením, přičemž jsou zohledněny specifické dovednosti žáka. Výchova a vzdělávání nadaných žáků vyžaduje schopnost pedagoga identifikovat takového žáka a vytvořit pro něj optimální vzdělávací prostředí. K tomu slouží další vzdělávání učitelů, které vede pedagogy ke schopnosti dát žákovi příležitost projevit nadání, motivovat ho trvale a dostatečně a vytvořit pro něj prostředí podporující jeho talent. 18

17 Charakteristika ŠVP Jednou z možností, jak nalézat mezi žáky nadané jedince, je aktivní spolupráce školy s Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu a NIDM. Dále škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou ve Vyškově při tvorbě možností způsobu práce s těmito žáky. Koordinací této práce je pověřen pedagog zabývající se prací s nadanými žáky. Škola poskytuje mimořádně nadaným žákům šanci k maximálnímu využití jejich talentu (speciální příprava do nejrůznějších předmětových soutěží a olympiád, středoškolské odborné činnosti atd.). 19

18 Charakteristika ŠVP Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou zařazena do učebního plánu vyššího stupně víceletého gymnázia a čtyřletého gymnázia formou integrace do jednotlivých předmětů. Jejich tematické okruhy umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů. Mají především formativní charakter umožňující rozvoj osobnosti žáka zejména v oblasti postojů a hodnot a pozitivně ovlivňují proces rozvoje klíčových kompetencí žáků během celého studia. Začlenění průřezových témat do jednotlivých předmětů a ročníků je uvedeno v tabulce, konkrétní zapracování do jednotlivých vyučovacích předmětů je součástí osnov jednotlivých předmětů. Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova prochází výukou všech vzdělávacích oborů. Žáci poznávají sami sebe a objevují i nutnost skupinové spolupráce. Sami si organizují vlastní čas, plánují, hledají možnosti efektivní komunikace. Jsou vedeni ke kritickému myšlení, učí se diskutovat, argumentovat, obhajovat vlastní názory. Škola podporuje tvořivou práci žáků, ale také je učí relaxovat nebo hledat pomoc při potížích. V prostorách školy i na mimoškolních akcích jsou žáci vedeni k respektování řádu školy, učí se přejímat zodpovědnost za své chování, postoje i za svoji práci. Využívají svých práv a jsou vedeni k plnění svých povinností. Metody realizace: účast žáků na charitativních sbírkách slohové práce, větný a jazykový rozbor, skupinová práce s jazykovými příručkami, skupinová práce: dramatický výstup rozhovory v cizím jazyku, jazykové hry, soutěže diskuze na základě znalostí děl významných osobností a dokumentárních materiálů z médií, diskuze nad příklady jednání historických osobností rozhovory se žáky, diskuze nad problémem, argumentace a obhajoba vlastního názoru, vyměňování názorů a postojů v mezilidské komunikaci laboratorní úlohy skupinová práce exkurze, návštěvy výstav samostatné řešení problému, dlouhodobé úkoly zapojení do soutěží referáty psychologické testy 20

19 Charakteristika ŠVP dodržování počítačové etiky při práci na internetu, tvorba webových stránek organizování koncertů, koncerty pro charitu, spolupráce s jinými školami a soubory či hudebními skupinami organizování cvičení, pomoc méně obratným při cvičení, kolektivní hry, uplatňování pravidel fair play Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Průřezové téma je realizováno především v humanitních předmětech, kde je součástí výuky poznávání naší vlasti a zemí Evropy. Aktuální problémy v různých částech světa jsou zařazeny do společenských věd. V přírodovědných oborech se žáci seznamují s důsledky globálních vlivů na životní prostředí. Metody realizace: článek do školního časopisu, četba literárních děl, slohová práce výměnné pobyty a zájezdy projekt o lidských právech ve spolupráci s Člověk v tísni diskuze na základě zkušeností rodinných příslušníků žáků přednáška, referát, obhajoba vlastního názoru diskuze ke globálním problémům lidstva v souvislosti s chemickými procesy užívání mezinárodního systému veličin a jednotek četba periodik a sledování informací přes internet práce s odbornou literaturou koncert, výstava, poznávání hudby a výtvarného umění různých slohových období Multikulturní výchova Multikulturní výchova je zařazena především ve výchově hudební a v jazycích. Je podporována poznáváním hudby různých kultur, poznáváním zvyků a tradic evropských národů při vzájemných návštěvách v partnerských školách. Žáci si uvědomují jedinečnost každého člověka, právo všech lidí na společné soužití. Metody realizace: literární soutěže, kulturní představení, četba literárních děl diskuze na základě četby a vlastních cestovatelských zkušeností spolupráce s mezinárodní školou, kulturní představení v cizím jazyku, rodilý mluvčí recenze na zhlédnutý cizojazyčný film, čtení s porozuměním v cizím jazyku diskuze, referáty práce s médii a rozbor mediálních produktů, řešení modelových situací, obhajoba vlastních stanovisek 21

20 Charakteristika ŠVP koncert, poznávání hudby různých kultur Environmentální výchova Průřezové téma je vázáno průběžně na přírodovědné předměty. Prvky environmentální výchovy, zejména ochrana životního prostředí, se objevují při sportovních aktivitách žáků v přírodě. Aktivním zapojením do třídění odpadu ve škole je posilováno pozitivní ekologické myšlení. V jazycích jsou některá témata s ekologickou problematikou náměty pro slohové a literární práce. Metody realizace: slohové a literární práce diskuze, četba tisku a sledování médií četba cizojazyčného odborného textu a následná diskuze ochrana životního prostředí při sportovních aktivitách v přírodě diskuze nad vztahem elekroodpadu a životního prostředí třídění odpadu ve škole vliv fyzikálních vlastností látek na životní prostředí diskuze přednáška, výukový videopořad Mediální výchova Mediální výchova prochází výukou všech vzdělávacích oborů. Vyučující vede žáky k vytváření postojů a názorů a k pěstování kritického přístupu k mediálním sdělením. Žáci získávají poznatky o souvislostech mezi vývojem médií a vývojem moderních společností. V jazycích dochází především k rozvoji komunikačních schopností, ke schopnosti stylizovat psaný a mluvený text a veřejně s ním vystoupit. V přírodovědných předmětech a informatice se žáci učí výsledky své práce zpracovat a prezentovat pomocí moderních technologií. Metody realizace: školní časopis, školní a třídní nástěnky, tematické nástěnky, webové stránky školy a tříd návštěva Knihovny K. Dvořáčka školní debatní liga, školní projekt literární exkurze projekt ve spolupráci s regionálními novinami, kabelovou televizí, Nadací Tři brány aktivní účast moderátorská i interpretační, spolupráce s místní TV beseda, divadelní a filmová představení, školní akademie, školní média práce s cizojazyčnými časopisy využití filmové a televizní dokumentaristiky, tisku, sledování hraných filmů jakožto 22

21 Charakteristika ŠVP historických pramenů sui genesis vytváření vlastních materiálů a prezentací do výuky pomocí moderních technologií využívání médií k získávání potřebných informací, hodnocení médií jako zdrojů informací referáty, diskuze videopořady, hudební nahrávky ve výuce, využití VHS, CD, DVD 23

22 Integrace průřezových témat do předmětů v ročnících: Charakteristika ŠVP 1. ročník a kvinta 2. ročník a sexta 3. ročník a septima 4. ročník a oktáva Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti ČJ, 2JA, MA, CH, BI, FY, ZE, SV, HV, VV, TV ČJ, 2JA, MA, FY, ZE, HV, VV, TV AJ, 2JA, MA, BI, CH, FY, ZE, SV, TV ČJ, AJ, 2JA, MA, ZE, TV, SV Osobnostní a sociální výchova Seberegulace, organizační dovednosti, efektivní řešení problémů Sociální komunikace ČJ, MA, CH, BI, FY, ZE, IN, SV, VV, TV ČJ, AJ, 2JA, MA, FY, ZE, IN, HV, SV, VV, TV ČJ, MA, CH, FY, ZE, IN, VV, TV ČJ, AJ, 2JA, MA, CH, ZE, IN, HV, VV, TV ČJ, AJ, DE, MA, BI, CH, FY, ZE, SV, TV 2JA, MA, FY, ZE, SV, TV ČJ, MA, ZE, TV, SV, IN ČJ, 2JA, MA, ZE, TV, IN Morálka všedního dne ZE, IN, SV, VV, TV ČJ, AJ, ZE, IN, VV, TV DE, BI, FY, ZE, SV, TV ČJ, ZE, TV, SV, IN Spolupráce a soutěž 2JA, MA, ZE, IN, HV, SV, VV, TV ČJ, 2JA, MA, ZE, IN, HV, VV, TV 2JA, FY, ZE, SV, TV Globalizační a rozvojové procesy DE, FY, ZE AJ, DE, FY, ZE, SV FY, ZE, DE ZE ČJ, AJ, 2JA, ZE, TV, SV, IN Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Globální problémy, jejich příčiny a důsledky Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce Žijeme v Evropě CH, ZE AJ, BI, CH, FY, ZE, SV DE, BI, CH, FY, ZE, ZE ČJ, ZE, SV ZE ZE ČJ, AJ, 2JA, BI, CH, FY, HV, VV, TV ČJ, 2JA, FY, SV, HV, VV ČJ, 2JA, FY, ZE, ČJ, 2JA, ZE 2JA, ZE, SV Vzdělávání v Evropě a ve světe HV FY, ZE, HV AJ, ZE 2JA, ZE 24

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium 1. Obsahové vymezení Vyučovací předmět francouzský jazyk pokrývá vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělání 1. Identifikační údaje Základní škola Šumperk, Šumavská 21 Adresa: Šumavská 21, 787 01 Šumperk Ředitel: Mgr. Lubomír Krejčí Kontakty: Kancelář školy: 583

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01461/09-U. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01461/09-U. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01461/09-U Název školy: Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Adresa: Komenského 10, 408 15 Rumburk Identifikátor:

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků. Způsoby hodnocení slovní hodnocení. Hodnocení žáků základní školy speciální upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb.

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků. Způsoby hodnocení slovní hodnocení. Hodnocení žáků základní školy speciální upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Způsoby hodnocení slovní hodnocení Hodnocení žáků základní školy speciální upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program GYMNÁZIUM SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ BRNO Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Multikulturní všeobecné gymnázium OBSAH OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program GYMNÁZIUM SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ BRNO Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Multikulturní anglické gymnázium OBSAH OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program GYMNÁZIUM SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ BRNO Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Multikulturní jazykové gymnázium OBSAH OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Scientia est potentia. Vědění je moc. Francis Bacon Základní informace ke Školnímu vzdělávacímu programu Zdravotnické lyceum

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí

Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí Lektor: PhDr. Josef Filouš, Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí KOMPETENCE K UČENÍ Individualizovat vyučovací metody

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Třebíč Předkladatel: Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program GYMNÁZIUM SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ BRNO Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Multikulturní anglické gymnázium OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Šestiletý vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Šestiletý vzdělávací program GYMNÁZIUM SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ BRNO Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Šestiletý vzdělávací program Multikulturní jazykové gymnázium OBSAH OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více