GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM"

Transkript

1 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA Svazek 1

2 Škola orientace ve světě poznání Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání verze 3.0

3 Klíč ke vší vědě je otazník. H. Balzac

4 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 Vzdělávací program: Osmiletý vzdělávací program, Čtyřletý vzdělávací program Studijní forma vzdělávání: Denní forma vzdělávání Předkladatel: Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická Vyškov Komenského náměstí 16, Vyškov ředitel: RNDr. Václav Klement telefon: web: IZO: IČO: koordinátor tvorby ŠVP: Mgr. Romana Orságová Zřizovatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5, Brno IČO: Verze 3.0 Tento dokument je platný od razítko. podpis ředitele 1 Školní vzdělávací program byl vytvořen podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání.

5 Obsah SVAZEK 1 Charakteristika školy... 8 Materiální, prostorové, technické a jiné podmínky... 8 Charakteristika žáků a pedagogického sboru... 9 Mezinárodní spolupráce a dlouhodobé projekty... 9 Způsoby spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty... 9 Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Profil absolventa Organizace přijímacího řízení Organizace maturitní zkoušky Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Systém práce školy se žáky se zdravotním znevýhodněním (SPUCH) Vzdělávání žáků se zdravotním postižením Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Učební plán pro čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého studia Hodnocení žáků Vlastní hodnocení školy Přehled používaných zkratek Seznam příloh Přehled aktualizací ŠVP GV SVAZEK 2 Učební osnovy

6 Charakteristika školy Charakteristika školy Současná podoba školy je dána sloučením dvou subjektů - Gymnázia a Střední školy zdravotnické a zemědělsko-ekonomické, k němuž došlo na základě rozhodnutí zřizovatele. Materiální, prostorové, technické a jiné podmínky Výuka gymnaziálních oborů probíhá ve dvou sousedících budovách na Komenského náměstí ve Vyškově, které byly za tímto účelem nově propojeny. Kmenové učebny vyšších tříd gymnázia jsou umístěny v secesní budově původního gymnázia. Žáci využívají také odborné učebny FY, CH, BI, MA, ZE, DE, ČJ, VV, IN, laboratoře FY, CH, BI a učebny jazyků na obou budovách. Všechny třídy jsou postupně vybavovány novým nábytkem a většina z nich také novými lavicemi. Chloubou školy je aula, kde se konají školní koncerty, výstavy a přednášky významných odborníků určené žákům i široké veřejnosti. Budova školy je celkem příznivě situovaná ve středu města v dosahu autobusového a vlakového nádraží. Dopravní obslužnost je poměrně dobrá ze všech částí města i okresu. Součástí školy je tělocvična a posilovna. Výuka tělesné výchovy probíhá také ve sportovním zařízení spravovaném Městem Vyškov. O přestávkách mohou žáci využívat školní dvůr, kde je jim k dispozici hřiště na košíkovou nebo zabudovaný stůl na stolní tenis. Hygienická zařízení plně odpovídají všem normám. Vyučující i žáci využívají ke stravování školní výdejnu, kam jsou obědy dováženy ze ZŠ Nádražní 5, Vyškov, a jídelnu v budově bývalé zemědělské školy, kde se obědy připravují. Ve škole se nacházejí automaty na studené a teplé nápoje, automaty na cukrovinky a na plněné bagety. Pitný režim je doplněn nápoji ze dvou automatů, přístupných všem žákům i vyučujícím po celý den. V přízemí je prostor pro školní bufet, který bude ve svém sortimentu nabízet i produkty zdravé výživy. Materiální a technické vybavení naší školy je možné považovat za nadstandardní. Většina učeben je vybavena projekčními počítači včetně projektorů a ozvučení. Učebny jsou postupně vybavovány interaktivními systémy E-beam. Učebna biologie je vybavena interaktivní tabulí Activeboard. Škola je dobře vybavena kvalitní audiovizuální technikou. Vyučující mají k dispozici v kabinetech počítače, notebooky, tiskárny, připojení k internetu. K dispozici vyučujícím i žákům je také kopírka s možností skenování, zařízení na foliování tiskovin, vazač pro kroužkovou vazbu, digitální fotoaparáty, kamera a GPS. 8

7 Charakteristika školy Charakteristika žáků a pedagogického sboru Čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia navštěvuje průměrně 490 žáků. Z celkového počtu 16 tříd jsou čtyři třídy v každém ročníku vždy dvě třídy čtyřletého gymnázia a dvě třídy vyšších ročníků osmiletého gymnázia. Pedagogický sbor je společný pro vyšší i nižší stupeň gymnázia a je tvořen více než 50 učiteli, dvěma zástupci ředitele a jedním ředitelem. Asi čtvrtina sboru jsou muži. Všichni vyučující mají požadovanou kvalifikaci, mnoho učitelů si neustále doplňuje vzdělání v kurzech akreditovaných MŠMT. Na škole působí vedoucí pro oblast tvorby ŠVP, vedoucí pro public relation a vnější vztahy a ICT koordinátor. Pro práci s žáky mimořádně nadanými a s žáky se SVP bylo na škole zřízeno poradenské pracoviště školy. Jeho součástí jsou preventista, výchovný poradce a mentor. Mezinárodní spolupráce a dlouhodobé projekty Dlouhodobou tradici mají výměnné pobyty našich žáků se studenty z partnerské školy v Karlsbadu (SRN). Oblíbený je projekt Poznejme se navzájem, jehož se účastní žáci a pedagogové našeho gymnázia, Gymnázia Pavla Horova v Michalovcích (SR) a střední školy IES Broch i Llop Villarreal (Španělsko). Přínosným je projekt Škola podporující zdraví. Způsoby spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty Při Gymnáziu Vyškov je zřízena Školská rada umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Každá třída má svého třídního důvěrníka z řad rodičů, který zajišťuje spolupráci mezi třídním učitelem a rodiči žáků této třídy. Kontakt s rodiči zajišťují třídní schůzky (minimálně 2x ročně) a konzultační hodiny, ve kterých jsou vyučující k dispozici jak žákům, tak jejich rodičům. Mezi další formy komunikace a spolupráce s rodiči patří individuální konzultace s rodiči žáků, ankety a dotazníková šetření. Vedení školy a výchovný poradce úzce spolupracují při řešení výchovných a vzdělávacích problémů se školskými poradenskými pracovišti. Gymnázium Vyškov v současné době spolupracuje s dalšími institucemi, které mohou nějakým způsobem pomoci zkvalitnit nabídku naší školy studentům. Jsou to především příspěvkové organizace a občanská sdružení Městské kulturní středisko Vyškov, Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově, dále Základní umělecká škola ve Vyškově, Pedagogicko-psychologická poradna Vyškov, Občanské sdružení Thalia Vyškov, Dům 9

8 Charakteristika školy dětí a mládeže Vyškov, Junák svaz skautů a skautek ČR, Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež denní pobyt, Středisko ekologické výchovy Rychta Krásensko, Středisko služeb školám a Zařízení pro DVPP, Brno, ale i další zařízení pro DVPP. O aktivitách školy několikrát ročně informujeme veřejnost prostřednictvím TV info kanálu ve Vyškově, regionálního tisku (Region, Rovnost Vyškovské noviny) a pravidelně na webových stránkách školy. 10

9 Charakteristika ŠVP Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Gymnázium Vyškov je střední škola se všeobecným zaměřením, nabízí kvalitní výuku humanitních, přírodovědných i technických oborů a klade důraz na širokou nabídku výuky cizích jazyků, volitelných předmětů a počítačovou gramotnost. Je umístěno v historické budově v centru města (v blízkosti autobusového i vlakového nádraží, náměstí, knihovny) a nabízí svým žákům moderně vybavené odborné učebny, laboratoře, internetovou čítárnu, školní knihovnu, posilovnu, tělocvičnu, sportovní zónu v prostoru školního dvora, jídelnu. Škola si udržuje vysokou úroveň středoškolského vzdělání, které je zárukou úspěšnosti žáků při přijímání na VŠ všech typů, případně na VOŠ, a přispívá k vybudování pozitivního vztahu žáků ke vzdělání, což je základní předpoklad pro další celoživotní vzdělávání. Žákům se věnuje kvalifikovaný a aprobovaný pedagogický sbor vyučujících, kteří vychovávají a vzdělávají žáky tak, aby se z nich staly všestranně rozvinuté osobnosti. K příjemné atmosféře na škole přispívá i přátelský přístup pedagogů k žákům a velmi dobrá spolupráce rodiny a školy. K pozitivům našeho gymnázia patří i nízká míra výskytu sociálně patologických jevů (kázeňské problémy, šikana, drogy atd.). Učitelé i žáci navazují na mnohaletou úspěšnou tradici gymnázia a posilují dobrou pověst školy. Obecné cíle vzdělávání na gymnáziu: Vzdělávat žáky, kteří jsou vybaveni klíčovými kompetencemi a širokým množstvím poznatků a vědomostí, pohlížejí na svět v širších souvislostech, kriticky myslí, budou úspěšní v dalším studiu především na vysokých školách a budou konkurenceschopní na trhu práce. Rozvíjet vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty, důležité pro osobní rozvoj jedince, poskytovat obsahově širší všeobecné vzdělání a vytvářet předpoklady pro osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní vzdělávání. Vzdělávání směřovat od encyklopedického pojetí k rozvoji klíčových kompetencí. Priority gymnázia: V rámci vzdělávacího procesu škola využívá odbornou literaturu a spolupracuje s fakultami vysokých škol s cílem poskytovat vzdělávání ve smyslu vědeckého poznání a vychovávat žáky ke kritickému myšlení. Studium na gymnáziu umožňuje žákům profilovat se během studia mohou si vybírat ze široké nabídky povinně a nepovinně volitelných předmětů, je kladen důraz na 11

10 Charakteristika ŠVP mezipředmětové vztahy, vzdělávání v souvislostech a sepětí studia s praxí. Jazyková výuka umožní žákům komunikovat ve dvou i více cizích jazycích (mají možnost výběru ze široké nabídky cizích jazyků angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština, latina) a své znalosti si mohou ověřit na výměnných zahraničních pobytech a exkurzích. E-learning na gymnáziu přispívá k vytváření komunikativní kompetence u žáků využitím informačních a komunikačních prostředků a technologií, vytváření podmínek pro rozvoj nadaných žáků i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zpřístupnění školy rodičům žáků a veřejnosti. Gymnázium se zapojuje do řady projektů v rámci okresu, kraje, republiky i EU, spolupracuje s dalšími výchovně vzdělávacími institucemi (KKD, MKS, DDM apod.), je zařazeno do sítě škol podporujících zdraví. O všestrannosti a úspěšnosti našich žáků vypovídá i jejich umístění v SOČ, olympiádách a v dalších odborných soutěžích i sportovních akcích. Žáci svými aktivitami reprezentují nejen školu a město, ale i celý region, své úspěchy a aktivity prezentují na veřejnosti (Den otevřených dveří, webové stránky školy, školní časopis, místní tisk, regionální televizní vysílání apod.)i v zahraničí. Cílem je systematicky připravovat žáka na zvládnutí samostatné tvůrčí práce a realizování stanovených cílů. K tomu je zejména využíváno: cílené zapojení do projektů, výjezdů do zahraničí, lyžařských výcvikových kurzů, podpory environmentální a multikulturní výchovy formou praktik a poznávacích výjezdů, společensko-historických projektů. Škola nabízí svým žákům i rozmanité akce pořádané školou v rámci i mimo vyučování (odborné exkurze, návštěvy divadel i filmových představení, koncerty, přednášky, besedy, sportovní akce). 12

11 Charakteristika ŠVP Profil absolventa Absolvent Gymnázia Vyškov je vybaven znalostmi a kompetencemi k jejich získávání odpovídajícími požadavkům RVP G ve všech vzdělávacích oblastech disponuje uceleným všeobecným rozhledem, je všestranně rozvinutá osobnost díky bohatým možnostem profilace formou povinně volitelných a nepovinných předmětů je připraven ke studiu na VŠ všech směrů v ČR i v zahraničí, resp. dalších typů terciálního vzdělávání je schopen nalézt uplatnění na trhu práce jako adaptabilní pracovní síla používá moderní informační technologie, disponuje komunikativními dovednostmi, pracuje efektivně s více zdroji informací. Stanovuje si cíle, samostatně se vzdělává, pracuje individuálně i v týmu, umí prezentovat výsledky a je schopen diskuse je připraven komunikovat ve dvou cizích jazycích je moderní Evropan, který toleruje a respektuje názory druhých a jiné kultury, uplatňuje kritické myšlení, chrání své zdraví, pomáhá druhým, chrání životní prostředí, kulturní a společenské hodnoty. Vzhledem k rozmanitosti výchovných a vzdělávacích strategií a motivujícímu studijnímu prostředí jsou získané návyky a dovednosti absolventa trvalé. 13

12 Charakteristika ŠVP Organizace přijímacího řízení Přijímací řízení vychází z platné legislativy a probíhá každý rok v celostátně stanoveném termínu. Do 1. ročníku čtyřletého gymnázia jsou přijímáni uchazeči, kteří ukončí v daném školním roce 9. třídu ZŠ. Ředitel gymnázia zveřejní kritéria přijímacího řízení na webových stránkách školy nejpozději do konce ledna kalendářního roku, v němž bude přijímací řízení probíhat. Organizace maturitní zkoušky Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. Společná část maturitní zkoušky, nabídka povinných a nepovinných zkoušek této části, včetně formy, témat a termínů konání těchto zkoušek je určená platnou legislativou. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze dvou nebo tří povinných zkoušek. Ředitel školy je povinen určit nabídku povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy, témat a termínů konání těchto zkoušek. Ředitel gymnázia toto své rozhodnutí zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a současně též na webových stránkách školy, a to nejpozději 12 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky. 14

13 Charakteristika ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie Ve vzdělávání na čtyřletém a na vyšším stupni víceletého gymnázia usilujeme o další rozvíjení klíčových kompetencí, které žáci získali v základním vzdělávání a na nižším stupni víceletého gymnázia. Naplňování jednotlivých kompetencí ve vzdělávacím procesu: Kompetence k učení - soubor dovedností, vědomostí, schopností, postojů a hodnot vztahujících se k učení motivujeme žáky k učení zdůrazňováním sepětí probíraného učiva s praxí zadáváme žákům úkoly, jejichž řešení vyžaduje vyhledat informace z více zdrojů (odborné časopisy, literatura i cizojazyčná, internet) a kriticky je hodnotit zadávané úkoly volíme pokud možno tak, aby žákům ukázaly propojenost poznatků z různých vzdělávacích oblastí (vědních oborů) v přiměřené míře používáme i tzv. tradiční způsoby výuky (narativní metoda, učení zpaměti), neboť existují obory (např. základy gramatiky mateřského i cizích jazyků), kde jsou a budou tyto metody nenahraditelné Kompetence k řešení problémů - soubor dovedností, vědomostí, schopností, postojů a hodnot vztahujících se k řešení problémů zadáváme problémové úkoly vedoucí žáky k rozpoznání podstaty problému a k jeho analýze ve výuce umožňujeme a podporujeme diskuzi, která žákům pomáhá zvažovat možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, vytváření hypotéz, zvažování názorů druhých, formulování a obhajobu vlastních závěrů vedeme žáky k práci na projektech, vyžadujících využívání tvořivého myšlení a používání představivosti i intuice Kompetence komunikativní - soubor komunikativních dovedností, schopností, postojů, vědomostí a hodnot vyžadujeme od žáků jasné a srozumitelné vyjadřování a odpovídající vystupování, jímž prezentují svoji práci, věcnou argumentaci a respektování názorů ostatních řízeným rozhovorem vedeme žáky ke kultivovanému ústnímu projevu i společenskému vystupování klademe důraz na týmovou práci a kooperativní výuku 15

14 Charakteristika ŠVP Kompetence sociální a personální - soubor sociálních a personálních postojů, hodnot, dovedností, vědomostí a schopností orientujeme žáky na práci ve skupinách, přispívající k vytváření a udržování kladných mezilidských vztahů podporujeme kultivované diskuze se žáky, v nichž jim umožňujeme vyjádřit jejich názor a zároveň vysvětlíme a objasníme názory a postoje naše, tj. pedagogů stanovíme po dohodě s žáky určité penzum pravidel platících ve škole a následně vyžadujeme jejich dodržování podporujeme zapojení žáků do školních, resp. třídních aktivit Kompetence občanská - soubor občanských postojů, hodnot, dovedností, vědomostí a schopností vedeme žáky k respektování různorodých kultur, názorů a postojů jiných osob či skupin osob nabízíme žákům vhodné aktivity, které je seznamují s životem v ČR i v zahraničí tuzemské a zahraniční zájezdy, exkurze, mezinárodní výměnné pobyty vyžadujeme od žáků sledování politických, kulturních událostí v ČR i v zahraničí tak, aby k nim byli schopni zaujmout stanoviska a obhájit je v diskuzi vedeme žáky k tomu, aby byli schopni orientovat se v základních právních dokumentech a strukturách místních, celostátních a evropských úřadů nabízíme žákům vhodné aktivity, vedoucí k návykům neohrožovat jakýmkoli způsobem sebe ani ostatní, být šetrný k přírodě a životnímu prostředí (exkurze, pobyty v přírodě) seznamujeme žáky s nebezpečím sociálně nežádoucích jevů (alkohol, drogy, kouření, gamblerství) a vedeme je k aktivitám vedoucím k jejich eliminaci (protidrogové aktivity) Kompetence k podnikavosti - soubor dovedností, vědomostí, schopností, postojů a hodnot vztahujících se k podnikavosti poskytujeme žákům možnost vybírat si volitelné předměty s ohledem na jejich předpoklady a schopnosti a též rozhodování o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření poskytujeme žákům servis informací o vzdělávacích a pracovních příležitostech, umožňující lepší orientaci v jejich dalších studijních a profesních záměrech zařazujeme do výuky jiné problémové úkoly, vyžadující samostatnost v rozhodování a pokud je to možné, pak i na uplatnění v praxi podporujeme aktivní účast žáků na školních akcích typu akademií, koncertů, plesů a podobně podporujeme mimoškolní aktivity žáků vedoucí k rozvoji jejich vloh a nadání 16

15 Charakteristika ŠVP Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním, žáci se sociálním znevýhodněním. Gymnázium vychází vstříc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, pokud mohou svoje problémy doložit diagnózou odborného pracoviště. Pro tyto žáky jsou k dispozici konzultační hodiny jednotlivých pedagogů, případně má žák možnost požádat o individuální studijní plán. Žáci mají možnost spolupráce s poradenským centrem (výchovná poradkyně, preventistka sociálně patologických jevů). Žákům není k dispozici školní psycholog, škola ale má kontakty s PPP Vyškov, NsP Vyškov a dalšími pracovišti. Škola sídlí v historické budově, není proto vybavena bezbariérovými vstupy pro žáky tělesně postižené. Rodiče jsou o problémech žáků včas a prokazatelnou formou informováni třídním učitelem nebo učitelem daného předmětu. Systém práce školy se žáky se zdravotním znevýhodněním (SPUCH) Na základě doporučení PPP škola uplatňuje podpůrný výukový program a individuální přístup k žákovi, u kterého se objevily významné obtíže v oblasti jazykového vzdělávání, matematiky, případně další obtíže týkající se pozornosti, soustředění, projevů hyperaktivity, impulzivity apod. s cílem podpořit školní úspěšnost žáka a předejít jeho selhávání při výuce a rozvoji nežádoucích projevů jeho chování. O podpůrném programu informuje třídní učitel i ostatní pedagogické pracovníky, kteří jsou zainteresováni na výchově a vzdělávání žáka. Informace jsou předávány na pravidelném nebo mimořádném metodickém sdružení, učitel pověřený vedením metodického sdružení provede zápis. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením Zařazení žáka se zdravotním postižením do vzdělávání probíhá v souladu s vyhláškou č.73/2005 Sb. O zařazení žáka se zdravotním postižením rozhodne ředitel školy na základě doporučení školského poradenského zařízení a souhlasu zákonného zástupce žáka podle 9 vyhlášky č. 73/2005 Sb. Pokud ředitel školy, s ohledem na možnosti školy, nezařadí žáka se zdravotním postižením, který má povinnost plnit školní docházku, oznámí tuto skutečnost zákonnému zástupci žáka, krajskému úřadu a obci, v níž má žák trvalý pobyt. Žáci s těžkým zdravotním postižením ( 1 odst. 4 vyhlášky č.73/2005 Sb.) budou integrováni na naší škole pouze v souladu s možnostmi školy. 17

16 Charakteristika ŠVP Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu se vychází z konkrétního zjištění a popisu speciálních vzdělávacích potřeb a možností žáka. Speciální potřeby žáka budou zaznamenány v matrice. V případně potřeby bude vytvořen IVP žáka, který bude obsahovat: závěry a doporučení z vyšetření nutného při diagnostikování formy zdravotního postižení (PPP, praktický lékař, SPC aj.), konkrétní organizace vzdělávání žáka, pomůcky a metody výuky, které se budou v případě potřeby používat, způsob hodnocení, podmínky vzájemné spolupráce se zákonnými zástupci. Za zpracování IVP odpovídá třídní učitel a ředitel školy. Na zpracování IVP se podílí třídní učitel, vyučující učitelé problémových předmětů žáka, výchovný poradce a ředitel školy. IVP může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeby. Ředitel školy seznámí s IVP zákonného zástupce žáka, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem 6 odst. 4 vyhlášky č. 73/2005 Sb. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Při práci s dětmi ze sociálně slabého prostředí je tato situace respektována ze strany vedení školy i jednotlivých vyučujících. Žák může požádat o příspěvek Občanského sdružení na finančně nákladnější akce (exkurze, lyžařské výcviky...). Škola se snaží vyvíjet takové aktivity, které by pomohly těmto dětem tyto činnosti realizovat. Při vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí (národnostní menšiny, etnika aj.) je, v případě nedostatečné znalosti vzdělávacího jazyka, hlavní pozornost věnována osvojení českého jazyka, seznámení s českým prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi. Na druhé straně se vyučující snaží doplnit vzdělávací obsah specifickými materiály o historii, kultuře a tradicích jeho národnosti. Cílem integrace žáků z odlišného kulturního a sociálního prostředí je ochrana jejich minoritní kultury a podpora jejich úspěšnosti v majoritní společnosti. Snahou integrace těchto žáků je vytvářet příznivé společenské klima ve třídě i ve škole. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Přístup k nadaným a mimořádně nadaným žákům se uskutečňuje v souladu s ustanoveními školského zákona a prováděcími předpisy a po dohodě s poradenským zařízením, přičemž jsou zohledněny specifické dovednosti žáka. Výchova a vzdělávání nadaných žáků vyžaduje schopnost pedagoga identifikovat takového žáka a vytvořit pro něj optimální vzdělávací prostředí. K tomu slouží další vzdělávání učitelů, které vede pedagogy ke schopnosti dát žákovi příležitost projevit nadání, motivovat ho trvale a dostatečně a vytvořit pro něj prostředí podporující jeho talent. 18

17 Charakteristika ŠVP Jednou z možností, jak nalézat mezi žáky nadané jedince, je aktivní spolupráce školy s Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu a NIDM. Dále škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou ve Vyškově při tvorbě možností způsobu práce s těmito žáky. Koordinací této práce je pověřen pedagog zabývající se prací s nadanými žáky. Škola poskytuje mimořádně nadaným žákům šanci k maximálnímu využití jejich talentu (speciální příprava do nejrůznějších předmětových soutěží a olympiád, středoškolské odborné činnosti atd.). 19

18 Charakteristika ŠVP Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou zařazena do učebního plánu vyššího stupně víceletého gymnázia a čtyřletého gymnázia formou integrace do jednotlivých předmětů. Jejich tematické okruhy umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů. Mají především formativní charakter umožňující rozvoj osobnosti žáka zejména v oblasti postojů a hodnot a pozitivně ovlivňují proces rozvoje klíčových kompetencí žáků během celého studia. Začlenění průřezových témat do jednotlivých předmětů a ročníků je uvedeno v tabulce, konkrétní zapracování do jednotlivých vyučovacích předmětů je součástí osnov jednotlivých předmětů. Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova prochází výukou všech vzdělávacích oborů. Žáci poznávají sami sebe a objevují i nutnost skupinové spolupráce. Sami si organizují vlastní čas, plánují, hledají možnosti efektivní komunikace. Jsou vedeni ke kritickému myšlení, učí se diskutovat, argumentovat, obhajovat vlastní názory. Škola podporuje tvořivou práci žáků, ale také je učí relaxovat nebo hledat pomoc při potížích. V prostorách školy i na mimoškolních akcích jsou žáci vedeni k respektování řádu školy, učí se přejímat zodpovědnost za své chování, postoje i za svoji práci. Využívají svých práv a jsou vedeni k plnění svých povinností. Metody realizace: účast žáků na charitativních sbírkách slohové práce, větný a jazykový rozbor, skupinová práce s jazykovými příručkami, skupinová práce: dramatický výstup rozhovory v cizím jazyku, jazykové hry, soutěže diskuze na základě znalostí děl významných osobností a dokumentárních materiálů z médií, diskuze nad příklady jednání historických osobností rozhovory se žáky, diskuze nad problémem, argumentace a obhajoba vlastního názoru, vyměňování názorů a postojů v mezilidské komunikaci laboratorní úlohy skupinová práce exkurze, návštěvy výstav samostatné řešení problému, dlouhodobé úkoly zapojení do soutěží referáty psychologické testy 20

19 Charakteristika ŠVP dodržování počítačové etiky při práci na internetu, tvorba webových stránek organizování koncertů, koncerty pro charitu, spolupráce s jinými školami a soubory či hudebními skupinami organizování cvičení, pomoc méně obratným při cvičení, kolektivní hry, uplatňování pravidel fair play Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Průřezové téma je realizováno především v humanitních předmětech, kde je součástí výuky poznávání naší vlasti a zemí Evropy. Aktuální problémy v různých částech světa jsou zařazeny do společenských věd. V přírodovědných oborech se žáci seznamují s důsledky globálních vlivů na životní prostředí. Metody realizace: článek do školního časopisu, četba literárních děl, slohová práce výměnné pobyty a zájezdy projekt o lidských právech ve spolupráci s Člověk v tísni diskuze na základě zkušeností rodinných příslušníků žáků přednáška, referát, obhajoba vlastního názoru diskuze ke globálním problémům lidstva v souvislosti s chemickými procesy užívání mezinárodního systému veličin a jednotek četba periodik a sledování informací přes internet práce s odbornou literaturou koncert, výstava, poznávání hudby a výtvarného umění různých slohových období Multikulturní výchova Multikulturní výchova je zařazena především ve výchově hudební a v jazycích. Je podporována poznáváním hudby různých kultur, poznáváním zvyků a tradic evropských národů při vzájemných návštěvách v partnerských školách. Žáci si uvědomují jedinečnost každého člověka, právo všech lidí na společné soužití. Metody realizace: literární soutěže, kulturní představení, četba literárních děl diskuze na základě četby a vlastních cestovatelských zkušeností spolupráce s mezinárodní školou, kulturní představení v cizím jazyku, rodilý mluvčí recenze na zhlédnutý cizojazyčný film, čtení s porozuměním v cizím jazyku diskuze, referáty práce s médii a rozbor mediálních produktů, řešení modelových situací, obhajoba vlastních stanovisek 21

20 Charakteristika ŠVP koncert, poznávání hudby různých kultur Environmentální výchova Průřezové téma je vázáno průběžně na přírodovědné předměty. Prvky environmentální výchovy, zejména ochrana životního prostředí, se objevují při sportovních aktivitách žáků v přírodě. Aktivním zapojením do třídění odpadu ve škole je posilováno pozitivní ekologické myšlení. V jazycích jsou některá témata s ekologickou problematikou náměty pro slohové a literární práce. Metody realizace: slohové a literární práce diskuze, četba tisku a sledování médií četba cizojazyčného odborného textu a následná diskuze ochrana životního prostředí při sportovních aktivitách v přírodě diskuze nad vztahem elekroodpadu a životního prostředí třídění odpadu ve škole vliv fyzikálních vlastností látek na životní prostředí diskuze přednáška, výukový videopořad Mediální výchova Mediální výchova prochází výukou všech vzdělávacích oborů. Vyučující vede žáky k vytváření postojů a názorů a k pěstování kritického přístupu k mediálním sdělením. Žáci získávají poznatky o souvislostech mezi vývojem médií a vývojem moderních společností. V jazycích dochází především k rozvoji komunikačních schopností, ke schopnosti stylizovat psaný a mluvený text a veřejně s ním vystoupit. V přírodovědných předmětech a informatice se žáci učí výsledky své práce zpracovat a prezentovat pomocí moderních technologií. Metody realizace: školní časopis, školní a třídní nástěnky, tematické nástěnky, webové stránky školy a tříd návštěva Knihovny K. Dvořáčka školní debatní liga, školní projekt literární exkurze projekt ve spolupráci s regionálními novinami, kabelovou televizí, Nadací Tři brány aktivní účast moderátorská i interpretační, spolupráce s místní TV beseda, divadelní a filmová představení, školní akademie, školní média práce s cizojazyčnými časopisy využití filmové a televizní dokumentaristiky, tisku, sledování hraných filmů jakožto 22

21 Charakteristika ŠVP historických pramenů sui genesis vytváření vlastních materiálů a prezentací do výuky pomocí moderních technologií využívání médií k získávání potřebných informací, hodnocení médií jako zdrojů informací referáty, diskuze videopořady, hudební nahrávky ve výuce, využití VHS, CD, DVD 23

22 Integrace průřezových témat do předmětů v ročnících: Charakteristika ŠVP 1. ročník a kvinta 2. ročník a sexta 3. ročník a septima 4. ročník a oktáva Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti ČJ, 2JA, MA, CH, BI, FY, ZE, SV, HV, VV, TV ČJ, 2JA, MA, FY, ZE, HV, VV, TV AJ, 2JA, MA, BI, CH, FY, ZE, SV, TV ČJ, AJ, 2JA, MA, ZE, TV, SV Osobnostní a sociální výchova Seberegulace, organizační dovednosti, efektivní řešení problémů Sociální komunikace ČJ, MA, CH, BI, FY, ZE, IN, SV, VV, TV ČJ, AJ, 2JA, MA, FY, ZE, IN, HV, SV, VV, TV ČJ, MA, CH, FY, ZE, IN, VV, TV ČJ, AJ, 2JA, MA, CH, ZE, IN, HV, VV, TV ČJ, AJ, DE, MA, BI, CH, FY, ZE, SV, TV 2JA, MA, FY, ZE, SV, TV ČJ, MA, ZE, TV, SV, IN ČJ, 2JA, MA, ZE, TV, IN Morálka všedního dne ZE, IN, SV, VV, TV ČJ, AJ, ZE, IN, VV, TV DE, BI, FY, ZE, SV, TV ČJ, ZE, TV, SV, IN Spolupráce a soutěž 2JA, MA, ZE, IN, HV, SV, VV, TV ČJ, 2JA, MA, ZE, IN, HV, VV, TV 2JA, FY, ZE, SV, TV Globalizační a rozvojové procesy DE, FY, ZE AJ, DE, FY, ZE, SV FY, ZE, DE ZE ČJ, AJ, 2JA, ZE, TV, SV, IN Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Globální problémy, jejich příčiny a důsledky Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce Žijeme v Evropě CH, ZE AJ, BI, CH, FY, ZE, SV DE, BI, CH, FY, ZE, ZE ČJ, ZE, SV ZE ZE ČJ, AJ, 2JA, BI, CH, FY, HV, VV, TV ČJ, 2JA, FY, SV, HV, VV ČJ, 2JA, FY, ZE, ČJ, 2JA, ZE 2JA, ZE, SV Vzdělávání v Evropě a ve světe HV FY, ZE, HV AJ, ZE 2JA, ZE 24

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (VYŠŠÍ STUPEŇ KVINTA OKTÁVA) zpracováno podle RVP G Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec, Jeronýmova

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Poznáním a láskou k moudrosti

Poznáním a láskou k moudrosti Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, Hradec Králové Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Název: Poznáním a láskou k moudrosti Obsah: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA zpracovaný podle RVP G Tento program je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky (CZ.1.07/1.1.10/01.0061). 1 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP G 1 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro víceleté gymnázium nižší stupeň (zpracovaný podle RVP ZV) prima kvarta Gymnázium Uherské Hradiště Velehradská třída 218 Uherské

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28. října 1, Břeclav čj.1099/2009 Školní vzdělávací program Osmileté a čtyřleté všeobecné studium vyšší stupeň Motto: Rozkvétáme a dozráváme

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1/335 OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Vzdělávací program... 4 1.3 Studijní forma vzdělávání...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Školní vzdělávací program Úspěšná příprava pro VŠ (zpracováno podle RVP G) Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Základní charakteristika

Více

Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag. Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium

Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag. Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium Sídlo školy : U Uranie 14, 170 00 Praha 7 - Holešovice Vedení školy: Mag. Isabella Benischek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II Verze 2(2012) GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 září 2012 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: ECCE HOMO II Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306 Č. j. 756/2010 Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Gymnázia, Polička, nábřeží Svobody 306, zpracovaný podle RVP pro gymnázia Platnost a účinnost

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

Školní vzdělávací program Jazykové gymnázium šestileté. Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Jazykové gymnázium šestileté. Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Jazykové gymnázium šestileté Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní vzdělávací program je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti [1] Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motto: Má-li se člověk státi

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Šestiletý vzdělávací program

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Šestiletý vzdělávací program IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Vzdělávací program školy: Šestiletý vzdělávací program Studijní forma vzdělávání: Denní forma vzdělávání Motivační název: Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium čtyřleté všeobecné/živé jazyky Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také užívat. Cicero 1 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 Název školního vzdělávacího programu... 5 Vzdělávací program...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530 příspěvková organizace Partyzánská 530/3, 460 11 Liberec 11; 482429841, 482710077; fax 485103880 http://www.gfxs.cz; sekretariat@gfxs.cz Školní vzdělávací

Více

SE VZDĚLÁNÍM DO ŽIVOTA

SE VZDĚLÁNÍM DO ŽIVOTA GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA, TÁBOR, NÁMĚSTÍ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 860 390 01 TÁBOR SE VZDĚLÁNÍM DO ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého studia obor vzdělání 79 41 K/81 Gymnázium

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492 Připraveni na život aktualizované znění ČÁST A nižší

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat 1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Gymnázium,

Více

Gymnázium Žamberk. Školní vzdělávací program: Pojďte s námi do světa část 2.

Gymnázium Žamberk. Školní vzdělávací program: Pojďte s námi do světa část 2. Gymnázium Žamberk Školní vzdělávací program: Pojďte s námi do světa část 2. Obsah OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 8 4 UČEBNÍ PLÁN... 14 5 UČEBNÍ

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV)

Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV) Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV) Základní škola Bohutín, okres Příbram 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jednací číslo: Obsah:. Identifikační údaje... 3 Charakteristika ŠVP... 7 Učební plán... 15 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace... 20 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

Více