Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště"

Transkript

1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, U Kapličky 761, Sušice Školní vzdělávací program Kuchař - číšník Obor vzdělání: H/01 Kuchař - číšník 1

2 OBSAH 1. Identifikační údaje Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu Učební plán Učební osnova. 11 Český jazyk a literatura Anglický jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Německý jazyk Estetická výchova 69 Občanská nauka.. 74 Matematika. 83 Chemie 91 Biologie a ekologie 101 Tělesná výchova 107 Informační a komunikační technologie Ekonomika. 138 Základy podnikání. 145 Potraviny a výživa. 150 Technologie 159 Speciální technologie. 169 Stolničení 176 2

3 Profesní komunikace v AJ Profesní komunikace v NJ Komunikace a administrativa 197 Odborný výcvik Personální a materiální zabezpečení vzdělávání Spolupráce se sociálními partnery

4 1. Identifikační údaje Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, U Kapličky 761, Sušice Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Plzeň Jižní Předměstí Název vzdělávacího programu: Kuchař - číšník Kód a název oboru vzdělání: H/01 Kuchař - číšník Délka vzdělávání: 3 roky Forma vzdělávání: denní Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Způsob ukončení : závěrečná zkouška Doklad o vzdělání: vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list Platnost vzdělávacího programu: od , počínaje prvním ročníkem Ředitel školy: Ing. Václav Kůrka Kontaktní údaje: telefon: fax: mail: Ing. Václav Kůrka 4

5 ředitel školy podpis ředitele školy 2. Profil absolventa Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, U Kapličky 761, Sušice Adresa školy: U Kapličky 761, Sušice Název ŠVP: Kuchař - číšník Kód a název oboru vzdělávání: H/01 Kuchař číšník Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Délka a forma studia: 3 roky, denní studium Platnost ŠVP: od Předpokládané výsledky vzdělávání Absolventi kuchař číšník pro pohostinství disponuje kompetencemi pro činnosti v provozovnách veřejného stravování na úseku výroby a odbytu. Absolvent ovládá způsoby přípravy běžných pokrmů české kuchyně i zahraničních kuchyní, zhotovuje pokrmy teplé, studené kuchyně a připravuje jednoduché moučníky, kontroluje kvalitu provedení práce, esteticky je upravuje a umí správně uchovávat pokrmy.absolvent ovládá základní pravidla a techniku obsluhy podle prostředí a charakteru společenské příležitosti. Absolvent se uplatní při výkonu povolání ve veřejném i účelovém stravování v pozici zaměstnance. Po nezbytné praxi v oboru je připraven na soukromé podnikání v pohostinství. Po absolvování závěrečných zkoušek se může ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých oborů apod. 2.2 Klíčové kompetence Během studia je žák veden tak, aby si byl vědom svých osobních možností a kvalit, aby uměl pracovat samostatně i v týmu. Výuka pomáhá rozvoji osobnosti a vytváří předpoklady k tomu, aby se žák správně zapojil do společnosti a měl možnost dalšího rozvoje. Jednotný přístup pedagogů se promítá v jednotných požadavcích na chování žáka ve škole i na akcích organizovaných školou, na vytváření příznivého klimatu ve škole. Upevňování a rozvíjení sociálních kompetencí vede k vhodnému zapojení žáka do kolektivu, ve kterém uplatní své schopnosti a bude i umět respektovat druhé a spolupracovat s nimi. Komunikační dovednosti jsou rozvíjeny na úrovni verbální, písemné i s využitím IKT. Oblast IKT je zaměřena nejen na osvojení dovednosti práce s těmito technologiemi, ala také na vhodném využití těchto znalostí pro svůj osobní i pracovní život. Výchovný a vzdělávací proces je veden tak, aby se žák choval zodpovědně při plnění pracovních úkolů a aby zodpovídal za své jednání v různých občanských i pracovních situacích. Rozvíjení klíčových kompetencí je vhodně zařazeno do všech předmětů. Proces uplatňování klíčových kompetencí je veden tak, aby byl soustavný a vykazoval vývojový posun během studia. 5

6 Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn., aby absolventi: - chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků i jako součást řízení jakosti - znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence, -osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory apod.) - znali systém péče o zdraví pracujících - byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout. Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi: -chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku, - dodržovali stanovené normy a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti, - dbali na zabezpečování standardů kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana). Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn., aby absolventi: - znali význam, účel a užitečnost práce, její finanční popřípadě společenské ohodnocení, - zvažovali při plánování a posuzování určité činnost (v pracovním i v běžném životě) možné náklady, výnosy, zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady, -efektivně hospodařili s finančními prostředky, - nakládali s materiálem, energiemi, opady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí. 3. Charakteristika vzdělávacího programu Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, U Kapličky 761, Sušice Název vzdělávacího programu: Kuchař - číšník Kód a název oboru vzdělání: H/01 Kuchař číšník Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Délka vzdělávání: 3 roky Forma vzdělávání: denní Platnost vzdělávacího programu: od , počínaje prvním ročníkem 3.1 Popis pojetí vzdělávacího programu Záměrem vzdělávání je připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Vzdělávací program připravuje kvalifikované pracovníky pro výkon povolání oboru kuchař číšník. Cílem je připravit 6

7 absolventy, aby byli schopni uplatnit své odborné vzdělání v praxi, aby uměli propojovat získané vědomosti a dovednosti s praxí při řešení konkrétních problémů a situací. K hlavním výchovným cílům patří proto výchova k odpovědnosti, spolehlivosti, přesnosti, pracovní kázni, samostatnosti v rozhodování, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hygieně práce, ochraně a péči o životní prostředí. Metody a formy výuky jsou voleny s ohledem na obsah učiva oboru kuchař číšník a výsledky vzdělávání, kterých se má dosáhnout. Učitelé volí takové metody a formy práce, aby byly plněny základní a klíčové kompetence. Uplatňují vhodnou motivaci, která stimuluje práci žáků. Důraz je kladen na rozvoj a podporování samostatné práce žáků, na osobní zodpovědnost, schopnost týmové práce se záměrem odpovídajícího sebehodnocení a poznávání svých možností. Důležitou složkou výuky je používání názorných pomůcek, odborných přednášek a seminářů, odborné exkurze a práce s odbornou literaturou. Velký důraz je kladen na vytváření mezipředmětových vazeb, které rozlišují klíčové kompetence žáka. Po zvládnutí teoretické i praktické části výuky vykonají žáci závěrečnou zkoušku a získají tak potřebnou kvalifikaci pro výkon pracovních činností v oboru kuchař číšník. 3.2 Organizace výuky Příprava žáků je organizována jako tříleté denní studium. Probíhá vždy jeden týden teoretické výuky a jeden týden odborného výcviku v rozsahu stanoveném učebním plánem. Praktické vyučování probíhá v odborné učebně školy, na pracovištích školy a na smluvních pracovištích u právnických a fyzických osob. Výuka u smluvních partnerů probíhá pod vedením instruktorů z řad zkušených pracovníků těchto firem a je kontrolována učiteli odborné výchovy a zástupcem ředitele pro praktické vyučování. V průběhu studia budou pro žáky organizovány odborné exkurze, návštěvy výstav a veletrhů s tématikou odpovídající oboru. 3.3 Způsob hodnocení žáků Základ pro hodnocení chování a prospěchu ve výuce tvoří platná legislativa a klasifikační řád, který je součástí školního řádu a sjednocuje požadavky z teoretického i praktického vyučování. Různé formy hodnocení písemné, ústní, testy s uzavřenými nebo otevřenými úlohami, sebehodnocení, spolu s různým způsobem hodnocení (známkování, slovní hodnocení, bodový systém) směřují k posouzení zvládnutí základních kompetencí. Způsob hodnocení teoretického vyučování. Hodnocení ve všeobecně vzdělávacích předmětech a v teoretické výuce odborných předmětů se provádí formou ústní i písemnou. Písemné hodnocení je formou otevřených úloh nebo testem. Kromě faktických znalostí se hodnotí i forma vyjadřování a vystupování. U písemných prací se zohledňuje i grafická stránka. Dále se hodnotí samostatné domácí práce a referáty i aktivita žáků při vyučování. Hodnocení musí splňovat motivační, informační a výchovné funkce. Důležitou součástí hodnocení jsou vhodné formy prezentace výsledků vzdělávání na veřejnosti ( projekty, společenské akce, soutěže), prokazující schopnosti a dovednosti žáků. 7

8 Způsob hodnocení odborného výcviku Hodnocení je prováděno kombinací slovního a numerického. Hodnocení je uskutečňováno : - frontálním, skupinovým a individuálním prověřováním - pozorováním žáka v průběhu vyučování, zadáváním cvičných a souborných prací, zadáváním prací problémového charakteru, vyžadující aplikaci a uvažování o pracovním postupu 3.4 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Integrujeme žáky s SPU, s tělesným postižením atd. V současné době zajišťuje tuto péči výchovný poradce, všichni učitelé teorie a učitelé odborného výcviku. Naši pedagogové sdílejí filozofii integrace a věnují žákům se speciálními potřebami, nevydělujeme tyto žáky a zároveň jim zajišťujeme potřebnou podporu pro výuku : - diagnostika potřeb žáka - zajištění potřebné péče ve škole - zprostředkování další odborné péče a odborné diagnostiky - náprava SPU - poradenství žákům, rodičům a učitelům V odůvodněných případech bude umožněno žákům studovat dle individuálního studijního plánu 3.5 Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence BOZP a PO bude zajišťováno v souladu s platnými právními předpisy, žáci budou 1x ročně proškoleni o předpisech BOZP a PO v teorii, při průběžné praxi, při akcích pořádaných školou a při výuce odborných předmětů a TV. Po nástupu na souvislou praxi budou proškolení na základě smluvního ujednání na příslušném pracovišti. Průběžně bude prováděna kontrola dodržování předpisů BOZP a PO a z výsledků kontroly budou přijímány závěry. 3.6 Podmínky pro přijímání ke vzdělávání Obecné podmínky přijímání žáků ke studiu se řídí školským zákonem. Žáci jsou přijímání bez přijímacích zkoušek na základě přijímacího řízení a zpracovaných kritérií: Dle prospěchu 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. Tyto podmínky budou každoročně zveřejňovány na webových stránkách školy. Zdravotní způsobilost pro obor, souhlas lékaře. 8

9 Studium je určeno pro hochy i dívky. Výstupní hodnocení ZŠ, pokud bylo vystaveno. Uchazeči budou seřazeni podle průměrného dosaženého prospěchu a přijímáni do naplnění kapacity stanovené pro příslušný školní rok. 3.7 Způsob ukončení vzdělávání Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z písemné, ústní zkoušky z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborného výcviku. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Dokladem o dosažení stupně vzdělávání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání. Žák přestává být žákem školy dnem, který následuje po dni, kdy úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku. Pokud závěrečnou zkoušku vykoná neúspěšně nebo ji nekoná v řádném termínu, přestává být žákem 30. Června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit. 4. Učební plán Kód a název oboru vzdělání: H / 01 Kuchař - číšník Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Délka studia: 3 roky Forma studia: denní studium Datum platnosti: od Týdenní ová dotace předmětů Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem A. Povinné vyučovací předměty x x x x Český jazyk a literatura Cizí jazyk AJ/NJ Cizí jazyk AJ/NJ 1,5 1, Estetická výchova Občanská nauka Matematika 2 1,5 1,5 162 Chemie 1, ,5 Biologie a ekologie Tělesná výchova Informační technologie Ekonomika CELKEM VŠEOBECNÉ ,5 - Základy podnikání Potraviny a výživa Technologie Speciální Technologie Stolničení 1 1, Profesní komunikace AJ/NJ Komunikace a administrativa 1 0,5 0,5 66 Odborný výcvik CELKEM ODBORNÉ ,5-9

10 Celková týdenní ová dotace Přehled využití týdnů ve školním roce Ročník 1.ročník 2.ročník 3.ročník Celkový počet týdnů ve školním roce učebních týdnů ve školním roce Týden sportovního kurzu Závěrečné zkoušky Projektové dny projektový týden Časová rezerva

11 5. Učební osnova 5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Obor vzdělání: H/ 01 Kuchař číšník v učebním plánu: 97 Platnost učební osnovy: od Forma vzdělání: denní Obecný cíl vyučovacího předmětu Pojetí vyučovacího předmětu Cílem předmětu je naučit žáky v souladu s jazykovými, komunikačními a společenskými normami řešit základní životní a pracovní situace, vyjadřovat své myšlení, zážitky, názory a postoje, umět vyhledávat v současném světě médii informace důležité pro osobní i profesní rozvoj, používat je, předávat a kriticky hodnotit. Rozvíjet komunikační kompetenci žáků na základě jazykových a slohových znalostí ze základní školy s ohledem na společenské a profesní zaměření žáků. Učit žáky vyjadřovat se souvisle, výstižně a jazykově správně v rovině prostě sdělovací a prakticky odborné, zvláště v ústním projevu, porozumět odbornému i uměleckému textu a interpretovat jeho obsah. Rozvíjet stylistické dovednosti žáků, jejich schopnosti estetické, myšlenkové a vyjadřovací, rozvíjet svou slovní zásobu. Chápat funkci spisovného mateřského jazyka, poznat základní jazykové normy a kategorie, chápat rozdíl mezi spisovným a nespisovným vyjadřováním. Vytvářet dobrý jazykový základ pro další vzdělávání v mateřském jazyce, v cizích jazycích, v odborných předmětech. Literární složka pomáhá formovat estetické vnímání světa, přehled o etapách kulturního a společenského vývoje. Literární historie pojednává o tvorbě vybraných autorů jednotlivých epoch a sleduje jejich dílo ve všeobecných dobových souvislostech. Náplní předmětu jsou také základní pojmy literární teorie, které se žáci naučí uplatňovat při práci s texty. Charakteristika učiva předmětu je rozděleno do třech ročníků. Budou se vyučovat tyto kapitoly: Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností Komunikační a slohová výchova Práce s textem a získávání informací Předmět český jazyk a literatura je neoddělitelnou součástí všeobecného vzdělávání a je základem klíčových schopností a dovedností, kterými by měl být žák vybaven pro zvládnutí všech vyučovacích předmětů. K dosažení tohoto cíle přispívá také estetická výchova. 11

12 v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Jazykové vzdělávání a komunikační a slohová výchova rozvíjí komunikační kompetenci žáků, směřují k dovednosti a schopnosti žáků mluvit a jednat s lidmi, kultivovaně se ústně vyjadřovat. Literární a estetická výchova vychovává žáky ke kladnému vztahu k duchovním hodnotám ve společnosti a jejich ochraně. Směřuje k výchově ke čtenářství, k práci s literárním textem, k jeho rozboru a interpretaci. Podporuje hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a vytváří u žáků pozitivní vztah k těmto hodnotám. V oblasti postojů výchova vede žáky k tomu, aby získali osobitý a celkově pozitivní vztah k jazyku a kultuře, uměli pracovat s odbornou literaturou, sledovali novinky ve svém oboru a měli motivaci k celoživotnímu vzdělávání. Strategie výuky Mezi základní metody práce se žáky patří hromadné vyučování, skupinová výuka, práce ve dvojicích, samostatné práce. Provádí se různé metody soutěží projektů, formy testů, besed, řízeného rozhovoru. Žáci pracují se sešity a učebnicemi, s připravenými texty, jazykovými příručkami. Zařazují se krátká mluvní cvičení na aktuální téma, referáty z četby. Důraz se klade na samostatnou přípravu mimo vyučování při získávání informací. Součástí výuky jsou návštěvy divadelních a filmových představení, výchovných koncertů a kulturních institucí (knihovny, muzea). Posilují se mezipředmětové vztahy s odbornými předměty, s cizím jazykem, s občanskou naukou, s estetickou výchovou a s prací s počítačem. Kritéria hodnocení žáků V předmětu český jazyk vzhledem k použitým metodám a formám výuky uplatňujeme hodnocení a klasifikaci. Při hodnocení je prioritou přihlížet k osobnostním vlastnostem žáka, charakterovým rysům, sociálnímu zázemí a rozdílné zralosti žáka. Nezbytná je nutnost komplexního hodnocení uvedenými kritérii v oblasti psaní (sloh zahrnuje slovní zásobu, osobní styl, formu, kontext a úpravu, jazykovou strukturu a interpretaci, plánování a koncept, pravopis a prezentaci). V oblasti čtení (schopnost číst plynně a přesně, porozumět textu, při čtení získat informace, smysl pro hodnocení textů). Vyjadřování (výslovnost, hlasitost, soustředění na text, logická výstavba projevu, plynulost, postoj mluvčího). Kritéria pro hodnocení jsou žákům veřejně přístupná, učí se je používat (např. hodnotí kladné a záporné stránky projevu spolužáka v průběhu mluvního cvičení a referátů. Při klasifikaci ústního zkoušení je zohledňována věcná správnost, relevantnost informací a jejich rozsah, volba jazykových prostředků, srozumitelnost a strukturovanost projevu v dané komunikační situaci, jazyková správnost. Průběžně jsou zařazovány různé druhy kontrolních činností (ústní zkoušení, diktáty, písemné testy, pravopisná, mluvnická a slohová cvičení). Jedenkrát ročně vypracuje žák slohovou práci na dané téma. U žáků s diagnostikovanými specifickými vývojovými poruchami učení přihlížíme k opatřením a návrhům pedagogicko-psychologické poradny. 12

13 Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat Písemně i verbálně se žáci prezentují při jednání ohledně vstupu na trh práce, formulují svá očekávání a své priority, naučit žáka takové dovednosti, které mu umožní uplatnění ve společnosti. Vyjadřovat se správně v písemnostech úřední korespondence, sestavit žádost, profesní životopis, inzerát a odpověď na něj. Rozvíjet iniciativu pružnost, vytrvalost, odpovědnost, pracovat samostatně, společně i v týmu. Vyučovací předmět se podílí zejména na rozvoji těchto klíčových kompetencí: Kompetence k učení ( žáci pracují efektivně, řeší základní i složitější úkoly, využívají různé informační zdroje) Kompetence k řešení problémů ( žáci řeší problémy samostatně, ve skupině) Komunikativní kompetence ( žáci se vhodně vyjadřují, objasňují a formulují své myšlenky, používají správnou terminologii k oboru) Personální a sociální kompetence ( žáci jsou motivováni k prezentování svých profesních cílů, využívají poznatků z českého jazyka a literatury v ostatních předmětech) Kompetence k pracovnímu uplatnění (žáci využívají zkušeností, plní odpovědně úkoly, dále se vzdělávají, pracují v týmu) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi (žáci vyhledávají nové informace na internetu a komunikují elektronickou poštou) Vyučovací předmět uplatňuje tato průřezová témata: Člověk a životní prostředí (výuka přispívá k pochopení významu přírody a životního prostředí pro člověka a k odpovědnosti za jeho ochranu) Člověk a svět práce ( verbální komunikace, písemné vyjadřování, vlastní prezentace žáka přispěje ke schopnostem orientovat se v oblasti zaměstnanosti, komunikovat se zaměstnavateli, formulovat vlastní očekávání a priority) Informační a komunikační technologie (žáci využívají moderní informační zdroje, pracují s informacemi a dokážou k nim přistupovat kriticky) Občan v demokratické společnosti (žáci sledují aktuální společenské dění, poznávají principy a hodnoty dneška, formují postoj žáků k demokratickým zásadám, váží si materiálních, kulturních a duchovních hodnot, umí jednat s lidmi, diskutují, hledají kompromisy, argumentace) 13

14 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 1. ročník Žák: 1. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností V písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu 1.1 Opakování a upevňování vědomostí ze základní školy (prověrka znalostí z tvarosloví, větné Ověřuje a upevňuje poznatky získané na základní škole stavby a pravopisu) Hledá v textu slovní druhy Rozebere jednoduchou větu a souvětí Orientuje se v soustavě jazyků 1.2 Původ češtiny a její postavení mezi ostatními evropskými jazyky 13 Pozná jazyky příbuzné Čeština a jazyky slovanské Má přehled o vývoji jazyků Čeština a evropské jazyky Pracuje se slovníky a příručkami Internacionalizace jazyka V písemném projevu uplatňuje a zdokonaluje znalosti českého pravopisu Používá nejnovější normativní příručky českého jazyka 1.3 Hlavní principy českého pravopisu (pravopis po obojetných souhláskách, pravopis skupin, pravopis předpon a předložek), Pravidla českého pravopisu a práce s nimi Chápe jazyk jako systém 1.4 Národní jazyk a jeho útvary Vyjadřuje pozitivní vztah ke svému Čeština, jazyk mateřský jazyku Rozliší spisovný a nespisovný jazyk Spisovný a nespisovný jazyk Sleduje změny ve slovní zásobě Nářeční a nadnářeční útvary Rozvíjí slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti Aktivně a správně užívá odborné terminologie Ve vlastním pojmu volí prostředky adekvátní komunikační situaci Chápe odvozování, skládání a zkracování slov Pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka, rozvíjí praktické dovednosti v práci s nimi 1.5 Slovní zásoba, slovo, slohové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby Slova jednoznačná, mnohoznačná, synonyma, homonyma, antonyma Základní způsoby tvoření slov Jazykové příručky, zásady práce s nimi 14

15 2. Komunikační a slohová výchova 10 Vysvětlí funkci slohových činitelů 2.1 Stylistika a slohotvorní činitelé Rozliší funkční styl a v typických Podstata slohu funkční styly příkladech slohový útvar Připravuje se na aktivní účast na Základní postupy v běžné komunikaci společenském dění, zdokonaluje kulturu osobního projevu Osvojuje si principy a normy 2.2 Projevy prostě sdělovací kultivovaného vyjadřování a vystupování Dovede samostatně zpracovat Krátké informační útvary informace Vhodně formuluje zprávy, Zpráva oznámení oznámení Zpracovává informace formou Inzerát a odpověď na něj inzerátu a odpovědi na něj Vhodně formuluje otázky a Reklama, propagace odpovědi, učí se vnímat a poslouchat partnera, argumentuje a obohacuje svá stanoviska Zjišťuje potřebné informace 2.3 Vypravování z dostupných zdrojů Vybírá informace, orientuje se v nich a přistupuje k nim kriticky, Vyprávěcí postupy v běžné komunikaci, v uměleckém projevu, v publicistice má přehled o denním tisku a tisku podle svých zájmů Vhodně zpracuje osnovu a stavbu Kompozice a stavba vypravování vypravování Prohlubuje a zdokonaluje své Charakteristické jazykové prostředky vyjadřovací schopnosti Prokazuje věcně správné, jasné a Slohová písemná práce srozumitelné vyjadřování, vyjadřování spisovné a nespisovné 3. Práce s textem a získávání informací 10 Prohloubí si poznatky o nejstarších dílech světové literatury Uvědomí si stále aktuální odkaz těchto děl Vyjádří vlastní prožitky z daných uměleckých děl Utřídí si základní poznatky o období české středověké literatury 3.1 Výběr z nejstarších světových literatur Výběr z řecké mytologie v podání současných autorů Význam Bible, biblické příběhy v podání současných autorů 3.2 Výběr z české středověké literatury 15

16 Prohloubí si poznatky o počátcích českého písemnictví Vystihne charakteristické znaky různých literárních textů Vysvětlí význam osobnosti Jana Husa Uvede významné představitele renesančního umění, vyjádří vlastní prožitky daných uměleckých děl Charakterizuje problematiku období pobělohorského, vysvětlí pokrokovost a aktuálnost pedagogických názorů J. A. Komenského Objasní význam ústní lidové slovesnosti Uvědomuje si význam práce národních buditelů, chápe společenskou funkci divadla Prohlubuje si znalosti o významných představitelích české literatury (J. K. Tyl, K. J. Erben, K. H. Mácha) Text interpretuje a vyjadřuje vlastní prožitky z daných uměleckých děl Nejstarší památky našeho písemnictví, doba Velké Moravy Literární památky rané doby a vrcholného středověku (legendy, duchovní písně, kroniky, satiry) Osobnost Jana Husa, literatura v době husitské 3.3 Evropská renesanční literatura, výběr z děl významných renesančních autorů 3.4 Literatura doby pobělohorské, Jan Amos Komenský Význam ústní lidové slovesnosti v 17. a 18. století 3.5 Literatura českého národního obrození, charakteristika období, význam práce jazykovědců a historiků tohoto období, úloha českého divadla Romantismus a jeho představitelé 16

17 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 2. ročník Žák: 4. Aplikuje znalosti z 1. ročníku, zdůvodňuje použití gramatických norem Objasní zásady spisovné výslovnosti a řídí se jimi Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností 4.1 Hlavní principy českého pravopisu 4.2 Zvukové prostředky a ortoepické normy jazyka, jazyková kultura 11 V písemném i mluveném projevu aplikuje poznatky z tvarosloví Charakterizuje podstatná jména, vyhledává v textu, rozlišuje druhy, vysvětlí tvorbu koncovek a používá je správně v písemném i mluveném projevu Charakterizuje přídavná jména, vysvětlí jejich funkci ve větě, určuje jejich mluvnické kategorie, přiřadí přídavná jména ke vzorům s ohledem na správnou tvorbu koncovek, rozlišuje a vytváří tři stupně přídavných jmen vysvětlí funkci zájmen ve větě, rozliší jednotlivé druhy zájmen s ohledem na jejich pravopisné normy rozezná jednotlivé druhy číslovek, rozliší v textu, odůvodní koncovky, správně je používá v písemném i mluveném projevu Vysvětlí význam sloves, charakterizuje je s ohledem na jejich slohové využití, určí základní mluvnické kategorie, objasní na příkladech vztah mezi koncovkou sloves v minulém čase a jeho podmětem Vysvětlí rozdíl mezi ohebnými a neohebnými slovními druhy, objasní jejich funkci ve větě 4.3 Slovní druhy a jejich klasifikace Podstatná jména Přídavná jména Zájmena Číslovky Slovesa, shoda přísudku s podmětem Neohebné slovní druhy 5. Komunikační a slohová výchova 12 Oslovuje a navazuje kontakt 5.1 Komunikační situace a komunikační strategie 17

18 Udržuje pozornost posluchače Účel a cíl jednání Dovede vyjádřit svůj postoj ke Mluvčí a adresát skutečnosti, vhodně argumentuje a obhajuje své stanovisko Vyjadřuje se jasně, srozumitelně, Monolog a dialog klade vhodně otázky a formuluje odpovědi Chápe rozdíl mezi mluveným a Psaný a mluvený projev psaným projevem Rozumí obsahu textu i jeho 5.2 Výstavba textu jednotlivým částem Rozčleňuje text na odstavce Členění textu na odstavce Sestavuje osnovu daného textu, Osnova a konspekt, výpisek, výtah pořizuje výpisek, výtah z odborné literatury svého oboru Na základě ukázek charakterizuje 5.3 Útvary odborného stylu odborný styl Rozpozná rozdíl mezi popisem Popis odborný, popis pracovního postupu prostým, odborným, uměleckým a publicistickým Užívá odbornou terminologii, Práce s ukázkami využívá postupů odborného stylu při studiu odborných předmětů Samostatně vypracuje písemnou Písemná slohová práce práci Orientuje se v novinách a 5.4 Publicistický styl a vliv médií časopisech Chápe vliv médií Publicistické útvary Rozpozná bulvár, dovede posoudit úlohu reklamy a propagace Charakterizuje jednotlivé znaky informačních útvarů, samostatně vyhledává a hodnotí je Vytvoří jednoduchou pozvánku, blahopřání Chápe rozdíl mezi osobním a úředním dopisem Ovládá grafickou i formální stránku úředních dopisů Uplatňuje moderní způsob komunikace Samostatná práce s texty 5.5 Krátké informační útvary Pozvánka, blahopřání Osobní dopis Úřední dopis Moderní způsoby komunikace 18

19 Průběžně pracuje s texty a ukázkami slohových útvarů, samostatně sestavuje zadaná stylistická cvičení, dodržuje pravidla pravopisu Rozpozná charakteristické rysy realismu v různých druzích umění, jmenuje hlavní představitele v české literatuře v kontextu doby, zařadí i světové autory Vysvětlí význam K. H. Borovského pro moderní českou žurnalistiku, objasní základní znaky fejetonu, dokáže jej najít v současném tisku,vysvětlí znaky kritického realismu Prokáže recitační a interpretační dovednosti na základě českých básníků 2. poloviny 19. století Vysvětlí podstatu kritického realismu na dílech českých autorů z konce 19. století, objasní specifickou funkci divadla na konci 19. století, prokáže znalost sociální problematiky tehdejšího venkova na základě četby konkrétních děl, srovnává se současným stavem Porovná zpracování venkovské problematiky v próze a dramatu, vysvětlí sociální a národnostní problematiku na základě poznatků tvorby P. Bezruče, objasní antimilitaristický postoj v díle F. Šrámka 5.6 Práce s textem a ukázkami, všestranný jazykový rozbor, průběžná stylistická cvičení 6. Práce s textem a získávání informací Realismus ve světové a české literatuře 6.2 Kritický realismus v české literatuře (K. H. Borovský, J. Neruda) 6.3 Česká poezie 2. poloviny 19. století 6.4 Česká literatura z konce 19. století 6.5 Česká literatura na přelomu 19. století a 20. století 19

20 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 3. ročník Žák: 7. Ovládá normy a principy kulturního vyjadřování a vystupování, vyjadřuje se jasně a srozumitelně V písemném projevu uplatňuje zásady českého pravopisu, ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní komunikační situaci Zdokonaluje se ve znalosti jazykového systému, odhaluje a odstraňuje jazykové a stylizační nedostatky, ovládá a uplatňuje základní principy výstavby vět, prohlubuje znalosti pravopisu, orientuje se ve výstavbě textu Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností 7.1 Jazyková a řečová kultura, kultura osobního projevu, samostatná vystoupení žáků 7.2 Procvičování základních znalostí v pravopisu, opakování mluvnického učiva, zvukové prostředky a ortoepické normy jazyka 7.3 Druhy vět podle obsahu, z gramatického a komunikačního hlediska, podle složení, shoda přísudku s podmětem 8. Komunikační a slohová výchova 12 8 Samostatně stylizuje veřejný projev ve vhodných formách, dbá na zvukovou stránku svého projevu, klade důraz na přednes i vystupování, je schopen seberealizace na trhu práce Shromažďuje informace k výkladu na zadané nebo zvolené téma, je schopen získané informace zpracovat, ovládá výstavbu výkladu Využívá všech získaných vědomostí ke zpracování informací, je schopen vypracovat referát Dokáže připravit úvahu na dané téma, chápe rozdíl mezi úvahou a referátem Je schopen napsat odborný výklad, odborný referát, vyhledat informace, odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru, rozumí obsahu textu a jeho části Ovládá grafickou i formální stránku útvarů administrativního stylu 8.1 Řečnické projevy Odborný výklad Odborný referát Úvaha Písemná slohová práce 8.2 Projevy administrativního stylu, grafická a formální stránka písemností 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Kapličky 761, 342 01 Sušice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ Obor vzdělání 33-56-H/01 Truhlář Obsah Identifikační údaje... 3 Profil absolventa školního

Více

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Školní vzdělávací program TECHNOLOGIE TISKU č.j. 777/2012 RVP 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 2013 Obsah: 1 Identifikační údaje...

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM HOTELOVÁ ŠKOLA Mariánské Lázně ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kód a název oboru vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař Dodatky 1-4 Obsah školního vzdělávacího programu 1. Struktura školního vzdělávacího programu 2 1.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM HOTELOVÁ ŠKOLA Mariánské Lázně ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kód a název oboru vzdělání: 65-51-H/01 Číšník, servírka Obsah školního vzdělávacího programu 1. Struktura školního vzdělávacího programu 2 1.1 Úvodní

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Obsah: 1.2 Profil absolventa. 3 1.3 Charakteristika ŠVP.. 5 1.4 Učební plány... 14 Tabulka souladu RVP a ŠVP 16 Český jazyk a literatura... 17 Anglický

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Školní vzdělávací program Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Prodavač 66-51-H/01Prodavač Platnost 1.9.2011 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu 6 2.1. 2.2. 2.3.

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Nástrojař Kód a název oboru vzdělání: 23-52-H/01 Nástrojař Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU Obor vzdělání: 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví Úvodní identifikační

Více

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 1 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 6 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ Z RVP DO ŠVP...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2011 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Uplatnění absolventa

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář 1 1. Identifikační údaje Název a adresa školy: Střední škola Oselce Oselce 1, 335 01 Nepomuk Zřizovatel: Plzeňský kraj Krajský

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Informatika v ekonomice

Informatika v ekonomice Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, Orlová-Lutyně, 735 14 Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice 18 20 M/01 Informační technologie denní studium Obsah 1 Úvodní identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum OBCHODNÍ AKADEMIE, PLZEŇ 0 00 Plzeň, nám. T. G. Masaryka Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 M/0 Ekonomické lyceum Platný od. září 0 počínaje. ročníkem

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace, Palackého 123, 738 01 Frýdek-Místek Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Non schoale sed vitae discimus Pro život,

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ A PROPAGACE Obor vzdělání: 31-41-M/01 Textilnictví Úvodní identifikační údaje Název

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více