Hlavní mìsto Praha 2006 dílèí zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní mìsto Praha 2006 dílèí zpráva"

Transkript

1 ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ 1. ROČNÍKŮ Hlavní mìsto Praha 26 dílèí zpráva Zpracování výsledků testování žáků prvních ročníků středních škol z českého jazyka, matematiky, angličtiny, němčiny a obecných studijních předpokladů v roce 26. Zpracování dotazníkového šetření a jeho vyhodnocení. Praha, 26 27

2 Hlavní město Praha ročníky OBSAH O B S A H O B E C N Ě V Y H O D N O C E N Í T E S T Ů P R Ů M Ě R N É P E R C E N T I L Y V T E S T U Z A V Š E C H N Y Š K O L Y P H A A Z A S K U P I N Y Š K O L, P O R O V N Á N Í S V Ý S L E D K Y M I M O P H A P R Ů M Ě R N É V Y U Ž I T Í S T U D I J N Í H O P O T E N C I Á L U Z A V Š E C H N Y Š K O L Y A Z A S K U P I N Y Š K O L V P R A Z E A M I M O P R A H U P O R O V N Á N Í P R Ů M Ě R N Ý C H P E R C E N T I L Ů Z A J E D N O T L I V É Š K O L Y ( S R O Z L I Š E N Í M T Y P U ) V C E L É M T E S T U V R Á M C I P R A H Y T É M A T I C K É A D O V E D N O S T N Í Č Á S T I T E S T U Z A V Š E C H N Y Š K O L Y A Z A S K U P I N Y Š K O L V P R A Z E A M I M O P R A H U V Y H O D N O C E N Í D O T A Z N Í K Ů Ž Á K Ů V Z D Ě L Á N Í R O D I Č Ů V Z D Ě L Á N Í R O D I Č Ů Ú M Y S L S T U D O V A T N A V Š N E J S I L N Ě J I S E U V E D E N Á S O U V I S L O S T P R O J E V U J E U T E S T Ů C I Z Í C H J A Z Y K Ů, N E J M É N Ě U Č E S K É H O J A Z Y K A. V P Ř Í P A D Ě V Š E C H T E S T Ů J E T A T O S O U V I S L O S T V P R A Z E S I L N Ě J Š Í N E Ž Z A C E L O U Č R... 2 T Y P O B O R U, K T E R Ý Ž Á K C H C E N A V Š S T U D O V A T F A K T O R Y V Ý B Ě R U S T Ř E D N Í Š K O L Y O Č E K Á V Á N Í O D S T Ř E D N Í Š K O L Y P R O S T Ř E D K Y P O U Ž I T É P Ř I P Ř Í P R A V Ě R E F E R Á T U O C H O T A Ř Í C T S I O P O M O C P R O S P Ě C H N A Z Š Z Á V Ě R Strana 2 (celkem 3) ; 15:13

3 Hlavní město Praha ročníky OBECNĚ Testování proběhlo v září a říjnu 26, zúčastnily se jej první ročníky středních škol a třídy odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v Hlavním městě Praha i ostatních regionech, z toho ve třech dalších krajích jako součást krajem zaštítěného evaluačního projektu. Žáci řešili testy českého jazyka, matematiky, angličtiny, němčiny a obecných studijních předpokladů. Školy pořídily odpovědi žáků v testech i dotaznících do aplikace ScioDat. Součástí testování bylo dotazníkové šetření dotazník žáka. Výsledky (percentily) byly pro účely analýzy spočteny pouze v rámci škol v Praze (krajský percentil), vedle toho rovněž percentily za všechny školy v krajích s krajským projektem pro možnost širšího porovnání výsledků. Percentily byly spočteny jednak za všechny školy bez ohledu na typ oboru (celkový percentil), a dále ve skupinách dle oborů (skupinový percentil). Výsledky testů byly vyhodnoceny jako čistá úspěšnost (podíl získaného skóre ku maximálnímu možnému počtu bodů) převedené na percentilové pořadí. Odpovědi v dotaznících byly vyhodnoceny jako relativní četnosti (podíl vybraných odpovědí ku celkovému počtu respondentů). VYHODNOCENÍ TESTŮ Celkové počty vyhodnocených testů byly: matematika: za celou (9116 v, z toho 253, 146 G6, 47 G8, 1168 OA, 2962, 728 SOU, 1589 SPŠ), průměrná čistá úspěšnost 44,6 % za a 39,1 % za český jazyk: za celou (9148 v, z toho 231, 145 G6, 485 G8, 1175 OA, 2983, 732 SOU, 1597 SPŠ), průměrná čistá úspěšnost 47,1 % za a 44,7 % za angličtina: za celou (138 v, z toho 13, 3 G6, 71 G8, 134 OA, 43, 43 SOU, 2 SPŠ), průměrná čistá úspěšnost 39,8 % za a 37,5 % za němčina: 6168 za celou (223 v, z toho 43, 44 G8, 8 OA, 68, 4 SOU, 56 SPŠ), průměrná čistá úspěšnost 4,2 % za a 39,5 % za obecné studijní předpoklady: za celou (9139 v, z toho 268, 136 G6, 482 G8, 1166 OA, 2983, 732 SOU, 1575 SPŠ), průměrná čistá úspěšnost 44,5 za a 42, % za Ze všech spočtených výsledků byly do této dílčí zprávy zahrnuty ty, které znamenaly z hlediska významnou informaci, odchylku od celostátního průměru nebo hodnoty významné z pohledu hodnocení výsledků testů obecně. Tam, kde výsledky neposkytly žádnou takovou informaci (odchylky od průměru byly malé, nejednoznačné nebo neprůkazné), byly grafy a jejich (nic nepřinášející komentář) z důvodů snahy o přehlednost zprávy vynechány. Strana 3 (celkem 3) ; 15:13

4 Hlavní město Praha ročníky PRŮMĚRNÉ PERCENTILY V TESTU ZA VŠECHNY ŠKOLY A ZA SKUPINY ŠKOL, POROVNÁNÍ S VÝSLEDKY MIMO První náhled na úspěšnosti dosažené v celém testu nabízí porovnání průměrných celkových percentilů (žáci škol všech typů ve všech krajích) za jednotlivé skupiny škol v. Průměrné celkové percentily v matematice ALL G6 G8 OA SOU SPŠ Jak je patrné v grafu pro matematiku, žáci v (kategorie ALL) obecně dosáhli o přibližně 7 percentilových bodů nižší úspěšnost než žáci v ostatních regionech. Celkově lze tedy úroveň výsledku žáků středních škol v Praze označit jako podprůměrnou. Vzhledem k tomu, že struktura vzorku testovaných škol v Praze je velmi obdobná skupině všech testovaných škol, nelze příčiny tohoto zjištění hledat v anomálním zastoupení některého typu školy. Ostatně průměrné celkové percentily v jednotlivých skupinách škol v Praze jsou blízké průměrným hodnotám za celou. Při bližším pohledu na výsledky žáků v jednotlivých skupinách škol je zřejmé, že v žádné skupině škol nebyli žáci testovaných pražských škol v průměru úspěšnější než jejich vrstevníci v. Průměrné skupinové percentily v matematice ALL G6 G8 OA SOU SPŠ Celorepublikovému průměru za svou skupinu se dokázali vyrovnat jen žáci středních průmyslových škol a obchodních akademií, naopak nejvíce za průměrem zaostali žáci čtyřletých gymnázií. V českém jazyku je výsledek žáků testovaných středních škol Praze přece jen o něco lichotivější, byť jejich průměrný percentil (za všechny typy škol) je stále ještě 3 procentní body pod průměrem všech žáků v. Nejlepšího výsledku v rámci Prahy dosáhli žáci osmiletých gymnázií, jejichž průměrný celkový percentil je o 3 procentní body vyšší celorepublikového průměru. Strana 4 (celkem 3) ; 15:13

5 Hlavní město Praha ročníky Obecně dosáhli nejlepších výsledků vcelku podle očekávání žáci gymnázií, nejslabších žáci středních odborných učilišť. Průměrné celkové percentily v českém jazyku ALL G6 G8 OA SOU SPŠ Žáci osmiletých gymnázií současně nejvíce získali na žáky testovaných škol stejného typu v rámci. Kromě nich se ale podařilo dosáhnout mírně nadprůměrného výsledku ještě žákům šestiletých gymnázií, středních odborných škol a středních průmyslových škol. Průměrné skupinové percentily v českém jazyku ALL G6 G8 OA SOU SPŠ V českém jazyku je výsledek pražských testovaných žáků mírně lepší než výsledek matematiky. Průměrné celkové percentily v angličtině ALL G6 G8 OA SOU SPŠ ; Strana 5 (celkem 3) ; 15:13

6 Hlavní město Praha ročníky V testu angličtiny jsou výsledky pražských testovaných žáků nejlepší ze všech testovaných předmětů. Nejlepších výsledků dosáhla víceletá gymnázia, nicméně zatím co v celorepublikovém průměru byli lepší žáci šestiletých gymnázií, v rámci Prahy patří pozice nejúspěšnějších žákům osmiletých gymnázií. V kombinaci s informací v grafu průměrných skupinových percentilů je patrné, že nejlépe v porovnání s průměry za dopadli žáci osmiletých gymnázií, kteří průměr žáků v ostatních krajích překonali o úctyhodných dvacet procentních bodů. Nadprůměrně úspěšní byli i žáci čtyřletých gymnázií a obchodních akademií v obou případech s přibližně dvanáctibodovým náskokem na průměr. Průměrné skupinové percentily v angličtině ALL G6 G8 OA SOU SPŠ Naopak horší celorepublikového průměru byli žáci šestiletých gymnázií a středních odborných učilišť. Němčina byla pro testované pražské žáky méně úspěšná než angličtina, v průměru za všechny testované žáky se ale dokázali ještě stále vyrovnat průměru. Průměrné celkové percentily v němčině ALL G8 OA SOU SPŠ Oproti poměrům v se ve výsledcích pražských žáků zvýšil odstup celkově nejúspěšnějších žáků gymnázií od žáků dalších skupin. Velmi nízké průměrné percentily žáků středních odborných učilišť i středních průmyslových škol ukazují na velmi slabé výsledky testovaných žáků. V grafu prezentujícím průměrné skupinové percentily žáků jednotlivých typů škol je evidentní, že stejně jako v angličtině, i v němčině si žáci gymnázií (čtyřletých i osmiletých) i obchodních Strana 6 (celkem 3) ; 15:13

7 Hlavní město Praha ročníky akademií dokázali vydobýt poměrně výrazně nadprůměrné postavení v případě gymnazistů zhruba stejné jako u angličtiny, u žáků obchodních akademií o něco méně výrazné. Na druhé straně ale žáci SOU i SPŠ za svými vrstevníky v silně zaostali. Průměrné skupinové percentily v němčině ALL G8 OA SOU SPŠ Výsledky testů cizích jazyků lze tedy shrnout do konstatování, že v nich byli testovaní pražští žáci v průměru úspěšnější než odpovídá průměru. Zatím co ale gymnazisté a žáci obchodních akademií dosáhli výrazně nadprůměrného výsledku, žáci SOU a SPŠ v němčině výrazně propadli (v angličtině jim ale patří postavení na úrovni průměru). Pohled na výsledky předmětových testů vždy vhodně doplňuje informace o tom, jaké studijní předpoklady si žáci do školy přinesli. Obvyklá předchozí zjištění lze shrnout do závěru, že žáci s nejlepšími studijními předpoklady se obvykle soustřeďují na gymnáziích (bez rozdílu typu). Průměrné celkové percentily ve studijních předpokladech ALL G6 G8 OA SOU SPŠ Je patrné, že předpoklady v rozložení studijních předpokladů mezi žáky různých typů škol se potvrdilo nejvyšších průměrných percentilů dosáhli žáci víceletých a čtyřletých gymnázií. Oproti průměru za ĆR je v Praze mírně (o necelé dva procentní body) větší odstup žáků čtyřletých gymnázií od žáků víceletých gymnázií. Zjednodušeně to lze vyjádřit tvrzením, že v Praze odčerpávají víceletá gymnázia ze základních škol mírně více studijně nadaných žáků, než je v celorepublikovém průměru obvyklé. I z porovnání průměrných skupinových percentilů vyplývá, že žáci víceletých gymnázií jako jediní v Praze dosáhli mírně lepšího výsledku než jejich vrstevníci v. Výsledky žáků ostatních skupin odpovídají průměru. Strana 7 (celkem 3) ; 15:13

8 Hlavní město Praha ročníky PRŮMĚRNÉ VYUŽITÍ STUDIJNÍHO POTENCIÁLU ZA VŠECHNY ŠKOLY A ZA SKUPINY ŠKOL V PRAZE A MIMO PRAHU Kromě vlivu výuky se na výsledcích předmětových testů podílí vždy individuální výbava žáka jeho předpoklady ke studiu (za jejichž ukazatel považujeme výsledek v testu obecných studijních předpokladů) a v neposlední řadě i to, nakolik žák tyto své předpoklady skutečně do výsledku promítne (jak velkou měrou je využije). Pro ten účel konstruujeme veličinu označovanou využití studijního potenciálu jako rozdíl mezi percentilem, kterého žák dosáhl v předmětovém testu a percentilem dosaženým v testu obecných studijních předpokladů. Kladná hodnota znamená, že se žák v předmětu umístil vůči ostatním testovaným žákům lépe, než by odpovídalo jeho studijním předpokladům (žák v předmětovém testu dopadl nad svoje možnosti), naopak záporná hodnota rozdílu naznačuje, že studijní předpoklady žáka by měly vést k lepšímu výsledku v předmětovém testu (žák v předmětovém testu dopadl pod svoje možnosti). V matematice převažují u jednotlivých skupin škol záporné průměry využití studijního potenciálu, ukazující na to, že žáci mají v průměru předpoklady k tomu, aby dosáhli lepších výsledků v předmětovém testu. Nicméně pouze u osmiletých gymnázií a obchodních akademií, u nichž průměrná hodnota VSP přesáhla hranici pěti procentních bodů, je možné považovat toto zjištění za indikátor neuspokojivého stavu. U ostatních skupin škol se průměry VSP pohybují do pěti procentních bodů. Průměrné využití studijního potenciálu v matematice ALL G6 G8 OA SOU SPŠ Výjimkou jsou žáci středních odborných učilišť, kteří podle pozorovaných výsledků podali v matematice výkon odpovídající jejich studijním předpokladům a dosáhli (jako jediná skupina v kraji) kladné (byť velmi malé) hodnoty využití studijního potenciálu. Průměrné využití studijního potenciálu v českém jazyku ALL G6 G8 OA SOU SPŠ Strana 8 (celkem 3) ; 15:13

9 Hlavní město Praha ročníky Podobně i v českém jazyku jsou průměrné hodnoty využití studijního potenciálu v jednotlivých skupinách škol velmi blízké nule. Výjimkou jsou pouze výsledky žáků středních průmyslových škol, jejichž průměr na úrovni mínus pěti procentních bodů svědčí o tom, že mají pravděpodobně předpoklady k tomu, aby jejich výsledky v českém jazyku byly lepší. POROVNÁNÍ PRŮMĚRNÝCH PERCENTILŮ ZA JEDNOTLIVÉ ŠKOLY (S ROZLIŠENÍM TYPU) V CELÉM TESTU V RÁMCI PRAHY Hodnoty průměrů za skupiny škol (nebo dokonce za všechny školy v kraji) nic neříkají o tom, jaká je vyrovnanost výsledků mezi školami stejného typu (nakolik se od sebe například liší průměrné výsledky jednotlivých lyceí). K tomu účelu je možné posoudit graf, který prezentuje průměrné krajské percentily (žáci všech škol bez rozdílu typu v kraji) jednotlivých tříd s vyznačením jejich typu Průměrné krajské percentily v matematice po školách () G6 G8 G8 G8 G8 OA OA OA OA SOU SOU SOU SOU SPŠ SPŠ SPŠ SPŠ V grafu je patrný výrazný rozptyl průměrných percentilů v téměř všech skupinách škol. Výjimkou jsou šestiletá gymnázia a střední odborná učiliště, u nichž jsou výsledky škol poměrně blízké s výjimkou jedné, nejúspěšnější školy. Přijatelně široké pásmo výsledků je patrné ještě u OA. U čtyřletých gymnázií je vidět skupinu škol s průměrnými percentily nižšími než 5 to je nutné považovat za podprůměrný výsledek nepříslušející gymnáziím (výsledek školy řadí do oblasti středních odborných škol). Podobně u osmiletých gymnázií jsou patrné dvě školy s průměrnými percentily výrazně se lišícími od ostatních testovaných osmiletých gymnázií. Obě tyto skupiny podprůměrně dopadnuvších gymnázií by měly analyzovat příčiny propadu Průměrné krajské percentily v českém jazyku po školách () G6 G8 G8 G8 G8 OA OA OA OA SOU SOU SOU SOU SPŠ SPŠ SPŠ SPŠ SPŠ Strana 9 (celkem 3) ; 15:13

10 Hlavní město Praha ročníky V českém jazyku je situace velmi obdobná (téměř nulová hodnota průměrného percentilu jedné z obchodních akademií je pravděpodobně spíše důsledkem chyby při zápisu odpovědí žáků nebo školy jiné rozumné vysvětlení pro tak zcela anomálně nízkou hodnotu průměrného percentilu se nenabízí). Nejhůře dopadnuvší gymnázia opět zaujala pozici, která je obvykle vyhrazena středním odborným školám a středním odborným učilištím. Rozptyl výsledků u čtyřletých a osmiletých gymnázií a u obchodních akademií je nutné označit za neúměrně velký. Nejméně důvodů pro existenci rozdílů mezi třídami lze nalézt u výsledků testu obecných studijních předpokladů obecně lze předpokládat, že tak, jako se příliš neliší požadavky na přijetí uchazeče do různých čtyřletých gymnázií (kupříkladu), neměly by se výrazněji lišit ani studijní předpoklady žáků jednotlivých čtyřletých gymnázií. Naopak není přirozené, pokud jsou v různých školách (třídách) stejného typu (se shodným nebo nanejvýš podobným studijním programem, se stejným nebo podobným profilem absolventa) žáci s příliš odlišnými studijními předpoklady. 1 Průměrné krajské percentily ve studijních předpokladech po školách () G6 G8 G8 G8 G8 OA OA OA OA SOU SOU SOU SOU SPŠ SPŠ SPŠ SPŠ SPŠ Jak je z grafu patrné, nepotvrzuje se uvedený předpoklad kromě u šestiletých gymnázií a středních odborných učilišť u žádné další skupiny škol. Rozptyl průměrných percentilů jednotlivých škol je značný a svědčí o tom, že i v rámci jednotlivých skupin škol se rozdělují studijně nadanější žáci heterogenně. Strana 1 (celkem 3) ; 15:13

11 Hlavní město Praha ročníky TÉMATICKÉ A DOVEDNOSTNÍ ČÁSTI TESTU ZA VŠECHNY ŠKOLY A ZA SKUPINY ŠKOL V PRAZE A MIMO PRAHU Porovnání průměrné úspěšnosti za celý test poskytuje informaci sice základní a do značné míry určující, ale pro potřeby identifikace slabých a silných stránek výuky přece jen málo podrobnou. Proto jsou v každém testu rozčleněny úlohy do tématických skupin a jednotlivá porovnání jsou kromě úrovně celého testu prováděna i v každém tématickém celku. Test matematiky byl z tohoto hlediska rozdělen na části aritmetika, algebra a geometrie Průměrné krajské percentily za témata v matematice () G6 G8 OA SOU SPŠ aritmetika algebra geometrie Ve všech třech částech testu byli celkově nejúspěšnější žáci osmiletých gymnázií, nejvíce na ostatní žáky v kraji získali v geometrických úlohách ty byly nejúspěšnější skupinou úloh u celkově nejlepších osmiletých gymnázií. Nejvyrovnaněji v rámci kraje řešili žáci aritmetické úlohy ty byly nejlépe dopadnuvší částí testu u obchodních akademií, a SOU. Z hlediska toho, jakou mentální dovednost ta která úloha vyžaduje, byl test matematiky rozdělen na úlohy sledující znalost, úlohy ověřující schopnost porozumění vztahům a aplikace nabytých poznatků v komplexnějších úkolech Průměrné krajské percentily za dovednosti v matematice () G6 G8 OA SOU SPŠ znalost porozumění aplikace Podle očekávání byli žáci gymnázií v průměru úspěšnější v komplexnějších aplikačních úlohách, nejúspěšnější částí bylo u všech tří skupin porozumění. Na druhé straně řešili žáci ostatních skupin škol dovednostní části testu vyrovnaněji a na gymnazisty nejméně ztráceli ve znalostních úlohách ověřujících elementární znalosti a dovednosti. Strana 11 (celkem 3) ; 15:13

12 Hlavní město Praha ročníky Uvedený graf porovnává úspěšnosti žáků v rámci kraje (ve které části žáci té či oné skupiny škol v kraji získali nebo ztratili na ostatní žáky v kraji. Porovnání výsledků s žáky v ostatních krajích nabízí následující graf (skupinové percentily v rámci celé ). 6 Průměrné skupinové percentily za témata v matematice () aritmetika algebra geometrie G6 G8 OA SOU SPŠ Z hlediska tématického rozdělení testu řešili žáci v Praze úlohy oproti jejich vrstevníkům v ostatních krajích s vyrovnaně mírně podprůměrnou úspěšností. 6 Průměrné skupinové percentily za dovednosti v matematice () znalost porozumění aplikace G6 G8 OA SOU SPŠ Pohled na porovnání žáků Prahy s žáky ostatních regionů ukazuje, že ve znalostních úlohách mírně více ztratili, a to především žáci všech tří typů gymnázií. Nejméně na ostatní regiony ztratili žáci obchodních akademií, a to rovnoměrně ve všech třech částech testu. Test českého jazyka byl rozdělen do čtyř tématických částí gramatika, rozbor, sloh a literatura a jazyk. Žáci gymnázií dosáhli nejvyšších průměrných percentilů v rámci kraje ve slohově-literárních a jazykových úlohách právě v nich mají nejvíce navrch oproti ostatním žákům v kraji. Naopak nejmenší náskok získali v úlohách zaměřených na větný rozbor. Žáci negymnaziálních škol naopak mírně lépe uspívali v rámci kraje v gramatických úlohách a úlohách na rozbor, zatím co v jazykových a slohově-literárních úlohách se jim dařilo méně. Nejmenší rozdíl mezi úspěšností v jednotlivých tématických částech je zřejmý u žáků středních odborných škol a středních průmyslových škol u nich je možné označit prezentované vědomosti Strana 12 (celkem 3) ; 15:13

13 Hlavní město Praha ročníky za nejvyrovnanější. Naopak u žáků gymnázií všech typů a také u žáků středních odborných učilišť je možné označit vědomosti za mírně nevyrovnané Průměrné krajské percentily za témata v českém jazyku () G6 G8 OA SOU SPŠ gramatika rozbor sloh jazyk V porovnání se žáky škol stejného typu v ostatních regionech pouze žáci osmiletých gymnázií dokázali překonat republikový průměr. V souhrnu se pražským žákům dařilo nejvíce ve slohověliterárních úlohách, naopak nejvíce ztratili v rozboru nejvíce gymnázia, nejméně Průměrné skupinové percentily za témata v českém jazyku () 38 gramatika rozbor sloh jazyk G6 G8 OA SOU SPŠ Z hlediska dovedností byl test českého jazyka členěn podobně jako test matematiky na úlohy sledující znalosti, porozumění a aplikaci. Podobně jako v případě tématického členění i u sledovaných dovedností mají odlišné průběhy grafy pro gymnázia a pro ostatní školy. Zatím co u gymnázií řešili žáci nejúspěšněji úlohy na porozumění (podobně jako v matematice), žáci v ostatních typech škol (s výjimkou středních průmyslových škol, které jsou v tomto ohledu podobné gymnáziím) naopak v úlohách na porozumění nejvíce v rámci kraje ztráceli. Nejvyrovnanější jsou v rámci kraje výsledky za jednotlivé skupiny škol v aplikačních úlohách v nich je náskok gymnazistů na ostatní žáky nejmenší. Skupinou s dovednostně nejvyrovnanějšími výsledky jsou střední odborné školy, za nimi následují obchodní akademie, čtyřletá gymnázia a střední průmyslové školy. Nejméně vyrovnané výsledky předvedli žáci obou typů víceletých gymnázií. Strana 13 (celkem 3) ; 15:13

14 Hlavní město Praha ročníky 8 Průměrné krajské percentily za dovednosti v českém jazyku () G6 G8 OA SOU SPŠ znalost porozumění aplikace Vyhodnocení průměrných skupinových percentilů ukázalo, že v průměru ztratili žáci testovaných pražských škol na žáky v ostatních regionech nejméně v úlohách na porozumění (víceletá gymnázia dokonce dosáhla nadprůměrných výsledků), nejvíce v aplikačních úlohách. Ještě i žáci osmiletých gymnázií dosáhli ve znalostních úlohách nadprůměrného percentilu. 54 Průměrné skupinové percentily za dovednosti v českém jazyku () znalost porozumění aplikace G6 G8 OA SOU SPŠ Test angličtiny byl členěn jen na části poslech, konverzace, čtení, komplexní cvičení a gramatika. Průměrné krajské percentily za témata v angličtině () G6 G8 OA SOU SPŠ Poslech Konverzační situace Čtení a porozumění textu Komplexní cvičení Gramatika a slovní zásoba Strana 14 (celkem 3) ; 15:13

15 Hlavní město Praha ročníky S výjimkou žáků středních odborných učilišť a v menší míře i žáků šestiletých gymnázií jsou výsledky žáků v jednotlivých tématických částech za skupiny škol velmi vyrovnané. Žáci osmiletých gymnázií byli nejúspěšnější v kraji ve čtyřech z pěti tématických částí testu (jen v gramatických úlohách je předstihli těsně žáci šestiletých gymnázií. Nejméně úspěšní byli ve všech pěti částech testu žáci středních odborných učilišť nejméně ztratili na ostatní v úlohách s textem (čtení). Nejvyrovnaněji řešili žáci napříč skupinami škol úlohy poslechové části testu (v ní jsou rozdíly mezi školami v rámci kraje nejmenší), nejméně vyrovnaně pak gramatické úlohy. Z pohledu porovnání výsledků pražských žáků s žáky v ostatních regionech vychází porovnání nejlépe pro žáky obchodních akademií a čtyřletých gymnázií, následují osmiletá gymnázia. O pozici nejvíce ztrácející skupiny škol se dělí šestiletá gymnázia a střední odborná učiliště Průměrné skupinové percentily za témata v angličtině () Poslech Konverzační situace Čtení a porozumění textu Komplexní cvičení Gramatika a slovní zásoba G6 G8 OA SOU SPŠ V grafu, který porovnává průměrné percentily žáků jednotlivých typů škol v tématických částech testu němčiny v rámci Prahy je patrné, že dominantní pozici zaujali žáci osmiletých gymnázií s výjimkou úloh na čtení dosáhli v rámci kraje nejvyšších průměrných percentilů (v úlohách na čtení je předstihli žáci obchodních akademií a na jejich úroveň se dotáhli žáci čtyřletých gymnázií) Průměrné krajské percentily za témata v němčině () G8 OA SOU SPŠ Poslech Čtení a porozumění textu Komplexní cvičení Konverzační situace Gramatika a slovní zásoba Nejvyrovnaněji řešili jednotlivé části testu žáci čtyřletých gymnázií, naopak nejméně vyrovnaně žáci obchodních akademií, kteří překvapivě výrazně ztratili v poslechové části testu (uspěli v ní méně než například žáci středních odborných škol). Nejvyrovnaněji řešili žáci v Praze úlohy komplexního cvičení, největší rozdíly mezi skupinami škol v úlohách na čtení. Strana 15 (celkem 3) ; 15:13

16 Hlavní město Praha ročníky Nejlépe vycházejí ze srovnání se žáky testovanými mimo Prahu žáci čtyřletých a osmiletých gymnázií v téměř všech částech testu dosáhli nadprůměrného percentilu. V úlohách na čtení a v komplexním cvičení se rovněž velmi dařilo žákům obchodních akademií, kteří ale v poslechové části za vrstevníky v poměrně značně zaostali Průměrné skupinové percentily za témata v němčině () Poslech Čtení a porozumění textu Komplexní cvičení Konverzační situace Gramatika a slovní zásoba G8 OA SOU SPŠ Naopak nejvíce na žáky v ztrácejí žáci středních odborných učilišť a středních průmyslových škol. Z pohledu rozdělení studijních předpokladů (v průměrech za skupiny škol) je vidět očekávaný výsledek ve všech třech částech testu byli nejúspěšnější žáci gymnázií. Jejich převaha nad žáky v ostatních typech škol narůstala od verbální části ke kvantitativní části. To může být odrazem i jejich lepší psychické výdrže test obecných studijních předpokladů je poměrně náročný i z časového hlediska a vliv na úspěšnost v poslední, kvantitativní části testu má právě i schopnost déle a lépe se soustředit Průměrné krajské percentily za témata ve studijních předpokladech () G6 G8 OA SOU SPŠ verbální analytická kvantitativní Nejvyrovnanější jsou z pohledu kraje výsledky v kvantitativní části testu, nejméně vyrovnané ve verbální části. Nejvyrovnanější výsledky ve skupině mají žáci středních odborných škol, nejméně vyrovnané žáci osmiletých i šestiletých gymnázií. Porovnání výsledků v jednotlivých částech testu se žáky mimo Prahu ukázalo vyrovnanost, z níž vybočuje jen mírně nadprůměrný výkon žáků víceletých gymnázií ve kvantitativní části testu (byli o necelé dva procentní body úspěšnější než žáci v. Strana 16 (celkem 3) ; 15:13

17 Hlavní město Praha ročníky VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ ŽÁKŮ Dotazníky žáka byly vyhodnoceny po jejich propojení s výsledky testů (na úrovni žáka). Vyhodnocení sledovalo dvě hlediska: četnosti jednotlivých odpovědí v dotazníku pro jednotlivé školy v Praze a pro skupiny škol a vztah odpovědí v dotazníku s výsledky v testech. Všechny vyhodnocované údaje za Prahu byly porovnány s průměrnými hodnotami škol mimo Prahu. Pro orientaci v otázkách dotazníku uvádíme jeho plné znění. Strana 17 (celkem 3) ; 15:13

18 Hlavní město Praha ročníky VZDĚLÁNÍ RODIČŮ Jedním z faktorů, který tradičně velmi významnou měrou souvisí se školními výsledky žáků, je vzdělání, kterého dosáhli rodiče žáka. Nejen v, ale i v zahraničních šetřeních obecně vždy (byť různě silně) platí, že výsledky žáků, jejichž rodiče dosáhli vyššího vzdělání, jsou (v průměru, pochopitelně) lepší než výsledky žáků, jejichž rodiče dosáhli nižšího vzdělání. Aby bylo možné posoudit, jak silný je tento vztah v případě tohoto testování, bylo vyhodnoceno průměrné vzdělání rodičů žáka (základní = 1 bod, vyučení =2 body, maturita = 3 body, vysokoškolské = 4 body). Průměrné vzdělání matky za skupiny škol 3,6 3,4 3,2 3, 2,8 2,6 2,4 2,2 2, ALL G6 G8 OA SOU SPŠ 3,6 3,4 3,2 3, 2,8 2,6 2,4 2,2 2, Průměrné vzdělání otce za skupiny škol 3,8 3,6 3,4 3,2 3, 2,8 2,6 2,4 2,2 2, ALL G6 G8 OA SOU SPŠ 3,8 3,6 3,4 3,2 3, 2,8 2,6 2,4 2,2 2, Jak je z grafů patrné, v průměru za celý kraj jsou dosažená vzdělání matky i otce zřetelně nad průměrem, a to v průměru za všechny žáky i v jednotlivých skupinách škol. Je to v souladu s obecně známou skutečností. V případě vzdělání matky i otce je nejmenší rozdíl oproti celorepublikovému průměru u žáků šestiletých gymnázií. Zatím co v rámci celé jsou právě rodiče žáků šestiletých gymnázií nejvzdělanější skupinou, v Praze toho postavení zaujali rodiče žáků osmiletých gymnázií. Lze z toho vyvodit, že vyšší vzdělání rodičů vytváří v Praze silnější tlak na dřívější odchod žáka ze základní školy do víceletého gymnázia, než je tomu v průměru v. Může to souviset se šíří nabídky víceletých gymnázií v Praze, ale také je možné hledat důvod v nižší spokojenosti rodičů v Praze s jejich základní školou. Celkově lze s ohledem na uvedená zjištění označit míru vzdělání rodičů testovaných žáků za výrazně nadprůměrnou. S ohledem na všeobecně známé trendy a souvislosti to je možné označit za zvýhodnění pražských středních škol z pohledu toho, jaké výchozí předpoklady si žáci do škol přinášejí. Strana 18 (celkem 3) ; 15:13

19 Hlavní město Praha ročníky Se vzděláním, kterého rodiče dosáhli, vždy více nebo méně těsně souvisejí výsledky žáků v testech. Formou, jak souvislost takových dvou škálovatelných veličin posoudit, je spočtení korelačního koeficientu v případě stejnosměrných pořadí platí, že čím vyšší je hodnota korelačního koeficientu, tím více je vyšší hodnota veličiny A svázána s vyšší hodnotou veličiny B a naopak (nižší A znamená nižší B). Záporná hodnota korelačního koeficientu u stejnosměrných pořadí znamená, že vyšší hodnota A s sebou nese nižší hodnotu B a naopak. Je patrné, že korelace se vzděláním matky je nejsilnější u angličtiny, přičemž v Praze se tato závislost projevuje ještě silněji než v rámci celé. Podobně i korelace výsledku v testu němčiny se vzděláním matky je silnější v Praze než v. V ostatních předmětech je souvislost sice rovněž kladná (žáci se vzdělanějšími matkami dosáhli lepších výsledků v testech), nicméně v Praze už je o něco slabší než za celou. Korelace vzdělání matky s percentilem v testu,5,5,4,4,3,3,2,2,1,1, Anglický jazyk Český jazyk Matematika Německý jazyk Obecné studijní předpoklady, Přibližně stejná je souvislost mezi výsledky v testech a vzděláním otce, v případě většiny testů je dokonce ještě mírně silnější. Korelace vzdělání otce s percentilem v testu,5,5,4,4,3,3,2,2,1,1, Anglický jazyk Český jazyk Matematika Německý jazyk Obecné studijní předpoklady, Na rozdíl od korelací se vzděláním matky, jsou v případě otce korelace v Praze silnější než za celou u všech testů. Je tedy možné konstatovat, že výsledky žáků jsou v Praze více ovlivněny dosaženým vzděláním otce. Zdaleka nejvíce to pak platí pro oba cizí jazyky. Strana 19 (celkem 3) ; 15:13

20 Hlavní město Praha ročníky ÚMYSL STUDOVAT NA VŠ I když řada žáků těsně po nástupu do střední školy jen velmi vzdáleně (a v mnoha případech nepřesně) uvažuje o tom, jaká bude jeho další studijní dráha po ukončení střední školy, přesto je vyhodnocení jejich aktuálních představ zajímavé. Zájem pokračovat ve studiu na vysoké škole 4, 4, 3,5 3,5 3, 3, 2,5 2,5 2, ALL G6 G8 OA SOU SPŠ 2, Oproti hodnotám průměrů za mají žáci v Praze zájem pokračovat ve studiu na vysoké škole mírně nižší. Pouze žáci středních odborných škol z tohoto konstatování vybočují a zájem o vysokoškolské studium uváděli nepatrně častěji než jejich vrstevníci v SOU v. Ve všech vyhodnocených skupinách škol s výjimkou SOU pak převládá obecně zájem pokračovat ve studiu na vysoké škole (index zájmu je vyšší než hodnota 2,5). I zde bylo sledováno, zda je nějaká souvislost mezi tím, jak silně vyjadřuje žák zájem studovat po střední škole na vysoké škole, a výsledky žáka v testu. Stejně jako v případě vzdělání rodičů, i zde se jasně ukazuje, že ti žáci, kteří v testech dosáhli lepšího výsledku, vyjadřují pevnější odhodlání studovat po ukončení středoškolského studia na vysoké škole. Korelace úmyslu studovat na VŠ s percentilem v testu,6,6,5,5,4,4,3,3,2,2,1,1, Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk Matematika Obecné studijní předpoklady, Nejsilněji se uvedená souvislost projevuje u testů cizích jazyků, nejméně u českého jazyka. V případě všech testů je tato souvislost v Praze silnější než za celou. Strana 2 (celkem 3) ; 15:13

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání Středisko vzdělávací politiky ÚRVŠ PedF UK Výsledky výzkumu Autoři: Jan Koucký, Jan Kovařovic, Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více

Motivace, priority a kvalita uchazečů o VŠ studium

Motivace, priority a kvalita uchazečů o VŠ studium Motivace, priority a kvalita uchazečů o VŠ studium Vybraná zjištění z projektů Vektor a Národní srovnávací zkoušky Vypracoval tým autorů Scio Kontakt: Jan Hučín, jhucin@scio.cz 1. Shrnutí poznatků Poznámka:

Více

PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL

PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL SONDA MATURANT PO 11 LETECH PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL Tento materiál obsahuje stručnou charakteristiku projektu a souhrnné výsledky z testování Sonda maturant

Více

Aktuální obraz vzdělávání při přechodu na střední školu

Aktuální obraz vzdělávání při přechodu na střední školu Aktuální obraz vzdělávání při přechodu na střední školu Vybraná zjištění z přijímacích zkoušek Scio 2013 tisková zpráva říjen 2013 Zpracoval: Jan Hučín, www.scio.cz, s. r. o. (říjen 2013) Datové podklady:

Více

Srovnání výsledků testů žáků středních škol v letech 2005 2011

Srovnání výsledků testů žáků středních škol v letech 2005 2011 Srovnání výsledků testů žáků středních škol v letech 2005 2011 Vybraná zjištění z projektu Vektor (část 1) Vypracoval tým autorů Scio Kontakt: Filip KAREL, fkarel@scio.cz Shrnutí poznatků Poznatek 1. Výsledky

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Reflex 2010: zpráva druhá Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Martin Zelenka a Radim Ryška Praha, 2011 Z obsahu Úvod Shrnutí Krátce k etapě přechodu na trh práce Studium jako základ pro budoucnost

Více

Důvody nezájmu žáků. o přírodovědné a technické obory. Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů 2010.

Důvody nezájmu žáků. o přírodovědné a technické obory. Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů 2010. Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů 2010 zpracoval www.msmt.cz

Více

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 3 1.2 Sběr

Více

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů pro vstup na trh práce - 2004

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů pro vstup na trh práce - 2004 Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů pro vstup na trh práce - 2004 Ing. Mgr. Pavla Kalousková Mgr. Pavlína Šťastnová PhDr. Helena Úlovcová Ing. Jiří Vojtěch Praha 2004 O B S A H 1. Celkový

Více

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů Analýza vlivů sociálního okolí a využívání informačních zdrojů na základě dotazníkového šetření PhDr.

Více

Přechod mezi střední a vysokou školou a role různých modelů přijímacích řízení*

Přechod mezi střední a vysokou školou a role různých modelů přijímacích řízení* Přechod mezi střední a vysokou školou a role různých modelů přijímacích řízení* TOMÁŠ KONEČNÝ** CERGE-EI, Praha JOSEF BASL Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha JAN MYSLIVEČEK CERGE-EI, Praha Alternative

Více

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru Analýza výsledků dotazníkového šetření žáků základních a středních škol Mgr. Pavlína Šťastnová PhDr. Petra Drahoňovská

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Vít Richter Zlata Houšková Marta Hejhálková, Národní knihovna ČR 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst?

Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst? Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst? Jana Palečková Vladislav Tomášek Josef Basl Ústav pro informace ve vzdělávání Praha 2010 Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu ME

Více

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí případová studie zpracovaná na základě šetření, anket a poznatků získaných v rámci realizace projektu CZ. 04.3.07/4.2.01.1/0037

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 DĚTI, MLÁDEŽ A VOLNÝ ČAS (Vybrané aspekty problému) Zpracoval: O. Jíra l997 1 I. ÚVOD Problematika volného času dětí a mládeže není v současné době komplexně

Více

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol šetření v terciárním sektoru. Mgr. Gabriela Doležalová

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol šetření v terciárním sektoru. Mgr. Gabriela Doležalová Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol šetření v terciárním sektoru Mgr. Gabriela Doležalová Praha 2014 Obsah 1. Celkový pohled na problém uplatnění absolventů... 3 2. Obsah a cíle výzkumu,

Více

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, červenec 2010 Zpracovatel: Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25

Více

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT Čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost patnáctiletých žáků v zemích OECD Jana Straková a kol. Praha 2002 RNDr. Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání

Více

NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Závěrečná souhrnná výzkumná zpráva z Kontinuálního výzkumu IDM MŠMT v roce 2003 2005 (výzkum pro státní správu LS0310) Řešitel:

Více

STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY OBSAH: 1 1. ÚVOD... 4 2. RÁMCOVÉ VYMEZENÍ GENDEROVÉ

Více

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Brožura je součástí projektu Třetí kariéra zaměřeného na podporu celoživotního vzdělávání a na zlepšení podmínek na trhu práce pro cílovou skupinu 50+.

Více

EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů životních podmínek studentů vysokých škol v České republice. Jakub Fischer, Kristýna Vltavská a kol.

EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů životních podmínek studentů vysokých škol v České republice. Jakub Fischer, Kristýna Vltavská a kol. EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů životních podmínek studentů vysokých škol v České republice Jakub Fischer, Kristýna Vltavská a kol. Praha, listopad 2013 1 Úvod Předkládaná zpráva přináší

Více

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_7_2006»

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_7_2006» «SOCIOweb_7_2006 WEBOVÝ MAGAZÍN PRO VŠECHNY SE ZÁJMEM O SPOLEČ NOST, VE KTERÉ ŽIJEME Editorial Problematika vzdělávání se nikdy nevyčerpá a nikdy nezastará Milí čtenáři, letní červencové číslo Sociowebu

Více

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI?

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? ANALÝZA VÝSLEDKŮ SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU Ivan Gabal Lenka Václavíková Helšusová ---------------------------------- Gabal, Analysis & Consulting Na baště sv. Jiří 9, Praha 6 tel. (+420)

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009 Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2009 Volba střední

Více

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 C b a A α. c B MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ Jana Palečková, Vladislav Tomášek a kol. Česká

Více

Úvod. Kontakt: Člověk v tísni, o. p. s. Jeden svět na školách Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 tel: 226 200 429 fax: 226 200 401

Úvod. Kontakt: Člověk v tísni, o. p. s. Jeden svět na školách Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 tel: 226 200 429 fax: 226 200 401 1 Úvod Společnost Člověk v tísni, o. p. s. zopakovala v lednu dotazníkové šetření mezi studenty českých středních škol. Šetření probíhalo ve spolupráci s agenturou pro výzkum trhu Millward Brown. Dotazníkové

Více

Doc. PhDr. Josef Malach Doc. RNDr. Martin Malčík Uniwersytet Ostrawski, Czechy. Abstrakt. Úvod

Doc. PhDr. Josef Malach Doc. RNDr. Martin Malčík Uniwersytet Ostrawski, Czechy. Abstrakt. Úvod Diagnozy edukacyjne. Dorobek i nowe zadania Doc. PhDr. Josef Malach Doc. RNDr. Martin Malčík Uniwersytet Ostrawski, Czechy Testování žáků a zjišťování relativního přírůstku znalostí jako systémový prvek

Více