Hlavní mìsto Praha 2006 dílèí zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní mìsto Praha 2006 dílèí zpráva"

Transkript

1 ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ 1. ROČNÍKŮ Hlavní mìsto Praha 26 dílèí zpráva Zpracování výsledků testování žáků prvních ročníků středních škol z českého jazyka, matematiky, angličtiny, němčiny a obecných studijních předpokladů v roce 26. Zpracování dotazníkového šetření a jeho vyhodnocení. Praha, 26 27

2 Hlavní město Praha ročníky OBSAH O B S A H O B E C N Ě V Y H O D N O C E N Í T E S T Ů P R Ů M Ě R N É P E R C E N T I L Y V T E S T U Z A V Š E C H N Y Š K O L Y P H A A Z A S K U P I N Y Š K O L, P O R O V N Á N Í S V Ý S L E D K Y M I M O P H A P R Ů M Ě R N É V Y U Ž I T Í S T U D I J N Í H O P O T E N C I Á L U Z A V Š E C H N Y Š K O L Y A Z A S K U P I N Y Š K O L V P R A Z E A M I M O P R A H U P O R O V N Á N Í P R Ů M Ě R N Ý C H P E R C E N T I L Ů Z A J E D N O T L I V É Š K O L Y ( S R O Z L I Š E N Í M T Y P U ) V C E L É M T E S T U V R Á M C I P R A H Y T É M A T I C K É A D O V E D N O S T N Í Č Á S T I T E S T U Z A V Š E C H N Y Š K O L Y A Z A S K U P I N Y Š K O L V P R A Z E A M I M O P R A H U V Y H O D N O C E N Í D O T A Z N Í K Ů Ž Á K Ů V Z D Ě L Á N Í R O D I Č Ů V Z D Ě L Á N Í R O D I Č Ů Ú M Y S L S T U D O V A T N A V Š N E J S I L N Ě J I S E U V E D E N Á S O U V I S L O S T P R O J E V U J E U T E S T Ů C I Z Í C H J A Z Y K Ů, N E J M É N Ě U Č E S K É H O J A Z Y K A. V P Ř Í P A D Ě V Š E C H T E S T Ů J E T A T O S O U V I S L O S T V P R A Z E S I L N Ě J Š Í N E Ž Z A C E L O U Č R... 2 T Y P O B O R U, K T E R Ý Ž Á K C H C E N A V Š S T U D O V A T F A K T O R Y V Ý B Ě R U S T Ř E D N Í Š K O L Y O Č E K Á V Á N Í O D S T Ř E D N Í Š K O L Y P R O S T Ř E D K Y P O U Ž I T É P Ř I P Ř Í P R A V Ě R E F E R Á T U O C H O T A Ř Í C T S I O P O M O C P R O S P Ě C H N A Z Š Z Á V Ě R Strana 2 (celkem 3) ; 15:13

3 Hlavní město Praha ročníky OBECNĚ Testování proběhlo v září a říjnu 26, zúčastnily se jej první ročníky středních škol a třídy odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v Hlavním městě Praha i ostatních regionech, z toho ve třech dalších krajích jako součást krajem zaštítěného evaluačního projektu. Žáci řešili testy českého jazyka, matematiky, angličtiny, němčiny a obecných studijních předpokladů. Školy pořídily odpovědi žáků v testech i dotaznících do aplikace ScioDat. Součástí testování bylo dotazníkové šetření dotazník žáka. Výsledky (percentily) byly pro účely analýzy spočteny pouze v rámci škol v Praze (krajský percentil), vedle toho rovněž percentily za všechny školy v krajích s krajským projektem pro možnost širšího porovnání výsledků. Percentily byly spočteny jednak za všechny školy bez ohledu na typ oboru (celkový percentil), a dále ve skupinách dle oborů (skupinový percentil). Výsledky testů byly vyhodnoceny jako čistá úspěšnost (podíl získaného skóre ku maximálnímu možnému počtu bodů) převedené na percentilové pořadí. Odpovědi v dotaznících byly vyhodnoceny jako relativní četnosti (podíl vybraných odpovědí ku celkovému počtu respondentů). VYHODNOCENÍ TESTŮ Celkové počty vyhodnocených testů byly: matematika: za celou (9116 v, z toho 253, 146 G6, 47 G8, 1168 OA, 2962, 728 SOU, 1589 SPŠ), průměrná čistá úspěšnost 44,6 % za a 39,1 % za český jazyk: za celou (9148 v, z toho 231, 145 G6, 485 G8, 1175 OA, 2983, 732 SOU, 1597 SPŠ), průměrná čistá úspěšnost 47,1 % za a 44,7 % za angličtina: za celou (138 v, z toho 13, 3 G6, 71 G8, 134 OA, 43, 43 SOU, 2 SPŠ), průměrná čistá úspěšnost 39,8 % za a 37,5 % za němčina: 6168 za celou (223 v, z toho 43, 44 G8, 8 OA, 68, 4 SOU, 56 SPŠ), průměrná čistá úspěšnost 4,2 % za a 39,5 % za obecné studijní předpoklady: za celou (9139 v, z toho 268, 136 G6, 482 G8, 1166 OA, 2983, 732 SOU, 1575 SPŠ), průměrná čistá úspěšnost 44,5 za a 42, % za Ze všech spočtených výsledků byly do této dílčí zprávy zahrnuty ty, které znamenaly z hlediska významnou informaci, odchylku od celostátního průměru nebo hodnoty významné z pohledu hodnocení výsledků testů obecně. Tam, kde výsledky neposkytly žádnou takovou informaci (odchylky od průměru byly malé, nejednoznačné nebo neprůkazné), byly grafy a jejich (nic nepřinášející komentář) z důvodů snahy o přehlednost zprávy vynechány. Strana 3 (celkem 3) ; 15:13

4 Hlavní město Praha ročníky PRŮMĚRNÉ PERCENTILY V TESTU ZA VŠECHNY ŠKOLY A ZA SKUPINY ŠKOL, POROVNÁNÍ S VÝSLEDKY MIMO První náhled na úspěšnosti dosažené v celém testu nabízí porovnání průměrných celkových percentilů (žáci škol všech typů ve všech krajích) za jednotlivé skupiny škol v. Průměrné celkové percentily v matematice ALL G6 G8 OA SOU SPŠ Jak je patrné v grafu pro matematiku, žáci v (kategorie ALL) obecně dosáhli o přibližně 7 percentilových bodů nižší úspěšnost než žáci v ostatních regionech. Celkově lze tedy úroveň výsledku žáků středních škol v Praze označit jako podprůměrnou. Vzhledem k tomu, že struktura vzorku testovaných škol v Praze je velmi obdobná skupině všech testovaných škol, nelze příčiny tohoto zjištění hledat v anomálním zastoupení některého typu školy. Ostatně průměrné celkové percentily v jednotlivých skupinách škol v Praze jsou blízké průměrným hodnotám za celou. Při bližším pohledu na výsledky žáků v jednotlivých skupinách škol je zřejmé, že v žádné skupině škol nebyli žáci testovaných pražských škol v průměru úspěšnější než jejich vrstevníci v. Průměrné skupinové percentily v matematice ALL G6 G8 OA SOU SPŠ Celorepublikovému průměru za svou skupinu se dokázali vyrovnat jen žáci středních průmyslových škol a obchodních akademií, naopak nejvíce za průměrem zaostali žáci čtyřletých gymnázií. V českém jazyku je výsledek žáků testovaných středních škol Praze přece jen o něco lichotivější, byť jejich průměrný percentil (za všechny typy škol) je stále ještě 3 procentní body pod průměrem všech žáků v. Nejlepšího výsledku v rámci Prahy dosáhli žáci osmiletých gymnázií, jejichž průměrný celkový percentil je o 3 procentní body vyšší celorepublikového průměru. Strana 4 (celkem 3) ; 15:13

5 Hlavní město Praha ročníky Obecně dosáhli nejlepších výsledků vcelku podle očekávání žáci gymnázií, nejslabších žáci středních odborných učilišť. Průměrné celkové percentily v českém jazyku ALL G6 G8 OA SOU SPŠ Žáci osmiletých gymnázií současně nejvíce získali na žáky testovaných škol stejného typu v rámci. Kromě nich se ale podařilo dosáhnout mírně nadprůměrného výsledku ještě žákům šestiletých gymnázií, středních odborných škol a středních průmyslových škol. Průměrné skupinové percentily v českém jazyku ALL G6 G8 OA SOU SPŠ V českém jazyku je výsledek pražských testovaných žáků mírně lepší než výsledek matematiky. Průměrné celkové percentily v angličtině ALL G6 G8 OA SOU SPŠ ; Strana 5 (celkem 3) ; 15:13

6 Hlavní město Praha ročníky V testu angličtiny jsou výsledky pražských testovaných žáků nejlepší ze všech testovaných předmětů. Nejlepších výsledků dosáhla víceletá gymnázia, nicméně zatím co v celorepublikovém průměru byli lepší žáci šestiletých gymnázií, v rámci Prahy patří pozice nejúspěšnějších žákům osmiletých gymnázií. V kombinaci s informací v grafu průměrných skupinových percentilů je patrné, že nejlépe v porovnání s průměry za dopadli žáci osmiletých gymnázií, kteří průměr žáků v ostatních krajích překonali o úctyhodných dvacet procentních bodů. Nadprůměrně úspěšní byli i žáci čtyřletých gymnázií a obchodních akademií v obou případech s přibližně dvanáctibodovým náskokem na průměr. Průměrné skupinové percentily v angličtině ALL G6 G8 OA SOU SPŠ Naopak horší celorepublikového průměru byli žáci šestiletých gymnázií a středních odborných učilišť. Němčina byla pro testované pražské žáky méně úspěšná než angličtina, v průměru za všechny testované žáky se ale dokázali ještě stále vyrovnat průměru. Průměrné celkové percentily v němčině ALL G8 OA SOU SPŠ Oproti poměrům v se ve výsledcích pražských žáků zvýšil odstup celkově nejúspěšnějších žáků gymnázií od žáků dalších skupin. Velmi nízké průměrné percentily žáků středních odborných učilišť i středních průmyslových škol ukazují na velmi slabé výsledky testovaných žáků. V grafu prezentujícím průměrné skupinové percentily žáků jednotlivých typů škol je evidentní, že stejně jako v angličtině, i v němčině si žáci gymnázií (čtyřletých i osmiletých) i obchodních Strana 6 (celkem 3) ; 15:13

7 Hlavní město Praha ročníky akademií dokázali vydobýt poměrně výrazně nadprůměrné postavení v případě gymnazistů zhruba stejné jako u angličtiny, u žáků obchodních akademií o něco méně výrazné. Na druhé straně ale žáci SOU i SPŠ za svými vrstevníky v silně zaostali. Průměrné skupinové percentily v němčině ALL G8 OA SOU SPŠ Výsledky testů cizích jazyků lze tedy shrnout do konstatování, že v nich byli testovaní pražští žáci v průměru úspěšnější než odpovídá průměru. Zatím co ale gymnazisté a žáci obchodních akademií dosáhli výrazně nadprůměrného výsledku, žáci SOU a SPŠ v němčině výrazně propadli (v angličtině jim ale patří postavení na úrovni průměru). Pohled na výsledky předmětových testů vždy vhodně doplňuje informace o tom, jaké studijní předpoklady si žáci do školy přinesli. Obvyklá předchozí zjištění lze shrnout do závěru, že žáci s nejlepšími studijními předpoklady se obvykle soustřeďují na gymnáziích (bez rozdílu typu). Průměrné celkové percentily ve studijních předpokladech ALL G6 G8 OA SOU SPŠ Je patrné, že předpoklady v rozložení studijních předpokladů mezi žáky různých typů škol se potvrdilo nejvyšších průměrných percentilů dosáhli žáci víceletých a čtyřletých gymnázií. Oproti průměru za ĆR je v Praze mírně (o necelé dva procentní body) větší odstup žáků čtyřletých gymnázií od žáků víceletých gymnázií. Zjednodušeně to lze vyjádřit tvrzením, že v Praze odčerpávají víceletá gymnázia ze základních škol mírně více studijně nadaných žáků, než je v celorepublikovém průměru obvyklé. I z porovnání průměrných skupinových percentilů vyplývá, že žáci víceletých gymnázií jako jediní v Praze dosáhli mírně lepšího výsledku než jejich vrstevníci v. Výsledky žáků ostatních skupin odpovídají průměru. Strana 7 (celkem 3) ; 15:13

8 Hlavní město Praha ročníky PRŮMĚRNÉ VYUŽITÍ STUDIJNÍHO POTENCIÁLU ZA VŠECHNY ŠKOLY A ZA SKUPINY ŠKOL V PRAZE A MIMO PRAHU Kromě vlivu výuky se na výsledcích předmětových testů podílí vždy individuální výbava žáka jeho předpoklady ke studiu (za jejichž ukazatel považujeme výsledek v testu obecných studijních předpokladů) a v neposlední řadě i to, nakolik žák tyto své předpoklady skutečně do výsledku promítne (jak velkou měrou je využije). Pro ten účel konstruujeme veličinu označovanou využití studijního potenciálu jako rozdíl mezi percentilem, kterého žák dosáhl v předmětovém testu a percentilem dosaženým v testu obecných studijních předpokladů. Kladná hodnota znamená, že se žák v předmětu umístil vůči ostatním testovaným žákům lépe, než by odpovídalo jeho studijním předpokladům (žák v předmětovém testu dopadl nad svoje možnosti), naopak záporná hodnota rozdílu naznačuje, že studijní předpoklady žáka by měly vést k lepšímu výsledku v předmětovém testu (žák v předmětovém testu dopadl pod svoje možnosti). V matematice převažují u jednotlivých skupin škol záporné průměry využití studijního potenciálu, ukazující na to, že žáci mají v průměru předpoklady k tomu, aby dosáhli lepších výsledků v předmětovém testu. Nicméně pouze u osmiletých gymnázií a obchodních akademií, u nichž průměrná hodnota VSP přesáhla hranici pěti procentních bodů, je možné považovat toto zjištění za indikátor neuspokojivého stavu. U ostatních skupin škol se průměry VSP pohybují do pěti procentních bodů. Průměrné využití studijního potenciálu v matematice ALL G6 G8 OA SOU SPŠ Výjimkou jsou žáci středních odborných učilišť, kteří podle pozorovaných výsledků podali v matematice výkon odpovídající jejich studijním předpokladům a dosáhli (jako jediná skupina v kraji) kladné (byť velmi malé) hodnoty využití studijního potenciálu. Průměrné využití studijního potenciálu v českém jazyku ALL G6 G8 OA SOU SPŠ Strana 8 (celkem 3) ; 15:13

9 Hlavní město Praha ročníky Podobně i v českém jazyku jsou průměrné hodnoty využití studijního potenciálu v jednotlivých skupinách škol velmi blízké nule. Výjimkou jsou pouze výsledky žáků středních průmyslových škol, jejichž průměr na úrovni mínus pěti procentních bodů svědčí o tom, že mají pravděpodobně předpoklady k tomu, aby jejich výsledky v českém jazyku byly lepší. POROVNÁNÍ PRŮMĚRNÝCH PERCENTILŮ ZA JEDNOTLIVÉ ŠKOLY (S ROZLIŠENÍM TYPU) V CELÉM TESTU V RÁMCI PRAHY Hodnoty průměrů za skupiny škol (nebo dokonce za všechny školy v kraji) nic neříkají o tom, jaká je vyrovnanost výsledků mezi školami stejného typu (nakolik se od sebe například liší průměrné výsledky jednotlivých lyceí). K tomu účelu je možné posoudit graf, který prezentuje průměrné krajské percentily (žáci všech škol bez rozdílu typu v kraji) jednotlivých tříd s vyznačením jejich typu Průměrné krajské percentily v matematice po školách () G6 G8 G8 G8 G8 OA OA OA OA SOU SOU SOU SOU SPŠ SPŠ SPŠ SPŠ V grafu je patrný výrazný rozptyl průměrných percentilů v téměř všech skupinách škol. Výjimkou jsou šestiletá gymnázia a střední odborná učiliště, u nichž jsou výsledky škol poměrně blízké s výjimkou jedné, nejúspěšnější školy. Přijatelně široké pásmo výsledků je patrné ještě u OA. U čtyřletých gymnázií je vidět skupinu škol s průměrnými percentily nižšími než 5 to je nutné považovat za podprůměrný výsledek nepříslušející gymnáziím (výsledek školy řadí do oblasti středních odborných škol). Podobně u osmiletých gymnázií jsou patrné dvě školy s průměrnými percentily výrazně se lišícími od ostatních testovaných osmiletých gymnázií. Obě tyto skupiny podprůměrně dopadnuvších gymnázií by měly analyzovat příčiny propadu Průměrné krajské percentily v českém jazyku po školách () G6 G8 G8 G8 G8 OA OA OA OA SOU SOU SOU SOU SPŠ SPŠ SPŠ SPŠ SPŠ Strana 9 (celkem 3) ; 15:13

10 Hlavní město Praha ročníky V českém jazyku je situace velmi obdobná (téměř nulová hodnota průměrného percentilu jedné z obchodních akademií je pravděpodobně spíše důsledkem chyby při zápisu odpovědí žáků nebo školy jiné rozumné vysvětlení pro tak zcela anomálně nízkou hodnotu průměrného percentilu se nenabízí). Nejhůře dopadnuvší gymnázia opět zaujala pozici, která je obvykle vyhrazena středním odborným školám a středním odborným učilištím. Rozptyl výsledků u čtyřletých a osmiletých gymnázií a u obchodních akademií je nutné označit za neúměrně velký. Nejméně důvodů pro existenci rozdílů mezi třídami lze nalézt u výsledků testu obecných studijních předpokladů obecně lze předpokládat, že tak, jako se příliš neliší požadavky na přijetí uchazeče do různých čtyřletých gymnázií (kupříkladu), neměly by se výrazněji lišit ani studijní předpoklady žáků jednotlivých čtyřletých gymnázií. Naopak není přirozené, pokud jsou v různých školách (třídách) stejného typu (se shodným nebo nanejvýš podobným studijním programem, se stejným nebo podobným profilem absolventa) žáci s příliš odlišnými studijními předpoklady. 1 Průměrné krajské percentily ve studijních předpokladech po školách () G6 G8 G8 G8 G8 OA OA OA OA SOU SOU SOU SOU SPŠ SPŠ SPŠ SPŠ SPŠ Jak je z grafu patrné, nepotvrzuje se uvedený předpoklad kromě u šestiletých gymnázií a středních odborných učilišť u žádné další skupiny škol. Rozptyl průměrných percentilů jednotlivých škol je značný a svědčí o tom, že i v rámci jednotlivých skupin škol se rozdělují studijně nadanější žáci heterogenně. Strana 1 (celkem 3) ; 15:13

11 Hlavní město Praha ročníky TÉMATICKÉ A DOVEDNOSTNÍ ČÁSTI TESTU ZA VŠECHNY ŠKOLY A ZA SKUPINY ŠKOL V PRAZE A MIMO PRAHU Porovnání průměrné úspěšnosti za celý test poskytuje informaci sice základní a do značné míry určující, ale pro potřeby identifikace slabých a silných stránek výuky přece jen málo podrobnou. Proto jsou v každém testu rozčleněny úlohy do tématických skupin a jednotlivá porovnání jsou kromě úrovně celého testu prováděna i v každém tématickém celku. Test matematiky byl z tohoto hlediska rozdělen na části aritmetika, algebra a geometrie Průměrné krajské percentily za témata v matematice () G6 G8 OA SOU SPŠ aritmetika algebra geometrie Ve všech třech částech testu byli celkově nejúspěšnější žáci osmiletých gymnázií, nejvíce na ostatní žáky v kraji získali v geometrických úlohách ty byly nejúspěšnější skupinou úloh u celkově nejlepších osmiletých gymnázií. Nejvyrovnaněji v rámci kraje řešili žáci aritmetické úlohy ty byly nejlépe dopadnuvší částí testu u obchodních akademií, a SOU. Z hlediska toho, jakou mentální dovednost ta která úloha vyžaduje, byl test matematiky rozdělen na úlohy sledující znalost, úlohy ověřující schopnost porozumění vztahům a aplikace nabytých poznatků v komplexnějších úkolech Průměrné krajské percentily za dovednosti v matematice () G6 G8 OA SOU SPŠ znalost porozumění aplikace Podle očekávání byli žáci gymnázií v průměru úspěšnější v komplexnějších aplikačních úlohách, nejúspěšnější částí bylo u všech tří skupin porozumění. Na druhé straně řešili žáci ostatních skupin škol dovednostní části testu vyrovnaněji a na gymnazisty nejméně ztráceli ve znalostních úlohách ověřujících elementární znalosti a dovednosti. Strana 11 (celkem 3) ; 15:13

12 Hlavní město Praha ročníky Uvedený graf porovnává úspěšnosti žáků v rámci kraje (ve které části žáci té či oné skupiny škol v kraji získali nebo ztratili na ostatní žáky v kraji. Porovnání výsledků s žáky v ostatních krajích nabízí následující graf (skupinové percentily v rámci celé ). 6 Průměrné skupinové percentily za témata v matematice () aritmetika algebra geometrie G6 G8 OA SOU SPŠ Z hlediska tématického rozdělení testu řešili žáci v Praze úlohy oproti jejich vrstevníkům v ostatních krajích s vyrovnaně mírně podprůměrnou úspěšností. 6 Průměrné skupinové percentily za dovednosti v matematice () znalost porozumění aplikace G6 G8 OA SOU SPŠ Pohled na porovnání žáků Prahy s žáky ostatních regionů ukazuje, že ve znalostních úlohách mírně více ztratili, a to především žáci všech tří typů gymnázií. Nejméně na ostatní regiony ztratili žáci obchodních akademií, a to rovnoměrně ve všech třech částech testu. Test českého jazyka byl rozdělen do čtyř tématických částí gramatika, rozbor, sloh a literatura a jazyk. Žáci gymnázií dosáhli nejvyšších průměrných percentilů v rámci kraje ve slohově-literárních a jazykových úlohách právě v nich mají nejvíce navrch oproti ostatním žákům v kraji. Naopak nejmenší náskok získali v úlohách zaměřených na větný rozbor. Žáci negymnaziálních škol naopak mírně lépe uspívali v rámci kraje v gramatických úlohách a úlohách na rozbor, zatím co v jazykových a slohově-literárních úlohách se jim dařilo méně. Nejmenší rozdíl mezi úspěšností v jednotlivých tématických částech je zřejmý u žáků středních odborných škol a středních průmyslových škol u nich je možné označit prezentované vědomosti Strana 12 (celkem 3) ; 15:13

13 Hlavní město Praha ročníky za nejvyrovnanější. Naopak u žáků gymnázií všech typů a také u žáků středních odborných učilišť je možné označit vědomosti za mírně nevyrovnané Průměrné krajské percentily za témata v českém jazyku () G6 G8 OA SOU SPŠ gramatika rozbor sloh jazyk V porovnání se žáky škol stejného typu v ostatních regionech pouze žáci osmiletých gymnázií dokázali překonat republikový průměr. V souhrnu se pražským žákům dařilo nejvíce ve slohověliterárních úlohách, naopak nejvíce ztratili v rozboru nejvíce gymnázia, nejméně Průměrné skupinové percentily za témata v českém jazyku () 38 gramatika rozbor sloh jazyk G6 G8 OA SOU SPŠ Z hlediska dovedností byl test českého jazyka členěn podobně jako test matematiky na úlohy sledující znalosti, porozumění a aplikaci. Podobně jako v případě tématického členění i u sledovaných dovedností mají odlišné průběhy grafy pro gymnázia a pro ostatní školy. Zatím co u gymnázií řešili žáci nejúspěšněji úlohy na porozumění (podobně jako v matematice), žáci v ostatních typech škol (s výjimkou středních průmyslových škol, které jsou v tomto ohledu podobné gymnáziím) naopak v úlohách na porozumění nejvíce v rámci kraje ztráceli. Nejvyrovnanější jsou v rámci kraje výsledky za jednotlivé skupiny škol v aplikačních úlohách v nich je náskok gymnazistů na ostatní žáky nejmenší. Skupinou s dovednostně nejvyrovnanějšími výsledky jsou střední odborné školy, za nimi následují obchodní akademie, čtyřletá gymnázia a střední průmyslové školy. Nejméně vyrovnané výsledky předvedli žáci obou typů víceletých gymnázií. Strana 13 (celkem 3) ; 15:13

14 Hlavní město Praha ročníky 8 Průměrné krajské percentily za dovednosti v českém jazyku () G6 G8 OA SOU SPŠ znalost porozumění aplikace Vyhodnocení průměrných skupinových percentilů ukázalo, že v průměru ztratili žáci testovaných pražských škol na žáky v ostatních regionech nejméně v úlohách na porozumění (víceletá gymnázia dokonce dosáhla nadprůměrných výsledků), nejvíce v aplikačních úlohách. Ještě i žáci osmiletých gymnázií dosáhli ve znalostních úlohách nadprůměrného percentilu. 54 Průměrné skupinové percentily za dovednosti v českém jazyku () znalost porozumění aplikace G6 G8 OA SOU SPŠ Test angličtiny byl členěn jen na části poslech, konverzace, čtení, komplexní cvičení a gramatika. Průměrné krajské percentily za témata v angličtině () G6 G8 OA SOU SPŠ Poslech Konverzační situace Čtení a porozumění textu Komplexní cvičení Gramatika a slovní zásoba Strana 14 (celkem 3) ; 15:13

15 Hlavní město Praha ročníky S výjimkou žáků středních odborných učilišť a v menší míře i žáků šestiletých gymnázií jsou výsledky žáků v jednotlivých tématických částech za skupiny škol velmi vyrovnané. Žáci osmiletých gymnázií byli nejúspěšnější v kraji ve čtyřech z pěti tématických částí testu (jen v gramatických úlohách je předstihli těsně žáci šestiletých gymnázií. Nejméně úspěšní byli ve všech pěti částech testu žáci středních odborných učilišť nejméně ztratili na ostatní v úlohách s textem (čtení). Nejvyrovnaněji řešili žáci napříč skupinami škol úlohy poslechové části testu (v ní jsou rozdíly mezi školami v rámci kraje nejmenší), nejméně vyrovnaně pak gramatické úlohy. Z pohledu porovnání výsledků pražských žáků s žáky v ostatních regionech vychází porovnání nejlépe pro žáky obchodních akademií a čtyřletých gymnázií, následují osmiletá gymnázia. O pozici nejvíce ztrácející skupiny škol se dělí šestiletá gymnázia a střední odborná učiliště Průměrné skupinové percentily za témata v angličtině () Poslech Konverzační situace Čtení a porozumění textu Komplexní cvičení Gramatika a slovní zásoba G6 G8 OA SOU SPŠ V grafu, který porovnává průměrné percentily žáků jednotlivých typů škol v tématických částech testu němčiny v rámci Prahy je patrné, že dominantní pozici zaujali žáci osmiletých gymnázií s výjimkou úloh na čtení dosáhli v rámci kraje nejvyšších průměrných percentilů (v úlohách na čtení je předstihli žáci obchodních akademií a na jejich úroveň se dotáhli žáci čtyřletých gymnázií) Průměrné krajské percentily za témata v němčině () G8 OA SOU SPŠ Poslech Čtení a porozumění textu Komplexní cvičení Konverzační situace Gramatika a slovní zásoba Nejvyrovnaněji řešili jednotlivé části testu žáci čtyřletých gymnázií, naopak nejméně vyrovnaně žáci obchodních akademií, kteří překvapivě výrazně ztratili v poslechové části testu (uspěli v ní méně než například žáci středních odborných škol). Nejvyrovnaněji řešili žáci v Praze úlohy komplexního cvičení, největší rozdíly mezi skupinami škol v úlohách na čtení. Strana 15 (celkem 3) ; 15:13

16 Hlavní město Praha ročníky Nejlépe vycházejí ze srovnání se žáky testovanými mimo Prahu žáci čtyřletých a osmiletých gymnázií v téměř všech částech testu dosáhli nadprůměrného percentilu. V úlohách na čtení a v komplexním cvičení se rovněž velmi dařilo žákům obchodních akademií, kteří ale v poslechové části za vrstevníky v poměrně značně zaostali Průměrné skupinové percentily za témata v němčině () Poslech Čtení a porozumění textu Komplexní cvičení Konverzační situace Gramatika a slovní zásoba G8 OA SOU SPŠ Naopak nejvíce na žáky v ztrácejí žáci středních odborných učilišť a středních průmyslových škol. Z pohledu rozdělení studijních předpokladů (v průměrech za skupiny škol) je vidět očekávaný výsledek ve všech třech částech testu byli nejúspěšnější žáci gymnázií. Jejich převaha nad žáky v ostatních typech škol narůstala od verbální části ke kvantitativní části. To může být odrazem i jejich lepší psychické výdrže test obecných studijních předpokladů je poměrně náročný i z časového hlediska a vliv na úspěšnost v poslední, kvantitativní části testu má právě i schopnost déle a lépe se soustředit Průměrné krajské percentily za témata ve studijních předpokladech () G6 G8 OA SOU SPŠ verbální analytická kvantitativní Nejvyrovnanější jsou z pohledu kraje výsledky v kvantitativní části testu, nejméně vyrovnané ve verbální části. Nejvyrovnanější výsledky ve skupině mají žáci středních odborných škol, nejméně vyrovnané žáci osmiletých i šestiletých gymnázií. Porovnání výsledků v jednotlivých částech testu se žáky mimo Prahu ukázalo vyrovnanost, z níž vybočuje jen mírně nadprůměrný výkon žáků víceletých gymnázií ve kvantitativní části testu (byli o necelé dva procentní body úspěšnější než žáci v. Strana 16 (celkem 3) ; 15:13

17 Hlavní město Praha ročníky VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ ŽÁKŮ Dotazníky žáka byly vyhodnoceny po jejich propojení s výsledky testů (na úrovni žáka). Vyhodnocení sledovalo dvě hlediska: četnosti jednotlivých odpovědí v dotazníku pro jednotlivé školy v Praze a pro skupiny škol a vztah odpovědí v dotazníku s výsledky v testech. Všechny vyhodnocované údaje za Prahu byly porovnány s průměrnými hodnotami škol mimo Prahu. Pro orientaci v otázkách dotazníku uvádíme jeho plné znění. Strana 17 (celkem 3) ; 15:13

18 Hlavní město Praha ročníky VZDĚLÁNÍ RODIČŮ Jedním z faktorů, který tradičně velmi významnou měrou souvisí se školními výsledky žáků, je vzdělání, kterého dosáhli rodiče žáka. Nejen v, ale i v zahraničních šetřeních obecně vždy (byť různě silně) platí, že výsledky žáků, jejichž rodiče dosáhli vyššího vzdělání, jsou (v průměru, pochopitelně) lepší než výsledky žáků, jejichž rodiče dosáhli nižšího vzdělání. Aby bylo možné posoudit, jak silný je tento vztah v případě tohoto testování, bylo vyhodnoceno průměrné vzdělání rodičů žáka (základní = 1 bod, vyučení =2 body, maturita = 3 body, vysokoškolské = 4 body). Průměrné vzdělání matky za skupiny škol 3,6 3,4 3,2 3, 2,8 2,6 2,4 2,2 2, ALL G6 G8 OA SOU SPŠ 3,6 3,4 3,2 3, 2,8 2,6 2,4 2,2 2, Průměrné vzdělání otce za skupiny škol 3,8 3,6 3,4 3,2 3, 2,8 2,6 2,4 2,2 2, ALL G6 G8 OA SOU SPŠ 3,8 3,6 3,4 3,2 3, 2,8 2,6 2,4 2,2 2, Jak je z grafů patrné, v průměru za celý kraj jsou dosažená vzdělání matky i otce zřetelně nad průměrem, a to v průměru za všechny žáky i v jednotlivých skupinách škol. Je to v souladu s obecně známou skutečností. V případě vzdělání matky i otce je nejmenší rozdíl oproti celorepublikovému průměru u žáků šestiletých gymnázií. Zatím co v rámci celé jsou právě rodiče žáků šestiletých gymnázií nejvzdělanější skupinou, v Praze toho postavení zaujali rodiče žáků osmiletých gymnázií. Lze z toho vyvodit, že vyšší vzdělání rodičů vytváří v Praze silnější tlak na dřívější odchod žáka ze základní školy do víceletého gymnázia, než je tomu v průměru v. Může to souviset se šíří nabídky víceletých gymnázií v Praze, ale také je možné hledat důvod v nižší spokojenosti rodičů v Praze s jejich základní školou. Celkově lze s ohledem na uvedená zjištění označit míru vzdělání rodičů testovaných žáků za výrazně nadprůměrnou. S ohledem na všeobecně známé trendy a souvislosti to je možné označit za zvýhodnění pražských středních škol z pohledu toho, jaké výchozí předpoklady si žáci do škol přinášejí. Strana 18 (celkem 3) ; 15:13

19 Hlavní město Praha ročníky Se vzděláním, kterého rodiče dosáhli, vždy více nebo méně těsně souvisejí výsledky žáků v testech. Formou, jak souvislost takových dvou škálovatelných veličin posoudit, je spočtení korelačního koeficientu v případě stejnosměrných pořadí platí, že čím vyšší je hodnota korelačního koeficientu, tím více je vyšší hodnota veličiny A svázána s vyšší hodnotou veličiny B a naopak (nižší A znamená nižší B). Záporná hodnota korelačního koeficientu u stejnosměrných pořadí znamená, že vyšší hodnota A s sebou nese nižší hodnotu B a naopak. Je patrné, že korelace se vzděláním matky je nejsilnější u angličtiny, přičemž v Praze se tato závislost projevuje ještě silněji než v rámci celé. Podobně i korelace výsledku v testu němčiny se vzděláním matky je silnější v Praze než v. V ostatních předmětech je souvislost sice rovněž kladná (žáci se vzdělanějšími matkami dosáhli lepších výsledků v testech), nicméně v Praze už je o něco slabší než za celou. Korelace vzdělání matky s percentilem v testu,5,5,4,4,3,3,2,2,1,1, Anglický jazyk Český jazyk Matematika Německý jazyk Obecné studijní předpoklady, Přibližně stejná je souvislost mezi výsledky v testech a vzděláním otce, v případě většiny testů je dokonce ještě mírně silnější. Korelace vzdělání otce s percentilem v testu,5,5,4,4,3,3,2,2,1,1, Anglický jazyk Český jazyk Matematika Německý jazyk Obecné studijní předpoklady, Na rozdíl od korelací se vzděláním matky, jsou v případě otce korelace v Praze silnější než za celou u všech testů. Je tedy možné konstatovat, že výsledky žáků jsou v Praze více ovlivněny dosaženým vzděláním otce. Zdaleka nejvíce to pak platí pro oba cizí jazyky. Strana 19 (celkem 3) ; 15:13

20 Hlavní město Praha ročníky ÚMYSL STUDOVAT NA VŠ I když řada žáků těsně po nástupu do střední školy jen velmi vzdáleně (a v mnoha případech nepřesně) uvažuje o tom, jaká bude jeho další studijní dráha po ukončení střední školy, přesto je vyhodnocení jejich aktuálních představ zajímavé. Zájem pokračovat ve studiu na vysoké škole 4, 4, 3,5 3,5 3, 3, 2,5 2,5 2, ALL G6 G8 OA SOU SPŠ 2, Oproti hodnotám průměrů za mají žáci v Praze zájem pokračovat ve studiu na vysoké škole mírně nižší. Pouze žáci středních odborných škol z tohoto konstatování vybočují a zájem o vysokoškolské studium uváděli nepatrně častěji než jejich vrstevníci v SOU v. Ve všech vyhodnocených skupinách škol s výjimkou SOU pak převládá obecně zájem pokračovat ve studiu na vysoké škole (index zájmu je vyšší než hodnota 2,5). I zde bylo sledováno, zda je nějaká souvislost mezi tím, jak silně vyjadřuje žák zájem studovat po střední škole na vysoké škole, a výsledky žáka v testu. Stejně jako v případě vzdělání rodičů, i zde se jasně ukazuje, že ti žáci, kteří v testech dosáhli lepšího výsledku, vyjadřují pevnější odhodlání studovat po ukončení středoškolského studia na vysoké škole. Korelace úmyslu studovat na VŠ s percentilem v testu,6,6,5,5,4,4,3,3,2,2,1,1, Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk Matematika Obecné studijní předpoklady, Nejsilněji se uvedená souvislost projevuje u testů cizích jazyků, nejméně u českého jazyka. V případě všech testů je tato souvislost v Praze silnější než za celou. Strana 2 (celkem 3) ; 15:13

Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha

Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha V červnu 2008 se studenti našeho druhého ročníku zúčastnili testování projektu Evaluace na SŠ. Firma SCIO díky podpoře pražského magistrátu zdarma otestovala třídy

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu XYZ třída počet žáků percentil skupinový percentil (G4) čistá úspěšnost skóre směrodatná odchylka skóre x geometrie funkce algebra třída počet žáků percentil skupinový percentil (G4) čistá úspěšnost skóre

Více

KEA 2009/2010-9. ROČNÍKY

KEA 2009/2010-9. ROČNÍKY Škola: Název: Obec: DEHK DEHK Základní škola, Kvítková 4338 Základní škola, Kvítková 4338 Zlín Zlín KEA 9/1-9. ROČNÍKY ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou špičkové. Vaše škola patří mezi

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu DFGJK třída počet žáků percentil skupinový percentil (GV) čistá úspěšnost skóre směrodatná odchylka skóre x poslech čtení a porozumění textu konverzace gramatika a slovní zásoba komplexní cvičení třída

Více

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY Škola: Název: Obec: ACFU ACFU ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím, ZŠ a MŠ s polským Dr. Olszaka jazykem 156 vyučovacím, Dr. Olszaka 156 Karviná - Fryštát Karviná - Fryštát STONOŽKA 28/29-9. TŘÍDY ČESKÝ

Více

DFGJK. 1. ročník, G4

DFGJK. 1. ročník, G4 DFGJK 1. ročník, G4 třída počet žáků percentil skupinový percentil (G4) čistá úspěšnost [%] skóre směrodatná odchylka skóre x mluvnice a sloh literatura a čtenářská gramotnost třída počet žáků percentil

Více

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY Škola: Název: Obec: BHLU ZŠ s RVJ, Kladská 1 Praha 2 BHLU ZŠ s RVJ, Kladská 1 Praha 2 STONOŽKA 8/9-9. TŘÍDY ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou špičkové. Vaše škola patří mezi 1% nejúspěšnějších

Více

ÚNOROVÉ TESTOVÁNÍ 9. TŘÍD

ÚNOROVÉ TESTOVÁNÍ 9. TŘÍD Škola: Název: Obec: ABCPR ABCPR Sportovní gymnázium, nám. Sportovní Sv. Michala gymnázium, 12 nám. Sv. Michala 12 Vrbno pod Pradědem Vrbno pod Pradědem ÚNOROVÉ TESTOVÁNÍ 9. TŘÍD ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu BDGKM třída počet žáků percentil skupinový percentil (GV) rozšířený percetil o PZ čistá úspěšnost skóre směrodatná odchylka skóre x mluvnice literatura sloh a komunikace třída počet žáků percentil skupinový

Více

Výsledky projektu Vektor 2008

Výsledky projektu Vektor 2008 Výsledky projektu Vektor 2008 Projekt Vektor firmy SCIO hodnotí vědomosti studentů v jedenácti předmětech a posun znalostí studentů za dobu studia na střední škole. Studenti jsou testováni na začátku studia

Více

KEA 2008/ TŘÍDY

KEA 2008/ TŘÍDY Škola: Název: Obec: DFGJK DFGJK Mendelovo gymnázium, Komenského Mendelovo 5gymnázium, Komenského 5 Opava Opava KEA 28/29-9. TŘÍDY ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou špičkové. Vaše škola

Více

STONOŽKA 2014/15 6. ROČNÍKY modul KEA

STONOŽKA 2014/15 6. ROČNÍKY modul KEA Škola: Název: Obec: ADHN ADHN Církevní základní škola, Česká Církevní 4787 základní škola, Česká 4787 Zlín Zlín STONOŽKA 14/15 6. ROČNÍKY modul KEA ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou

Více

STONOŽKA 2014/2015 9. ROČNÍKY

STONOŽKA 2014/2015 9. ROČNÍKY Škola: Název: Obec: ADHN ADHN Církevní základní škola, Česká Církevní 4787 základní škola, Česká 4787 Zlín Zlín STONOŽKA 214/215 9. ROČNÍKY ČESKÝ JAZYK Svými výsledky v českém jazyce se vaše škola řadí

Více

Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015

Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015 Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015 V souladu s Plánem hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 a v rámci zákonem definovaných úkolů získávat a analyzovat informace

Více

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY Škola: Název: Obec: FIMN FIMN Základní škola, Komenského Základní 828/9 škola, Komenského 828/9 Týniště nad Orlicí Týniště nad Orlicí STONOŽKA 28/29-9. TŘÍDY ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce

Více

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY Škola: Název: Obec: BCDE BCDE Základní škola, Dambořice č.p. Základní 466 škola, Dambořice č.p. 466 Dambořice Dambořice STONOŽKA 28/29-9. TŘÍDY ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou špičkové.

Více

STONOŽKA 2008/2009-5. TŘÍDY

STONOŽKA 2008/2009-5. TŘÍDY Škola: Název: Obec: BCST Základní škola, Školní Řevnice BCST Základní škola, Školní Řevnice STONOŽKA 8/9-5. TŘÍDY ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská Termín

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha

Více

Motivace, priority a kvalita uchazečů o VŠ studium

Motivace, priority a kvalita uchazečů o VŠ studium Motivace, priority a kvalita uchazečů o VŠ studium Vybraná zjištění z projektů Vektor a Národní srovnávací zkoušky Vypracoval tým autorů Scio Kontakt: Jan Hučín, jhucin@scio.cz 1. Shrnutí poznatků Poznámka:

Více

ZPRÁVA PRO ŠKOLY VEKTOR 1

ZPRÁVA PRO ŠKOLY VEKTOR 1 Tento materiál obsahuje stručnou charakteristiku projektu, souhrnné výsledky a návod ke studiu tabulek a grafů z ostatních zpráv v rámci projektu Vektor 1. ZPRÁVA PRO ŠKOLY VEKTOR 1 16. září - 25. října

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře Termín zkoušky:

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 Termín

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Volary, okres Prachatice Termín zkoušky:

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov Termín

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Termín

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek,

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2013/2014 činil 116 842, z toho do studia

Více

VEKTOR 4 SCIO 2014. Oktaváni skládali testy z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů, německého jazyka a anglického jazyka.

VEKTOR 4 SCIO 2014. Oktaváni skládali testy z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů, německého jazyka a anglického jazyka. VEKTOR 4 SCIO 2014 Žáci oktáv absolvovali v říjnu 2014 testy Vektor, které vypovídají o jejich pozici mezi žáky jiných škol. Škola obdržela celkové výsledky tříd. Společnost Scio zpracovala také individuální

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B.

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Kostelní Hlavno, okres

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Pohoří, okres Rychnov nad Kněžnou Termín

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ Hlavní zjištění Ze studentů slovenských středních škol jsou výrazně lepší ti, kteří chtějí jít studovat vysokou školu do ČR, než ti, kteří chtějí

Více

Výsledky dětí v testech, zkouškách a přijímacím řízení na vyšší stupeň

Výsledky dětí v testech, zkouškách a přijímacím řízení na vyšší stupeň Výsledky dětí v testech, zkouškách a přijímacím řízení na vyšší stupeň V rámci celé školy je zaveden systém sledování, jak žáci dosahují očekávaných výstupů. Na konci každého pololetí jsou v každé třídě

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2015/2016 činil 112 756, z toho do studia

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu Souhrnné výsledky za školu OSP celkový průměrný výsledek za části testu třída počet žáků percentil skupinový percentil čistá úspěšnost průměrné skóre směrodatná odchylka skóre verbální analytická kvantitativní

Více

STONOŽKA 2008/2009-7. a 8. TŘÍDY

STONOŽKA 2008/2009-7. a 8. TŘÍDY Škola: Název: Obec: BDHS BDHS Základní škola, Komenského Základní 5 škola, Komenského 5 Velké Popovice Velké Popovice STONOŽKA 28/29-7. a 8. TŘÍDY ANGLICKÝ JAZYK Svými výsledky v anglickém jazyce se Vaše

Více

Testování 7. tříd, 2007/2008, Potenciály

Testování 7. tříd, 2007/2008, Potenciály Souhrnné výsledky za školu OSP celkový průměrný výsledek za části testu třída počet žáků percentil skupinový percentil čistá úspěšnost průměrné skóre směrodatná odchylka skóre verbální analytická kvantitativní

Více

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ).

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ). Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2007/2008 činil 154 182, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 133 990

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2010/2011 činil 133 140, z toho do studia

Více

EVALUACE PRAHA 2007/2008

EVALUACE PRAHA 2007/2008 9_ZŠ OSP třída počet žáků skupinový celkový průměrný výsledek čistá úspěšnost Souhrnné výsledky za školu průměrné skóre směrodatná odchylka skóre průměrný za části testu verbální analytická kvantitativní

Více

Analýza přijímacích zkoušek na SŠ 2014 Tisková zpráva

Analýza přijímacích zkoušek na SŠ 2014 Tisková zpráva Analýza přijímacích zkoušek na SŠ 2014 Tisková zpráva 2. října 2014 Kontakty: Vedoucí projektu přijímací zkoušky Scio: Helena Nováková email: hnovakova@scio.cz tel.: 234 705 579 Kontakt s médii: Štěpán

Více

NĚKTERÉ VZÁJEMNÉ VAZBY A VZTAHY

NĚKTERÉ VZÁJEMNÉ VAZBY A VZTAHY NĚKTERÉ VZÁJEMNÉ VAZBY A VZTAHY Věra Semerádová - Alena Škaloudová OBSAH TESTOVÉ VÝSLEDKY A PROSPĚCH TESTOVÉ VÝSLEDKY, PROSPĚCH A VZDĚLÁNÍ RODIČŮ Průměrné hodnoty vybraných ukazatelů podle vzdělání otce

Více

ČESKÝ JAZYK. Třída: 5. ročník

ČESKÝ JAZYK. Třída: 5. ročník Výsledky testování třídy Výběrové zjišťování výsledků žáků 2016/2017 5. a 9. ročník ZŠ Školní rok 2016/2017 ČESKÝ JAZYK Termín akce: 09.05.2017 26.05.2017 Termín testování: 11.05.2017 19.05.2017 Datum

Více

TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2014/2015 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA

TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2014/2015 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2014/2015 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA Ve zprávě komentujeme výsledky testování 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Toto testování

Více

VÝSLEDKY V JEDNOTLIVÝCH TESTECH

VÝSLEDKY V JEDNOTLIVÝCH TESTECH ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 5. TŘÍD ZŠ Budín Zpracování výsledků srovnávacího testování žáků pátých tříd základních škol z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů v roce 29 VÝSLEDKY

Více

TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA

TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA Ve zprávě komentujeme výsledky testování 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Toto testování

Více

VZ2017 matematika 5R MATEMATIKA. Jan Strnad. Třída: 5.třída

VZ2017 matematika 5R MATEMATIKA. Jan Strnad. Třída: 5.třída Výsledky testu Výběrové zjišťování výsledků žáků 2016/2017 5. a 9. ročník ZŠ Školní rok 2016/2017 VZ2017 matematika 5R MATEMATIKA Jan Strnad Třída: 5.třída Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres

Více

ZPRÁVA PRO ŠKOLY VEKTOR 4

ZPRÁVA PRO ŠKOLY VEKTOR 4 Tento materiál obsahuje stručnou charakteristiku projektu, souhrnné výsledky a návod ke studiu tabulek a grafů z ostatních zpráv v rámci projektu Vektor 4. ZPRÁVA PRO ŠKOLY VEKTOR 4 16. září - 25. října

Více

Hlavní mìsto Praha PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.

Hlavní mìsto Praha PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 6. TŘÍD Hlavní mìsto Praha Zpracování výsledků testování

Více

MATEMATIKA. Třída: 5. ročník

MATEMATIKA. Třída: 5. ročník Výsledky testování třídy Výběrové zjišťování výsledků žáků 2016/2017 5. a 9. ročník ZŠ Školní rok 2016/2017 MATEMATIKA Termín akce: 09.05.2017 26.05.2017 Termín testování: 10.05.2017 16.05.2017 Datum vyhodnocení:

Více

Výsledky testování školy. Výběrové zjišťování výsledků žáků 2016/ a 9. ročník ZŠ. Školní rok 2016/2017

Výsledky testování školy. Výběrové zjišťování výsledků žáků 2016/ a 9. ročník ZŠ. Školní rok 2016/2017 Výsledky testování školy Výběrové zjišťování výsledků žáků 2016/2017 5. a 9. ročník ZŠ Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Ostřešany, okres Pardubice Termín akce: 09.05.2017 26.05.2017

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

průměrný percentil za části testu odchylka skóre analytická verbální směrodatná

průměrný percentil za části testu odchylka skóre analytická verbální směrodatná ZŠ Souhrnné výsledky za školu OSP celkový průměrný výsledek za části testu za dovednosti v testu třída počet žáků skupinový čistá úspěšnost průměrné skóre směrodatná odchylka skóre verbální analytická

Více

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol STATISTICKÁ ANALÝZA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA PEF PRO AKADEMICKÝ ROK 1994/1995 Bohumil Kába, Libuše Svatošová katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek pojednává

Více

Optimalizace 2007/2008-9. B

Optimalizace 2007/2008-9. B Analýza částí - NJ třída 9. B ZŠ 1 9 94 89 93 82 83 8 7 71 průměrný percentil 6 5 4 3 2 1 48 45 42 45 46 46 Celek Poslech Konverzace Čtení a porozumění Komplexní cvičení Slovní zásoba a gramatika Poznámka:

Více

Testy do hodin - souhrnný test - 6. ročník

Testy do hodin - souhrnný test - 6. ročník Kolik procent škol jste předstihli Škola: Název: Obec: BCEH ZŠ a MŠ, Slezská 316 Slavkov - 6. ročník ČESKÝ JAZYK Máte lepší výsledky než 7 % zúčastněných škol. MATEMATIKA Máte lepší výsledky než 7 % zúčastněných

Více

Průměrné percentily - OSP

Průměrné percentily - OSP ZŠ Průměrné percentily - OSP GYM ZŠ 1 9 8 7 průměrný percentil 6 5 4 3 2 1 31 33 46 9. A 9. B 9. C Poznámka: Graf znázorňuje průměrné celkové percentily všech tříd vaší školy. Zároveň je zde pro porovnání

Více

Longitudinální výzkum účastníků NSZ v letech

Longitudinální výzkum účastníků NSZ v letech Longitudinální výzkum účastníků NSZ v letech 2010-2016 Tisková zpráva Společnost Scio mezi lety 2010 a 2016 realizovala longitudinální výzkum, jehož respondenty byli řešitelé testu Obecných studijních

Více

OBSAH SOUHRNNÉ ZPRÁVY ÚVOD...2 KVALITA DAT...2 JAK ČÍST VÝSLEDKY...3 ZÁKLADNÍ POJMY...3 RELIABILITA...3 PERCENTIL...3 SKÓRE...

OBSAH SOUHRNNÉ ZPRÁVY ÚVOD...2 KVALITA DAT...2 JAK ČÍST VÝSLEDKY...3 ZÁKLADNÍ POJMY...3 RELIABILITA...3 PERCENTIL...3 SKÓRE... OBSAH SOUHRNNÉ ZPRÁVY ÚVOD...2 KVALITA DAT...2 JAK ČÍST VÝSLEDKY...3 ZÁKLADNÍ POJMY...3 RELIABILITA...3 PERCENTIL...3 SKÓRE...3 ČISTÁ ÚSPĚŠNOST (úspěšnost)...3 HRUBÁ ÚSPĚŠNOST...3 POTENCIÁL PRO ZVOLENOU

Více

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ).

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ). Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2006/2007 činil 160 841, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 140 564

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na

Více

7.1. Testování SCIO. Rozsah hodnot pro hodnocení dosažených celkových percentilů:

7.1. Testování SCIO. Rozsah hodnot pro hodnocení dosažených celkových percentilů: 7.1. Testování SCIO Testování SCIO testy nahrazuje v posledních letech na mnoha středních školách přijímací zkoušky, na středních školách je pak testování samozřejmostí jako způsob hodnocení a příprava

Více

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/213 VYDÁNO DNE 11. 2. 213 FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO VÝVOJE CELKOVĚ BEZ VĚTŠÍCH ZMĚN. V uplynulém roce se třetina domácností (32 %) ocitla

Více

Tabulka extrémních výsledků

Tabulka extrémních výsledků Tabulka extrémních výsledků OSP český jazyk matematika klíčové kompetence jméno číslo žáka percentil skupinový percentil extrém percentil skupinový percentil extrém percentil skupinový percentil extrém

Více

Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení studia

Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení studia Přechod absollventů maturiitníích oborů SOU do praxe a jejiich upllatněníí na trhu práce Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení

Více

Tabulka extrémních výsledků

Tabulka extrémních výsledků Tabulka extrémních výsledků OSP český jazyk matematika klíčové kompetence jméno číslo žáka percentil skupinový percentil extrém percentil skupinový percentil extrém percentil skupinový percentil extrém

Více

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie 30 19 6 2 6

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Analýza výsledků testu čtenářské gramotnosti v PRO23 2010/11

Analýza výsledků testu čtenářské gramotnosti v PRO23 2010/11 Analýza výsledků testu čtenářské gramotnosti v PRO23 2010/11 Zpracoval: www.scio.cz, s.r.o. (15. 2. 2012) Datové podklady: výsledky a dotazníky z PRO23, test čtenářské gramotnosti, www.scio.cz, s.r.o.

Více

Statistické vyhodnocování ankety pilotního projektu Kvalita výuky na Západočeské univerzitě v Plzni

Statistické vyhodnocování ankety pilotního projektu Kvalita výuky na Západočeské univerzitě v Plzni Statistické vyhodnocování ankety pilotního projektu Kvalita výuky na Západočeské univerzitě v Plzni Kvantifikace dat Pro potřeby statistického zpracování byly odpovědi převedeny na kardinální intervalovou

Více

Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro

Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro Dotazník pro rodiče studentů, jaro V dubnu až květnu vyplnilo 171 rodičů studentů gymnázia Botičská dotazník, ve kterém hodnotili naší školu. Výsledky dotazníků

Více

Hlavní mìsto Praha PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.

Hlavní mìsto Praha PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍD Hlavní mìsto Praha Zpracování výsledků testování

Více

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka or11013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 2 0 129 E-mail: milan.tuček@soc.cas.cz Občané o možnostech a motivaci ke studiu na vysokých

Více

Graf 1: Počet let pedagogické praxe

Graf 1: Počet let pedagogické praxe Ústav pro informace ve vzdělávání Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání SP KVALITA I 4A2U1 Statistické zpracování výsledků dotazníkového šetření Martin Chvál Praha, prosinec 2005 Sběr dat Sběr dat

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

VĚTŠINA OBČANŮ OČEKÁVÁ, ŽE SE EKONOMICKÁ SITUACE V ČR

VĚTŠINA OBČANŮ OČEKÁVÁ, ŽE SE EKONOMICKÁ SITUACE V ČR INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2007 VĚTŠINA OBČANŮ OČEKÁVÁ, ŽE SE EKONOMICKÁ SITUACE V ČR ZLEPŠÍ NEBO ZŮSTANE STEJNÁ Ekonomickou situaci za posledních dvanáct měsíců hodnotí občané relativně dobře.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 86 840 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na úroveň sociální zabezpečení v ČR a

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Zora Pištěcká http://www.timur.cz 2010 1.

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

třída 1. A (2013) (A)

třída 1. A (2013) (A) třída 1. A (213) (A) jméno číslo žáka skupinový percentil (G4) extrém skupinový percentil (G4) extrém skupinový percentil (G4) extrém kód školy, typ: BDGKM třída: 1. A (213) (A) Vektor 213 Modul 1 EXTRÉMY

Více

BDGKM (GV) GRAFY A TABULKY RELATIVNÍCH POSUNŮ ZA JEDNOTLIVÉ TŘÍDY

BDGKM (GV) GRAFY A TABULKY RELATIVNÍCH POSUNŮ ZA JEDNOTLIVÉ TŘÍDY BDGKM (GV) GRAFY A TABULKY RELATIVNÍCH POSUNŮ ZA JEDNOTLIVÉ TŘÍDY třída počet žáků vstupní percentil výstupní percentil vstupní skupinový výstupní skupinový skupinový relativní posun (GV) třída počet žáků

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Z TESTOVÁNÍ 8. TØÍD 14. AŽ 29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Z TESTOVÁNÍ 8. TØÍD 14. AŽ 29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP SOUHRNNÁ ZPRÁVA Z TESTOVÁNÍ 8. TØÍD 14. AŽ 29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP OBSAH SOUHRNNÉ ZPRÁVY ÚVOD... 2 KVALITA DAT... 2 JAK ČÍST VÝSLEDKY... 3 ZÁKLADNÍ POJMY... 3 RELIABILITA... 3 PERCENTIL... 3 SKÓRE...

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2009/2010 činil 147 957, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 127 806

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Malí podnikatelé v zemědělství

Malí podnikatelé v zemědělství Malí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Rozložení soubor podle zastoupení mužů a žen. Mezi malými zemědělskými podnikateli převládají muži, představují 84% respondentů (viz Příloha 2, graf č.1).

Více

Graf 1: Obyvatelstvo ve věku 20 let a více (struktura podle vzdělání) ženy muži celkem

Graf 1: Obyvatelstvo ve věku 20 let a více (struktura podle vzdělání) ženy muži celkem Vzdělání Sčítání lidu, domů a bytů je pro zjištění úrovně vzdělání obyvatelstva klíčové. Je totiž jediným zdrojem, kde lze tento údaj reprezentativně zjistit. Protože SLDB bývá vždy jednou za deset let,

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2015

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2015 ev600 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 5 Technické

Více

Studenti vysokých škol v ČR 1

Studenti vysokých škol v ČR 1 203,5 30,1 220,2 31,2 243,7 33,0 264,8 38,4 44,3 289,5 53,5 316,2 63,6 343,9 73,2 81,7 368,1 88,1 93,0 389,0 396,0 392,1 381,0 93,9 367,9 91,7 347,3 88,1 Studenti vysokých škol v ČR 1 Lidské zdroje ve

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 6 840 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Image politických stran září 2015 Technické parametry

Více

výstupy z dotazníků DFGJK

výstupy z dotazníků DFGJK výstupy z dotazníků DFGJK G4 Škola: DFGJK, typ: G4 Vektor 14 Modul 1 Podle čeho jste se především rozhodoval(a) při výběru SŠ, kterou navštěvujete?(vyberte i více z níže uvedených možností) 9 9 Moje vlastní

Více

Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace a vzdělanostní segregaci u dívek a chlapců v v českém vzdělávacím systému

Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace a vzdělanostní segregaci u dívek a chlapců v v českém vzdělávacím systému Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace a vzdělanostní segregaci u dívek a chlapců v v českém vzdělávacím systému Xxxxx, Tomáš Katrňák Úvod Většina až dosud provedených výzkumů ukazuje, že vzdělanostní

Více

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA VÝSLEDKY ŠETŘENÍ PISA 1 ŠKOLNÍ ZPRÁVA SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha Kód vaší školy: M Tato zpráva je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více