Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání H/01 Zahradník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Zahradník Obor vzdělání 4-5-H/0 Zahradník

2 Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka studia: Forma studia: Karlovarský kraj Školní vzdělávací program pro obor zahradník 4-5-H/0 Zahradník střední vzdělání s výučním listem 3 roky denní Vstupní předpoklady žáků: splnění povinné školní docházky a přijímacích kritérií, zdravotní způsobilost uchazeče, doložená stanoviskem lékaře Obsah ŠVP IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROFIL ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVCÍHO PROGRAMU UČEBNÍ PLÁNY PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY SPLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY Jméno ředitele : Kontaktní adresy : Ing.Richard Nykodym Telefon : , Datum platnosti: počínaje.ročníkem Číslo jednací: RVP č. j. 698/007-3 Ing.Richard Nykodym ředitel školy

3 OBSAH: PROFIL ABSOLVENTA 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 0 TRANSFORMACE RVP DO ŠVP 7 UČEBNÍ PLÁN ŠVP ZAHRADNÍK 8 UČEBNÍ OSNOVA - ČESKÝ JAZYK 9 ROZPIS UČIVA - ČESKÝ JAZYK UČEBNÍ OSNOVA ANGLICKÝ JAZYK 3 ROZPIS UČIVA ANGLICKÝ JAZYK 34 UČEBNÍ OSNOVA NĚMECKÝ JAZYK 39 ROZPIS UČIVA NĚMECKÝ JAZYK 4 UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ NAUKA 47 ROZPIS UČIVA OBČANSKÁ NAUKA 48 UČEBNÍ OSNOVA BIOLOGIE 53 ROZPIS UČIVA BIOLOGIE 54 UČEBNÍ OSNOVA CHEMIE 56 ROZPIS UČIVA CHEMIE 57 UČEBNÍ OSNOVA MATEMATIKA 58 ROZPIS UČIVA MATEMATIKA 59 UČEBNÍ OSNOVA - TĚLESNÁ VÝCHOVA 6 ROZPIS UČIVA TĚLESNÁ VÝCHOVA 63 UČEBNÍ OSNOVA PRÁCE S POČÍTAČEM 74 ROZPIS UČIVA PRÁCE S POČÍTAČEM 76 UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA 79 ROZPIS UČIVA - EKONOMIKA 80 UČEBNÍ OSNOVA ZÁKLADY ZAHRADNICKÉ VÝROBY 8 ROZPIS UČIVA ZÁKLADY ZAHRADNICKÉ VÝROBY 83 UČEBNÍ OSNOVA ZAHRADNICKÉ STROJE A ZAŘÍZENÍ 85 ROZPIS UČIVA ZAHRADNICKÉ STROJE A ZAŘÍZENÍ 86 UČEBNÍ OSNOVA OVOCNICTVÍ 88 ROZPIS UČIVA OVOCNICTVÍ 89 UČEBNÍ OSNOVA ZELINÁŘSTVÍ 93 ROZPIS UČIVA ZELINÁŘSTVÍ 94 UČEBNÍ OSNOVA- SADOVNICTVÍ 0 ROZPIS UČIVA SADOVNICTVÍ 0 UČEBNÍ OSNOVA KVĚTINÁŘSTVÍ 04 ROZPIS UČIVA KVĚTINÁŘSTVÍ 06 UČEBNÍ OSNOVA VAZAČSTVÍ A ARANŽOVÁNÍ ROZPIS UČIVA VAZAČSTVÍ A ARANŽOVÁNÍ UČEBNÍ OSNOVA ODBORNÝ VÝCVIK 3 ROZPIS UČIVA ODBORNÝ VÝCVIK 4 PERSONÁLNÍ A METERIÁLNÍ PODMÍNKY REALIZACE ŠVP 6 ROZPIS UČIVA SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY 8 3

4 PROFIL ABSOLVENTA Název školního vzdělávacího programu: 4-5-H/0 Zahradník Kód a název oboru vzdělání 4-5-H/0 Zahradník Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Délka a forma studia: 3 roky, denní studium Platnost ŠVP: od. září 009, počínaje. ročníkem. Popis uplatnění absolventa v praxi Absolvent se uplatní zejména v oblasti zahradnické, resp. rostlinné výroby v povolání zahradník. Je připravován pro výkon činností především v následujících oblastech: množení ovocného a okrasného materiálu, pěstování květin, ovoce a zeleniny, zakládání a údržba sadovnických a krajinářských úprav, floristika (tj. vazačství a aranžování květin). V závislosti na zaměření školního vzdělávacího programu se absolvent může dále uplatnit v oblasti technologií zpracování ovoce a zeleniny. Zná základy obchodní činnosti a podnikání. Po absolvování závěrečných zkoušek se může ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů.. Popis očekávaných výsledků vzdělávání absolventa. Všeobecné kompetence Výuka je systematicky zaměřena k tomu, aby po jejím skončení žák: - porozuměl jiným lidem a bylo schopen na základě vlastního sebepoznání aktivně komunikovat s ostatními lidmi z různých společenských vrstev a různých etnik - vytvořil si pozitivní hodnotovou orientaci - byl připraven pro aktivní účast v demokratické společnosti - vnitřně uznával etické a právní společenské normy - poznáním klíčových historických momentů lépe chápal současnost - prostřednictvím mateřského jazyka rozvíjel své komunikativní schopnosti slovem i písmem - pochopil význam umění, zejména literatury, pro kultivaci člověka - byl schopen aktivně i pasivně se vyjadřovat v cizím jazyce k běžným životním záležitostem, zvládl základy odborné terminologie svého oboru, znal základní reálie zemí studovaného jazyka - uměl základní matematické výpočty, rozvíjel svou geometrickou představivost, dovedl provádět aplikované výpočty - pochopil vzájemnou souvislost jevů v přírodě, zejména chemických, biologických a fyzikálních s cílem jednat v souladu s ekologickými požadavky - poznal základní principy ekonomiky a dovedl je aplikovat vzhledem k svému povolání, eventuálně i při svých podnikatelských aktivitách - dokázal pracovat efektivně s informacemi a využíval potenciál informačních technologií pro svůj obor, uplatnění a další perspektivy osobního růstu - chápal význam zdravého způsobu života a dokázal zařadit do svého programu pravidelné pohybové aktivity uměl chránit své zdraví a zdraví ostatních a věděl, jak zasáhnout i v mimořádných situacích. Odborné kompetence 4

5 Absolvent učebního oboru umí připravovat optimální podmínky prostředí pro pěstování zahradnických kultur jak ve sklenících, tak ve volné půdě. Umí rozmnožovat rostliny generativním i vegetativním způsobem včetně stimulace, sadby a pěstování sazenic. Umí vysazovat rostliny na trvalém stanovišti a ošetřovat je. Umí využívat prvků moderní vazby a aranžovat rostliny do různých interiérů. Rozpozná jednotlivé druhy hnojiv a přípravků pro ochranu rostlin. Využívá způsoby a techniku hnojení, přihnojování a aplikování základních ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům. Používá, opravuje a udržuje drobné ruční zahrádkářské nářadí a obsluhuje jednoduché zahradnické stroje. Umí zhodnotit množství a kvalitu své práce, vést záznamy prvotní evidence. Absolvent si osvojil základní obchodní činnost v zahradnickém podnikání a zásady chování ve styku se zákazníkem. Svou pracovní činnost dokáže vykonávat tak, aby nenarušoval životní prostředí, ale naopak přispíval k jeho zlepšování. V ovocném a okrasném školkařství umí vykonávat všechny práce související s produkcí okrasných a ovocných dřevin tak, aby výrobky odpovídaly po jakostní a zdravotní stránce příslušným předpisům. Umí vykonávat všechny základní práce spojené s výsadbou a pěstováním jednotlivých ovocných druhů na trvalém stanovišti, samostatně uplatňovat agrotechnické zásady pěstování (řez, tvarování, obdělávání a hnojení půdy, ochrana proti chorobám a škůdcům), sklízet jednotlivé druhy ovoce, třídit, balit, expedovat a uskladňovat. V sadovnictví umí realizovat sadovnické úpravy podle plánu, vysazovat okrasné dřeviny, zakládat travnaté plochy, budovat drobné sadovnické stavby, vykonávat práce spojené s ošetřením a pěstování okrasných dřevin na trvalém stanovišti, travnatých ploch a ostatní údržby sadovnických úprav. Zná sadovnicky důležité druhy okrasných dřevin, jejich vlastnosti, nároky na prostředí a využití. V zelinářství umí vykonávat všechny práce při množení, pěstování sazenic zeleniny, vysazování a ošetřování zeleniny na poli, záhonech i v rychlírnách. Zná zásady střídání plodin a tyto umí uplatňovat při polním i skleníkovém pěstování. Umí připravovat zahradnické zeminy, směsi zemin, zná vlastnosti komponentů při přípravě substrátů pro pěstování jednotlivých druhů zelenin. Umí řídit tepelný a zavlažovací program při pěstování zeleniny, zná základy ochrany zeleniny proti chorobám a škůdcům, principy zelinářského semenářství a základy technologie zpracování ovoce a zeleniny. V květinářství vykonává samostatně všechny práce spojené s výsevy i vegetativním množením květin, pěstování květinové sadby, pěstováním tržních druhů květin skleníkových i venkovních. Umí květiny sklízet, třídit, balit, expedovat. Zná základní zásady prodeje kvetin. Umí květiny zpracovat do běžných vazačských a aranžérských výrobků a ovládá i základy kalkulace těchto výrobků a zásady jednání se zákazníkem..3 Odborné kompetence obecněji vyžadované Výuka je systematicky zaměřena t tomu, aby po jejím skončení žák: - si uvědomoval odpovědnost za výsledky své práce; - dodržoval technologickou a pracovní kázeň; - byl schopen se přizpůsobit měnícím se podmínkám na trhu práce; - byl schopen dodržovat podavky kladené na bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví při práci. 5

6 .4 Klíčové kompetence.4. Kompetence k učení mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání; ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky; využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí; sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí; znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání..4. Komunikativní kompetence vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat; formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně; účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje; zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty; snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii; zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí; vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování; dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce; dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné; terminologii a základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě); pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností..4.3 Personální a sociální kompetence posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích; stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek; reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku; ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí; mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí; adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní; pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností; přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly; 6

7 podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých; přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým..4.4 Občanské kompetence a kulturní povědomí jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu; dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci; jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie; uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých; zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě; chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje; uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních; uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu; podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah..4.5 Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám; mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze; mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady; umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání; vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle; znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků; rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi..4.6 Matematické kompetence správně používat a převádět běžné jednotky; používat pojmy kvantifikujícího charakteru; číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.); provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy; nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a využít pro dané řešení; 7

8 aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru; aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích..4.7 Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií; pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením; učit se používat nové aplikace; komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace; získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet; pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií; uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní. 3. Odborné kompetence 3. Pěstovat, rozmnožovat, sklízet a expedovat zahradnické produkty, tzn. aby absolventi - vyhodnocovali meteorologické údaje a uměli je využívat v zahradnické výrobě upravovali prostředí rostlin a zpracovávali půdu; používali průmyslová a statková hnojiva a znali jejich vliv na půdu a životní prostředí; prováděli ochranu rostlin a dodržovali předepsané normy; ovládali techniku generativního i vegetativního množení rostlin; pěstovali a ošetřovali zeleninu, květiny, ovocné a okrasné dřeviny, ovládali technologie pěstování jednotlivých druhů; sbírali, sklízeli a prováděli posklizňovou úpravu, uchovávali zahradnické produkty a připravovali je k expedici; znali a rozlišovali základní sortiment zeleniny, ovoce, květin a okrasných dřevin; zhotovovali vazačské a aranžérské výrobky k různým příležitostem. 3. Zakládat a udržovat sadovnické a krajinářské úpravy, tzn. aby absolventi: prováděli základní zeměměřické práce; zakládali a udržovali sadovnické a krajinářské úpravy dle účelu; vysazovali a ošetřovali rostliny, zakládali a prováděli údržbu zatravněných ploch. 3.3 Pracovat se zahradnickou technikou a mechanizací, využívat zařízení v zahradnické výrobě, tzn. aby absolventi: používali a udržovali zahradnické nářadí; odpovídajícím způsobem přepravovali zahradnické materiály; používali zahradnickou techniku a prováděli její údržbu a seřizování; pracovali v provozních podmínkách s malou mechanizací. 8

9 3.4 Vykonávat provozní činnosti, tzn. aby absolventi: orientovali se v ekonomicko-právním zabezpečení zahradnického provozu; vedli předepsanou provozní dokumentaci a evidenci; dovedli kalkulovat cenu výrobků a služeb; využívali estetické zákonitosti a marketingové nástroje nezbytné k podpoře prodeje zahradnických výpěstků a svým zákazníkům dokázali poskytnout přiměřené poradenské služby. 3.5 Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi: chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem; znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence; osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik; znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce); byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout. 3.6 Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi: chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku; dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti; dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana). 3.7 Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi: znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení; zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady; efektivně hospodařili s finančními prostředky; nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí. 4. Uplatnění absolventa Absolvent se uplatní zejména v oblasti zahradnické, resp. rostlinné výroby v povolání zahradník. Je připravován pro výkon činností především v následujících oblastech: množení ovocného a okrasného materiálu, pěstování květin, ovoce a zeleniny, zakládání a údržba sadovnických a krajinářských úprav, floristika (tj. vazačství a aranžování květin). V závislosti na zaměření školního vzdělávacího programu se absolvent může dále uplatnit v oblasti technologii zpracování ovoce a zeleniny, agroturistiky, apod. 9

10 5. Organizace vzdělávání 5. Délka a forma vzdělávání Tento obor vzdělání lze realizovat v těchto formách vzdělávání: 3 roky v denní formě vzdělávání 5. Dosažený stupeň vzdělání Střední vzdělání s výučním listem 5.3 Podmínky pro přijetí ke vzdělávání Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 56/004 Sb. 59, 60, 84 (), dále 63, 6, 0, 70, Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru vzdělání. 5.4 Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Název školního vzdělávacího programu: 4-5-H/0 Zahradník Kód a název oboru vzdělání 4-5-H/0 Zahradník Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Délka a forma studia: 3 roky, denní studium Platnost ŠVP: od. září 009, počínaje. ročníkem. Základní pojetí vzdělávacího programu Učební obor 4-5-E/0 Zahradník je určen pro profesní přípravu kvalifikovaných odborníků pro práci zahradníka. Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit pracovníka, který se dobře umístí na trhu práce, případně bude schopen reagovat na měnící se podmínky trhu práce.. Podmínky přijetí ke studiu. Vlastní podmínky Ukončení povinné školní docházky a splnění kritérií přijímacího řízení; podaná přihláška, potvrzení zdravotní způsobilosti, zápisový lístek. Zdravotní předpoklady 0

11 Do učebního oboru mohou být přijati pouze uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a na přihlášce potvrdil praktický lékař pro děti a dorost. 3. Organizace výuky Studium je organizováno jako tříleté denní. Organizace výuky se řídí legislativními předpisy, zejména zák. č. 56/004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vzděláváním v konzervatoři. Základní formou organizace výuky je týden odborné a všeobecné vzdělávající teorie a týden odborné praxe. Teoretická výuka se realizuje kromě klasické výuky v systému vyučovacích hodin i formou exkurzí, kurzů a dalších výchovně-vzdělávacích akcí, jako jsou besedy, diskuze, sportovní dny atd. Odborný výcvik je v. a.a 3. ročníku organizován v provozech zařízeních školy a provozech soukromých podnikatelů v oblasti zahradnictví. 4. Metodika výuky Odpovídá základním obecným vzdělávacím cílům a je specifikována vzhledem k jednotlivým předmětům. V teoretické výuce je klíčovou záležitostí naučit žáky samostatné práce s informacemi, naučit efektivním způsobům studia a umění aplikovat získané vědomosti. Neméně důležitou záležitostí je motivace žáků a všestranné posilování jejich volních vlastností. Důležitými metodami je problémové učení, týmová práce, diskuse, samostatné prezentace až po vytváření žákovských projektů. Metodika výuky bude volena i vzhledem k mentálnímu vývoji a schopnostem žáků, zohledňováni budou žáci se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. V odborném výcviku je kladen důraz na rozšíření odborných znalostí a pěstování dovedností potřebných pro daný obor tak, aby žák získal jistotu při provádění praktických činností, byl samostatný, dokázal prakticky použít nabyté znalosti při řešení a plnění praktického úkolu. Žáci jsou vedeni k odpovědnosti za plnění úkolů a kvalitu vykonané práce jednotlivce i kolektivu. Používané metody rozvíjí komunikační dovednosti, estetické cítění, upevňování pracovních návyků. Metody odborného výcviku jsou doplněny o návštěvy odborných pracovišť, exkurze, kurzy. Velmi důležitou částí odborného výcviku je praxe žáků, probíhající v provozních podmínkách ve spolupráci s podnikatelskou sférou. 5. Stěžejní metody výuky Významné místo ve výuce má dialog, diskuse a tzv. problémové učení. Je zdůrazňován význam týmové práce a kooperace. K aktivaci a motivaci žáků slouží praktické práce, ročníkové práce, prezentace a soutěže. 6. Závěrečná zkouška, hodnocení žáků a diagnostika Základ pro hodnocení chování a prospěchu ve výuce tvoří výše citovaný zákon a vyhláška a dále klasifikační řád, který je součástí školního řádu, který sjednocuje požadavky z teoretického a praktického vyučování. Různé formy hodnocení písemné, ústní, testy, sebehodnocení spolu se způsobem známkování, bodovým systémem, slovním hodnocením směřuje k posouzení zvládnutí základních kompetencí. Závěrečná zkouška je realizována dle jednotného zadání závěrečných zkoušek oboru zahradník. Zkouška se skládá ze tří částí:. Písemná zkouška trvá max. 4O minut. Žáci si losují témata.. Praktická zkouška probíhá na pracovištích odborného výcviku, skládá se ze dvou částí:

12 a) dlouhá práce spočívá v plnění komplexního úkolu z technologie pěstování zahradní produkce v délce jedné pracovní směny b) plnění tří úkolů z probraného učiva Jednotlivé úkoly si žáci losují. 3. Ústní zkouška obsahuje okruhy témat, z nichž si žák losuje. 6. Způsoby hodnocení klíčových kompetencí : 6.. Teoretická výuka: Hodnocení ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech se provádí formou písemnou a ústní. Písemné hodnocení je formou otevřených úloh nebo testem., dále se hodnotí samostatné domácí práce a referáty. Hodnotí se i forma vyjadřování a vystupování. U písemných prací se zohledňuje i grafická stránka. Součástí hodnocení je i aktivita v hodinách. Pravidla hodnocení: Základními kriterii je splnění všech úkolů, které jsou vyučujícím určeny jako podmínka klasifikace za jednotlivá období školního roku. Při 30% nebo vyšší absenci během klasifikačního období může vyučující nařídit žákovi doplňkovou zkoušku pro uzavření klasifikace. Výsledná známka za klasifikační období se stanoví na základě této zkoušky a dalších klasifikačních podkladů vyučujícího (známky z ostatních zkoušek, písemných prací atd.). Doplňková zkouška se koná obvykle mimo vyučování, může mít část písemnou i ústní. Jeli zkouška ústní, probíhá za přítomnosti dalšího člena předmětové komise daného předmětu. Vyučující oznámí termín doplňkové zkoušky a zapíše průběh do portálu školy online a odevzdá záznam o jejím průběhu zástupci ředitele. Doplňkové zkoušky koná i student s individuálním vzdělávacím plánem, který není průběžně klasifikován. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce daného školního roku. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy náhradní termín tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen vlastním zaviněním ani v tomto termínu, neprospěl. O všem je žák informován prostřednictvím portálu škola online a samotnými vyučujícími. O všem je informován zákonný zástupce prostřednictvím portálu škola online a písemně třídní učitelem. Vědomosti žáků jsou hodnoceny těmito klasifikačními stupni : Výborný - ovládá výborně látku, zná detaily problematiky, chápe souvislosti mezi jednotlivými jevy a dokáže je vysvětlit; Chvalitebný - ovládá dobře látku, zná s chybami detaily problematiky, chápe podstatné souvislosti mezi jevy a dokáže je vysvětlit; Dobrý - ovládá látku, zná některé detaily problematiky, byť s možnými chybami, chápe souvislosti mezi jednotlivými jevy, ale nedokáže je vysvětlit; Dostatečný - látku příliš neovládá, dopouští se chyb, byť ne zásadního charakteru. Chápe podstatu problému, není si však vědom souvislostí a detailů; Nedostatečný - látku neovládá Odborný výcvik: Učitel odborného výcviku hodnotí několik základních aspektů : Zvládnutí učiva klasifikací. Dodržování pravidel BOZP ústní hodnocení. Aktivní přístup k řešení problémů ústní hodnocení, může být i součástí klasifikace.

13 Pořádek na pracovišti ústní hodnocení, může být i součástí klasifikace. Vědomosti žáků jsou hodnoceny těmito klasifikačními stupni: Výborný praktickou činnost vykonává samostatně; využívá teoretické znalosti. Dopouští se pouze menších chyb.účelně si organizuje vlastní práci, na pracovišti udržuje pořádek. Dodržuje předpisy BOZP a hospodárně využívá materiál a suroviny. Aktivně řeší vyskytující se problémy. Chvalitebný - praktickou činnost vykonává samostatně s menší pomocí; teoretické znalosti využívá s menší jistotou. V technologických postupech se nevyskytují podstatné chyby.účelně si organizuje vlastní práci, na pracovišti udržuje pořádek. Dodržuje předpisy BOZP a hospodárně využívá materiál a suroviny. Problémy vyskytující se v pracovní činnosti řeší s menší pomocí. Dobrý za pomoci učitele uplatňuje teoretické vědomosti.dopouští se chyb a v technologických postupech potřebuje občasnou pomoc učitele.výsledná práce má nedostatky, práci si organizuje méně účelně, pracoviště udržuje v pořádku.dodržuje předpisy BOZP Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat materiál,suroviny a energii.překážky v práci překonává s častější pomocí. Dostatečný pracuje bez zájmu, teoretické znalosti dovede využít jen za soustavné pomoci pedagoga.dopouští se větších chyb v praktických činnostech a dovednostech.při volně technologických postupů potřebuje soustavnou pomoc vyučujícího.výsledná práce vykazuje závažné nedostatky.práci s i organizuje jen s pomocí, méně dbá na pořádek a dodržování zásad BOZP. Problémy v práci řeší jen za pomoci vyučujícího. Nedostatečný nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit teoretické poznatky, nejeví o práci zájem.v práci má podstatné nedostatky, technologické postupy nezvládá ani s pomocí.výsledky práce jsou nefunkční,nedokončené, nedosahují předepsané ukazatele.neovládá předpisy BOZP, nehospodárně nakládá surovinami a materiálem. 6. Způsoby hodnocení klíčových kompetencí Hodnocení občanských a klíčových kompetencí je začleněno do jednotlivých předmětů a většinou se jedná o komplexnější posouzení a hodnocení, jak žák komunikuje, jak je schopen spolupracovat v kolektivu, jak využívá výpočetní techniku, jak využívá numerických znalostí a jak je schopen prezentovat své znalosti a dovednosti pro potřeby praxe. 6.3 Způsoby hodnocení průřezových témat Hodnocení průřezových témat je ob saženo v náplni jednotlivých předmětů, z nichž některá tato témata probírají a hodnotí zevrubněji. Téma Občan v demokratické společnosti je analyzováno zejména v předmětu občanská nauka, který se podílí nejvíce na formování osobnosti, hodnotí se zejména jeho postoje a celková orientace. Hodnocení je prováděno formou výměny názorů a diskusí. Téma Člověk a životní prostředí je probíráno a hodnoceno v předmětu Základy přírodních věd. Hodnotí se nejen dílčí poznatky, ale zejména aktivní postoj jednotlivce v otázce ochrany životního prostředí. Téma Člověk a svět práce je obsaženo především v předmětu ekonomika. Hodnotí se především schopnost se ústně a písemně prezentovat při jednání, mít představu o pracovních možnostech v daném regionu, orientovat se v příslušných partiích Zákoníku práce. Hodnocení zvládnutí Informačních a komunikačních technologií probíhá formou jednotlivých prací na základě zadaných témat. 3

14 7. Požadavky na bezpečnost, ochranu zdraví při práci, hygienu práce a požární ochranu Součástí teoretického a praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny a hygieny práce. Při výuce se vychází z platných předpisů, zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem, dále z všeobecných bezpečnostních zásad až ke konkrétním zásadám pro učební obor zahradník. Žáci jsou při práci vedeni zejména k dodržování předepsaných technologických postupů a používání osobních ochranných pracovních prostředků. Při nástupu do prvního ročníku prochází žáci celodenním komplexním školením v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a požární ochrany. Další školení získají žáci vždy při příchodu na nové dílenské pracoviště a speciálních učeben. 8. Charakteristika obsahu vzdělávacího programu 8. Všeobecné vzdělání 8.. Jazyková komunikace Jazyková komunikace se realizuje v předmětu český jazyk a literatura a v cizích jazycích, navazuje na učivo základní školy, prohlubuje a rozvíjí jazykové znalosti, napomáhá k rozvoji procesu pochopení druhých i sama sebe, kultivuje myšlení, logiku, přispívá k rozvoji citové stránky osobnosti. Prostřednictvím mateřského jazyka a cizího jazyka jsou osvojovány kulturní hodnoty vlastního i cizího národa. 8.. Společenskovědní vzdělávání Společenskovědní vzdělávání se naplňuje v předmětu občanská nauka, který propojuje poznatky z několika společenskovědních disciplín, s cílem připravit žáky pro aktivní občanský život v demokratické společnosti. Je významným nástrojem pro ovlivnění hodnotové orientace žáků Estetické vzdělávání Estetické vzdělávání se realizuje v předmětu literární a estetická výchova s akcentem na rozvoj estetických hodnot a norem. Žáci jsou nejen seznamováni s různými druhy a styly umění, zejména s literárním uměním, ale jsou vedeni k tomu, aby projevili sami své estetické cítění a chápání, uměli se v literárním díle orientovat,vyjádřit svůj vlastní postoj a názor Matematické vzdělávání Matematické vzdělávání podstatně ovlivňuje kognitivní procesy, zejména logické myšlení, práci se symboly, paměť a představivost. Je důležitým předmětem jak k technické praxi, tak i pro posuzování a vyhodnocování reálných situací praktického života Přírodovědné vzdělávání Přírodovědné vzdělávání obsahuje poznatky z chemie, biologie a ekologie a je pojato tak, aby žáci pochopili vzájemnou souvislost jevů v přírodě, že i společnost je součástí přírodního řádu, který má své zákonitosti. Cílem tohoto vzdělávání není jen poznání zákonitostí, ale i vytvoření pozitivní hodnotové orientace k přírodě. 4

15 8..6 Ekonomické vzdělávání Ekonomické vzdělávání v předmětu ekonomika seznamuje žáky se základy tržní ekonomiky, rozvíjí jejich ekonomické myšlení, připravuje je pro případné podnikání, poskytuje žákům odborné znalosti pro uplatnění na trhu práce Vzdělávání v informačních technologiích Práce s počítačem umožňuje žákům využívat na uživatelské úrovni operační systém, základní kancelářský software a pracovat s dalším běžným aplikačním programovým vybavením. Na základě dalšího vzdělávání lze zvládnout i složitější programy, vzhledem k některým předmětům teorie i při aplikacích v diagnostické praxi Vzdělávání v oblasti tělesné kultury Vzdělávání v oblasti tělesné kultury se realizuje v předmětu tělesná výchova, kde jsou žáci vedeni k provádění pravidelných pohybových činností, ke kompenzování negativních vlivů způsobu života, rovněž jsou vybaveni znalostmi a dovednostmi potřebnými k preventivní péči o zdraví a bezpečnost. 8. Odborné vzdělávání Je tvořeno výukou odborných předmětů a nácvikem praktických dovedností na odborném výcviku, případně v zahradnických provozech soukromých podnikatelů. 9. Způsoby začlenění průřezových témat 9. Občan v demokratické společnosti Teoreticky i prakticky se toto téma realizuje především ve všeobecně vzdělávací složce, zejména v občanské nauce, ve výuce jazyků, v estetické vzdělávání. Kromě poznatků základů občanské gramotnosti v jednotlivých předmětech (rozvoj osobnosti, mezilidská komunikace, struktura společnosti, historie společnosti, politický a právní systém, morálka, svoboda, odpovědnost) je toto téma prohlubováno i v odborných předmětech a odborné praxi. Zejména je kladen důraz na zodpovědný a aktivní přístup k práci, je vyzvedávána snaha dosáhnout mistrovství ve svém oboru, ale i poznáním mezioborových souvislostí s jejich vazbou na celospolečenské dění. 9. Člověk a životní prostředí Poznatkové základy se vytvářejí v předmětech biologie, chemie včetně odborných předmětů. Žák je veden v tom smyslu, aby si vážil a měl úctu k živé i neživé přírodě. Cílem je vytvořit nejen přesvědčení o ochraně životního prostředí, ale i aktivní vztah ve smysli volby takových činností, technologických metod a pracovních postupů, které by nepoškozovaly životní prostředí. 9.3 Člověk a svět práce 5

16 Téma se realizuje zejména v ekonomice (trh práce, vybrané kapitoly ze Zákoníku práce, podstata a formy podnikání), v občanské nauce (odpovědnost za vlastní budoucnost) a v českém jazyce (formulace žádosti o zaměstnání, strukturovaný životopis, prezentace před možným zaměstnavatelem), v odborných předmětech (možnost uplatnění, situace v regionu, možnosti dalšího vzdělávání a rekvalifikace) a odborné výuce (praxe žáků na pracovištích firem). 9.4 Informační a komunikační technologie Realizuje se v samostatném předmětu, ale prostupuje i do dalších předmětů. Díky počítačovým technologiím je možné rychlé vyhledávání nejrůznějších informací, jejich efektivní zpracování a přehledná forma prezentace. IT zefektivňují i samotný proces výuky a hodnocení. Počítačové programy doplňují všechny vyučovací předměty, jsou schopné propojit slovo s obrazem a pohybem. V oblasti odborné výuky se rozvíjí aplikované znalosti především v částech technické dokumentace a diagnostiky. 0. Způsoby rozvoje občanských a klíčových kompetencí ve výuce 0. Občanské kompetence Občanské kompetence se rozvíjejí zejména v předmětech občanská nauka, český jazyk a literatura, biologie a ekologie a ve výuce jazyků s cílem probudit u žáků zájem o společenské dění, naučit je orientovat ve společenských vztazích a tyto zasadit došivších evropských a světových souvislostí. Dominantu tvoří zejména globální problémy spojené s ochranou životního prostředí v duchu udržitelného rozvoje a chápání života jako nejvyšší hodnoty. Spolu s posilováním pocitu hrdosti na vlastní historii jsou vyzvedávány i jiné kultury a význam aktivní tolerance k nim. Kvalita občanských kompetencí není poměřována jen rozsahem poznatků, ale zejména postoji, hodnotovou orientací, schopností vlastního úsudku a kritického myšlení vůbec. 0.. Komunikativní kompetence Komunikativní kompetence se rozvíjejí zejména ve výuce českého a cizího jazyka, v občanské a estetické výchově, ale realizují se i v odborných předmětech. Spolu s prohlubováním gramatických a stylistických schopností je žák veden k tomu, aby dokázal věcně komunikovat při různých příležitostech v neoficiálním i oficiálním styku, aby byl schopen vyslechnout druhé, ale i asertivně prezentovat svůj názor. Součástí komunikativní kompetence je i vypracování textů na běžná i odborná témata (osobné dopis, životopis, žádost o zaměstnání, technický popis, technická zpráva). 0.3 Personální kompetence Personální kompetence jsou rozvíjeny v partiích občanské nauky, zejména v oblasti psychologie osobnosti s cílem sebepoznání a sebehodnocení. Na základě sebepoznání žák může volit různé techniky učení a duševní práce. Systematicky je veden ke kritickému hodnocení svého učení a práce. Cílem všech předmětů je naučit žáka plánovat své aktivity, stanovit si priority i prostředky k jejich dosažení. Během studia se tak vytváří základ k dalšímu vzdělávání. 0.4 Sociální kompetence Sociální kompetence jsou rozvíjeny napříč všemi předměty. Jedná se o rozvoj takových schopností, jako je týmová spolupráce, přijímání jednotlivých rolí v týmu, zodpovědné plnění svěřených úkolů, pozitivní řešení konfliktů v mezilidských vztazích, samotný a tvůrčí přístup k zadanému úkolu. Dále se jedná o plánování a průběžnou kontrolu úkolů, případně korekci jejich řešení. Tyto sociální 6

17 kompetence lze rozvíjet jak v teoretických předmětech při určitých modelových situacích, např. v ekonomice při založení a vedení fiktivní firmy, tak i v praktickém vyučování. 0.5 Kompetence v oblasti využívání informačních a komunikačních technologiích Tyto kompetence se rozvíjejí v předmětu práce s počítačem, kde je žák seznamován se základním počítačovým vybavením a základními textovými editory. V návaznosti na tento základ se učí používat nové aplikace v ostatních předmětech a pracovat s dalšími prameny informací, jako je zejména internet. To vše pak aplikuje zejména v diagnostické praxi a při používání náročnějších programů. 0.6 Matematické kompetence Bezprostředně se rozvíjejí v matematice v aplikované podobě v odborných technických předmětech. Žák se naučí správně používat pojmy, jednotky, vztahy při řešení praktických úkolů. Rovněž zvládne různé formy grafického vyjádření, zejména tabulky, schémata a grafy. Matematické kompetence rovněž rozvíjejí logiku a preciznost myšlení. 0.7 Kompetence k pracovnímu uplatnění Tyto kompetence se rozvíjejí zejména v tématu Úvod do světa práce, které je realizováno zejména v občanské nauce, ekonomice, českém jazyce a odborném výcviku. Jedná se zejména o vytvoření pozitivního a odpovědného vztahu k práci vůbec a dále o získání reálné představy o konkrétních podmínkách práce v oboru, pracovních nabídkách v regionu, možnostech kariérního růstu, dalšího vzdělávání, případně rekvalifikace. Kromě orientace v nabídkách a hledání uplatnění jsou žáci připravování i pro komunikaci s budoucím zaměstnavatelem. V ekonomice získávají žáci také informace o možnostech vlastního podnikání.. Vzdělávání a integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se SVP probíhá v souladu se Školským zákonem č. 56/004 Sb. a vyhláškou MŠMT č. 73/005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Jedná se většinou o poruchy v procesu učení, které jsou diagnostikovány a specifikovány odborníky z pedagogicko psychologických poraden. Podle charakteru poruchy a podle předmětu, kterého se týkají, jsou přijímána kompenzační opatření. V jazycích se dává přednost ústním projevům před písemnými, v matematice se volí jednodušší varianty příkladů, obecně se prodlužuje čas na přípravu a vlastní výkon, případně se volí mírnější hodnocení a klasifikace a v praktické výuce je kladen důraz na osobní kontakt žáka a učitele, který je umožněn nízkým počtem žáků ve skupině. Ve škole se vzdělávají žáci se specifickými vývojovými poruchami učení, žáci se specifickými poruchami chování, žáci se zdravotním znevýhodněním, žáci se sociálním znevýhodněním i žáci ohrožení sociálně patologickými jevy. Žáci se specifickými vývojovými poruchami učení jsou integrováni do běžné třídy. Podobný přístup je i k žákům s vývojovými poruchami chování, především s poruchami pozornosti spojenými s hyperaktivitou (ADHD). Práce s nimi spočívá především ve volbě vhodných výukových a výchovných prostředků. Práce se žáky se sociálním znevýhodněním spočívá především v jejich motivaci ke studiu vůbec a ve volbě vhodného výchovného postupu. Tito žáci jsou dlouhodobě sledováni a vedeni třídními učiteli ve spolupráci s výchovným poradcem a eventuelně s vychovateli DM. Žáci mimořádně nadaní se ve škole v současné době nevzdělávají. 7

18 Transformace RVP do ŠVP Název školního vzdělávacího programu: 4-5-H/0 Zahradník Kód a název oboru vzdělání 4-5-H/0 Zahradník Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Délka a forma studia: 3 roky, denní studium Platnost ŠVP: od. září 009, počínaje. ročníkem Vzdělávací okruhy Jazykové vzdělávání minimum týdenních vyučovacích hodin RVP minimum celkových vyučovacích hodin předmět týdenních vyučovacích hodin ŠVP vyučovacích hodin celkem za studium Český jazyk 3 96 Český jazyk 3 96 Cizí jazyk 6 9 Cizí jazyk 6 9 Společenskovědní vzdělávání 3 96 Občanská nauka 3 96 Přírodovědné vzdělávání Biologie Chemie Matematické vzdělávání 3 96 Matematika 3 96 Estetické vzdělávání 64 Literatura a umění 64 Vzdělávání pro zdraví 3 96 Tělesná výchova 3 96 Vzdělání v ICT 3 96 Práce s počítačem 3 96 Ekonomické vzdělávání 64 Ekonomika 64 Základy zahradnické Základy zahradnické 64 výroby výroby 35 Zahradnické stroje a 3 Pěstování ovoce, zeleniny a skleníkových květin Sadovnictví, venkovní květinářství a vazačství 67 Disponibilní hodiny 6 5 zařízení Odborný výcvik Ovocnictví 4,5 44 Zelinářství 4 8 Odborný výcvik, Sadovnictví 4,5 44 Květinářství 6 9 Odborný výcvik 0,5 336 Vazačství a aranžování

19 Celkem Odborný výcvik Celkem Teoretická výuka 5 63 Celkem Učební plán ŠVP ZAHRADNÍK Název školního vzdělávacího programu: 4-5-H/0 Zahradník Kód a název oboru vzdělání 4-5-H/0 Zahradník Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Délka a forma studia: 3 roky, denní studium Platnost ŠVP: od. září 009, počínaje. ročníkem Předmět.. 3. Celkem Český jazyk a literatura,5,5 5 Anglický jazyk 6 Německý jazyk () () () (6) Občanská nauka 3 Biologie - Chemie - - Matematika 3 Tělesná výchova 3 Práce s počítačem 3 Ekonomika Základy zahradnické - výroby Zahradnické stroje a zařízení - - Ovocnictví,5 4,5 Zelinářství 0,5,5 4 Sadovnictví,5 4,5 Květinářství 6 Vazačství a aranžování - - Odborný výcvik Teorie 6,5 7,5 7 5 Celkem 3,5 3, Poznámky:. Vyučování je organizováno tak, že se střídá týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku. Na odborný výcvik jsou žáci rozděleni na skupiny, zejména s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienické požadavky podle platných předpisů. Počet žáků na jednoho učitele odborného výcviku je stanoven vládním nařízením. 9

20 . Předmět Literatura a umění je zahrnut do předmětu Český jazyk a literatura 3. Žáci si vybírají z jednoho cizího jazyka 4. Praktické činnosti formou odborného výcviku jsou realizovány v předmětu Odborný výcvik. Probíhá na pracovištích školy pod odborným vedením učitelů odborného výcviku a na smluvních pracovištích, kde pracují pod dozorem instruktorů. Přehled využití týdnů ve školním roce Činnost Počet týdnů v ročníku.. 3. Vyučování podle rozpisu učiva Sportovní výcvikový kurz - - Časová rezerva (opakování učiva, exkurze,výchovně vzdělávací akce) Závěrečná zkouška - - Celkem UČEBNÍ OSNOVY Předměty: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Občanská nauka Biologie Chemie Matematika Tělesná výchova Práce s počítačem Ekonomika Základy zahradnické výroby Zahradnické stroje a zařízení Ovocnictví Zelinářství Sadovnictví Květinářství Vazačství a aranžování Odborný výcvik 0

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Mechanik opravář motorových vozidel - 1 - Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Profil absolventa...4 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání...4 2.2 Klíčové kompetence...4

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední škola

Více

ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE

ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MONTÁŽNÍ PRÁCE oboru středního vzdělání s výučním listem ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Školní vzdělávací program Provozní služby Obor vzdělání: 69-54-E/01 Provozní služby Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Obsah: 1.2 Profil absolventa. 3 1.3 Charakteristika ŠVP.. 5 1.4 Učební plány... 14 Tabulka souladu RVP a ŠVP 16 Český jazyk a literatura... 17 Anglický

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s. r. o. U Josefa 118, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program Obor vzdělání 68-43-M/01 68-43-M/01 Identifikační údaje o škole:...

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Preslova 25, Praha 5, 150 21 www.ssps.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL

Více

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Vydalo Ministerstvo

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace školní vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - 2011 - Kopie 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Radost z uvažování a z chápání je nejkrásnějším darem přírody. [ Albert Einstein ] Střední škola

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/01 dálkové RVP: 64-41-L/51... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

Více

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA. Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA. Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s.

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s. školní vzdělávací program Informační technologie - ZFS Denní forma vzdělávání ve zkráceném studiu Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Informační technologie - ZFS Motivační název Denní forma

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Informační technologie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Informační technologie ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Informační technologie Podle rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, který vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Obor vzdělání: 69-41-L/01 Kosmetické služby Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Vydalo Ministerstvo školství,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 79, 7 01 Kladno Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 36 67 H/01 ZEDNÍK Vydáno dne: 1. 9. 008 Platnost: 1. 9. 008 Poslední aktualizace: 31.

Více