Milan Tesař a jeho tvorba pro kytaru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milan Tesař a jeho tvorba pro kytaru"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra strunných nástrojů Hra na kytaru Milan Tesař a jeho tvorba pro kytaru Bakalářská práce Autor práce: Filip Lukášek, DiS. Vedoucí práce: doc. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. Oponent práce: prof. Martin Mysliveček Brno 2015

2 Bibliografický záznam LUKÁŠEK, Filip. Milan Tesař a jeho tvorba pro kytaru [Milan Tesar and his guitar works]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, Katedra strunných nástrojů, 2015, s. 44. Vedoucí bakalářské práce doc. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. Anotace Bakalářská práce s názvem Milan Tesař a jeho tvorba pro kytaru" je složená ze tří hlavních kapitol a šesti podkapitol. V první kapitole je uveden stručný životopis Milana Tesaře, zahrnující seznámení s tímto autorem. Obsahuje také rozsáhlý rozhovor s touto osobností uskutečněný dne v rámci kytarového festivalu v Brně. V kapitole druhé jsou citovány pohledy několika interpretů z uměleckého hlediska na tvorbu a působení Milana Tesaře, včetně seznamu stěžejních děl. Z didaktického hlediska je zde ohlednutí za jednou z nejzdařilejších kytarových škol současnosti. Třetí kapitola obsahuje podrobnější formální a harmonický rozbor dvou nejznámějších kytarových skladeb Milana Tesaře, 4 baladických příběhů a Suity Karussel. Annotation Bachelor thesis titled "Milan Tesar and his work for guitar" is comprised of three main chapters and six sections. In the first chapter, there is a brief biography of Milan Tesar including a introduction to this author. It also contains an extensive interview with this personality made on 11th August 2014 within the Guitar Festival in Brno. In the second chapter, views of different interpreters from the artistic point of view on the work and functioning of Milan Tesar are cited including a list of key works. From the didactic point of view there is a look at one of the most successful guitar schools today. The third chapter contains a more formal and harmonic analysis of the two most famous guitar songs of Milan Tesar, 4 ballad stories and Suites Karussel.

3 Klíčová slova Tesař, skladba, takt, tónina, kytara, forma. Keywords Tesar, composition, tact, key, guitar, form.

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma,,milan Tesař a jeho tvorba pro kytaru" zpracoval samostatně a použil jen uvedené prameny a literaturu. V Brně, dne 2. května 2015 Filip Lukášek, DiS.

5 Poděkování Na tomto místě chci poděkovat panu Milanu Tesařovi za jeho čas, věnovaný v rámci rozhovoru při vzniku této bakalářské práce, za věcné připomínky svému vedoucímu bakalářské práce panu doc. Mgr. Vladislavu Bláhovi, ArtD. a zejména panu MgA. Pavlu Novákovi, Ph.D., za veškerý věnovaný volný čas a za cenné rady při rozboru uvedených skladeb.

6 OBSAH PŘEDMLUVA... 7 ÚVOD MILAN TESAŘ Rozhovor s Milanem Tesařem Z KYTAROVÉ TVORBY MILANA TESAŘE Seznam (výběr) stěžejních kompozic Kytarová škola: S kytarou napříč žánry Názory předních umělců spolupracujících s Milanem Tesařem ROZBORY DVOU STĚŽEJNÍCH DĚL - 4 BALADICKÉ PŘÍBĚHY, SUITA KARUSSEL baladické příběhy Suita Karussel ZÁVĚR POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE PŘÍLOHY... 35

7 PŘEDMLUVA Téma mé bakalářské práce pojednává o životě a tvorbě současného českého skladatele, pedagoga a kytaristy Milana Tesaře. Práce je soustředěna na obtížné začátky z hlediska kompoziční činnosti tohoto autora a jeho celkový vývoj v daném oboru. Práce pojednává o jeho tvorbě, jak z hlediska didaktického, tak zejména koncertního. Obsahuje stručný nástin ke kytarové škole: S kytarou napříč žánry," kterou vřele doporučuji k pedagogickému užití. Nalezneme zde také podrobnější rozbor dvou skladeb, a to: 4 baladické příběhy" a Suita Karussel," s uvedením notových příkladů. Téma jsem si zvolil z důvodu současné absence informací o dosud žijícím skladateli a především kvůli přiblížení skladeb z pohledu použitých kompozičních prvků, které autor využívá v rámci tohoto nástroje. Hlavním důvodem mého rozhodnutí byl především vlastní zájem o hudbu Milana Tesaře.

8 ÚVOD Během mé osmileté pedagogické praxe, se mi čím dál častěji začaly dostávat do rukou různé písně jednoduššího charakteru od zmiňovaného skladatele. Jeho skladby patří mezi oblíbené, jak pro začínající, tak pro pokročilejší žáky ZUŠ. Hudební myšlenky jsou velmi líbivé a melodické, proto není divu, kolik si ve výsledku získají příznivců tohoto stylu. Před dvěma lety jsem si pořídil kytarovou školu S kytarou napříč žánry" a musím konstatovat, že jsem se s podobnou, tak dokonale koncipovanou školou ještě nesetkal. Naskýtá se skvělá příležitost žákům, naučit se něčemu novému, ať už z hlediska techniky hry, nebo přednesu jednotlivých skladeb. Ale také pedagogům přijít na způsob a posloupnost, jak správným způsobem postupovat při výuce různých prvků. Skladby Milana Tesaře mají hluboký potenciál, co se týče rytmiky a melodičnosti s využitím barevných možností, kterými nástroj disponuje. O tom svědčí například mnou rozebrané skladby uvedené mj. v obsahu. Skladby vykazují skvělou soudržnost v rámci celku díky rytmu, melodické nápaditosti a lehce konvečnímu kompozičnímu stylu, díky kterému si dokážou získat spoustu pozitivních a nadšených ohlasů i ze stran laiků. 8

9 1. MILAN TESAŘ Milan Tesař je vynikajícím českým skladatelem, narozeným roku 1938 v Praze. Zároveň je pedagogem na konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze, kde mj. studoval a absolvoval mezi léty Mezi jeho vlastní nezapomenutelné životní události nepochybně patří jeho úspěšné koncertní turné v Itálii. Mimo to mu byla nabídnuta pracovní smlouva a tak se zde v letech začal věnovat pedagogické činnosti na umělecké škole. Úzce spolupracoval se zpěvačkou a kytaristkou Lenkou Filipovou, s Václavem Neckářem, Karlem Černochem a se zpěvákem Stanislavem (Wabi) Daňkem, kterého osobně učil některé kytarové prvky potřebné ke kytarové hře. Jeho hudba je velice oblíbená mezi umělci a pro začínající kytaristy je silně motivující. Vede začínající interprety k dalším pokrokům a ke zvládnutí náročnějších, kytarových skladeb. V jeho tvorbě nalezneme jak prvky standardního jazzu, tak prvky popmusic, klasické hudby a blues. Svým kompozičním stylem, zejména pak tedy podmanivými melodiemi, se blíží tvorbě skladatele Andrew Yorka, který mne svými kompozicemi oslovil stejným způsobem, jako díla Milana Tesaře. Z kompozičního hlediska je na první pohled zřejmé, že se nejedná jen o skvělého pedagoga, ale také výborného kytaristy. O tom svědčí i fakt, jakým způsobem dokáže v maximální míře využít zvukové barevnosti nástroje a různé odlišné prvky ve skladbách Rozhovor s Milanem Tesařem 1. Kdy jste se začal věnovat hře na klasickou kytaru a s jakou vizí jste se hlásil na konzervatoř? Byla Vašim snem dráha sólového hráče na kytaru, nebo jste se od prvopočátku chtěl věnovat pedagogické činnosti? Hře na kytaru jsem se začal věnovat poněkud v pozdějším věku. Z počátku jsem hrál na klavír. Nicméně hudbou jsem se v době svého mládí zabývat nechtěl. Především jsem chtěl studovat filozofii. Ovšem tenkrát to nebylo možné, jelikož v 50. 9

10 letech byl můj otec řazen mezi emigranty, čili nepohodlné existence tehdejšího režimu, přičemž dokonce i mě samotného několikrát přistihli při pokusu o únik z vlasti. Čili tyto školy mi byly velmi vzdáleny. Respektive možnosti, při kterých bych mohl studovat tento obor, mi byly odepřeny. Jediná škola, která na tyto pravidla příliš nenahlížela, byla konzervatoř. V té době jsem se věnoval hře na kytaru způsobem, jakým začínala pravděpodobně většina z nás. Čili několik akordických písní k táborovému ohni, při čemž jsem ani nevlastnil svůj nástroj. Pokaždé mi byl někým zapůjčen. Po několika vystoupeních tohoto charakteru mě uslyšel jeden můj známý. Poinformoval mě o skutečnosti, že tento nástroj je vyučován na konzervatoři a vzhledem k mé hře a talentu by bylo vhodné o tom alespoň popřemýšlet. Informace byla pro mě na tolik silnou motivací, vzhledem k veškerým tehdejším možnostem, že jsem se rozhodl věnovat hře na kytaru na profesionální úrovni. Začal jsem se tedy více věnovat různým interpretačním žánrům. Nastudoval jsem několik skladeb od Johana Sebastiana Bacha, Francisca Tárregi a dalších autorů. Potom jsem složil přijímací zkoušky na konzervatoř a roku 1958 jsem byl přijat do prvního ročníku studia na této výběrové škole." 2. U koho jste hru na kytaru studoval a jak celkově hodnotíte přístup Vašeho bývalého pedagoga? Studoval jsem u Štěpána Urbana, což byl v podstatě jediný kantor na konzervatoři v Praze. Vážil jsem si jeho práce i pedagogických zkušeností. Nicméně profesor Urban byl celkově zatížený jakýmsi druhem magie a spirituálními záležitostmi, kterým se věnoval a které mi nikdy nic neříkaly. Snad i z těchto důvodů k vřelejšímu vztahu pedagoga s žákem nikdy nedošlo. Naopak jsme spolu měli časté neshody. Nicméně, jak jsem již zmínil, byl jediným, pro mě dostupným pedagogem tohoto oboru a tak mi nezbývalo nic jiného, než se podřídit a alespoň z části se snažit najít společnou cestu." 3. Kdy jste se začal věnovat koncertní činnosti? Koncertní činnosti jsem se začal věnovat poměrně brzy. Již od roku V 50tých letech měla řada začínajících umělců možnost veřejně vystupovat při akcích 10

11 konaných mimo Prahu, které byly tehdy pravidelně pořádány. Říkalo se jim město venkovů a jednalo se o přenesení kultury z měst na venkov. Díky tomu jsme vystupovali v různých školách, sokolovnách atd. Mívali tu klavíry, které se nedaly prakticky k profesionální interpretaci použít a tak vybírali převážně nás kytaristy a houslisty z důvodu využití kvalitnějších nástrojů, případně zpěváky. Ovšem koncertování nám značně stěžovala skutečnost, že jsme neměli k dispozici kytarové party. Situace se řešila způsobem, kdy jsme obdrželi part klavírní, ze kterého jsme následně měli interpretovat, což k našim nedostatečným zkušenostem byl nemalý problém. Tím pádem jsme byli okolnostmi nuceni provádět aranžmá pro kytaru, které ne vždy byly zdařilé. Několik málo umělců, včetně pedagogů, mělo sice k dispozici notový materiál, po kterém jsme jako studenti velice zatoužili. Avšak tito umělci nebyli ochotni doslova,,dát noty z ruky. Ovšem celá tato situace nás naopak velice proškolila a dala nám do profesního života opravdu hodně. Jeden z nesporně prvních uměleckých úspěchů jsem zaznamenal v době, kdy jsem veřejně vystupoval s koncertním mistrem, houslistou panem Karlem Sovíčkem. Měli jsme možnost odcestovat na menší koncertní turné do Itálie, kde jsme absolvovali celkem pět koncertů. Poslední koncert proběhl ve Vicenze v roce Měl veliký ohlas a byl na tolik úspěšný, že mi bylo nabídnuto angažmá a tak jsem se mohl v letech zabývat převážně koncertní a pedagogickou činností v této zemi." 4. Pocházíte z hudební rodiny? Byl jste rodinou podporován ve snaze stát se umělcem? Bohužel nikoliv. Můj otec, který emigroval do jihovýchodní Brazílie, konkrétně do města Ria de Janeira, tvrdil, že můj dědeček byl tambor (vojenský bubeník). Tímto chtěl poukázat na opravdu malé umělecké předpoklady a tím se mě naopak snažil odradit od mého rozhodnutí. Ale jak jsem již zmínil, v tehdejším režimu jsem moc veliký výběr neměl, vzhledem k tomu, že můj otec byl živnostník, navíc emigrant. Pouze, již zmiňovaná konzervatoř nevyžadovala natolik silné politické zázemí. A tak tato škola mohla být v jistém slova smyslu velmi nemorální." 11

12 5. V jaké době jste se začal věnovat kompozici a co konkrétního Vás k tomu přimělo? V 60tých letech, v době, kdy jsem se touto problematikou začal aktivně zabývat, byl zásadní nedostatek notového materiálu. Na Václavském náměstí v Praze býval obchod Ruská kniha, kde bylo možné, bráno s nadsázkou, pořídit jeden kilogram notového materiálu za 1Kčs,-. Dala se zde pořídit doslova kvanta různých skladeb, převážně však vážného klasického žánru. Ovšem tenkrát existovala spousta interpretů, kteří chtěli hrát také stylově odlišnou hudbu. Na základě těchto skutečností jsem napsal několik etud stylizovaných jiným směrem, než na který byla většina tehdejších kytaristů zvyklá. Po krátké době se moje etudy těšily velké oblibě a za nedlouho mi Supraphon nabídl spolupráci, kterou jsem přijal i přes doslova žalostný honorář. V rámci této spolupráce jsem musel upravovat různé písně celosvětově známých a velmi populárních kapel. Například skupiny ABBA, Beatles a dalších, jelikož v té době u nás nebyly absolutně žádné úpravy tohoto typu. Celkově byl veliký problém se vůbec přiblížit k takovým materiálům. Nehledě na to, že i gramofonové LP desky byly dovozovým zbožím. Jednalo se o velkou vzácnost, nikoliv samozřejmost, jak je tomu v dnešní době. Nicméně za jakousi určitou kompenzaci a motivaci jsem vnímal možnost, která mi byla nabídnuta vedením Supraphonu a to vydat sbírku, respektive album, mých vlastních skladeb. Bohužel i po velice příznivém zhodnocení mé práce mi v Supraphonu oznámili, že mi skladby nevydají dříve než za 5 let. V ten okamžik jsem se rozhodl své kompozice zaslat panu Vladimíru Mikulkovi, který byl emigrantem a působil v Paříži. V době své aktivní koncertní činnosti byl naprostou špičkou v oboru, spolu se světově uznávaným kytaristou Johnem Williamsem, rodákem z Austrálie. Díky němu byly mé noty vydány do jednoho měsíce nakladatelstvím Henryho Lemoineana, čímž mi velmi pomohl. Několik mých prací vyšlo také v Japonsku, kde si našly mnoho příznivců, díky uvedení kytarového mistra Vladimíra Mikulky. Sám sebe nepovažuji za intelektuálního skladatele. Mým cílem bylo vždy komponovat pro širší publikum a pro interpreta. Nejsem dostatečně progresivní, ale 12

13 upřímně, je mi to jedno. Chci, aby kytarová hra zaujala co nejvíce posluchačů. Nejen profesionální kytarové hráče." 6. O které vlastní kompozici můžete říci, že je jakýmsi vrcholem Vaší tvorby? Mezi mé nejhranější skladby patří Aria ze Suity Karussel a baladické příběhy, které se domnívám patří mezi interprety k nejoblíbenějším skladbám." 7. Jste považován, jak za sólového kytaristu, tak za pedagoga i výjimečného skladatele. Je zřejmé, že tyto tři činnosti jsou vzájemně propojené a provázejí Vás jistě celý život. Nicméně, je z těchto tří věcí některá, která je vyloženě specifická pro Vás samotného a bez které si svůj život ani nedovede představit? V současnosti již příliš nevystupuji, maximálně v případě konání různých vernisáži apod. Cvičím však neustále, zejména pak kvůli tomu, že fyzický kontakt s tímto nástrojem mi pomáhá tvořit nápady při komponování. Čili s kytarou jsem v každodenním kontaktu a bude tomu tak i nadále, protože by mi to scházelo." 8. Má dle Vašeho názoru smysl se soustředit čistě na klasickou kytaru? Nebo by měl být kytarista univerzální" z hlediska interpretace? Jsem pedagogem na konzervatoři Jaroslava Ježka a tato konzervatoř je ve své podstatě žánrovou školou. Je zde tedy možnost dozvědět se jak o klasické kytaře, tak i o rockové, případně kytaře jazzové. Studenti, kteří studují pod mým vedením klasickou kytaru, mají povinně dáno chodit také do kytary rockové, nebo jazzové. Tento způsob je dle mého názoru naprosto dokonalý ve smyslu, že kytarista je po absolutoriu schopen se bez problému stát členem ať už rockové nebo jazzové kapely. Pochopitelně má možnost se věnovat i sólové hře na kytaru klasickou. A naopak studenti jazzové kytary navštěvují výuku klasické kytary pod mým vedením, čímž si zdokonalují prstovou techniku, která je naprosto nezbytná při klasické interpretaci a zejména pak při pedagogické činnosti na ZUŠ. Z praktického hlediska by měl každý kytarista mít všeobecný přehled o kytarové hře v rámci různých stylů. Ať se jedná a blues, jazz, klasickou hudbu, rock nebo pop music. Díky tomuto se více přiblížíte širšímu publiku. Nehledě na to, že v rámci vašeho vlastního sebeuplatnění budete mít daleko širší spektrum možností." 13

14 9. Jistě máte přehled o práci jiných skladatelů u nás i v zahraničí. Jak nahlížíte na jejich práci? Určitě. Například u nás je spousta skvělých skladatelů. Konkrétně v jazzovém odvětví je to například pan Karel Růžička, který je vynikajícím klavíristou a skladatelem a v zahraničí je velice uznávaný. Mezi mé oblíbené kytarové skladatele bezesporu patří Nikita Koshkin, který je velmi málo hraný a je to veliká škoda. Nejedná se totiž o,,lacinou muziku, jak se někteří domnívají, což je naprostá hloupost. Opravdu vynikajícím skladatelem a kytaristou, kterého si velice považuji, je Andrew York, který byl již několikrát hostem brněnského kytarového festivalu a na jehož koncertech jsem byl osobně přítomen. Tento skladatel je dle mého názoru opravdu tím pravým skladatelem, díky kterému se náš nástroj posouvá dopředu a vyvíjí se tím správným směrem. Naopak se velice divím tomu, že si většina z našich ani zahraničních interpretů nezařadí některou z jeho skladeb do repertoáru. Velikou inspirací jsou mi samozřejmě skladby od Johana Sebastiana Bacha. V každé jeho skladbě a to bez výjimek, je neuvěřitelné napětí." 10. Jak dnes vzpomínáte na působení v Itálii? V Itálii jsem prožil krásné tři roky. Žil jsem ve městě Vicenza, které bylo velkou inspirací při tvorbě mé skladby Chanson de Vicenza, v překladu,,píseň z Vicenzi. Měl jsem sice možnost se angažovat v Holandsku, kde mj. i platové podmínky byly podstatně zajímavější, než v Itálii. V Itálii jsem však měl k dispozici vše, co jsem potřeboval." 11. Ovlivnil pobyt v Itálii nějakým způsobem Vaši kompoziční tvorbu? Případně jak by jste tento vliv definoval? Upřímně mohu říci, že nikoliv. Mojí největší inspirací byla vždy Praha. Jediné, co jsem již zmiňoval, bylo město Vicenza, které mě velmi oslovilo svým vzhledem a celkovou atmosférou a na základě těchto krásných pocitů jsem složil již také zmiňovanou skladbu Chanson de Vicenza. Nicméně i tu jsem napsal až po návratu do Prahy." 12. Jaký hudební styl je Vám nejbližší? Co Vás nejvíce ovlivňuje? 14

15 Jsem silně ovlivňován jazzem a barokem. V podstatě cokoliv vybereme od Johana Sebastiana Bacha, tak se jedná o stoprocentní, skvělou práci. Ať už se bavíme o menuetu, preludiu či fuze, je to vždy výjimečné dílo plné napětí. V případě jazzu mám na mysli moderní jazz, nikoliv klasický, standardní. Standardní jazz, v podstatě swing, je neustále jedno a to samé, ve čtyřdobém taktu. Ale moderní jazz se neustále vyvíjí, celkově pulzuje a tím je právě tou správnou inspirací." 13. Je ve Vašem životě nějaký autor populární hudby, jehož umění je pro Vás také inspirací? V případě že ano, projevují se tyto současné styly také ve Vaši tvorbě? Žiji v 21. století. Málo kdy dnes uslyšíme v různých klubech a jiných podnicích, že by zde místní umělci hráli kupříkladu lidové nebo umělé písně z běžně dostupných zpěvníků. Naopak zde uslyšíte bigbeat, pop-music ad., čili hudbu, která je právě aktuální a vesměs lidi opravdu baví. A právě tuto hudbu častokrát slýchávám. Při komponování, ať už chcete nebo ne, vás to pochopitelně ovlivňuje. Mezi mé oblíbené umělce patří například hudba britského skladatele, kytaristy a zpěváka Erica Claptona. Je to člověk, který má k hudbě nesmírně blízko a vytváří veliké hodnoty." 14. Je nějaký přírodní faktor, který Vás dokáže nějakým způsobem inspirovat? Například zpěv ptáků, nápěvky mluvy apod. Upřímně není a ani těmto tvrzením příliš nevěřím. Jednoduše mě napadne nějaká hudební myšlenka a tak ji následně zrealizuji. Zpěvy ptáků a jiné způsoby opravdu ne." 15. Předpokládám, že v některých případech jste komponoval na zakázku, podle určitých kritérií, kterými jste se musel řídit. Další možností je komponovat naprosto volným stylem. Kterou tuto variantu spíše upřednostňujete? Pro mě jako skladatele, je samozřejmě daleko příjemnější Vámi dotazovaná druhá varianta. Byť tedy záleží na celkovém rozpoložení mne samotného, jelikož ne vždy jsem se svojí prací spokojen. 15

16 Ovšem kompozicím dle různých kritérií se jako skladatel samozřejmě nevyhnete. V minulosti jsem pracoval na filmové hudbě, kde největším kritériem byla celková gradace daného dramatu. V tomto případě musela mít také hudba samozřejmě gradační charakter, aby co nejvíce podpořila vyvrcholení celého díla. V tomto případě se Vám možnosti zúží. Velmi náročné je komponovat dle zadaného textu. Zde se jsou kompoziční možnosti ještě více omezené. Nejlepším způsobem pro skladatele tedy je, když má prostor k realizaci svých hudebních myšlenek." 16. Jakým způsobem nahlížíte na interpretaci svých vlastních skladeb? Slyšel jste někdy interpretaci svého díla pojatou dle Vašeho názoru a představ naprosto špatně, nebo jste vždy spokojen? To je velice zajímavá otázka. Upřímně jsem kdysi slyšel svoji skladbu čtyři baladické příběhy" interpretovat jednou nejmenovanou kytaristkou. Koncert se uskutečnil v Rudolfinu a musím přiznat, že po chvíli jsem musel vstát a odejít. Kompletní frázování bylo naprosto nepochopeno a celá podstata těchto skladeb naprosto zanikla. Bohužel se toto nedá nijak ovlivnit. Pouze v případě, že bych se interpretům věnoval při studování těchto skladeb osobně. Což při tak široké škále interpretů je prakticky nemožné." 16

17 2. Z KYTAROVÉ TVORBY MILANA TESAŘE Milan Tesař patří mezi nejhranější a nejoblíbenější české skladatele pro tento nástroj. Jeho tvorba je velmi rozsáhlá a vyhledávaná mezi interprety. Skladby jsou komponovány pro jednu nebo dvě kytary, trio, ale také je autorem řady kompozic pro obsazení kytarového kvarteta. Věnuje se také kompozicím pro jiná nástrojová obsazení, o čemž svědčí například koncert pro smyčce a kytaru,,eternal strings," který měl premiéru v roce 2000 na mezinárodním kytarovém festivalu v Brně panem doc. Mgr. Vladislavem Bláhou, ArtD Seznam (výběr) stěžejních kompozic 1. Vánek z Aranjuezu (1975) 2. Na konci týdne (1986) 3. Na dosah ruky (1986) 4. 6 piéces pour guitare de MILAN TESAR (1986) 5. Suite pinocchio pour guitare de MILAN TESAR (1989) 6. Suita Karussel (1991) 7. Czech Divertimento (1991) 8. 4 baladické příběhy (1991) 9. Suite E-dur (1991) 10. Jazz Images (1992) 11. Three dances for 2 guitars (1993) 12. Favourite Pieces for guitar (1994) 13. Kolority (1994) 14. Rozhovory (1996) 15. Chanson Tchéque (1996) 16. Divertimento pour 4 guitares (1998) 17

18 17. Jumble suite (1999) 18. Jazz Images 2 pour guitare (2000) 19. Promenade dans le temps (2000) 20. Eternal strings (2000) 21. Czech colours - classic guitar (2001) 22. S kytarou napříč žánry - škola hry na kytaru (2012) 23. Parafráze na téma A.G.Rubinsteina Miniatury Reflexe 26. Skladby pro 2 kytary 27. Promenáda v Riu 28. Čtyři v pěti 29. Krátké spojení 1 a Spanisch mood 31. Latin mood (skladba pro sólovou kytaru) 32. Joke - pro housle a 2 kytary 33. Convergence 1 a 2 (skladby pro 2 kytary a smyčcový orchestr) 34. Sonet (kytarový kvartet) 35. Divertimento (3 části pro kytarový kvartet) V letech vyšlo Milanu Tesařovi také několik desítek drobných skladeb, které vydalo nakladatelství Supraphon. Z didaktického hlediska je vhodné do mojí práce zakomponovat také část věnovanou jedné z nejprecizněji zpracovaných kytarových škol u nás Kytarová škola: S kytarou napříč žánry Kytarová škola je velmi vydařená, disponující mnoha možnostmi s využitím v širším okruhu jedinců, kteří začali, nebo se již delší dobu zabývají hrou na klasickou kytaru. Z hlediska posloupnosti je kytarová škola velmi kvalitně koncipovaná. Je složená ze tří jednotlivých dílů, přičemž první díl obsahuje obecné informace o 18

19 nástroji a podrobně se zabývá celkovou kytarovou hrou. Zahrnuje správné sezení za nástrojem, ladění nástroje, základní postavení levé i pravé ruky za pomoci jednoduchých cvičení. Po zvládnutí prvního dílu je žák schopen orientovat se v základních polohách dle notového zápisu. Ve druhém díle, se již hlouběji zabýváme kytarovou hrou, výrazovými prostředky a artikulací. Zde již nastupují technicky náročnější prvky, jakými jsou například stupnice dur i moll, což jsou další nezbytné prostředky k získání vyšší technické úrovně. Obsahuje řadu cvičení k nácviku glissanda, tvoření vibrata, změny rejstříků (barvy), tvoření pizzicata, tambory, rasgueada apod., přičemž jsou použity ukázkové obrázky k snadnějšímu pochopení a následnému zvládnutí probírané látky. Druhý díl je tedy logicky vystavěný na základech prvního dílu. Je zakončený několika etudami, duetem od Corelliho a Arií, což je 2. část vyňata ze suity Karussel. Konečně třetí díl, který uzavírá celou kytarovou školu, obsahuje především skladby různých stylů. Převážně se však jedná o skladby Milana Tesaře, případně jeho úpravy celosvětově známých písní pro klasickou kytaru. Například píseň Let it be" od kapely Beatles pro dvě kytary, Love Me Tender" Elvise Presleyho, nebo aranže různých lidových písní a jiné. V rámci zhodnocení této kytarové školy, si dovoluji citovat přední pedagogy, kteří s touto školou přišli do styku a kteří se přímo v tomto vydání vyjádřili: Univ. Prof. Jozef Zsapka Dostala se mi do rúk výnimočná gitarová škola. Výnimočná tým, že autorom je je medzinárodne uznáváný skladaťel - gitarista s mnohoročnými pedagogickými skúšenostmi; človek, ktorý má bohaté teoretické, ale predovšetkým praktické vedomosti. Je typom skladateľa, ktorý pri všetkej seióznosti a vážnosti, ktorú si hudba vyžaduje, vie do svojich skladieb vložit vtip a úsmev, to slnečné, čo každého osloví a očárí. A práve túto výnimočnou danosť vložil Milan Tesař do svojej gitarovej školy. Dielo je jasne koncipované, pochopiteľné, krok za krokom vysvetľuje odľahčeným spôsobom neľahků cestu k vrcholu interpretácie - v tomto prípade cestu vedúcu ku všetkým žánrom. (latin, blues, swing, folk atď.). Vysoko vyzdvihujem, že autor 19

20 využívá väčšinou svoje diela, a tak na rozdiel od iných škôl sa vyhol neustálemu opakovaniu chronicky známých skladieb. Záujemcom o hru na na gitare odporúčám využiť práve túto školu - známe a overené škola hrou" a svet v obrazoch" v kombinácii s erudovanosťou autora a jeho silnou muzikantskou a ľudskou osobnosťou - to je záruka kvalitného výsledku." 1 doc. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. Kytarová škola Milana Tesaře bezesporu představuje jednu z nejlepších publikací tohoto druhu v pedagogické literatuře pro kytaru. Výuka začíná od metodiky výborně seřazených jednoduchých technických cvičení a dospěje k melodicky poutavým a harmonicky zajímavým skladbám, různých žánrů. Vedle množství původních skladeb je zde i řada úprav populárních a lidových písní pro jednu nebo dvě kytary (určené pro dva žáky nebo žáka a učitele). Takto koncipovaná škola jistě zaujme i ty mladé kytaristy, jejichž prvotním cílem nebylo právě učit se hrát klasicky" z not. U pokročilejších žáků škola rozvíjí jejich hudebnost, zejména smysl pro melodickou frázi, ve spojení se zvládnutím technických schopností. Oběma typům žáků přinese potěšení z vlastního provádění hudby - a to je při výuce mladých muzikantů (nejen v ZUŠ) v dnešní době asi to nejdůležitější. Tesařova škola se dá označit za průlom ve smyslu pedagogického náhledu na použití stylově různého repertoáru ve výuce hry na hudební nástroj; i nejmladší žáci mohou být plně zaujati probíranou látkou a výuka je může bavit, aniž by se při tom sahalo k podbízivosti nebo slevilo z kvality výuky." Názory předních umělců spolupracujících s Milanem Tesařem Jiří Jirmal, profesor a hudební skladatel Jeho skladby jsou velmi současné už jenom proto, že oscilují mezi vážnou a populární hudbou. Není to ani čistá klasika, ani čistý populár. Jeho skladby jsou velice melodické, rytmicky zajímavé. Milan Tesař jako skladatel doslova srší hudebními nápady. Jednoduše řečeno, jeho hudba mi, v dobrém slova smyslu, vlezla pod kůži. V Německu na univerzitě, kde vyučuji, ji doporučuji svým studentům a oni ji 1 Tesař, M.: S kytarou napříč žánry. Brno 2012, st. zadní strana obalu 2 Tesař, M.: S kytarou napříč žánry. Brno 2012, st. zadní strana obalu 20

21 hrají velmi rádi. I na tamních koncertech má vždy úspěch, což mne jako patriota velmi těší. 3 Milan Zelenka, kytarista a profesor Charakterizovat hudbu Milana Tesaře je velmi složité. Cítíte v ní tam blues, jazz, lidovou píseň i klasiku, která se nad tím vším klene. S podobnou hudbou jsem se nikde jinde nesetkal. Jeho skladby jsou jako stvořené k živému hraní. Zaujala mne na nich ta českost. Milan vždy říká, že když komponuje, má na paměti, že to musí být česká muzika a musí mít rytmický základ. A to se mu daří. Jeho muzika je velmi zajímavá a můžu říct, že s ní mám na koncertech úspěch. 4 Vladimír Mikulka, kytarista Poprvé, kdy jsem slyšel hrát jeho skladby, překvapila mne jejich určitá jednoduchost. Milan Tesař přesto dokáže i do takové té české harmonické průzračnosti zaplést sem tam nějaký ten jazzový tón. Na jeho skladbách jsem se vlastně dost naučil, protože jde o volnější styl, volněji pojatou hudbu, která bývá korunována chytlavou melodií. Hudba Milana Tesaře se hraje v mnoha zemích světa a i tady v Paříží je známý. Já hraji jeho skladby například v Americe nebo v Anglii od té doby, kdy jeho noty vyšly tiskem. Zařazuji je do svých koncertních programů, protože hledám atraktivní repertoár. Je to profesionální kolega a vytýkám mu jen jedinou věc. Když mi od něj dojdou poštou noty, je z nich cítit cigaretový kouř. 5 Lenka Filipová, zpěvačka, kytaristka Milan mi upravil spoustu melodií a to v žánrovém rozpětí od ragtimu až po klasiku. Velmi nám, kytaristům, rozšířil repertoár o takzvaně lehčí žánr. Což nikdo nedělal a nedělá. On kytaře dokonale rozumí jak harmonicky tak hráčsky a to je, zdá se, jeho největší trumf. 6 Jaroslava Ježková, kytaristka 3 Názory na tvorbu Milana Tesaře, které byly použity z internetové adresy: 4 Názory na tvorbu Milana Tesaře, které byly použity z internetové adresy: 5 Názory na tvorbu Milana Tesaře, které byly použity z internetové adresy: 6 Názory na tvorbu Milana Tesaře, které byly použity z internetové adresy: 21

22 Skladby profesora Milana Tesaře hraji, protože se mi líbí. Já si vybírám skladby podle toho, zda mají, či nemají citový náboj. U jeho skladeb je citový náboj velmi silný. Je to český autor, i když se u něj nedá prvoplánově vysledovat nějaká česká melodika. Přitom je v jeho skladbách jednoznačně přítomna a on si toho je, dle mého názoru vědom. Ne nadarmo nazval jednu ze svých desek Kolority. Ty jeho vycházejí z prostředí, ve kterém žije. 7 Doc. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. Milan Tesař patří nesporně k nejžádanějším českým skladatelům pro kytaru. Jeho skladby jsou charakteristické zřetelnou melodickou linií doprovázenou nápaditým harmonickým doprovodem obsahujícím prvky klasické, jazzové a populární hudby, což je stylová kombinace, která je velmi zajímavá pro většinu publika jak odborného, tak i laického. Dá se říci, že Milan Tesař našel způsob, jak v současné době zaujmout pro koncerty artificiální hudby i hudebně nepříliš zkušené publikum a to bez toho, že by se snažil použít laciných efektů nebo podbízivých hudebně jednoduchých skladeb. Složil pro mě řadu skladeb, které jsem premiéroval a některé z nich i nahrál na CD a to jak sólových 3 sólové suity: Rozhovory, Jumble Suite, Reflexe (2013), tak i komorní skladby pro housle a kytaru - Joke pro dva (premiéra , spolu s houslistou Pavlem Šporclem v Besedním domě Brně), Sonet pro cimbál a kytaru (premiéra spolu s Bronislavou Schoříkovou v Českých Budějovicích na Festivalu na 12 strunách) ale rovněž i skladbu pro kytaru a smyčcový orchestr (premiéra v Brně). Jeho skladby jsou trvalou součástí mého repertoáru." 8 7 Názory na tvorbu Milana Tesaře, které byly použity z internetové adresy: 8 Názor častého interpreta a dlouholetého přítele doc. Mgr. Vladislava Bláhy, ArtD., v Brně dne

(nejen) pro uchazeče o studium oboru Hra na klavír na KJJ 1.DÍL - ZÁKLADY HUDEBNÍ TEORIE. Matěj Benko

(nejen) pro uchazeče o studium oboru Hra na klavír na KJJ 1.DÍL - ZÁKLADY HUDEBNÍ TEORIE. Matěj Benko ÚVODNÍ SKRIPTA (nejen) pro uchazeče o studium oboru Hra na klavír na KJJ 1.DÍL - ZÁKLADY HUDEBNÍ TEORIE připravili: Jiří Neužil Matěj Benko Obsah Slovo úvodem...3 1.11 Některé další hudební zkratky a způsoby

Více

Židovská hudba v pojetí souboru HaChucpa

Židovská hudba v pojetí souboru HaChucpa JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra dechových nástrojů Hra na klarinet Židovská hudba v pojetí souboru HaChucpa Bakalářská práce Autor práce: Michal Kříž Vedoucí práce: doc.

Více

Využití výtvarných činností v hodinách hudební výchovy na 1. stupni ZŠ

Využití výtvarných činností v hodinách hudební výchovy na 1. stupni ZŠ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: primárního vzdělávání Studijní program: Učitelství pro ZŠ Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Využití výtvarných

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra strunných nástrojů Hra na violu Příprava dětí ke studiu hry na housle se zaměřením na motivaci a didaktické pomůcky Diplomová práce Autor

Více

Zdobení a improvizace ve výuce hry na zobcovou flétnu

Zdobení a improvizace ve výuce hry na zobcovou flétnu UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy Mgr. Jan Kvapil LRSM Zdobení a improvizace ve výuce hry na zobcovou flétnu Disertační práce Školitel : doc. PhDr. Lubomír Spurný,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ Doplněk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE Měšická 322, 250 65 Líbeznice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola v Železném Brodě příspěvková organizace, Koberovská 589, Železný Brod tel: 483 389 327, e-mail: zuszb@email.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY příspěvkové organizace,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Trutnov Uměním k radosti Základní umělecká škola Trutnov Krakonošovo nám. 73, Trutnov, 541 01 1.9.2014-2. vydání Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika

Více

Název práce Vliv poruchy autistického spektra na výuku hry na klavír v ZUŠ

Název práce Vliv poruchy autistického spektra na výuku hry na klavír v ZUŠ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra klavírní interpretace Klavírní pedagogika Název práce Vliv poruchy autistického spektra na výuku hry na klavír v ZUŠ Bakalářská práce Autor

Více

OPUS MUSICUM hudební revue ročník 43/2011, č. 1 ISSN 00862-8505

OPUS MUSICUM hudební revue ročník 43/2011, č. 1 ISSN 00862-8505 111 OPUS MUSICUM hudební revue ročník 43/2011, č. 1 ISSN 00862-8505 redakce: Martin Flašar, Kateřina Hnátová, odpovědný redaktor tohoto čísla: Martin Flašar, typografi e, sazba: tmbsign.com, kresby na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Dobruška Verze 1.01 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

Úloha režiséra při tvorbě inscenace. v amatérském divadle

Úloha režiséra při tvorbě inscenace. v amatérském divadle JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a výchova Studijní obor Dramatická výchova Úloha režiséra při tvorbě inscenace v amatérském divadle BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce:

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra primárního vzdělávání DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra primárního vzdělávání DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra primárního vzdělávání DIPLOMOVÁ PRÁCE HODNOCENÍ ZPĚVNÍKŮ HUDEBNÍ VÝCHOVY PRO 1. STUPEŇ ZŠ ŠTĚPÁNKA LACINOVÁ 2010 Technická

Více

Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ

Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ Závěrečná práce Vypracovala : Lucie Peterková Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných

Více

Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice

Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 12/2012 FM Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Jedovnice. Tisícero krás pro Moravský kras

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Jedovnice. Tisícero krás pro Moravský kras Základní umělecké školy Jedovnice Tisícero krás pro Moravský kras OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy 5 2.1 Počet oborů, velikost 5 2.2 Druhy studia 5 2.3 Místa poskytovaného vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j.:2012/41 Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Motto naší školy: TVOŘÍM, TEDY JSEM OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. POPIS ŠKOLY... 5 2.1 Historie...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Praha 6, Nad Alejí 28/1879 Čím více byly děti obdařeny nadáním, tím více jsou povinny tohoto nadání využít. Wolfgang Amadeus Mozart Obsah Obsah...1 1.

Více

Snahy naučit děti či dospělé

Snahy naučit děti či dospělé Tradice a současnost výuky intonace v českých zemích Stanislav Pecháček Snahy naučit děti či dospělé zpívat podle notového zápisu sahají v Čechách a na Moravě, stejně jako v jiných kulturně vyspělých zemích

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KUTNÁ HORA 2 Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 3 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA

Více

České publikace věnované metodice hry na housle

České publikace věnované metodice hry na housle JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra strunných nástrojů Studijní obor hra na housle České publikace věnované metodice hry na housle Komparace nejpoužívanějších metodik na základních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY STŘELICE naše škola děti baví Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

Lze se o kýči seriózně bavit?

Lze se o kýči seriózně bavit? Zpravodaj p r o duchovní hudbu Lze se o kýči seriózně bavit? Nad knihou Tomáše Kulky I Pokračujeme v seriálu o kýči, který jsme začali v minulém čísle textem Přemysla Ruta. Následující díly budou jen vydatným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Počet oborů, velikost...

Více

þÿ M o t i v a c e r o d io p r o z ay a z e n í d þÿ a l t e r n a t i v n í a k o l y

þÿ M o t i v a c e r o d io p r o z ay a z e n í d þÿ a l t e r n a t i v n í a k o l y Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2013 þÿ M o t i v a c

Více

autor in magazín OSA nejen pro autory

autor in magazín OSA nejen pro autory autor in magazín OSA nejen pro autory 2015 1 Aneta Langerová Lena Yellow V + W 110 let Partnerství OSA 2014 Zrušení daně Kolik stojí hudba? Vzpomínka na Petra Hapku Klavír Daniel Wiesner, Karel Růžička,

Více

AKADEMIE ALTERNATIVA s.r.o.

AKADEMIE ALTERNATIVA s.r.o. AKADEMIE ALTERNATIVA s.r.o. Studijní obor: Umělecké terapie Modul A. Muzikoterapie Absolventská práce POSILOVÁNÍ SEBEVĚDOMÍ A SEBEDŮVĚRY S VYUŽITÍM MUZIKOTERAPEUTICKÝCH METOD A TECHNIK Ing. Zuzana Moravová

Více

Dítě a současný tanec

Dítě a současný tanec JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér taneční pedagogiky Studijní obor: Taneční pedagogika Dítě a současný tanec Diplomová práce Autor práce: Milada Borovičková, DiS. Vedoucí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Nejdek

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Nejdek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Nejdek 1 Obsah 1 Identifikační údaje...3 2 Charakteristika školy...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie, současnost...4 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

Platy zaměstnanců ZUŠ a jejich specifika

Platy zaměstnanců ZUŠ a jejich specifika ZUS_09_11_zlom 31.8.2011 14:13 Stránka 1 PRACOVNÍ PRÁVO Platy zaměstnanců ZUŠ a jejich specifika PaedDr. Jan Mikáč, poradenské služby ve školství Poskytování platu v základních umûleck ch kolách (dále

Více