6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1."

Transkript

1 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě - k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností - vede k využívání různých zdrojů informací př. slovníky, encyklopedie, katalogy, pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných pro další vývoj Vyučovací předmět český jazyk a literatura je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty. V předmětu se realizují tematické okruhy průřezového tématu. OSNOVY 1.ročník Komunikační a slohová výchova Žák čte s porozuměním texty jednoduchého rozsahu a náročnosti Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti V krátkých mluvených projevech žák správně dýchá a volí vhodné tempo řeči Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním Píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev Žák poznává a rozlišuje tiskací písmena velké a malé abecedy ve vztahu jim odpovídajícím hláskám (bez ww, xx, qq) Čte tiskací písmena velké a malé abecedy, skládá je do slabik, slabiky do slov, slova do vět Čte jednoduché krátké texty Čte pozorně a s porozuměním, nahlas Orientuje se v textu (najde řádek, sloupec, nadpis, odstavec) Vyhledá odpověď na otázku z jednoduchého textu Žák provádí dialog s partnerem Pozdraví, omluví se, poprosí, oslovuje, vyjádří krátkou zprávu, řekne svoji adresu Naslouchá zdvořile, pozorně, soustředěně, aktivně Žák provádí cvičení správného dýchání a posazení hlasu Cvičí artikulační cvičení v hlasových rozcvičkách, jazykolamech Nacvičuje správné tempo a frázování řeči Rozvíjí techniku čtení (hlasitost, srozumitelnost, pozornost, soustředěnost, uvědomělost, plynulost) Žák od slabikování postupně přechází k plynulému čtení Seznamuje se, upevňuje a aplikuje základní pracovní, kulturní a hygienické návyky Rozvíjí grafomotoriku uvolňovacími cviky a jinými činnostmi

2 Opisuje, přepisuje z tiskacího do psacího, píše podle diktátu, píše autodiktát Žák nacvičuje plynulý psací pohyb Poznává psaní a osvojování velkých písmen tiskací abecedy Poznává psaní a osvojování malých velkých písmen psací abecedy (bez ww, xx, qq) podle náročnosti prvků písmen Poznává a postupně si osvojuje správné spojování písmen do slabik a slov Dodržuje správné pořadí písmen a úplnost slova Píše interpunkční znaménka ve slově i za větami (zejména v opise) Opisuje a přepisuje jednoduché věty Podepíše se a napíše svoji adresu Dodržuje čitelnost a úhlednost psaného projevu, úpravu Tvary písmen a číslic píše ve větší velikosti a liniatuře Nacvičuje sebekontrolu Jazyková výchova Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky Literární výchova Žák čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku Vyjadřuje své pocity z přečteného textu Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností Žák se orientuje v literatuře Odstraňuje individuální nedostatky v písemném projevu Rozvíjí fonematický sluch Člení slova na slabiky, na hlásky Určuje první hlásku ve slově Určuje počet slabik ve slově Čte písmena, slabiky, slova, věty Nacvičuje rozlišování kvantity samohlásek, dvojhlásek Nacvičuje intonaci vět Postupně převádí slabiky, slova, věty z podoby mluvené do podoby psané Žák říká rytmická říkadla, některá vyjádří i pohybem Říká rozpočítadla a rozpočítává Luští hádanky Vysvětluje dle svých schopností některá přísloví a pranostiky Reprodukuje krátký text přiměřený věku Soustředěně poslouchá pohádky a další literární texty přiměřené věku Vyhledává rýmy Žák vypravuje vlastními slovy Prohlíží ilustrace Namaluje vlastní výtvarný doprovod Dramatizuje známou pohádku Poznává a srovnává veršovanou pohádku a pohádku v próze Poznává postavy pohádek, hodnotí jejich vlastnosti Vyjádří, co si rád prohlíží, poslouchá, čte

3 žák volně reprodukuje řadí a vypravuje podle obrázkové osnovy poznává leporelo, encyklopedii naučí se zpaměti báseň přiměřenou věku přednese báseň podle svých schopností podle svých schopností se zapojuje do vystoupení a učí se nebát vystupovat před ostatními seznamuje se se stavbou knihy seznamuje se s prostředím knihovny vyhledává literární texty i v dětských časopisech 2.ročník Jazyková výchova rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná a podřazená rozlišuje slovní druhy v základním tvaru spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky žák odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě- mimo morfologický šev, velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování žák se vyjadřuje ústně i písemně rozlišuje hlásku, slabiku, slovo, písmeno, rozděluje hlásky, dělí slova na konci řádku vyjmenuje řadu písmen po sobě jdoucích abeceda určí nadřazenost a podřazenost slov, pozná slovo souřadné, nadřazené, podřazené seznámí se s názvy slovních druhů a poznává podstatná jména, slovesa, a předložky v textu tvoří krátké souvislé projevy, píše jednoduché věty a souvětí užívá spojky a, i, nebo, ani rozlišuje věty oznamovací, rozkazovací a přací řadí věty podle děje řadí slova ve větě tak, aby dávala smysl zdůvodňuje a správně píše znělé a neznělé souhlásky uvnitř a na konci slov: b-p, d-t, ď-ť, z-s, v-f, h-ch aplikuje v praxi výslovnost a psaní slov se skupinami dě, tě, ně, pě, bě,vě, mě rozlišuje obecná a vlastní jména, procvičuje pravopis vlastních jmen osob a zvířat zdůvodňuje a správně píše i/y po měkkých a tvrdých souhláskách Komunikační a slohová výchova žák plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev

4 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh píše správně tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena a slabiky píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním žák přechází k plynulému čtení textu bez slabikování uplatňuje přirozenou intonaci vyhledá v krátkém textu odpověď nebo klíčové slovo užívá oslovení, prosbu, poděkování vede dialog s partnerem, učitelem rozumí zadáním v pracovním sešitě reaguje správně na pokyn učitele využívá správnou sílu hlasu, intonaci, rychlost nacvičuje dechové techniky frázuje věty snaží se o řádnou artikulaci žák nacvičuje správnou mimiku a gesta v různých životních situacích rozlišuje emocionální výrazy dbá na slušnou a vhodnou mluvu pojmenuje předměty a jejich vlastnosti vypráví své zážitky v komunikačním kruhu sděluje své pocity vytvoří obrázkovou osnovu vypráví děj podle obrázkové osnovy dodržuje posloupnost děje na základě pozorování vytvoří jednoduchý popis předmětu, osoby či zvířete píše písmena a číslice podle normy psaní správně spojuje písmena a slabiky používá znaménka ve slovech i větách opisuje a přepisuje jednoduché texty, užívá velká písmena ve slovech i větě dbá na správné držení pera a tužky správně sedí při psaní rozvíjí grafomotoriku různými činnostmi, uvolňovacími cviky Literární výchova čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku vyjadřuje své pocity z přečteného textu pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění žák přechází k plynulému čtení textu bez slabikování užívá správný slovní přízvuk

5 čte s porozuměním nahlas i potichu recituje básně vypráví, dramatizuje a domýšlí příběhy čte pohádky, knihy o přírodě, věcech, vypráví o nich spojuje obsah textu s ilustrací žák rozlišuje veršovanou pohádku od pohádky v próze vyhledá rýmy v textu seznamuje se s pojmy odstavec, verš, sloka, rým 3.ročník Jazyková výchova žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená, podřazená, vyhledává v textu slova příbuzná porovnává a třídí slova podle zobecněného významu-děj, věc, okolnost, vlastnost rozlišuje slovní druhy v základním tvaru užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves spojuje věty do jednodušších souvětí, vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky odůvodňuje a správně píše: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech, velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě-mimo morfologický šev žák se vyjadřuje ústně i písemně rozlišuje hlásku, slabiku, slovo, písmeno, určuje počet slabik řadí slova podle abecedy třídí slova podle významu, vyhledává slova souznačná a protikladná seznamuje se se stavbou slova-slovo vyjmenované a příbuzné, pojem kořen slova, slovní základ při ústním i písemném vyjadřování obměňuje slova, užívá plnovýznamových sloves určí ve větě podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, předložky, citoslovce skloňuje podstatná jména, rozlišuje číslo jednotné a množné, rod mužský, ženský a střední určí sobu, číslo, čas, časuje slovesa v čase přítomném, minulém, budoucím určí větu jednoduchou a souvětí spojuje věty, doplňuje souvětí seznamuje se se základní skladební dvojicí ve větě jednoduché správně užívá intonaci ve větě tázací, oznamovací, rozkazovací, přací rozliší je v textu odůvodňuje a správně píše znělé a neznělé souhlásky, i/y po měkkých a tvrdých souhláskách rozlišuje obecná a vlastní jména pamětně zvládá vyjmenovaná slova, používá a zdůvodňuje je v praktických cvičeních aplikuje v praxi psaní dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

6 Komunikační a slohová výchova žák plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení žák plynule čte text bez slabikování uplatňuje přirozenou intonaci a důraz ve větě i slově vyhledává v textu odpověď či klíčová slova rozumí zadáním v učebnici i pracovním sešitě správně reaguje na pokyny učitele vede rozhovor se spolužákem, učitelem, dospělým požádá o informaci, podá stručné informace, uvítá návštěvu a rozloučí se, sděluje přání, pozdravy rozliší spisovnou a obecnou češtinu správně vyslovuje hlásky a slova užívá správnou sílu dechu, intonaci, rychlost, hlasitost správně frázuje nacvičuje dechové techniky dbá na slušnou, spisovnou mluvu užívá mimiku a gesta adekvátní situaci vybírá vhodné jazykové prostředky tvoří otázky popisuje jednoduché předměty, činnosti a děje procvičuje slovosled pojmenovává předměty a děje vypravuje podle obrázků sestaví nadpis a člení projev správně sedí při psaní dbá na správný úchop pera a tužky odstraňuje nedostatky píše čitelně, úhledně, přiměřeně rychle provádí kontrolu vlastního písemného projevu napíše krátký dopis, adresu vyplní lístek, telegram, složenku Literární výchova

7 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku vyjadřuje své pocity z přečteného textu rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností žák plynule čte věty a souvětí člení text čte rychle, s porozuměním, předčítá, využívá čtenářské dovednosti, přednáší orientuje se v textu charakterizuje literární postavy vyjadřuje své postoje ke knize seznamuje se s poezií, prózou, divadlem, literaturou uměleckou a dětskou, výtvarným doprovodem a ilustracemi vypráví pohádky, povídky dramatizuje domýšlí příběhy vyjadřuje své postoje k přečtenému textu 4.ročník Jazyková výchova žák porovnává význam slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je i v gramaticky správných tvarech ve svém projevu rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí správně píše i/y ve slovech po obojetných souhláskách zvládá základní příklady syntaktického pravopisu a morfologického pravopisu žák užívá různé podoby slova, rozlišuje slova podle významu, rozpozná slova spisovná a nespisovná, poznává slova citově zabarvenáslova mazlivá a hanlivá rozlišuje část předponovou a příponovou, kořen slova, slova základová, rozpoznává předložky a předpony, ovládá jejich pravopis poznává slovní druhy neohebné skloňuje podstatná jména, určuje mluvnické kategorie-rod, číslo, pád,vzor vyhledává infinitiv v textu u určitých slovesných tvarů určuje osobu, číslo, čas a způsob, časuje slovesa v oznamovacím způsobu rozpozná spisovný tvar slova a správně jich užívá určuje podmět a přísudek ve větě jednoduché určí nevyjádřený podmět určuje větu jednoduchou a souvětí, spojuje jednoduché věty v souvětí spojovacími výrazy uvědoměle používá i/y po obojetných souhláskách v kořeni slova, u vyjmenovaných slov a příbuzných slov zdůvodňuje pravopis

8 píše a odůvodňuje pravopis i/y v koncovkách podstatných jmen podle vzorů píše a odůvodňuje pravopis i/y v příčestí minulém píše i v osobních koncovkách přítomného času ovládá pravopis vlastních jmen států, ulic, zeměpisných výrazů Komunikační a slohová výchova žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji využívá podle komunikační situace píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti žák čte správně, uvědoměle, plynule a dostatečně rychle rozumí čtenému textu dokáže vyhledat správné odpovědi, důležité informace vyhledává důležité informace v učebním textu vypisuje základní informace referáty vyhledává informace v encyklopediích a slovnících posuzuje správnost a účelnost svých výpisků osvojuje si správné techniky učení užívá vhodných jazykových prostředků vede dialog, telefonický rozhovor (včetně telefonického hovoru se složkami IZS), posílá zprávy SMS učí se užívat jasné, stručné informace kriticky přistupuje k médiím vybírá si kvalitní pořady přirozeně intonuje, používá správný přízvuk slovní i větný člení věty, frázuje dbá na barvu a sílu hlasu je si vědom rozdílu při komunikaci s vrstevníkem a dospělou osobou v psaném textu rozlišuje aktéry podle užívaných spisovných a nespisovných výrazů užívá vhodných jazykových prostředků docvičuje různé popisy sestavuje telegramy, zprávy SMS, vyplňuje složenky píše dopisy, pohledy, adresu sestavuje osnovu, tvoří nadpisy člení text na odstavce dodržuje následnost dějové složky

9 Literární výchova žák vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy žák se účastní rozhovorů o knihách, besed vyjadřuje své pocity z četby vede si čtenářský deník vyhledává a reprodukuje informace v učebnicích a encyklopediích a slovnících využívá poznatků z četby k další školní činnosti dramatizuje, k dramatizaci využívá loutky domýšlí literární příběhy navštěvuje divadelní a filmová představení diskutuje o nich vyjadřuje své názory z četby rozumí literárním pojmům:básník, ilustrátor, pověst, povídka, pohádka seznamuje se se základy literatury 5.ročník Jazyková výchova žák porovnává význam slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu rozlišuje slova nespisovná a jejich nespisovné tvary vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách zvládá základní příklady syntaktického a morfologického pravopisu žák si průběžně osvojuje jazyk jako nástroj dorozumívání vysvětluje slova vícevýznamová a slova podobného významu chápe jejich význam určuje kořen, předponu a příponu, vyznačuje slovotvorné základy zjišťuje, jak byla slova odvozena užívá správně koncovky získává dovednosti užívat v praxi skupiny bě-bje, pě, vě-vje, mně-mě

10 osvojuje si základní význam předpon používá správně předložky používá odůvodnění pravopisu s přihlédnutím ke tvoření slov osvojuje si správnou výslovnost a pravopis souhláskových skupin (-ský, -ští) užívá v praxi vyjmenovaná a příbuzná slova, správně odůvodňuje pravopis osvojuje si užívání a určování slovních druhů rozpozná druhy přídavných jmen rozezná mluvnické kategorie sloves vštěpuje si správné tvary podmiňovacího způsobu nahrazuje podstatná jména zájmeny vyhledává slovní druhy v textu určuje mluvnické kategorie, skloňuje podle vzorů v hodinách ČJ užívá spisovné tvary určuje základní větné členy, rozvíjející skladební dvojice vyhledá různé podměty užívá několikanásobných podmětů ve větách určuje věty jednoduché, spojuje věty v souvětí užívá vhodných spojovacích výrazů rozlišuje spojovací výrazy.čárka, zájmeno, příslovce, spojka docvičuje učivo správně odůvodňuje pravopisné jevy ve vyjmenovaných slovech a příbuzných slovech píše pravopisně správně vlastní jména píše správně i/y v koncovkách příčestí minulého a odůvodňuje je odůvodňuje i/y v koncovkách podstatných a přídavných jmen a správně doplní Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu a nahlas rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku rozpozná manipulativní komunikaci v reklamě volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru rozlišuje spisovnou nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry sestaví osnovu vyprávění na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti žák čte správně, uvědoměle, plynule a dostatečně rychle nahlas i potichu rozumí čtenému textu dokáže vyhledat důležité informace, klíčová slova a vypsat je do sešitu, připraví referát

11 vyhledává informace v encyklopediích a slovnících posuzuje správnost a účelnost svých výpisků osvojuje si správné techniky učení řekne souvisle pár vět o daném tématu užívá vhodných jazykových prostředků vede dialog, telefonický rozhovor (včetně telefonického hovoru se složkami IZS) podle daných kritérií správně formálně a stručně, posílá zprávy SMS kriticky přistupuje k médiím učí se rozpoznávat lživou reklamu vybírá si kvalitní pořady přirozeně intonuje, používá správný slovní i větný přízvuk dbá na sílu a barvu hlasu správně frázuje větu užívá vhodné jazykové prostředky procvičuje dovednost vypravovat rozpozná vhodnost používání nespisovné češtiny kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo školu procvičuje známé slohové útvary (popis, vyprávění) píše dopisy, pohledy, adresu vyplní tiskopisy, napíše inzerát sestavuje osnovu textů, tvoří nadpisy člení text na odstavce dodržuje následnost dějové složky odlišuje tvrzení od mínění tvoří vlastní úvahy, zamyšlení Literární výchova žák vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy žák zaznamenává zajímavé myšlenky z četby, vede i čtenářský deník vyjadřuje své pocity z četby navštěvuje divadelní a filmová představení, beseduje o nich a hodnotí je předčítá texty, recituje básně, vyhledává a vymýšlí rýmy rozumí přiměřeně složitému sdělení, zapamatuje si jeho smysl, volně reprodukuje text, rozlišuje podstatné a méně podstatné vymýšlí texty na dané téma dramatizuje povídky, pohádky, využívá maňásky, loutky orientuje se v dětské literatuře, zaujímá postoj k literárním postavám pozná záměr autora a hlavní myšlenku porovnává ilustrace různých výtvarníků

12 orientuje se v odborných textech, včetně tabulek a grafů využívá různých zdrojů informací, slovníky, encyklopedie, katalogy, internet používá základní literární žánry: rozpočítadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka, povídka, spisovatel, básník čtenář zná pojmy:divadelní představení, režisér, herec verš, rým přirovnání

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 297 330 297 231 231 Učební texty: 1 1. období

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast: Obor vzdělávacích oblastí: Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících 1. ročník 8 hodin; 2. ročník 8 hodin; 3. ročník 8 hodin; 4. ročník 8 hodin; 5. ročník 8 hodin. V 1. ročníku ZŠ

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Český jazyk a literatura. Cvičení z českého jazyka

Český jazyk a literatura. Cvičení z českého jazyka 5.3. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Cvičení

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. 1.1.1. Český jazyk a literatura. 1.

1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. 1.1.1. Český jazyk a literatura. 1. 1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň 1.1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1.1. Český jazyk a literatura 1. ročník Očekávané výstupy z RVP Čj 1/1 porozumí písemným nebo mluveným pokynům

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

Český jazyk a literatura 1.ročník

Český jazyk a literatura 1.ročník Český jazyk a literatura 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo JAZYKOVÁ VÝCHOVA Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura září - listopad rozlišuje zrakem tvary stejné, odlišné určuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 5.1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

5.1.1 Český jazyk povinný předmět

5.1.1 Český jazyk povinný předmět 5.1.1 Český jazyk povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 7+2 7+1 7+1 7+1 7+1 4 4 3+1 4+1 Vyučovací předmět český

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235 a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura tvoří součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (společně s Cizím jazykem a Dalším cizím jazykem).

Více

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Českého jazyka 1.stupeň Vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura má na 1.stupni komplexní charakter. Je rozdělen do

Více

I. 1 ČJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk (ČJ)

I. 1 ČJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk (ČJ) I. 1 ČJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk (ČJ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vzdělávací obsah českého jazyka má komplexní charakter,

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV U Č E B N Í O S N O V Y 1. s t u p e ň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny

Více

Učební osnovy. Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Učební osnovy. Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Český jazyk je vyučován ve všech ročnících

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY MILÍN Milín, Školní 247 1 Obsah 1. Identifikač ní údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Podmínky

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Brána do ţivota Základní školy, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště VZDĚLÁVACÍ OBLASTI Obsah JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...3 Český

Více

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu 5. Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1. VZDĚLÁVACÍ OBOR ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK: Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího

Více