Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Jediné záruky na produkty a sluzby spolecnosti HP jsou uvedeny v pesn vymezených prohláseních týkajících se záruk na tyto produkty nebo sluzby. Ze zádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalsích záruk. Spolecnost HP není zodpovdná za technické nebo redakcní chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. Referencní p írucka ada p enosných pocítac spolecnosti HP První vydání, cerven 2004 Referencní císlo: ze4900/nx9020/nx9030/nx9040 Císlo dokumentace: Obsah 1 Zacínáme s notebookem Cásti notebooku.. 11 Soucásti na celní a bocní stran. 12 Soucásti na levé a zadní stran Soucásti na spodní stran Stavové indikátory.. 15 Nastavení notebooku Krok 1: Vlození jednotky bateriových zdroj. 18 Krok 3: Pipojení telefonní linky. 19 Krok 4: Zapnutí notebooku Krok 5: Instalace systému Windows.. Výchozí nastavení napájení..... Optovné spustní notebooku... Zmna zavádcího zaízení..... Pouzití zaízení TouchPad Pouzití klávesových zkratek funkcí.... Pouzití kláves systému Windows a aplikací.. Pouzití klávesy ALT GR k zapsání alternativního znaku.

3 Referencní p írucka iii Obsah Pouzití disk CD a DVD.... Vlození nebo vyjmutí disku CD nebo DVD Pehrávání záznam DVD..... Zápis na média DVD (pouze u vybraných model)... Vytváení a kopírování disk CD.... Zabezpecení notebooku..... Nastavení ochrany heslem..... Uzamcení notebooku.... Pidání volitelného bezpecnostního kabelu.. Ochrana ped viry Zamknutí pevného disku Péce o notebook. Ochrana pevného disku.. Údrzba notebooku Zabezpecení dat... Prodlouzení zivotnosti obrazovky.... Cistní notebooku Jednotky bateriových zdroj a ízení spot eby ízení spoteby energie Automatické ízení spoteby notebookem.... Zmna nastavení casových limit a vytvoení schémat nastavení napájení....

4 . Pouzití baterií.... Kontrola stavu baterií.... Reakce na varování pi nebezpecí vybití baterie. Nabíjení jednotky bateriových zdroj.. Optimální vyuzití baterií Likvidace pouzité jednotky bateriových zdroj iv Referencní p írucka Obsah 4 P ipojení modemu a p ipojení k síti Pouzití modemu Pipojení modemu.. Zvlástní omezení pro urcité zem..... Zmna nastavení modemu Pipojení k místní síti (LAN) Vytvoení bezdrátových síových pipojení (pouze u vybraných model).. Zapnutí a vypnutí bezdrátové komunikace P ídavná za ízení Pipojení externích zaízení Vlození nebo vyjmutí karty PC Card Pipojení zvukového zaízení Pipojení televizoru k notebooku (pouze u vybraných model) Pepnutí zobrazení na externí monitor Pipojení zaízení 1394 (pouze u vybraných model) Pipojení zaízení s infracerveným penosem (pouze u vybraných model)...

5 . 57 Instalace rozsiující pamti RAM Instalace rozsiujícího modulu pamti RAM.. 59 Vyjmutí rozsiujícího modulu pamti RAM Výmna pevného disku Výmna pevného disku Výmna drzáku pevného disku. 512 Píprava nového pevného disku esení problém esení problém s notebookem..... Problémy se zvukem..... Problémy s jednotkami CD-ROM a DVD.... Potíze se zobrazením v Referencní p írucka Obsah esení problém s notebookem 61 Potíze s pevnými disky Problémy s pehátím Problémy s infracerveným pipojením Potíze s klávesnicí a ukazovacími zaízeními. 67 Problémy s výkonem 68 Problémy s místní sítí (LAN) Problémy s pamtí.. 69 Problémy s modemem.

6 Problémy s kartami PC Card (PCMCIA) Problémy s výkonem Potíze s baterií a napájením Problémy s tiskem. 618 Problémy se sériovým a paralelním portem a portem USB Problémy pi spustní Problémy s bezdrátovou komunikací Konfigurace notebooku Spustní obsluzného programu BIOS Setup. 624 Aktualizace softwaru a ovladac z Internetu Pouzití funkcí obnovení systému Zabezpecení dat Disk CD-ROM pro opravu operacního systému (OS CD) Disk CD-ROM pro optovnou instalaci operacního systému (OS CD) Optovná instalace ovladac Zabezpecení dat Disk CD pro obnovu operacního systému (OS). 635 Disk CD pro optovnou instalaci operacního systému 636 Peinstalování ovladac

7 Obnovení softwarových aplikací Rejst ík vi Referencní p írucka 1 Zacínáme s notebookem Cásti notebooku Soucásti notebooku se lisí podle oblasti a podle vybraných funkcí. V následujících tabulkách jsou popsány standardní externí soucásti dodávané s vtsinou model notebook. Vyhledejte obrázky, na kterých je uveden píslusný typ notebooku, a seznamte se s jeho soucástmi. Referencní p írucka 11 Zacínáme s notebookem Soucásti na celní a bocní stran 1 Hlavní indikátory stavu (zleva doprava): rezim napájení, cinnost pevného disku a baterie 7 Jednotka CD-ROM, DVD nebo jiná jednotka 2 Zaízení TouchPad, podlozka pro posuv, tlacítka pro poklepání a vypínac 8 Jednotka bateriových zdroj 3 Tlacítko napájení: slouzí k zapnutí a vypnutí pocítace. 9 Vypínac bezdrátové komunikace a indikátor (pouze u vybraných model) 4 Stavovptér stídavého proudu je pipojený a jednotka bateriových zdroj se nabíjí. Bliká adaptér stídavého proudu je pipojený a jednotka bateriových zdroj není nainstalovaná nebo je vadná. Nesvítí adaptér stídavého proudu není pipojen. Referencní p írucka 15 Zacínáme s notebookem Stavové indikátory klávesnice (umístné nad klávesnicí) informují o stavu zámk klávesnice. 1 Svítí indikátor Caps Lock. Funkce Caps Lock je aktivní. 2 Svítí indikátor Num Lock. Funkce Num Lock je aktivní. (Aby bylo mozné pouzívat vlozenou kl&aau". Referencní p írucka 19 Zacínáme s notebookem Krok 4: Zapnutí notebooku Stisknte tlacítko napájení nad levou stranou klávesnice. Zapnete tak notebook, ve kterém se automaticky spustí systém Windows. z baterie nelze zapnout, je jednotka Pokud pi napájení pravdpodobnnotebookzapojte adaptér bateriových zdroj vybitá. stídavého proudu a potom znovu stisknte tlacítko napájení. Adaptér ponechejte pipojený nkolik hodin, aby se jednotka bateriových zdroj zcela dobila. Délka dobíjení se bude pravdpodobn lisit. Å VAROVÁNÍ: Tento notebook je urcen ke spoust ní aplikací nárocných na výkon, které pln vyuzívají kapacitu notebooku. Výsledkem zvýsené spot eby energie je zah ívání povrchu notebooku p i nep etrzitém provozu. Mozným zran ním nebo popáleninám zabráníte zajist ním dostatecného p ívodu vzduchu k ventilátor m a tím, ze nebudete notebook dlouhodob pouzívat v pozicích, kdy jsou ventilátory blokovány. Notebook spl uje teplotní omezení stanovené pro povrch za ízení definované mezinárodním standardem pro bezpecnost za ízení IT (IEC 60950). 110 Referencní p írucka Zacínáme s notebookem Krok 5: Instalace systému Windows V notebooku je na pevném disku pedem nainstalovaný systém Microsoft Windows. Pi prvním zapnutí notebooku se automaticky spustí instalacní program systému Windows a uzivatel mze nastavení systému pizpsobit svým potebám. 1. Postupujte podle pokyn instalacního programu na obrazovce. Pokud budete programem vyzváni k zadání identifikacního císla produktu, zjistíte toto císlo na spodní stran notebooku. 2. Zkontrolujte místní nastavení modemu. Klepnte na tlacítko Start, píkaz Ovládací panely, odkaz Tiskárny a jiný hardware, odkaz Moznosti telefonu a modemu a zvolte píslusnou zemi. Referencní p írucka Základní operace Práce s notebookem Notebook mzete spustit a vypnout pomocí tlacítka napájení. Nkdy mze být vhodné s ohledem na pozadavky napájení, typy aktivních pipojení a dobu spoustní vyuzít jiných zpsob zapínání a vypínání notebooku. V této kapitole je popsáno nkolik zpsob. Referencní p írucka 21 Základní operace Výchozí nastavení napájení Rezim napájení ON Rozsvítí se indikátor stavunapájení. OFF Zhasne indikátor stavu napájení. Zapnutí tohoto rezimu Stisknte krátce tlacítko napájení.

8 systém nereaguje a nelze pouzít standardní postupy vypnutí systému Windows, vypnte pocítac stisknutím tlacítka napájení po dobu cty sekund. Klepnte na tlacítko Start, píkaz Vypnout pocítac, moznost Úsporný rezim. nebo Pockejte, az vyprsí casový limit systému. Funkce Zapnutí notebooku Vypnutí notebooku Úsporný rezim Indikátor stavu napájení bliká. I I I I I Významn setí energii. Vypne obrazovku a dalsí soucásti. Udrzuje aktuální relaci v pamti RAM. Rychle se znovu zapne. Obnoví síová pipojení. Setí maximum energie. Ulozí aktuální relaci na pevný disk, potom ukoncí cinnost systému. Obnoví síová pipojení. Rezim spánku Zhasne indikátor stavu napájení. Pokud je notebook zapnutý, stisknte jednou krátce tlacítko napájení. nebo Stisknte kombinaci kláves FN+F12. nebo Pockejte, az vyprsí casový limit systému. I I I Funkci jednotlivých rezim napájení je mozné pizpsobit individuálním potebám. Viz kapitola,,jednotky bateriových zdroj a ízení spoteby" v této pírucce. 2-2 Referencní p írucka Základní operace Op tovné spust ní notebooku Nkdy mze dojít k tomu, ze systém Windows nebo pocítac pestanou odpovídat a neumozní vám vypnout notebook. Nastane-li tato situace, postupujte podle pokyn v následujícím poadí: I Pokud je to mozné, vypnte systém Windows. Stisknte kombinaci kláves CTRL + ALT + DEL, klepnte na píkaz Vypnout a na polozku Restartovat. nebo Stisknte tlacítko napájení po dobu alespo cty sekund, dokud se nevypne obrazovka. Neulozená data budou ztracena. Restartujte pocítac optovným stisknutím síového vypínace. nebo Pomocí kanceláské sponky stisknte tlacítko Reset na spodní stran notebooku a potom notebook restartujte stisknutím tlacítka napájení. I I Chcete-li notebook resetovat v dob, kdy je vlozen do replikátoru port, mzete stisknout tlacítko Reset na levé stran replikátoru. Zm na zavád cího za ízení Notebook obvykle zavádí systém z interního pevného disku. Systém je do notebooku mozné zavést také z disketové jednotky, jednotky CD-ROM nebo z interní karty síového rozhraní. 1. Klepnte na tlacítko Start, píkaz Vypnout pocítac, moznost Restartovat. 2. Po zobrazení okna s logem zobrazte nabídku Boot (Zavádní systému) stisknutím klávesy ESC. 3. Pomocí kláves se sipkami vyberte spoustcí zaízení a potom stisknte klávesu ENTER. V pípad, ze chcete systém zavést ze specifického zaízení pokazdé, kdyz je k dispozici, zmte poadí zavádní pomocí obsluzného programu Setup pro systém BIOS. Viz cást,,konfigurace notebooku" v kapitole,,esení problém" v této pírucce. Referencní p írucka 23 Základní operace Pouzití za ízení TouchPad Soucástí zaízení TouchPad je vypínac, kterým je mzete vypnout a zabránit tak nezádoucímu pohybu ukazatele pi psaní na klávesnici. Pokud zaízení TouchPad vypnete, zhasne píslusný indikátor. 1 Tlacítka pro klepání. Tlacítka pro klepání plní funkci levého a pravého tlacítka standardní mysi. 2 Zaízení TouchPad (ukazovací zaízení citlivé na dotek). 3 Vypínac zaízení TouchPad a indikátor. 4 Podlozka pro posuv. Vodorovným posouváním podlozky lze procházet obsah aktivního okna. 24 Referencní p írucka Základní operace Poklepání na za ízení TouchPad místo funkce klepnutí Poklepání na zaízení Touchpad místo funkce klepnutí je povoleno ve výchozím nastavení. Chcete-li jej zakázat, postupujte podle následujících pokyn: 1. Klepnte na tlacítko Start, píkaz Ovládací panely, polozku Tiskárny a jiný hardware a polozku Mys. Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti mysi. 2. Klepnte na kartu Tapping (Poklepání). 3. V levém panelu zruste zaskrtnutí polícka Tapping (Poklepání). 4. Klepnte na tlacítka Pouzít > OK. Nyní je poklepání místo funkce klepnutí zakázáno. Referencní p írucka 25 Základní operace Pouzití klávesových zkratek funkcí Fn Kombinace klávesy FN a jiné klávesy tvoí klávesové zkratky pro rzné ovládací prvky systému. Chcete-li pouzít klávesovou zkratku, stisknte a podrzte klávesu FN, stisknte píslusnou druhou klávesu a pak ob klávesy soucasn uvolnte. Klávesová zkratka FN+F1 FN+F2 FN+F8 Akce Snízí jasobrazovky. Zvýsí jas obrazovky. Zapne a vypne vestavnou klávesnici. Klávesová zkratka nemá vliv na externí klávesnici. Jestlize je zapnuta funkce Num Lock, jsou aktivní numerické funkce. V opacném pípad je aktivní funkce ovládání kurzoru (jak je oznaceno na externí klávesnici). Aktivace rezimu spánku. Zapne a vypne funkci Scroll Lock. Zvýsí hlasitost zvuku a vypne nastavení ztlumení. Snízí hlasitost zvuku. Ztlumí/zrusí ztlumení výstupu zvuku. FN+F12 FN+NUM LOCK FN+PAGE UP FN+PAGE DOWN FN+BACKSPACE 26 Referencní p írucka Základní operace Pouzití jednorázových tlacítek One-Touch Notebook obsahuje pt jednorázových tlacítek One-Touch, kterými lze spustit libovolnou aplikaci nebo otevít dokument ci webovou stránku jediným stisknutím.

9 Píslusnou aplikaci, dokument nebo webovou stránku otevete stisknutím jednorázového tlacítka One-Touch. Programování jednorázového tlacítka One- Touch: 1. Klepnte na tlacítko Start, pejdte na píkaz Vsechny programy, klepnte na polozku Utilities (Nástroje) a potom na polozku One-Touch. 2. Na kart One- Touch (Jednorázová tlacítka) klepnte na tlacítko, které chcete peprogramovat. 3. Zadejte popisek tlacítka a vyberte aplikaci, dokument, slozku nebo webovou stránku, které chcete po stisknutí tohoto tlacítka otevít. 4. V pípad, ze chcete, aby se popisek zobrazil pi stisknutí jednorázového tlacítka One-Touch na obrazovce, vyberte píslusnou moznost na kart Onscreen Display (Úvodní obrazovka). Referencní p írucka 27 Základní operace Pouzití kláves systému Windows a aplikací Klávesa WINDOWS zobrazí nabídku Start systému Windows. Má stejnou funkci jako klepnutí na tlacítko Start na hlavním panelu. Klávesa APLIKACE zobrazí místní nabídku pro vybranou polozku. Jedná se o stejnou nabídku, která se zobrazí po klepnutí pravým tlacítkem mysi na vybranou polozku. Kombinace kláves WINDOWS+E WINDOWS+F1 WINDOWS+F WINDOWS+M SHIFT+WINDOWS+M WINDOWS+R Akce Spustí program Przkumník Windows. Spustí nápovdu k systému Windows. Oteve dialogové okno Najít: Hledat. Minimalizuje vsechna zobrazená okna. Obnoví u vsech minimalizovaných oken pvodní velikost. Oteve dialogové okno Spustit systém Windows. 28 Referencní p írucka Základní operace Pouzití klávesy ALT GR k zapsání alternativního znaku Klávesnice, které nejsou urceny pro uzivatele v USA, obsahují klávesu ALT GR napravo od mezerníku a klávesy, které zobrazují mezinárodní znaky. Tyto zvlástní znaky se vyskytují v pravém dolním rohu nkterých kláves. Píklady: Se stisknutou klávesou SHIFT 2 Bez klávesy SHIFT 3 ALT GR» Chcete-li napsat znak aktivovaný klávesou ALT GR, stisknte a podrzte stisknutou klávesu ALT GR a potom stisknte klávesu obsahující znak aktivovaný klávesou ALT GR, který chcete zobrazit. Jestlize klávesnice neobsahuje klávesu ALT GR, mzete stejného výsledku dosáhnout stisknutím klávesy ALT místo klávesy ALT GR. Referencní p írucka 29 Základní operace Pouzití disk CD a DVD Vlození nebo vyjmutí disku CD nebo DVD Ä VAROVÁNÍ: Nevyjímejte disk CD ani DVD, pokud notebook nacítá data. V opacném p ípad m ze notebook p estat odpovídat a m ze dojít ke ztrát dat. Aby nedoslo k poskození disku ani jednotky, vlozte disk CD nebo DVD do jednotky a mírným zatlacením jej usa te. Umístní jednotek CD nebo DVD se lisí podle modelu. 1. Stisknte tlacítko na pední stran jednotky CD nebo DVD. Pokud tuto jednotku pouzíváte poprvé, odstrate z ní nejprve vlozený papír (je-li vlozen). 2. Disk CD nebo DVD vlozte opatrn do jednotky (stítkem nahoru) a mírným zatlacením jej usate. nebo Vyjmte disk CD nebo DVD. 3. Zasute zásuvku jednotky zpt do modulu. energie, Pokudamá notebook nedostatekotevenoumzete jednotku otevít rucn disk vyjmout. Zatlacte kanceláskou svorkou do prohlubn na pední stran jednotky a jednotku otevete. 210 Referencní p írucka Základní operace P ehrávání záznam DVD Pokud jste zakoupili notebook s jednotkou DVD nebo jinou jednotkou pro nacítání záznamu DVD, obsahuje také software pro pehrávání záznam DVD, který umozuje pehrávat video DVD.» Klepnte na tlacítko Start, píkaz Vsechny programy, polozku Multimédia a moznosti Pehrávac DVD a InterVideo WinDVD. baterie Chcete-li pi pehrávání film s napájením znapájenídosáhnout nejlepsího mozného výkonu, nastavte schéma v ovládacích panelech na moznost Portable/Laptop (Penosný pocítac). mohou obsahovat kódy Data na discích DVDbyly záznamy na discích oblasti. Tyto kódy zabraují tomu, aby DVD pehrávány mimo oblasti, ve kterých jsou prodávány. Pokud se zobrazí chyba týkající se kódu oblasti, pokousíte se pehrát disk DVD urcený pro jinou oblast. U vtsiny jednotek DVD je kód oblasti mozné zmnit pouze nkolikrát (obvykle maximáln ctyikrát). Pokud této hranice dosáhnete, bude v jednotce DVD trvale zakódována poslední provedená zmna kódu oblasti a toto nastavení nebude mozné zmnit. Poskytovaná záruka se nevztahuje na náklady spojené s nápravou této situace. Podrobné informace o nastavení kódu oblasti naleznete v nápovd k softwaru pehrávace DVD. Referencní p írucka 211 Základní operace Zápis na média DVD (pouze u vybraných model ) Je-li soucástí notebooku jednotka DVD+RW/R a kombinovaná jednotka CD-RW, bude teba ped zápisem na média DVD nainstalovat software pro vypalování disk DVD z disku CD-ROM, který je dodáván s notebookem. Pi zápisu na média DVD+R nebo DVD+RW postupujte podle následujících pokyn: I I I Umístte notebook na rovný a stabilní povrch. Pesvdcte se, zda je adaptér stídavého proudu pipojen k notebooku a elektrické zásuvce. Ukoncete práci ve vsech ostatních softwarových aplikacích, krom softwaru pro vypalování disk CD (pi zápisu na datový disk) nebo softwaru pro vypalování disk DVD (pi zápisu na videodisk).

10 Vytvá ení a kopírování disk CD Je-li pocítac vybaven kombinovanou jednotkou DVD/CD-RW, obsahuje také software umozující kopírovat a vytváet disky CD. Postupujte podle pokyn dodaných se softwarem. U rzných médií se mze kvalita zápisu a ctení lisit. 212 Referencní p írucka Základní operace Zabezpecení notebooku Nastavení ochrany heslem Nastavíte-li ochranu heslem, mzete jiným uzivatelm znemoznit pístup do notebooku. Ochranu heslem mzete nastavit v systému Windows a v obsluzném programu pro nastavení systému BIOS. Viz cást,,konfigurace notebooku" v kapitole,,esení problém". Úplnou ochranu zabezpecíte nastavením hesel v systému Windows i v programu BIOS Setup. Jestlize chcete ochranu heslem zrusit, nastavte prázdné heslo. Windows 1. Klepnte na tlacítko Start, pejdte na píkaz Ovládací panely, polozku Uzivatelské úcty a vyberte píslusný úcet. 2. Klepnte na moznost Vytvoit heslo a zadejte heslo. 3. Klepnte na tlacítko Start, pejdte na píkaz Ovládací panely, na ikonu Výkon a údrzba a na ikonu Systém. 4. Na kart Upesnit vyberte moznost, která zobrazí výzvu pro zadání hesla poté, co pocítac opustí úsporný rezim. Uzamcení notebooku Chcete-li chránit notebook ped neoprávnným pístupem v dob, kdy je spustn, uzamknte jej ped odchodem, nebo nastavte spoic obrazovky s heslem operacního systému Windows. Notebook mzete zamknout následujícími zpsoby: I Je-li funkci Quick Lock piazeno jednorázové tlacítko One-Touch, stisknte je. nebo Stisknte kombinaci kláves CTRL+ALT+DEL a klepnte na moznost Uzamknout pocítac. I Budete-li chtít notebook odemknout, pouzijte bzný postup pro pihlásení. Referencní p írucka 213 Základní operace P idání volitelného bezpecnostního kabelu Soucástí notebooku je vestavný konektor, který slouzí k zabezpecení notebooku pomocí kabelu a zámku (napíklad pomocí systému zamykání Kensington MicroSaver, který lze zakoupit v prodejnách pocítacové techniky). 1. Otocte kabel kolem zabezpecovaného objektu. 2. Vlozte zámek do bezpecnostního slotu v notebooku. 3. Kabel zamknte klícem a ulozte na bezpecné místo mimo notebook. Ochrana p ed viry Antivirový software pomáhá chránit integritu dat. To je zvlást dlezité v pípad, ze se pipojujete k webu. Notebook je dodáván se softwarem Norton AntiVirus. Vzhledem k tomu, ze se casto objevují nové viry, je vhodné pravideln aktualizovat definice vir. Aktualizace softwaru Norton AntiVirus jsou k dispozici na adrese Podrobné pokyny získáte také v nápovd online k tomuto programu. 214 Referencní p írucka Základní operace Zamknutí pevného disku Informace mzete zabezpecit i tím, ze vyuzijete moznost zamcení interního pevného disku. Ä VAROVÁNÍ: Po aktivaci zámku pevného disku je aktuální heslo uzivatele (ci heslo správce, pokud je nastaveno pouze toto heslo) systému BIOS na pevném disku zakódováno. Pokud pevný disk p emístíte do jiného notebooku, nebudete k n mu mít p ístup, dokud nezadáte heslo uzivatele (ci správce), které bude odpovídat heslu na pevném disku. Po zadání p íslusného hesla jednotky m zete toto heslo notebooku (a jednotky) zm nit. V p ípad, ze heslo zapomenete, nebude mozné data na disku obnovit. 1. Klepnte na tlacítko Start, píkaz Vypnout pocítac, moznost Restartovat. 2. Po zobrazení okna s logem spuste stisknutím klávesy F2 obsluzný program BIOS Setup. 3. V nabídce Security (Zabezpecení) aktivujte moznost Password Required to Boot (Heslo vyzadované pro zavedení systému). 4. V nabídce Security aktivujte moznost Internal hard disk drive lock (Zámek interního pevného disku). 5. Stisknutím klávesy F10 ulozte zmny a ukoncete práci v programu BIOS Setup. Péce o notebook Pokud chcete, aby se vasemu notebooku dostalo pi kazdodenním pouzívání vhodné péce a chcete pedejít jeho poskození nebo pípadné ztrát dat, dodrzujte následující doporucení. Ochrana pevného disku Pevné disky a dalsí vnitní komponenty nejsou neznicitelné a nevhodným zacházením mze dojít k jejich poskození. I I Vyhýbejte se nárazm a otesm. Nepracujte s notebookem pi cestování na nerovném terénu. 215 Referencní p írucka Základní operace I Ped penásením notebook pepnte do úsporného rezimu, nebo jej vypnte. Tím vypnete pevný disk. Pád z výsky nkolika centimetr na tvrdý povrch v okamziku, kdy je pevný disk v provozu, mze vést ke ztrát dat nebo k poskození jednotky. Pi pevozu pouzívejte polstrované pouzdro a chrate tak notebook ped nárazy a otesy. Pokládejte notebook opatrn. I I Údrzba notebooku I V okolí notebooku zajistte dostatecnou ventilaci. Notebook pokládejte vzdy na rovný povrch, tak aby kolem nj a pod ním mohl voln proudit vzduch. Notebook ped ulozením do kufíku nebo do jiného uzaveného prostoru vzdy vypnte nebo uvete do rezimu spánku. Nezvedejte a nenoste notebook za obrazovku. Nepouzívejte notebook venku za nepíznivého pocasí. Jestlize je notebook studený, zahívejte jej postupn, aby nedoslo ke kondenzaci. Údrzbou jednotky bateriových zdroj zajistte její optimální výkon. Viz kapitola,,jednotky bateriových zdroj a ízení spoteby". I I I I Zabezpecení dat I Pi spoustní nebo vypínání systému nepouzívejte ukazovací zaízení a neaktivujte zádná zaízení, která by perusila cinnost systému.

11 Pravideln zálohujte svou práci. Soubory zkopírujte na diskety, disky CD, DVD a jiná média ci síové jednotky. Pomocí antivirového programu, napíklad pomocí programu Norton AntiVirus, který je dodán s notebookem, kontrolujte soubory a operacní systém. Disk je vhodné kontrolovat pomocí karty Nástroje v okn vlastností disku. Referencní p írucka I I I 216 Základní operace Prodlouzení zivotnosti obrazovky I I Nastavte jas obrazovky na nejnizsí moznou úrove (FN+F1). Pracujete-li na svém stálém pracovním míst, pipojte externí monitor a vypnte vnitní obrazovku notebooku (stisknte tlacítko One-Touch TV Now! v horní cásti klávesnice). Nepouzíváte-li externí monitor, nastavte casové limity vypnutí obrazovky (pi napájení stídavým proudem i z baterie) na nejkratsí mozný interval. Nepouzívejte spoic obrazovky ani zádné jiné softwarové programy, které by mohly po vyprsení casového limitu notebooku zabránit v pechodu do rezimu s vypnutým displejem nebo do pohotovostního rezimu. Pokud pouzíváte spoic obrazovky, aktivujte moznost vypnutí obrazovky po urcité casové prodlev. Nedezaktivujte casové limity pro pechod do rezimu s vypnutým displejem a do pohotovostního rezimu. Pouzíváte-li napájení stídavým proudem a nemáte pipojený externí monitor, je vhodné pejít do úsporného rezimu pokazdé, kdyz s notebookem nepracujete. I I I I Cist ní notebooku I Notebook mzete cistit pomocí mkkého hadíku navlhceného cistou vodou nebo jemným cisticím prostedkem. Hadík by neml být pílis mokrý a je teba dbát na to, aby se do pocítace nedostala voda. Nepouzívejte abrazivní cisticí prostedky (platí pedevsím pro cistní obrazovky). Cisticí prostedky nenanásejte pímo na obrazovku. Namísto toho naneste cisticí prostedek na jemný hadík a poté obrazovku zlehka otete. I Referencní p írucka Jednotky bateriových zdroj a ízení spot eby ízení spot eby energie Pokud pracujete s notebookem napájeným z baterie, lze maximáln prodlouzit zivotnost baterie, aniz by byl omezen výkon. Notebook je zkonstruován tak, aby bylo mozné omezit spotebu energie a prodlouzit zivotnost baterií. Pokud s notebookem nepracujete, pejde po uplynutí stanoveného casového limitu automaticky do úsporného rezimu. Tento casový limit mzete upravit tak, aby vyhovoval vasim pracovním zvyklostem. Referencní p írucka 31 Jednotky bateriových zdroj a ízení spot eby Automatické ízení spot eby notebookem Notebook pejde automaticky do rezimu spánku a do pohotovostního rezimu a na základ hodnot nastavených v operacním systému Windows vypne pevný disk a obrazovku. Situace Po stanovenou dobu nebyla zaznamenána zádná cinnost klávesnice, ukazovacího zaízení ani jiného vstupního zaízení. Po stanovenou dobu nebyl pozadován pístup na pevný disk. Výsledek Vypne se obrazovka. Vypne obrazovku, aby bylo mozné uspoit energii baterie a prodlouzit zivotnost obrazovky. Vypne se pevný disk. Pi obvyklém nastavení dojde k vypnutí pevného disku krátce po vypnutí obrazovky. Notebook pejde do úsporného rezimu. Aktuální relace je ulozena do pamti RAM a dojde k vypnutí obrazovky a ostatních soucástí, aby bylo mozné uspoit energii baterie. Notebook pejde do rezimu spánku. Aktuální relace je ulozena na pevný disk a dojde k vypnutí notebooku. Obnovení Obrazovku aktivujete stisknutím libovolné klávesy nebo pohybem ukazovacím zaízením. Jakmile zacnete s notebookem pracovat, pevný disk se zapne. Do aktuální relace se vrátíte stisknutím tlacítka napájení. Po stanovenou dobu nebylo pouzíváno ukazovací zaízení, nebyl pozadován pístup na disk a nebyl aktivní zádný z port (sériový, paralelní ani infracervený). Notebook zstává v úsporném rezimu po stanovenou dobu. Do pedchozí relace se vrátíte stisknutím tlacítka napájení. Ä VAROVÁNÍ: Nezapome te soubory vzdy p ed p echodem do úsporného rezimu ulozit. V p ípad, ze dojde k p erusení napájení v dob, kdy je notebook v úsporném rezimu, dojde ke ztrát vsech neulozených informací. Pokud úrove nabití baterie poklesne na kriticky nízkou hodnotu, mze notebook pejít do rezimu spánku. Pokud nastane tato situace, zjistíte po obnovení cinnosti, ze vsechna data byla ulozena, ale nkteré funkce mohou být vypnuty. Chcete-li obnovit bzný provoz, obnovte písun energie (pipojením adaptéru stídavého proudu nebo vlozením nabité baterie), vypnte notebook a znovu ho zapnte. 32 Referencní p írucka Jednotky bateriových zdroj a ízení spot eby Zm na nastavení casových limit a vytvo ení schémat nastavení napájení Délku casových interval doby, po kterou je notebook v necinnosti a po jejichz uplynutí dojde k automatickému vypnutí soucástí nebo k pechodu notebooku do úsporného rezimu, je mozné upravit. Tato nastavení je také mozné ulozit jako schéma nastavení napájení. 1. Klepnte na tlacítko Start, pejdte na píkaz Ovládací panely, na ikonu Výkon a údrzba a na ikonu Systém. 2. Klepnte na kartu Schémata nastavení napájení a zadejte pozadované nastavení. Pokud nechcete zadat konkrétní casový limit, vyberte pro píslusnou polozku hodnotu Nikdy.

12 Podrobné informace vyhledejte v nápovd systému Windows. Jestlize chcete nastavení ulozit jako schéma nastavení napájení, klepnte na tlacítko Ulozit jako a zadejte název schématu. Ä VAROVÁNÍ: Nevypínejte podporu rezimu spánku v dialogovém okn mozností napájení, protoze by p i vycerpání jednotky bateriových zdroj doslo ke ztrát vsech neulozených dat. Pouzití baterií Kontrola stavu baterií Pomocí indikátoru stavu baterie» Zkontrolujte indikátor stavu baterie notebooku. Pomocí hlavního panelu systému Windows Na hlavním panelu systému Windows je mozné zobrazit ikonu napájení, která poskytuje podrobné informace o stavu baterií (podrobné údaje najdete v nápovd k systému Windows). Pokud je jednotka bateriových zdroj jediným zdrojem napájení, má ikona vzhled baterie. Referencní p írucka 33 Jednotky bateriových zdroj a ízení spot eby I Jestlize umístíte ukazatel na ikonu napájení, zobrazí se údaj o úrovni nabití baterie. Zobrazený údaj vyjaduje v procentech úrove zbývajícího nabití baterie nebo zbývající dobu provozu baterie. I Klepnutím na ikonu napájení otevete okno Battery Meter (Mic baterie). Pomocí Ovládacích panel systému Windows» Klepnte na tlacítko Start, píkaz Ovládací panely, ikony Výkon a údrzba a Moznosti napájení a klepnutím na kartu Power Meter (Mic napájení) zobrazte stav baterie. Karty Alarms (Nastavení varování) a Advanced (Upesnit) poskytují dalsí moznosti získání informací o napájení v systému Windows. Pímo na baterii 1. Vyjmte jednotku bateriových zdroj z notebooku. Viz kapitola,,zacínáme s notebookem" v této pírucce. 2. Zatlacte na kontakt na bocní stran jednotky bateriových zdroj. Podle poctu rozsvícených indikátor lze urcit stav vybití baterie. Kazdý indikátor pedstavuje 20 % úplného nabití. Reakce na varování p i nebezpecí vybití baterie V pípad, ze úrove nabití baterie klesne na kritické minimum, budete automaticky upozornni na nebezpecí vybití baterie. Notebook nejprve vydá zvukový signál o vysokém tónu nebo zobrazí varovnou zprávu. Pokud rychle neobnovíte písun energie, pejde notebook do rezimu spánku. Jestlize pocítac tímto zpsobem pejde do rezimu spánku, nebude mozné jej znovu zapnout, dokud nkterým z následujících zpsob neobnovíte pívod energie: I Vybitou baterii nahrate baterií nabitou. I Zapojte adaptér stídavého proudu. proudu, Pipojíte-li adaptér stídavéhopokracovatmzete bhem nabíjení jednotky bateriových zdroj v práci. 34 Referencní p írucka Jednotky bateriových zdroj a ízení spot eby Nabíjení jednotky bateriových zdroj Ä VAROVÁNÍ: Adaptér st ídavého proudu se b hem kazdého p ipojení do zásuvky zah ívá. Notebook se b zn zah ívá b hem dobíjení. Notebook nenabíjejte v kuf íku ani v jiném uzav eném prostoru, protoze by se jednota bateriových zdroj mohla p eh át.» Pipojte k notebooku adaptér stídavého proudu. Nabíjení mze trvat nkolik hodin. Pokud budete bhem nabíjení pokracovat v práci, mze se doba prodlouzit. Délka provozu notebooku s pln nabitou baterií závisí na modelu notebooku, nastavení ízení spoteby a úrovn pouzití. Optimální vyuzití baterií Pokud chcete, aby vám baterie vydrzela co nejdéle, dodrzujte následující pokyny: I Zapojte adaptér stídavého proudu, zejména pokud pouzíváte jednotku CD-ROM nebo DVD-ROM nebo libovolné externí pipojení, napíklad kartu PC nebo modem. Nastavte jas obrazovky na nejnizsí moznou úrove (FN+F1). Vzdy, kdyz budete chtít ponechat notebook njakou dobu v necinnosti, pepnte jej do úsporného rezimu. Pepnte notebook do rezimu spánku vzdy, kdyz budete chtít ulozit aktuální relaci, ale pitom nebudete notebook den nebo více pouzívat. Nastavte automatické casové limity, aby byla úspora energie co nejvtsí. Pokud je v notebooku dvourychlostní procesor, pouzívejte bhem kazdého napájení z baterie nizsí rychlost (jedná se o výchozí nastavení, které umozuje úsporu energie). Je-li notebook vybaven vypínacem bezdrátové komunikace, vypnte funkci bezdrátové komunikace, jestlize ji nepouzíváte. Stisknutím vypínace pro bezdrátovou komunikaci vypnte indikátor. I I I I I Referencní p írucka 35 Jednotky bateriových zdroj a ízení spot eby I Pokud máte kartu PC Card, napíklad síovou kartu, vyjmte ji v dob, kdy ji nepouzíváte. Nkteré karty PC Card vyuzívají velké mnozství energie, i kdyz nejsou aktivní. Jestlize pracujete s aplikací, která pouzívá sériový port nebo kartu PC, ukoncete tuto aplikaci, jakmile ji pestanete pouzívat. I Chcete-li prodlouzit zivotnost jednotky bateriových zdroj, postupujte také podle následujících pokyn: I I I Nenechávejte jednotku bateriových zdroj dlouhodob mimo provoz. Pokud máte více jednotek, pouzívejte je stídav. Po ukoncení práce s notebookem odpojte adaptér stídavého proudu. Jestlize notebook nebudete pouzívat a nebude zapnutý déle nez 2 týdny, vyjmte jednotku bateriových zdroj a ulozte ji.

13 Ä VAROVÁNÍ: Chcete-li zabránit poskození jednotky bateriových zdroj, nevystavujte ji dlouhodob vysokým teplotám. I Vysoké teploty zrychlují samovolné vybíjení ulozené jednotky bateriových zdroj. Chcete-li prodlouzit zivotnost ulozené nabité jednotky bateriových zdroj, ulozte ji na chladném, suchém míst. Pokud chcete udrzet pesnost ukazatele nabití baterie, provete ped pouzitím jednotky bateriových zdroj skladované po dobu 1 msíce nebo déle kalibraci. Jednotky bateriových zdroj nepouzívejte ani nenabíjejte pi vysokých teplotách. I I 36 Referencní p írucka Jednotky bateriových zdroj a ízení spot eby Likvidace pouzité jednotky bateriových zdroj Å VAROVÁNÍ: P i nesprávném zacházení hrozí nebezpecí popálení a poleptání. Nepokousejte se jednotku bateriových zdroj rozebírat, rozbíjet, propichovat ani zkratovat její kontakty. Nevystavujte baterii ohni ci teplotám vyssím nez 60 C (140 F), nepono ujte ji do vody. Pokud jednotka bateriových zdroj dosáhla konce zivotnosti, nelikvidujte ji spolecn s domovním odpadem. I V Evrop odevzdejte jednotky bateriových zdroj k recyklaci do sbrny nebo ji vrate spolecnosti HP, servisním partnerm nebo jejich zástupcm. V ostatních oblastech vyhledejte v brozue Svtová telefonní císla, která byla dodána s notebookem, telefonní císlo spolecnosti HP a na telefonní lince si vyzádejte informace o likvidaci jednotky bateriových zdroj. I Dalsí informace o bezpecnostních opateních a zpsobu likvidace jednotky bateriových zdroj a úplné znní naízení vládních orgán naleznete v pírucce Poznámky o pedpisech a bezpecnosti na disku CD-ROM Dokumentace. Referencní p írucka 37 4 P ipojení modemu a p ipojení k síti Pouzití modemu Modem mzete pipojit k telefonní lince a komunikovat s jinými pocítaci na celém svt. Mzete vyhledávat informace v síti Internet, odesílat a pijímat ové zprávy a pouzívat notebook k odesílání a pijímání faxových zpráv. V notebooku najdete nkolik program spolupracujících s modemem: I I I Internet Explorer prohlízec webových stránek, Outlook Express k odesílání a pijímání e- mailových zpráv, faxový software Konzola sluzby Fax operacního systému Windows k odesílání a pijímání fax. Nejlepsích výsledk dosáhnete pipojením ke kterémukoli poskytovateli sluzeb sít Internet nebo síti modem s modemy kompatibilními s protokolem V.90 nebo V.92. Pozádejte poskytovatele sluzeb sít Internet o seznam telefonních císel podporujících protokol V.90 nebo V.92. (S protokolem V.92 lze pomocí modemu pidrzovat více tok komunikace, tzn. v pípad píchozího volání bhem vyhledávání v síti Internet lze toto pipojení pidrzet, odpovdt na volání, a po dokoncení hovoru se vrátit zpt do sít Internet.) Maximální rychlost faxování je 14,4 kb/s, ackoliv kapacita modemu umozuje stahovat data vyssí rychlostí. Referencní p írucka 41 P ipojení modemu a p ipojení k síti P ipojení modemu Ä VAROVÁNÍ: Vestav ný modem nemusí pracovat s více telefonními linkami nebo na pobockových úst ednách (PBX), nelze jej p ipojit k telefonnímu automatu na mince a nepracuje se sériovými linkami. N která z t chto p ipojení mohou vést k p ekrocení elektrického nap tí a mohou zp sobit poruchu interního modemu. P ed p ipojením telefonní linky ov te její typ. 42 Referencní p írucka P ipojení modemu a p ipojení k síti Zvlástní omezení pro urcité zem I V mnoha zemích platí pravidla pro dobu cekání v pípad, ze se modemu opakovan nepodaí pipojit k poskytovateli sluzeb. Pocet povolených neúspsných pokus a doba, po kterou je nutné cekat ped dalsím pokusem o pipojení, se v jednotlivých zemích lisí. Informujte se u místní telekomunikacní spolecnosti. Napíklad pi vytácení císla z Itálie a nezdaeném pipojení k serveru nebo zrusení pipojení je nutné ped optovným vytocením téhoz císla minutu pockat. Vytocíte-li císlo díve, zobrazí se zpráva o zdrzení volání. Po ctvrtém nezdaeném pipojení bude nutné na dalsí vytocení císla pockat hodinu. Vytocíte-li císlo díve, zobrazí se zpráva týkající se zakázaných císel. I Pi pouzití modemu lze notebook chránit pomocí tlumice rázových vln ped poskozením bleskem nebo jinou prudkou zmnou naptí. Ke kabelu modemu mzete pipojit jakýkoli schválený typ tlumice rázových vln. Referencní p írucka 43 P ipojení modemu a p ipojení k síti Zm na nastavení modemu Modem je nastaven tak, aby byl kompatibilní s telefonními systémy a modemy ve vtsin zemí. V nkterých pípadech je vsak teba zmnit nastavení modemu podle místních podmínek. Máte-li otázky související s místními pozadavky, obrate se na píslusnou telefonní spolecnost. I Ovládací panely: Vtsinu nastavení modemu mzete zmnit v ovládacím panelu Moznosti telefonu a modemu. Pokud chcete nastavit rychlost pipojení, klepnte na tlacítko Vlastnosti na kart Modemy. Chcete-li nastavit moznosti vytácení, klepnte na tlacítko Upravit na kart Pravidla vytácení.

14 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Komunikacní software: Vtsina komunikacních aplikací obsahuje volby pro úpravu nastavení modemu. Podrobnjsí informace získáte v nápovd k píslusnému softwaru. Píkazy AT: adu prvk fungování modemu lze ovládat pomocí píkaz AT pro modem. Jde o zvlástní etzce znak, které jsou posílány modemu a slouzí k nastavení specifických podmínek. etzce tchto píkaz obvykle zacínají písmeny AT. Seznam píkaz AT pro vestavný modem najdete na disku CD Dokumentace. Otevete ovládací panel Moznosti telefonu a modemu. Na kart Modemy klepnte na tlacítko Vlastnosti. Na kart Upesnit mzete do pole pro zvlástní nastavení zadat píkazy AT. I I 44 Referencní p írucka P ipojení modemu a p ipojení k síti P ipojení k místní síti (LAN) Mzete se pipojit k místním sítím (LAN). Sít LAN umozují pístup k síovým prostedkm, jako jsou tiskárny a souborové servery v podnikové síti, a poskytují moznost pístupu k síti Internet. Pipojení k síti LAN: 1. Zkontrolujte, zda sí LAN podporuje standard pro pipojení Ethernet 10Base-T (10 Mb/s) nebo 100Base-TX (100 Mb/s). 2. Pipojte kabel LAN (není soucástí dodávky) k vestavnému portu LAN. Kabel musí mít konektor RJ Systém Windows automaticky rozpozná a nastaví pipojení k síti LAN. Chcete-li upravit nastavení, otevete v Ovládacích panelech panel Síová a telefonická pipojení. Informace o nastavení a pouzívání pipojení k síti LAN najdete v nápovd k systému Windows. Klepnte na tlacítko Start, pejdte na píkaz Nápovda a dále Podpora. Informace o nastavení sít vám poskytne správce sít. Dva indikátory u portu LAN signalizují stav pipojení: I I Zlutý indikátor oznacuje cinnost sít. Zelený indikátor oznacuje pipojení 100 Mb/s. Referencní p írucka 45 P ipojení modemu a p ipojení k síti Vytvo ení bezdrátových sí ových p ipojení (pouze u vybraných model ) Pokud je notebook vybaven vypínacem bezdrátové komunikace, mzete se prostednictvím rádiových vln pipojit k bezdrátové místní síti LAN (WLAN), a získat tak pístup k pocítacm a dalsím prostedkm v síti. Bezdrátová sí poskytuje veskeré funkce typické sít propojené kabely, ale nabízí navíc moznost zmny místa. Protoze je vás notebook pipojen k síti pomocí rádiových vln a ne kabel, mzete se v rámci sít pesunovat z místa na místo, napíklad ze své kanceláe do konferencní místnosti, a po celou dobu zstanete pipojeni k síti. Å VAROVÁNÍ: Vystavení úcink m zá ení vysokých frekvencí: Vyza ování tohoto za ízení je nizsí nez limity p edpis FCC o vystavení úcink m vysokých frekvencí. P esto by za ízení m lo být pouzíváno tak, aby byl mozný lidský kontakt p i b zném provozu minimalizován. Chcete-li zabránit moznosti p ekrocení limit p edpis FCC o vystavení úcink m vysokých frekvencí, m l by se p i b zném provozu clov k nacházet od antény dále nez 20 cm (8 palc ). 46 Referencní p írucka P ipojení modemu a p ipojení k síti Zapnutí a vypnutí bezdrátové komunikace Pokyny k nastavení bezdrátové komunikace pomocí sít WLAN naleznete v pírucce Go Wireless (Pouzití bezdrátové technologie), která je dodávána spolu s notebookem (pouze u vybraných model). které pouzívá bezdrátovou komunikaci, Píkladem zaízení, celulární modem. Pouzití tchto zaízeníje bezdrátová sí nebo mze být v nkterých situacích a prostedích omezeno, napíklad pi cestování letadlem. Pokud si nejste jisti, pozádejte ped zapnutím bezdrátového pipojení notebooku k síti o povolení. Ped pouzitím funkcí bezdrátové komunikace musíte v Itálii, Singapuru a pravdpodobn i nkterých dalsích zemích zakoupit licenci. Zapnutí komunikace a p ipojení Jestlize notebook obsahuje funkce bezdrátové sít , rozsvítí se po zapnutí komunikace v síti indikátor bezdrátové komunikace na celní stran notebooku. Jednotlivé zpsoby komunikace lze identifikovat v programu pro konfiguraci bezdrátového pipojení. 1. Jestlize není notebook zapnutý, zapnte jej. 2. Pokud bezdrátovou komunikaci bzn zapínáte a vypínáte vypínacem na celní stran, stisknte jej tak, aby se indikátor rozsvítil. Tím se ulozí pedchozí nastavení bezdrátové komunikace. nebo Klepnte na tlacítko Start a na píkaz Ovládací panely. Klepnte na panel Pipojení k síti a Internetu, na polozku Síová pipojení a vyberte ikonu bezdrátového síového pipojení. Pokud se nacházíte v potebné vzdálenosti od bezdrátové sít, notebook se automaticky pipojí. Chcete-li zkontrolovat stav bezdrátového pipojení, otevete v Ovládacích panelech panel Síová pipojení a vyberte pozadované pipojení. Referencní p írucka 47 P ipojení modemu a p ipojení k síti Vypnutí komunikace a ukoncení p ipojení 1. Zavete vsechny soubory umístné v ostatních pocítacích v síti.

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie.

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie. Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Acer Aspire řady 2000. Uživatelská příručka

Acer Aspire řady 2000. Uživatelská příručka Acer Aspire řady 2000 Uživatelská příručka Copy right 2003 Všechna práva vyhrazena. Notebook Acer Aspire řady 2000 uživatelská příručka Původní vydání: Srpen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací v

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PHOTOSMART

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Notebook Acer TravelMate série 220/260

Notebook Acer TravelMate série 220/260 Notebook Acer TravelMate série 220/260 Uživatelská příručka Copyright 2001. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate série 220/260 Informace v této publikaci

Více

Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka

Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka Copyright 2000. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate série 200 Původní vydání: Červen 2000 Informace

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Uživatelská příručka. Osobní počítač Řada VGC-LA

Uživatelská příručka. Osobní počítač Řada VGC-LA Uživatelská příručka Osobní počítač Řada VGC-LA n 2 Obsah Před zahájením práce...5 Upozornění...6 Dokumentace...7 Ergonomická pravidla...11 Začínáme...13 Umístění ovládacích prvků a konektorů...14 Kontrolky...19

Více

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka 5.0. vydání Obsah Bezpečnost 6 O vašem p ístroji 6 Kancelá ské aplikace 7 Síťové služby 7 Sdílená paměť 8 Mail for Exchange 8 Magnety a magnetická pole 8 Začínáme

Více

Aspire řady 5715Z/5315. Uživatelská příručka

Aspire řady 5715Z/5315. Uživatelská příručka Aspire řady 5715Z/5315 Uživatelská příručka Copyright 2007 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 5715Z/5315 Původní vydání: 05/2007 Pravidelné úpravy

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/591833

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/591833 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se BLAUPUNKT

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

B30 Uživatelská příručka

B30 Uživatelská příručka B30 Uživatelská příručka Obsah 1. Zabezpečení... 4 2. Začínáme... 6 2.1. Baterie... 6 2.1.1. Instalace a odinstalace baterie... 6 2.1.2. Nabíjení baterie... 6 2.1.3. Používání baterie... 7 2.1.4. Indikátor

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One 2007 www.lexmark.com Obsah Vyhledání informací o tiskárně...15 Vyhledání informací o tiskárně...15 Poznámka k operačnímu systému...19 Poznámka k operačnímu

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení paměťové karty 9 Poutko 9 Nabíjení baterie 9 Zapnutí a vypnutí

Více

Příručka správy stolního počítače HP Business PC

Příručka správy stolního počítače HP Business PC Příručka správy stolního počítače HP Business PC Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Microsoft, Windows,

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com GT-S7580 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Nokia 5250 - Uživatelská příručka

Nokia 5250 - Uživatelská příručka Nokia 5250 - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Hledání nápovědy 9 Nápověda v přístroji 9 Podpora 9 Aktualizace softwaru zasílané bezdrátově 10

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více