1. eský jazyk a literatura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. eský jazyk a literatura"

Transkript

1 1. eský jazyk a literatura 27

2 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková Vzdlávací obor: eský jazyk a literatura Vyuovací pedmt: eský jazyk a literatura 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Vyuovací pedmt eský jazyk a literatura vychází ze vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura z RVP GV. Cílem eského jazyka a literatury je získání dobré znalosti mateského jazyka, orientace v rzných komunikativních situacích, posouzení kvality literárního nebo filmového díla a divadelního pedstavení, jejich interpretace a aktivní vazení do kulturního kontextu. Prostednictvím svého obsahu v literární ásti vyuovací pedmt tíbí vkus žáka, kladn ovlivuje jeho názory, postoje a hodnotovou orientaci a formuje jeho mravní a sociální cítní. Pedmt eský jazyk a literatura úzce spolupracuje s celou adou dalších vyuovacích pedmt, s jejichž náplní obsahov souvisí. Jedná se o tyto pedmty: Djepis (historický a spoleenský kontext) Cizí jazyky (jazykové jevy píbuzné, odlišné) Hudební a výtvarná výchova (umlecké smry) Spoleenské vdy (náboženské a filozofické systémy) Informaní a komunikaní technologie eský jazyk a literatura je maturitní pedmt, který je vyuován ve všech ronících vyššího gymnázia. Roník Hodinová dotace 1. roník a kvinta 3/1 2. roník a sexta 3 3. roník a septima 3/1 4. roník a oktáva 4 Na vyšším gymnáziu jsou pedmtu ve 4. roníku a v oktáv vnovány tyi hodiny týdn, v obsahovém dlení na dva bloky: eský jazyk a 1 hod/týden literatura 3 hod/týden. V 1., 2. a 3. roníku a v kvint, sext a septim se hodinová dotace snižuje na 3 hodiny týdn literatura 2 hod./týden. Výuka eského jazyka a v 1. a 3. roníku a v kvint a septim probíhá ve tíd dlené na dv skupiny vždy s poloviním potem žák. Vyuuje se v bžných uebnách, podle poteby i v multi uebn a v informaním centru školy, kde je umístna rovnž knihovna s pístupem k internetu. Z metod a forem realizace vzdlávacího obsahu se v eském jazyku a literatue používá krom frontální výuky také kooperativní, interaktivní a projektová výuka, práce s primárními texty a diskuse. 28

3 Navíc mají studenti tetích a tvrtých roník, septim a oktáv možnost pihlásit se do volitelného pedmtu Literární seminá, ve kterém dochází k dalšímu rozšiování získaných znalostí a upevování dovedností (skupinová práce, interpretace textu, projektová výuka, diskuse, seminární formy práce obecn, povinné roníkové práce a jejich prezentace a obhajoba, návštvy divadelních pedstavení, filmové projekce). Ve tvrtém roníku a oktáv mohou studenti navštvovat volitelný pedmt Rétorika, jehož cílem je zlepšení jazykových a komunikaních dovedností (interaktivní, kooperativní a projektová výuka). b) Zalenní tematických okruh prezových témat PREZOVÁ TÉMATA TEMATICKÝ CELEK RONÍK Osobnostní a sociální výchova Poznání a rozvoj vlastní osobnosti 1., kvinta 2., sexta Výchova k myšlení Žijeme v Evrop v evropských a globálních 1., kvinta souvislostech Multikulturní výchova Základní problémy sociokulturních rozdíl 1., kvinta Environmentální výchova lovk a životní prostedí 2., sexta Mediální výchova Media a produkce Mediální produkty a jejich významy Úinky produkce a vliv medií c) Výchovné a vzdlávací strategie Kompetence k uení frontální, skupinová, individuální výuka referáty, diskuse aktivní práce s rznými zdroji informací, jejich porovnávání, zhodnocení pínosu, kritické posouzení 29

4 Kompetence k ešení problém samostatná etba, písemné a ústní formulování vlastních tenáských zážitk a posteh, hodnocení, interpretace díla nebo ukázky, formulace kritických soud prezentace vlastní práce (nap. ve školním asopisu Doutnák), referáty, diskuse aktivní práce s rznými zdroji informací, jejich porovnávání, zhodnocení pínosu, kritické posouzení samostatná domácí i školní innost dramatický pednes, mluvnická a umlecká vystoupení (nap. na školní akademii) Kompetence komunikativní samostatná etba, písemné a ústní formulování vlastních tenáských zážitk a posteh, hodnocení, interpretace díla nebo ukázky, formulace kritických soud dramatický pednes, mluvnická a umlecká vystoupení (nap. na školní akademii) referáty, diskuse vlastní literární innost a první veejné prezentace úast v soutžích a na olympiádách Kompetence sociální a personální besedy, pednášky, návštvy kulturních akcích prezentace vlastní práce (nap. ve školním asopisu Doutnák) hodnocení vlastní práce, práce spolužáka nebo skupiny, pedávání vlastních zkušeností a poznatk Kompetence obanské besedy, pednášky, návštvy kulturních akcí prezentace vlastní práce (nap. ve školním asopisu Doutnák vlastní literární innost a první veejné prezentace Kompetence k podnikavosti vydávání školního asopisu poádání školních akademií 2. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu 30

5 Roník: 1. roník a kvinta Oekávané výstupy Žák na základ rozboru text v J a cizím jazyce vyloží základní principy dvou rozdílných jazykových typ pojmenuje jednotlivá období vývoje J a dle výrazných hláskových jev zhruba zaadí text do asového období objasní klasifikaci eských hlásek a samohlásek zachytí a opraví odchylky od spisovné výslovnosti uplatuje zásady eského pravopisu v praxi Obsah uiva KAPITOLY Z JAZYKOVDY typologie jazyk, jazyková kultura historický vývoj eštiny ZVUKOVÁ A GRAFICKÁ STRÁNKA J hláskosloví výslovnost spodoba pravopis a nauka o nm PT a TO Žijeme v Evrop (diskusní kruh) Základní problémy sociokulturních rozdíl (diskusní kruh) definuje funkní styly, postupy a útvary vzájemn odlišuje a tvoí útvary prost sdlovacího stylu, pi formulování text používá vhodné jazykové prostedky vysvtlí hlavní znaky zásady jednotlivých slohových útvar, formuluje jednoduché slohové útvary uruje základní kompoziní principy, rozlišuje lit.druhy a žánry, demonstruje je na konkrétních píklady z eské a svtové literatury textu identifikuje nejpoužívanjší tropy a figury vyhledává zvláštnosti a specifika jazykové výstavby textu STYLISTIKA text a styl, slohotvorní initelé slohové postupy, útvary míra pipravenosti, veejnosti, oficiálnosti, mluvenost a psanost, text a komunikaní situace funkní styly prost sdlovací styl (mluvené a psané útvary) vypravování popis, líení charakteristika OBECNÁ CHARAKTERISTIKA LITERATURY, ZÁKLADY LITERÁRNÍ VDY struktura díla literární druhy a žánry literární interpretace nejdležitjší zdroje evropské literatury (antika, Bible) Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti (slohová práce) 31

6 konfrontací znalostí historického vývoje a informací o literárním vývoji dokládá septí literatury, kultury a historie vysvtluje okolnosti vzniku a existence jinojazyných literárních projev na našem území, vyjmenuje nejdležitjší z nich, zdvodní svj výbr srovnává eskou literární tvorbu se zahraniní, diskutuje o dvodech rozdílné úrovn literární tvorby u nás a v jiných zemích Evropy POÁTKY PSANÉ LITERATURY VE SVT Antická literatura Stedovká literatura ESKÁ LITERATURA Poátky písemnictví v eských zemích. eská literatura od nástupu Lucemburk v 70.letech 15.stol. Renesance, humanismus, baroko Klasicismus, raný romantismus eská literatura za národního obrození Roník: 2. roník a sexta Oekávané výstupy Žák rozlišuje slovní druhy zvládá skloování jmen a asování sloves seznamuje se s vývojovými tendencemi rozlišuje mezi druhy pojmenování, v komunikaci využívá prostedky z rzných oblastí slovní zásoby, vyjmenuje významné slovníky a pracuje s nimi v rzných komunikaních situacích úeln využívá své znalosti z tvarosloví Obsah uiva TVAROSLOVÍ mluvnické kategorie jmen mluvnické kategorie sloves LEXIKOLOGIE význam a druhy pojmenování, slovní zásoba, slovníky a práce s nimi NAUKA O TVOENÍ SLOV funkní a formální tvarosloví PT a TO 32

7 prakticky zvládá útvary administrativního stylu sestaví profesní životopis v krátkých mluvnických i písemných cvieních obhájí svoje stanovisko, vysvtlí své postoje, zdvodní názory, úeln reaguje v simulovaných komunikaních situacích charakterizuje spoleenský a historický vývoj konce 19. a 1.poloviny 20.století v echách i v Evrop. posuzuje vliv evropské literární produkce na eskou literaturu Roník: 3. roník a septima STYLISTIKA administrativní sty kapitoly z nauky o komunikaci: komunikaní strategie, funkce komunikát, míra pipravenosti, veejnosti, oficiálnosti, mluvnost a psanost, text a komunikaní situace LITERATURA eská literatura za národního obrození eská literatura v 90. letech 19.stol. Literární moderna Buii Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti (simulace komunikaních situací) EV: lovk a životní prostedí (výklad) Oekávané výstupy Žák pojmenuje a pi formulování textu zohleduje funkci jednotlivých vtných len i vedlejších vt a vztahy mezi nimi dokládá na pehledných grafických znázornní vt i souvtí pozná chybnou formulaci, pojmenuje chybu a vtu peformuluje teoretické znalosti syntaxe penáší do praxe a aplikuje pravidla interpunkce v úvaze a eseji dokazuje samostatnost uvažování a jazykovou vytíbenost svého projevu realizuje základní publicistické útvary posoudí hodnoty usnadující mladým lidem vstup do života, vztah a manželství, usiluje o jejich naplnní Obsah uiva SYNTAX skladební vztahy, valenní teorie,skladební jevy, rozbory pravopis interpunkce STYLISTIKA úvaha, esej publicistický styl monolog a dialog, e pímá a nepímá text a komunikaní situace vztahy v rodin, mezigeneraní soužití, pomoc handicapovaným a nemocným lidem partnerství, rodina, náhradní rodinná pée a její formy, PT a TO MV: Úinky produkce a vliv médií (diskusní kruh) Media a produkce (školní asopis, videoreportáž,) Mediální produkty a jejich 33

8 ústavní pée významy (návrh vlastního reklamního materiálu) posuzuje vliv evropské literární produkce na eskou literaturu definuje jednotlivé významné umlecké smry a jejich hlavní rysy, pojmenuje je ve vybraných textech. LITERATURA svtová literatura 1.poloviny 20.stol. eská literatura 1.poloviny 20.století eská literatura za okupace Roník: 4. roník a oktáva Oekávané výstupy Obsah uiva PT a TO Žák vhodn aplikuje zásady odborného stylu pi formulování odborného textu stylizuje text s umleckými prvky v enických cvieních a simulovaných komunikaních situacích prokazuje kvalitu svého enického projevu, využívá své znalosti k dosažení svého komunikaního zámru na základ vlastní etby objasní význam výrazných literárních osobností 2.poloviny 20.století, pomocí svých literárn historických znalostí vysvtluje souvislosti mezi spoleenským, historickým a kulturním vývojem na textech dokládá zvláštnosti individuálního stylu jednotlivých autor a specifické postupy v jejich dílech STYLISTIKA odborný styl - referát, výklad umlecký styl (vybrané útvary, esej) administrativní styl enický styl LITERATURA vybrané národní literatury ve 2. polovin 20.století drama a divadlo eská literatura ve 2.polovin 20.století, vybrané osobnosti osobnosti a skupiny souasné literární scény MV: Úinky produkce a vliv médií (diskusní kruh) Mediální produkty a jejich význam(školní asopis) 34

9 Volitelný pedmt - dvouletý Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková Vzdlávací obor: eský jazyk a literatura Vyuovací pedmt: Literární seminá 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Literární seminá je dvouletý volitelný pedmt urený zájemcm o etbu a hlubší studium literatury a hlavn zájemcm o studium bohemistiky, žurnalistiky a uitelství pro 1. stupe základních škol. Obsahov navazuje na uivo eského jazyka a literatury, ale je více zamen na práci s umleckými texty. Umožuje studentm nejen systematizovat, ale také doplnit a prohloubit literární a literárn teoretické znalosti. Vede je k formování hlubšího vztahu k literatue a jazyku, k formování schopností analyzovat literární ukázky a vyjadovat vlastní názory na umlecká díla a ke zvýšení jazykové kultury jejich projev. Témat zpracovaných literárn lze využít i pro slohové ztvárnní, pi kterých si studenti procvií své stylistické dovednosti a upevní pravopisné a gramatické znalosti. Povaze pedmtu budou odpovídat i vyuovací metody referáty, besedy, diskuse, rozbory dl, skupinová práce. Je možná i spolupráce s Mstskou knihovnou v Uherském Brod a návštva divadelních pedstavení. Volitelný pedmt - dvouletý Pedmt Roník Hodinová dotace Literární seminá 3. roník a septima 2 4. roník a oktáva 3 35

10 b) Zalenní tematických okruh prezových témat PREZOVÁ TÉMATA TEMATICKÝ CELEK RONÍK Osobnostní a sociální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Úvod do literární teorie Teorie verše Vývoj balady v eské literatue Humor a satira v eské literatue Vývoj eského novináství Vývoj dtské literatury Filmová a televizní tvorba Literární kritika Literární asopisy Sci-fi a fantasy literatura Významné etapy ve vývoji eské a svtové literatury Úvod do literární teorie Teorie verše Vývoj balady v eské literatue Humor a satira v eské literatue Vývoj eského novináství Vývoj dtské literatury Filmová a televizní tvorba Literární kritika Literární asopisy Sci-fi a fantasy literatura Významné etapy ve vývoji eské a svtové literatury ; ; Multikulturní výchova Úvod do literární teorie Teorie verše Vývoj balady v eské literatue Humor a satira v eské literatue Vývoj eského novináství Vývoj dtské literatury Filmová a televizní tvorba Literární kritika Literární asopisy Sci-fi a fantasy literatura Významné etapy ve vývoji eské a svtové literatury ; 36

11 Environmentální výchova Vývoj eského novináství Filmová a televizní tvorba Mediální výchova Humor a satira v eské literatue Vývoj eského novináství Vývoj dtské literatury Filmová a televizní tvorba Literární kritika Literární asopisy Kompetence k uení c) Výchovné a vzdlávací strategie žák získávání a upevuje si poznatky díky rzným strategiím - frontální, skupinová, individuální výuka práce s rznými zdroji informací, jejich kritické hodnocení získané informace prezentuje formou referát, zapojuje se do diskuze Kompetence k ešení problém žák je veden k etb, aktivn se podílí na rozborech ukázek, formuluje vlastní názory, argumentuje diskuse týkající se vybraných ukázek prezentace vlastní práce Kompetence komunikativní rozbory ukázek, formulování vlastních názor, využívá odborný jazyk práce s rznými zdroji informací prezentuje svou práci - referáty, zapojuje se do diskuse Kompetence sociální a personální prezentace vlastní práce referáty, diskuse hodnocení prací spolužák vyjádení a obhajoba vlastních názor na díla Kompetence obanské respektuje rznorodost hodnot 37

12 rozšiuje své poznání a chápání kulturních hodnot - návštva divadelního (pípadn filmového) pedstavení vlastní literární innost Kompetence k podnikavosti stanovuje si cíle, kriticky hodnotí úspšnost uplatuje vlastní iniciativu a tvoivost rozvíjí své odborné znalosti, rozpozná píležitosti pro svj rozvoj Roník: 3. roník a septima 2. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu Oekávané výstupy Žák dokáže urit typické znaky epického, lyrického, dramatického a lyrickoepického díla orientuje se v základních žánrech literatury faktu dokáže urit hlavní a vedlejší téma díla, rozezná kompoziní postupy a obrazná vyjádení Obsah uiva Úvod do literární teorie Literární druhy Žánry literatury faktu Struktura literárního díla PT a TO Sociální Jsme Evropané Multikulturalita dokáže urit základní znaky jednotlivých systém rozebere urené ukázky na stopy a urí zvukové prostedky nalezne baladické prvky v básnických i prozaických textech dokáže spojit vznik balad s událostmi ve spolenosti Teorie verše Sylabotónický systém asomrný systém Tónický, sylabický systém, volný verš Zvukové prostedky ve verši Vývoj balady v eské literatue Balada v ústní lidové slovesnosti Balada umlá Baladicky ladná próza Sociální Jsme Evropané Multikulturalita Sociální Jsme Evropané 38

13 vysvtlí rozdíl mezi humorem a satirou urí, která historická období a které historické události se odrážejí v humoristických a satirických dílech dokáže posoudit vliv novin na tenáe dokáže rozlišit základní publicistické útvary, všímá si výraz typických pro vyjadování žurnalist zná naše minulá i souasná nejvýznamnjší periodika vytvoí fiktivní rozhovor se zadanou literární postavou i autorem zpracuje zadané téma jako reportáž, fejeton Humor a satira v eské literatue Satira v eské literatue století Humoristická literatura Humoristické asopisy Vývoj eského novináství Vznik a vývoj eského novináství do 1. poloviny 19. století Významné noviny a asopisy od 2. poloviny 19. století do roku 1948 Novináství v letech Novináství v souasnosti Naši významní novinái Multikulturali ta Sociální Jsme Evropané Multikulturali ta MV:Média a produkce MV: Úinky produkce a vliv médií MV: Tvorba ho sdlení Sociální Jsme Evropané Multikulturali ta MV: Vnímání autora ch sdlení MV: Média a produkce MV: Mediální produkty a jejich významy MV: Úinky produkce a vliv médií MV: Tvorba ho 39

14 sdlení EV: Lidské aktivity a problémy životního prostedí Roník: 4. a oktáva Oekávané výstupy Žák interpretuje filmová a televizní zpracování literárních dl vysvtlí rozdíly mezi literárním a filmovým (televizním) zpracováním pokusí se o vytvoení ásti filmového scénáe podle vybrané literární ukázky zná nejvýznamnjší literární asopisy a autory s nimi spojené chápe vztah mezi soudobou literární produkcí a literárními asopisy interpretuje jejich pínos pro vývoj literatury a literárního myšlení Obsah uiva Filmová a televizní tvorba Nmý film Film v 1. polovin 20. století Film od 2. polovin 20. století do souasnosti Literární asopisy Literární asopisy 19. a 1. poloviny 20. století Literární asopisy exilové a samizdatové Souasná produkce PT a TO Sociální Jsme Evropané Multikulturali ta EV: Lidské aktivity a problémy životního prostedí MV: Média a produkce MV: Mediální produkty a jejich významy MV: Tvorba ho sdlení OSV Jsme Evropané Multikulturali ta MV: 40

15 vysvtlí rozdíl mezi sci-fi a fantasy literaturou zná nejvýznamnjší autory a jejich díla dokáže objasnit oblibu sci-fi a fantasy literatury v souasné dob dokáže v dílech najít prvky varující lidstvo vystihne podstatné rysy základních období ve vývoji eské i svtové literatury, významných umleckých smr, uvede jejich pedstavitele a interpretuje jejich pínos pro vývoj literatury vysvtlí specifinost vývoje eské literatury a vyloží její postavení v kontextu literatury svtové Sci-fi a fantasy literatura Rozdíl mezi sci-fi a fantasy literaturou Pedchdci sci-fi a vývoj sci-fi literatury Vývoj fantasy literatury Významné etapy ve vývoji eské a svtové literatury Vývoj eské a svtové literatury s drazem na autory v hodinách literatury neprobírané, v pípad eské literatury i zakázané Vnímání autora ch sdlení MV: Média a produkce MV: Mediální produkty a jejich významy MV: Úinky produkce a vliv médií MV: Tvorba ho sdlení Sociální Jsme Evropané Multikulturalita Sociální Jsme Evropané Multikulturalita 41

16 Volitelný pedmt - jednoletý Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková Vzdlávací obor: eský jazyk a literatura Vyuovací pedmt: Rétorika 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Cílem jednoletého semináe Rétorika je ešení problematiky modern pojaté rétoriky navazující na klasické období této disciplíny. Jsou v nm komentovány vybrané zásady ze všech hlavních složek rétoriky invence, kompozice, elokace a pednes, které mají význam pro souasnou enickou praxi. Vyuovací pedmt se skládá ze dvou hlavních ástí verbální, kde je hlavní pozornost vnována enickým žánrm, specifickým jazykovým enickým prostedkm ( figurám a tropm), výstavb textu a logickým aspektm rétoriky. ást nonverbální rétoriky zahrnuje základy haptiky, proxemiky, kineziky, testíky, mimiky a posturiky. Pedmt velmi úzce spolupracuje s adou dalších obor, zejména psychologií, sociologií, - zahrnuje psycholingvistiku a sociolingvistiku. Studenti v rámci Rétoriky se také uí pracovat s mikrofonem ( úzká spolupráce s Domem kultury v Uherském Brod), na pódiu, na kterém se zárove uí pohybovat. Spolupracujeme s dabingovým studiem, s televizí RTA a radiem as ve Zlín. Bhem samostatných výstup jsou studenti natáeni na video, z kterého se uí uvdomovat si pípadné verbální i neverbální nedostatky. Do obsahu pedmtu jsou zalenny tematické okruhy tchto prezových témat: 2. osobnostní a sociální výchova 3. výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 4. multikulturní výchova 5. environmentální výchova 6. výchova Pedmt Roník Hodinová dotace Rétorika 4. roník a oktáva 3 42

17 b) Zalenní tematických okruh prezových témat PREZOVÁ TÉMATA TEMATICKÝ CELEK RONÍK Osobnostní a sociální výchova Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Seberegulace Efektivní ešení problém Sociální Morálka všedního dne 4.+ O Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Žijeme v Evrop 4.+ O Multikulturní výchova Psychosociální aspekty interkulturality Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z rzného kulturního prostedí Environmentální výchova lovk a životní prostedí 4.+ O 4.+ O Mediální výchova Média a produkce Mediální produkty a jejich významy Uživatelé Úinky produkce a vliv médií Role médií 4.+ O Kompetence k uení frontální výuka c) Výchovné a vzdlávací strategie individuální výuka žák si svou pípravu do výuky sám pipravuje žák je veden k samostatnému vyhledávání informací žák pracuje s odbornou literaturou Kompetence k ešení problém diskuse - žák rozpozná problém, objasní jeho podstatu - využívá logických aspekt rétoriky vytváí hypotézy rétorická cviení - uplatuje díve získané vdomosti a dovednosti 43

18 empatická cviení na daná témata svá tvrzení dokládá argumenty - žák formuluje své závry žák se snaží vystihnout podstatu problému, zvažuje klady a zápory jednotlivých variant ešení Kompetence komunikativní eová prezentace vlastních prací vyjadování -žák je veden k souvislému a spisovnému -zná odbornou terminologii enické žánry:agitaní, nauné, církevní, píležitostní Kompetence sociální a personální vlastní hodnocení své práce (na základ video záznamu) - žák se uí pijímat kritiku hodnocení práce spolužáka (i pomoc videozáznamu) vlastní zkušenosti pedávání vlastních zkušeností a poznatk Kompetence obanské - žák uplatuje veejné projevy - žák respektuje rznorodost hodnot, názor, uí se pracovat se zptnou vazbou enické žánry právní - žák se v projevech uí toleranci v multikulturním prostedí projevy píležitostné Kompetence k podnikavosti stanovuje si cíle, kriticky hodnotí úspšnost uplatuje vlastní iniciativu a tvoivost rozvíjí své odborné znalosti, rozpozná píležitosti pro svj rozvoj 44

19 2.Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu Roník: 4. roník a oktáva Oekávané výstupy Žák Nauí se chápat interdisciplinárnost rétoriky Zvládne empatii Pochopí aspekty vedoucí k úspšnosti eníka Zvládne veejný projev,jeho spisovnost, adresnost a sugestivnost Zvládne a rozliší žánry agitaní, nauné píležitostné rozšíí si aktivní a pasivní slovník chápe mnohoznanost slov chápe jednoznanost,splnitelnost slov pracuje se synonymy pochopí nebezpeí paronym nauí se sugestivnosti projevu Rozliší falešná syntagmata nauí se sestavovat vty dbá na délku vtysrozumitelnost zvládne slovosled a vtosled zvládne intonaci nauí se správnému frázování Obsah uiva eová a rétorika enický styl a enické žánry Lexikální stránka projev Vtná stavba enických projev Zvuková modulace enických projev PT a TO Žijeme v Evrop Základní problémy sociokulturních rozdíl EV Základní problémy sociokulturních rozdíl Sociál ní seberegulace Žijeme v Evrop Vztah k multilingvní situaci MV: Mediální produkty a 45

20 rozpozná pauzy nauí se dodržovat pízvuk a vtný draz nauí se chápat presupozici reakní as inicianí as simultánní as rozpoznaá pomr mezi reálným a redundantním asem psychosomatický stav komunikant empatii komunikant popíše a vysvtlí sugestivní, dramatické a ozdobné prostedky pochopí kategoriální znaky kreovaného svta politické propagandy nauí se persvazivní techniky politických projev seznámí se s významovými smry slov nauí se argumentovat rozpozná deistické aspekty rozpozná sofistu zvládne usuzování,definování a klasifikaci definuje signály,ilustrátory,regulátor y,adaptéry zvládne základy haptiky,posturiky,kinetiky,mi miky, nauí se technice managementu psobnosti pochopí význam sebeúcty a seberealizace zvládne pesilové hry pochopí úspch skrytý v oblékání Extralingvistické prostedky Figury a tropy Politické enické projevy Logické aspekty rétoriky Nonverbální jejich významy Uživatelé Úinky produkce Sociální EV Média a produkce Uživatelé Role médií Základní problémy sociokulturních problém Psychosociální aspekty interkulturality Seberegulace Sociální Morálka všedního dne Spolupráce a soutž 46

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina Latina 244 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Pedmt Latina

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Zvuková stránka jazyka Systém českých hlásek, zásady správné výslovnosti, prostředky souvislé řeči

Zvuková stránka jazyka Systém českých hlásek, zásady správné výslovnosti, prostředky souvislé řeči Vyučovací předmět Český jazyk a literatura Týdenní hodinová dotace 3 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 108 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák: vysvětlí pojem jazyk a řeč,

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

3.4.1. Tabulace učebního plánu

3.4.1. Tabulace učebního plánu 3.4.1. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: LITERÁRNÍ KOMUNIKACE Ročník: Kvinta, I. ročník Úvod do studia literatury Nejstarší světové literatury Základy literární teorie Nejstarší

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupe: Jazyková výchova. 6. roník

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupe: Jazyková výchova. 6. roník Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupe: Jazyková výchova 6. roník Samostatn pracuje s Pravidly eského pravopisu, SS a s dalšími slovníky a pírukami. Vyhledává samostatn

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁIA) 1. Obsahové vymezení V předmětu geografie se realizuje obsah vzdělávacího oboru Geografie, část vzdělávacího oboru Geologie a části

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Úvod do uiva Opakování uiva 7. roníku Zptná vazba: 1x týdn kratší pravopisné cviení/doplovaka, v prbhu ústní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk Nmecký jazyk 130 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012 Msíc: Záí Mluvnice Úvod do uiva Opakování uiva 7. roníku Obohacování slovní zásoby Nauka o tvoení slov Zptná vazba:

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Uivo: Jazyk a jeho útvary Náeí a nadnáení útvary Spisovný jazyk Jazykové píruky Zvuková stránka jazyka Hláskosloví

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Rétorika a umění prezentace

Rétorika a umění prezentace školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Z V 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Platnost dokumentu : od 1. 9. 2015 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl v uvedené

Více

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Ruský jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Ruský jazyk Ruský jazyk 223 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Ruský jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové asové a organizaní vymezení pedmtu

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

Vzdělávací oblast Předmět Studium Celkové

Vzdělávací oblast Předmět Studium Celkové Poznámka k přechodnému období Naše škola se snaží pružně reagovat na poptávku žáků vzhledem k volbě seminářů a volitelných předmětů. Protože chceme nabídnout žákům co nejširší rozsah těchto předmětů, rozhodli

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti Předmět: Seminář anglická literatura Ročník: oktáva, 4. ročník Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium Vypracoval: PhDr. Jitka Stráská Očekávaný výstup

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA 1. Obsahové vymezení poznání SYSTÉMu LATINSKÉ GRAMATIKY, jejíž osvojení výrazně přispívá k rozvoji logického myšlení ODBORNÁ JAZYKOVÁ TERMINOLOGIE připravuje ke studiu filologických

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 CHARAKTERISTIKA PŘEDĚTU ATEATIKA 1 1. Obsahové vymezení (čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) atematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především: k logickému, abstraktnímu

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Vzdělávací obor český jazyk a literatura je realizován v povinném předmětu český jazyk a literatura a ve volitelných

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6.

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6. Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Jazyková výchova - samostatně pracuje s Pravidly českého jazyka, se Slovníkem spisovné češtiny a dalšími

Více

ÚVOD DO STUDIA JAZYKA - JAZYK A ŘEČ

ÚVOD DO STUDIA JAZYKA - JAZYK A ŘEČ 1 z 5 Čtyřleté gymnázium ÚVOD DO STUDIA JAZYKA - JAZYK A ŘEČ Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Vyučovací předmět Úvod do studia jazyka realizuje část vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a e emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy;

Více

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen Roní plán pro 1.roník Genetická metoda Oblast eský jazyk a literatura Oekávané výstupy Žák: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním uvdomuje si správné držení tla pi psaní používá k psaní mazací

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Literatura TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ prima Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden, 70hod/rok Literatura pro 1. ročník středních

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

8. Deskriptivní geometrie

8. Deskriptivní geometrie 8. Deskriptivní geometrie 337 Volitelný pedmt - dvouletý Vzdlávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdlávací obor: Matematika a její aplikace Vyuovací pedmt: Deskriptivní geometrie 1. Charakteristika

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Opakování 6. roníku Tvarosloví Co už umíme z tvarosloví Zájmeno jenž Zptná vazba: písemná práce:

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

6. Učební osnovy. 6.1 Český jazyk a literatura. 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6. Učební osnovy. 6.1 Český jazyk a literatura. 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6. Učební osnovy 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA 1. Obsahové vymezení poznání SYSTÉMu LATINSKÉ GRAMATIKY, jejíž osvojení výrazně přispívá k rozvoji logického myšlení ODBORNÁ JAZYKOVÁ TERMINOLOGIE připravuje ke studiu filologických

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Tematické okruhy průřezového tématu Komunikační a slohová výchova - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy; -

Více

Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník

Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník Výtvarný obor Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT XX.1.B Samostatné práce - Projekt Charakteristika předmětu: SAMOSTATNÉ PRÁCE - PROJEKT ve vyšším

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Ekologická výchova ve vzd lávacích dokumentech a v eduka ním procesu

Ekologická výchova ve vzd lávacích dokumentech a v eduka ním procesu Ekologická výchova ve vzdlávacích dokumentech a v edukaním procesu kolní environmentální vzdlávání, výchova a osvta kola jako instituce poznání a pochopení ekologických souvislostí - uvdomní si rizik z

Více

Gymnázium Rumburk (kvinta osmiletého gymnázia a první ročník čtyřletého)

Gymnázium Rumburk (kvinta osmiletého gymnázia a první ročník čtyřletého) Gymnázium Rumburk (kvinta osmiletého gymnázia a první ročník čtyřletého) Předmět: Český jazyk a literatura Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Charakteristika vyučovacího

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba

5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba 5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba Ročník 1. 2 3. 4. Hodinová dotace Mediální a literární tvorba 0 R (1-2) R (1-2) 0 Mediální a literární tvorba v AJ 0 R (1-2)

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 13. - ČESKÝ JAZYK Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Český jazyk 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obsahové, časové a organizační

Více

Předmět: R U S K Ý J A Z Y K

Předmět: R U S K Ý J A Z Y K 05-ŠVP-Ruský jazyk-1,2,3,4 strana 1 (celkem 10) 1.9.2014 Předmět: R U S K Ý J A Z Y K Charakteristika předmětu: Cílem předmětu je osvojování si jazykových prostředků a funkcí, rozšiřování slovní zásoby

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace Charakteristika vyuovacího pedmtu 1. Vzdlávací oblast pedmtu Rozvíjení receptivních, produktivních a interaktivních eových dovedností Hlasité, plynulé a foneticky správné

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Volitelný český jazyk

Volitelný český jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Základy společenských věd - Kvinta, 1. ročník

Základy společenských věd - Kvinta, 1. ročník - Kvinta, 1. ročník Základy společenských věd Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Kompetence k řešení

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Německý jazyk - Kvinta

Německý jazyk - Kvinta - Kvinta Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

4.9.15. Angličtina III

4.9.15. Angličtina III 4.9.15. Angličtina III Seminář je jednoletý, určený pro studenty čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je zvládnutí mluvených i písemných jazykových dovedností, v rámci

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Jazyk jako prostředek komunikace Český jazyk a literatura Alexandra Vokřálová 01 -

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více