1. eský jazyk a literatura

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. eský jazyk a literatura"

Transkript

1 1. eský jazyk a literatura 27

2 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková Vzdlávací obor: eský jazyk a literatura Vyuovací pedmt: eský jazyk a literatura 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Vyuovací pedmt eský jazyk a literatura vychází ze vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura z RVP GV. Cílem eského jazyka a literatury je získání dobré znalosti mateského jazyka, orientace v rzných komunikativních situacích, posouzení kvality literárního nebo filmového díla a divadelního pedstavení, jejich interpretace a aktivní vazení do kulturního kontextu. Prostednictvím svého obsahu v literární ásti vyuovací pedmt tíbí vkus žáka, kladn ovlivuje jeho názory, postoje a hodnotovou orientaci a formuje jeho mravní a sociální cítní. Pedmt eský jazyk a literatura úzce spolupracuje s celou adou dalších vyuovacích pedmt, s jejichž náplní obsahov souvisí. Jedná se o tyto pedmty: Djepis (historický a spoleenský kontext) Cizí jazyky (jazykové jevy píbuzné, odlišné) Hudební a výtvarná výchova (umlecké smry) Spoleenské vdy (náboženské a filozofické systémy) Informaní a komunikaní technologie eský jazyk a literatura je maturitní pedmt, který je vyuován ve všech ronících vyššího gymnázia. Roník Hodinová dotace 1. roník a kvinta 3/1 2. roník a sexta 3 3. roník a septima 3/1 4. roník a oktáva 4 Na vyšším gymnáziu jsou pedmtu ve 4. roníku a v oktáv vnovány tyi hodiny týdn, v obsahovém dlení na dva bloky: eský jazyk a 1 hod/týden literatura 3 hod/týden. V 1., 2. a 3. roníku a v kvint, sext a septim se hodinová dotace snižuje na 3 hodiny týdn literatura 2 hod./týden. Výuka eského jazyka a v 1. a 3. roníku a v kvint a septim probíhá ve tíd dlené na dv skupiny vždy s poloviním potem žák. Vyuuje se v bžných uebnách, podle poteby i v multi uebn a v informaním centru školy, kde je umístna rovnž knihovna s pístupem k internetu. Z metod a forem realizace vzdlávacího obsahu se v eském jazyku a literatue používá krom frontální výuky také kooperativní, interaktivní a projektová výuka, práce s primárními texty a diskuse. 28

3 Navíc mají studenti tetích a tvrtých roník, septim a oktáv možnost pihlásit se do volitelného pedmtu Literární seminá, ve kterém dochází k dalšímu rozšiování získaných znalostí a upevování dovedností (skupinová práce, interpretace textu, projektová výuka, diskuse, seminární formy práce obecn, povinné roníkové práce a jejich prezentace a obhajoba, návštvy divadelních pedstavení, filmové projekce). Ve tvrtém roníku a oktáv mohou studenti navštvovat volitelný pedmt Rétorika, jehož cílem je zlepšení jazykových a komunikaních dovedností (interaktivní, kooperativní a projektová výuka). b) Zalenní tematických okruh prezových témat PREZOVÁ TÉMATA TEMATICKÝ CELEK RONÍK Osobnostní a sociální výchova Poznání a rozvoj vlastní osobnosti 1., kvinta 2., sexta Výchova k myšlení Žijeme v Evrop v evropských a globálních 1., kvinta souvislostech Multikulturní výchova Základní problémy sociokulturních rozdíl 1., kvinta Environmentální výchova lovk a životní prostedí 2., sexta Mediální výchova Media a produkce Mediální produkty a jejich významy Úinky produkce a vliv medií c) Výchovné a vzdlávací strategie Kompetence k uení frontální, skupinová, individuální výuka referáty, diskuse aktivní práce s rznými zdroji informací, jejich porovnávání, zhodnocení pínosu, kritické posouzení 29

4 Kompetence k ešení problém samostatná etba, písemné a ústní formulování vlastních tenáských zážitk a posteh, hodnocení, interpretace díla nebo ukázky, formulace kritických soud prezentace vlastní práce (nap. ve školním asopisu Doutnák), referáty, diskuse aktivní práce s rznými zdroji informací, jejich porovnávání, zhodnocení pínosu, kritické posouzení samostatná domácí i školní innost dramatický pednes, mluvnická a umlecká vystoupení (nap. na školní akademii) Kompetence komunikativní samostatná etba, písemné a ústní formulování vlastních tenáských zážitk a posteh, hodnocení, interpretace díla nebo ukázky, formulace kritických soud dramatický pednes, mluvnická a umlecká vystoupení (nap. na školní akademii) referáty, diskuse vlastní literární innost a první veejné prezentace úast v soutžích a na olympiádách Kompetence sociální a personální besedy, pednášky, návštvy kulturních akcích prezentace vlastní práce (nap. ve školním asopisu Doutnák) hodnocení vlastní práce, práce spolužáka nebo skupiny, pedávání vlastních zkušeností a poznatk Kompetence obanské besedy, pednášky, návštvy kulturních akcí prezentace vlastní práce (nap. ve školním asopisu Doutnák vlastní literární innost a první veejné prezentace Kompetence k podnikavosti vydávání školního asopisu poádání školních akademií 2. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu 30

5 Roník: 1. roník a kvinta Oekávané výstupy Žák na základ rozboru text v J a cizím jazyce vyloží základní principy dvou rozdílných jazykových typ pojmenuje jednotlivá období vývoje J a dle výrazných hláskových jev zhruba zaadí text do asového období objasní klasifikaci eských hlásek a samohlásek zachytí a opraví odchylky od spisovné výslovnosti uplatuje zásady eského pravopisu v praxi Obsah uiva KAPITOLY Z JAZYKOVDY typologie jazyk, jazyková kultura historický vývoj eštiny ZVUKOVÁ A GRAFICKÁ STRÁNKA J hláskosloví výslovnost spodoba pravopis a nauka o nm PT a TO Žijeme v Evrop (diskusní kruh) Základní problémy sociokulturních rozdíl (diskusní kruh) definuje funkní styly, postupy a útvary vzájemn odlišuje a tvoí útvary prost sdlovacího stylu, pi formulování text používá vhodné jazykové prostedky vysvtlí hlavní znaky zásady jednotlivých slohových útvar, formuluje jednoduché slohové útvary uruje základní kompoziní principy, rozlišuje lit.druhy a žánry, demonstruje je na konkrétních píklady z eské a svtové literatury textu identifikuje nejpoužívanjší tropy a figury vyhledává zvláštnosti a specifika jazykové výstavby textu STYLISTIKA text a styl, slohotvorní initelé slohové postupy, útvary míra pipravenosti, veejnosti, oficiálnosti, mluvenost a psanost, text a komunikaní situace funkní styly prost sdlovací styl (mluvené a psané útvary) vypravování popis, líení charakteristika OBECNÁ CHARAKTERISTIKA LITERATURY, ZÁKLADY LITERÁRNÍ VDY struktura díla literární druhy a žánry literární interpretace nejdležitjší zdroje evropské literatury (antika, Bible) Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti (slohová práce) 31

6 konfrontací znalostí historického vývoje a informací o literárním vývoji dokládá septí literatury, kultury a historie vysvtluje okolnosti vzniku a existence jinojazyných literárních projev na našem území, vyjmenuje nejdležitjší z nich, zdvodní svj výbr srovnává eskou literární tvorbu se zahraniní, diskutuje o dvodech rozdílné úrovn literární tvorby u nás a v jiných zemích Evropy POÁTKY PSANÉ LITERATURY VE SVT Antická literatura Stedovká literatura ESKÁ LITERATURA Poátky písemnictví v eských zemích. eská literatura od nástupu Lucemburk v 70.letech 15.stol. Renesance, humanismus, baroko Klasicismus, raný romantismus eská literatura za národního obrození Roník: 2. roník a sexta Oekávané výstupy Žák rozlišuje slovní druhy zvládá skloování jmen a asování sloves seznamuje se s vývojovými tendencemi rozlišuje mezi druhy pojmenování, v komunikaci využívá prostedky z rzných oblastí slovní zásoby, vyjmenuje významné slovníky a pracuje s nimi v rzných komunikaních situacích úeln využívá své znalosti z tvarosloví Obsah uiva TVAROSLOVÍ mluvnické kategorie jmen mluvnické kategorie sloves LEXIKOLOGIE význam a druhy pojmenování, slovní zásoba, slovníky a práce s nimi NAUKA O TVOENÍ SLOV funkní a formální tvarosloví PT a TO 32

7 prakticky zvládá útvary administrativního stylu sestaví profesní životopis v krátkých mluvnických i písemných cvieních obhájí svoje stanovisko, vysvtlí své postoje, zdvodní názory, úeln reaguje v simulovaných komunikaních situacích charakterizuje spoleenský a historický vývoj konce 19. a 1.poloviny 20.století v echách i v Evrop. posuzuje vliv evropské literární produkce na eskou literaturu Roník: 3. roník a septima STYLISTIKA administrativní sty kapitoly z nauky o komunikaci: komunikaní strategie, funkce komunikát, míra pipravenosti, veejnosti, oficiálnosti, mluvnost a psanost, text a komunikaní situace LITERATURA eská literatura za národního obrození eská literatura v 90. letech 19.stol. Literární moderna Buii Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti (simulace komunikaních situací) EV: lovk a životní prostedí (výklad) Oekávané výstupy Žák pojmenuje a pi formulování textu zohleduje funkci jednotlivých vtných len i vedlejších vt a vztahy mezi nimi dokládá na pehledných grafických znázornní vt i souvtí pozná chybnou formulaci, pojmenuje chybu a vtu peformuluje teoretické znalosti syntaxe penáší do praxe a aplikuje pravidla interpunkce v úvaze a eseji dokazuje samostatnost uvažování a jazykovou vytíbenost svého projevu realizuje základní publicistické útvary posoudí hodnoty usnadující mladým lidem vstup do života, vztah a manželství, usiluje o jejich naplnní Obsah uiva SYNTAX skladební vztahy, valenní teorie,skladební jevy, rozbory pravopis interpunkce STYLISTIKA úvaha, esej publicistický styl monolog a dialog, e pímá a nepímá text a komunikaní situace vztahy v rodin, mezigeneraní soužití, pomoc handicapovaným a nemocným lidem partnerství, rodina, náhradní rodinná pée a její formy, PT a TO MV: Úinky produkce a vliv médií (diskusní kruh) Media a produkce (školní asopis, videoreportáž,) Mediální produkty a jejich 33

8 ústavní pée významy (návrh vlastního reklamního materiálu) posuzuje vliv evropské literární produkce na eskou literaturu definuje jednotlivé významné umlecké smry a jejich hlavní rysy, pojmenuje je ve vybraných textech. LITERATURA svtová literatura 1.poloviny 20.stol. eská literatura 1.poloviny 20.století eská literatura za okupace Roník: 4. roník a oktáva Oekávané výstupy Obsah uiva PT a TO Žák vhodn aplikuje zásady odborného stylu pi formulování odborného textu stylizuje text s umleckými prvky v enických cvieních a simulovaných komunikaních situacích prokazuje kvalitu svého enického projevu, využívá své znalosti k dosažení svého komunikaního zámru na základ vlastní etby objasní význam výrazných literárních osobností 2.poloviny 20.století, pomocí svých literárn historických znalostí vysvtluje souvislosti mezi spoleenským, historickým a kulturním vývojem na textech dokládá zvláštnosti individuálního stylu jednotlivých autor a specifické postupy v jejich dílech STYLISTIKA odborný styl - referát, výklad umlecký styl (vybrané útvary, esej) administrativní styl enický styl LITERATURA vybrané národní literatury ve 2. polovin 20.století drama a divadlo eská literatura ve 2.polovin 20.století, vybrané osobnosti osobnosti a skupiny souasné literární scény MV: Úinky produkce a vliv médií (diskusní kruh) Mediální produkty a jejich význam(školní asopis) 34

9 Volitelný pedmt - dvouletý Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková Vzdlávací obor: eský jazyk a literatura Vyuovací pedmt: Literární seminá 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Literární seminá je dvouletý volitelný pedmt urený zájemcm o etbu a hlubší studium literatury a hlavn zájemcm o studium bohemistiky, žurnalistiky a uitelství pro 1. stupe základních škol. Obsahov navazuje na uivo eského jazyka a literatury, ale je více zamen na práci s umleckými texty. Umožuje studentm nejen systematizovat, ale také doplnit a prohloubit literární a literárn teoretické znalosti. Vede je k formování hlubšího vztahu k literatue a jazyku, k formování schopností analyzovat literární ukázky a vyjadovat vlastní názory na umlecká díla a ke zvýšení jazykové kultury jejich projev. Témat zpracovaných literárn lze využít i pro slohové ztvárnní, pi kterých si studenti procvií své stylistické dovednosti a upevní pravopisné a gramatické znalosti. Povaze pedmtu budou odpovídat i vyuovací metody referáty, besedy, diskuse, rozbory dl, skupinová práce. Je možná i spolupráce s Mstskou knihovnou v Uherském Brod a návštva divadelních pedstavení. Volitelný pedmt - dvouletý Pedmt Roník Hodinová dotace Literární seminá 3. roník a septima 2 4. roník a oktáva 3 35

10 b) Zalenní tematických okruh prezových témat PREZOVÁ TÉMATA TEMATICKÝ CELEK RONÍK Osobnostní a sociální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Úvod do literární teorie Teorie verše Vývoj balady v eské literatue Humor a satira v eské literatue Vývoj eského novináství Vývoj dtské literatury Filmová a televizní tvorba Literární kritika Literární asopisy Sci-fi a fantasy literatura Významné etapy ve vývoji eské a svtové literatury Úvod do literární teorie Teorie verše Vývoj balady v eské literatue Humor a satira v eské literatue Vývoj eského novináství Vývoj dtské literatury Filmová a televizní tvorba Literární kritika Literární asopisy Sci-fi a fantasy literatura Významné etapy ve vývoji eské a svtové literatury ; ; Multikulturní výchova Úvod do literární teorie Teorie verše Vývoj balady v eské literatue Humor a satira v eské literatue Vývoj eského novináství Vývoj dtské literatury Filmová a televizní tvorba Literární kritika Literární asopisy Sci-fi a fantasy literatura Významné etapy ve vývoji eské a svtové literatury ; 36

11 Environmentální výchova Vývoj eského novináství Filmová a televizní tvorba Mediální výchova Humor a satira v eské literatue Vývoj eského novináství Vývoj dtské literatury Filmová a televizní tvorba Literární kritika Literární asopisy Kompetence k uení c) Výchovné a vzdlávací strategie žák získávání a upevuje si poznatky díky rzným strategiím - frontální, skupinová, individuální výuka práce s rznými zdroji informací, jejich kritické hodnocení získané informace prezentuje formou referát, zapojuje se do diskuze Kompetence k ešení problém žák je veden k etb, aktivn se podílí na rozborech ukázek, formuluje vlastní názory, argumentuje diskuse týkající se vybraných ukázek prezentace vlastní práce Kompetence komunikativní rozbory ukázek, formulování vlastních názor, využívá odborný jazyk práce s rznými zdroji informací prezentuje svou práci - referáty, zapojuje se do diskuse Kompetence sociální a personální prezentace vlastní práce referáty, diskuse hodnocení prací spolužák vyjádení a obhajoba vlastních názor na díla Kompetence obanské respektuje rznorodost hodnot 37

12 rozšiuje své poznání a chápání kulturních hodnot - návštva divadelního (pípadn filmového) pedstavení vlastní literární innost Kompetence k podnikavosti stanovuje si cíle, kriticky hodnotí úspšnost uplatuje vlastní iniciativu a tvoivost rozvíjí své odborné znalosti, rozpozná píležitosti pro svj rozvoj Roník: 3. roník a septima 2. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu Oekávané výstupy Žák dokáže urit typické znaky epického, lyrického, dramatického a lyrickoepického díla orientuje se v základních žánrech literatury faktu dokáže urit hlavní a vedlejší téma díla, rozezná kompoziní postupy a obrazná vyjádení Obsah uiva Úvod do literární teorie Literární druhy Žánry literatury faktu Struktura literárního díla PT a TO Sociální Jsme Evropané Multikulturalita dokáže urit základní znaky jednotlivých systém rozebere urené ukázky na stopy a urí zvukové prostedky nalezne baladické prvky v básnických i prozaických textech dokáže spojit vznik balad s událostmi ve spolenosti Teorie verše Sylabotónický systém asomrný systém Tónický, sylabický systém, volný verš Zvukové prostedky ve verši Vývoj balady v eské literatue Balada v ústní lidové slovesnosti Balada umlá Baladicky ladná próza Sociální Jsme Evropané Multikulturalita Sociální Jsme Evropané 38

13 vysvtlí rozdíl mezi humorem a satirou urí, která historická období a které historické události se odrážejí v humoristických a satirických dílech dokáže posoudit vliv novin na tenáe dokáže rozlišit základní publicistické útvary, všímá si výraz typických pro vyjadování žurnalist zná naše minulá i souasná nejvýznamnjší periodika vytvoí fiktivní rozhovor se zadanou literární postavou i autorem zpracuje zadané téma jako reportáž, fejeton Humor a satira v eské literatue Satira v eské literatue století Humoristická literatura Humoristické asopisy Vývoj eského novináství Vznik a vývoj eského novináství do 1. poloviny 19. století Významné noviny a asopisy od 2. poloviny 19. století do roku 1948 Novináství v letech Novináství v souasnosti Naši významní novinái Multikulturali ta Sociální Jsme Evropané Multikulturali ta MV:Média a produkce MV: Úinky produkce a vliv médií MV: Tvorba ho sdlení Sociální Jsme Evropané Multikulturali ta MV: Vnímání autora ch sdlení MV: Média a produkce MV: Mediální produkty a jejich významy MV: Úinky produkce a vliv médií MV: Tvorba ho 39

14 sdlení EV: Lidské aktivity a problémy životního prostedí Roník: 4. a oktáva Oekávané výstupy Žák interpretuje filmová a televizní zpracování literárních dl vysvtlí rozdíly mezi literárním a filmovým (televizním) zpracováním pokusí se o vytvoení ásti filmového scénáe podle vybrané literární ukázky zná nejvýznamnjší literární asopisy a autory s nimi spojené chápe vztah mezi soudobou literární produkcí a literárními asopisy interpretuje jejich pínos pro vývoj literatury a literárního myšlení Obsah uiva Filmová a televizní tvorba Nmý film Film v 1. polovin 20. století Film od 2. polovin 20. století do souasnosti Literární asopisy Literární asopisy 19. a 1. poloviny 20. století Literární asopisy exilové a samizdatové Souasná produkce PT a TO Sociální Jsme Evropané Multikulturali ta EV: Lidské aktivity a problémy životního prostedí MV: Média a produkce MV: Mediální produkty a jejich významy MV: Tvorba ho sdlení OSV Jsme Evropané Multikulturali ta MV: 40

15 vysvtlí rozdíl mezi sci-fi a fantasy literaturou zná nejvýznamnjší autory a jejich díla dokáže objasnit oblibu sci-fi a fantasy literatury v souasné dob dokáže v dílech najít prvky varující lidstvo vystihne podstatné rysy základních období ve vývoji eské i svtové literatury, významných umleckých smr, uvede jejich pedstavitele a interpretuje jejich pínos pro vývoj literatury vysvtlí specifinost vývoje eské literatury a vyloží její postavení v kontextu literatury svtové Sci-fi a fantasy literatura Rozdíl mezi sci-fi a fantasy literaturou Pedchdci sci-fi a vývoj sci-fi literatury Vývoj fantasy literatury Významné etapy ve vývoji eské a svtové literatury Vývoj eské a svtové literatury s drazem na autory v hodinách literatury neprobírané, v pípad eské literatury i zakázané Vnímání autora ch sdlení MV: Média a produkce MV: Mediální produkty a jejich významy MV: Úinky produkce a vliv médií MV: Tvorba ho sdlení Sociální Jsme Evropané Multikulturalita Sociální Jsme Evropané Multikulturalita 41

16 Volitelný pedmt - jednoletý Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková Vzdlávací obor: eský jazyk a literatura Vyuovací pedmt: Rétorika 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Cílem jednoletého semináe Rétorika je ešení problematiky modern pojaté rétoriky navazující na klasické období této disciplíny. Jsou v nm komentovány vybrané zásady ze všech hlavních složek rétoriky invence, kompozice, elokace a pednes, které mají význam pro souasnou enickou praxi. Vyuovací pedmt se skládá ze dvou hlavních ástí verbální, kde je hlavní pozornost vnována enickým žánrm, specifickým jazykovým enickým prostedkm ( figurám a tropm), výstavb textu a logickým aspektm rétoriky. ást nonverbální rétoriky zahrnuje základy haptiky, proxemiky, kineziky, testíky, mimiky a posturiky. Pedmt velmi úzce spolupracuje s adou dalších obor, zejména psychologií, sociologií, - zahrnuje psycholingvistiku a sociolingvistiku. Studenti v rámci Rétoriky se také uí pracovat s mikrofonem ( úzká spolupráce s Domem kultury v Uherském Brod), na pódiu, na kterém se zárove uí pohybovat. Spolupracujeme s dabingovým studiem, s televizí RTA a radiem as ve Zlín. Bhem samostatných výstup jsou studenti natáeni na video, z kterého se uí uvdomovat si pípadné verbální i neverbální nedostatky. Do obsahu pedmtu jsou zalenny tematické okruhy tchto prezových témat: 2. osobnostní a sociální výchova 3. výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 4. multikulturní výchova 5. environmentální výchova 6. výchova Pedmt Roník Hodinová dotace Rétorika 4. roník a oktáva 3 42

17 b) Zalenní tematických okruh prezových témat PREZOVÁ TÉMATA TEMATICKÝ CELEK RONÍK Osobnostní a sociální výchova Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Seberegulace Efektivní ešení problém Sociální Morálka všedního dne 4.+ O Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Žijeme v Evrop 4.+ O Multikulturní výchova Psychosociální aspekty interkulturality Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z rzného kulturního prostedí Environmentální výchova lovk a životní prostedí 4.+ O 4.+ O Mediální výchova Média a produkce Mediální produkty a jejich významy Uživatelé Úinky produkce a vliv médií Role médií 4.+ O Kompetence k uení frontální výuka c) Výchovné a vzdlávací strategie individuální výuka žák si svou pípravu do výuky sám pipravuje žák je veden k samostatnému vyhledávání informací žák pracuje s odbornou literaturou Kompetence k ešení problém diskuse - žák rozpozná problém, objasní jeho podstatu - využívá logických aspekt rétoriky vytváí hypotézy rétorická cviení - uplatuje díve získané vdomosti a dovednosti 43

18 empatická cviení na daná témata svá tvrzení dokládá argumenty - žák formuluje své závry žák se snaží vystihnout podstatu problému, zvažuje klady a zápory jednotlivých variant ešení Kompetence komunikativní eová prezentace vlastních prací vyjadování -žák je veden k souvislému a spisovnému -zná odbornou terminologii enické žánry:agitaní, nauné, církevní, píležitostní Kompetence sociální a personální vlastní hodnocení své práce (na základ video záznamu) - žák se uí pijímat kritiku hodnocení práce spolužáka (i pomoc videozáznamu) vlastní zkušenosti pedávání vlastních zkušeností a poznatk Kompetence obanské - žák uplatuje veejné projevy - žák respektuje rznorodost hodnot, názor, uí se pracovat se zptnou vazbou enické žánry právní - žák se v projevech uí toleranci v multikulturním prostedí projevy píležitostné Kompetence k podnikavosti stanovuje si cíle, kriticky hodnotí úspšnost uplatuje vlastní iniciativu a tvoivost rozvíjí své odborné znalosti, rozpozná píležitosti pro svj rozvoj 44

19 2.Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu Roník: 4. roník a oktáva Oekávané výstupy Žák Nauí se chápat interdisciplinárnost rétoriky Zvládne empatii Pochopí aspekty vedoucí k úspšnosti eníka Zvládne veejný projev,jeho spisovnost, adresnost a sugestivnost Zvládne a rozliší žánry agitaní, nauné píležitostné rozšíí si aktivní a pasivní slovník chápe mnohoznanost slov chápe jednoznanost,splnitelnost slov pracuje se synonymy pochopí nebezpeí paronym nauí se sugestivnosti projevu Rozliší falešná syntagmata nauí se sestavovat vty dbá na délku vtysrozumitelnost zvládne slovosled a vtosled zvládne intonaci nauí se správnému frázování Obsah uiva eová a rétorika enický styl a enické žánry Lexikální stránka projev Vtná stavba enických projev Zvuková modulace enických projev PT a TO Žijeme v Evrop Základní problémy sociokulturních rozdíl EV Základní problémy sociokulturních rozdíl Sociál ní seberegulace Žijeme v Evrop Vztah k multilingvní situaci MV: Mediální produkty a 45

20 rozpozná pauzy nauí se dodržovat pízvuk a vtný draz nauí se chápat presupozici reakní as inicianí as simultánní as rozpoznaá pomr mezi reálným a redundantním asem psychosomatický stav komunikant empatii komunikant popíše a vysvtlí sugestivní, dramatické a ozdobné prostedky pochopí kategoriální znaky kreovaného svta politické propagandy nauí se persvazivní techniky politických projev seznámí se s významovými smry slov nauí se argumentovat rozpozná deistické aspekty rozpozná sofistu zvládne usuzování,definování a klasifikaci definuje signály,ilustrátory,regulátor y,adaptéry zvládne základy haptiky,posturiky,kinetiky,mi miky, nauí se technice managementu psobnosti pochopí význam sebeúcty a seberealizace zvládne pesilové hry pochopí úspch skrytý v oblékání Extralingvistické prostedky Figury a tropy Politické enické projevy Logické aspekty rétoriky Nonverbální jejich významy Uživatelé Úinky produkce Sociální EV Média a produkce Uživatelé Role médií Základní problémy sociokulturních problém Psychosociální aspekty interkulturality Seberegulace Sociální Morálka všedního dne Spolupráce a soutž 46

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk 2. Cizí jazyk Anglický jazyk 47 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro šestileté studium

GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro šestileté studium GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro šestileté studium 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2. Vybavení školy... 5

Více

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2.

Více

Volitelné pedmty píloha ŠVP

Volitelné pedmty píloha ŠVP Volitelné pedmty píloha ŠVP strana 1 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu matematická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život Hořické gymnázium soukromé čtyřleté gymnázium 2014 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1 Úvodní stránka 1 1.2 Obsah 2 1.3 Základní údaje o škole 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Velikost

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ denní forma vzdělávání Gymnázium Havlíčkův Brod Dignitatis memores ad optima intenti 1. Obsah: 1. Obsah:...2 2. Identifikační údaje...3 3. Průřezová

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

3.13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY. Klíč. Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami:

3.13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY. Klíč. Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami: 13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY Klíč Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami: Zkratka: Název předmětu: CJ Český jazyk a literatura AJ Anglický jazyk FJ Francouzský jazyk NJ Německý

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obor vzdělávání: 23-41 - M/01 Strojírenství 26-41 - M/02 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky denní studium Celkový počet hodin: za studium 10 týdenních hodin

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia, Příbram, Legionářů 402. 1. Máme na to!

Školní vzdělávací program Gymnázia, Příbram, Legionářů 402. 1. Máme na to! Školní vzdělávací program Gymnázia, Příbram, Legionářů 402. 1 Máme na to! Motto ŠVP: Je lépe být připraven na příležitost a nemít ji, než příležitost mít a nebýt na ni připraven. Whitney Yung Jr. 1 ŠVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II Verze 2(2012) GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 září 2012 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: ECCE HOMO II Školní vzdělávací

Více

Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, Dvořákova 1269, Frýdlant nad Ostravicí

Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, Dvořákova 1269, Frýdlant nad Ostravicí Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, Dvořákova 1269, Frýdlant nad Ostravicí Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP G 79-41-K/41 Čtyřleté všeobecné studium s jazykovou a etickou křesťanskou profilací

Více

Pojďme listovat v sobě tak jako v knize

Pojďme listovat v sobě tak jako v knize S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O, S. R. O. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Pojďme listovat v sobě tak jako v knize Ale

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP 4 Gymtri Učíme se pro sebe Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje 4 3 Charakteristika

Více

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Školní vzdělávací program Všeobecné čtyřleté gymnázium a Všeobecné osmileté gymnázium vyšší stupeň Denní studium Zpracováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306 Č. j. 756/2010 Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Gymnázia, Polička, nábřeží Svobody 306, zpracovaný podle RVP pro gymnázia Platnost a účinnost

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 76 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více