Počítačová laboratoř na vysoké škole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Počítačová laboratoř na vysoké škole"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Informační technologie a elektronické obchodování Počítačová laboratoř na vysoké škole Bakalářská práce Autor: Ondřej Sýkora Informační technologie, MPIS Vedoucí práce: Ing. Vladimír Beneš Praha duben 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně s pouţitím uvedené literatury a ostatních zdrojů. V Praze dne 29. dubna 2010 Ondřej Sýkora

3 Poděkování: Rád bych poděkoval svému vedoucímu bakalářské práce Ing. Vladimírovi Benešovi za pomoc a vedení při zpracování tématu této práce a společnosti Raiffeisen stavební spořitelna a.s., která mi umoţnila studium při zaměstnání.

4 Anotace Návrh moderní a perspektivně orientované počítačové laboratoře na vysoké škole zaměřené na výuku moderních počítačových technologií. Annotation The project of a modern and perspective-oriented computer lab in university which is specialized on education of new and modern computer technologies.

5 Obsah Úvod Cíl práce Historie počítačových laboratoří Ergonomie při práci s počítačem Prostorové řešení a pracovní nábytek Fyzikální faktory pracoviště Pracovní stůl Pracovní židle Alternativní způsoby sezení Monitor Klávesnice Myš Doporučení pro práci s počítačem Ergonomie v počítačové laboratoři Počítačové laboratoře podle typu vysoké školy Konkretizace laboratoře Hardware Schéma počítačové laboratoře Komponenty počítačové laboratoře Výběr komponent počítačové laboratoře Serverová část Schéma serverové části Konvertor Firewall Router Switch... 22

6 6.3.6 Konverzní gigabitový modul Domain server File server Backup server Zálohovací mechanika LTO Záloţní zdroj Počítačová část Schéma počítačové části laboratoře PC Monitor k PC Klávesnice k PC Myš k PC Notebook Stolní počítač Apple Přenosný počítač Apple Ostatní komponenty počítačové laboratoře Schéma ostatních komponent počítačové laboratoře Wi-fi Access point IP camera Síťová tiskárna Síťový skener Projektor Drţák projektoru Projekční plátno Propojovací kabely Software Licenční politika produktů Microsoft pro školy Trvalé licence pro akademické instituce Licenční programy s trvalými licencemi Netrvalé licence pro akademické instituce... 38

7 7.1.4 Bezplatné produkty Nákup operačního systému Microsoft Software Assurance pro školství Konkretizace licence Microsoft Svobodný software projekt GNU Použitý software Operační systém Kancelářský software Další programové vybavení pro PC a notebooky Antivir Zálohovací software Rozpočet Rozpočet hardware Rozpočet software Celkový rozpočet Správa počítačové laboratoře Provozní řád Schéma oprávnění uţivatelů laboratoře Zálohování Zálohy jednotlivých komponent Zálohy souborové Závěr Definice, akronymy a zkratky Seznam použité literatury Přílohy... 1

8 Úvod Počítače jiţ dnes zasahují téměř do všech lidských činností i do běţného ţivota. Předpokládá se, ţe jejich vliv se bude nadále zvyšovat a budou lidem poskytovat další a komfortnější sluţby. Vzhledem k jejich k četnosti jejich pouţití je nutné věnovat pozornost výuce práce s nimi. S výukou základní práce s počítači se dnes setkáváme jiţ na základním stupni školství. Se zvyšujícími nároky na jejich obsluhu je důleţité i rozšiřovat moţnosti výuky i na dalších stupních školství. Na vysokých školách technického zaměření je vhodné k výuce nejnovějších počítačových technologií pouţít moderní a perspektivně orientovanou počítačovou laboratoř. 8

9 1 Cíl práce Cílem této práce je shromáţdit dostatek informací na základě kterých je moţné vytvořit moderní, perspektivně orientované pracoviště zaměřené na praktickou výuku moderních počítačových technologií. Záměrem není uvádět zde přesné konfigurace a nastavení jednotlivých prvků v laboratoři jako jsou třeba konfigurační role ve firewallu nebo způsoby přidělování IP adres koncových stanic, ale vytvořit schematický návrh počítačové laboratoře s podrobnějším popisem jednotlivých komponent, který můţe být individuálně uzpůsoben konkrétním podmínkám. I proto je také v práci věnován poměrně velký prostor třeba ergonomii, licenční politice společnosti Microsoft a dalším teoretickým podkladům. 9

10 2 Historie počítačových laboratoří K vyuţívání počítačů ve výuce začíná docházet zhruba od 80. let 20. století kdy se zvýšila dostupnost počítačů a jejich komponent. Po otevření hranic v devadesátých letech došlo v České republice k masovějšímu rozšíření počítačů ve školách, k jejich propojování do lokálních počítačových sítí, které umoţňovaly sdílení technických prostředků a později i k propojování do větších celků a nakonec připojení k Internetu. Jiţ před rokem 1989 probíhala výuka v počítačových laboratořích i v tehdejším Československu, ale de facto neexistovala ţádná společná metodika a v kaţdé škole byly provozovány jiné systémy na různých platformách. S nadsázkou by se dalo říci, ţe aţ s nástupem Microsoftu začala vnikat ucelenější představa o výuce v počítačových laboratořích. 10

11 3 Ergonomie při práci s počítačem 3.1 Prostorové řešení a pracovní nábytek Účinnou a důleţitou prevencí před onemocněními ze stereotypní a nadměrné zátěţe je vytvoření takového prostředí, ve kterém budeme co nejméně vystaveni škodlivým vlivům a budeme se cítit co nejlépe. Pracovní místo by mělo mít takové rozměry, aby umoţňovalo snadný přístup, vykonávání pohybu a změny pracovní polohy. Je třeba taková pracovní plocha, která poskytuje dostatek místa bez přílišného otáčení, natahování a kroucení. Pracovní místo by mělo být zvoleno tak, aby uţivatel neměl v zorném poli nezastíněné plochy s velkým jasem. Pro omezení obtěţujících odlesků na obrazovce je nejvhodnější nepřímé osvětlení s niţší intenzitou osvětlení ( luxů), neţ bývá obvyklé v klasické kanceláři, mělo by být k disposici nezávislé přídavné osvětlení pro čtení dokumentů. Ke zvýšení únavy očí také vedou různé lesklé předměty nebo odlesky na pracovním stole ve spodní části zorného pole. 3.2 Fyzikální faktory pracoviště Optimální teplota v místnosti by se měla pohybovat okolo 22 C, v létě by neměla přesáhnout 26 C a v zimě by neměla klesnout po 19 C. Je dobré se řídit doporučeními o prostorové výměře, protoţe zdrojem tepla jsou i samotná zařízení (monitory, tiskárny, kopírky). Vlhkost vzduchu se doporučuje vyšší, mezi %. Při práci u monitoru se v suchém prostředí můţe vytvářet elektrostatický náboj, který můţe mít dráţdivé účinky na dýchací ústrojí a na prach na kůţi. Místnosti by neměl být průvan, proudění vzduchu by mělo být do 0,2 m/s. Umělé osvětlení by mělo být nepřímé (nasvícení stropu a odrazu světla od něj). Okna by měla být osazena vhodnou soustavou regulovatelných clon umoţňujících utlumení denního světla. Nejvhodnější umístění monitoru je takové, aby pracovník neseděl zády nebo čelem k oknu, ale bokem. Hladina hluku by neměla překročit 65 db, při náročné činnosti 56 db. 3.3 Pracovní stůl Pracovní plocha by měla být dostatečně velká tak, aby umoţňovala variabilní rozmístění monitoru, myši a klávesnice, dokumentů a ostatních technických prostředků. Minimální 11

12 doporučená délka stolu je 120 cm, šířka 75 cm. Výška desky stolu by měla být stavitelná v rozmezí cm. Moţností je umístění klávesnice a myši na samostatně vysunovatelné desce, která umoţňuje práci s klávesnicí i myší ve stejné poloze. Toto řešení však nevyhovuje kaţdému a bývá voleno spíše při domácím pouţití a nedostatku místa. Výška této pracovní plochy by měla umoţňovat uvolněné drţení šíje, paţí, předloktí a rukou při práci s PC. Pohodlný sed a změna pracovní polohy musí být zajištěny dostatečným prostorem pro dolní končetiny. Povrchy pracovní desky by měly být matné aby nedocházelo k neţádoucím odleskům, hladké a snadno čistitelné. Velmi vhodná je zaoblená přední hrana. Barvy povrchů desek stolů jsou doporučovány raději světlejší odstíny. 3.4 Pracovní židle Je důleţité, aby poloha těla při sezení předcházela problémům plynoucím z charakteru práce s počítačem. Pracovní ţidle musí být dostatečně stabilní (pětiramenný stojan). Musí umoţňovat volný pohyb a příznivou pracovní polohu. Sedadlo by mělo mít stavitelnou výšku sedáku, tak aby poloha těla při sezení respektovala poţadavek umístění nohou, tzn. pravý nebo větší úhel mezi stehenní a holenní částí nohou. Výška sezení musí být koordinována i s výškou stolu, na kterém máme poloţenou klávesnici. Zádová opěra musí být výškově stavitelná, anatomicky profilovaná tak, aby zajistila oporu v bederní oblasti páteře individuálně dle výšky postavy. Při dlouhodobém sledování obrazovky, dovolujícím zadní typ sezení, je potřeba zádová opěra dostatečně dlouhá a pohodlná, s opěrkou hlavy oddělenou od opěrky zad. Plocha sedadla musí být dostatečně prostorná (min. 40 x 46 cm) a přední hrana sedadla zaoblená. V oblasti, kde spočívají hrboly kostí sedacích, by měla být určitá tvrdost i elasticita polstrování a potahu. Při práci s klávesnicí směřují paţe od ramene k loktům svisle dolů s lokty u těla. Předloktí a paţe svírají pravý a větší úhel a klávesnice je umístěna tak, aby nedocházelo k zakřivení zápěstí směrem nahoru (tedy o něco níţe). Ke sníţení statické zátěţe ramenních pletenců i krční páteře je moţno doporučit područky (loketní opěrky). Jejich volba závisí jednak na charakteru práce (mohou např. vadit při intenzívní práci s klávesnicí), ale téţ na preferencích samotného uţivatele. Měly by být čalouněné, s nastavitelnou výškou, eventuelně i sklonem, širší neţ 5 cm. Jejich umístění musí umoţňovat přisunutí sedadla blíţe ke stolu (cca cm dozadu od předního okraje sedadla) vhodné je i zajištění volného prostoru v zadní části sedadla. 12

13 3.5 Alternativní způsoby sezení Alternativní typy sezení byly vyvinuty především pro podpoření správného drţení těla a zvýšení dynamičnosti sedu. Při alternativním způsobu sezení můţe páteř lépe zachovávat stejný tvar jako kdyţ stojíme mírné esovité prohnutí. Mezi ně patří například klekačky nebo balanční míče (Gymball). Netradiční způsob sezení se doporučuje spíše jako doplněk klasického sezení, při trvalém uţívání představují zvýšenou zátěţ pro svaly zad a dolních končetin a následkem únavy se trup můţe zhroutit do shrbeného kyfotického sedu, zvláště je-li pracovní plocha příliš malá. 3.6 Monitor Konstrukce monitoru musí umoţňovat regulaci výšky obrazovky nad pracovním stolem, regulaci sklonu a otáčení kolem svislé osy. Umístit je ho potřeba tak, aby vzdálenost očí uţivatele a obrazovky v závislosti na velikosti znaků byla mm. Orientačně se uvádí, ţe vzdálenost očí od obrazovky by měla být 2 3 x větší neţ je velikost úhlopříčky obrazovky. Horní řádek textu má být přibliţně v úrovni očí, popř. mírně pod úrovní očí. Pohled na obrazovku by měl být kolmý. Pro minimalizaci nadměrné zátěţe očí při práci s monitorem je nutné volit reţimy zobrazení, které mají dostatečnou frekvenci obnovy obrazu. Pro dosaţení maximální optické pohody při práci s obrazovkou můţeme pouţít následující doporučení: jedna z nejméně vhodných barevných kombinací je primární barva modrá zobrazená na temném pozadí, velikost zobrazeného písma by měla být co největší (pouţívání menšího typu písma vede ke zvýšení krevního tlaku a vyšší úrovní stresování uţivatelů), jasnost pozadí by měla být ztlumena natolik, ţe není moţné rozeznat rastr obrazovky, není vhodné pouţívat příliš temné pozadí na obrazovce, protoţe kontrast mezi úrovní jasu obrazovky a dalších pracovních ploch v zorném poli uţivatele (zejména bílý papír) můţe způsobovat potíţe při čtení písemných dokumentů, se kterými 13

14 pracujeme minimální úroveň jasu pozadí na obrazovce by měla být luxů, celkový charakter osvětlení pracovního místa by měl zamezit odrazu na obrazovce nebo jasných plochách kolem ní, coţ můţe vést k oslnění vhodné je pouţití antireflexních filtrů; v současné době však jiţ na moderních LCD monitorech pozbývá smyslu, pro sezení před obrazovkou není vhodná poloha proti oknu ani zády k němu, okna je nutno osadit regulovatelnými stínidly (ţaluziemi) umoţňujícími upravovat mnoţství světla přicházejícího zvenku, rovněţ nábytek a stěny by měly být z málo odrazivých materiálů zamezujících vznik odlesků a odrazů. 3.7 Klávesnice Důleţitou roli v prevenci syndromu z jednostranné nadměrné zátěţe (dále je JNDZ) má klávesnice, její poloha a mechanické vlastnosti. Elektronické klávesnice mají klávesy reagující na velmi malý tlak prstů a mají větší počet kláves rozmístěných po větší ploše, neţ tomu bylo u klávesnice klasického psacího stroje. Při jejich pouţití ve spojení s prací s počítačem odpadají běţné prodlevy jako je výměna papíru, odstraňování překlepů, čekání na posun válce apod. Výsledný změněný rytmus práce má podstatný vliv na dva faktory, které jsou spojeny se vznikem syndromu JNDZ: mnohonásobné opakování pohybu a statická zátěţ. Správná ergonomická klávesnice má tlačítka uspořádány šikmo do tvaru písmene V a umoţňuje tak přirozenou polohu rukou v ose předloktí. Při psaní na klávesnici tak nedochází k tzv. ulnární deviaci ruky (zaúhlení k malíkové hraně ruky). Při práci s klávesnicí je nezbytné dodrţování následujících ergonomických pravidel a pravidelné cvičení: klávesnice musí být oddělená od tělesa obrazovky, aby bylo moţno ji individuálně, umístit na pracovním stole, 14

15 měla by být umístěna o něco níţe neţ je rovina pracovního stolu, aby nedocházelo k extenzi ruky a zápěstí a k nepřirozené poloze předloktí (úhel, který svírá předloktí a paţe je cca 110 stupňů), přední hrana klávesnice má být zaoblená, před klávesnicí by měl být zajištěn dostatečný prostor (min. 8 cm) k poskytnutí opory ruky, pro tyto účely je vhodné vyuţít speciálních, měkkých podloţek opěrek. Lze pouţít pohyblivé opěrky předloktí s kloubovou konstrukcí, které se uplatní místo opěrek ţidle, při psaní na klávesnici nesmí zápěstí a předloktí nečinně spočívat na podloţce, nýbrţ musí aktivně spolupracovat s prsty. 3.8 Myš Velikost a tvar myši musí vyhovovat individuální velikosti a tvaru ruky a respektovat jak případné leváky tak levostranné umístění myši. Myš by měla být umístěna co nejblíţe klávesnici a ve stejné výšce. Při častém uţívání myši se doporučuje, pokud je to moţné, pouţívat klávesové zkratky. Rovněţ by se uţivatel měl naučit ovládání myši i druhou rukou tak, aby v případě únavy ruky mohl myš ovládat druhou rukou. Pouţití přilnavých podloţek pro lepší pohyb myši po stole je individuální. Z ergonomického hlediska výhodná a zároveň cenově dostupná je speciální gelová podloţka pro zápěstí, kombinující jak měkkou polohu zápěstí, tak snadný pohyb myši po podloţce. 3.9 Doporučení pro práci s počítačem co nejdříve si upravte ţidle tak, aby vsedě svíralo lýtko se stehnem 90. Chodidlo by se mělo celé pohodlně dotýkat podlahy, pokud jste menší postavy, pořiďte si opěrku pod nohy (nejlépe naklápěcí), upravte si výšku pracovní plochy tak, aby při práci s myší a klávesnicí zápěstí zůstalo rovné a přímé. Úhel mezi předloktím a paţí by měl být v rozmezí Pokud je to nutné, pouţijte podloţku pod myš či klávesnici, obrazovku nakloňte mírně dopředu, i tím můţete odlesky sníţit. Pokud při práci s počítačem upřednostňujete niţší intenzitu osvětlení, pouţívejte pro čtení dokumentů přídavné osvětlení, 15

16 drţák na písemnosti umístěte co nejblíţe obrazovce tak, aby hlava při čtení byla v přímé linii s tělem, pokud máte potíţe s páteří, poraďte se se svým lékařem, zda jsou pro vás vhodné opěrky předloktí. Mohou pomoci drţet paţe ve vhodné poloze bez zbytečného úsilí. Neměly by být příliš tvrdé, mohly by způsobovat útlak loketního nervu, klávesy stlačujte pouze lehce, omezte práci s myší, nedrţte ji křečovitě. Umístěte myš tak, aby se nemuselo vychylovat z osy zápěstí, po 2 hodinách práce u počítače zařaďte alespoň 10minutovou přestávku, změňte pracovní polohu a činnost. Vhodný je např. pohled z okna při zrakové únavě či protahovací cviky páteře a horních končetin, trvalá práce s počítačem by neměla přesáhnout 5 hodin v jednom dni Ergonomie v počítačové laboratoři Při sestavování a kompletaci počítačové laboratoře je samozřejmě nutné přihlédnout k výše popsaným ergonomickým zásadám, v praxi však studenti netráví v laboratoři tolik času, aby všechny tyto zásady musely být bezpodmínečně dodrţeny. Proto je budeme brát spíše jako vhodná doporučení. Nicméně místo přednášejícího, resp. správce laboratoře by mělo vycházet z výše uvedených doporučení, protoţe na rozdíl od studentů tito v laboratoři tráví mnohem více času. 16

17 4 Počítačové laboratoře podle typu vysoké školy Ve školách je výuka s vyuţitím počítačů soustřeďována do počítačových laboratoří, tedy učeben které jsou speciálně vybavené počítači a další výpočetní technickou. Poţadavky na počítačovou laboratoř se liší podle jejího zamýšleného vyuţití. Podle druhu vysoké školy se dá samozřejmě určit jaké předměty budou v laboratoři vyučovány. Nároky na počítačovou laboratoř budou totiţ naprosto rozdílné na různých typech vysokých škol. Na školách kupříkladu humanitního zaměření budou rozhodně niţší poţadavky na celkovou vybavenost laboratoře neţ třeba na vysoké škole technického směru. Na těch budou orientovány ponejvíce na konstrukční software s přihlédnutím na výstupy ať jiţ v podobě konstrukčních výkresů nebo rovnou výstupy na CAD/CAM stroje. Školy se zaměřením na grafiku zase vyuţijí počítače orientované na práci s DTP programy, které mohou být i na méně rozšířených platformách, vstupní a výstupní grafické zařízení počínaje skenery a konče velkoformátovými tiskárnami. Takto by se dalo pokračovat výčtem všech moţných oborů studia na vysokých školách a pro kaţdý z nich popsat jednotlivé moţnosti a varianty. 17

18 5 Konkretizace laboratoře Počítačová laboratoř kterou popisuje tato práce bude v první řadě slouţit výuce moderních počítačových technologií na vysoké škole. Proto obsahuje více komponent, neţ je obvyklé v počítačových učebnách a spíše se podobá menší firemní počítačové síti. I v té by ale bylo méně prvků, neţ je pouţito zde. Rozmanitost a mnoţství prvků je zde z důvodů seznámení studentů s moţnými konfiguracemi a variantami, se kterými se mohou v praxi setkat. Laboratoř lze samozřejmě vyuţívat i k výuce jiných předmětů neţ informačních technologií. Nedílnou součástí počítačových sítí je ochrana před výpadky proudu. V počítačové laboratoři se předpokládá rozvod elektrické sítě na zálohovaném okruhu, který je řešen vně laboratoře. Pro názornost jsou k ochraně napájení serverové části laboratoře přidány záloţní zdroje. 18

19 6 Hardware 6.1 Schéma počítačové laboratoře Následující schéma popisuje všechny prvky které obsahuje počítačová laboratoř. Ty jsou v dalších oddílech popsány a je udán i důvod proč byly vybrány. Všechny komponenty byly vybrány i s ohledem na poměr mezi cenou a uţitnou hodnotou. Obrázek č. 01 Schéma počítačové laboratoře Zdroj: vlastní úprava 19

20 6.2 Komponenty počítačové laboratoře Výběr komponent počítačové laboratoře Výběr komponent počítačové laboratoře při jejím budování by samozřejmě probíhal formou výběrového řízení mezi více firmami. V tomto případě komponenty vybírá autor této práce a tudíţ jsou výběry čistě subjektivní a na základě osobních zkušeností autora. Dále je přihlédnuto k technickým specifikacím jednotlivých komponent a samozřejmě i k poměru cena/kvalita/výkon. U kaţdé části laboratoře je uveden její popis a důvod výběru. Technická specifikace jednotlivých vybraných prvků je kvůli obsaţnosti uvedena v příloze. Cenám je věnována samostatná kapitola Rozpočet. 6.3 Serverová část V serverové části jsou zahrnuty komponenty které přímo souvisí s připojením do externí sítě, síťové prvky samotné počítačové laboratoře, servery, optická kabeláţ a samotné servery i se zálohovacím zařízením. Do této části jsou přidány záloţní zdroje pro servery Schéma serverové části Obrázek č. 02 Schéma serverové části Zdroj: vlastní úprava 20

21 6.3.2 Konvertor 1 x GT-702 konvertor 1000Base-T/1000Base-SX SC Konvertor pro přechod mezi multi-módovým a metalickým spojem pro gigabitový Ethernet, zjednodušeně řečeno převádí optické vlákno na standardní UTP kabel. Spojení do 550m na straně multi-módového vlákna a do 100 m na straně metalického spoje. Podmínkou správné funkce je nutné připojení metalického gigabitového portu do nastaveného portu síťového prvku (např. switche) v gigabitovém reţimu! Důvod výběru: Kompaktní velikost, snadná instalace Firewall 1 x CS-1000 security gateway, 2x WAN, VPN, Antivir, IDP Bezpečnostní brána pro připojení sítě k internetu. Zařízení je bránou s profesionálním hardwarovým firewallem pracující nejenom na základních síťových vrstvách pro skutečně lepší a robustnější ochranu účastníků před síťovými útoky z internetu. Umoţňuje chránit lokální síť před napadením z internetu a zároveň řeší připojení celé vnitřní sítě k internetu. Běţně známé softwarové firewally a antiviry v operačním systému na stanicích uţivatelů jsou pak dalším stupněm-aplikačním doplňkem ochrany uţivatelů před nebezpečím virů a zlomyslných aktivit z internetu. Důvod výběru: Široká škála funkcí a konfigurovatelných nastavení. Snadný přístup ke konfiguraci přes webový prohlíţeč Router Router (česky směrovač) je v počítačových sítích aktivní síťové zařízení, které procesem zvaným routování přeposílá datové pakety směrem k jejich cíli, dle zadaných pravidel. V nákresu topologie sítě je pro názornost zakreslen jako samostatný prvek, v tomto případě jsou jeho funkce jiţ obsaţeny ve výše popsaném firewallu. 21

22 6.3.5 Switch 1 x GSW-4804SF, switch 48x1000 Switch (česky přepínač) je aktivní síťový prvek, propojující jednotlivé segmenty sítě.obsahuje větší či menší mnoţství portů (aţ několik stovek), na něţ se připojují síťová zařízení nebo části sítě. Dále můţe podporovat tzv. POE (power ower ethernet) napájení, zastoupit v určitých funkcích roli routeru, vytvářet virtuální sítě dle standartu IEEE 802.1Q atd. Pokročilý plně gigabitový L2/L4 ethernet přepínač vhodný pro do topologií s vysokými nároky na datovou propustnost s moţností aplikace pokročilých bezpečnostních funkcí a filtrů. Dle těchto filtrů je řízeno i omezování rychlosti. Umoţňuje priorizovat dle TCP/UDP portů. Má vestavěnou podporu managementu typů zařízení v sítí (Host Security Defense), zamykání párů IP + MAC adresa a nastavení jejich přenosových pásem. Velmi praktickou věcí je pak vestavěná diagnostika kabeláţe. Důvod výběru: Velká datová propustnost, pokročilé bezpečnostní funkce a filtry. 48 portů bylo zvoleno z důvodů moţnosti rozšiřování sítě počítačové laboratoře. Další výhodou vybraného zařízení je vestavěná diagnostika kabeláţe Konverzní gigabitový modul 4 x MGB-LX, mini GBIC (SFP), 1000Base-LX, 10 km Planet Konverzní Gigabitový modul minigbic rozměru Small-Form-Pluggable (SFP). Standard 1000Base-LX, IEEE802.3z. Duplexní LC konektor, pro single-mode vlákna. Rozšiřuje/konvertuje porty přepínačů a konvertorů s pozicí pro minigbic (SFP). Dosah 10 km. Důvod výběru: Tento modul slouţí ke konverzi typu síťových rozhraní. Servery musí obsahovat kompatibilní síťové prvky tj. - 1Gbit, singlemode, 1390nm, typ konektoru "LC" Domain server 1 x HP ProLiant ML350 G6 E

23 Domain server - řadič domény je server, který reaguje na poţadavky bezpečnosti autentizace (přihlašování, kontrola oprávnění, atd.) v doméně systému Windows Server. Doména je logická skupina počítačů sdílející společnou centrální adresářovou databázi (Active Directory). Doména je pojem zavedený v systému na bázi Windows NT, kdy uţivateli můţe být umoţněn přístup k mnoha počítačových zdrojů s vyuţitím jednotné uţivatelské jméno a heslo. Důvod výběru: Výkonný a cenově dostupný server pro jednostupňovou architekturu sítě. Maximální interní úloţný prostor a škálovatelnost File server 1 x HP ProLiant ML350 G6 E5520 File server souborový server je server, který je připojen k počítačové síti a jeho hlavním úkolem je poskytovat přístup k souborům, které jsou na něm uloţeny (model klient-server). Výhodou souborového serveru je centralizovaná správa, úspora nákladů, snadnější zálohování, údrţba, podpora sdílení dat a podobně. Důvod výběru: Výkonný a cenově dostupný server pro jednostupňovou architekturu sítě. Maximální interní úloţný prostor a škálovatelnost Backup server 1 x HP ProLiant ML350 G6 E5520 Backup server zálohovací server je server, který řídí zálohy a zálohování celé počítačové sítě od serverů, aţ po jednotlivé pracovní stanice. Jako zálohovací server stejný typ serveru jako u výše uvedených. Je zde nainstalován software TSM server do firmy IBM. Na TSM serveru musí být na interních discích k dispozici alespoň 25 % diskové kapacity všech zálohovaných serverů pro nastavení zálohování typu Disk-to-Disk-to-Tape. Tento software slouţí také k ovládání LTO knihovny. Důvod výběru: Výkonný a cenově dostupný server pro jednostupňovou architekturu sítě. Maximální interní úloţný prostor a škálovatelnost. 23

24 Zálohovací mechanika LTO 1 x HP StorageWorks Ultrium 920 SAS external drive 400/800GB LTO Linear Tape Open - je v technologie, která se pouţívá pro záznam dat na magnetické pásky. Vznikla ve spolupráci firem IBM, Hewlett-Packard a Seagate. LTO je otevřený formát pro páskové produkty určené pro pouţití ve středně náročných systémech. LTO mechaniky mohou být v takzvané single verzi, kdy se jedná o jednu zálohovací mechaniku jako v tomto případě nebo ve formě knihovny, kdy jde o zařízení, které obsahuje několik zálohovacích mechanik a mechanického robota, který pásky vyměňuje podle potřeby. Důvod výběru: Spolehlivé a robustní zařízení, ve standardní kvalitě HP poskytující velký prostor pro zálohovaná data Záložní zdroj 6 x APC Smart-UPS XL 750VA USB & Serial 230V Pro ochranu serverové části laboratoře budou pouţity jednotlivé záloţní zdroje pro kaţdý prvek. Tyto nepřerušitelné zdroje napájení slouţí k ochraně zařízení před výpadky elektrického proudu. Záloţní zdroje jsou podle velikosti od malých slouţících k ochraně domácích počítačů aţ po objektové spojené s generátory. Pokud by v laboratoři byly pro servery pouţité rackové uspořádání, mohl by stačit i rackový záloţní zdroj v větší kapacitou. Důvod výběru: Snadný výběr pomocí konfigurátoru na stránkách výrobce na míru jednotlivým serverům. V této cenové kategorii jeden z nejlepších výrobků na trhu. 6.4 Počítačová část V této části jsou zařazeny osobní počítače, notebooky a jejich příslušenství. Nezáleţí zda jsou připojené přes UTP kabely nebo přes Wi-Fi. 24

25 6.4.1 Schéma počítačové části laboratoře Obrázek č. 03 Schéma počítačové části laboratoře Zdroj: vlastní úprava 25

26 6.4.2 PC 17 x HP Compaq 500B MT E5300 Základní model pro malé podniky. Počítač Compaq 500B Business umoţní pracovat tak efektivně, jako nikdy předtím, a to za cenu, která nijak neohrozí váš rozpočet. Pracujte efektivně s tím správným počítačem, navrţeným, aby vyhovoval vašim potřebám a rozpočtu. Zcela nový, snadno nastavitelný a pouţitelný design Compaq. Začněte s počítačem pracovat ihned po vybalení díky všem funkcím, které potřebujete pro základní a efektivní práci v malých společnostech. Prověřené procesory Intel 1, operační systém Windows 7, čipová sada Intel a integrovaná grafická karta Graphics Media Accelerator, moţnost výběru z optických jednotek, pevné disky aţ do velikosti 500 GB2 a aţ 4 GB paměti DDR3 SDRAM3 pro efektivní práci. Dostupné sloty PCI pro volitelné příslušenství, jako jsou samostatné grafické karty. Důvod výběru: Produkty společnosti HP nabízejí celosvětově nejširší výběr vysoce kvalitních zařízení pro stolní a mobilní počítačový provoz. Společnost HP je předním výrobcem počítačového hardwaru na světě, od notebooků po pracovní stanice. Společnost HP se nejen zaměřuje na samotná zařízení, kromě toho také nabízí široký výběr příslušenství, která jsou součástí vašich produktů a zajišťují jejich nejlepší moţný výkon. Dalším důvodem je rozšířená záruka a dostupnost servisu Monitor k PC 17 x 22" širokoúhlý LCD monitor HP LE2201w Vylepšený 22palcový širokoúhlý displej HP LE2201w nabízí velkou pracovní plochu pro zobrazení kancelářských aplikací, webových stránek a pošty. Jedná se o náš energeticky nejhospodárnější monitor s velkým displejem řady Essential. Displej je navrţen s ohledem na ţivotní prostředí: monitor HP LE2201w splňuje poţadavky normy ENERGY STAR, pyšní se 50% omezením obsahu rtuti oproti modelům předchozí generace, odstraněním brómovaných zpomalovačů hoření, PVC a arsenu z panelu a podstavce a minimalizovanou spotřebou energie. Důvod výběru: 26

27 HP nabízí při koupi PC a monitoru ještě výhodnější podmínky kompletního servisu a podpory produktu. Další výhodou je kvalita spojená s firmou HP a velmi nízká spotřeba. Dalším plusem je ekologičtější výroba Klávesnice k PC 17 x Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000 CZ Black Multimediální klávesnice v moderním a ergonomickém designu má speciálně upravené rozloţení kláves, které usnadňuje psaní. Je vybavena mnoha funkcemi pro ovládání internetového prohlíţeče či multimediálního přehrávače. Nechybí ani programovatelná tlačítka nebo vynikající posuvník, kterým lze jednoduše zvětšovat či zmenšovat obrázky, dokumenty i internetové stránky. Hojně vyuţívané symboly pouţívané při počítaní, jako je například znaménko rovná se, závorky nebo klávesa Backspace jsou nyní lépe přístupné, protoţe se nacházejí nad číselnou klávesnicí. Pro pohodlnou práci a menší namáhání zápěstí jsou je klávesnice vybavena praktickou opěrkou pro opření rukou. Samozřejmostí jsou kvalitně zpracované české popisky kláves. Připojení k počítači je realizováno prostřednictvím USB rozhraní. Důvod výběru: Hlavní kritérium výběru této klávesnice je její ergonomie. Zároveň i značka Microsoft má v tomto oboru velice dobrou pověst Myš k PC 17 x Bezdrátová myš Microsoft Wireless Optical Mouse 3000 Spolehlivá bezdrátová optická myška v ocelově modrém provedení určená především uţivatelům domácích multimediálních počítačů. Revoluční naklápěcí rolovací kolečko, umoţňující vodorovné i svislé listování v dokumentech. Velmi rychlé optické snímání. Chytrý přijímač, který sám navrhuje řešení k odstranění případného rušení, zobrazení síly signálu a stavu baterií. Nabízí nevídanou rychlost, přesnost a ovladatelnost. Bezdrátový přenos dává uţivateli volnost - bezdrátová technologie 27 MHz. Myš Microsoft Wireless Optical pouţívá nejvýkonnější optickou technologii. Myš má jedinečný styl a příjemný tvar, který ideálně padne do levé i pravé ruky. 27

dodání během 2. pololetí 2013, objednáno bude s měsíčním předstihem

dodání během 2. pololetí 2013, objednáno bude s měsíčním předstihem Max. cena za kus Max. cena za ks Max. celkem za č. Předmět Počet ks bez DPH vč. DPH položky vč. DPH Požadavky 1 počítače do učebny 13 12 500,00 15 125,00 196 625,00 Parametry: dodání během 2. pololetí

Více

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky.

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky. ICT 1 MSZ Příloha 1a Specifikace předmětu zakázky Seznam zboží s uvedením jeho kvantifikace, technických parametrů a ceny Zakázka: 2/2013 Zadavatel: Základní údaje: Střední škola technická a zemědělská,

Více

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky.

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky. Příloha č. 1 Rozsah a technická specifikace zakázky Předmětem zakázky je dodání ICT techniky a dalšího zařízení pro učebnu Centra Kašpar, o. s. Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky 1) DOMÉNOVÝ SERVER Počet kusů: 1 Specifikace: Založený na platformě Microsoft

Více

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav P.č. 1 Stolní PC sestava + SW 17ks Procesor čtyř jádrový procesor, benchmark min. 3,350 Paměti min 4GB Grafická

Více

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Notebook 7 ks : DISPLEJ - IPS, matný, velikost 15,6", 16:9, rozlišení min. FullHD - 1920 1080; PROCESOR - PassMark min. 8200, min. 4 jádra, technologie

Více

Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II.

Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II. Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II. Projekt Inovace ve vzdělávacím procesu Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Bzenec, registrační číslo CZ.1.07/1.3.41/01.0038

Více

ENERGY STAR, hladina hluku nesmí překročit 4,0 B (A) v pohotovostním režimu a 4,5 B(A) při přístupu na pevný disk

ENERGY STAR, hladina hluku nesmí překročit 4,0 B (A) v pohotovostním režimu a 4,5 B(A) při přístupu na pevný disk Běžný desktop Case konfigurovatelná skříň typu minitower minimální požadovaný výkon PassMark min. 4300 bodů Chipset chipset umožňující funkce vzdálené správy a sledování nezávisle na stavu či přítomnosti

Více

Philips 234E5QSB - LED monitor 23

Philips 234E5QSB - LED monitor 23 ČERVEN 2014 Platnost cen do 01. 07. 2014 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny v Kč a s DPH. Za tiskové chyby neručíme. Fotografie jsou ilustrační. akční NABÍDKA PRODUKTů AKČNí NABÍDKA PRODUKTů 326072

Více

SW - OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS CZ (PRO PODNIKATELE)

SW - OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS CZ (PRO PODNIKATELE) Příloha smlouvy č. 1 Popis zboží Kancelářský SW - OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS CZ (PRO PODNIKATELE) Kancelářský balík, který je plně kompatibilní s operačním systémem a je v hodný pro výuky. Balík obsahuje

Více

NOTEBOOK DELL INSPIRON 13Z 5000 TOUCH NOTEBOOK, I5-7200U, 4GB, 128GB SSD, 13.3" FHD DOTYKOVÝ, W10, ŠEDÝ, 2YNBD ON-SITE

NOTEBOOK DELL INSPIRON 13Z 5000 TOUCH NOTEBOOK, I5-7200U, 4GB, 128GB SSD, 13.3" FHD DOTYKOVÝ, W10, ŠEDÝ, 2YNBD ON-SITE 13.02.17 7:05:40 NOTEBOOK DELL INSPIRON 13Z 5000 TOUCH NOTEBOOK, I5-7200U, 4GB, 128GB SSD, 13.3" FHD DOTYKOVÝ, W10, ŠEDÝ, 2YNBD ON-SITE Cena celkem: 19 239 Kč (bez DPH: 15 900 Kč) Běžná cena: 21 162

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1 Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1. Server a příslušenství Počet kusů 1 Specifikace Procesor: minimálně čtyř jádrový, 2.40 GHz, 12 MB cache Pevný disk:

Více

DNS_PC_ATYP_ _10

DNS_PC_ATYP_ _10 DNS_PC_ATYP_60001321_10 DELL Optiplex 7010 DT Specifikace pokročilý stolní počítač Procesor x86-64 kompatibilní, min čtyřjádrová Intel i5-3470 PassMark CPU Mark min 6600 bodů; TDP max 78W 6633 bodů, 77W

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013

i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013 i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013 Mikrotik: RB2011UiAS-2HnD 5x Gbit LAN, 5x 100 Mbit LAN, SFP, USB, PoE, L5 RouterBoard RB2011UiAS-IN je osazen 5x Gbit ethernetovými porty, 5x 100 Mbit porty, 1x

Více

ICT plán školy na školní rok 2011/2012

ICT plán školy na školní rok 2011/2012 1. Základní charakteristika Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 je úplnou základní školou s 19 třídami a 4 odděleními

Více

Technické parametry požadované Technické parametry nabízené

Technické parametry požadované Technické parametry nabízené Název 1 Notebook včetně základního software a) technická specifikace procesoru - požadovaný procesor musí minimálně dosáhnout v bechmarkovém testeru Passmark Performance Test hodnoty 3300 v testu Passmark

Více

Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0884; CZ.1.07/1.5.00/34.0906; CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0884; CZ.1.07/1.5.00/34.0906; CZ.1.07/1.1.00/44.0008 ICT 2 NatTech Příloha 1 Specifikace předmětu zakázky Seznam zboží s uvedením jeho kvantifikace, technických parametrů a ceny Zakázka - číslo: Zadavatel: Základní údaje: Střední škola technická a zemědělská,

Více

Specifikace výpočetní techniky a interaktivních tabulí pro ZŠ Mniší

Specifikace výpočetní techniky a interaktivních tabulí pro ZŠ Mniší Specifikace výpočetní techniky a interaktivních tabulí pro ZŠ Mniší 1. PC sestavy včetně software počet kusů 7 požadovaná záruka 36 měsíců Modelová sestava - Lenovo ThinkCentre Edge 71 SFF (SGMK8MC) Skříň

Více

Technické podmínky. Interaktivní tabule v počtu 2 ks. Stojan zvedací pro interaktivní tabuli 78 se dvěma křídly v počtu 2ks

Technické podmínky. Interaktivní tabule v počtu 2 ks. Stojan zvedací pro interaktivní tabuli 78 se dvěma křídly v počtu 2ks Technické podmínky Popis zařízení a vybavení Uvedené požadavky na technickou specifikaci jsou chápány jako minimální přípustné. Technická specifikace je nastavena níže uvedeným způsobem z důvodu zajištění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Notebook. Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Notebook. Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011 Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Notebook Počet: 22 Rozměry displeje: 15-16 HDD: alespoň 500 GB Klávesnice s numerickou částí Grafická karta: alespoň 1 GB, nutná podpora i v minoritních

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Podrobnosti o produktu Dell XPS M1530. 1) Přehled

Podrobnosti o produktu Dell XPS M1530. 1) Přehled Podrobnosti o produktu Dell XPS M1530 1) Přehled ádherná rovnováha Získejte to nejlepší na světě: výkon, elegantní design a bohatou sadu funkcí to vše v notebooku perfektní velikosti, tj. s uhlopříčkou

Více

Příloha č. 5 - Specifikace předmětu plnění. k veřejné zakázce malého rozsahu

Příloha č. 5 - Specifikace předmětu plnění. k veřejné zakázce malého rozsahu stránka (6) Příloha č. 5 - Specifikace předmětu plnění k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka počítačové a didaktické techniky pro Základní školu Benešov, Dukelská 88 Nejedná se o zadávací řízení dle

Více

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informatika teorie. Vladimír Hradecký Informatika teorie Vladimír Hradecký Z historie vývoje počítačů První počítač v podobě elektrického stroje v době 2.sv. války název ENIAC v USA elektronky velikost několik místností Vývoj počítačů elektronky

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 3.3.2010 Verze: 1.4 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Z Á K L A D N Í S E S T A V A (interní objednací kód) Funkcionalita / program. Sestava PC-A-01 Sestava PC-A-01 Z Á K L A D N Í S E S T A V A Systémová platforma Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné

Více

brašna v balení záruka: 3 roky NBD on-site

brašna v balení záruka: 3 roky NBD on-site Pořadové číslo položky: 1586, 1619, 1582, 1579 HP ProBook 4330s/13,3/i5-2450/4G/500/DVD/B/7P HP ProBook Frekvence procesoru 2.45 GHz Úhlopříčka LCD 13,3 500 GB Otáčky pevného disku 7200rpm Bezdrátová síťová

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 13.3.2009 Verze: 1.3 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

Specifikace předmětu plnění

Specifikace předmětu plnění Specifikace předmětu plnění Notebook Procesor Operační systém Operační paměť Pevný disk Min. 2000 dle Passmark CPU mark Win7 Pro CZ nebo Win 8 Pro CZ min. 4 GB min. 300 GB Displej matný, 13,3"-15,6" Rozlišení

Více

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Zadavatel: Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.2511 Název projektu: Moderní škola

Více

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené.

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené. Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie Herní konzole Herní zařízení Historické počítače Herní konzole Gamepady Joysticky Taneční podložky Volanty Amiga Atari Commodore Československé

Více

Příloha č.1: Technická specifikace

Příloha č.1: Technická specifikace Příloha č.1: Technická specifikace Část A: Jazyková laboratoř předpokládaná částka 841913 Kč s DPH Interaktivní tabule s ozvučením 1 Digitální laboratoř PC stanice pedagog (PC/server s LCD monitorem, HW/

Více

Uchazeč není oprávněn nabídnout repasované zboží! Veškeré zboží bude nové. Výkonný stolní PC Základní technické požadavky: Počet jednotek

Uchazeč není oprávněn nabídnout repasované zboží! Veškeré zboží bude nové. Výkonný stolní PC Základní technické požadavky: Počet jednotek Dodávka vybavení učebny předtiskové přípravy Příloha č. 2 Technická specifikace Uchazeč není oprávněn nabídnout repasované zboží! Veškeré zboží bude nové. Požadavky: Výkonný stolní PC Základní technické

Více

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Název projektu: Moderními metodami k lepším řemeslným vědomostem Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.2.08/04.0001 Počet stránek přílohy: 5 3 ks PC vč. OS a Monitorem

Více

Příloha č. 3 - Technická specifikace

Příloha č. 3 - Technická specifikace Příloha č. 3 - Technická specifikace 1 Předmět plnění a technické podmínky Předmětem této veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky a servisních služeb dle technické specifikace uvedené níže a v příloze

Více

Kontrola obsahu balení

Kontrola obsahu balení Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Pořízení Počítačů a strojů na zpracování dat 2017 pro Vysokou školu polytechnickou Jihlava

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Pořízení Počítačů a strojů na zpracování dat 2017 pro Vysokou školu polytechnickou Jihlava TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Pořízení Počítačů a strojů na zpracování dat 2017 pro Vysokou školu polytechnickou Jihlava OBSAH Segment č. 1 Notebook A... 3 15 x Notebook A... 3 Segment

Více

Technická specifikace: MĚÚ Nové Město na Moravě

Technická specifikace: MĚÚ Nové Město na Moravě Technická specifikace: MĚÚ Nové Město na Moravě - pevný disk - RAID SERVER - 1ks HDD RAID do serveru Formát 3,5" interní Serial ATA III Kapacita disku min. 1 000 GB (1 TB) Rychlost čtení min. 128 MB/s

Více

10 490,- ACER NTB TMP253-E-20204G75Mnks 11 890,- AKČNÍ NABÍDKA PRODUKTů

10 490,- ACER NTB TMP253-E-20204G75Mnks 11 890,- AKČNÍ NABÍDKA PRODUKTů ACER NTB TMP253-E-20204G75Mnks Dvoujádrový procesor Intel Pentium 2020M (2.4GHz); 4GB RAM DDR3; 15.6 HD (1366x768 bodů) matný LED displej; grafika Intel HD Graphics; 750GB HDD; DVD±RW/RAM mechanika; rozhraní:

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Dodávka výpočetní techniky a zařízení v rámci realizace projektu Elearning na střední zdravotnické škole 2, registrační číslo CZ.1.07/1.1.26/02.0077 Technické parametry a jakostní

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Počet: 30

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Počet: 30 Příloha č. 1 - Technické podmínky I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Technické zadání zakázky na dodávku výpočetní techniky pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Moravské

Více

Toshiba a Intel: vzrušující personalizovaná digitální zábava na cestách

Toshiba a Intel: vzrušující personalizovaná digitální zábava na cestách Technické informace Toshiba a Intel Toshiba a Intel: vzrušující personalizovaná digitální zábava na cestách S využitím mobilní technologie Intel Centrino Duo vyvinula společnost Toshiba nové notebooky,

Více

Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra

Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra Silný výkon dvoujádrové architektury Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra Nejnovější sestava notebooků Toshiba pro podnikovou sféru s procesorem Intel Core 2 Duo opět přináší

Více

Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka prezentační techniky a jazykové laboratoře

Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka prezentační techniky a jazykové laboratoře Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka prezentační techniky a jazykové laboratoře Název projektu: Přírodní vědy moderně Reg. číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/30.01592

Více

ENTER PRICE ROKY ZÁRUKA. HAL3000 Enterprice 1015. www.enter-price.cz. Kód: PCHS2069. Win 10 64bit 1 TB DISK. Pentium DDR3

ENTER PRICE ROKY ZÁRUKA. HAL3000 Enterprice 1015. www.enter-price.cz. Kód: PCHS2069. Win 10 64bit 1 TB DISK. Pentium DDR3 10 2015 ZPÁTKY NA UNIVERZITU S WINDOWS 10 9 990,včetně DPH + SLUCHÁTKA ZDARMA Intel 4 GB Pentium DDR3 1 TB DISK Win 10 64bit 3 ROKY ZÁRUKA + BEZSTAROSTNÝ SERVIS HAL3000 Enterprice 1015 Kód: PCHS2069 procesor

Více

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 Prodloužená záruka 3 roky 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 11 ks. MS Office 2013 pro podnikatele CZ 11 ks. brašna 11 ks. bezdrátová myš 5 ks.

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 2. 9. 2013 do 27. 6. 2014 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet)

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Dodavatel Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Zadavatel: Název: Název Požadované minimální technické parametry Množství Splněno/nesplněno (uchazeč doplní toto

Více

Technická specifikace nabídky

Technická specifikace nabídky Příloha č. Dodatečné informace. PC učebna Technická specifikace nabídky Mark min. 3800), RAM GB, HDD 500GB, Ethernet Gb, WiFi 802.n (kompatibilní s IEEE 802.a/b/g), Bluetooth.0, min. x USB (min. 2x USB

Více

Technická specifikace předmětu plnění

Technická specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Technická specifikace předmětu plnění 1.) Výpočetní technika se servisem garantovaným výrobcem 1 ks jednoprocesorový server Požadovaná záruka: min. 36 měsíců, typ servisu: ONSITE oprava v

Více

7 990,- AKČNÍ NABÍDKA PRODUKTŮ. HP Pavilion 2 TouchSmart 10-e00sc KVĚTEN/ČERVEN 2014. Notebook HP - AMD Dual Core A4-1200, multidotykový 10.

7 990,- AKČNÍ NABÍDKA PRODUKTŮ. HP Pavilion 2 TouchSmart 10-e00sc KVĚTEN/ČERVEN 2014. Notebook HP - AMD Dual Core A4-1200, multidotykový 10. KVĚTEN/ČERVEN 01 3607 7 990,- HP Pavilion TouchSmart 10-e00sc Notebook HP - AMD Dual Core A-100, multidotykový 10.1 LED 1366x768 antireflexní, RAM GB DDR3L, AMD Radeon HD 8180, HDD 500GB 500 otáček, WiFi,

Více

Specifikace předmětu plnění

Specifikace předmětu plnění Specifikace předmětu plnění Notebook Procesor Operační systém Pevný disk Min. 2000 dle Passmark CPU mark Win7 Pro CZ nebo Win 8 Pro CZ min. 4 GB min. 300 GB Displej matný, 13,3"-15,6" Rozlišení displeje

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Listopad 2013

i4wifi a.s. produktové novinky Listopad 2013 i4wifi a.s. produktové novinky Listopad 2013 RouterBoard je dodáván s vyšší licencí L5. Mikrotik: RB2011UiAS-2HnD 5x Gbit LAN, 5x 100 Mbit LAN, SFP, USB, PoE, L5 RouterBoard RB2011UiAS-IN je osazen 5x

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Březen 2015

i4wifi a.s. produktové novinky Březen 2015 i4wifi a.s. produktové novinky Březen 2015 TP-LINK USB Rozbočovač se 7 porty USB 3.0 a 2 porty pro nabíjení USB rozbočovač UH720 je skvělou volbou pro rozšíření USB portů počítače pro přenos dat, když

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Květen 2014

i4wifi a.s. produktové novinky Květen 2014 i4wifi a.s. produktové novinky Květen 2014 SEEnergy Monitorovací server NVR, dual stream - 4 kanály, HDMI NVR server SVR-204 umožňuje záznam videa ze 4 IP kamer ve vysoké full HD kvalitě (1080p). Server

Více

Příloha č. 4 - Notebooky

Příloha č. 4 - Notebooky Notebook typ 1: levný notebook pro nenáročné použití Nabízená konfigurace uchazeče Display Optická mechanika LCD 15.6" LED anti-glare s rozlišením min. 1366x768 specifikace/ minimální požadavky zadavatele

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

na období od do (dle metodického pokynu MŠMT č.j / )

na období od do (dle metodického pokynu MŠMT č.j / ) ICT plán školy na období od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím roce: Uspořádání a propojení kabeláží u počítačových stolů ve

Více

Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace 1. Dodávka ICT vybavení pro Otevřené informační centrum (OIC), včetně instalace 1.1. Popis současného stavu Poskytování služeb občanům je uskutečňováno

Více

TC-502L TC-60xL. Tenký klient

TC-502L TC-60xL. Tenký klient TC-502L TC-60xL Tenký klient Popis přístroje Tenký klient TC-502L s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. TC-604 navíc

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K PODMÍNKÁM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. I

DODATEČNÉ INFORMACE K PODMÍNKÁM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. I DODATEČNÉ INFORMACE K PODMÍNKÁM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. I VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Nákup výpočetní techniky 2016 výzva k podání nabídek byla zveřejněna na profilu zadavatele dne: 07.09.2016 spisová značka zadavatele:

Více

První obnovené reálné gymnázium, o. p. s.

První obnovené reálné gymnázium, o. p. s. str. 1 z 10 Věc: Poptávka nabídky na dodávku výpočetní techniky První obnovené reálné gymnázium, o. p. s. Vás jako zadavatel poptává k předložení nabídky na: dodávku materiálně technického vybavení multimediální

Více

Datasheet Fujitsu LIFEBOOK A512 Notebook

Datasheet Fujitsu LIFEBOOK A512 Notebook Datasheet Fujitsu LIFEBOOK A512 Notebook Váš společník na každý den Fujitsu LIFEBOOK A512 je solidní notebook pro každodenní použití s antireflexním 15,6 (39,6cm) displejem LCD s rozlišením HD a širokoúhlým

Více

DCU 220. Nový dílenský tablet Bosch. Produktová informace DCU 220. Automotive Service Solutions

DCU 220. Nový dílenský tablet Bosch. Produktová informace DCU 220. Automotive Service Solutions DCU 220 Nový dílenský tablet Bosch 1 DCU 220 Convertible PC Použití jako Tablet PC s dotykovou obrazovkou......nebo jako Notebook s klávesnicí. 2 Hlavní vlastnosti DCU 220 jako centrální PC pro diagnostiku

Více

Vlastnosti produktu. Neutuchající pracovní nasazení s HAL3000 EliteWork

Vlastnosti produktu. Neutuchající pracovní nasazení s HAL3000 EliteWork HAL3000 EliteWork SSD W8 HAL3000 EliteWork SSD W8; Sestava s kompromisním výkom pro práci s náročnými aplikacemi, rozsáhlými texty a tabulkami. Využívá sílu procesoru Intel i5 s architekturou Haswell,

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Listopad 2014

i4wifi a.s. produktové novinky Listopad 2014 i4wifi a.s. produktové novinky Listopad 2014 MIKROTIK cap-2n AP/Hotspot 2,4 GHz, 802.11n - vnitřní Zcela nový RouterBoard od Mikrotiku, určený pro hotely, nákupní centra, letiště, ale i pro kanceláře a

Více

Dodatečné informace č. 1

Dodatečné informace č. 1 Dodatečné informace č. 1 1) Název zadavatele Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace 2) Název zakázky: Učíme se, vzděláváme se, bádáme moderně, efektivně, pro život

Více

instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL)

instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Komplexní dodávka interaktivních úředních desek (IUD), včetně instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL) 1.1

Více

ENTER PRICE ROKY ZÁRUKA. HAL3000 Enterprice Kód: PCHS Win 10 64bit 1 TB DISK. Core i3 DDR3

ENTER PRICE ROKY ZÁRUKA. HAL3000 Enterprice Kód: PCHS Win 10 64bit 1 TB DISK. Core i3 DDR3 08-09 2016 PRÁCE I ZÁBAVA VE VLASTNÍ SÍTI + WiFi Router Netis ZDARMA 10 990,včetně DPH Intel 4 GB Core i3 DDR3 3 1 TB DISK Win 10 64bit ROKY ZÁRUKA + BEZSTAROSTNÝ SERVIS HAL3000 Enterprice 0816 Kód: PCHS21301

Více

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Zadavatel: Registrační číslo projektu: Název projektu: Střední škola Pohoda s.r.o., Na Vinici 2244, Litoměřice CZ.1.07/1.5.00/34.0613 Moderní škola Identifikační

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice, PSČ tel , fax ,

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice, PSČ tel , fax , Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 57, fax 325 57 2, e-mail meu@mesto-milovice.cz Změna zadávacích podmínek v průběhu zadávacího řízení jako osoba zastupující zadavatele

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 2011-03 Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.4.00/21.3287 ZŠ Bulharská a peníze

Více

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0116 Modernizace výuky

Více

Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9. Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10

Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9. Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10 Úvod 9 Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9 Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10 KAPITOLA 1 Hardwarové prvky sítí 11 Kabely 11

Více

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje CO JE TO SÍŤ? Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak aby mohli navzájem sdílet své prostředky. Přitom je jedno zda se jedná o prostředky hardwarové nebo softwarové. Před

Více

ICT plán školy. školní rok 2013/2014. Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o. Filipínského 1, Brno IZO: 110 030 320

ICT plán školy. školní rok 2013/2014. Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o. Filipínského 1, Brno IZO: 110 030 320 ICT plán školy školní rok 2013/2014 Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o. Filipínského 1, Brno IZO: 110 030 320 V souladu s metodickým pokynem Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy,

Více

1 790,- Kingston 120GB SSDNow V300 SATA 3, 2.5", 7mm

1 790,- Kingston 120GB SSDNow V300 SATA 3, 2.5, 7mm 120GB 442682 1 790,- Kingston 120GB SSDNow V300 SATA 3, 2.5", 7mm SSD disk 2.5", SATA III, TRIM, MLC, SandForce, čtení až 450MB/s, zápis až 450MB/s Kingston Micro SecureDigital (SDHC) Card, Class 10 Paměťová

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s. Informační systémy. Advokátní kancelář. Přednášející: Ing. Zdeněk Jelínek. Vypracoval: Ivo Raisigl

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s. Informační systémy. Advokátní kancelář. Přednášející: Ing. Zdeněk Jelínek. Vypracoval: Ivo Raisigl Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s. Informační systémy Advokátní kancelář Přednášející: Ing. Zdeněk Jelínek Vypracoval: Ivo Raisigl V Brně, 3.12.2012 Obsah 1 Schéma provozovny... 3 2 Podlaha...

Více

Netfox s.r.o. Popis nabídky: Nabízíme Vám dodání zboží dle následující specifikace:

Netfox s.r.o. Popis nabídky: Nabízíme Vám dodání zboží dle následující specifikace: Příloha č.1 Popis nabídky: Dodávka hardware a software a dalšího vybavení dle specifikace. Doprava k zákazníkovi je již v ceně dodávky zahrnuta. Možnost úpravy nabídky co se týká parametrů, nebo počtu

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŢENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od. 9. 20 do 30. 6. 202 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-55) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Vychutnejte si ten nejlepší obrazový a zvukový výkon

Vychutnejte si ten nejlepší obrazový a zvukový výkon funkce SateLlite p100 Satellite p100 Vychutnejte si ten nejlepší obrazový Notebook Satellite P100 společnosti Toshiba výhodně poskytuje individuální digitální obsah. Notebook Satellite P100, který je navržen

Více

Zadávací řízení na dodávku výpočetní a audiovizuální techniky

Zadávací řízení na dodávku výpočetní a audiovizuální techniky Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Zadávací řízení na dodávku výpočetní a audiovizuální techniky Projekt: Učíme se, abychom se v životě uplatnili

Více

Příloha č. 3 - Technická specifikace

Příloha č. 3 - Technická specifikace Příloha č. 3 - Technická specifikace 1 Předmět plnění a technické podmínky Předmětem této veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky a servisních služeb dle technické specifikace uvedené níže a v příloze

Více

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 3. Počítačové sítě Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 3.1. Peer-to-peer 3.2. Klient-server

Více

Příloha č. 1. Tabulka technických parametrů

Příloha č. 1. Tabulka technických parametrů Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci veřejné zakázky Vybavení staré radnice čp. 88/I Jindřichův Hradec technikou Tabulka technických parametrů Zpracovatel: Vladislav Sochna, oddělení regionálního rozvoje

Více

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Notebook 7 ks : Např. ASUS G551JW-CN055H, nebo jiný notebook splňující níže uvedené technické DISPLEJ - IPS, matný, velikost 15,6", 16:9, rozlišení

Více

Operační systém (OS) Porty. PC zdroj Instalace. Podmínka Záruka

Operační systém (OS) Porty. PC zdroj Instalace. Podmínka Záruka Příloha č. 4 - Technické podmínky OPVK 1.4 Stolní počítač žákovský- učebna Platný název zařízení Název výrobce Platný webový odkaz (link) na stránky výrobce Platný webový odkaz (link) na stránky dovozce

Více

Příloha č. 1 - Technická specifiace zboží

Příloha č. 1 - Technická specifiace zboží Příloha č. k č.j.:ppr-7490-22/čj-206-990656 Příloha č. - Technická specifiace zboží Část : HW a SW pro potřeby forensně-analytického vyhodnocování dat splňující technickou soubor software a hardware pro

Více

Výzva k podání nabídek. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0451 Název projektu:

Výzva k podání nabídek. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0451 Název projektu: Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0451 Název projektu: Učit moderně nás baví Název zakázky:

Více

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky.

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. Výzva k podání nabídek na dodávku materiálního vybavení ( EU peníze školám ). Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení, zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky. Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme,

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Technická specifikace: MĚÚ Nové Město na Moravě

Technická specifikace: MĚÚ Nové Město na Moravě Technická specifikace: MĚÚ Nové Město na Moravě - pevný disk - RAID SERVER - 1ks HDD RAID do serveru Formát 3,5" interní Serial ATA III Kapacita disku min. 1 000 GB (1 TB) Rychlost čtení min. 128 MB/s

Více

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Z Á K L A D N Í S E S T A V A Funkcionalita / program. vybavení Sestava PCW-01 Z Á K L A D N Í S E S T A V A Sestava PCW-01 Systémová platforma zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows XP Prof.(compatibility list), aktuální

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2010

i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2010 i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2010 TP-LINK: TL-WN781ND bezdrátová PCI Express karta (802.11n/g/b) TL-WN781ND je bezdrátová PCI Express karta určená pro připojení stolního počítače k vysokorychlostnímu

Více

Operační systém (OS) Porty. PC zdroj Instalace. Podmínka Záruka

Operační systém (OS) Porty. PC zdroj Instalace. Podmínka Záruka Příloha č. 4 - Technické podmínky OPVK 1.4 Stolní počítač žákovský- učebna Platný název zařízení Název výrobce Platný webový odkaz (link) na stránky výrobce Platný webový odkaz (link) na stránky dovozce

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Zadavatel: Gender Studies, o. p. s. Sídlem: Klimentská 17 110 00 Praha 1 Kancelář: Gorazdova 20 120 00 Praha 2 IČO: 25737058 Tel.: 224 915 666 nebo 224 913 350 Fax: 224 915 666 e-mail: gender.info@ecn.cz

Více

VYZÝVÁ. k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

VYZÝVÁ. k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů STŘEDNÍ ŠKOLA LESNICKÁ A RYBÁŘSKÁ, B Z E N E C, Přívoz 735 696 81 Bzenec, Přívoz 735 IČ 00230936 tel.: 518 309 431, FAX: 518 309 435, e-mail: soules.bzenec@ho.orgman.cz VYZÝVÁ k podání nabídky na veřejnou

Více

Wonderware hardware. Seznam produktů

Wonderware hardware. Seznam produktů Wonderware hardware Seznam produktů Platnost od 1. července 2012 Strana 2 Obsah Wonderware hardware Strana Touch Panel PC 15, 17... 3 Operator Interface PC 10, 15, 17... 4 CE Compact Panel PC 7, 10, 15...

Více