Počítačová laboratoř na vysoké škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Počítačová laboratoř na vysoké škole"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Informační technologie a elektronické obchodování Počítačová laboratoř na vysoké škole Bakalářská práce Autor: Ondřej Sýkora Informační technologie, MPIS Vedoucí práce: Ing. Vladimír Beneš Praha duben 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně s pouţitím uvedené literatury a ostatních zdrojů. V Praze dne 29. dubna 2010 Ondřej Sýkora

3 Poděkování: Rád bych poděkoval svému vedoucímu bakalářské práce Ing. Vladimírovi Benešovi za pomoc a vedení při zpracování tématu této práce a společnosti Raiffeisen stavební spořitelna a.s., která mi umoţnila studium při zaměstnání.

4 Anotace Návrh moderní a perspektivně orientované počítačové laboratoře na vysoké škole zaměřené na výuku moderních počítačových technologií. Annotation The project of a modern and perspective-oriented computer lab in university which is specialized on education of new and modern computer technologies.

5 Obsah Úvod Cíl práce Historie počítačových laboratoří Ergonomie při práci s počítačem Prostorové řešení a pracovní nábytek Fyzikální faktory pracoviště Pracovní stůl Pracovní židle Alternativní způsoby sezení Monitor Klávesnice Myš Doporučení pro práci s počítačem Ergonomie v počítačové laboratoři Počítačové laboratoře podle typu vysoké školy Konkretizace laboratoře Hardware Schéma počítačové laboratoře Komponenty počítačové laboratoře Výběr komponent počítačové laboratoře Serverová část Schéma serverové části Konvertor Firewall Router Switch... 22

6 6.3.6 Konverzní gigabitový modul Domain server File server Backup server Zálohovací mechanika LTO Záloţní zdroj Počítačová část Schéma počítačové části laboratoře PC Monitor k PC Klávesnice k PC Myš k PC Notebook Stolní počítač Apple Přenosný počítač Apple Ostatní komponenty počítačové laboratoře Schéma ostatních komponent počítačové laboratoře Wi-fi Access point IP camera Síťová tiskárna Síťový skener Projektor Drţák projektoru Projekční plátno Propojovací kabely Software Licenční politika produktů Microsoft pro školy Trvalé licence pro akademické instituce Licenční programy s trvalými licencemi Netrvalé licence pro akademické instituce... 38

7 7.1.4 Bezplatné produkty Nákup operačního systému Microsoft Software Assurance pro školství Konkretizace licence Microsoft Svobodný software projekt GNU Použitý software Operační systém Kancelářský software Další programové vybavení pro PC a notebooky Antivir Zálohovací software Rozpočet Rozpočet hardware Rozpočet software Celkový rozpočet Správa počítačové laboratoře Provozní řád Schéma oprávnění uţivatelů laboratoře Zálohování Zálohy jednotlivých komponent Zálohy souborové Závěr Definice, akronymy a zkratky Seznam použité literatury Přílohy... 1

8 Úvod Počítače jiţ dnes zasahují téměř do všech lidských činností i do běţného ţivota. Předpokládá se, ţe jejich vliv se bude nadále zvyšovat a budou lidem poskytovat další a komfortnější sluţby. Vzhledem k jejich k četnosti jejich pouţití je nutné věnovat pozornost výuce práce s nimi. S výukou základní práce s počítači se dnes setkáváme jiţ na základním stupni školství. Se zvyšujícími nároky na jejich obsluhu je důleţité i rozšiřovat moţnosti výuky i na dalších stupních školství. Na vysokých školách technického zaměření je vhodné k výuce nejnovějších počítačových technologií pouţít moderní a perspektivně orientovanou počítačovou laboratoř. 8

9 1 Cíl práce Cílem této práce je shromáţdit dostatek informací na základě kterých je moţné vytvořit moderní, perspektivně orientované pracoviště zaměřené na praktickou výuku moderních počítačových technologií. Záměrem není uvádět zde přesné konfigurace a nastavení jednotlivých prvků v laboratoři jako jsou třeba konfigurační role ve firewallu nebo způsoby přidělování IP adres koncových stanic, ale vytvořit schematický návrh počítačové laboratoře s podrobnějším popisem jednotlivých komponent, který můţe být individuálně uzpůsoben konkrétním podmínkám. I proto je také v práci věnován poměrně velký prostor třeba ergonomii, licenční politice společnosti Microsoft a dalším teoretickým podkladům. 9

10 2 Historie počítačových laboratoří K vyuţívání počítačů ve výuce začíná docházet zhruba od 80. let 20. století kdy se zvýšila dostupnost počítačů a jejich komponent. Po otevření hranic v devadesátých letech došlo v České republice k masovějšímu rozšíření počítačů ve školách, k jejich propojování do lokálních počítačových sítí, které umoţňovaly sdílení technických prostředků a později i k propojování do větších celků a nakonec připojení k Internetu. Jiţ před rokem 1989 probíhala výuka v počítačových laboratořích i v tehdejším Československu, ale de facto neexistovala ţádná společná metodika a v kaţdé škole byly provozovány jiné systémy na různých platformách. S nadsázkou by se dalo říci, ţe aţ s nástupem Microsoftu začala vnikat ucelenější představa o výuce v počítačových laboratořích. 10

11 3 Ergonomie při práci s počítačem 3.1 Prostorové řešení a pracovní nábytek Účinnou a důleţitou prevencí před onemocněními ze stereotypní a nadměrné zátěţe je vytvoření takového prostředí, ve kterém budeme co nejméně vystaveni škodlivým vlivům a budeme se cítit co nejlépe. Pracovní místo by mělo mít takové rozměry, aby umoţňovalo snadný přístup, vykonávání pohybu a změny pracovní polohy. Je třeba taková pracovní plocha, která poskytuje dostatek místa bez přílišného otáčení, natahování a kroucení. Pracovní místo by mělo být zvoleno tak, aby uţivatel neměl v zorném poli nezastíněné plochy s velkým jasem. Pro omezení obtěţujících odlesků na obrazovce je nejvhodnější nepřímé osvětlení s niţší intenzitou osvětlení ( luxů), neţ bývá obvyklé v klasické kanceláři, mělo by být k disposici nezávislé přídavné osvětlení pro čtení dokumentů. Ke zvýšení únavy očí také vedou různé lesklé předměty nebo odlesky na pracovním stole ve spodní části zorného pole. 3.2 Fyzikální faktory pracoviště Optimální teplota v místnosti by se měla pohybovat okolo 22 C, v létě by neměla přesáhnout 26 C a v zimě by neměla klesnout po 19 C. Je dobré se řídit doporučeními o prostorové výměře, protoţe zdrojem tepla jsou i samotná zařízení (monitory, tiskárny, kopírky). Vlhkost vzduchu se doporučuje vyšší, mezi %. Při práci u monitoru se v suchém prostředí můţe vytvářet elektrostatický náboj, který můţe mít dráţdivé účinky na dýchací ústrojí a na prach na kůţi. Místnosti by neměl být průvan, proudění vzduchu by mělo být do 0,2 m/s. Umělé osvětlení by mělo být nepřímé (nasvícení stropu a odrazu světla od něj). Okna by měla být osazena vhodnou soustavou regulovatelných clon umoţňujících utlumení denního světla. Nejvhodnější umístění monitoru je takové, aby pracovník neseděl zády nebo čelem k oknu, ale bokem. Hladina hluku by neměla překročit 65 db, při náročné činnosti 56 db. 3.3 Pracovní stůl Pracovní plocha by měla být dostatečně velká tak, aby umoţňovala variabilní rozmístění monitoru, myši a klávesnice, dokumentů a ostatních technických prostředků. Minimální 11

12 doporučená délka stolu je 120 cm, šířka 75 cm. Výška desky stolu by měla být stavitelná v rozmezí cm. Moţností je umístění klávesnice a myši na samostatně vysunovatelné desce, která umoţňuje práci s klávesnicí i myší ve stejné poloze. Toto řešení však nevyhovuje kaţdému a bývá voleno spíše při domácím pouţití a nedostatku místa. Výška této pracovní plochy by měla umoţňovat uvolněné drţení šíje, paţí, předloktí a rukou při práci s PC. Pohodlný sed a změna pracovní polohy musí být zajištěny dostatečným prostorem pro dolní končetiny. Povrchy pracovní desky by měly být matné aby nedocházelo k neţádoucím odleskům, hladké a snadno čistitelné. Velmi vhodná je zaoblená přední hrana. Barvy povrchů desek stolů jsou doporučovány raději světlejší odstíny. 3.4 Pracovní židle Je důleţité, aby poloha těla při sezení předcházela problémům plynoucím z charakteru práce s počítačem. Pracovní ţidle musí být dostatečně stabilní (pětiramenný stojan). Musí umoţňovat volný pohyb a příznivou pracovní polohu. Sedadlo by mělo mít stavitelnou výšku sedáku, tak aby poloha těla při sezení respektovala poţadavek umístění nohou, tzn. pravý nebo větší úhel mezi stehenní a holenní částí nohou. Výška sezení musí být koordinována i s výškou stolu, na kterém máme poloţenou klávesnici. Zádová opěra musí být výškově stavitelná, anatomicky profilovaná tak, aby zajistila oporu v bederní oblasti páteře individuálně dle výšky postavy. Při dlouhodobém sledování obrazovky, dovolujícím zadní typ sezení, je potřeba zádová opěra dostatečně dlouhá a pohodlná, s opěrkou hlavy oddělenou od opěrky zad. Plocha sedadla musí být dostatečně prostorná (min. 40 x 46 cm) a přední hrana sedadla zaoblená. V oblasti, kde spočívají hrboly kostí sedacích, by měla být určitá tvrdost i elasticita polstrování a potahu. Při práci s klávesnicí směřují paţe od ramene k loktům svisle dolů s lokty u těla. Předloktí a paţe svírají pravý a větší úhel a klávesnice je umístěna tak, aby nedocházelo k zakřivení zápěstí směrem nahoru (tedy o něco níţe). Ke sníţení statické zátěţe ramenních pletenců i krční páteře je moţno doporučit područky (loketní opěrky). Jejich volba závisí jednak na charakteru práce (mohou např. vadit při intenzívní práci s klávesnicí), ale téţ na preferencích samotného uţivatele. Měly by být čalouněné, s nastavitelnou výškou, eventuelně i sklonem, širší neţ 5 cm. Jejich umístění musí umoţňovat přisunutí sedadla blíţe ke stolu (cca cm dozadu od předního okraje sedadla) vhodné je i zajištění volného prostoru v zadní části sedadla. 12

13 3.5 Alternativní způsoby sezení Alternativní typy sezení byly vyvinuty především pro podpoření správného drţení těla a zvýšení dynamičnosti sedu. Při alternativním způsobu sezení můţe páteř lépe zachovávat stejný tvar jako kdyţ stojíme mírné esovité prohnutí. Mezi ně patří například klekačky nebo balanční míče (Gymball). Netradiční způsob sezení se doporučuje spíše jako doplněk klasického sezení, při trvalém uţívání představují zvýšenou zátěţ pro svaly zad a dolních končetin a následkem únavy se trup můţe zhroutit do shrbeného kyfotického sedu, zvláště je-li pracovní plocha příliš malá. 3.6 Monitor Konstrukce monitoru musí umoţňovat regulaci výšky obrazovky nad pracovním stolem, regulaci sklonu a otáčení kolem svislé osy. Umístit je ho potřeba tak, aby vzdálenost očí uţivatele a obrazovky v závislosti na velikosti znaků byla mm. Orientačně se uvádí, ţe vzdálenost očí od obrazovky by měla být 2 3 x větší neţ je velikost úhlopříčky obrazovky. Horní řádek textu má být přibliţně v úrovni očí, popř. mírně pod úrovní očí. Pohled na obrazovku by měl být kolmý. Pro minimalizaci nadměrné zátěţe očí při práci s monitorem je nutné volit reţimy zobrazení, které mají dostatečnou frekvenci obnovy obrazu. Pro dosaţení maximální optické pohody při práci s obrazovkou můţeme pouţít následující doporučení: jedna z nejméně vhodných barevných kombinací je primární barva modrá zobrazená na temném pozadí, velikost zobrazeného písma by měla být co největší (pouţívání menšího typu písma vede ke zvýšení krevního tlaku a vyšší úrovní stresování uţivatelů), jasnost pozadí by měla být ztlumena natolik, ţe není moţné rozeznat rastr obrazovky, není vhodné pouţívat příliš temné pozadí na obrazovce, protoţe kontrast mezi úrovní jasu obrazovky a dalších pracovních ploch v zorném poli uţivatele (zejména bílý papír) můţe způsobovat potíţe při čtení písemných dokumentů, se kterými 13

14 pracujeme minimální úroveň jasu pozadí na obrazovce by měla být luxů, celkový charakter osvětlení pracovního místa by měl zamezit odrazu na obrazovce nebo jasných plochách kolem ní, coţ můţe vést k oslnění vhodné je pouţití antireflexních filtrů; v současné době však jiţ na moderních LCD monitorech pozbývá smyslu, pro sezení před obrazovkou není vhodná poloha proti oknu ani zády k němu, okna je nutno osadit regulovatelnými stínidly (ţaluziemi) umoţňujícími upravovat mnoţství světla přicházejícího zvenku, rovněţ nábytek a stěny by měly být z málo odrazivých materiálů zamezujících vznik odlesků a odrazů. 3.7 Klávesnice Důleţitou roli v prevenci syndromu z jednostranné nadměrné zátěţe (dále je JNDZ) má klávesnice, její poloha a mechanické vlastnosti. Elektronické klávesnice mají klávesy reagující na velmi malý tlak prstů a mají větší počet kláves rozmístěných po větší ploše, neţ tomu bylo u klávesnice klasického psacího stroje. Při jejich pouţití ve spojení s prací s počítačem odpadají běţné prodlevy jako je výměna papíru, odstraňování překlepů, čekání na posun válce apod. Výsledný změněný rytmus práce má podstatný vliv na dva faktory, které jsou spojeny se vznikem syndromu JNDZ: mnohonásobné opakování pohybu a statická zátěţ. Správná ergonomická klávesnice má tlačítka uspořádány šikmo do tvaru písmene V a umoţňuje tak přirozenou polohu rukou v ose předloktí. Při psaní na klávesnici tak nedochází k tzv. ulnární deviaci ruky (zaúhlení k malíkové hraně ruky). Při práci s klávesnicí je nezbytné dodrţování následujících ergonomických pravidel a pravidelné cvičení: klávesnice musí být oddělená od tělesa obrazovky, aby bylo moţno ji individuálně, umístit na pracovním stole, 14

15 měla by být umístěna o něco níţe neţ je rovina pracovního stolu, aby nedocházelo k extenzi ruky a zápěstí a k nepřirozené poloze předloktí (úhel, který svírá předloktí a paţe je cca 110 stupňů), přední hrana klávesnice má být zaoblená, před klávesnicí by měl být zajištěn dostatečný prostor (min. 8 cm) k poskytnutí opory ruky, pro tyto účely je vhodné vyuţít speciálních, měkkých podloţek opěrek. Lze pouţít pohyblivé opěrky předloktí s kloubovou konstrukcí, které se uplatní místo opěrek ţidle, při psaní na klávesnici nesmí zápěstí a předloktí nečinně spočívat na podloţce, nýbrţ musí aktivně spolupracovat s prsty. 3.8 Myš Velikost a tvar myši musí vyhovovat individuální velikosti a tvaru ruky a respektovat jak případné leváky tak levostranné umístění myši. Myš by měla být umístěna co nejblíţe klávesnici a ve stejné výšce. Při častém uţívání myši se doporučuje, pokud je to moţné, pouţívat klávesové zkratky. Rovněţ by se uţivatel měl naučit ovládání myši i druhou rukou tak, aby v případě únavy ruky mohl myš ovládat druhou rukou. Pouţití přilnavých podloţek pro lepší pohyb myši po stole je individuální. Z ergonomického hlediska výhodná a zároveň cenově dostupná je speciální gelová podloţka pro zápěstí, kombinující jak měkkou polohu zápěstí, tak snadný pohyb myši po podloţce. 3.9 Doporučení pro práci s počítačem co nejdříve si upravte ţidle tak, aby vsedě svíralo lýtko se stehnem 90. Chodidlo by se mělo celé pohodlně dotýkat podlahy, pokud jste menší postavy, pořiďte si opěrku pod nohy (nejlépe naklápěcí), upravte si výšku pracovní plochy tak, aby při práci s myší a klávesnicí zápěstí zůstalo rovné a přímé. Úhel mezi předloktím a paţí by měl být v rozmezí Pokud je to nutné, pouţijte podloţku pod myš či klávesnici, obrazovku nakloňte mírně dopředu, i tím můţete odlesky sníţit. Pokud při práci s počítačem upřednostňujete niţší intenzitu osvětlení, pouţívejte pro čtení dokumentů přídavné osvětlení, 15

16 drţák na písemnosti umístěte co nejblíţe obrazovce tak, aby hlava při čtení byla v přímé linii s tělem, pokud máte potíţe s páteří, poraďte se se svým lékařem, zda jsou pro vás vhodné opěrky předloktí. Mohou pomoci drţet paţe ve vhodné poloze bez zbytečného úsilí. Neměly by být příliš tvrdé, mohly by způsobovat útlak loketního nervu, klávesy stlačujte pouze lehce, omezte práci s myší, nedrţte ji křečovitě. Umístěte myš tak, aby se nemuselo vychylovat z osy zápěstí, po 2 hodinách práce u počítače zařaďte alespoň 10minutovou přestávku, změňte pracovní polohu a činnost. Vhodný je např. pohled z okna při zrakové únavě či protahovací cviky páteře a horních končetin, trvalá práce s počítačem by neměla přesáhnout 5 hodin v jednom dni Ergonomie v počítačové laboratoři Při sestavování a kompletaci počítačové laboratoře je samozřejmě nutné přihlédnout k výše popsaným ergonomickým zásadám, v praxi však studenti netráví v laboratoři tolik času, aby všechny tyto zásady musely být bezpodmínečně dodrţeny. Proto je budeme brát spíše jako vhodná doporučení. Nicméně místo přednášejícího, resp. správce laboratoře by mělo vycházet z výše uvedených doporučení, protoţe na rozdíl od studentů tito v laboratoři tráví mnohem více času. 16

17 4 Počítačové laboratoře podle typu vysoké školy Ve školách je výuka s vyuţitím počítačů soustřeďována do počítačových laboratoří, tedy učeben které jsou speciálně vybavené počítači a další výpočetní technickou. Poţadavky na počítačovou laboratoř se liší podle jejího zamýšleného vyuţití. Podle druhu vysoké školy se dá samozřejmě určit jaké předměty budou v laboratoři vyučovány. Nároky na počítačovou laboratoř budou totiţ naprosto rozdílné na různých typech vysokých škol. Na školách kupříkladu humanitního zaměření budou rozhodně niţší poţadavky na celkovou vybavenost laboratoře neţ třeba na vysoké škole technického směru. Na těch budou orientovány ponejvíce na konstrukční software s přihlédnutím na výstupy ať jiţ v podobě konstrukčních výkresů nebo rovnou výstupy na CAD/CAM stroje. Školy se zaměřením na grafiku zase vyuţijí počítače orientované na práci s DTP programy, které mohou být i na méně rozšířených platformách, vstupní a výstupní grafické zařízení počínaje skenery a konče velkoformátovými tiskárnami. Takto by se dalo pokračovat výčtem všech moţných oborů studia na vysokých školách a pro kaţdý z nich popsat jednotlivé moţnosti a varianty. 17

18 5 Konkretizace laboratoře Počítačová laboratoř kterou popisuje tato práce bude v první řadě slouţit výuce moderních počítačových technologií na vysoké škole. Proto obsahuje více komponent, neţ je obvyklé v počítačových učebnách a spíše se podobá menší firemní počítačové síti. I v té by ale bylo méně prvků, neţ je pouţito zde. Rozmanitost a mnoţství prvků je zde z důvodů seznámení studentů s moţnými konfiguracemi a variantami, se kterými se mohou v praxi setkat. Laboratoř lze samozřejmě vyuţívat i k výuce jiných předmětů neţ informačních technologií. Nedílnou součástí počítačových sítí je ochrana před výpadky proudu. V počítačové laboratoři se předpokládá rozvod elektrické sítě na zálohovaném okruhu, který je řešen vně laboratoře. Pro názornost jsou k ochraně napájení serverové části laboratoře přidány záloţní zdroje. 18

19 6 Hardware 6.1 Schéma počítačové laboratoře Následující schéma popisuje všechny prvky které obsahuje počítačová laboratoř. Ty jsou v dalších oddílech popsány a je udán i důvod proč byly vybrány. Všechny komponenty byly vybrány i s ohledem na poměr mezi cenou a uţitnou hodnotou. Obrázek č. 01 Schéma počítačové laboratoře Zdroj: vlastní úprava 19

20 6.2 Komponenty počítačové laboratoře Výběr komponent počítačové laboratoře Výběr komponent počítačové laboratoře při jejím budování by samozřejmě probíhal formou výběrového řízení mezi více firmami. V tomto případě komponenty vybírá autor této práce a tudíţ jsou výběry čistě subjektivní a na základě osobních zkušeností autora. Dále je přihlédnuto k technickým specifikacím jednotlivých komponent a samozřejmě i k poměru cena/kvalita/výkon. U kaţdé části laboratoře je uveden její popis a důvod výběru. Technická specifikace jednotlivých vybraných prvků je kvůli obsaţnosti uvedena v příloze. Cenám je věnována samostatná kapitola Rozpočet. 6.3 Serverová část V serverové části jsou zahrnuty komponenty které přímo souvisí s připojením do externí sítě, síťové prvky samotné počítačové laboratoře, servery, optická kabeláţ a samotné servery i se zálohovacím zařízením. Do této části jsou přidány záloţní zdroje pro servery Schéma serverové části Obrázek č. 02 Schéma serverové části Zdroj: vlastní úprava 20

21 6.3.2 Konvertor 1 x GT-702 konvertor 1000Base-T/1000Base-SX SC Konvertor pro přechod mezi multi-módovým a metalickým spojem pro gigabitový Ethernet, zjednodušeně řečeno převádí optické vlákno na standardní UTP kabel. Spojení do 550m na straně multi-módového vlákna a do 100 m na straně metalického spoje. Podmínkou správné funkce je nutné připojení metalického gigabitového portu do nastaveného portu síťového prvku (např. switche) v gigabitovém reţimu! Důvod výběru: Kompaktní velikost, snadná instalace Firewall 1 x CS-1000 security gateway, 2x WAN, VPN, Antivir, IDP Bezpečnostní brána pro připojení sítě k internetu. Zařízení je bránou s profesionálním hardwarovým firewallem pracující nejenom na základních síťových vrstvách pro skutečně lepší a robustnější ochranu účastníků před síťovými útoky z internetu. Umoţňuje chránit lokální síť před napadením z internetu a zároveň řeší připojení celé vnitřní sítě k internetu. Běţně známé softwarové firewally a antiviry v operačním systému na stanicích uţivatelů jsou pak dalším stupněm-aplikačním doplňkem ochrany uţivatelů před nebezpečím virů a zlomyslných aktivit z internetu. Důvod výběru: Široká škála funkcí a konfigurovatelných nastavení. Snadný přístup ke konfiguraci přes webový prohlíţeč Router Router (česky směrovač) je v počítačových sítích aktivní síťové zařízení, které procesem zvaným routování přeposílá datové pakety směrem k jejich cíli, dle zadaných pravidel. V nákresu topologie sítě je pro názornost zakreslen jako samostatný prvek, v tomto případě jsou jeho funkce jiţ obsaţeny ve výše popsaném firewallu. 21

22 6.3.5 Switch 1 x GSW-4804SF, switch 48x1000 Switch (česky přepínač) je aktivní síťový prvek, propojující jednotlivé segmenty sítě.obsahuje větší či menší mnoţství portů (aţ několik stovek), na něţ se připojují síťová zařízení nebo části sítě. Dále můţe podporovat tzv. POE (power ower ethernet) napájení, zastoupit v určitých funkcích roli routeru, vytvářet virtuální sítě dle standartu IEEE 802.1Q atd. Pokročilý plně gigabitový L2/L4 ethernet přepínač vhodný pro do topologií s vysokými nároky na datovou propustnost s moţností aplikace pokročilých bezpečnostních funkcí a filtrů. Dle těchto filtrů je řízeno i omezování rychlosti. Umoţňuje priorizovat dle TCP/UDP portů. Má vestavěnou podporu managementu typů zařízení v sítí (Host Security Defense), zamykání párů IP + MAC adresa a nastavení jejich přenosových pásem. Velmi praktickou věcí je pak vestavěná diagnostika kabeláţe. Důvod výběru: Velká datová propustnost, pokročilé bezpečnostní funkce a filtry. 48 portů bylo zvoleno z důvodů moţnosti rozšiřování sítě počítačové laboratoře. Další výhodou vybraného zařízení je vestavěná diagnostika kabeláţe Konverzní gigabitový modul 4 x MGB-LX, mini GBIC (SFP), 1000Base-LX, 10 km Planet Konverzní Gigabitový modul minigbic rozměru Small-Form-Pluggable (SFP). Standard 1000Base-LX, IEEE802.3z. Duplexní LC konektor, pro single-mode vlákna. Rozšiřuje/konvertuje porty přepínačů a konvertorů s pozicí pro minigbic (SFP). Dosah 10 km. Důvod výběru: Tento modul slouţí ke konverzi typu síťových rozhraní. Servery musí obsahovat kompatibilní síťové prvky tj. - 1Gbit, singlemode, 1390nm, typ konektoru "LC" Domain server 1 x HP ProLiant ML350 G6 E

23 Domain server - řadič domény je server, který reaguje na poţadavky bezpečnosti autentizace (přihlašování, kontrola oprávnění, atd.) v doméně systému Windows Server. Doména je logická skupina počítačů sdílející společnou centrální adresářovou databázi (Active Directory). Doména je pojem zavedený v systému na bázi Windows NT, kdy uţivateli můţe být umoţněn přístup k mnoha počítačových zdrojů s vyuţitím jednotné uţivatelské jméno a heslo. Důvod výběru: Výkonný a cenově dostupný server pro jednostupňovou architekturu sítě. Maximální interní úloţný prostor a škálovatelnost File server 1 x HP ProLiant ML350 G6 E5520 File server souborový server je server, který je připojen k počítačové síti a jeho hlavním úkolem je poskytovat přístup k souborům, které jsou na něm uloţeny (model klient-server). Výhodou souborového serveru je centralizovaná správa, úspora nákladů, snadnější zálohování, údrţba, podpora sdílení dat a podobně. Důvod výběru: Výkonný a cenově dostupný server pro jednostupňovou architekturu sítě. Maximální interní úloţný prostor a škálovatelnost Backup server 1 x HP ProLiant ML350 G6 E5520 Backup server zálohovací server je server, který řídí zálohy a zálohování celé počítačové sítě od serverů, aţ po jednotlivé pracovní stanice. Jako zálohovací server stejný typ serveru jako u výše uvedených. Je zde nainstalován software TSM server do firmy IBM. Na TSM serveru musí být na interních discích k dispozici alespoň 25 % diskové kapacity všech zálohovaných serverů pro nastavení zálohování typu Disk-to-Disk-to-Tape. Tento software slouţí také k ovládání LTO knihovny. Důvod výběru: Výkonný a cenově dostupný server pro jednostupňovou architekturu sítě. Maximální interní úloţný prostor a škálovatelnost. 23

24 Zálohovací mechanika LTO 1 x HP StorageWorks Ultrium 920 SAS external drive 400/800GB LTO Linear Tape Open - je v technologie, která se pouţívá pro záznam dat na magnetické pásky. Vznikla ve spolupráci firem IBM, Hewlett-Packard a Seagate. LTO je otevřený formát pro páskové produkty určené pro pouţití ve středně náročných systémech. LTO mechaniky mohou být v takzvané single verzi, kdy se jedná o jednu zálohovací mechaniku jako v tomto případě nebo ve formě knihovny, kdy jde o zařízení, které obsahuje několik zálohovacích mechanik a mechanického robota, který pásky vyměňuje podle potřeby. Důvod výběru: Spolehlivé a robustní zařízení, ve standardní kvalitě HP poskytující velký prostor pro zálohovaná data Záložní zdroj 6 x APC Smart-UPS XL 750VA USB & Serial 230V Pro ochranu serverové části laboratoře budou pouţity jednotlivé záloţní zdroje pro kaţdý prvek. Tyto nepřerušitelné zdroje napájení slouţí k ochraně zařízení před výpadky elektrického proudu. Záloţní zdroje jsou podle velikosti od malých slouţících k ochraně domácích počítačů aţ po objektové spojené s generátory. Pokud by v laboratoři byly pro servery pouţité rackové uspořádání, mohl by stačit i rackový záloţní zdroj v větší kapacitou. Důvod výběru: Snadný výběr pomocí konfigurátoru na stránkách výrobce na míru jednotlivým serverům. V této cenové kategorii jeden z nejlepších výrobků na trhu. 6.4 Počítačová část V této části jsou zařazeny osobní počítače, notebooky a jejich příslušenství. Nezáleţí zda jsou připojené přes UTP kabely nebo přes Wi-Fi. 24

25 6.4.1 Schéma počítačové části laboratoře Obrázek č. 03 Schéma počítačové části laboratoře Zdroj: vlastní úprava 25

26 6.4.2 PC 17 x HP Compaq 500B MT E5300 Základní model pro malé podniky. Počítač Compaq 500B Business umoţní pracovat tak efektivně, jako nikdy předtím, a to za cenu, která nijak neohrozí váš rozpočet. Pracujte efektivně s tím správným počítačem, navrţeným, aby vyhovoval vašim potřebám a rozpočtu. Zcela nový, snadno nastavitelný a pouţitelný design Compaq. Začněte s počítačem pracovat ihned po vybalení díky všem funkcím, které potřebujete pro základní a efektivní práci v malých společnostech. Prověřené procesory Intel 1, operační systém Windows 7, čipová sada Intel a integrovaná grafická karta Graphics Media Accelerator, moţnost výběru z optických jednotek, pevné disky aţ do velikosti 500 GB2 a aţ 4 GB paměti DDR3 SDRAM3 pro efektivní práci. Dostupné sloty PCI pro volitelné příslušenství, jako jsou samostatné grafické karty. Důvod výběru: Produkty společnosti HP nabízejí celosvětově nejširší výběr vysoce kvalitních zařízení pro stolní a mobilní počítačový provoz. Společnost HP je předním výrobcem počítačového hardwaru na světě, od notebooků po pracovní stanice. Společnost HP se nejen zaměřuje na samotná zařízení, kromě toho také nabízí široký výběr příslušenství, která jsou součástí vašich produktů a zajišťují jejich nejlepší moţný výkon. Dalším důvodem je rozšířená záruka a dostupnost servisu Monitor k PC 17 x 22" širokoúhlý LCD monitor HP LE2201w Vylepšený 22palcový širokoúhlý displej HP LE2201w nabízí velkou pracovní plochu pro zobrazení kancelářských aplikací, webových stránek a pošty. Jedná se o náš energeticky nejhospodárnější monitor s velkým displejem řady Essential. Displej je navrţen s ohledem na ţivotní prostředí: monitor HP LE2201w splňuje poţadavky normy ENERGY STAR, pyšní se 50% omezením obsahu rtuti oproti modelům předchozí generace, odstraněním brómovaných zpomalovačů hoření, PVC a arsenu z panelu a podstavce a minimalizovanou spotřebou energie. Důvod výběru: 26

27 HP nabízí při koupi PC a monitoru ještě výhodnější podmínky kompletního servisu a podpory produktu. Další výhodou je kvalita spojená s firmou HP a velmi nízká spotřeba. Dalším plusem je ekologičtější výroba Klávesnice k PC 17 x Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000 CZ Black Multimediální klávesnice v moderním a ergonomickém designu má speciálně upravené rozloţení kláves, které usnadňuje psaní. Je vybavena mnoha funkcemi pro ovládání internetového prohlíţeče či multimediálního přehrávače. Nechybí ani programovatelná tlačítka nebo vynikající posuvník, kterým lze jednoduše zvětšovat či zmenšovat obrázky, dokumenty i internetové stránky. Hojně vyuţívané symboly pouţívané při počítaní, jako je například znaménko rovná se, závorky nebo klávesa Backspace jsou nyní lépe přístupné, protoţe se nacházejí nad číselnou klávesnicí. Pro pohodlnou práci a menší namáhání zápěstí jsou je klávesnice vybavena praktickou opěrkou pro opření rukou. Samozřejmostí jsou kvalitně zpracované české popisky kláves. Připojení k počítači je realizováno prostřednictvím USB rozhraní. Důvod výběru: Hlavní kritérium výběru této klávesnice je její ergonomie. Zároveň i značka Microsoft má v tomto oboru velice dobrou pověst Myš k PC 17 x Bezdrátová myš Microsoft Wireless Optical Mouse 3000 Spolehlivá bezdrátová optická myška v ocelově modrém provedení určená především uţivatelům domácích multimediálních počítačů. Revoluční naklápěcí rolovací kolečko, umoţňující vodorovné i svislé listování v dokumentech. Velmi rychlé optické snímání. Chytrý přijímač, který sám navrhuje řešení k odstranění případného rušení, zobrazení síly signálu a stavu baterií. Nabízí nevídanou rychlost, přesnost a ovladatelnost. Bezdrátový přenos dává uţivateli volnost - bezdrátová technologie 27 MHz. Myš Microsoft Wireless Optical pouţívá nejvýkonnější optickou technologii. Myš má jedinečný styl a příjemný tvar, který ideálně padne do levé i pravé ruky. 27

Řešení intranetu v prostředí střední školy

Řešení intranetu v prostředí střední školy Řešení intranetu v prostředí střední školy Intranet Solution in Secondary School Environment Bc. Pavel Kulíšek Diplomová práce 2014 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str. 2 ***

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH SÍŤOVÉ INFRASTRUKTURY HOTELU HÁJ DESIGN

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ OS Windows Mobile Správa mobilních zařízení Diplomová práce Praha 2010 Vedoucí práce: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb. Bakalářská práce. 2010 Timur Nigmatullin

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb. Bakalářská práce. 2010 Timur Nigmatullin Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb Bakalářská práce 2010 Timur Nigmatullin Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ OPERAČNÍ SYSTÉM WINDOWS MOBILE Bakalářská práce Praha 2008 Vedoucí práce: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. Autor práce:

Více

Google Apps a jeho využití na vysoké škole

Google Apps a jeho využití na vysoké škole Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Google Apps a jeho využití na vysoké škole Bakalářská práce Autor: Aleš Krabs Informační technologie, Manaţer projektů IS

Více

Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol

Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol Diplomová práce Autor: Bc. Petr Pejša Informační technologie

Více

Pomocník ICT koordinátorů z Brna

Pomocník ICT koordinátorů z Brna 20. 4. 2015 Angličtina pro ICT Pomocník Pomocník ICT koordinátorů z Brna Domů Odkazy» Informace pro nás» 1. semestr» 2. semestr» Úkoly Angličtina pro ICT Angličtina pro ICT Většina lidí si při představě

Více

Jak na POČÍTAČ. z cyklu Jak na tech. Kolektiv:

Jak na POČÍTAČ. z cyklu Jak na tech. Kolektiv: 2 Jak na POČÍTAČ z cyklu Jak na tech Kolektiv: Adam Kubeš Petr Veselý Zdeněk Pechar Magda Procházková Jan Mach Martin Vondráček Tomáš Staško Tomáš Arendáč Mátúš Lackovič www.jaknatech.cz 3 4 Obsah 1. Úvod

Více

Přenosové technologie Wi-Fi a WiMAX

Přenosové technologie Wi-Fi a WiMAX Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Přenosové technologie Wi-Fi a WiMAX Diplomová práce Autor: Tomáš Petržílka Informační technologie a management

Více

Katalog řešení. Inovace jsou dostupné 2012/2013. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Office 365. Webináře. 35 000 materiálů ZDARMA. Moderní výukové prostředí

Katalog řešení. Inovace jsou dostupné 2012/2013. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Office 365. Webináře. 35 000 materiálů ZDARMA. Moderní výukové prostředí 2012/2013 Katalog řešení DUMy.cz 35 000 materiálů ZDARMA Trida.DUMy.cz Moderní výukové prostředí ZDARMA Office 365 Prostředí s office aplikacemi ZDARMA Inovace jsou dostupné Webináře Série on-line vzdělávání

Více

Katalog řešení. Inovace jsou dostupné 2012/2013. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Office 365. Webináře. 35 000 materiálů ZDARMA. Moderní výukové prostředí

Katalog řešení. Inovace jsou dostupné 2012/2013. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Office 365. Webináře. 35 000 materiálů ZDARMA. Moderní výukové prostředí 2012/2013 Katalog DUMy.cz 35 000 materiálů Trida.DUMy.cz Moderní výukové prostředí Office 365 Prostředí s office aplikacemi Inovace jsou dostupné Webináře Série on-line vzdělávání PROFIL SPOLEČNOSTI BOXED

Více

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Diplomová práce Autor: Bc. Martin Begala Informační technologie a management

Více

Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace

Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace Services of Windows Server 2008 and their configuration Zdeněk Habrman Bakalářská práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2011

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Počítač na 2. stupni ZŠ - využití a rizika

MASARYKOVA UNIVERZITA. Počítač na 2. stupni ZŠ - využití a rizika MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Počítač na 2. stupni ZŠ - využití a rizika Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc. Autor

Více

2 Historie výpočetní techniky

2 Historie výpočetní techniky Úvod 1 Úvod Doba, ve které ţijeme, se vyznačuje neobvykle velkým mnoţstvím informací, které kaţdý z nás musí přijímat, zpracovávat a předávat. Vydatným a neodmyslitelným pomocníkem se nám při tom stal

Více

ONE - Návrh PC tabletu, dobíjecího stojanu a obslužného kiosku pro komerční účely. BcA. Lukáš Čechmánek

ONE - Návrh PC tabletu, dobíjecího stojanu a obslužného kiosku pro komerční účely. BcA. Lukáš Čechmánek ONE - Návrh PC tabletu, dobíjecího stojanu a obslužného kiosku pro komerční účely BcA. Lukáš Čechmánek Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se zabývám návrhem systému pro vyuţití počítačového

Více

Katalog řešení. Dotkněte se inovace. Podzim 2014. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Planeta aplikací. izákladna. Více než 140 000 výukových materiálů

Katalog řešení. Dotkněte se inovace. Podzim 2014. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Planeta aplikací. izákladna. Více než 140 000 výukových materiálů Podzim 2014 Katalog řešení DUMy.cz Více než 140 000 výukových materiálů Trida.DUMy.cz Moderní výukové prostředí ZDARMA Planeta aplikací Osvědčené aplikace i výukový obsah na jednom místě Dotkněte se inovace

Více

Katalog řešení. Dotkněte se inovace 2013/2014. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Office 365. Vzděláváme pro budoucnost. 90 000 materiálů ZDARMA

Katalog řešení. Dotkněte se inovace 2013/2014. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Office 365. Vzděláváme pro budoucnost. 90 000 materiálů ZDARMA 2013/2014 Katalog DUMy.cz 90 000 Trida.DUMy.cz Moderní výukové prostředí Office 365 Dotkněte se inovace Prostředí s aplikacemi Office Web App Vzděláváme pro budoucnost Výuka 1:1 s Windows 8 PROFIL SPOLEČNOSTI

Více

Výpočetní technika Rady, tipy, informace

Výpočetní technika Rady, tipy, informace Výpočetní technika Rady, tipy, informace Obsah Dnešní domácnost je digitální 2 Pro co se rozhodnout Chcete PCčko nebo Tablety? 4 Stolní PC 6 Notebook 7 Ultrabook 8 Tablet 9 Konvertibilní zařízení 10 Chytré

Více

Co už máme Uživatelská příručka pro učitele

Co už máme Uživatelská příručka pro učitele INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Co už máme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů Název: Autor: Vydavatel: Vydání: Co už máme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů itelligence a. s.,

Více

Jak správně vybrat TV

Jak správně vybrat TV Jak správně vybrat TV aneb NENECHTE SE OKLAMAT! Autoři_ Roman Svoboda Vladimír Kaděra Václav Vozáb Tomáš Malík Obsah_ 1. Předmluva 01 2. Obecné principy a funkce TV 02 Historický vývoj ČB, CRT, Trinitron,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Přírodovědecká fakulta. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Přírodovědecká fakulta. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Studijní program: Geografie (bakalářské studium) Studijní obor: Geografie - kartografie TECHNOLOGIE GEOINFORMAČNÍCH

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Projekt automatizace výrobního závodu s výrobním programem chemického charakteru za účelem

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout. Studijní zátěž. Počet výukových hodin podle počtu kreditů. Semestr 6 216 48 168 126

Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout. Studijní zátěž. Počet výukových hodin podle počtu kreditů. Semestr 6 216 48 168 126 Základy informatiky Garant: Autor: Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout Studijní zátěž Prezenční studium Počet kreditů Počet výukových hodin podle počtu kreditů Počet výukových kontaktních hodin

Více

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž IT PRODUKT ROKU 2009 COMPUTERWORLD 11, 2009 21 Druhé letošní kolo soutěže IT produkt roku právě skončilo a v jeho průběhu postoupila do finále další skupina zajímavých produktů. Tentokrát jich redakce

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Ivan Brchaň.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Ivan Brchaň. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Ivan Brchaň Implementace vybraných síťových produktů Windows SBS Bakalářská práce 2011 Prohlášení

Více

Bezpečnost pouţívání chytrých telefonů a tabletů v podnikovém prostředí

Bezpečnost pouţívání chytrých telefonů a tabletů v podnikovém prostředí Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Bezpečnost pouţívání chytrých telefonů a tabletů v podnikovém prostředí Diplomová práce Autor: Bc. Martin

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍ TABULE PŘI VÝUCE MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Petr Novák Přírodovědná studia, obor

Více