Základní uživatelský kurz informačních technologií rok ročníky + sekunda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní uživatelský kurz informačních technologií rok 2012 1. ročníky + sekunda"

Transkript

1 Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci Základní uživatelský kurz informačních technologií rok ročníky + sekunda

2 Pavel Taibr, pro vnitřní potřebu Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci 2012.

3 Obsah 1 Pojmy informatika a ICT Algoritmy Stavba algoritmu Základní struktury v algoritmech Principy řešení algoritmů Algoritmický jazyk Operace v algoritmech Základní druhy algoritmů a jejich řešení Počítač Stručná data z historie Oblasti užití počítačů Počítačový standard Základní provedení počítačů Části počítače Základní jednotka Mechaniky Pevný disk Zdroj Periferie počítače Paměťová média Soubor Software Program Operační systém MS DOS Windows Uživatelský software Viry Textový editor Základní pojmy Styly Objekty Tvorba odborného textu Úvodní stránka Obsah Vlastní práce Zdroje a literatura Prezentační program Zásady prezentace Členění prezentace Kalkulační program Základní pojmy Funkce v programu Aplikace programu Práce s grafikou Nejčastější grafické formáty Základní práce s grafickými formáty a fotografiemi Internet Hlavní funkce internetu Elektronická pošta Internetové dokumenty a stránky Vyhledávání na internetu Přílohy: PRAVIDLA PRO PŘÍSTUP DO ŠKOLNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A SÍTĚ INTERNET NA GYMNÁZIU F.X.ŠALDY V LIBERCI PROVOZNÍ ŘÁD UČEBEN P1 - P Citace zdrojů a pramenů u odborného textu Studijní a doporučené zdroje Literatura a učebnice Internet...27

4 B) cyklus (iteration) - opakování určitého úseku algoritmu (aspoň jednoho kroku po určitou dobu). 1 Pojmy informatika a ICT Informatika je obor zabývající se algoritmy a řešením úloh a problémů s výpočetní technikou - na počítačích. (rozdílná je informatorika - teorie informace a dokumentace informací). Informatika je součástí vzdělávací oblasti ICT informační a komunikační technologie. Některé zdroje užívají zkráceného pojmu IT (informační technologie). Formulace: a) opakuj 5x b) pro i=1 do 10 krok 1 prováděj (dělej) c) opakuj (tělo cyklu) dokud (podmínka) d) pokud (podmínka) opakuj (tělo cyklu) anglické verze: pro b) for i=1 to 10 step 1 do c) repeat (tělo cyklu) until (podmínka) Obr. 1: Zdroj: cepis.org d) while (podmínka cyklu) do (tělo) Hlavním cílem výuky informatiky v základním kurzu je naučit se ovládat počítač a umět jej účinně využívat především pro studium na střední a vysoké škole. C) větvení (branch) - vývoj v algoritmu do minimálně dvou směrů. Formulace: Ovládnout efektivní postupy pro řešení úloh a cvičení ve školní (i jiné) praxi a zvládat je později i ve své profesi. a) je-li (podmínka) pak (cesta 1) jinak (cesta 2) b) v případě, že (výběr) proveď 1.1 Algoritmy anglicky: Algoritmus - přesný a srozumitelný sled operací (instrukcí, kroků) vedoucích k řešení úlohy, problému. Algoritmy jsou prostřednictvím IT. nutnou součástí řešení a) if... then... else... b) if case... úloh I v běžném životě se setkáme s celou řadou algoritmů (denní režim, návody, pracovní postupy, kuchařky a pod.) Stavba algoritmu Algoritmus má většinou tři základní části: 1. vstup - na vstupu se zadávají známé skutečnosti a požadavky na zpracování úlohy. 2. zpracování - při zpracování dochází k aritmetickým, logickým a relačním operacím vedoucím k řešení úlohy. D) procedury - dílčí algoritmy, podprogramy. 3. výstup - výstup je oznámení výsledků uživateli (na monitor, tiskárnu a pod.) Principy řešení algoritmů Základní struktury v algoritmech a) Analýza úlohy - jejím úkolem je zjistit charakter problému, úlohy (matematické řešení, logické struktury, pravidla, výběr software a typu výpočetní techniky a pod.) A) sekvence (sequence) - prostý sled kroků bez složitějších struktur, jeden krok je následován druhým. 1. vstup C 1, V:=celé_číslo(C) 1 3. tiskni V 1 b) Komplexní algoritmizace (rozvržení úlohy do algoritmické struktury) c) Dílčí algoritmizace (rozdělení úlohy na malé snadněji řešitelné celky, zápis konkrétního algoritmu) -1-

5 d) Převod na počítač - překlad do programovacího jazyka, konstrukce maker V algoritmech a v různých typech produktů a programovacích jazycích se užívá mnoho nadefinovaných funkcí: e) Zápis do softwarového prostředí na PC užití programovacího jazyka Delphi, C++, Java, PHP či HTML. f) Odladění - odstranění drobných chyb a nedostatků, provádí se již při psaní programu. g) Aplikace k uživateli vytvoření produktu, který si uživatel koupí, stáhne, nakopírování na nosič CD, DVD apod Algoritmický jazyk V jazyce algoritmů (a vlastně ve výpočetní technice) se užívá se ustálených slov a výrazů (klíčových slov), ty mají specifické znaky. aritmetických: SQR(x), ABS(x), INT(x), ROUND(X,n) - goniometrických: SIN(x), COS(x), TAN(x), ATAN(x) - speciálních: RND(x), VAL(z), STR(x,n) - statistických: average(x..y), COUNT(x..y), SUM(x..y) - datový a časových: DATE(), TODAY() apod. - textových: left(text,x), right(text,x) apod. - Vychází z hovorového jazyka, matematických výrazů, nejčastěji z angličtiny. Je možné užívat (pro větší srozumitelnost) i češtiny. databázových: DCOUNT(x..y), SVYHLEDAT(x,oblast,y,sloupec) a pod. a dalších. Základní součásti jazyka Základní druhy algoritmů a jejich řešení - abeceda (A, N, X, g, j, h, atd. min 26 znaků - anglická abeceda, česká jich má díky diakritickým znaménkům více) - je nutná pro konstrukci klíčových slov a identifikátorů algoritmus. - pomocná znaménka (,.! " [ ] { } ; : vykonávají nejčastěji funkci oddělovačů. - A) převodní a) převody číselných soustav Dvojková soustava - binární - základem je číslo 2, používá dva znaky 0,1, těmto znakům se říká 'bit' (binary digit - dvojková číslice), zaznamenávají pouze dva stavy (to je právě využito u počítačů). a pod.) - - číslice: (0-9) - slouží k vyjadřování čísel, to může být velmi rozdílné. - proměnné: numerické, řetězcové, indexované (pole array), logické, datové a další. - operandy: aritmetické (+ - * / ^), relační (< > = <= >= <>), logické (OR, NOT, AND) Operace v algoritmech - aritmetické +, -, *, /, ^ umocňování sčítání, odčítání, násobení, dělení, Odmocňování se provádí umocňováním s exponentem ve tvaru zlomku - např. 51/2 je pak: 5^(1/2). 5. V algoritmickém zápisu - logické Obr. 2: Zdroj: cartell.ie AND - a zároveň V převodu do desítkové soustavy je desítkové číslo součtem násobků mocnin čísla 2, přičemž nejnižší poziční váhu mají číslice vpravo. v podmínkách typu: (A>0) AND (dělitelné 3) b) OR- nebo Např. binární tvar: c) NOT - ne, neplatí že = = relační = = 93 =, <, >, <=, >=, <> V převodu z desítkové do dvojkové soustavy postupujeme obráceně, když z desítkového čísla postupně odečítáme mocniny dvou. Různé operátory mají různou prioritu ve vyhodnocování operací, např. - násobení resp. dělení má přednost před sčítáním resp. odčítáním, NOT má přednost před AND a pod. (viz matematické zákony). Např. při převodu 57 to je 32, 16, 8 a 1, což znamená binární tvar Pozn. závorky mohou tuto prioritu operátorů zrušit. K převodu též stačí zaznamenávat zbytky při celočíselném dělení desítkového čísla 2 až do té chvíle, kdy výsledek je roven nule. Binární tvar je pak obrácený sled zbytků. (Podobně můžeme i postupovat při převodu jiných soustav - trojkové, osmičkové a pod.) - textové Pomocí nich můžeme pracovat s textovými řetězci. Např. & (ampersand) v Excelu slučuje (sčítá) řetězce dohromady ( PRA & HA se rovná PRAHA ) b) převody fyzikálních veličin - funkční operátory -2-

6 Algoritmů se užívá hlavně u takových převodů, kde převodní poměry nejsou násobky 10. Např. u převodů časových údajů. Šifrování a dešifrování textů kryptografie. Využití mají tyto algoritmy např. u elektronických podpisů. F) aplikační - sekund na celé hodiny, minuty a sekundy - hodin v desetinném vyjádření na celé hodiny, minuty a sekundy - převody anglosaských délkových jednotek (míle, yardy, stopy a palce) - převody úhlových měr B) vyhledávání a četnosti Četnost - výskyt určitého jevu, zjišťování počtu kladných (pravdivých) podmínek při čtení daného souboru či dat př. zjištění počtu určitých znaků (např. "A") v souboru. Využívá se porovnávání v cyklu. dokud není EOF dělej - čti ZNAK - je-li ZNAK="A" pak p=p+1 tiskni p C) třídění Skupina těchto algoritmů je velmi užívaná, třídění (sorting) je častou činností počítače, při manuálním zpracování je velmi zdlouhavé Druhy třídících algoritmů: - bublinové (porovnáváním sousedních dvojic) bubble sort - přes minimum (maximum) - MinSort - HeapSort, QuickSort, MergeSort a další. D) optimalizace Vyhodnocování porovnávání. aktuální přírodní vědy - výpočty, grafy, simulace bankovnictví - úroky, směnárenství sport - aktuální pořadí, výsledkové listiny hry atd. atd. atd.... Obr. 3: Zdroj: wired.com Příklad: situace v síti, grafu a E) kódování Obr. 4: Princip kryptografie Zdroj: Wikipedia -3-

7 2 Počítač Počítač - elektronické zařízení, které samočinně zpracovává informace a řeší specificky programem (algoritmicky) formulované úlohy. Významnými a cennými vlastnostmi či dovednostmi počítače jsou schopnost provádět jednoduché operace velikou rychlostí a uchovávat velké množství informací. Dnes roste množství elektronických přístrojů, které mají k počítačům velmi blízkou (televize, telefony). Obr. 7: I 4004 Zdrij: Wikipedia 1983 USA PC/XT 2.1 Stručná data z historie firma IBM vyrábí první osobní počítač 1990? USA Američan Gilbert Hyatt si podává patent mikroprocesoru?? Počítače se objevují ve 2. světové válce v Německu a v USA. Předtím se jednalo jen o mechanické počítací stroje. Jak je vidět, tak vývoj probíhal hlavně v USA, teprve v poslední době dochází k vývoji výpočetní techniky i v jiných regionech (JAP, EU). Vývoj probíhal v několika etapách, které jsou dány jednotlivými generacemi počítačů. Obr. 8: Čtyřjádrový procesor Zdroj: intel.com Obr. 5: K. Zuse a H.Nixdorf (vlevo) Zdroj: Wikipedia Výroba počítačů a jejich dílů se přesunula do zemí s levnou pracovní silou (Čína, Thajsko, Indonésie). Mezníky: 1941 Německo Zuse Z4 malý reléový počítač, autorem byl Konrad Zuse, byl zničen při náletech. Vedle mikroprocesorů Intel Pentium se osvědčují dnes i procesory AMD (Athlon, Duron apod.) 1943 USA Mark 1 na Harwardské universitě za podpory firmy IBM. Generace počítačů se označuje nejčastěji dle základních technických prvků, jako je konstrukce procesoru a paměti. Generace Charakter základní stavební jednotky Elektronky, relé Polovodičové prvky, tranzistory Integrované obvody, mikroprocesory Mikropočítače, osobní počítače - PC 2.2 Oblasti užití počítačů S počítači se dnes setkáme téměř na všech institucích a pracovištích. Hlavními a nejdůležitějšími činnostmi na počítačích jsou: tvorba a zpracování textů databáze (občanů, podniků, produktů, informací) Obr. 6: Mark 1 Zdroj: IMB tabulkové operace a výpočty (např. v účetnictví) 1944 USA University of Pennsylvania, název ENIAC. statistika 1945 USA MANIAC, J. von Neumann grafické zobrazení dat (grafy, diagramy) UNIVAC první sériově vyráběný, firma programování 1951 USA Remington 1971 USA vyroben čtyřbitový: I 4004 typografické práce (tisk novin, časopisů) mikroprocesor firmy INTEL vědeckotechnické výpočty projektování a stavební činnost -4-

8 (hard disku), s nimi souvisí i cena sestavy nového počítače (dnes od 7 tis. Kč, bez softwaru, 2012 stolní PC). spoje a telekomunikace (rozhlas, TV, sítě, internet apod.) měření, regulace a řízení (výrobní činnost) obchod, sklad, logistika Obr. 11: PC desktop Zdroj: techlivez.com To, kolika bitový je procesor, se určuje dle počtu bitů datového slova, které je procesor schopen zpracovat v jedné instrukci. Obr. 9: Čtečky čar. kódu Zdroj: codeware.cz zpracování obrazu, zvuku (film, virtuální realita) bezpečnostní opatření a armáda (např. simulace letu letadla) umění (grafika, hudba) zábava, hry a hazard. Rytmus v jakém PC vykonává jednotlivé instrukce se nazývá taktovací frekvence. PC osazená Pentiem (i více než jedním) mají TF od 2 až do 5 GHz Základní provedení počítačů stolní PC (desk top) nejčastější psiony (programovatelné elektronické diáře) palmtop, PDA pocket PC tzv. kapesní booksize (zmenšené provedení) - notebooky (mají velikost formátu A4), netbooky (menší rozměry) ipady tablety Počítačové sestavy se skládají ze základní jednotky, vstupních a výstupních jednotek periferií. 2.3 Počítačový standard Dnes stále představuje počítačový standard řada počítačů IBM-PC nebo Apple MacIntosh s operačními systémy Windows (XP, NT, Vista, 7 apod.) nebo Linux. Typová řada PC IBM byla původně 16 bitová, dnes 64bitová. Obr. 12: ipad Zdroj: lupa.cz 2.4 Části počítače Základní jednotka Je to hlavní část obsahující důležitý hardware (součásti počítače). Provedení stolního PC: Obr. 10: Tablet Zdroj: engadget.com stolní - desktop Kvalita PC je dána osazeným mikroprocesorem (s jeho architekturou), kapacitou operační paměti a kapacitou HDD minivěž minitower věž - tower -5-

9 Každé toto provedení obsahuje - základní modul-desku (motherboard) s mikroprocesorem a operační pamětí, řadič, sběrnice. Výrobci: LG, Asus, Teac a další. Ceny se pohybují od Kč Pevný disk Hard disc vnitřní paměť, kapacita dnešních hardisků přesahuje 700 GB, standard je kolem 350 GB. Kolem roku 2012 mohou HD dosáhnout díky nové technologii (MODS) kapacity kolem 2 TB. Obr. 13: Motherboard ASUS Zdroj: prlog.org Značky-výrobci: Asus, MSI, Epox a další. Ceny se pohybují v rozmezí 1-8 tis. Kč. Obr. 16: Hardisk Zdroj: sciencephoto.com Výrobci: Seagate, Western Digital, Samsung. - porty LPT1, COM, USB zásuvky k připojení periferií (tiskáren, vnějších periferií, fotoaparátů, videokamer, flashdisků apod.). Cena se pohybuje od 2-10 tis Zdroj - rozšiřující moduly - karty (k připojení dalších možností a periferií) - zvuková, grafická, síťová, video, televizní karta a pod. Karty jsou často integrovány. Zařízení připojení na elektrickou síť přes transformátor, akumulátor či baterie. Výrobci-značky: Asus, LeadTek, MSI a další. Ceny se pohybují od 2 do 15 tis. Kč. Výrobci-značky: Eurocase, Fortron. Cena je kolem Kč. - další součásti (např. větráky) Vlastní spuštění počítače je většinou manuální: vypínač u něj svítí kontrolka napájení. Obr. 14: Grafická karta NVidia Zdroj: nvidia.com Mechaniky Zařízení pružných a kompaktních disků (floppy drive nebo CD ROM drive, DVD, Blue Ray), mechaniky těchto disků jsou schopny data nejen číst, ale i zapisovat Obr. 17: Zdroj PC Zdroj: hrypc.cz PC má často ještě dlačítko Reset - tlačítko tzv. restartu PC, užívá se v případě, že se počítač zablokuje. Jedná se o tzv. teplý start počítače v okamžiku když selže kombinace CTRL+Alt+Del Periferie počítače Vnější zařízení, která jsou napojena na skříň počítače prostřednictvím kabelu, infraportu, wifi a pod.. Obr. 15: Blue Ray Disc Zdroj: diit.cz -6-

10 Zobrazovací jednotky funkční (F1 - F12) speciální (ESC, PrintScreen, Pause, Break) Základními zobrazovacími jednotkami všech počítačů jsou monitory nebo displeje. Jsou barevné (dříve i černobílé). indikátory (kontrolky zapnutí některých kláves - Num Lock, Caps Lock, Sroll Lock) Klávesnice je spojena s počítačem kabelem (dříve DIN a PS/2, dnes USB) či bez něj infraportem. Pracují ve dvou modech: grafickém a textovém (pouze znaky). Na monitoru a displeji je v textovém modu vyznačen kurzor (místo kde bude generován následující znak), ten se při generování znaků automaticky posunuje doprava. Grafický kurzor není většinou viditelný. Monitor a display pro svoji činnost vyžaduje příslušnou grafickou kartu jako např.: CGA, SVGA apod., ta pak rozhoduje o kvalitě a barevnosti. Rozměry monitorů, podobně jako u televizní obrazovky, jsou udávány v palcích (15" - 24, palec je 2,54 cm). Na velikosti monitoru (displaye) závisí rozlišovací schopnosti (např. 800x600 bodů, 1027x764, 1280x1024 až 1920x1080 bodů - širokoúhlý). Důležitým parametrem monitoru je jeho frekvence: horizontální (vykreslování řádků, khz) vertikální (změna jednoho obrazu, Hz) - běžná frekvence u rozlišení 1024x780 je Hz Monitor má také ovládací prvky jako jas, kontrast, velikost, tvar a posun obrazu. Obr. 19: Klávesnice Zdroj: procoms.cz Výrobci-značky: Logitec, Umax, Dicota a další. Ceny klávesnic se pohybují od 200 do 2 tis. Kč. Některé monitory a display je možné užít jako ovládací prvek, jsou tedy vstupním zařízením. Poznámky: Pozor na psaní písmene "O" a nuly (O - 0). Existuje možnost přepnutí klávesnic (ve Windows) do jiných režimů. Třeba v textovém editoru Myš Je to ovládací vstupní zařízení pro jednu ruku se dvěma až třemi tlačítky (dá se nastavit pro levou i pravou ruku)). Myš není nutná pro obsluhu PC, ale zrychluje ji a usnadňuje. Pro operační systém Windows je však téměř nutností (lze však ovládat Windows i bez myši). Po monitoru (display) se pohybuje značka (kurzor myši). Má tvar šipky, kříže či písmene I (to si uživatel může navolit). Obr. 18: LED monitor Zdroj: pclaunches.cz Myš je konstruována na mechanickém (kulička, v minulosti) či optickém principu. Dřívější CRT monitory byly v současnosti nahraženy LCD nebo plazmovými. Myš je spojena s počítačem kabelem (DIN 5tikolík, PS/2 či USB) i bez - infraportem. Výrobci-značky: Philips, Fujitsu, NEC, Benq, Samsung a další. Ceny se pohybují v rozmezí 2-70 tis. Ceny myší se pohybují v rozmezí Kč. Značky: Genius Mouse, Qtronix, Logitec apod Klávesnice Na laptopu či notebooku je podobným prostorovým ovládacím zařízením trackball či touchpad. Klávesnice je součástí vstupních zařízení počítače. Liší se navzájem druhem a umístěním některých kláves. Konstrukčně se mohou lišit i tzv. ergonometrické parametry. Klávesnice počítače má obvykle kolem kláves rozdělených do šesti skupin: Tiskárna Tiskárna (printer) je výstupní dokumentů (textu, fotografií). Druhy: zařízení pro tisk Rozdělení tiskáren podle způsobu tisku: americká - US, německá - GER, česká - CZE (dle rozložení kláves, např. písmene Y, Z nebo písmeny jako ä, ë a pod.). jehličkové (9ti a 24ti jehel) - jsou to mechanické tiskárny podobné psacímu stroji (mají i barvící pásku) tryskové (inkoustové, černobílé i barevné) laserové (na principu kopírek, černobílé i barevné) alfanumerické (písmena, číslice a další znaky) klávesy pohybů kurzoru (označeny šipkami, END, HOME a pod.) numerické (na pravé straně) -7-

11 termální (tiskne se na teplo citlivý papír) sublimační - kvalitní barevné Firmy: Epson, Canon, Samsung, Hewlett Packard, Panasonic, Mannesman Tally apod. Scanner (skener) snímání obrazů a textů do paměti počítače. Výrobci-značky: HP, Canon, Umax. Ceny se pohybují od 1000 do 10 tis.kč. Pozn.: tiskárny mají vlastní zdroj napájení. Obr. 22: Skener Zdroj: shutterbug.com Obr. 20: Inkoustová tiskárna Zdroj: ilx.in Kvalita tisku závisí na množství tiskových bodů na určité ploše. Menší kvalitou je dpi a lepší kvalitu mají tiskárny s dpi. DPI je počet tiskových bodů na i2 (čtverečný palec). Papír, který se v tiskárnách používá nebývá běžný kancelářský. Jsou to volné listy A4, A3, obálky a pod. Papír by měl být s vyšší gramáží (kvalitní je od 80g). U jehličkových tiskáren je užit tzv. tabelační papír s perforovanými okraji Kopírky Čtečky čtení čarových kódů (sklady, prodejny), paměťových karet (z fotoaparátů). Rozlišujeme interní a externí. Digitalizer - zařízení pro snímání souřadnic bodů z kreslené předlohy, konstrukce map. Mikrofony vstupní zařízení pro komunikaci (telefonování přes PC). Součástí tzv. headsetů sluchátek s pojených s mikrofonem. Výrobci, značky: Sennheiser, Koss a další. Nejlevnější stojí 50.- Kč. Drahé i přes Reproduktory nutnost zvukové karty (není-li integrovaná). Od jednoduchých reproduktorů až po soundsystémy či soustavu domácího kina. Značky a výrobci: - Creative, Genius, Logitech a další. Ceny se pohybují od Kč. Stejnou funkci plní i sluchátka. Dataprojektor - zařízení pro přenos obrazu na projekční plochu (též pro TV a video signál). Výrobci-značky: Epson, Umax, Benq, HP a další. Ceny se pohybují od 25 od 300 tis. Vizualizér - zařízení ke snímání obrazu (v podstatě dokumentační kamera) a jeho převodu do dataprojektoru.. Výrobci: Samsung, Umax, Wolf Vision. Ceny se pohybují kolem 30-50tis. Jako laserové tiskárny (i jako scannery zároveň) pracují nové kopírky. Taková zařízení pracují v síti jako dokumentové servery (tiskárna, kopírka i skener zároveň). Výrobci, značky: Canon, Minolta, HP, Xerox a další. Cena se pohybuje od tis. Podobný charakter jako tiskárna mají i kreslící zařízení, např. plotter, které se užívají pro kreslení technických výkresů, map a plánů (např. v architektuře a ve stavebnictví). Obr. 21: Plotter Zdroj: 360tech.com Ostatní periferie počítače Jejich použití předpokládá (interface) a software. odpovídající rozhraní Obr. 23: Vizualizér Zdroj: interactive-education.com Streamer - pásková jednotka, ukládání záložních kopií u velkých počítačů. U PC se streaming neprovádí. Fax spojení telefonu a PC. Výrobci: Canon, HP, Panasonic a další. Cena se pohybuje kolem 2-10 tis. Modem - zajišťuje komunikaci mezi počítači (internet) po běžných telefonních linkách, zapojení faxu (faxmodem), zapojení na Internet. Může být i interní viz foto. Na počítač lze též připojit digitální fotoaparát i kameru, mobilní telefon fungují jako periferie. -8-

12 V minulosti podobný charakter jako disketa měla i zip mechanika,. Je to mechanika interní i externí. Užívala se zvláštní disketa s kapacitou cca 100MB. Jejímu většímu rozšíření bránila poměrně vysoká cena. Wi-Fi zařízení pro bezdrátový přenos, např. internetu. Plní funkci routeru či jen accws pointu (příjmu signálu). Cena od Kč (2012). Výrobci: ASUS, Pacific Wireless, Zyxel. Firmy: Verbatim, Emgeton, Sony apod. Flash disky (flešky, na obr.) se připojují přes USB port, jejich běžná kapacita dosahuje od GB. Nejvíce rozšířený flashdisk s kapacitou 8 GB se dá pořídit za 300.Kč (rok 2011). Firmy: Pretec, Canon, Seitec, Fujitsu, Sandisc apod. Externí hardisky většinou 2,5-3,5 HD připojený přes USB port. Výrobci jsou stejní jako u vnitřních HD. Obr. 24: WiFi router Zdroj: pcmag.com Herní periferie gamepady, volanty, joysticky, herní myši a pod Paměťová média Obr. 26: Externí hardisky Canvio Zdroj: pcporadenstvi.cz Tyto výrobky představují externí paměťová média. Kapacita: GB. Cena: Kč. Větší kapacitu pak mají datová úložiště - NAS servery. Diskety - byly dvou druhů 3,5'' a 5,25'' se dnes prakticky neužívají. Byly označeny DD nebo HD (D jako "density" hustota záznamu"). Formátovaly se na 1,44 MB. Diskety bylo nutno chránit před magnetickým polem (vzhledem k materiálu a technologii uchovávání informací). Disky (CD ROM, CD-R, CDRW, DVD, Blue Ray) o rozměru 5,25" mají kapacitu 700MB 25 GB. Dnes je možno tyto disky nejen číst, ale i zapisovat do nich, to umožňuje zvláštní mechanika. Tato média patří dnes mezi nejrozšířenější. Důvodem je velmi nízká cena (u CD pod 5.a u DVD pod 8,- Kč, Blue Ray Kč, rok 2011). Obr. 25: Flash memory Zdroj: ces-show.com -9-

13 3 Soubor Anglicky file, je to posloupnost znaků, řádků uložená v paměti počítače. Soubor charakterizuje jeho jméno, přípona (nemusí být), adresa-umístění, velikost, doba vzniku (či poslední úpravy) a atributy (čtení, zápis, systémový soubor a pod.). K vyhledávání může též posloužit jakýkoliv souborový manažer (např. Total Commander). Jméno souboru - (filename) je to identifikační název, posloupnost nejčastěji maximálně osmi znaků (je možné více, ale někdy to vadí), hlavně písmen britské abecedy. Nedoporučuje se (hlavně externě) užívat české diakritiky, pomocná znaménka jako tečka, čárka, středník a pod. K vytváření či opravám, editaci souborů slouží editory. Jsou to programy speciálně vytvořené pro takovou činnost, především pro vznik tzv. zdrojových textů programovacích jazyků, př. HTML Editor. Nedílnou součástí označení souborů jsou i přípony (typová označení), skládají se ze tří znaků. Jsou odděleny od jména souboru tečkou. Trochu jiný charakter mají textové editory MS Word, Open Office Writer a pod. Příklady: DOPIS.TXT PREVOD.PAS CETNOST.DOC Vytvářené soubory je vhodné zálohovat t.j. uchovávat v paměti mimo vlastní počítač, hlavně na diskety. Zálohování většího počtu souborů nebo rozsáhlých souborů se provádí streamery (viz periferie počítače) nebo zapisováním na CD/DVD/BluRay disky. Tato média mají však omezenou životnost (5-10 let) a hrozí tak ztráta dat. OBJEM.EXE Přípony souborů charakterizují typ souboru, program ve kterém soubor vznikl. Např.: DOC, TXT, ODT textové soubory BAS zdrojový text v jazyce Basic PAS zdrojový text v jazyce Pascal, Delphi DBF databázový soubor WQ1, WK1, XLS, ODS - tabulkový soubor BAT dávkový soubor BMP, JPG, TIF, PNG soubor obsahující obrázek MP3, WAV, OGG zvukové soubory AVI, MOV, MPEG videosoubory COM, EXE programové soubory, spustitelné SYS systémové soubory $$$, TMP pracovní soubory Adresa souboru je místo uložení v paměti počítače nebo externího nosiče. Adresář disku=knihovna disku (anglicky - directory). Pod MS DOSem je na disku tzv. stromová struktura adresáře (tree directory). Důležité je vždy vědět jaká je aktuální adresa: např. G:\home\1a_po\bas\, C:\privat\emil\, H:\andulka.txt Velikost souboru - udává, kolik místa zabírá soubor na disku. Např. 1,5 MB, kb, 1.2 GB a pod. Pozn. 1MB je 1024 kb! Datum a čas je informace o pořízení (nebo poslední aktualizaci-opravě) souboru. Atribut vlastnost systémový soubor, jen pro čtení, archivační a pod. Pro lokalizaci souboru je nutná znalost jak jména tak i adresy souboru. Vyhledávání se provádí pomocí Hledat ve složce Tento počítač

14 4.2 Operační systém Základním programem, bez kterého se PC neobejde je operační systém, je většinou dodáván přímo s PC. Zatím stále nejvíce počítačů (aspoň u nás) užívá operační systém MS DOS a jeho nadstavbu WINDOWS, některé počítače užívají UNIX, jiné Linux (Mandriva, Ubuntu, Open SUSE), Mac OS X apod. 4 Software Software je programové vybavení počítače. Součástí programového vybavení je program. 4.1 Program Plní funkci startu, zajištění podpory a funkcí aplikací počítače. Je to algoritmus v programovacím jazyce, množina (soubor) instrukcí, které počítač postupně vykonává. Základem každého programu je zdrojový text. Start zajišťuje část BIOS (Basic Input Output System). Nastavení BIOSu by měl provádět zkušený uživatel (po startu počítače klávesou Del, F8). Např. CETNOST.PAS, BOOK.PRG MS DOS Souhrn programů a souborů programového vybavení je programový produkt. Microsoft Disk Operating System. Je umístěn na HD, je to nástroj provádění řady operací na PC se soubory dat. Je to jednouživatelský, jednoúlohový operační systém. Má vrstvenou modulovanou strukturu: např. Borland Pascal 7.0, Corel Draw 12 Důležitými údaji je vždy název (Corel Draw), výrobce (Corel Corp., CAN), verze produktu (12) a cena (200 USD). COMMAND.COM MSDOS.SYS IO.SYS Pro nižší verze existují doplňující vyšší verze UPGRADE, které jsou pak pro uživatele nižších verzí při nákupu levnější. BIOS Na nejnižší úrovni OS je modul BIOS (Basic Input/Output Systém), řídí spolupráci OS s technickým vybavením PC na nejnižší úrovni (klávesnice, monitor, tiskárna a pod.). IO.SYS je vstupně výstupní modul, řídí práci monitoru, tiskárny, disků a pod. MSDOS.SYS je jádrem OS, hlavní řídícím prvek systému. Na toto jádro je zaveden příkazový procesor COMMAND.COM. Pro rozšiřování software platí autorská práva jako třeba u kompaktních desek v hudbě a jejich nelegální šíření je trestné. Základní příkazy MS DOSu: time, date, cls, type, tree, deltree, dir, mkdir (md), copy, erase, del, edit, chdir (cd), rename, format a help. Další prostředky MS DOSu: ScanDisc, SmartDrive, BackUp, Undelete, AntiVirus, MemMaker a další. Hvězdičková konvence užívá se pro označování a výběr souborů podle požadovaného kriteria (užívá se nejen v prostředí MS DOSu). Označení: *.* - všechny soubory *.TXT - soubory s příponou TXT dopis.* - všechny soubory s názvem dopis A*.* - všechny soubory začínající na písmeno A????.doc - soubory se čtyřznakovým jménem končící příponou doc. atd. Obr. 27: Symantec CA Zdroj: symantec.com Windows Nabyvatel software musí plnit licenční podmínky. Windows (okna) nahrazují režim příkazového řádkového prostředí MS DOSu grafickým prostředím na principu oken a ikon. Jsou vlastně nadstavbou MS DOSu. Jednoduchý software je většinou volně šiřitelný freeware nebo je ve skupině tzv. shareware, který se pořizuje za relativně malý poplatek (kolem USD). Dnes se nejčastěji shareware a freeware získává prostřednictvím internetu tzv. stahováním ze serverů jako jsou download.com nebo sofseek.com. V ČR je to např. nebo V zahraničí pak např. nebo Obr. 28: Vývoj loga Windows Zdroj: microsoft.com

15 Verze 3.1., 95, NT, 2000 a XP (rok 2001), Vista (2006), Windows 7 (2009). Vyrábí jej firma Microsoft. Dnes (leden 2011) je nejrozšířenější verzí XP 54% uživatelů Windows, následován 7 s 22%. Data jsou většinou uložena jinde, na jednom či více datových discích. Zálohování dat se pak provádí na externích discích nebo vypalováním na DVD (příp. Blue Ray Disc). Jeho cena se pohybuje kolem USD ( Kč dle stávajícího kurzu). 4.3 Uživatelský software Důležitou součástí užití Windows je fungující myš. Windows lze ovládat i bez myši, ale je to příliš složité. Zvlášť je k počítačům dodávána celá řada softwarových produktů jako uživatelské a aplikační vybavení: Základní prvky Windows uživatelská prostředí jako nadstavba operačního systému (Windows 95/98/XP, Vista, 7, Windows NT) Obrazovka Windows obsahuje složky a zástupce programů instalovaných v počítači. Na jeho spodním okraji je Hlavní panel. Tato lišta má v levém rohu tlačítko Start. programovací jazyky (Visual Basic, Turbo Pascal, C++, Delphi, HTML, Java a pod.) síťové aplikace (Pmail, Telnet, FTP apod.) manažery (Norton Commander, XTree, M602, Total Commander) kancelářské aplikace - textové editory, kalkulační programy, prezentace (MS Office, OpenOffice) Pod tímto tlačítkem je rolovací menu se všemi součásti Windows. Pomocí tlačítka start se počítač i vypíná (resp. přepíná pro nového uživatele). databáze (dbase V, FoxPro, Paradox) Základní položky menu jsou: grafické programy (Corell Draw, PhotoPaint, PrintMaster) Programy (Nainstalovaný software počítače, zároveň s Windows nebo individuálně) Photo Shop, typografické (Ventura Publisher, Quark Press) Oblíbené (uložené URL adresy z internetového prohlížeče) CAD systémy (konstrukční a projektová činnost, AutoCad, CadKey) Dokumenty - (seznam aktuálních ukládaných a zpracovávaných dokumentů např. v programu Microsoft Word) Nastavení (systém a nastavení Windows) Najít (vyhledavač souborů, složek, v internetu, lidí a pod.) Nápověda Spustit (přímé spuštění souboru s příponou *.EXE či *.COM) Na hlavním panelu se též objevují ikony s názvy aktivních programů a je možné do něj umístit ikony často užívaných programů pro jejich spuštění. informační (Praha, PCGlobe, IDOS, ABUS a pod.) Na pravé straně Hlavního panelu jsou ikony programů spuštěných implicitně (po spuštění Windows). Jedná se o antivirové programy, plánovače, nastavení klávesnice a pod. je tam též údaj o systémovém času počítače. hry znáte nějakou? výukové (Lidské tělo, jazykové programy) encyklopedie Langmaster) a slovníky (Diderot, Universum, multimediální programy (využití zvuku i obrazu, Windows Media Player, WinAmp) Součástí Windows je též celá řada doplňkových programů: Fontview, Cdplayer, Notepad, Write, Pbrush a mnoho dalších. GIS (ArcView, MapInfo, Quantum a pod.). Velikost aktivních oken je možno korigovat pomocí ikon na programové liště. Utility komprimace, antiviry, antispamy, Trendem této doby je stále více software umisťovat přímo na internet. První (zleva) spouští okno na hlavní panel, druhá minimalizuje (popř. maximalizuje) a třetí okno (program) vypíná. 4.4 Viry Instalace Windows Disk se systémem vložíme do mechaniky a počkáme na start. Postupujeme dle návodu, který je dostatečně intuitivní a zvládne ho absolvent ZŠ :-)) Viry nejsou klasickým softwarem, ale programy, které se stávají součástí souborů počítače či aplikačních programů a působí (různým způsobem) na hardware, software i uživatele a způsobují spíše zátěž a hrozby (méně však zábavu). Většina počítačů má nainstalovaný operační systém od výrobce nebo prodejce. Windows se většinou instalují do systémového oddílu disku (samotná systémová disková jednotka, označená napč, písmenem C)

16 Dialer - aplikace, která se postará o to, že připojení k Internetu se v případě vytáčeného dial-up připojení několikanásobně prodraží. Tracking cookie - speciální druh "sušenky" zneužívány k monitorování pohybu uživatele po síti internet. Viry jsou produkty pseudoprogramátorů a tzv. hackerů, lidí, kteří pronikají do zabezpečených počítačových systémů. Obr. 29: Zdroj: antivirovecentrum.cz Od hříček na obrazovce mohou viry způsobovat změny v datech či programech. Destrukční viry jsou schopny vyřadit počítač z provozu, zformátovat hardisk či disketu, změnit BIOS či FAT tabulku a pod., což způsobí nemalé starosti a škody. Počítačové viry se dělí do několika skupin, podle toho, jaké objekty napadají: Boot viry - napadají systémové oblasti disku. I přesto, že je jich méně než souborových virů, vyskytují se častěji. Šíří se následujícím způsobem: když restartujete počítač, který má povoleno zavádění systému z disketové mechaniky a v mechanice je disketa s boot virem, vir se spustí a napadne systémové oblasti pevného disku. Při dalším spuštění počítače se boot vir inicializuje z pevného disku a napadá diskety, které uživatel použije. Obr. 30: Zdroj: blogspot.com S ochranou proti virům je to stejné jako s ochranou proti nakažlivým chorobám - hlavní je prevence. Ta znamená ochranu vnějších styků počítače prostřednictvím internetu a flešek. Souborové viry - napadají pouze soubory. Přesněji řečeno soubory, které obsahují prováděný kód programy. V napadeném programu přepíší část kódu svým vlastním, nebo vlastní kód k programu připojí a tím změní jeho velikost a chování. Multipartitní viry - napadají soubory i systémové oblasti disku. S výhodou kombinují možnosti boot virů i souborových virů. Zavirované počítače je nutno "ozdravit" antivirovými programy. Nejznámějšími jsou AVG, Bortin Antivirus, VirusScan, MS Security Essential, Norton Antivirus, Eset NOD32 a pod. Makroviry - napadají datové soubory - dokumenty vytvořené v některých kancelářských aplikacích. Jiné hledisko dělí viry na: Odstraňování jiné špíny z počítače je prakticky každodenní záležitostí. Provádí s pomocí produktů jako např. Adware Personal, Ewido nebo SpyBot. Trojan - obecný pojem. V minulosti se takto označovaly škodlivé programy, které se vydávaly za jiný - neškodný software. Backdoor - škodlivý kód, který umožňuje převzít vzdáleně (např. přes Internet) kontrolu nad takto infikovaným PC. Downloader - škodlivý kód, který z internetu stahuje další havěť. Dropper - škodlivý kód, který ve svých "útrobách" přenáší další škodlivou havěť a tuto po spuštění vypouští do PC. Worm červ - každý tímto pojmem označuje něco jiné. V dnešní době se obvykle pojmem "červ" označuje havěť, která se šíří ve formě síťových paketů (jako slavný červ Lovsan/Blaster). Adware - aplikace, která má obvykle za následek to, že vyskakují reklamní okna během práce i surfování a nervy uživatele tak dostávají na frak. Spyware - špionážní software. Může odcizovat data z PC uživatele. Většinou se na něj váže další havěť

17 Tabulka ISO 216, DIN 476 Rozměry papíru podle ISO/DIN vmm 5 Textový editor A- B- C- D- E Program pro tvorbu, zpracování, editaci a tisk textových dokumentů. Výkonnější editory zvládnou v dokumentech i tabulky, grafy, fotografie a obrázky Je to nejběžnější druh software, který je mezi uživateli rozšířen. Nahrazuje funkci klasických i elektronických psacích strojů a zdokonaluje tisk dokumentů, připravuje defacto elektronickou sazbu Hlavní produkty: T602 (minulost), Wintext602, WinWord, AmiPro, Word Perfect, Microsoft Word, OpenOffice Writer, LibreOffice Writer a další. Stránka může být rozdělena na dva či více sloupců (u tohoto textu jsou to sloupce dva). Menu-Formát-Sloupce. Nově se textové editory objevu on-line na internetu. Takové služby nabízí MS Office WebApps, Google Docs, ThinkFree Office (Write) nebo ZOHO Docs. Dokument je možno vytvářet v různém režimuzobrazení: normálně, normálně s rozvržením, celé stránky nebo jako osnovu. 5.1 Základní pojmy Tabulátory se užívají k nastavení odskoku kurzoru, zobrazeno tabelačními značkami. Textový editor Microsoft Word je součástí programového balíku MS Office. Aplikace Writer je v balíku Open Office. Text-formát písma můžeme nastavit jako obyčejný (normální), silný (bold), kurzívu (italic), podtržené (underlined), barevné i černé, horní či dolní index a s různým fontem. Soubory vytvořené v prostředí textového editoru mají přípony *.doc (nebo *.docx - Word) nebo *.odt (Writer). Základní obrazovku programu tvoří programová lišta s ikonou a názvem programu. Pokud je v programu načten soubor, je tam i jeho jméno. Fonty písma jsou dodávány s Windows, je jich několik set. Nejčastěji se však užívá font Arial (je jím psán tento text), Times New Roman nebo Curier. Označení "CE" u fontu znamená, že má českou diakritiku (háčky, čárky). Pod touto lištou je Menu, které obsahuje položky Soubor, Úpravy, Zobrazit, Vložit, Formát, Nástroje, Tabulka, Okno, Nápověda. Níže jsou Panely nástrojů obsahující zvolené ikony sloužící k práci s myši (jejich podobu je možno nastavit: přes Menu - Zobrazit - Panely nástrojů. Vlastní nastavení programu můžeme provést v Menu-Nástroje-Možnosti. Základní rozdělení fontů: písma latinky patková a bezpatková (na obrázku) písma cizích abeced (ҔҹҬӁӝӧӔ - )ڸۑݣݜݪ symboly (např., font Symbol) obrázky (např., fonty Windings nebo Webdings). Velikost písma je pro běžný text 8-12 (tento text má velikost 9). Pro nadpisy užijeme velikost větší, pro popisy a tabulky velikost menší. Obr. 31: Zdroj: OpenOffice Pro psaní cizích slov můžeme použít cizojazyčné klávesnice (francouzské, portugalské, pobaltské, turecké a pod. - přepínáme je pomocí levých kláves Alt+Shift) pokud je ve Windows nainstalována. To se provádí přes Nastavení-Ovládací panely-klávesnice-jazyk. Znak, který není na klávesnici je možné vložit pomocí MenuVložit-Symbol. Na okrajích pracovní plochy (nahoře a vlevo) najdeme pravítka s rozměry pracovní plochy. Na pravé straně je posuvná lišta. Na spodní straně je stavová lišta s údaji o číslu stránky, oddílu dokumentu, pozice kurzoru, režimu vkládání/přepis a pod.. Např. Magalhães, El Niño, Rīgas Jūras, Bodø, Århus Řádek chápeme jako posloupnost znaků od levého k pravému okraji stránky (příp. ke značce ENTER, je-li kratší). Řádky v psaní neukončujeme tak jako na psacím stroji. Zarovnání textu provádíme nalevo, napravo, na střed, nebo do bloku-oboustranně (u tohoto textu je užito oboustranné zarovnání). Odstavec, který má většinou více řádků, vznikne tehdy, pokud ukončíme v řádku klávesou ENTER Styly Odstavce jsou psány různými styly. Ty jsou součástí programu a dají se upravovat. Základním stylem je tzv. Normální nebo Základní text. Jedním z důležitých stylů je Nadpis, který je užíván pro generování obsahu dokumentu. Obsah je vygenerován jako pole, které obsahuje vedle názvu nadpisu i číslo stránky, kde tento nadpis je. Řádkování je pojem podobný jako u psacího stroje - je nastaveno u odstavců 1,1 1/2, 2 nebo jinak. Stránka má svůj formát, okraje, záhlaví, patu, může být lichá sudá. Nejčastěji stránku nastavujeme na výšku velikosti A4 (210x297 mm) s okraji 2-3 cm (nahoře, dole, vlevo i vpravo). Do záhlaví stránky se nejčastěji vkládají údaje o dokumentu (název, autor). V patě-zápatí stránek je nejčastěji vloženo číslo stránky. Vlastní generování obsahu se provádí přes MenuVložit-Odkaz-Rejstříky a seznamy-obsah

18 Aktualizace obsahu pole se dá provést klávesou F9. Typy: Nedílnou a důležitou součástí dokumentů jsou tabulky. Lze je utvářet v Menu-Tabulka-Vložit tabulku. Je možné nastavit počet a rozměry sloupců či řádků, jejich ohraničení a barvu (pozadí i textu). Sloupcový Jednotlivé buňky lze rozdělovat i slučovat. Obsahy buněk se zarovnávají stejným způsobem jako textodstavec. Bodový Liniový Výsečový Plošný a další Následující výsečový graf ukazuje jak je možné se vypořádat s poměrnými čísly bez legendy. Tabulka má většinou následující části: Popisná část Datový obsah Ras ová s truktura Se attlu hispánci 14,8% Statistika Tabulky V tabulkách je možné užít i jednoduchých matematických operací (sčítání, násobení, vzorce, funkce). V nich se užívá souřadnic buněk, např. =a3*b3 nebo výrazy (funkce) s oblastí, např. =sum(výše, above), =sum(vlevo, left). Řádky jsou značeny čísly a sloupce písmeny (pozor při sloučených buňkách). černí 26,2% Údaje v tabulkách a nejen ty je možno ve textových editorech třídit. Třídění se provádí přes Menu-TabulkaSeřadit-Řadit. Je nutné správně rozhodnout jaký zvolíme klíč třídění. Třídí se samozřejmě všechen datový obsah tabulky (ne název, či souhrnné součty). Zdroj: CIA Při editaci dochází ke kopírování, vkládání, vyhledávání, přepisování textu. Pokud uděláme chybu vracíme se k původní akci pomocí klávesové zkratky CTR+Z. (viz klávesové zkratky). 5.2 Objekty Do textu je možno vkládat čísla stránek (viz pata stránky), datum, pole, automatický text (předem nadefinovaný), obrázek, textové pole, soubor, objekt (grafy, rovnice, obrazy a pod.) i hypertextový odkaz (viz internet). Do dokumentů se dají vkládat různé Objekty. Mezi ně patří například obrázky (vlastní i vytvořené jinde fotografie). Ze souboru můžeme vložit grafiku typů *.bmp, *.gif, *.jpg a dalších. Dále jsou to WordArty, což jsou v podstatě také obrázky, představují většinou nápisy v různých fontech. Mezi objekty patří též Textová pole, do nich se dá vložit v podstatě cokoliv. Dalším užívaným objektem jsou Rovnice. Pro ně je užita aplikace Microsoft Equation. Slouží pro zápisy matematických vzorců a rovnic: Např. rovnice trojúhelníka bílí 39,3% žlutí 19,7% Dokument je možno rozdělit do více oddílů (kapitol) a v nich provést jiná nastavení (Menu-Vložit-Konec). Speciálními nástroji se v textovém editoru rozumí kontrola pravopisu (musí být nainstalován slovník), tezaurus (generování synonym či podobných slov), dělení slov, jazyk, ochrany dokumentů, makra, hromadná korespondence a pod. K vytváření dokumentů je možno použít i předem hotových šablon. Menu-Soubor-Nový otevře okno s šablonami (Obecné, Dopisy, Faxy, Vzkazy, Zprávy, Publikace a i WWW stránky). Pythagorova Písmomalba c a2 b2 Rovnice Tabulky mohou být zdrojem i pro vytváření grafů a jejich následném vložení do textu. To se provádí přes MenuVložit-Objekt-Aplikace Microsoft Graph. Do textu je též možné vložit graf z tabulkového programu. V programu je připraven vzorový sloupcový 3D graf, který je doprovázen příslušným datovým listem, ten je nutné pro konkrétní graf upravit. Graf by měl mít svůj název, někdy je nutná i legenda či popisky (s údaji nebo bez). Výřez z osnovy OO Writeru K ovládání programu MS Word či OO Write (a nejen těchto) je možné vedle myši užívat klávesových zkratek (ustálených funkčních spojení). Typ grafu je nutné přizpůsobit datovému obsahu (poměrná či absolutní čísla). Graf je možné upravovat a formátovat dle libosti (barvy, fonty, velikost a pod.)

19 Nejužívanější spojení: Časopisy CTRL+c kopie Internetové adresy CTRL+x výřez Mapy a atlasy CTRL+v vložení CTRL+a označení celého dokumentu CTRL+p tisk CTRL+z akce zpět CTRL+f vyhledat CD a DVD apod. Jednotlivé prameny se číslují a jsou srovnány podle okruhů a pak podle abecedy. Každý převzatý údaj, obrázek, fotografii, každou převzatou myšlenku či přímou citaci, je třeba ve vytvořeném textu (referátu, seminární práci a pod.) vyznačit (např. číslem) a umístit do zdrojů. Tam uvádíme jména autorů a rok vydání použité publikace (krátký záznam citované publikace). V kapitole přehled literatury je třeba tento zkrácený záznam rozšířit do podoby úplného záznamu citované publikace (eventuálně i mapy, webových stránek, nebo i ústního sdělení) tak, aby bylo zřejmé, odkud citovaný text, myšlenka, údaj, grafika, pochází. Do textového editoru je možné importovat i soubory jiných textových aplikací (T602, WinText, AmiPro, Works, RTF soubory, Excel a pod.). 5.3 Tvorba odborného textu Vytvářet textový dokument odborného textu není možné libovolně. Odborný text má normu své stavby (formu) a obsahuje povinné náležitosti. Publikace užívají tzv. ISBN (International Standard Book Number, mezinárodní standardní číslování knih) je alfanumerický kód určený pro jednoznačnou identifikaci knižních vydání. ISBN je specifikováno mezinárodním standardem ISO 2108, v Česku jako státní norma ČSN Úvodní stránka Obsahuje název práce, jméno autora a jeho příslušnost (ročník, třída), případně název organizace, kde tato práce vzniká. Gymnázium F.X.Šaldy v Liberci Obsah Obsah se vkládá ještě před vlastní text dokumentu. Ve Wordu se dá vygenerovat pomocí příkazů: MENU Vložit Odkaz Rejstříky a seznamy Obsah. V obsahu jsou názvy jednotlivých kapitol a čísla stránek, na kterých tyto kapitoly jsou. Aktualizace obsahu se provádí klávesou F9. Jizerské hory Seminární práce Jan Novák 2.A leden 2009 Obr. 32: Zdroj: quartet.fr Pro periodika se užívá kódu ISSN, pro audivizuální zdroje ISAN. Zjednodušená následovně: Před vlastním vygenerováním obsahu je nutné označit všechny nadpisy stylem Nadpis 1 - x, podle toho o jaký nadpis (kapitolu) se jedná. forma citací by mohla vypadat I. Literatura a mapy 1. Novák, J. - Název knihy, nakladatelství, vydání, místo, rok, ISBN. Např. v tomto textu jsou jednotlivé kapitoly a nadpisy číslovány a podle toho označeny stylem Nadpis 1, Nadpis 2 a Nadpis Nováková, A. - Kniha, nakladatelství, vydání, kde, rok, ISBN Vlastní práce 3. Atlas světa, nakladatelství, vydání, kde, rok, ISBN. Vlastní text práce se píše standardními fonty (Arial, Times New Roman) a velikostí písma (10-12 běžný text). Odborný text by neměl obsahovat ozdobné prvky. Řádkování dokumentu by mělo být minimálně 1 ½. II. Časopisy, periodika 4. Svoboda, F. - Název článku - Název periodika, ročník, číslo, strany, ISSN. Odsazení prvního řádku v odstavci zviditelňje členění textu (lépe se čte a učí). 5. Svobodová, J. - Článek, časopis, ročník, číslo, strana, ISSN. III. Multimédia Do dokumentu je možné (a často nutné) vkládat tabulky, grafy, obrázky či schémata s popisem. Tyto objekty jsou číslovány a je možné vytvořit v dokumentu jejich přehled. 6. Novotný, J. - Název, vydal, kde, kdy, ISAN. 7. Název, nakladatelství, místo, rok, ISAN. Dokument má číslování stránek v zápatí. V záhlaví je možné vložit název práce, popř. jednotlivých kapitol, jde-li o rozsáhlejší práci. IV. Internet Zdroje a literatura Na závěrečných stranách odborného textu se uvádějí zdroje, ze kterých autor čerpal. Zdroji se rozumí: 8. Název zdroje Autor, Název zdroje - Poznámka: Literatura

20 Až na malé výjimky (např. kurz měny) se neuvádějí jako zdroje vyhledavače jako nebo Zdroje se číslují. Názory a praxe v citacích jsou poměrně rozdílné (přes existenci normy ČSN /ČSN ISO Řada vysokých škol (univerzit) si citace přizpůsobuje. Pravidla pro psaní odborného textu najdete na této internetové adrese: Pozn. Tento text Informatika je skoro správně napsaný odborný text

21 6.1 Zásady prezentace 6 Prezentační program Hlavní zásady pro tvorbu prezentací jsou: Prezentační programy vytváří textový, grafický či mediální doprovod ústních referátů či přednášek. K tomu, aby bylo možné tento typ programu použít, je dobré užívat počítač (např. notebook) napojený na výkonný (světelně) dataprojektor a promítací plochu (příp. interaktivní tabuli). Užití světlého písma na tmavém pozadí či naopak princip kontrastu. Jeho užití ve školním prostředí je v dnešní době nutné a žádoucí. Střídmá a vyvážená grafika (nezvětšovat malé obrázky. V balíku MS Office se k tomuto účelu užívá PowerPoint, v prostředí Open Office je to aplikace Impress. Podobné služby mohou poskytnout prostředí prohlížeče internetových prezentací. Logická a jednoduchá navigace. Užití bezpatkového písma. Písmo má být čitelné a nemá ho být příliš. Odstavce vytvářet přehledné. Neužívat příliš složitých animací působí rušivým dojmem. Vyvarujete se samozřejmě stylistických nedostatků a hlavně pravopisných chyb. Soubor vytvářený v tomto programu se nazývá prezentace, jednotlivé části snímky. Názvy prezentací si volí uživatel. Přípona souboru prezentací je *.ppt (i *.pps) PowerPoint a *.odp (Impress). Užívat jasnou a přehlednou strukturu snímků s nápovědou Aplikace má podobně jako jiné části Office horní programovou lištu, lištu Menu a lišty panelů nástrojů. Při práci na prezentaci se užívá okna Osnova (vpravo). 6.2 Členění prezentace Texty i grafiku je možné importovat z jiných aplikací běžících pod Windows. Obr. 33: Výřez Impress Zdroj: OpenOffice Hodnota prezentace především spočívá na správném formátu celkovému grafickému dojmu. První snímek obsahuje název tématu prezentace, místo a čas prezentace. Nechybí na něm i autor. Jednotlivé objekty snímků a jejich přechod se nejčastěji nastavují na dotek klávesnice či kliknutí myši. Prezentaci lze připravit i načasováním jednotlivých akcí bez doteku to je však velmi náročné pro přednášejícího. Na druhém snímku bývá osnova tématu v hlavních bodech (4-8). Struktura prezentace je obvykle sekvenční, tj. Jeden snímek je následován dalším. Mezi jednotlivými snímky se dá užívat tzv. přechodu. V prezentacích se dá užívat hypertextů a odskoků a multimediálních aplikací zvuku a videa. Ve formátu snímku (stránky) je možné užít zápatí, kde vkládáme informace jako: datum, číslo snímku nebo kontakt na autora. Odskoky mohou být na konkrétní snímek prezentace, soubor v počítači nebo na webové stránky. V závěru prezentace nesmí chybět správně citované zdroje a rozloučení s publikem. Program je doplňován celou řadou šablon, které Úvodní stránka prezentace

22 - 19 -

23 textové funkce - např. LEFT(řetězec), RIGHT (řetězec), MID(řetězec), UPPER(řetězec) a další funkce data a času WORKDAY(data), YEAR(). Kalkulační programy představují speciální software pro vyhodnocování numerických, statistických nebo finančních úloh. Kalkulační program se hodí i pro evidenci, podobá se tak databázi. databázové funkce - např. DPOČET(oblast), DMAX(oblast), DPRŮMĚR(oblast). statistické - např. AVERAGE(oblast), (oblast), SUM(oblast), COUNT(oblast). Početní operace je v kalkulačních programech možné znázorňovat i graficky. Tento software se též nazývá tabulkový v angličtině spreadsheet. vyhledávací SLOUPEC(). logické - např. IF, OR, TRUE finanční - např. PLATBA, PRICE a pod. informační JE.CHYBA(buňka) 7 Kalkulační program Nejužívanější produkty: Open Office Calc, Calc602, QuattroPro, MS Excel, Lotus a další. Tyto aplikace mají své verze. - - např. VYHLEDAT(oblast), např. DATE(), RANK ŘÁDEK(), JE.TEXT(buňka), inženýrské funkce - např. DEC2HEX (číslo), IMLN(číslo), IMAGINARY(číslo) Pozn. České názvy funkcí není možné užít v cizojazyčných verzích programu. 7.1 Základní pojmy Program MS Excel je součástí programového balíku Microsoft Office. Má své verze podobně jako MS Word 95,97,2000, XP, 2007, Výpočty a operace lze provádět nejen mezi jednotlivými buňkami, ale též mezi listy a sešity. Aplikace OO Calc je v podobném balíku Open Office dnes ve verzi (září 2012). Program využívá podobných prostředků jako textový editor a mezi nimi je možná konverze. Tabulky a grafy se dají vkopírovat do textového editoru a naopak. Velmi snadno se v programu vytvářejí grafy. Grafická zobrazení je možné kombinovat s jinými objekty (obrázky a pod.). Hlavní nadpis 12 Obr. 34: Zdroj: OpenOffice Základní obrazovka programu obsahuje horní programovou lištu (název a ikona programu), lištu menu (Soubor, Úpravy, Zobrazit, Vložit, Formát, Nástroje, Data, Okno, Nápověda), panely nástrojů (množství volitelných ikon), lištu vzorců (se stavovým oknem), pracovní plochu - spreadsheet (označené sloupce - písmeny a řádky - čísly, průnik sloupců a řádku jsou buňky) a spodní lištu s přepínačem listů Sloupec 1 Sloupec 2 Sloupec Soubory vytvořené v programu se nazývají sešity, které se dělí na jednotlivé listy. Názvy sešitů a listů určuje uživatel. Soubory mají příponu *.xls (Excel) nebo *.ods (Calc). 2 0 Řádek 1 Obsahem jednotlivých buněk (cells) pracovní plochy může být datový objekt (číslo, řetězec, datum v různých formátech) nebo do buňky můžeme vepsat i operaci (výraz), ten začíná znakem "=". Řádek 2 Řádek 3 Řádek 4 Příklad sloupcového grafu V programu můžeme otevřít i soubory vytvořené v jiných tabulkových aplikacích či databázích, je možné načíst i soubory textových editorů. Např. =suma(a1:a4) 7.3 Aplikace programu A1:A4 se nazývá oblast. Tuto oblast je možné definovat vlastním názvem a užívat ve funkcích a operacích. Využití programu je vhodné i pro školní prostředí: Buňky je možno slučovat. Při kopírování obsahu buněk se přepočítávají souřadnice. Směrem vertikálním jsou to čísla řádků a směrem horizontálním označení sloupců. Tento přepočet je možné zastavit znakem $, který vložíme před uvedenou souřadnici Evidence žáků, inventáře, třídní pokladny apod. Výpočty ve fyzice, chemii, zeměpise a pod. Laboratorní práce ve fyzice, chemii, přírodopise apod. Přebírání oficiálních statistik ČSÚ, ČHMÚ a pod. 7.2 Funkce v programu Vyhodnocení sportovních soutěží, sběru papíru a pod. Excel užívá celé řady funkcí, ty se dělí do těchto základní skupin: matematické a trigonometrické - např. ABS(číslo), SUMA(oblast), COS(číslo), Pi(), INT(x) a pod

24 Grafické aplikace jsou softwarem, který je schopen vytvářet, číst a upravovat grafické soubory. GIF (compuserve Graphic Interchange Format) - jen 8 bitový, ale s dobrým poměrem velikosti s vizuálním obsahem, často na www. Umožňuje nastavit průhlednost obrazu a také animaci. Obrázky, kresby, grafy, fotografie a další jsou uchovávány v grafických formátech. Ty vznikaly postupně tak jak je vyvíjely různé softwarové firmy. PNG (Portable Network Graphics) postupně nahrazuje GIF lepší bitovou hloubkou, bezztrátovou kompresí JPEG (Joint Photograph Experts univerzální formát, často na www. WMF(Windows Meta File) - vektorový formát, užívaný v systémech GIS. CDR (Corel Draw) - produkt grafiky aplikace Corel Draw. 8 Práce s grafikou Obraz je v počítači uložen digitálně podobně jako jiné typy dat - v binárním tvaru. Uložení a následné zpracování je v podstatě dvojího druhu: bitmapově Group) - A další. Při ukládání grafiky se někdy užívá komprese, která umožňuje zmenšení prostoru v paměti. Takzvanou bezztrátovou kompresi užívá formát GIF, ztrátovou JPG. vektorově Kvalita grafiky je dána,množstvím a hustotou zobrazovacích bodů, množstvím užitých barev a kvalitou monitoru (displaye). V bitmapové grafice (je častější) je obraz vytvářen maticí různě barevných bodů (jako mozaika). Čím je bodů více, tím má obraz vyšší rozlišovací schopnost. Užívá se hlavně pro zpracování fotografií. Umožňuje měnit barvy, jas, kontrast. Utvářet různé deformace obrazů nebo retuše. Nevýhodou je, že při změnách velikosti se kvalita vytrácí (přepočítáváním obrazů). Detail bitmapové grafiky Ve vektorové grafice se obraz skládá z více jednoduchých útvarů (objektů) jako jsou úsečky, křivky a jejich složené tvary. Každý z těchto objektů je možno měnit jinak seskupovat, přesouvat do pozadí (popředí) a pod. Tato grafika se užívá při kreslení jednoduchých obrázků, rysů, schémat a diagramů. Nedají se umísťovat na webové stránky. Obr. 35: GIMP Zdroj: gimp.com Užívané grafické aplikace: Adobe PhotoShop, Paint Shop Pro, Corel PhotoPaint, Corel Draw, Microsoft Photo Editor, Paint Brush (Malování ve Windows), ACDSee, Irfan View, GIMP a pod. Příklad vektorové grafiky Grafické formáty jsou velmi náročné na paměť. U bitmapových formátů je důležitý rozměr matice. Vzor v textu má rozměr 18x18 bodů. 8.2 Základní práce formáty a fotografiemi s grafickými Na trhu je stále více grafických programů, řada z nich jsou volné licence. Každý bod obrazu je určen hodnotou, ve které je zakódována barva. Čím více barev se užívá, tím větší nároky na paměť. Grafika 16 bitovou hloubkou se nazývá high color a grafika s 24 (a vyšší) bitovou hloubkou true color. Bitová hloubka též ovlivňuje nároky na úroveň grafické karty počítače (kapacita v MB RAM) a nároky na monitor (jeho rozlišení). Základními barvami jsou červená, zelená a modrá (RGB formát) ostatní vznikají kombinací těchto tří. Obr. 36: Častá vada Zdroj: fyzmatik.pise.cz Mezi základní (fotografiemi) jsou: 8.1 Nejčastější grafické formáty dovednosti TIF (Tagged Image File Format) - univerzální, podporuje až 32 bitovou hloubku Výřezy obrazů. PCX (PC Paint Brush Format) - jeden z nejstarších formátů (24 bit. paleta) Nastavení velikosti obrazu BMP (Bit Map Format) - nejjednodušší formát, interní systému Windows RAW primární datta z digitálních fotoaparátů (raw = surový) v práci s grafikou Změna světlosti či kontrastu, vyvážení obrazu. Rotace či změna orientace obrazu. Grafické filtry. Změna formátu grafiky. Retuše a odstraňování červených očí z fotografií

25 Změna perspektivy Nastavení transparentních vrstev Tvorba panoramat Změna perspektivy Vytváření alb apod. Některé programy slouží přímo k tvůrčí grafické práci kreslení (ilustracím), malování či ke grafickým montážím

26 obchod (virtuální obchodní dům - knihy, CD, zájezdy a pod.) 9 Internet teleworking práce z domova finance (homebanking, správa účtů) Internet představuje mezinárodní spojení počítačů, světovou počítačovou síť a jeho interaktivní a grafická podoba world wide web - WWW. Internet vznikl spojením již existujících lokálních sítí (LAN a MAN) navzájem s autonomními počítači (síť WAN). přenos zvuku a obrazu (telefon, hudba, video, film) přenos dat FTP protokol (File Transfer Protocol) video a televize, zabezpečení webkamerami On Line diskusní kluby a fóra (chaty, messengery, videokonference, výměna názorů a debaty určitých skupin lidí) databanky programových aplikací (freware a shareware, aktualizace softwaru, stahování ovladačů) hry (OnLine hry na dálku) reklama a marketing online softwarové aplikace např. kancelářský software, kalendáře apod. A další. 9.2 Elektronická pošta je nejjednodušší nástroj internetu. Probíhá v podobě zpráv zasílaných na internetu. Obr. 37: Zdroj: idnes.cz Elektronická zpráva má standardní podobu a obsahuje tzv. hlavičku a tělo. Základními uzly této celosvětové sítě jsou datové servery s individuálním volacím kódem. Jediný počítač se tak může stát klientem internetu. Spojení s touto sítí je umožněno pomocí: Telefonních linek - DialUp (vyžaduje modem, již minimálně). Pevných linek - digitální spojení speciálním vedením (ISDN, ADSL) nebo optickými kabely. V hlavičce u pochází (Od, From) a součástí je označení posíláme ještě jiným (Carbon Copy). Mobilním telefonem. Anténou - krátkovlnným spojením (satelitní, lokální na server). Pevné připojení je nejčastější, je to však spojení mezi počítačem a tzv. uzlovým bodem. je vždy uvedeno od koho pošta adresát (Komu, To). Nepovinnou zprávy (Subject). Pokud zprávu adresátům užijeme položky Cc Adresa elektronické pošty se skládá z identifikátoru adresáta, znaku "at" "zavináče") a domény serveru. Velký význam uživatele má přenosová rychlost napojení. Ta je vždy taková jak rychlý je nejpomalejší článek spojení. Pohybuje se od 52 kbs (v minulosti u modemu v praxi byla menší) do několika Gbs (u optických vláken). Rychlost též ovlivňuje množství účastníků na lince on line. Např. Tělo pošty obsahuje text zprávy, kterou posíláme. Ke zprávě můžeme přidat (Attachment) jakýkoliv soubor (omezené velikosti) s textem, obrazem či zvukem. Elektronická korespondence vyžaduje i svého správce aplikace klient elektronické pošty. Vlastní napojení umožňuje provider (např. WorldOnLine) a operátor (např. Contactel). Spojení by nebylo možné bez síťového softwaru, který vytváří síťové protokoly (TCP-IP). První myšlenky na vytvoření počítačové sítě se objevují již koncem 60. Let v USA (síť Arpanet měla v roce 1969 spojeny 4 počítače). Dnešní počet uživatelů internetu je něco přes dvě miliardy (odhad, září 2012). 9.1 Hlavní funkce internetu Obr. 38: Zdroj: gmail.com Jsou to programy, které se starají o doručování, distribuci, uchovávání zpráv či adresář. Mezi nejznámější patří Pegasus Mail, Eudora, MS Outlook, Netscape Messenger a pod. elektronická pošta ( , elektronická konference Listserver, SMS) vyhledávání informací (vědecká encyklopedie, portály-browsery a pod.) pracoviště, Pomocí těchto programů můžeme snadno zasílat jednu zprávu více adresátům (mail merge), automaticky odpovídat odesilatelům (reply) nebo zaslat dalšímu uživateli (forward). denní zpravodajství (noviny, počasí a pod.) publikační činnost (referáty, seminární a ročníkové práce a pod.)

27 Na internetu se rozšířilo tzv. hromadné zasílání ů (reklamní a jiné důvody. Těmto nevyžádaným zásilkách se říká spam. Často se šíří i pyramidovým způsobem. Dynamiku zajišťují náročnější webové aplikace jako vložené scripty (Java, CGI, ASP apod.), aplety nebo flashe. Doručené (i odeslané) zprávy se dají ukládat do zvláštních složek a v nich dle potřeby filtrovat. Součástí webových stránek stránek jsou multimediální aplikace ve formě zvuku a obrazu. Reprezentují je soubory typu *.mid, *.mp3 nebo *.avi. K odesílaným zprávám je možné přidávat tzv. elektronický podpis, který je nutno si předem vytvořit. ( Aktivních přispivatelů webových stránek roste v situaci užití redakčních systémů: např. Joomla, Wordpress, Drupal. Ty jsou vhodné pro uživatele se zkušenostmi v programování a správou webových stránek. Pozn. Nezaměnit s kategorií elektronického podpisu, který nahrazuje u internetu rukou psaný podpis u důležitých listin úředního aktu. Pomocí tohoto elektronického podpisu bude možné jednat em s úřady (např. daňová přiznání). Internetoví laici (většina žáků základních škol), kteří chtějí umístit své stránky na web spíše využijí redakční systémy typu: Webnode, Weebgarden nebo Webstránky. Na těchto systémech je možné zřídil vlastní webové stránky během hodiny. Při zasílání zpráv (a i SMS, pro znásobení pocitů či postojů) se někdy užívá emotikonů (smiles). Příklady: :-) smích :-O šok :-( smutek :,( pláč Každá webová stránka má svoji konkrétní adresu, jejíž hlavní součástí je tzv. doména (prvního, druhého či třetího řádu). Registrace každé domény podléhá legislativě (kdo dřív přijde registruje se a zaplatí doména je jeho). Nově se v poště vkládají grafické emotikony. Umístění webových stránek provádějí zdarma či za poplatek na tzv. hosting. To zajišťují tzv. provideři (internetoví poskytovatelé) nebo stránky můžeme umístit na tzv. free serverech (např. mujweb.cz, webzdarma.cz, samuel.cz či xoom.com). Obr. 39: Emotikony Zdroj: wikia.com Elektronickou poštu je možno i šifrovat. veřejnými i soukromými šifrovacími systémy. Obr. 40: Hostingové servery Zdroj: smallusbflashdrive.com 9.3 Internetové dokumenty a stránky Druhy nejnavštěvovanějších webových stránek Možnost prezentace v síti WWW vyžaduje zápis souborů v jazyce HTML (Hyper Text Markup Language), PHP nebo XHTML. vyhledavače a maily zpravodajské portály Nejjednodušším způsobem jak prezentaci vytvořit je použít textový editor Word (novější verze) a uložit soubor jako dokument typu *.html. Dále je možné využít celé řady HTML editorů třídy WYSIWIG (Microsoft Frontpage, Homesite, NVU nebo GoLive!). sociální sítě Méně snazší cestou jak vytvořit html dokument je napsat přímo zdrojový text tohoto jazyka v jednoduchém textovém editoru (např. Notepad). herní portály Pozn. WYSIWIG znamená z angličtiny what you see is what you get. encyklopedie firemní prezentace osobní stránky a blogy internetové obchody stránky stahování médií školní stránky mapové servery V dokumentech HTML jsou užity standardní prvky textových souborů a dokumentů jako text (se svými formáty), tabulky, obrázky či ikony (statické i pohyblivé tzv. animované gify). Tradiční a nedílnou součástí jsou pak tzv. interaktivní linky (odkazy, hyperlinky) na jiné stránky či soubory. a pod. 9.4 Vyhledávání na internetu Tato gramotnost je prakticky denní součástí uživatelů internetu. Na internetu je dnes možné prakticky vyhledat vše. Náročnější je posoudit relevantnost (míru Nejsložitější HTML dokumenty obsahují speciální objekty (tlačítka, roletových menu, textových polí)

28 použitelnosti) nalezených informací. Proto je nutné hledat informace z více zdrojů a porovnávat je. Příklad úloh: 1. Zjisti aktuální letecké spojení do Říma. 2. Jaký objem má koule o poloměru 1 m? 3. Jaký průtok je aktuálně na Jizeře v Mladé Boleslavi? 4. Které státy produkují nejvíce brambor na světě? 5. Najdi nejlevnější obchod s Nokií Kolik titulů knih od Jana Šebelky je v katalogu KVK Liberec? 7. Jaká je aktuální míra nezaměstnanosti v okrese Most? Obr. 41: Zdroj: google.com Pro přímé vyhledávání je dnes najčastěji využíván vyhledavč Google (v ČR také Seznam). Některé informace však nelze najít (vygenerovat) pomocí tohoto nástroje. Se statistiky roku 2009: sex, ženy, erotické fotky Slovo sex, ženy a erotické fotky jsou na internetu stěžejním bodem ve vyhledávaní. Průměrně až lidí denně vyhledává jeden z těchto výrazů. Auta, automobily, automobilové doplňky Průměrně až lidí za den vyhledává slovo auta, automobily či automobilové doplňky. Sport Sport patří mezi oblíbené slova, která se neustále na internetu vyhledávají. Slovo sport se denně v průměru vyhledává až krát. Mezi nejvyhledávanější sporty na internetu patří fotbal a hokej. Televize, televizní program Mnoho lidí na internetu vyhledává slovo televize či televizní program. V průměru se slovo televize vyhledává krát za den. Dovolená, cestování, moře, ubytování Průměrně až lidí za den vyhledává slovo dovolená, cestování, ubytování nebo moře. Horoskopy Slovo horoskopy jsou dalším hojně vyhledávaných slovem na internetu. V průměru toto slovo vyhledává 10 až lidí za den. Technika Ano, také technika je hojně vyhledávaným slovem na internetu. Pro zajímavost: nejčastěji se vyhledávají mobilní telefony, televize a žhavé novinky v technice. V průměru se výraz technika vyhledává krát za den. Obr. 42: Zdroj: mapy.cz Co nelze vyguglit : dopravní spojení jízdní řády některé on-line výpočty úlohy na mapových serverech (vzdálenosti, plochy, azimuty, profily, průtoky, vlastníci) údaje z databází (statistické úřady, databáze mezinárodních organizací, katalogy knihoven) aktuální ceny zboží na internetových obchodech (bazarech) jídelníčky, rozvrhy, suplování na školách apod. Vyhledavače pak doplňují ostatní informační portály a databáze. Osoby, podnikatelé telefonní seznamy, registry živností a obchodní rejstříky Software download.com, stahuj.cz apod. Fotografie Picassa, Flickr, Panoramio, Rajče a pod. Media youtube.com, stahuj.cz

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

Softwarová konfigurace PC

Softwarová konfigurace PC Softwarová konfigurace PC EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.20 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informatika teorie. Vladimír Hradecký Informatika teorie Vladimír Hradecký Z historie vývoje počítačů První počítač v podobě elektrického stroje v době 2.sv. války název ENIAC v USA elektronky velikost několik místností Vývoj počítačů elektronky

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 9 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Informatika -- 8. ročník

Informatika -- 8. ročník Informatika -- 8. ročník stručné zápisy z Informatiky VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu naleznete na www.dosli.cz.

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Název materiálu: Antivirová ochrana

Název materiálu: Antivirová ochrana Reg.č. CZ.1.07/1.4.00/21.1720 Příjemce: Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, přísp ěvková organizace Název projektu: Kvalitní podmínky kvalitní výuka Název materiálu:

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3. Hardware Osobní počítač a jeho periferie Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_10 Osobní počítač nebo někdy také PC je tvořeno čtyřmi částmi:

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost.

Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost. Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost. Programové vybavení 1. Systémové programy 2. Uživatelské aplikační programy

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více

Základní uživatelský kurz informačních technologií 1.ročníky - tercie

Základní uživatelský kurz informačních technologií 1.ročníky - tercie Gymnázium F.X.Šaldy v Liberci Základní uživatelský kurz informačních technologií 1.ročníky - tercie Pavel Taibr, pro vnitřní potřebu Gymnázia F.X.Šaldy v Liberci 2000-7. Obsah 1 Pojmy Informatika a ICT...

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

DUM č. 17 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 17 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 24.02.2014 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: vstupní zařízení PC: klávesnice, myš, scanner, mikrofon

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska 3. Maturitní otázka Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení (principy fungování, digitální záznam informací, propojení počítače s dalšími (digitálními) zařízeními) Počítač je elektronické zařízení,

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Témata profilové maturitní zkoušky

Témata profilové maturitní zkoušky Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky Obor: Elektrotechnika Třída: E4A Školní rok: 2010/2011

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

Základy ICT, průřezová témata

Základy ICT, průřezová témata Základy ICT, průřezová témata Hardware Základní komponenty PC. Periferní zařízení. Software Operační systém. Informace, data. Základní aplikační programové vybavení, viry, antivirová ochrana. Historie

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM FORMA: DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM FORMA: DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM FORMA: DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM 1. Vývoj výpočetní techniky. HW konfigurace počítače, základní jednotky informace a. historie a vznik

Více

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu...

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... 2 spuštění programu... 3 uložení programu... 3 popis programu... 4

Více

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Osobní počítač hardwarová konfigurace IX. /OPAKOVÁNÍ/ /základní jednotka / /externí zařízení počítače / F: hromadná M:samostatná práce žák zná princip činnosti a stavbu osobního počítače /komponenty/ (skříně

Více

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav P.č. 1 Stolní PC sestava + SW 17ks Procesor čtyř jádrový procesor, benchmark min. 3,350 Paměti min 4GB Grafická

Více

SOFTWARE pojmem software rozumíme programové vybavení počítače jsou to všechna data, programy,

SOFTWARE pojmem software rozumíme programové vybavení počítače jsou to všechna data, programy, SOFTWARE pojmem software rozumíme programové vybavení počítače jsou to všechna data, programy, Dělení software do skupin: 1. Operační systémy 2. Aplikační programy 3. Programovací jazyky 4. Hry ad1.) OPERAČNÍ

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

Vývojové diagramy 1/7

Vývojové diagramy 1/7 Vývojové diagramy 1/7 2 Vývojové diagramy Vývojový diagram je symbolický algoritmický jazyk, který se používá pro názorné zobrazení algoritmu zpracování informací a případnou stručnou publikaci programů.

Více

Název modulu: OO Writer a Impress

Název modulu: OO Writer a Impress Název modulu: OO Writer a Impress Označení: A1 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na práci s textem a tvorbu prezentace v prostředí otevřeného a svobodného software. Účastník kurzu bude

Více

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.18 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

Externí zařízení - procvičování

Externí zařízení - procvičování Externí zařízení - procvičování EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.19 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT I. název vyučovacího předmětu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IT) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: I. a II. stupeň ZŠ Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

Více

SOFTWARE. Programové vybavení počítače

SOFTWARE. Programové vybavení počítače SOFTWARE Programové vybavení počítače Obsah Software Operační systém (OS) Aplikační software Licence Software Softwarem rozumíme veškeré programové vybavení počítače Program Obsahuje instrukce, podle kterých

Více

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených pro zpracování

Více

1.2 Operační systémy, aplikace

1.2 Operační systémy, aplikace Informační a komunikační technologie 1.2 Operační systémy, aplikace Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Programy (Software - SW) V informatice se takto označují všechny samospustitelné soubory které

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 2. 9. 2013 do 27. 6. 2014 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Učební osnova předmětu Informační a komunikační technologie Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 138 1.ročník:

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

Operační systém a správa souborů

Operační systém a správa souborů Kapitola šestá Operační systém a správa souborů Učební text Mgr. Radek Hoszowski Operační systém a správa souborů Operační systém Co je operační systém, z čeho se skládá a jak funguje? V šesté kapitole

Více

ICT PLÁN ŠKOLY 2013/2014

ICT PLÁN ŠKOLY 2013/2014 ICT PLÁN ŠKOLY 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŠANOV, OKRES ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, KOMENSKÉHO 241, ŠANOV 671 68 Telefonické spojení: +420 515 229 410 E-mail: zs.sanov@zn.orgman.cz WWW

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Jak na počítač Komplet LangMaster I. Základní pojmy informačních technologií (IT) 1. Z čeho se skládá počítač Základní rozdělení Počítačová sestava Jak pracuje počítač Co ovlivňuje výkonnost počítače Procesor

Více

Informační a komunikační technologie (výpočetní technika)

Informační a komunikační technologie (výpočetní technika) (výpočetní technika) Předmět je vyučován od 6. do 9. ročníku s časovou dotací 8 hodin. Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardwaru a softwaru, k praktickému zvládnutí práce

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

DVPP školení ICT Orienta ní harmonogram školení:

DVPP školení ICT Orienta ní harmonogram školení: DVPP školení ICT Školení bude zaměřeno na rozšíření schopnosti pedagogů využívat prostředky ICT k podpoře vzdělávacího procesu, k vedení školní agendy a ke komunikaci s rodiči. Aktuální situace vyžaduje

Více

Sada (všech) počítačových programů, které provádějí nějakou činnost

Sada (všech) počítačových programů, které provádějí nějakou činnost Software Software (též programové vybavení) Sada (všech) počítačových programů, které provádějí nějakou činnost První teorie softwaru byla navržena Alanem Turingem v eseji Computable Numbers with an Application

Více

INFORMATIKA (INF1X, INF2X)

INFORMATIKA (INF1X, INF2X) INFORMATIKA (INF1X, INF2X) RNDr. Karel Hrach, Ph.D. (prac.17) Prezentace viz Studium / Studijní materiály (v menu nalevo) Konzultace viz INF1X Informace, prvky počítače, vstupní a výstupní zařízení, operační

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

ICT PLÁN ZŠ STRÁŽ. na období do konce šk. roku 2011/12. Výchozí stav:

ICT PLÁN ZŠ STRÁŽ. na období do konce šk. roku 2011/12. Výchozí stav: ICT PLÁN ZŠ STRÁŽ na období do konce šk. roku 2011/12 Výchozí stav: V současné době navštěvuje školu 114 žáků. Ve škole pracuje 10 učitelů, 5 asistentek pedagoga, 1 vychovatelka školní družiny. Popis pracovního

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

ICT SID 1. Úvodní hodina [1] Hardware [10] Anotace anotace TP... anotace TP... anotace TP...

ICT SID 1. Úvodní hodina [1] Hardware [10] Anotace anotace TP... anotace TP... anotace TP... Anotace anotace TP... anotace TP... anotace TP... základní informace o koncepci TP a celoročním způsobu výuky. Učební zdroje literatura Já. Kniha velká. vydavatel ISBN Úvodní hodina [1] - provozní řád

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

1.1 Seznámení s programy Office

1.1 Seznámení s programy Office Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Plán předmětu Název předmětu: Úvod do informačních technologií Školní rok: 2008/2009 Ročník: I. Studijní obor: DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Forma studia: Kombinovaná Semestr: I. (zimní) Typ předmětu:

Více

Philips 234E5QSB - LED monitor 23

Philips 234E5QSB - LED monitor 23 ČERVEN 2014 Platnost cen do 01. 07. 2014 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny v Kč a s DPH. Za tiskové chyby neručíme. Fotografie jsou ilustrační. akční NABÍDKA PRODUKTů AKČNí NABÍDKA PRODUKTů 326072

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Aplikace. Operační systém. Fyzické vybavení (hardware)

Aplikace. Operační systém. Fyzické vybavení (hardware) SOFTWARE = programové vybavení počítače Aplikace Operační systém Fyzické vybavení (hardware) + prostředky pro tvorbu programového vybavení (vývojová prostředí, programovací jazyky, překladače,...) nejznámější

Více

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý Autor: Mgr. Dana Kaprálová VZORCE A VÝPOČTY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Oblast Z Základní uživatelské znalosti (2004)

Oblast Z Základní uživatelské znalosti (2004) Oblast Z Základní uživatelské znalosti (2004) Cíle Hlavním cílem přípravy Z je motivovat pedagogické pracovníky k použití počítače ve škole i doma a vybavit je pro tento účel základními uživatelskými znalostmi

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 Identifikační údaje: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Dambořice 466, 696 35 IČ: 70995711 Tel. 518 631 130 / 518 631 129 Mail:

Více

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah:

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Microsoft Word jednoduchý dokument Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL16

Více

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008 Grafické editory Ing. Jan Steringa 2008 Grafický editor aplikace určená pro tvorbu nebo úpravu grafických dat (obrázky, výkresy) rozdělení grafických editorů vektorové rastrové jednoúčelové komplexní pro

Více

aneb Odborníkem snadno a rychle

aneb Odborníkem snadno a rychle POČÍTAČ A JEHO ČÁSTI aneb Odborníkem snadno a rychle Počítač je přístroj, který zpracovává informace. Pracuje samočinně podle programu připraveného člověkem a vloženého do jeho paměti. Nejčastěji se u

Více

Projekt Globální vzdělávání pro UR, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Projekt Globální vzdělávání pro UR, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Jméno příjmení: Teorie Gymnázium Globe Test 1 teoretická část 1) Co vše může zahrnovat slovo hardware? a. Jen vlastní tělo počítače b. Počítač s operačním systémem c. Počítač a veškerá zařízení, která

Více

Počítač a multimédia v moderní mateřské škole. Reg. č. CZ.1.07/1.3.44/02.0022

Počítač a multimédia v moderní mateřské škole. Reg. č. CZ.1.07/1.3.44/02.0022 Počítač a multimédia v moderní mateřské škole Reg. č. CZ.1.07/1.3.44/02.0022 Základní ovládání počítače Terminologie Hardware Software Základy používání počítače 2013 Eduard Gratzl 2 Počítač nebo Laptop

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat úlohy informací a informačních činností a využívat moderní informační a komunikační technologie

Více

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky.

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky. Příloha č. 1 Rozsah a technická specifikace zakázky Předmětem zakázky je dodání ICT techniky a dalšího zařízení pro učebnu Centra Kašpar, o. s. Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková

Více

Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II.

Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II. Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II. Projekt Inovace ve vzdělávacím procesu Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Bzenec, registrační číslo CZ.1.07/1.3.41/01.0038

Více

Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY Koordinátor ICT: Mgr. Martin Šnajdr Školní rok: 2013/2014 E-mail: zsaprsceskybrod@seznam.cz www: www.zszitomirska.wz.cz 1. STÁVAJÍCÍ

Více

Předmět : Informatika Konkretizované výstupy OBSAH UČIVA Vazby a přesahy Poznámky

Předmět : Informatika Konkretizované výstupy OBSAH UČIVA Vazby a přesahy Poznámky 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 6.2.4. Vyučovací předmět: INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu je zaměřeno

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Periferie Je zařízení které umožňuje ovládání počítače nebo rozšíření jeho možností. Vstupní - k ovládání stroje

Více