školní vzdělávací program Silniční doprava RVP M/01 Dopravní prostředky Kompletní ŠVP VRK - síťová RVP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školní vzdělávací program Silniční doprava RVP 23-45-M/01 Dopravní prostředky Kompletní ŠVP VRK - síťová RVP"

Transkript

1 školní vzdělávací program Silniční doprava Kompletní ŠVP

2 1 Identifikační údaje Název ŠVP Silniční doprava Motivační název Datum Název RVP Verze první Počet týdnů 32 Platnost od Datum Forma studia denní forma vzdělávání Platnost Délka studia v letech: 4.0 Název školy Typ školy Adresa IČ Fr. Lýska 1605/3, Ostarava 1111s Kontakty Ředitel Robert Kubáček Telefon Fax www Zřizovatel Adresa Moravskoslezský kraj 28. října 117, Ostrava IČ Kontakt 28. října 117, Ostrava Telefon Fax www 2

3 Charakteristika školy 2 Charakteristika školy Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště v Ostravě Vítkovicích je právním nástupcem Středního odborného učiliště železničního Českých drah a.s. založeného 1. září 1942 a Středního odborného učiliště dopravního Dopravního podniku Ostrava a.s., k jejichž sloučení došlo od Škola je komplexní vzdělávací zařízení nadregionálního typu s dlouholetou tradicí, umístěné v moderně řešeném a vybaveném areálu, poblíž centra Ostravy. Velkou předností je snadná dostupnost autem i veřejnými dopravními prostředky. Nachází se v těsném sousedství železniční stanice Ostrava Vítkovice. Na škole se zabezpečuje příprava budoucích odborníků zejména pro oblast silniční techniky a železniční dopravy a přepravy ve studijních a učebních oborech včetně studia při zaměstnání. Škola je zaměřena na výuku učebích a studijních oborů strojírenských, elektrotechnických, dopravních a interdisciplinárních. Vyučovací obory jsou zejména zaměřeny na opravárenství silničních a železničních vozidel a na provoz a ekonomiku silniční i železniční dopravy. Z pověření Krajského úřadu spolupracujeme jako pilotní škola s výukou autoopravárenských oborů se Svazem dovozců a opravářů ČR (SAČR) v rámci Sdružení Kraji pověřených škol s výukou autooborů. Stavebně byla škola dokončena ve školním roce 1997/98. Materiálně technickým zařízením a vybavením patří mezi kvalitní dopravní školy v ČR a je srovnatelná s podobnými zahraničními vzdělávacími institucemi. 3

4 Profil absolventa 3 Profil absolventa Popis uplatnění absolventa v praxi: Absolvent je připravován na pozice ve středních technickohospodářských funkcích pro organizace provádějící činnosti v oblasti silniční dopravy s důrazem na provozování dopravních prostředků, jejich údržbu a opravy. Možnosti uplatnění absolventa vyplývají také z legislativního rámce provozování silniční dopravy a podnikání v této oblasti obsaženého ve studiu. Mezi typické funkce a pozice absolventa lze zařadit přejímacího technika, pracovníka organizujícího provoz, údržbu a opravy silničních vozidel osobní nebo nákladní dopravy ( technik silniční dopravy, mistr silniční dopravy), revizního technika, pracovníka spedice a další technické funkce při jejichž výkonu je nepostradatelná důkladná znalost konstrukce silničních vozidel, podmínek a zásad jejich provozu, údržby a oprav. S využitím odborných kompetencí z oblasti obecného strojírenství je absolvent vhodný pro uplatnění na technických funkcích v automobilovém průmyslu, u subdodavatelů vytvářejících produkty pro tuto oblast strojírenství a také v oborech souvisejících s manipulací a dopravou, např. logistika. Absolvent je připraven k řízení silničních vozidel skupiny C ve vnitrostátní i mezinárodní dopravě. Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání: Maturitní zkouška, dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Dosažený stupeň vzdělání - Střední vzdělání s maturitní zkouškou. Klíčové kompetence Kompetence k učení Má pozitivní vztah k učení Stanovuje potřeby a cíle svého vzdělávání Efektivně se učí Vyhodnocuje výsledky a pokroky v učení Kompetence k řešení problémů Spolupracuje při řešení problémů s jinýni lidmi Samostatně a sebevědomě řeší pracovní i mimopracovní problémy Komunikativní kompetence Chápe výhody znalosti cizích jazyků pro životní i profesní uplatnění Vyjadřuje se v písemné i ústní formě přiměřeně dané situaci pracovní či životní Dosahuje jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom světovém jazyce Personální a sociální kompetence Stanovuje si přiměřené cíle osobního rozvoje Pečuje o své zdraví Spolupracuje s dalšími lidmi při utváření funkčních a vstřícných mezilidských vztahů Předchází osobním konfliktům, nepodléhá předsudkům a stereotypům Občanské kompetence a kulturní povědomí Uznává hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti Uznává a podporuje hodnoty národní, evropské a světové kultury Jedná v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 4

5 Profil absolventa Optimálně využívá svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce Matematické kompetence Funkčně využívá matematické dovednosti v různých životních situacích Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Využívá další prostředky z oblasti informačních a komunikačních technologií Pracuje s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením Odborné kompetence Zajišťovat provozuschopnost dopravních prostředků, diagnostikovat jejich technický stav, volit optimální postupy a metody jejich ošetřování, údržby a oprav Provádí přepravní a provozní kontroly Zajišťuje provoz osobní nebo nákladní dopravy Volí optimální postupy a metody údržby a oprav dopravních prostředků Získává odbornou a profesní připravenost k řízení motorových vozidel skupiny C Zajišťuje provozuschopnost dopravních prostředků Diagnostikuje technický stav dopravních prostředků Rozpoznává strojní součásti, spoje, mechanizmy a stroje, včetně jejich funkce a možnosti použití Provádí úkony potřebné k zajištění legislativního rámce provozu vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravy, pro vlastní i cizí potřeby Pracuje s technickou dokumentací a dalšími zdroji technických informací, včetně jejího vytváření Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci Dbá na bezpečnost a ochranu zdraví při práci Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb Usiluje o co nejvyšší kvalitu práce Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje Jedná ekonomicky a ekologicky při vykonávání pracovních činností i v běžném životě 5

6 Charakteristika ŠVP 4 Charakteristika ŠVP Pojetí vzdělávání V rovině teoretického vyučování budou v maximální míře využívány moderní metody výuky za pomoci didaktických pomůcek a audiovizuální techniky. Praktická výuka bude orientována především na zvládnutí práce s diagnostickou a opravárenskou technikou používanou při provozu, údržbě a opravách dopravních prostředků silniční dopravy. Důraz bude kladen na zajištění vzájemné spolupráce při osvojování moderních metod učení. Pojetí výuky bude směřovat k univerzálnosti, flexibilitě, kreativitě, reflexi, modifikaci a aplikaci vzdělávacích strategií se zřetelem k principům celoživotního vzdělávání minimalizujícím rizika na trhu práce. Ve výuce odborných předmětů bude ŠVP klást velký důraz na kvalitu a motivaci, ze které plyne zapojení žáků do soutěží a prezentací svých prací. Průřezové téma Člověk a životní prostředí se promítne do celkového provozu školy (separace odpadu, péče o okolí školy) a environmentální výchova bude součástí vyučovaných předmětů a sportovní i kulturních akcí. Organizace výuky teoretická výuka - skupinová a frontální výuka 2. ročník teoretická výuka - skupinová a frontální výuka, samostatné vyhledávání a zpracovávání informací praxe - skupinová výuka ve školních dílnách kombinovaná s individuální výukou na odloučených pracovištích SOŠD a pracovištích sociálních partnerů souvislá praxe - individuální výuka na pracovištích sociálních partnerů 3. ročník teoretická výuka - skupinová a frontální výuka, samostatné vyhledávání a zpracovávání informací praxe - skupinová výuka ve školních dílnách kombinovaná s individuální výukou na odloučených pracovištích SOŠD a pracovištích sociálních partnerů souvislá praxe - individuální výuka na pracovištích sociálních partnerů 4. ročník teoretická výuka - skupinová a frontální výuka, samostatné vyhledávání a zpracování informací praxe - skupinová výuka ve školních dílnách kombinovaná s individuální výukou na odloučených pracovištích SOŠD a pracovištích sociálních partnerů Součástí výuky budou: - lyžařský kurz - cyklistický kurz - odborné exkurze do výrobních závodů automobilek a průmyslových podniků spojených se strojírenským odvětvím, na výstavy a autosalony, technická muzea - kulturní a společenské akce Způsob hodnocení Podmínky hodnocení výsledků žáků na vysvědčení a podrobnosti hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z platné vyhlášky MŠMT. Převažovat budou tyto formy zkoušení žáků: individuální ústní zkoušení, písemná forma, forma testů. Učitel sleduje a hodnotí žáka rovnoměrně po celé klasifikační období. Oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, při ústním zkoušení oznamuje výsledek okamžitě a veřejně, výsledky písemných prací oznamuje neprodleně (nejpozději však do 14 dnů). Při klasifikaci za příslušné období učitel nevychází z průměru, ale hodnotí kvalitu a rozsah získaných vědomostí, samostatnost, tvořivost. Hodnotí žáka dle jednotlivých stupňů: výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný, nedostatečný (vychází z jednotlivých charakteristik, co by žák měl umět a znát). Hodnocení žáků z hlediska uplatňování výchovných aspektů ve výuce záleží na učiteli a jeho přístupu ke klasifikaci,v některých případech žák dostane také prostor pro vlastní sebehodnocení a navrhne svou klasifikaci, poté jeho výkon zhodnotí namátkově vybraní žáci ve třídě a poslední zhodnocení provede učitel sám. Hodnocení kolektivů tříd bude vyplývat ze souhrnného přehledu klasifikace. Vzdělávání žáků se speciálními potřebami Práce se žáky se specifickými poruchami učení a chování se řídí platno vyhláškou MŠMT - o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.po stránce technické vybavenosti tito žáci se specifickými poruchami učení (dle charakteru této poruchy) v jednotlivých 6

7 Charakteristika ŠVP hodinách mohou zpracovávat písemně zadané úkoly na PC (např. v hodině CJL dyslektici, dysgrafici, dysortografici). Další možnosti jsou v prodloužení času na zkoušení atd. Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Součástí teoretického a praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce. Při výuce se vychází z platných zákonů, vyhlášek, nařízení a předpisů včetně všeobecných i konkrétních bezpečnostních zásad platných pro činnosti v tomto oboru. Důraz bude při výuce kladen na dodržování technologických postupů při údržbě a opravách vozidel a používání osobních ochranných pracovních prostředků. Při nástupu do prvního řočníku žáci projdou celodenním komplexním školením v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany. Další školení získají při probírání nových témat nebo při příchodu na nové pracoviště nebo do speciální učebny. Podmínky pro přijetí: - úspěšné ukončení 9. ročníku základní školy - splnění podmínek přijímacího řízení - zdravotní způsobilost vyplývající z požadavků budoucí profese absolventa, kterou posuzuje příslušný lékař Způsob ukončení studia: - maturitní zkouška bude organizována podle příslušných právních norem 4.1 Podmínky realizace PERSONÁLNÍ PODMÍNKY: vedení školy zajistí soulad vzdělávacích a výchovných činností pedagogických pracovníků s cíli vzdělávání stanovenými zákonem a RVP příslušného oboru vzdělání všechny předměty budou vyučovány pedagogickými pracovníky s plnou odbornou a pedagogickou způsobilostí pedagogičtí pracovníci procházejí systémem vzdělání SIPVZ, DVPP a dalšími vzdělávacími kurzy Vzdělávací předměty Personální zabezpečení Český jazyk - vzdělání VŠ ( Mgr.) Cizí jazyk - vzdělání VŠ (Mgr.) Dějepis - vzdělání VŠ (Mgr.) Základy společenských věd - vzdělání VŠ (Mgr.) Fyzika - vzdělání VŠ (Mgr., Ing.) Základy přírodních věd - vzdělání VŠ (Mgr., Ing.) Matematika - vzdělání VŠ (Mgr.) Estetika a dějiny kultury - vzdělání VŠ (Mgr.) Tělesná výchova - vzdělání VŠ (Mgr.) Inf. a kom. technologie - vzdělání VŠ (Mgr., Ing.) Ekonomika - vzdělání VŠ (Mgr., Ing.) Technické kreslení - vzdělání VŠ (Ing.) Strojírenská technologie - vzdělání VŠ (Ing.) Mechanika - vzdělání VŠ (Ing.) Části a mechanizmy strojů - vzdělání VŠ (Ing.) Kontrola a měření - vzdělání VŠ (Ing.) Opravy a údržba vozidel - vzdělání VŠ (Ing.) Praxe - vzdělání VŠ (Ing.), SŠ Řízení motorových vozidel - vzdělání VŠ (Mgr., Ing.) Silniční vozidla - vzdělání VŠ (Ing.) Provoz silniční dopravy - vzdělání VŠ (Ing.) Elektrotechnika - vzdělání VŠ (Ing.) Automatizace - vzdělání VŠ (Ing.) Elektrotechnická měření - vzdělání VŠ (Ing.) MATERIÁLNÍ PODMÍNKY A) Teoretická výuka Budova teoretické výuky se nachází na ulici Středulinského, situována v areálu SOŠD. V areálu se rovněž 7

8 Charakteristika ŠVP 4.1 Podmínky realizace nachází tělocvična, posilovna, cvičiště autoškoly a travnaté hřiště. Ubytování žáků, kteří o to požádají, je zajištěno v Domovech mládeže v Ostravě - Hrabůvce. 1. učebny pro teoretickou výuku: kmenová učebna (zpětný projektor) odborná učebna Autotronik pro výuku odborných předmětů autooborů (PC, datový projektor, zpětný projektor, připojení na internet, vizualizér, videorekordér, stání pro výukové vozidlo, diagnostická technika BOSCH FSA 720) odborné učebny všeobecné (PC, datový projektor, zpětný projektor, připojení na internet, videorekordér) odborná učebna elektrolaboratoř (PC, datový projektor, zpětný projektor, připojení na internet, jednotlivá pracoviště vybavená PC, stavebnicové systémy, měřící pracoviště pro elektrická měření) jazyková učebna (audio systém) učebny ICT (datový projektor, stanice připojené k internetu, zpětný projektor) 2. další prostory: prostory pro stravování školní jídelna a výdejna stravy sklad učebnic knihovna prostory pro odkládání obuvi a oděvu šatny s boxy kulturní sál kabinety a kanceláře kluby pro různé zájmové činnosti tělocvična s úložným prostorem tělocvičného nářadí a náčiní posilovna venkovní fotbalové hřiště B) Praxe Budova dílen je situována v areálu SOŠD za budovou teoretické výuky, kde se nachází veškerá dílenská pracoviště pro odborný výcvik včetně školní autodílny, autoelektrikářské dílny a karosárny. Praxe je dále zajišťována na odloučených provozních pracovištích školy v pronajatých prostorách provozoven Autobusy Poruba a Autobusy Hranečník DP Ostrava a. s. Nácvik dovedností žáků je prováděn zpočátku na cvičné, později na produktivní práci. Výuka probíhá skupinově i individuálně, žáci procházejí v rámci výuky odbornými učebnami, dílnami - v rámci školy, dále dvěma odloučenými pracovišti školy i smluvně zabezpečenými provozními pracovišti v podnicích a firmách v rámci podnikatelské sféry. 1. základní pracoviště: dílenská učebna (PC, datový projektor, zpětný projektor, videorekordér) soustružna soustruhy, frézy, hoblovky svařovna svářečská škola pro svařování plamenem, elektrickým obloukem, v ochranné atmosféře, řezání kyslíkem zámečnické dílny pracovní stoly s nářadím, vrtačky, brusky, tabulové a pákové nůžky, ohýbačka a další montážní nářadí a nástroje školní autodílny válcová zkušebna brzd, geometrie náprav, vyvažovačka a zouvačka kol, motorová brzda, stanice měření emisí, diagnostická technika BOSCH školní karosárna - školní elektrodílna 2. odloučená pracoviště Nacházejí se v pronajatých prostorách provozoven Autobusy Poruba a Autobusy Hranečník v objektu DP Ostrava a. s. Na těchto pracovištích máme k dispozici zvedací zařízení, moderní diagnostická a servisní zařízení pro opravu nejen autobusů, ale i osobních vozidel. 3. smluvní pracoviště 8

9 Charakteristika ŠVP Personální podmínky Žáci 2. až 4. ročníků se střídají na pracovištích podle přiřazovacích plánů a výuka je vedena, jak učiteli odborného výcviku,tak i instruktory, kteří jsou metodicky řízeni učiteli OV, PV na smluvně zabezpečených provozních pracovištích sociálních partnerů školy z podnikatelské sféry - schválených ředitelem školy. 4. další prostory: prostory pro stravování školní jídelna a výdejna stravy prostory pro odkládání obuvi a oděvu šatny s boxy výdejna nářadí kabinety a kanceláře umyvárna se sprchovacími kouty sklad náhradních dílů pomocné sklady 5. výuková vozidla Škoda pro nácvik dovedností: Superb 1,9 110 kw, zážehový motor Fabia 1,0 37 kw, zážehový motor Fabia 1,4 50 kw, zážehový motor Octavia 1,9 59 kw, vznětový motor Octavia 2,0 85 kw, zážehový motor 6. výuková vozidla Hyundai pro nácvik dovedností: i30 1,4 CVVT 77,2 kw, zážehový motor i30 1,4 CVVT 77,2 kw, zážehový motor, pravostranné řízení i30 1,6 CVVT 89,7 kw, zážehový motor i30 2,0 VGT 103 kw, vznětový motor Personální podmínky vedení školy zajistí soulad vzdělávacích a výchovných činností pedagogických pracovníků s cíli vzdělávání stanovenými zákonem a RVP příslušného oboru vzdělání všechny předměty budou vyučovány pedagogickými pracovníky s plnou odbornou a pedagogickou způsobilostí pedagogičtí pracovníci procházejí systémem vzdělání SIPVZ, DVPP a dalšími vzdělávacími kurzy Vzdělávací předměty Personální zabezpečení Český jazyk - vzdělání VŠ ( Mgr.) Cizí jazyk - vzdělání VŠ (Mgr.) Dějepis - vzdělání VŠ (Mgr.) Základy společenských věd - vzdělání VŠ (Mgr.) Fyzika - vzdělání VŠ (Mgr., Ing.) Základy přírodních věd - vzdělání VŠ (Mgr., Ing.) Matematika - vzdělání VŠ (Mgr.) Estetika a dějiny kultury - vzdělání VŠ (Mgr.) Tělesná výchova - vzdělání VŠ (Mgr.) Inf. a kom. technologie - vzdělání VŠ (Mgr., Ing.) Ekonomika - vzdělání VŠ (Mgr., Ing.) Technické kreslení - vzdělání VŠ (Ing.) Strojírenská technologie - vzdělání VŠ (Ing.) Mechanika - vzdělání VŠ (Ing.) Části a mechanizmy strojů - vzdělání VŠ (Ing.) Kontrola a měření - vzdělání VŠ (Ing.) Opravy a údržba vozidel - vzdělání VŠ (Ing.) Praxe - vzdělání VŠ (Ing.), SŠ 9

10 Charakteristika ŠVP Materiální podmínky Řízení motorových vozidel - vzdělání VŠ (Mgr., Ing.) Silniční vozidla - vzdělání VŠ (Ing.) Provoz silniční dopravy - vzdělání VŠ (Ing.) Elektrotechnika - vzdělání VŠ (Ing.) Automatizace - vzdělání VŠ (Ing.) Elektrotechnická měření - vzdělání VŠ (Ing.) Materiální podmínky A) Teoretická výuka Budova teoretické výuky se nachází na ulici Středulinského, situována v areálu SOŠD. V areálu se rovněž nachází tělocvična, posilovna, cvičiště autoškoly a travnaté hřiště. Ubytování žáků, kteří o to požádají, je zajištěno v Domovech mládeže v Ostravě - Hrabůvce. 1. učebny pro teoretickou výuku: kmenová učebna (zpětný projektor) odborná učebna Autotronik pro výuku odborných předmětů autooborů (PC, datový projektor, zpětný projektor, připojení na internet, vizualizér, videorekordér, stání pro výukové vozidlo, diagnostická technika BOSCH FSA 720) odborné učebny všeobecné (PC, datový projektor, zpětný projektor, připojení na internet, videorekordér) odborná učebna elektrolaboratoř (PC, datový projektor, zpětný projektor, připojení na internet, jednotlivá pracoviště vybavená PC, stavebnicové systémy, měřící pracoviště pro elektrická měření) jazyková učebna (audio systém) učebny ICT (datový projektor, stanice připojené k internetu, zpětný projektor) 2. další prostory: prostory pro stravování školní jídelna a výdejna stravy sklad učebnic knihovna prostory pro odkládání obuvi a oděvu šatny s boxy kulturní sál kabinety a kanceláře kluby pro různé zájmové činnosti tělocvična s úložným prostorem tělocvičného nářadí a náčiní posilovna venkovní fotbalové hřiště B) Praxe Budova dílen je situována v areálu SOŠD za budovou teoretické výuky, kde se nachází veškerá dílenská pracoviště pro odborný výcvik včetně školní autodílny, autoelektrikářské dílny a karosárny. Praxe je dále zajišťována na odloučených provozních pracovištích školy v pronajatých prostorách provozoven Autobusy Poruba a Autobusy Hranečník DP Ostrava a. s. Nácvik dovedností žáků je prováděn zpočátku na cvičné, později na produktivní práci. Výuka probíhá skupinově i individuálně, žáci procházejí v rámci výuky odbornými učebnami, dílnami - v rámci školy, dále dvěma odloučenými pracovišti školy i smluvně zabezpečenými provozními pracovišti v podnicích a firmách v rámci podnikatelské sféry. 1. základní pracoviště: dílenská učebna (PC, datový projektor, zpětný projektor, videorekordér) soustružna soustruhy, frézy, hoblovky svařovna svářečská škola pro svařování plamenem, elektrickým obloukem, v ochranné atmosféře, řezání kyslíkem 10

11 Charakteristika ŠVP 4.2 Začlenění průřezových témat zámečnické dílny pracovní stoly s nářadím, vrtačky, brusky, tabulové a pákové nůžky, ohýbačka a další montážní nářadí a nástroje školní autodílny válcová zkušebna brzd, geometrie náprav, vyvažovačka a zouvačka kol, motorová brzda, stanice měření emisí, diagnostická technika BOSCH školní karosárna - školní elektrodílna 2. odloučená pracoviště Nacházejí se v pronajatých prostorách provozoven Autobusy Poruba a Autobusy Hranečník v objektu DP Ostrava a. s. Na těchto pracovištích máme k dispozici zvedací zařízení, moderní diagnostická a servisní zařízení pro opravu nejen autobusů, ale i osobních vozidel. 3. smluvní pracoviště Žáci 2. až 4. ročníků se střídají na pracovištích podle přiřazovacích plánů a výuka je vedena, jak učiteli odborného výcviku,tak i instruktory, kteří jsou metodicky řízeni učiteli OV, PV na smluvně zabezpečených provozních pracovištích sociálních partnerů školy z podnikatelské sféry - schválených ředitelem školy. 4. další prostory: prostory pro stravování školní jídelna a výdejna stravy prostory pro odkládání obuvi a oděvu šatny s boxy výdejna nářadí kabinety a kanceláře umyvárna se sprchovacími kouty sklad náhradních dílů pomocné sklady 5. výuková vozidla Škoda pro nácvik dovedností: Superb 1,9 110 kw, zážehový motor Fabia 1,0 37 kw, zážehový motor Fabia 1,4 50 kw, zážehový motor Octavia 1,9 59 kw, vznětový motor Octavia 2,0 85 kw, zážehový motor 6. výuková vozidla Hyundai pro nácvik dovedností: i30 1,4 CVVT 77,2 kw, zážehový motor i30 1,4 CVVT 77,2 kw, zážehový motor, pravostranné řízení i30 1,6 CVVT 89,7 kw, zážehový motor i30 2,0 VGT 103 kw, vznětový motor 4.2 Začlenění průřezových témat Občan v demokratické společnosti Integrace do výuky Český jazyk Starověká literatura Renesance a humanismus Klasicismus a osvícenství Občan v demokratické společnosti Komunikační dovednosti Umělecký styl 2. ročník Kultura mluveného projevu 3. ročník Ohlas 1. světové války Literatura proti válce a fašismu 11

12 Charakteristika ŠVP 4.2 Začlenění průřezových témat Občan v demokratické společnosti 4. ročník Jazyková kultura Světová literatura od r Anglický jazyk Společenské obraty 2. ročník USA Cestování. Banka, směnárna Dovolená - prázdniny.v autoservise, údržba automobilu 4. ročník Londýn. Doprava v anglicky mluvících zemích Velká Británie. Na hranicích Americká literatura Anglická literatura Německý jazyk Společenské obraty 2. ročník Švýcarsko Prázdniny a dovolená. Benzinová pumpa 3. ročník Banka, směnárna Berlin Německá literatura. Dopravní značky Rakousko Německo 4. ročník Rakouská a švýcarská literatura Dějepis Historická věda Starověké civilizace Středověk Novověk Fyzika 2. ročník Fyzika atomu Optika Základy přírodních věd Člověk a životní prostředí Estetika a dějiny kultury Antická kultura Světová náboženství Renesance a humanismus Osobní prezentace Zásady kulturního chování 2. ročník Střet kosmopolitní a národní tendence Stolování Přijímací pohovor Asertivita Sociální potřeby 3. ročník Světová kultura 2. poloviny 20. století Asertivita Ekonomika 4. ročník Bankovnictví a pojišťovnictví Občan v demokratické společnosti Provoz silniční dopravy 3. ročník Uplatnění vnitrostátních a mezinárodních dohod, norem, nařízení 4. ročník Prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích Řízení motorových vozidel 2. ročník Zákon o provozu vozidel 3. ročník Bezpečnost provozu Poskytování první zdravotnické pomoci Praxe 2. ročník Úvodní školení žáků 3. ročník Úvodní školení žáků 4. ročník Úvodní školení žáků Pokryto předmětem Základy společenských Člověk a životní prostředí Integrace do výuky Anglický jazyk 3. ročník Globální problémy Německý jazyk 4. ročník Životní prostředí Tělesná výchova Fyzika Molekulová fyzika a termika Mechanika tekutin Úvod do předmětu Mechanická energie Gravitační pole 2. ročník Kmity, vlny, akustika Optika Fyzika atomu Vesmír Strojírenská technologie Plasty Pomocné materiály a provozní hmoty Kovové konstrukční materiály 2. ročník Koroze, ochrana materiálu proti korozi Obrábění Svařování Montáže Části a mechanizmy strojů 4. ročník Lopatkové stroje Kontrola a měření Zkoušky provozních materiálů Silniční vozidla 2. ročník Spalovací motory 3. ročník Spalovací motory 12

13 Charakteristika ŠVP 4.2 Začlenění průřezových témat Člověk a životní prostředí Příslušenství spalovacích motorů 4. ročník Příslušenství spalovacích motorů Provoz silniční dopravy Bezpečnost provozu a ekologický provoz vozidla Poskytování služeb a logistiky Elektrotechnika Zapalovací zařízení Řízení motorových vozidel 3. ročník Údržba nákladního automobilu Praxe 2. ročník Ruční zpracování technických materiálů 3. ročník Skladování Pokryto předmětem Základy přírodních věd Člověk a svět práce Integrace do výuky Montážní a demontážní práce Tělesná výchova Český jazyk Komunikační dovednosti 3. ročník Odborný styl 4. ročník Řeč a její funkce Anglický jazyk Vzdělání 3. ročník Životopis Práce a povolání Německý jazyk 2. ročník Moje budoucnost Životopis, žádost o místo. V autoservise, údržba automobilu 3. ročník Banka, směnárna Naše škola, školní systém. Na hranicích Základy přírodních věd Obecná chemie Technické kreslení Normalizace v Technickém kreslení Lícování Určování drsností povrchu a tepelného zpracování Technická schemata kinematická, elektrická, hydraulická 2. ročník Programy pro podporu kreslení Mechanika Namáhání součástí na tah - tlak Namáhání součástí na smyk - střih 2. ročník Namáhání součástí na krut Namáhání součástí na ohyb Člověk a svět práce 3. ročník Dynamika pohybu Opravy a údržba vozidel BOZP, hygiena práce, požární prevence Organizace opravárenství 4. ročník Organizování opravárenství Provoz silniční dopravy Poskytování služeb a logistiky Sociálně-právní prostředí v silniční dopravě Pokryto předmětem Základy společenských Praxe Ekonomika Informační a komunikační technologie Integrace do výuky Český jazyk Získávání informací 2. ročník Knihovny 3. ročník Vyhledávání informací Anglický jazyk Kultura a zábava. Popis cesty Německý jazyk 2. ročník Cestování a doprava, popis cesty Fyzika Gravitační pole 2. ročník Optika Matematika Mechanická energie Mechanika tekutin Fyzika atomu Funkce Estetika a dějiny kultury Programy muzeí a významné výstavy 2. ročník Programy kulturních institucí Ekonomika 3. ročník Úvod do tržního hospodářství Podnik a podnikání Majetková a kapitálová výstavba podniku Pracovněprávní vztahy 4. ročník Mzdová soustava Daňová soustava ČR Národní hospodářství Technické kreslení Normalizace v Technickém kreslení 2. ročník Programy pro podporu kreslení Strojírenská technologie Rozdělení materiálů a označování 13

14 Charakteristika ŠVP 5 Učební plán Informační a komunikační technologie Pomocné materiály a provozní hmoty Polotovary Části a mechanizmy strojů 3. ročník Spoje a spojovací součásti Potrubí a jeho příslušenství Rozdělení spojů z hlediska podstaty fnkce a z hlediska rozebíratelnosti 4. ročník Lopatkové stroje Dopravní a manipulační stroje Kontrola a měření 3. ročník Měření úhlů a kontrola tvarů 4. ročník Metalografické zkoušky Opravy a údržba vozidel Údržba, diagnostika a opravy zapalování Údržba, diagnostika a opravy palivových soustav zážehových motorů Diagnostika elektronických systémů podvozku Diagnostika elektronických systémů výbavy Údržba, diagnostika a opravy palivových soustav vznětových motorů Automatizace Multiprocesorové řídící systémy Pokryto předmětem Informační a komunikační 14

15 Učební plán 5 Učební plán Název ŠVP Silniční doprava Motivační název Datum Název RVP Verze první Počet týdnů 32 Platnost od Datum Forma studia denní forma vzdělávání Platnost Délka studia v letech:

16 Učební plán Ročníkový učební plán 2. ročník 3. ročník 4. ročník Český jazyk 2 1/2 2 1/ / /2 Anglický jazyk Německý jazyk Dějepis 2 Základy společenských věd Fyzika 2 1/2 1 1/2 Základy přírodních věd 2 Matematika Estetika a dějiny kultury Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika 2 1/2 0 1/2+2 Technické kreslení 2 2 Strojírenská technologie 2 2 Mechanika /2+0 Části a mechanizmy strojů /2 Kontrola a měření 0+1 1/ /2 Silniční vozidla /2 2 Opravy a údržba vozidel 1 1 1/2 1 1/2 2 Provoz silniční dopravy Elektrotechnika Elektrotechnická měření 0+2 Řízení motorových vozidel Automatizace 0+2 Praxe Celkem disponibilní Celkem v ročníku /2 33 1/2 34 Celkem základní dotace /2 24 1/2 13 N nepovinný * bez skupiny 1 Cizí jazyk (3) 2 Cizí jazyk (3) 16

17 Učební plán 3 Cizí jazyk (3) 4 Cizí jazyk (1 + 2) Přehled využití týdnů Výuka dle rozpisu učiva Lyžařský kurz Cykloturistický kurz Odborná souvislá praxe Maturitní zkouška Časová rezerva Cykloturistický kurz 1 Lyžařský kurz 1 2. ročník 3. ročník 4. ročník Maturitní zkouška 2 Odborná souvislá praxe 2 2 Výuka dle rozpisu učiva Časová rezerva null Celkem:

18 6 6.1 Jazykové vzdělávání a komunikace Charakteristika oblasti Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života. Obecným cílem jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační kompetenci žáků a naučit je užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací na základě jazykových a slohových znalostí. Jazykové vzdělávání se rovněž podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků. K dosažení tohoto cíle přispívá i estetické vzdělávání a naopak estetické vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci: uplatňovali mateřský jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace; využívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřovali se srozumitelně a souvisle, formulovali a obhajovali své názory; chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění; získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů a předávali je vhodným způsobem s ohledem na jejich uživatele; chápali jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa. Vzdělávání v cizích jazycích se významně podílí na přípravě žáků na aktivní život v multikulturní společnosti, neboť vede žáky k získání jak obecných, tak komunikativních kompetencí k dorozumění v situacích každodenního osobního a pracovního života. Připravuje žáky k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům, rozšiřuje jejich znalosti o světě. Současně přispívá k formování osobnosti žáků, učí je toleranci k hodnotám jiných národů, rozvíjí jejich schopnost učit se po celý život. Žáci by měli zvládnout na různých úrovních řečové dovednosti nejméně ve dvou jazycích. Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí, která odpovídá: u prvního cizího jazyka minimální úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky; u dalšího cizího jazyka minimální úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky; akvizici slovní zásoby čítající minimálně 2300 lexikálních jednotek za studium, z čehož obecně odborná a odborná terminologie tvoří u úrovně B1 minimálně 20 %, u úrovně A2 15 % lexikálních jednotek. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: komunikovat v cizím jazyce v různých situacích života, v projevech mluvených i psaných, na všeobecná i odborná témata; volit adekvátní komunikační strategie a jazykové prostředky; efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně odborného, umět jej zpracovat a využívat jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a dovedností; získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a získané poznatky včetně odborných ze svého oboru využívat ke komunikaci; pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce včetně internetu nebo CD-ROM, se slovníky, jazykovými aj. cizojazyčnými příručkami, využívat tyto informační zdroje ke studiu jazyka i k prohlubování svých všeobecných vědomostí a dovedností; využívat vybrané metody a postupy efektivního studia cizího jazyka ke studiu dalších jazyků, příp. k dalšímu vzdělávání; využívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce mateřského jazyka při studiu jazyků; chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů a jazykových oblastí, ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se zásadami demokracie. 18

SPRÁVCE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (2012) Kompletní ŠVP

SPRÁVCE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (2012) Kompletní ŠVP školní vzdělávací program Správce informačních systémů (2012) Správce informačních systémů SPRÁVCE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (2012) Kompletní ŠVP PLACE HERE Správce informačních systémů (2012) Identifikační

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 18-20-M/01 Informační technologie 18-20-M/01Informační technologie Verze 1 z 30. 06. 2010 Platnost

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Autotronik 39-41-L/01 Autotronik Platnost od: 1. 9. 2009 Obsah 1. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 1.1. Identifikační údaje... 3 1.2. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Sociální činnost. Školní vzdělávací program

Sociální činnost. Školní vzdělávací program Sociální činnost Školní vzdělávací program Č.j. 326/2011 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační údaje oboru... 3 2.3. Charakteristika školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Nástrojař Kód a název oboru vzdělání: 23-52-H/01 Nástrojař Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

23-41-M/01 Strojírenství

23-41-M/01 Strojírenství Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 23-41-M/01 Strojírenství zaměření Počítačová podpora konstruování a výroby (od 1.9.2011) zaměření

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Informační technologie Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Informační technologie Identifikační údaje

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program:

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: PEDAGOGICKÉ LYCEUM Obor vzdělání: 78-42-M/03 Pedagogické lyceum 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Uplatnění absolventa

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Mechanik elektrotechnik od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: Mechanik elektrotechnik denní

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Úvodní identifikační údaje

Úvodní identifikační údaje Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov s.r.o., Slovanského bratrství 1664 393 01 Pelhřimov Zřizovatel: SČMSD Název školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01 Opava Školní vzdělávací program 18 20 M/01 Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ A PROPAGACE Obor vzdělání: 31-41-M/01 Textilnictví Úvodní identifikační údaje Název

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2011 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

Název a adresa školy: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12, 370 01 Č.

Název a adresa školy: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12, 370 01 Č. Název a adresa školy: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12, 370 01 Č. Budějovice Zřizovatel: Jihočeský kraj Název školního vzdělávacího programu:

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Školní vzdělávací program Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Prodavač 66-51-H/01Prodavač Platnost 1.9.2011 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu 6 2.1. 2.2. 2.3.

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA. Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA. Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravy školní vzdělávací program Provoz a ekonomika dopravy RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby

Více

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Platnost: od 1. 9. 2010 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace, Palackého 123, 738 01 Frýdek-Místek Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Non schoale sed vitae discimus Pro život,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více