6. UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPNĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6. UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPNĚ"

Transkript

1 6. UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPNĚ 6.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Časová dotace: předmět je vyučován v 6. r. 4 hodiny týdně 7. r. 4 hodiny týdně 8. r. 4 hodiny týdně 9. r. 4 hodiny týdně Organizační a obsahové vymezení předmětu: předmět je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, je vyučován jako samostatný předmět Český jazyka literatura. b) Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Obecné cíle a charakteristika předmětu: Výuka češtiny se podílí na plnění ústředního cíle školy, jímž je všestranný rozvoj osobnosti žáka jako jedince i jako člena společnosti. Předmět má mimořádné postavení, dané mimo jiné důležitostí komunikace a komunikačních dovedností pro socializaci dítěte, pro rozvoj jeho rozumových schopností, pro jeho emoční vyspívání a v neposlední řadě i pro rozvoj jeho kreativity Žák v 21. století potřebuje rozvíjet všechny stránky své osobnosti tak, aby porozuměl světu, v němž žije, aby získal znalosti a dovednosti důležité pro život v rychle se měnícím světě. Na základě vědomí vlastních kvalit a možností mohl nalézt své místo jak v rodině, tak i ve společnosti a na trhu práce. Žák získává návyky a postoje, které mu umožní samostatné učení, uvážené a kultivované chování i zodpovědné rozhodování při volbě budoucího studia či povolání, při poznání a respektování práv a povinností občana našeho státu i Evropské unie. Klade se důraz na porozumění hodnotám cílem jej výchova kulturního člověka, který hledá smysl a kvality života (své místo) v národním společenství o EU i ve světě stále více propojeném globálními vztahy, ale i problémy. Klade důraz na dovednosti komunikace kooperace cílem je žák komunikativní, tvořivý a schopný spolupráce. Klade důraz na samostatné myšlení, jednání a vzdělání cílem je žák svobodně jednající, který se chce dále vzdělávat a zlepšovat kvalitu svého života. 261

2 Vzdělávací obor Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek: V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvíjení potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy i jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různé jazykové sdělení (mluvené i psané), číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného i vnímaného textu. Žáci se učí výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky, požitky a pocity, rozumět různým typům textů, jež se vztahují k nejrůznějším situacím ve škole i mimo ni, analyzovat je a kriticky posuzovat jejich obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat a hodnotit jazykové prostředky textové výstavby a kompozici textu. V Literární výchově poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora i formulovat vlastní názory o přečteném nebo viděném díle. Učí se rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k teakovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní svět i život. Přínos k utváření klíčových kompetencí: Vzdělávání v Českém jazyce a literatuře přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: - chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa a tedy jako významného sjednocujícího činitele národního společenství a jako důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání - rozvíjení pozitivní vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potencionálního zdroje pro rozvoj osobního a kulturního bohatství - vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jako potřeb i prožitků a ke sdělování názorů - zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace - samotnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého znění a zaměření. - Získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředky prosazení sebe samo - Individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umní založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání. 262

3 Průřezová témata a jejich přínos: Přínos je především v oblasti osobního rozvoje dovedností a schopností, v oblasti hodnot i postojů. Průřezovými tématy si žáci utvářejí integrovaný pohled na danou tematiku. 1. Osobnostní a soc. výchova (OSV) je v českém jazyce založeno na faktu komunikační podstaty jazyka a zaměřuje se na každodenní verbální komunikaci jako na klíčový nástroj jednání v různých životních situacích. Prohlubuje se vztah mezi verbální a neverbální složkou komunikace a rozšiřuje specifické aplikace jazyka a sociální dovednosti. 2. Výchova demokratického občana (VDO) rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti. Prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování, vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení. 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) Je nezastupitelným nástrojem učení, zpracování informací, prezentace postojů a názorů, ale má také funkci při osvojování dalších jazyků, které jsou klíčem k bezprostřednímu dorozumění a formování kultury jiných jazyků 4. Multikulturní výchova (MKV) v českém jazyce poskytuje znalosti o různých empatických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti, seznamuje je s osobnostmi i literaturou. Učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, budovat lidské vztahy, vzájemně se obohacovat, naslouchat druhým. Odpovídat sám za sebe, aby byla odstraněna diskriminace a předsudky. 5. Enviromentální výchova (EVVO) v literatuře poskytuje mnoho příležitostí pro zamyšlení se nad vztahy člověka a prostředí, k uvědomování si přírodního a sociálního prostředí jako zdroje pro vytváření kulturních a uměleckých hodnot. 6. Mediální výchovy (MV) v českém jazyce se týká vnímání mluveného a psaného projevu, jako stavby, nejrůznějších typů obsahů a uplatňování odpovídající škály výrazových prostředků. Přiblížení základních pravidel veřejné komunikace, dialogu a argumentace. Využívání tištěných a obrazových digitálních dokumentů jako zdroje informací. Pozornost se obrací k věcné správnosti a přesnosti sdělení a to jak kritické analýzou, tak vlastní produkcí a utváření návyku ověřovat si co nejdůkladněji veškeré sdělení informace. Vnímat specifické řeči znakových kódu, zkratek, jež média užívají, a jejich komunikací, a to nejen přirozeného jazyka, ale i obrazu a zvuku. Umožňuje seznámení se základními pravidly filmového a televizní řeči a tím přispívá ke schopnosti vnímat, interpretovat a kriticky hodnotit i filmové a televizní ukázky. Vytváří představu o roli médií v kultuře společnosti, v každodenním životě. Rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci psaného i mluveného textu. Přispívá k využívání vlastních schopností v týmové práci (časopis redakční kolektiv). Přispívá ke schopnosti přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu. Hlavní skupiny metod a organizačních forem výuky: Metoda řízeného rozhovoru, obrázky, knihy, pravidla, slovníky, nahrávky, hledání souvislostí, práce ve skupinách, soutěže jednotlivců, skupin, hádanky, křížovky- luštění i sestavení, osmisměrky luštění i sestavení, hledání v jiných učebnicích (D, Z, Př) i encyklopediích, na internetu, beseda, motivace hrou, sam. prací, skupinových prací, práce se sadami obrázků, využívání vlastní četby žáků, práce ve dvojici, práce s novinovými články, vlastní výstavka 263

4 ilustrací, práce s knihou, vlastní tvorba báseň, pohádka, komiks, článek do novin, práce s gramatickými tabulkami, dramatizace vyplňování tiskopisů, mluvené cvičení, vyhledávání informací, tvorba kartotéky, časopisu, dokončení vypravování, vypravování podle obrázku, sebekontrola, vzájemná kontrola, vyhledávání pravopisných chyb, slohových chyb, oprava chybného textu, podtrhávání, vypisování klíčových slov, doplňování cvičení, jazykové rozbory, prověřování práce, diktáty, opakovací texty, slohové práce, řešení otázek a úkolů při čtení s porozuměním nebo při hledání souvislostí, didakticky řízená komunikace žáka ta textu interpretační metodika, motivační rozhovor, poslech výrazného čtení, frontální práce směřující ke konkretizaci, srovnávání, vyhledávání, identifikace, pocity, práce s tabulí, recitace a interpretace básně, textu, hodnocení, sebehodnocení, dialogizace textu, přestylizování, empatie, etické hodnocení situace, tiché čtení, ich forma, čtení po částech, převyprávění, aktualizace, er forma, práce s ilustrací, diskuse. 264

5 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova. - využívá důraz, tempo, přízvuk - chápe frázování - vyhledává obtížná slova - pochopí střídání rolí v rozhovoru - úspěšně se domlouvá v běžných situacích - zvládá pečlivou výslovnost - umí reprodukovat text - vnímá text jako zdroj požitků ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA - spisovná a nespisovná výslovnost - hlasová hygiena - kultivovaný přednes MLUVENÝ PROJEV - návyky při komunikaci REPRODUKCE TEXTŮ - vypravování - vedení telefonického rozhovoru - vzkaz na záznamníku ČETBA ŽÁKŮ OSV RS - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění (prolíná se celým vzdělávacím obsahem předmětu český jazyk a literatura v 6. ročníku) OSV SP - co o sobě vím a co ne MKV LV- slušné chování OSV MzV- asertivita OSV - KM - časová posloupnost, využití významně působivých slov MV - KČ - hodnotící prvky ve sdělení Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami. - srovná v abecedním pořadí daná slova - rozumí značkám a zkratkám v pravidlech i ve slovnících - používá je - vyhledává daná slova GRAFICKÁ STRÁNKA - abecední řazení - Pravidla českého pravopisu - slovník spisovné češtiny OSV - ŘPRD dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu (prolíná se celým vzdělávacím obsahem předmětu český jazyk a literatura 6. ročník) 265

6 Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpozná přednesová pojmenování, zvláště ve frazémech. - rozpozná a určí zásady tvoření českých slov - zvládá pravopis spojený s tvořením slov - vyhledává v pravidlech pravopisu obtížných slov - opraví chybný text NAUKA O SLOVNÍ ZÁSOBĚ A UTVÁŘENÍ (STAVBĚ A POJMENOVÁNÍ) OSV RS - specifické aplikace jazyka Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov, a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci. - pozná všechny slovní druhy - správně je třídí - utvoří správné spisovné tvary slov - užívá je v mluveném i slovním projevu TVAROSLOVÍ - podstatná jména vzory, skloňování, duál - přídavná jména vzory, skloňování, pravopis, stupňování - zájmena druhy, skloňování, pravopis - příslovce druhy, stupňování - slovesa časování, podmiňovací způsob OSV - ŘPRD zvládání učebních problémů Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí. - vyhledává základní větné členy - zvládá shodu v příčestí minulém - rozlišuje větné členy podle významových vztahů - zvládá a umí značky SKLADBA - základní větné členy - rozvíjející větné členy - grafické znázornění - značky OSV ŘPRD získání dovedností pro řešení abstraktních problémů (prolíná celým vzdělávacím obsahempředmětu český jazyk a literatura v 6. ročníku) 266

7 Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití. - zvládá vyjadřování ve spisovné češtině - vyhledá nářečí v lidových písních, v literárním díle - vyhledá nespisovné výrazy v literárních dílech - chápe funkčnost užívání spisovné a nespisovné češtiny - uvědomí si rozdíl běžného a kultivovaného vyjadřování - přečte vlastní text POUČENÍ O JAZYCÍCH OBECNĚ A ČEŠTINĚ ZVLÁŠŤ - národní jazyk, mateřský - spisovný nespisovný - skupiny jazyků, slovanské, světové PÍSEŇ - lidová, zbojnická, kramářská VMEGS OE - jazyky evropské a světové Hv písně tototo typu Rozlišuje subjektivní, a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru. - sestaví vlastní zprávu a oznámení - respektuje fakta a pravdu - sestaví plakát ZPRÁVA, OZNÁMENÍ MV IV- různé typy, faktický a fiktivní obsah Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru. - rozpozná dopis osobní a úřední - píše jasně a zřetelně po stránce obsahové i formální - zvládá grafickou úpravu - napíše pohled - nadepíše obálku POHLED, DOPIS 267

8 Využívá základy studijního čtení vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu, samostatně připraví a s oporou o text přednese referát. - pracuje s odborným textem - vyhledává klíčová slova - formuluje, vypíše hlavní myšlenky - vytvoří otázky - napíše stručné výpisky - vytvoří výtah z přečteného textu VÝPISKY, VÝTAH Pracuje s jinými učebnicemi, pracuje s odborným časopisem, tiskem, odbornou literaturou, encyklopedií EVVO E Voda, vlastnosti, význam Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování. - vyhledává vhodné jazykové prostředky - rozvíjí svou obrazotvornost - pracuje se slovníkem synonym - naučí se sladit obsahovou a grafickou úpravu odstavce - zakreslí do obrázku popis místa - sestaví vlastní návod - odliší projev spisovný nespisovný POPISY - místa, osoby, pracovního postupu - návod u pracovních nástrojů a pomůcek OSV Kr nápadité zpracování problému V mluveném projevu připsaném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči. - dorozumí se kultivovaně - sestaví vhodnou anketu - sladí obsahovou i grafickou úpravu - návaznost, odstavce, řeč přímá ANKETA, ROZHOVOR, DISKUSE, PROSLOV OSV- KK správně vedená diskuse, jednání, MKV LV - empatie, tolerance 268

9 Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovnává je i jejich funkci, uvede jejich představitele. - vymezí pojem literární hrdina - ilustruje báji, bajku - chápe pojem hrdina x konflikt - pochopí pojem alegorie - kontrast MÝTUS BÁJE, LEGENDA BAJKA, BALADA VMEGS ES slovesnost v jiných zemích, lidová slovesnost Porovnává různá ztvárnění téhož tématu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování. - interpretuje část pohádky - vytvoří vlastní - formuluje hlavní znaky pohádky - rozliší umělé x lidové - odliší vyprávění umělecké od běžného - vyhledá pravdivé jádro pověsti - rozliší pověsti národní, místní POHÁDKA POVĚST - postava MKV EP - rovnocennost etnických skupin a kultur příklady v četbě Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie. - volně reprodukuje text - pracuje s literárními pojmy - vytvoří vlastní text - vytvoří k němu vlastní ilustraci nebo celý výtvarný doprovod POHÁDKA VERŠ - EPIKA Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo. - analyzuje dílo - rozliší klady a zápory - porovnává - formuluje vlastní názory, dojmy DIVADLO, FILM, ROZHLASOVÁ HRA MV IV - identifikace společenských hodnot v textu MV FV vliv médií na kulturu (prolíná celým vzdělávacím obsahem předmětu Čj a lit. 6. ročníku) 269

10 Vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích. - umí pracovat s katalogem - vyhledá autora - vyhledá dílo - navštíví knihovnu Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře. - vybere a přiřadí žánr a autora - pozná a charakterizuje literární druh ŽÁNRY, LITERÁRNÍ DRUHY, AUTOŘI MKV KD poznávání vlastního kulturního zakotvení VDO OOSS občan vzájemná komunikace Dramatická výchova Uplatňuje kultivovaný a mluvený pohybový projev dodržuje základy hlasové hygieny a správného držení těla. - pracuje s dechem - zvládá tvoření hlasu - procvičuje si držení těla - ruce MLUVENÝ PROJEV REPRODUKCE TEXTŮ ČETBA ŽÁKŮ EVVO VČP odpadové hospodářství v obci Přistupuje k dramatické a inscenační tvorbě jako ke společnému tvůrčímu procesu, na kterém přijímá a plní své úkoly, přijímá zodpovědnost za společnou tvorbu a prezentaci jejího výsledku. - interpretuje postavy - vymezí pojem dialog - zná umění naslouchat - mluví vždy k partnerovi - definuje monolog - rozliší dialog formální a neformální dialog věcný DIALOG A MONOLOG V ŽIVOTĚ A V DRAMATICKÉM UMĚNÍ - dialog a monolog v životě - typy dialogů dialog a monolog v dramatickém umění MV IV různé typy sdělení OSV Km technika řeči, rétorika 270

11 - chápe rozdíl mezi dialogem konfliktním a nekonfliktním - chápe vznik dramatického dialogu a monologů - charakterizuje tragedii - chápe komično komedie Řecko - vysvětlí úlohu bohů v tragédii (osud) Řecko - vymezí pojem konflikt OSV- HP - analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí, dovednosti v rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne Rozpozná ve vlastní dramatické práci i v dramatickém díle základní prvky dramatu, pozná základní divadelní druhy a dramatické žánry a jejich hlavní znaky kriticky hodnotí dramatická díla i současnou mediální tvorbu. - definuje základy dramatického děje - uvede stavbu dramatu a zná členění děje - popíše divadelní budovu - jmenuje odborníky, kteří se na divadelním představení podílejí - vysvětlí pojem scénické poznámky - vede zvláštnosti rozhlasové hry - umí se chovat v divadle - pozná základní druhy dramatu a divadelní žánry - vyjmenuje jejich znaky DIVADLO, FILM, ROZHLASOVÁ HRA CO JE DRAMA CO JE DIVADLO MV KČ kritické čtení a vnímání mediálních sdělení OSV MzV zvládat komunikační situaci VDO PD - demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním životě i ve společnosti 271

12 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 7. Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci. - umí pečlivě vyslovovat - opraví si sám správnou a nedbalou výslovnost - přednese projev - nacvičí chování řečníka - zvládne ústní projev - nacvičí si správné dýchání - ovládne tempo řeči, sílu hlasu - chápe střídání role mluvčího a tázaného ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA - rozhovor, výslovnost, přízvuk - komunikuje i jinak než slovy PŘÍBĚH REPORTÁŘ ROZHOVOR OSV Km verbální a nonverbální komunikace (prolíná celým vzdělávacím obsahem předmětu český jazyk a literatura v 7. ročníku) EVVO VČP - náš životní styl odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru - zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu - sestaví vlastní dopis - formálně upraví písemný text - zvládne tempo řeči, mimiku, gesta - nacvičí si vhodné odpovědi - respektuje názor tázaného GRAFICKÁ STRÁNKA JAZYKA - co je psáno dopis, zápis, proslov ZÁPIS PROSLOV OSV Km - empatie OSV Kr realizace nápadů VDO OSŠ - aktivní zapojení občanů do žákovské samosprávy) 272

13 V mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči. - odliší fakta od mínění, názorů a hodnocenípřipraví účelné otázky - volí vhodně jazykové prostředky - uvědomí si potřebu spisovné výslovnosti ve veřejném projevu REFERÁT VDO OOSS prezentace postojů a názorů EVVO ZPŽ biologických druhů - ochrana Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpozná přednesová pojmenování, zvláště ve frazémech. - vyhledá význam slova ve slovníku - porovnává význam slov, zvláště slova opačného a podobného významu - hledá a poznává slova příbuzná - vytvoří slova odvozená - vyluští křížovku - sestaví křížovku - pracuje s pravidly - vnímá rozdíly mezi slovy spisovnými a nespisovnými, citově zabarvenými a neutrálními - opraví chybný text NAUKA O SLOVNÍ ZÁSOBĚ - co slovo znamená - mluvnický význam - homonyma, synonyma, antonyma - sousloví - slova nadřazená, podřazená - tvoření nových slov STAVBA SLOVA - změna hlásek při odvozování - význam slov, morfémů OSV Ps - najít rozumové řešení, práce se slovníky, jazykovými příručkami OSV Kr - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity 273

14 Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci. - umí rozpoznat slovní druhy a třídí je - rozliší spisovné tvary od nespisovných - umí je vytvořit - opraví chybný text - připraví si vypracování v podm. Způsobu - pracuje s Pravidly TVAROSLOVÍ - podstatná jména duál, skloňování, druhy - přídavné jména, zájmena, číslovky - slovesa podm. zp., rod, vid, třída, vzor EVVO pojmy z ekosystému - vybrat vhodné druhy slov OSV PS najít rozumové řěšení (prolíná celým vzdělávacím obsahem předmětu český jazyk a literatura v 7. ročníku) OSV - ŘPRD - zvládat problém za pomoci učitele, skupiny žáků Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí. - pozná větu od souvětí - spojí věty do jednoduššího souvětí a naopak - určí větné členy SKLADBA - doplněk, přístavek - věty hlavní, vedlejší rozeznat, ne druhy jednočlenné a dvojčlenné věty OSV - ŘPRD zísávání dovedností pro řešení abstraktních problémů (prolíná celým vzdělávacím obsahem předmětu český jazyk a literatura 7. ročník) MKV - LV vztahy mezi kulturami Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití. - pochopí jazyk jako sjednocující činitel národního společenství - orientuje se v kontinuitě kultury národa POUČENÍ O JAZYCÍCH OBECNĚ A O ČESKÉM JAZYCE - odvětví jazykovědy 274

15 Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnání s dostupnými informačními zdroji. Využívá základy studijního čtení vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky výpisky nebo výtah z přečteného textu, samostatně připraví a s oporou o text přednese referát. - zvládá rychlé čtení - rozliší objektivní a subjektivní umění - ověřuje fakta pomocí otázek - porovnává s dostupnými příručkami, případně s dalšími informačními zdroji Internet CD-ROM - respektuje běžné komunikační normy viz REFERÁT EVVO - LA krajina dříve a dnes Mostecko MKV LV - harmonický rozvoj osobnosti (prolíná celým vzdělávacím obsahem předměrtu český jazyk a literatura v 7. ročníku) Zapojuje se do diskuse, řídí ji, využívá zásad komunikace a pravidel dialogu. - sdělí jednoduchou zprávu, oznámení - dodrží dějovou posloupnost - odpovídá na dotazy MLUVENÝ PROJEV NA PODKLADĚ POZNÁMEK OSV - HP rozbor vlastní práce Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří kohezentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování. - uspořádá informace v textu - vytvoří výtah - vytvoří výpisek - skloňuje, časuje - rozliší vnější a vnitřní rysy - pozná co je hlavní, vedlejší VÝTAH - VÝPISKY POPIS OSOBY D Karel IV. pracuje s jinými učebnicemi, odborná literatura 275

16 - vytvoří charakteristiku - pracuje s materiály z úřadů - vyplní objednávku - napíše jednoduchou žádost - seznámí se s formální úpravou ÚŘADUJEME - úřední dopis, objednávka žádost OSV ŘPRD - asertivita, foma dopisu Rozpozná manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj. - pracuje s časopisy - vyhledá jednotlivé žánry - vyjádří vlastní názor - zhodnotí ukázku - vytvoří vlastní dílo ŽURNALISTICKÉ ŽÁNRY - zprávy, reportáže, dopisy čtenářů, recenze, reklama MV - KČ - kritický přístup k reklamě Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovnává je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele. - rozpozná jednotlivé druhy - charakterizuje je - porovnává je - vyhledá nejznámější autory POVÍDKY, NOVELA, ROMANETO VMEGS ES - slovesnost v jiných zemích, ukázky Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla. - reprodukuje text - popíše strukturu a jazyk literárního díla - orientuje se ve smyslu díla, rozumí mu - rozliší žánry lyrické a epické - vlastními slovy interpretuje SONET, LYRICKO EPICKÁ POEZIE EVVO - LA - vnímání života jako nejvyšší hodnoty ukázky v uměleckém textu 276

17 Porovnává různá ztvárnění téhož tématu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování. - vymezí rozdíly zpracování - porovná - zhodnotí - formuluje vlastní názory, dojmy POVÍDKA, FILM MUZIKÁL, MV KČ - chápání podstaty mediálního sdělení (prolíná se celým vzdělávacím obsahem předmětu český jazyk a literatura v 7. ročníku) Vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích. - umí pracovat s katalogem - vyhledá autora - vyhledá dílo - navštíví knihovnu Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře. - vybere a přiřadí žánr a autora - pozná a charakterizuje literární druh - uspořádá k sobě autora + dílo ŽÁNRY, LITERÁRNÍ DRUHY, AUTOŘI VMEGS OE - život mladých Evropanů v literárním ztvárnění Dramatická výchova Rozpozná na vlastní dramatické práci i v dramatickém díle základní prvky dramatu, pozná základní divadelní druhy a dramatické žánry a jejich hlavní znaky; kriticky hodnotí dramatická díla i současnou mediální tvorbu. - pochopí a vysvětlí rozdíl mezi loutkou, marionetou a maňáskem - vyhledává neobvyklé výrazy loutkových her - použije nadsázku a expresivitu při přehrávání u DIALOG A MONOLOG - v Hudebním a loutkovém divadle OSV - Kr originalita, dotahovat nápady do reality, tvořivost v mezilidských vztazích 277

18 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 8. V mluvené projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbální, nonverbální a paralingválních prostředků řeči. - ovládá náležitou intonaci, přízvuk - pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru - ovládá výslovnostní normu ZVUKOVÁ JAZYKA - připravené veřejné projevy - není tě slyšet - není ti rozumět STRÁNKA OSV - Km rétorika, technika řeči (prolíná celým vzdělávacím obsahem předmětu český jazyk a literatura v 8. ročníku) Spisovně vyslovuje česká i běžně užívaná cizí slova. - pracuje se slovníkem - vyhledává výslovnost - nacvičuje výslovnost - procvičuje řečnictví VÝSLOVNOST PŘEJATÝCH SLOV Rozlišuje příklady v textu, dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování zvláště ve frazémech. Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami. - hledá slova příbuzná - poznává slova příbuzná - orientuje se ve stavbě slova - vytvoří k základovému slovu slova odvozená - rozliší spisovnost x nespisovnost - používá slovník - vyhledává slova - orientuje se ve významech slov mnohoznačných NAUKA O SLOVNÍ ZÁSOBĚ A O UTVÁŘENOSTI (STAVBĚ) POJMENOVÁNÍ - odvozování, skládání - sousloví, zkracování - přenášení a změna významu i z cizích jazyků VYUŽÍVÁ SLOVNÍKŮ VĚCNÝCH, SYNONYMICKÝCH CIZÍCH SLOV, FRAZEOLOGICKÝCH A DIOMATICKÝCH OSV - Km - aktivní a pasivní slovní zásoba EVVO ZPŽ - pojmy vysvětlit, práce se slovníkem, jazykovýmí příručkami OSV - RS prohlubování znalostí o českém jazyku (prolíná celým vzdělávacím obsahem předmětu český jazyk a literatura v 8. ročníku) OSV ŘPRD - práce s jazykovými příručkami 278

19 Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov, a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci. - rozliší spisovné a nespisovné tvary slov - chápe rozlišení spojek souřadících a podřadících TVAROSLOVÍ - přechodníky - neohebná slova - spojovací výrazy ve větě - spojky podřadící a souřadící OSV - ŘPRD - zvládá problém za pomoci učitele, skupiny žáků Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových pojmů podle komunikační situace. - opraví chybný text - zestruční text - přestylizuje GRAFICKÁ JAZYKA - pravopisné dovednosti - čárka v souvětí STRÁNKA OSV - RS studijní čtení (prolíná celým vzdělávacím obsahem předmětu český jazyk a literatura) Využívá významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí. - rozlišuje větné členy - určuje druhy vedlejších vět a souvětí podle komunikačního záměru mluvčího - zvládá výstavbu textu - aplikuje členění věty SKLADBA - opak. větné členy a opakovat jednočlennost a dvojčlennost vět - větný člen vyjádřený vedlejší větou - věta hlavní, vedlejší druhy - souvětí souřadné, podřadné OSV ŘPRD - dovednosti pro řešení problémů, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu (prolíná celým vzdělávacím předmětem český jazyk a literatura) V písemném projevu zvládá pravopis lexikální i syntaktický ve větě jednoduché i v souvětí. - zvládá jazyk jako nástroj komunikace - zvládá normu a kulturu projevu - opraví chybný text - pracuje s pravidly a se slovníky POUČENÍ O JAZYCÍCH A O ČEŠTINĚ ZVLÁŠŤ - jazyk mluvený, psaný - jazykový projev a jeho výstavba, funkční styly, cíl - volba vhodných prostředků k dosažení cíle VDO OOSS vzájemná komunikace, podpora formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti 279

20 Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáním s dostupnými informačními zdroji. - odlišuje fakta od názorů - vyhodnotí sdělení - ověřuje fakta pomocí otázek - porovnává s dostupnými informacemi - uvědomuje si rozdíl mezi soukromým sdělením a úředním ADMINISTRATIVNÍ ŽÁNRY - žádost, oznámení, objednávka, stížnost, zápis z jednání MKV LV - základní morální normy Využívá základy studijního čtení vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu, samostatně připraví a s oporou o text přednese referát. - vyhledá klíčová slova - formuluje hlavní myšlenka - vytvoří otázky - zhodnotí věcné vyjadřování - porovná a analyzuje - připraví si a s oborou o text přednese zhodnocení POROVNÁNÍ ODBORNÝCH TEXTŮ VDO - OOSS uvažování o problémech v širších souvislostech EVVO VČP - prostředí a zdraví Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru. - naslouchá - rozliší spisovné výrazy od nespisovných - předvede text z nespisovné podoby jazyka do spisovné OSVOJENÍ SPISOVNÉ NORMY MLUVENÉHO PROJEVU - odborný text VDO - OOSS schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování (prolíná se celým vzdělávacím obsahem předmětu český jazyk a literatura) 280

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 5.1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235 a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura tvoří součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (společně s Cizím jazykem a Dalším cizím jazykem).

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty:

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty: ZŠHM Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČJ69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 76 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA

9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA 9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA 1 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Českého jazyka 1.stupeň Vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura má na 1.stupni komplexní charakter. Je rozdělen do

Více

5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je ve správných tvarech ve svém mluveném

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Český jazyk a literatura (1. stupeň) Časová dotace Předmět český jazyk a literatura je vyučován v 1. až 5. ročníku osm hodin týdně.

Český jazyk a literatura (1. stupeň) Časová dotace Předmět český jazyk a literatura je vyučován v 1. až 5. ročníku osm hodin týdně. 5 Učební osnovy 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Český jazyk a literatura nižší gymnázium

Český jazyk a literatura nižší gymnázium Český jazyk a literatura nižší gymnázium Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího obsahu a vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících 1. ročník 8 hodin; 2. ročník 8 hodin; 3. ročník 8 hodin; 4. ročník 8 hodin; 5. ročník 8 hodin. V 1. ročníku ZŠ

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola v Království učíme se, hýbeme se 1 Základní školy Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

5.1 ČESKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu

5.1 ČESKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu 5.1 ČESKÝ JAZYK Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka k získání dobré

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 1. Český jazyk a literatura Časová dotace: 1. ročník 8 hodin 2. ročník 8 hodin 3. ročník 9 hodin 4. ročník 8 hodin 5. ročník 7 hodin Celková dotace na 1.

Více

3.13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY. Klíč. Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami:

3.13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY. Klíč. Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami: 13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY Klíč Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami: Zkratka: Název předmětu: CJ Český jazyk a literatura AJ Anglický jazyk FJ Francouzský jazyk NJ Německý

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1. VZDĚLÁVACÍ OBOR ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK: Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník:6. Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty - správně třídí slovní

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Obsah se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. 4.1.1. Český jazyk A) Charakteristika vzdělávací oblasti

Více

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno UČEBNÍ OSNOVY Učební osnovy jsou zpracovány pro obory vzdělávání: Gymnázium (79-41-K/81, osmiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/61, šestiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/41, čtyřletý obor

Více