6. UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPNĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6. UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPNĚ"

Transkript

1 6. UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPNĚ 6.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Časová dotace: předmět je vyučován v 6. r. 4 hodiny týdně 7. r. 4 hodiny týdně 8. r. 4 hodiny týdně 9. r. 4 hodiny týdně Organizační a obsahové vymezení předmětu: předmět je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, je vyučován jako samostatný předmět Český jazyka literatura. b) Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Obecné cíle a charakteristika předmětu: Výuka češtiny se podílí na plnění ústředního cíle školy, jímž je všestranný rozvoj osobnosti žáka jako jedince i jako člena společnosti. Předmět má mimořádné postavení, dané mimo jiné důležitostí komunikace a komunikačních dovedností pro socializaci dítěte, pro rozvoj jeho rozumových schopností, pro jeho emoční vyspívání a v neposlední řadě i pro rozvoj jeho kreativity Žák v 21. století potřebuje rozvíjet všechny stránky své osobnosti tak, aby porozuměl světu, v němž žije, aby získal znalosti a dovednosti důležité pro život v rychle se měnícím světě. Na základě vědomí vlastních kvalit a možností mohl nalézt své místo jak v rodině, tak i ve společnosti a na trhu práce. Žák získává návyky a postoje, které mu umožní samostatné učení, uvážené a kultivované chování i zodpovědné rozhodování při volbě budoucího studia či povolání, při poznání a respektování práv a povinností občana našeho státu i Evropské unie. Klade se důraz na porozumění hodnotám cílem jej výchova kulturního člověka, který hledá smysl a kvality života (své místo) v národním společenství o EU i ve světě stále více propojeném globálními vztahy, ale i problémy. Klade důraz na dovednosti komunikace kooperace cílem je žák komunikativní, tvořivý a schopný spolupráce. Klade důraz na samostatné myšlení, jednání a vzdělání cílem je žák svobodně jednající, který se chce dále vzdělávat a zlepšovat kvalitu svého života. 261

2 Vzdělávací obor Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek: V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvíjení potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy i jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různé jazykové sdělení (mluvené i psané), číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného i vnímaného textu. Žáci se učí výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky, požitky a pocity, rozumět různým typům textů, jež se vztahují k nejrůznějším situacím ve škole i mimo ni, analyzovat je a kriticky posuzovat jejich obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat a hodnotit jazykové prostředky textové výstavby a kompozici textu. V Literární výchově poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora i formulovat vlastní názory o přečteném nebo viděném díle. Učí se rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k teakovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní svět i život. Přínos k utváření klíčových kompetencí: Vzdělávání v Českém jazyce a literatuře přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: - chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa a tedy jako významného sjednocujícího činitele národního společenství a jako důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání - rozvíjení pozitivní vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potencionálního zdroje pro rozvoj osobního a kulturního bohatství - vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jako potřeb i prožitků a ke sdělování názorů - zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace - samotnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého znění a zaměření. - Získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředky prosazení sebe samo - Individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umní založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání. 262

3 Průřezová témata a jejich přínos: Přínos je především v oblasti osobního rozvoje dovedností a schopností, v oblasti hodnot i postojů. Průřezovými tématy si žáci utvářejí integrovaný pohled na danou tematiku. 1. Osobnostní a soc. výchova (OSV) je v českém jazyce založeno na faktu komunikační podstaty jazyka a zaměřuje se na každodenní verbální komunikaci jako na klíčový nástroj jednání v různých životních situacích. Prohlubuje se vztah mezi verbální a neverbální složkou komunikace a rozšiřuje specifické aplikace jazyka a sociální dovednosti. 2. Výchova demokratického občana (VDO) rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti. Prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování, vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení. 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) Je nezastupitelným nástrojem učení, zpracování informací, prezentace postojů a názorů, ale má také funkci při osvojování dalších jazyků, které jsou klíčem k bezprostřednímu dorozumění a formování kultury jiných jazyků 4. Multikulturní výchova (MKV) v českém jazyce poskytuje znalosti o různých empatických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti, seznamuje je s osobnostmi i literaturou. Učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, budovat lidské vztahy, vzájemně se obohacovat, naslouchat druhým. Odpovídat sám za sebe, aby byla odstraněna diskriminace a předsudky. 5. Enviromentální výchova (EVVO) v literatuře poskytuje mnoho příležitostí pro zamyšlení se nad vztahy člověka a prostředí, k uvědomování si přírodního a sociálního prostředí jako zdroje pro vytváření kulturních a uměleckých hodnot. 6. Mediální výchovy (MV) v českém jazyce se týká vnímání mluveného a psaného projevu, jako stavby, nejrůznějších typů obsahů a uplatňování odpovídající škály výrazových prostředků. Přiblížení základních pravidel veřejné komunikace, dialogu a argumentace. Využívání tištěných a obrazových digitálních dokumentů jako zdroje informací. Pozornost se obrací k věcné správnosti a přesnosti sdělení a to jak kritické analýzou, tak vlastní produkcí a utváření návyku ověřovat si co nejdůkladněji veškeré sdělení informace. Vnímat specifické řeči znakových kódu, zkratek, jež média užívají, a jejich komunikací, a to nejen přirozeného jazyka, ale i obrazu a zvuku. Umožňuje seznámení se základními pravidly filmového a televizní řeči a tím přispívá ke schopnosti vnímat, interpretovat a kriticky hodnotit i filmové a televizní ukázky. Vytváří představu o roli médií v kultuře společnosti, v každodenním životě. Rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci psaného i mluveného textu. Přispívá k využívání vlastních schopností v týmové práci (časopis redakční kolektiv). Přispívá ke schopnosti přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu. Hlavní skupiny metod a organizačních forem výuky: Metoda řízeného rozhovoru, obrázky, knihy, pravidla, slovníky, nahrávky, hledání souvislostí, práce ve skupinách, soutěže jednotlivců, skupin, hádanky, křížovky- luštění i sestavení, osmisměrky luštění i sestavení, hledání v jiných učebnicích (D, Z, Př) i encyklopediích, na internetu, beseda, motivace hrou, sam. prací, skupinových prací, práce se sadami obrázků, využívání vlastní četby žáků, práce ve dvojici, práce s novinovými články, vlastní výstavka 263

4 ilustrací, práce s knihou, vlastní tvorba báseň, pohádka, komiks, článek do novin, práce s gramatickými tabulkami, dramatizace vyplňování tiskopisů, mluvené cvičení, vyhledávání informací, tvorba kartotéky, časopisu, dokončení vypravování, vypravování podle obrázku, sebekontrola, vzájemná kontrola, vyhledávání pravopisných chyb, slohových chyb, oprava chybného textu, podtrhávání, vypisování klíčových slov, doplňování cvičení, jazykové rozbory, prověřování práce, diktáty, opakovací texty, slohové práce, řešení otázek a úkolů při čtení s porozuměním nebo při hledání souvislostí, didakticky řízená komunikace žáka ta textu interpretační metodika, motivační rozhovor, poslech výrazného čtení, frontální práce směřující ke konkretizaci, srovnávání, vyhledávání, identifikace, pocity, práce s tabulí, recitace a interpretace básně, textu, hodnocení, sebehodnocení, dialogizace textu, přestylizování, empatie, etické hodnocení situace, tiché čtení, ich forma, čtení po částech, převyprávění, aktualizace, er forma, práce s ilustrací, diskuse. 264

5 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova. - využívá důraz, tempo, přízvuk - chápe frázování - vyhledává obtížná slova - pochopí střídání rolí v rozhovoru - úspěšně se domlouvá v běžných situacích - zvládá pečlivou výslovnost - umí reprodukovat text - vnímá text jako zdroj požitků ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA - spisovná a nespisovná výslovnost - hlasová hygiena - kultivovaný přednes MLUVENÝ PROJEV - návyky při komunikaci REPRODUKCE TEXTŮ - vypravování - vedení telefonického rozhovoru - vzkaz na záznamníku ČETBA ŽÁKŮ OSV RS - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění (prolíná se celým vzdělávacím obsahem předmětu český jazyk a literatura v 6. ročníku) OSV SP - co o sobě vím a co ne MKV LV- slušné chování OSV MzV- asertivita OSV - KM - časová posloupnost, využití významně působivých slov MV - KČ - hodnotící prvky ve sdělení Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami. - srovná v abecedním pořadí daná slova - rozumí značkám a zkratkám v pravidlech i ve slovnících - používá je - vyhledává daná slova GRAFICKÁ STRÁNKA - abecední řazení - Pravidla českého pravopisu - slovník spisovné češtiny OSV - ŘPRD dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu (prolíná se celým vzdělávacím obsahem předmětu český jazyk a literatura 6. ročník) 265

6 Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpozná přednesová pojmenování, zvláště ve frazémech. - rozpozná a určí zásady tvoření českých slov - zvládá pravopis spojený s tvořením slov - vyhledává v pravidlech pravopisu obtížných slov - opraví chybný text NAUKA O SLOVNÍ ZÁSOBĚ A UTVÁŘENÍ (STAVBĚ A POJMENOVÁNÍ) OSV RS - specifické aplikace jazyka Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov, a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci. - pozná všechny slovní druhy - správně je třídí - utvoří správné spisovné tvary slov - užívá je v mluveném i slovním projevu TVAROSLOVÍ - podstatná jména vzory, skloňování, duál - přídavná jména vzory, skloňování, pravopis, stupňování - zájmena druhy, skloňování, pravopis - příslovce druhy, stupňování - slovesa časování, podmiňovací způsob OSV - ŘPRD zvládání učebních problémů Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí. - vyhledává základní větné členy - zvládá shodu v příčestí minulém - rozlišuje větné členy podle významových vztahů - zvládá a umí značky SKLADBA - základní větné členy - rozvíjející větné členy - grafické znázornění - značky OSV ŘPRD získání dovedností pro řešení abstraktních problémů (prolíná celým vzdělávacím obsahempředmětu český jazyk a literatura v 6. ročníku) 266

7 Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití. - zvládá vyjadřování ve spisovné češtině - vyhledá nářečí v lidových písních, v literárním díle - vyhledá nespisovné výrazy v literárních dílech - chápe funkčnost užívání spisovné a nespisovné češtiny - uvědomí si rozdíl běžného a kultivovaného vyjadřování - přečte vlastní text POUČENÍ O JAZYCÍCH OBECNĚ A ČEŠTINĚ ZVLÁŠŤ - národní jazyk, mateřský - spisovný nespisovný - skupiny jazyků, slovanské, světové PÍSEŇ - lidová, zbojnická, kramářská VMEGS OE - jazyky evropské a světové Hv písně tototo typu Rozlišuje subjektivní, a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru. - sestaví vlastní zprávu a oznámení - respektuje fakta a pravdu - sestaví plakát ZPRÁVA, OZNÁMENÍ MV IV- různé typy, faktický a fiktivní obsah Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru. - rozpozná dopis osobní a úřední - píše jasně a zřetelně po stránce obsahové i formální - zvládá grafickou úpravu - napíše pohled - nadepíše obálku POHLED, DOPIS 267

8 Využívá základy studijního čtení vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu, samostatně připraví a s oporou o text přednese referát. - pracuje s odborným textem - vyhledává klíčová slova - formuluje, vypíše hlavní myšlenky - vytvoří otázky - napíše stručné výpisky - vytvoří výtah z přečteného textu VÝPISKY, VÝTAH Pracuje s jinými učebnicemi, pracuje s odborným časopisem, tiskem, odbornou literaturou, encyklopedií EVVO E Voda, vlastnosti, význam Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování. - vyhledává vhodné jazykové prostředky - rozvíjí svou obrazotvornost - pracuje se slovníkem synonym - naučí se sladit obsahovou a grafickou úpravu odstavce - zakreslí do obrázku popis místa - sestaví vlastní návod - odliší projev spisovný nespisovný POPISY - místa, osoby, pracovního postupu - návod u pracovních nástrojů a pomůcek OSV Kr nápadité zpracování problému V mluveném projevu připsaném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči. - dorozumí se kultivovaně - sestaví vhodnou anketu - sladí obsahovou i grafickou úpravu - návaznost, odstavce, řeč přímá ANKETA, ROZHOVOR, DISKUSE, PROSLOV OSV- KK správně vedená diskuse, jednání, MKV LV - empatie, tolerance 268

9 Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovnává je i jejich funkci, uvede jejich představitele. - vymezí pojem literární hrdina - ilustruje báji, bajku - chápe pojem hrdina x konflikt - pochopí pojem alegorie - kontrast MÝTUS BÁJE, LEGENDA BAJKA, BALADA VMEGS ES slovesnost v jiných zemích, lidová slovesnost Porovnává různá ztvárnění téhož tématu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování. - interpretuje část pohádky - vytvoří vlastní - formuluje hlavní znaky pohádky - rozliší umělé x lidové - odliší vyprávění umělecké od běžného - vyhledá pravdivé jádro pověsti - rozliší pověsti národní, místní POHÁDKA POVĚST - postava MKV EP - rovnocennost etnických skupin a kultur příklady v četbě Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie. - volně reprodukuje text - pracuje s literárními pojmy - vytvoří vlastní text - vytvoří k němu vlastní ilustraci nebo celý výtvarný doprovod POHÁDKA VERŠ - EPIKA Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo. - analyzuje dílo - rozliší klady a zápory - porovnává - formuluje vlastní názory, dojmy DIVADLO, FILM, ROZHLASOVÁ HRA MV IV - identifikace společenských hodnot v textu MV FV vliv médií na kulturu (prolíná celým vzdělávacím obsahem předmětu Čj a lit. 6. ročníku) 269

10 Vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích. - umí pracovat s katalogem - vyhledá autora - vyhledá dílo - navštíví knihovnu Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře. - vybere a přiřadí žánr a autora - pozná a charakterizuje literární druh ŽÁNRY, LITERÁRNÍ DRUHY, AUTOŘI MKV KD poznávání vlastního kulturního zakotvení VDO OOSS občan vzájemná komunikace Dramatická výchova Uplatňuje kultivovaný a mluvený pohybový projev dodržuje základy hlasové hygieny a správného držení těla. - pracuje s dechem - zvládá tvoření hlasu - procvičuje si držení těla - ruce MLUVENÝ PROJEV REPRODUKCE TEXTŮ ČETBA ŽÁKŮ EVVO VČP odpadové hospodářství v obci Přistupuje k dramatické a inscenační tvorbě jako ke společnému tvůrčímu procesu, na kterém přijímá a plní své úkoly, přijímá zodpovědnost za společnou tvorbu a prezentaci jejího výsledku. - interpretuje postavy - vymezí pojem dialog - zná umění naslouchat - mluví vždy k partnerovi - definuje monolog - rozliší dialog formální a neformální dialog věcný DIALOG A MONOLOG V ŽIVOTĚ A V DRAMATICKÉM UMĚNÍ - dialog a monolog v životě - typy dialogů dialog a monolog v dramatickém umění MV IV různé typy sdělení OSV Km technika řeči, rétorika 270

11 - chápe rozdíl mezi dialogem konfliktním a nekonfliktním - chápe vznik dramatického dialogu a monologů - charakterizuje tragedii - chápe komično komedie Řecko - vysvětlí úlohu bohů v tragédii (osud) Řecko - vymezí pojem konflikt OSV- HP - analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí, dovednosti v rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne Rozpozná ve vlastní dramatické práci i v dramatickém díle základní prvky dramatu, pozná základní divadelní druhy a dramatické žánry a jejich hlavní znaky kriticky hodnotí dramatická díla i současnou mediální tvorbu. - definuje základy dramatického děje - uvede stavbu dramatu a zná členění děje - popíše divadelní budovu - jmenuje odborníky, kteří se na divadelním představení podílejí - vysvětlí pojem scénické poznámky - vede zvláštnosti rozhlasové hry - umí se chovat v divadle - pozná základní druhy dramatu a divadelní žánry - vyjmenuje jejich znaky DIVADLO, FILM, ROZHLASOVÁ HRA CO JE DRAMA CO JE DIVADLO MV KČ kritické čtení a vnímání mediálních sdělení OSV MzV zvládat komunikační situaci VDO PD - demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním životě i ve společnosti 271

12 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 7. Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci. - umí pečlivě vyslovovat - opraví si sám správnou a nedbalou výslovnost - přednese projev - nacvičí chování řečníka - zvládne ústní projev - nacvičí si správné dýchání - ovládne tempo řeči, sílu hlasu - chápe střídání role mluvčího a tázaného ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA - rozhovor, výslovnost, přízvuk - komunikuje i jinak než slovy PŘÍBĚH REPORTÁŘ ROZHOVOR OSV Km verbální a nonverbální komunikace (prolíná celým vzdělávacím obsahem předmětu český jazyk a literatura v 7. ročníku) EVVO VČP - náš životní styl odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru - zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu - sestaví vlastní dopis - formálně upraví písemný text - zvládne tempo řeči, mimiku, gesta - nacvičí si vhodné odpovědi - respektuje názor tázaného GRAFICKÁ STRÁNKA JAZYKA - co je psáno dopis, zápis, proslov ZÁPIS PROSLOV OSV Km - empatie OSV Kr realizace nápadů VDO OSŠ - aktivní zapojení občanů do žákovské samosprávy) 272

13 V mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči. - odliší fakta od mínění, názorů a hodnocenípřipraví účelné otázky - volí vhodně jazykové prostředky - uvědomí si potřebu spisovné výslovnosti ve veřejném projevu REFERÁT VDO OOSS prezentace postojů a názorů EVVO ZPŽ biologických druhů - ochrana Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpozná přednesová pojmenování, zvláště ve frazémech. - vyhledá význam slova ve slovníku - porovnává význam slov, zvláště slova opačného a podobného významu - hledá a poznává slova příbuzná - vytvoří slova odvozená - vyluští křížovku - sestaví křížovku - pracuje s pravidly - vnímá rozdíly mezi slovy spisovnými a nespisovnými, citově zabarvenými a neutrálními - opraví chybný text NAUKA O SLOVNÍ ZÁSOBĚ - co slovo znamená - mluvnický význam - homonyma, synonyma, antonyma - sousloví - slova nadřazená, podřazená - tvoření nových slov STAVBA SLOVA - změna hlásek při odvozování - význam slov, morfémů OSV Ps - najít rozumové řešení, práce se slovníky, jazykovými příručkami OSV Kr - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity 273

14 Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci. - umí rozpoznat slovní druhy a třídí je - rozliší spisovné tvary od nespisovných - umí je vytvořit - opraví chybný text - připraví si vypracování v podm. Způsobu - pracuje s Pravidly TVAROSLOVÍ - podstatná jména duál, skloňování, druhy - přídavné jména, zájmena, číslovky - slovesa podm. zp., rod, vid, třída, vzor EVVO pojmy z ekosystému - vybrat vhodné druhy slov OSV PS najít rozumové řěšení (prolíná celým vzdělávacím obsahem předmětu český jazyk a literatura v 7. ročníku) OSV - ŘPRD - zvládat problém za pomoci učitele, skupiny žáků Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí. - pozná větu od souvětí - spojí věty do jednoduššího souvětí a naopak - určí větné členy SKLADBA - doplněk, přístavek - věty hlavní, vedlejší rozeznat, ne druhy jednočlenné a dvojčlenné věty OSV - ŘPRD zísávání dovedností pro řešení abstraktních problémů (prolíná celým vzdělávacím obsahem předmětu český jazyk a literatura 7. ročník) MKV - LV vztahy mezi kulturami Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití. - pochopí jazyk jako sjednocující činitel národního společenství - orientuje se v kontinuitě kultury národa POUČENÍ O JAZYCÍCH OBECNĚ A O ČESKÉM JAZYCE - odvětví jazykovědy 274

15 Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnání s dostupnými informačními zdroji. Využívá základy studijního čtení vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky výpisky nebo výtah z přečteného textu, samostatně připraví a s oporou o text přednese referát. - zvládá rychlé čtení - rozliší objektivní a subjektivní umění - ověřuje fakta pomocí otázek - porovnává s dostupnými příručkami, případně s dalšími informačními zdroji Internet CD-ROM - respektuje běžné komunikační normy viz REFERÁT EVVO - LA krajina dříve a dnes Mostecko MKV LV - harmonický rozvoj osobnosti (prolíná celým vzdělávacím obsahem předměrtu český jazyk a literatura v 7. ročníku) Zapojuje se do diskuse, řídí ji, využívá zásad komunikace a pravidel dialogu. - sdělí jednoduchou zprávu, oznámení - dodrží dějovou posloupnost - odpovídá na dotazy MLUVENÝ PROJEV NA PODKLADĚ POZNÁMEK OSV - HP rozbor vlastní práce Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří kohezentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování. - uspořádá informace v textu - vytvoří výtah - vytvoří výpisek - skloňuje, časuje - rozliší vnější a vnitřní rysy - pozná co je hlavní, vedlejší VÝTAH - VÝPISKY POPIS OSOBY D Karel IV. pracuje s jinými učebnicemi, odborná literatura 275

16 - vytvoří charakteristiku - pracuje s materiály z úřadů - vyplní objednávku - napíše jednoduchou žádost - seznámí se s formální úpravou ÚŘADUJEME - úřední dopis, objednávka žádost OSV ŘPRD - asertivita, foma dopisu Rozpozná manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj. - pracuje s časopisy - vyhledá jednotlivé žánry - vyjádří vlastní názor - zhodnotí ukázku - vytvoří vlastní dílo ŽURNALISTICKÉ ŽÁNRY - zprávy, reportáže, dopisy čtenářů, recenze, reklama MV - KČ - kritický přístup k reklamě Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovnává je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele. - rozpozná jednotlivé druhy - charakterizuje je - porovnává je - vyhledá nejznámější autory POVÍDKY, NOVELA, ROMANETO VMEGS ES - slovesnost v jiných zemích, ukázky Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla. - reprodukuje text - popíše strukturu a jazyk literárního díla - orientuje se ve smyslu díla, rozumí mu - rozliší žánry lyrické a epické - vlastními slovy interpretuje SONET, LYRICKO EPICKÁ POEZIE EVVO - LA - vnímání života jako nejvyšší hodnoty ukázky v uměleckém textu 276

17 Porovnává různá ztvárnění téhož tématu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování. - vymezí rozdíly zpracování - porovná - zhodnotí - formuluje vlastní názory, dojmy POVÍDKA, FILM MUZIKÁL, MV KČ - chápání podstaty mediálního sdělení (prolíná se celým vzdělávacím obsahem předmětu český jazyk a literatura v 7. ročníku) Vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích. - umí pracovat s katalogem - vyhledá autora - vyhledá dílo - navštíví knihovnu Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře. - vybere a přiřadí žánr a autora - pozná a charakterizuje literární druh - uspořádá k sobě autora + dílo ŽÁNRY, LITERÁRNÍ DRUHY, AUTOŘI VMEGS OE - život mladých Evropanů v literárním ztvárnění Dramatická výchova Rozpozná na vlastní dramatické práci i v dramatickém díle základní prvky dramatu, pozná základní divadelní druhy a dramatické žánry a jejich hlavní znaky; kriticky hodnotí dramatická díla i současnou mediální tvorbu. - pochopí a vysvětlí rozdíl mezi loutkou, marionetou a maňáskem - vyhledává neobvyklé výrazy loutkových her - použije nadsázku a expresivitu při přehrávání u DIALOG A MONOLOG - v Hudebním a loutkovém divadle OSV - Kr originalita, dotahovat nápady do reality, tvořivost v mezilidských vztazích 277

18 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 8. V mluvené projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbální, nonverbální a paralingválních prostředků řeči. - ovládá náležitou intonaci, přízvuk - pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru - ovládá výslovnostní normu ZVUKOVÁ JAZYKA - připravené veřejné projevy - není tě slyšet - není ti rozumět STRÁNKA OSV - Km rétorika, technika řeči (prolíná celým vzdělávacím obsahem předmětu český jazyk a literatura v 8. ročníku) Spisovně vyslovuje česká i běžně užívaná cizí slova. - pracuje se slovníkem - vyhledává výslovnost - nacvičuje výslovnost - procvičuje řečnictví VÝSLOVNOST PŘEJATÝCH SLOV Rozlišuje příklady v textu, dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování zvláště ve frazémech. Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami. - hledá slova příbuzná - poznává slova příbuzná - orientuje se ve stavbě slova - vytvoří k základovému slovu slova odvozená - rozliší spisovnost x nespisovnost - používá slovník - vyhledává slova - orientuje se ve významech slov mnohoznačných NAUKA O SLOVNÍ ZÁSOBĚ A O UTVÁŘENOSTI (STAVBĚ) POJMENOVÁNÍ - odvozování, skládání - sousloví, zkracování - přenášení a změna významu i z cizích jazyků VYUŽÍVÁ SLOVNÍKŮ VĚCNÝCH, SYNONYMICKÝCH CIZÍCH SLOV, FRAZEOLOGICKÝCH A DIOMATICKÝCH OSV - Km - aktivní a pasivní slovní zásoba EVVO ZPŽ - pojmy vysvětlit, práce se slovníkem, jazykovýmí příručkami OSV - RS prohlubování znalostí o českém jazyku (prolíná celým vzdělávacím obsahem předmětu český jazyk a literatura v 8. ročníku) OSV ŘPRD - práce s jazykovými příručkami 278

19 Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov, a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci. - rozliší spisovné a nespisovné tvary slov - chápe rozlišení spojek souřadících a podřadících TVAROSLOVÍ - přechodníky - neohebná slova - spojovací výrazy ve větě - spojky podřadící a souřadící OSV - ŘPRD - zvládá problém za pomoci učitele, skupiny žáků Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových pojmů podle komunikační situace. - opraví chybný text - zestruční text - přestylizuje GRAFICKÁ JAZYKA - pravopisné dovednosti - čárka v souvětí STRÁNKA OSV - RS studijní čtení (prolíná celým vzdělávacím obsahem předmětu český jazyk a literatura) Využívá významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí. - rozlišuje větné členy - určuje druhy vedlejších vět a souvětí podle komunikačního záměru mluvčího - zvládá výstavbu textu - aplikuje členění věty SKLADBA - opak. větné členy a opakovat jednočlennost a dvojčlennost vět - větný člen vyjádřený vedlejší větou - věta hlavní, vedlejší druhy - souvětí souřadné, podřadné OSV ŘPRD - dovednosti pro řešení problémů, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu (prolíná celým vzdělávacím předmětem český jazyk a literatura) V písemném projevu zvládá pravopis lexikální i syntaktický ve větě jednoduché i v souvětí. - zvládá jazyk jako nástroj komunikace - zvládá normu a kulturu projevu - opraví chybný text - pracuje s pravidly a se slovníky POUČENÍ O JAZYCÍCH A O ČEŠTINĚ ZVLÁŠŤ - jazyk mluvený, psaný - jazykový projev a jeho výstavba, funkční styly, cíl - volba vhodných prostředků k dosažení cíle VDO OOSS vzájemná komunikace, podpora formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti 279

20 Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáním s dostupnými informačními zdroji. - odlišuje fakta od názorů - vyhodnotí sdělení - ověřuje fakta pomocí otázek - porovnává s dostupnými informacemi - uvědomuje si rozdíl mezi soukromým sdělením a úředním ADMINISTRATIVNÍ ŽÁNRY - žádost, oznámení, objednávka, stížnost, zápis z jednání MKV LV - základní morální normy Využívá základy studijního čtení vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu, samostatně připraví a s oporou o text přednese referát. - vyhledá klíčová slova - formuluje hlavní myšlenka - vytvoří otázky - zhodnotí věcné vyjadřování - porovná a analyzuje - připraví si a s oborou o text přednese zhodnocení POROVNÁNÍ ODBORNÝCH TEXTŮ VDO - OOSS uvažování o problémech v širších souvislostech EVVO VČP - prostředí a zdraví Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru. - naslouchá - rozliší spisovné výrazy od nespisovných - předvede text z nespisovné podoby jazyka do spisovné OSVOJENÍ SPISOVNÉ NORMY MLUVENÉHO PROJEVU - odborný text VDO - OOSS schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování (prolíná se celým vzdělávacím obsahem předmětu český jazyk a literatura) 280

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) JAZYKOVÁ VÝCHOVA Tvarosloví ž. si uvědomuje rozmanitost jazyka ž. tvoří a vědomě používá spisovné tvary slov ž. pracuje s jazykovými příručkami ž. pracuje s jazykovými texty různého zaměření ž. rozlišuje

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují:

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: 2 Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Charakteristika předmětu ruský jazyk

Charakteristika předmětu ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na 2. stupni

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět. V 6., 8. a

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v anglickém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy)

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy) Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Český jazyk a literatura (jazyková výchova) Ročník: 6. Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky samostatně pracuje

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy ČESKÝ JAZYK JINAK - Předmět se bude vyučovat pouze v 9.ročníku ve školním roce 2013/14 (po té bude předmět zrušen, byl nabízen jako ekvivalent k druhému cizímu jazyku) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - vypravuje ústně i písemně, rozlišuje a produkuje vypravování v běžné komunikaci a umělecké vypravování; - popisuje ústně i písemně předmět, umělecké dílo, děj, sestaví odborný

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více