1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBORU PROFIL ABSOLVENTA... 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBORU... 4 3 PROFIL ABSOLVENTA... 5"

Transkript

1 OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBORU PROFIL ABSOLVENTA Popis uplatnění absolventa v praxi Očekávané kompetence absolventa Podmínky přijímání žáků ke vzdělávání Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání. 7 4 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Na začátku bylo všechno trochu jinak Současnost - vzdělávací, stravovací a ubytovací služby Zapojení školy do společenského života Proč si vybrat právě nás Charakteristika ŠVP Hotelnictví pro život Způsob a kritéria hodnocení žáků Přestupy žáků Jiné formy vzdělávání Bezpečnost a ochrana zdraví žáků Maturitní zkouška ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY Občan v demokratické společnosti Člověk a životní prostředí Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie UČEBNÍ PLÁN Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Ročníkový UČEBNÍ OSNOVY Jazykové vzdělávání a komunikace Český jazyk První cizí jazyk /1. cizí jazyk/ Druhý cizí jazyk /2. cizí jazyk/ Společenskovědní vzdělávání Dějepis Základy společenských věd Přírodovědné vzdělávání Fyzika Ekologie Chemie Matematické vzdělávání Matematika Estetické vzdělávání Literatura Estetika Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Informační a komunikační technologie Ekonomika a podnikání

2 7.8.1 Ekonomika Účetnictví Komunikace ve službách Gastronomie Obsluha Praktické cvičení obsluha Technologie Praktické cvičení technologie Potraviny a výživa Hotelnictví Hotelový provoz Management a marketing hotelu Cestovní ruch Cestovní ruch Příprava na maturitní zkoušku Seminář Školní projekty Od PET lahví k zimní bundě PODMÍNKY REALIZACE ŠVP Materiální podmínky Personální podmínky SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM /STRATEGIE/ Obecná část ŠPP Přehled sociálně patologických jevů /SPJ/ Terminologie Systém organizace a řízení primární prevence sociálně patologických jevů Konkrétní část ŠPP Cíle ŠPP Minimální preventivní program /MPP/ Postupy při řešení SPJ VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY TVŮRČÍ TÝM

3 1 Úvodní identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední odborné učiliště společného stravování, Teplice nad Metují, Střmenské podhradí 218 REDIZO IČ adresa školy ředitelka školy Střmenské podhradí 218, Teplice nad Metují Ing. Iva Rymešová kontakty telefon , www souteplicenm.cz fax Zřizovatel: zřizovatel Královéhradecký kraj adresa zřizovatele Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové 3

4 2 Identifikační údaje oboru Název a adresa školy, zřizovatel název školy: Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují /SŠHSS/ adresa školy: Střmenské podhradí 218, Teplice nad Metují ředitelka školy: Ing. Iva Rymešová zřizovatel: Královéhradecký kraj Název ŠVP Hotelnictví pro ţivot Kód a název oboru vzdělání M/01 Hotelnictví Stupeň poskytovaného vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdělávání čtyřleté, denní forma Platnost ŠVP školní vzdělávací program je účinný od 1. září

5 3 Profil absolventa 3.1 Popis uplatnění absolventa v praxi Obor M/01 Hotelnictví připravuje absolventy k výkonu niţších a středních managerských pozic v oblasti stravovacích a ubytovacích sluţeb a sluţeb cestovního ruchu. Poznatky z technologie a obsluhy spolu s praktickými cvičeními a odbornou praxí vytvářejí solidní základ k tomu, aby se v dané problematice dokázali dobře orientovat a mohli po relativně krátké době řídit práci jiných. Maturitní zkouška v oboru jim rovněţ umoţňuje, aby ve zkráceném studiu získali výuční list v oboru kuchař nebo číšník a tím výrazně zvýšili svou pracovní prestiţ. Jsou vybaveni znalostmi potřebnými k podnikání i k práci v zahraničí. Ţákům, kteří mají dobré studijní předpoklady, se otevírá cesta na vysokou školu. 3.2 Očekávané kompetence absolventa Ţák je během vzdělávání veden k tomu, aby si postupně dokázal poradit s jednoduššími i sloţitějšími situacemi. Míra úspěšnosti je dána tím, jak vnímá spoluodpovědnost za své vzdělání. Pokud je v tomto bodě aktivní, můţe do občanského i pracovního ţivota vstoupit náleţitě připravený. Znamená to, ţe se například bude umět učit, bude vědět, ţe si své postavení udrţí jen dalším průběţným vzděláváním, vytvoří si odpovědný vztah k sobě i druhým, zbaví se předsudků a zjednodušujících stereotypů a podobně. Úplný výčet atributů jeho osobnosti přináší připojený přehled klíčových a odborných kompetencí /včetně jejich dílčích podob/. KLÍČOVÉ KOMPETENCE Kompetence k učení Dílčí kompetence - Vytváří si dovednost efektivně se učit - Porovnává dosaţené studijní výsledky se stanovenými cíli vzdělávání - Ví, ţe si své postavení udrţí jen průběţným vzděláváním Kompetence k řešení problémů Dílčí kompetence - Poradí si při řešení běţných problémů z různých oblastí - Ověří správnost postupu i výsledku Komunikativní kompetence Dílčí kompetence - Vyjadřuje se kultivovaně v mluveném i psaném projevu - Pouţívá odbornou terminologii - Aktivně komunikuje v cizím jazyce Personální a sociální kompetence Dílčí kompetence - Odhaduje a posuzuje reálně své osobní a odborné kvality - Vytváří si odpovědný vztah k sobě i druhým - Zbavuje se předsudků a zjednodušujících stereotypů Občanské kompetence a kulturní povědomí Dílčí kompetence - Jedná s odpovědností k sobě i druhým - Vnímá kulturu jako součást ţivotního stylu - Dbá o ţivot ve zdravém ţivotním prostředí Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Dílčí kompetence - Uvědomuje si vazbu mezi vzděláním, profesí a ţivotní úrovní - Vyuţívá získané vzdělání k prezentaci svých odborných cílů - Má teoretické předpoklady pro zaloţení vlastního podniku Matematické kompetence Dílčí kompetence - Nachází vztahy mezi jevy a předměty a kvantifikuje je - Vytváří a interpretuje různé formy grafického znázornění 5

6 - Pouţívá matematické postupy v praxi Kompetence vyuţívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Dílčí kompetence - Pouţívá prostředky IKT k osobnímu rozvoji - Uvědomuje si riziko nekritického přijímání informací ODBORNÉ KOMPETENCE Vykonávat a organizovat ubytovací sluţby, řídit provoz ubytovacích zařízení Dílčí kompetence - Nabízí a poskytuje ubytovací a doplňkové sluţby - Řídí jednotlivé činnosti při ubytování Vykonávat a organizovat gastronomické činnosti, řídit stravovací provoz Dílčí kompetence - Ovládá technologii přípravy a odbyt pokrmů - Dodrţuje zásady racionální i alternativní výţivy - Sleduje tuzemský i zahraniční vývoj ve svém oboru - Uvědomuje si závaţnost hygienických předpisů - Organizuje běţnou činnost pracovního týmu i gastronomické akce Vykonávat a organizovat odborné činnosti sluţeb cestovního ruchu Dílčí kompetence - Jedná s kooperujícími útvary a trţními partnery - Nabízí a poskytuje sluţby v cestovním ruchu Vykonávat obchodně-podnikatelské aktivity v hotelnictví a ve sluţbách cestovního ruchu Dílčí kompetence - Vykonává podnikové činnosti v návaznosti na platnou legislativu - V rámci podnikatelských aktivit dbá na efektivitu i etiku - Vyuţívá znalosti hotelového marketingu, reaguje na změny Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci Dílčí kompetence - Pojímá BOZP jako nezbytnou sloţku pracovního procesu - Přistupuje aktivně k dodrţování BOZP - Umí poskytnout první pomoc Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo sluţeb Dílčí kompetence - Chápe kvalitu jako rozhodující nástroj konkurenceschopnosti Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udrţitelného rozvoje Dílčí kompetence - Dbá na ekonomický i ekologický aspekt své činnosti - Uvědomuje si sociální důsledky svých rozhodnutí. V zájmu objektivity je nutno říci, ţe vypěstování způsobilostí v etické oblasti je mimořádně náročný proces. Plného efektu můţe být dosaţeno teprve tehdy, aţ formativním působením ŠVP projdou ţáci na kaţdém stupni vzdělávání. SŠHSS vyuţije všech pedagogických metod a prostředků, aby současné ţáky k poţadovaným výstupům alespoň přiblíţila. 3.3 Podmínky přijímání ţáků ke vzdělávání Program je určen pro ţáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. Při přijímání ţáků ke vzdělávání jsou rozhodující následující kritéria: 1. zdravotní způsobilost ţáka ke vzdělávání /potvrdí na přihlášce registrující lékař/: - u ţáka se nesmí vyskytovat závaţnější poruchy funkcí nosného a pohybového aparátu, zejména páteře, dolních a horních končetin, - chronická a alergická onemocnění dýchacích orgánů, srdce a cév, kůţe rukou a obličeje, - záchvatové a epileptické stavy, - nervové choroby provázené poruchami pohybových funkcí a koordinace, - přecitlivělost na chemická a mechanická dráţdidla /saponáty, prach a podobně/, - poruchy čichu, chuti a sluchu, 6

7 - značné sklony k obezitě. Bez splnění zdravotních předpokladů nemůţe být ţák přijat, ani kdyby vyhověl bodům prospěch ze základní školy v předmětech český jazyk, cizí jazyk 1, cizí jazyk 2, dějepis, občanská nauka, zeměpis, matematika, přírodopis, fyzika, chemie /případně jim na roveň postavené předměty podle ŠVP ZŠ/. Nejlepší získaný průměr se hodnotí sto body, za kaţdou dobrou, dostatečnou a nedostatečnou /nepředpokládá se/ se body odečtou. 3. chování v základní škole: při známce 2 nebo 3 se odečítají body 4. hodnocení ze ZŠ: při vynikajícím hodnocení se body přičítají, při horším neţ průměrném odečítají. Body získané podle odstavců 2. aţ 4. se sečtou a sestaví se pořadí. Ţáci z 9. ročníku s nejvýše chvalitebnými, chováním velmi dobrým a nejvyšším počtem bodů budou přijati bez přijímací zkoušky, ostatní ji vykonají. Přijímací zkouška má podobu pohovoru, jejím účelem je zjistit, zda má ţák pro obor předpoklady, jaké jsou jeho vyjadřovací schopnosti a jak zvládne jednoduchou rozhodovací situaci. Při nástupu do školy dokládá ţák zdravotní způsobilost předloţením zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství. Konkrétní podmínky pro přijetí vyhlašuje na kaţdý školní rok ředitelka školy a zveřejňuje je způsobem stanoveným platnými právními předpisy. 3.4 Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaţeného vzdělání, stupeň dosaţeného vzdělání Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou a doloţeno vysvědčením o maturitní zkoušce. Úspěšným ukončením vzdělávacího programu ţák dosáhne středního vzdělání s maturitní zkouškou. 4 Charakteristika vzdělávacího programu 4.1 Na začátku bylo všechno trochu jinak Dne 1. září 1955 vznikla v bezprostřední blízkosti Teplických skal učňovská škola. Provozovaly ji Restaurace a jídelny Náchod a připravovaly v ní své budoucí zaměstnance - kuchaře a číšníky. Poměrně brzy vedle nich začala škola vychovávat i pekaře a cukráře. Vývoj se nezastavil a z učňovské školy se stalo Střední odborné učiliště společného stravování, Teplice nad Metují, Střmenské podhradí 218. Zájem o něj byl tak velký, ţe pro ţáky z Trutnovska vzniklo ve Vrchlabí odloučené pracoviště pro teorii i praxi. Význačným okamţikem v ţivotě školy je 1. září byl otevřen 1. ročník nástavbového studia Společné stravování pro absolventy oborů kuchař, číšník a cukrář. V té době také probíhala /a zhruba po dvou letech skončila/ tolik potřebná rekonstrukce školy. Na ni s malým časovým odstupem navázala přístavba domova mládeţe, rekonstrukce školní kuchyně a během školních prázdnin 2006/2007 bylo vybudováno zcela nové a náročným hygienickým předpisům vyhovující zázemí školní kuchyně. Jméno školy je v gastronomické oblasti dobře známé a je spojeno s řadou úspěchů, kterých ţáci v průběhu let dosáhli. Za všechny kuchaře lze jmenovat Josefa Rychtra. Opakovaně bodoval v národní soutěţi Gastro Junior Brno - nejprve obsadil třetí, v následujícím roce druhé místo. Z juniorského EUROGASTRO 2000 si s ostatními členy českého týmu přivezl z Varšavy zlatou medaili. Barmanská soutěţ Labský pohár přinesla vítězství za nejlepší obchodní název soutěţního nápoje, Mattoni Grand Drink a Martini Bacardi CUP prvenství a pohár za připravený nápoj Vojtěchu Novákovi. Číšníci-servírky získali na veletrhu HORECA ve Veletrţním paláci v Praze první místo za nejlepší slavnostní tabuli. Je logické, ţe dobří ţáci musí mít dobré učitele. Dokladem o tom je Cena M. D. Rettigové, kterou pro školu vybojovalo druţstvo učitelů /dříve mistrů/ odborného výcviku. Uvedené skutečnosti mohou budit dojem, ţe škola ţije poklidným aţ idylickým ţivotem. Realita je ovšem jiná. Legislativní úpravy z konce minulého tisíciletí měly za následek, ţe škola přišla o prostory i ţáky ve Vrchlabí. Výuka kuchařů a číšníků se navíc v té době stala módním doplňkem /a dluţno říci záchranou/ pro málo ţádané obory nejrůznějšího zaměření. Nástavbové studium, ač bylo atraktivní, nedokázalo kompenzovat tak velký úbytek učňů. Následovalo rozhodnutí zřizovatele utlumit obor cukrář a omezit nástavbu. Počet ţáků přijímaných do oboru cukrář byl během tří let zredukován na nulu, nástavbové studium mohlo být otevíráno jedenkrát za dva roky. Nejtěţší zásah přišel v podobě nového školského zákona: střední odborná učiliště nemohou poskytovat nástavbové vzdělání! Situace byla jasná - buď Střední odborné učiliště společného stravování, Teplice nad Metují, Střmenské podhradí 218, najde program, který mu umoţní nástavbu mít, nebo Teplice nad Metují o svou střední školu přijdou. Postupně se objevovaly různé varianty 7

8 řešení, ale rychle braly za své. Doména školy - oborová čistota - se s ohledem na profesní zaměření pedagogického sboru i vybavení začala projevovat jako silně komplikující faktor. Jiná cesta neţ gastronomie nebyla moţná. Nakonec byl zvolen ten nejefektivnější, ale vzhledem ke konkurenci nejobtíţněji realizovatelný tah - rozšířit vzdělávací nabídku o Hotelnictví a turismus. Trvalo tři roky, neţ se podařilo záměr prosadit, ale vyšlo to! Dnem 1. září 2008 zahajuje svou činnost Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují /SŠHSS/. Přebírá pomyslnou štafetu Středního odborného učiliště společného stravování, Teplice nad Metují, Střmenské podhradí 218. Dobrá pověst, kvalita a více neţ padesátiletá tradice je motivem i závazkem. 4.2 Současnost - vzdělávací, stravovací a ubytovací sluţby Vzdělávací sluţby Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují má ve svém programu vzdělávání v oborech s výučním listem i s maturitní zkouškou. Tradičně vzdělává v tříletých oborech kuchaře a číšníky, servírky. Dvouletá denní a tříletá dálková nástavba je určena jim a jejich kolegům cukrářům pro výrobu. Hotelnictví daný gastronomický směr doplňuje a kompletuje. Díky němu můţe být vzdělávání koncipováno jako prostupné - ţákům s vynikajícími výsledky v oborech s výučním listem je umoţněn přestup do čtyřletého maturitního oboru. Ten, kdo tempu v původně zvoleném hotelnictví nestačí, můţe přejít do oboru s výučním listem. Maturitní zkoušku přesto prostřednictvím nástavby můţe mít. Její dosaţení trvá o rok déle, ale vzhledem k vyšší vyzrálosti ţáka a jeho silnější motivaci je reálné. Popsaný model škola zachová i v budoucnu, kdy bude zpracován školní vzdělávací program pro učební obory. Teoretické vyučování je koncipováno tak, aby byly naplněny poţadavky dané učebními dokumenty u všech ţáků alespoň v základním rozsahu. V jednotlivých předmětech mohou učitelé stanovit minima, která musí splnit i slabší ţák. Jsou zohledňovány dysfunkce, učitelé připravují doučování, pro vyšší ročníky a nástavbu konzultace. Pokračuje hledání cest k rozšíření spolupráce s rodiči, aby působení bylo komplexnější a přineslo větší efekt. Na opačném konci spektra stojí ţáci nadaní. V podmínkách gastronomických oborů tím rozumíme nadání pro obor - šikovné ruce, kreativitu, kombinační a organizační schopnosti. Úkolem učitelů praktického vyučování je takové ţáky vyhledat a pracovat s nimi zejména formou přípravy k různým stupňům soutěţí. Obor hotelnictví stojí svým zaměřením o stupeň výše a lze předpokládat, ţe mezi ţáky budou jedinci s nadáním jak pro praktické, tak pro teoretické vzdělávání. Kromě výše uvedených činností odborného zaměření jim budou nabídnuty krouţky a individuální aktivity k rozvoji talentu, účast v soutěţích a v SOČ. Stravovací a ubytovací sluţby Jednou z dalších činností, které SŠHSS vykonává, je poskytování stravovacích sluţeb. Ţáci pod vedením učitelů odborného výcviku připravují snídaně, obědy a večeře určené jejich spoluţákům a zaměstnancům školy. Celodenní strava je určena ubytovaným ţákům, obědy dojíţdějícím. Strava se přihlašuje, mění a odhlašuje prostřednictvím stravovací karty, kterou si ţák na začátku vzdělávání pořídí a na konci vrátí. Běţně je k dispozici výběr ze dvou polévek a tří hlavních pokrmů, v době ověřovacích a závěrečných zkoušek je ještě širší. Vyţaduje-li to zdravotní stav ţáka, jsou připravována i dietní jídla. Strávníky obsluhují ţáci-číšníci, servírky ve školní restauraci /mimochodem - ta je nejatraktivnějiším sálem v Teplicích nad Metují!/. Ubytování zajišťuje domov mládeţe ţákům, kteří jsou ze vzdálenějších nebo dopravně hůře obsluhovaných míst. Přihláška do domova mládeţe má charakter smlouvy a platí jeden školní rok. Při volné kapacitě je moţné ubytovat ţáky na kratší dobu /např. během zimního období/. Domov mládeţe je v provozu od nedělního podvečera do pátečního odchodu ţáků na snídani. Pokoje mají jedno aţ tři lůţka, v kaţdém patře je kuchyňka a sociální zařízení. Ţákům jsou k dispozici 2 klubovny. V době čekání na spoje je mohou uţívat i dojíţdějící ţáci. O smysluplné vyuţití volného času a přípravu na vyučování ţáků se starají vychovatelé. V rámci reţimu dne chodí pod jejich vedením ţáci do posilovny, počítačové učebny, vyuţívají tenisových kurtů v areálu školy, které zapůjčilo město, podnikají výlety do okolí, navštěvují kulturní představení, jezdí do bazénu, připojují se k ekologickým a charitativním aktivitám a podobně. Domov mládeţe je jedním z dalších míst školy, které napomáhá k překonání genderových stereotypů. 4.3 Zapojení školy do společenského ţivota Tím, ţe stojí škola na samém okraji Teplic nad Metují, rozhodně není řečeno, ţe stojí na okraji společenského dění nebo dokonce mimo něj. Je známá svým uměním zajistit a připravit 8

9 gastronomickou část jakéhokoliv významného společenského setkání od oslav narozenin, výročí vzniku obcí a měst, setkání význačných osobností aţ po pořady s charitativním posláním. Počet opravdu význačných akcí v průměru překračuje 10 ročně. Z poslední doby lze jmenovat návštěvu prezidenta ČR Václava Klause v Broumově, Regionální konferenci Dobrovolného svazku obcí Broumovska, Charitativní akce Davida Novotného, Celostátní setkání ředitelů uměleckých škol ČR a Setkání účastníků mezinárodního projektu Leonardo da Vinci. Kaţdoročně pořádá Gastroden jako přehlídku dovedností ţáků. Je určen nejen moţným zájemcům z devátého ročníku základních škol, ale i veřejnosti. O důleţitých okamţicích svého ţivota informuje SŠHSS veřejnost příspěvky do regionálního tisku. K tradičním aktivitám patří účast na Květinovém dni, Světlušce, Šanci a dalších humanitárních sbírkách. Kaţdoročně se v rámci školy koná sbírka na konto Adventních koncertů. 4.4 Proč si vybrat právě nás Uvedená charakteristika školy zahrnuje jen to, co je nejpodstatnější a nejcharakterističtější. Nezmiňuje se o plánované spolupráci se zahraničím, o bohatých vztazích k Asociaci kuchařů a cukrářů, České barmanské asociaci a dalším subjektům, nezachází do podrobností o odborných soutěţích. Ten, kdo pozorně četl, ví, ţe umíme čelit nejrůznějším nepříznivým vlivům a obhájit své zájmy a postavení. Jsme houţevnatí, důslední i cílevědomí, otevření, vstřícní a nároční. Jsme připraveni své ţáky pro ţivot vybavit vším, co sami dokáţeme. 4.5 Charakteristika ŠVP Hotelnictví pro ţivot Školní vzdělávací program s motivačním názvem Hotelnictví pro ţivot, č. j. 72/2008/Ř ze dne /ŠVP/ vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání M/01 Hotelnictví, vydaného MŠMT dne , č. j / Je výsledkem propojení teoretických poznatků /z literatury a seminářů/ s dosavadními zkušenostmi z jiných oborů vzdělání, kreativitou a invencí pedagogického sboru. Lze ho charakterizovat jako otevřený dokument, jehoţ posláním je vytvořit kvalitní rámec oboru Hotelnictví, vyučovanému od 1. září Je velmi pravděpodobné, ţe se v průběhu realizace objeví faktory, s nimiţ ŠVP nepočítá, kaţdý rok zkušeností naznačí nové moţnosti v přesazích mezi předměty a podobně. Tyto skutečnosti budou průběţně zaznamenávány, vyhodnocovány a vţdy před začátkem školního roku promítnuty do ŠVP. O formě změny /dodatkem či jinak/ rozhodne rozsah a závaţnost kroku. Základním principem ŠVP je takové působení na ţáka, které umoţní rozvoj jeho osobnosti. K dosaţení stanovených cílů vedou různé metody. Za nejvýraznější z nich povaţuje SŠHSS příklad. Proto dbá na udrţení klimatu, které je k ţákovi vstřícné a otevřené. Nástrojem k úspěchu je důslednost a přiměřená náročnost včetně stanovení dílčích cílů v zóně nejbliţšího vývoje. Rozhodující je individuální přístup k ţákovi, ochota naslouchat mu a řešit obtíţné situace ve spolupráci s rodiči. Odborný růst ţáka povaţuje škola za rovnocenný osobnostnímu. V rámci ŠVP byla část disponibilních hodin RVP pouţita k posílení praktických cvičení. Připravenost v tomto směru můţe výrazně usnadnit vstup absolventů do pracovního procesu a sníţit riziko negativních sociálních projevů. V rámci ŠVP se realizuje teoretické a praktické vyučování. Aby byly v gastronomii vytvořeny a upevněny správné dovednosti a návyky, je teoretické doplněno praktickými cvičeními po dobu tří let a odbornými praxemi v reálném provozu v kaţdém ročníku. Praktická cvičení k technologii se konají ve cvičné kuchyni, školní kuchyni a kuchyňce, praktická cvičení ke stolničení ve školní jídelně a v kavárně, odborná praxe na smluvních pracovištích. Ke zprostředkování učiva jsou vyuţívány především tyto metody: - výklad učiva - řízený rozhovor - diskuse - práce s učebnicí/textem - poslech ukázek - ukázky pracovních operací - samostatná práce - práce ve dvojicích - skupinová práce - referáty, prezentace - práce s počítačem. Součástí vzdělávání jsou exkurze, přednášky a besedy s odborníky z praxe. 9

10 4.6 Způsob a kritéria hodnocení ţáků Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou: - vzdělávání a chování ţáků se hodnotí průběţně, - při hodnocení je třeba přihlíţet k věkovým zvláštnostem ţáků, uplatňovat přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči ţákům, - hodnocení musí být věcné, jednoznačné a ţákům srozumitelné, nelze směšovat hodnocení vědomostí a chování, řídí se předem stanovenými kritérii, Hodnocení výsledků vzdělávání ţáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací. O prospěchu nebo kázeňských problémech informují zákonného zástupce učitelé jednotlivých předmětů, třídní učitel /TU/ v případě trvale slabých výkonů, při třídních schůzkách, TU prokazatelným způsobem v případě zhoršení ţáka nebo tehdy, jestliţe o to zákonní zástupci poţádají. Hlavní zdroje hodnocení - soustavné diagnostické pozorování /aktivita, spolupráce, schopnost přesně a jasně odpovídat, formulovat myšlenky, domácí příprava, odpovědnost, svědomitost atd./, - ústní zkoušení ţáků, - písemné prověrky a testy, odborné projekty, seminární práce, - protokoly o laboratorních cvičeních, -prověrky dovednosti a ověřovací zkoušky /v případech, kdy je cílem vzdělávání osvojení konkrétních dovedností/, hodnotí se přesnost, rychlost, správnost, kvalita, dodrţování zásad BOZ ţáků a hygieny práce, - referáty, zprávy z exkurzí, - orientace ţáků v technické dokumentaci, - výkonnost v poţadovaných disciplínách a hrách /sportovní výkony v TEV/. Hodnocení prospěchu ţáka Výsledky vzdělávání ţáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se hodnotí v průběţné i závěrečné klasifikaci stupni prospěchu: ústní zkouška: stupeň 1 - výborný: plné zvládnutí učiva, porozumění učivu, schopnost zařadit ho do systému, samostatnost při práci s učivem stupeň 2 - chvalitebný: plné zvládnutí učiva, porozumění učivu, drobnější chyby v interpretaci, samostatnost při práci s učivem stupeň 3 - dobrý: zvládnutí učiva, schopnost orientovat se v problematice, reaguje na doplňovací otázky, při práci s učivem potřebuje poradit stupeň 4 - dostatečný: zvládnutí učiva s obtíţemi, horší orientace v problematice, na doplňovací otázky reaguje těţkopádně, při práci s učivem potřebuje pomoc stupeň 5 - nedostatečný: nezvládnutí učiva, chybí základní orientace v problematice, na doplňovací otázky reaguje chybně nebo vůbec, nedokáţe vyuţít ani příkladů z praxe písemná zkouška: U psaných zkoušek se uţívá bodovací systém, který umoţní objektivnější hodnocení. Základní schéma pro hodnocení: stupeň 1 - výborný: plný počet bodů stupeň 3 - dobrý: při lichém počtu bodů je dolní hranicí jejich nadpoloviční většina, při sudém polovina stupeň 5 - nedostatečný: méně neţ čtvrtina dosaţitelných bodů. Šíři intervalu pro všechny stupně stanoví vyučující a oznámí ji před započetím práce ţákům. V předmětech, kde nelze body pouţít /např. písemné práce z jazyků /, se hodnotí dodrţení tématu, šíře záběru, rozsah znalostí, logická výstavba, úroveň vyjadřování, mnoţství chyb. Hodnocení chování ţáka V denní formě vzdělávání se chování ţáka hodnotí těmito stupni: stupeň 1 - velmi dobré stupeň 2 - uspokojivé stupeň 3 - neuspokojivé Klasifikaci ţáků navrhuje třídní učitel po projednání v pedagogické radě. Při klasifikaci chování třídní učitel vychází z toho, jak ţák plní ustanovení školního řádu, provozního řádu, případně dalších řádů školy a dodrţuje zásady BOZ ve škole. Opírá se o své poznatky, poznatky ostatních vyučujících, vychovatelů a ostatních zaměstnanců. Bere v úvahu zápisy v ţákovské kníţce a třídní knize. Při klasifikaci chování se přihlíţí k věku, mravní a rozumové vyspělosti ţáka a k předchozím kázeňským opatřením. Po podmíněném vyloučení ze školy se klasifikuje 3. stupněm. Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování: stupeň 1 - velmi dobré: ţák uvědoměle dodrţuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení 10

11 školního řádu a dalších řádů školy. Výjimečně se můţe dopustit méně závaţného přestupku. stupeň 2 - uspokojivé: chování ţáka je v podstatě v souladu s pravidly chování a s ustanovením školního řádu a dalších řádů školy. Dopustí se závaţnějšího přestupku nebo opakovaně porušuje řády. Ţák je přístupný výchovnému působení a snaţí se své chyby napravit. stupeň 3 - neuspokojivé: ţák se dopustí závaţného přestupku proti elementárním pravidlům chování, školnímu řádu a ostatním řádům školy. I po předchozím kázeňském opatření porušuje principy mravnosti a humanity. Celkové hodnocení ţáka na konci 1. a 2. pololetí Celkové hodnocení vyjadřuje souhrnné výsledky vzdělávání ţáka za pololetí školního roku, musí být všestranné, tj. v oblasti výsledků vzdělávání přihlíţet ke všem vědomostem, dovednostem a schopnostem ţáka, které za hodnocené období projevil, a v oblasti chování přihlíţet ke všem jeho projevům za hodnocené období. Ţák je na konci 1. a 2. pololetí hodnocen takto: a) prospěl s vyznamenáním b) prospěl c) neprospěl Ţák prospěl s vyznamenáním, nemá-li v ţádném povinném vyučovacím předmětu prospěch horší neţ stupeň 2 - chvalitebný a průměrný prospěch z povinných předmětů nemá horší neţ 1,50 a jeho chování je hodnoceno jako velmi dobré Ţák prospěl, není-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 - nedostatečný Ţák neprospěl, je-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 - nedostatečný. Doplňkové a mimořádné zkoušky Zamešká-li ţák více neţ 25% z odučených hodin za klasifikační období, rozhodnou vyučující jednotlivých předmětů o konání doplňkových zkoušek, jestliţe zamešká 50 % a více z odučených hodin za klasifikační období, koná doplňkové zkoušky. Ţákovi, který v průběhu pololetí nezvládl, bude ve výjimečných případech před klasifikační poradou umoţněno prokázat doplnění znalostí z daného předmětu tím, ţe bude přezkoušen z látky celého pololetí. Mimořádné zkoušky se zúčastní další vyučující jako přísedící. Vyhoví-li ţák poţadavkům, můţe být hodnocen celkově stupněm 4 - dostatečný. Úplné znění klasifikačního řádu je uvedeno ve Školním řádu Střední školy hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují /dále ŠŘ/. Klasifikační řád schválila školská rada dne 23. června Přestupy ţáků Přestup z oboru M/01 Hotelnictví do oboru H/01 Kuchař-číšník bude povolen ţákovi, který nezvládne tempo zvolené pro maturitní obor. Všeobecné předměty mu budou uznány v plném rozsahu, o sloţení a termínech rozdílových zkoušek z odborných předmětů a rozsahu náhradního odborného výcviku /ODV/ rozhodne na základě posouzení vyučujícími ředitelka školy. ODV bude rovněţ klíčovým kritériem pro zařazení ţáka do ročníku vzdělávání /principiálně se předpokládá ročník následující, nejvýše 3./. Přestup v opačném směru /tedy z oboru H/01 Kuchař-číšník do oboru M/01 Hotelnictví bude povolen ţákovi s velmi dobrými výsledky vzdělávání a s předpoklady pro obor. Odborné předměty a tělesná výchova budou uznány v plném rozsahu, o sloţení a termínech rozdílových zkoušek z jazyků, matematiky a dalších všeobecných předmětů rozhodne na základě posouzení vyučujícími ředitelka školy. Předpokládá se, ţe ţák přestoupí do stejného ročníku, který uţ dokončil /např. po skončení 2. ročníku znovu do 2. apod./. Přestup v pololetí bude umoţněn výjimečně ţákovi, který do učebního oboru přešel z jiţ jinde započatého maturitního vzdělávání a jehoţ potenciál by přípravou na závěrečnou zkoušku zůstal nevyuţitý. 4.8 Jiné formy vzdělávání Vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu V souladu s 18 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, rozhodne na základě ţádosti ţáka ředitelka školy o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP), vydaného v souladu s platnou právní úpravou. Vzdělávání bude povoleno pouze ţákům dospělým a vyučeným v oboru, o případné roz- 11

12 šíření okruhu potencionálních ţáků vzdělávaných podle IVP bude rozhodnuto aţ po doběhnutí čtyřletého vzdělávacího cyklu Pomaturitní studium Pomaturitní studium je určeno zájemcům, kteří úspěšně sloţili maturitní zkoušku na jiné střední škole a chtějí si doplnit odbornou sloţku vzdělání. Přesné podmínky pro tento typ studia budou upřesněny aţ po doběhnutí čtyřletého vzdělávacího cyklu. 4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví ţáků Ţáci mají právo na bezpečnost a ochranu zdraví /BOZ/ během školního vzdělávání i při akcích pořádaných školou. Škola vykonává nad ţáky náleţitý dohled, jehoţ smyslem je zajištění bezpečnosti ţáků. Na základě rozhodnutí ředitelky školy ho mohou vykonávat i jiné zletilé osoby, které jsou ke škole v pracovně právním vztahu a řádně poučeny. Polední přestávka je volnem mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Výchovně vzdělávací činnost je přerušena, ţáci odcházejí na oběd a škola dohled nad ţáky nekoná. Bezpečnost ţáků Ţáci mají povinnost dbát o svou bezpečnost, chránit své zdraví a dodrţovat zásady bezpečnosti a poţární ochrany. Případný úraz nebo jinou újmu na zdraví ihned ohlásí. Kromě pravidelných prověrek bezpečnosti zajistí škola řádné a prokazatelné poučení ţáků o bezpečnosti a ochraně zdraví ţáků alespoň v níţe uvedeném rozsahu. Poučení na začátku školního roku: - Seznámení se školním řádem a provozním řádem příslušné učebny - Poučení o bezpečném chování ve třídě, na chodbách, schodišti, v šatně, ve školní jídelně - Poučení o příchodu a odchodu ze školy a o pohybu na veřejných komunikacích - Platí přísný zákaz zasahování do elektrického okruhu a zařízení všeho druhu - Platí zákaz přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním - Postup při úrazu svém nebo spoluţáků - Počínání při nebezpečí vzniku poţáru a při vzniku poţáru. Poučení na začátku 2. pololetí: shodné s poučením na začátku školního roku Poučení před první vyučovací hodinou v předmětu tělesná výchova, praktické cvičení technologie, praktické cvičení obsluha, chemie, fyzika a v počítačových učebnách. Učitelé jednotlivých předmětů seznámí ţáky s reţimem výuky a učeben, nutností zvýšené kázně a moţnými riziky pro zdraví nebo ţivot a s dalšími příkazy a zákazy platnými při vyučování, poučení zaznamenají do třídní knihy. Poučení před činnostmi mimo budovu školy, to je před lyţařským výcvikem, plaveckým výcvikem, školním výletem, exkurzí, vycházkou, brigádou, bruslením a podobně. Ţáky poučí třídní učitel nebo ten, kdo bude nad ţáky vykonávat dohled. Obsahem jsou konkrétní pokyny včetně poučení o potřebném vybavení ţáka. Poučení před prázdninami: styk s cizími osobami, dodrţování dopravní kázně, nebezpečí vzniku poţáru, varování před vlivem návykových látek. Ţák nese za svou bezpečnost spoluodpovědnost. Ochrana zdraví ţáků povinnosti ţáků: a) dodrţovat hygienické, bezpečnostní a dopravní předpisy, b) neprodleně oznámit závaţné skutečnosti o svém zdravotním stavu, které by mohly ohrozit jeho osobu nebo průběh teoretického nebo praktického vyučování /zdravotní omezení, závaţná či infekční onemocnění, alergie apod./, c) celkový vzhled musí být v souladu s hygienickými a bezpečnostními předpisy včetně ochrany zdraví pro pracovníky veřejného stravování a ţáky škol gastronomického zaměření Ţák nese za ochranu svého zdraví spoluodpovědnost. Ochrana ţáků před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí Východiskem k ochraně ţáků je naprosté respektování Zásad vzdělávání /viz Školní řád SŠHSS - ŠŘ/. Ţáci mají právo na anonymní řešení svých problémů a pomoc všech pracovníků školy. Kaţdý má povinnost ihned upozornit na neţádoucí jevy a projevy a pomoci tím zabránit vzniku negativního sociálního prostředí /šikany/ ve skupině nebo ve třídě. K posílení ochrany ţáků je mimo pedagogického působení vyuţíván Program školní metodičky prevence a ve sloţitějších případech pomoc odborných pracovišť. V této oblasti je nezbytně nutná spolupráce s rodiči. Ţáci mají povinnost: a) být slušní, nepouţívat hrubých a uráţlivých výrazů, 12

13 b) nedopouštět se fyzického ani psychického násilí, c) neomezovat svobodu ostatních, d) nezneuţívat informací o ostatních k jejich zesměšňování, poniţování nebo pomlouvání, e) chránit sami sebe před uvedenými jevy tím, ţe je oznámí, ať uţ se budou týkat jich samých nebo jejich spoluţáků, f) vystupovat tak, aby jejich chování vůči druhým nebylo diskriminační, nepřátelské či násilné a aby nesměřovalo k sociálním patologiím /např. gamblerství, alkoholismu, drogám, záškoláctví apod./. Projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí budou posuzovány jako závaţné zaviněné porušení školního řádu. Ţák nese za své chování plnou odpovědnost. Podrobnosti k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků obsahuje školní řád ŠŘ. Primární prevence sociálně patologických jevů u ţáků je zpracována v kapitole Maturitní zkouška Maturitní zkoušku můţe ţák konat po úspěšném dokončení posledního ročníku vzdělávání. Zkouška má část společnou a část profilovou. Ţák úspěšně vykoná maturitní zkoušku, vykoná-li úspěšně kaţdou její část. Společná část maturitní zkoušky obsahuje zkoušku z českého jazyka, zkoušku z cizího jazyka a volitelnou zkoušku. Zkouška z českého jazyka a zkouška z cizího jazyka se skládá z písemné a ústní části. Cizími jazyky jsou anglický jazyk a německý jazyk. Volitelnou zkouškou můţe být matematika nebo občanský základ, zkouška je písemná. Ţák úspěšně vykoná společnou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří povinných zkoušek. Dvě z nich jsou odborné, třetí /volitelná/ můţe mít všeobecný nebo odborný charakter. Zkouška má kombinovanou formu: ústní zkoušku před maturitní komisí a praktickou zkoušku. Ústní zkouška zahrnuje část povinnou a část volielnou. Povinná obsahuje dva odborné předměty - Marketing hotelu /společné označení pro Hotelový provoz a Management a marketing hotelu/ a Podnikání /společné označení pro Ekonomiku a Účetnictví/. Pro volitelnou část si ţák vybere jeden z předmětů Cestovní ruch, Cizí jazyk II nebo Matematika. Praktická zkouška je zaměřena na gastronomii nebo zpracovaní konkrétní problematiky hotelového provozu. Téma bude upřesněno během 2. ročníku vzdělávání. Ţák úspěšně vykoná profilovou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí. Maturitní zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání v SŠHSS. Podmínky i výsledky vzdělávacího procesu jsou monitorovány v rámci autoevaluace. 13

14 5 Začlenění průřezových témat a další vzdělávací a mimoškolní aktivity Průřezová témata Občan v demokratické společnosti, Člověk a ţivotní prostředí, Člověk a svět práce a Informační a komunikační technologie jsou integrujícími články celého vzdělávání a prostupují jím od prvního po poslední ročník. Podíl předmětů na jednotlivých tématech není stejně velký, ale je stejně závaţný. Všechna průřezová témata se průběţně objevují v předmětech Cestovní ruch, Ekonomika, Estetika, Hotelový provoz, Komunikace ve sluţbách, Management a marketing hotelu, Tělesná výchova a Účetnictví. Jiné předměty jsou jejich nositeli samy o sobě /Ekologie, Informační a komunikační technologie, Obsluha, Praktické cvičení, Technologie, Základy společenských věd/. Připojené tabulky zachycují pouze ostatní předměty a konkrétní, které je na průřezová témata navázáno. Principiálně ŠVP prosazuje aplikaci teoretických poznatků průřezových témat do kaţdodenního ţivota ve škole i mimo ni. Příkladem je příprava ţáků k soutěţím a účast na gastronomických akcích. Ţáci si při nich ověří svou schopnost přiměřeným způsobem reagovat na nejrůznější podněty a poţadavky, akceptovat stanoviska druhých, přijímat kritiku, vyslovovat se k daným záleţitostem kultivovaně, tříbit si názor v diskusi, citlivě reagovat na potřeby ostatních, zbavit se předsudků. Jsou postaveni do role, kdy za ně mluví jejich práce a poznávají, ţe o úspěchu rozhodují zdánlivé maličkosti, včetně pořádku na pracovišti a pouţívání technologií a materiálů šetrných vůči ţivotnímu prostředí. Příprava na akce se neobejde bez vyuţití informační a komunikační technologie. To je dokladem toho, ţe se i zde otevírá prostor k realizaci průřezových témat a prověřování klíčových o odborných kompetencí. Občan v demokratické společnosti Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace ţáků, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování demokracie. Nejde však pouze o postoje, hodnoty a jejich preference, ale také o budování občanské gramotnosti ţáků, tj. osvojení si faktické, věcné a normativní stránky jednání odpovědného aktivního občana. Výchova k demokratickému občanství se netýká jen společenskovědní oblasti vzdělávání, v níţ se nejvíce realizuje, ale prostupuje celým vzděláváním a nezbytnou podmínkou její realizace je také demokratické klima školy, otevřené k rodičům a k širší občanské komunitě v místě školy. Pokrytí předmětem Ekonomika Účetnictví Estetika Tělesná výchova Cestovní ruch Hotelový provoz Management a marketing hotelu Základy společenských věd Ekologie Informační a komunikační technologie Komunikace ve sluţbách Integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk Postavení češtiny mezi ostatními evropskými jazyky, Zpravodajské útvary, Druhy vět z komunikačního hlediska Dějepis Starověk, Evropa ve středověku, Revoluční změny ve světě v 18. a 19. století, Národní hnutí v Evropě, Sociální struktura společnosti Literatura Vývoj české a světové literatury od starověku po evropské baroko (do 17. století) Obsluha Základní pojmy, předpisy a stručná historie pohostinství 14

15 2. ročník Český jazyk Reklama, inzerce, Monolog a dialog Dějepis Období 1. republiky, Totalitní reţimy v Evropě, 2. světová válka, Svět v blocích, Komunistická diktatura v Československu, USA - světová supervelmoc, Rozpad sovětského bloku, Současné společenské úspěchy a problémy Literatura Vývoj české a světové literatury od období klasicismu do přelomu 18. a 19. století 3. ročník Český jazyk Propagace, Úřední dopis, Referát, diskuse 1. cizí jazyk Já, škola, má budoucnost 2. cizí jazyk Pamětihodnosti a zajímavosti hlavního města příslušné jazykové oblasti Literatura Vývoj české a světové literatury od české moderny po 50. léta 20. století 4. ročník Český jazyk Úvaha, Komunikační situace, Ţurnalistika Literatura Vývoj české literatury od 60. let 20. století po současnost Člověk a ţivotní prostředí Udrţitelný rozvoj patří mezi priority EU i naší republiky. Nezbytným předpokladem realizace je příprava ţáků k myšlení a jednání v souladu se základními principy takového rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udrţení kvality ţivotního prostředí a jeho jednotlivých sloţek a k úctě k ţivotu ve všech jeho formách. Průřezové téma Člověk a ţivotní prostředí se podílí na zvyšování gramotnosti pro udrţitelnost rozvoje. Environmentální vzdělávání a výchova poskytuje ţákům znalosti a dovednosti potřebné pro pochopení principu udrţitelnosti, podněcuje aktivní integrovaný přístup k realitě a ovlivňuje etické vztahy k prostředí. V souvislosti s jejich odborným vzděláváním poukazuje na vliv pracovních činností a vyuţívání techniky na ţivotní prostředí, zdraví a kvalitu ţivota. Cílem průřezového tématu Člověk a ţivotní prostředí je vést ţáky k tomu, aby - pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi lokálními, regionálními a globálními environmentálními problémy, - chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a ţivot, - porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve vztahu k udrţitelnému rozvoji, - respektovali principy udrţitelného rozvoje, - získali přehled o způsobech ochrany přírody, o pouţívání technologických, ekonomických a právních nástrojů pro zajištění udrţitelného rozvoje, - samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace v přímých kontaktech s prostředím a z různých informačních zdrojů, - pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snaţili se aktivně podílet na řešení environmentálních problémů, - osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k ţivotnímu prostředí v osobním a profesním jednání, - dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí, - osvojili si zásady zdravého ţivotního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví. Pokrytí předmětem Ekonomika 15

16 Účetnictví Estetika Fyzika Tělesná výchova Cestovní ruch Praktické cvičení technologie Technologie Obsluha Praktické cvičení obsluha Hotelový provoz Management a marketing hotelu Komunikace ve sluţbách Pokrytí projektem Od PET lahví k zimní bundě Určen pro 1. ročník Integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk Obecné poznatky o češtině, Popis, Zpravodajské útvary 3. ročník 1. cizí jazyk Směry turismu Dějepis Starověk, Evropa ve středověku, Humanismus a renesance, Průmyslová revoluce Chemie Obecná chemie, Organická chemie, Chemie a ţivá hmota Literatura Lidová slovesnost, Vývoj české a světové literatury od starověku po evropské baroko (do 17. století) Literatura Vývoj české a světové literatury od české moderny po 50. léta 20. století 2. ročník 2. cizí jazyk Znáte své město a okolí? (příroda, památky, zvláštnosti, sluţby) Dějepis Období 1. republiky, Třetí svět, Současné společenské úspěchy a problémy Fyzika Mechanika, Termika Literatura Vývoj české a světové literatury od období klasicismu do přelomu 18. a 19. století 4. ročník Literatura Vývoj české literatury od 60. let 20. století po současnost Člověk a svět práce Jedním ze základních cílů vymezených ŠVP je příprava takového absolventa, který má určitý odborný profil a díky němu se dokáţe úspěšně prosadit na trhu práce i v ţivotě. Průřezové téma Člověk a svět práce doplňuje znalosti a dovednosti ţáka získané v odborném vzdělávání o poznatky a dovednosti související s jeho uplatněním ve světě práce. Pomohou mu při rozhodování o další profesní a vzdělávací orientaci, při vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních práv. 16

17 Pokrytí předmětem Hotelový provoz Ekonomika Účetnictví Estetika Fyzika Cestovní ruch Praktické cvičení technologie Technologie Obsluha Praktické cvičení obsluha Management a marketing hotelu Komunikace ve sluţbách Integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk Obecné poznatky o češtině, Popis, Druhy vět z komunikačního hlediska 2. ročník Český jazyk Slovní zásoba Dějepis Průmyslová revoluce, Sociální struktura společnosti Literatura Lidová slovesnost, Vývoj české a světové literatury od starověku po evropské baroko (do 17. století) 2. cizí jazyk Práce a zdraví Dějepis Období 1. republiky, Totalitní reţimy v Evropě, Komunistická diktatura v Československu, Třetí svět, Rozpad sovětského bloku, Současné společenské úspěchy a problémy, Společenský a ekonomický přínos studovaného oboru Literatura Vývoj české a světové literatury od období klasicismu do přelomu 18. a 19. století 3. ročník Český jazyk Úřední dopis, Popis pracovního postupu 4. ročník Český jazyk Ţivotopis 1. cizí jazyk Cestování a turismus Literatura Vývoj české literatury od 60. let 20. století po současnost Informační a komunikační technologie RVP uvádí, ţe jedním z nejvýznamnějších procesů, probíhajících v současnosti v ekonomicky vyspělých zemích, je budování tzv. informační společnosti. Informační společnost je charakterizována podstatným vyuţíváním digitálního zpracovávání, přenosu a uchovávání informací. Technologickou základnou této proměny je vyuţívání prvků moderních informačních a komunikačních technologií. V době budování informační a znalostní společnosti je vzdělávání v informačních a komunikačních 17

18 technologiích nejen nezbytnou podmínkou úspěchu jednotlivce, ale i celého hospodářství. Ze zpracování informací prostředky informačních a komunikačních technologií se stává také významná ekonomická aktivita. Informační a komunikační technologie stále více pronikají i do tradičních sektorů, tj. do průmyslu, zemědělství, prostupují občanskými a společenskými aktivitami, jsou součástí vyuţití volného času. Tento vývoj přináší nové pracovní příleţitosti a zásadně ovlivňuje charakter společnosti - - dochází k přesunu zaměstnanosti nejen do oblasti práce s informacemi, ale i do oblasti sluţeb obecně. Vyhledávání, zpracovávání, uchovávání i předávání informací se stává prakticky nezávislé na časových, prostorových, či kvantitativních omezeních. Informační a komunikační technologie jiţ v současnosti pronikají nejenom do všech oborů, ale také do většiny činností, a to bez ohledu na intelektuální úroveň, na které jsou vykonávány; je tedy zcela nezbytné promítnout poţadavky na práci s prostředky informačních a komunikačních technologiích do všech stupňů a oborů vzdělání. Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií má dnes nejen průpravnou funkci pro odbornou sloţku vzdělání, ale také patří ke všeobecnému vzdělání moderního člověka. Ţáci jsou připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je vyuţívali jak v průběhu vzdělávání, tak při výkonu povolání (tedy i při řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se připravují), stejně jako v činnostech, které jsou a budou běţnou součástí jejich osobního a občanského ţivota. Pokrytí předmětem Hotelový provoz Ekonomika Účetnictví Estetika Fyzika Informační a komunikační technologie Cestovní ruch Management a marketing hotelu Matematika Komunikace ve sluţbách Integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk Práce s jazykovými příručkami Chemie Anorganická chemie 2. ročník Český jazyk Tvarosloví 3. ročník Český jazyk Úřední dopis 4. ročník Český jazyk Ţurnalistika Potraviny a výţiva Potraviny rostlinného původu, Potraviny ţivočišného původu Dějepis Současné společenské úspěchy a problémy 1. cizí jazyk Administrativa a korespondence 18

19 6 Učební plán 6.1 Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání a komunikace RVP Minimální počet vyučovacích hodin za studium Vzdělávací obor ŠVP počet vyučovacích hodin za studium týdně celkem týdně celkem Společenskovědní vzdělávání Přírodovědné vzdělávání Matematické vzdělávání Estetické vzdělávání Vzdělávání pro zdraví Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Ekonomika a podnikání Gastronomie Hotelnictví X X Český jazyk cizí jazyk cizí jazyk Dějepis Základy společenských věd Fyzika 1 33 Ekologie 1 33 Chemie Matematika Literatura Estetika Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika Účetnictví Komunikace ve sluţbách Obsluha Praktické cvičení obsluha Technologie Praktické cvičení technologie Potraviny a výţiva Hotelový provoz Management a marketing hotelu Cestovní ruch X

20 Příprava na maturitní zkoušku X Cestovní ruch Seminář Ročníkový Předmět / ročník I II III IV RVP ŠVP Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk cizí jazyk cizí jazyk Dějepis X X X Základy společenských věd Fyzika X 1 X X 0 1 Ekologie X X 1 X 0 1 Chemie 2 X X X 0 2 Matematika Literatura Estetika * X X X Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Seminář ** X X X X Odborné předměty Ekonomika Účetnictví X Komunikace ve sluţbách * Obsluha X X X Praktické cvičení obsluha X Technologie X X Praktické cvičení technologie X Potraviny a výţiva 2 2 X X X 4 Hotelový provoz X X Management a marketing hotelu X X 2 2 X 4 Cestovní ruch CELKEM * Předmět se vyučuje pouze v 1. pololetí 4. ročníku s dotací 2 hodiny týdně ** Předmět se vyučuje pouze ve 2. pololetí 4. ročníku s dotací 4 hodiny týdně Přehled vyuţití týdnů Činnost I II III IV Výuka dle rozpisu učiva Kurzy Odborná praxe Časová rezerva Příprava k maturitě

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

ŠVP Gastronomické služby. č. j.: 265/2012/ŘŠ

ŠVP Gastronomické služby. č. j.: 265/2012/ŘŠ ŠVP Gastronomické služby č. j.: 265/2012/ŘŠ Ing. Petra Jansová SŠHSS Teplice nad Metují červen 2012 Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1 Základní údaje o škole...4 1.2 Identifikační údaje oboru...4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi... 4 Výsledky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 2 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy. Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) Délka studia

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy. Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) Délka studia Příloha č.1 Pokrytí průřezových témat Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Praktická sestra Název oboru Zdravotnický

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2009 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání 1 Profil absolventa 1.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: 1.2 Uplatnění absolventa v praxi Pedagogika pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 34-56-L/01

Více

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

1. Klíčové kompetence

1. Klíčové kompetence Příloha č.2 Pokrytí kompetencí Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru Zdravotnické

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Příloha č.1 Pokrytí průřezových témat Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání hodnocení předmětů s převahou naukovou - především míra osvojení učiva, požadovaných dovedností a návyků hodnocení předmětů s převahou

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTIKA TÉMATU Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Sociální činnost Most 75-41-M/01, Sociální činnost

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Zdravotnické lyceum Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88,

Více

6 Hodnocení žáků. Klvaňovo gymnázium. Školní vzdělávací program Vade mecum

6 Hodnocení žáků. Klvaňovo gymnázium. Školní vzdělávací program Vade mecum 6 Hodnocení žáků Hodnocení a klasifikace ţáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Cílem hodnocení je poskytnout ţákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níţ získává informace o tom, jak danou problematiku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 63-51-J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V ANGLICKÉM JAZYCE (OKA) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 69-51-H/01

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace 1. Zásady klasifikace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Při hodnocení,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH A FORMA ZÁVĚREČNÉ

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Obsah přednášky: Koncepce kurikula v sekundárním vzdělávání: dvoustupňové kurikulum RVP - ŠVP Střední vzdělávání

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků SZŠ

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků SZŠ Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků SZŠ Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce střední školy je hodnocení

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od

Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od 1.9.2015 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3.2016 Ing.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBOR: ŠVP s účinností od 1. 9. 2015 pro výuku žáků třídy: 1. P ve šk. r. 2015-2016 2. P ve šk. r.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 66-51-E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 7 ROZPRACOVÁNÍ

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Přehled rozpracování

Více

Příloha I.: Stupně aktivity 1

Příloha I.: Stupně aktivity 1 Příloha I.: Stupně aktivity 1 1 MAŇÁK, J. Rozvoj aktivity, samostatnosti a tvořivosti. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 134 s. Příloha II.: Rozvíjení vlastností tvořivosti po stupních 2 2 MAŇÁK, J. Rozvoj

Více

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník.

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník. 8. PŘÍLOHY 8.1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ 8.1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Za první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení. Základní škola je rozdělena na

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více