Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období. Tìsnopisecká zpráva o schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období. Tìsnopisecká zpráva o schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu"

Transkript

1 Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období Tìsnopisecká zpráva o schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu Schválený poøad 6. schùze Poslanecké snìmovny 1. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké snìmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody 2. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 48/1997 Sb., o veøejném zdravotním pojištìní a o zmìnì a doplnìní nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 10/ - druhé ètení 3. Vládní návrh zákona, kterým se mìní nìkteré zákony v souvislosti s pøijetím kontrolního øádu /snìmovní tisk 29/ - druhé ètení 4. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 191/2012 Sb., o evropské obèanské iniciativì /snìmovní tisk 28/ - druhé ètení 5. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službì a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 31/ - druhé ètení 6. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu Èeské republiky a o zmìnì a doplnìní nìkterých dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 62/ - prvé ètení podle 90 odst Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 141/1961 Sb., o trestním øízení soudním (trestní øád), ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákon è. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 418/2011 Sb., o trestní odpovìdnosti právnických osob a øízení proti nim, ve znìní zákona è. 105/2013 Sb. /snìmovní tisk 45/ - prvé ètení 8. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o zmìnì a doplnìní zákona è. 455/1991 Sb., o živnosten- - -

2 ském podnikání (živnostenský zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 47/ - prvé ètení 9. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o zmìnì a doplnìní nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 72/ - prvé ètení 10. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 146/2002 Sb., o Státní zemìdìlské a potravináøské inspekci a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 86/ - prvé ètení 11. Vládní návrh zákona o zdravotnických prostøedcích /snìmovní tisk 87/ - prvé ètení 12. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 252/1997 Sb., o zemìdìlství, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 256/2000 Sb., o Státním zemìdìlském intervenèním fondu a o zmìnì nìkterých dalších zákonù (zákon o Státním zemìdìlském intervenèním fondu), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 98/ - prvé ètení 13. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 477/2001 Sb., o obalech a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o obalech), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 53/ - prvé ètení podle 90 odst Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických smìsích a o zmìnì nìkterých zákonù (chemický zákon), ve znìní zákona è. 279/2013 Sb., a nìkteré další zákony /snìmovní tisk 67/ - prvé ètení podle 90 odst Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zmìnì nìkterých zákonù (autorský zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 151/1997 Sb., o oceòování majetku a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o oceòování majetku), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 70/ - prvé ètení podle 90 odst Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvìtvích a o zmìnì nìkterých zákonù (energetický zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 99/ - prvé ètení podle 90 odst Návrh poslancù Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtìcha Filipa, Stanislava Grospièe, Miloslavy Vostré a Pavla Kováèika na vydání zákona, kterým se zrušují zákon è. 451/1991 Sb., kterým se stanoví nìkteré další pøedpoklady pro výkon nìkterých funkcí ve státních orgánech a organizacích Èeské a Slovenské federativní republiky, Èeské republiky a Slovenské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 279/1992 Sb., o nìkterých dalších pøedpokladech pro výkon nìkterých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním pøíslušníkù Policie Èeské republiky a pøíslušníkù Sboru nápravné výchovy Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 21/ - prvé ètení 18. Návrh poslancù Stanislava Polèáka, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 82/1998 Sb., o odpovìdnosti za škodu zpùsobenou pøi výkonu veøejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úøedním postupem a o zmìnì zákona Èeské národní rady è. 358/1992 Sb., o notáøích a jejich èinnosti (notáøský øád), ve znìní pozdìjších zákonù /snìmovní tisk 23/ - prvé ètení 19. Návrh poslancù Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Františka Laudáta a dalších na vydání ústavního zákona o rozpoètové odpovìdnosti /snìmovní tisk 24/ - prvé ètení 20. Návrh poslancù Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona o pravidlech rozpoètové odpovìdnosti /snìmovní tisk 25/ - prvé ètení 21. Návrh poslancù Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona o zmìnì nìkterých zákonù v souvislosti s pøijetím ústavního zákona o rozpoètové odpovìdnosti a zákona o pravidlech rozpoètové odpovìdnosti /snìmovní tisk 33/ - prvé ètení 22. Návrh poslancù Radima Fialy, Tomia Okamury, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Èernocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiøího Štìtiny na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 235/2004 Sb., o dani z pøidané

3 hodnoty, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 38/ - prvé ètení 23. Návrh poslancù Radima Fialy, Tomia Okamury, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Èernocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiøího Štìtiny na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 235/2004 Sb., o dani z pøidané hodnoty, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 39/ - prvé ètení 24. Návrh poslancù Davida Kádnera, Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Èernocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiøího Štìtiny na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 40/ - prvé ètení 25. Návrh poslancù Davida Kádnera, Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Èernocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiøího Štìtiny na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 145/2010 Sb., o spotøebitelském úvìru, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 41/ - prvé ètení 26. Návrh poslancù Kateøiny Koneèné, Miroslava Grebeníèka, Miroslava Opálky a Stanislava Grospièe na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 59/ - prvé ètení 27. Návrh poslancù Miroslava Grebeníèka, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Marty Semelové a Kateøiny Koneèné na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmìnì a doplnìní dalších zákonù (zákon o vysokých školách), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 60/ - prvé ètení 28. Návrh poslancù Vojtìcha Filipa, Stanislava Grospièe a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o zrušení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými spoleènostmi /snìmovní tisk 66/ - prvé ètení 29. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 190/2004 Sb., o dluho- pisech, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 73/ - prvé ètení 30. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službì a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o dobrovolnické službì), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 76/ - prvé ètení 31. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisù a nìkterých dalších dluhù státu splatných v roce 2014 /snìmovní tisk 78/ - prvé ètení 32. Vládní návrh zákona o kybernetické bezpeènosti a o zmìnì souvisejících zákonù (zákon o kybernetické bezpeènosti) /snìmovní tisk 81/ - prvé ètení 33. Vládní návrh zákona o poskytování služby péèe o dítì v dìtské skupinì a o zmìnì souvisejících zákonù /snìmovní tisk 82/ - prvé ètení 34. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 435/2004 Sb., o zamìstnanosti, ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákon è. 582/1991 Sb., o organizaci a provádìní sociálního zabezpeèení, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 84/ - prvé ètení 35. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 85/ - prvé ètení 36. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmìnì a doplnìní dalších zákonù (zákon o vysokých školách), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 92/ - prvé ètení 37. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení pøedchozího souhlasu návrh rozhodnutí Rady Evropské u- nie, kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/124/ES, Euratom, kterým se na období zavádí zvláštní program Prevence, pøipravenost a zvládání následkù teroristických útokù a jiných rizik spojených s bezpeèností, jakožto souèást obecného programu Bezpeènost a o- chrana svobod /snìmovní tisk 80-E/ - prvé ètení

4 38. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Èeskou republikou a Bosnou a Hercegovinou o spolupráci v boji proti trestné èinnosti, zejména terorismu, nelegálnímu obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizované trestné èinnosti, podepsaná dne 12. záøí 2013 v Sarajevu /snìmovní tisk 63/ - prvé ètení 39. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Èeskou republikou a Státem Izrael o spolupráci v boji proti trestné èinnosti, podepsaná dne 7. øíjna 2013 v Jeruzalémì /snìmovní tisk 65/ - prvé ètení 40. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu návrh na odvolání nìkterých výhrad Èeské republiky k mnohostranným mezinárodním smlouvám v souvislosti se zákonem o mezinárodní justièní spolupráci ve vìcech trestních /snìmovní tisk 68/ - prvé ètení 41. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Èeskou republikou a Republikou Kazachstán o vzájemné právní pomoci v trestních vìcech (Astana, ) /snìmovní tisk 69/ - prvé ètení 42. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pekingská smlouva o ochranì umìleckých výkonù v audiovizi, podepsaná v Ženevì dne 29. dubna 2013 /snìmovní tisk 74/ - prvé ètení 43. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvì o poèítaèové kriminalitì o kriminalizaci èinù rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostøednictvím poèítaèových systémù (Štrasburk, 28. ledna 2003) /snìmovní tisk 75/ - prvé ètení 44. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací zmìna Kjótského protokolu k Rámcové úmluvì Organizace spojených národù o zmìnì klimatu, Rámcová ú- mluva Organizace spojených národù o zmìnì klimatu a Kjótský protokol k Rámcové úmluvì Organizace spojených národù o zmìnì klimatu /snìmovní tisk 79/ - prvé ètení 45. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vy- slovení souhlasu s pøístupem Èeské republiky Úmluva o založení Evropského komunikaèního úøadu (ECO) /snìmovní tisk 93/ - prvé ètení 46. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Èeskou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanìní a zabránìní daòovému úniku v oboru daní z pøíjmu a z majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Bruselu dne 5. bøezna 2013 /snìmovní tisk 94/ - prvé ètení 47. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 48/1997 Sb., o veøejném zdravotním pojištìní a o zmìnì a doplnìní nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 10/ - tøetí ètení 48. Vládní návrh zákona, kterým se mìní nìkteré zákony v souvislosti s pøijetím kontrolního øádu /snìmovní tisk 29/ - tøetí ètení 49. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 191/2012 Sb., o evropské obèanské iniciativì /snìmovní tisk 28/ - tøetí ètení 50. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službì a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 31/ - tøetí ètení 51. Návrh na odvolání èlenù Správní rady Všeobecné zdravotní pojišovny Èeské republiky 52. Návrh na odvolání èlenù Dozorèí rady Všeobecné zdravotní pojišovny Èeské republiky 53. Návrh na volbu èlenù Správní rady Všeobecné zdravotní pojišovny Èeské republiky 54. Návrh na volbu èlenù Dozorèí rady Všeobecné zdravotní pojišovny Èeské republiky 55. Návrh na zmìny ve složení orgánù Poslanecké snìmovny 56. Návrh na volbu èlena Nejvyššího kontrolního úøadu

5 57. Návrh Poslanecké snìmovny na volbu kandidátù na èleny Rady Ústavu pro studium totalitních režimù (2) 58. Návrh na volbu Veøejného ochránce práv 59. Návrh na volbu místopøedsedy Poslanecké snìmovny 60. Žádost vlády Èeské republiky o vyslovení dùvìry 61. Informace o pøeletech a prùjezdech ozbrojených sil jiných státù uskuteènìných pøes území Èeské republiky v 1. pololetí 2013 /snìmovní tisk 16/ 62. Zpráva o životním prostøedí Èeské republiky v roce 2012 /snìmovní tisk 17/ 63. Zpráva o plnìní státního rozpoètu Èeské republiky za 1. pololetí 2013 /snìmovní tisk 19/ 64. Úèetní závìrka a výroèní zpráva o èinnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2012 /snìmovní tisk 20/ 65. Výroèní zpráva o hospodaøení Èeské televize v roce 2012 /snìmovní tisk 22/ 66. Zpráva o vývoji malého a støedního podnikání a jeho podpoøe v roce 2012 /snìmovní tisk 36/ 67. Souhrnná zpráva o èinnosti veøejného ochránce práv za rok 2012 /snìmovní tisk 48/ 68. Výroèní zprávy a úèetní závìrky zdravotních pojišoven za rok 2012 s vyjádøením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výroèních zpráv a úèetních závìrek za rok 2012 jednotlivých zdravotních pojišoven a tabulkovými pøílohami /snìmovní tisk 51/ 69. Výroèní zpráva o hospodaøení Èeského rozhlasu za rok 2012 /snìmovní tisk 52/ 70. Zpráva o stavu zemìdìlství Èeské republiky za rok 2012 /snìmovní tisk 61/ 71. Návrh rozpoètu Státního zemìdìlského intervenèního fondu na rok 2014 /snìmovní tisk 64/ 72. Aktuální situace na Ukrajinì a postoj vlády Èeské republiky 73. Ústní interpelace 74. Návrh Pravidel hospodaøení poslaneckých klubù pro rok Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony /snìmovní tisk 13/ - druhé ètení 76. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony /snìmovní tisk 13/ - tøetí ètení 77. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s pøístupem Èeské republiky Dohoda o zøízení Evropské molekulární biologické laboratoøe, která byla sjednána 10. kvìtna 1973 /snìmovní tisk 34/ - druhé ètení 78. Zpráva vlády o možnostech a postupech øešení kritického stavu nezamìstnanosti v Èeské republice 79. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 477/2001 Sb., o obalech a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o obalech), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 53/ - druhé ètení 80. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 477/2001 Sb., o obalech a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o obalech), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 53/ - tøetí ètení 81. Vládní návrh zákona, kterým se mìní nìkteré zákony v souvislosti se stanovením pøístupu k èinnosti bank, spoøitelních a úvìrních družstev a obchodníkù s cennými papíry a dohledu nad nimi /snìmovní tisk 108/ - prvé ètení podle 90 odst

6 Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období Obsah: 4. února 2014 TÌSNOPISECKÁ ZPRÁVA o 6. schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu konané ve dnech 4. až 18. února 2014 Schùzi zahájil pøedseda PSP Jan Hamáèek. Strana: Øeè pøedsedy vlády ÈR Bohuslava Sobotky Øeè poslance Miroslava Kalouska Usnesení schváleno (è. 85). Øeè ministra prùmyslu a obchodu ÈR Jana Mládka Øeè poslance Martina Kolovratníka Øeè poslankynì Miroslavy Nìmcové Øeè ministra zahranièních vìcí ÈR Lubomíra Zaorálka Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Romana Sklenáka Øeè poslance Jaroslava Faltýnka Øeè poslance Stanislava Grospièe Øeè poslance Martina Kolovratníka Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè pøedsedy vlády ÈR Bohuslava Sobotky Øeè ministra vlády ÈR Jiøího Dienstbiera Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè pøedsedy vlády ÈR Bohuslava Sobotky Øeè poslance Romana Sklenáka Øeè poslance Petra Fialy Øeè poslance Jiøího Zlatušky Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Petra Fialy Øeè poslance Pavla Kováèika Øeè ministra školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR Marcela Chládka Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè ministra školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR Marcela Chládka Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Zbyòka Stanjury Schválen poøad schùze. Øeè poslance Zbyòka Stanjury Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Vojtìch Filip. Øeè poslance Romana Sklenáka Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Romana Sklenáka Øeè poslance Miroslava Kalouska Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Petr Gazdík. 1. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké snìmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Jeronýma Tejce Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Martina Komárka Øeè poslance Radka Vondráèka Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Bohuslava Svobody Øeè poslance Radka Vondráèka Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Františka Adámka Øeè poslance Jana Zahradníka Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Jiøího Miholy

7 Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Matìje Fichtnera Øeè ministrynì pro místní rozvoj ÈR Vìry Jourové Øeè ministra obrany ÈR Martina Stropnického Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Martina Komárka Øeè ministra kultury ÈR Daniela Hermana Øeè poslance Jaroslava Lobkowicze Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Jana Bartoška Øeè poslance Ivana Gabala Øeè poslance Marka Bendy Øeè poslance Františka Laudáta Øeè poslance Štìpána Stupèuka Øeè poslance Stanislava Polèáka Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. 5. února 2014 Další èást schùze øídil pøedseda PSP Jan Hamáèek. Øeè poslance Romana Sklenáka Øeè poslance Václava Snopka Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvìtvích a o zmìnì nìkterých zákonù (energetický zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 99/ - prvé ètení podle 90 odst. 2 Øeè ministra prùmyslu a obchodu ÈR Jana Mládka Øeè poslance Romana Sklenáka Øeè poslance Milana Urbana Øeè poslance Ludvíka Hovorky Øeè ministra prùmyslu a obchodu ÈR Jana Mládka Øeè poslance Milana Urbana Øeè poslance Zbyòka Stanjury Usnesení schváleno (è. 86). Pokraèování v projednávání bodu 1. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké snìmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody Øeè poslance Stanislava Polèáka Usnesení schváleno (è. 87). 11. Vládní návrh zákona o zdravotnických prostøedcích /snìmovní tisk 87/ - prvé ètení Øeè ministra zdravotnictví ÈR Svatopluka Nìmeèka Øeè poslance Jaroslava Krákory Øeè poslankynì Soni Markové Øeè poslance Leoše Hegera Øeè poslankynì Soni Markové Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslance Leoše Hegera Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslance Ludvíka Hovorky Øeè poslance Leoše Hegera Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslance Leoše Hegera Øeè poslance Jiøího Skalického Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Jiøího Štìtiny Øeè poslance Rostislava Vyzuly Øeè poslance Bohuslava Svobody Øeè ministra zdravotnictví ÈR Svatopluka Nìmeèka Øeè poslance Jaroslava Krákory Usnesení schváleno (è. 88). Další èást schùze øídila místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová

8 2. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 48/1997 Sb., o veøejném zdravotním pojištìní a o zmìnì a doplnìní nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 10/ - druhé ètení Øeè ministra zdravotnictví ÈR Svatopluka Nìmeèka Øeè poslance Davida Kasala Øeè poslance Leoše Hegera Øeè poslance Jiøího Koskuby Øeè poslance Ludvíka Hovorky Øeè poslance Bohuslava Svobody Øeè poslance Václava Kluèky Øeè poslance Rostislava Vyzuly Øeè poslance Petra Bendla Øeè poslance Ludvíka Hovorky Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslance Leoše Hegera Øeè poslance Bohuslava Svobody Øeè poslance Ludvíka Hovorky Øeè poslance Petra Bendla Øeè poslance Rostislava Vyzuly Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslance Václava Kluèky Øeè poslance Bohuslava Svobody Øeè poslance Bohuslava Chalupy Øeè poslance Bohuslava Svobody Øeè poslance Romana Sklenáka Øeè poslance Václava Kluèky Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Vojtìch Filip. 7. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 141/1961 Sb., o trestním øízení soudním (trestní øád), ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákon è. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 418/2011 Sb., o trestní odpovìdnosti právnických osob a øízení proti nim, ve znìní zákona è. 105/2013 Sb. /snìmovní tisk 45/ - prvé ètení Usnesení schváleno (è èást). Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Jana Chvojky Øeè poslance Marka Bendy Øeè poslance Bronislava Schwarze Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Jiøího Koskuby Øeè poslance Jiøího Pospíšila Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Usnesení schváleno (è èást). 9. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o zmìnì a doplnìní nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 72/ - prvé ètení í Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè ministra zemìdìlství ÈR Mariana Jureèky Øeè poslance Pavla Kováèika Øeè poslankynì Dany Váhalové Øeè poslankynì Olgy Havlové Øeè poslance Rostislava Vyzuly Øeè poslance Pavla Kováèika Øeè poslance Petra Bendla Øeè poslance Michala Haška Øeè poslance Františka Laudáta Øeè poslankynì Olgy Havlové Øeè místopøedsedy vlády ÈR Pavla Bìlobrádka Øeè ministra zemìdìlství ÈR Mariana Jureèky Øeè poslance Pavla Kováèika Usnesení schváleno (è. 90). Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Petr Gazdík. 8. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o zmìnì a doplnìní zákona è. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 47/ - prvé ètení

9 Øeè ministra dopravy ÈR Antonína Prachaøe Øeè poslance Václava Snopka Øeè poslance Antonína Sedi Øeè ministra dopravy ÈR Antonína Prachaøe Øeè poslance Václava Snopka Usnesení schváleno (è. 91). 10. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 146/2002 Sb., o Státní zemìdìlské a potravináøské inspekci a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 86/ - prvé ètení Øeè ministra zemìdìlství ÈR Mariana Jureèky Øeè poslance Petra Bendla Øeè poslance Josefa Šenfelda Øeè poslance Petra Bendla Usnesení schváleno (è. 92). 12. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 252/1997 Sb., o zemìdìlství, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 256/2000 Sb., o Státním zemìdìlském intervenèním fondu a o zmìnì nìkterých dalších zákonù (zákon o Státním zemìdìlském intervenèním fondu), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 98/ - prvé ètení Øeè ministra zemìdìlství ÈR Mariana Jureèky Øeè poslankynì Margity Balaštíkové Øeè poslance Petra Bendla Usnesení schváleno (è. 93). 13. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 477/2001 Sb., o obalech a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o obalech), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 53/ - prvé ètení podle 90 odst. 2 Øeè ministra životního prostøedí ÈR Richarda Brabce Øeè poslance Pavla Kováèika Øeè poslance Františka Laudáta Øeè poslance Josefa Nekla Øeè poslance Michala Kuèery Øeè poslankynì Kateøiny Koneèné Øeè poslance Jana Zahradníka Øeè poslance Michala Kuèery Øeè ministra životního prostøedí ÈR Richarda Brabce Øeè poslance Josefa Nekla Øeè ministra životního prostøedí ÈR Richarda Brabce Usnesení schváleno (è. 94). 14. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických smìsích a o zmìnì nìkterých zákonù (chemický zákon), ve znìní zákona è. 279/2013 Sb., a nìkteré další zákony /snìmovní tisk 67/ - prvé ètení podle 90 odst. 2 Øeè ministra životního prostøedí ÈR Richarda Brabce Øeè poslance Jaroslava Holíka Usnesení schváleno (è èást). Øeè poslance Jaroslava Holíka Usnesení schváleno (è èást). 15. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zmìnì nìkterých zákonù (autorský zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 151/1997 Sb., o oceòování majetku a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o oceòování majetku), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 70/ - prvé ètení podle 90 odst. 2 Øeè ministra kultury ÈR Daniela Hermana Øeè poslance Jiøího Pospíšila Øeè poslankynì Anny Putnové Usnesení schváleno (è. 96). Další èást schùze øídila místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová

10 17. Návrh poslancù Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtìcha Filipa, Stanislava Grospièe, Miloslavy Vostré a Pavla Kováèika na vydání zákona, kterým se zrušují zákon è. 451/1991 Sb., kterým se stanoví nìkteré další pøedpoklady pro výkon nìkterých funkcí ve státních orgánech a organizacích Èeské a Slovenské federativní republiky, Èeské republiky a Slovenské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 279/1992 Sb., o nìkterých dalších pøedpokladech pro výkon nìkterých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním pøíslušníkù Policie Èeské republiky a pøíslušníkù Sboru nápravné výchovy Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 21/ - prvé ètení Øeè poslankynì Zuzky Bebarové-Rujbrové Øeè poslance Marka Bendy Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè místopøedsedy PSP Vojtìcha Filipa Øeè poslance Stanislava Grospièe Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè ministra zahranièních vìcí ÈR Lubomíra Zaorálka Øeè poslance Petra Fialy Øeè poslance Miroslava Opálky Øeè poslance Vítìzslava Jandáka Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslance Marka Bendy Øeè poslance Karla Schwarzenberga Øeè poslance Jana Farského Øeè poslance Zbyòka Stanjury Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. 6. února 2014 Další èást schùze øídil pøedseda PSP Jan Hamáèek. 37. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení pøedchozího souhlasu návrh rozhodnutí Rady Evropské u- nie, kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/124/ES, Euratom, kterým se na období zavádí zvláštní program Prevence, pøipravenost a zvládání následkù teroristických útokù a jiných rizik spojených s bezpeèností, jakožto souèást obecného programu Bezpeènost a o- chrana svobod /snìmovní tisk 80-E/ - prvé ètení Øeè ministra vnitra ÈR Milana Chovance Øeè poslance Ondøeje Benešíka Usnesení schváleno (è. 97). 38. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Èeskou republikou a Bosnou a Hercegovinou o spolupráci v boji proti trestné èinnosti, zejména terorismu, nelegálnímu obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizované trestné èinnosti, podepsaná dne 12. záøí 2013 v Sarajevu /snìmovní tisk 63/ - prvé ètení Øeè ministra vnitra ÈR Milana Chovance Usnesení schváleno (è èást). Øeè poslance Pavla Holíka Usnesení schváleno (è èást). 39. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Èeskou republikou a Státem Izrael o spolupráci v boji proti trestné èinnosti, podepsaná dne 7. øíjna 2013 v Jeruzalémì /snìmovní tisk 65/ - prvé ètení Øeè ministra vnitra ÈR Milana Chovance Øeè poslance Robina Böhnische Usnesení schváleno (è. 99). 40. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu návrh na odvolání nìkterých výhrad Èeské republiky k mnohostranným mezinárodním smlouvám v souvislosti se zákonem o mezinárodní justièní spolupráci ve vìcech trestních /snìmovní tisk 68/ - prvé ètení

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu 1. Informace ministryně práce a sociálních věcí k aktuální situaci kolem

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu 1. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 990

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 14. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na zkrácení zákonné

Více

PØEHLED LEGISLATIVY PUBLIKOVANÉ VE SBÍRCE ZÁKONÙ V ØÍJNU, LISTOPADU A PROSINCI 2003

PØEHLED LEGISLATIVY PUBLIKOVANÉ VE SBÍRCE ZÁKONÙ V ØÍJNU, LISTOPADU A PROSINCI 2003 Obsah Novela vyhlášky o oznamovací povinnosti podle devizového zákona Novela zákona o úèetnictví Zákon o ochranných známkách Legislativní návrhy projednávané Parlamentem ÈR Vybrané mezinárodní smlouvy

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie a Václava Klausových...

OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie a Václava Klausových... Výroèní zpráva za rok 2005 OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady.......................................................................... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie

Více

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Králický zpravodaj 11/2003-1 Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè BUNKR V OBLEŽENÍ Redakce KZ byla upozornìna na zavážení vchodu a støílen betonového bunkru (K S 16 U DRÁHY) z 2.

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 16. srpna 1999 Èástka 8 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 58. Dodatek

Více

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006 ROČNÍK 15 KVĚTEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 4. 2006 TISK: 29. 4. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 OBSAH 1 Úvod... 5 2 Organizace a øízení Státního ústavu památkové péèe... 13 3 Souhrn hlavních èinností... 23 4 Rozbor

Více

obèanské sdružení 120 00 Praha 2

obèanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2001 N A D Ì J E Varšavská 37 obèanské sdružení 120 00 Praha 2 1 Sociální vylouèení, jeho eliminace a prevence, život s lidskou dùstojností, to jsou pojmy, které se èasto opakují v dokumentech

Více

Přehled zpráv 17.9.2013-18.9.2013

Přehled zpráv 17.9.2013-18.9.2013 Přehled zpráv 17.9.2013-18.9.2013 MÚ Česká Lípa Brněnský deník Stranické menu je hotové. Vybírejte... 4 18.9.2013 Brněnský deník str. 13 Události MÚ Česká Lípa Českobudějovický deník Stranické menu je

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Zpravodaj mìsta. USNESENÍ z 10. schùze RM dne 18.5.2006

Zpravodaj mìsta. USNESENÍ z 10. schùze RM dne 18.5.2006 Zpravodaj mìsta roèník 4. èervenec 2006 Rada mìsta bere na vìdomí: 1. Vyhodnocení nabídek na dodání systému DOLBY do Mìstského Kina. Byla vybrána nejvýhodnìjší nabídka od firmy Drbohlav Kino servis Turnov.

Více

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi 1 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 12. ledna 2015 CENA: 6 KÈ 2 Èeské 7 Budìjovice Ve slévárnì SCB Foundry hasnou pece 9 Ochrana Pøípravy dovolby místopøedsedy našeho svazu Vše, co je s

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky,

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, ROK 2002 Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, praèky a sušièky. Prvotní jsou informace a až

Více

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969 2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Změna: 34/1970 Sb. Změna: 147/1970 Sb. Změna: 125/1973 Sb. Změna:

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Péèe o zdraví Eva Blahušová: PILATESOVA METODA I / Cviète jako superhvìzdy Pilatesova cvièební metoda oslovila i takové hvìzdy, jako je Madonna, Dustin Hoffman, Patrick

Více