Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období. Tìsnopisecká zpráva o schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období. Tìsnopisecká zpráva o schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu"

Transkript

1 Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období Tìsnopisecká zpráva o schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu Schválený poøad 6. schùze Poslanecké snìmovny 1. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké snìmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody 2. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 48/1997 Sb., o veøejném zdravotním pojištìní a o zmìnì a doplnìní nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 10/ - druhé ètení 3. Vládní návrh zákona, kterým se mìní nìkteré zákony v souvislosti s pøijetím kontrolního øádu /snìmovní tisk 29/ - druhé ètení 4. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 191/2012 Sb., o evropské obèanské iniciativì /snìmovní tisk 28/ - druhé ètení 5. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službì a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 31/ - druhé ètení 6. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu Èeské republiky a o zmìnì a doplnìní nìkterých dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 62/ - prvé ètení podle 90 odst Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 141/1961 Sb., o trestním øízení soudním (trestní øád), ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákon è. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 418/2011 Sb., o trestní odpovìdnosti právnických osob a øízení proti nim, ve znìní zákona è. 105/2013 Sb. /snìmovní tisk 45/ - prvé ètení 8. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o zmìnì a doplnìní zákona è. 455/1991 Sb., o živnosten- - -

2 ském podnikání (živnostenský zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 47/ - prvé ètení 9. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o zmìnì a doplnìní nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 72/ - prvé ètení 10. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 146/2002 Sb., o Státní zemìdìlské a potravináøské inspekci a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 86/ - prvé ètení 11. Vládní návrh zákona o zdravotnických prostøedcích /snìmovní tisk 87/ - prvé ètení 12. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 252/1997 Sb., o zemìdìlství, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 256/2000 Sb., o Státním zemìdìlském intervenèním fondu a o zmìnì nìkterých dalších zákonù (zákon o Státním zemìdìlském intervenèním fondu), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 98/ - prvé ètení 13. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 477/2001 Sb., o obalech a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o obalech), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 53/ - prvé ètení podle 90 odst Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických smìsích a o zmìnì nìkterých zákonù (chemický zákon), ve znìní zákona è. 279/2013 Sb., a nìkteré další zákony /snìmovní tisk 67/ - prvé ètení podle 90 odst Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zmìnì nìkterých zákonù (autorský zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 151/1997 Sb., o oceòování majetku a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o oceòování majetku), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 70/ - prvé ètení podle 90 odst Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvìtvích a o zmìnì nìkterých zákonù (energetický zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 99/ - prvé ètení podle 90 odst Návrh poslancù Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtìcha Filipa, Stanislava Grospièe, Miloslavy Vostré a Pavla Kováèika na vydání zákona, kterým se zrušují zákon è. 451/1991 Sb., kterým se stanoví nìkteré další pøedpoklady pro výkon nìkterých funkcí ve státních orgánech a organizacích Èeské a Slovenské federativní republiky, Èeské republiky a Slovenské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 279/1992 Sb., o nìkterých dalších pøedpokladech pro výkon nìkterých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním pøíslušníkù Policie Èeské republiky a pøíslušníkù Sboru nápravné výchovy Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 21/ - prvé ètení 18. Návrh poslancù Stanislava Polèáka, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 82/1998 Sb., o odpovìdnosti za škodu zpùsobenou pøi výkonu veøejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úøedním postupem a o zmìnì zákona Èeské národní rady è. 358/1992 Sb., o notáøích a jejich èinnosti (notáøský øád), ve znìní pozdìjších zákonù /snìmovní tisk 23/ - prvé ètení 19. Návrh poslancù Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Františka Laudáta a dalších na vydání ústavního zákona o rozpoètové odpovìdnosti /snìmovní tisk 24/ - prvé ètení 20. Návrh poslancù Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona o pravidlech rozpoètové odpovìdnosti /snìmovní tisk 25/ - prvé ètení 21. Návrh poslancù Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona o zmìnì nìkterých zákonù v souvislosti s pøijetím ústavního zákona o rozpoètové odpovìdnosti a zákona o pravidlech rozpoètové odpovìdnosti /snìmovní tisk 33/ - prvé ètení 22. Návrh poslancù Radima Fialy, Tomia Okamury, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Èernocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiøího Štìtiny na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 235/2004 Sb., o dani z pøidané

3 hodnoty, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 38/ - prvé ètení 23. Návrh poslancù Radima Fialy, Tomia Okamury, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Èernocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiøího Štìtiny na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 235/2004 Sb., o dani z pøidané hodnoty, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 39/ - prvé ètení 24. Návrh poslancù Davida Kádnera, Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Èernocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiøího Štìtiny na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 40/ - prvé ètení 25. Návrh poslancù Davida Kádnera, Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Èernocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiøího Štìtiny na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 145/2010 Sb., o spotøebitelském úvìru, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 41/ - prvé ètení 26. Návrh poslancù Kateøiny Koneèné, Miroslava Grebeníèka, Miroslava Opálky a Stanislava Grospièe na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 59/ - prvé ètení 27. Návrh poslancù Miroslava Grebeníèka, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Marty Semelové a Kateøiny Koneèné na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmìnì a doplnìní dalších zákonù (zákon o vysokých školách), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 60/ - prvé ètení 28. Návrh poslancù Vojtìcha Filipa, Stanislava Grospièe a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o zrušení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými spoleènostmi /snìmovní tisk 66/ - prvé ètení 29. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 190/2004 Sb., o dluho- pisech, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 73/ - prvé ètení 30. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službì a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o dobrovolnické službì), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 76/ - prvé ètení 31. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisù a nìkterých dalších dluhù státu splatných v roce 2014 /snìmovní tisk 78/ - prvé ètení 32. Vládní návrh zákona o kybernetické bezpeènosti a o zmìnì souvisejících zákonù (zákon o kybernetické bezpeènosti) /snìmovní tisk 81/ - prvé ètení 33. Vládní návrh zákona o poskytování služby péèe o dítì v dìtské skupinì a o zmìnì souvisejících zákonù /snìmovní tisk 82/ - prvé ètení 34. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 435/2004 Sb., o zamìstnanosti, ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákon è. 582/1991 Sb., o organizaci a provádìní sociálního zabezpeèení, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 84/ - prvé ètení 35. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 85/ - prvé ètení 36. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmìnì a doplnìní dalších zákonù (zákon o vysokých školách), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 92/ - prvé ètení 37. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení pøedchozího souhlasu návrh rozhodnutí Rady Evropské u- nie, kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/124/ES, Euratom, kterým se na období zavádí zvláštní program Prevence, pøipravenost a zvládání následkù teroristických útokù a jiných rizik spojených s bezpeèností, jakožto souèást obecného programu Bezpeènost a o- chrana svobod /snìmovní tisk 80-E/ - prvé ètení

4 38. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Èeskou republikou a Bosnou a Hercegovinou o spolupráci v boji proti trestné èinnosti, zejména terorismu, nelegálnímu obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizované trestné èinnosti, podepsaná dne 12. záøí 2013 v Sarajevu /snìmovní tisk 63/ - prvé ètení 39. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Èeskou republikou a Státem Izrael o spolupráci v boji proti trestné èinnosti, podepsaná dne 7. øíjna 2013 v Jeruzalémì /snìmovní tisk 65/ - prvé ètení 40. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu návrh na odvolání nìkterých výhrad Èeské republiky k mnohostranným mezinárodním smlouvám v souvislosti se zákonem o mezinárodní justièní spolupráci ve vìcech trestních /snìmovní tisk 68/ - prvé ètení 41. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Èeskou republikou a Republikou Kazachstán o vzájemné právní pomoci v trestních vìcech (Astana, ) /snìmovní tisk 69/ - prvé ètení 42. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pekingská smlouva o ochranì umìleckých výkonù v audiovizi, podepsaná v Ženevì dne 29. dubna 2013 /snìmovní tisk 74/ - prvé ètení 43. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvì o poèítaèové kriminalitì o kriminalizaci èinù rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostøednictvím poèítaèových systémù (Štrasburk, 28. ledna 2003) /snìmovní tisk 75/ - prvé ètení 44. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací zmìna Kjótského protokolu k Rámcové úmluvì Organizace spojených národù o zmìnì klimatu, Rámcová ú- mluva Organizace spojených národù o zmìnì klimatu a Kjótský protokol k Rámcové úmluvì Organizace spojených národù o zmìnì klimatu /snìmovní tisk 79/ - prvé ètení 45. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vy- slovení souhlasu s pøístupem Èeské republiky Úmluva o založení Evropského komunikaèního úøadu (ECO) /snìmovní tisk 93/ - prvé ètení 46. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Èeskou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanìní a zabránìní daòovému úniku v oboru daní z pøíjmu a z majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Bruselu dne 5. bøezna 2013 /snìmovní tisk 94/ - prvé ètení 47. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 48/1997 Sb., o veøejném zdravotním pojištìní a o zmìnì a doplnìní nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 10/ - tøetí ètení 48. Vládní návrh zákona, kterým se mìní nìkteré zákony v souvislosti s pøijetím kontrolního øádu /snìmovní tisk 29/ - tøetí ètení 49. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 191/2012 Sb., o evropské obèanské iniciativì /snìmovní tisk 28/ - tøetí ètení 50. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službì a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 31/ - tøetí ètení 51. Návrh na odvolání èlenù Správní rady Všeobecné zdravotní pojišovny Èeské republiky 52. Návrh na odvolání èlenù Dozorèí rady Všeobecné zdravotní pojišovny Èeské republiky 53. Návrh na volbu èlenù Správní rady Všeobecné zdravotní pojišovny Èeské republiky 54. Návrh na volbu èlenù Dozorèí rady Všeobecné zdravotní pojišovny Èeské republiky 55. Návrh na zmìny ve složení orgánù Poslanecké snìmovny 56. Návrh na volbu èlena Nejvyššího kontrolního úøadu

5 57. Návrh Poslanecké snìmovny na volbu kandidátù na èleny Rady Ústavu pro studium totalitních režimù (2) 58. Návrh na volbu Veøejného ochránce práv 59. Návrh na volbu místopøedsedy Poslanecké snìmovny 60. Žádost vlády Èeské republiky o vyslovení dùvìry 61. Informace o pøeletech a prùjezdech ozbrojených sil jiných státù uskuteènìných pøes území Èeské republiky v 1. pololetí 2013 /snìmovní tisk 16/ 62. Zpráva o životním prostøedí Èeské republiky v roce 2012 /snìmovní tisk 17/ 63. Zpráva o plnìní státního rozpoètu Èeské republiky za 1. pololetí 2013 /snìmovní tisk 19/ 64. Úèetní závìrka a výroèní zpráva o èinnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2012 /snìmovní tisk 20/ 65. Výroèní zpráva o hospodaøení Èeské televize v roce 2012 /snìmovní tisk 22/ 66. Zpráva o vývoji malého a støedního podnikání a jeho podpoøe v roce 2012 /snìmovní tisk 36/ 67. Souhrnná zpráva o èinnosti veøejného ochránce práv za rok 2012 /snìmovní tisk 48/ 68. Výroèní zprávy a úèetní závìrky zdravotních pojišoven za rok 2012 s vyjádøením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výroèních zpráv a úèetních závìrek za rok 2012 jednotlivých zdravotních pojišoven a tabulkovými pøílohami /snìmovní tisk 51/ 69. Výroèní zpráva o hospodaøení Èeského rozhlasu za rok 2012 /snìmovní tisk 52/ 70. Zpráva o stavu zemìdìlství Èeské republiky za rok 2012 /snìmovní tisk 61/ 71. Návrh rozpoètu Státního zemìdìlského intervenèního fondu na rok 2014 /snìmovní tisk 64/ 72. Aktuální situace na Ukrajinì a postoj vlády Èeské republiky 73. Ústní interpelace 74. Návrh Pravidel hospodaøení poslaneckých klubù pro rok Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony /snìmovní tisk 13/ - druhé ètení 76. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony /snìmovní tisk 13/ - tøetí ètení 77. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s pøístupem Èeské republiky Dohoda o zøízení Evropské molekulární biologické laboratoøe, která byla sjednána 10. kvìtna 1973 /snìmovní tisk 34/ - druhé ètení 78. Zpráva vlády o možnostech a postupech øešení kritického stavu nezamìstnanosti v Èeské republice 79. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 477/2001 Sb., o obalech a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o obalech), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 53/ - druhé ètení 80. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 477/2001 Sb., o obalech a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o obalech), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 53/ - tøetí ètení 81. Vládní návrh zákona, kterým se mìní nìkteré zákony v souvislosti se stanovením pøístupu k èinnosti bank, spoøitelních a úvìrních družstev a obchodníkù s cennými papíry a dohledu nad nimi /snìmovní tisk 108/ - prvé ètení podle 90 odst

6 Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období Obsah: 4. února 2014 TÌSNOPISECKÁ ZPRÁVA o 6. schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu konané ve dnech 4. až 18. února 2014 Schùzi zahájil pøedseda PSP Jan Hamáèek. Strana: Øeè pøedsedy vlády ÈR Bohuslava Sobotky Øeè poslance Miroslava Kalouska Usnesení schváleno (è. 85). Øeè ministra prùmyslu a obchodu ÈR Jana Mládka Øeè poslance Martina Kolovratníka Øeè poslankynì Miroslavy Nìmcové Øeè ministra zahranièních vìcí ÈR Lubomíra Zaorálka Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Romana Sklenáka Øeè poslance Jaroslava Faltýnka Øeè poslance Stanislava Grospièe Øeè poslance Martina Kolovratníka Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè pøedsedy vlády ÈR Bohuslava Sobotky Øeè ministra vlády ÈR Jiøího Dienstbiera Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè pøedsedy vlády ÈR Bohuslava Sobotky Øeè poslance Romana Sklenáka Øeè poslance Petra Fialy Øeè poslance Jiøího Zlatušky Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Petra Fialy Øeè poslance Pavla Kováèika Øeè ministra školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR Marcela Chládka Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè ministra školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR Marcela Chládka Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Zbyòka Stanjury Schválen poøad schùze. Øeè poslance Zbyòka Stanjury Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Vojtìch Filip. Øeè poslance Romana Sklenáka Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Romana Sklenáka Øeè poslance Miroslava Kalouska Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Petr Gazdík. 1. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké snìmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Jeronýma Tejce Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Martina Komárka Øeè poslance Radka Vondráèka Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Bohuslava Svobody Øeè poslance Radka Vondráèka Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Františka Adámka Øeè poslance Jana Zahradníka Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Jiøího Miholy

7 Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Matìje Fichtnera Øeè ministrynì pro místní rozvoj ÈR Vìry Jourové Øeè ministra obrany ÈR Martina Stropnického Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Martina Komárka Øeè ministra kultury ÈR Daniela Hermana Øeè poslance Jaroslava Lobkowicze Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Jana Bartoška Øeè poslance Ivana Gabala Øeè poslance Marka Bendy Øeè poslance Františka Laudáta Øeè poslance Štìpána Stupèuka Øeè poslance Stanislava Polèáka Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. 5. února 2014 Další èást schùze øídil pøedseda PSP Jan Hamáèek. Øeè poslance Romana Sklenáka Øeè poslance Václava Snopka Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvìtvích a o zmìnì nìkterých zákonù (energetický zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 99/ - prvé ètení podle 90 odst. 2 Øeè ministra prùmyslu a obchodu ÈR Jana Mládka Øeè poslance Romana Sklenáka Øeè poslance Milana Urbana Øeè poslance Ludvíka Hovorky Øeè ministra prùmyslu a obchodu ÈR Jana Mládka Øeè poslance Milana Urbana Øeè poslance Zbyòka Stanjury Usnesení schváleno (è. 86). Pokraèování v projednávání bodu 1. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké snìmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody Øeè poslance Stanislava Polèáka Usnesení schváleno (è. 87). 11. Vládní návrh zákona o zdravotnických prostøedcích /snìmovní tisk 87/ - prvé ètení Øeè ministra zdravotnictví ÈR Svatopluka Nìmeèka Øeè poslance Jaroslava Krákory Øeè poslankynì Soni Markové Øeè poslance Leoše Hegera Øeè poslankynì Soni Markové Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslance Leoše Hegera Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslance Ludvíka Hovorky Øeè poslance Leoše Hegera Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslance Leoše Hegera Øeè poslance Jiøího Skalického Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Jiøího Štìtiny Øeè poslance Rostislava Vyzuly Øeè poslance Bohuslava Svobody Øeè ministra zdravotnictví ÈR Svatopluka Nìmeèka Øeè poslance Jaroslava Krákory Usnesení schváleno (è. 88). Další èást schùze øídila místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová

8 2. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 48/1997 Sb., o veøejném zdravotním pojištìní a o zmìnì a doplnìní nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 10/ - druhé ètení Øeè ministra zdravotnictví ÈR Svatopluka Nìmeèka Øeè poslance Davida Kasala Øeè poslance Leoše Hegera Øeè poslance Jiøího Koskuby Øeè poslance Ludvíka Hovorky Øeè poslance Bohuslava Svobody Øeè poslance Václava Kluèky Øeè poslance Rostislava Vyzuly Øeè poslance Petra Bendla Øeè poslance Ludvíka Hovorky Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslance Leoše Hegera Øeè poslance Bohuslava Svobody Øeè poslance Ludvíka Hovorky Øeè poslance Petra Bendla Øeè poslance Rostislava Vyzuly Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslance Václava Kluèky Øeè poslance Bohuslava Svobody Øeè poslance Bohuslava Chalupy Øeè poslance Bohuslava Svobody Øeè poslance Romana Sklenáka Øeè poslance Václava Kluèky Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Vojtìch Filip. 7. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 141/1961 Sb., o trestním øízení soudním (trestní øád), ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákon è. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 418/2011 Sb., o trestní odpovìdnosti právnických osob a øízení proti nim, ve znìní zákona è. 105/2013 Sb. /snìmovní tisk 45/ - prvé ètení Usnesení schváleno (è èást). Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Jana Chvojky Øeè poslance Marka Bendy Øeè poslance Bronislava Schwarze Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Jiøího Koskuby Øeè poslance Jiøího Pospíšila Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Usnesení schváleno (è èást). 9. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o zmìnì a doplnìní nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 72/ - prvé ètení í Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè ministra zemìdìlství ÈR Mariana Jureèky Øeè poslance Pavla Kováèika Øeè poslankynì Dany Váhalové Øeè poslankynì Olgy Havlové Øeè poslance Rostislava Vyzuly Øeè poslance Pavla Kováèika Øeè poslance Petra Bendla Øeè poslance Michala Haška Øeè poslance Františka Laudáta Øeè poslankynì Olgy Havlové Øeè místopøedsedy vlády ÈR Pavla Bìlobrádka Øeè ministra zemìdìlství ÈR Mariana Jureèky Øeè poslance Pavla Kováèika Usnesení schváleno (è. 90). Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Petr Gazdík. 8. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o zmìnì a doplnìní zákona è. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 47/ - prvé ètení

9 Øeè ministra dopravy ÈR Antonína Prachaøe Øeè poslance Václava Snopka Øeè poslance Antonína Sedi Øeè ministra dopravy ÈR Antonína Prachaøe Øeè poslance Václava Snopka Usnesení schváleno (è. 91). 10. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 146/2002 Sb., o Státní zemìdìlské a potravináøské inspekci a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 86/ - prvé ètení Øeè ministra zemìdìlství ÈR Mariana Jureèky Øeè poslance Petra Bendla Øeè poslance Josefa Šenfelda Øeè poslance Petra Bendla Usnesení schváleno (è. 92). 12. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 252/1997 Sb., o zemìdìlství, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 256/2000 Sb., o Státním zemìdìlském intervenèním fondu a o zmìnì nìkterých dalších zákonù (zákon o Státním zemìdìlském intervenèním fondu), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 98/ - prvé ètení Øeè ministra zemìdìlství ÈR Mariana Jureèky Øeè poslankynì Margity Balaštíkové Øeè poslance Petra Bendla Usnesení schváleno (è. 93). 13. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 477/2001 Sb., o obalech a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o obalech), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 53/ - prvé ètení podle 90 odst. 2 Øeè ministra životního prostøedí ÈR Richarda Brabce Øeè poslance Pavla Kováèika Øeè poslance Františka Laudáta Øeè poslance Josefa Nekla Øeè poslance Michala Kuèery Øeè poslankynì Kateøiny Koneèné Øeè poslance Jana Zahradníka Øeè poslance Michala Kuèery Øeè ministra životního prostøedí ÈR Richarda Brabce Øeè poslance Josefa Nekla Øeè ministra životního prostøedí ÈR Richarda Brabce Usnesení schváleno (è. 94). 14. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických smìsích a o zmìnì nìkterých zákonù (chemický zákon), ve znìní zákona è. 279/2013 Sb., a nìkteré další zákony /snìmovní tisk 67/ - prvé ètení podle 90 odst. 2 Øeè ministra životního prostøedí ÈR Richarda Brabce Øeè poslance Jaroslava Holíka Usnesení schváleno (è èást). Øeè poslance Jaroslava Holíka Usnesení schváleno (è èást). 15. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zmìnì nìkterých zákonù (autorský zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 151/1997 Sb., o oceòování majetku a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o oceòování majetku), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 70/ - prvé ètení podle 90 odst. 2 Øeè ministra kultury ÈR Daniela Hermana Øeè poslance Jiøího Pospíšila Øeè poslankynì Anny Putnové Usnesení schváleno (è. 96). Další èást schùze øídila místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová

10 17. Návrh poslancù Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtìcha Filipa, Stanislava Grospièe, Miloslavy Vostré a Pavla Kováèika na vydání zákona, kterým se zrušují zákon è. 451/1991 Sb., kterým se stanoví nìkteré další pøedpoklady pro výkon nìkterých funkcí ve státních orgánech a organizacích Èeské a Slovenské federativní republiky, Èeské republiky a Slovenské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 279/1992 Sb., o nìkterých dalších pøedpokladech pro výkon nìkterých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním pøíslušníkù Policie Èeské republiky a pøíslušníkù Sboru nápravné výchovy Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 21/ - prvé ètení Øeè poslankynì Zuzky Bebarové-Rujbrové Øeè poslance Marka Bendy Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè místopøedsedy PSP Vojtìcha Filipa Øeè poslance Stanislava Grospièe Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè ministra zahranièních vìcí ÈR Lubomíra Zaorálka Øeè poslance Petra Fialy Øeè poslance Miroslava Opálky Øeè poslance Vítìzslava Jandáka Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslance Marka Bendy Øeè poslance Karla Schwarzenberga Øeè poslance Jana Farského Øeè poslance Zbyòka Stanjury Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. 6. února 2014 Další èást schùze øídil pøedseda PSP Jan Hamáèek. 37. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení pøedchozího souhlasu návrh rozhodnutí Rady Evropské u- nie, kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/124/ES, Euratom, kterým se na období zavádí zvláštní program Prevence, pøipravenost a zvládání následkù teroristických útokù a jiných rizik spojených s bezpeèností, jakožto souèást obecného programu Bezpeènost a o- chrana svobod /snìmovní tisk 80-E/ - prvé ètení Øeè ministra vnitra ÈR Milana Chovance Øeè poslance Ondøeje Benešíka Usnesení schváleno (è. 97). 38. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Èeskou republikou a Bosnou a Hercegovinou o spolupráci v boji proti trestné èinnosti, zejména terorismu, nelegálnímu obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizované trestné èinnosti, podepsaná dne 12. záøí 2013 v Sarajevu /snìmovní tisk 63/ - prvé ètení Øeè ministra vnitra ÈR Milana Chovance Usnesení schváleno (è èást). Øeè poslance Pavla Holíka Usnesení schváleno (è èást). 39. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Èeskou republikou a Státem Izrael o spolupráci v boji proti trestné èinnosti, podepsaná dne 7. øíjna 2013 v Jeruzalémì /snìmovní tisk 65/ - prvé ètení Øeè ministra vnitra ÈR Milana Chovance Øeè poslance Robina Böhnische Usnesení schváleno (è. 99). 40. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu návrh na odvolání nìkterých výhrad Èeské republiky k mnohostranným mezinárodním smlouvám v souvislosti se zákonem o mezinárodní justièní spolupráci ve vìcech trestních /snìmovní tisk 68/ - prvé ètení

11 Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Václava Zemka Usnesení schváleno (è. 100). Øeè poslance Augustina Karla Andrleho Sylora Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Èeskou republikou a Republikou Kazachstán o vzájemné právní pomoci v trestních vìcech (Astana, ) /snìmovní tisk 69/ - prvé ètení Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Reného Èípa Usnesení schváleno (è. 101). 42. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pekingská smlouva o ochranì umìleckých výkonù v audiovizi, podepsaná v Ženevì dne 29. dubna 2013 /snìmovní tisk 74/ - prvé ètení Øeè ministra kultury ÈR Daniela Hermana Øeè poslankynì Jany Fischerové Usnesení schváleno (è. 102). 43. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvì o poèítaèové kriminalitì o kriminalizaci èinù rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostøednictvím poèítaèových systémù (Štrasburk, 28. ledna 2003) /snìmovní tisk 75/ - prvé ètení Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslankynì Kateøiny Koneèné Usnesení schváleno (è. 103). 44. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací zmìna Kjótského protokolu k Rámcové úmluvì Organizace spojených národù o zmìnì klimatu, Rámcová úmluva Organizace spojených národù o zmìnì klimatu a Kjótský protokol k Rámcové úmluvì Organizace spojených národù o zmìnì klimatu /snìmovní tisk 79/ - prvé ètení Øeè ministra životního prostøedí ÈR Richarda Brabce Øeè poslance Václava Zemka Usnesení schváleno (è. 104). 45. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s pøístupem Èeské republiky Úmluva o založení Evropského komunikaèního úøadu (ECO) /snìmovní tisk 93/ - prvé ètení Øeè ministra prùmyslu a obchodu ÈR Jana Mládka Øeè poslance Reného Èípa Usnesení schváleno (è. 105). 46. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Èeskou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanìní a zabránìní daòovému úniku v oboru daní z pøíjmu a z majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Bruselu dne 5. bøezna 2013 /snìmovní tisk 94/ - prvé ètení Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè poslance Jiøího Miholy Usnesení schváleno (è. 106). 62. Zpráva o životním prostøedí Èeské republiky v roce 2012 /snìmovní tisk 17/ Øeè ministra životního prostøedí ÈR Richarda Brabce Øeè poslance Josefa Nekla

12 Øeè poslance Jana Zahradníka Øeè poslance Josefa Nekla Usnesení schváleno (è. 107). 63. Zpráva o plnìní státního rozpoètu Èeské republiky za 1. pololetí 2013 /snìmovní tisk 19/ Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè poslance Ladislava Šincla Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Vojtìch Filip. Øeè poslance Karla Raise Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè ministrynì pro místní rozvoj ÈR Vìry Jourové Øeè poslance Pavla Blažka Øeè poslance Petra Bendla Øeè poslance Adolfa Beznosky Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè poslance Matìje Fichtnera Øeè poslance Pavla Blažka Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslankynì Jany Èernochové Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. 67. Souhrnná zpráva o èinnosti veøejného ochránce práv za rok 2012 /snìmovní tisk 48/ Øeè zástupce veøejného ochránce práv Stanislava Køeèka Øeè poslance Karla Fiedlera Øeè poslance Jana Chvojky Øeè poslankynì Olgy Havlové Øeè zástupce veøejného ochránce práv Stanislava Køeèka Øeè poslankynì Miroslavy Nìmcové Øeè poslance Karla Fiedlera Øeè poslance Jana Chvojky Usnesení schváleno (è. 108). Øeè poslance Jiøího Koubka Informace o pøeletech a prùjezdech ozbrojených sil jiných státù uskuteènìných pøes území Èeské republiky v 1. pololetí 2013 /snìmovní tisk 16/ Øeè ministra obrany ÈR Martina Stropnického Øeè poslance Václava Kluèky Usnesení schváleno (è. 109). 51. Návrh na odvolání èlenù Správní rady Všeobecné zdravotní pojišovny Èeské republiky Øeè poslance Martina Kolovratníka Usnesení schváleno (è. 110). 52. Návrh na odvolání èlenù Dozorèí rady Všeobecné zdravotní pojišovny Èeské republiky Øeè poslance Martina Kolovratníka Usnesení schváleno (è. 111). 64. Úèetní závìrka a výroèní zpráva o èinnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2012 /snìmovní tisk 20/ Øeè ministrynì pro místní rozvoj ÈR Vìry Jourové

13 Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Petr Gazdík. Øeè poslance Václava Horáèka Usnesení schváleno (è. 112). Øeè poslankynì Kateøiny Koneèné Øeè poslance Martina Kolovratníka Návrh na volbu èlenù Správní rady Všeobecné zdravotní pojišovny Èeské republiky Øeè poslance Martina Kolovratníka Usnesení schváleno (è. 113). 54. Návrh na volbu èlenù Dozorèí rady Všeobecné zdravotní pojišovny Èeské republiky Øeè poslance Martina Kolovratníka Øeè poslance Jaroslava Faltýnka Øeè poslance Igora Nykla Øeè poslance Pavla Kováèika Øeè poslance Martina Kolovratníka Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè poslance Martina Kolovratníka Usnesení schváleno (è. 114). 56. Návrh na volbu èlena Nejvyššího kontrolního úøadu Øeè poslance Martina Kolovratníka Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. 59. Návrh na volbu místopøedsedy Poslanecké snìmovny Øeè poslance Martina Kolovratníka Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. Další èást schùze øídila místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová. Pokraèování v projednávání bodù 56. Návrh na volbu èlena Nejvyššího kontrolního úøadu 59. Návrh na volbu místopøedsedy Poslanecké snìmovny Øeè poslance Martina Kolovratníka Usnesení schválena (è. 115 a 116). Øeè poslankynì Jany Èernochové Ústní interpelace Øeè poslance Adolfa Beznosky Øeè pøedsedy vlády ÈR Bohuslava Sobotky Øeè poslance Antonína Sedi Øeè pøedsedy vlády ÈR Bohuslava Sobotky Øeè poslance Petra Bendla Øeè pøedsedy vlády ÈR Bohuslava Sobotky Øeè poslankynì Miroslavy Nìmcové Øeè poslance Marka Bendy Øeè pøedsedy vlády ÈR Bohuslava Sobotky Øeè poslankynì Jany Fischerové Øeè pøedsedy vlády ÈR Bohuslava Sobotky Øeè poslance Jana Zahradníka Øeè pøedsedy vlády ÈR Bohuslava Sobotky Øeè poslance Václava Kluèky Øeè pøedsedy vlády ÈR Bohuslava Sobotky Øeè poslance Zdeòka Ondráèka Øeè pøedsedy vlády ÈR Bohuslava Sobotky Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè pøedsedy vlády ÈR Bohuslava Sobotky Øeè poslance Ladislava Šincla

14 Øeè pøedsedy vlády ÈR Bohuslava Sobotky Øeè poslankynì Miroslavy Nìmcové Øeè pøedsedy vlády ÈR Bohuslava Sobotky Øeè poslance Ladislava Šincla Øeè poslance Václava Kluèky Øeè pøedsedy vlády ÈR Bohuslava Sobotky Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Petr Gazdík. Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè poslankynì Olgy Havlové Øeè ministra zemìdìlství ÈR Mariana Jureèky Øeè poslance Radka Vondráèka Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Adolfa Beznosky Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè poslance Bohuslava Svobody Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè pøedsedy vlády ÈR Bohuslava Sobotky Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè poslance Václava Kluèky Øeè ministra vnitra ÈR Milana Chovance Øeè poslance Václava Kluèky Øeè poslankynì Vìry Kováøové Øeè ministra vnitra ÈR Milana Chovance Øeè poslankynì Vìry Kováøové Øeè poslance Vojtìcha Adama Øeè ministra zdravotnictví ÈR Svatopluka Nìmeèka Øeè poslankynì Anny Putnové Øeè ministra školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR Marcela Chládka Øeè poslankynì Anny Putnové Øeè poslance Petra Bendla Øeè ministra životního prostøedí ÈR Richarda Brabce Øeè poslance Petra Bendla Øeè ministra životního prostøedí ÈR Richarda Brabce Øeè poslankynì Aleny Nohavové Øeè poslankynì Marty Semelové Øeè ministra školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR Marcela Chládka Øeè poslance Ladislava Šincla Øeè ministra zdravotnictví ÈR Svatopluka Nìmeèka Øeè poslance Ludvíka Hovorky Øeè ministra zdravotnictví ÈR Svatopluka Nìmeèka Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Jan Bartošek. Øeè poslankynì Kateøiny Koneèné Øeè ministra životního prostøedí ÈR Richarda Brabce Øeè poslankynì Kateøiny Koneèné Øeè poslance Jiøího Koubka Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè poslance Václava Kluèky Øeè ministra životního prostøedí ÈR Richarda Brabce Øeè poslance Ludvíka Hovorky Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè poslankynì Olgy Havlové Další èást schùze øídila místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová. Øeè ministrynì práce a sociálních vìcí ÈR Michaely Marksové Øeè poslance Petra Bendla Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè poslance Ladislava Šincla Øeè ministra životního prostøedí ÈR Richarda Brabce Øeè poslance Ladislava Šincla Øeè poslance Jana Klána Další èást schùze øídila místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová

15 7. února 2014 Další èást schùze øídila místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová. Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Petr Gazdík. Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Václava Kluèky Øeè poslance Radima Fialy Øeè místopøedsedy vlády ÈR Pavla Bìlobrádka Vládní návrh zákona, kterým se mìní nìkteré zákony v souvislosti s pøijetím kontrolního øádu /snìmovní tisk 29/ - druhé ètení Øeè ministra vnitra ÈR Milana Chovance Øeè poslance Vladimíra Koníèka Øeè poslance Stanislava Humla Øeè poslance Jeronýma Tejce Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 191/2012 Sb., o evropské obèanské iniciativì /snìmovní tisk 28/ - druhé ètení Øeè ministra vnitra ÈR Milana Chovance Øeè poslance Vladimíra Koníèka Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službì a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 31/ - druhé ètení Øeè ministra vnitra ÈR Milana Chovance Øeè poslance Vladimíra Koníèka Øeè poslance Václava Votavy Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu Èeské republiky a o zmìnì a doplnìní nìkterých dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 62/ - prvé ètení podle 90 odst. 2 Øeè ministra vnitra ÈR Milana Chovance Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Vojtìch Filip. Øeè poslance Radka Vondráèka Usnesení schváleno (è. 117). 30. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službì a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o dobrovolnické službì), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 76/ - prvé ètení Øeè ministra vnitra ÈR Milana Chovance Øeè poslankynì Jany Hnykové Øeè poslankynì Gabriely Peckové Usnesení schváleno (è. 118). Pokraèování v projednávání bodu 2. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 48/1997 Sb., o veøejném zdravotním pojištìní a o zmìnì a doplnìní nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 10/ - druhé ètení Øeè poslankynì Soni Markové Øeè poslance Václava Kluèky Øeè poslance Bohuslava Svobody Øeè poslankynì Soni Markové Øeè poslance Ivana Adamce Øeè poslance Jiøího Skalického Øeè poslance Pavla Kováèika Øeè poslankynì Soni Markové Øeè poslance Stanislava Mackovíka Øeè poslance Igora Jakubèíka Øeè poslance Jiøího Koskuby Øeè ministra obrany ÈR Martina Stropnického Øeè poslance Davida Kasala Øeè poslance Ivana Adamce Øeè ministra zdravotnictví ÈR Svatopluka Nìmeèka

16 Pokraèování v projednávání bodu 17. Návrh poslancù Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtìcha Filipa, Stanislava Grospièe, Miloslavy Vostré a Pavla Kováèika na vydání zákona, kterým se zrušují zákon è. 451/1991 Sb., kterým se stanoví nìkteré další pøedpoklady pro výkon nìkterých funkcí ve státních orgánech a organizacích Èeské a Slovenské federativní republiky, Èeské republiky a Slovenské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 279/1992 Sb., o nìkterých dalších pøedpokladech pro výkon nìkterých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním pøíslušníkù Policie Èeské republiky a pøíslušníkù Sboru nápravné výchovy Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 21/ - prvé ètení Øeè poslance Romana Sklenáka Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. Øeè poslance Františka Laudáta Øeè poslance Zbyòka Stanjury února 2014 Další èást schùze øídil pøedseda PSP Jan Hamáèek. Øeè poslance Pavla Kováèika Øeè poslance Romana Sklenáka Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè pøedsedy vlády ÈR Bohuslava Sobotky Øeè poslance Pavla Kováèika Øeè ministra prùmyslu a obchodu ÈR Jana Mládka Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Jiøího Miholy Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Pavla Kováèika Øeè poslance Ladislava Šincla Øeè poslance Pavla Kováèika Øeè poslance Robina Böhnische Øeè poslance Romana Sklenáka Øeè poslance Miroslava Kalouska Návrh Pravidel hospodaøení poslaneckých klubù pro rok 2014 Øeè poslance Václava Votavy Usnesení schváleno (è. 119). 75. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony /snìmovní tisk 13/ - druhé ètení Øeè ministra vnitra ÈR Milana Chovance Øeè poslance Stanislava Grospièe Usnesení schváleno (è. 120). 22. Návrh poslancù Radima Fialy, Tomia Okamury, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Èernocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiøího Štìtiny na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 235/2004 Sb., o dani z pøidané hodnoty, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 38/ - prvé ètení Øeè poslance Radima Fialy Øeè poslance Václava Votavy Øeè poslance Jiøího Dolejše Øeè poslankynì Olgy Havlové Øeè poslance Karla Raise Øeè poslance Radima Fialy Øeè poslance Jaroslava Klašky Øeè poslance Radima Fialy Øeè poslance Milana Urbana Øeè poslance Václava Votavy Usnesení schváleno (è. 121). 23. Návrh poslancù Radima Fialy, Tomia Okamury, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Èernocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera,

17 Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiøího Štìtiny na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 235/2004 Sb., o dani z pøidané hodnoty, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 39/ - prvé ètení Øeè poslance Radima Fialy Øeè poslance Václava Votavy Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Radima Fialy Další èást schùze øídila místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová. Øeè poslance Václava Votavy Usnesení schváleno (è. 122). 35. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 85/ - prvé ètení Øeè ministra prùmyslu a obchodu ÈR Jana Mládka Øeè poslance Ivana Adamce Øeè poslankynì Kvìty Matušovské Øeè poslance Milana Urbana Øeè ministra prùmyslu a obchodu ÈR Jana Mládka Øeè poslance Ivana Adamce Usnesení schváleno (è. 123). 79. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 477/2001 Sb., o obalech a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o obalech), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 53/ - druhé ètení Øeè ministra životního prostøedí ÈR Richarda Brabce Øeè poslance Josefa Nekla Øeè poslance Jana Zahradníka Øeè poslance Michala Kuèery Øeè poslance Josefa Hájka Øeè poslance Milana Urbana Øeè poslance Jana Zahradníka Øeè ministra životního prostøedí ÈR Richarda Brabce Øeè poslance Josefa Nekla Usnesení schváleno (è. 124). Pokraèování v projednávání bodu 17. Návrh poslancù Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtìcha Filipa, Stanislava Grospièe, Miloslavy Vostré a Pavla Kováèika na vydání zákona, kterým se zrušují zákon è. 451/1991 Sb., kterým se stanoví nìkteré další pøedpoklady pro výkon nìkterých funkcí ve státních orgánech a organizacích Èeské a Slovenské federativní republiky, Èeské republiky a Slovenské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 279/1992 Sb., o nìkterých dalších pøedpokladech pro výkon nìkterých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním pøíslušníkù Policie Èeské republiky a pøíslušníkù Sboru nápravné výchovy Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 21/ - prvé ètení Øeè poslance Antonína Sedi Øeè poslankynì Marty Semelové Øeè poslance Bohuslava Svobody Øeè poslance Pavla Blažka Øeè poslankynì Marty Semelové Øeè poslance Bohuslava Svobody Øeè poslance Pavla Blažka Øeè poslance Petra Fialy Øeè poslance Františka Laudáta Øeè poslance Miroslava Grebeníèka Øeè poslance Ivana Pilného Øeè ministra kultury ÈR Daniela Hermana Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Ludvíka Hovorky Øeè poslance Pavla Blažka Øeè poslance Jiøího Štìtiny Øeè poslance Jana Zahradníka Øeè místopøedsedy PSP Jana Bartoška Øeè poslance Pavla Kováèika Øeè poslance Miroslava Opálky Øeè poslance Karla Schwarzenberga Øeè poslance Pavla Blažka Øeè poslance Stanislava Grospièe

18 Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Vojtìch Filip. Øeè poslance Pavla Kováèika Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslankynì Marty Semelové Øeè poslance Michala Kuèery Øeè poslance Josefa Hájka Øeè poslance Františka Laudáta Øeè poslance Pavla Blažka Øeè poslance Josefa Hájka Øeè poslance Michala Kuèery Øeè poslance Jiøího Koubka Øeè poslance Radima Fialy Øeè poslankynì Zuzky Bebarové-Rujbrové Øeè poslance Marka Bendy Usnesení schváleno (è. 125). Øeè poslance Miroslava Kalouska Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Petr Gazdík. Øeè poslance Jana Volného Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. 20. Návrh poslancù Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona o pravidlech rozpoètové odpovìdnosti /snìmovní tisk 25/ - prvé ètení Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Jana Volného Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. 18. Návrh poslancù Stanislava Polèáka, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 82/1998 Sb., o odpovìdnosti za škodu zpùsobenou pøi výkonu veøejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úøedním postupem a o zmìnì zákona Èeské národní rady è. 358/1992 Sb., o notáøích a jejich èinnosti (notáøský øád), ve znìní pozdìjších zákonù /snìmovní tisk 23/ - prvé ètení Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Jana Chvojky Øeè poslance Radka Vondráèka Øeè poslance Ludvíka Hovorky Øeè poslance Jeronýma Tejce Øeè poslance Pavla Blažka Øeè poslance Jana Chvojky Øeè poslance Štìpána Stupèuka Usnesení schváleno (è. 126). 19. Návrh poslancù Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Františka Laudáta a dalších na vydání ústavního zákona o rozpoètové odpovìdnosti /snìmovní tisk 24/ - prvé ètení 21. Návrh poslancù Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona o zmìnì nìkterých zákonù v souvislosti s pøijetím ústavního zákona o rozpoètové odpovìdnosti a zákona o pravidlech rozpoètové odpovìdnosti /snìmovní tisk 33/ - prvé ètení Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Jana Volného Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. Pokraèování v projednávání bodù Slouèená rozprava k bodùm 19, 20 a 21 Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Václava Votavy Øeè poslankynì Jany Èernochové Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Josefa Hájka

19 Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Jiøího Dolejše Øeè poslance Antonína Sedi Øeè poslance Ludvíka Hovorky Øeè poslance Františka Laudáta Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Jiøího Zlatušky Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Václava Votavy Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Jana Volného Øeè poslance Miroslava Kalouska Usnesení schválena (è. 127, 128 a 129). 12. února 2014 Další èást schùze øídil pøedseda PSP Jan Hamáèek. 24. Návrh poslancù Davida Kádnera, Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Èernocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiøího Štìtiny na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 40/ - prvé ètení Øeè poslance Davida Kádnera Øeè poslankynì Jitky Chalánkové Øeè poslankynì Zuzany Kailové Øeè poslankynì Jany Hnykové Øeè poslankynì Marty Semelové Øeè ministrynì práce a sociálních vìcí ÈR Michaely Marksové Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslance Radima Fialy Øeè poslance Miroslava Opálky Øeè ministrynì práce a sociálních vìcí ÈR Michaely Marksové Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Antonína Sedi Øeè poslance Jana Birkeho Øeè poslance Jaroslava Foldyny Øeè poslance Bohuslava Chalupy Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Marka Èernocha Øeè ministrynì práce a sociálních vìcí ÈR Michaely Marksové Øeè poslance Jana Birkeho Øeè poslance Karla Fiedlera Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Bohuslava Chalupy Øeè poslance Jaroslava Faltýnka Øeè ministra vlády ÈR Jiøího Dienstbiera Øeè poslance Milana Urbana Øeè poslance Marka Èernocha Øeè poslankynì Jany Èernochové Øeè poslankynì Olgy Havlové Øeè poslankynì Jitky Chalánkové Další èást schùze øídila místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová. Øeè poslance Romana Kubíèka Øeè poslance Adama Rykaly Øeè poslance Bronislava Schwarze Øeè poslance Radima Fialy Øeè poslance Ivana Adamce Øeè poslance Adolfa Beznosky Øeè poslance Jana Birkeho Øeè poslance Jiøího Miholy Øeè poslance Davida Kádnera Øeè poslankynì Jitky Chalánkové Usnesení schváleno (è. 130). 25. Návrh poslancù Davida Kádnera, Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Èernocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiøího Štìtiny na vy

20 dání zákona, kterým se mìní zákon è. 145/2010 Sb., o spotøebitelském úvìru, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 41/ - prvé ètení Øeè poslance Davida Kádnera Øeè poslance Františka Laudáta Øeè poslankynì Olgy Havlové Øeè poslance Václava Votavy Øeè poslance Jana Zahradníka Øeè poslance Petra Koøenka Øeè poslance Jiøího Miholy Øeè poslance Pavla Blažka Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslance Jeronýma Tejce Øeè poslance Karla Fiedlera Øeè poslankynì Heleny Langšádlové Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Vojtìch Filip. Øeè poslance Jeronýma Tejce Øeè poslance Jaroslava Klašky Øeè poslance Martina Komárka Øeè poslance Adolfa Beznosky Øeè poslance Jaroslava Holíka Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslance Marka Èernocha Øeè poslance Františka Laudáta Øeè místopøedsedy vlády ÈR Pavla Bìlobrádka Øeè poslance Františka Laudáta Usnesení schváleno (è. 131). 26. Návrh poslancù Kateøiny Koneèné, Miroslava Grebeníèka, Miroslava Opálky a Stanislava Grospièe na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 59/ - prvé ètení Øeè poslankynì Kateøiny Koneèné Øeè poslankynì Martiny Berdychové Øeè poslance Jiøího Miholy Øeè poslankynì Niny Novákové Øeè poslance Miroslava Grebeníèka Øeè poslance Simeona Karamazova Øeè poslance Ivana Pilného Øeè poslance Zdeòka Bezecného Øeè poslankynì Kateøiny Koneèné Øeè poslankynì Marty Semelové Øeè poslance Leoše Hegera Øeè poslance Miroslava Opálky Øeè poslance Josefa Šenfelda Øeè poslankynì Niny Novákové Øeè poslance Martina Novotného Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslankynì Kateøiny Koneèné Další èást schùze øídila místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová. Øeè místopøedsedy PSP Vojtìcha Filipa Øeè poslankynì Martiny Berdychové Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Vojtìch Filip. Øeè poslance Jiøího Miholy Øeè ministra kultury ÈR Daniela Hermana Øeè poslance Ondøeje Benešíka Øeè poslankynì Kateøiny Koneèné Øeè poslance Miroslava Opálky Øeè poslance Františka Laudáta Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Petr Gazdík. 78. Zpráva vlády o možnostech a postupech øešení kritického stavu nezamìstnanosti v Èeské republice Øeè pøedsedy vlády ÈR Bohuslava Sobotky Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè pøedsedy vlády ÈR Bohuslava Sobotky Øeè poslance Jaroslava Foldyny Øeè poslance Miroslava Kalouska

Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období. Tìsnopisecká zpráva o schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu

Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období. Tìsnopisecká zpráva o schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období Tìsnopisecká zpráva o schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu Schválený poøad 7. schùze Poslanecké snìmovny 1. Návrh na zkrácení zákonné

Více

dopravní inženýr (železniční doprava)

dopravní inženýr (železniční doprava) Barevný klíč ČSSD ANO KSČM TOP 09 ODS ÚSVIT KDU-ČSL Milan Šarapatka Martin Stropnický Stanislav Huml Květa Matušovská Karel Šidlo Jan Mládek Pavlína Nytrová Adam Rykala Ladislav Šincl Josef Nekl Miroslav

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 40. schůze Poslanecké sněmovny 1. Rozhodnutí Poslanecké

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu 1. Informace ministryně práce a sociálních věcí k aktuální situaci kolem

Více

nárok čerpání čerpání nárok čerpání čerpání nárok čerpání nárok čerpání nárok čerpání celkem měsíčně ČSSD Adam Rykala 99600 99600 373200 155184

nárok čerpání čerpání nárok čerpání čerpání nárok čerpání nárok čerpání nárok čerpání celkem měsíčně ČSSD Adam Rykala 99600 99600 373200 155184 Strana Jméno Příjmení Reprezentace Cestovné a stravné Administrativní 272400 až 373200 Pronájem a odborné podle poslanecké Ubytování vzdálenosti práce Služby kancelá asistent Telefon a internet Celkem

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 33. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh zákona o podporovaných

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 7. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona, kterým

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 5. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona, kterým

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu 1. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 990

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 4. schůze Poslanecké sněmovny 1. Rezoluce Poslanecké sněmovny

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 14. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na zkrácení zákonné

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 36. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na zkrácení zákonné

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 47. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na zkrácení zákonné

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 46. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona o

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 19. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh zákona, kterým

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 38. schůze Poslanecké sněmovny 1. Zákon o podporovaných

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 49. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh nového zákona

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 34. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh poslance Jana

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 32. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona o

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 11. dubna 2016 v 10:00 h V Praze 6. dubna 2016 Čj. 2226/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 41. schůze Poslanecké sněmovny 1. Zákon, kterým se mění

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 22. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona,

Více

Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období. Tìsnopisecká zpráva o schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu

Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období. Tìsnopisecká zpráva o schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období Tìsnopisecká zpráva o schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu Schválený poøad 5. schùze Poslanecké snìmovny 1. Návrh poslancù Vìry Jourové,

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 219/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 219/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 219/0 Návrh poslanců Kristýny Zelienkové, Jany Pastuchové, Margity Balaštíkové, Jeronýma Tejce, Miloslava Janulíka, Radima Fialy, Miloslavy

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Poslanecký návrh ZÁKON. ze dne...,

Poslanecký návrh ZÁKON. ze dne..., Poslanecký návrh ZÁKON ze dne..., kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 22. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh poslanců Jany Drastichové,

Více

číslo: 110 ze dne 4. dubna 2014 Priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy I. podporuje priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci dofinancování rezortu MŠMT, v rozsahu 4 5 mld. Kč,

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období Těsnopisecká zpráva 12. schůze Pořad

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky Dodatek č. 1 ke smlouvě o vytváření mediálních analýz ev. č. 14/193-1 uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Strany: Česká republika - Úřad vlády České

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 18. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù 320/2002 Sb. ZÁKON ze dne 13. èervna 2002 o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù Zmìna: 426/2002 Sb. Zmìna: 518/2002 Sb. Zmìna: 354/2003 Sb. Zmìna: 22/2004

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 24. března 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3.

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. ~ SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 4. Rozvah

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. kvìtna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Vážení provozovatelé veøejných telekomunikaèních sítí a poskytovatelé veøejné telefonní služby,

Více

Navrhovatel: skupina 45 poslanců, podepsaných pod tímto návrhem, jejímž jménem jedná poslanec Mgr. Bohuslav Sobotka

Navrhovatel: skupina 45 poslanců, podepsaných pod tímto návrhem, jejímž jménem jedná poslanec Mgr. Bohuslav Sobotka Ústavní soud České republiky Joštova 8 660 83 Brno 2 Navrhovatel: skupina 45 poslanců, podepsaných pod tímto návrhem, jejímž jménem jedná poslanec Mgr. Bohuslav Sobotka Další účastník: Parlament České

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 425/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 425/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 425/0 Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Pavla Blažka, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993

Více

Stínová vláda ČSSD. Vláda společenské odpovědnosti. www.cssd.cz

Stínová vláda ČSSD. Vláda společenské odpovědnosti. www.cssd.cz Stínová vláda ČSSD Vláda společenské odpovědnosti www.cssd.cz 14.7.2010 www.cssd.cz 1 Stínový předseda vlády Mgr. Bohuslav Sobotka Věk 38 Rodinný stav ženatý, 2 děti Vzdělání Právnická fakulta Masarykovy

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Z á p i s. Nepřítomni: dne 21. února 2007 - posl. Jan MORAVA, Jindřich VALOUCH, dne 22. února 2007 - posl. Jan MORAVA, Jindřich VALOUCH,

Z á p i s. Nepřítomni: dne 21. února 2007 - posl. Jan MORAVA, Jindřich VALOUCH, dne 22. února 2007 - posl. Jan MORAVA, Jindřich VALOUCH, Z á p i s z 11. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 21. a 22. února 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 20. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona,

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr.

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. Robert Vyklický Studie č. 1.180 srpen 2013 PI 1.180 2 Obsah: 1. VOLEBNÍ

Více

2500 2000 1500 Zlínské kluby seniorù Jídelna pro o dùchodce 1000 500 Støedisko pro o sseniory a zdravotnì pos postižené 0 2009 2010 2011 2012 Množství sebraného BRKO na Podvesné 40 35 30

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR 475/213 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/213 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 214 a o změně zákona č. 54/212 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 213, ve

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Vznik a vývoj inkvizičního trestního řízení Angloamerické trestní řízení Vývoj trestního procesu

Více

TO PROZRAZUJÍ FAKTA O HLASOVÁNÍ!

TO PROZRAZUJÍ FAKTA O HLASOVÁNÍ! TO ZRAZUJÍ FAKTA O HLASOVÁNÍ! a naopak zadlužil zdravotním M. Svoboda G. Kalábková B. Šťastný J. Janeček T. Dub F. Laudát J. Dolejš V. Exner HLAVNÍ MĚSTO PRAHA nepřítomná STŘEDOČESKÝ KRAJ M. Urban D. Rath

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 42. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona o

Více

PØEHLED LEGISLATIVY PUBLIKOVANÉ VE SBÍRCE ZÁKONÙ V ØÍJNU, LISTOPADU A PROSINCI 2003

PØEHLED LEGISLATIVY PUBLIKOVANÉ VE SBÍRCE ZÁKONÙ V ØÍJNU, LISTOPADU A PROSINCI 2003 Obsah Novela vyhlášky o oznamovací povinnosti podle devizového zákona Novela zákona o úèetnictví Zákon o ochranných známkách Legislativní návrhy projednávané Parlamentem ÈR Vybrané mezinárodní smlouvy

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. záøí 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 178. Cenové rozhodnutí è. 04/PROP/2001 179.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 12. schůze Pořad 12. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2234/04 V Praze dne 31. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2234/04 V Praze dne 31. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2234/04 V Praze dne 31. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 7. dubna 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: DONT XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìstys Brankovice. (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011

Licence: DONT XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìstys Brankovice. (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011 Mìstys Brankovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00291668 název Mìstys Brankovice ulice, è.p. Námìstí 101 obec Brankovice PSÈ, pošta

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 11. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na zkrácení zákonné

Více

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Hodov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00376850 název Obec Hodov ulice, è.p. è. 54 obec Hodov PSÈ, pošta 675 04 Kontaktní údaje

Více

Ukazatele spoleènosti 2. Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 3. Základní identifikaèní údaje 4. Identifikace 4 Pøedmìt èinnosti 4

Ukazatele spoleènosti 2. Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 3. Základní identifikaèní údaje 4. Identifikace 4 Pøedmìt èinnosti 4 Obsah Ukazatele spoleènosti 2 Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 3 Základní identifikaèní údaje 4 Identifikace 4 Pøedmìt èinnosti 4 Orgány spoleènosti 5 Pøedstavenstvo 5 Dozorèí rada 5 Management 5 Akcie

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Právní stav publikace je ke dni 31. 12. 2014 Recenze: doc. JUDr. Josef

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 28. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na vyslovení nedůvěry

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Televizní vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů. Analýza struktury hostů v pořadu Partie období září 2011 prosinec 2011

Televizní vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů. Analýza struktury hostů v pořadu Partie období září 2011 prosinec 2011 Provozovatel: Program: Druh vysílání: Věc: FTV Prima, spol. s r.o. Prima televize Televizní vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů Analýza struktury hostů v pořadu Partie období září 2011 prosinec

Více

Poslanecký návrh ZÁKON. ze dne..., kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů. Čl.

Poslanecký návrh ZÁKON. ze dne..., kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů. Čl. Poslanecký návrh ZÁKON ze dne..., kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 1. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je součástí tematického celku Člověk a právo, je zaměřen na Ústavu České republiky.

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Obec Závada ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00635553 název Obec Závada ulice, è.p. 106 obec Závada PSÈ, pošta 747 19 Kontaktní údaje

Více

1. místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary 14 145 KV0101 Verunka Richterová, Bukovany 8 145 3. místo KV0064 Hanka Dyková, Ostrov 17 139 KV0029

1. místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary 14 145 KV0101 Verunka Richterová, Bukovany 8 145 3. místo KV0064 Hanka Dyková, Ostrov 17 139 KV0029 1. místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary 14 145 KV0101 Verunka Richterová, Bukovany 8 145 3. místo KV0064 Hanka Dyková, Ostrov 17 139 KV0029 Monika Novotná, Karlovy Vary 8 139 5. místo KV0049 Petr Lukáš,

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více