Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období. Tìsnopisecká zpráva o schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období. Tìsnopisecká zpráva o schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu"

Transkript

1 Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období Tìsnopisecká zpráva o schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu Schválený poøad 6. schùze Poslanecké snìmovny 1. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké snìmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody 2. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 48/1997 Sb., o veøejném zdravotním pojištìní a o zmìnì a doplnìní nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 10/ - druhé ètení 3. Vládní návrh zákona, kterým se mìní nìkteré zákony v souvislosti s pøijetím kontrolního øádu /snìmovní tisk 29/ - druhé ètení 4. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 191/2012 Sb., o evropské obèanské iniciativì /snìmovní tisk 28/ - druhé ètení 5. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službì a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 31/ - druhé ètení 6. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu Èeské republiky a o zmìnì a doplnìní nìkterých dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 62/ - prvé ètení podle 90 odst Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 141/1961 Sb., o trestním øízení soudním (trestní øád), ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákon è. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 418/2011 Sb., o trestní odpovìdnosti právnických osob a øízení proti nim, ve znìní zákona è. 105/2013 Sb. /snìmovní tisk 45/ - prvé ètení 8. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o zmìnì a doplnìní zákona è. 455/1991 Sb., o živnosten- - -

2 ském podnikání (živnostenský zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 47/ - prvé ètení 9. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o zmìnì a doplnìní nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 72/ - prvé ètení 10. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 146/2002 Sb., o Státní zemìdìlské a potravináøské inspekci a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 86/ - prvé ètení 11. Vládní návrh zákona o zdravotnických prostøedcích /snìmovní tisk 87/ - prvé ètení 12. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 252/1997 Sb., o zemìdìlství, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 256/2000 Sb., o Státním zemìdìlském intervenèním fondu a o zmìnì nìkterých dalších zákonù (zákon o Státním zemìdìlském intervenèním fondu), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 98/ - prvé ètení 13. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 477/2001 Sb., o obalech a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o obalech), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 53/ - prvé ètení podle 90 odst Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických smìsích a o zmìnì nìkterých zákonù (chemický zákon), ve znìní zákona è. 279/2013 Sb., a nìkteré další zákony /snìmovní tisk 67/ - prvé ètení podle 90 odst Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zmìnì nìkterých zákonù (autorský zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 151/1997 Sb., o oceòování majetku a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o oceòování majetku), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 70/ - prvé ètení podle 90 odst Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvìtvích a o zmìnì nìkterých zákonù (energetický zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 99/ - prvé ètení podle 90 odst Návrh poslancù Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtìcha Filipa, Stanislava Grospièe, Miloslavy Vostré a Pavla Kováèika na vydání zákona, kterým se zrušují zákon è. 451/1991 Sb., kterým se stanoví nìkteré další pøedpoklady pro výkon nìkterých funkcí ve státních orgánech a organizacích Èeské a Slovenské federativní republiky, Èeské republiky a Slovenské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 279/1992 Sb., o nìkterých dalších pøedpokladech pro výkon nìkterých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním pøíslušníkù Policie Èeské republiky a pøíslušníkù Sboru nápravné výchovy Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 21/ - prvé ètení 18. Návrh poslancù Stanislava Polèáka, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 82/1998 Sb., o odpovìdnosti za škodu zpùsobenou pøi výkonu veøejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úøedním postupem a o zmìnì zákona Èeské národní rady è. 358/1992 Sb., o notáøích a jejich èinnosti (notáøský øád), ve znìní pozdìjších zákonù /snìmovní tisk 23/ - prvé ètení 19. Návrh poslancù Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Františka Laudáta a dalších na vydání ústavního zákona o rozpoètové odpovìdnosti /snìmovní tisk 24/ - prvé ètení 20. Návrh poslancù Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona o pravidlech rozpoètové odpovìdnosti /snìmovní tisk 25/ - prvé ètení 21. Návrh poslancù Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona o zmìnì nìkterých zákonù v souvislosti s pøijetím ústavního zákona o rozpoètové odpovìdnosti a zákona o pravidlech rozpoètové odpovìdnosti /snìmovní tisk 33/ - prvé ètení 22. Návrh poslancù Radima Fialy, Tomia Okamury, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Èernocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiøího Štìtiny na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 235/2004 Sb., o dani z pøidané

3 hodnoty, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 38/ - prvé ètení 23. Návrh poslancù Radima Fialy, Tomia Okamury, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Èernocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiøího Štìtiny na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 235/2004 Sb., o dani z pøidané hodnoty, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 39/ - prvé ètení 24. Návrh poslancù Davida Kádnera, Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Èernocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiøího Štìtiny na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 40/ - prvé ètení 25. Návrh poslancù Davida Kádnera, Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Èernocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiøího Štìtiny na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 145/2010 Sb., o spotøebitelském úvìru, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 41/ - prvé ètení 26. Návrh poslancù Kateøiny Koneèné, Miroslava Grebeníèka, Miroslava Opálky a Stanislava Grospièe na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 59/ - prvé ètení 27. Návrh poslancù Miroslava Grebeníèka, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Marty Semelové a Kateøiny Koneèné na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmìnì a doplnìní dalších zákonù (zákon o vysokých školách), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 60/ - prvé ètení 28. Návrh poslancù Vojtìcha Filipa, Stanislava Grospièe a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o zrušení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými spoleènostmi /snìmovní tisk 66/ - prvé ètení 29. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 190/2004 Sb., o dluho- pisech, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 73/ - prvé ètení 30. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službì a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o dobrovolnické službì), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 76/ - prvé ètení 31. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisù a nìkterých dalších dluhù státu splatných v roce 2014 /snìmovní tisk 78/ - prvé ètení 32. Vládní návrh zákona o kybernetické bezpeènosti a o zmìnì souvisejících zákonù (zákon o kybernetické bezpeènosti) /snìmovní tisk 81/ - prvé ètení 33. Vládní návrh zákona o poskytování služby péèe o dítì v dìtské skupinì a o zmìnì souvisejících zákonù /snìmovní tisk 82/ - prvé ètení 34. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 435/2004 Sb., o zamìstnanosti, ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákon è. 582/1991 Sb., o organizaci a provádìní sociálního zabezpeèení, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 84/ - prvé ètení 35. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 85/ - prvé ètení 36. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmìnì a doplnìní dalších zákonù (zákon o vysokých školách), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 92/ - prvé ètení 37. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení pøedchozího souhlasu návrh rozhodnutí Rady Evropské u- nie, kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/124/ES, Euratom, kterým se na období zavádí zvláštní program Prevence, pøipravenost a zvládání následkù teroristických útokù a jiných rizik spojených s bezpeèností, jakožto souèást obecného programu Bezpeènost a o- chrana svobod /snìmovní tisk 80-E/ - prvé ètení

4 38. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Èeskou republikou a Bosnou a Hercegovinou o spolupráci v boji proti trestné èinnosti, zejména terorismu, nelegálnímu obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizované trestné èinnosti, podepsaná dne 12. záøí 2013 v Sarajevu /snìmovní tisk 63/ - prvé ètení 39. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Èeskou republikou a Státem Izrael o spolupráci v boji proti trestné èinnosti, podepsaná dne 7. øíjna 2013 v Jeruzalémì /snìmovní tisk 65/ - prvé ètení 40. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu návrh na odvolání nìkterých výhrad Èeské republiky k mnohostranným mezinárodním smlouvám v souvislosti se zákonem o mezinárodní justièní spolupráci ve vìcech trestních /snìmovní tisk 68/ - prvé ètení 41. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Èeskou republikou a Republikou Kazachstán o vzájemné právní pomoci v trestních vìcech (Astana, ) /snìmovní tisk 69/ - prvé ètení 42. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pekingská smlouva o ochranì umìleckých výkonù v audiovizi, podepsaná v Ženevì dne 29. dubna 2013 /snìmovní tisk 74/ - prvé ètení 43. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvì o poèítaèové kriminalitì o kriminalizaci èinù rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostøednictvím poèítaèových systémù (Štrasburk, 28. ledna 2003) /snìmovní tisk 75/ - prvé ètení 44. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací zmìna Kjótského protokolu k Rámcové úmluvì Organizace spojených národù o zmìnì klimatu, Rámcová ú- mluva Organizace spojených národù o zmìnì klimatu a Kjótský protokol k Rámcové úmluvì Organizace spojených národù o zmìnì klimatu /snìmovní tisk 79/ - prvé ètení 45. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vy- slovení souhlasu s pøístupem Èeské republiky Úmluva o založení Evropského komunikaèního úøadu (ECO) /snìmovní tisk 93/ - prvé ètení 46. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Èeskou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanìní a zabránìní daòovému úniku v oboru daní z pøíjmu a z majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Bruselu dne 5. bøezna 2013 /snìmovní tisk 94/ - prvé ètení 47. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 48/1997 Sb., o veøejném zdravotním pojištìní a o zmìnì a doplnìní nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 10/ - tøetí ètení 48. Vládní návrh zákona, kterým se mìní nìkteré zákony v souvislosti s pøijetím kontrolního øádu /snìmovní tisk 29/ - tøetí ètení 49. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 191/2012 Sb., o evropské obèanské iniciativì /snìmovní tisk 28/ - tøetí ètení 50. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službì a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 31/ - tøetí ètení 51. Návrh na odvolání èlenù Správní rady Všeobecné zdravotní pojišovny Èeské republiky 52. Návrh na odvolání èlenù Dozorèí rady Všeobecné zdravotní pojišovny Èeské republiky 53. Návrh na volbu èlenù Správní rady Všeobecné zdravotní pojišovny Èeské republiky 54. Návrh na volbu èlenù Dozorèí rady Všeobecné zdravotní pojišovny Èeské republiky 55. Návrh na zmìny ve složení orgánù Poslanecké snìmovny 56. Návrh na volbu èlena Nejvyššího kontrolního úøadu

5 57. Návrh Poslanecké snìmovny na volbu kandidátù na èleny Rady Ústavu pro studium totalitních režimù (2) 58. Návrh na volbu Veøejného ochránce práv 59. Návrh na volbu místopøedsedy Poslanecké snìmovny 60. Žádost vlády Èeské republiky o vyslovení dùvìry 61. Informace o pøeletech a prùjezdech ozbrojených sil jiných státù uskuteènìných pøes území Èeské republiky v 1. pololetí 2013 /snìmovní tisk 16/ 62. Zpráva o životním prostøedí Èeské republiky v roce 2012 /snìmovní tisk 17/ 63. Zpráva o plnìní státního rozpoètu Èeské republiky za 1. pololetí 2013 /snìmovní tisk 19/ 64. Úèetní závìrka a výroèní zpráva o èinnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2012 /snìmovní tisk 20/ 65. Výroèní zpráva o hospodaøení Èeské televize v roce 2012 /snìmovní tisk 22/ 66. Zpráva o vývoji malého a støedního podnikání a jeho podpoøe v roce 2012 /snìmovní tisk 36/ 67. Souhrnná zpráva o èinnosti veøejného ochránce práv za rok 2012 /snìmovní tisk 48/ 68. Výroèní zprávy a úèetní závìrky zdravotních pojišoven za rok 2012 s vyjádøením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výroèních zpráv a úèetních závìrek za rok 2012 jednotlivých zdravotních pojišoven a tabulkovými pøílohami /snìmovní tisk 51/ 69. Výroèní zpráva o hospodaøení Èeského rozhlasu za rok 2012 /snìmovní tisk 52/ 70. Zpráva o stavu zemìdìlství Èeské republiky za rok 2012 /snìmovní tisk 61/ 71. Návrh rozpoètu Státního zemìdìlského intervenèního fondu na rok 2014 /snìmovní tisk 64/ 72. Aktuální situace na Ukrajinì a postoj vlády Èeské republiky 73. Ústní interpelace 74. Návrh Pravidel hospodaøení poslaneckých klubù pro rok Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony /snìmovní tisk 13/ - druhé ètení 76. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony /snìmovní tisk 13/ - tøetí ètení 77. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s pøístupem Èeské republiky Dohoda o zøízení Evropské molekulární biologické laboratoøe, která byla sjednána 10. kvìtna 1973 /snìmovní tisk 34/ - druhé ètení 78. Zpráva vlády o možnostech a postupech øešení kritického stavu nezamìstnanosti v Èeské republice 79. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 477/2001 Sb., o obalech a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o obalech), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 53/ - druhé ètení 80. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 477/2001 Sb., o obalech a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o obalech), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 53/ - tøetí ètení 81. Vládní návrh zákona, kterým se mìní nìkteré zákony v souvislosti se stanovením pøístupu k èinnosti bank, spoøitelních a úvìrních družstev a obchodníkù s cennými papíry a dohledu nad nimi /snìmovní tisk 108/ - prvé ètení podle 90 odst

6 Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období Obsah: 4. února 2014 TÌSNOPISECKÁ ZPRÁVA o 6. schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu konané ve dnech 4. až 18. února 2014 Schùzi zahájil pøedseda PSP Jan Hamáèek. Strana: Øeè pøedsedy vlády ÈR Bohuslava Sobotky Øeè poslance Miroslava Kalouska Usnesení schváleno (è. 85). Øeè ministra prùmyslu a obchodu ÈR Jana Mládka Øeè poslance Martina Kolovratníka Øeè poslankynì Miroslavy Nìmcové Øeè ministra zahranièních vìcí ÈR Lubomíra Zaorálka Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Romana Sklenáka Øeè poslance Jaroslava Faltýnka Øeè poslance Stanislava Grospièe Øeè poslance Martina Kolovratníka Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè pøedsedy vlády ÈR Bohuslava Sobotky Øeè ministra vlády ÈR Jiøího Dienstbiera Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè pøedsedy vlády ÈR Bohuslava Sobotky Øeè poslance Romana Sklenáka Øeè poslance Petra Fialy Øeè poslance Jiøího Zlatušky Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Petra Fialy Øeè poslance Pavla Kováèika Øeè ministra školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR Marcela Chládka Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè ministra školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR Marcela Chládka Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Zbyòka Stanjury Schválen poøad schùze. Øeè poslance Zbyòka Stanjury Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Vojtìch Filip. Øeè poslance Romana Sklenáka Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Romana Sklenáka Øeè poslance Miroslava Kalouska Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Petr Gazdík. 1. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké snìmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Jeronýma Tejce Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Martina Komárka Øeè poslance Radka Vondráèka Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Bohuslava Svobody Øeè poslance Radka Vondráèka Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Františka Adámka Øeè poslance Jana Zahradníka Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Jiøího Miholy

7 Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Matìje Fichtnera Øeè ministrynì pro místní rozvoj ÈR Vìry Jourové Øeè ministra obrany ÈR Martina Stropnického Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Martina Komárka Øeè ministra kultury ÈR Daniela Hermana Øeè poslance Jaroslava Lobkowicze Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Jana Bartoška Øeè poslance Ivana Gabala Øeè poslance Marka Bendy Øeè poslance Františka Laudáta Øeè poslance Štìpána Stupèuka Øeè poslance Stanislava Polèáka Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. 5. února 2014 Další èást schùze øídil pøedseda PSP Jan Hamáèek. Øeè poslance Romana Sklenáka Øeè poslance Václava Snopka Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvìtvích a o zmìnì nìkterých zákonù (energetický zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 99/ - prvé ètení podle 90 odst. 2 Øeè ministra prùmyslu a obchodu ÈR Jana Mládka Øeè poslance Romana Sklenáka Øeè poslance Milana Urbana Øeè poslance Ludvíka Hovorky Øeè ministra prùmyslu a obchodu ÈR Jana Mládka Øeè poslance Milana Urbana Øeè poslance Zbyòka Stanjury Usnesení schváleno (è. 86). Pokraèování v projednávání bodu 1. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké snìmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody Øeè poslance Stanislava Polèáka Usnesení schváleno (è. 87). 11. Vládní návrh zákona o zdravotnických prostøedcích /snìmovní tisk 87/ - prvé ètení Øeè ministra zdravotnictví ÈR Svatopluka Nìmeèka Øeè poslance Jaroslava Krákory Øeè poslankynì Soni Markové Øeè poslance Leoše Hegera Øeè poslankynì Soni Markové Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslance Leoše Hegera Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslance Ludvíka Hovorky Øeè poslance Leoše Hegera Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslance Leoše Hegera Øeè poslance Jiøího Skalického Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Jiøího Štìtiny Øeè poslance Rostislava Vyzuly Øeè poslance Bohuslava Svobody Øeè ministra zdravotnictví ÈR Svatopluka Nìmeèka Øeè poslance Jaroslava Krákory Usnesení schváleno (è. 88). Další èást schùze øídila místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová

8 2. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 48/1997 Sb., o veøejném zdravotním pojištìní a o zmìnì a doplnìní nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 10/ - druhé ètení Øeè ministra zdravotnictví ÈR Svatopluka Nìmeèka Øeè poslance Davida Kasala Øeè poslance Leoše Hegera Øeè poslance Jiøího Koskuby Øeè poslance Ludvíka Hovorky Øeè poslance Bohuslava Svobody Øeè poslance Václava Kluèky Øeè poslance Rostislava Vyzuly Øeè poslance Petra Bendla Øeè poslance Ludvíka Hovorky Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslance Leoše Hegera Øeè poslance Bohuslava Svobody Øeè poslance Ludvíka Hovorky Øeè poslance Petra Bendla Øeè poslance Rostislava Vyzuly Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslance Václava Kluèky Øeè poslance Bohuslava Svobody Øeè poslance Bohuslava Chalupy Øeè poslance Bohuslava Svobody Øeè poslance Romana Sklenáka Øeè poslance Václava Kluèky Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Vojtìch Filip. 7. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 141/1961 Sb., o trestním øízení soudním (trestní øád), ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákon è. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 418/2011 Sb., o trestní odpovìdnosti právnických osob a øízení proti nim, ve znìní zákona è. 105/2013 Sb. /snìmovní tisk 45/ - prvé ètení Usnesení schváleno (è èást). Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Jana Chvojky Øeè poslance Marka Bendy Øeè poslance Bronislava Schwarze Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Jiøího Koskuby Øeè poslance Jiøího Pospíšila Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Usnesení schváleno (è èást). 9. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o zmìnì a doplnìní nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 72/ - prvé ètení í Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè ministra zemìdìlství ÈR Mariana Jureèky Øeè poslance Pavla Kováèika Øeè poslankynì Dany Váhalové Øeè poslankynì Olgy Havlové Øeè poslance Rostislava Vyzuly Øeè poslance Pavla Kováèika Øeè poslance Petra Bendla Øeè poslance Michala Haška Øeè poslance Františka Laudáta Øeè poslankynì Olgy Havlové Øeè místopøedsedy vlády ÈR Pavla Bìlobrádka Øeè ministra zemìdìlství ÈR Mariana Jureèky Øeè poslance Pavla Kováèika Usnesení schváleno (è. 90). Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Petr Gazdík. 8. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o zmìnì a doplnìní zákona è. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 47/ - prvé ètení

9 Øeè ministra dopravy ÈR Antonína Prachaøe Øeè poslance Václava Snopka Øeè poslance Antonína Sedi Øeè ministra dopravy ÈR Antonína Prachaøe Øeè poslance Václava Snopka Usnesení schváleno (è. 91). 10. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 146/2002 Sb., o Státní zemìdìlské a potravináøské inspekci a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 86/ - prvé ètení Øeè ministra zemìdìlství ÈR Mariana Jureèky Øeè poslance Petra Bendla Øeè poslance Josefa Šenfelda Øeè poslance Petra Bendla Usnesení schváleno (è. 92). 12. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 252/1997 Sb., o zemìdìlství, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 256/2000 Sb., o Státním zemìdìlském intervenèním fondu a o zmìnì nìkterých dalších zákonù (zákon o Státním zemìdìlském intervenèním fondu), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 98/ - prvé ètení Øeè ministra zemìdìlství ÈR Mariana Jureèky Øeè poslankynì Margity Balaštíkové Øeè poslance Petra Bendla Usnesení schváleno (è. 93). 13. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 477/2001 Sb., o obalech a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o obalech), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 53/ - prvé ètení podle 90 odst. 2 Øeè ministra životního prostøedí ÈR Richarda Brabce Øeè poslance Pavla Kováèika Øeè poslance Františka Laudáta Øeè poslance Josefa Nekla Øeè poslance Michala Kuèery Øeè poslankynì Kateøiny Koneèné Øeè poslance Jana Zahradníka Øeè poslance Michala Kuèery Øeè ministra životního prostøedí ÈR Richarda Brabce Øeè poslance Josefa Nekla Øeè ministra životního prostøedí ÈR Richarda Brabce Usnesení schváleno (è. 94). 14. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických smìsích a o zmìnì nìkterých zákonù (chemický zákon), ve znìní zákona è. 279/2013 Sb., a nìkteré další zákony /snìmovní tisk 67/ - prvé ètení podle 90 odst. 2 Øeè ministra životního prostøedí ÈR Richarda Brabce Øeè poslance Jaroslava Holíka Usnesení schváleno (è èást). Øeè poslance Jaroslava Holíka Usnesení schváleno (è èást). 15. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zmìnì nìkterých zákonù (autorský zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 151/1997 Sb., o oceòování majetku a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o oceòování majetku), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 70/ - prvé ètení podle 90 odst. 2 Øeè ministra kultury ÈR Daniela Hermana Øeè poslance Jiøího Pospíšila Øeè poslankynì Anny Putnové Usnesení schváleno (è. 96). Další èást schùze øídila místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová

10 17. Návrh poslancù Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtìcha Filipa, Stanislava Grospièe, Miloslavy Vostré a Pavla Kováèika na vydání zákona, kterým se zrušují zákon è. 451/1991 Sb., kterým se stanoví nìkteré další pøedpoklady pro výkon nìkterých funkcí ve státních orgánech a organizacích Èeské a Slovenské federativní republiky, Èeské republiky a Slovenské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 279/1992 Sb., o nìkterých dalších pøedpokladech pro výkon nìkterých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním pøíslušníkù Policie Èeské republiky a pøíslušníkù Sboru nápravné výchovy Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 21/ - prvé ètení Øeè poslankynì Zuzky Bebarové-Rujbrové Øeè poslance Marka Bendy Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè místopøedsedy PSP Vojtìcha Filipa Øeè poslance Stanislava Grospièe Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè ministra zahranièních vìcí ÈR Lubomíra Zaorálka Øeè poslance Petra Fialy Øeè poslance Miroslava Opálky Øeè poslance Vítìzslava Jandáka Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslance Marka Bendy Øeè poslance Karla Schwarzenberga Øeè poslance Jana Farského Øeè poslance Zbyòka Stanjury Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. 6. února 2014 Další èást schùze øídil pøedseda PSP Jan Hamáèek. 37. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení pøedchozího souhlasu návrh rozhodnutí Rady Evropské u- nie, kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/124/ES, Euratom, kterým se na období zavádí zvláštní program Prevence, pøipravenost a zvládání následkù teroristických útokù a jiných rizik spojených s bezpeèností, jakožto souèást obecného programu Bezpeènost a o- chrana svobod /snìmovní tisk 80-E/ - prvé ètení Øeè ministra vnitra ÈR Milana Chovance Øeè poslance Ondøeje Benešíka Usnesení schváleno (è. 97). 38. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Èeskou republikou a Bosnou a Hercegovinou o spolupráci v boji proti trestné èinnosti, zejména terorismu, nelegálnímu obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizované trestné èinnosti, podepsaná dne 12. záøí 2013 v Sarajevu /snìmovní tisk 63/ - prvé ètení Øeè ministra vnitra ÈR Milana Chovance Usnesení schváleno (è èást). Øeè poslance Pavla Holíka Usnesení schváleno (è èást). 39. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Èeskou republikou a Státem Izrael o spolupráci v boji proti trestné èinnosti, podepsaná dne 7. øíjna 2013 v Jeruzalémì /snìmovní tisk 65/ - prvé ètení Øeè ministra vnitra ÈR Milana Chovance Øeè poslance Robina Böhnische Usnesení schváleno (è. 99). 40. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu návrh na odvolání nìkterých výhrad Èeské republiky k mnohostranným mezinárodním smlouvám v souvislosti se zákonem o mezinárodní justièní spolupráci ve vìcech trestních /snìmovní tisk 68/ - prvé ètení

11 Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Václava Zemka Usnesení schváleno (è. 100). Øeè poslance Augustina Karla Andrleho Sylora Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Èeskou republikou a Republikou Kazachstán o vzájemné právní pomoci v trestních vìcech (Astana, ) /snìmovní tisk 69/ - prvé ètení Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Reného Èípa Usnesení schváleno (è. 101). 42. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pekingská smlouva o ochranì umìleckých výkonù v audiovizi, podepsaná v Ženevì dne 29. dubna 2013 /snìmovní tisk 74/ - prvé ètení Øeè ministra kultury ÈR Daniela Hermana Øeè poslankynì Jany Fischerové Usnesení schváleno (è. 102). 43. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvì o poèítaèové kriminalitì o kriminalizaci èinù rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostøednictvím poèítaèových systémù (Štrasburk, 28. ledna 2003) /snìmovní tisk 75/ - prvé ètení Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslankynì Kateøiny Koneèné Usnesení schváleno (è. 103). 44. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací zmìna Kjótského protokolu k Rámcové úmluvì Organizace spojených národù o zmìnì klimatu, Rámcová úmluva Organizace spojených národù o zmìnì klimatu a Kjótský protokol k Rámcové úmluvì Organizace spojených národù o zmìnì klimatu /snìmovní tisk 79/ - prvé ètení Øeè ministra životního prostøedí ÈR Richarda Brabce Øeè poslance Václava Zemka Usnesení schváleno (è. 104). 45. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s pøístupem Èeské republiky Úmluva o založení Evropského komunikaèního úøadu (ECO) /snìmovní tisk 93/ - prvé ètení Øeè ministra prùmyslu a obchodu ÈR Jana Mládka Øeè poslance Reného Èípa Usnesení schváleno (è. 105). 46. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Èeskou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanìní a zabránìní daòovému úniku v oboru daní z pøíjmu a z majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Bruselu dne 5. bøezna 2013 /snìmovní tisk 94/ - prvé ètení Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè poslance Jiøího Miholy Usnesení schváleno (è. 106). 62. Zpráva o životním prostøedí Èeské republiky v roce 2012 /snìmovní tisk 17/ Øeè ministra životního prostøedí ÈR Richarda Brabce Øeè poslance Josefa Nekla

12 Øeè poslance Jana Zahradníka Øeè poslance Josefa Nekla Usnesení schváleno (è. 107). 63. Zpráva o plnìní státního rozpoètu Èeské republiky za 1. pololetí 2013 /snìmovní tisk 19/ Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè poslance Ladislava Šincla Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Vojtìch Filip. Øeè poslance Karla Raise Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè ministrynì pro místní rozvoj ÈR Vìry Jourové Øeè poslance Pavla Blažka Øeè poslance Petra Bendla Øeè poslance Adolfa Beznosky Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè poslance Matìje Fichtnera Øeè poslance Pavla Blažka Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslankynì Jany Èernochové Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. 67. Souhrnná zpráva o èinnosti veøejného ochránce práv za rok 2012 /snìmovní tisk 48/ Øeè zástupce veøejného ochránce práv Stanislava Køeèka Øeè poslance Karla Fiedlera Øeè poslance Jana Chvojky Øeè poslankynì Olgy Havlové Øeè zástupce veøejného ochránce práv Stanislava Køeèka Øeè poslankynì Miroslavy Nìmcové Øeè poslance Karla Fiedlera Øeè poslance Jana Chvojky Usnesení schváleno (è. 108). Øeè poslance Jiøího Koubka Informace o pøeletech a prùjezdech ozbrojených sil jiných státù uskuteènìných pøes území Èeské republiky v 1. pololetí 2013 /snìmovní tisk 16/ Øeè ministra obrany ÈR Martina Stropnického Øeè poslance Václava Kluèky Usnesení schváleno (è. 109). 51. Návrh na odvolání èlenù Správní rady Všeobecné zdravotní pojišovny Èeské republiky Øeè poslance Martina Kolovratníka Usnesení schváleno (è. 110). 52. Návrh na odvolání èlenù Dozorèí rady Všeobecné zdravotní pojišovny Èeské republiky Øeè poslance Martina Kolovratníka Usnesení schváleno (è. 111). 64. Úèetní závìrka a výroèní zpráva o èinnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2012 /snìmovní tisk 20/ Øeè ministrynì pro místní rozvoj ÈR Vìry Jourové

13 Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Petr Gazdík. Øeè poslance Václava Horáèka Usnesení schváleno (è. 112). Øeè poslankynì Kateøiny Koneèné Øeè poslance Martina Kolovratníka Návrh na volbu èlenù Správní rady Všeobecné zdravotní pojišovny Èeské republiky Øeè poslance Martina Kolovratníka Usnesení schváleno (è. 113). 54. Návrh na volbu èlenù Dozorèí rady Všeobecné zdravotní pojišovny Èeské republiky Øeè poslance Martina Kolovratníka Øeè poslance Jaroslava Faltýnka Øeè poslance Igora Nykla Øeè poslance Pavla Kováèika Øeè poslance Martina Kolovratníka Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè poslance Martina Kolovratníka Usnesení schváleno (è. 114). 56. Návrh na volbu èlena Nejvyššího kontrolního úøadu Øeè poslance Martina Kolovratníka Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. 59. Návrh na volbu místopøedsedy Poslanecké snìmovny Øeè poslance Martina Kolovratníka Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. Další èást schùze øídila místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová. Pokraèování v projednávání bodù 56. Návrh na volbu èlena Nejvyššího kontrolního úøadu 59. Návrh na volbu místopøedsedy Poslanecké snìmovny Øeè poslance Martina Kolovratníka Usnesení schválena (è. 115 a 116). Øeè poslankynì Jany Èernochové Ústní interpelace Øeè poslance Adolfa Beznosky Øeè pøedsedy vlády ÈR Bohuslava Sobotky Øeè poslance Antonína Sedi Øeè pøedsedy vlády ÈR Bohuslava Sobotky Øeè poslance Petra Bendla Øeè pøedsedy vlády ÈR Bohuslava Sobotky Øeè poslankynì Miroslavy Nìmcové Øeè poslance Marka Bendy Øeè pøedsedy vlády ÈR Bohuslava Sobotky Øeè poslankynì Jany Fischerové Øeè pøedsedy vlády ÈR Bohuslava Sobotky Øeè poslance Jana Zahradníka Øeè pøedsedy vlády ÈR Bohuslava Sobotky Øeè poslance Václava Kluèky Øeè pøedsedy vlády ÈR Bohuslava Sobotky Øeè poslance Zdeòka Ondráèka Øeè pøedsedy vlády ÈR Bohuslava Sobotky Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè pøedsedy vlády ÈR Bohuslava Sobotky Øeè poslance Ladislava Šincla

14 Øeè pøedsedy vlády ÈR Bohuslava Sobotky Øeè poslankynì Miroslavy Nìmcové Øeè pøedsedy vlády ÈR Bohuslava Sobotky Øeè poslance Ladislava Šincla Øeè poslance Václava Kluèky Øeè pøedsedy vlády ÈR Bohuslava Sobotky Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Petr Gazdík. Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè poslankynì Olgy Havlové Øeè ministra zemìdìlství ÈR Mariana Jureèky Øeè poslance Radka Vondráèka Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Adolfa Beznosky Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè poslance Bohuslava Svobody Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè pøedsedy vlády ÈR Bohuslava Sobotky Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè poslance Václava Kluèky Øeè ministra vnitra ÈR Milana Chovance Øeè poslance Václava Kluèky Øeè poslankynì Vìry Kováøové Øeè ministra vnitra ÈR Milana Chovance Øeè poslankynì Vìry Kováøové Øeè poslance Vojtìcha Adama Øeè ministra zdravotnictví ÈR Svatopluka Nìmeèka Øeè poslankynì Anny Putnové Øeè ministra školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR Marcela Chládka Øeè poslankynì Anny Putnové Øeè poslance Petra Bendla Øeè ministra životního prostøedí ÈR Richarda Brabce Øeè poslance Petra Bendla Øeè ministra životního prostøedí ÈR Richarda Brabce Øeè poslankynì Aleny Nohavové Øeè poslankynì Marty Semelové Øeè ministra školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR Marcela Chládka Øeè poslance Ladislava Šincla Øeè ministra zdravotnictví ÈR Svatopluka Nìmeèka Øeè poslance Ludvíka Hovorky Øeè ministra zdravotnictví ÈR Svatopluka Nìmeèka Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Jan Bartošek. Øeè poslankynì Kateøiny Koneèné Øeè ministra životního prostøedí ÈR Richarda Brabce Øeè poslankynì Kateøiny Koneèné Øeè poslance Jiøího Koubka Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè poslance Václava Kluèky Øeè ministra životního prostøedí ÈR Richarda Brabce Øeè poslance Ludvíka Hovorky Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè poslankynì Olgy Havlové Další èást schùze øídila místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová. Øeè ministrynì práce a sociálních vìcí ÈR Michaely Marksové Øeè poslance Petra Bendla Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè poslance Ladislava Šincla Øeè ministra životního prostøedí ÈR Richarda Brabce Øeè poslance Ladislava Šincla Øeè poslance Jana Klána Další èást schùze øídila místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová

15 7. února 2014 Další èást schùze øídila místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová. Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Petr Gazdík. Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Václava Kluèky Øeè poslance Radima Fialy Øeè místopøedsedy vlády ÈR Pavla Bìlobrádka Vládní návrh zákona, kterým se mìní nìkteré zákony v souvislosti s pøijetím kontrolního øádu /snìmovní tisk 29/ - druhé ètení Øeè ministra vnitra ÈR Milana Chovance Øeè poslance Vladimíra Koníèka Øeè poslance Stanislava Humla Øeè poslance Jeronýma Tejce Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 191/2012 Sb., o evropské obèanské iniciativì /snìmovní tisk 28/ - druhé ètení Øeè ministra vnitra ÈR Milana Chovance Øeè poslance Vladimíra Koníèka Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službì a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 31/ - druhé ètení Øeè ministra vnitra ÈR Milana Chovance Øeè poslance Vladimíra Koníèka Øeè poslance Václava Votavy Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu Èeské republiky a o zmìnì a doplnìní nìkterých dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 62/ - prvé ètení podle 90 odst. 2 Øeè ministra vnitra ÈR Milana Chovance Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Vojtìch Filip. Øeè poslance Radka Vondráèka Usnesení schváleno (è. 117). 30. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službì a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o dobrovolnické službì), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 76/ - prvé ètení Øeè ministra vnitra ÈR Milana Chovance Øeè poslankynì Jany Hnykové Øeè poslankynì Gabriely Peckové Usnesení schváleno (è. 118). Pokraèování v projednávání bodu 2. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 48/1997 Sb., o veøejném zdravotním pojištìní a o zmìnì a doplnìní nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 10/ - druhé ètení Øeè poslankynì Soni Markové Øeè poslance Václava Kluèky Øeè poslance Bohuslava Svobody Øeè poslankynì Soni Markové Øeè poslance Ivana Adamce Øeè poslance Jiøího Skalického Øeè poslance Pavla Kováèika Øeè poslankynì Soni Markové Øeè poslance Stanislava Mackovíka Øeè poslance Igora Jakubèíka Øeè poslance Jiøího Koskuby Øeè ministra obrany ÈR Martina Stropnického Øeè poslance Davida Kasala Øeè poslance Ivana Adamce Øeè ministra zdravotnictví ÈR Svatopluka Nìmeèka

16 Pokraèování v projednávání bodu 17. Návrh poslancù Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtìcha Filipa, Stanislava Grospièe, Miloslavy Vostré a Pavla Kováèika na vydání zákona, kterým se zrušují zákon è. 451/1991 Sb., kterým se stanoví nìkteré další pøedpoklady pro výkon nìkterých funkcí ve státních orgánech a organizacích Èeské a Slovenské federativní republiky, Èeské republiky a Slovenské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 279/1992 Sb., o nìkterých dalších pøedpokladech pro výkon nìkterých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním pøíslušníkù Policie Èeské republiky a pøíslušníkù Sboru nápravné výchovy Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 21/ - prvé ètení Øeè poslance Romana Sklenáka Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. Øeè poslance Františka Laudáta Øeè poslance Zbyòka Stanjury února 2014 Další èást schùze øídil pøedseda PSP Jan Hamáèek. Øeè poslance Pavla Kováèika Øeè poslance Romana Sklenáka Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè pøedsedy vlády ÈR Bohuslava Sobotky Øeè poslance Pavla Kováèika Øeè ministra prùmyslu a obchodu ÈR Jana Mládka Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Jiøího Miholy Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Pavla Kováèika Øeè poslance Ladislava Šincla Øeè poslance Pavla Kováèika Øeè poslance Robina Böhnische Øeè poslance Romana Sklenáka Øeè poslance Miroslava Kalouska Návrh Pravidel hospodaøení poslaneckých klubù pro rok 2014 Øeè poslance Václava Votavy Usnesení schváleno (è. 119). 75. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony /snìmovní tisk 13/ - druhé ètení Øeè ministra vnitra ÈR Milana Chovance Øeè poslance Stanislava Grospièe Usnesení schváleno (è. 120). 22. Návrh poslancù Radima Fialy, Tomia Okamury, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Èernocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiøího Štìtiny na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 235/2004 Sb., o dani z pøidané hodnoty, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 38/ - prvé ètení Øeè poslance Radima Fialy Øeè poslance Václava Votavy Øeè poslance Jiøího Dolejše Øeè poslankynì Olgy Havlové Øeè poslance Karla Raise Øeè poslance Radima Fialy Øeè poslance Jaroslava Klašky Øeè poslance Radima Fialy Øeè poslance Milana Urbana Øeè poslance Václava Votavy Usnesení schváleno (è. 121). 23. Návrh poslancù Radima Fialy, Tomia Okamury, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Èernocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera,

17 Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiøího Štìtiny na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 235/2004 Sb., o dani z pøidané hodnoty, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 39/ - prvé ètení Øeè poslance Radima Fialy Øeè poslance Václava Votavy Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Radima Fialy Další èást schùze øídila místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová. Øeè poslance Václava Votavy Usnesení schváleno (è. 122). 35. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 85/ - prvé ètení Øeè ministra prùmyslu a obchodu ÈR Jana Mládka Øeè poslance Ivana Adamce Øeè poslankynì Kvìty Matušovské Øeè poslance Milana Urbana Øeè ministra prùmyslu a obchodu ÈR Jana Mládka Øeè poslance Ivana Adamce Usnesení schváleno (è. 123). 79. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 477/2001 Sb., o obalech a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o obalech), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 53/ - druhé ètení Øeè ministra životního prostøedí ÈR Richarda Brabce Øeè poslance Josefa Nekla Øeè poslance Jana Zahradníka Øeè poslance Michala Kuèery Øeè poslance Josefa Hájka Øeè poslance Milana Urbana Øeè poslance Jana Zahradníka Øeè ministra životního prostøedí ÈR Richarda Brabce Øeè poslance Josefa Nekla Usnesení schváleno (è. 124). Pokraèování v projednávání bodu 17. Návrh poslancù Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtìcha Filipa, Stanislava Grospièe, Miloslavy Vostré a Pavla Kováèika na vydání zákona, kterým se zrušují zákon è. 451/1991 Sb., kterým se stanoví nìkteré další pøedpoklady pro výkon nìkterých funkcí ve státních orgánech a organizacích Èeské a Slovenské federativní republiky, Èeské republiky a Slovenské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 279/1992 Sb., o nìkterých dalších pøedpokladech pro výkon nìkterých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním pøíslušníkù Policie Èeské republiky a pøíslušníkù Sboru nápravné výchovy Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 21/ - prvé ètení Øeè poslance Antonína Sedi Øeè poslankynì Marty Semelové Øeè poslance Bohuslava Svobody Øeè poslance Pavla Blažka Øeè poslankynì Marty Semelové Øeè poslance Bohuslava Svobody Øeè poslance Pavla Blažka Øeè poslance Petra Fialy Øeè poslance Františka Laudáta Øeè poslance Miroslava Grebeníèka Øeè poslance Ivana Pilného Øeè ministra kultury ÈR Daniela Hermana Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Ludvíka Hovorky Øeè poslance Pavla Blažka Øeè poslance Jiøího Štìtiny Øeè poslance Jana Zahradníka Øeè místopøedsedy PSP Jana Bartoška Øeè poslance Pavla Kováèika Øeè poslance Miroslava Opálky Øeè poslance Karla Schwarzenberga Øeè poslance Pavla Blažka Øeè poslance Stanislava Grospièe

18 Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Vojtìch Filip. Øeè poslance Pavla Kováèika Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslankynì Marty Semelové Øeè poslance Michala Kuèery Øeè poslance Josefa Hájka Øeè poslance Františka Laudáta Øeè poslance Pavla Blažka Øeè poslance Josefa Hájka Øeè poslance Michala Kuèery Øeè poslance Jiøího Koubka Øeè poslance Radima Fialy Øeè poslankynì Zuzky Bebarové-Rujbrové Øeè poslance Marka Bendy Usnesení schváleno (è. 125). Øeè poslance Miroslava Kalouska Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Petr Gazdík. Øeè poslance Jana Volného Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. 20. Návrh poslancù Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona o pravidlech rozpoètové odpovìdnosti /snìmovní tisk 25/ - prvé ètení Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Jana Volného Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. 18. Návrh poslancù Stanislava Polèáka, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 82/1998 Sb., o odpovìdnosti za škodu zpùsobenou pøi výkonu veøejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úøedním postupem a o zmìnì zákona Èeské národní rady è. 358/1992 Sb., o notáøích a jejich èinnosti (notáøský øád), ve znìní pozdìjších zákonù /snìmovní tisk 23/ - prvé ètení Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Jana Chvojky Øeè poslance Radka Vondráèka Øeè poslance Ludvíka Hovorky Øeè poslance Jeronýma Tejce Øeè poslance Pavla Blažka Øeè poslance Jana Chvojky Øeè poslance Štìpána Stupèuka Usnesení schváleno (è. 126). 19. Návrh poslancù Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Františka Laudáta a dalších na vydání ústavního zákona o rozpoètové odpovìdnosti /snìmovní tisk 24/ - prvé ètení 21. Návrh poslancù Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona o zmìnì nìkterých zákonù v souvislosti s pøijetím ústavního zákona o rozpoètové odpovìdnosti a zákona o pravidlech rozpoètové odpovìdnosti /snìmovní tisk 33/ - prvé ètení Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Jana Volného Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. Pokraèování v projednávání bodù Slouèená rozprava k bodùm 19, 20 a 21 Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Václava Votavy Øeè poslankynì Jany Èernochové Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Josefa Hájka

19 Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Jiøího Dolejše Øeè poslance Antonína Sedi Øeè poslance Ludvíka Hovorky Øeè poslance Františka Laudáta Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Jiøího Zlatušky Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Václava Votavy Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Jana Volného Øeè poslance Miroslava Kalouska Usnesení schválena (è. 127, 128 a 129). 12. února 2014 Další èást schùze øídil pøedseda PSP Jan Hamáèek. 24. Návrh poslancù Davida Kádnera, Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Èernocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiøího Štìtiny na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 40/ - prvé ètení Øeè poslance Davida Kádnera Øeè poslankynì Jitky Chalánkové Øeè poslankynì Zuzany Kailové Øeè poslankynì Jany Hnykové Øeè poslankynì Marty Semelové Øeè ministrynì práce a sociálních vìcí ÈR Michaely Marksové Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslance Radima Fialy Øeè poslance Miroslava Opálky Øeè ministrynì práce a sociálních vìcí ÈR Michaely Marksové Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Antonína Sedi Øeè poslance Jana Birkeho Øeè poslance Jaroslava Foldyny Øeè poslance Bohuslava Chalupy Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Marka Èernocha Øeè ministrynì práce a sociálních vìcí ÈR Michaely Marksové Øeè poslance Jana Birkeho Øeè poslance Karla Fiedlera Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Bohuslava Chalupy Øeè poslance Jaroslava Faltýnka Øeè ministra vlády ÈR Jiøího Dienstbiera Øeè poslance Milana Urbana Øeè poslance Marka Èernocha Øeè poslankynì Jany Èernochové Øeè poslankynì Olgy Havlové Øeè poslankynì Jitky Chalánkové Další èást schùze øídila místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová. Øeè poslance Romana Kubíèka Øeè poslance Adama Rykaly Øeè poslance Bronislava Schwarze Øeè poslance Radima Fialy Øeè poslance Ivana Adamce Øeè poslance Adolfa Beznosky Øeè poslance Jana Birkeho Øeè poslance Jiøího Miholy Øeè poslance Davida Kádnera Øeè poslankynì Jitky Chalánkové Usnesení schváleno (è. 130). 25. Návrh poslancù Davida Kádnera, Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Èernocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiøího Štìtiny na vy

20 dání zákona, kterým se mìní zákon è. 145/2010 Sb., o spotøebitelském úvìru, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 41/ - prvé ètení Øeè poslance Davida Kádnera Øeè poslance Františka Laudáta Øeè poslankynì Olgy Havlové Øeè poslance Václava Votavy Øeè poslance Jana Zahradníka Øeè poslance Petra Koøenka Øeè poslance Jiøího Miholy Øeè poslance Pavla Blažka Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslance Jeronýma Tejce Øeè poslance Karla Fiedlera Øeè poslankynì Heleny Langšádlové Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Vojtìch Filip. Øeè poslance Jeronýma Tejce Øeè poslance Jaroslava Klašky Øeè poslance Martina Komárka Øeè poslance Adolfa Beznosky Øeè poslance Jaroslava Holíka Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslance Marka Èernocha Øeè poslance Františka Laudáta Øeè místopøedsedy vlády ÈR Pavla Bìlobrádka Øeè poslance Františka Laudáta Usnesení schváleno (è. 131). 26. Návrh poslancù Kateøiny Koneèné, Miroslava Grebeníèka, Miroslava Opálky a Stanislava Grospièe na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 59/ - prvé ètení Øeè poslankynì Kateøiny Koneèné Øeè poslankynì Martiny Berdychové Øeè poslance Jiøího Miholy Øeè poslankynì Niny Novákové Øeè poslance Miroslava Grebeníèka Øeè poslance Simeona Karamazova Øeè poslance Ivana Pilného Øeè poslance Zdeòka Bezecného Øeè poslankynì Kateøiny Koneèné Øeè poslankynì Marty Semelové Øeè poslance Leoše Hegera Øeè poslance Miroslava Opálky Øeè poslance Josefa Šenfelda Øeè poslankynì Niny Novákové Øeè poslance Martina Novotného Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslankynì Kateøiny Koneèné Další èást schùze øídila místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová. Øeè místopøedsedy PSP Vojtìcha Filipa Øeè poslankynì Martiny Berdychové Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Vojtìch Filip. Øeè poslance Jiøího Miholy Øeè ministra kultury ÈR Daniela Hermana Øeè poslance Ondøeje Benešíka Øeè poslankynì Kateøiny Koneèné Øeè poslance Miroslava Opálky Øeè poslance Františka Laudáta Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Petr Gazdík. 78. Zpráva vlády o možnostech a postupech øešení kritického stavu nezamìstnanosti v Èeské republice Øeè pøedsedy vlády ÈR Bohuslava Sobotky Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè pøedsedy vlády ÈR Bohuslava Sobotky Øeè poslance Jaroslava Foldyny Øeè poslance Miroslava Kalouska

Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období. Tìsnopisecká zpráva o schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu

Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období. Tìsnopisecká zpráva o schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období Tìsnopisecká zpráva o schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu Schválený poøad 7. schùze Poslanecké snìmovny 1. Návrh na zkrácení zákonné

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období R o z h o d n u t í č. 18 předsedy Poslanecké sněmovny ze dne 10. července 2014 Podle 88 odst. 3 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu

Více

dopravní inženýr (železniční doprava)

dopravní inženýr (železniční doprava) Barevný klíč ČSSD ANO KSČM TOP 09 ODS ÚSVIT KDU-ČSL Milan Šarapatka Martin Stropnický Stanislav Huml Květa Matušovská Karel Šidlo Jan Mládek Pavlína Nytrová Adam Rykala Ladislav Šincl Josef Nekl Miroslav

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 7. volební období 2014

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 7. volební období 2014 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 7. volební období 2014 ZÁPIS z 20. schůze Poslanecké sněmovny konané ve dnech 4. 11. - 5. 12. 2014 Úterý 4. listopadu 2014 Jednání zahájil v 14.00 předseda

Více

ZÁKON ze dne..2015, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I

ZÁKON ze dne..2015, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I ZÁKON ze dne..2015, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto

Více

Návrh. ZÁKON ze dne ,

Návrh. ZÁKON ze dne , Návrh ZÁKON ze dne.. 2016, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ organizačního výboru ze 16. schůze 4. září 2014

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ organizačního výboru ze 16. schůze 4. září 2014 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 81 USNESENÍ organizačního výboru ze 16. schůze 4. září 2014 k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 40. schůze Poslanecké sněmovny 1. Rozhodnutí Poslanecké

Více

ZÁKON. ze dne ČÁST PRVNÍ Změna zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

ZÁKON. ze dne ČÁST PRVNÍ Změna zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině ZÁKON ze dne. 2014 kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Parlament se usnesl

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu 1. Informace ministryně práce a sociálních věcí k aktuální situaci kolem

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 491/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 491/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 491/0 Návrh poslanců Jiřího Miholy, Pavla Bělobrádka, Bohuslava Sobotky, Andreje Babiše, Karla Schwarzenberga, Petra Fialy, Marka Černocha

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 33. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh zákona o podporovaných

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 7. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona, kterým

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 5. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona, kterým

Více

nárok čerpání čerpání nárok čerpání čerpání nárok čerpání nárok čerpání nárok čerpání celkem měsíčně ČSSD Adam Rykala 99600 99600 373200 155184

nárok čerpání čerpání nárok čerpání čerpání nárok čerpání nárok čerpání nárok čerpání celkem měsíčně ČSSD Adam Rykala 99600 99600 373200 155184 Strana Jméno Příjmení Reprezentace Cestovné a stravné Administrativní 272400 až 373200 Pronájem a odborné podle poslanecké Ubytování vzdálenosti práce Služby kancelá asistent Telefon a internet Celkem

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu 1. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 990

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 29. července 2015 v 10:00 h V Praze 21. července 2015 Čj. 2258/15 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Více

Pořadí Příjmení Jméno Klub Kraj Hypotéky Leasingy Jiné úvěry či půjčky Celkem

Pořadí Příjmení Jméno Klub Kraj Hypotéky Leasingy Jiné úvěry či půjčky Celkem Pořadí Příjmení Jméno Klub Kraj Hypotéky Leasingy Jiné úvěry či půjčky Celkem 1 Schwarzenberg Karel TOP 09 Praha 13 185 792 Kč 0 Kč 0 Kč 13 185 792 Kč 2 Babák Michal VV Jihomoravský 11 723 077 Kč 0 Kč

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 36. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na zkrácení zákonné

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 4. schůze Poslanecké sněmovny 1. Rezoluce Poslanecké sněmovny

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 29. února 2016 v 10:00 h V Praze 23. února 2016 Čj. 2212/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 14. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na zkrácení zákonné

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 47. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na zkrácení zákonné

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č. j.: 2242/14 V Praze 21. května 2014 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 28. května 2014 v 10:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády,

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 46. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona o

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 19. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh zákona, kterým

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č.j.: 2214/14 V Praze dne 14.2.2014 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 19. února 2014 v 10:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 51. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh zákona, kterým

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 38. schůze Poslanecké sněmovny 1. Zákon o podporovaných

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 450/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 450/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 450/0 Návrh poslanců Augustina Karla Andrleho Sylora, Pavla Bělobrádka, Daniela Hermana, Heleny Válkové, Leoše Hegera, Marka Černocha,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 5. prosince 2016 v 10:00 h V Praze 28. listopadu 2016 Čj. 2286/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 34. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh poslance Jana

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 6. května 2015 v 09:00 h V Praze 29. dubna 2015 Čj. 2234/15 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 19. prosince 2016 v 10:00 h V Praze 15. prosince 2016 Čj. 2290/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pátek 20. listopadu 2015 v 10:00 h V Praze 11. listopadu 2015 Čj. 2286/15 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 49. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh nového zákona

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 22. března 2017 v 10:00 h V Praze 14. března 2017 Čj. 2218/17 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 32. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona o

Více

ZÁPIS. z 11. schůze Senátu konané dne 12. srpna 2015

ZÁPIS. z 11. schůze Senátu konané dne 12. srpna 2015 ZÁPIS z 11. schůze Senátu konané dne 12. srpna 2015 Přítomni za vládu České republiky: ministr životního prostředí Richard Brabec, ministr vnitra Milan Chovanec, místopředseda vlády a ministr financí ČR

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 30. května 2016 v 10:00 h V Praze 24. května 2016 Čj. 2240/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 9. března 2016 v 20:00 h V Praze 2. března 2016 Čj. 2214/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 11. dubna 2016 v 10:00 h V Praze 6. dubna 2016 Čj. 2226/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ organizačního výboru ze 17. schůze 17. září 2014

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ organizačního výboru ze 17. schůze 17. září 2014 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 89 USNESENÍ organizačního výboru ze 17. schůze 17. září 2014 k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 585/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 585/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 585/0 Návrh poslanců Jana Chvojky, Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky, Stanislava Křečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ organizačního výboru z 21. schůze 29. října 2014

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ organizačního výboru z 21. schůze 29. října 2014 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 106 USNESENÍ organizačního výboru z 21. schůze 29. října 2014 k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 921/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 530 ze dne 12. října 2016 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

Více

ZÁKON. ze dne ČÁST PRVNÍ Změna zákona o státní sociální podpoře. Čl. I

ZÁKON. ze dne ČÁST PRVNÍ Změna zákona o státní sociální podpoře. Čl. I ZÁKON ze dne 2012 kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,

Více

Pozvánka. na 26. schůzi Senátu, která bude zahájena ve středu 24. října 2012 v hodin v Jednacím sále Valdštejnského paláce

Pozvánka. na 26. schůzi Senátu, která bude zahájena ve středu 24. října 2012 v hodin v Jednacím sále Valdštejnského paláce Pozvánka na 26. schůzi Senátu, která bude zahájena ve středu 24. října 2012 v 10.00 hodin v Jednacím sále Valdštejnského paláce Příloha: - návrh pořadu 26. schůze Senátu Návrh pořadu 26. schůze 1. Informace

Více

ZÁKON. ze dne. 2014,

ZÁKON. ze dne. 2014, ZÁKON ze dne. 2014, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY V Praze 7. října 2015 Čj. 2276/15 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 12. října 2015 v 10:00 h v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Z á p i s. 3. Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk 363)

Z á p i s. 3. Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk 363) Z á p i s z 36. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 1. 12. 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 21. září 2016 v 09:00 h V Praze 15. září 2016 Čj. 2266/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda Beneše

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 618/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 618/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 618/0 Návrh poslanců Jana Chvojky, Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky, Cyrila Zapletala a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 22. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona,

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 41. schůze Poslanecké sněmovny 1. Zákon, kterým se mění

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 24. října 2016 v 09:00 h V Praze 17. října 2016 Čj. 2274/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

ZÁKON. 327a Hanobení prezidenta republiky

ZÁKON. 327a Hanobení prezidenta republiky ZÁKON ze dne...2016, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 22. června 2016 v 10:00 h V Praze 15. června 2016 Čj. 2246/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 366/5

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 366/5 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 366/5 Usnesení výboru pro sociální politiku č. 97 ze dne 4. března 2015 k návrhu poslanců Jiřího Miholy, Romana Sklenáka, Jaroslava Faltýnka,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 18. ledna 2016 v 10:00 h V Praze 12. ledna 2016 Čj. 2201/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období. Tìsnopisecká zpráva o schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu

Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období. Tìsnopisecká zpráva o schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období Tìsnopisecká zpráva o schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu Schválený poøad 5. schùze Poslanecké snìmovny 1. Návrh poslancù Vìry Jourové,

Více

ZÁKON ze dne kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ZÁKON ze dne kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony ZÁKON ze dne 2012 kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 23. listopadu 2016 v 10:00 h V Praze 16. listopadu 2016 Čj. 2282/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 601/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 601/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 601/0 Návrh poslanců Jana Chvojky, Jeronýma Tejce, Františka Bublana, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon

Více

Tisková zpráva. Důvěra stranickým představitelům září /5

Tisková zpráva. Důvěra stranickým představitelům září /5 Tisková zpráva Důvěra stranickým představitelům září 2016 Mezi představiteli parlamentních stran v září 2016 občané nejčastěji vyjadřovali důvěru Andreji Babišovi (46 %), nejvyšší podíl nedůvěřujících

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 17. února 2016 v 09:00 h V Praze 11. února 2016 Čj. 2208/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 16. do 20. května 2016

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 16. do 20. května 2016 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 16. do 20. května 2016 vydal tiskový odbor PONDĚLÍ 16. května 2016 Ve dnech 15. 22. května navštíví USA delegace Poslanecké sněmovny

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 19. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 863/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 863/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 863/0 Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní

Více

ZÁKON. ze dne..2016,

ZÁKON. ze dne..2016, ZÁKON ze dne..2016, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 27. dubna 2015 v 09:00 h V Praze 20. dubna 2015 Čj. 2230/15 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 219/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 219/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 219/0 Návrh poslanců Kristýny Zelienkové, Jany Pastuchové, Margity Balaštíkové, Jeronýma Tejce, Miloslava Janulíka, Radima Fialy, Miloslavy

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 357/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 357/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 357/1 Stanovisko vlády k návrhu poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Marka Černocha, Augustina Karla Andrleho Sylora, Karla Fiedlera,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 24. srpna 2016 v 10:00 h V Praze 15. srpna 2016 Čj. 2258/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 395 návrh poslanců Ivana Ohlídala, Jana Látky, Václava Klučky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ organizačního výboru ze 13. schůze 18. ledna 2007

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ organizačního výboru ze 13. schůze 18. ledna 2007 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 68 USNESENÍ organizačního výboru ze 13. schůze 18. ledna 2007 k návrhu termínu a pořadu 11. schůze Poslanecké sněmovny Organizační výbor

Více

Poslanecký návrh ZÁKON. ze dne...,

Poslanecký návrh ZÁKON. ze dne..., Poslanecký návrh ZÁKON ze dne..., kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 22. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh poslanců Jany Drastichové,

Více

Z á p i s. a další hosté dle prezenčních listin. Schůzi výboru v 10:00 hodin zahájil a řídil předseda výboru posl. Marek Benda.

Z á p i s. a další hosté dle prezenčních listin. Schůzi výboru v 10:00 hodin zahájil a řídil předseda výboru posl. Marek Benda. Z á p i s z 28. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 16. a 17. ledna 2008 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Čj. 2222/15 V Praze 24. března 2015 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 30. března 2015 v 10:00 h v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha

Více

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 17. do 21. října 2016

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 17. do 21. října 2016 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 17. do 21. října 2016 vydal tiskový odbor PONDĚLÍ 17. října 2016 Předseda výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík, předseda

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 16. listopadu 2016 v 10:00 h V Praze 10. listopadu 2016 Čj. 2280/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží

Více

číslo: 110 ze dne 4. dubna 2014 Priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy I. podporuje priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci dofinancování rezortu MŠMT, v rozsahu 4 5 mld. Kč,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 27. června 2016 v 09:00 h V Praze 23. června 2016 Čj. 2248/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 14. prosince 2016 v 10:00 h V Praze 8. prosince 2016 Čj. 228816 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Čj.: 2262/10 V Praze dne 4.8.2010 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 11. srpna 2010 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha

Více

ZÁKON. ze dne 21. záøí o zmìnì zákonù v souvislosti s pøijetím zákona o ochranì utajovaných informací a o bezpeènostní zpùsobilosti

ZÁKON. ze dne 21. záøí o zmìnì zákonù v souvislosti s pøijetím zákona o ochranì utajovaných informací a o bezpeènostní zpùsobilosti 413/2005 Sb. ZÁKON ze dne 21. záøí 2005 o zmìnì zákonù v souvislosti s pøijetím zákona o ochranì utajovaných informací a o bezpeènostní zpùsobilosti Zmìna: 138/2006 Sb. Zmìna: 362/2007 Sb. Zmìna: 274/2008

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 27. dubna 2016 v 10:00 h V Praze 20. dubna 2016 Čj. 2230/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 594/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 594/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 594/0 Návrh poslanců Milady Emmerové, Dany Váhalové, Vladimíry Lesenské, Romana Sklenáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY konané 30. září 2015

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY konané 30. září 2015 Čj. 2273/15 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY konané 30. září 2015 (37. schůze) Schůzi řídil předseda vlády. 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice Vláda vzala na vědomí

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 21. března 2016 v 10:00 h V Praze 16. března 2016 Čj. 2218/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 2. listopadu 2015 v 10:00 h V Praze 27. října 2015 Čj. 2282/15 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 16. ledna 2017 v 10:00 h V Praze 10. ledna 2017 Čj. 2200/17 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 9. ledna 2017 v 10:00 h V Praze 3. ledna 2017 Čj. 2292/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda Beneše

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ organizačního výboru z 33. schůze 29. dubna 2015

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ organizačního výboru z 33. schůze 29. dubna 2015 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období 165 USNESENÍ organizačního výboru z 33. schůze 29. dubna 2015 k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 40/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 40/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 40/0 Návrh poslanců Davida Kádnera, Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera,

Více