PORTRÉT PLEMENE. Rozpoznání a léãba nemocí psû. 18 Na e KOâKY 9/06

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PORTRÉT PLEMENE. Rozpoznání a léãba nemocí psû. 18 Na e KOâKY 9/06"

Transkript

1 Rozpoznání a léãba nemocí psû 18 Na e KOâKY 9/06

2 Bengálské kočky Ano, koãky patfií k vrcholûm kmenového v voje savcû. Odborníci na to mají dûkazy. Ve skuteãnosti to není ani tfieba dokazovat. KaÏd z nás to cítí, vût inou podvûdomû, ale pfiesvûdãivû. Reakcí je buì odpor pramenící z neznalosti a strachu, nebo bezmezn obdiv k nespoutané eleganci, fantastické obratnosti, úderné síle, inteligenci, ale pfiedev ím záhadnosti. To v e spojuje velkolepou královskou rodinu divok ch koãek i tu obyãejnou koãku domácí. Na e KOâKY 9/06 19

3 POMOCNÍCI I TVANCI Mimofiádn ch loveck ch schopností koãek lidé vyuïívali odpradávna. Ochoãení loveãtí gepardi patfií k nejznámûj ím. Ale jen málokdo ví, Ïe se k lovu vyuïívaly i malé koãky. Sprinterem mezi mal mi koãkami je pozoruhodná stepní elma s podivn m jménem karakal. Tato koãka, která Ïije ve Stfiední a Malé Asii a v celé Africe, vzdálenû pfiipomíná jednobarevného tíhlého rysa s dlouh ma nohama. Je povaïována za nejrychlej í malou koãku a její hlavní kofiist tvofií men í antilopy ãi zajíci. Ve starém Egyptû a v Indii byla cviãena k lovu stejnû jako zmínûní gepardi. Jiná rysovi podobná koãka, koãka baïinná, je zase skvûl m lovcem vût ích druhû ptákû. DokáÏe vyskoãit vysoko do vzduchu a srazit vzlétajícího baïanta ãi kachnu. Stafií EgypÈané ji proto cviãili speciálnû k lovu vodního ptactva. Na mnoha místech svûta jsou dnes koãkovité elmy pfiímo tvanci. Lidé je zbûsile pronásledují. Buì proto, Ïe je povaïují za kûdce, ktefií jim plení domácí zvífiectvo, nebo pro Ïádan koïich, kter lze velmi dobfie zpenûïit. Nezanedbateln není ani úbytek jejich Ïivotního prostfiedí. NejohroÏenûj ími jsou pralesní druhy. Za vûbec nejohroïenûj í druh mal ch koãek povaïují dnes zoologové rysa pardálového ze panûlska. Ale i druhy, které jsou dosud poãetné, se nemohou pfied lidmi cítit bezpeãnû. Lidé si odjakïiva touïili elegantní krásu a hrdou povahu divok ch koãek podmanit. Dodnes se snaïí alespoà o ãásteãnou domestikaci a ochoãení koãkovit ch elem. Ty v ak zûstávají do jisté míry nezkrotné. MoÏná jsou oblíbena plemena, která se alespoà vzdálenû sv m divok m pfiedkûm podobají, jako jsou ocicat, egyptská mau nebo sokoke. A po velkém chovatelském úsilí vznikají i nová koãiãí plemena, která z divok ch pfiedkû vycházejí. Savannah, Serengeti ãi známûj í koãka bengálská. SnûÏná teãkovaná bengálská koãka (snow potted) má modré oãi KOâKA BENGÁLSKÁ ASIAN LEOPARD CAT Koãka bengálská (Prionailurus bengalensis, Kerr, 1792) se dfiíve naz vala zakrslá, iriomotská, koãka krátkouchá, leopardí ãi asijská levhartí. Stfiídala i latinská jména. Anglicky se jmenuje Asian Leopard Cat (ALC). Jejím domovem jsou oblasti od Dálného v chodu po Malajsk poloostrov na jih a na v chod po Indii a husté lesy ostrovû Sumatry, Jávy, Bornea a Filipín. Sná í i vy í nadmofiské v ky, nejradûji se v ak zdrïuje u tekoucích vod. Voda jí nevadí, dokáïe v bornû a vytrvale plavat. Odtud pochází i její latinské jméno (první popsan jedinec byl spatfien, 20 Na e KOâKY 9/06

4 Foto Zdenûk GorgoÀ jak plave v Bengálském zálivu). Udává se dokonce, Ïe se bengálské koãky koupou proto, aby smyly svûj pach a ochránily se tak pfied velk mi predátory. To by potvrzovalo jejich vysokou inteligenci, díky které pfieïívají, i kdyï se jejich Ïivotní prostor stále zmen uje. Obratnû loví ryby. Její kofiistí jsou i rûzné druhy hlodavcû, je tûrû, ptákû, troufnou si i na mláìata jelenû. Tato malá, krásnû skvrnitá divoká koãka je velmi plaché zvífie, které loví pfieváïnû v noci. U nás se s divokou koãkou bengálskou mûïeme setkat jen v nûkter ch zoologick ch zahradách (Olomouc, Brno) a nûkolik exempláfiû je v rukou soukrom ch chovatelû. Dospûlá koãka bengálská je o nûco vût í neï koãka divoká. Dosahuje váhy od tfií do sedmi kilogramû. I barvou oãí odpovídá na í domácí koãce. MÛÏe je mít od Ïlutohnûdé po zelenoïlutou. Li í se v ak sv m zbarvením. Divoké vybarvení hlavy s podéln mi tmav mi a svûtl mi pruhy a orámovan ma oãima pfiechází na tûle ve v razné rûznû velké tmavé skvrny, které se místy slévající do podéln ch krat- ích pruhû. Aby toho nebylo málo, velké mnoïství mal ch teãek se nachází i na konãetinách a ocasu. Kresba tûla se v bornû odráïí od základní teple pískové aï meruàkové aguti barvy. Podmaniv v raz umocàuje témûfi bílá barva srsti nacházející se na ãele, u oãních koutkû, na lících, pyscích, bradû a dále se táhnoucí po krku aï na bfiicho, vnitfiní stranu konãetin a spodní stranu ocasu. Takové divoké zbarvení koãek je fascinující! POâÁTKY LECHTùNÍ Na zaãátku edesát ch let 20. století do lo k prvnímu plánovanému spáfiení mezi domácí krátkosrstou koãkou a divokou koãkou bengálskou. Oba koãiãí druhy mají po 38 chromozomech. Narozená koèata byla dûkazem toho, Ïe páfiení obou tûchto koãiãích druhû je moïné. ProtoÏe se zjistilo, Ïe divoké bengálky nemají ve struktufie své DNA gen koãiãí leukemie, a jsou tedy vûãi tomuto viru imunní, tato kfiíïení iniciovali ameriãtí genetikové. Neobe lo se to bez problémû. Témûfi nefie iteln m úskalím byla ta skuteãnost, Ïe koèata z první generace se nedala ochoãit a v ichni kocoufií potomci byli stoprocentnû neplodní. Prameny neudávají, zda se na tomto imunologickém programu úãastnila i promovaná genetiãka Jean Millová z Arizony, nebo to byla jen náhoda, Ïe do svého Bengálská ãernû teãkovaná drïení v roce 1963 získala mladou samiãku divoké bengálské koãky. Jistû jiï promy len m krokem bylo její spáfiení s ãern m domácím kocourem. Z tohoto spojení se narodila koãka Kinkin. Navzdory zfiejmému úspûchu se v dal í plemenitbû tehdy nepokraãovalo. To pfii lo aï mnohem pozdûji. Vy lechtit domestikovanou koãku, která má nezamûniteln exteriér a fyzické vlastnosti malé divoké koãky Ïijící v dïungli, ale souãasnû pfiátelskost, pfiítulnost a nebojácnost domácí koãky, bylo jistû pfiáním chovatelû mnoha generací. Opût Jean Millová, ale aï v roce 1981, svûj chovatelsk experiment znovu zopakovala s vûdomím, jaká úskalí takovéto lechtûní s sebou nese. JiÏ se vûdûlo, Ïe divok bengálsk kocour kaïdou domestikovanou koãku povaïuje za svou kofiist nebo vetfielce v teritoriu. I plaché divoké bengálské koãiãí matky mohou v pfiípadû i pomyslného ohroïení vlastní vrh usmrtit. JelikoÏ formování ze strany matky hraje velmi dûleïitou roli pro schopnost domestikace, zkou eli chovatelé pod vedením paní Millové odchovávat divoká koèata pod domácí koãkou nebo umûle na dudlíku. Jedinû to pfiiná elo v sledky a taková koèata byla pouïita v hybridizaãním programu lechtûní nového plemene. Byl to bûh na dlouhou traè a obãas bludn kruh. Kocoufii z prvních generací byli neplodní bez v jimky, z druhé generace z 50 procent. Opakovan hybridní chov, zakfiiïování pomocn ch plemen (habe - ské koãky, egyptská mau, ocicat), vedl k nevyhnutelnému stírání exteriéru divoké bengálky. Na druhé stranû pouïitím zpûtného kfiíïení se rozpl valy pozitivní charakterové vlastnosti jako pfiístupnost, nebojácnost a pfiátelskost. GENERACE POLODIVOK CH BENGÁLEK O plemenu bengálské koãky, o domestikované u lechtilé koãce, se mûïe hovofiit aï tehdy, nevyskytuje-li se v rodokmenu koãky divok pfiedek nejménû ve ãtyfiech generacích. F1 (1. filiální generace) je pfiím kfiíïenec divoké bengálské koãky (ALC) a domestikované koãky (SBT). Podle zku eností americk ch chovatelû jsou tato zvífiata povahovû mnohem blíïe sv m divok m pfiedkûm. Narozená koèata mohou b t velmi mazlivá a hravá, v dospûlosti v ak mají sklon ke své pfiirozené plachosti. V dospûlém vûku odmítají pouïívat koãiãí toaletu, teritorium si znaãí nejen kocoufii, v období fiíje i koãky. Nedají se tedy chovat v bûïném bytû, musí mít speciální chovatelské zafiízení. Vnuci a pravnuci divoké bengálské koãky nesou oznaãení F2 a F3. Tyto generace koãek stále zûstávají více plaché neï domestikované koãky. Zejména je mohou stresovat hlasité zvuky, rychlé pohyby a pro zvífie neobvyklé situace. Proto se nedoporuãují do ru n ch domácností a k mal m dûtem. V pfiípadû dobré péãe zku eného chovatele, kter dokáïe získat jejich dûvûru, ztrácejí svoji plachost a stávají se oddan mi spoleãníky, ktefií se mohou na svého ãlovûka velmi úzce Na e KOâKY 9/06 21

5 fixovat. Chovatel nemûïe pfiedpokládat, Ïe takovou koãku vychová". Musí se naopak snaïit maximálnû se pfiizpûsobit jejím potfiebám. Koãky 2. a 3. generace jsou velmi ãistotné a tato vlastnost u nich pfietrvává i v dospûlém vûku. ObtíÏnû se ale adaptují v nov ch situacích, na nové lidi a nová místa. Obvykle si samy v bytû najdou bezpeãné a chránûné místo, kde se mohou v pfiípadû potfieby ukr t do bezpeãí. Generace F4 a ostatní generace plemene Asian Leopard Cat (ALC) pocházející ze ZOO DvÛr Králové bengálsk ch koãek jsou povaïovány odborníky za plnû domestikované koãky (SBT) a dají se chovat v bûïn ch bytech. V 80. letech minulého století byly první skuteãnû domestikované bengálské koãky pfiedstaveny vefiejnosti. TICA (The Independent Cat Association) uznala bengálské koãky jako plemeno v roce 1984, snûïné a mramorované v roce FIFe pfiiznává tûmto nádhern m zvífiatûm tituly aï od roku lechtûní bengálsk ch koãek není podle vyjádfiení mnoh ch chovatelû dosud ukonãeno. Proto se v chovn ch programech nadále pouïívají divoké bengálské koãky. Jen FIFe vyfikla stop stav a vydala pravidla omezující chov a v stavy. Od roku 2006 se nesmûjí bengálské koãky generace F1 pouïívat k chovu ani se nesmûjí prezentovat na v stavách. Pro generaci F2 platí analogicky zákaz od , pro generaci F4 od roku Chovatelská komise FIFe a FIFe jako celek jsou toho názoru, Ïe bengálská koãka je jiï natolik konsolidované plemeno, Ïe není nadále tfieba pouïívat v chovu kfiíïence F1 F4 generace. V sledky lechtûní jsou ohromující a patfií k nejvût ím chovatelsk m úspûchûm. Dnes se mûïete setkat s bengálsk mi koãkami v nûkolika barvách - hnûdé v odstínech od pískovû Ïluté, béïové pfies zlatou, skofiicovou aï k ãervené, podsada edavé (my í) barvy není povaïována za chybu. Existují ale i snûïné (seal lynx, seal sepia a seal mink), stfiíbrné, modré a vzácnû i celoãerné. Poslední tfii barvy nebyly dosud uznány mezinárodními chovatelsk mi organizacemi. Také kresba bengálsk ch koãek mûïe b t velmi rozmanitá. Rozdûluje se na teãkovanou (spotted) a mramorovanou (marbled). Teãkování u piãkov ch jedincû bylo dovedeno k dokonalosti divok ch zvífiat. Je tvofieno rozetami, velk mi nûkolikabarevn mi skvrnami ve tvaru prstence podobn mi Pfiím kfiíïenec divoké koãky bengálské (F1)

6 kresbû levharta ãi ocelota. Mramorování mûïe b t také vícebarevné. Foto Zdenûk GorgoÀ Uznané variety FIFe: ãernû teãkovaná (black spotted) BEN n 24 sépiová teãkovaná (seal sepia spotted) BEN n norãí teãkovaná (seal mink spotted) BEN n snûïná teãkovaná (snow spotted) BEN n ãernû mramorovaná (black marbled) BEN n 22 sépiová mramorovaná (seal sepia marbled) BEN n norãí mramorovaná (seal mink marbled) BEN n snûïná mramorovaná (snow marbled) BEN n V Americe se uvádí ponûkud jiné rozdûlení. Mezi snûïné bengálky se fiadí i sépiová a norãí, pfiiãemï zde uvádûná snûïná se oznaãuje jako Seal Lynx Point, sépiová jako Seal Sepia Tabby a norãí jako Seal Mink Tabby. STANDARD PLEMENE DLE FIFE Bengálská koãka je domestikovaná koãka, která má tûlesné vlastnosti malé koãkovité elmy Ïijící v dïungli. Je to koãka, která vyzafiuje svûj divok pûvod, ale je pfiátelská, pfiítulná, s povahou domestikované koãky. Je to stfiední aï velká pruïná a velmi svalnatá koãka s irokou zaoblenû klínovitou hlavou. U dospûl ch kocourû je patrn pohlavní dimorfismus s pln mi tváfiemi. Profil hlavy je tvofien lehk m obloukem od ãela k hfibetu nosu. Samotn nos je velk a irok s lehce nadzdviïen mi nosními kfiídly a lehk m konkávním zaoblením, sahá aï pfied oãi. Tlama je velká, iroká, s velk mi a v razn mi dvorci hmatov ch chlupû a vysoko posazen mi lícními kostmi. Stfiednû velké aï malé a krátké u i se zaoblen mi piãkami jsou posazené daleko od sebe a tvofií pokraãování obrysu obliãeje. Rysí tûtiãky jsou neïádoucí. Palcov otisk na zadní stranû ucha je v razn. Velké oãi jsou oválné nebo lehce mandlového tvaru, jsou umístûné daleko od sebe. Koãky s ãernou kresbou mají barvu oãí zelenou, hnûdou, zlatou, ve zbarvení sepia zelené, zlaté, akvamarinové, v barvû mink akvamarinové, koãky snûïné mají vïdy barvu modrou. Jedním z nejv raznûj ích znakû je velké aï robustní, svalnaté, pevné a silné tûlo. Konãetiny jsou stfiednû dlouhé, atletické, zadní ponûkud vy í neï pfiední. Jsou zakonãeny velk mi a kulat mi tlapkami. Stfiednû dlouh a siln ocas sbíhá do zakulacené piãky. Spí e krátká srst husté textury v jimeãnû krásného vzhledu je nezvykle mûkká. Pfiednost se dává srsti se zlat m leskem (golden glitter). Perfektní fyzickou i povahovou vyváïenost doplàuje bdûl aï ostraïit vzhled. Koãka mûïe projevovat strach, pokou et se o útûk nebo hlasitû protestovat, nikdy v ak nesmí skuteãnû vyhroïovat nebo dokonce napadnout ãlovûka. Bengálky mají b t pfiítulné, pozorné, zvûdavé a pfiátelské koãky. BENGÁLKY U NÁS Velké spoleãenské zmûny po roce 1990 se odrazily i na poli chovatelském. Pobofiily se pomyslné hranice, lidé zaãali více cestovat, poznávat a více komunikovat. To v e se odrazilo i na poli chovatelském, na v stavách se objevovaly stále nové importy. Masivním dovozûm nov ch koãiãích plemen bránila pfiedev ím finanãní nároãnost, ale i neochota západních chovatelû prodávat svoje odchovy na V chod. První bengálské koãky do âeské republiky pfiivezl pravdûpodobnû v roce 1994 MVDr. Veverka ze Zadní Tfiebanû z chovatelské stanice Snowstorm. Jeho odchov Bimbo Bohemia Bengal (BCC) byl vystaven na národní v stavû v Praze v prosinci Jak jsem potkala bengálské koãky? vzpomíná paní Monika Ludvíãková z Rozko e, nejznámûj í chovatelka bengálek u nás. Asi to byl osud. Chtûla jsem piãkovou perskou koãku plné barvy. V roce 1995 jsme mûli moïnost nav tívit velkou koãiãí show v USA v New Jersey. Byla tam nádherná zvífiata. Tak tu ti koupím a Ïádnou jinou, ukázal na jednu mûj manïel. Byla to bengálská koãka. Pfiedností je nezvykle mûkká srst se zlat m leskem (golden glitter) Díky intervenci na í tety, která v USA Ïije od roku 1968, jsme si do âech pfiivezli Jacki Lee z chovatelské stanice Forestrun. První vrh mûla na e âíãa s nádhern m modr m bengálcem z Nûmecka, dal í jiï s na ím, kter se jmenoval Fred Forestrun. To jsou ty úplné zaãátky. Na konci devadesát ch let odchovala chovatelská stanice Jungle Cat, registrovaná Na e KOâKY 9/06 23

7 tehdy u BCC, nûkolik nadûjn ch koèat. V roce 1999 jsem se seznámila se Simonou a Davidem Sparandara, obrovsk mi nad enci a milovníky divok ch koãek, a díky jejich pfiátelství se mi otevfiely dvefie do mnoha americk ch chovatelsk ch stanic, a tak jsem mohla alespoà trochu pochopit problematiku plemenitby a hybridizaãního programu. Tím byla odstartována dal í kapitola na eho chovu, ráda zavzpomíná paní Ludvíãková. Poãetné zájemce o koèata z chovatelské stanice Marmoll (registrace u FIFe) zajímá pfiedev ím cena tûchto krásn ch koãek. Není malá. Bengálské koãky jsou velmi vzácné plemeno a jejich cena se ve svûtû pohybuje od 500 za kastrovaná pet zvífiata aï do 2500 euro za piãková v stavní zvífiata. U nás chová bengálské koãky pouze nûkolik chovatelû. Tûm, ktefií prodávají kvalitní zvífiata, ceny více ãi ménû kopírují ceny zahraniãní. Je samozfiejmé, Ïe zvífiata, která nejsou urãena do chovu, stojí ménû. Jsou i tací chovatelé, ktefií bez uzardûní prodají za vy í cenu takovéto kotû. Vrcholem ignoranství jsou ti, ktefií nabízejí bengálské koãky bez prûkazu pûvodu (!?). Z nûkter ch chovatelsk ch stanic jsou prodávána koèata s odborn m posudkem z v stavy. Nûkdy ani to není zárukou kvality. Mnozí mezinárodní posuzovatelé na bengálské koãky je tû nemají to pravé oko. DIVOKÁ KRÁSA Názory na drïení divok ch druhû koãkovit ch elem nebo jejich kfiíïení s dne ními domácími koãkami se velmi rûzní. Od dûrazného ne! nûkter ch vûdcû aï po Typick dospûl kocour proã ne? nad en ch chovatelû. Zoologové podporují rûzné záchranné chovné programy zoologick ch zahrad a evidovan ch soukrom ch chovû, skalní chovatelé touïí po pfiedoucím mazlíãkovi v divokém kabátû. V ichni, ktefií se touto problematikou v âeské republice zab vají, by se mûli seznámit s pfiílohou k vyhlá ce ã. 346/2006 Sb. Zvlá tní podmínky chovu koãkovit ch elem, která nabyla úãinnosti 15. ãervence V âeské republice bylo v roce 2002 zalo- Ïeno SdruÏení pro malé koãkovité elmy (European American Consortium for Small Felines). Je to volné pokraãování projektu, kter zapoãal v roce 1983 David Sparandara v Nové Anglii v USA. Tento projekt má v programu ochranu mal ch koãkovit ch elem, spolupráci se svûtov mi organizacemi podporující ochranu tûchto koãek ve volné pfiírodû a zároveà úãast v chovn ch programech rûzn ch populací mal ch koãkovit ch elem v zajetí. Velmi ojedinûl byl napfiíklad úspû n projekt vypou tûní skotsk ch divok ch koãek (Felis silvestris grampia) zpût do volné pfiírody. Souãasné sdruïení si klade mimo jiné za cíl b t aktivním ãlánkem mezi na imi a zahraniãními institucemi, zoologick mi zahradami i soukrom mi chovateli. Mezi hlavní aktivity patfií téï podpora v mûny zku eností i jednotliv ch odchovan ch zvífiat. Tím také napomáhá k udrïení genetické diverzity chovan ch druhû. SdruÏení má navíc svou vlastní malou chovnou stanici. Jedním z chovan ch druhû jsou divoké asijské koãky bengálské (Prionailurus bengalensis), nûkdy také naz vané koãky leopardí. Nûkolik koèat jiï bylo v této stanici odchováno. Je pravda, Ïe tyto divoké koãky se také pouïívají na kfiíïení s domácími koãkami a jsou zakladateli nového plemene domestikovan ch koãek, u lechtilého plemene koãek bengálsk ch. I kdyï je nová krev na udrïení zdravého chovu chovateli bengálsk ch koãek stále Ïádána, tyto koãky pro nároãnost projektu kfií- Ïí jen omezen poãet stanic na svûtû. K takovému kfiíïení se totiï mûïe pouïít pouze jedinec (obvykle kocour), kter byl odchován s domácími koãkami a je pfiátelsk i v lidské spoleãnosti. Takov to kocour se mûïe pak páfiit jak s divok mi koãkami svého druhu, tak i s domestikovan mi bengálkami. Do tohoto projektu je aktivnû zapojena i paní Monika Ludvíãková. Takto osvûtluje jistû prospû nou a zároveà zajímavou ãinnost sdruïení paní Simona Sparandara. I kdyï hlavním cílem chovatelû bengálsk ch koãek je co nejvíce udrïet vzhled domestikovan ch bengálek podobn jejich divok m pfiedkûm, je dûleïitá âernû teãkovaná âernû mramorovaná i povaha. Proto se vybírají do chovu jen ti jedinci, ktefií vynikají nejen krásnou srstí akresbou, ale i milou povahou, a ktefií postrádají plachost pûvodních divok ch koãek. KRÁSNÁ A ELEGANTNÍ Bengálská koãka je nejen krásná, ale i velmi inteligentní. Po sv ch divok ch pfiedcích zdûdila ohromnû temperamentní, nûkdy aï svéhlavou povahu. Má ráda prostor, nehodí se do malého bytu bez moïnosti v bûhu. Pfii tro e trpûlivosti se rychle nauãí chodit na vodítku, mnohem lépe a radûji v ak chodí v bezpeãném terénu na procházky bez vodítka. Nemá sklon k útûkûm a drïí se svého teritoria. Je velmi hravá a to i v dospûlém vûku. Nejlep í hrou je pochopitelnû lov, a pokud má bengálská koãka moïnost, je skuteãnû skvûl m lovcem. Uloví nejen my, je tûrku ãi malého ptáka, ale i krtka nebo dokonce lasiãku. Vût ina bengálek má ráda vodu, nemusí to v ak b t pravidlem. Urãitû ale má ráda spoleãnost. Pokud je k tomu odmala vedena, je mazlivá a nûïná, pfiátelská a láskyplná. SouÏití se psy a jin mi koãkami b vá bezproblémové, nelze v ak doporuãit souïití s hlodavci a ptáky v eho druhu. Bengálská koãka není pro lidi, ktefií ji chtûjí mít jako dekoraci. Je pro ty, ktefií s ní chtûjí Ïít. Pfiipravil Go Webové stránky nûkter ch ãesk ch chovatelsk ch stanic: ww.mainbeng.com, Foto Zdenûk GorgoÀ 24 Na e KOâKY 9/06

Ragdoll. D obr vztah k lidem je rozhodnû jedním

Ragdoll. D obr vztah k lidem je rozhodnû jedním Kalifornská koãka s maskou Ragdollové dokáïou nadchnout srdce kaïdého milovníka polodlouhosrst ch koãek. Nejen proto, Ïe jejich hustá srst se jedineãnû vlní, kdyï se tato elegantní koãka pohybuje... Navíc

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

Ragdol PORTRÉT PLEMENE. S hadrov mi panenkami nemá tato jemná kráska nic spoleãného. 20 Na e KOâKY 8/04

Ragdol PORTRÉT PLEMENE. S hadrov mi panenkami nemá tato jemná kráska nic spoleãného. 20 Na e KOâKY 8/04 S hadrov mi panenkami nemá tato jemná kráska nic spoleãného Ragdol Tohoto impozantního kocoura plemene ragdol zdobí nádherná srst, která vyïaduje pravidelnou péãi. 20 Na e KOâKY 8/04 AÈ dáváme osobnû pfiednost

Více

PORTRÉT PLEMENE. Siamské kočky. Siamská s ãernohnûd mi Ïíhan mi odznaky. Na e KOâKY 10/07 11

PORTRÉT PLEMENE. Siamské kočky. Siamská s ãernohnûd mi Ïíhan mi odznaky. Na e KOâKY 10/07 11 Siamské koãky jsou ztûlesnûním elegance. Na moderních siamkách nás nejdfiíve zaujme právû jejich tíhlost, u lechtilost a pro koãky neobvyklé proporce. V fií i divok ch koãek se siamkám blíïí celkovou stavbou

Více

Okouzlující pfiírodní kráska PORTRÉT PLEMENE. Nádhern sibifisk kocour s typick m límcem. 12 Na e KOâKY 4/09

Okouzlující pfiírodní kráska PORTRÉT PLEMENE. Nádhern sibifisk kocour s typick m límcem. 12 Na e KOâKY 4/09 Okouzlující pfiírodní kráska Sibiřská Nádhern sibifisk kocour s typick m límcem 12 Na e KOâKY 4/09 Foto Minerva kočka Sibifiská koèata jsou obzvlá È roztomilá a huàatá a sv m armem si ihned získají srdce

Více

PORTRÉT PLEMENE. Pfiírodní tvorové slaví úspûchy. Mainská mývalí

PORTRÉT PLEMENE. Pfiírodní tvorové slaví úspûchy. Mainská mývalí Pfiírodní tvorové slaví úspûchy Líbí se vám velké koãky? Tak to by pro vás mohla b t tou pravou mainská m valí. Je velká, silná a robustní. Prakticky Ïádné jiné plemeno nevypadá tak impozantnû. Kocoufii

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

PORTRÉT PLEMENE. IC Bernadeta Hope Cat z chovu Martiny Mottlové z Prahy. 12 Na e KOâKY 3/07

PORTRÉT PLEMENE. IC Bernadeta Hope Cat z chovu Martiny Mottlové z Prahy. 12 Na e KOâKY 3/07 IC Bernadeta Hope Cat z chovu Martiny Mottlové z Prahy 12 Na e KOâKY 3/07 Krásky ze Sibifie Sibiřky Do velké skupiny pfiírodních polodlouhosrst ch plemen koãek patfií vedle mainsk ch m valích, norsk ch

Více

PORTRÉT PLEMENE. E.T. k pomilování

PORTRÉT PLEMENE. E.T. k pomilování E.T. k pomilování Nûktefií k nim pfiistupují skepticky, a není divu, protoïe s bûïn m ideálem koãiãí krásy nemají rexové moc spoleãného. Kdo sní o bujné hladké srsti, ten aè si radûji pofiídí norskou lesní

Více

PORTRÉT PLEMENE. Nevadí jim ani tfiicetistupàov mráz. Sibiřská kočka. 14 Na e KOâKY 9/04

PORTRÉT PLEMENE. Nevadí jim ani tfiicetistupàov mráz. Sibiřská kočka. 14 Na e KOâKY 9/04 Nevadí jim ani tfiicetistupàov mráz Sibiřská kočka 14 Na e KOâKY 9/04 Plemena lesních koãek proïívala v posledních letech doslova boom. Mainské m valí a norské lesní si uï dávno získaly srdce lidí svou

Více

PORTRÉT PLEMENE. Tihle Britové jsou prostû okouzlující! 20 SVùT PSÒ 9/04

PORTRÉT PLEMENE. Tihle Britové jsou prostû okouzlující! 20 SVùT PSÒ 9/04 20 SVùT PSÒ 9/04 Anglický špringršpaněl Stejnû jako dfiív se i dnes tû í panûlé velké oblibû, a proto je jen dobfie, Ïe jich je hned tolik rûzn ch plemen. AÈ uï jde opopulární kokr panûly, ménû známé kooikerhondje,

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Gepard štíhlý. Hmotnost: 38 43 kg Délka: 110 150 cm + 65 90 ocas Výška: 70 94 cm

Gepard štíhlý. Hmotnost: 38 43 kg Délka: 110 150 cm + 65 90 ocas Výška: 70 94 cm KOČKOVITÉ ŠELMY Gepard štíhlý Hmotnost: 38 43 kg Délka: 110 150 cm + 65 90 ocas Výška: 70 94 cm Gepard je nejrychlejší suchozemské zvíře. Může běžet rychlostí přes 110 km/h. Krátkodobě dokonce až 130km/h.

Více

PORTRÉT PLEMENE. S diplomacií a dûvtipem k cíli

PORTRÉT PLEMENE. S diplomacií a dûvtipem k cíli S diplomacií a dûvtipem k cíli Líbí se vám habe anky, ale dáváte pfiednost dlouhosrst m koãkám pfied domácími tygry s krátkou srstí? Pak by mohly b t splnûním va ich snû somálky polodlouhosrstí pfiíbuzní

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

PORTRÉT PLEMENE. NejnûÏnûj í poku ení z koãiãího svûta

PORTRÉT PLEMENE. NejnûÏnûj í poku ení z koãiãího svûta NejnûÏnûj í poku ení z koãiãího svûta íká se o nich, Ïe spolehlivû vyvolávají závislost. A skuteãnû, jen málokdo odolá opojné kráse huàat ch birmiãek. Svaté birmy pfiedou obzvlá È hluboce a blaïenû. NemÀoukají

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

PORTRÉT PLEMENE. Naãechrané obláãky s tváfiiãkami panenek

PORTRÉT PLEMENE. Naãechrané obláãky s tváfiiãkami panenek Naãechrané obláãky s tváfiiãkami panenek Pro jedny jsou synonymem neju lechtilej ího ãistokrevného chovu, pro druhé pfiedstavují uï jen kvûli nároãné péãi zl sen: perské koãky vyvolávají protichûdné názory,

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Persk ãerven kocour (PER d)

Persk ãerven kocour (PER d) DùDIâNOST Proã je kaïdá jiná âervená má b t intenzivní, jasná, teplá a jednotná po celé délce chlupu. Skuteãnost b vá jiná. Persk ãerven kocour (PER d) Genetika koček JEDNA A JEDNA JSOU... Z minulého povídání

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou 2751. publikaci Odpovûdná

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

ŠELMY. většinou loví živou kořist (predátoři) pružné a svalnaté tělo, rychlí a mrštní. dobrý sluch, čich, zrak i hmat

ŠELMY. většinou loví živou kořist (predátoři) pružné a svalnaté tělo, rychlí a mrštní. dobrý sluch, čich, zrak i hmat ŠELMY většinou loví živou kořist (predátoři) pružné a svalnaté tělo, rychlí a mrštní dobrý sluch, čich, zrak i hmat mají dlouhé špičáky a tzv. trháky (poslední třenový zub v horní čelisti a první stolička

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

Vlha pestrá (Merops apiaster)

Vlha pestrá (Merops apiaster) Vlha pestrá (Merops apiaster) NeÏije u nás asi krásnûj í pták neï je vlha. Je pfiedstavitelem skupiny, ob vající tropy a subtropy Afriky a Asie, které stfiedoevropské klima pfiíli nevyhovuje. Kdysi jsme

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE?

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Tato kniha pojednává o tom, jak se nauãit Ïít s obûma stránkami své osobnosti. S tou silnou, plnou energie, nápadû a názorû, tvûrãího potenciálu

Více

Kočka domácí. tělo, protáhlou klínovitou hlavu a dlouhé nohy. Extrémní štíhlý typ je znakem současných siamských koček či orientálních koček.

Kočka domácí. tělo, protáhlou klínovitou hlavu a dlouhé nohy. Extrémní štíhlý typ je znakem současných siamských koček či orientálních koček. Jan Kovalík 25.1. 2013 (Felis silvestris f. catus) je domestikovaná forma kočky divoké, která je již po tisíciletí průvodcem člověka. Stejně jako její divoká příbuzná patří do podčeledi malé kočky, a je

Více

PORTRÉT PLEMENE. Mají malí pantefii budoucnost?

PORTRÉT PLEMENE. Mají malí pantefii budoucnost? Mají malí pantefii budoucnost? Vypadají jako malí pantefii se svítícíma oãima. Jejich lesklá ãerná srst záfií o závod s mûdûn m tónem kulat ch oãí. Vzácné bombajky jsou opravdové krásky. Je jen koda, Ïe

Více

PROTI VŠEM ČERVŮM* BEZ STRESU!

PROTI VŠEM ČERVŮM* BEZ STRESU! PROTI VŠEM ČERVŮM* BEZ STRESU! TASEMNICE ŠKRKAVKY MĚCHOVCI Dramatické odčervování má nyní šťastný konec. Na trhu je nový spot-on, který jako jediný působí proti všem druhům střevních červů*. Šetrně a bez

Více

Pracovní blok ã. II. 1. Tfii hlavní linie. 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce

Pracovní blok ã. II. 1. Tfii hlavní linie. 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce 21 Pracovní blok ã. II 1. Tfii hlavní linie 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce Tyto tfii základní linie najdeme na rukou kaïdého ãlovûka. A také tu jiï mûïeme spatfiit viditelné rozdíly

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ 06 FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ sgabriele Boiselle v Portugalsku Rok se s rokem se el a svûtoznámá fotografka koní opûtnû pofiádala semináfi pro fotografy, tentokrát v Portugalsku. A ãasopis Svût koní u toho samozfiejmû

Více

Norská lesní. L ví límce na krku, rysí tûtiãky na u ích, PORTRÉT PLEMENE

Norská lesní. L ví límce na krku, rysí tûtiãky na u ích, PORTRÉT PLEMENE UÏ fiadu let patfií k nejoblíbenûj ím ãistokrevn m koãkám vûbec. Norské lesní koãky plní stejnû jako jejich populární konkurenti mainské m valí celé v stavní haly. Kdo tyto nádherné lesní tvory z dalekého

Více

ZAJÍMAVÉ. Psí horoskopy z astropraxe

ZAJÍMAVÉ. Psí horoskopy z astropraxe Pes ve znamení Skopce Pes ve znamení Skopce se rád ukazuje ze své aktivní a Ïivé stránky. Je to odváïn pes a vïdy je pfiipraven pfiijmout jakoukoliv v zvu. Tento pes ohnivé povahy nemá vûbec rád, chcemeli

Více

Velikonoce Pomlázky Klapaãe Kraslice Ptáãek Figurky Holubiãka Líto Tradiãní peãivo

Velikonoce Pomlázky Klapaãe Kraslice Ptáãek Figurky Holubiãka Líto Tradiãní peãivo OBSAH Velikonoce 5 Pomlázky 6 Pomlázka z osmi proutkû 7 Pomlázka s ozdobn m drïadlem 8 Pomlázka z devíti proutkû 9 Klapaãe 10 Jednoduch klapaã 11 Klapaã koník 12 Kraslice 14 Techniky 15 Vajíãka 16 Barvení

Více

Šelmy kočkovité. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Šelmy kočkovité. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Šelmy kočkovité Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí se šelmami, které představují modelové lovce. Kočkovití

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná KAPITOLA 1, ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná Tady jde ze schodû za Kry tûfkem Robinem Michal Medvûd hlavou napfied, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale nûkdy mu pfiipadá,

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Úvod 4 Materiály a pomûcky 6 Parafín 6 Stearín 7 V tuku rozpustná barvítka 7 Bavlnûn knot 9 Forma na lampu 10 Vykrajovátka na plovoucí svíãky

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

KERAMIKA II. figurky. Eta Placáková Marcela Po ustová Alena Vondru ková

KERAMIKA II. figurky. Eta Placáková Marcela Po ustová Alena Vondru ková KERAMIKA II figurky Eta Placáková Marcela Po ustová Alena Vondru ková Eta Placáková, Marcela Po ustová, Alena Vondru ková Keramika II figurky Vydala Grada Publishing, a.s., U PrÛhonu 22, Praha 7, obchod@gradapublishing.cz,

Více

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky classic Klasicky tvarovan pfiístfie ek dokonal ch proporcí a vysoké stability. Promy len systém podpûr nese pfiekvapivû rozmûrnou stfiechu s dvûma moïnostmi

Více

1. lékafiská fakulta UK

1. lékafiská fakulta UK 1. lékafiská fakulta UK Adresa: Katefiinská 32, 121 08 Praha 2 Telefon: 02/961 511 11 Fax: 02/249 154 13 WWW adresa: www. lf1.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 25.11.2000 v 10.00 13.00 hodin Velká posluchárna

Více

Gepard. Popis. Rozmnožování

Gepard. Popis. Rozmnožování Martinů Lenka 16.1.2011 Popis Gepard štíhlý (Acinonyx jubatus) je kočkovitá šelma, proslulá jako nejrychlejší suchozemské zvíře. Na krátké vzdálenosti může běžet rychlostí přes 100 km/h Hmotnost: 38-43

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb.

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb. 4 Ptáci v zajetí Ptáci jsou oblíben m pfiedmûtem chovu v zajetí, aè uï pro zájmov chov nebo za jin m úãelem. Z hlediska obãanského práva je pták, stejnû jako kaïd jin Ïivoãich, vûcí. Je tedy pfiedmûtem

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk SPRCHOVÉ KOUTY De Luxe DE LUXE PF 120 cm v plà Satinato dvefie 120 cm levé T 1241 YB dvefie 120 cm pravé (T 1239 YB) Sprchová vaniãka keramická 120 x 80 cm (T 1076 01) DE LUXE Q 80 x 90 cm pravá TC 835

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

Kočka domácí je domestikovaná forma kočky divoké, která je již po tisíciletí průvodcem člověka. Stejně jako její divoká příbuzná patří do podčeledi malé kočky, a je typickým zástupcem skupiny. Má pružné

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i pro rodiãe o základních údajích t kajících se zdravotního

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice prosinec/2009. CVIâENÍ PRO ÎENY OBEC P EZLETICE VYDÁVÁ. I ZAHRADA LÉâÍ

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice prosinec/2009. CVIâENÍ PRO ÎENY OBEC P EZLETICE VYDÁVÁ. I ZAHRADA LÉâÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ vydává Obec Pfiezletice, evidenãní ãíslo MK âr E 19096, vychází ãtvrtletnû, náklad 500 kusû. Redakãní rada: ing. Ludmila âervínová, ing. Veronika Vrecionová, ing. Ladislava Kopáãová, grafická

Více

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Tři kroky ke štěstí: Zaklapnout, vloïit, otoãit 1. Zatlačte trubku Quick-Pipe do příchytky Jednoduch úkol, protoïe trubka Quick-Pipe je optimálnû pfiizpûsobena

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

PORTRÉT PLEMENE. Nositelka tajemného skarabea

PORTRÉT PLEMENE. Nositelka tajemného skarabea Nositelka tajemného skarabea Pr je pfiíbuznou divok ch koãek pocházejících z etiopské vrchoviny a milovníky koãek okouzluje nejen tajemn m skarabeem na ãele: egyptské mau, které svou stfiednû dlouhou,

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K

HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K 31. 12. 2005 Mûsta jako stfiediska fiemesel a obchodu vznikala uï v dávné minulosti. Teprve ve 13. století se v ak zaãal mûstsk Ïivot v raznûji odli ovat od venkovského.

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

řád: ŠELMY KOČKOVITÉ 1. VEJCORODÍ a) PTAKOŘITNÍ 2. ŽIVORODÍ a) VAČNATCI b) PLACENTÁLOVÉ obr. č. 1

řád: ŠELMY KOČKOVITÉ 1. VEJCORODÍ a) PTAKOŘITNÍ 2. ŽIVORODÍ a) VAČNATCI b) PLACENTÁLOVÉ obr. č. 1 řád: ŠELMY KOČKOVITÉ 1. VEJCORODÍ a) PTAKOŘITNÍ 2. ŽIVORODÍ a) VAČNATCI b) PLACENTÁLOVÉ obr. č. 1 2. ŽIVORODÍ b) Placentálové znaky: vývoj v těle matky dokonalá placenta = výživa plodu a odvod odpadních

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

PORTRÉT PLEMENE. Takto ãi nûjak podobnû vypadali pfiedci v ech evropsk ch koãek. 12 Na e KOâKY 9/07

PORTRÉT PLEMENE. Takto ãi nûjak podobnû vypadali pfiedci v ech evropsk ch koãek. 12 Na e KOâKY 9/07 Takto ãi nûjak podobnû vypadali pfiedci v ech evropsk ch koãek 12 Na e KOâKY 9/07 Foto Zdenûk GorgoÀ Kočky evropské Domácí koãky se dostaly do stfiední a severní Evropy s ímany pfiibliïnû pfied dvûma tisíci

Více

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo 001_titulka_HOTOVO 16.11.2006 13:31 Str. 1 číslo 20 číslo 20 tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 cena 99 Kč/189 Sk (pro předplatitele 74 Kč) VW Golf I VW Golf II Ford Escort VW Brouk Hyundai

Více

VISS - SYSTÉMY KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM NA PRINCIPU. SLOUPKÒ A P ÍâEK PRO FASÁDY, ZIMNÍ ZAHRADY. A SKLENùNÁ ZAST E ENÍ

VISS - SYSTÉMY KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM NA PRINCIPU. SLOUPKÒ A P ÍâEK PRO FASÁDY, ZIMNÍ ZAHRADY. A SKLENùNÁ ZAST E ENÍ VISS - SYSTÉMY KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM NA PRINCIPU SLOUPKÒ A P ÍâEK PRO FASÁDY, ZIMNÍ ZAHRADY A SKLENùNÁ ZAST E ENÍ VERTIKÁLNÍ ZASKLENÍ VISS -TV JANSEN-VISS -TV - konstrukce s pfieru en

Více

Zlatý retrívr PORTRÉT PLEMENE. Víc neï jen krása. 24 SVùT PSÒ 3/05

Zlatý retrívr PORTRÉT PLEMENE. Víc neï jen krása. 24 SVùT PSÒ 3/05 Zlatý retrívr Tento pes se zlat m odleskem v srsti je na vrcholku pomyslného Ïebfiíãku sympatií KaÏd ho povaïuje za krásného, kaïd si ho chce pohladit. Zlat retrívr b vá povaïován za ztûlesnûní ideálu

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Fakulta sociálních vûd UK

Fakulta sociálních vûd UK Fakulta sociálních vûd UK Adresa: Smetanovo nábfi. 955/6, 110 01 Praha 1 Tel: 02/22 112 111 Fax: 02/24 23 56 44 Den otevfien ch dvefií : 27. ledna 2001 obor Bc. Ekonomie, Opletalova 26, Praha 1 Termín

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa

Speciální ZŠ a MŠ Adresa Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Omega 100 Montované pfiestavitelné pfiíãky FORM-A-ROOM vyrábí firma LIKO-S

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU?

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Dan Drápal JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Nakladatelství KMS Mgr. Dan Drápal Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2006 V echny biblické citace jou pfievzaty z âeského

Více

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech 34 Graf 17: Îadatelé o azyl v âr v letech 1993-26 Žadatelé o azyl v ČR v letech 1993 26 (Graf 17) Azyl je forma mezinárodní ochrany, která se udûluje osobám, v jejichï pfiípadû bylo prokázáno poru ování

Více

PORTRÉT PLEMENE. Sfinx. 18 Na e KOâKY 10/05

PORTRÉT PLEMENE. Sfinx. 18 Na e KOâKY 10/05 Sfinx 18 Na e KOâKY 10/05 Nadpozemská koãka Foto Zdenûk GorgoÀ UÏ to není koãka, ale je tû to není ãlovûk... tato slova mûïeme sly et o koãkách plemene sfinx, jejichï chování je bohat m zdrojem pfiedstav

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

,- MATRACE VYSOKÉ KVALITY P I ZAKOUPENÍ JEDNÉ MATRACE DRUHÁ ZDARMA! Manila... Havana novinka

,- MATRACE VYSOKÉ KVALITY P I ZAKOUPENÍ JEDNÉ MATRACE DRUHÁ ZDARMA! Manila... Havana novinka 2016 www.trs-nabytek.cz MATRACE VYSOKÉ KVALITY P I ZAKOUPENÍ JEDNÉ MATRACE DRUHÁ ZDARMA! Manila... 9.500,- Vysoce luxusní matrace s v born mi ortopedick mi vlastnostmi. Vrchní fialová antidekubitní nosná

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

IV. PrÛvodce ledov mi dûji, událostmi a náhodami

IV. PrÛvodce ledov mi dûji, událostmi a náhodami Led_Cechy_def_178_257 12.8.2010 20:04 Stránka 220 Náledû Mnohokrát uï udûlaly radost nám, bruslafiûm. Jsou to pruhy hladkého, ãasto silného ledu podél bfiehû. Nûkdy mohou pokraãovat pfies standardní ledovou

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více