PORTRÉT PLEMENE. Rozpoznání a léãba nemocí psû. 18 Na e KOâKY 9/06

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PORTRÉT PLEMENE. Rozpoznání a léãba nemocí psû. 18 Na e KOâKY 9/06"

Transkript

1 Rozpoznání a léãba nemocí psû 18 Na e KOâKY 9/06

2 Bengálské kočky Ano, koãky patfií k vrcholûm kmenového v voje savcû. Odborníci na to mají dûkazy. Ve skuteãnosti to není ani tfieba dokazovat. KaÏd z nás to cítí, vût inou podvûdomû, ale pfiesvûdãivû. Reakcí je buì odpor pramenící z neznalosti a strachu, nebo bezmezn obdiv k nespoutané eleganci, fantastické obratnosti, úderné síle, inteligenci, ale pfiedev ím záhadnosti. To v e spojuje velkolepou královskou rodinu divok ch koãek i tu obyãejnou koãku domácí. Na e KOâKY 9/06 19

3 POMOCNÍCI I TVANCI Mimofiádn ch loveck ch schopností koãek lidé vyuïívali odpradávna. Ochoãení loveãtí gepardi patfií k nejznámûj ím. Ale jen málokdo ví, Ïe se k lovu vyuïívaly i malé koãky. Sprinterem mezi mal mi koãkami je pozoruhodná stepní elma s podivn m jménem karakal. Tato koãka, která Ïije ve Stfiední a Malé Asii a v celé Africe, vzdálenû pfiipomíná jednobarevného tíhlého rysa s dlouh ma nohama. Je povaïována za nejrychlej í malou koãku a její hlavní kofiist tvofií men í antilopy ãi zajíci. Ve starém Egyptû a v Indii byla cviãena k lovu stejnû jako zmínûní gepardi. Jiná rysovi podobná koãka, koãka baïinná, je zase skvûl m lovcem vût ích druhû ptákû. DokáÏe vyskoãit vysoko do vzduchu a srazit vzlétajícího baïanta ãi kachnu. Stafií EgypÈané ji proto cviãili speciálnû k lovu vodního ptactva. Na mnoha místech svûta jsou dnes koãkovité elmy pfiímo tvanci. Lidé je zbûsile pronásledují. Buì proto, Ïe je povaïují za kûdce, ktefií jim plení domácí zvífiectvo, nebo pro Ïádan koïich, kter lze velmi dobfie zpenûïit. Nezanedbateln není ani úbytek jejich Ïivotního prostfiedí. NejohroÏenûj ími jsou pralesní druhy. Za vûbec nejohroïenûj í druh mal ch koãek povaïují dnes zoologové rysa pardálového ze panûlska. Ale i druhy, které jsou dosud poãetné, se nemohou pfied lidmi cítit bezpeãnû. Lidé si odjakïiva touïili elegantní krásu a hrdou povahu divok ch koãek podmanit. Dodnes se snaïí alespoà o ãásteãnou domestikaci a ochoãení koãkovit ch elem. Ty v ak zûstávají do jisté míry nezkrotné. MoÏná jsou oblíbena plemena, která se alespoà vzdálenû sv m divok m pfiedkûm podobají, jako jsou ocicat, egyptská mau nebo sokoke. A po velkém chovatelském úsilí vznikají i nová koãiãí plemena, která z divok ch pfiedkû vycházejí. Savannah, Serengeti ãi známûj í koãka bengálská. SnûÏná teãkovaná bengálská koãka (snow potted) má modré oãi KOâKA BENGÁLSKÁ ASIAN LEOPARD CAT Koãka bengálská (Prionailurus bengalensis, Kerr, 1792) se dfiíve naz vala zakrslá, iriomotská, koãka krátkouchá, leopardí ãi asijská levhartí. Stfiídala i latinská jména. Anglicky se jmenuje Asian Leopard Cat (ALC). Jejím domovem jsou oblasti od Dálného v chodu po Malajsk poloostrov na jih a na v chod po Indii a husté lesy ostrovû Sumatry, Jávy, Bornea a Filipín. Sná í i vy í nadmofiské v ky, nejradûji se v ak zdrïuje u tekoucích vod. Voda jí nevadí, dokáïe v bornû a vytrvale plavat. Odtud pochází i její latinské jméno (první popsan jedinec byl spatfien, 20 Na e KOâKY 9/06

4 Foto Zdenûk GorgoÀ jak plave v Bengálském zálivu). Udává se dokonce, Ïe se bengálské koãky koupou proto, aby smyly svûj pach a ochránily se tak pfied velk mi predátory. To by potvrzovalo jejich vysokou inteligenci, díky které pfieïívají, i kdyï se jejich Ïivotní prostor stále zmen uje. Obratnû loví ryby. Její kofiistí jsou i rûzné druhy hlodavcû, je tûrû, ptákû, troufnou si i na mláìata jelenû. Tato malá, krásnû skvrnitá divoká koãka je velmi plaché zvífie, které loví pfieváïnû v noci. U nás se s divokou koãkou bengálskou mûïeme setkat jen v nûkter ch zoologick ch zahradách (Olomouc, Brno) a nûkolik exempláfiû je v rukou soukrom ch chovatelû. Dospûlá koãka bengálská je o nûco vût í neï koãka divoká. Dosahuje váhy od tfií do sedmi kilogramû. I barvou oãí odpovídá na í domácí koãce. MÛÏe je mít od Ïlutohnûdé po zelenoïlutou. Li í se v ak sv m zbarvením. Divoké vybarvení hlavy s podéln mi tmav mi a svûtl mi pruhy a orámovan ma oãima pfiechází na tûle ve v razné rûznû velké tmavé skvrny, které se místy slévající do podéln ch krat- ích pruhû. Aby toho nebylo málo, velké mnoïství mal ch teãek se nachází i na konãetinách a ocasu. Kresba tûla se v bornû odráïí od základní teple pískové aï meruàkové aguti barvy. Podmaniv v raz umocàuje témûfi bílá barva srsti nacházející se na ãele, u oãních koutkû, na lících, pyscích, bradû a dále se táhnoucí po krku aï na bfiicho, vnitfiní stranu konãetin a spodní stranu ocasu. Takové divoké zbarvení koãek je fascinující! POâÁTKY LECHTùNÍ Na zaãátku edesát ch let 20. století do lo k prvnímu plánovanému spáfiení mezi domácí krátkosrstou koãkou a divokou koãkou bengálskou. Oba koãiãí druhy mají po 38 chromozomech. Narozená koèata byla dûkazem toho, Ïe páfiení obou tûchto koãiãích druhû je moïné. ProtoÏe se zjistilo, Ïe divoké bengálky nemají ve struktufie své DNA gen koãiãí leukemie, a jsou tedy vûãi tomuto viru imunní, tato kfiíïení iniciovali ameriãtí genetikové. Neobe lo se to bez problémû. Témûfi nefie iteln m úskalím byla ta skuteãnost, Ïe koèata z první generace se nedala ochoãit a v ichni kocoufií potomci byli stoprocentnû neplodní. Prameny neudávají, zda se na tomto imunologickém programu úãastnila i promovaná genetiãka Jean Millová z Arizony, nebo to byla jen náhoda, Ïe do svého Bengálská ãernû teãkovaná drïení v roce 1963 získala mladou samiãku divoké bengálské koãky. Jistû jiï promy len m krokem bylo její spáfiení s ãern m domácím kocourem. Z tohoto spojení se narodila koãka Kinkin. Navzdory zfiejmému úspûchu se v dal í plemenitbû tehdy nepokraãovalo. To pfii lo aï mnohem pozdûji. Vy lechtit domestikovanou koãku, která má nezamûniteln exteriér a fyzické vlastnosti malé divoké koãky Ïijící v dïungli, ale souãasnû pfiátelskost, pfiítulnost a nebojácnost domácí koãky, bylo jistû pfiáním chovatelû mnoha generací. Opût Jean Millová, ale aï v roce 1981, svûj chovatelsk experiment znovu zopakovala s vûdomím, jaká úskalí takovéto lechtûní s sebou nese. JiÏ se vûdûlo, Ïe divok bengálsk kocour kaïdou domestikovanou koãku povaïuje za svou kofiist nebo vetfielce v teritoriu. I plaché divoké bengálské koãiãí matky mohou v pfiípadû i pomyslného ohroïení vlastní vrh usmrtit. JelikoÏ formování ze strany matky hraje velmi dûleïitou roli pro schopnost domestikace, zkou eli chovatelé pod vedením paní Millové odchovávat divoká koèata pod domácí koãkou nebo umûle na dudlíku. Jedinû to pfiiná elo v sledky a taková koèata byla pouïita v hybridizaãním programu lechtûní nového plemene. Byl to bûh na dlouhou traè a obãas bludn kruh. Kocoufii z prvních generací byli neplodní bez v jimky, z druhé generace z 50 procent. Opakovan hybridní chov, zakfiiïování pomocn ch plemen (habe - ské koãky, egyptská mau, ocicat), vedl k nevyhnutelnému stírání exteriéru divoké bengálky. Na druhé stranû pouïitím zpûtného kfiíïení se rozpl valy pozitivní charakterové vlastnosti jako pfiístupnost, nebojácnost a pfiátelskost. GENERACE POLODIVOK CH BENGÁLEK O plemenu bengálské koãky, o domestikované u lechtilé koãce, se mûïe hovofiit aï tehdy, nevyskytuje-li se v rodokmenu koãky divok pfiedek nejménû ve ãtyfiech generacích. F1 (1. filiální generace) je pfiím kfiíïenec divoké bengálské koãky (ALC) a domestikované koãky (SBT). Podle zku eností americk ch chovatelû jsou tato zvífiata povahovû mnohem blíïe sv m divok m pfiedkûm. Narozená koèata mohou b t velmi mazlivá a hravá, v dospûlosti v ak mají sklon ke své pfiirozené plachosti. V dospûlém vûku odmítají pouïívat koãiãí toaletu, teritorium si znaãí nejen kocoufii, v období fiíje i koãky. Nedají se tedy chovat v bûïném bytû, musí mít speciální chovatelské zafiízení. Vnuci a pravnuci divoké bengálské koãky nesou oznaãení F2 a F3. Tyto generace koãek stále zûstávají více plaché neï domestikované koãky. Zejména je mohou stresovat hlasité zvuky, rychlé pohyby a pro zvífie neobvyklé situace. Proto se nedoporuãují do ru n ch domácností a k mal m dûtem. V pfiípadû dobré péãe zku eného chovatele, kter dokáïe získat jejich dûvûru, ztrácejí svoji plachost a stávají se oddan mi spoleãníky, ktefií se mohou na svého ãlovûka velmi úzce Na e KOâKY 9/06 21

5 fixovat. Chovatel nemûïe pfiedpokládat, Ïe takovou koãku vychová". Musí se naopak snaïit maximálnû se pfiizpûsobit jejím potfiebám. Koãky 2. a 3. generace jsou velmi ãistotné a tato vlastnost u nich pfietrvává i v dospûlém vûku. ObtíÏnû se ale adaptují v nov ch situacích, na nové lidi a nová místa. Obvykle si samy v bytû najdou bezpeãné a chránûné místo, kde se mohou v pfiípadû potfieby ukr t do bezpeãí. Generace F4 a ostatní generace plemene Asian Leopard Cat (ALC) pocházející ze ZOO DvÛr Králové bengálsk ch koãek jsou povaïovány odborníky za plnû domestikované koãky (SBT) a dají se chovat v bûïn ch bytech. V 80. letech minulého století byly první skuteãnû domestikované bengálské koãky pfiedstaveny vefiejnosti. TICA (The Independent Cat Association) uznala bengálské koãky jako plemeno v roce 1984, snûïné a mramorované v roce FIFe pfiiznává tûmto nádhern m zvífiatûm tituly aï od roku lechtûní bengálsk ch koãek není podle vyjádfiení mnoh ch chovatelû dosud ukonãeno. Proto se v chovn ch programech nadále pouïívají divoké bengálské koãky. Jen FIFe vyfikla stop stav a vydala pravidla omezující chov a v stavy. Od roku 2006 se nesmûjí bengálské koãky generace F1 pouïívat k chovu ani se nesmûjí prezentovat na v stavách. Pro generaci F2 platí analogicky zákaz od , pro generaci F4 od roku Chovatelská komise FIFe a FIFe jako celek jsou toho názoru, Ïe bengálská koãka je jiï natolik konsolidované plemeno, Ïe není nadále tfieba pouïívat v chovu kfiíïence F1 F4 generace. V sledky lechtûní jsou ohromující a patfií k nejvût ím chovatelsk m úspûchûm. Dnes se mûïete setkat s bengálsk mi koãkami v nûkolika barvách - hnûdé v odstínech od pískovû Ïluté, béïové pfies zlatou, skofiicovou aï k ãervené, podsada edavé (my í) barvy není povaïována za chybu. Existují ale i snûïné (seal lynx, seal sepia a seal mink), stfiíbrné, modré a vzácnû i celoãerné. Poslední tfii barvy nebyly dosud uznány mezinárodními chovatelsk mi organizacemi. Také kresba bengálsk ch koãek mûïe b t velmi rozmanitá. Rozdûluje se na teãkovanou (spotted) a mramorovanou (marbled). Teãkování u piãkov ch jedincû bylo dovedeno k dokonalosti divok ch zvífiat. Je tvofieno rozetami, velk mi nûkolikabarevn mi skvrnami ve tvaru prstence podobn mi Pfiím kfiíïenec divoké koãky bengálské (F1)

6 kresbû levharta ãi ocelota. Mramorování mûïe b t také vícebarevné. Foto Zdenûk GorgoÀ Uznané variety FIFe: ãernû teãkovaná (black spotted) BEN n 24 sépiová teãkovaná (seal sepia spotted) BEN n norãí teãkovaná (seal mink spotted) BEN n snûïná teãkovaná (snow spotted) BEN n ãernû mramorovaná (black marbled) BEN n 22 sépiová mramorovaná (seal sepia marbled) BEN n norãí mramorovaná (seal mink marbled) BEN n snûïná mramorovaná (snow marbled) BEN n V Americe se uvádí ponûkud jiné rozdûlení. Mezi snûïné bengálky se fiadí i sépiová a norãí, pfiiãemï zde uvádûná snûïná se oznaãuje jako Seal Lynx Point, sépiová jako Seal Sepia Tabby a norãí jako Seal Mink Tabby. STANDARD PLEMENE DLE FIFE Bengálská koãka je domestikovaná koãka, která má tûlesné vlastnosti malé koãkovité elmy Ïijící v dïungli. Je to koãka, která vyzafiuje svûj divok pûvod, ale je pfiátelská, pfiítulná, s povahou domestikované koãky. Je to stfiední aï velká pruïná a velmi svalnatá koãka s irokou zaoblenû klínovitou hlavou. U dospûl ch kocourû je patrn pohlavní dimorfismus s pln mi tváfiemi. Profil hlavy je tvofien lehk m obloukem od ãela k hfibetu nosu. Samotn nos je velk a irok s lehce nadzdviïen mi nosními kfiídly a lehk m konkávním zaoblením, sahá aï pfied oãi. Tlama je velká, iroká, s velk mi a v razn mi dvorci hmatov ch chlupû a vysoko posazen mi lícními kostmi. Stfiednû velké aï malé a krátké u i se zaoblen mi piãkami jsou posazené daleko od sebe a tvofií pokraãování obrysu obliãeje. Rysí tûtiãky jsou neïádoucí. Palcov otisk na zadní stranû ucha je v razn. Velké oãi jsou oválné nebo lehce mandlového tvaru, jsou umístûné daleko od sebe. Koãky s ãernou kresbou mají barvu oãí zelenou, hnûdou, zlatou, ve zbarvení sepia zelené, zlaté, akvamarinové, v barvû mink akvamarinové, koãky snûïné mají vïdy barvu modrou. Jedním z nejv raznûj ích znakû je velké aï robustní, svalnaté, pevné a silné tûlo. Konãetiny jsou stfiednû dlouhé, atletické, zadní ponûkud vy í neï pfiední. Jsou zakonãeny velk mi a kulat mi tlapkami. Stfiednû dlouh a siln ocas sbíhá do zakulacené piãky. Spí e krátká srst husté textury v jimeãnû krásného vzhledu je nezvykle mûkká. Pfiednost se dává srsti se zlat m leskem (golden glitter). Perfektní fyzickou i povahovou vyváïenost doplàuje bdûl aï ostraïit vzhled. Koãka mûïe projevovat strach, pokou et se o útûk nebo hlasitû protestovat, nikdy v ak nesmí skuteãnû vyhroïovat nebo dokonce napadnout ãlovûka. Bengálky mají b t pfiítulné, pozorné, zvûdavé a pfiátelské koãky. BENGÁLKY U NÁS Velké spoleãenské zmûny po roce 1990 se odrazily i na poli chovatelském. Pobofiily se pomyslné hranice, lidé zaãali více cestovat, poznávat a více komunikovat. To v e se odrazilo i na poli chovatelském, na v stavách se objevovaly stále nové importy. Masivním dovozûm nov ch koãiãích plemen bránila pfiedev ím finanãní nároãnost, ale i neochota západních chovatelû prodávat svoje odchovy na V chod. První bengálské koãky do âeské republiky pfiivezl pravdûpodobnû v roce 1994 MVDr. Veverka ze Zadní Tfiebanû z chovatelské stanice Snowstorm. Jeho odchov Bimbo Bohemia Bengal (BCC) byl vystaven na národní v stavû v Praze v prosinci Jak jsem potkala bengálské koãky? vzpomíná paní Monika Ludvíãková z Rozko e, nejznámûj í chovatelka bengálek u nás. Asi to byl osud. Chtûla jsem piãkovou perskou koãku plné barvy. V roce 1995 jsme mûli moïnost nav tívit velkou koãiãí show v USA v New Jersey. Byla tam nádherná zvífiata. Tak tu ti koupím a Ïádnou jinou, ukázal na jednu mûj manïel. Byla to bengálská koãka. Pfiedností je nezvykle mûkká srst se zlat m leskem (golden glitter) Díky intervenci na í tety, která v USA Ïije od roku 1968, jsme si do âech pfiivezli Jacki Lee z chovatelské stanice Forestrun. První vrh mûla na e âíãa s nádhern m modr m bengálcem z Nûmecka, dal í jiï s na ím, kter se jmenoval Fred Forestrun. To jsou ty úplné zaãátky. Na konci devadesát ch let odchovala chovatelská stanice Jungle Cat, registrovaná Na e KOâKY 9/06 23

7 tehdy u BCC, nûkolik nadûjn ch koèat. V roce 1999 jsem se seznámila se Simonou a Davidem Sparandara, obrovsk mi nad enci a milovníky divok ch koãek, a díky jejich pfiátelství se mi otevfiely dvefie do mnoha americk ch chovatelsk ch stanic, a tak jsem mohla alespoà trochu pochopit problematiku plemenitby a hybridizaãního programu. Tím byla odstartována dal í kapitola na eho chovu, ráda zavzpomíná paní Ludvíãková. Poãetné zájemce o koèata z chovatelské stanice Marmoll (registrace u FIFe) zajímá pfiedev ím cena tûchto krásn ch koãek. Není malá. Bengálské koãky jsou velmi vzácné plemeno a jejich cena se ve svûtû pohybuje od 500 za kastrovaná pet zvífiata aï do 2500 euro za piãková v stavní zvífiata. U nás chová bengálské koãky pouze nûkolik chovatelû. Tûm, ktefií prodávají kvalitní zvífiata, ceny více ãi ménû kopírují ceny zahraniãní. Je samozfiejmé, Ïe zvífiata, která nejsou urãena do chovu, stojí ménû. Jsou i tací chovatelé, ktefií bez uzardûní prodají za vy í cenu takovéto kotû. Vrcholem ignoranství jsou ti, ktefií nabízejí bengálské koãky bez prûkazu pûvodu (!?). Z nûkter ch chovatelsk ch stanic jsou prodávána koèata s odborn m posudkem z v stavy. Nûkdy ani to není zárukou kvality. Mnozí mezinárodní posuzovatelé na bengálské koãky je tû nemají to pravé oko. DIVOKÁ KRÁSA Názory na drïení divok ch druhû koãkovit ch elem nebo jejich kfiíïení s dne ními domácími koãkami se velmi rûzní. Od dûrazného ne! nûkter ch vûdcû aï po Typick dospûl kocour proã ne? nad en ch chovatelû. Zoologové podporují rûzné záchranné chovné programy zoologick ch zahrad a evidovan ch soukrom ch chovû, skalní chovatelé touïí po pfiedoucím mazlíãkovi v divokém kabátû. V ichni, ktefií se touto problematikou v âeské republice zab vají, by se mûli seznámit s pfiílohou k vyhlá ce ã. 346/2006 Sb. Zvlá tní podmínky chovu koãkovit ch elem, která nabyla úãinnosti 15. ãervence V âeské republice bylo v roce 2002 zalo- Ïeno SdruÏení pro malé koãkovité elmy (European American Consortium for Small Felines). Je to volné pokraãování projektu, kter zapoãal v roce 1983 David Sparandara v Nové Anglii v USA. Tento projekt má v programu ochranu mal ch koãkovit ch elem, spolupráci se svûtov mi organizacemi podporující ochranu tûchto koãek ve volné pfiírodû a zároveà úãast v chovn ch programech rûzn ch populací mal ch koãkovit ch elem v zajetí. Velmi ojedinûl byl napfiíklad úspû n projekt vypou tûní skotsk ch divok ch koãek (Felis silvestris grampia) zpût do volné pfiírody. Souãasné sdruïení si klade mimo jiné za cíl b t aktivním ãlánkem mezi na imi a zahraniãními institucemi, zoologick mi zahradami i soukrom mi chovateli. Mezi hlavní aktivity patfií téï podpora v mûny zku eností i jednotliv ch odchovan ch zvífiat. Tím také napomáhá k udrïení genetické diverzity chovan ch druhû. SdruÏení má navíc svou vlastní malou chovnou stanici. Jedním z chovan ch druhû jsou divoké asijské koãky bengálské (Prionailurus bengalensis), nûkdy také naz vané koãky leopardí. Nûkolik koèat jiï bylo v této stanici odchováno. Je pravda, Ïe tyto divoké koãky se také pouïívají na kfiíïení s domácími koãkami a jsou zakladateli nového plemene domestikovan ch koãek, u lechtilého plemene koãek bengálsk ch. I kdyï je nová krev na udrïení zdravého chovu chovateli bengálsk ch koãek stále Ïádána, tyto koãky pro nároãnost projektu kfií- Ïí jen omezen poãet stanic na svûtû. K takovému kfiíïení se totiï mûïe pouïít pouze jedinec (obvykle kocour), kter byl odchován s domácími koãkami a je pfiátelsk i v lidské spoleãnosti. Takov to kocour se mûïe pak páfiit jak s divok mi koãkami svého druhu, tak i s domestikovan mi bengálkami. Do tohoto projektu je aktivnû zapojena i paní Monika Ludvíãková. Takto osvûtluje jistû prospû nou a zároveà zajímavou ãinnost sdruïení paní Simona Sparandara. I kdyï hlavním cílem chovatelû bengálsk ch koãek je co nejvíce udrïet vzhled domestikovan ch bengálek podobn jejich divok m pfiedkûm, je dûleïitá âernû teãkovaná âernû mramorovaná i povaha. Proto se vybírají do chovu jen ti jedinci, ktefií vynikají nejen krásnou srstí akresbou, ale i milou povahou, a ktefií postrádají plachost pûvodních divok ch koãek. KRÁSNÁ A ELEGANTNÍ Bengálská koãka je nejen krásná, ale i velmi inteligentní. Po sv ch divok ch pfiedcích zdûdila ohromnû temperamentní, nûkdy aï svéhlavou povahu. Má ráda prostor, nehodí se do malého bytu bez moïnosti v bûhu. Pfii tro e trpûlivosti se rychle nauãí chodit na vodítku, mnohem lépe a radûji v ak chodí v bezpeãném terénu na procházky bez vodítka. Nemá sklon k útûkûm a drïí se svého teritoria. Je velmi hravá a to i v dospûlém vûku. Nejlep í hrou je pochopitelnû lov, a pokud má bengálská koãka moïnost, je skuteãnû skvûl m lovcem. Uloví nejen my, je tûrku ãi malého ptáka, ale i krtka nebo dokonce lasiãku. Vût ina bengálek má ráda vodu, nemusí to v ak b t pravidlem. Urãitû ale má ráda spoleãnost. Pokud je k tomu odmala vedena, je mazlivá a nûïná, pfiátelská a láskyplná. SouÏití se psy a jin mi koãkami b vá bezproblémové, nelze v ak doporuãit souïití s hlodavci a ptáky v eho druhu. Bengálská koãka není pro lidi, ktefií ji chtûjí mít jako dekoraci. Je pro ty, ktefií s ní chtûjí Ïít. Pfiipravil Go Webové stránky nûkter ch ãesk ch chovatelsk ch stanic: ww.mainbeng.com, Foto Zdenûk GorgoÀ 24 Na e KOâKY 9/06

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Gepard štíhlý. Hmotnost: 38 43 kg Délka: 110 150 cm + 65 90 ocas Výška: 70 94 cm

Gepard štíhlý. Hmotnost: 38 43 kg Délka: 110 150 cm + 65 90 ocas Výška: 70 94 cm KOČKOVITÉ ŠELMY Gepard štíhlý Hmotnost: 38 43 kg Délka: 110 150 cm + 65 90 ocas Výška: 70 94 cm Gepard je nejrychlejší suchozemské zvíře. Může běžet rychlostí přes 110 km/h. Krátkodobě dokonce až 130km/h.

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Kočka domácí. tělo, protáhlou klínovitou hlavu a dlouhé nohy. Extrémní štíhlý typ je znakem současných siamských koček či orientálních koček.

Kočka domácí. tělo, protáhlou klínovitou hlavu a dlouhé nohy. Extrémní štíhlý typ je znakem současných siamských koček či orientálních koček. Jan Kovalík 25.1. 2013 (Felis silvestris f. catus) je domestikovaná forma kočky divoké, která je již po tisíciletí průvodcem člověka. Stejně jako její divoká příbuzná patří do podčeledi malé kočky, a je

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Šelmy kočkovité. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Šelmy kočkovité. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Šelmy kočkovité Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí se šelmami, které představují modelové lovce. Kočkovití

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb.

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb. 4 Ptáci v zajetí Ptáci jsou oblíben m pfiedmûtem chovu v zajetí, aè uï pro zájmov chov nebo za jin m úãelem. Z hlediska obãanského práva je pták, stejnû jako kaïd jin Ïivoãich, vûcí. Je tedy pfiedmûtem

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny malujeme na kameny 29.1.2007 17:33 Stránka 2 CMYK TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

Kočka domácí je domestikovaná forma kočky divoké, která je již po tisíciletí průvodcem člověka. Stejně jako její divoká příbuzná patří do podčeledi malé kočky, a je typickým zástupcem skupiny. Má pružné

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page Editorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Návod

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

odmûnûna pamlskem, kter se objevil v kalí ku pod odli n m

odmûnûna pamlskem, kter se objevil v kalí ku pod odli n m Vnímají psi barvy? PROSTOU ODPOVùë totiï Ïe psi jsou barvoslepí si lidé mylnû vykládají tak, Ïe psi nevnímají barvy, ale jenom odstíny edé. Tato pfiedstava je nesprávná. Psi barvy sice vnímají, ale zdaleka

Více

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040 czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 041 VINTAGE SESSION KDYŽ CHCETE PŘIVOLAT MÚZY, POŘIĎTE SI ATELIÉR V NEJVYŠŠÍM PATŘE

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: Využití ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky Název DUM: Savci (řád: šelmy čeleď:

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE 1. kapitola ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE Být štíhlí je vaše právo Pokud jste si pfieãetli úvod k této knize nebo jste mû vidûli v televizi ãi na nûkterém videu o zdravém vafiení, nejspí uï víte,

Více

Krajsk úfiad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 tel: 485 226 111 info@kraj-lbc.cz http://www.kraj-lbc.cz

Krajsk úfiad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 tel: 485 226 111 info@kraj-lbc.cz http://www.kraj-lbc.cz 6 Odpovědné úřady K vydání dokumentû a povolení popsan ch v pfiíruãce jsou pfiíslu né nejrûznûj í úfiady. Struãn pfiehled nejãastûji pouïívan ch dokumentû a k nim pfiíslu n ch institucí je uveden v tabulce.

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

Koncepce rodinné politiky města Hodonína

Koncepce rodinné politiky města Hodonína Koncepce rodinné politiky města Hodonína KdyÏ pomáháme rodinû, uzdravujeme svût (Virginie Satirová) Odbor sociálních sluïeb, MûÚ Hodonín 212 Schváleno Zastupitelstvem mûsta Hodonína dne 25.9.212 Úvod Souãasná

Více

1.7. Základní práva a svobody

1.7. Základní práva a svobody Street Law 1.7. Základní práva a svobody ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY (TEORETICKÁ âást LEKCE) Téma: Základní práva a svobody Cíle: poznat historický vývoj formulací základních práv a svobod, umět vysvětlit

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ Jan Neuman Rozvoj metodických dovedností pro pořádání prožitkových kurzů v přírodě, seminář 26. 28.10. 2011 ve středisku DDM Praha ve Lhotce

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

PROTI VŠEM ČERVŮM* BEZ STRESU!

PROTI VŠEM ČERVŮM* BEZ STRESU! PROTI VŠEM ČERVŮM* BEZ STRESU! TASEMNICE ŠKRKAVKY MĚCHOVCI Dramatické odčervování má nyní šťastný konec. Na trhu je nový spot-on, který jako jediný působí proti všem druhům střevních červů*. Šetrně a bez

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL GRAFICK MANUÁL Úvod Vytvofiením firemního grafického manuálu jsou definována pravidla pro pouïití logotypu a doplàkového grafického stylu pro znaãku i v echny produkty a uïité materiály. Cílem je ucelená

Více

PORTRÉT PLEMENE. Koãka s ostr mi zoubky. Turecká kočka van. Tureké vanky mají osobit a nadmíru sebevûdom charakter. 16 Na e KOâKY 5/05

PORTRÉT PLEMENE. Koãka s ostr mi zoubky. Turecká kočka van. Tureké vanky mají osobit a nadmíru sebevûdom charakter. 16 Na e KOâKY 5/05 Koãka s ostr mi zoubky Turecká kočka van Tureké vanky mají osobit a nadmíru sebevûdom charakter 16 Na e KOâKY 5/05 Vrozená láska k vodû, bezuzdné kousání z lásky, barevní mot lci na hlavû? UÏ to jsou neobvyklé

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty.

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. Speciální informace o tomto typu sluïby obãanûm, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby POV Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka

Více

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Zpráva obsahuje fiadu v rokû respondentû na téma korupãního chování. Jde o citace, které

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností

Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností DT: 330.567.2(437) klíčová slova: diferenciace příjmů výdaje domácností Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností Jana ČERMÁKOVÁ* V oblasti diferenciace pfiíjmû je pro ekonomii zajímavou

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

V Venhodová. MUDr. Alena. Alena Venhodová. volby do Senátu, fiíjen 2010. Více pracovních pfiíleïitostí Více investic Více vzdûlání Více porozumûní

V Venhodová. MUDr. Alena. Alena Venhodová. volby do Senátu, fiíjen 2010. Více pracovních pfiíleïitostí Více investic Více vzdûlání Více porozumûní MUDr. Alena Venhodová volby do Senátu, fiíjen 2010 senátní volební obvod 79 Hodonín Alena Venhodová kandidátka do Senátu za Hodonín www.venhodova.cz V Venhodová Více pracovních pfiíleïitostí Více investic

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby.

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby. OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

22. Pfiíroda a ekologická v chova

22. Pfiíroda a ekologická v chova 22. Pfiíroda a ekologická v chova 357 358 22. Pfiíroda a ekologická v chova Ekologickou v chovou rozumíme cílevûdomé pûsobení, jehoï zámûrem je pozitivnû ovlivnit zmûnu pfiístupu ãlenû spoleãnosti k problémûm

Více

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktický rádce Nosiče reklamy 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktick rádce Nosiče reklamy VáÏení pfiátelé, Praktick rádce Nosiãe reklamy Vydavatel:

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP21/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Redakãní rada: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil Ph.D. doc. PhDr. Oldfiich Matou ek, CSc. doc. PhDr.

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XVII. ZÁ Í 2010 âíslo 3 Z OBSAHU: Dvojí osvalení v chovu masného skotu Seriál: Jak se Ïije ãesk m chovatelûm masného skotu X. díl Náv tûva farem ve Velké Brinátnii

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XVI. B EZEN 2009 âíslo 1 Z OBSAHU: Principy v bûru selekãních znakû Japonské hovûzí: maso wagyu Seriál: Jak se Ïije ãesk m a evropsk m chovatelûm masného skotu

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi 4 / 2 0 0 0 Zpravodaj firmy A R A L â R pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Aral klub Kdo by se staral, kdyï vafií Aral Truckefii mají vyhráno Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi e d

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

Zeptejte se sami. Teď už můžete.

Zeptejte se sami. Teď už můžete. Zeptejte se sami. Teď už můžete. easyresearch.biz je nová webová sluïba, která vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je e-mailem nebo umísèovat na

Více

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm.

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm. Marek Hák 25.1.2013 Popis Tygr indický je kočkovitá šelma (Panthera tigris tigris) také zvaný tygr bengálský je nejpočetnější poddruh tygra. Vyskytuje se převážně v okolí ústí řeky Gangy, Indii a Bangladéši.

Více

Etologie myši domácí

Etologie myši domácí Etologie myši domácí Zoologické zařazení Třída: Mammalia - savci Řád: Rodentia - hlodavci Čeleď: Muridae - myšovití Rod: Mus myš (38 druhů) - myš domácí (Mus musculus) Domestikace synantropní druh rozšíření

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ZDARMA. V harmonii s pfiírodou Nabídka platí od 11. 9. do 1. 10. 2006 nebo do vyprodání zásob. pfii nákupu za 399 Kã ze stran 2 12.

ZDARMA. V harmonii s pfiírodou Nabídka platí od 11. 9. do 1. 10. 2006 nebo do vyprodání zásob. pfii nákupu za 399 Kã ze stran 2 12. 8 Sprchov krém Body & Mind Obsahuje esenciální oleje z cedrového dfieva a pelargónie. 0 9 Kã 8 8 Duo lesk na rty Visions V* Lesk na rty s vûní vanilky ve dvou svûdn ch odstínech. Jeden se tfipytí, druh

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více