ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

2 OBSAH ÚVOD IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Historie školy Úplnost a velikost školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika žáků Projekty školy Den Země Týden zdraví Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež Ochrana člověka za mimořádných okolností Čistička odpadních vod Velikonoční vajíčko Bezpečnost silničního provozu Spolupráce s rodiči Školská rada Servisní služby Školní družina Školní kroužky Počítačový kroužek Kroužek vaření a pečení Keramický kroužek Malá kopaná Kreativní kroužek Žákovská knihovna CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova UČEBNÍ PLÁN

3 5 UČEBNÍ OSNOVY PRO 1. STUPEŇ Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní vyučování UČEBNÍ OSNOVY PRO 2. STUPEŇ Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Rýsování Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Pracovní vyučování

4 7 HODNOCENÍ ŽÁKŮ Obecné zásady Všeobecná kritéria hodnocení: Závazné formy hodnocení Způsob získávání podkladů pro hodnocení Celkové hodnocení žáka Hodnocení chování Poskytování informací rodičům Autoevaluace školy SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK PŘÍLOHY příloha č příloha č příloha č příloha č příloha č příloha č

5 ÚVOD Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP pro ZV příloha upravující vzdělávání žáků s LMP Škola pro život, umíme si poradit 5

6 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP pro ZV příloha upravující vzdělávání žáků s LMP Název vzdělávacího programu ŠKOLA PRO ŽIVOT, UMÍME SI PORADIT Č. j. : ZŠ 179/ Předkladatel: Adresa školy Ředitel školy Kontakty: Telefon Mostní 2397, Zlín Mgr. Věra Kundratová Fax Zařazení do sítě škol IZO REDIZO IČO Zřizovatel Zlínský kraj Kontakty: Mgr. Jana Kapalková Telefon Platnost dokumentu od : Mgr. Věra Kundratová ředitelka školy razítko školy 6

7 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Škola pro život umíme si poradit Základní škola Zlín Mostní zahrnuje základní školu praktickou, třídu základní školy speciální a základní školu při zdravotnickém zařízení a poskytuje vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami podle vzdělávacího programu ve smyslu ustanovení 7 odst. 2 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, dále jen školský zákon. Základní škola praktická v běžných třídách a v třídě základní školy speciální vzdělává žáky s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, žáky s více vadami způsobem, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem ve smyslu ustanovení 16, 44, a 48 školského zákona. Při své činnosti se řídí zejména vyhláškou MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění. Základní škola při zdravotnickém zařízení vzdělává žáky hospitalizované v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně způsobem, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem ve smyslu ustanovení 7 odst. 2, 3, 16, 44 školského zákona. Při své činnosti se řídí vyhláškami MŠMT č. 48/ 2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění, zejména 4. Mezinárodní spolupráce s jinými školami nebyla navázána. 2.1 Historie školy Základní škola praktická Zlín, Mostní 2397 byla ustavena ke dni jako 2. Zvláštní škola ve Zlíně. Vlivem organizačních změn a úbytku dětí byla v roce 2000 zrušena 1. Zvláštní škola ve Zlíně Prštném, přičemž škola na Mostní ulici se stala školou nástupnickou. dne byla k Základní škole praktické připojena Základní škola při zdravotním zařízení pracující při dětském oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně a vzdělávající žáky krátkodobě i dlouhodobě sem ze zdravotních důvodů umístěné. 2.2 Úplnost a velikost školy Škola na Mostní ulici je plně organizovanou základní školou s 1. a 2. stupněm a jedním oddělením školní družiny. Škola vzdělává žáky se zdravotním postižením, ve třídách ročníku základní školy praktické se vzdělávají žáci podle ŠVP Škola pro život, umíme si poradit, č.j.: ZŠ 179/2007, vytvořeného podle RVP pro ZV LMP. Ve škole jsou rovněž formou skupinové integrace ve třídě základní školy speciální vzděláváni žáci jednak podle dobíhajícího vzdělávacího programu Pomocná škola č.j.: 24035/97-22 a nově podle ŠVP č.j.: ZŠ 345/2010 vytvořeného na základě RVP pro obor základní škola speciální. Odloučené pracoviště Základní školy Zlín, Mostní základní škola při zdravotnickém zařízení, pracuje při dětském oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Výuka hospitalizovaných žáků probíhá u lůžka a na individuálním žákovském pracovišti, řídí se aktuálním zdravotním stavem dětí. 2.3 Vybavení školy Vybavení školy po stránce prostorové je plně vyhovující pro výchovu a vzdělávání dětí s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Rovněž po stránce hygienické je hlavní budova školy díky rekonstrukci v roce 2000 bez závad, což se ovšem nedá říci o přístavbě školy, která zahrnuje ŠD, ŠK a ŠJ. Materiální a technické zázemí pro výuku je naprosto vyhovující, průběžné doplňování a inovování dle požadavků vedoucích metodických sekcí, správců kabinetů a samozřejmě podle zvážení vedení školy. V posledních dvou letech škola získala z prostředků ESF finance na modernizaci výuky, žáků ZŠ praktické i třídy ZŠ speciální, prostřednictvím ICT z vypracovaných a realizovaných projektů školy. Z těchto projektů byly nově vybaveny dvě multimediální učebny s interaktivními tabulemi. Při vzdělávání všech žáků jsou využívány i další specializované učebny cvičná kuchyňka, dřevo a kovodílna, šicí a keramická dílna, tělocvična, posilovna, místnost pro stolní tenis, školní hřiště, školní zahrada a učebna hudební výchovy. Pro žáky ZŠ praktické byla zřízena učebna anglického jazyka. Vybavení odloučeného pracoviště v Krajské nemocnici T. Bati je po stránce prostorové nevyhovující. Žáci se zde vzdělávají převážně na lůžku, individuálně na velmi skromném žákovském pracovišti, které slouží zároveň jako školní knihovna. Výchovná činnost probíhá rovněž na lůžku anebo v prostorech, které slouží zároveň jako stravovací prostory. Kabinet pro pedagogy je umístěn ve sklepních prostorech a po stránce hygienické není 7

8 vyhovující. Bohužel pro nemocnici, která nám tyto prostory pronajímá, je samozřejmě na prvním místě zdraví dětí a teprve až následovně jejich vzdělávání. Z tohoto důvodu nám zatím musí postačit daný stav. 2.4 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor školy je převážně aprobovaným kolektivem s dlouhodobou praxí při výchově a vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Na škole vyučují zkušení speciální pedagogové, vychovatelka ŠD a asistent pedagoga, který působí ve třídě ZŠ speciální. Pedagogové školy se účastní seminářů a školení v rámci DVPP. 2.5 Charakteristika žáků Jak již bylo zmíněno v úvodu, škola vzdělává převážně žáky s lehkým zdravotním postižením, ale i žáky se středně těžkým stupněm zdravotního postižení, dále děti bez zdravotního postižení pobývající krátko i dlouhodobě v nemocnici. Pedagogové musí zohledňovat mnohdy nižší socioekonomickou úroveň rodin, ve kterých děti vyrůstají, což přináší nemalé problémy při jejich vzdělávání a výchově. 8

9 2.6 Projekty školy Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy, včetně žáků třídy ZŠ speciální. Zařazované formy projektů jsou celoškolní a ročníkové. Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky ZŠ praktické i žáky ZŠ speciální a podporují spolupráci všech pedagogů a žáků. Projekty připravované pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ praktické a žáky třídy ZŠ speciální Projekt č. 1 Den Země Projekt č. 2 Týden zdraví Projekt č. 3 Filmový festival Projekt č. 4 Ochrana člověka za mimořádných okolností Projekty připravované pro žáky 8. a 9. ročníku ZŠ praktické: Projekt č. 5 Čistička odpadních vod Projekty připravované pro žáky 1. stupně ZŠ praktické a žáky třídy ZŠ speciální Projekt č. 6 Velikonoční vajíčko Projekt č. 7 Bezpečnost silničního provozu Cesta není hřiště Den Země Tento projekt je realizován v třetí dekádě měsíce dubna (22. dubna Den Země) a je připravován pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ praktické a ZŠ speciální. Z týdenního učebního plánu je projektu věnováno minimálně 6 vyučovacích hodin, přesný časový rozsah určuje třídní učitel. Charakteristika projektu Výuka je zaměřena na problematiku ochrany životního prostředí, třídění a recyklaci odpadů. Již před tímto týdnem žáci v hodinách výtvarné výchovy a pracovního vyučování připravují výrobky a výkresy, které se vztahují k tomuto tématu. Projekt se vztahuje k průřezovému tématu: Environmentální výchova (EV). Vedeme jím žáky k pochopení vztahů člověka k životnímu prostředí, k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu našeho podílu na odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince. Vedeme žáky k ochraně životního prostředí. Projekt přispívá k rozvoji osobnosti žáka v oblasti : vědomostí rozšíření elementárních znalostí o přírodě a k chápání složitějších vztahů v biosféře, podmínek pro zachování života na Zemi, využití možnosti obnovitelných zdrojů surovin a energie, vedení ke zdravému životnímu stylu, dovedností učí dovednostem, které jsou nezbytné pro každodenní správné jednání občana vůči životnímu prostředí, ukazuje modelové příklady jednání, které jsou žádoucí i nežádoucí z hlediska životního prostředí a udržitelného rozvoje, pomáhá rozvíjet spolupráci, učí hodnotit objektivnost a závažnost informací o ekologických problémech a učí komunikovat, vyjadřovat se, obhajovat své názory, postojů a hodnot přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty, vede k odpovědnosti ve vztahu k přírodě a její ochraně, podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí. Environmentální výchova: Vztah člověka k prostředí ročník Prvouka, Výtvarná výchova, Pracovní výchova ročník Výtvarná výchova, Pracovní výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí ročník Český jazyk, Přírodověda ročník Český jazyk, Matematika, Přírodopis, Výtvarná výchova, Pracovní výchova 9

10 2.6.2 Týden zdraví Projekt je realizován souběžně s akcí Týden zdraví ve Zlíně (obvykle 2. týden v říjnu), v rámci vyučovacích hodin Vlastivědy, Přírodovědy, Přírodopisu, Občanské výchovy, Českého jazyka, Výtvarné výchovy a Pracovní výchovy. Je určen pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ praktické a třídy ZŠ speciální. Časový rozsah určují třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů. Mimoškolní akce zajišťuje a časovou dotaci určuje sekce TV. Charakteristika projektu Celý projekt Týden zdraví je zaměřen na problematiku zdravého životního stylu v širším slova smyslu. Směřuje k vědomému vytváření stavu tělesné, duševní a sociální rovnováhy. Vede žáky k odpovědnosti za zdraví své i svých blízkých, k utváření správných stravovacích návyků a ukazuje cestu k smysluplnému využívání volného času a vlivu duševní a sociální pohody na zdraví. Projekt se vztahuje k průřezovému tématu: Osobnostní a sociální výchova (OSV) Rozvoj poznávání v oblasti zdravé výživy, sebepoznávání a komunikace mezi lidmi. Environmentální výchova (EV) Problémy životního prostředí a vztah člověka ke svému okolí. Mediální výchova (MV) Učíme žáky vnímat své okolí, vyhledávat informace o projektu Týden zdraví v místních novinách, televizi a letácích. Projekt přispívá k rozvoji osobnosti žáka v oblasti: vědomostí rozšiřuje elementární znalosti žáků o lidském těle, vlivu výživy, sportu, pohybu a duševní pohody na naše tělo a zdraví, o důležitosti správného citového a sociálního rozvoje jedince, ochraně před přetěžováním a stresy, dovedností poskytuje dovednosti a návyky nezbytné k ochraně zdraví ukazuje modelové příklady v oblasti zdravé výživy, trávení volného času, mezilidských vtahů a komunikací, postojů a hodnot učí žáky chápat zdraví jako jednu z nejvyšších hodnot života, chápat zodpovědnost za zdraví své i svých blízkých, zainteresovat žáky na ochraně svého zdraví v širokém slova smyslu. Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání ročník Prvouka, ročník Přírodověda, ročník Občanská výchova Sebepoznání a sebepojetí ročník Tělesná výchova, ročník Občanská výchova ročník Výchova ke zdraví Seberegulace a sebeorganizace ročník Tělesná výchova, 8.ročník Výchova ke zdraví ročník Občanská výchova Psychohygiena ročník Přírodověda, ročník Občanská výchova 9. ročník Výchova ke zdraví Sociální rozvoj Poznávací schopnosti ročník Prvouka Mezilidské vztahy ročník Prvouka, ročník Vlastivěda ročník Občanská výchova Komunikace ročník Prvouka, ročník Občanská výchova 8. ročník Výchova ke zdraví Morální rozvoj Hodnoty,postoje ročník Občanská výchova, Tělesná výchova, Výchova ke zdraví Environmentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení ročník Přírodověda ročník Přírodověda, Vlastivěda ročník Přírodopis ročník Občanská výchova ročník Občanská výchova 9. ročník Výchova ke zdraví 10

11 2.6.3 Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež Projekt je realizován na přelomu měsíce května a června, v průběhu jednoho týdne. Je určen pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ praktické a třídy ZŠ speciální. Minimálně 6 vyučovacích hodin z týdenního učebního plánu je věnováno realizaci projektu (dle programové nabídky organizátorů MFF). Charakteristika projektu Škola využívá jedinečného postavení města v pořádání nejstaršího festivalu filmů pro děti a mládež ve světě. Uváděné filmy z celého světa a další doprovodné akce se vztahují téměř ke všem průřezovým tématům: Osobnostní a sociální výchova (OSV) Při sledování jednotlivých filmů a zapojování se do doprovodných akcí žáci rozvíjejí poznávací schopnosti, posuzují vztahy a komunikaci mezi lidmi, možné příklady řešení problémů a rozhodování filmových hrdinů. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) V zahraničních filmech objevují žáci zvláštnosti Evropy a světa. Multikulturní výchova (MKL) Vidí kulturní rozdíly, multikulturalitu, principy sociálního smíru, solidarity i příklady negativních jevů. Environmentální výchova (EV) Mnohé filmy a doprovodné akce řeší problémy životního prostředí a vztahy člověka k němu. Mediální výchova (MV) Celý týden je provázen masivní mediální kampaní a reklamou v rozhlase, televizi, novinách, na plakátech, poutačích, letácích a výstavách. Učíme žáky vnímat mediální sdělení ve všech podobách, upozorňujeme na vliv médií na společnost. S žáky vyšších ročníků (8. a 9.) zkoušíme aktivně vytvářet mediální sdělení inspirovaná MFF Projekt přispívá k rozvoji osobnosti žáka v oblasti vědomostí, dovedností, postojů a hodnot: učíme koncentrovat pozornost žáků na dané téma, porozumět mu a přiměřeně reagovat na obsah sdělení, vnímat všemi smysly rozvíjet smyslovou citlivost, porovnávat vjemy a přemýšlet o nich, orientovat se ve světě vizuální kultury, uplatňovat subjektivitu a zároveň respektovat názory jiných, zapojovat se do komunikačního procesu a kultivovaně jej rozvíjet, poznávat kulturu jiných národů, ukázat na možnost využití získaných informací v praktickém životě, využít jednání filmových hrdinů k rozlišení vhodného a nevhodného chování a řešit konkrétní situace, posuzovat modelové filmové krizové situace a adekvátně na ně reagovat. Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj: ročník Český jazyk, Hudební výchova, Výtvarná výchova ročník Český jazyk, Umění a kultura Sociální rozvoj: ročník Český jazyk ročník Výtvarná výchova ročník Český jazyk, Umění a kultura Morální rozvoj: ročník Český jazyk, Umění a kultura Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá: ročník Český jazyk, Umění a kultura Objevujeme Evropu a svět: ročník Český jazyk, Umění a kultura Multikulturní výchova V celém rozsahu: ročník Český jazyk, Umění a kultura Environmentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí: 3. ročník Prvouka, ročník Vlastivěda, ročník Český jazyk, Umění a kultura, Přírodopis Vztah člověka k prostředí: ročník Český jazyk, Umění a kultura, Přírodopis Mediální výchova V celém rozsahu: ročník Český jazyk, Umění a kultura 11

12 2.6.4 Ochrana člověka za mimořádných okolností Projekt je realizován v průběhu školního roku dle okolností asi 2x ročně jednou v každém pololetí jako součást pochodového cvičení a zdravého týdne nebo 1x ročně jako samostatný projektový den. Je určen pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ praktické a ZŠ speciální. Časová dotace je minimálně 6 vyučovacích hodin ročně. Charakteristika projektu Projekt se zaměřuje na poznávání možných krizových situací, které mohou nastat v běžném životě a rozvíjí schopnosti a dovednosti žáků co nejlépe na ně reagovat, umět si správně a rychle poradit, nepanikařit. Seznamuje se také se složkami nápomocnými při těchto situacích jako jsou např.: Hasiči, Policie, Záchranná služba, Horská služba. Cílem je také žáky naučit poskytovat první pomoc při úrazech a poraněních. Naučit je co nejrychleji a bez paniky reagovat na vzniklou situaci a také vědět, kam se obrátit pro pomoc, kterou sami již nemohou poskytnout. Projekt se vztahuje k průřezovému tématu: Osobnostní a sociální výchova (OSV) Environmentální výchova (EV) Projekt přispívá k rozvoji osobnosti žáka v oblasti vědomostí, dovedností, postojů a hodnot: na modelových úlohách učíme žáky adekvátně reagovat v krizových situacích a možném ohrožení života, podněcujeme u žáků kladný vztah k přírodě, životnímu prostředí a jeho ochraně, vedeme žáky k uplatňování získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě v krizových situacích, vedeme žáky k nalézání vhodných řešení v krizových situacích, vedeme žáky k tomu, aby při řešení složitějších problémů a situací věděli na koho a kam se obrátit, podněcujeme u žáků kladný vztah k přírodě, životnímu prostředí a jeho ochraně, napomáháme k zvládání vlastního chování, rozvíjíme základní dovednosti dobré komunikace, vedeme k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci, prohlubujeme empatii, učíme sebedůvěře a samostatnosti, motivujeme k ohleduplnosti a ochotě pomáhat, přispíváme k vnímání života jako nejvyšší hodnoty Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj: ročník Prvouka, Tělesná výchova ročník Přírodověda, Tělesná výchova ročník Občanská výchova ročník Výchova ke zdraví Sociální rozvoj: ročník Prvouka, Tělesná výchova ročník Vlastivěda, Tělesná výchova ročník Občanská výchova ročník Výchova ke zdraví Morální rozvoj: ročník Přírodověda, Tělesná výchova ročník Výchova ke zdraví Environmentální výchova ročník Přírodověda, ročník Občanská výchova, Zeměpis ročník Přírodopis 12

13 2.6.5 Čistička odpadních vod Projekt je realizován jednou za dva roky v průběhu jednoho dne. Je určen pro žáky 2.stupně (8. 9. r.), kteří se účastní celodenní exkurze do čističky odpadních vod 6 vyučovacích hodin. Charakteristika projektu Projekt navazuje na učivo 8. a 9. ročníku ( Přírodopis, Fyzika, Chemie) a zaměřuje se zejména na oblast životního prostředí. Přispívá k podpoře osvěty a šíření informací o otázkách hospodaření s vodou, její ochrany a především čištění odpadních vod. Vztahuje se zejména k průřezovému tématu environmentální výchova. Environmentální výchova (EV) Projekt upozorňuje na nutnost hospodaření s vodou jako nejkontrolovanějším potravinovým produktem a přesně a názorně ukazuje žákům technické zázemí čištění odpadních vod. Osobnostní a sociální výchova (OSV) Projekt přispívá k rozvoji osobnosti žáka v oblasti vědomostí, dovedností, postojů a hodnot: vedeme žáky k využívání získaných znalostí a zkušeností při vytváření konkrétních představ o pracovních profesích, používáme názorné příklady pro základní dovednosti, operace a postupy při hospodaření s vodou, učíme pozornému naslouchání, porozumění a přiměřené reakci na obsah sdělení, dbáme na vhodnou komunikaci žáků s dospělými osobami, učíme žáky vyhledávat potřebné informace v učebnicích, v literatuře na internetu a ukazujeme možnost využití těchto informací v praktickém životě, na praktických příkladech ukazujeme význam vzdělání pro život a pracovní uplatnění, klademe důraz na začlenění člověka do pracovního procesu a do společnosti, vedeme žáky k ochraně zdraví, životního prostředí a zdravého životního stylu. Environmentální výchova Ekosystémy ročník Přírodopis 9. ročník Chemie Základní podmínky života ročník Přírodopis 9. ročník Chemie, Fyzika Lidské aktivity a problémy životního prostředí ročník Pracovní výchova, Přírodopis, 9. ročník Chemie, Fyzika Vztah člověka k prostředí ročník Přírodopis, Fyzika, 9. ročník Chemie, Fyzika Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání ročník Přírodopis, Chemie, Fyzika Velikonoční vajíčko Projekt je realizován v měsíci březnu nebo dubnu, před velikonočními prázdninami a účastní se ho žáci 1. stupně ZŠ praktické a pro třídu ZŠ speciální. Časová dotace projektu je v rozsahu 4 6 hodin v rozmezí 2 týdnů a je čerpána převážně v hodinách Český jazyk a literatura, Prvouka, Vlastivěda, Výtvarná výchova. Charakteristika projektu Projekt se zaměřuje na tradice Velikonoc spojených s oslavou jara a udržováním krajových zvyků a obyčejů. Hlavní náplní projektu je recitační soutěž, která přispívá k individuálnímu prožívání slovesného umění a rozvíjení zájmu o poezii. Projekt se vztahuje k průřezovému tématu: Osobnostní a sociální výchova (OSV) Projekt přispívá k rozvoji osobnosti žáka v oblasti vědomostí, dovedností, postojů a hodnot: rozvíjíme pozitivní vztah k mateřskému jazyku, zdokonalujeme vyjadřování a kultivovaný projev, napomáháme k zvládání vlastního chování, získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti, rozvíjíme pozornost, soustředění, paměť a naslouchání, učíme využívat poezii pro pozitivní naladění mysli, poznáváme se vzájemně ve skupině, hodnotíme výkony spolužáků, upevňujeme pravidla společenského chování při kulturních pořadech a vystoupeních. 13

14 Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj: ročník Český jazyk Prvouka, Výtvarná výchova ročník Český jazyk, Výtvarná výchova Sociální rozvoj: ročník Český jazyk Bezpečnost silničního provozu CESTA NENÍ HŘIŠTĚ Projekt je realizován v měsíci dubnu, v průběhu jednoho týdne. Je připravován pro žáky 1. stupně ZŠ praktické a třídy ZŠ speciální. Časová dotace je minimálně 6 vyučovacích hodin z týdenního učebního plánu. Přesný časový rozsah určuje třídní učitel ve spolupráci s odpovědným pedagogem. Charakteristika projektu: Výuka je zaměřena na uplatňování základních pravidel silničního provozu pro chodce (1. 3. ročník, třída ZŠ speciální) a pro cyklisty (4. 5. ročník, třída ZŠ speciální), na bezpečné chování v silničním provozu. Cílem je také zvládání základů poskytování první pomoci, naučit správně reagovat při drobných poranění, znát číslo záchranné služby. Projekt je realizován formou: projektového vyučování (organizaci vyučování volí třídní učitel), praktickým výcvikem v systému dopravní výchovy ( Dopravní hřiště Malenovice a školení instruktoři). Projekt se vztahuje k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova (OSV) Projekt přispívá k rozvoji osobnosti žáka a tím i k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí: kompetence pracovní vedeme k dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví v rámci pravidel silničního provozu, kompetence sociální a personální - vedeme k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci, pravidel společenského chování (silničního provozu), kompetence komunikativní zapojovat se do komunikačního procesu a rozvíjet základní dovednosti komunikace, kompetence k učení - učíme koncentrovat pozornost na dané téma, pochopení a aktivní používání základních pravidel silničního provozu, kompetence k řešení problémů vedeme žáky umět poskytnout první pomoc v rámci svých možností, správně reagovat při drobných poranění, znát číslo záchranné služby, kompetence občanské získávají základní znalosti o právech a povinnostech občana (žáka), přispíváme k vnímání života jako nejvyšší hodnoty. Osobnostní a sociální výchova (OSV) Osobnostní rozvoj: ročník Prvouka, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Pracovní výchova ročník Přírodověda, Vlastivěda, Výtvarná výchova, Pracovní výchova Sociální rozvoj: 3. ročník Výtvarná výchova ročník Vlastivěda, Výtvarná výchova, Tělesná výchova Morální rozvoj: ročník Přírodověda 14

15 2.7 Spolupráce s rodiči Poskytování poradenských služeb ve škole Poradenské služby zajišťuje výchovný poradce, který je vzhledem k typu školy (malý počet žáků) zároveň i školním preventistou. Úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli i dalšími pedagogy. Snaží se zajistit co největší informovanost a zapojení rodičů do života školy. Zároveň se účastní dalšího vzdělávání a sleduje aktuální novinky v oblasti prevence, s kterými následně seznamuje učitele školy. Zaměření poradenských služeb: poradenství rodičům žáků ve výchově a vzdělávání, poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora žáků k jejich zlepšení, osvětová a preventivní činnost v oblasti prevence sociálně-patologických jevů, poradenství při řešení sociálně patologických jevů rodině a žákovi, postupy řešení ze spolupráce výchovného poradce a pedagogických pracovníků, poradenství v obtížných životních situacích žákům a rodičům v souvislosti s výchovou dětí, kariérové poradenství, volba školy, poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z odlišného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním, poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými institucemi. Výchovný poradce realizuje konzultační hodiny pro rodiče kdykoli po předchozí domluvě a podle individuálních potřeb rodičů a žáků. Kariérové poradenství Výchovný poradce poskytuje kariérové poradenství žákům a rodičům, ve spolupráci s třídním učitelem zajišťuje organizaci přihlašování a přestup k dalšímu vzdělávání. Ve spolupráci s poradenskými zařízeními je vytvářena diagnostika pro zaměření žáků vzhledem k dalšímu vzdělávání nebo povolání. K dispozici žákům i jejich rodičům jsou informační materiály o středním školství i trhu práce. Prevence sociálně patologických jevů Výchovný poradce (zároveň metodik prevence viz. výše) vytváří ve spolupráci s pedagogickým týmem Školní preventivní strategii. Koordinuje její realizaci a její součástí je prevence sociálně patologických jevů a intenzivní spolupráce s rodiči. Prevence probíhá v rámci výuky v jednotlivých vzdělávacích oblastech i při realizaci průřezových témat a školních projektů. Výchovný poradce je v úzkém kontaktu s odděleními péče o dítě příslušných úřadů, kurátory pro děti a mládež a sdruženími poskytujícími služby v této oblasti, nabízí podporu a poradenství žákům i rodičům. Koordinuje činnost školy s dalšími organizacemi zabývajícími se prevencí sociálně patologických jevů, využívá jejich vybrané programy. Psychologická péče Na výchovného poradce se mohou žáci kdykoli obrátit a požádat ho o konzultaci a podporu v obtížných psychosociálních situacích. Pomáhá při řešení konfliktů mezi žáky, podporuje optimální komunikaci mezi rodiči, učiteli a žáky. Podporuje rovněž rozvoj pozitivních vztahů a řešení konfliktů v rámci třídy. Nabízí individuální pohovory rodičům v případě psychosociální krize v souvislosti s výchovou a péčí o dítě, vztahy mezi rodičem a dítětem. Poskytuje konzultace učitelům při práci s žákem s potížemi v chování, v sebepojetí, ve vztahu k učiteli či k druhým lidem. Podává informace o dalších subjektech zajišťujících psychologickou a sociální péči. Koordinuje práci poradenských zařízení, třídních učitelů a rodičů při vytváření individuálních vzdělávacích plánů, zprostředkovává další odbornou péči a diagnostiku ve spolupráci s poradenským pracovištěm. 15

16 Spolupráce se specializovanými institucemi a odborníky Zlínský kraj zřizovatel školy Pedagogicko-psychologická poradna Speciální škola Speciálně-pedagogické centrum Unie Kompas OSPOD Policie ČR Úřad práce Dětští psychologové a psychiatři Krajská hygienická stanice Občanské sdružení Atmosféra Fond ohrožených dětí - pobočka Zlín Speciálně-pedagogické centrum pro zrakově postižené Mezinárodní spolupráce se neuskutečňuje. 2.8 Školská rada Školská rada na naší škole praktické Zlín začala dle zákona č. 561/2004 Sb. pracovat od školního roku 2005/2006. Zřizovatel školy Krajský úřad Zlínského kraje vydal dne Volební řád do Školské rady na jehož základě ředitel školy vyhlašuje termíny voleb. Školská rada na naší škole je tříčlenná, skládá se ze zástupce KÚ, školy a zákonných zástupců. Zasedá 2 3 krát ročně. Na své 1. schůzce si volí předsedu. Školská rada : se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu na školní rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření k jeho zlepšení, projednává závěry České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli. 16

17 2.9 Servisní služby Školní družina Pro žáky 1. stupně a pro třídu ZŠ speciální je v budově školy zřízena školní družina, která zajišťuje ranní i odpolední provoz. Dále viz příloha č Školní kroužky Školní kroužky jsou realizovány aktuálně v daném školním roce dle zájmu žáků a možností školy Počítačový kroužek Kroužek probíhá v počítačové učebně školy, která je plně vybavena 13 kusy počítačů připojených na internet, černobílou tiskárnou a projekčním plátnem. V kroužku rozvíjíme schopnosti a znalosti žáků získané v hodinách informatiky: ovládat základy psaní na klávesnici a na uživatelské úrovni práci s textovým editorem, zvládat práci s výukovými programy, vyhledávat potřebné informace na internetu, dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou, osvojit si základy elektronické komunikace. Zároveň žáci prakticky využívají své schopnosti k výrobě příležitostných letáků (vánoční besídka, ekologické projekty) a učebních pomůcek pro žáky nižší ročníků Kroužek vaření a pečení V budově školy je pro tuto mimoškolní činnost dobře vybavena cvičná kuchyně. Velká, světlá, prostorná, s možností přímého větrání. Vhodné umístění kuchyňského pracoviště, jeho účelné zařízení nábytkem, nádobím i elektrospotřebiči, přispívá k úspoře času i energie. Kroužek je určen pro žáky 2. stupně. V kroužku nejde jen o výchovu budoucích kuchařů, ale i o pozitivní vztah k práci, k řemeslu a o podporu tvořivých schopností jednotlivců Keramický kroužek Pro tuto zájmovou činnost je vybavena keramická dílna. Materiálně- technická stránka provozu kroužku je dostatečně zajištěna. Nejdůležitějším inventářem keramické dílny je keramická pec a hrnčířský elektrický kruh. Zájmový útvar navštěvují i žáci, kteří nejsou výtvarně talentovaní. Nejde zde o výchovu budoucích výtvarníků, ale o podpoření tvořivých schopností jednotlivců, o výchovu a vztah k řemeslu, umění i k lidské práci, ale i o pozitivní využití volného času. Náplň hodin keramického kroužku utváří kladný vztah k manuálním činnostem, ke zvládnutí pracovní dovednosti modelovat z keramické hlíny. Žáci získávají konkrétní představu o pracovních činnostech běžných profesí a získávají představu o svém budoucím uplatnění Malá kopaná Při vhodném počasí probíhá činnost na školním asfaltovém hřišti. V zimních měsících využíváme k tréninku tělocvičnu školy. Zájmový kroužek je určen pro mírně pokročilé fotbalisty 2. stupně, výjimečně jsou zařazováni talentovaní žáci 5. ročníku. Cílem práce s žáky je praktické osvojení základních herních dovedností a návyků. Důraz klademe na hru s přiměřeným fyzickým zatížením v tréninkových jednotkách a zlepšování týmového herního projevu, od začátečnické úrovně k pokročilejší formě řízené hry na dvě branky. Důležitým předpokladem úspěšného tréninkového procesu i samotné hry je znalost pravidel. Žáci se učí vzájemné komunikaci, ohleduplnosti a základům slušného chování. 17

18 Kreativní kroužek Pro tuto zájmovou činnost je vybavena šicí dílna. Náplní kroužku je tvoření nejrůznějších výrobků z různých druhů materiálů, povzbuzování tvořivosti, nápaditosti a trpělivosti žáků. Tvorba je vždy uzpůsobena ročnímu období. Žáci se seznamují s tradičními i netradičními technikami ručních prací: práce s textilem, papírem, přírodním materiálem, šití, batikování, výroba šperků apod Žákovská knihovna Žákovská knihovna je součástí vybavení školy. Slouží učitelům k rozšíření výuky v hodinách literární výchovy a čtení. Knihovnu navštěvují také žáci školy. Doba vrácení knih je neomezená, nejpozději však musí být vypůjčené tituly vráceny do konce školního roku. Žákovská knihovna má samostatné prostory, obsahuje téměř 1300 titulů různého žánru a zaměření. Jsou zde knihy pro nejmenší čtenáře, leporela, básně, knihy dobrodružné, historické romány, četba pro dívky i chlapce, encyklopedie. Žákovská knihovna: rozvíjí řečové schopnosti, myšlení a estetické vnímání, přispívá k srozumitelnému vyjadřování, přispívá k dorozumívání v běžných situacích, ke sdělování svých názorů, rozvíjí pozitivní vztah k mateřskému jazyku, osvojuje a rozvíjí správné techniky čtení, vytváří čtenářské dovednosti, umožňuje rozvoj čtení s porozuměním, směřuje k získávání základních poznatků důležitých pro pochopení textu, zvyšuje zájem o literaturu, slouží k získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu v běžných situacích, vede žáky k citlivému a šetrnému zacházení s knihou, k osobní hygieně, upevňuje smysl pro povinnost. 18

19 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP Škola pro život umíme si poradit Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) vychází z koncepce přílohy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (dále jen RVP ZV-LMP). Při tvorbě ŠVP jsme vycházeli z nutnosti přizpůsobit výuku současným podmínkám a požadavkům, přičemž jsme respektovali určitá omezení našich žáků. Cílem je tedy dosažení co nejvyšší možné úrovně základního vzdělávání s přihlédnutím k možnostem a schopnostem jednotlivých žáků. K zabezpečení výuky žáků s kombinací postižení v současné době využíváme asistenta pedagoga a spolupracujeme s poradenským zařízením - SPC. Pracujeme se speciálně vzdělávacími a kompenzačními pomůckami - čtecí zařízení, speciální výukové programy na PC, interaktivní tabule, aj. 3.1 Zaměření školy Škola je zaměřená na rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků žáků s mentálním postižením, které uplatní v praktickém životě. Zohledňujeme rozdílnost rozumových schopností žáků i odlišnost prostředí, ze kterého k nám žáci přicházejí. V prvním školním období na prvním stupni se zaměřujeme na důkladné poznání osobnosti žáka, pomáháme mu při adaptaci do školního prostředí a vytváření kladného vztahu k němu. Upevňujeme u žáků základní hygienické návyky a vytváříme návyky sociální, vedeme žáky ke schopnosti komunikovat s okolím a srozumitelně se vyjadřovat. Poskytujeme žákům logopedickou péči na základě odborné depistáže v rámci hodin řečové výchovy (českého jazyka). Na druhém stupni se zaměřujeme na rozvoj žáků v oblasti poznávací, sociální, emocionální i volní. Novinkou ve vzdělávání je zařazení předmětu Anglický jazyk od 6. ročníku. Žákům se dostává základů cizího jazyka. Vyučující se zaměřují na konverzaci a odstranění zábran při komunikaci v cizí řeči. Vedeme žáky k využívání informačních a komunikačních technologií, učíme je základům práce s osobním počítačem tak, aby si osvojili obsluhu počítače na elementární uživatelské úrovni. Rozvíjíme u žáků pracovní dovedností, motorické a tvořivé schopnosti, vedeme je k pozitivnímu vztahu k práci. Učí se pracovat samostatně i v týmu. Žáci jsou vedeni k profesní orientaci podle svých schopností a zájmů tak, aby se dobře integrovali do společnosti. Pomoci prvků činnostního učení ukazujeme žákům jak získané vědomosti uplatní v praktickém životě. Učitelé vyhledávají žáky s výtvarným, pohybovým a jiným nadáním a pomáhají jim rozvíjet jejich zájem v rámci diferencovaných úkolů nebo v zájmových kroužcích. V podchycení zájmu žáků o určitou oblast a v rozvíjení jejich přirozeného talentu vidíme možnost, jak posílit žákovo sebevědomí a jak orientovat jeho snažení pozitivním směrem. Obecně vzdělávací cíle naší školy: Škola pro život umíme si poradit vedeme žáky k samostatnosti, umožňujeme jim osvojit si strategii učení neustálým opakováním postupů učení a práce, učíme je rozvíjet a upevňovat získané vědomosti na základě názorných a konkrétních ukázek, vedeme žáky k všestranné a účinné komunikaci, vedeme žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, k jejich kulturám a duchovním hodnotám, ke schopnosti vcítit se do jejich potřeb, uvědomit si odlišnost jedinců a skupin, učíme žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný, vytváříme atmosféru vzájemné důvěry, otevřenosti a tolerance, připravujeme žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti, pomáháme žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti a reálné možnosti, uplatňovat je při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci, snažíme se vytvářet u žáků pozitivní vztah k manuálním činnostem, vychováváme žáky ke kladnému vztahu k přírodě, uvědomění si, že jsme všichni součástí přírody, rozvíjíme a usměrňujeme osobnost žáka v harmonickém a podnětném prostředí, vedeme žáky ke zdravému sebevědomí. 19

20 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Škola pro život umíme si poradit Výchovné a vzdělávací strategie vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti a vycházejících z RVP ZV-LMP. Strategie, vedoucí k jejich naplňování, jsou uplatňovány všemi pedagogy, přičemž reflektují specifické potřeby žáků s mentálním postižením, odlišné postupy a metody práce s těmito žáky a rozdílnou úroveň rozumových schopností jednotlivých žáků v rámci školy i jednotlivých tříd. Kompetence pracovní klademe důraz na dodržování zásady postupných kroků s přihlédnutím k individuálním schopnostem žáků, častým opakováním upevňujeme a zdokonalujeme pracovní dovednosti a postupy, při společných činnostech rozšiřujeme komunikační schopnosti žáka, formou oceňování sebemenších úspěchů žáky motivujeme k pozitivnímu vztahu k činnostem, zajišťujeme a vytváříme podmínky k dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví, používáme názorné příklady pro základní dovednosti, operace a postupy, vhodnou motivací vedeme žáky k dostatečné koncentraci na pracovní výkon a jeho dokončení, prezentujeme práce žáků na veřejnosti a tím posilujeme sebedůvěru ve vlastní schopnosti, po celou dobu školní docházky systematicky a cíleně vedeme žáky k využívání znalostí a zkušeností při vytváření konkrétních představ o své profesní orientaci. Kompetence sociální a personální učíme žáky přijímat rozličné role ve skupinách, posilujeme jejich sebevědomí, pochopení vlastní osoby a posouzení svých schopností, seznamujeme žáky se základními mravními hodnotami v rodině i ve společnosti, v průběhu vzdělávání získané znalosti prohlubujeme a upevňujeme, vytváříme projekty k rozvíjení schopností žáků pracovat ve dvojicích a skupinách, včetně integrovaných žáků, formami výuky podporujícími rozvoj sociálních vztahů, dodržování pravidel společenského chování budujeme pozitivní třídní a školní klima, vedeme žáky k tolerantnímu chování v třídním kolektivu, v soukromí i na veřejnosti, objasňujeme individuální potřeby starých, nemocných a postižených lidí a posiluje sociální chování, upozorňujeme na nebezpečí možného psychického a fyzického zneužívání vlastní osoby. Kompetence komunikativní vedeme žáky k jednoduchému, srozumitelnému a kultivovanému ústnímu i písemnému vyjádření vlastní myšlenky, umožňujeme v různých situacích vést dialog, učíme pozornému naslouchání, porozumění a přiměřené reakci na obsah sdělení, vedeme k porozumění a rozvoji vědomostí při práci s texty, obrazovým materiálem, tištěnými informacemi a k využívaní jednoduché formy elektronické komunikace, dbáme na vhodnou komunikaci žáků s učiteli a dospělými, vyzýváme žáky k vyjadřování názorů a jejich obhajobě vhodnou formou, učíme využívat verbální i neverbální prostředky v běžné komunikaci, vedeme žáky ke vhodnému chování k sobě navzájem, k použití komunikativních dovedností, vytváření vztahů mezi lidmi, spolupráci a soužití s ostatními. Kompetence k učení ve výuce klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem orientaci v textu, učíme žáky vyhledávat potřebné informace v učebnicích, učebních materiálech, v učebních pomůckách, v literatuře a na internetu, vedeme žáky k uplatňování naučených metod a postupů, využívání pomůcek a techniky v běžném životě, podporujeme samostatnost a tvořivost žáků s poznáním vlastního pokroku i nedostatku a problému, které mu brání v učení, ukazujeme možnost využití získaných informací z různých vzdělávacích oblastí v praktickém životě, ve výuce se zaměřujeme na pochopení a aktivní používání základních pojmů, termínů, znaků a symbolů, na praktických příkladech ukazujeme význam vzdělání pro život a pracovní uplatnění. 20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie patří do vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět:

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 1 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 Inovace ŠVP Herbenka pro žáky s řečovými a komunikačními problémy se zaměřením na žáky 1. stupně základní školy praktické Úpravy byly provedeny v

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Čj / V Praze dne 26.června 2007

Čj / V Praze dne 26.června 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 15523/2007-22 V Praze dne 26.června 2007 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní Čl.

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Škola nemá žádné specifické zaměření. Svojí činností chce škola v co největší míře naplnit cíle základního vzdělávání stanovené školským zákonem:

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Označení dílčího projektu Název dílčího projektu Cílová skupina žáků Projekt je dále tvořen TO těchto vyučovacích předmětů

Označení dílčího projektu Název dílčího projektu Cílová skupina žáků Projekt je dále tvořen TO těchto vyučovacích předmětů Začlenění průřezových témat (PT) PT 1 Osobnostní a sociální výchova projekt P 1 Kdo jsem já a kdo jsme my PT 2 Výchova demokratického občana projekt P 2 Chraň sebe i své kamarády PT 3 Výchova k myšlení

Více

Charakteristika ŠVP. Chceme navázat na dobré tradice naší školy a dále je rozvíjet a obohacovat.

Charakteristika ŠVP. Chceme navázat na dobré tradice naší školy a dále je rozvíjet a obohacovat. Charakteristika ŠVP Chceme a dokážeme. Tento motivační název není nahodilý, vyjadřuje základní myšlenku našeho vzdělávacího programu, být školou, která připraví své žáky pro život. Chceme vést žáky k přátelství,

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více