ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

2 OBSAH ÚVOD IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Historie školy Úplnost a velikost školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika žáků Projekty školy Den Země Týden zdraví Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež Ochrana člověka za mimořádných okolností Čistička odpadních vod Velikonoční vajíčko Bezpečnost silničního provozu Spolupráce s rodiči Školská rada Servisní služby Školní družina Školní kroužky Počítačový kroužek Kroužek vaření a pečení Keramický kroužek Malá kopaná Kreativní kroužek Žákovská knihovna CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova UČEBNÍ PLÁN

3 5 UČEBNÍ OSNOVY PRO 1. STUPEŇ Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní vyučování UČEBNÍ OSNOVY PRO 2. STUPEŇ Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Rýsování Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Pracovní vyučování

4 7 HODNOCENÍ ŽÁKŮ Obecné zásady Všeobecná kritéria hodnocení: Závazné formy hodnocení Způsob získávání podkladů pro hodnocení Celkové hodnocení žáka Hodnocení chování Poskytování informací rodičům Autoevaluace školy SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK PŘÍLOHY příloha č příloha č příloha č příloha č příloha č příloha č

5 ÚVOD Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP pro ZV příloha upravující vzdělávání žáků s LMP Škola pro život, umíme si poradit 5

6 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP pro ZV příloha upravující vzdělávání žáků s LMP Název vzdělávacího programu ŠKOLA PRO ŽIVOT, UMÍME SI PORADIT Č. j. : ZŠ 179/ Předkladatel: Adresa školy Ředitel školy Kontakty: Telefon Mostní 2397, Zlín Mgr. Věra Kundratová Fax Zařazení do sítě škol IZO REDIZO IČO Zřizovatel Zlínský kraj Kontakty: Mgr. Jana Kapalková Telefon Platnost dokumentu od : Mgr. Věra Kundratová ředitelka školy razítko školy 6

7 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Škola pro život umíme si poradit Základní škola Zlín Mostní zahrnuje základní školu praktickou, třídu základní školy speciální a základní školu při zdravotnickém zařízení a poskytuje vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami podle vzdělávacího programu ve smyslu ustanovení 7 odst. 2 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, dále jen školský zákon. Základní škola praktická v běžných třídách a v třídě základní školy speciální vzdělává žáky s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, žáky s více vadami způsobem, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem ve smyslu ustanovení 16, 44, a 48 školského zákona. Při své činnosti se řídí zejména vyhláškou MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění. Základní škola při zdravotnickém zařízení vzdělává žáky hospitalizované v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně způsobem, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem ve smyslu ustanovení 7 odst. 2, 3, 16, 44 školského zákona. Při své činnosti se řídí vyhláškami MŠMT č. 48/ 2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění, zejména 4. Mezinárodní spolupráce s jinými školami nebyla navázána. 2.1 Historie školy Základní škola praktická Zlín, Mostní 2397 byla ustavena ke dni jako 2. Zvláštní škola ve Zlíně. Vlivem organizačních změn a úbytku dětí byla v roce 2000 zrušena 1. Zvláštní škola ve Zlíně Prštném, přičemž škola na Mostní ulici se stala školou nástupnickou. dne byla k Základní škole praktické připojena Základní škola při zdravotním zařízení pracující při dětském oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně a vzdělávající žáky krátkodobě i dlouhodobě sem ze zdravotních důvodů umístěné. 2.2 Úplnost a velikost školy Škola na Mostní ulici je plně organizovanou základní školou s 1. a 2. stupněm a jedním oddělením školní družiny. Škola vzdělává žáky se zdravotním postižením, ve třídách ročníku základní školy praktické se vzdělávají žáci podle ŠVP Škola pro život, umíme si poradit, č.j.: ZŠ 179/2007, vytvořeného podle RVP pro ZV LMP. Ve škole jsou rovněž formou skupinové integrace ve třídě základní školy speciální vzděláváni žáci jednak podle dobíhajícího vzdělávacího programu Pomocná škola č.j.: 24035/97-22 a nově podle ŠVP č.j.: ZŠ 345/2010 vytvořeného na základě RVP pro obor základní škola speciální. Odloučené pracoviště Základní školy Zlín, Mostní základní škola při zdravotnickém zařízení, pracuje při dětském oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Výuka hospitalizovaných žáků probíhá u lůžka a na individuálním žákovském pracovišti, řídí se aktuálním zdravotním stavem dětí. 2.3 Vybavení školy Vybavení školy po stránce prostorové je plně vyhovující pro výchovu a vzdělávání dětí s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Rovněž po stránce hygienické je hlavní budova školy díky rekonstrukci v roce 2000 bez závad, což se ovšem nedá říci o přístavbě školy, která zahrnuje ŠD, ŠK a ŠJ. Materiální a technické zázemí pro výuku je naprosto vyhovující, průběžné doplňování a inovování dle požadavků vedoucích metodických sekcí, správců kabinetů a samozřejmě podle zvážení vedení školy. V posledních dvou letech škola získala z prostředků ESF finance na modernizaci výuky, žáků ZŠ praktické i třídy ZŠ speciální, prostřednictvím ICT z vypracovaných a realizovaných projektů školy. Z těchto projektů byly nově vybaveny dvě multimediální učebny s interaktivními tabulemi. Při vzdělávání všech žáků jsou využívány i další specializované učebny cvičná kuchyňka, dřevo a kovodílna, šicí a keramická dílna, tělocvična, posilovna, místnost pro stolní tenis, školní hřiště, školní zahrada a učebna hudební výchovy. Pro žáky ZŠ praktické byla zřízena učebna anglického jazyka. Vybavení odloučeného pracoviště v Krajské nemocnici T. Bati je po stránce prostorové nevyhovující. Žáci se zde vzdělávají převážně na lůžku, individuálně na velmi skromném žákovském pracovišti, které slouží zároveň jako školní knihovna. Výchovná činnost probíhá rovněž na lůžku anebo v prostorech, které slouží zároveň jako stravovací prostory. Kabinet pro pedagogy je umístěn ve sklepních prostorech a po stránce hygienické není 7

8 vyhovující. Bohužel pro nemocnici, která nám tyto prostory pronajímá, je samozřejmě na prvním místě zdraví dětí a teprve až následovně jejich vzdělávání. Z tohoto důvodu nám zatím musí postačit daný stav. 2.4 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor školy je převážně aprobovaným kolektivem s dlouhodobou praxí při výchově a vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Na škole vyučují zkušení speciální pedagogové, vychovatelka ŠD a asistent pedagoga, který působí ve třídě ZŠ speciální. Pedagogové školy se účastní seminářů a školení v rámci DVPP. 2.5 Charakteristika žáků Jak již bylo zmíněno v úvodu, škola vzdělává převážně žáky s lehkým zdravotním postižením, ale i žáky se středně těžkým stupněm zdravotního postižení, dále děti bez zdravotního postižení pobývající krátko i dlouhodobě v nemocnici. Pedagogové musí zohledňovat mnohdy nižší socioekonomickou úroveň rodin, ve kterých děti vyrůstají, což přináší nemalé problémy při jejich vzdělávání a výchově. 8

9 2.6 Projekty školy Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy, včetně žáků třídy ZŠ speciální. Zařazované formy projektů jsou celoškolní a ročníkové. Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky ZŠ praktické i žáky ZŠ speciální a podporují spolupráci všech pedagogů a žáků. Projekty připravované pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ praktické a žáky třídy ZŠ speciální Projekt č. 1 Den Země Projekt č. 2 Týden zdraví Projekt č. 3 Filmový festival Projekt č. 4 Ochrana člověka za mimořádných okolností Projekty připravované pro žáky 8. a 9. ročníku ZŠ praktické: Projekt č. 5 Čistička odpadních vod Projekty připravované pro žáky 1. stupně ZŠ praktické a žáky třídy ZŠ speciální Projekt č. 6 Velikonoční vajíčko Projekt č. 7 Bezpečnost silničního provozu Cesta není hřiště Den Země Tento projekt je realizován v třetí dekádě měsíce dubna (22. dubna Den Země) a je připravován pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ praktické a ZŠ speciální. Z týdenního učebního plánu je projektu věnováno minimálně 6 vyučovacích hodin, přesný časový rozsah určuje třídní učitel. Charakteristika projektu Výuka je zaměřena na problematiku ochrany životního prostředí, třídění a recyklaci odpadů. Již před tímto týdnem žáci v hodinách výtvarné výchovy a pracovního vyučování připravují výrobky a výkresy, které se vztahují k tomuto tématu. Projekt se vztahuje k průřezovému tématu: Environmentální výchova (EV). Vedeme jím žáky k pochopení vztahů člověka k životnímu prostředí, k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu našeho podílu na odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince. Vedeme žáky k ochraně životního prostředí. Projekt přispívá k rozvoji osobnosti žáka v oblasti : vědomostí rozšíření elementárních znalostí o přírodě a k chápání složitějších vztahů v biosféře, podmínek pro zachování života na Zemi, využití možnosti obnovitelných zdrojů surovin a energie, vedení ke zdravému životnímu stylu, dovedností učí dovednostem, které jsou nezbytné pro každodenní správné jednání občana vůči životnímu prostředí, ukazuje modelové příklady jednání, které jsou žádoucí i nežádoucí z hlediska životního prostředí a udržitelného rozvoje, pomáhá rozvíjet spolupráci, učí hodnotit objektivnost a závažnost informací o ekologických problémech a učí komunikovat, vyjadřovat se, obhajovat své názory, postojů a hodnot přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty, vede k odpovědnosti ve vztahu k přírodě a její ochraně, podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí. Environmentální výchova: Vztah člověka k prostředí ročník Prvouka, Výtvarná výchova, Pracovní výchova ročník Výtvarná výchova, Pracovní výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí ročník Český jazyk, Přírodověda ročník Český jazyk, Matematika, Přírodopis, Výtvarná výchova, Pracovní výchova 9

10 2.6.2 Týden zdraví Projekt je realizován souběžně s akcí Týden zdraví ve Zlíně (obvykle 2. týden v říjnu), v rámci vyučovacích hodin Vlastivědy, Přírodovědy, Přírodopisu, Občanské výchovy, Českého jazyka, Výtvarné výchovy a Pracovní výchovy. Je určen pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ praktické a třídy ZŠ speciální. Časový rozsah určují třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů. Mimoškolní akce zajišťuje a časovou dotaci určuje sekce TV. Charakteristika projektu Celý projekt Týden zdraví je zaměřen na problematiku zdravého životního stylu v širším slova smyslu. Směřuje k vědomému vytváření stavu tělesné, duševní a sociální rovnováhy. Vede žáky k odpovědnosti za zdraví své i svých blízkých, k utváření správných stravovacích návyků a ukazuje cestu k smysluplnému využívání volného času a vlivu duševní a sociální pohody na zdraví. Projekt se vztahuje k průřezovému tématu: Osobnostní a sociální výchova (OSV) Rozvoj poznávání v oblasti zdravé výživy, sebepoznávání a komunikace mezi lidmi. Environmentální výchova (EV) Problémy životního prostředí a vztah člověka ke svému okolí. Mediální výchova (MV) Učíme žáky vnímat své okolí, vyhledávat informace o projektu Týden zdraví v místních novinách, televizi a letácích. Projekt přispívá k rozvoji osobnosti žáka v oblasti: vědomostí rozšiřuje elementární znalosti žáků o lidském těle, vlivu výživy, sportu, pohybu a duševní pohody na naše tělo a zdraví, o důležitosti správného citového a sociálního rozvoje jedince, ochraně před přetěžováním a stresy, dovedností poskytuje dovednosti a návyky nezbytné k ochraně zdraví ukazuje modelové příklady v oblasti zdravé výživy, trávení volného času, mezilidských vtahů a komunikací, postojů a hodnot učí žáky chápat zdraví jako jednu z nejvyšších hodnot života, chápat zodpovědnost za zdraví své i svých blízkých, zainteresovat žáky na ochraně svého zdraví v širokém slova smyslu. Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání ročník Prvouka, ročník Přírodověda, ročník Občanská výchova Sebepoznání a sebepojetí ročník Tělesná výchova, ročník Občanská výchova ročník Výchova ke zdraví Seberegulace a sebeorganizace ročník Tělesná výchova, 8.ročník Výchova ke zdraví ročník Občanská výchova Psychohygiena ročník Přírodověda, ročník Občanská výchova 9. ročník Výchova ke zdraví Sociální rozvoj Poznávací schopnosti ročník Prvouka Mezilidské vztahy ročník Prvouka, ročník Vlastivěda ročník Občanská výchova Komunikace ročník Prvouka, ročník Občanská výchova 8. ročník Výchova ke zdraví Morální rozvoj Hodnoty,postoje ročník Občanská výchova, Tělesná výchova, Výchova ke zdraví Environmentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení ročník Přírodověda ročník Přírodověda, Vlastivěda ročník Přírodopis ročník Občanská výchova ročník Občanská výchova 9. ročník Výchova ke zdraví 10

11 2.6.3 Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež Projekt je realizován na přelomu měsíce května a června, v průběhu jednoho týdne. Je určen pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ praktické a třídy ZŠ speciální. Minimálně 6 vyučovacích hodin z týdenního učebního plánu je věnováno realizaci projektu (dle programové nabídky organizátorů MFF). Charakteristika projektu Škola využívá jedinečného postavení města v pořádání nejstaršího festivalu filmů pro děti a mládež ve světě. Uváděné filmy z celého světa a další doprovodné akce se vztahují téměř ke všem průřezovým tématům: Osobnostní a sociální výchova (OSV) Při sledování jednotlivých filmů a zapojování se do doprovodných akcí žáci rozvíjejí poznávací schopnosti, posuzují vztahy a komunikaci mezi lidmi, možné příklady řešení problémů a rozhodování filmových hrdinů. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) V zahraničních filmech objevují žáci zvláštnosti Evropy a světa. Multikulturní výchova (MKL) Vidí kulturní rozdíly, multikulturalitu, principy sociálního smíru, solidarity i příklady negativních jevů. Environmentální výchova (EV) Mnohé filmy a doprovodné akce řeší problémy životního prostředí a vztahy člověka k němu. Mediální výchova (MV) Celý týden je provázen masivní mediální kampaní a reklamou v rozhlase, televizi, novinách, na plakátech, poutačích, letácích a výstavách. Učíme žáky vnímat mediální sdělení ve všech podobách, upozorňujeme na vliv médií na společnost. S žáky vyšších ročníků (8. a 9.) zkoušíme aktivně vytvářet mediální sdělení inspirovaná MFF Projekt přispívá k rozvoji osobnosti žáka v oblasti vědomostí, dovedností, postojů a hodnot: učíme koncentrovat pozornost žáků na dané téma, porozumět mu a přiměřeně reagovat na obsah sdělení, vnímat všemi smysly rozvíjet smyslovou citlivost, porovnávat vjemy a přemýšlet o nich, orientovat se ve světě vizuální kultury, uplatňovat subjektivitu a zároveň respektovat názory jiných, zapojovat se do komunikačního procesu a kultivovaně jej rozvíjet, poznávat kulturu jiných národů, ukázat na možnost využití získaných informací v praktickém životě, využít jednání filmových hrdinů k rozlišení vhodného a nevhodného chování a řešit konkrétní situace, posuzovat modelové filmové krizové situace a adekvátně na ně reagovat. Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj: ročník Český jazyk, Hudební výchova, Výtvarná výchova ročník Český jazyk, Umění a kultura Sociální rozvoj: ročník Český jazyk ročník Výtvarná výchova ročník Český jazyk, Umění a kultura Morální rozvoj: ročník Český jazyk, Umění a kultura Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá: ročník Český jazyk, Umění a kultura Objevujeme Evropu a svět: ročník Český jazyk, Umění a kultura Multikulturní výchova V celém rozsahu: ročník Český jazyk, Umění a kultura Environmentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí: 3. ročník Prvouka, ročník Vlastivěda, ročník Český jazyk, Umění a kultura, Přírodopis Vztah člověka k prostředí: ročník Český jazyk, Umění a kultura, Přírodopis Mediální výchova V celém rozsahu: ročník Český jazyk, Umění a kultura 11

12 2.6.4 Ochrana člověka za mimořádných okolností Projekt je realizován v průběhu školního roku dle okolností asi 2x ročně jednou v každém pololetí jako součást pochodového cvičení a zdravého týdne nebo 1x ročně jako samostatný projektový den. Je určen pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ praktické a ZŠ speciální. Časová dotace je minimálně 6 vyučovacích hodin ročně. Charakteristika projektu Projekt se zaměřuje na poznávání možných krizových situací, které mohou nastat v běžném životě a rozvíjí schopnosti a dovednosti žáků co nejlépe na ně reagovat, umět si správně a rychle poradit, nepanikařit. Seznamuje se také se složkami nápomocnými při těchto situacích jako jsou např.: Hasiči, Policie, Záchranná služba, Horská služba. Cílem je také žáky naučit poskytovat první pomoc při úrazech a poraněních. Naučit je co nejrychleji a bez paniky reagovat na vzniklou situaci a také vědět, kam se obrátit pro pomoc, kterou sami již nemohou poskytnout. Projekt se vztahuje k průřezovému tématu: Osobnostní a sociální výchova (OSV) Environmentální výchova (EV) Projekt přispívá k rozvoji osobnosti žáka v oblasti vědomostí, dovedností, postojů a hodnot: na modelových úlohách učíme žáky adekvátně reagovat v krizových situacích a možném ohrožení života, podněcujeme u žáků kladný vztah k přírodě, životnímu prostředí a jeho ochraně, vedeme žáky k uplatňování získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě v krizových situacích, vedeme žáky k nalézání vhodných řešení v krizových situacích, vedeme žáky k tomu, aby při řešení složitějších problémů a situací věděli na koho a kam se obrátit, podněcujeme u žáků kladný vztah k přírodě, životnímu prostředí a jeho ochraně, napomáháme k zvládání vlastního chování, rozvíjíme základní dovednosti dobré komunikace, vedeme k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci, prohlubujeme empatii, učíme sebedůvěře a samostatnosti, motivujeme k ohleduplnosti a ochotě pomáhat, přispíváme k vnímání života jako nejvyšší hodnoty Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj: ročník Prvouka, Tělesná výchova ročník Přírodověda, Tělesná výchova ročník Občanská výchova ročník Výchova ke zdraví Sociální rozvoj: ročník Prvouka, Tělesná výchova ročník Vlastivěda, Tělesná výchova ročník Občanská výchova ročník Výchova ke zdraví Morální rozvoj: ročník Přírodověda, Tělesná výchova ročník Výchova ke zdraví Environmentální výchova ročník Přírodověda, ročník Občanská výchova, Zeměpis ročník Přírodopis 12

13 2.6.5 Čistička odpadních vod Projekt je realizován jednou za dva roky v průběhu jednoho dne. Je určen pro žáky 2.stupně (8. 9. r.), kteří se účastní celodenní exkurze do čističky odpadních vod 6 vyučovacích hodin. Charakteristika projektu Projekt navazuje na učivo 8. a 9. ročníku ( Přírodopis, Fyzika, Chemie) a zaměřuje se zejména na oblast životního prostředí. Přispívá k podpoře osvěty a šíření informací o otázkách hospodaření s vodou, její ochrany a především čištění odpadních vod. Vztahuje se zejména k průřezovému tématu environmentální výchova. Environmentální výchova (EV) Projekt upozorňuje na nutnost hospodaření s vodou jako nejkontrolovanějším potravinovým produktem a přesně a názorně ukazuje žákům technické zázemí čištění odpadních vod. Osobnostní a sociální výchova (OSV) Projekt přispívá k rozvoji osobnosti žáka v oblasti vědomostí, dovedností, postojů a hodnot: vedeme žáky k využívání získaných znalostí a zkušeností při vytváření konkrétních představ o pracovních profesích, používáme názorné příklady pro základní dovednosti, operace a postupy při hospodaření s vodou, učíme pozornému naslouchání, porozumění a přiměřené reakci na obsah sdělení, dbáme na vhodnou komunikaci žáků s dospělými osobami, učíme žáky vyhledávat potřebné informace v učebnicích, v literatuře na internetu a ukazujeme možnost využití těchto informací v praktickém životě, na praktických příkladech ukazujeme význam vzdělání pro život a pracovní uplatnění, klademe důraz na začlenění člověka do pracovního procesu a do společnosti, vedeme žáky k ochraně zdraví, životního prostředí a zdravého životního stylu. Environmentální výchova Ekosystémy ročník Přírodopis 9. ročník Chemie Základní podmínky života ročník Přírodopis 9. ročník Chemie, Fyzika Lidské aktivity a problémy životního prostředí ročník Pracovní výchova, Přírodopis, 9. ročník Chemie, Fyzika Vztah člověka k prostředí ročník Přírodopis, Fyzika, 9. ročník Chemie, Fyzika Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání ročník Přírodopis, Chemie, Fyzika Velikonoční vajíčko Projekt je realizován v měsíci březnu nebo dubnu, před velikonočními prázdninami a účastní se ho žáci 1. stupně ZŠ praktické a pro třídu ZŠ speciální. Časová dotace projektu je v rozsahu 4 6 hodin v rozmezí 2 týdnů a je čerpána převážně v hodinách Český jazyk a literatura, Prvouka, Vlastivěda, Výtvarná výchova. Charakteristika projektu Projekt se zaměřuje na tradice Velikonoc spojených s oslavou jara a udržováním krajových zvyků a obyčejů. Hlavní náplní projektu je recitační soutěž, která přispívá k individuálnímu prožívání slovesného umění a rozvíjení zájmu o poezii. Projekt se vztahuje k průřezovému tématu: Osobnostní a sociální výchova (OSV) Projekt přispívá k rozvoji osobnosti žáka v oblasti vědomostí, dovedností, postojů a hodnot: rozvíjíme pozitivní vztah k mateřskému jazyku, zdokonalujeme vyjadřování a kultivovaný projev, napomáháme k zvládání vlastního chování, získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti, rozvíjíme pozornost, soustředění, paměť a naslouchání, učíme využívat poezii pro pozitivní naladění mysli, poznáváme se vzájemně ve skupině, hodnotíme výkony spolužáků, upevňujeme pravidla společenského chování při kulturních pořadech a vystoupeních. 13

14 Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj: ročník Český jazyk Prvouka, Výtvarná výchova ročník Český jazyk, Výtvarná výchova Sociální rozvoj: ročník Český jazyk Bezpečnost silničního provozu CESTA NENÍ HŘIŠTĚ Projekt je realizován v měsíci dubnu, v průběhu jednoho týdne. Je připravován pro žáky 1. stupně ZŠ praktické a třídy ZŠ speciální. Časová dotace je minimálně 6 vyučovacích hodin z týdenního učebního plánu. Přesný časový rozsah určuje třídní učitel ve spolupráci s odpovědným pedagogem. Charakteristika projektu: Výuka je zaměřena na uplatňování základních pravidel silničního provozu pro chodce (1. 3. ročník, třída ZŠ speciální) a pro cyklisty (4. 5. ročník, třída ZŠ speciální), na bezpečné chování v silničním provozu. Cílem je také zvládání základů poskytování první pomoci, naučit správně reagovat při drobných poranění, znát číslo záchranné služby. Projekt je realizován formou: projektového vyučování (organizaci vyučování volí třídní učitel), praktickým výcvikem v systému dopravní výchovy ( Dopravní hřiště Malenovice a školení instruktoři). Projekt se vztahuje k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova (OSV) Projekt přispívá k rozvoji osobnosti žáka a tím i k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí: kompetence pracovní vedeme k dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví v rámci pravidel silničního provozu, kompetence sociální a personální - vedeme k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci, pravidel společenského chování (silničního provozu), kompetence komunikativní zapojovat se do komunikačního procesu a rozvíjet základní dovednosti komunikace, kompetence k učení - učíme koncentrovat pozornost na dané téma, pochopení a aktivní používání základních pravidel silničního provozu, kompetence k řešení problémů vedeme žáky umět poskytnout první pomoc v rámci svých možností, správně reagovat při drobných poranění, znát číslo záchranné služby, kompetence občanské získávají základní znalosti o právech a povinnostech občana (žáka), přispíváme k vnímání života jako nejvyšší hodnoty. Osobnostní a sociální výchova (OSV) Osobnostní rozvoj: ročník Prvouka, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Pracovní výchova ročník Přírodověda, Vlastivěda, Výtvarná výchova, Pracovní výchova Sociální rozvoj: 3. ročník Výtvarná výchova ročník Vlastivěda, Výtvarná výchova, Tělesná výchova Morální rozvoj: ročník Přírodověda 14

15 2.7 Spolupráce s rodiči Poskytování poradenských služeb ve škole Poradenské služby zajišťuje výchovný poradce, který je vzhledem k typu školy (malý počet žáků) zároveň i školním preventistou. Úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli i dalšími pedagogy. Snaží se zajistit co největší informovanost a zapojení rodičů do života školy. Zároveň se účastní dalšího vzdělávání a sleduje aktuální novinky v oblasti prevence, s kterými následně seznamuje učitele školy. Zaměření poradenských služeb: poradenství rodičům žáků ve výchově a vzdělávání, poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora žáků k jejich zlepšení, osvětová a preventivní činnost v oblasti prevence sociálně-patologických jevů, poradenství při řešení sociálně patologických jevů rodině a žákovi, postupy řešení ze spolupráce výchovného poradce a pedagogických pracovníků, poradenství v obtížných životních situacích žákům a rodičům v souvislosti s výchovou dětí, kariérové poradenství, volba školy, poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z odlišného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním, poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými institucemi. Výchovný poradce realizuje konzultační hodiny pro rodiče kdykoli po předchozí domluvě a podle individuálních potřeb rodičů a žáků. Kariérové poradenství Výchovný poradce poskytuje kariérové poradenství žákům a rodičům, ve spolupráci s třídním učitelem zajišťuje organizaci přihlašování a přestup k dalšímu vzdělávání. Ve spolupráci s poradenskými zařízeními je vytvářena diagnostika pro zaměření žáků vzhledem k dalšímu vzdělávání nebo povolání. K dispozici žákům i jejich rodičům jsou informační materiály o středním školství i trhu práce. Prevence sociálně patologických jevů Výchovný poradce (zároveň metodik prevence viz. výše) vytváří ve spolupráci s pedagogickým týmem Školní preventivní strategii. Koordinuje její realizaci a její součástí je prevence sociálně patologických jevů a intenzivní spolupráce s rodiči. Prevence probíhá v rámci výuky v jednotlivých vzdělávacích oblastech i při realizaci průřezových témat a školních projektů. Výchovný poradce je v úzkém kontaktu s odděleními péče o dítě příslušných úřadů, kurátory pro děti a mládež a sdruženími poskytujícími služby v této oblasti, nabízí podporu a poradenství žákům i rodičům. Koordinuje činnost školy s dalšími organizacemi zabývajícími se prevencí sociálně patologických jevů, využívá jejich vybrané programy. Psychologická péče Na výchovného poradce se mohou žáci kdykoli obrátit a požádat ho o konzultaci a podporu v obtížných psychosociálních situacích. Pomáhá při řešení konfliktů mezi žáky, podporuje optimální komunikaci mezi rodiči, učiteli a žáky. Podporuje rovněž rozvoj pozitivních vztahů a řešení konfliktů v rámci třídy. Nabízí individuální pohovory rodičům v případě psychosociální krize v souvislosti s výchovou a péčí o dítě, vztahy mezi rodičem a dítětem. Poskytuje konzultace učitelům při práci s žákem s potížemi v chování, v sebepojetí, ve vztahu k učiteli či k druhým lidem. Podává informace o dalších subjektech zajišťujících psychologickou a sociální péči. Koordinuje práci poradenských zařízení, třídních učitelů a rodičů při vytváření individuálních vzdělávacích plánů, zprostředkovává další odbornou péči a diagnostiku ve spolupráci s poradenským pracovištěm. 15

16 Spolupráce se specializovanými institucemi a odborníky Zlínský kraj zřizovatel školy Pedagogicko-psychologická poradna Speciální škola Speciálně-pedagogické centrum Unie Kompas OSPOD Policie ČR Úřad práce Dětští psychologové a psychiatři Krajská hygienická stanice Občanské sdružení Atmosféra Fond ohrožených dětí - pobočka Zlín Speciálně-pedagogické centrum pro zrakově postižené Mezinárodní spolupráce se neuskutečňuje. 2.8 Školská rada Školská rada na naší škole praktické Zlín začala dle zákona č. 561/2004 Sb. pracovat od školního roku 2005/2006. Zřizovatel školy Krajský úřad Zlínského kraje vydal dne Volební řád do Školské rady na jehož základě ředitel školy vyhlašuje termíny voleb. Školská rada na naší škole je tříčlenná, skládá se ze zástupce KÚ, školy a zákonných zástupců. Zasedá 2 3 krát ročně. Na své 1. schůzce si volí předsedu. Školská rada : se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu na školní rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření k jeho zlepšení, projednává závěry České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli. 16

17 2.9 Servisní služby Školní družina Pro žáky 1. stupně a pro třídu ZŠ speciální je v budově školy zřízena školní družina, která zajišťuje ranní i odpolední provoz. Dále viz příloha č Školní kroužky Školní kroužky jsou realizovány aktuálně v daném školním roce dle zájmu žáků a možností školy Počítačový kroužek Kroužek probíhá v počítačové učebně školy, která je plně vybavena 13 kusy počítačů připojených na internet, černobílou tiskárnou a projekčním plátnem. V kroužku rozvíjíme schopnosti a znalosti žáků získané v hodinách informatiky: ovládat základy psaní na klávesnici a na uživatelské úrovni práci s textovým editorem, zvládat práci s výukovými programy, vyhledávat potřebné informace na internetu, dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou, osvojit si základy elektronické komunikace. Zároveň žáci prakticky využívají své schopnosti k výrobě příležitostných letáků (vánoční besídka, ekologické projekty) a učebních pomůcek pro žáky nižší ročníků Kroužek vaření a pečení V budově školy je pro tuto mimoškolní činnost dobře vybavena cvičná kuchyně. Velká, světlá, prostorná, s možností přímého větrání. Vhodné umístění kuchyňského pracoviště, jeho účelné zařízení nábytkem, nádobím i elektrospotřebiči, přispívá k úspoře času i energie. Kroužek je určen pro žáky 2. stupně. V kroužku nejde jen o výchovu budoucích kuchařů, ale i o pozitivní vztah k práci, k řemeslu a o podporu tvořivých schopností jednotlivců Keramický kroužek Pro tuto zájmovou činnost je vybavena keramická dílna. Materiálně- technická stránka provozu kroužku je dostatečně zajištěna. Nejdůležitějším inventářem keramické dílny je keramická pec a hrnčířský elektrický kruh. Zájmový útvar navštěvují i žáci, kteří nejsou výtvarně talentovaní. Nejde zde o výchovu budoucích výtvarníků, ale o podpoření tvořivých schopností jednotlivců, o výchovu a vztah k řemeslu, umění i k lidské práci, ale i o pozitivní využití volného času. Náplň hodin keramického kroužku utváří kladný vztah k manuálním činnostem, ke zvládnutí pracovní dovednosti modelovat z keramické hlíny. Žáci získávají konkrétní představu o pracovních činnostech běžných profesí a získávají představu o svém budoucím uplatnění Malá kopaná Při vhodném počasí probíhá činnost na školním asfaltovém hřišti. V zimních měsících využíváme k tréninku tělocvičnu školy. Zájmový kroužek je určen pro mírně pokročilé fotbalisty 2. stupně, výjimečně jsou zařazováni talentovaní žáci 5. ročníku. Cílem práce s žáky je praktické osvojení základních herních dovedností a návyků. Důraz klademe na hru s přiměřeným fyzickým zatížením v tréninkových jednotkách a zlepšování týmového herního projevu, od začátečnické úrovně k pokročilejší formě řízené hry na dvě branky. Důležitým předpokladem úspěšného tréninkového procesu i samotné hry je znalost pravidel. Žáci se učí vzájemné komunikaci, ohleduplnosti a základům slušného chování. 17

18 Kreativní kroužek Pro tuto zájmovou činnost je vybavena šicí dílna. Náplní kroužku je tvoření nejrůznějších výrobků z různých druhů materiálů, povzbuzování tvořivosti, nápaditosti a trpělivosti žáků. Tvorba je vždy uzpůsobena ročnímu období. Žáci se seznamují s tradičními i netradičními technikami ručních prací: práce s textilem, papírem, přírodním materiálem, šití, batikování, výroba šperků apod Žákovská knihovna Žákovská knihovna je součástí vybavení školy. Slouží učitelům k rozšíření výuky v hodinách literární výchovy a čtení. Knihovnu navštěvují také žáci školy. Doba vrácení knih je neomezená, nejpozději však musí být vypůjčené tituly vráceny do konce školního roku. Žákovská knihovna má samostatné prostory, obsahuje téměř 1300 titulů různého žánru a zaměření. Jsou zde knihy pro nejmenší čtenáře, leporela, básně, knihy dobrodružné, historické romány, četba pro dívky i chlapce, encyklopedie. Žákovská knihovna: rozvíjí řečové schopnosti, myšlení a estetické vnímání, přispívá k srozumitelnému vyjadřování, přispívá k dorozumívání v běžných situacích, ke sdělování svých názorů, rozvíjí pozitivní vztah k mateřskému jazyku, osvojuje a rozvíjí správné techniky čtení, vytváří čtenářské dovednosti, umožňuje rozvoj čtení s porozuměním, směřuje k získávání základních poznatků důležitých pro pochopení textu, zvyšuje zájem o literaturu, slouží k získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu v běžných situacích, vede žáky k citlivému a šetrnému zacházení s knihou, k osobní hygieně, upevňuje smysl pro povinnost. 18

19 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP Škola pro život umíme si poradit Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) vychází z koncepce přílohy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (dále jen RVP ZV-LMP). Při tvorbě ŠVP jsme vycházeli z nutnosti přizpůsobit výuku současným podmínkám a požadavkům, přičemž jsme respektovali určitá omezení našich žáků. Cílem je tedy dosažení co nejvyšší možné úrovně základního vzdělávání s přihlédnutím k možnostem a schopnostem jednotlivých žáků. K zabezpečení výuky žáků s kombinací postižení v současné době využíváme asistenta pedagoga a spolupracujeme s poradenským zařízením - SPC. Pracujeme se speciálně vzdělávacími a kompenzačními pomůckami - čtecí zařízení, speciální výukové programy na PC, interaktivní tabule, aj. 3.1 Zaměření školy Škola je zaměřená na rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků žáků s mentálním postižením, které uplatní v praktickém životě. Zohledňujeme rozdílnost rozumových schopností žáků i odlišnost prostředí, ze kterého k nám žáci přicházejí. V prvním školním období na prvním stupni se zaměřujeme na důkladné poznání osobnosti žáka, pomáháme mu při adaptaci do školního prostředí a vytváření kladného vztahu k němu. Upevňujeme u žáků základní hygienické návyky a vytváříme návyky sociální, vedeme žáky ke schopnosti komunikovat s okolím a srozumitelně se vyjadřovat. Poskytujeme žákům logopedickou péči na základě odborné depistáže v rámci hodin řečové výchovy (českého jazyka). Na druhém stupni se zaměřujeme na rozvoj žáků v oblasti poznávací, sociální, emocionální i volní. Novinkou ve vzdělávání je zařazení předmětu Anglický jazyk od 6. ročníku. Žákům se dostává základů cizího jazyka. Vyučující se zaměřují na konverzaci a odstranění zábran při komunikaci v cizí řeči. Vedeme žáky k využívání informačních a komunikačních technologií, učíme je základům práce s osobním počítačem tak, aby si osvojili obsluhu počítače na elementární uživatelské úrovni. Rozvíjíme u žáků pracovní dovedností, motorické a tvořivé schopnosti, vedeme je k pozitivnímu vztahu k práci. Učí se pracovat samostatně i v týmu. Žáci jsou vedeni k profesní orientaci podle svých schopností a zájmů tak, aby se dobře integrovali do společnosti. Pomoci prvků činnostního učení ukazujeme žákům jak získané vědomosti uplatní v praktickém životě. Učitelé vyhledávají žáky s výtvarným, pohybovým a jiným nadáním a pomáhají jim rozvíjet jejich zájem v rámci diferencovaných úkolů nebo v zájmových kroužcích. V podchycení zájmu žáků o určitou oblast a v rozvíjení jejich přirozeného talentu vidíme možnost, jak posílit žákovo sebevědomí a jak orientovat jeho snažení pozitivním směrem. Obecně vzdělávací cíle naší školy: Škola pro život umíme si poradit vedeme žáky k samostatnosti, umožňujeme jim osvojit si strategii učení neustálým opakováním postupů učení a práce, učíme je rozvíjet a upevňovat získané vědomosti na základě názorných a konkrétních ukázek, vedeme žáky k všestranné a účinné komunikaci, vedeme žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, k jejich kulturám a duchovním hodnotám, ke schopnosti vcítit se do jejich potřeb, uvědomit si odlišnost jedinců a skupin, učíme žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný, vytváříme atmosféru vzájemné důvěry, otevřenosti a tolerance, připravujeme žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti, pomáháme žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti a reálné možnosti, uplatňovat je při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci, snažíme se vytvářet u žáků pozitivní vztah k manuálním činnostem, vychováváme žáky ke kladnému vztahu k přírodě, uvědomění si, že jsme všichni součástí přírody, rozvíjíme a usměrňujeme osobnost žáka v harmonickém a podnětném prostředí, vedeme žáky ke zdravému sebevědomí. 19

20 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Škola pro život umíme si poradit Výchovné a vzdělávací strategie vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti a vycházejících z RVP ZV-LMP. Strategie, vedoucí k jejich naplňování, jsou uplatňovány všemi pedagogy, přičemž reflektují specifické potřeby žáků s mentálním postižením, odlišné postupy a metody práce s těmito žáky a rozdílnou úroveň rozumových schopností jednotlivých žáků v rámci školy i jednotlivých tříd. Kompetence pracovní klademe důraz na dodržování zásady postupných kroků s přihlédnutím k individuálním schopnostem žáků, častým opakováním upevňujeme a zdokonalujeme pracovní dovednosti a postupy, při společných činnostech rozšiřujeme komunikační schopnosti žáka, formou oceňování sebemenších úspěchů žáky motivujeme k pozitivnímu vztahu k činnostem, zajišťujeme a vytváříme podmínky k dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví, používáme názorné příklady pro základní dovednosti, operace a postupy, vhodnou motivací vedeme žáky k dostatečné koncentraci na pracovní výkon a jeho dokončení, prezentujeme práce žáků na veřejnosti a tím posilujeme sebedůvěru ve vlastní schopnosti, po celou dobu školní docházky systematicky a cíleně vedeme žáky k využívání znalostí a zkušeností při vytváření konkrétních představ o své profesní orientaci. Kompetence sociální a personální učíme žáky přijímat rozličné role ve skupinách, posilujeme jejich sebevědomí, pochopení vlastní osoby a posouzení svých schopností, seznamujeme žáky se základními mravními hodnotami v rodině i ve společnosti, v průběhu vzdělávání získané znalosti prohlubujeme a upevňujeme, vytváříme projekty k rozvíjení schopností žáků pracovat ve dvojicích a skupinách, včetně integrovaných žáků, formami výuky podporujícími rozvoj sociálních vztahů, dodržování pravidel společenského chování budujeme pozitivní třídní a školní klima, vedeme žáky k tolerantnímu chování v třídním kolektivu, v soukromí i na veřejnosti, objasňujeme individuální potřeby starých, nemocných a postižených lidí a posiluje sociální chování, upozorňujeme na nebezpečí možného psychického a fyzického zneužívání vlastní osoby. Kompetence komunikativní vedeme žáky k jednoduchému, srozumitelnému a kultivovanému ústnímu i písemnému vyjádření vlastní myšlenky, umožňujeme v různých situacích vést dialog, učíme pozornému naslouchání, porozumění a přiměřené reakci na obsah sdělení, vedeme k porozumění a rozvoji vědomostí při práci s texty, obrazovým materiálem, tištěnými informacemi a k využívaní jednoduché formy elektronické komunikace, dbáme na vhodnou komunikaci žáků s učiteli a dospělými, vyzýváme žáky k vyjadřování názorů a jejich obhajobě vhodnou formou, učíme využívat verbální i neverbální prostředky v běžné komunikaci, vedeme žáky ke vhodnému chování k sobě navzájem, k použití komunikativních dovedností, vytváření vztahů mezi lidmi, spolupráci a soužití s ostatními. Kompetence k učení ve výuce klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem orientaci v textu, učíme žáky vyhledávat potřebné informace v učebnicích, učebních materiálech, v učebních pomůckách, v literatuře a na internetu, vedeme žáky k uplatňování naučených metod a postupů, využívání pomůcek a techniky v běžném životě, podporujeme samostatnost a tvořivost žáků s poznáním vlastního pokroku i nedostatku a problému, které mu brání v učení, ukazujeme možnost využití získaných informací z různých vzdělávacích oblastí v praktickém životě, ve výuce se zaměřujeme na pochopení a aktivní používání základních pojmů, termínů, znaků a symbolů, na praktických příkladech ukazujeme význam vzdělání pro život a pracovní uplatnění. 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením 1. stupeň Pomoz mi,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Strakonice, Dukelská 166, 383 313 230 posta@dukelska.strakonice.cz, www.dukelska.strakonice.cz ředitel školy - Mgr. Václav Vlček 383 313 231 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B pro základní vzdělávání Verze 2007/2008 1 (po úpravě) Platnost od 1. 9. 2007 JAKUB byl projednán školskou radou 21.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

CESTA ZA SLUNÍČKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu: CESTA ZA SLUNÍČKEM Předkladatel: Základní škola, Bílovec, Wolkerova

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV OBSAH 1. Identifikační údaje 1 2.Charakteristika školy.2 3.Charakteristika školního vzdělávacího programu.4

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE BÝT V NĚČEM ÚSPĚŠNÝ A UZNÁVANÝ. JEN PŘIJÍT NA TO V ČEM! Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Škola a život (rozšířená výuka cizích jazyků, rozšířená výuka tělesné výchovy) Název školy Základní škola Nový Jičín,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

1. Identifikační údaje.3. 2. Charakteristika školy 4. 3. Charakteristika ŠVP..8. 4. Učební plán..16. 5. Učební osnovy..19

1. Identifikační údaje.3. 2. Charakteristika školy 4. 3. Charakteristika ŠVP..8. 4. Učební plán..16. 5. Učební osnovy..19 OBSAH 1. Identifikační údaje.3 1.1. Název ŠVP.....3 1.2. Údaje o škole...3 1.3. Zřizovatel..3 1.4. Platnost dokumentu od:.3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy.. 4 2.2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie školní vzdělávací program Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením - Kopie "Oáza" Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více