Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium"

Transkript

1 Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium

2 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, IČ: IZO: Ředitel škly: RNDr. Bhumil Vévda Krdinátr pr tvrbu ŠVP: Mgr. Martin Duda Další kntakty: telefn: web: 1.2 Zřizvatel Název: Mravskslezský kraj Adresa: 28. října 117, Ostrava, Kntakty: Odbr šklství Krajskéh úřadu Mravskslezskéh kraje telefn: fax: Platnst dkumentu d 1. září

3 2. Charakteristika škly 2.1 Velikst škly V sučasné dbě má škla 22 tříd, z th v smiletém studiu 11 tříd a ve čtyřletém studiu také 11 tříd. Většina tříd a učeben je umístěna v hlavní budvě. Něklik tříd a učeben je v přístavbě na šklním pzemku. 2.2 Vybavení škly Škla vznikla v rce 1953 jak jedenáctiletá střední škla v části Karviná Dly. V sučasné dbě se nachází v části Karviná 6 na ulici Mírvá V rce 1984 byla v areálu škly pstavena v rámci akce Z přístavba škly, která ddnes služí jak přízemní budva bsahující 5 kmenvých učeben, psilvnu, učebnu hudební výchvy a kabinety pr vyučující. Sučástí areálu škly je atletický vál délce 200 metrů, malé ftbalvé a vlejbalvé hřiště uvnitř válu, větší ftbalvé hřiště a hřiště pr plážvý vlejbal a víceúčelvá plcha s umělým pvrchem ( Duhvé hřiště ), která byla vybudvána v rámci dtace firmy ČEZ. V hlavní budvě jsu dbrné učebny pr předměty bilgie, gegrafie, chemie, fyzika, infrmatika a jazykvé učebny. Odbrné učebny jsu vybaveny didakticku techniku. Většina dbrných učeben je napjena na internet a vybavena pčítačem s datvým prjektrem. Ve dvu třídách jsu interaktivní tabule Charakteristika pedaggickéh sbru Ve šklním rce tvří pedaggický sbr celkem 12 mužů a 34 žen. Průměrný věk pedaggických pracvníků činí 43,3 let. Každý pracvník je plně kvalifikvaný, všechny vyučvací hdiny gymnázia jsu učeny v rámci aprbace jedntlivých vyučujících. Všichni pracvníci neustále zvyšují svu dbrnst abslvváním akreditvaných kurzů: základní kurz pčítačvéh vzdělávání základy ekgramtnsti kurzy rzšiřující jedntlivé bry. Na škle půsbí: šklní metdik prevence sciálně-patlgických jevů (Mgr. Zuzana Kardšvá) krdinátr EVVO (Mgr. Martin Duda) krdinátr ICT (Mgr. Henrik Sztkwski). Někteří vyučující jsu členy kresních kmisí, které se pdílení na rganizaci lympiád a sutěží pr žáky. Na škle učí pedaggvé, kteří byli ceněni za svu práci Mravskslezským krajem. 2.4 Dluhdbé prjekty, mezinárdní splupráce Škla splupracuje v rámci prjektu Spaces fr Learning Místa k učení s partnersku šklu ve Sktsku. Škla má akreditaci na vzdělávací akci Základy ekgramtnsti učitelů. Opakvaně se zapjuje d prjektů s envirnmentální prblematiku: Učitel a vzdělávání pr udržitelný rzvj. Piltní střední škly KEV a příprava učitelů pr vzdělání k udržitelnému rzvji. 2.5 Splupráce s rdiči a jinými subjekty Při škle je zřízena Šklská rada, která má 9 členů. 3

4 Rdiče a záknní zástupci žáků splupracují s vedením škly prstřednictvím pravidelných schůzek SRPŠ (Sdružení rdičů a přátel škly), kde získávají infrmace a mhu vlivnit dění ve škle. O prspěchu žáků jsu záknní zástupci infrmvání na třídních schůzkách a při sbním jednání s třídním učitelem. Prstřednictvím internetu se mhu záknní zástupci seznámit s úspěchy žáků v sutěžích. Sciálně patlgickým jevům se snažíme předcházet spluprací s dbrnými institucemi. Při výuce pedaggvé splupracují s jinými šklami, institucemi a nevládními a ne-ziskvými rganizacemi. 3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření škly Škla vytváří pdmínky pr t, aby žáci získali dstatečné všebecné znalsti a dvednsti ve všech všebecně vzdělávacích předmětech Širší znalsti mhu žáci získat ve vlitelných předmětech. V rámci vlitelných předmětů se žáci mhu připravvat na sutěže akreditvané MŠMT. Všichni žáci se v průběhu studia seznámí se základními principy udržitelnéh rzvje. Frma studia klade důraz na vlastní zdpvědnst žáků za své vzdělání a buducí úspěšnst na vyšším gymnáziu. 3.2 Prfil abslventa Žáci jsu p abslvvání vybaveni znalstmi, které dpvídají všem pžadavkům RVP G ve všech vzdělávacích blastech. Žáci jsu p abslvvání vybaveni znalstmi, které výrazně převyšují pžadavky RVP. Obsah si zvlí frmu vlitelných předmětů během studia. Jsu tak připraveni ke studiu na VŠ dle svéh výběru. Díky bhatým mžnstem prfilace frmu vlitelných předmětů je tak žákům umžněna kvalitní příprava na jakýkli typ vyské škly. Žáci během studia získají návyky a dvednsti ptřebné pr další prfesní rientaci: práce s více zdrji infrmací, týmvá práce, využívání ICT techniky, schpnst kmunikvat a prezentvat svu práci. Díky pečlivě začleněnému průřezvému tématu Envirnmentální výchva jsu schpni principy udržitelnéh rzvje uplatňvat v brech, kterým se budu věnvat p abslvvání gymnázia. Žáci mají mžnst ke knci studia slžit některu z mezinárdně uznávaných zkušek z cizíh jazyka. 3.3 Organizace přijímacíh řízení Přijímací řízení vychází ze zákna č.561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) ve znění pzdějších předpisů. Vzhledem ke značné četnsti změn právních předpisů týkajících se přijímacíh řízení na střední škly v psledních letech a v suladu s přípravu dalších právních vymezení (Vyhláška MŠMT, Správní řád atd.) nelze v dluhdbém hrizntu vymezit jednznačně rganizaci přijímacíh řízení. Přijímací zkušky budu upraveny každrčně ředitelem škly v suladu s právními předpisy, pžadavky zřizvatele škly a dluhdbými záměry vývje škly. Škla v sučasné dbě neumžňuje výuku imbilních žáků. 4

5 Přesné infrmace bdvání jedntlivých částí přijímací zkušky, bdech přidělvaných za výsledky předchzíh studia a za úspěchy v mimšklních činnstech, úpravě průběhu přijímací zkušky pr ptřebné uchazeče studium lze najít na internetvých stránkách 3.4 Organizace maturitní zkušky Organizace maturitní zkušky se řídí záknem č.561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) ve znění pzdějších předpisů. Upřesnění rganizace maturitních zkušek musí být v suladu s příslušnu vyhlášku MŠMT uknčvání studia v platném znění. Vzhledem k pliticky a rganizačně nejasným neb pzměňvaným záměrům realizace státní části maturitní zkušky v bdbí není mžné v tmt dkumentu jednznačně vymezit průběh a rganizaci všech částí maturitní zkušky (státní, prfilvá) a bude nutn ji řešit pružně každrčním pkynem ředitele d dby úplnéh naběhnutí státních maturitních zkušek v plném rzsahu. 3.5 Výchvné a vzdělávací strategie Kmpetence k učení Učitelé mtivují žáky k tevřensti v blasti pznávání, zadávají žákům prblémvé úkly, vedu je k využívání dbrné literatury a šklní knihvny. Učitelé vedu žáky k samstatné práci s infrmacemi (vyhledávání, zpracvání, vyhdncvání různých zdrjů, systematizace infrmací a vytváření mentálních map). Učitelé umžňují žákům prezentvat jejich práci (referáty, eseje, seminární práce, celšklní přehlídky, pravidelná prezentace na webu atd.). Učitelé pskytují žákům prstr k diskusi a hledání různých řešení předlžených prblémů. Škla pdpruje mnhstrannst výuky a individuální zájmy žáků širku nabídku vlitelných seminářů. Kmpetence k řešení prblémů Učitelé pdněcují žáky k hledání a frmulvání prblémů, umžňují jim navrhvat a prvnávat různá řešení, pracvat v menších skupinách. Učitelé zapjují d výuky prblémvé aspekty každdenníh živta. Učitelé vedu žáky k argumentaci pdlžené důkazy. Učitelé pdprují řešení prblémů s mezibrvým přesahem, žáci se pdílejí na rganizaci mezibrvých prjektů. Učitelé zapjují žáky d přípravy mimvyučvacích aktivit, jejich rganizace a vedení (drgvé situace, Ukliďme svět a další ). Kmpetence kmunikativní Učitelé vytvářejí žákům prstr pr zapjení d klektivu splužáků, splupráci, prezentaci pstjů (prjektvý den), pr kmunikaci v nvých skupinách ( exkurze, celšklní prjekty apd.). Učitelé pdněcují žáky k výstižné a kultivvané kmunikaci ústní i písemné (rčníkvé práce, jejich prezentace apd.), ve výuce jim pmáhají s przuměním brvé terminlgii, pchpení zápisů, grafů, statistických přehledů. 5

6 Učitelé mtivují a vedu žáky k sbitému a sebevědmému prjevu, umžňují jim prezentaci různých aktivit (prezentace zájmvé činnsti, prjekty tvůrčíh psaní, sbr, výstavy atd.). Učitelé pr žáky pravidelně připravují výměnné zahraniční zájezdy, mezinárdní prjekty i zahraniční stáže. Učitelé splečně s žáky připravují setkání s různými sbnstmi splečenskéh i plitickéh živta (besedy, grantvé prjekty atd.). Škla umžňuje žákům v pdstatě nemezený přístup k internetu, vede je k jeh smysluplnému využívání jak jednmu z klíčvých zdrjů infrmací a ke kmunikaci s klím. Kmpetence sciální a persnální Škla se zaměřuje na budvání a rzvíjení dbrých mezilidských vztahů mezi žáky navzájem, ale i vztahů mezi žáky a učiteli (kurzy, exkurze atd.). Celá výchvná kncepce vede k vytváření a psilvání vztahů nejen uvnitř jedntlivých rčníků, ale i mezi žáky různých rčníků i typů studia (výsledkem je kvalitní sciální kmunikace, dmítání šikany, respektvání statních). Učitelé respektují individualitu žáků a vedu k tmu i žáky. Škla pdpruje individuální zájmy žáků, pdpruje jejich rzvj nabídku mimvyučvacích aktivit. Učitelé psilují samstatné a zdpvědné chvání žáků při rganizvání různých činnstí a akcí šklníh, ale i mezišklníh charakteru (akce kulturní, splečenské, sprtvní, přehlídky, sutěže atd.). Kmpetence bčanské Žáci splurzhdují různých tázkách chdu škly (výzdba tříd, skladba vlitelných předmětů, rganizace šklních akcí, začátek vyučvání atd.). Škla ve svém učebním plánu zapjuje žáky d činnsti bčanských sdružení (Den Země, sbírky, práce nadací apd.). Učitelé vedu žáky k tleranci vůči jiným kulturám (např. zaměření některých vlitelných seminářů). Učitelé pdprují vhdnými příklady rzvj bčanské uvědmělsti žáků. Učitelé zařazují d výuky návštěvu různých institucí (parlament, sudy). Učitelé, ale i žáci sami rganizují pravidelné návštěvy zajímavých sbnstí splečenskéh a kulturníh živta. Kmpetence pracvní Učitelé mtivují a vedu žáky k tmu, aby znalsti a zkušensti získané v jedntlivých blastech využívali v zájmu své přípravy na buducí studium, pvlání a ve svém dalším živtě. Učitelé učí žáky vědmě užívat a vládat digitální techniku. Učitelé vyžadují, aby žáci při pracvních činnstech ddržvali vymezená pravidla týkající se práce s uvedenu techniku a zásady bezpečnsti včetně první pmci. Učitelé vedu žáky k bezpečnému vládání labratrní techniky a efektivnímu průběhu experimentální práce. 6

7 3.3 Zabezpečení výuky pr žáky se speciálními ptřebami Žáci se specifickými pruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysrtgrafie ) mají k dispsici nepvinný předmět Cvičení z českéh jazyka, který prbíhá v učebně vybavené pčítači pr každéh studenta. Žáci, kterým zdravtní stav neumžňuje studvat běžným způsbem, mhu studvat pdle individuálníh vzdělávacíh plánu způsby takvéh studia jsu uvedeny v kapitle 3.7 Zabezpečení výuky žáků mimřádně nadaných. Žáci, kterým by rdinné sciální pměry neumžňvaly studvat, umžňujeme integraci a zapjení d vzdělávacíh prcesu. Rdiče či záknní zástupci studentů se studijními prblémy jsu včas infrmváni, ve vzájemné splupráci je hledán řešení. Škla splupracuje s Pedaggick psychlgicku pradnu a s Centrem pr prevenci sciálně patlgických jevů. 3.4 Zabezpečení výuky žáků mimřádně nadaných Žáci, kteří dsahují výbrných výsledků ve sprtu, hře na hudební nástrj apd. mhu studvat pdle individuálníh vzdělávacíh plánu. Žáci, kteří dsahují výbrných výsledků v některé z předmětvých sutěží, mhu svůj studijní zájem rzvíjet frmu studia pdle individuálníh vzdělávacíh plánu. O studium pdle individuálníh vzdělávacíh plánu mají mžnst pžádat všichni žáci. Škla rzlišuje tři typy individuálních vzdělávacích plánů: Termínvané zkušení. Žák je přezkušván (jakukli frmu) p předchzí dmluvě s vyučujícím. Obvykle mají tit studenti dhdnut den v týdnu, kdy mhu být z danéh předmětu přezkušváni. Žák navštěvuje vyučvání v plném rzsahu, je mu umžňvána účast na sustředěních. Tent studijní plán je pvlván zpravidla žákům, kteří dsahují výbrných výsledků v předmětvých sutěžích (Matematická lympiáda apd.), věnují se výknnstně sprtu, hře na hudební nástrj či jiné, časvě nárčné aktivitě a dsahují v ní výbrných výsledků. Úlevy z výuky. Krmě termínvanéh zkušení je žákvi pvlena absence v přesně stanvených vyučvacích hdinách. Žák uzavírá klasifikaci v řádném termínu, v předmětech s vyšší absencí skládá, krmě běžných pvinnstí, dplňující zkušku před kmisí. Tent studijní plán je zpravidla pvlván vrchlvým sprtvcům (může však jít i žáky, kteří se věnují jiným aktivitám na vrchlvé úrvni), kterým rzvrh tréninků či příprav kliduje s rzvrhem šklní výuky. Samstatné studium. Student dchází d škly pdle individuálníh rzvrhu, termíny zkušek a uzavírání klasifikace jsu dhdnuty na individuální termíny. Tent studijní plán je pvlván výjimečně, např. reprezentantům ČR v některé sprtvní disciplíně, jejichž sezóna jim neumžňuje pravidelnu návštěvu škly. Na pvlení individuálníh studijníh plánu nemají žáci nárk a může jim být debrán. Stane se tak v případě, že neddržují pvinnsti (zejména termíny uzavírání klasifikace, dcházku d výuky 7

8 apd.), které jsu jim ulženy. Pdmínku udělení individuálníh studijníh plánu jsu také dbré studijní výsledky. 3.5 Začlenění průřezvých témat Všechny tematické kruhy všech průřezvých témat jsu začleněny jak sučást pvinných vzdělávacích předmětů. Následující tabulky bsahují celkvé shrnutí. V jedntlivých slupcích je mžn vysledvat uplatnění příslušnéh průřezvéh tématu. Pdrbnější infrmace frmách a metdách lze najít v učebních snvách. Vzhledem k zaměření škly je na vyšším gymnáziu pdrbněji zpracván průřezvé téma Envitnmentální výchva. PRIMA KVARTA PRŮŘEZOVÉ TÉMA TEMATICKÝ OKRUH REALIZACE - ROČNÍK PRIMA SEKUNDA TERCIE KVARTA Osbnstní a sciální výchva Rzvj schpnstí pznávání Čj, Z Čj, IVT Sebepznání a sebepjetí VkZ Čj, Ch, OV Ch, Aj, Šj, OV, Nj Čj, Ch, Nj Seberegulace a seberganizace VkZ Ch, Bi Ch, Čj Psychhygiena Fy, HV Ch Ch Kreativita VV, M, PCG, Z Fy, VV, M, IVT, PCG Pznávání lidí Aj VkZ Mezilidské vztahy Kmunikace Čj, VV Čj, D, M,PCG Čj, HV, VV, Z Čj, Fy, M, Aj, PCG, IVT Kperace a kmpetice VkZ Ch Řešení prblémů a rzhdvací dvednsti M, PCG M, PCG, Bi Hdnty, pstje, praktická etika D Bi Čj, Ch, PCG, M, VV, IVT Ch, Nj, Rj, Šj, OV Čj, D, VV, Rj, Šj, OV Čj, Fy, M, Nj, PCG, Z, Ch, Fj, Rj, IVT M, Ch, PCG, Ch Čj, VV, M, Ch, PCG Ch, Nj Čj, VV, Nj Čj, M, PCG, Ch, Fj, Nj D, Ch, Aj M, Ch, Rj, Z, PCG Čj, Rj, OV, Z 8

9 Výchva demkratickéh bčana Občanská splečnst a škla OV, Z VV Aj, Nj VV, Rj Občan, bčanská splečnst a stát VV, OV OV D, VV, VkZ, Z Frmy participace bčanů v plitickém živtě OV Z VkZ Bi Principy demkracie jak frmy vlády a způsbu rzhdvání Výchva k myšlení v evrpských a glbálních suvislstech Evrpa a svět nás zajímají Čj, VV Čj, HV Objevujeme Evrpu a svět Jsme Evrpané HV, Aj D Multikulturní výchva Kulturní diference D, Z HV Lidské vztahy Multikulturalita Čj, D, Rj, OV, Nj D, Bi Bi, OV Bi D, Bi, Z Čj Čj, VV, Aj Čj, Z, VV, Aj Aj, VV, IVT D, Z, VkZ Čj, Ch, Z Čj, Ch, Fj, Rj D, VV, Ch, Rj D, Rj, Šj, Nj Čj, Nj, VV, Rj, IVT Etnický půvd D, HV D, Bi Rj Princip sciálníh smíru a slidarity VkZ Z D Envirnmentální výchva VkZ Čj, Nj, Fy, D, Ch, Rj, Šj, OV Čj, Nj, VV, Ch, Fj Ch, Z, Nj Šj Čj, Nj, VV, Z Čj, Fj, Rj, Nj Eksystémy Bi, Z Bi Fy, Ch Ch, Bi Základní pdmínky živta Bi Bi Bi, Z Lidské aktivity a prblémy živtníh prstředí Fy, Bi Aj, Bi Vztah člvěka k prstředí Mediální výchva Čj, D, HV, VV, Bi Čj, HV, VV, Bi, Z, IVT VV, Ch, Rj, Šj, Bi Čj, Fy, Ch, Bi Fy, Rj, Bi Čj, Fy, VV, Ch, Nj, Bi, Z Čj, Nj, Fy, D, Ch, Aj, Rj, Bi Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení HV IVT Fy Aj, Z Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality D, Z, VkZ Bi Stavba mediálních sdělení Čj Z Vnímání autra mediálních sdělení VkZ VkZ Z Čj, Šj, Nj 9

10 Fungvání a vliv médií ve splečnsti VV, Z HV, VV Aj Tvrba mediálníh sdělení Práce v realizačním týmu VV VkZ, Čj, IVT VV, Bi, VkZ VV, IVT VV, Bi, VkZ, IVT D, Fy, Nj Čj, Nj, VV, Fj VV KVINTA OKTÁVA Osbnstní a sciální výchva TEMATICKÝ OKRUH REALIZACE - ROČNÍK KVINTA SEXTA SEPTIMA OKTÁVA Psychické vlastnsti sbnsti, rzvj vlastní sbnsti SV Základy západní křesťanské civilizace Dě Odkaz mderních dějin pr dnešní dbu Dě Pznávání a rzvj vlastní sbnsti G Nadání, talent, imprvizace HV Genialita a vliv prstředí HV Lab. cvičení rg. schpnsti, přesná kmunikace Fy Fy Fy Lab. cvičení rg. schpnsti, přesná kmunikace Ch Ch Ch Představvání, prjev zájmu jiné lidi, vhdné tázky Aj Aj Aj Aj Sciální kmunikace Čj Čj Čj Čj Infrmatinen vn dem Alltag Nj Kmmunikatin Nj Nj Nj Nj Sciální kmunikace SV Seberegulace Šj Zátěžvé situace, stres, strategie jejich zvládání Bi Kmunikace, argumentace, řešení sprů Bi Bi Bi Bi Reflexe sebevládání - mapvání situací, kdy užívám vůli Bi Mnžiny rzvj rg.dvednstí a efekt. řešení prblémů M Pznávání a rzvj vlastní sbnsti VV Sciální kmunikace VV Mrálka všedníh dne VV VV Mrálka všedníh dne Fj Fj Sciální kmunikace Fj Fj Fj Fj Kmunikace, představvání Rj Rdina,práce, přátelství Rj Rj 10

11 Výchva k myšlení v evrpských a glbálních suvislstech TEMATICKÝ OKRUH REALIZACE - ROČNÍK KVINTA SEXTA SEPTIMA OKTÁVA Evrpa svět rdinné příběhy Rj Zeměpisné bjevy, klnialismus 19. stl., svět p rce 1945 Dě Dě Dě Třetí svět p druhé svatvé válce Dě Žijeme v Evrpě G Významní Evrpané z českéh prstředí Bi Bi Bi Bi Světvý ppulační vývj, mezinárdní migrace Bi Glbální prblémy, jejich příčina a důsledky VV Žijeme v Evrpě VV Křeny evrpské splečnsti Dě Dě Dě Dě České dějiny - průběžně Dě Dě Dě Antika klébka evrpské kultury HV Dějiny evrpské hudby HV Festivaly hudby HV HV Glbalizační a rzvjvé prcesy Einstein, astrfyzika Fy Glbální prblémy tepelné mtry,el. zdrje Fy Fy Struktura látek a vlastnsti bitechnlgie Ch Ch Ch Živt. styl v různých zemích Aj Aj Aj Aj Významní Evrpané Čj Čj Čj Čj Glbální prblémy Šj Vzdělávání v Evrpě a ve světě Šj Eurpäische Unin Nj Glbalizační a rzvjvé prcesy SV Glbální prblémy, jejich příčiny a důsledky SV EU, její instituce, histrie a sučasnst SV Vzdělávání v Evrpě a ve světě Fj Fj Fj Glbální prblémy, jejich příčiny a důsledky Fj Fj Fj 11

12 Multikulturní výchva TEMATICKÝ OKRUH REALIZACE - ROČNÍK KVINTA SEXTA SEPTIMA OKTÁVA Vztah k multilingvní situaci a splupráce mezi lidmi Fj Fj Fj Rzpad klniální sustavy Dě Rasismus v kntextu mderních dějin Dě Dě Hledání hud. ukázky HV Pslech HV Zdrj mezinárdníh napětí Bi Bi Bi Bi Pstje a jednání ke xenfbii, rasismus a intleranci Bi Základní prblémy scikulturních rzdílů G Psychsciální aspekty interkulturality VV Základní prblémy scikulturních rzdílů VV Základní prblémy scikulturních rzdílů Šj Šj Šj Šj Stavba atmu, jaderné reakce - Meitnervá, Einstein Ch Osbnsti a událsti histrie, svátky, kníčky Aj Mdely sužití Čj Čj Deutschsprachige Länder Nj Nj Nj Nj Ausländerhass Nj Základní prblémy scikulturních rzdílů Fj Fj Etnický půvd Rj Ruská kultura Rj Rj Rj Rj Envirnmentální výchva PŘÍNOS PRŮŘEZOVÉHO TÉMU Uvědmvat si výlučné pstavení člvěka v přírdním systému a jeh dpvědnst za další vývj na planetě TEMATICKÝ OKRUH Oblast pstjů fylgeneze člvěka - Bi scilgie - SV člvěk a přírda - VV X X Beethven:Pastrální - HV X X literatura s ekl. tematiku - Čj eklgické zemědělství - Nj Pchpit, že člvěk z hle- závlahvé hspdářství - Dě X REALIZACE - ROČNÍK KVINTA SEXTA SEPTIMA OKTÁVA X X X X 12

13 diska své existence musí využívat přírdních zdrjů ve svůj prspěch, ale vždy tak, aby nedšl k nevratnému pškzení živtníh prstředí. Uvědmit si, že k chraně přírdy může napmci každý jedinec svým eklgicky zdpvědným přístupem k běžným denním činnstem. Vnímat míst, ve kterém žije, a změny, které v něm prbíhají, a cítit zdpvědnst za jeh další vývj, a t nejen z hlediska živtníh prstředí. člvěk a živtní prstředí-vv X X paliva - Ch X energie - Fy X X hydrlgie - G X reprtáž - Čj X chrana ŽP - Nj X žebříček hdnt - SV X vztah člvěka k přírdě - Čj X X X X cestvání Rj, Šj X X X X chrana přírdy-vv X X Čechmr:Vda má - HV X X Turistický kurz TV X Martinů:Otevírání studánek - HV X X ŽP a jedntlivec - Nj X industrializace reginu - Dě X X živt ve 21.stletí - Nj X regin - VV X X reginální autři - Čj X X bidiverzita - Bi X X X X recyklace látek - Ch X X byvatelstv, sídla - G X X X mé měst, kraj Aj, Rj X X Oblast vědmstí a dvednstí zemědělství - Dě X X X Pznat slžitu prpjenst přírdních systémů a pchpit, že narušení jedné slžky systému může vést ke zhrucení celéh systému. eksystémy - Bi X X X planeta Země-VV X X kybernetika - IVT X úvaha - Čj X X znečiš. prstředí Šj, Aj, Nj, Rj X X X X 13

14 Hledat příčiny neuspkjivéh stavu živtníh prstředí v minulsti i sučasínsti mrvé epidemie - Dě X glbální prblémy - G X X X důsledky glbalizace - Nj X Pchpit velku prvázanst faktrů eklgických s faktry eknmickými a sciálními a být schpen vybrat ptimální řešení v reálných situacích. právní péče ŽP - SV envirnmentalismus - Bi rzbr textů Čj Optim. využívání survin Ch X X X X Nahlížet různé aspekty eklgických prblémů, vytvářet si vlastní názr a pstj k nim. Uvědmit si vliv znečištěnnéh prstředí na lidské zdraví. člvěk a přírda - VV referáty s prblematiku ŽP - Čj srvnání našeh reginu s cizinu Nj, Aj, Rj, Šj srvnání našeh reginu s cizinu - Ch civilizační nemci - Nj negativní jevy ve splečnsti - SV X X X X X zdravý živtní styl Bi, Rj, X X X člvěk a zdraví-vv vliv látek na rganismus - Ch X X slhvá práce, výklad - Čj X X X X X X prezentace, chrana ŽP - Čj X Dzvídat se, jaké mžnsti mám jak bčan při chraně živtníh prstředí, a umět jich využívat. přístup spl. k chraně ŽP - Nj X státní správa - SV X chráněný území Bi, G X X X přírdní krásy Aj, Rj X X X X Získat praktické dvednsti a návyky pr běžné denní činnsti napmáhající ke zlepšení živtníh prstředí. statistika - M X člvěk a splečnst - VV X X režim dne - Aj, Nj, Fj, Šj X X likvidace dpadů - Ch X X X řečnická cvičení - Čj X X X X Prpjit pznatky a dvednsti z jedntlivých vzdělávacích blastí a využívat je při řešení envirnmentální tržní hspdářství - SV zpracvání dat - M grafické zpracvání dat - IVT X X X X 14

15 prblematiky. prezentace - Čj X X Mediální výchva TEMATICKÝ OKRUH REALIZACE - ROČNÍK KVINTA SEXTA SEPTIMA OKTÁVA Vědmí síly a významu aktivníh přístupu ke všem pdnětům Fj Fj Média a mediální prdukce Šj Pčátky nvvěké vzdělansti Dě Dě Ttalitní a demkratické režimy 20. stletí Dě Vývj řeči a písma Dě Dě Dě Mediální prdukty a jejich význam G Příprava příspěvku na stejné téma Bi Bi Bi Bi C v časpisech žáci pvažují za zajímavé a c pstrádají Bi Bi Bi Bi Samstatná práce studentů HV HV Telefnvání, získávání infrmací Aj Aj Aj Média a mediální prdukce VV Uživatelé VV Základní žurnalistické útvary Čj Čj Čj Čj Mediální prdukce televize, rzhlas, ptika, vlnění F F Massenmedien Nj Nj Nj Účinky mediální prdukce a vliv médií Fj Tvrba internetvé prezentace IVT IVT IVT IVT Práce s daty (třídění, filtrvání), databáze IVT IVT Animvaná prezentace IVT IVT Telefnvání Rj Vyplňvání dtazníků Rj 15

16 4. Učební plán Vzdělávací blasti Předměty Jazyk a jazykvá kmunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Další cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Praktická cvičení z gemetrie Infrmatika a infrmační a kmunikační technlgie Infrmatika a výpčetní technika ) Člvěk a přírda Fyzika Chemie Bilgie Zeměpis Člvěk a splečnst Občanská výchva Dějepis Člvěk a svět práce Umění a kultura Hudební výchva Výtvarný výchva Člvěk a zdraví Tělesná výchva Výchva ke zdraví Vlitelný předmět 1 - seminář Prima Sekunda Tercie Kvarta sučet ) ) ) ) 2+0,5 2) 2 9,5 1) ) 5 1) ) 2+0,5 2) 2 9,5 1) ) ) ) integrván 3) ) ) Vlitelný předmět 2 - seminář ) Celkvá dtace hdin Pznámky: 1. předměty byly psíleny z dispnibilních hdin 2. třída má v předmětech fyzika, chemie a bilgie jednu hdinu týdně půlenu a dučí se jak dvuhdinvé praktikum 3. bsah vzdělávací blasti Člvěk a svět práce byl integrván a je sučásti předmětů Matematika, Fyzika, Bilgie a Výchva ke zdraví 16

17 Vzdělávací blasti Předměty Jazyk a jazykvá kmunikace Český jazyk a literatura ) Cizí jazyk ) Další cizí jazyk ) Matematika a její aplikace Matematika ) Člvěk a přírda Fyzika Chemie Bilgie Gegrafie Gelgie Člvěk a splečnst Splečenské vědy Dějepis Člvěk a svět práce Kvinta Sexta Septima Oktáva sučet 2+1 2) ) ) 2+1 2) ) 2+1 2) integrván 3) integrván 4) - Umění a kultura Hudební br / Výtvarný br Člvěk a zdraví Tělesná výchva Výchva ke zdraví integrván 5) - Infrmatika a infrmační a kmunikační technlgie Vlitelný předmět 1 - seminář Vlitelný předmět 2 - seminář Vlitelný předmět 3 - seminář Vlitelný předmět 4 - seminář Celkvá dtace hdin Pznámky: 1. předměty ve vzdělávací blasti Jazyk a jazykvá kmunikace byly psíleny z dispnibilních hdin z důvdů rzvje kmunikačních schpnstí žáků 2. třída má v předmětech fyzika, chemie a bilgie jednu hdinu týdně půlenu a dučí se jak dvuhdinvé praktikum, psílení předmětu ve vzdělávací blasti Člvěk a přírda vychází kapitl 3.1 Zaměření škly, 3.2 Prfil abslventa a integrace v bdech 3, 4, 5 3. bsah předmětu gelgie byl integrván a je sučástí předmětu Gegrafie 17

18 4. bsah vzdělávací blasti Člvěk a svět práce byl integrván a je sučásti předmětu Splečenské vědy 5. bsah předmětu výchva ke zdraví byl integrván a je sučásti předmětu Bilgie 18

19 5. Učební snvy UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 19

20 Časvé, bsahvé a rganizační vymezení předmětu Rčník: Prima Sekunda Tercie Kvarta Pčet hdin: Učební texty: ČEKÝ JAZYK 6-9 pr ZŠ a VG, nakladatelství Fraus Charakteristika předmětu: Obsahvé vymezení Vyučvací předmět český jazyk a literatura vychází z bsahu vzdělávacíh bru český jazyk a literatura RVP ZV. V části jazykvé a slhvé je spjen úzce s předmětem cizí jazyk a zejména v části literární je spjat s vyučvacím předmětem dějepis a bčanská výchva. Organizační vymezení Vzdělávací bsah předmětu český jazyk a literatura má kmplexní charakter. Pr přehlednst je rzdělen d tří základních slžek, které jsu navzájem prpjeny: výchva literární výchva jazykvá výchva kmunikační a slhvá Sučástí výuky předmětu jsu pravidelné návštěvy kulturních představení divadelních i filmvých, návštěvy výstav výtvarnéh umění, knihvnické lekce, které napmáhají při realizaci některých čekávaných výstupů. Uplatňvané strategie: V hdinách učitel rzvíjí a utváří základní klíčvé kmpetence. Jedná se především kmpetence kmunikativní k učení k řešení prblému Dále dchází k rzvíjení dalších kmpetencí v suvislsti s prpjenstí bsahů jiných vyučvacích předmětů: kmpetence sciální kmpetence bčanská Aby učitel na základě učiva dsáhl u žáků rzvje těcht kmpetencí, užívá následujících strategií a pstupů: učitel vybírá pr žáky zajímavé úkly a texty mtivuje k zapjení d předmětvých sutěží y lympiád učitel zadává takvá témata, v nichž žáci tevřeně vyjadřují svůj názr pdepřený lgickými argumenty a tlerují mínění jiných učitel vybírá různé typy textů, pdle zadání žáci prvádějí analýzu bsahu, zbecňují, frmulují závěry 20

21 učitel vhdnu frmu neb výběrem tématu vede žáka k tmu, aby při diskusích na dbrné téma, zejména při tvrbě slhvých prací dbrnéh stylu a úvah, využíval svje pznatky či znalsti z dřívějška a z jiných brů učitel pdpruje v žácích kreativitu různými způsby práce s literárními texty a ukázkami učitel zadává žákům individuálně neb ve skupinách krátké referáty nejnvějším dění v kultuře (literatura, film) na pdkladě internetu či nvinvých článků žáci se dma připravují samstudiem, ke kterému učitel předem připraví cílené tázky tak, aby se žáci sustředili na určité pasáže textu a dkázali se v něm rientvat, redukvat nadbytečné a sustředit se na důležité učí žáky třídit texty d skupin pdle stylu učitel zadává mtivující úkly pr mluvní cvičení, jednu z frem je ústní zkušení, které je metdu mluvníh cvičení i metdu klasifikační učitel žáky učí vést diskusi tak, aby byl splněn její cíl učitel vede žáky k tvrbě vlastních textů, pdpruje jejich tvůrčí psaní učitel žáky vede k tmu, aby prezentvali své dbré vlastnsti, dvednsti a kníčky, aby dkázali hdntit splužáky učitel žáka knstruktivně kritizuje, vede všechny žáky ke knstruktivní kritice, dále učí žáka vnímat sebe sama ve skupině a dstraňvat chyby v kmunikaci a chvání Prima Téma Učiv KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Vyplňvání tiskpisů Vzkaz, zpráva, známení Dpis Ppis budvy, místnsti Ppis pstavy Ppis krajiny Ppis pracvníh pstupu Žák: Očekávané výstupy třídí infrmace dle důležitsti - psudí jejich bjektivnst - rientuje se v textu - umí napsat dpis (i elektrnicku zprávu) p stránce frmální i bsahvé - pracuje s slvením, pzdravem - dkáže stylisticky a bsahvě dlišit psaní dpisu různým adresátům - pzná, c je t ppis - naučí se ppisvat jevy, věci, děje - umí pracvat s přídavnými jmény - pstupuje d celku k části neb d části k celku Výpisky, výtah - umí napsat dpis (elektrnicku zprávu) p stránce frmální i bsahvé - pracuje s slvením, pzdravem - pracuje se základní triádu (c? kdy? kde?) Vypravvání pzná, c je t vyprávěcí pstup - pracuje s časvu Časvý plán Mezipředmětvé vazby, průřezvá témata září - listpad Kmunikace prsinec - březen březen - duben květen - červen Mezilidské vztahy 21

22 Jazykvé prstředky Stavba, snva JAZYKOVÁ VÝCHOVA pdstatná jména (substantiva) pslupnstí - definuje vyprávěcí jazykvé prstředky - rzčlení text vypravvání dle frmy a bsahu (úvd, stať, závěr) - dkáže vytvřit a zapsat snvu - - uvědmuje si důležitsti zápletky a vyvrchlení pr příběh umí rzlišit pdstatná jména knkrétní a abstraktní, pmnžná, hrmadná a látkvá - umí rzlišit pdstatná jména becná a vlastní - uvědmuje si becné zásady psaní velkých písmen - umí sklňvat, zná sklňvací vzry, pzná pád, čísl, rd - uvědmuje si některé dchylky d pravidelnéh sklňvání pdstatných jmen září - leden Rzvj schpnstí pznávání - přídavná jména (adjektiva) - umí určit druh přídavnéh jména, zná vzry a správně pdle nich sklňuje - umí stupňvat přídavná jména - zájmena, číslvky - slvesa - umí určit druh - umí sklňvat zájmena sbní, částečně se rientuje ve sklňvání i statních druhů zájmen - zvládá pravpis číslvek základních a řadvých psaných číslicí - umí časvat slves, pzná jeh základní gramatické kategrie čísla, času, způsbu - umí rzlišit pdmiňvací způsb přítmný a minulý Jazykvé příručky - pracuje s jazykvými příručkami základními, ví, c bsahují, uvědmuje si jejich důležitst Skladba 1. Větné členy Základní skladební pzná základní skladební dvjici - umí určit druh pdmětu a přísudku - rzlišuje hlý, rzvitý a něklikanásbný P a Př únr - květen 22

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučvací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacíh bru Český jazyk a literatura RVP ZV a GV. Je pvinným

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium Kritéria přijímacíh řízení pr šklní rk 2017/2018 čtyřleté studium - br 79-41-K/41 Gymnázium 1) Vyhlášení prvníh kla přijímacíh řízení d prvníh rčníku vzdělávání ve střední škle d bru vzdělání 79 41 K/41

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV Klíčvá aktivita: 10 Rzvj kmpetencí při hdncení výsledků VaV Kurz: Hdncení výsledků VAV Cílem kurzu je získání přehledu sučasných i buducích přístupech, psaných i nepsaných,

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Výtvarná výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu Výtvarný br RVP G. Hlavní význam je kladen na frmvání estetickéh a citvéh vnímání, utváření sbních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Didaktický test. Didaktický test

Didaktický test. Didaktický test Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2013/14 Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr šklní

Více

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se realizaceprjektuna2.stupnizšamšlišv splupráci s MÚ Lišv škla zahájila již v únru 2010 (záměr vytvřit jeden bd naučné stezky a prpjit jej se sítí turistických tras) d tvrby naučné stezky si slibujeme: prbuzení

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011 Prjekty: DVPP v Chebu Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0008 DVPP v Sklvě Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0006 DVPP v Karlvých Varech Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0004 Nabídka DVPP pr bdbí září - prsinec 2011 Vážené

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

Seminář z biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu

Seminář z biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář z bilgie Časvá dtace: 4 hdiny ve 4. rčníku Charakteristika vyučvacíh předmětu Čtyřhdinvý seminář vyučvaný ve čtvrtém rčníku (ktávě) je zaměřený na přípravu ke šklní maturitě z bilgie a k přijímacím

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Standard dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO)

Standard dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO) Standard dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků v envirnmentálním vzdělávání, výchvě a světě (EVVO) Č.j.: 10 197/2005-22 Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy vydává Standard dalšíh vzdělávání pedaggických

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Zpráva z testování 7.ročníků ZŠ v rámci projektu Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání

Zpráva z testování 7.ročníků ZŠ v rámci projektu Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 03. 07.06.2013 Pčet tříd testvání: VII.C) 3 ( VII.A, VII.B, Pčet testvaných žáků: 68 Test se skládal z

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény,

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov)

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov) Střední škla EDUCHEM, a. s. 435 13 Mezibří, Okružní 128 (zřizvatel: PhDr. Vlastimil Dležal, Jedličkva 1166, 436 01 Litvínv) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM APLIKOVANÁ CHEMIE Kód a název bru: Zaměření: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání a kvalifikace www.pedaggika.sklni.eu Vzdělání a kvalifikace Vzdělání Vzdělání je suhrn znalstí, dvednstí a návyků, které jedinec získá specificku činnstí - učením. Vzdělání je základní pdmínku k začlenění jedince d

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Infrmatika a výpčetní technika Charakteristika předmětu Charakteristika předmětu Infrmatika a výpčetní technika Vyučvací předmět Infrmatika a výpčetní technika vychází ze vzdělávací blasti Infrmační a

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ABSOLVENTSKÉ PRÁCE INFORMACE PRO ŽÁKY

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ABSOLVENTSKÉ PRÁCE INFORMACE PRO ŽÁKY 22. základní škla Plzeň, Na Dluhých 49, příspěvkvá rganizace ABSOLVENTSKÉ PRÁCE INFORMACE PRO ŽÁKY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 22. základní škla Plzeň www.22zsplzen.cz OBSAH 1. CÍLE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE...

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD Cíle kurzu: Účastník získá ptřebné infrmace a prakticky si svjí metdy, tipy a triky k efektivnímu

Více

F4 Marketing a publicita projektu

F4 Marketing a publicita projektu Prjektvý manažer 250+ Kariéra prjektvéh manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrjů F4 Marketing a publicita prjektu V tmt tématu bude pzrnst věnvána zvláště těmt bdům: Kmunikační strategie prjektu.

Více

Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2014

Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2014 Cena hejtmana Plzeňskéh kraje za splečensku dpvědnst pr rk 2014 1. Úvdem Cenu hejtmana Plzeňskéh kraje za splečensku dpvědnst pr rk 2014 vyhlašují: Rada Plzeňskéh kraje, Reginální hspdářská kmra Plzeňskéh

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby Kmunikační nástrje v sciální práci jak klíč k vytvření prfesinálníh vztahu mezi uživatelem a pskytvatelem sciální služby Akreditace: MPSV 2014/1412-PC/SP Lektr: PhDr. Milan Pešák Rzsah kurzu: 16 výukvých

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

Projekt SIPVZ. "Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS.

Projekt SIPVZ. Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS. Prjekt SIPVZ "Pužití videknferenčníh systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prsince 2005 byla slavnstně tevřena učebna s VKS. Cíl prjektu: Cílem prjektu je vytvření hardwarvých a sftwarvých pdmínek pr

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

Výchovné a vzdělávací strategie utvářejí a rozvíjejí u žáků tyto klíčové kompetence:

Výchovné a vzdělávací strategie utvářejí a rozvíjejí u žáků tyto klíčové kompetence: 3. Charakteristika šklníh vzdělávacíh prgramu 3.1. Zaměření škly Výchvné a vzdělávací strategie škly vycházejí z analýzy vlastních mžnstí a schpnstí pedaggickéh sbru, pžadavků veřejnsti a navázání na tradice

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 Zpracval: PhDr. Tmáš Sukup, Ph.D. Datum: 6. 1. 2017 Metdlgie a zdrj dat Tat SWOT analýza shrnuje hlavní zjištění z následujících pdkladů: Demgrafická studie

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Český jazyk s PONšklu PONškla (Pachner) - úvdní brazvka - Nápvěda (?), Manuál, Licenční ujednání, Uknčit, přehled tématických kruhů: Trampty s hláskami ú, ů Tvrdé a měkké suhlásky Spdba znělsti Abeceda

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem Krajský úřad Ústeckéh kraje Dtační prgram Dbrá střední škla v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizvaná Ústeckým krajem Pdmínky sutěže Dtační prgram Dbrá střední škla v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizvaná Ústeckým

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH 1. Míst kde žijeme Žák si utváří představy živtě v rdině, vytváří si pzitivní vztah ke škle a šklní družině na základě zkušenstí z každdenníh živta, pznává nejbližší klí, vytváří

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Charakteristika hlavních skupin druhů dokumentů šedé literatury

Charakteristika hlavních skupin druhů dokumentů šedé literatury Manuál Charakteristika hlavních skupin druhů dkumentů šedé literatury S s = 62 370 mm 2 210 mm A4 Charakteristika hlavních skupin druhů dkumentů šedé literatury

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. čtyřleté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. čtyřleté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr čtyřleté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.2 Vzdělávací prgram: čtyřletý 1.3 Studijní frma vzdělávání: denní frma vzdělávání 1.4 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná,

Více

ROKYCANYR telefon, fax IČO : www: gasos-ro.cz

ROKYCANYR telefon, fax IČO : www: gasos-ro.cz GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANYR MLÁDEŽNÍKŮ 1115, OKYCANY 337 01 ROKYCANYR telefn, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gass-r.cz d_rancva@gass-r.cz Výrční zpráva za šklní rk 2015/2016 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více