ÚVOD Finanční gramotnost Rodinný rozpočet Příjmy Výdaje Analýza vlastních finančních možností...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD... 2. 1. Finanční gramotnost... 2. 2. Rodinný rozpočet... 3. 2.1 Příjmy... 4. 2.2 Výdaje... 4. 2.2.1. Analýza vlastních finančních možností..."

Transkript

1 Fi nančnígr amot nos t -výukovýmat er i ál Tent omat er i álj ei novovánvr ámcipr oj ekt u Vzděl ávání m kezvýš ení konkur ences chopnos t inaš ehovenkova OPVKCZ / /

2 ÚVOD Finanční gramotnost Rodinný rozpočet Příjmy Výdaje Analýza vlastních finančních možností Aktualizace rodinného rozpočtu Hypotéka Hlavní výhody čerpání hypotéky Bonita klienta Způsoby splácení: Stavební spoření Neschopnost splácet úvěr Refinancování hypotéky Dluhy a zadluženost Rizika zadluženosti Jak se vyvarovat zadlužení Od nesplácení dluhu k exekuci Způsoby provedení exekuce Oddlužení Daňový systém Klasifikace daní Daň z příjmu fyzických osob...12 Použité zdroje:

3 ÚVOD V dnešní době může být každému z nás k prospěchu, věnuje-li alespoň malou část svého času přemýšlení nad svými penězi, nad svými potřebami a možnostmi, nad svým systémem hospodaření. Je samozřejmě jednodušší nechat vše volně plynout, tzv. neřešit, nicméně z dlouhodobého pohledu je tato metoda jednoznačně cesta do záhuby. Samozřejmě mluvíme o těch, jejichž příjmy jsou standardní, průměrné, běžné. Především těmto lidem je věnováno toto školení, vzdělávací modul s názvem Finanční gramotnost. Budeme se zabývat finančním plánováním, seznámíme se s možnostmi hledat rezervy ve vlastním rozpočtu, pokusíme se o klasifikaci a analýzu našich příjmů a především výdajů. Budeme tedy usilovat o tzv. optimalizaci rodinného rozpočtu, a zaměříme se mimo jiné i na rizika současné společnosti, která naše rodinné rozpočty nejvíce ohrožují. Dále se zaměříme na možnosti řešení svého bydlení formou hypotečního úvěru, vysvětlíme zde základní související pojmy, vymezíme podmínky nároku na tento typ financování vlastního bydlení. V souvislosti s tímto tématem zmíníme i stavební spoření a úvěrové produkty s tímto související a neopomeneme také pojem refinancování neboli tzv. konsolidace půjček. Každý úvěr s sebou nese riziko nesplácení, podrobněji se tedy budeme věnovat dluhům a všeobecně riziku tzv. finanční negramotnosti. Podrobně si vysvětlíme průběh exekučního řízení, jaké jsou možnosti minimalizovat své výdaje i v situaci, kdy už nám exekuce skutečně hrozí. S tímto souvisí také pojem osobní bankrot. V závěrečné části se podrobněji zaměříme na téma, jak optimalizovat daňové přiznání, objasníme základní pojmy z oblasti daňové politiky, seznámíme se s novinkami platnými v roce Finanční gramotnost Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen, a je schopen odpovědně spravovat osobní či rodinný 2

4 rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace. Finanční gramotnost jako správa osobních či rodinných financí zahrnuje tři složky: gramotnost peněžní, cenovou a rozpočtovou. Právě rozvoj finanční gramotnosti člověku poskytuje znalosti, využitelné dennodenně. Finančně gramotný člověk ví, jak funguje svět peněz, a jak se svými financemi správně zacházet. Má přesný přehled o tom, odkud se peníze na jeho účtu berou a kam následně mizejí. Namísto nákupu nepotřebných a zbytečných věcí volí uvážené investice s dlouhodobějším výhledem. Pochopí, kde může uspořit a do čeho má investovat. V případě, že si potřebuje vzít půjčku, věnuje svůj čas tomu, aby vybral skutečně tu nejvýhodnější. Zároveň dokáže stát nohama na zemi a ví, jak tuto půjčku bude splácet. Finančně gramotný člověk se nevrhá do riskantních podniků, nepůjčuje své peníze bez záruky navrácení, ani nepodlehne gamblerství s vidinou velké výhry. 2. Rodinný rozpočet Základním principem finančního hospodaření domácnosti je uvést dlouhodobě do souladu výdaje s příjmy domácnosti a pokusit se sestavit vyrovnaný, rovnoměrný, ideálně mírně přebytkový rozpočet. Ideální situace nastane, pokud dosáhneme vztahu, kdy naše příjmy jsou vyšší než naše výdaje. Způsobů, jak tohoto dosáhnout, není mnoho, v zásadě můžeme uvést, že tohoto ideálního stavu dosáhneme zvýšením příjmů snížením výdajů kombinací zvýšení příjmů a snížení výdajů. Příjmy a výdaje osobního nebo domácího rozpočtu musí být v rovnováze. Pokud výdaje převyšují příjmy rozpočtu, a není-li jiná možnost, je možné rozdíl financovat z půjček nebo úvěrů. Touto cestou lze krátkodobě příjmy a výdaje rozpočtu vyrovnat. Každá půjčka a každý úvěr ale musí být spláceny včetně úroků, takže v dlouhodobém horizontu půjčky nepoměr mezi příjmy a výdaji ještě zhoršují. V případě, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je dlouhodobý, nutí tento stav člověka brát si čím dál vyšší půjčky, jak na financování svých potřeb, tak na splácení půjček předchozích. Dlouhodobý život na úvěr je neudržitelný a často končí i osobním bankrotem. 3

5 Pro udržení vyváženého rozpočtu je tedy vhodné zajistit rovnováhu mezi příjmy a výdaji tím, že výši výdajů přizpůsobíme výši příjmů. Základním nástrojem, jak toho dosáhnout, je plánování rozpočtu. Typy rozpočtu: vyrovnaný (rovnoměrný, příjmy rovnající se výdajům) schodkový (výdaje přesahují příjmy) přebytkový (příjmy jsou vyšší než výdaje ideální stav) 2.1 Příjmy Základem příjmu je mzda, plat nebo příjmy z podnikání, pokud nejste zaměstnáni a pracujete jako OSVČ. K tomu lze přičíst další příjmy, ať už z druhého zaměstnání, příležitostných prací a příjmů, příjmů z pronájmu vlastního majetku (např. pronájem Vašeho bytu, nebo místnosti ve Vašem bytě nebo domě atp.). Další možností zvýšení rodinných příjmů je čerpání tzv. nepojistných sociálních dávek, v případě, že splňujete zákonný nárok na tyto dávky. Je nutné nejprve zjistit, jaký je váš celkový měsíční příjem a kolik vůbec peněz máte na měsíc k dispozici. U celé řady profesí je výše měsíčního příjmu proměnlivá. V tom případě je vhodné propočítat průměrnou výši měsíčního příjmu a případně ji o něco snížit (pro účely rozpočtu). Tím Vám v rozpočtu vznikne rezerva, a pokud by náhodou byly příjmy podprůměrné více měsíců za sebou, nedostanete se do finančních potíží vinou špatného plánování. Zvyšování příjmů vlastním přičiněním je záležitost poměrně dlouhodobá, lze jej dosáhnout především dosažením vyššího vzdělání, rekvalifikací nebo změnou pracovního zaměření, pokusíte-li se nalézt uplatnění v lépe placeném oboru. Zjistíte-li však, že výsledek analýzy vašich finančních možností vyžaduje mnohem rychlejší navýšení příjmů, je pro vás řešením buď navýšení pracovního úvazku, přijetí dalšího pracovního úvazku, změna zaměstnavatele anebo bohužel snížení svých výdajů. Nedoporučuji situaci řešit formou půjček, zejména ne u neprověřených lákavých nabídek, oslovujících nás v médiích. 2.2 Výdaje Každý z nás usiluje o co nejvyšší životní úroveň, nechce dobrovolně ustupovat z jednou přijatého životního komfortu. Bohužel však, nejsou-li naše příjmy dostatečné, nestačí-li pokrývat naše potřeby, jedinou cestou jak z bludného kruhu ven, je snižovat výdeje. 4

6 Snižovat své výdaje je možné úspornými opatřeními v rámci své rodiny, omezením spotřeby, snižováním nákladů na provoz rodiny, nebo úplným vzdáním se některých požitků. Poslední varianta je logicky nejméně oblíbená a nejméně využívaná, není však nutné ji zavrhovat zcela. Je známé, že snižovat životní standard není příjemné, odvykat si od určitých požitků vždy bolí a to není smyslem rodinného plánování. Smyslem je pouze dosáhnout optimalizace vlastních výdajů na rozumnou a přijatelnou mez, která nám dovolí zachovat slušnou životní úroveň, aniž bychom byli nuceni přemýšlet o dluzích a o půjčkách. Začít je potřeba u sebe, u svých zvyklostí, přijmout odpovědnost za vlastní rozpočet a dosáhnout toho, že tuto odpovědnost přijme i partner a starší děti Analýza vlastních finančních možností V případě, že chceme přistoupit k analýze vlastních finančních možností a k sestavení rodinného promyšleného rozpočtu, první rozpočet sestavujeme tak, že výdaje přibližně odhadujeme a v následujících měsících postupně jejich přesnou výši upravujeme podle skutečných vydání rodiny. Čím déle budeme takto své příjmy i výdaje zapisovat, tím přesnější získáme přehled přes své finanční možnosti. Náš rozpočet poté bude věrohodný a bude mít vysokou hodnotu pro další využití. Často se první rozpočet, sestavený pouze odhadem od skutečného, reálného, velmi liší, budeme zaskočeni náklady, které v denním koloběhu nevnímáme. Výdaje v rodinném rozpočtu můžeme dělit z mnoha hledisek, např. na nezbytné (fixní), tedy bydlení, daně, splátky, pojištění nutné (běžné), tedy potraviny, drogerie, ošacení, léky zbytné (příležitostné), tedy investice do vzdělání, kultury, sportu, zálib. Všechny zjištěné výdaje je vhodné zaznamenat písemně. Stejně jako záznam rodinných příjmů, i rodinné výdaje je vhodné zapisovat dlouhodobě, při této činnosti doporučuji nezapomínat na platby provedené bezhotovostně, máte-li elektronické bankovnictví. Soupisem a sečtením všech příjmů se zjistí příjmová stránka rozpočtu, která limituje množství výdajů vyrovnaného rozpočtu. Na výdajové straně rozpočtu jsou také pravidelně spořené částky. Je to vlastně prevence před nutností využít nákladné půjčky, které mohou snadno narušit plánovaný rozpočet Aktualizace rodinného rozpočtu Je zřejmé, že rozpočet, který vytváříme dnes, nemusí po určité době již platit. Z tohoto důvodu bychom měli svůj rozpočet čas od času přehodnotit. Jak často rozpočet 5

7 přehodnocovat, bude záviset na individuálních podmínkách, ale obecně lze doporučit přehodnocení rozpočtu vždy po uplynutí šesti měsíců. A nezapomeňte, každý rozpočet je dobrý jenom do té doby, dokud se vám ho daří plnit. 3. Hypotéka Mít vlastní bydlení patří k základním lidským potřebám. Potřeba vlastního bydlení se týká všech generací, ne pouze mladých lidí, kteří se hodlají osamostatnit a bydlet sami. U mladých lidí je však tento problém obzvlášť palčivý, protože ho řeší na počátku své pracovní kariéry a nemají dostatek prostředků k tomu, aby si mohli odpovídající bydlení pořídit. I kdyby měli dostatečné příjmy, nemají dostatek času k tomu, aby nahromadili potřebný kapitál. I v pozdějším věku se ale lidé rozhodují ke koupi nového kvalitnějšího bydlení, osamostatňují se, stěhují se z bytů do rodinných domků. V případě, že lidé již jedno bydlení mají, je situace snáze řešitelná, již je k dispozici hodnota, kterou je možné prodat, případně kterou je možné se zaručit při následujících obchodních transakcích. Stát bere v úvahu potřebu řešit bydlení u svých občanů a snaží se v řešení tohoto problému pomoci formou bytové politiky, tedy nabídkou stavebních úvěrů a hypoték. Hypotéka je dlouhodobý úvěr k pořízení vlastního bydlení. Může však sloužit i k pořízení jiných nákladů nebo ke splacení nevýhodných úvěrů podle toho může být poskytnuta jako účelový hypoteční úvěr anebo jako neúčelový hypoteční úvěr (tzv. americká hypotéka). Hypoteční úvěr se poskytuje na základě písemné smlouvy uzavřené mezi bankou a klientem. Splacení hypotečního úvěru a to včetně úroků a souvisejících bankovních poplatků si banka jistí zástavním právem k nemovitosti. Žádost o poskytnutí úvěru začíná banka posuzovat až po té, kdy jí klient dodá všechny nutné podklady příprava těchto dokumentů může tedy trvat déle než vlastní rozhodování banky, zda úvěr poskytne, či nikoli. Účelové hypoteční úvěry banky poskytují obvykle do výše %, výjimečně až do výše 100 % hodnoty nemovitosti, na kterou nezástavní právo zřízeno (tzv. LTV ukazatel). Doba splatnosti se pohybuje od 5 do 40 let, v České republice se většinou využívá lhůta 20 let (jen na tuto dobu stát poskytuje finanční podporu hypoték). Částku zaplacenou na úrocích z účelového hypotečního úvěru lze každý rok odečíst od základu daně z příjmu, a to až do výše stanovené v zákoně v současné době až do výše ,--). Odpočet může provést osoba, která je účastníkem úvěrové smlouvy je-li účastníků více, odpočet provádí jen jedna z nich, nebo každá z nich rovným dílem. 6

8 3.1. Hlavní výhody čerpání hypotéky dnes již snadné, dostupné a efektivní řešení financování bydlení pro každého hypotéku amerického typu lze použít na financování čehokoli stávající hypotéku můžete snadno refinancovat u konkurence za výhodnějších podmínek financování hypotékou může být výhodnější, než placení běžného nájmu hypotéku lze použít i jako investiční nástroj při koupi nemovitosti dostupná výše od Kč do neomezené výše doba splácení od 1 roku do 40 let vysoká konkurence na trhu má za následek výhodné podmínky pro klienty můžete se pojistit proti nesplácení úvěru z důvodu ztráty zaměstnání, nemoci, úrazu nebo smrti Hypoteční úvěr lze využít k libovolnému účelu. Jedinou podmínkou je, že je zajištěn nemovitostí. Pokud je hypoteční úvěr poskytován za účelem koupě, výstavby, rekonstrukce či přestavby nemovitosti nebo k refinancování jiného hypotečního úvěru na uvedený účel, nabízí banky výhodnější úrokové sazby. Hypotéka je nejdostupnějším finančním nástrojem k pořízení vlastnímu bydlení. Může však sloužit i k pořízení čehokoliv nebo ke splacení nevýhodných úvěrů Bonita klienta Banka při rozhodování o poskytnutí úvěru požaduje prokázat, že žadatel je schopen řádně splácet svůj závazek. Klient musí doložit svůj pravidelný příjem za určité období, které banka pokládá za dostatečně dlouhé pro záruku trvání příjmu po celou dobu splácení úvěru. U příjmů ze závislé činnosti banky požadují potvrzení o příjmech zpravidla za posledních 6 měsíců až 2 roky. Výše čistých příjmů žadatele musí být taková, aby stačila na splácení hypotečního úvěru a dalších závazků klienta, přitom mu zbyl dostatek prostředků na obživu (posuzuje se podle výše životního minima) a navíc ještě rezerva, zpravidla stanovená bankou jako určité procento z měsíční splátky. Banky při posuzování bonity mohou brát ohled i na další faktory, například na lokalitu, kde klient pracuje (s ohledem na to, jak je snadné zde získat práci), profesi a vzdělání. Banka také hlídá věk klienta a požaduje, aby byl úvěr splacen ještě v jeho produktivním věku, protože po odchodu do důchodu by již nemusel mít dostatečné příjmy na jeho splácení. 7

9 3.3. Způsoby splácení: Anuitní klient celou dobu trvání úvěru platí stejnou výši měsíční splátky (nejčastěji využívané). Mění se pouze poměr mezi splátkou úroku a jistiny. Progresivní klient ze začátku platí nižší měsíční splátky, které se mu postupně v průběhu let zvyšují. Degresivní klient platí z počátku vyšší měsíční splátku, která se mu postupně snižuje Stavební spoření Cílem stavebního spoření není pouze ukládání peněz, ale jeho primárním cílem a smyslem je vytvářet lepší předpoklady pro financování bydlení a bytových potřeb občanů pomoci těm, kteří sice ještě nemají naspořeno dostatek prostředků, ale zároveň již peníze na investice do bydlení potřebují. K tomuto účelu je možné využít některý z úvěrů od stavebních spořitelen. Pro klienty stavební spoření představuje výhodné ukládání peněz a zároveň možnost získání výhodného úvěru na bytové potřeby. Výhody úvěru ze stavebního spoření: Úrokové sazby jsou garantované po celou dobu úvěrování již od 3 % p.a. Doba splatnosti úvěru může být delší než 20 let Zaplacené úroky lze odečíst od daňového základu Maximální výše úvěru je závislá na výši cílové částky zvolené klientem Většina úvěrů od ,-- Kč až do ,-- Kč nevyžaduje zástavu nemovitostí 3.5. Neschopnost splácet úvěr Dostanete-li se do situace, kdy nejste schopni plnit svůj závazek vůči poskytovateli půjčky, hypotéky, nečekejte a ihned informujte banku. Nejlépe ještě před tím, než dojde k nezaplacení pravidelné a doposud řádně hrazené splátky. Banka vám pomůže situaci vyřešit bez dramatických kroků, jako je například prodej vaší nemovitosti. Banka Vám nabídne takový způsob úpravy splátek, který pro vás bude přijatelný, řešením pro vás v případě potíží se splácením může být i tzv. refinancování hypotéky Refinancování hypotéky Co lze refinancovat? bankovní úvěr či úvěr poskytnutý na bydlení ze stavebního spoření (lze refinancovat i úroky, poplatky či penále za mimořádnou splátku) 8

10 leasing na bydlení nebankovní úvěr na bydlení smlouva o půjčce (musí mít úředně ověřené podpisy či musí být doloženo bezhotovostní poskytnutí půjčky - výpisem) Podmínky pro refinancování alespoň jeden ze žadatelů o hypoteční úvěr je dlužníkem z financovaného úvěru či půjčky alespoň jeden ze žadatelů o hypoteční úvěr je u refinancovaného úvěru či půjčky zástavcem (vlastníkem zastavené nemovitosti), který byl vyzván k plnění nebo má dojít u původního věřitele k realizaci zástav refinancovaný úvěr či půjčka musí být využit(a) pro financování nemovitosti či bydlení, přičemž využití se dokládá: v případě koupě nemovitosti kupní smlouvou a výpisem z katastru nemovitostí v případě výstavby/rekonstrukce čestným prohlášením o využití finančních zdrojů. 4. Dluhy a zadluženost Půjčíte-li si peníze, vznikne Vám dluh a stane se z Vás dlužník. Jste takzvaně zadlužen. Jste zavázán půjčené peníze vrátit. Je to Váš závazek. Věřitel, tedy ten, kdo Vám půjčil, má vůči Vám pohledávku (právo) na vrácení půjčených peněz. Přesáhnou-li Vaše dluhy hodnotu Vašeho majetku, jste předlužen. Vaše dluhy nemůžete splatit ani prodejem veškerého Vašeho majetku. Zadlužování se a neschopnost splácet své finanční závazky vede k předlužování, kterému dnes v ČR čelí již více než 300 tisíc domácností. Předlužení postihuje převážně sociálně znevýhodněné jedince, nebo znevýhodněné skupiny obyvatelstva a je jedním z významných faktorů, který způsobuje jejich sociální vylučování ze společnosti. Často si na splátky lidé půjčují od lichvářů či firem poskytujících rychlé půjčky na vysoký úrok. Výše dlužných částek tak během krátké doby narůstá do úrovně, jež je z rozpočtů rodiny žijících většinou v závislosti na sociálních dávkách reálně nesplatitelná. Zadlužené rodiny jsou tak často uvězněny v koloběhu splácení a dalšího narůstání dluhů, ze kterého většinou nejsou schopny se vymanit, jsou tedy v dluhové pasti Rizika zadluženosti 9

11 V nepříznivé životní situaci, kterou předlužení je, se dlužníci často stávají obětmi spekulantů a lichvářů. Hrozí-li jim za neplacení nájemného postih vystěhováním z bytu či exekucí majetku, půjčují si často u lichvářů či firem poskytujících tzv. rychlé půjčky na vysoký úrok. Zadlužené rodiny se tak ocitají v koloběhu plátek, ze kterého se nejsou schopny vymanit. Tím celý problém narůstá a předlužení domácností představuje jednu z největších překážek pro jejich opětovné sociální začlenění do společnosti. Častou příčinou předlužení se již od počátku 90. let stalo neplacení nájemného, energií a služeb spojených s užíváním bytu. Jedná se zejména o neschopnost uhradit vysoké nedoplatky ročního vyúčtování spotřeby vody a elektřiny, i když nájemné i poplatky za služby spojené s bydlením jsou řádné placeny. Nejčastější rizikové situace: Nečekané výdaje domácnosti spojené s mimořádnou událostí nemoc, pohřeb, svatba Závislost člena domácnosti na návykových látkách Neschopnost racionálně hospodařit způsobená často apatií vyvolanou bezvýchodnou životní situací Upřednostňování nákupu nákladnějších předmětů, např. elektroniky před uhrazením každodenních a nezbytných potřeb a následná zadluženost domácností u lichváře nebo u firmy půjčující na vysoký úrok Jak se vyvarovat zadlužení Především důkladně zvážit, kdy a na co si půjčujete. Zvažte, zdali se nejedná o úvěr, který nepotřebujeme, či který je na majetek, který rychle stárne (například úvěr na dovolenou). Takový úvěr může být vyvolán i agresivní reklamou, která může spotřebitelům předkládat falešné vzory konzumního chování je spousta reklam, které v nás vyvolávají intenzivní pocit, že pokud si určitý produkt nekoupíme, budeme jakoby vyřazení ze společnosti, z určité sociální skupiny. Je nutné zvážit, zda tento úvěr dokážeme splatit i v případě, že se zhorší naše současná finanční situace (snížení platu, ztráta zaměstnání) Od nesplácení dluhu k exekuci Pokud nezvládáte splácet svůj dluh, zkuste jej aktivně snížit. Přemýšlejte, zda za tím, že nemáte na měsíční splátky dluhu, není zbytečné utrácení za nepotřebné aktivity či věci. Uvědomte si, že pokud nebudete splácet, ve finále přijdete o vše. Především přestaňte utrácet za zbytečnosti, a prodejte případný přebytečný majetek (auto, televize, chata) dříve než Vám jej zabaví exekutoři. Z výtěžku splaťte předčasně část dluhů. Na předčasné 10

12 splacení úvěru máte ostatně ze zákona právo, nesmíte za to být sankcionováni. Výsledkem předčasného splacení dluhů musí být dohoda s věřitelem o snížení splátek zbývající nesplacené části dluhu. Pokud by za stejné výše splátek došlo pouze ke zkrácení doby splatnosti, a na původní výši splátek nemáte, budete okamžitě kvůli pokutám tam, kde jste byli dosud. Pokud již přece jen k exekuci dojde, respektujte stanovená pravidla a zejména, aktivně spolupracujte! Poté co exekutor obdrží od soudu pověření k provedení exekuce, zašle Vám vyrozumění o zahájení exekuce, které se doručuje do vlastních rukou dlužníka (obálka s modrým pruhem). Pokud dlužník zásilku nepřevezme, je uložena na poště a 10. den od jejího uložení nastává tzv. fikce doručení. To znamená, že se zásilka považuje za doručenou do vlastních rukou dlužníka i přesto, že ji ve skutečnosti nepřevzal. Skrývat se před exekutorem tedy nepomáhá. Současně s vyrozuměním Vám zašle exekutor výzvu k zaplacení dluhu a zálohy na snížené náklady exekuce a náklady věřitele (např. za zastoupení advokátem). Zároveň dlužníka poučí, že pokud celou částku obsaženou ve výzvě (tj. dluh, snížené náklady exekuce a náklady věřitele) zaplatí do 30 dnů od doručení výzvy, bude tím exekuce vyřízena. Snížené náklady exekuce jsou motivací pro dlužníka, aby ihned výzvy uposlechl, dlužnou částku zaplatil a takto ušetřil. Snížené náklady exekuce znamenají, že pokud uposlechne této výzvy a zaplatí v dané lhůtě, exekutor si smí účtovat pouze polovinu zákonem (resp. prováděcí vyhláškou) stanovené odměny Způsoby provedení exekuce Způsoby provedení exekuce jsou určeny zákonem (exekučním řádem). Základní způsoby provedení exekuce jsou: srážky ze mzdy a jiných příjmů, přikázání pohledávky (pokud dlužníkovi někdo jiný dluží, je mu přikázáno, aby platil exekutorovi), příkaz k výplatě z bankovního účtu, prodej movitých věcí a nemovitostí Oddlužení Oddlužení nebo též osobní bankrot znamená osvobození dlužníka od placení části jeho dluhů pod dohledem soudu. Oddlužení je soudní proces v rámci tzv. insolvenčního řízení. Tato možnost poskytuje dlužníkovi druhou šanci tak, že po splnění podmínek oddlužení je 11

13 dlužník osvobozen od placení zbytku závazků. Nesmí je však jednat o nepoctivý záměr a dlužník musí po celou dobu plnit přísné podmínky. Oddlužení není určeno pro řešení podnikatelských dluhů. 5. Daňový systém Pojem daň je spojován s existencí státu, nebo organizovaného celku a institucemi, které tento celek představují, tedy parlamentem, vládou a dalšími orgány státu v dnešním vyjádření. Daňový řád je velmi důležitým právním předpisem, který upravuje vztahy mezi poplatníky daně a správci daně (finančními a celními úřady), postupy a povinnosti daňových subjektů (jedná se zejména o povinnost dodržovat lhůty, podávat daně na platných formulářích příslušnému správci daně, v případě chyby podat opravné daňové přiznání, uhradit daň) Klasifikace daní Nejběžnější členění je podle dopadu daňového břemene na daně přímě a nepřímé. Přímé daně dopadají bezprostředně, tedy přímo na poplatníka daně podle jeho konkrétní majetkové situace (nejznámější je daň z příjmu fyzických osob). Nepřímé daně jsou daně postihující poplatníka nepřímo, neboť se vybírají jako část ceny výrobku či služby při jeho výrobě nebo prodeji, daňové zatížení tedy padá na kupujícího, spotřebitele nebo jinak zákazníka. Tyto daně nezohledňují majetkovou situaci osoby, jsou vyměřeny ve stejné výši pro soby s vysokými i nízkými příjmy (např. daň z přidané hodnoty, spotřební daně) Daň z příjmu fyzických osob Tato daň patří spolu s daní z přidané hodnoty a s daní z příjmů právnických osob k nejdůležitějším zdrojům příjmů státního rozpočtu ČR. K pozitivním rysům této daně patří skutečnost, ze tato daň je adresná,přehledná a jednoznačná, je efektivní a spravedlivá. Optimálně lze u této daně využít prvků solidarity, které umožňují zohlednit rodinné, zdravotní a sociální poměry poplatníka, či přispívání na veřejně prospěšné účely dary či pojišťovací systémy penzijní pojištění. Prvky solidarity se uplatňují ve formě nezdanitelných částí, které snižují základ daně poplatníka nebo formou slev na daní, které snižují přímo daňovou povinnost. 12

14 Od zdaňovacího období 2008 byla zavedena jednotná sazba pro daň z příjmů fyzických osob, která je stanovena ve výši 15 % (včetně sazby pro výpočet měsíčních záloh u zaměstnanců). Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou: příjmy ze závislé činnosti (mzdy, platy a odměny z dohod o provedení práce a o pracovní činnosti), příjmy ze samostatné činnosti (příjmy OSVČ např. příjmy ze zemědělské výroby, příjmy z jiného podnikání, podíly společníků, příjmy z autorských a jiných práv, z výkonu nezávislého povolání umělci, sportovci, příjmy znalců, tlumočníků a jiné, příjmy z kapitálového majetku např.: úroky, dividendy, příjmy z nájmu (pronájem nemovitostí, bytů a movitých věcí kromě příležitostného pronájmu), ostatní příjmy např.: příležitostné příjmy, příjmy z prodeje nemovitých a movitých věcí, výhry. Daň se vypočítá ze základu daně zaokrouhleného na 100 Kč dolů vynásobením základu daně jednotnou sazbou 15 %. V případě uplatnění zákonného nároku lze snížit daň o slevy na dani, pak daň po slevě činí daň sníženou o slevy na dani. Použité zdroje: VYBÍHAL, V., Slabikář finanční gramotnosti, COFET, a.s., Praha, 2011, ISBN HESOVÁ, A. Finanční gramotnost ve výuce. Praha: Národní ústav pro vzdělávání ISBN

15 https://managementmania.com/cs/financni-gramotnost https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/welcome/index.jsp 14

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy...

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy... [Zadejte text.] ÚVOD... 4 1 Základní a funkční gramotnost... 5 2 Finanční gramotnost... 6 3 Úvodní analýza... 8 4 Rodinný rozpočet... 9 4.1 Příjmy... 10 4.1.1 Zvýšení příjmů vlastní aktivitou... 10 4.1.2

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1. ASPEKTY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI... 4 1.1. Psychologické aspekty finanční gramotnosti... 4 1.2. Sociální aspekty finanční gramotnosti... 4 1.3 vzdělávací programy v oblasti finanční

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST 1. Základní orientace V této kapitole se budeme věnovat: pojmu FINANČNÍ GRAMOTNOST, složkám finanční

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace. INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace. INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu Finanční akademie 1. Úvod do problematiky Potřeba preventivního působení

Více

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Finanční gramotnost

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Finanční gramotnost VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV Učíme se pro život Finanční gramotnost 1 Co je to finanční gramotnost? Definice. Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu,

Více

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS.

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Vzdělávací skripta pro projekt Zpátky do zaměstnání Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Obsah Finanční gramotnost... 6 Úvod... 7 Co je to finanční gramotnost...

Více

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Materiál z dostupných pramenů sestavili: Mgr. Jana PETERKOVÁ

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. [Zadejte text.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. [Zadejte text. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník [Zadejte text.] 1 UČEBNÍ OSNOVA... 5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu... 5 1.1.1

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Možnosti financování vlastního bydlení Financing options for own building Rozkydalová Dana Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr.

Více

Obsah. 1. WORKSHOP: Domácí rozpočet bez stresu, příjmy domácnosti. 2. WORKSHOP: Úvěry a půjčky, pojištění

Obsah. 1. WORKSHOP: Domácí rozpočet bez stresu, příjmy domácnosti. 2. WORKSHOP: Úvěry a půjčky, pojištění 1 2 Obsah 1. WORKSHOP: Domácí rozpočet bez stresu, příjmy domácnosti 2. WORKSHOP: Úvěry a půjčky, pojištění 3. WORKSHOP: Příjmy domácnosti, šmejdi bez šance 4. WORKSHOP: Spory a jejich řešení 1 Rodinný

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Vývoj hypotečního trhu v České republice The Development of the Mortgage Market in the Czech republic Bc. Lenka Nováková Plzeň 2013 Čestné

Více

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ

Více

Projekt financování bytových potřeb pro konkrétní klienty. Bc. Alena Müllerová

Projekt financování bytových potřeb pro konkrétní klienty. Bc. Alena Müllerová Projekt financování bytových potřeb pro konkrétní klienty Bc. Alena Müllerová Diplomová práce 2013 ABSTRACT Téma mé Diplomové práce je Projekt financování bytových potřeb pro konkrétní klienty. V teoretické

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník Učební osnova 1 UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU...3 1.1 Pojetí vyučovacího

Více

Refinancování půjček

Refinancování půjček SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Refinancování půjček BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Eliška

Více