1 NÁSTROJE SOCIÁLNÍ POLITIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 NÁSTROJE SOCIÁLNÍ POLITIKY"

Transkript

1 1 NÁSTROJE SOCIÁLNÍ POLITIKY Sociální politika se realizuje pomocí nástrojů různého řádu. Nástroje sociální politiky by měly respektovat její základní principy a naplňovat její cíle. Jejich spektrum je značně široké a rozmanité. Lze rozlišit nástroje různé významnosti počínaje právním řádem a v jeho rámci sociálně právní legislativou a konče nástroji aplikačními (sociální příjmy, sociální služby, věcné dávky, účelové půjčky, úlevy a výhody poskytované různým skupinám obyvatelstva, ceny regulované státem). Z hlediska časového horizontu je významným nástrojem sociální doktrína (vize) jako dlouhodobá směrnice pro praktickou sociální politiku a sociální program jako nástroj sloužící k prosazování doktríny, k hledání cest, jak dosáhnout dlouhodobých cílů, jakými prostředky a kroky. Mezi nástroje sociální politiky je nutno také zařadit systém daní, nadační, charitativní, církevní činnost, instituce a instituty sociální politiky, sdělovací prostředky, vzdělávací aktivity, institut poradenství, nátlakové akce. Volba nástrojů závisí vždy na tom, čeho se jimi má dosáhnout a kdo má být adresátem péče (jiné nástroje se volí u cílené ochrany, jiné u plošné). Nejnáročnějšími nástroji jsou ty, kterými sociální subjekt něco koná pro jiný objekt nebo subjekt. Nástroje vyžadují peníze a právní prostředky, tzn. předpis nebo smlouvu, což může vést k upřednostňování peněz před službami. 1.1 Právní řád Základním nástrojem v každé demokratické společnosti je právní řád, právní normy, neboť jsou základním rámcem uplatnění sociální politiky. Definují podmínky činností a vzájemných vztahů jednotlivců (fyzických osob) i institucí (právnických osob), určují, jak budou sociálně politické záměry realizovány, finanční zajištění i soubor institucí, které v sociální oblasti působí. Důležitá je právní úprava postavení neziskových veřejně prospěšných a svépomocných organizací. Mezi nejpodstatnější sociálně právní legislativu, resp. právní normy, patří zejména: Ústava České republiky Listina lidských práv a svobod zákony (např. zákon o důchodovém pojištění, zákon o rodině, daňová legislativa apod.) nařízení vlády ČR vyhlášky ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy vyhlášky orgánů samospráv. Různé složky práva se sociální politiky dotýkají různě: bezprostřední souvislost mají pracovní, zdravotní právo a práva sociálního zabezpečení

2 vzájemná souvislost je u sociální a hospodářské politiky a daňových zákonů občanské právo tím, že reguluje vztahy mezi lidmi, se samozřejmě dotýká i sociální politiky, především rodinné správní právo reguluje činnost institucí státní a veřejné správy (případně samosprávy) a jejich vztahy k občanům. 1.2 Kolektivní vyjednávání Kolektivní vyjednávání je nástrojem krátkodobého charakteru. Je novým nástrojem po roce 1989, který v naší sociální politice dříve chyběl. Je to mechanizmus dosahování konsenzu mezi sociálními partnery, jde o základní formu komunikace mezi nimi - tzv. tripartita (stát zaměstnavatel zaměstnanec). Účast státu je zde proto, aby požadavky obou stran (zaměstnanců a zaměstnavatelů) braly co nejvíce v potaz i dlouhodobější společenský zájem a konkrétní možnosti ekonomiky. Jednotlivé strany tripartity sdělují svá stanoviska a vyjednávají za účelem uzavření smlouvy podmínky přijatelné pro všechny zúčastněné. Nejčastěji bývá jednání využíváno v souvislosti s problematikou zaměstnanosti. Výsledek jednání se musí dodržovat. Má preventivní charakter, neboť snahou je vyjednávání problémů dopředu (výše mezd, dalších mzdových benefitů atd.) a zároveň je důležitým nástrojem směřujícím k udržení sociálního smíru. Z jeho působnosti se vymykají některé oblasti sociální politiky jako např. bydlení, vzdělávání, společenská pomoc rodinám s dětmi. Výsledkem kolektivního vyjednávání jsou smlouvy: generální dohoda vymezuje vzájemné závazky vlády, podnikatelských a odborových svazů v hospodářské a sociální politice, je východiskem pro kolektivní smlouvy nižších typů kolektivní smlouvy vyššího typu jsou uzavírány mezi určitými zaměstnavatelskými a odborovými svazy podnikové kolektivní smlouvy jsou uzavírány mezi příslušným odborovým orgánem a zaměstnavatelem v určitém podniku. 1.3 Nástroje z hlediska časového horizontu: Sociální doktrína (vize) Vize jsou dlouhodobým vodítkem pro praktickou sociální politiku, jde o určitou dlouhodobou představu o budoucí sociální politice, o dlouhodobou směrnici pro praktickou sociálně politickou činnost. Měla by vymezovat dlouhodobou orientaci sociální politiky, a to na i více let. Jejím smyslem je zabránit riziku různých excesů v sociální politice (např. populizmu), tj. zamezit přijímání opatření, která jsou z dlouhodobého hlediska nepřijatelná. Plní roli určitého vodítka pro sociální politiku, vymezuje jakýsi koridor, v němž by se měla dlouhodobě pohybovat. Pokud vize neexistuje, jde o bezkoncepční postup, což znamená riziko sociálního napětí Sociální programy Sociální programy obsahují stanovení cílů a cest jejich dosažení. Bývají formulovány sociální skupinou, hnutím, politickou stranou, podnikem, státním orgánem či jinou institucí. Realizaci 2

3 sociálního programu by měla předcházet zevrubná analýza problémů, veřejná diskuse dotčených sociálních aktérů o prioritách a vhodných způsobech realizace zvolených cílů, analýza nákladů přínosů realizace programu a odhad jeho přijatelnosti pro dotčenou populaci. Sociální programy slouží jednak jako nástroje k prosazování vize v kratším časovém období, jednak jako nástroj k hledání cest, jak dosáhnout dlouhodobých cílů, jakými prostředky a jakými konkrétními kroky. Proto se vytváří dlouhodobé plány sociální politiky. Plány vytváří např. vláda (vládní program), ministerstva (např. Národní program přípravy na stárnutí), obce (plány sociální pomoci znevýhodněným občanům). Některá sociálně politická opatření nelze bez plánu vůbec realizovat (např. změny v záměrech vzdělávací politiky). Představy uvedené v plánu mohou však posloužit např. ke vzniku zákona, vyhlášky, nařízení. 1.4 Aplikační nástroje K ekonomickým nástrojům sociální politiky patří opatření, která ovlivňují získávání a přerozdělování zdrojů tak, aby bylo dosaženo zamýšleného cíle. Jedná se o nástroje ve formě transferů na straně jedné a úlev na straně druhé. Do státní pokladny plynou finanční prostředky z daní, výnosů z hospodaření se státním majetkem, z povinného pojištění atd., které se následně poskytují různým sociálním skupinám obyvatelstva (mladistvým, studujícím, invalidům, starobním důchodcům). Na základě sestavení státního rozpočtu pro dané období (kalendářní rok) jsou finanční prostředky rozdělovány podle přijatých pravidel do jednotlivých resortů (zdravotnictví, školství, sociální oblasti). Tato část sociální problematiky se však neobejde bez určitých problémů, např.: jakou část prostředků by měl stát od soukromého sektoru získávat a jakým způsobem by měly být tyto prostředky použity, kdo z různých transferů sociálně odůvodňovaných těží a s jakým efektem, jak spravedlivě rozdělovat, aby pomoc sociálně slabým prostřednictvím dávek nebyla pro ně demotivující, aby to nevedlo ke vzniku skupiny sociálně závislých bez motivace k získání prostředků vlastním úsilím. Z výše uvedeného vyplývá, že sociální příjmy a sociální výdaje mají v sociální politice velmi důležitou úlohu Sociální příjmy Sociální příjmy jsou příjmy spojené s opatřeními sociální politiky. Představují velice významný nástroj sociální politiky. V ČR je tvoří zejména: dávky sociální pomoci dávky důchodového a nemocenského zabezpečení dávky státní sociální podpory podpora v nezaměstnanosti příspěvek na péči (na sociální služby) atd. 3

4 Měly by poskytovat nezbytně nutnou ochranu obyvatelstvu v nouzových situacích. Stanovení výše sociálních příjmů je složitý proces, neboť se v něm odráží základní principy sociální politiky, přerozdělovací role státu, zájmy a síla aktérů sociální politiky apod.). Jsou základem sociální politiky, jde o finanční obnosy, které jsou v souladu s právními normami vyplácené jednotlivými institucemi těm: kdo na ně mají nárok tzv. obligatorní dávky (např. starobní důchod, nemocenská ), kterým byly přiznány úředním výrokem na základě žádosti (např. dávky sociální péče - příspěvek na zakoupení motorového vozidla, přídavky na děti ), jimž byly poskytnuty jako dar. Jde o nejjednodušší způsob pomoci (s výjimkou testovaných dávek), přesto je poskytnout testovanou dávku jednodušší než poskytnout službu (např. pečovatelskou, ústavní). Může jít o tzv. nenávratné plnění (dávka), nebo návratná nebo podmíněně návratná půjčka (manželská půjčka, půjčka studentům ). Dělí se na dávky: jednorázové (porodné ) opakované, periodická (podpora v nezaměstnanosti apod.). Finanční dávky by měly být tak vysoké, aby pokryly základní potřeby člověka a umožnily mu lidsky důstojnou úroveň života. Zároveň by neměly být vysoké natolik, aby občany vedly k pasivitě a odrazovaly je od vyhledávání zaměstnání Věcné dávky (věcná plnění) Věcné dávky jsou zpravidla spojeny především s ochranou zdraví. Jde zejména o léky, zdravotní pomůcky (berle, invalidní vozíky, protézy ) a ochranné pracovní pomůcky. Uplatňují se také v případě sociální pomoci (poskytnutí šatstva, potravin apod.) v situaci, kdy není zaručeno, že peněžitá pomoc bude využita k zamýšlenému účelu. Rozhodnutí o tom, zda poskytnout peněžní či věcnou dávku závisí na sledovaném účelu. Věcné dávky jsou poskytovány tehdy, pokud je vzhledem k situaci občana věcná dávka vhodnější než finanční prostředky, a to např. z důvodu, že: existuje důvodné podezření, že by peněžitá dávka nebyla využita k zamýšlenému účelu např. v rodině alkoholika, gamblera (např. poukazy na potraviny), ten, komu je směřována, ji nemůže z objektivních důvodů použít k zamýšlenému účelu (nedostupnost na trhu ), věcné plnění lépe plní účel, pro který byla určena (potraviny v době války apod.). Rovněž u této dávky může jít o formu: jednorázovou (výbavička pro dítě apod.) opakující se (doprava zdarma, přesnídávky ve škole, učebnice ). 4

5 1.4.3 Sociální služby Účelem sociálních služeb je uspokojování specifických potřeb určitých skupin občanů (např. bezdomovci, nezaměstnaní, rodiny s dětmi, závislí, zdravotně postižení). Jedná se nejen sociální služby v tradičním významu, tzn. péče o staré, nemohoucí, sociálně narušené apod. (služby řešené Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb.), ale i služby ve sféře zdraví, vzdělávání, bydlení, poradenství v různorodých sociálních problémech a situacích. Spektrum sociálních služeb se v posledních letech neobyčejně rozšířilo - od zajištění základních životních potřeb až po specializované odborné služby Účelové půjčky Jde o poskytování různých zvýhodněných půjček k ovlivňování různých sociálních situací či událostí v životě lidí. Jejich funkcí je překlenout časové období mezi okamžitou potřebou finančních prostředků a současnými omezenými možnostmi finančních zdrojů. Týkají se předem vymezených situací, jako např. novomanželské půjčky, půjčky k podpoře bydlení, půjčky na vzdělání. Výhodou (oproti jiným nástrojům) je jejich návratnost a okamžitá dostupnost Úlevy a výhody Úlevy a výhody poskytované různým skupinám obyvatelstva, např. dětem, studujícím, důchodcům (např. jízdné ve veřejné dopravě, různé vstupné apod.) Ceny regulované státem Jedná se především o regulované ceny spotřebního zboží a služeb. Regulace cen plní v určitém omezeném rozsahu také funkci nástroje sociální politiky (regulované nájemné apod.). 1.5 Ostatní nástroje Veřejná slyšení Tento u nás dosud málo známý prostředek formování a realizace sociá1ní politiky je rozšířen zejména v anglosaských zemích. Prostřednictvím veřejných slyšení skládají účty lidem političtí představitelé obce, kraje, vlády. Skládají nejen účty ze své činnosti (např. jak byly vynaloženy prostředky z veřejných zdrojů), ale také dávají prostor pro názory, připomínky a kritiku občanů. Konání veřejných slyšení je oznamováno v dostatečném předstihu, je přístupné komukoliv a zástupci příslušné instituce jsou povinni odpovědět na všechny dotazy a promítnout zformulované připomínky do své další práce. Malým příkladem veřejného slyšení jsou např. interpelace občanů vůči zastupitelstvu obce Nátlakové akce Rovněž tento nástroj sociální politiky má vliv na formování a realizaci opatření. Užívá se tehdy, když běžné formy prosazování zájmů nejsou dostatečně účinné. Zpravidla nestátní subjekty sociální politiky využívají nátlakové akce k tomu, aby donutily jiný nestátní subjekt (např. odbory, zaměstnavatele) nebo stát brát jejich zájmy v úvahu. Mezi nejčastější formy nátlaku patří demonstrace, protestní shromáždění, petice, otevřené dopisy, stávky. Ale i v případě nátlakové akce se musí její organizátoři 5

6 a účastníci řídit platnými právními předpisy, které konkrétní způsoby projevení nesouhlasu nebo vyjádření názoru upravují Hromadné sdělovací prostředky Zprostředkují názory objektů i subjektů sociální politiky, přinášejí informace o dění v sociální oblasti, o připravovaných reformách, vysílají přímé přenosy politických debat, odborná stanoviska k sociálně politickým tématům, ovlivňují názory občanů. Mezi nejvýznamnější patří TV, internet, noviny, rozhlas Soubor institucí Sociální politika se neobejde ani bez fungování institucí, které se věnují specifickým sociálním problémům bez ohledu na to, které resorty s nimi mají co do činění. Patří zde: stát a jeho orgány - Ministerstvo práce a sociálních věcí, úřady práce, okresní správy sociálního zabezpečení aj. zaměstnavatelé - zabezpečují opatření stanovená státem a jeho orgány zaměstnavatelské, zaměstnanecké odborové orgány místní komunity, jejich orgány a instituce občanské iniciativy, dobročinné organizace, charitativní instituce církve. Velikost institucí, jejich vnitřní členění, centralizovaný či decentralizovaný způsob jejich řízení, to vše ovlivňuje dostupnost, kvalitu a šíři služeb, schopnost reagovat na měnící se potřeby, celkovou efektivnost sociá1ní politiky. 6

Principy sociální politiky (blíže viz. V.Krebs: Sociální politika)

Principy sociální politiky (blíže viz. V.Krebs: Sociální politika) Přednáška 2:Tento text je stručným přehledem požadovaných znalostí. Další potřebné znalosti jsou probírány na přednášce a jsou k nastudování v základní a doporučené literatuře Principy sociální politiky

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Sociální politika

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Sociální politika Sociální politika Obsah 1. Základní charakteristika sociální politiky 1.1. Objekty a subjekty sociální politiky 1.2. Typy (modely) sociální politiky 1.2.1. Model sociální politiky České republiky 1.3.

Více

ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pomoc v hmotné nouzi Studijní program: B6804 Právní specializace Studijní obor:

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální pomoc Volná Danuše 2006 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma Sociální pomoc

Více

Organizační složky a příspěvkové organizace

Organizační složky a příspěvkové organizace Organizační složky a příspěvkové organizace Význam veřejnoprávních organizací při zajišťování veřejných služeb pro občany Veřejné statky (služby) pro občany stále většinou zabezpečují veřejnoprávní neziskové

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

2013 ISBN 978-80-87742-08-2

2013 ISBN 978-80-87742-08-2 závěrečná zpráva Komplexní analýza zdrojů - analýza příjmů a výdajů veřejných rozpočtů, včetně pojistných a nepojistných systémů sociální ochrany, analýza právních závazků veřejných rozpočtů, analýza soukromých

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL III Financování školy PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 40 stran Materiál je publikován pod licencí Creative

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Ivana Mazánková AUTOR TEXTU: JUDr. Ivana Mazánková Učební text č. 3 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace Renáta Halásková VÚPSV, v.v.i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE IVANA TURKOVÁ Abstrakt Sociální dávky a problematika jejich efektivního uplatnění patří mezi velmi často diskutovaná témata, podporovaná různými návrhy, vedoucími ke

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal - 1 - Obsah Cíl:... 3 Používané pojmy a zkratky... 3 I. Výchozí principy

Více

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB Souhrnná zpráva Zodpovědný řešitel: Mgr. Jiří REMR Zprávu zpracoval: Mgr. Jaromíra Kotíková Mgr. Jiří Remr Markent s.r.o. a VÚPSV, v.v.i. Praha květen 2007 OBSAH ÚVOD

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Zdeněk Puchinger ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod...4 I. Obecná ustanovení Úmluvy...5 Článek 1 - Účel...5

Více

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod... 4 I. Obecná ustanovení Úmluvy... 5 Článek 1

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

5 Vybrané organizace neziskového sektoru

5 Vybrané organizace neziskového sektoru 66 5 Vybrané organizace neziskového sektoru Vybaví si mi hlavně obava na straně decizních struktur moci, tj. finančních úřadů, ministerstev či vlády, že neziskové organizace jsou tunelem, kudy unikají

Více

Program ČMKOS pro období 2010 2014

Program ČMKOS pro období 2010 2014 Program ČMKOS pro období 2010 2014 Motto: ČMKOS je Vaše pojistka zaměstnaneckých práv Č - M - K - O - S - členové usilují o slušnou práci mzdy a platy za rovných podmínek kolektivní smlouvy zajistí více

Více