00/23. se h v á I i I usnesením Č. 00/23 / 1.1 kontroln í zá v ě r v tomto znění :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "00/23. se h v á I i I usnesením Č. 00/23 / 1.1 kontroln í zá v ě r v tomto znění :"

Transkript

1 Částka 2 \"~ stnik :'<lejv}"uiho kontrolniho úřadu 2001 St r ana lls 00/23 Prostředkystátního rozpočtu určené na podporu bytové výstavby a bydlení Kontrolní akce byla z a řaze na do plánu kontrolní č innosti Nejvy ššiho kontrolního úřadu (dále jen ~NKÚ" ) na rok 2000 pod č í slem 00/23. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vyp raco val člen NKÚ Ing. Josef Poh l. Cílem kontroly bylo pro v ě řit poskytování podpor z hlediska dodržování ur čených podminek a vyhodnotit, zda bylo dosaženo stanoven ých c íl ů. Kontrolu provedly v období od če rvn a 2000 do února skupiny kontrolujících NKÚ z odboru životn ího prostředí a zemědét s rvi. z územních odborů střed n í Čechy, severozápadní Čechy. západní Čech)'. severovýchodní Čechy, ji žní Morava a střední Morava. Kontrolovan ým obdobím byly rok y 1998 a 1999, v případě vě c nýc h souvislost i i období ptedcházející. Kontrolovan ými osobami byly: A. Min isterstvo pro místní rozvoj (dálej en ~MM R" ) ; B. Svaz č esk ý ch a moravských bytových družstev, Podolská 50, Praha-i (dále jen ~ SČMBD"); C. vybrané okresní ú ř a dy : Okresní úřa d Ptíbram, Okresní úřad Mladá Boleslav. Okresní ů řad Praha-východ, Okresní úřad Kolín, Okresní úřad Ústí nad La~m. Okresní úřad Teplice, Okresni úřad Kar lovy Vary, Okresní úřad Plzeň-jih, Okresní úřad K latovy, Okresní úřad Pardubice. Okresn í úřad Svitavy, Okresní úřad Ústi nad Orlicí, Ok resní úřad Brnovenkov, Okresní úř ad Břeclav; D. vybraní ptímí i nve s to ř i : hlavni m čsto Praha; m ě stsk á část Praha 6; městská čá st Praha 15; město Mladá Bo leslav; město P ř íbram ; město Kostelec nad Čer nými Lesy; m ě sto Kolin; měs to Čelákovice ; město Ústí nad Labem; m ěsto Košt'any; město Krupka ; město Ka rlov}' Vary; město Nová Role; město Ostrov; město Nej dek: město Ncpomuk; město Klatovy; město Pardubice ; město Svitav)'; město Ústí nad Orlicí: m ěsto Vysoké Mj-to; město Hustopeče; město Zlín; měst o Otrokovice; město Kunovice; město Hluk ; obec Kamýk nad Vltavou, okres P říbram : obec velím, okres Kolín: obec Chlumec, okres Ústi nad Labem; obce Hostomice. okres Teplice ; obce Horní Jeleni, okres Pardubice; obec Rudoltice, okres Ústí nad Orlicí: obec Újezd u Brna; Stavební bytové družstvo v Klatovech, K lat ovy III, Bezručova 617; DR UŽB A, stavební bytové družstvo. Kapucínské nám. 6, Brno; SLOVÁCKO, stavební bytové družstvo, Uhers ké H radi št ě. Průmy slová 1U,J. : St avební bytové družstvo pro Prahu 9. Praha 8, S t ř íž kovs ká 1/29a; Petr VOcel a. s. Praha 9, Mladoboleslavská229. Ná mit ky proti kontrolním protokolůmpodalo I" kontrolovaných osob, ná mitky byly vypořádány vedoucí m i skupin kontrolují cích rozhodnutím o námitkách. Odvoláni proti rozhodnuti o námitkách proti kontrolnímu protokolu byla podána v šesti př ípadech a byla vypořádána usneseními senátu NKÚ. Sen á t N K Ú (ve složení: Ing. JosefPohl - předseda, Mgr. Marie Hošková, Ing. J i ř í Kalivoda, Ing. Petr Skála, Ing. Zdeněk Smělík - č l e nové) na svém zasedá ní konaném dne 27. b řezna 2001 se h v á I i I usnesením Č. 00/23 / 1.1 kontroln í zá v ě r v tomto znění : I. Ún Kldo kontrolovan éproblematiky V letech a 1999 bylo financováno ze státního rozpočtu celkem osm forem podpory, na zák l adě kterých stá t po skytova l finan ční pro st řed ky do oblasti bydleni. Tato finanční opatřeni měla charakter dotací nebo pří spěvků a půjček vázaných na bydl ení. Jejich účelem byla podpora obcí a jednotlivc ů při zajišťování byto vé vj' stavby a zvyš ování úrovně bydleni. Kontrola NKÚ se za mě ři l a na realizaci t řech opatření majících charakter Programů ve smyslu zákon ů o státním rozpočtu, prost řcdnícrvtmkterých byly obcim a vla stníkům družstevních bytů a domů poskytovány dotace a půjčky na výstavbu nových bytů, na oprav)' a moderniza ci stávajícího bytového fondu. včetně oprav vad panelové te chnologie, výb ěr kontrolního vzorku byl proveden s ohledem na,")'ši finančních prosttedků vyčlen ěných na tyto Programy" zákonech o státním rozpočtu a reprezentoval kontrolovanou probl ematiku na ce lém úzenúčr. Kontrole byly podrobeny: Program podpory vj sta, b~' nájemních b~1ů a technické infrastruktury ve vlastnictví ob cí (dále jen. Program VNB"). Program oprav bytcvěbe fondu (dále j en,.prog ra m oprav"), Program posk~10\'áníst átních p ůj ček na op ravy, modernizaci a rozšíření bytov ého fondu (dále jen " Prog ram p ůj ček"). Na podkladě podmínek P rogramu VNB byla obcí m poskytována finanční podpora prostřednictv ím ú čelev ých sys t émový c h invest i ční ch dotací na výstavbu n á jemnich by t ů fo rmou no vostavby, půd ni vestavby. stř eš ní nástavby a rekonstrukce nebytových prostor na byto vé a k vybudování tec hn ické in fr astruktury. Tyto dotace umožnily obcím za hájit novou bytovou výs tavbu

2 Čásfkll 2 \'isfn ík :'Iie j"yhí ho kon t r oln íh o iiřllldq 2001 Sttanlll 116 cca 9 tis. byt ových jednotek (dále jen..b. j:') v roce 1998 a cca II tis. b.j. v roce Program VNB vymezil výší dot ace dle jednotlivých forem, a to od 200 tis. Kč do 320 tis. Kč na b. j. Na V)' stavb u technické infrastruktury (dá le jen.,tl' ) bylo určeno max. 50 tis. K č na jednu budoucí b. j. Ce lková dotace mohla č i n it max. 50 % investič ních nák l a dů u jednot fivých akcí. Kontrolo u byly prověře ny inves tični akce o fina nč ním objemu 1,6-l- mld. Kč, z toho státní dotace čini la 767,89 mil. Kč. Cílem pod pory poskytované obcím a bytový m družstvům z Programu oprav pro roky 1998 a 1999 formou přímé finančn í dotace bylo pomoci vla st n í k ům bytových domů a bytu postaven ých pa ne lovou technologi í při nezbyt ných op ravách nej záva žněj ší c h vad způ sobujících havarijní stav domů. Podpora byla pos kytová na fonnou p ř í m é neinvesti čn í dotace a její výše nesměla překročit 50 % rozpočtovýc h nák la dů (dá le j en.,rn "") na provedení op ravy. Mohla b) t pou žita pouze na opravy vad bezp rostředně oh rožujících stabilitu domu, jeho částí a bez pečnost a zdraví osob. Předmětem opravy mohla být statická porucha základů, nosných stěn. obvodového plášt ě, balkónůa lodžií. stropních a střešních čás ti, atík. Oprava mohla být provedena injektáží, vým ěnou nebo sanací ko n st rukčních částí. opravou spár a trh lin. odstra ně ní m a opravou zko rodované vý ztu že betonu, nez bytným uvedení m místa opravy do původního stavu. Kontrolou b)'ly prověřeny akce v objemu 148,77 míl. Kč, z toho či n ila státní dotace 46,6 3 mil. Kč. Z P rogramu půjček byly poskytovány návratné finan ču í v ýpomoci - bezú ročné p ůj čky obcím k podpoře úsilí v last níků dom ů a byt ů o zlepšeni stávajícího stavu bytového fondu a jako pomoc při od s t raňováni za nedbanosti bytového fondu. P ůj čka umožnila poskytovat prost ředni ctvím obcí zvýhodn ěn é úvěry maj itelům obytných budova byt ů. Státní půjčka, ze které obec vy tvá ří účelový fond. je splatná jed no r ázově do 10 let od jej ího poskyt nutí. Kontrolou byl prověřen finanční obje m 73,99 mil. Kč. Uvedené dotace a půjčky byly uvol ň ov á ny z kapitoly státního rozpoč tu č Ministerstvo pro místní rozvoj. M1vlR je dle zákona Č. 2/ 1969 Sb. o zřízení ministe rstev a jiných ústředních o rgánů státní správy České republik)', ve zně ni zákona Č. 272/ 1996 Sb.,,, ůstrednim orgánem st átní správy ve věcech regionální politiky, včetn ě regionální podpory podnik ání, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu ". MMR dále " spravuj e finančníprosttedky určen é k zabezpečování politikybyd lení a regionální politiky státu". Ko ntrola na M1vlR byla za m ě řena na soulad Programů s koncepcí bytové politiky. na zp racová ní strategie jednotlivý ch Program ů. stanovení je jich účelu a cíle a na stanove ní kritérií pro přidělení dotace č i návratné finanční výpomoci. Dále bylo kontrolováno stanovení podmínek pro uvolňová n í finanč n ích pro středků ze stá tního rozpočtu. Kontrola byla za mě řena i na úč innos t kontrol ní ho systému MM R. Na okresních úřadech (dá le jen ".O kú- ) a SČMBD byla kontrola zam ě řena na pl něn í povinn ostí vyplývaj í cíc h z uzavřených přikaz ních sm luv, ve kterýc h se OkÚ a SČMBD zavázaly p řij íma t a evidovat žádosti o poskytnutí pod por a kontrolovat če rpá ni fi nančních p ro st řed k ů. Na zá kla dě těchto smluv MMR poskytovalo dotace a půjč ky p ř íjemc ům prostřed nictv ím OkÚ, u Prog ramu oprav ta ké prostřed n ictví m SeMBD, poku d žadate lé - bytová družstva - jsou členy SeMBD. na plnění U příjemců dot ace byla kontrola zamě řena podmínek Programu. použiti dotace k dan ému úč elu. zadáváni ve řej nýc h za kázek a na zabezpeče ní inves torskoin ženýrsk éči nnosti, včetně uzavír án! sm luvních vztahů. Vzhledem k lomu. že v roce 1997 doko nči l NKÚ kont rolu č. 96/45.. P rost ředky státniho rozpočtu na podporu by tové výstavby". která prok ázal a ř a d u nedo st at ků i v č i n nosti MMR, byla kontrola zaměřena i na úči nnost př ijatých opatřen í k odstra něni nedosta tku. Výše fi na nčních p rostředk ů ur čených na ko ntrolované Progra my v letech 1998 a 1999, včetně jejich čerpání v kontrolovan ém období: Rok 1998 (v mil. Kč) Rozpočet schválený Rozpočetupravený Sku tečnost k % pl nění 1998 PnmramVNB L3~ Proeram oprav 2~O 2 ~O HlO Proeram uůiček loo Rok 1999 (v mil. Kč) Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnostk % plnění 1999 Prm~ramVNB H80 3 3%, ~ 99.5 Proeram ODra" ~20 ~20 ~ l 9. 9~ 3 loo Pro tram nůiček loo

3 t,htb 2 VhtDik :"I"ej"" Uiho kontrolnlho útadu Strana 11 7 II. Kontrolou zjištěné skutečnosti A. Systémové nedostatky zjištěné na MMRpii realizaci Programu výstnb)" nájemních bytů a) Nedostatečná činnost MMRjako správce P rogramu VNB. MMR neusměrňovalo použití fina nč ních pro středků d ife rencovaně se zřetelem na po třeby reg i onů a na základč kritérií sta novených k ř eš eni na l éhavých potřeb s ohledem na za městna nost, dopravu a perspektivu rozvoje oblasti s přihlédnutím k ekonomickým akt ivitám v regionech. Vý bě r akcí byl prováděn p lo šně na zá kla dě rozhodnutí hodnotitelské meziresortní komise, Kritériem byla pou ze úplnost p ředlo ž en ých do k ladů prokazujících stupe ň připra venost i akce a doporučen í místně p říslušného OkŮ. Podmínky Programu VNB však nestanovují p ř íjemcům dotací povinnost předložit dokladyjednoznačně pro ka zujici připravenost stavby včetně finančního zabe zpe č e n í. V řadě př ípadů MMR pos kytlo dotace i příj emcům, k t eř í nem č li fádn ě dol oženu p řipravenost stavby, např. doklady prokazuj ící vlas tnictví k pozemk ům, stavební povolení an i projektovou dokument aci (dá le jen..pd") ověřenou stavebním ú řa d em, a kte ří nep roved li v ůbec nebo provedli c hybně výbě rové ř t zc n l na dodavatele stavební ch prací. b) MMR umožnilo obcím použít státní dotaci i na výstavbu b)1ů. které po dokončení nejsou '" jejích,"lastnictví, Zákony o státním rozpočtu na roky 1998 a 1999 byly finanční pros t ředky určeny na zabezpečení výs tavby nájemních bytů ve vlas tnictví obcí. Progra m VNB předpok ládal " podpo fit novou bytovou vystavbu tak. aby zaj i šťovala nabídku voinych by t ů... a jejich dostupnost pro nej širš í"rsny ohyvate ístva", Dle ProgramuVNB mě l b ýt z aj iš t ě n rozhodující vliv obce na zabezpeč e ní nájemního bydlení po dobu 20 let. Pro případ realizace stavby formou sdružen ých pr ostředků však Program VNB nestanovil obcí m procentuální výši vlo žených vlastních finančních prostředků tak, aby tato podmínka mohla být spl ně n a, Obce, které nevlo žily do bytov é výstavby vlastní finančn í p rost ř edky, ale pouze státní dotaci a finančn í pro středky jiných inve storů. se staly rnenšínovýmí spoluvlastníky bytových domů. Spo luinvestory byli j ednot Iivi obča né. ev. občané sdruž ení do bytov ých družstev vzniklýc h za úče lem výstavby nových. státem dotovaných b ytů. V podsta tě se jednalo o skrytou formu prodeje bytů ještě před jej ich dokončením. Tím, že MMR tento postup obcím um ožnilo, nepo stupovalo v souladu se zákony o státním rozpočtu na roky 1998 a n eboť ne zab ezpe či lo vý stavbu nájemních byt ů ve vlas tnic tví obcí tak, jak zákony p ředepi suj í. Spoluínvestor, který se na invest icí podílí vyš ší finan ční čá stkou nežli obec. je zá roveň nájemcem a budoucím majit elem bytu, který neumožni obci vo lně s bytem dis ponovat. Smlouvy o sdružení inve storů obsa hují pod mínk u o nepř evod í telno st i vlastnictví domu nebo bytu pořízeného s použitím státní dota ce po dobu 20 let od kolaudace stavby na jinou osobu, avšak vzhledem k vě tš i novému spol uvla st nictv í domu nebo bytu da lším subjektem se jedná o ustanovení formá lní a obti žně uskutečnite lné. Obce \'ložily \"mnoha případechstátní dot aci na v)' stavbu bytů, se kterj'mi již nemohou volně disponovat. Za přímé finanční podpory občanů postavily zejména družstevu! byt)",nikoli v b)1j ve vlastnictví obcí ve Sffi):Slu zákonů o státním rozpočtu. Obce se tak staly men šinovými spolu\'lastník)' objektů, ve kterých budou obtížně zabezpečovat nůj rozhodující vliv tak. j ak předpokládal Program VNB. Např.: - Mě sto Otrokovice u zavřel o dohodu s Bytov ýmdru ž stvem Lípa o stanovení spoluvlastnických podílů bytového domu. Městu nále ží ideální 2/5, družstvu ideální 3/5, Č l e nov é dru žstva zaplatili za b)1 3+ I vč e t ně pří sl ušného podílu na spo leč n ý ch čás tec h domu část ku 727 tis. K č. Přesto, že k prodeji by t ů mů že dojít nejdříve až za 20 let, obec nem ů ž e s byty voln ě di sponovat. nebol'..nájemnici' j iž byty zaplatili. - Obec Újezd u Brna uzavřelas občan)'..smlouvu o půjčce na zajiště ni ' ) 'stavby bytu. jeho následném nájmu a smlouvu o budoucí kupní sm l ouv ě na prod ej tohoto bytu", Občan se zavázal obci bezú ročn ě půj č it v prů měru 622 tis Kč. Přest o. že k prodej i bytů mů že dojít nej dříve až za 20 let, obec nem ůže s byt)" voln ě disponova t, neboť..nájemníci" již byt)" zaplatili. - M ěs t o Mladá Boleslavse sdružilo s firmou INTERMA za účel em výstavby b. J. s tím, že m ěsto vloží do výst avby pouze finanční p rost ředky ve v ýši poskytnuté stát ní dotace, tj. 91 mil. Kč, a INTERMA vloží cca 198 mil. Kč. Firma INTERMA p řeved la ná s ledně svá práva a povinnosti na bytové dru žstvo MB OMEGA. které uzavírá s družstevn íky s mř o u vjr o přid ělení dru ž stevní b. j. a stanoven! povinnosti složení č le ns k é ho "k ladu a následujících měsíčních splátkách, které budou provád ěny po dobu 20 let od uzavře n í smlouvy, Po s p l ně n i všech povinností člena d r užs tva v ů č i MB OMEGA bude družstevní jednotka převedena do jeho osobního vlastnictv í. Měs t o uzavřelo s tímto bytov ýmdružstvem..sm louvu o úplatném p řiděleni" 16 b. j, za celkovou čá stku tis. K č. Ač k ol i v byla státní dota ce poskytnuta na 246 b. j. bude město využívat pouze 16 b. j. jako nájemní byty. - Město Nová Role uzavíralo s občany nájemní smlouvy a budoucí smlouvy o prodeji bytů, podle kterých obča né k rom ě plnění za služby spojené s nájmem bytu hradili splátky kupní ceny. - Město Nej dek uzav íralo kromě nájemních smluv také smlouvy o finanční s polu úča st i na výs ta vb ě bytů v p ůdn í ch vestavb ách. - Město Karlovy Var): uzavřelos občany nájemní smlouvy a budoucí smlouvy o koupi bytu. Budoucí kupující zaplat il p řed podp isem smlouvy č ást kupní ceny ve v}'ši desítek až statisícu K č a zbylou čá s t sjedna né kupní ce ny bude hr adit v měsíční c h splátká ch. Nájemce tak mimo vlastniho nájemného hradí i splátky kupní ceny.

4 tht ka 2 Vhtn ík :"iejvyiiího kon t rolního úřa d St rana 1 18 c) MM R nevymezilo jednoznačně zp ůsob..doložení vlastních finančních zdrojů obcí", MM R nepožadova lo průkaz n é doložcní vlastnich fina n čnich prostředků. např. doložením příslibu úvěru či ú věrov é smlouvy, a roz hodovalo o přid ělení dotace bez t ěchto dokladů. ale pouze na podkl adě čestné ho prohlášení žada tele o zajištění fi na n č n ích prostředků, Dů sledkem bylo, že inve stor (stavebník ) vyče rpa l stá tní dotaci. další fi nanční p ro s t ře dky nevložil. stav ba nebyla v termi nu dokonče na. eventueln ě byla pozastavena a vyžádala si dal šl náklady na zabezpečení z dův od u přeru šen i výstavby. Např.: Ve smlouvě o sdružení za úč el em výstavby 777 nájemnich b)1ů se hlavni měsio Praha (dále jen ~HMP" ) zavázalo poskyt nout finan čn í p ros t ředky ve vý ší 2-l8,64 míl. K č a spol ečnost PetrVocel a. s., 895,20 mil. Kč. V roce 2000 uh rad ila spo lečnos t Petr Vocel a, s., fakt ury pouze ve v ýši cca 6,4-l mil. Kč. z toho 800 tis, Kč činily náklady na p řeru šen í stavb y. Od b řez na 2000 nebyly proto sta veb ni práce provádě ny dle ha rmo nogramu a stavba byla prakticky zastavena. Dokončen í stavby v termínu do 12/0 I je ohroženo, Nedodržení platebni kázně ze strany společnosti Petr Vocel a, s.. můževe svém důsledku vyvolat po žadavek na dofinancován í akce z ro z poč tu HMP, Firma Pet rvocel a. S" měl a dle sm louvy o sdružen í finančn ic h p rost ředk ů na vybudováni Tl ke stavbě.výstavba bytových jednotek, zahra dní čtvrť Nad Krá lovnou" poskytnout 39,97 mil. K č. V roce 1999 uhradilo HMP faktury ve výši cca 38,8-l mil. Kč, čímž byla stá tní dotace vyčerpá na, V roce 1999 či nily fi nanční prost ř edky vložené spo lečnos ti Petr Vocel a, s. pouze cca 2,3-1. mil Kč a k 24, 11, 2000 cca 3,10 mil. K č. Termín dokončeni 12/99 a ni jeho následné prod lou žení do 12/00 nebyl dod r žen, Stavba nebyla dokončena ani v d obě u za v řen í kontrol y NKU, - Město Mladá Boleslav v žádosti o pos kytnutí dotace uved lo. že finan č n í p ro s tředky na výstavbu bytového domu budou zabezpeče ny uzavřením smlouvy o sdružen í prostředků s firmou INTERMA. Tato firma fi nanční prostředky" plné v ýši, tj, 198,30 míl. Kč. neposkytla a p ř eved la práva a záva zky na bytové družstvo MB OMEGA, které uzav ře lo s Českomo ravsko u hypot eční ba nkou. a, s, smlouvu o poskytnu t! hypotečního ů v č ru na dostavbu 246 b. j. V d ůsl edku takto prováděného fi nancováni nas tala s kuteč nos t, že se objekt vybudevan}' za spo luúčasti prostředku st átního rozpočtu (poskytnuté dotace) stal p ředm ě t em zástavního práva ve prospěch Česko moravské h ypot ečn í banky, a, s.. ke krytí hypoteč ního úvěru družstva MB OMEGA. B. Systémové nedostatky zjištěné na MMR při realizaci Programu oprav a) Nedcstatečn á koncepční a metodická čínnost. Dle Koncepce bytové po litiky zpracované MM R v roce 1999 tvoří panelové objekty 3 1 % bytového fondu ; to p ř eds tavuj e cca 1,2 mil. bytů postavených pan e lovou technologií. MMR nezpracova lo proje kt stanovují cí st rategii pro opravy vad panelových d omů zohledň ující jejich živo tnost a její efektiv ní prodloužení opravou č i tec hnickým zhod noce ním, nezpracoval o fi na nční rozvahu ani ča sový harmonogram. Pro účelné a hospodá rné vynaložení fi nančn í podpory ze státního rozpočt u MM R nezaji stilo zprac ová ní ana lýzy vad pane lovýc h obj ektů dle jcdnottívýcb konstrukčních soustav včetně návrhu na jejich odstra nění pře s to. že se j edná se o typové konstrukce reali zované na celém území ČR, b) MMRjednO'Lnačně nel)meziloobsah dokladové části. která byla součálltí žádosti o dotaci. Ko mise MMR j me novaná mi nistrem rozhodovala o přl d člen í dotace a její výši na podk ladě informaci. jej ichž úroveň nebyla srovna telná, p ři čemž některé doklady žada telů byly nedos tateč né až zavádějící. Jedním z kritérií byla z ávažnost vady a komplexnost sanace, MMR rozhodova lo o přid ěle n í dotace i na podk ladě žádos tí o dotaci. které nebyly doloženy PO ověřenou stavebním úřa dem, vyda ným stavebním povolením, neby ly dolože ny podrob né průzkumy a statické V)' POčty. MMR poskytovalo dotaci i na podkl a dě popisu stavebně- tech nického stavu objektu, an iž je d noznačně stanov ilo, kdo je op rá vně n provádět toto stavebně -technické posouzení vče tn ě charakteristiky vad panelový ch do mů. zda na př, soudn í zn alec v obo ru oce ňová ni staveb. autorizovaný Inžen ýr v oboru pozemní stavby. v oboru sta tika a dynamika staveb nebo expertní ka nceláře, Dalšími kritérii byl)' rozpočtové náklady stavby a podíl nákl adů op ravy na 1 b. j. Finan ční požadavky žadatelů byly doloženy rozpočtem, souhrnným rozpoč tem čí odhadem nákladu, V p tl pad ě. kdy žádost obsahoval a pouze o rientačn í rozpoč et bez uveden í položek nebo byly roz poč tové nák lady stanoveny odha dem. nebylo mož no zjistit. na jaké práce a dodávky bude dotace použita a zda bude použita v souladu se z ně n ím Progra mu oprav, U n ěkt e r é ho druhu proveden ých oprav. jako nap ř. u sanace schod išťov ý ch lod ži í. je..p očet opra vených bytových jednotek" j ako dal ší kritérium pro rozh odo ván í kemíse založeno na údaj ich velmi uep ř e sn ý ch. c) MMRposk)1onlo fmanční dotaci i na p ráce a dodávk'l. které nebyly v souladu s Programem eprav. Program op rav stanoví. že vý še dotace nesmí přek roč i t 50 % RN a podpora může být použita pouze na opravy vad bezp rostředně ohrožuj ících stabilitu dom u. jeho částí a bezpečnost a zdraví osob, Do zák ladu pro výpočet 50 % podílu dotace byly v mnoha případech nespr ávně za hrnuty ná klady na zatep leni objektu a náklady na nenosné konstrukce, V rozporu s Programem op rav byly dotace poskytnuty nap ř. na úpravu sok lu. osa zení věšáků na prádlo. osazení balkónových dveří Euro. zá m ečnické opravy oken. zasklení oken. zateplení bytov ých domů. úpravu oken p řídavn ým sklem, v ýměnu

5 Častka 2 \ 'htník :'i e j vy U íh o kontrolního qřadu 2001 Strana I J9 vstupních prosklených stěn, úpravu markýz nad vstupy, zateplení stropů v suterénu a ve spo leč n ý c h prostotách prvního nadzemního podlaží, Po odečtení těcht o nákladů a ponechání pouze RN na opravy vad ve smyslu Programu oprav pa k výše finanční dot ace č i n il a více než 50% RN. MMR poskytovalo dotaci i na dodatečné zateplení obvodového pláště, tedy na technické zhodnocení objektu, Zdrojem finanční úhrady měly být v tomto p ří pa dě investiční prostředky', niko liv neinvest i čn í dotace. Tito příjemci dotace byli navíc zvý h odně ni, neboť v rámci přiděleni dotace na odstraněni "ad kon s t rukční c h části vyř eš il i i otázku úspory ná kl a dů za vyt ápěn í. Fi na n č ní č á stky na zatepleni objektů se pohy bovaly v rozmezí stovek tisíc Kč až několika milion ů Kč. Při tom na řešení problematiky zatepleni objektu byl vytvo řen ve stá tním rozpočtu j iný program ( zabezpečen)' Ministerstvem průmyslu a obchodu) a uvedené Programy nebyly vzáje mně koordinovány. C. Nedostat ky zjištěné při realizaci Programu p ůj ček a) MMR v Programu nestanovde termín. do kterého je nutno půjčku použít, anebo nevyužitou vrátit. Obcím je umožněno, aby ne čerpané finanční prostředky byly uloženy na účtec h a navíc byly úročeny, Nemohou však být použity jinými obce mi, které o půjčku maj í zájem. b) MMR akceptovalo postup HMP, kterj' byl v rozporu s ustanovenfm Programu půjček. HMP nevydalo obecně závaznou vyhl ášku obce ve smyslu tohoto Programu, ale pouze Pravidla Fondu pro obnovua modernizaci bytového fondu (dálejen,.f OMBF"'). Městské části HMP tak nernají zpracovánu koncepci na využ í vání půjček z fombf a HMP nem á o re áln ých potřebách informace. Něk teré městské čás t í žádaj í o p ůj čky a po p ři dě len í dotace od svých žádostí odstupují, č ímž blokují vyčleněné finan ční prostředky pro další zájemce. D. Nedestatky kontroínlho systé mu MMRjako správce rozpočt o vé kapitoly nep rov ádě lo d ůsledně kontrolu poskytnutých fi nančních dotací ani nevyužívalo možno sti san kčních postihů vůč i příjemcům dotace, k t eří porušili podmínky Prog ramů. Přestože u Programu VNB určilo MMR p říjemcům dotace záva zný termín pro závěreč né vyhodnocení akce. p lněn í této podmínky nevy žadovalo. MM R pak nebylo schopno provádět kontrolu konečného vynaložen í fi nan č n í ch prostředků. plnění podmínek Programu VNB a vyhodnocen! ú čelnosti a hospodárnosti vynaložených prostředků státního rozpočtu, Objem nezkontrolovan ých finančních prostředků ze státního rozpočtu vynaložených v letech 1998 a 1999 na dod ávky a práce u dokon čen ý ch ak cí či n il cca 3, -1- mld. Kč a p ředstavo va l výstavbu cc a 8 tis. dok on č ených b yt ů, MMR pou ze přenes lo kontrolu na podkladě příkaz ruch smluv na OkU a SČMBD, které se na podkladě smlouvy uzavřené s MM R zavázaly ke kontrole plnění podmínek Prog ramů. Kon trol ni systém je ne ú činný. protože kon tro la neni prováděna důsledně. Některé OkÚ neplnl pod mínky pňkaznt sm louvy vůbec nebo je pln í pouze formálně. Např. : - OkÚ Mladá Belestav nepro vcdl kontrolu nak ládání s fi nanč ními prostředky ur čenými na vý stavbu b.j. včetně Tl. - OkÚ B řeclav nevedl v rámci Programu VNB řádně ev idence žádosti o do tací. Nezpracova l uce lený přehled o celkovém počtu přijatých žádostí " daném roce ajejich následném pohy bu. o vyříz e ni žádost í. případ ně evidenci tzv. neu spokojených žadatelů o do taci. Povinnost vyjádřit se k podaným žádostem OkÚ neplnil a neprovedl dosud žádnou kontrolu v oblasti hospodařen í s prostředky fond u obcí. - OkÚ Brno-venkov nepředávalprovedená kontrolní zjištění MMR. Evidence přija tých žádostí o dotaci v rámci Programu VNB byla vedena ncpřcht cdn č. Kontrolní či nn o s t OkÚ byla nedostatečná. Při kontrole výstavby TI pro 20 b. j. v obci Újezd u Brna OkÚ nezj istil porušení podmínek pro poskytnutí dotace a ak ceptoval č e r pání dotace nedoložené průka znými doklady, Kon troly " rámci Programu p ůj č ek OkÚ dosud ncprov ád čl. - OkÚ Plzeň-jih d ůsledně nevedl evidencí žádostí o dotaci a neprovedl v letech 1998 a 1999 žádné kontroly č e rpá n í poskytnutých fi na nč n í c h prostředků. - OkÚ Ústí nad Labem a OkÚ Teplice neprovedly v letech 1998 a 1999 kontroly če rpá n í dotací ve smyslu Ptí kaznich smluv. - StMBD pro vedl v roce L998 na vyžádá ni MMR kontroly u 12 dotovan ých akc í. Kontrola byla provedena např, na několika objektech Stavebn ího byto vého družstva pro Prahu 9. Kontrola nezj isti la žádné nedostatky, pro tože byla pojata pouze formálně, O tom svědčí skut e č nost. že kontrola NKÚ naopak u příjemců dotace zj istila např. nedostatky ve výbě rovém řízeni, zahájení staveb bez stavebního povolení, proplácení fak tur bez zj i šťovací c h protokolů a so upisu provedených prací. V průběhu kontroly NKU učinilo Stavební bytové dru ž stvo pro Prahu 9 kroky' k ods tra něni nedostatků. V roce 1999 SČMED ncprovcdl žádnou kontrolu. E. Nedostalky' zjištěné u příjemců dotací Kontrolou bylo zjištěno, že u příjemců dotaci na podporu bytové výstavby a bydlení docházelo k porušováni předpisů zej ména v oblast i zadávání v eř ej ných zakázek, dodržování rozpočtových prav idel a sta vcbního zákona. I. Zad ávánl veřejných zakázek a) Ustan oven í J odst. 2 zákona Č Sb., o zadádní ve řej n ých zakázek, v platném z ně ní, které stanoví:..zadavatel j e povinen vyhlásit obchodni vefejnok soktě/.. jestliže výše budoucího peněžitého závazk u

6 thtkll 2 Vhtník :"'lej"yuího kontrolního liř..dq 2001 S t ran ze smlouvy bez dan ě z pfidané hodnoty, jde-li o nemovitost, s vyjimkou nájmu, nebo o soubor strojů nebo zařízeni tvořících samostatny funkčni celek, pfesáhne Kč a v ostatních případech Kč. -, poru šili např. tito příjemci dotací : - město P ardubice nevyhlásilo obchodní ve řejnou soutěž a zadalo jednomu zájemci zakázku jako specializova nou ve smyslu 50 odst. I písm. b) vý še uvedeného zákona. její ž pln ěn! může poskytnout jediný záj emce, aniž byly pro zadáni zakázky touto formou sp l něny podminky. Předm ě tem byla výstavba 126 b. j. včetně TI lokalita Dubina a výše budoucího závazku ze smlouvy o dílo či nila 118,33 mil. K č. M č s t o pwnajalo stavební pozemky staveb ním firmám, které následn ě zajis tily proj ektovou dokumentací, stavební povoleni a ev. zaháj i ly stavebn í práce. Nás l ed ně u zavřela obec s touto fir mou smlouvu o spoluinve storství. Tímto způsobem byly úče lově vy tvoře ny podmínky k ob ejití zákona č. 199/199 ~ Sb. tak, aby stavbu moh la za háji t nebo v započaté...ý st avbě po kračova t ta sta vebn í firma. která přípravu stavby za háj ila a souča sně byla v postaveni spolu investora výstavby, na niž se podílí ve řejné pros třed ky. Mě sto tak vy l ouč i lo široký okruh možn ých záj emců přesto, že se nejednalo o spec ializovanou stavební za kázk u. ale o výstavbu obytný ch komplexů. Obdobným způsobem město postupovalo u zakázek v cen ě za dílo ve \")'ši 85A8 mil. K č (Pardubice- ul. Sokolská. bloka až C b. j.) a v ceně za dílo ve v ýš i mil. Kč (Pardubice - lokalita Závod Míru - 2~~ b. j.); - město Ko št'any nevyhlásilo obchodní ve řejnou soutě ž na dodávku projektov ých a stavebních prací ph přes t a vbě školy na bytov ý dům s cenou 33,6 1 mil. Kč : - Stavebn í bytové družstvo pro P rahu 9 nevyhlásilo obchodní ve ř ej nou soutěž na dodávku s tavebně-mont á ž ních prací na akci Mimoňská a Šluknovs ká. Nabtdky uchazečů činily vice než 20 mil. Kč. h) Usta noven í 3 odst. 3 zákona Č. 199/199.1 Sb..... platném znění, které stanovf.. Uzavřen í smlouvy na vetejnou zakázk u jiným způsobem ne! na základě obchodní veřejné soutě!.e podle odstavce 1 j e plípustné pouze pii splnění podmínek stanovenych I' části třet í tohoto zákona..., porušili příj emci dotací, kteří bcz učiněni vý zvy n čkolika zájemc ům zadali zakázku z voln é ruky, an iž byly pro toto zadání spl něny podm ínky, na p ř.: - DRUŽBA, stavební bytov ě družstv o, tak za da lo opravu balkonů ve v ýši 1.69 mil. K č : - město Nepomu k tak zadalo ' ) 'pracováni PO k územní mu řízení a vypracov áni PO ke stavebnímu povolení za cenu 600 tis. Kč ; - obec Chlumec: u zavřela ce lkem čtyři smlouvy v celkovém objemu 2. 8~ mil. K č, aniž by splnila podmínky stanoven é v č á s t i třet í zákona Č. 199 / 199~ Sb. c) V reži mu zá kona č. 199/199.1 Sb. nepostupovalo HMP. Na provedeni v ýstav by n ájemn ích by t ů a T I byly uzav ře ny v roce 1989 a 1990 hospod á řsk é sm louvy, Ve smlouvách nebyl předmět plnění řádně konkret izován a pod režim tě c hto smluv byly zařa zová ny fonnou dodatků úplně nové obchodní za kázk y. které nebyly součá s t í projektové dokumentace. Jedná se o akci CM lii t bytov ý objekt I (78 b. j.),jejiž PD byla zpracována až v roce DodržO"ání rozpočtově kázně Ustanovení 5 odst. 2 zákona Č. 516/1990 Sb., o e r a vid lecb hospodařenís rozpočto"j'm i prostředk)' České republiky a obci v České republice ( rozpočtová pravidla republiky). které stanoví: " Na konkrétní akce nebo ptedem stanovené okruhy potteb se poskytuji účelové dotace, a to za podmínek stanovených zásadami dotační politiky, Mohou bftpou žityjen na určen é úlely a podléhají ročnímu zúčtováníse státn ím rozpočtem rep ubli ky. '', porušili např. tito příjem ci dotaci: - město V)'soké Mýto nepronaja lo b. j. na kterou čerpalo státní dotaci ve výšl 320. tis. K č. jako nájemní byt. Na dobu neurčitou j i pronajalo k jinému účelu, a to jako slu žebnu misijní a charitativní i n i ci at ivě : -obec HomíJeleni poulilo čá s t dotace vevýši 1,18 mil. Kč určené na v ýstavbu 112 bytů na ')'st avbu Tl: - oh ec Chlu mec použila úče l o vo u dota c i v objemu 6 51 tis. Kč urče n o u na vybudován í bytů na výstavbn Tl. 3. Dodržodní stavebnfhn zákona a) Ustanovení 5.1zákona Č. 50/19 76 Sb o územním plánm'ání a stavebním řadu (stavebnízákon),,. platném znění, které stanoví;..stavby, j ejich změny a udriovacipráce na nich lze provádět j en podle smvebniko povoleni nebo na základě ohlášení stav ebn ímu úřadu, ", porušili příjemci dotací, kteří za háji li práce na s tavbě před vyd áním stavebního povol eni nebo před na bytimjeho právní moci. např. město Kostelec nad Čemj' mi usy. SLOVÁCKO. stavební bytové druž.<id'o, Uherské Hra d i š t ě. město Kunovice, obec C hlu mec. Stavebm bytové družstvo p ro Prahu 9. b) Ve smys lu ustanoveni 100 odst. 3 a odst. 6 zákona Č Sb., ve zn ění záko na č Sb která mj. stanoví;..ni realizaci sta veb ajejich změn... musí bit veden stavební deník... "Nálefi-tosti stavebního deníku a jednoduchého zaznamu o stavb ě, podrobnosti j ejich vedeni a využiti upraví prováděcí předpis. ", nepostupova li příjemc i dotací, kteří nezabezpečili řád né vedení stavebního deniku, např. mě sto Ústí na d La bem, město Košřany a St avební byt ové di11žst\ o pro Prahu 9. Zá pisy ve stavebním deníku nebyly poři zo vá ny denně a nebyly prokazován y v ěcn é sku teč n osti o průbě hu stavby.

00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží

00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží Yhtnik :'IiejvyUlho kontrolnlbo úhdu 2 000 Strana 2 3 2 00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží Kontroln í akce byla zařaze na do plánu

Více

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících.

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících. ( 'ástka 4 Vhtnik ;liejvyhlbo kontrolniho uhdu 2001 Strana J28 01/32 Finanční prostředky státu vynakládané na zlepšení čistoty vod v povodí Odry Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnos ti

Více

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %,

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %, Čbtkll 2 Vistnik :"iejvyhibo kontrolnlho úf'adu 2001 Strana 108 00/21 Účelové dotaceze státního rozpočtuz kapitoly Všeobecná pokladní správa určené na výdaje realizované v rámci Komplexních součinnostních

Více

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolsh"í. mládeže a tělovýchovy

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolshí. mládeže a tělovýchovy Čás tka.. Vhtník.'i~jvyUiho ko ntrolní ho úř a du 2002 St rana 21 0 02/07 P ros t řed ky státního rozpoč tu na čin n os t pedagogic kých center Ko ntrola byla zařazena do pl án u kontrolní č i nnos t i

Více

01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků

01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků Yhlnlk :'I/ei" yulbo k o n t r o ln i bo u hdu 2002 Stra n. t 9 0 01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků Kontrolní akce byla za řaze na do plánu kon trolní č

Více

Management v tanečním umění

Management v tanečním umění JANÁČKOVA A KADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ H u d e b n í f a k u l t a K a t e d r a h u d e b n í h o m a n a ž e r s t v í H u d e b n í m a n a ž e r s t v í Management v tanečním umění Diplomová práce

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA Koncepce bytové politiky města Napajedla KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA Aktualizace únor 2006 vypracovala ing. I.Brabcová str.1 str.2 OBSAH I. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Úvod 2. Stručná charakteristika

Více

Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad

Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad Věstník NKÚ, kontrolní závěry 31 11/05 Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen

Více

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ METODIKA STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 1 OBSAH: 1 ÚVOD. 3 2 ZÁKLADNÍ POJMY. 3 3 PŘÍJEMCE PODPORY BYTOVÉ DRUŽSTVO... 5 4 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ A VYUŽITÍ

Více

02/36 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu kapitola Kancelář prezidenta republiky

02/36 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu kapitola Kancelář prezidenta republiky Částka 2 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2003 Strana 179 02/36 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu kapitola Kancelář prezidenta republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

04/33 Majetek státu, s nímž je příslušná hospodařit Správa vojenského bytového fondu Praha

04/33 Majetek státu, s nímž je příslušná hospodařit Správa vojenského bytového fondu Praha Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 411 04/33 Majetek státu, s nímž je příslušná hospodařit Správa vojenského bytového fondu Praha Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA str.1 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA Únor 2005 vypracovala ing. I.Brabcová str.2 OBSAH I. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Úvod 2. Stručná charakteristika území 3. Majetkoprávní aspekty bytové výstavy 4. Prognóza

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém VII. zasedání, konaném dne 31. března 2014, schválilo usnesením č. 8/VII/2014 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém VII. zasedání, konaném dne 31. března 2014, schválilo usnesením č. 8/VII/2014 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 215 13/24 Peněžní prostředky vynakládané na projekt Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup vybraných komodit prostřednictvím e-tržišť

Více

Přehled podpor v oblasti bydlení

Přehled podpor v oblasti bydlení Opatření Podpora hypotečního úvěrování pro mladší 36 let (úroková ) Příjemce do 36 let 1 až 4 procentní body podle průměrné výše úrokových sazeb, max. do výše úvěru 800tis. Kč v případě bytu, 1,5 mil.

Více

N otářský zápis, ~3 J)r;vé: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- NZ 71/2014

N otářský zápis, ~3 J)r;vé: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- NZ 71/2014 Strana první N otářský zápis, NZ 71/2014 N 84/20I4 sepsaný dne 24.6.20I4, tj. dne dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce čtrnáct, JUDr. Miladou Berndtovou, notářkou v Tumově, v notářské kanceláři v

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY Verze k 18. 7. 2014 Obsah 1. Obecná upřesnění příloh k formuláři Žádosti o poskytnutí podpory a k uzavření Smlouvy, resp.

Více

03/24 Prostředky státního rozpočtu na podporu malého a středního podnikání

03/24 Prostředky státního rozpočtu na podporu malého a středního podnikání Částka 3 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 269 03/24 Prostředky státního rozpočtu na podporu malého a středního podnikání Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/11 Peněžní prostředky určené na modernizaci významných železničních uzlů

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/11 Peněžní prostředky určené na modernizaci významných železničních uzlů Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/11 Peněžní prostředky určené na modernizaci významných železničních uzlů Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

I. Úvod. II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

I. Úvod. II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/31 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR Kontrolní akce byla zařazena

Více

M E T O D I K A. Obsah: Úvod 4

M E T O D I K A. Obsah: Úvod 4 M E T O D I K A pro uplatnění zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (zákon o podpoře výstavby družstevních

Více

VĚSTNÍK NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU 2015

VĚSTNÍK NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU 2015 VĚSTNÍK NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU 2015 ČÁSTKA 1/2015 Věstník NKÚ 1/2015 1 OBSAH Část A: PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI 1. Změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2014 (V) 3 (14/15, 14/19, 14/29, 14/41)

Více

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vážení občané, skon či la letoš ní mír ná zima a mi - nul už také měsíc bře zen. Na stu pu jí cí du ben nám postupn ě před sta ví svých tři cet

Více

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje ?'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y?

Více

Dokumentace podprogramu

Dokumentace podprogramu Odbor financování územních rozpočtů a programové financování --------------------------------------------------- Č.j. MF-37902/2014/12-1201 Dokumentace podprogramu PODPROGRAM 298213 - Podpora rozvoje a

Více

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 I.3.2 12. KOLO PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců Ministerstvo

Více

Kraj a město Plzeň musí pracovat společně

Kraj a město Plzeň musí pracovat společně Ročník: 15 2. 3. 2015 3 2015 Kraj a město Plzeň musí pracovat společně Přibližně dvě desítky společných pro blémů tak by se dal ve stručnosti charakterizovat průběh dnešního spo lečného jednání radních

Více

A. postup při poskytnutí státní záruky za úvěry poskytnuté ČEZ, s. p., v roce 1990 od Investiční banky, státní. B. V r o cel 9 9 5

A. postup při poskytnutí státní záruky za úvěry poskytnuté ČEZ, s. p., v roce 1990 od Investiční banky, státní. B. V r o cel 9 9 5 Částka 2 Věstník NejvyHlho kontrolního úřadu Strana 152 44/94 Kontrolní závěr z kontroly poskytnutí státní záruky za úvěr pro České energetické závody - Jadernou elektrárnu Temelín a hospodaření s finančními

Více