00/23. se h v á I i I usnesením Č. 00/23 / 1.1 kontroln í zá v ě r v tomto znění :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "00/23. se h v á I i I usnesením Č. 00/23 / 1.1 kontroln í zá v ě r v tomto znění :"

Transkript

1 Částka 2 \"~ stnik :'<lejv}"uiho kontrolniho úřadu 2001 St r ana lls 00/23 Prostředkystátního rozpočtu určené na podporu bytové výstavby a bydlení Kontrolní akce byla z a řaze na do plánu kontrolní č innosti Nejvy ššiho kontrolního úřadu (dále jen ~NKÚ" ) na rok 2000 pod č í slem 00/23. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vyp raco val člen NKÚ Ing. Josef Poh l. Cílem kontroly bylo pro v ě řit poskytování podpor z hlediska dodržování ur čených podminek a vyhodnotit, zda bylo dosaženo stanoven ých c íl ů. Kontrolu provedly v období od če rvn a 2000 do února skupiny kontrolujících NKÚ z odboru životn ího prostředí a zemědét s rvi. z územních odborů střed n í Čechy, severozápadní Čechy. západní Čech)'. severovýchodní Čechy, ji žní Morava a střední Morava. Kontrolovan ým obdobím byly rok y 1998 a 1999, v případě vě c nýc h souvislost i i období ptedcházející. Kontrolovan ými osobami byly: A. Min isterstvo pro místní rozvoj (dálej en ~MM R" ) ; B. Svaz č esk ý ch a moravských bytových družstev, Podolská 50, Praha-i (dále jen ~ SČMBD"); C. vybrané okresní ú ř a dy : Okresní úřa d Ptíbram, Okresní úřad Mladá Boleslav. Okresní ů řad Praha-východ, Okresní úřad Kolín, Okresní úřad Ústí nad La~m. Okresní úřad Teplice, Okresni úřad Kar lovy Vary, Okresní úřad Plzeň-jih, Okresní úřad K latovy, Okresní úřad Pardubice. Okresn í úřad Svitavy, Okresní úřad Ústi nad Orlicí, Ok resní úřad Brnovenkov, Okresní úř ad Břeclav; D. vybraní ptímí i nve s to ř i : hlavni m čsto Praha; m ě stsk á část Praha 6; městská čá st Praha 15; město Mladá Bo leslav; město P ř íbram ; město Kostelec nad Čer nými Lesy; m ě sto Kolin; měs to Čelákovice ; město Ústí nad Labem; m ěsto Košt'any; město Krupka ; město Ka rlov}' Vary; město Nová Role; město Ostrov; město Nej dek: město Ncpomuk; město Klatovy; město Pardubice ; město Svitav)'; město Ústí nad Orlicí: m ěsto Vysoké Mj-to; město Hustopeče; město Zlín; měst o Otrokovice; město Kunovice; město Hluk ; obec Kamýk nad Vltavou, okres P říbram : obec velím, okres Kolín: obec Chlumec, okres Ústi nad Labem; obce Hostomice. okres Teplice ; obce Horní Jeleni, okres Pardubice; obec Rudoltice, okres Ústí nad Orlicí: obec Újezd u Brna; Stavební bytové družstvo v Klatovech, K lat ovy III, Bezručova 617; DR UŽB A, stavební bytové družstvo. Kapucínské nám. 6, Brno; SLOVÁCKO, stavební bytové družstvo, Uhers ké H radi št ě. Průmy slová 1U,J. : St avební bytové družstvo pro Prahu 9. Praha 8, S t ř íž kovs ká 1/29a; Petr VOcel a. s. Praha 9, Mladoboleslavská229. Ná mit ky proti kontrolním protokolůmpodalo I" kontrolovaných osob, ná mitky byly vypořádány vedoucí m i skupin kontrolují cích rozhodnutím o námitkách. Odvoláni proti rozhodnuti o námitkách proti kontrolnímu protokolu byla podána v šesti př ípadech a byla vypořádána usneseními senátu NKÚ. Sen á t N K Ú (ve složení: Ing. JosefPohl - předseda, Mgr. Marie Hošková, Ing. J i ř í Kalivoda, Ing. Petr Skála, Ing. Zdeněk Smělík - č l e nové) na svém zasedá ní konaném dne 27. b řezna 2001 se h v á I i I usnesením Č. 00/23 / 1.1 kontroln í zá v ě r v tomto znění : I. Ún Kldo kontrolovan éproblematiky V letech a 1999 bylo financováno ze státního rozpočtu celkem osm forem podpory, na zák l adě kterých stá t po skytova l finan ční pro st řed ky do oblasti bydleni. Tato finanční opatřeni měla charakter dotací nebo pří spěvků a půjček vázaných na bydl ení. Jejich účelem byla podpora obcí a jednotlivc ů při zajišťování byto vé vj' stavby a zvyš ování úrovně bydleni. Kontrola NKÚ se za mě ři l a na realizaci t řech opatření majících charakter Programů ve smyslu zákon ů o státním rozpočtu, prost řcdnícrvtmkterých byly obcim a vla stníkům družstevních bytů a domů poskytovány dotace a půjčky na výstavbu nových bytů, na oprav)' a moderniza ci stávajícího bytového fondu. včetně oprav vad panelové te chnologie, výb ěr kontrolního vzorku byl proveden s ohledem na,")'ši finančních prosttedků vyčlen ěných na tyto Programy" zákonech o státním rozpočtu a reprezentoval kontrolovanou probl ematiku na ce lém úzenúčr. Kontrole byly podrobeny: Program podpory vj sta, b~' nájemních b~1ů a technické infrastruktury ve vlastnictví ob cí (dále jen. Program VNB"). Program oprav bytcvěbe fondu (dále j en,.prog ra m oprav"), Program posk~10\'áníst átních p ůj ček na op ravy, modernizaci a rozšíření bytov ého fondu (dále jen " Prog ram p ůj ček"). Na podkladě podmínek P rogramu VNB byla obcí m poskytována finanční podpora prostřednictv ím ú čelev ých sys t émový c h invest i ční ch dotací na výstavbu n á jemnich by t ů fo rmou no vostavby, půd ni vestavby. stř eš ní nástavby a rekonstrukce nebytových prostor na byto vé a k vybudování tec hn ické in fr astruktury. Tyto dotace umožnily obcím za hájit novou bytovou výs tavbu

2 Čásfkll 2 \'isfn ík :'Iie j"yhí ho kon t r oln íh o iiřllldq 2001 Sttanlll 116 cca 9 tis. byt ových jednotek (dále jen..b. j:') v roce 1998 a cca II tis. b.j. v roce Program VNB vymezil výší dot ace dle jednotlivých forem, a to od 200 tis. Kč do 320 tis. Kč na b. j. Na V)' stavb u technické infrastruktury (dá le jen.,tl' ) bylo určeno max. 50 tis. K č na jednu budoucí b. j. Ce lková dotace mohla č i n it max. 50 % investič ních nák l a dů u jednot fivých akcí. Kontrolo u byly prověře ny inves tični akce o fina nč ním objemu 1,6-l- mld. Kč, z toho státní dotace čini la 767,89 mil. Kč. Cílem pod pory poskytované obcím a bytový m družstvům z Programu oprav pro roky 1998 a 1999 formou přímé finančn í dotace bylo pomoci vla st n í k ům bytových domů a bytu postaven ých pa ne lovou technologi í při nezbyt ných op ravách nej záva žněj ší c h vad způ sobujících havarijní stav domů. Podpora byla pos kytová na fonnou p ř í m é neinvesti čn í dotace a její výše nesměla překročit 50 % rozpočtovýc h nák la dů (dá le j en.,rn "") na provedení op ravy. Mohla b) t pou žita pouze na opravy vad bezp rostředně oh rožujících stabilitu domu, jeho částí a bez pečnost a zdraví osob. Předmětem opravy mohla být statická porucha základů, nosných stěn. obvodového plášt ě, balkónůa lodžií. stropních a střešních čás ti, atík. Oprava mohla být provedena injektáží, vým ěnou nebo sanací ko n st rukčních částí. opravou spár a trh lin. odstra ně ní m a opravou zko rodované vý ztu že betonu, nez bytným uvedení m místa opravy do původního stavu. Kontrolou b)'ly prověřeny akce v objemu 148,77 míl. Kč, z toho či n ila státní dotace 46,6 3 mil. Kč. Z P rogramu půjček byly poskytovány návratné finan ču í v ýpomoci - bezú ročné p ůj čky obcím k podpoře úsilí v last níků dom ů a byt ů o zlepšeni stávajícího stavu bytového fondu a jako pomoc při od s t raňováni za nedbanosti bytového fondu. P ůj čka umožnila poskytovat prost ředni ctvím obcí zvýhodn ěn é úvěry maj itelům obytných budova byt ů. Státní půjčka, ze které obec vy tvá ří účelový fond. je splatná jed no r ázově do 10 let od jej ího poskyt nutí. Kontrolou byl prověřen finanční obje m 73,99 mil. Kč. Uvedené dotace a půjčky byly uvol ň ov á ny z kapitoly státního rozpoč tu č Ministerstvo pro místní rozvoj. M1vlR je dle zákona Č. 2/ 1969 Sb. o zřízení ministe rstev a jiných ústředních o rgánů státní správy České republik)', ve zně ni zákona Č. 272/ 1996 Sb.,,, ůstrednim orgánem st átní správy ve věcech regionální politiky, včetn ě regionální podpory podnik ání, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu ". MMR dále " spravuj e finančníprosttedky určen é k zabezpečování politikybyd lení a regionální politiky státu". Ko ntrola na M1vlR byla za m ě řena na soulad Programů s koncepcí bytové politiky. na zp racová ní strategie jednotlivý ch Program ů. stanovení je jich účelu a cíle a na stanove ní kritérií pro přidělení dotace č i návratné finanční výpomoci. Dále bylo kontrolováno stanovení podmínek pro uvolňová n í finanč n ích pro středků ze stá tního rozpočtu. Kontrola byla za mě řena i na úč innos t kontrol ní ho systému MM R. Na okresních úřadech (dá le jen ".O kú- ) a SČMBD byla kontrola zam ě řena na pl něn í povinn ostí vyplývaj í cíc h z uzavřených přikaz ních sm luv, ve kterýc h se OkÚ a SČMBD zavázaly p řij íma t a evidovat žádosti o poskytnutí pod por a kontrolovat če rpá ni fi nančních p ro st řed k ů. Na zá kla dě těchto smluv MMR poskytovalo dotace a půjč ky p ř íjemc ům prostřed nictv ím OkÚ, u Prog ramu oprav ta ké prostřed n ictví m SeMBD, poku d žadate lé - bytová družstva - jsou členy SeMBD. na plnění U příjemců dot ace byla kontrola zamě řena podmínek Programu. použiti dotace k dan ému úč elu. zadáváni ve řej nýc h za kázek a na zabezpeče ní inves torskoin ženýrsk éči nnosti, včetně uzavír án! sm luvních vztahů. Vzhledem k lomu. že v roce 1997 doko nči l NKÚ kont rolu č. 96/45.. P rost ředky státniho rozpočtu na podporu by tové výstavby". která prok ázal a ř a d u nedo st at ků i v č i n nosti MMR, byla kontrola zaměřena i na úči nnost př ijatých opatřen í k odstra něni nedosta tku. Výše fi na nčních p rostředk ů ur čených na ko ntrolované Progra my v letech 1998 a 1999, včetně jejich čerpání v kontrolovan ém období: Rok 1998 (v mil. Kč) Rozpočet schválený Rozpočetupravený Sku tečnost k % pl nění 1998 PnmramVNB L3~ Proeram oprav 2~O 2 ~O HlO Proeram uůiček loo Rok 1999 (v mil. Kč) Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnostk % plnění 1999 Prm~ramVNB H80 3 3%, ~ 99.5 Proeram ODra" ~20 ~20 ~ l 9. 9~ 3 loo Pro tram nůiček loo

3 t,htb 2 VhtDik :"I"ej"" Uiho kontrolnlho útadu Strana 11 7 II. Kontrolou zjištěné skutečnosti A. Systémové nedostatky zjištěné na MMRpii realizaci Programu výstnb)" nájemních bytů a) Nedostatečná činnost MMRjako správce P rogramu VNB. MMR neusměrňovalo použití fina nč ních pro středků d ife rencovaně se zřetelem na po třeby reg i onů a na základč kritérií sta novených k ř eš eni na l éhavých potřeb s ohledem na za městna nost, dopravu a perspektivu rozvoje oblasti s přihlédnutím k ekonomickým akt ivitám v regionech. Vý bě r akcí byl prováděn p lo šně na zá kla dě rozhodnutí hodnotitelské meziresortní komise, Kritériem byla pou ze úplnost p ředlo ž en ých do k ladů prokazujících stupe ň připra venost i akce a doporučen í místně p říslušného OkŮ. Podmínky Programu VNB však nestanovují p ř íjemcům dotací povinnost předložit dokladyjednoznačně pro ka zujici připravenost stavby včetně finančního zabe zpe č e n í. V řadě př ípadů MMR pos kytlo dotace i příj emcům, k t eř í nem č li fádn ě dol oženu p řipravenost stavby, např. doklady prokazuj ící vlas tnictví k pozemk ům, stavební povolení an i projektovou dokument aci (dá le jen..pd") ověřenou stavebním ú řa d em, a kte ří nep roved li v ůbec nebo provedli c hybně výbě rové ř t zc n l na dodavatele stavební ch prací. b) MMR umožnilo obcím použít státní dotaci i na výstavbu b)1ů. které po dokončení nejsou '" jejích,"lastnictví, Zákony o státním rozpočtu na roky 1998 a 1999 byly finanční pros t ředky určeny na zabezpečení výs tavby nájemních bytů ve vlas tnictví obcí. Progra m VNB předpok ládal " podpo fit novou bytovou vystavbu tak. aby zaj i šťovala nabídku voinych by t ů... a jejich dostupnost pro nej širš í"rsny ohyvate ístva", Dle ProgramuVNB mě l b ýt z aj iš t ě n rozhodující vliv obce na zabezpeč e ní nájemního bydlení po dobu 20 let. Pro případ realizace stavby formou sdružen ých pr ostředků však Program VNB nestanovil obcí m procentuální výši vlo žených vlastních finančních prostředků tak, aby tato podmínka mohla být spl ně n a, Obce, které nevlo žily do bytov é výstavby vlastní finančn í p rost ř edky, ale pouze státní dotaci a finančn í pro středky jiných inve storů. se staly rnenšínovýmí spoluvlastníky bytových domů. Spo luinvestory byli j ednot Iivi obča né. ev. občané sdruž ení do bytov ých družstev vzniklýc h za úče lem výstavby nových. státem dotovaných b ytů. V podsta tě se jednalo o skrytou formu prodeje bytů ještě před jej ich dokončením. Tím, že MMR tento postup obcím um ožnilo, nepo stupovalo v souladu se zákony o státním rozpočtu na roky 1998 a n eboť ne zab ezpe či lo vý stavbu nájemních byt ů ve vlas tnic tví obcí tak, jak zákony p ředepi suj í. Spoluínvestor, který se na invest icí podílí vyš ší finan ční čá stkou nežli obec. je zá roveň nájemcem a budoucím majit elem bytu, který neumožni obci vo lně s bytem dis ponovat. Smlouvy o sdružení inve storů obsa hují pod mínk u o nepř evod í telno st i vlastnictví domu nebo bytu pořízeného s použitím státní dota ce po dobu 20 let od kolaudace stavby na jinou osobu, avšak vzhledem k vě tš i novému spol uvla st nictv í domu nebo bytu da lším subjektem se jedná o ustanovení formá lní a obti žně uskutečnite lné. Obce \'ložily \"mnoha případechstátní dot aci na v)' stavbu bytů, se kterj'mi již nemohou volně disponovat. Za přímé finanční podpory občanů postavily zejména družstevu! byt)",nikoli v b)1j ve vlastnictví obcí ve Sffi):Slu zákonů o státním rozpočtu. Obce se tak staly men šinovými spolu\'lastník)' objektů, ve kterých budou obtížně zabezpečovat nůj rozhodující vliv tak. j ak předpokládal Program VNB. Např.: - Mě sto Otrokovice u zavřel o dohodu s Bytov ýmdru ž stvem Lípa o stanovení spoluvlastnických podílů bytového domu. Městu nále ží ideální 2/5, družstvu ideální 3/5, Č l e nov é dru žstva zaplatili za b)1 3+ I vč e t ně pří sl ušného podílu na spo leč n ý ch čás tec h domu část ku 727 tis. K č. Přesto, že k prodeji by t ů mů že dojít nejdříve až za 20 let, obec nem ů ž e s byty voln ě di sponovat. nebol'..nájemnici' j iž byty zaplatili. - Obec Újezd u Brna uzavřelas občan)'..smlouvu o půjčce na zajiště ni ' ) 'stavby bytu. jeho následném nájmu a smlouvu o budoucí kupní sm l ouv ě na prod ej tohoto bytu", Občan se zavázal obci bezú ročn ě půj č it v prů měru 622 tis Kč. Přest o. že k prodej i bytů mů že dojít nej dříve až za 20 let, obec nem ůže s byt)" voln ě disponova t, neboť..nájemníci" již byt)" zaplatili. - M ěs t o Mladá Boleslavse sdružilo s firmou INTERMA za účel em výstavby b. J. s tím, že m ěsto vloží do výst avby pouze finanční p rost ředky ve v ýši poskytnuté stát ní dotace, tj. 91 mil. Kč, a INTERMA vloží cca 198 mil. Kč. Firma INTERMA p řeved la ná s ledně svá práva a povinnosti na bytové dru žstvo MB OMEGA. které uzavírá s družstevn íky s mř o u vjr o přid ělení dru ž stevní b. j. a stanoven! povinnosti složení č le ns k é ho "k ladu a následujících měsíčních splátkách, které budou provád ěny po dobu 20 let od uzavře n í smlouvy, Po s p l ně n i všech povinností člena d r užs tva v ů č i MB OMEGA bude družstevní jednotka převedena do jeho osobního vlastnictv í. Měs t o uzavřelo s tímto bytov ýmdružstvem..sm louvu o úplatném p řiděleni" 16 b. j, za celkovou čá stku tis. K č. Ač k ol i v byla státní dota ce poskytnuta na 246 b. j. bude město využívat pouze 16 b. j. jako nájemní byty. - Město Nová Role uzavíralo s občany nájemní smlouvy a budoucí smlouvy o prodeji bytů, podle kterých obča né k rom ě plnění za služby spojené s nájmem bytu hradili splátky kupní ceny. - Město Nej dek uzav íralo kromě nájemních smluv také smlouvy o finanční s polu úča st i na výs ta vb ě bytů v p ůdn í ch vestavb ách. - Město Karlovy Var): uzavřelos občany nájemní smlouvy a budoucí smlouvy o koupi bytu. Budoucí kupující zaplat il p řed podp isem smlouvy č ást kupní ceny ve v}'ši desítek až statisícu K č a zbylou čá s t sjedna né kupní ce ny bude hr adit v měsíční c h splátká ch. Nájemce tak mimo vlastniho nájemného hradí i splátky kupní ceny.

4 tht ka 2 Vhtn ík :"iejvyiiího kon t rolního úřa d St rana 1 18 c) MM R nevymezilo jednoznačně zp ůsob..doložení vlastních finančních zdrojů obcí", MM R nepožadova lo průkaz n é doložcní vlastnich fina n čnich prostředků. např. doložením příslibu úvěru či ú věrov é smlouvy, a roz hodovalo o přid ělení dotace bez t ěchto dokladů. ale pouze na podkl adě čestné ho prohlášení žada tele o zajištění fi na n č n ích prostředků, Dů sledkem bylo, že inve stor (stavebník ) vyče rpa l stá tní dotaci. další fi nanční p ro s t ře dky nevložil. stav ba nebyla v termi nu dokonče na. eventueln ě byla pozastavena a vyžádala si dal šl náklady na zabezpečení z dův od u přeru šen i výstavby. Např.: Ve smlouvě o sdružení za úč el em výstavby 777 nájemnich b)1ů se hlavni měsio Praha (dále jen ~HMP" ) zavázalo poskyt nout finan čn í p ros t ředky ve vý ší 2-l8,64 míl. K č a spol ečnost PetrVocel a. s., 895,20 mil. Kč. V roce 2000 uh rad ila spo lečnos t Petr Vocel a, s., fakt ury pouze ve v ýši cca 6,4-l mil. Kč. z toho 800 tis, Kč činily náklady na p řeru šen í stavb y. Od b řez na 2000 nebyly proto sta veb ni práce provádě ny dle ha rmo nogramu a stavba byla prakticky zastavena. Dokončen í stavby v termínu do 12/0 I je ohroženo, Nedodržení platebni kázně ze strany společnosti Petr Vocel a, s.. můževe svém důsledku vyvolat po žadavek na dofinancován í akce z ro z poč tu HMP, Firma Pet rvocel a. S" měl a dle sm louvy o sdružen í finančn ic h p rost ředk ů na vybudováni Tl ke stavbě.výstavba bytových jednotek, zahra dní čtvrť Nad Krá lovnou" poskytnout 39,97 mil. K č. V roce 1999 uhradilo HMP faktury ve výši cca 38,8-l mil. Kč, čímž byla stá tní dotace vyčerpá na, V roce 1999 či nily fi nanční prost ř edky vložené spo lečnos ti Petr Vocel a, s. pouze cca 2,3-1. mil Kč a k 24, 11, 2000 cca 3,10 mil. K č. Termín dokončeni 12/99 a ni jeho následné prod lou žení do 12/00 nebyl dod r žen, Stavba nebyla dokončena ani v d obě u za v řen í kontrol y NKU, - Město Mladá Boleslav v žádosti o pos kytnutí dotace uved lo. že finan č n í p ro s tředky na výstavbu bytového domu budou zabezpeče ny uzavřením smlouvy o sdružen í prostředků s firmou INTERMA. Tato firma fi nanční prostředky" plné v ýši, tj, 198,30 míl. Kč. neposkytla a p ř eved la práva a záva zky na bytové družstvo MB OMEGA, které uzav ře lo s Českomo ravsko u hypot eční ba nkou. a, s, smlouvu o poskytnu t! hypotečního ů v č ru na dostavbu 246 b. j. V d ůsl edku takto prováděného fi nancováni nas tala s kuteč nos t, že se objekt vybudevan}' za spo luúčasti prostředku st átního rozpočtu (poskytnuté dotace) stal p ředm ě t em zástavního práva ve prospěch Česko moravské h ypot ečn í banky, a, s.. ke krytí hypoteč ního úvěru družstva MB OMEGA. B. Systémové nedostatky zjištěné na MMR při realizaci Programu oprav a) Nedcstatečn á koncepční a metodická čínnost. Dle Koncepce bytové po litiky zpracované MM R v roce 1999 tvoří panelové objekty 3 1 % bytového fondu ; to p ř eds tavuj e cca 1,2 mil. bytů postavených pan e lovou technologií. MMR nezpracova lo proje kt stanovují cí st rategii pro opravy vad panelových d omů zohledň ující jejich živo tnost a její efektiv ní prodloužení opravou č i tec hnickým zhod noce ním, nezpracoval o fi na nční rozvahu ani ča sový harmonogram. Pro účelné a hospodá rné vynaložení fi nančn í podpory ze státního rozpočt u MM R nezaji stilo zprac ová ní ana lýzy vad pane lovýc h obj ektů dle jcdnottívýcb konstrukčních soustav včetně návrhu na jejich odstra nění pře s to. že se j edná se o typové konstrukce reali zované na celém území ČR, b) MMRjednO'Lnačně nel)meziloobsah dokladové části. která byla součálltí žádosti o dotaci. Ko mise MMR j me novaná mi nistrem rozhodovala o přl d člen í dotace a její výši na podk ladě informaci. jej ichž úroveň nebyla srovna telná, p ři čemž některé doklady žada telů byly nedos tateč né až zavádějící. Jedním z kritérií byla z ávažnost vady a komplexnost sanace, MMR rozhodova lo o přid ěle n í dotace i na podk ladě žádos tí o dotaci. které nebyly doloženy PO ověřenou stavebním úřa dem, vyda ným stavebním povolením, neby ly dolože ny podrob né průzkumy a statické V)' POčty. MMR poskytovalo dotaci i na podkl a dě popisu stavebně- tech nického stavu objektu, an iž je d noznačně stanov ilo, kdo je op rá vně n provádět toto stavebně -technické posouzení vče tn ě charakteristiky vad panelový ch do mů. zda na př, soudn í zn alec v obo ru oce ňová ni staveb. autorizovaný Inžen ýr v oboru pozemní stavby. v oboru sta tika a dynamika staveb nebo expertní ka nceláře, Dalšími kritérii byl)' rozpočtové náklady stavby a podíl nákl adů op ravy na 1 b. j. Finan ční požadavky žadatelů byly doloženy rozpočtem, souhrnným rozpoč tem čí odhadem nákladu, V p tl pad ě. kdy žádost obsahoval a pouze o rientačn í rozpoč et bez uveden í položek nebo byly roz poč tové nák lady stanoveny odha dem. nebylo mož no zjistit. na jaké práce a dodávky bude dotace použita a zda bude použita v souladu se z ně n ím Progra mu oprav, U n ěkt e r é ho druhu proveden ých oprav. jako nap ř. u sanace schod išťov ý ch lod ži í. je..p očet opra vených bytových jednotek" j ako dal ší kritérium pro rozh odo ván í kemíse založeno na údaj ich velmi uep ř e sn ý ch. c) MMRposk)1onlo fmanční dotaci i na p ráce a dodávk'l. které nebyly v souladu s Programem eprav. Program op rav stanoví. že vý še dotace nesmí přek roč i t 50 % RN a podpora může být použita pouze na opravy vad bezp rostředně ohrožuj ících stabilitu dom u. jeho částí a bezpečnost a zdraví osob, Do zák ladu pro výpočet 50 % podílu dotace byly v mnoha případech nespr ávně za hrnuty ná klady na zatep leni objektu a náklady na nenosné konstrukce, V rozporu s Programem op rav byly dotace poskytnuty nap ř. na úpravu sok lu. osa zení věšáků na prádlo. osazení balkónových dveří Euro. zá m ečnické opravy oken. zasklení oken. zateplení bytov ých domů. úpravu oken p řídavn ým sklem, v ýměnu

5 Častka 2 \ 'htník :'i e j vy U íh o kontrolního qřadu 2001 Strana I J9 vstupních prosklených stěn, úpravu markýz nad vstupy, zateplení stropů v suterénu a ve spo leč n ý c h prostotách prvního nadzemního podlaží, Po odečtení těcht o nákladů a ponechání pouze RN na opravy vad ve smyslu Programu oprav pa k výše finanční dot ace č i n il a více než 50% RN. MMR poskytovalo dotaci i na dodatečné zateplení obvodového pláště, tedy na technické zhodnocení objektu, Zdrojem finanční úhrady měly být v tomto p ří pa dě investiční prostředky', niko liv neinvest i čn í dotace. Tito příjemci dotace byli navíc zvý h odně ni, neboť v rámci přiděleni dotace na odstraněni "ad kon s t rukční c h části vyř eš il i i otázku úspory ná kl a dů za vyt ápěn í. Fi na n č ní č á stky na zatepleni objektů se pohy bovaly v rozmezí stovek tisíc Kč až několika milion ů Kč. Při tom na řešení problematiky zatepleni objektu byl vytvo řen ve stá tním rozpočtu j iný program ( zabezpečen)' Ministerstvem průmyslu a obchodu) a uvedené Programy nebyly vzáje mně koordinovány. C. Nedostat ky zjištěné při realizaci Programu p ůj ček a) MMR v Programu nestanovde termín. do kterého je nutno půjčku použít, anebo nevyužitou vrátit. Obcím je umožněno, aby ne čerpané finanční prostředky byly uloženy na účtec h a navíc byly úročeny, Nemohou však být použity jinými obce mi, které o půjčku maj í zájem. b) MMR akceptovalo postup HMP, kterj' byl v rozporu s ustanovenfm Programu půjček. HMP nevydalo obecně závaznou vyhl ášku obce ve smyslu tohoto Programu, ale pouze Pravidla Fondu pro obnovua modernizaci bytového fondu (dálejen,.f OMBF"'). Městské části HMP tak nernají zpracovánu koncepci na využ í vání půjček z fombf a HMP nem á o re áln ých potřebách informace. Něk teré městské čás t í žádaj í o p ůj čky a po p ři dě len í dotace od svých žádostí odstupují, č ímž blokují vyčleněné finan ční prostředky pro další zájemce. D. Nedestatky kontroínlho systé mu MMRjako správce rozpočt o vé kapitoly nep rov ádě lo d ůsledně kontrolu poskytnutých fi nančních dotací ani nevyužívalo možno sti san kčních postihů vůč i příjemcům dotace, k t eří porušili podmínky Prog ramů. Přestože u Programu VNB určilo MMR p říjemcům dotace záva zný termín pro závěreč né vyhodnocení akce. p lněn í této podmínky nevy žadovalo. MM R pak nebylo schopno provádět kontrolu konečného vynaložen í fi nan č n í ch prostředků. plnění podmínek Programu VNB a vyhodnocen! ú čelnosti a hospodárnosti vynaložených prostředků státního rozpočtu, Objem nezkontrolovan ých finančních prostředků ze státního rozpočtu vynaložených v letech 1998 a 1999 na dod ávky a práce u dokon čen ý ch ak cí či n il cca 3, -1- mld. Kč a p ředstavo va l výstavbu cc a 8 tis. dok on č ených b yt ů, MMR pou ze přenes lo kontrolu na podkladě příkaz ruch smluv na OkU a SČMBD, které se na podkladě smlouvy uzavřené s MM R zavázaly ke kontrole plnění podmínek Prog ramů. Kon trol ni systém je ne ú činný. protože kon tro la neni prováděna důsledně. Některé OkÚ neplnl pod mínky pňkaznt sm louvy vůbec nebo je pln í pouze formálně. Např. : - OkÚ Mladá Belestav nepro vcdl kontrolu nak ládání s fi nanč ními prostředky ur čenými na vý stavbu b.j. včetně Tl. - OkÚ B řeclav nevedl v rámci Programu VNB řádně ev idence žádosti o do tací. Nezpracova l uce lený přehled o celkovém počtu přijatých žádostí " daném roce ajejich následném pohy bu. o vyříz e ni žádost í. případ ně evidenci tzv. neu spokojených žadatelů o do taci. Povinnost vyjádřit se k podaným žádostem OkÚ neplnil a neprovedl dosud žádnou kontrolu v oblasti hospodařen í s prostředky fond u obcí. - OkÚ Brno-venkov nepředávalprovedená kontrolní zjištění MMR. Evidence přija tých žádostí o dotaci v rámci Programu VNB byla vedena ncpřcht cdn č. Kontrolní či nn o s t OkÚ byla nedostatečná. Při kontrole výstavby TI pro 20 b. j. v obci Újezd u Brna OkÚ nezj istil porušení podmínek pro poskytnutí dotace a ak ceptoval č e r pání dotace nedoložené průka znými doklady, Kon troly " rámci Programu p ůj č ek OkÚ dosud ncprov ád čl. - OkÚ Plzeň-jih d ůsledně nevedl evidencí žádostí o dotaci a neprovedl v letech 1998 a 1999 žádné kontroly č e rpá n í poskytnutých fi na nč n í c h prostředků. - OkÚ Ústí nad Labem a OkÚ Teplice neprovedly v letech 1998 a 1999 kontroly če rpá n í dotací ve smyslu Ptí kaznich smluv. - StMBD pro vedl v roce L998 na vyžádá ni MMR kontroly u 12 dotovan ých akc í. Kontrola byla provedena např, na několika objektech Stavebn ího byto vého družstva pro Prahu 9. Kontrola nezj isti la žádné nedostatky, pro tože byla pojata pouze formálně, O tom svědčí skut e č nost. že kontrola NKÚ naopak u příjemců dotace zj istila např. nedostatky ve výbě rovém řízeni, zahájení staveb bez stavebního povolení, proplácení fak tur bez zj i šťovací c h protokolů a so upisu provedených prací. V průběhu kontroly NKU učinilo Stavební bytové dru ž stvo pro Prahu 9 kroky' k ods tra něni nedostatků. V roce 1999 SČMED ncprovcdl žádnou kontrolu. E. Nedostalky' zjištěné u příjemců dotací Kontrolou bylo zjištěno, že u příjemců dotaci na podporu bytové výstavby a bydlení docházelo k porušováni předpisů zej ména v oblast i zadávání v eř ej ných zakázek, dodržování rozpočtových prav idel a sta vcbního zákona. I. Zad ávánl veřejných zakázek a) Ustan oven í J odst. 2 zákona Č Sb., o zadádní ve řej n ých zakázek, v platném z ně ní, které stanoví:..zadavatel j e povinen vyhlásit obchodni vefejnok soktě/.. jestliže výše budoucího peněžitého závazk u

6 thtkll 2 Vhtník :"'lej"yuího kontrolního liř..dq 2001 S t ran ze smlouvy bez dan ě z pfidané hodnoty, jde-li o nemovitost, s vyjimkou nájmu, nebo o soubor strojů nebo zařízeni tvořících samostatny funkčni celek, pfesáhne Kč a v ostatních případech Kč. -, poru šili např. tito příjemci dotací : - město P ardubice nevyhlásilo obchodní ve řejnou soutěž a zadalo jednomu zájemci zakázku jako specializova nou ve smyslu 50 odst. I písm. b) vý še uvedeného zákona. její ž pln ěn! může poskytnout jediný záj emce, aniž byly pro zadáni zakázky touto formou sp l něny podminky. Předm ě tem byla výstavba 126 b. j. včetně TI lokalita Dubina a výše budoucího závazku ze smlouvy o dílo či nila 118,33 mil. K č. M č s t o pwnajalo stavební pozemky staveb ním firmám, které následn ě zajis tily proj ektovou dokumentací, stavební povoleni a ev. zaháj i ly stavebn í práce. Nás l ed ně u zavřela obec s touto fir mou smlouvu o spoluinve storství. Tímto způsobem byly úče lově vy tvoře ny podmínky k ob ejití zákona č. 199/199 ~ Sb. tak, aby stavbu moh la za háji t nebo v započaté...ý st avbě po kračova t ta sta vebn í firma. která přípravu stavby za háj ila a souča sně byla v postaveni spolu investora výstavby, na niž se podílí ve řejné pros třed ky. Mě sto tak vy l ouč i lo široký okruh možn ých záj emců přesto, že se nejednalo o spec ializovanou stavební za kázk u. ale o výstavbu obytný ch komplexů. Obdobným způsobem město postupovalo u zakázek v cen ě za dílo ve \")'ši 85A8 mil. K č (Pardubice- ul. Sokolská. bloka až C b. j.) a v ceně za dílo ve v ýš i mil. Kč (Pardubice - lokalita Závod Míru - 2~~ b. j.); - město Ko št'any nevyhlásilo obchodní ve řejnou soutě ž na dodávku projektov ých a stavebních prací ph přes t a vbě školy na bytov ý dům s cenou 33,6 1 mil. Kč : - Stavebn í bytové družstvo pro P rahu 9 nevyhlásilo obchodní ve ř ej nou soutěž na dodávku s tavebně-mont á ž ních prací na akci Mimoňská a Šluknovs ká. Nabtdky uchazečů činily vice než 20 mil. Kč. h) Usta noven í 3 odst. 3 zákona Č. 199/199.1 Sb..... platném znění, které stanovf.. Uzavřen í smlouvy na vetejnou zakázk u jiným způsobem ne! na základě obchodní veřejné soutě!.e podle odstavce 1 j e plípustné pouze pii splnění podmínek stanovenych I' části třet í tohoto zákona..., porušili příj emci dotací, kteří bcz učiněni vý zvy n čkolika zájemc ům zadali zakázku z voln é ruky, an iž byly pro toto zadání spl něny podm ínky, na p ř.: - DRUŽBA, stavební bytov ě družstv o, tak za da lo opravu balkonů ve v ýši 1.69 mil. K č : - město Nepomu k tak zadalo ' ) 'pracováni PO k územní mu řízení a vypracov áni PO ke stavebnímu povolení za cenu 600 tis. Kč ; - obec Chlumec: u zavřela ce lkem čtyři smlouvy v celkovém objemu 2. 8~ mil. K č, aniž by splnila podmínky stanoven é v č á s t i třet í zákona Č. 199 / 199~ Sb. c) V reži mu zá kona č. 199/199.1 Sb. nepostupovalo HMP. Na provedeni v ýstav by n ájemn ích by t ů a T I byly uzav ře ny v roce 1989 a 1990 hospod á řsk é sm louvy, Ve smlouvách nebyl předmět plnění řádně konkret izován a pod režim tě c hto smluv byly zařa zová ny fonnou dodatků úplně nové obchodní za kázk y. které nebyly součá s t í projektové dokumentace. Jedná se o akci CM lii t bytov ý objekt I (78 b. j.),jejiž PD byla zpracována až v roce DodržO"ání rozpočtově kázně Ustanovení 5 odst. 2 zákona Č. 516/1990 Sb., o e r a vid lecb hospodařenís rozpočto"j'm i prostředk)' České republiky a obci v České republice ( rozpočtová pravidla republiky). které stanoví: " Na konkrétní akce nebo ptedem stanovené okruhy potteb se poskytuji účelové dotace, a to za podmínek stanovených zásadami dotační politiky, Mohou bftpou žityjen na určen é úlely a podléhají ročnímu zúčtováníse státn ím rozpočtem rep ubli ky. '', porušili např. tito příjem ci dotaci: - město V)'soké Mýto nepronaja lo b. j. na kterou čerpalo státní dotaci ve výšl 320. tis. K č. jako nájemní byt. Na dobu neurčitou j i pronajalo k jinému účelu, a to jako slu žebnu misijní a charitativní i n i ci at ivě : -obec HomíJeleni poulilo čá s t dotace vevýši 1,18 mil. Kč určené na v ýstavbu 112 bytů na ')'st avbu Tl: - oh ec Chlu mec použila úče l o vo u dota c i v objemu 6 51 tis. Kč urče n o u na vybudován í bytů na výstavbn Tl. 3. Dodržodní stavebnfhn zákona a) Ustanovení 5.1zákona Č. 50/19 76 Sb o územním plánm'ání a stavebním řadu (stavebnízákon),,. platném znění, které stanoví;..stavby, j ejich změny a udriovacipráce na nich lze provádět j en podle smvebniko povoleni nebo na základě ohlášení stav ebn ímu úřadu, ", porušili příjemci dotací, kteří za háji li práce na s tavbě před vyd áním stavebního povol eni nebo před na bytimjeho právní moci. např. město Kostelec nad Čemj' mi usy. SLOVÁCKO. stavební bytové druž.<id'o, Uherské Hra d i š t ě. město Kunovice, obec C hlu mec. Stavebm bytové družstvo p ro Prahu 9. b) Ve smys lu ustanoveni 100 odst. 3 a odst. 6 zákona Č Sb., ve zn ění záko na č Sb která mj. stanoví;..ni realizaci sta veb ajejich změn... musí bit veden stavební deník... "Nálefi-tosti stavebního deníku a jednoduchého zaznamu o stavb ě, podrobnosti j ejich vedeni a využiti upraví prováděcí předpis. ", nepostupova li příjemc i dotací, kteří nezabezpečili řád né vedení stavebního deniku, např. mě sto Ústí na d La bem, město Košřany a St avební byt ové di11žst\ o pro Prahu 9. Zá pisy ve stavebním deníku nebyly poři zo vá ny denně a nebyly prokazován y v ěcn é sku teč n osti o průbě hu stavby.

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

PODPORABYDLENÍV GESCI MMR 2015

PODPORABYDLENÍV GESCI MMR 2015 DEVELOPERSKÁ INVESTICE S PODPOROU STÁTU (SEMINÁŘ STAVEBNÍHO FÓRA A SPOLEČNOSTI ENVI A. - 20. 11. 2014) PODPORABYDLENÍV GESCI MMR 2015 RNDr. Jiří Klíma (ředitel odboru politiky bydlení MMR) Program Podpora

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 732/202/2011 o cen obvyklé bytové jednotky. 1117/81, v budov.p. 1117 na pozemku. parc. 2692/48, v. p íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p. 1117 a pozemku.

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

04/22 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečení

04/22 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečení Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 77 04/22 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečení

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY...

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY... 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 1.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY...2 1.2 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE INVESTORA ADATELE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 2.1. DRUH STAVBY....3 2.2. UMÍST NÍ STAVBY.4 3. PODKLADY....4

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

Hospodaření s peněžními prostředky státního rozpočtu určenými na Program podpory úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití

Hospodaření s peněžními prostředky státního rozpočtu určenými na Program podpory úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití Věstník NKÚ, kontrolní závěry 341 10/25 Hospodaření s peněžními prostředky státního rozpočtu určenými na Program podpory úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití Kontrolní akce byla zařazena

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 Obce Morkovice - Slížany o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Obce Morkovice - Slížany -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Roto CAD 2011 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ (ArchiCAD 11 / ArchiCAD SE 2008 a novější verze) Červen 2011 l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ჷ吇 Š T áv vlá á í g m R CAD 2 A c CAD / A c CAD SE 2 8 věჷ吇ᘗ喷í v z ჷ吇 v l

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

í Á É Á Ř Ň Á í É í š í á á ě š Ú ý ů ě í á ý ř ří í í č á á ř čň á í ý í ů á í ě š á Š í čí á ě í Š Žá á č ý š á ě ě ě í ší á ů á ý š á í ý č í ě á Ú ří ě č í ýš ý ý í čň á á Ú ý ů ě á ř č čň á í ýš í

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

03/17 Prostředky Státního fondu rozvoje bydlení

03/17 Prostředky Státního fondu rozvoje bydlení Částka 2 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 149 03/17 Prostředky Státního fondu rozvoje bydlení Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kačice č. 1 ze dne 5.5.1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kačice.

Obecně závazná vyhláška obce Kačice č. 1 ze dne 5.5.1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kačice. Sbírka právních norem obce Kačice a Obecního úřadu v Kačici ročník 1999 Obecně závazná vyhláška obce Kačice č. 1 ze dne 5.5.1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU Happy Konto s.r.o. IC : 28814053 číslo:... U Lesoparku 981 250 91 Zeleneč obchodní zástupce:... zapsana v OR u KS v Hradci Kra love v odd. C, vlozka 28829 Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU A/ UDAJE

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. 570/044/2011 o cen obvyklé 1) nebytového prostoru. 444/7 a v dom.p. 444 na pozemku. parc. 377 v. íslušenství a spoluvlastnického podílu na pozemku a spole ných ástech domu o velikosti

Více

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 íslo Název ukazatele 2005 2006 Aktuální rok 2007 Zp t 2008 2009 2010 2011 2010 CELKEM Pot eby na financování akce (projektu): 50 001

Více

š ě í í í í č ý Č ý ř í č íčí Í ě š í ě í čí úč í í ě č Č í ř é í č ú Č Č Č ř ě í ří š í ř ě č ř ý Ú í í ž Ř ř ě é ě í ý č ú íí é ří é í ž ř ý é ě ří é ý ř ě é ří č é Ě Í č ý ě í ů é ě í íí ž Ůž ý ě ří

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad:

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 11/37 Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny veřejných vysokých škol

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 11/37 Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny veřejných vysokých škol Informace z kontrolní akce NKÚ č. 11/37 Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny veřejných vysokých škol Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny veřejných vysokých škol

Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny veřejných vysokých škol Věstník NKÚ, kontrolní závěry 511 11/37 Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny veřejných vysokých škol Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 PrÏõÂloha cï. 3 k vyhlaâsïce cï. 560/2006 Sb. Vzor formulá e pro záv re né vyhodnocení akce ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 Název akce : Evid. íslo ISPROFIN : pod. j.: Ú

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zá kla dn í š k ola a Ma teřs ká š kola n á měs tí In terbrigá dy, Pra h a 6, An ton ín a Čerm á ka 6

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zá kla dn í š k ola a Ma teřs ká š kola n á měs tí In terbrigá dy, Pra h a 6, An ton ín a Čerm á ka 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zá kla dn í š k ola a Ma teřs ká š kola n á měs tí In terbrigá dy, Pra h a 6, An ton ín a Čerm á ka 6 An tonín a Čerm áka 6/ 1022, 160 00 Prah a 6 - Bu ben eč Iden tifiká tor: 600 039

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

03/33 Finanční prostředky vynakládané Ministerstvem dopravy na zpracování dopravních studií

03/33 Finanční prostředky vynakládané Ministerstvem dopravy na zpracování dopravních studií Částka 3 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 311 03/33 Finanční prostředky vynakládané Ministerstvem dopravy na zpracování dopravních studií Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

š Ý š č ň č č ň č č š Ž š ň Ž Ž Ď Ů š č ň š č č č č š Ť č š Ť ň č š š Ú Í š Í ň č Č Ů ž š ň ř č č Š Úň Ž ň Ď Ž Ž ň Č Ů Í ň Ž š š Ž Ť Ů Ž ší ť Í Ů ň ň Š Ť ť Ž Ž Ů Ť Ť č š Ť Č č šč ňš Í Í ň Ž Ď č č č Í č

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Plánování jakosti na zakázkách

Plánování jakosti na zakázkách Plánování jakosti na zakázkách Ing. Václav Honejsek, CSc. V současné době je stále častějším požadavkem zákazníků při přípravě smlouvy jasné definování způsobu zajištění jakosti na zakázkách. Splnění tohoto

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

í í Č Á ý í ě ž ř é ž é ů é ů í ž é í ý é é é í é ě íě č ž ý č ž ě í ž ř í ž ý ě ř í í é í é é í ž ý č ž ř é í Ž ž é ří í ýš č ří ů í ž é ů ě í Ž ší ě ž í ž é ž ě ž ě í é ě ž í í Ž ž ý š Í č ý č ů é č

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

ú Í ŤÍ ď š ě ě ř šť Á Š É Š Ě š ě Č Č š ě é éř Í ě éč éř É šť ř é ě ý é Ž ů ů ň Č Č Č Š ř ý Ó ý š ě ý ř é ě ý Í ž š é š ě ě š ě é é ý é ě ý Ž éř Ž Š Ž ř Šť éř Í ř Č Č Č ě ý éř Í Ž ě ě ý éř Í ř šť ěř é

Více