00/23. se h v á I i I usnesením Č. 00/23 / 1.1 kontroln í zá v ě r v tomto znění :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "00/23. se h v á I i I usnesením Č. 00/23 / 1.1 kontroln í zá v ě r v tomto znění :"

Transkript

1 Částka 2 \"~ stnik :'<lejv}"uiho kontrolniho úřadu 2001 St r ana lls 00/23 Prostředkystátního rozpočtu určené na podporu bytové výstavby a bydlení Kontrolní akce byla z a řaze na do plánu kontrolní č innosti Nejvy ššiho kontrolního úřadu (dále jen ~NKÚ" ) na rok 2000 pod č í slem 00/23. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vyp raco val člen NKÚ Ing. Josef Poh l. Cílem kontroly bylo pro v ě řit poskytování podpor z hlediska dodržování ur čených podminek a vyhodnotit, zda bylo dosaženo stanoven ých c íl ů. Kontrolu provedly v období od če rvn a 2000 do února skupiny kontrolujících NKÚ z odboru životn ího prostředí a zemědét s rvi. z územních odborů střed n í Čechy, severozápadní Čechy. západní Čech)'. severovýchodní Čechy, ji žní Morava a střední Morava. Kontrolovan ým obdobím byly rok y 1998 a 1999, v případě vě c nýc h souvislost i i období ptedcházející. Kontrolovan ými osobami byly: A. Min isterstvo pro místní rozvoj (dálej en ~MM R" ) ; B. Svaz č esk ý ch a moravských bytových družstev, Podolská 50, Praha-i (dále jen ~ SČMBD"); C. vybrané okresní ú ř a dy : Okresní úřa d Ptíbram, Okresní úřad Mladá Boleslav. Okresní ů řad Praha-východ, Okresní úřad Kolín, Okresní úřad Ústí nad La~m. Okresní úřad Teplice, Okresni úřad Kar lovy Vary, Okresní úřad Plzeň-jih, Okresní úřad K latovy, Okresní úřad Pardubice. Okresn í úřad Svitavy, Okresní úřad Ústi nad Orlicí, Ok resní úřad Brnovenkov, Okresní úř ad Břeclav; D. vybraní ptímí i nve s to ř i : hlavni m čsto Praha; m ě stsk á část Praha 6; městská čá st Praha 15; město Mladá Bo leslav; město P ř íbram ; město Kostelec nad Čer nými Lesy; m ě sto Kolin; měs to Čelákovice ; město Ústí nad Labem; m ěsto Košt'any; město Krupka ; město Ka rlov}' Vary; město Nová Role; město Ostrov; město Nej dek: město Ncpomuk; město Klatovy; město Pardubice ; město Svitav)'; město Ústí nad Orlicí: m ěsto Vysoké Mj-to; město Hustopeče; město Zlín; měst o Otrokovice; město Kunovice; město Hluk ; obec Kamýk nad Vltavou, okres P říbram : obec velím, okres Kolín: obec Chlumec, okres Ústi nad Labem; obce Hostomice. okres Teplice ; obce Horní Jeleni, okres Pardubice; obec Rudoltice, okres Ústí nad Orlicí: obec Újezd u Brna; Stavební bytové družstvo v Klatovech, K lat ovy III, Bezručova 617; DR UŽB A, stavební bytové družstvo. Kapucínské nám. 6, Brno; SLOVÁCKO, stavební bytové družstvo, Uhers ké H radi št ě. Průmy slová 1U,J. : St avební bytové družstvo pro Prahu 9. Praha 8, S t ř íž kovs ká 1/29a; Petr VOcel a. s. Praha 9, Mladoboleslavská229. Ná mit ky proti kontrolním protokolůmpodalo I" kontrolovaných osob, ná mitky byly vypořádány vedoucí m i skupin kontrolují cích rozhodnutím o námitkách. Odvoláni proti rozhodnuti o námitkách proti kontrolnímu protokolu byla podána v šesti př ípadech a byla vypořádána usneseními senátu NKÚ. Sen á t N K Ú (ve složení: Ing. JosefPohl - předseda, Mgr. Marie Hošková, Ing. J i ř í Kalivoda, Ing. Petr Skála, Ing. Zdeněk Smělík - č l e nové) na svém zasedá ní konaném dne 27. b řezna 2001 se h v á I i I usnesením Č. 00/23 / 1.1 kontroln í zá v ě r v tomto znění : I. Ún Kldo kontrolovan éproblematiky V letech a 1999 bylo financováno ze státního rozpočtu celkem osm forem podpory, na zák l adě kterých stá t po skytova l finan ční pro st řed ky do oblasti bydleni. Tato finanční opatřeni měla charakter dotací nebo pří spěvků a půjček vázaných na bydl ení. Jejich účelem byla podpora obcí a jednotlivc ů při zajišťování byto vé vj' stavby a zvyš ování úrovně bydleni. Kontrola NKÚ se za mě ři l a na realizaci t řech opatření majících charakter Programů ve smyslu zákon ů o státním rozpočtu, prost řcdnícrvtmkterých byly obcim a vla stníkům družstevních bytů a domů poskytovány dotace a půjčky na výstavbu nových bytů, na oprav)' a moderniza ci stávajícího bytového fondu. včetně oprav vad panelové te chnologie, výb ěr kontrolního vzorku byl proveden s ohledem na,")'ši finančních prosttedků vyčlen ěných na tyto Programy" zákonech o státním rozpočtu a reprezentoval kontrolovanou probl ematiku na ce lém úzenúčr. Kontrole byly podrobeny: Program podpory vj sta, b~' nájemních b~1ů a technické infrastruktury ve vlastnictví ob cí (dále jen. Program VNB"). Program oprav bytcvěbe fondu (dále j en,.prog ra m oprav"), Program posk~10\'áníst átních p ůj ček na op ravy, modernizaci a rozšíření bytov ého fondu (dále jen " Prog ram p ůj ček"). Na podkladě podmínek P rogramu VNB byla obcí m poskytována finanční podpora prostřednictv ím ú čelev ých sys t émový c h invest i ční ch dotací na výstavbu n á jemnich by t ů fo rmou no vostavby, půd ni vestavby. stř eš ní nástavby a rekonstrukce nebytových prostor na byto vé a k vybudování tec hn ické in fr astruktury. Tyto dotace umožnily obcím za hájit novou bytovou výs tavbu

2 Čásfkll 2 \'isfn ík :'Iie j"yhí ho kon t r oln íh o iiřllldq 2001 Sttanlll 116 cca 9 tis. byt ových jednotek (dále jen..b. j:') v roce 1998 a cca II tis. b.j. v roce Program VNB vymezil výší dot ace dle jednotlivých forem, a to od 200 tis. Kč do 320 tis. Kč na b. j. Na V)' stavb u technické infrastruktury (dá le jen.,tl' ) bylo určeno max. 50 tis. K č na jednu budoucí b. j. Ce lková dotace mohla č i n it max. 50 % investič ních nák l a dů u jednot fivých akcí. Kontrolo u byly prověře ny inves tični akce o fina nč ním objemu 1,6-l- mld. Kč, z toho státní dotace čini la 767,89 mil. Kč. Cílem pod pory poskytované obcím a bytový m družstvům z Programu oprav pro roky 1998 a 1999 formou přímé finančn í dotace bylo pomoci vla st n í k ům bytových domů a bytu postaven ých pa ne lovou technologi í při nezbyt ných op ravách nej záva žněj ší c h vad způ sobujících havarijní stav domů. Podpora byla pos kytová na fonnou p ř í m é neinvesti čn í dotace a její výše nesměla překročit 50 % rozpočtovýc h nák la dů (dá le j en.,rn "") na provedení op ravy. Mohla b) t pou žita pouze na opravy vad bezp rostředně oh rožujících stabilitu domu, jeho částí a bez pečnost a zdraví osob. Předmětem opravy mohla být statická porucha základů, nosných stěn. obvodového plášt ě, balkónůa lodžií. stropních a střešních čás ti, atík. Oprava mohla být provedena injektáží, vým ěnou nebo sanací ko n st rukčních částí. opravou spár a trh lin. odstra ně ní m a opravou zko rodované vý ztu že betonu, nez bytným uvedení m místa opravy do původního stavu. Kontrolou b)'ly prověřeny akce v objemu 148,77 míl. Kč, z toho či n ila státní dotace 46,6 3 mil. Kč. Z P rogramu půjček byly poskytovány návratné finan ču í v ýpomoci - bezú ročné p ůj čky obcím k podpoře úsilí v last níků dom ů a byt ů o zlepšeni stávajícího stavu bytového fondu a jako pomoc při od s t raňováni za nedbanosti bytového fondu. P ůj čka umožnila poskytovat prost ředni ctvím obcí zvýhodn ěn é úvěry maj itelům obytných budova byt ů. Státní půjčka, ze které obec vy tvá ří účelový fond. je splatná jed no r ázově do 10 let od jej ího poskyt nutí. Kontrolou byl prověřen finanční obje m 73,99 mil. Kč. Uvedené dotace a půjčky byly uvol ň ov á ny z kapitoly státního rozpoč tu č Ministerstvo pro místní rozvoj. M1vlR je dle zákona Č. 2/ 1969 Sb. o zřízení ministe rstev a jiných ústředních o rgánů státní správy České republik)', ve zně ni zákona Č. 272/ 1996 Sb.,,, ůstrednim orgánem st átní správy ve věcech regionální politiky, včetn ě regionální podpory podnik ání, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu ". MMR dále " spravuj e finančníprosttedky určen é k zabezpečování politikybyd lení a regionální politiky státu". Ko ntrola na M1vlR byla za m ě řena na soulad Programů s koncepcí bytové politiky. na zp racová ní strategie jednotlivý ch Program ů. stanovení je jich účelu a cíle a na stanove ní kritérií pro přidělení dotace č i návratné finanční výpomoci. Dále bylo kontrolováno stanovení podmínek pro uvolňová n í finanč n ích pro středků ze stá tního rozpočtu. Kontrola byla za mě řena i na úč innos t kontrol ní ho systému MM R. Na okresních úřadech (dá le jen ".O kú- ) a SČMBD byla kontrola zam ě řena na pl něn í povinn ostí vyplývaj í cíc h z uzavřených přikaz ních sm luv, ve kterýc h se OkÚ a SČMBD zavázaly p řij íma t a evidovat žádosti o poskytnutí pod por a kontrolovat če rpá ni fi nančních p ro st řed k ů. Na zá kla dě těchto smluv MMR poskytovalo dotace a půjč ky p ř íjemc ům prostřed nictv ím OkÚ, u Prog ramu oprav ta ké prostřed n ictví m SeMBD, poku d žadate lé - bytová družstva - jsou členy SeMBD. na plnění U příjemců dot ace byla kontrola zamě řena podmínek Programu. použiti dotace k dan ému úč elu. zadáváni ve řej nýc h za kázek a na zabezpeče ní inves torskoin ženýrsk éči nnosti, včetně uzavír án! sm luvních vztahů. Vzhledem k lomu. že v roce 1997 doko nči l NKÚ kont rolu č. 96/45.. P rost ředky státniho rozpočtu na podporu by tové výstavby". která prok ázal a ř a d u nedo st at ků i v č i n nosti MMR, byla kontrola zaměřena i na úči nnost př ijatých opatřen í k odstra něni nedosta tku. Výše fi na nčních p rostředk ů ur čených na ko ntrolované Progra my v letech 1998 a 1999, včetně jejich čerpání v kontrolovan ém období: Rok 1998 (v mil. Kč) Rozpočet schválený Rozpočetupravený Sku tečnost k % pl nění 1998 PnmramVNB L3~ Proeram oprav 2~O 2 ~O HlO Proeram uůiček loo Rok 1999 (v mil. Kč) Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnostk % plnění 1999 Prm~ramVNB H80 3 3%, ~ 99.5 Proeram ODra" ~20 ~20 ~ l 9. 9~ 3 loo Pro tram nůiček loo

3 t,htb 2 VhtDik :"I"ej"" Uiho kontrolnlho útadu Strana 11 7 II. Kontrolou zjištěné skutečnosti A. Systémové nedostatky zjištěné na MMRpii realizaci Programu výstnb)" nájemních bytů a) Nedostatečná činnost MMRjako správce P rogramu VNB. MMR neusměrňovalo použití fina nč ních pro středků d ife rencovaně se zřetelem na po třeby reg i onů a na základč kritérií sta novených k ř eš eni na l éhavých potřeb s ohledem na za městna nost, dopravu a perspektivu rozvoje oblasti s přihlédnutím k ekonomickým akt ivitám v regionech. Vý bě r akcí byl prováděn p lo šně na zá kla dě rozhodnutí hodnotitelské meziresortní komise, Kritériem byla pou ze úplnost p ředlo ž en ých do k ladů prokazujících stupe ň připra venost i akce a doporučen í místně p říslušného OkŮ. Podmínky Programu VNB však nestanovují p ř íjemcům dotací povinnost předložit dokladyjednoznačně pro ka zujici připravenost stavby včetně finančního zabe zpe č e n í. V řadě př ípadů MMR pos kytlo dotace i příj emcům, k t eř í nem č li fádn ě dol oženu p řipravenost stavby, např. doklady prokazuj ící vlas tnictví k pozemk ům, stavební povolení an i projektovou dokument aci (dá le jen..pd") ověřenou stavebním ú řa d em, a kte ří nep roved li v ůbec nebo provedli c hybně výbě rové ř t zc n l na dodavatele stavební ch prací. b) MMR umožnilo obcím použít státní dotaci i na výstavbu b)1ů. které po dokončení nejsou '" jejích,"lastnictví, Zákony o státním rozpočtu na roky 1998 a 1999 byly finanční pros t ředky určeny na zabezpečení výs tavby nájemních bytů ve vlas tnictví obcí. Progra m VNB předpok ládal " podpo fit novou bytovou vystavbu tak. aby zaj i šťovala nabídku voinych by t ů... a jejich dostupnost pro nej širš í"rsny ohyvate ístva", Dle ProgramuVNB mě l b ýt z aj iš t ě n rozhodující vliv obce na zabezpeč e ní nájemního bydlení po dobu 20 let. Pro případ realizace stavby formou sdružen ých pr ostředků však Program VNB nestanovil obcí m procentuální výši vlo žených vlastních finančních prostředků tak, aby tato podmínka mohla být spl ně n a, Obce, které nevlo žily do bytov é výstavby vlastní finančn í p rost ř edky, ale pouze státní dotaci a finančn í pro středky jiných inve storů. se staly rnenšínovýmí spoluvlastníky bytových domů. Spo luinvestory byli j ednot Iivi obča né. ev. občané sdruž ení do bytov ých družstev vzniklýc h za úče lem výstavby nových. státem dotovaných b ytů. V podsta tě se jednalo o skrytou formu prodeje bytů ještě před jej ich dokončením. Tím, že MMR tento postup obcím um ožnilo, nepo stupovalo v souladu se zákony o státním rozpočtu na roky 1998 a n eboť ne zab ezpe či lo vý stavbu nájemních byt ů ve vlas tnic tví obcí tak, jak zákony p ředepi suj í. Spoluínvestor, který se na invest icí podílí vyš ší finan ční čá stkou nežli obec. je zá roveň nájemcem a budoucím majit elem bytu, který neumožni obci vo lně s bytem dis ponovat. Smlouvy o sdružení inve storů obsa hují pod mínk u o nepř evod í telno st i vlastnictví domu nebo bytu pořízeného s použitím státní dota ce po dobu 20 let od kolaudace stavby na jinou osobu, avšak vzhledem k vě tš i novému spol uvla st nictv í domu nebo bytu da lším subjektem se jedná o ustanovení formá lní a obti žně uskutečnite lné. Obce \'ložily \"mnoha případechstátní dot aci na v)' stavbu bytů, se kterj'mi již nemohou volně disponovat. Za přímé finanční podpory občanů postavily zejména družstevu! byt)",nikoli v b)1j ve vlastnictví obcí ve Sffi):Slu zákonů o státním rozpočtu. Obce se tak staly men šinovými spolu\'lastník)' objektů, ve kterých budou obtížně zabezpečovat nůj rozhodující vliv tak. j ak předpokládal Program VNB. Např.: - Mě sto Otrokovice u zavřel o dohodu s Bytov ýmdru ž stvem Lípa o stanovení spoluvlastnických podílů bytového domu. Městu nále ží ideální 2/5, družstvu ideální 3/5, Č l e nov é dru žstva zaplatili za b)1 3+ I vč e t ně pří sl ušného podílu na spo leč n ý ch čás tec h domu část ku 727 tis. K č. Přesto, že k prodeji by t ů mů že dojít nejdříve až za 20 let, obec nem ů ž e s byty voln ě di sponovat. nebol'..nájemnici' j iž byty zaplatili. - Obec Újezd u Brna uzavřelas občan)'..smlouvu o půjčce na zajiště ni ' ) 'stavby bytu. jeho následném nájmu a smlouvu o budoucí kupní sm l ouv ě na prod ej tohoto bytu", Občan se zavázal obci bezú ročn ě půj č it v prů měru 622 tis Kč. Přest o. že k prodej i bytů mů že dojít nej dříve až za 20 let, obec nem ůže s byt)" voln ě disponova t, neboť..nájemníci" již byt)" zaplatili. - M ěs t o Mladá Boleslavse sdružilo s firmou INTERMA za účel em výstavby b. J. s tím, že m ěsto vloží do výst avby pouze finanční p rost ředky ve v ýši poskytnuté stát ní dotace, tj. 91 mil. Kč, a INTERMA vloží cca 198 mil. Kč. Firma INTERMA p řeved la ná s ledně svá práva a povinnosti na bytové dru žstvo MB OMEGA. které uzavírá s družstevn íky s mř o u vjr o přid ělení dru ž stevní b. j. a stanoven! povinnosti složení č le ns k é ho "k ladu a následujících měsíčních splátkách, které budou provád ěny po dobu 20 let od uzavře n í smlouvy, Po s p l ně n i všech povinností člena d r užs tva v ů č i MB OMEGA bude družstevní jednotka převedena do jeho osobního vlastnictv í. Měs t o uzavřelo s tímto bytov ýmdružstvem..sm louvu o úplatném p řiděleni" 16 b. j, za celkovou čá stku tis. K č. Ač k ol i v byla státní dota ce poskytnuta na 246 b. j. bude město využívat pouze 16 b. j. jako nájemní byty. - Město Nová Role uzavíralo s občany nájemní smlouvy a budoucí smlouvy o prodeji bytů, podle kterých obča né k rom ě plnění za služby spojené s nájmem bytu hradili splátky kupní ceny. - Město Nej dek uzav íralo kromě nájemních smluv také smlouvy o finanční s polu úča st i na výs ta vb ě bytů v p ůdn í ch vestavb ách. - Město Karlovy Var): uzavřelos občany nájemní smlouvy a budoucí smlouvy o koupi bytu. Budoucí kupující zaplat il p řed podp isem smlouvy č ást kupní ceny ve v}'ši desítek až statisícu K č a zbylou čá s t sjedna né kupní ce ny bude hr adit v měsíční c h splátká ch. Nájemce tak mimo vlastniho nájemného hradí i splátky kupní ceny.

4 tht ka 2 Vhtn ík :"iejvyiiího kon t rolního úřa d St rana 1 18 c) MM R nevymezilo jednoznačně zp ůsob..doložení vlastních finančních zdrojů obcí", MM R nepožadova lo průkaz n é doložcní vlastnich fina n čnich prostředků. např. doložením příslibu úvěru či ú věrov é smlouvy, a roz hodovalo o přid ělení dotace bez t ěchto dokladů. ale pouze na podkl adě čestné ho prohlášení žada tele o zajištění fi na n č n ích prostředků, Dů sledkem bylo, že inve stor (stavebník ) vyče rpa l stá tní dotaci. další fi nanční p ro s t ře dky nevložil. stav ba nebyla v termi nu dokonče na. eventueln ě byla pozastavena a vyžádala si dal šl náklady na zabezpečení z dův od u přeru šen i výstavby. Např.: Ve smlouvě o sdružení za úč el em výstavby 777 nájemnich b)1ů se hlavni měsio Praha (dále jen ~HMP" ) zavázalo poskyt nout finan čn í p ros t ředky ve vý ší 2-l8,64 míl. K č a spol ečnost PetrVocel a. s., 895,20 mil. Kč. V roce 2000 uh rad ila spo lečnos t Petr Vocel a, s., fakt ury pouze ve v ýši cca 6,4-l mil. Kč. z toho 800 tis, Kč činily náklady na p řeru šen í stavb y. Od b řez na 2000 nebyly proto sta veb ni práce provádě ny dle ha rmo nogramu a stavba byla prakticky zastavena. Dokončen í stavby v termínu do 12/0 I je ohroženo, Nedodržení platebni kázně ze strany společnosti Petr Vocel a, s.. můževe svém důsledku vyvolat po žadavek na dofinancován í akce z ro z poč tu HMP, Firma Pet rvocel a. S" měl a dle sm louvy o sdružen í finančn ic h p rost ředk ů na vybudováni Tl ke stavbě.výstavba bytových jednotek, zahra dní čtvrť Nad Krá lovnou" poskytnout 39,97 mil. K č. V roce 1999 uhradilo HMP faktury ve výši cca 38,8-l mil. Kč, čímž byla stá tní dotace vyčerpá na, V roce 1999 či nily fi nanční prost ř edky vložené spo lečnos ti Petr Vocel a, s. pouze cca 2,3-1. mil Kč a k 24, 11, 2000 cca 3,10 mil. K č. Termín dokončeni 12/99 a ni jeho následné prod lou žení do 12/00 nebyl dod r žen, Stavba nebyla dokončena ani v d obě u za v řen í kontrol y NKU, - Město Mladá Boleslav v žádosti o pos kytnutí dotace uved lo. že finan č n í p ro s tředky na výstavbu bytového domu budou zabezpeče ny uzavřením smlouvy o sdružen í prostředků s firmou INTERMA. Tato firma fi nanční prostředky" plné v ýši, tj, 198,30 míl. Kč. neposkytla a p ř eved la práva a záva zky na bytové družstvo MB OMEGA, které uzav ře lo s Českomo ravsko u hypot eční ba nkou. a, s, smlouvu o poskytnu t! hypotečního ů v č ru na dostavbu 246 b. j. V d ůsl edku takto prováděného fi nancováni nas tala s kuteč nos t, že se objekt vybudevan}' za spo luúčasti prostředku st átního rozpočtu (poskytnuté dotace) stal p ředm ě t em zástavního práva ve prospěch Česko moravské h ypot ečn í banky, a, s.. ke krytí hypoteč ního úvěru družstva MB OMEGA. B. Systémové nedostatky zjištěné na MMR při realizaci Programu oprav a) Nedcstatečn á koncepční a metodická čínnost. Dle Koncepce bytové po litiky zpracované MM R v roce 1999 tvoří panelové objekty 3 1 % bytového fondu ; to p ř eds tavuj e cca 1,2 mil. bytů postavených pan e lovou technologií. MMR nezpracova lo proje kt stanovují cí st rategii pro opravy vad panelových d omů zohledň ující jejich živo tnost a její efektiv ní prodloužení opravou č i tec hnickým zhod noce ním, nezpracoval o fi na nční rozvahu ani ča sový harmonogram. Pro účelné a hospodá rné vynaložení fi nančn í podpory ze státního rozpočt u MM R nezaji stilo zprac ová ní ana lýzy vad pane lovýc h obj ektů dle jcdnottívýcb konstrukčních soustav včetně návrhu na jejich odstra nění pře s to. že se j edná se o typové konstrukce reali zované na celém území ČR, b) MMRjednO'Lnačně nel)meziloobsah dokladové části. která byla součálltí žádosti o dotaci. Ko mise MMR j me novaná mi nistrem rozhodovala o přl d člen í dotace a její výši na podk ladě informaci. jej ichž úroveň nebyla srovna telná, p ři čemž některé doklady žada telů byly nedos tateč né až zavádějící. Jedním z kritérií byla z ávažnost vady a komplexnost sanace, MMR rozhodova lo o přid ěle n í dotace i na podk ladě žádos tí o dotaci. které nebyly doloženy PO ověřenou stavebním úřa dem, vyda ným stavebním povolením, neby ly dolože ny podrob né průzkumy a statické V)' POčty. MMR poskytovalo dotaci i na podkl a dě popisu stavebně- tech nického stavu objektu, an iž je d noznačně stanov ilo, kdo je op rá vně n provádět toto stavebně -technické posouzení vče tn ě charakteristiky vad panelový ch do mů. zda na př, soudn í zn alec v obo ru oce ňová ni staveb. autorizovaný Inžen ýr v oboru pozemní stavby. v oboru sta tika a dynamika staveb nebo expertní ka nceláře, Dalšími kritérii byl)' rozpočtové náklady stavby a podíl nákl adů op ravy na 1 b. j. Finan ční požadavky žadatelů byly doloženy rozpočtem, souhrnným rozpoč tem čí odhadem nákladu, V p tl pad ě. kdy žádost obsahoval a pouze o rientačn í rozpoč et bez uveden í položek nebo byly roz poč tové nák lady stanoveny odha dem. nebylo mož no zjistit. na jaké práce a dodávky bude dotace použita a zda bude použita v souladu se z ně n ím Progra mu oprav, U n ěkt e r é ho druhu proveden ých oprav. jako nap ř. u sanace schod išťov ý ch lod ži í. je..p očet opra vených bytových jednotek" j ako dal ší kritérium pro rozh odo ván í kemíse založeno na údaj ich velmi uep ř e sn ý ch. c) MMRposk)1onlo fmanční dotaci i na p ráce a dodávk'l. které nebyly v souladu s Programem eprav. Program op rav stanoví. že vý še dotace nesmí přek roč i t 50 % RN a podpora může být použita pouze na opravy vad bezp rostředně ohrožuj ících stabilitu dom u. jeho částí a bezpečnost a zdraví osob, Do zák ladu pro výpočet 50 % podílu dotace byly v mnoha případech nespr ávně za hrnuty ná klady na zatep leni objektu a náklady na nenosné konstrukce, V rozporu s Programem op rav byly dotace poskytnuty nap ř. na úpravu sok lu. osa zení věšáků na prádlo. osazení balkónových dveří Euro. zá m ečnické opravy oken. zasklení oken. zateplení bytov ých domů. úpravu oken p řídavn ým sklem, v ýměnu

5 Častka 2 \ 'htník :'i e j vy U íh o kontrolního qřadu 2001 Strana I J9 vstupních prosklených stěn, úpravu markýz nad vstupy, zateplení stropů v suterénu a ve spo leč n ý c h prostotách prvního nadzemního podlaží, Po odečtení těcht o nákladů a ponechání pouze RN na opravy vad ve smyslu Programu oprav pa k výše finanční dot ace č i n il a více než 50% RN. MMR poskytovalo dotaci i na dodatečné zateplení obvodového pláště, tedy na technické zhodnocení objektu, Zdrojem finanční úhrady měly být v tomto p ří pa dě investiční prostředky', niko liv neinvest i čn í dotace. Tito příjemci dotace byli navíc zvý h odně ni, neboť v rámci přiděleni dotace na odstraněni "ad kon s t rukční c h části vyř eš il i i otázku úspory ná kl a dů za vyt ápěn í. Fi na n č ní č á stky na zatepleni objektů se pohy bovaly v rozmezí stovek tisíc Kč až několika milion ů Kč. Při tom na řešení problematiky zatepleni objektu byl vytvo řen ve stá tním rozpočtu j iný program ( zabezpečen)' Ministerstvem průmyslu a obchodu) a uvedené Programy nebyly vzáje mně koordinovány. C. Nedostat ky zjištěné při realizaci Programu p ůj ček a) MMR v Programu nestanovde termín. do kterého je nutno půjčku použít, anebo nevyužitou vrátit. Obcím je umožněno, aby ne čerpané finanční prostředky byly uloženy na účtec h a navíc byly úročeny, Nemohou však být použity jinými obce mi, které o půjčku maj í zájem. b) MMR akceptovalo postup HMP, kterj' byl v rozporu s ustanovenfm Programu půjček. HMP nevydalo obecně závaznou vyhl ášku obce ve smyslu tohoto Programu, ale pouze Pravidla Fondu pro obnovua modernizaci bytového fondu (dálejen,.f OMBF"'). Městské části HMP tak nernají zpracovánu koncepci na využ í vání půjček z fombf a HMP nem á o re áln ých potřebách informace. Něk teré městské čás t í žádaj í o p ůj čky a po p ři dě len í dotace od svých žádostí odstupují, č ímž blokují vyčleněné finan ční prostředky pro další zájemce. D. Nedestatky kontroínlho systé mu MMRjako správce rozpočt o vé kapitoly nep rov ádě lo d ůsledně kontrolu poskytnutých fi nančních dotací ani nevyužívalo možno sti san kčních postihů vůč i příjemcům dotace, k t eří porušili podmínky Prog ramů. Přestože u Programu VNB určilo MMR p říjemcům dotace záva zný termín pro závěreč né vyhodnocení akce. p lněn í této podmínky nevy žadovalo. MM R pak nebylo schopno provádět kontrolu konečného vynaložen í fi nan č n í ch prostředků. plnění podmínek Programu VNB a vyhodnocen! ú čelnosti a hospodárnosti vynaložených prostředků státního rozpočtu, Objem nezkontrolovan ých finančních prostředků ze státního rozpočtu vynaložených v letech 1998 a 1999 na dod ávky a práce u dokon čen ý ch ak cí či n il cca 3, -1- mld. Kč a p ředstavo va l výstavbu cc a 8 tis. dok on č ených b yt ů, MMR pou ze přenes lo kontrolu na podkladě příkaz ruch smluv na OkU a SČMBD, které se na podkladě smlouvy uzavřené s MM R zavázaly ke kontrole plnění podmínek Prog ramů. Kon trol ni systém je ne ú činný. protože kon tro la neni prováděna důsledně. Některé OkÚ neplnl pod mínky pňkaznt sm louvy vůbec nebo je pln í pouze formálně. Např. : - OkÚ Mladá Belestav nepro vcdl kontrolu nak ládání s fi nanč ními prostředky ur čenými na vý stavbu b.j. včetně Tl. - OkÚ B řeclav nevedl v rámci Programu VNB řádně ev idence žádosti o do tací. Nezpracova l uce lený přehled o celkovém počtu přijatých žádostí " daném roce ajejich následném pohy bu. o vyříz e ni žádost í. případ ně evidenci tzv. neu spokojených žadatelů o do taci. Povinnost vyjádřit se k podaným žádostem OkÚ neplnil a neprovedl dosud žádnou kontrolu v oblasti hospodařen í s prostředky fond u obcí. - OkÚ Brno-venkov nepředávalprovedená kontrolní zjištění MMR. Evidence přija tých žádostí o dotaci v rámci Programu VNB byla vedena ncpřcht cdn č. Kontrolní či nn o s t OkÚ byla nedostatečná. Při kontrole výstavby TI pro 20 b. j. v obci Újezd u Brna OkÚ nezj istil porušení podmínek pro poskytnutí dotace a ak ceptoval č e r pání dotace nedoložené průka znými doklady, Kon troly " rámci Programu p ůj č ek OkÚ dosud ncprov ád čl. - OkÚ Plzeň-jih d ůsledně nevedl evidencí žádostí o dotaci a neprovedl v letech 1998 a 1999 žádné kontroly č e rpá n í poskytnutých fi na nč n í c h prostředků. - OkÚ Ústí nad Labem a OkÚ Teplice neprovedly v letech 1998 a 1999 kontroly če rpá n í dotací ve smyslu Ptí kaznich smluv. - StMBD pro vedl v roce L998 na vyžádá ni MMR kontroly u 12 dotovan ých akc í. Kontrola byla provedena např, na několika objektech Stavebn ího byto vého družstva pro Prahu 9. Kontrola nezj isti la žádné nedostatky, pro tože byla pojata pouze formálně, O tom svědčí skut e č nost. že kontrola NKÚ naopak u příjemců dotace zj istila např. nedostatky ve výbě rovém řízeni, zahájení staveb bez stavebního povolení, proplácení fak tur bez zj i šťovací c h protokolů a so upisu provedených prací. V průběhu kontroly NKU učinilo Stavební bytové dru ž stvo pro Prahu 9 kroky' k ods tra něni nedostatků. V roce 1999 SČMED ncprovcdl žádnou kontrolu. E. Nedostalky' zjištěné u příjemců dotací Kontrolou bylo zjištěno, že u příjemců dotaci na podporu bytové výstavby a bydlení docházelo k porušováni předpisů zej ména v oblast i zadávání v eř ej ných zakázek, dodržování rozpočtových prav idel a sta vcbního zákona. I. Zad ávánl veřejných zakázek a) Ustan oven í J odst. 2 zákona Č Sb., o zadádní ve řej n ých zakázek, v platném z ně ní, které stanoví:..zadavatel j e povinen vyhlásit obchodni vefejnok soktě/.. jestliže výše budoucího peněžitého závazk u

6 thtkll 2 Vhtník :"'lej"yuího kontrolního liř..dq 2001 S t ran ze smlouvy bez dan ě z pfidané hodnoty, jde-li o nemovitost, s vyjimkou nájmu, nebo o soubor strojů nebo zařízeni tvořících samostatny funkčni celek, pfesáhne Kč a v ostatních případech Kč. -, poru šili např. tito příjemci dotací : - město P ardubice nevyhlásilo obchodní ve řejnou soutěž a zadalo jednomu zájemci zakázku jako specializova nou ve smyslu 50 odst. I písm. b) vý še uvedeného zákona. její ž pln ěn! může poskytnout jediný záj emce, aniž byly pro zadáni zakázky touto formou sp l něny podminky. Předm ě tem byla výstavba 126 b. j. včetně TI lokalita Dubina a výše budoucího závazku ze smlouvy o dílo či nila 118,33 mil. K č. M č s t o pwnajalo stavební pozemky staveb ním firmám, které následn ě zajis tily proj ektovou dokumentací, stavební povoleni a ev. zaháj i ly stavebn í práce. Nás l ed ně u zavřela obec s touto fir mou smlouvu o spoluinve storství. Tímto způsobem byly úče lově vy tvoře ny podmínky k ob ejití zákona č. 199/199 ~ Sb. tak, aby stavbu moh la za háji t nebo v započaté...ý st avbě po kračova t ta sta vebn í firma. která přípravu stavby za háj ila a souča sně byla v postaveni spolu investora výstavby, na niž se podílí ve řejné pros třed ky. Mě sto tak vy l ouč i lo široký okruh možn ých záj emců přesto, že se nejednalo o spec ializovanou stavební za kázk u. ale o výstavbu obytný ch komplexů. Obdobným způsobem město postupovalo u zakázek v cen ě za dílo ve \")'ši 85A8 mil. K č (Pardubice- ul. Sokolská. bloka až C b. j.) a v ceně za dílo ve v ýš i mil. Kč (Pardubice - lokalita Závod Míru - 2~~ b. j.); - město Ko št'any nevyhlásilo obchodní ve řejnou soutě ž na dodávku projektov ých a stavebních prací ph přes t a vbě školy na bytov ý dům s cenou 33,6 1 mil. Kč : - Stavebn í bytové družstvo pro P rahu 9 nevyhlásilo obchodní ve ř ej nou soutěž na dodávku s tavebně-mont á ž ních prací na akci Mimoňská a Šluknovs ká. Nabtdky uchazečů činily vice než 20 mil. Kč. h) Usta noven í 3 odst. 3 zákona Č. 199/199.1 Sb..... platném znění, které stanovf.. Uzavřen í smlouvy na vetejnou zakázk u jiným způsobem ne! na základě obchodní veřejné soutě!.e podle odstavce 1 j e plípustné pouze pii splnění podmínek stanovenych I' části třet í tohoto zákona..., porušili příj emci dotací, kteří bcz učiněni vý zvy n čkolika zájemc ům zadali zakázku z voln é ruky, an iž byly pro toto zadání spl něny podm ínky, na p ř.: - DRUŽBA, stavební bytov ě družstv o, tak za da lo opravu balkonů ve v ýši 1.69 mil. K č : - město Nepomu k tak zadalo ' ) 'pracováni PO k územní mu řízení a vypracov áni PO ke stavebnímu povolení za cenu 600 tis. Kč ; - obec Chlumec: u zavřela ce lkem čtyři smlouvy v celkovém objemu 2. 8~ mil. K č, aniž by splnila podmínky stanoven é v č á s t i třet í zákona Č. 199 / 199~ Sb. c) V reži mu zá kona č. 199/199.1 Sb. nepostupovalo HMP. Na provedeni v ýstav by n ájemn ích by t ů a T I byly uzav ře ny v roce 1989 a 1990 hospod á řsk é sm louvy, Ve smlouvách nebyl předmět plnění řádně konkret izován a pod režim tě c hto smluv byly zařa zová ny fonnou dodatků úplně nové obchodní za kázk y. které nebyly součá s t í projektové dokumentace. Jedná se o akci CM lii t bytov ý objekt I (78 b. j.),jejiž PD byla zpracována až v roce DodržO"ání rozpočtově kázně Ustanovení 5 odst. 2 zákona Č. 516/1990 Sb., o e r a vid lecb hospodařenís rozpočto"j'm i prostředk)' České republiky a obci v České republice ( rozpočtová pravidla republiky). které stanoví: " Na konkrétní akce nebo ptedem stanovené okruhy potteb se poskytuji účelové dotace, a to za podmínek stanovených zásadami dotační politiky, Mohou bftpou žityjen na určen é úlely a podléhají ročnímu zúčtováníse státn ím rozpočtem rep ubli ky. '', porušili např. tito příjem ci dotaci: - město V)'soké Mýto nepronaja lo b. j. na kterou čerpalo státní dotaci ve výšl 320. tis. K č. jako nájemní byt. Na dobu neurčitou j i pronajalo k jinému účelu, a to jako slu žebnu misijní a charitativní i n i ci at ivě : -obec HomíJeleni poulilo čá s t dotace vevýši 1,18 mil. Kč určené na v ýstavbu 112 bytů na ')'st avbu Tl: - oh ec Chlu mec použila úče l o vo u dota c i v objemu 6 51 tis. Kč urče n o u na vybudován í bytů na výstavbn Tl. 3. Dodržodní stavebnfhn zákona a) Ustanovení 5.1zákona Č. 50/19 76 Sb o územním plánm'ání a stavebním řadu (stavebnízákon),,. platném znění, které stanoví;..stavby, j ejich změny a udriovacipráce na nich lze provádět j en podle smvebniko povoleni nebo na základě ohlášení stav ebn ímu úřadu, ", porušili příjemci dotací, kteří za háji li práce na s tavbě před vyd áním stavebního povol eni nebo před na bytimjeho právní moci. např. město Kostelec nad Čemj' mi usy. SLOVÁCKO. stavební bytové druž.<id'o, Uherské Hra d i š t ě. město Kunovice, obec C hlu mec. Stavebm bytové družstvo p ro Prahu 9. b) Ve smys lu ustanoveni 100 odst. 3 a odst. 6 zákona Č Sb., ve zn ění záko na č Sb která mj. stanoví;..ni realizaci sta veb ajejich změn... musí bit veden stavební deník... "Nálefi-tosti stavebního deníku a jednoduchého zaznamu o stavb ě, podrobnosti j ejich vedeni a využiti upraví prováděcí předpis. ", nepostupova li příjemc i dotací, kteří nezabezpečili řád né vedení stavebního deniku, např. mě sto Ústí na d La bem, město Košřany a St avební byt ové di11žst\ o pro Prahu 9. Zá pisy ve stavebním deníku nebyly poři zo vá ny denně a nebyly prokazován y v ěcn é sku teč n osti o průbě hu stavby.

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

Překlady 1/5 14, ,7 1,62

Překlady 1/5 14, ,7 1,62 Překlady 1/5 Po uži tí Ci helné pře kla dy Porotherm KP 7 se po uží va jí ja ko pl ně nos né prv ky nad oken ní mi a dveř ní mi otvo ry ve zdě ných stě no vých kon struk cích. Vý ho dy pl ně sta tic ky

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Věstník NKÚ, kontrolní závěry 289 10/18 Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY)

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY) PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT Poskytování dotací z rozpočtu města Letovice se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Více

SMLOUVA O SDRUŽENí. Bytové družstvo LADA. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném

SMLOUVA O SDRUŽENí. Bytové družstvo LADA. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném SMLOUVA O SDRUŽENí níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely :, ) Město: Česká Lípa Zastoupené: starostou města p. Petrem Skokanem Se sídlem městského úřadu : Česká Lípa, nám. T.G. Masaryka č. p. 1 IČ:

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O:

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Zastupitelstvo obce

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti, nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala pokračovat v této činnosti i v dohledné

Více

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Článek č. I Rozsah působnosti Pravidla pro financování příspěvkových organizací (dále jen organizace ) platí pro všechny

Více

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A.

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A. Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (dále jen jako město ) vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen jako ZÁKON ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku Obsah Úvodem... 9 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by... 11 1.1 Obsah a úko ly tech nic ké pří pra vy vý ro by... 11 1.1.1 Kon strukč ní pří pra va vý ro by... 11 1.1.2 Te chno lo gic

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry. Návrh rozpočtu obce na rok 2016. Textová část

Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry. Návrh rozpočtu obce na rok 2016. Textová část Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry Návrh rozpočtu obce na rok 2016 Textová část Rozpočet obce je finanční plán, jímž se řídí její hospodaření. Je sestavován na období jednoho kalendářního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Příjmy fondu

Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Příjmy fondu OBEC BRUMOVICE Vyhláška č. 22/2000 O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení obce Brumovice v rámci programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 10.6.2011 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 10.6.2011 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 10.6.2011 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů, 14 občanů, 5 hostů. Veřejné zasedání zahájil

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5998-2 / 2016

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5998-2 / 2016 - 1 - Ing. Bohuslav Štencl oceňování nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK č. 5998-2 / 2016 o ceně nemovitosti - Objednavatel posudku: Účel posudku: Posudek vypracoval: bytové jednotka č. 729/8, s podílem na

Více

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014,

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014, Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce v Bolaticích, konaného dne 23. června 2014 v 18:00 hodin v Obřadní síni OÚ v Bolaticích OUBOL/1350/2014 89/28 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání bere

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. HS 31/2015. podle 10a zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. HS 31/2015. podle 10a zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky IČO: 70890366 DIČ: CZ70890366 bankovní spojení:

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 (NOVELIZOVANÉ ZNĚNÍ) Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje: Čl. 1 Předmět

Více

Návrh na na ízení exekuce s vysv tlivkami. Tento návrh lze pou ít na v echny p ípady na ízení exekuce.

Návrh na na ízení exekuce s vysv tlivkami. Tento návrh lze pou ít na v echny p ípady na ízení exekuce. Návrh na na ízení exekuce s vysv tlivkami. Tento návrh lze pou ít na v echny p ípady na ízení exekuce. Okresnímu (Obvodnímu, M stskému)1/ soudu v Oprávn ný: 2/ se sídlem (bytem) I O (r..): Jednající (statutární

Více

Společenství pro dům Doležalova č.p. 1054-1059, Praha 14

Společenství pro dům Doležalova č.p. 1054-1059, Praha 14 Společenství pro dům Doležalova č.p. 1054-1059, Praha 14 se sídlem Doležalova 1059, 198 00 Praha 9 (IČ 28194951) v y d á v á na základě rozhodnutí shromáždění vlastníků, konaného dne 25.10.2011 změnu "Prohlášení

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005. Usnesení č. 166/05-218/05

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005. Usnesení č. 166/05-218/05 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005 Usnesení č. 166/05-218/05 166/05 Volba návrhové komise 167/05 Schválení programu 168/05 Vystoupení veřejnosti 169/05

Více

Závěrečný účet. Státního fondu rozvoje bydlení

Závěrečný účet. Státního fondu rozvoje bydlení 4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení 115 116 117 118 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K FINANČNÍMU HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ ZA ROK 2008 Návrh rozpočtu Fondu na rok 2008 byl schválen usnesením

Více

Konsolidace příjmů 2.371.209,75 po 18.555.860,00 25.406.828,00 19.494.652,57 76,73 konsolidaci

Konsolidace příjmů 2.371.209,75 po 18.555.860,00 25.406.828,00 19.494.652,57 76,73 konsolidaci Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M vyjádřeno

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015 Elektronický podpis - 4.3.2016 KUMSX01M3GEL Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace 888/OŠK/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace Článek I Smluvní strany Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Mgr. Danielem Vachtarčíkem,

Více

P r a v i d l a. Odstranění škod po jarní povodni v roce 2006 na hrázích a objektech rybníků.

P r a v i d l a. Odstranění škod po jarní povodni v roce 2006 na hrázích a objektech rybníků. P r a v i d l a České republiky - Ministerstva zemědělství č. j. 21179/2006 16000 pro poskytování a čerpání přímých dotací vodnímu hospodářství na úhradu odstranění škod po jarní povodni 2006 na hrázích

Více

Zápis. z 13. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 8.6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV

Zápis. z 13. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 8.6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Zápis z 13. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 8.6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, Ing.arch.Jan Kovář, p.

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 25. 3. 2015 35/3/2015 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Dražebník, navrhovatel a vlastník předmětu dražby: Město Louny, IČ: 00265209, Mírové

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.07.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková,

Více

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Obecně závazná vyhláška města Hustopeče KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁšKA MĚSTA HUSTOPEČE č.6/1999 ZE DNE 29.4.1999 O ZŘÍZENÍ ÚČELOVÉHO PENĚŽNÍHO

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Finanční narovnání vztahu mezi statutárním městem Liberec a Michalisem Dzikosem Finanční

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 25. 4. 2012 od 16,00 hodin

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová - soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová - soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6770-117/2012 o ceně obvyklé bytové jednotky č.1365/52, situované v budově č.p.1365, postavené na pozemku parc.č.1166/2, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Konsolidace příjmů 2.436.034,54 po 23.074.221,00 31.110.548,00 21.392.690,48 68,76 konsolidaci

Konsolidace příjmů 2.436.034,54 po 23.074.221,00 31.110.548,00 21.392.690,48 68,76 konsolidaci Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M vyjádřeno

Více

Čl. I Úvodní ustanovení Z důvodů stárnutí bytového fondu narůstá potřeba jeho častější údržby a modernizace.

Čl. I Úvodní ustanovení Z důvodů stárnutí bytového fondu narůstá potřeba jeho častější údržby a modernizace. SMĚRNICE PRO ZAJIŠTĚN STAVEBNÍCH ÚPRAV, UDRŽOVACÍCH PRACÍ A MODERNIZACE BYTOVÝCH JEDNOTEK DYJE - stavební bytové družstvo, U tržiště 814/2, 690 40 Břeclav Čl. I Úvodní ustanovení Z důvodů stárnutí bytového

Více

19. listopadu 2009. Zpráva vedoucího technického útvaru Okresního stavebního bytového družstva Teplice přednesená pro jednání Shromáždění delegátů dne

19. listopadu 2009. Zpráva vedoucího technického útvaru Okresního stavebního bytového družstva Teplice přednesená pro jednání Shromáždění delegátů dne Zpráva vedoucího technického útvaru Okresního stavebního bytového družstva Teplice přednesená pro jednání Shromáždění delegátů dne 19. listopadu 2009 Petr Kofer TU SD 19. listopad 2009 1 z celkem 8 Zpráva

Více

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 72. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 72. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 72. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 9. schůze konané dne 30. ledna 2007 k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o

Více

KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU OBCE LABUTY ZA ROK 2015

KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU OBCE LABUTY ZA ROK 2015 Obec Labuty, Labuty č. 30, 696 48 JEŽOV okres Hodonín KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU OBCE LABUTY ZA ROK 2015 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. ROZPOČET ROKU 2015 3. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2015 4. ROZPOČOVÝ VÝHLED

Více

Platné znění částí měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ČÁST TŘETÍ Ložiskový průzkum a hospodaření se zásobami výhradních

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D Město Český Těšín Ř á d č. 3/2000 P R O V O Z N Í Ř Á D MEZISKLÁDKY ORNICE V KOŇÁKOVĚ Městská rada v Českém Těšíně se na svém 22. zasedání konaném dne 6. 9. 2000 usnesla vydat provozní řád meziskládky

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 270/2010-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 270/2010-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 270/2010-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 29. září 2010, na adrese

Více

Součástí směrnice je metodika postupu odečtu a rozúčtování spotřeby SV a TUV a metodika k rozúčtování spotřeby tepla.

Součástí směrnice je metodika postupu odečtu a rozúčtování spotřeby SV a TUV a metodika k rozúčtování spotřeby tepla. SMĚRNICE K POUŽÍVÁNÍ A PROVOZU MĚŘIČŮ TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY, STUDENÉ VODY A TEPLA A K ROZÚČTOVÁNÍ SPOTŘEBY A NÁKLADŮ NA TEPELNOU ENERGII DYJE - stavební bytové družstvo, U tržiště 814/2, 690 40 Břeclav Čl.

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD,

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace Článek I. Základní ustanovení Město Uherský Brod v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších

Více

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje (dále jen Program ) zřizuje Ústecký kraj v souladu s 28a písm.

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 Obce Morkovice - Slížany o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Obce Morkovice - Slížany -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 8 /2008 konané dne 12. března 2008

USNESENÍ ze schůze RM č. 8 /2008 konané dne 12. března 2008 USNESENÍ ze schůze RM č. 8 /2008 konané dne 12. března 2008 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2007 bez výhrad a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 1. 2014 Bod pořadu jednání: Protokol z kontrolní akce "Kontrola výběru poskytovatelů revolvingového úvěru z pohledu

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Věc: Rozpočtové určení daní obcí od roku 2013

Věc: Rozpočtové určení daní obcí od roku 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Porada ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 11. prosince 2012 Věc: Rozpočtové určení daní

Více

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost A Závazný vzor Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Název, právní forma, sídlo, IČ vybrané účetní jednotky Sestaveno k NÁKLADY 502 Spotřeba energie P21 503 Spotřeba

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení MĚSTO LETOHRAD Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 19. prosince 2012 usnesením č. 224/2012

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH EXCEL MIX CZ, s.r.o. Palackého 664 281 01 Velim Ing. Petr Rakouský mobil: +420 777 993 909 e-mail: rakousky@excelmix.cz Základní

Více

Schválená usnesení 45. Rady HMP ze dne 22.12.2015

Schválená usnesení 45. Rady HMP ze dne 22.12.2015 R-20039 3203 22.12.2015 k návrhu obecně závazné vyhlášky o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na

Více

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Statut účelového Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo na svém zasedání dne 18. února 2008 v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 1/29/RM/2015 Zahájení a schválení programu 29. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 29. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

Koncepce hospodaření s bytovým fondem Městské části Praha 5

Koncepce hospodaření s bytovým fondem Městské části Praha 5 Koncepce hospodaření s bytovým fondem Městské části Praha 5 Záměrem této koncepce je co nejefektivněji a nejúčelněji využít nemovitý majetek MČ P5 (byty a nebyty) a to cestou komplexního přístupu k tomuto

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.05.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Přehled dotačních titulů. 3. Popis jednotlivých dotačních titulů. JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR Pardubický kraj

1. Úvodní ustanovení. 2. Přehled dotačních titulů. 3. Popis jednotlivých dotačních titulů. JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR Pardubický kraj JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR Pardubický kraj VYHLÁŠKA č. 1/2015 K DOTACÍM PARDUBICKÉHO KRAJE 1. Úvodní ustanovení (1) Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací organizačních

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

348/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

348/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 348/2005 Sb. ZÁKON ze dne 5. srpna 2005 o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů Změna: 235/2006 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 304/2007 Sb. Změna: 7/2009 Sb. Změna: 132/2010

Více

Č.j.: VP/S 158/03-160 V Brně dne 17. února 2004

Č.j.: VP/S 158/03-160 V Brně dne 17. února 2004 Č.j.: VP/S 158/03-160 V Brně dne 17. února 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 1.12.2003 na základě žádosti Města Třebíč o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE Ve ejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo náb eží 8 nástavba administrativní

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 PRAVIDLA PRO DOTAČNÍ PODPORU V PROGRAMU PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č.

Více

POKYNY Č. 45. Část I Zápis nové stavby jako samostatné věci

POKYNY Č. 45. Část I Zápis nové stavby jako samostatné věci Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 45 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK 25639/2013-22 pro zápis nové stavby, zápis vlastnického práva k nové stavbě a zápis

Více

Strategické plánování rozvoje obce Rašovice (okres Vyškov)

Strategické plánování rozvoje obce Rašovice (okres Vyškov) Strategické plánování rozvoje obce Rašovice (okres Vyškov) Strategické plánování umožňuje efektivnější řízení obce. Zaměřuje se na to, aby se obec mobilizovala a co nejefektivněji využívala všechny vlastní

Více

SČR 11. Název materiálu: Závěrečná zpráva projektu Greenway

SČR 11. Název materiálu: Závěrečná zpráva projektu Greenway Podklady na zasedání ZM dne: 25.09.2014 SČR 11. Název materiálu: Závěrečná zpráva projektu Greenway Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Zúčastní se projednávání v ZM: Ing. Jiří Lukeš

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Článek I. Základní ustanovení 1. Město Rakovník (dále jen město ) v zájmu zlepšení bydlení a vzhledu města vytvořilo Fond rozvoje bydlení města

Více

íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni

íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni 31.12.2008 l. 1 Informace o ú etní jednotce Název etní jednotky : sto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifika ní íslo : 00250805 právní

Více

Obec Ždánov Ždánov 49, 344 01Domažlice osoba oprávněná k podpisu smlouvy: JUDr. Václav Pflug, starosta IČ: 00572594

Obec Ždánov Ždánov 49, 344 01Domažlice osoba oprávněná k podpisu smlouvy: JUDr. Václav Pflug, starosta IČ: 00572594 Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky, na základě usnesení ZPK č. 857/15 ze dne

Více