Příbalová informace: informace pro uživatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příbalová informace: informace pro uživatele"

Transkript

1 Příbalová informace: informace pro uživatele Lutrate Depot 3,75 mg Prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem Leuprorelini acetas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. - Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je přípravek Lutrate Depot 3,75 mg a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lutrate Depot 3,75 mg používat 3. Jak se přípravek Lutrate Depot 3,75 mg užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Lutrate Depot 3,75 mg uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Lutrate Depot 3,75 mg a k čemu se používá Přípravek Lutrate Depot 3,75 mg je injekční lahvička obsahující bílý prášek, z něhož se připraví suspenze pro injekční aplikaci do svalu. Přípravek Lutrate Depot 3,75 mg obsahuje léčivou látku leuprorelin (též nazývaný leuprolid), který patří do skupiny léčiv zvaných agonisté hormonu uvolňujícího luteinizační hormon (LHRH) (léčiva snižující hladinu testosteronu pohlavního hormonu). Váš lékař Vám předepsal přípravek Lutrate Depot 3,75 mg pro paliativní léčbu pokročilého nádoru prostaty. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lutrate Depot 3,75 mg používat Neužívejte přípravek Lutrate Depot 3,75 mg - jestliže jste alergický (hypersensitivní) na LHRH, agonisty LHRH nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Alergická reakce se může projevit jako vyrážka, svědění, potíže s dýcháním nebo otoky tváře, rtů, krku nebo jazyka. - jestliže jste již podstoupil orchiektomii (odstranění varlat). - jste-li žena nebo dítě. - Přípravek Lutrate Depot 3,75 mg nesmí být k léčbě nádoru prostaty užíván samotný, pokud je utlačena mícha nebo se nádor již rozšířil k páteři. Upozornění a opatření Před podáním přípravku Lutrate Depot 3,75 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem. Informujte, prosím, svého lékaře, pokud trpíte některým z následujících onemocnění: Jakékoliv srdeční či cévní onemocnění, včetně poruch srdečního rytmu (arytmie), nebo léčba těchto onemocnění. Při užívání přípravku Lutrate Depot 3,75 mg může být zvýšeno riziko poruch srdečního rytmu. 1

2 V průběhu prvních týdnů léčby se u Vás může projevit zhoršení stavu, které se ale v průběhu léčby zlepší. Příznaky mohou zahrnovat: dočasné zvýšení hladin testosteronu (mužský hormon), návaly horka, bolest kostí, různé poruchy nervového systému (včetně deprese) a potíže s močením. Pokud cítíte, že se u Vás projevila alergická reakce (dušnost, astma, alergická rýma, otok tváře, kopřivka, vyrážka na kůži), přestaňte přípravek užívat a informujte svého lékaře. Informujte svého lékaře, pokud trpíte některou z komplikací uvedených níže, nebo pokud u Vás existuje riziko některé z komplikací, protože je možné, že Váš lékař Vás bude častěji kontrolovat: nevysvětlený výskyt modřin nebo krvácení nebo se cítíte celkově špatně. Tyto symptomy mohou, i když vzácně, značit změny v počtu červených nebo bílých krvinek. metabolické onemocnění, problémy se srdcem nebo bušení srdce, diabetes (cukrovka). Váš lékař by měl být informován o všech adenomech hypofýzy (nezhoubný nádor hypofýzy), kterými jste v minulosti trpěl. Po počátečním podání podobných přípravků pacientům s adenomem hypofýzy byly popsány případy hypofyzární apoplexie (částečná ztráta tkáně hypofýzy). Hypofyzární apoplexie se může projevit jako náhlá bolest hlavy, meningismus, poruchy vidění až slepota a někdy i snížené vědomí. Informujte svého lékaře, pokud trpíte krvácením, trombocytopenií (dlouhodobý úbytek krevních destiček) nebo jste léčen antikoagulanty (léky proti srážení krve). Vzhledem k tomu, že při léčbě leuprorelinem byly hlášeny změny v játrech a také žloutenka (žlutá oční bělma a žlutá kůže), může být zapotřebí monitorovat funkci Vašich jater v průběhu léčby. Během léčby leuprorelinem byly hlášeny zlomeniny páteře, ochrnutí, nízký nebo vysoký krevní tlak. U pacientů užívajících Lutrate Depot 3,75 mg byly hlášeny případy deprese, která může být závažná. Pokud užíváte Lutrate Depot 3,75 mg a rozvine se u Vás depresivní nálada, informujte svého lékaře. V souvislosti s léčbou leuprorelinem bylo hlášeno i snížení hustoty kostí (křehké nebo slabší kosti). Váš lékař může zvážit podávání některého antiandrogenu společně s přípravkem Lutrate Depot 3,75 mg. Dále bude Váš lékař kontrolovat stav Vašich žil, zda nevzniká zánět (tromboflebitida), a bude sledovat známky možných problémů se srážlivostí krve a otoky (rukou, chodidel nebo kotníků). Existuje zvýšené riziko jejich vzniku v případě současného podávání přípravku Lutrate Depot 3,75 mg a antiandrogenního přípravku. Informujte svého lékaře, pokud budete cítit tlak v míše a/nebo budete mít potíže s močením a/nebo se u Vás projeví hematurie (krev v moči). Váš lékař pak, bude-li to nezbytné, bude aplikovat další opatření k prevenci neurologických komplikací (např. mravenčení v rukou či chodidlech, ochrnutí) nebo ucpání močové trubice (trubice vedoucí z močového měchýře ven z těla). Během prvních týdnů léčby budete pod pečlivým dohledem. Mohou se u Vás vyskytnout změny metabolismu (např. nesnášenlivost glukózy nebo zhoršení již existující cukrovky), změny hmotnosti nebo kardiovaskulární potíže. Pacienti s metabolickým nebo kardiovaskulárním onemocněním a zejména pacienti, kteří prodělali městnavé srdeční selhání (stav, kdy srdce není schopno zásobovat zbytek těla dostatkem krve) by měli být v průběhu léčby leuprorelinem pečlivě monitorováni. V průběhu léčby budete podroben krevním testům, aby se prokázalo, že léčba je účinná. Může se u Vás projevit snížení libida (pohlavní touha), návaly horka a někdy může dojít i ke zmenšení velikosti varlat a ke snížení jejich funkce. Vaše fertilita se může po ukončení léčby přípravkem Lutrate Depot 3,75 mg opět obnovit. Vzhledem k tomu, že přípravek Lutrate Depot 3,75 mg může ovlivnit některé laboratorní testy, ujistěte se, že Váš lékař je informován o tom, že užíváte přípravek Lutrate Depot 3,75 mg. Přípravek Lutrate Depot 3,75 mg obsahuje složku, která může při testech na doping dávat pozitivní výsledek. Křeče se mohou objevit u pacientů náchylných ke křečím (u nichž se již křeče v minulosti objevily nebo pacienti s epilepsií, obtížemi s mozkovými cévami, anomáliemi či nádory centrálního nervového systému) nebo u pacientů užívajících léky, které mohou křeče vyvolat, v menší míře se mohou křeče objevit i u pacientů bez předchozích charakteristik. Další léčivé přípravky a Lutrate Depot 3,75 mg 2

3 Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo které možná budete užívat. Váš lékař pak rozhodne, co je pro Vás vhodné při podávání přípravku Lutrate Depot 3,75 mg. Lutrate Depot 3,75 mg a souběžně užívané přípravky k léčbě poruch srdečního rytmu (např. chinidin, prokainamid, amiodaron a sotalol) se mohou navzájem ovlivňovat. Přípravek Lutrate Depot 3,75 mg může zvyšovat riziko poruch srdečního rytmu, pokud je užíván s dalšími přípravky (např. metadon (užívaný pro úlevu od bolesti nebo jako část odvykací terapie), moxifloxacin (antibiotikum), antipsychotika užívaná k léčbě závažných duševních poruch). Těhotenství a kojení Přípravek Lutrate Depot 3,75 mg není určen k podávání ženám. Jeho podání v průběhu těhotenství je kontraindikováno, neboť může vyvolat spontánní potrat. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Během léčby se mohou objevit poruchy vidění a závratě. Pokud pocítíte takové příznaky, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje. Přípravek Lutrate Depot 3,75 mg obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce, což znamená, že je v podstatě bez obsahu sodíku. 3. Jak se přípravek Lutrate Depot 3,75 mg užívá Dávkování Přípravek Lutrate Depot 3,75 mg musí být podán pod dohledem lékaře nebo kvalifikovaného zdravotnického pracovníka. Dospělí včetně starších osob: Doporučená dávka přípravku Lutrate Depot 3,75 mg je jedna injekce jednou měsíčně. Před podáním je prášek naředěn na suspenzi a ta je podána v jedné injekci intramuskulárně (do svalu) jednou za měsíc (přibližně každých 28 až 33 dnů). Místo vpichu by mělo být pravidelně střídáno. Přípravek Lutrate Depot 3,75 mg smí být podán pouze intramuskulárně (do svalu). Neaplikujte jej žádným jiným způsobem. Použití u dětí: Přípravek Lutrate Depot 3,75 mg není doporučen k podávání dětem. Váš lékař určí intenzitu léčby. Jestliže jste užil více přípravku Lutrate Depot 3,75 mg, než jste měl Taková situace je nepravděpodobná, protože Váš lékař nebo sestra znají správnou dávku. Pokud ale máte podezření, že Vám byla podána dávka větší, než by měla, informujte ihned svého lékaře, aby mohl případně aplikovat příslušná opatření. Jestliže jste zapomněl užít přípravek Lutrate Depot 3,75 mg Je velmi důležité nezapomenout na podání přípravku Lutrate Depot 3,75 mg. Jestliže jste na injekci zapomněl, kontaktujte svého lékaře ihned, jakmile si vzpomenete a lékař Vám podá další injekci. Jestliže jste přestal užívat přípravek Lutrate Depot 3,75 mg Léčba přípravkem Lutrate Depot 3,75 mg je dlouhodobá a při přerušení léčby můžete pocítit zhoršení symptomů onemocnění. Proto nepřerušujte léčbu předčasně bez souhlasu Vašeho lékaře. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 3

4 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Informujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás objeví náhlé sípání, potíže s dýcháním, otoky očních víček, tváře nebo rtů, vyrážka nebo svědění (zejména pokud postihne celé tělo). Hlášeny byly níže uvedené nežádoucí účinky. Velmi časté (mohou postihnout více než 1 osobu z 10): Návaly horka a reakce v místě vpichu. Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10) Noční pocení, studený pot, únava, bolest hlavy, pyrexie (zvýšení tělesné teploty), zvýšená chuť k jídlu, erektilní dysfunkce, hyperhidróza (zvýšené pocení), astenie (nedostatek nebo ztráta síly), bolesti zad a reakce v místě vpichu, jako je bolest, podráždění, dyskomfort (nepříjemný pocit), erytém (zarudnutí kůže), otoky (zvětšení velikosti nebo nafouknutí), podlitiny (pohmoždění) a při dlouhodobé léčbě leuprorelinem změny nálady a deprese. Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100): Otoky prsů, napětí v prsou, pocit točení (závrať), slabost, poruchy spánku, somnolence (spavost), insomnie (nespavost), bolest v podbřišku, průjem, nevolnost (nauzea), zvracení, pocit horka a chladu, třesavka, horečka, žlutá oční bělma a kůže (žloutenka), změny jaterních enzymů, anorexie (odmítání potravy), vysoký cholesterol, bolest kloubů, svalové křeče, bolest v rukách a chodidlech, snížená sexuální touha, změny nálady, zadržování moči, častá potřeba močit, nekontrolovaný únik moči (inkontinence), otoky kolem očí, poruchy ejakulace, hyperlipidemie (vysoké hladiny lipidů v krvi), pruritus (svědění), urtikárie (kopřivka), při krátkodobé léčbě leuprorelinem změny nálady a deprese a reakce v místě vpichu, jako jsou otok, poranění a krvácení. Není známo: Srdeční poruchy: EKG změny (prodloužení QT intervalu) Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 5. Jak přípravek Lutrate Depot 3,75 mg uchovávat Váš lékař nebo lékárník jsou informováni, jak uchovávat přípravek Lutrate Depot 3,75 mg. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, injekční lahvičce a předplněné injekci za zkratkou EXP. Předplněná injekce a injekční lahvička mají stejnou dobu použitelnosti. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace 4

5 Co přípravek Lutrate Depot 3,75 mg obsahuje Léčivou látkou je leuprorelini acetas. Jedna injekční lahvička obsahuje 3,75 mg leuprorelini acetas. Dalšími složkami jsou polysorbát 80, mannitol (E 421), sodná sůl karmelosy (E 466), triethyl-citrát, polyglaktin (1:1). Rozpouštědlo (předplněná injekce) obsahuje mannitol (E 421), vodu na injekci, hydroxid sodný (k úpravě ph) a kyselinu chlorovodíkovou 35 % (k úpravě ph). Koncentrace naředěného přípravku je 1,875 mg/ml. Jak přípravek Lutrate Depot 3,75 mg vypadá a co obsahuje toto balení Jedno balení přípravku obsahuje jednu injekční lahvičku s 3,75 mg leuprorelini acetas, jednu předplněnou injekci s 2 ml rozpouštědla, jeden adaptační systém a jednu sterilní jehlu velikosti 20G. Držitel rozhodnutí o registraci CSC Pharmaceuticals Handels GmbH Gewerbestrasse Gewerbegebiet Klein-Engersdorf 2102 Bisamberg Rakousko Výrobce GP-PHARM, S.A. Pol ind Els Vinyets els Fogars. Sector 2 Carretera comarcal 244, km Sant Quintí de Mediona Španělsko Tento léčivý přípravek byl schválen v dalších státech Evropské ekonomické oblasti pod následujícími názvy: Španělsko: Německo: Portugalsko: Řecko: Itálie: Švédsko: Maďarsko: Dánsko: Finsko: Irsko: Velká Británie: Belgie: Nizozemsko: Norsko: Rakousko: Estonsko: Litva: Lutrate Depot 3.75 mg polvo y disolvente para suspensión de liberación prolongada inyectable Lutrate Depot 3.75 mg pulver und lösungsmittel zur Herstellung einer Depot- Injektionssuspension Lutrate Depot 3.75 mg/2 ml pó e veículo para suspensão injectável de libertação prolongada Lutrate Depot 3.75 mg Κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου εναιωρήματος παρατεταμένης αποδέσμευσης Politrate 3.75 mg Polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato Politrate 3.75 mg pulver och vätska till injektionväska, suspension Politrate Depot 3.75 mg Lutrate Depot Lutrate 3.75 mg Lutrate Depot 3.75 mg powder and solvent for suspension for injection Lutrate Depot 3.75 mg Lutrate Depot 3.75 mg poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte Leuproreline Lutrate Depot 3.75 mg poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte Lutrate Depot Lutrate Depot 3.75 mg pulver und lösungsmittel zur herstellung einer Depotinjektionssuspension Lutrate Depot 3.75 mg Lutrate Depot 3.75 mg milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei 5

6 Lotyšsko: Lutrate Depot 3.75 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošas darbības injekciju suspensijas pagatavošanai Česká republika: Lutrate Depot 3,75 mg Polsko: Lutrate Depot Slovenská republika: Lutrate Depot 3.75 mg Rumunsko Lutrate Depot 3.75 mg pulbere şi solvent pentru suspensie injectabilă cu eliberare prelungită Bulharsko: Lutrate Depot Tato příbalová informace byla naposledy revidována: Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: Jak připravit injekci? Postupujte přesně podle následujících instrukcí. Aseptická technika je nezbytná pro přípravu suspenze. Důležité: Nejprve nechte přípravek vytemperovat na pokojovou teplotu. Po rekonstituci rozpouštědlem musí být přípravek ihned aplikován. Přípravek je určen pro jednorázové použití. Ověřte si, že obsah kitu odpovídá popisu v příbalové informaci. Balení obsahuje: - Jednu injekční lahvičku přípravku Lutrate Depot 3,75 mg (leuprorelini acetas), prášek pro injekční suspenzi - Jednu skleněnou předplněnou injekci s rozpouštědlem pro suspenzi (0,8% roztok mannitolu na injekci). - Jeden adaptační systém pro rekonstituci. - Jednu sterilní jehlu pro jednorázové použití Odstraňte modrý vršek z lahvičky. Nasaďte adaptační systém (fialový) na lahvičku až do slyšitelného zacvaknutí. Připojte bílou úchytku k injekci s rozpouštědlem. Sejměte gumový vršek z injekce a připojte ji k adaptačnímu systému Držte injekci, dobře spojenou s lahvičkou, ve vzpřímené poloze a zvolna stlačujte píst injekce, abyste přemístili všechno rozpouštědlo do lahvičky. S lahvičkou, stále spojenou s injekcí, jemně třepejte po dobu asi jedné minuty do získání homogenní mléčně bílé suspenze. Otočte celý systém dnem vzhůru a opatrně vytahujte píst, abyste natáhli suspenzi léčiva z lahvičky do injekce. 6

7 7 8 Otáčením horní části adaptačního systému proti směru hodinových ručiček odpojte injekci a jehlu. Léčivý přípravek je připraven k aplikaci. Očistěte místo vpichu tampónky vlhčenými alkoholem a nechte kůži oschnout. Aplikujte injekci suspenze intramuskulárně do vnějšího horního kvadrantu hýžďového svalu. 7

Příbalová informace: informace pro uživatele. Zoladex depot 10,8 mg goserelinum Implantát v předplněné injekční stříkačce

Příbalová informace: informace pro uživatele. Zoladex depot 10,8 mg goserelinum Implantát v předplněné injekční stříkačce Příbalová informace: informace pro uživatele Zoladex depot 10,8 mg goserelinum Implantát v předplněné injekční stříkačce Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

BOTOX botulini toxinum typus A Prášek pro přípravu injekčního roztoku

BOTOX botulini toxinum typus A Prášek pro přípravu injekčního roztoku Příloha č. 1 k rozhodnutí o opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls83298/2012 a příloha ke sp.zn.sukls23083/2010 Příbalová informace: informace pro uživatele BOTOX botulini toxinum typus A Prášek

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Abraxane 5 mg/ml, prášek pro přípravu infuzní suspenze. paclitaxelum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Abraxane 5 mg/ml, prášek pro přípravu infuzní suspenze. paclitaxelum Příbalová informace: informace pro uživatele Abraxane 5 mg/ml, prášek pro přípravu infuzní suspenze paclitaxelum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Příbalová informace: Informace pro pacienta. PANTUL 20 mg pantoprazolum enterosolventní tablety

Příbalová informace: Informace pro pacienta. PANTUL 20 mg pantoprazolum enterosolventní tablety Sp.zn.sukls205037/2014 Příbalová informace: Informace pro pacienta PANTUL 20 mg pantoprazolum enterosolventní tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příbalová informace : informace pro pacienta. Amlodipin Actavis 5 mg Amlodipin Actavis 10 mg Tablety. Amlodipinum

Příbalová informace : informace pro pacienta. Amlodipin Actavis 5 mg Amlodipin Actavis 10 mg Tablety. Amlodipinum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls143424/2012 a příloha k sp.zn. suls143426/2012, sukls143425/2012 Příbalová informace : informace pro pacienta Amlodipin Actavis 5 mg Amlodipin Actavis

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Atyzyo 2,5 mg Atyzyo 5 mg Atyzyo 7,5 mg Atyzyo 10 mg potahované tablety. Olanzapinum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Atyzyo 2,5 mg Atyzyo 5 mg Atyzyo 7,5 mg Atyzyo 10 mg potahované tablety. Olanzapinum Sp.zn. sukls48620/2015 Příbalová informace: Informace pro uživatele Atyzyo 2,5 mg Atyzyo 5 mg Atyzyo 7,5 mg Atyzyo 10 mg potahované tablety Olanzapinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Vidaza 25 mg/ml prášek pro injekční suspenzi Azacitidinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Vidaza 25 mg/ml prášek pro injekční suspenzi Azacitidinum Příbalová informace: informace pro uživatele Vidaza 25 mg/ml prášek pro injekční suspenzi Azacitidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta

Příbalová informace: informace pro pacienta sp. zn. sukls106508/2013 sp. zn. sukls106507/2013 Příbalová informace: informace pro pacienta Boostrix Polio inj. stříkačka, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Adsorbovaná vakcína proti

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Rorendo Oro Tab 0,5 mg Rorendo Oro Tab 1 mg Rorendo Oro Tab 2 mg tablety dispergovatelné v ústech

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Rorendo Oro Tab 0,5 mg Rorendo Oro Tab 1 mg Rorendo Oro Tab 2 mg tablety dispergovatelné v ústech PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Rorendo Oro Tab 0,5 mg Rorendo Oro Tab 1 mg Rorendo Oro Tab 2 mg tablety dispergovatelné v ústech risperidonum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele

Příbalová informace: informace pro uživatele Příbalová informace: informace pro uživatele FSME-IMMUN 0,25 ml Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti klíšťové encefalitidě (celý inaktivovaný virus) Přečtěte si pozorně celou

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Amesos 20 mg/5 mg tablety Lisinoprilum/Amlodipinum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Amesos 20 mg/5 mg tablety Lisinoprilum/Amlodipinum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls212576/2010 Příbalová informace: Informace pro uživatele Amesos 20 mg/5 mg tablety Lisinoprilum/Amlodipinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příbalová informace: Informace pro pacienta. Iclusig 15 mg potahované tablety Iclusig 45 mg potahované tablety ponatinibum

Příbalová informace: Informace pro pacienta. Iclusig 15 mg potahované tablety Iclusig 45 mg potahované tablety ponatinibum Příbalová informace: Informace pro pacienta Iclusig 15 mg potahované tablety Iclusig 45 mg potahované tablety ponatinibum Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

Více

sp.zn.: sukls19765/2009 a k sp.zn.: sukls4656/2008, sukls37967/2011

sp.zn.: sukls19765/2009 a k sp.zn.: sukls4656/2008, sukls37967/2011 sp.zn.: sukls19765/2009 a k sp.zn.: sukls4656/2008, sukls37967/2011 Příbalová informace: informace pro uživatele Fludara prášek pro injekční/infuzní roztok fludarabini phosphas Přečtěte si pozorně celou

Více

RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO 4 mg RISEPRO 6 mg potahované tablety. risperidonum

RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO 4 mg RISEPRO 6 mg potahované tablety. risperidonum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO 4 mg RISEPRO 6 mg potahované tablety risperidonum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Betaferon 250 mikrogramů/ml, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok interferonum beta-1b

Betaferon 250 mikrogramů/ml, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok interferonum beta-1b Příbalová informace: informace pro uživatele Betaferon 250 mikrogramů/ml, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok interferonum beta-1b Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ZOPRIDOXIN 5 mg ZOPRIDOXIN 10 mg ZOPRIDOXIN 15 mg ZOPRIDOXIN 20 mg tablety dispergovatelné v ústech olanzapinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

sp.zn. sukls198007/2012, sukls198010/2012 a sp.zn. sukls15952/2011, sukls80488/2012, sukls119450/2012, sukls191882/2012

sp.zn. sukls198007/2012, sukls198010/2012 a sp.zn. sukls15952/2011, sukls80488/2012, sukls119450/2012, sukls191882/2012 sp.zn. sukls198007/2012, sukls198010/2012 a sp.zn. sukls15952/2011, sukls80488/2012, sukls119450/2012, sukls191882/2012 Příbalová informace: informace pro pacienta Omeprazol Actavis 10 mg Omeprazol Actavis

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. IntronA 18 milionů IU/3 ml injekční nebo infuzní roztok Interferonum alfa-2b

Příbalová informace: informace pro uživatele. IntronA 18 milionů IU/3 ml injekční nebo infuzní roztok Interferonum alfa-2b Příbalová informace: informace pro uživatele IntronA 18 milionů IU/3 ml injekční nebo infuzní roztok Interferonum alfa-2b Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

TEGRETOL CR 200 TEGRETOL CR 400 Tablety s prodlouženým uvolňováním. (Carbamazepinum)

TEGRETOL CR 200 TEGRETOL CR 400 Tablety s prodlouženým uvolňováním. (Carbamazepinum) sp.zn.sukls74000/2013 a sukls74025/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE TEGRETOL CR 200 TEGRETOL CR 400 Tablety s prodlouženým uvolňováním. (Carbamazepinum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příloha č. 2a) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls248222/2010

Příloha č. 2a) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls248222/2010 Příloha č. 2a) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls248222/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Pantoprazole Zentiva 20 mg enterosolventní tablety Pantoprazolum Přečtěte si pozorně

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Příbalová informace: Informace pro uživatele Příbalová informace: Informace pro uživatele Apo-Escitalopram 10 mg tablety dispergovatelné v ústech Apo-Escitalopram 20 mg tablety dispergovatelné v ústech escitalopramum Přečtete si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA Purcema 20 mg potahované tablety escitalopramum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA Purcema 20 mg potahované tablety escitalopramum sp.zn. sukls28127/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA Purcema 20 mg potahované tablety escitalopramum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. CONVULEX CR 300 mg CONVULEX CR 500 mg tablety s prodlouženým uvolňováním natrii valproas

Příbalová informace: informace pro uživatele. CONVULEX CR 300 mg CONVULEX CR 500 mg tablety s prodlouženým uvolňováním natrii valproas sp.zn. sukls5583/2015 a sp.zn. sukls18949/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět

Více

Rivotril injekční roztok Clonazepamum

Rivotril injekční roztok Clonazepamum Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls249887/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele Rivotril injekční roztok Clonazepamum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Glukóza 10% Viaflo Infuzní roztok Léčivá látka : Glucosum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Glukóza 10% Viaflo Infuzní roztok Léčivá látka : Glucosum Příbalová informace: Informace pro uživatele Glukóza 10% Viaflo Infuzní roztok Léčivá látka : Glucosum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Sp.zn.sukls70309/2013 Sp.zn.sukls118782/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ESCITALOPRAM ACCORD 5 mg potahované tablety ESCITALOPRAM ACCORD 10 mg potahované tablety ESCITALOPRAM ACCORD 20

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Cisatracurium Pfizer 2 mg/ml injekční/infuzní roztok Cisatracurium

Příbalová informace: informace pro uživatele. Cisatracurium Pfizer 2 mg/ml injekční/infuzní roztok Cisatracurium Příbalová informace: informace pro uživatele Cisatracurium Pfizer 2 mg/ml injekční/infuzní roztok Cisatracurium Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ESTAN 10 mg potahované tablety Escitalopramum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ESTAN 10 mg potahované tablety Escitalopramum Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls225522/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ESTAN 10 mg potahované tablety Escitalopramum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ALBUNORM 5% 50g/l, infuzní roztok Lidský albumin

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ALBUNORM 5% 50g/l, infuzní roztok Lidský albumin Sp.zn.sukls151598/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ALBUNORM 5% 50g/l, infuzní roztok Lidský albumin Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Příloha č. 1b) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls213877/2011

Příloha č. 1b) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls213877/2011 Příloha č. 1b) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls213877/2011. PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Lercaprel 20 mg/10 mg potahované tablety enalaprili maleas/lercanidipini hydrochloridum

Více