OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÉHO S UROLOGICKOU OPERACÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÉHO S UROLOGICKOU OPERACÍ"

Transkript

1 1 Anotace OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÉHO S UROLOGICKOU OPERACÍ Urologické operace jsou velmi specifickou záležitostí v klinické praxi. Tento studijní text v sobě zahrnuje obecný přístup k nemocným před a po operacích. V další části studijního textu je zvýrazněn specifický přístup dle typu urologického zákroku. Některé klinické postupy se mohou výrazně lišit dle regionu a typu urologického pracoviště. Čtenář může některé odborné informace postrádat a naopak některé mohou mít zcela odlišné schéma. Tematický okruh Ošetřování nemocných s chorobami uropoetického aparátu Průřezová témata Občan v demokratické společnosti Člověk a svět práce Člověk a životní prostředí Informační a komunikační technologie Mezioborové vztahy Somatologie, klinická propedeutika, ošetřování nemocných. Organizace prostorová Odborná učebna, dataprojektor, pracovní stůl, notebook Klíčová slova UROPOETICKÝ APARÁT OPERACE SPECIFIKA PŘÍSTUPY KLIENT/PACIENT

2 2 Nutné pomůcky Počítač - notebook - připojení on-line (Operační systém - WINDOWS XP/10). Obrazy anatomie a fyziologie uropoetického aparátu. Cílová studijní skupina Studenti 3. ročníku / 4. ročníku střední zdravotnické školy - Zdravotnický asistent. Obecný cíl kapitoly Po prostudování kapitoly získáte vědomosti týkající se předoperační přípravy /obecné a specifické/ a pooperační péče u nemocného po urologickém zákroku Dílčí cíle kapitoly Po prostudování kapitoly budete schopni: Objasnit dlouhodobou, krátkodobou a bezprostřední předoperační přípravu k urologickému výkonu. Rozlišit a charakterizovat pooperační péči u klienta po urologickém výkonu na standardním oddělení a na JIP. Popsat specifika ošetřovatelské péče u klientů po vybraných urologických výkonech. Doporučení pro studium kapitoly Ke studiu této kapitoly je nezbytná standardní orientace v somatologii (anatomie 1. ročník SZŠ), (ošetřovatelství - 4. ročník SZŠ, a klinická propedeutika 2. a 3. ročník SZŠ, aktuálně dle ŠVP dané střední školy) Předpokládaný čas studia Čas studia/30 minut

3 3 I. Předoperační příprava /úvod Operační výkony rozdělujeme na plánované, neodkladné a urgentní podle typu operačního výkonu může mít předoperační péče určité odlišnosti. Předoperační přípravu rozdělujeme na dlouhodobou, krátkodobou a bezprostřední. Některé urologické výkony však mají svá specifika jak v předoperační přípravě, tak i v pooperační péči. I. Předoperační příprava 1. Dlouhodobá předoperační příprava: U nemocných před plánovaným operačním zákrokem zahrnuje: Poučení o charakteru výkonu, průběhu, pooperačním období, komplikacích, domácí péči (tzv. informovaný souhlas o výkonu pro nemocného provádí obvykle ošetřující lékař daného oddělení). Souhrn základních vyšetření dle věku, přidružených chorob a charakteru operace (provádí ošetřující lékař oddělení v úzké spolupráci s internistou a anesteziologem ev. s dalším specialistou: - rentgen (RTG) srdce a plic (ne straší jak 1 měsíc) - odběry krve (biochemické - iontogram, urea, kreatinin, glykemie, aj.) - hematologické - krevní obraz, sedimentace (FW) ev. CRP (c- reaktivní protein) - hemokoagulační - krevní skupina a Rh faktor - biochemické vyšetření moče - MSCH, slouží k odhalení infekce, glykosurie, či odhalení mikroskopické hematurie, elektrokardiografie srdce (EKG), interní vyšetření (ne starší 14 dnů). Předoperační příprava u dětí: Pediatrické vyšetření (indikace k anestezii, vyhodnocení a doporučení), - další vyšetřovací metody dle doporučení internisty SONO, CT, ECHO, spirometrie, kardiologie, diabetologie, pneumologie, a jiné eventuální příprava autotransfúze předoperační závěr: Zvážení operačního rizika - ASA I - IV, vitální indikace

4 4 TABULKA 1. PŘEHLED STUPNICE OPERAČNÍHO RIZIKA DLE ASA STUPNICE OPERAČNÍHO RIZIKA DLE A S A (American Society of Anesthesiologists - Americká společnost anesteziologů) ASA I zdravý pacient - nemá systémové onemocnění, proces je lokalizován a nezpůsobuje jiné problémy ASA II mírné až středně závažné systémové onemocnění beze změn výkonnosti (lehčí forma ischemické choroby srdeční -ICHS, obezita, anemie) ASA III závažné systémové onemocnění různé etiologie, omezuje aktivitu nemocného, výkonnost, dysfunkce orgánů (stp. infarktu myokardu, závažný stav úplavice cukrové (DM), srdeční selhávání) ASA IV závažné život ohrožující systémové onemocnění, které se zákrokem vždy nevyřeší (srdeční dekompenzace, insuficience ledvin, plic, jater, peritonitida) ASA V operace je poslední možnou variantou záchrany života nemocného AKUTNÍ VÝKON - klasifikace ASA je ještě doplněna E (emergency - nebezpečí) riziko je 1,5x - 2x vyšší než u daného stupně. Klasifikace podle ASA, Zdravotnické noviny, [cit ], [online, Krátkodobá předoperační příprava: Je definována v klinické praxi 24 hodin před operačním výkonem. A. Fyzická příprava Kontrola lékařem na oddělení: - dle doporučení praktického lékaře a interního vyšetření: úplavice cukrová (DM) inzulinoterapie, miniheparinizace, indikace k zavedení centrálního žilního katetru (CŽK), objednání transfuzních derivátů, premedikace. Anesteziologická příprava: - Posouzení nejvhodnější a nejšetrnější anestezie, doplnění premedikace, informovaný souhlas nemocného.

5 5

6 6 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE Hygiena: Celková koupel pokud možno ve sprše, odložit šperky, vyjmout umělý chrup, ženy - odstranit make-up a odlakovat nehty. (Problém gelové nehty nutno upozornit klientku/pacientku 1 měsíc předem)! Vyprázdnění: Dle náročnosti výkonu očistné klyzma, očistné vyprazdňovací roztoky příkladně Fortrans, Magnesium sulfuricum - MgSO 4, Yal gel. Entizolový čípek u žen do vaginy před zavedením TVT pásky - jako prevence dalších komplikací. Vylučování: Dle stavu a dle typu výkonu zavedeme permanentní močový katetr (dále jen PMK). Výživa a tekutiny: Dodržet pokyny lačnění od půlnoci NIC PER OS, při malnutrici, či dehydrataci zajistit přívod tekutin a energie parenterální cestou. Prevence pooperačních komplikací: Příkladně prevence trombembolické nemoci (dále jen TEN), bandáže dolních končetin, eventuálně elastické punčochy a miniheparinizace (Fragmin, Clexane, Heparin Spofa, Heparin retard, Zibor, Fraxiparine). Nácvik plantární flexe a dorzální extenze (cviky pro urychlení cirkulace krve v dolních končetinách po operaci). Příprava operačního pole: Odstranit nečistoty (masti, náplasti), odmaštění kožního povrchu, odstranit nečistoty v pupku (při laparoskopických výkonech), oholení operačního pole. Nácvik pohybového pooperačního režimu: Posazování, pohyb v lůžku, mobilizace mimo lůžko, nácvik kašlání a vykašlávání, vyprazdňování (močová láhev, ev. katetrizace močového měchýře), dechové cvičení, plantární flexe a dorzální extenze (cviky pro urychlení cirkulace krve v dolních končetinách po operaci).

7 7 Obrázek 1a) Nácvik pohybů na DK prevence TEN Obrázek 1b) Nácvik pohybů na DK prevence TEN Obrázek 1c) Nácvik pohybů na DK prevence TEN

8 8 B. Psychická příprava edukace v oblasti operačního zákroku minimalizace strachu rozhovor s lékařem - informovaný souhlas k operaci vstřícnost, ochota ošetřovatelského týmu zajištění kvalitního spánku nemocného sedativa či hypnotika (Diazepam, Hypnogen) 2. Bezprostřední předoperační příprava Probíhá v krátkém časovém rozsahu - cca 2hod. příprava dokumentace kontrola operačního pole kontrola ošetřovatelských intervencí v rámci prevence TEN kontrola odstranění umělého chrupu kontrola lačnění kontrola absence tabakismu měření fyziologických funkcí (TK, P, D, TT ev. saturace O 2, ) nemocný se spontánně vymočí premedikace (cca 60 45min před výkonem, dle hmotnosti, věku, způsobu anestezie a operace, většinou Dolsin a Atropin i.m., zápis do dokumentace) bezpečnost klienta (po aplikaci premedikace až do převozu na sál již neopustí lůžko) II. Peroperační období Probíhá po převzetí klienta specializovaným týmem na sále a v průběhu operačního výkonu. hrazení krevních ztrát tepelné ztráty působení anestezie minimalizace rizik spojených s výkonem doplňování tekutin ventilace medikace

9 9 III. Pooperační péče u klientů/pacientů Bezprostřední pooperační péče: Probíhá ihned po výkonu. Klient se probouzí z anestezie a je monitorován na zotavovací jednotce, která je vybavena pomůckami pro resuscitaci. Péči provádí specializovaná sestra v různém časovém rozsahu, běžně dvě hodiny (odeznění celkové anestezie, kompenzace stavu). Následná pooperační péče: Standardní oddělení - na standardní pokoj (klient je bez komplikací, po menších operačních výkonech) nebo na pooperační pokoj jen některá oddělní (24h - 48h) do stabilizace stavu (oběhově i dechově stabilní, probuzený, orientovaný). JIP - v případě rozsáhlého výkonu nebo s destabilizací stavu, děti, staří lidé. ARO - při nutnosti podpory vitálních funkcí. A. Pooperační péče na standardním oddělení Příprava lůžka: Čisté, přístupné ze tří stran, vodorovná poloha, zajistit dostupnost signalizace, vybavené doplňujícími pomůckami (plenou PVC, inf. stojan, emitní miska, buničina, tonometr, sběrný sáček na moč, aj.). Monitorace: TK, P, D, TT, vědomí (co 30 minut po dobu dvou hodin, změna vyhrazena v anesteziologickém záznamu). Kontrola operační rány: Prosakování obvazu, funkčnost drénu a drenáží, sledování odpadu (barva, vzhled). Sledování vyprazdňování: Močový měchýř do 6h po operaci a péče o permanentní katetr, kontrola obnovy peristaltiky (do 48h), stolice do 4 dnů max. Zaznamenání a hodnocení bolesti: Dle ordinace podávání analgetik. Zažívací trakt: Sledování nauzey a zvracení. Výživa: Po odeznění anestesie (asi 2h) podávání čaje po lžičkách (nepodávat minerální a sycené vody ani džusy nevolnost, zvracení), tekutiny hrazeny i parenterálně v podobě infúze (dle druhu zákroku), dietní omezení dle operačního zákroku a indikace lékaře. Péče o osobní hygienu: Dle stavu nemocného dopomoc sestry, péče o kůži, péče o dutinu ústní. Prevence TEN: Bandáže DK, včasná mobilizaci klienta (včasné vstávání z lůžka většinou již den po operaci s pomocí sestry (nebezpečí ortostatického kolapsu první vstávání za pomoci sestry a velmi pozvolna). Rehabilitace: Dechová cvičení (prevence plicních komplikací), kondiční cvičení.

10 A) Pooperační péče na JIP Monitorace stavu pacienta: Ventilace, D, saturace O 2 ev. Astrup, (FF - TK, TT, P). Péče o ránu: Krytí, krvácení, drény, katetry, sondy. Standardní kontrolní vyšetření: Krevní obraz, ionty - mineralogram, jaterní testy, urea, kreatinin, bílkoviny, hladina glykemie. Monitoring bilance tekutin. Péče o žilní vstupy viz standardy oddělení. Tlumení bolesti, sledování bolesti (škála). Medikace - parenterální podání do obnovení perorálního příjmu prokinetika - podpora peristaltiky (Syntostigmin, Ubretid) další medikace - inzulin, miniheparinizace, kardiotonika, antihypertenziva. Polohování: Po operaci úlevová (ev. Fowlerova p.), včasná mobilizace dle rozsahu výkonu a zvolené anestezie (rozdíly v mobilizaci při celkové anestezii a svodné anestézii. Polohu vleže nutno dodržet 24 hodin po operaci, zvýšit příjem tekutin, prevence bolesti hlavy). Výživa: Perorální příjem tekutiny (2 hodiny po operaci dle zvracení), dieta dle charakteru operačního výkonu (tuhá strava až první pooperační den), včasná enterální tekutá výživa - prevence disbalance střevní flóry, urychlení návratu peristaltiky. Péče o osobní hygienu (na lůžku). 10 IV. SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVA NEMOCNÉHO K ENDOSKOPICKÝM OPERACÍM OUT OPTICKÁ URETROTOMIE od 24 hodin nic per os, klasické (základní) odběry krve a moče, vyprázdnění tlustého střeva pomocí glycerínového čípku, důkladná toaleta pohlavního ústrojí a celého těla, RTG uretry, večer a ráno premedikace dle ordinace anesteziologa, k odstranění stenóz, striktur, po úrazech, při zhoubném bujení, do uretry se zavede sonda, nožíkem se protne stěna, zavede se cévka a 48 hod. se nechá zavedená.

11 11 URS URETERORENOSKOPICKÉ ODSTRANĚNÍ KONKREMENTŮ Z MOČOVODU den předem cystoskopie a sondáž močovodu, RTG kontrola a ponechání sondy do operace nemocný nevečeří, od 24 hod. nic per os, klasické (základní) odběry krve a moče, vyprázdnění tlustého střeva pomocí glycerínového čípku, důkladná hygiena celého těla a pohlavních orgánů, premedikace dle anesteziologa, v anestezii dolní poloviny těla (svodná anestézie) se zavede ureterorenoskop přes uretru, močový měchýř do močovodu ke kamenu, který se rozbije ultrazvukem nebo se odstraní speciálními kličkami (ev. uchopí do speciálního košíčku), po odstranění kamene je zavedena plastiková cévka do sběrného systému ledviny pod RTG kontrolou a je ponechána 48 hod. PEK PERKUTÁNNÍ EXTRAKCE KONKREMENTŮ příprava jako ke klasické operaci, základní a speciální odběry krve, RTG a anesteziologické vyš., ultrazvuk, den předem tekutá strava, od 24 hod. nic per os, vyprázdnění tlustého střeva klyzmatem a důkladná hygiena celého těla, premedikace dle ordinace anesteziologa, výkonu předchází cystoskopie a sondáž sběrného systému ledviny, výkon se provádí pod ultrazvukem nebo RTG kontrolou, v anestezii dolní poloviny těla s nabodnutím sběrného systému ledviny, po zavedení optiky do sběrného systému ledviny a vyhledání kamene je tato překážka odstraněna mechanicky či ultrazvukem, po výkonu je ponechána nefrostomie ke drenáži sběrného systému ledviny a ke sledování výdeje moči, (event. krvácení). Nefrostomie je ponechána obvykle 2 3 dny. Poté se provádí RTG kontrola, uzavření a následné odstranění nefrostomie.

12 12 SPECIFIKA OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE U PACIENTŮ PO VYBRANÝCH UROLOGICKÝCH VÝKONECH 1. BIOPSIE PROSTATY drobný invazivní zákrok (v ambulantní péči). Specifika: Vyprázdnění (Yal roztok), při nízké mobilitě klienta hospitalizace na standardním oddělení (hrozí septický výsev). 2. CYSTOSKOPIE vyšetřovací metoda, diagnostika v lokální anestézii, ev. celkové anestézii. Specifika: Po výkonu dle nálezu permanentní katetr, sledování hematurie. 3. ORCHIEKTOMIE prosté odstranění varlete, obvykle se provádí v celkové anestézii. Specifika: Pooperační rána - stehy, chlazení pooperačního místa, následující den po operaci dezinfekce rány a hojení rány bez krytí. 4. CIRKUMCIZE odstranění předkožky, obvykle se provádí v celkové anestézii, nebo v lokální anestézii. Specifika: Pooperační rána je obšita jednotlivými stehy, první den po operaci se odstraňuje krytí z operační rány a klient se učí ošetřovat ránu - koupele v hypermanganu 3 x denně, doma pokračuje ve stejné aplikaci do doby, než vypadnou stehy samy. 5. OPERACE HYDROKÉLY, SPERMATOKÉLY A CYSTY NADVARLETE probíhá obvykle v celkové anestézii. Specifika: Operační rána se nachází v oblasti šourku, následující den po operaci se odstraňuje krytí, dezinfekce rány a překrytí semipermiabilním obvazem, odstranění stehů v ambulanci při kontrole. 6. OPERACE TŘÍSELNÉ KÝLY probíhá v celkové anestézii. Specifika: Operační rána se nachází v oblasti třísla, následující den po operaci se odstraňuje krytí, dezinfekce rány a překrytí tekutým obvazem, odstranění stehů v ambulantní péči. 7. URS URETRORENOSKOPIE (pro kámen v močovodu) obvykle se provádí ve svodné anestézii. Specifika: dle nálezu zaveden permanentní katetr, sledování hematurie. 8. OUT OPTICKÁ URETROTOMIE obvykle se provádí ve svodné anestézii či celkové anestézii. Specifika: Permanentní katetr zaveden 3-30 dnů dle okolností při zákroku, vytažení katetru probíhá buď na oddělení před propuštěním klienta, nebo odchází s PMK domů, vrací se dle doporučení lékaře k extrakci PMK.

13 13 9. NEFROSTOMIE - v rámci obstrukce (obstrukční pyelonefritida, kámen v močových cestách a následný septický stav), po operačním zákroku na močovodech (PEK- perkutánní extrakce konkrementu), jako trvalé řešení inoperabilních malignit v dutině břišní, které utláčí močovody probíhá v celkové anestézii, svodné anestézii ev. v lokální anestézii. Specifika: Péče o pacienta dle jeho celkového stavu, při sepsi příjem na JIP, při výměně nefrostomií ošetřování v rámci standardního oddělení, kontrola průchodnosti, nástřik RTG kontrastní látkou dle indikace lékaře. 10. CYSTOLITOTRIPSE KONKREMENTU běžně se provádí ve svodné anestézii. Specifika: Po výkonu zaveden trojcestný PMK nebo klasický (dle krvácení), výkon často spojen s dalším zákrokem (OUT optická uretrotomie). 11. PEK PERKUTÁNNÍ EXTRAKCE KONKREMENTU Specifika: Po výkonu zaveden PMK a nefrostomie, při obstrukci močovodu se zavádí mezi ledvinu a MM stent, 2. den po operaci se provádí RTG pro zjištění polohy stentu, po cca 2 dnech se odstraňuje PMK, po 5 dnech po operaci se po kontrolním RTG provede nástřik nefrostomie a ta se následně také extrahuje. 12. TUR TRANSURETRÁLNÍ RESEKCE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE PRO ZHOUBNÉ ONEMOCNĚNÍ MM běžně se provádí ve svodné anestézii. Specifika: Po výkonu do MM aplikováno cytostatikum (Farmorubicin), nutné polohování klienta ihned po výkonu k dostatečné působnosti cytostatika - co 15 min na levý bok, pravý bok, břicho a záda, poté vypustit cytostatikum do sběrného sáčku v přísně ochranných pomůckách. Klient má po výkonu zaveden PMK buď jednocestný, nebo trojcestný, dle rozsahu operace. Při trojcestném PMK napojíme lavage fyziologického roztoku k výplachu MM. Sledujeme hematurii. 13. TURP TRANSURETRÁLNÍ RESEKCE PROSTATY se provádí v celkové nebo svodné anestézii. Specifika: Klient je ošetřován v rámci JIP nebo standardního oddělení dle indikace lékaře. Po operaci má klient zaveden trojcestný PMK, je nezbytné sledování hematurie, při silném krvácení je nutný výplach močového měchýře pomocí lavage fyziologického roztoku (dále jen FR) do trojcestného PMK. V balonku PMK bývá více FR, než je zvykem u klasických operací, a to více jak 20 ml. Permanentní močový katetr se zavádí velikostně dle úbytku resekované prostaty. Permanentní katetr je odstraněn v průběhu 5 dnů po vyčištění moči od hematurie. 14. PROSTATECTOMIE odstranění prostaty, se provádí obvykle ve svodné nebo celkové anestézii. Specifika: Rána v podbřišku, z které je vyveden drén do obvazu (odstraňuje se během 2 dní dle sekrece), lavage FR do MM (odstraňuje se v průběhu 3 dní, dle stavu). Klient má PMK (obsah balonku je větší nežli u standardních močových katetrů dle velikosti prostaty ml), sledování hematurie, výměna lavage s FR dle hematurie, PMK se odstraňuje během 5 dní po vyčištění moči od hematurie. Pokud je krev v moči vizuálně jasně červená (jako vypraná voda z čerstvého masa), znamená to, že rána čerstvě krvácí. Pokud je moč vizuálně tmavě hnědá, znamená to pro nemocného, že se operační rána hojí.

14 15. RAPE RADIKÁLNÍ ODSTRANĚNÍ PROSTATY I SE SEMENNÝMI VÁČKY A LYMFATICKÝMI UZLINAMI běžně se provádí v celkové anestézii nebo ve svodné anestézii. Specifika: Po operaci se sleduje pooperační rána v oblasti podbřišku, z ní je vyveden drén do obvazu, který se odstraňuje v průběhu třech dnů po operaci. Pacient má zaveden po operaci PMK, sledování funkce a hematurie. Po dobu hospitalizace se kontroluje močení funkčnost a barva moči. Po zhojení rány a extrakci stehů je klient propuštěn domů. K odstranění PMK pacient přichází z domácího ošetřování po cca 21 dnech ADRENALECTOMIE se provádí v celkové anestézii. Specifika: nemocný má zaveden PMK z důvodů bilance tekutin (dále jen BT) a ošetřovatelské péče, operační rána drén sveden do obvazu, ve výjimečných případech i 2 drény, postupná extrakce drénu dle ústupu krvácení. 17. NEFRECTOMIE - otevřený přístup z boku, abdominální (rozlišnosti v jiné lokalizaci pooperační rány). Výkon řešen v celkové anestézii. Specifika: Úlevová poloha na zdravém boku či na zádech. Na JIP se zavádí PMK - sledování bilance tekutin. PMK se druhý den většinou extrahuje. Drén z rány sveden do obvazu, při velké sekreci bývá drén zpravidla napojen na klasický podtlak (Redonová drenáž). Po laparoskopické operaci jsou rány menšího charakteru, z oblasti lůžka po vyjmuté ledvině je vyveden drén do obvazu, nižší pooperační bolesti než u klasického otevřeného přístupu. 18. PYELOPLASTIKA REKONSTRUKCE LEDVINNÉ PÁNVIČKY, provádí se v celkové anestézii. Specifika: Úlevová poloha na zdravém boku, z rány vyveden drén, pod ránou je ureterální cévka (splint) a nefrostomie. Permanentní močový katetr je zaveden na operačním sále. Nutné sledování BT. Pobyt v nemocnici cca 14 dnů, postupné odstranění vývodných cévek a odstranění stehů. 19. REIMPLANTACE MOČOVODŮ URETEROCYSTONEOSTOMIE, provádí se v celkové anestézii. Specifika: Úprava napojení močovodu na MM, po operaci nacházíme operační ránu v podbřišku na straně operovaného močovodu, drén, PMK sledování hematurie a Acidobazické rovnováhy. 20. CYSTECTOMIE zpravidla se provádí v celkové anestézii. Jde o velký operační výkon, kdy se napojí močovody do upraveného (připraveného) tlustého střeva, kde se mísí moč se stolicí. Specifika: Je nutné ošetřování rektální rourky, kterou jsou vyvedeny dvě ureterální cévky (napojeny na levý a pravý močovod). Operační rána se nachází v podbřišku. Drén je obvykle vyveden do obvazu. 21. METODY ŘEŠENÍ INKONTINENCE POMOCÍ TVT PÁSKY výkon v celkové anestézii. Pře výkonem se zavádí Entizol čípek do pochvy - prevence pozákrokových komplikací. Specifika: Klientka má zavedenou pouze dětskou kanylu, nutná je následná edukace (záznam močení a rezidua, které vytéká pomocí kanyly). Kanyla se odstraňuje při nízkém reziduu a pacientka je po edukaci propuštěna domů.

15 15 Úkoly Úkol 1: Do levého sloupce tabulky přiřaďte taková tři tvrzení, která jsou podle vás správná. Do pravého sloupce přiřaďte tři tvrzení, která jsou podle vás chybná. a) Krátkodobá předoperační příprava by měla zahrnovat i psychickou přípravu (edukace klienta, rozhovor s lékařem, aj.) b) U klientů před plánovaným operačním zákrokem provádí dlouhodobou předoperační přípravu, zejména poučení o výkonu, souhrn vyšetření EKG, RTG, aj. a zvážení operačního rizika ASA, anesteziolog. c) Cystektomie je endoskopické vyšetření MM a močovodů. d) U dětí, starých lidí, destabilizovaných nemocných nebo nemocných s rozsáhlým výkonem probíhá následná pooperační péče na JIP. e) V rámci pooperační péče na standardním oddělení monitorujeme FF cca 3x denně. f) Klient po cirkumcizi provádí koupele v hypermanganu 3x denně až do odstranění stehů. SPRÁVNÁ TVRZENÍ CHYBNÁ TVRZENÍ

16 16 Shrnutí kapitoly Předoperační přípravu rozdělujeme na bezprostřední, krátkodobou a dlouhodobou. Dlouhodobou přípravu obvykle provádí praktický lékař a zahrnuje poučení o výkonu, souhrn vyšetření a předoperační závěr zvážení operačního rizika ASA. Krátkodobá předoperační příprava je zpravidla prováděna 24 hodin před výkonem a zahrnuje psychickou a fyzickou přípravu klienta. Bezprostřední příprava probíhá v krátkém časovém intervalu cca 2 hodiny před výkonem. Jedná se o přípravu dokumentace, kontrolu operačního pole, prevenci trombembolických nemocí (TEN), odstranění umělého chrupu, kontrolu lačnění, měření FF, vymočení, premedikaci a zajištění bezpečnosti klienta před odvezením na operaci. Následná pooperační péče probíhá na standardním oddělení, JIP nebo ARO. Pooperační péče zahrnuje: Přípravu lůžka, sledování FF, kontrolu operační rány, vyprazdňování, hodnocení bolesti, péči o výživu, hygienu, prevenci trombembolických nemocí (TEN), RHB, ale i specifika ošetřovatelské péče u vybraných výkonů. Urologie je chirurgický obor, který se nejvíce dotýká intimních částí lidského těla. Při péči o klienty/pacienty je nezbytné respektovat zásadně jejich stud, pamatovat na zásady asepse při invazivních intervencích a převazech, neboť jakákoli infekce může práci specializovaného operačního týmu neodborným zásahem zničit, a následně tak poškodit zdraví klienta/pacienta.

17 17 Použité informační zdroje 1. DVOŘÁČEK, J., Urologie: obecná a speciální urologie, 2. vyd. Praha: Karolinum, 1999, 235 s., ISBN KAPOUNOVÁ, G., Ošetřovatelství v intenzivní péči, 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007, 350 s., ISBN KAWACIUK, I., Urologie, 1.vyd. Praha: Galén, 2009, 308 s., ISBN PACÍK, D., Urologie pro sestry, 1. vyd. Brno: IDVPZ, 1996, 173 s., ISBN RICHARDS, A., EDWARDS, S., Repetitorium pro zdravotní sestry, Praha: Grada Publishing, 2004, 376 s., ISBN ROZSYPALOVÁ, M.; STAŇKOVÁ, M., Ošetřovatelství I/2, 2. vyd. Praha: Informatorium, 1996, 209 s., ISBN X. 7. VESELSKÝ, Z., Vybrané kapitoly z urologie: vybrané aspekty ošetřovatelské péče u nemocných s onemocněním horních a dolních močových cest, Gema Art Group, 2007, 125 s., ISBN VOKURKA, M., HUGO, J., a kol. Velký lékařský slovník, 5. vydání. Praha: Maxdorf, 2005, 1005s., ISBN Klasifikace podle ASA, Zdravotnické noviny, [cit ], [online,

18 18 Slovní k cizí ch pojmů ADRENALECTOMIE BIOPSIE CYSTECTOMIE CYSTOLITOTRIPSE CYSTOSKOPIE EDUKACE EXTRAKCE HYDROKÉLA KLYZMA KONKREMENT MALNUTRICIE NEFRECTOMIE NEFROSTOMIE PARENTERÁLNÍ PERKUTÁNNÍ PREMEDIKACE REIMPLANTACE RESEKCE SPIROMETRIE URETROTOMIE VENTILACE chirurgické odstranění nadledviny vyšetření vzorku živého lidského orgánu nebo tkáně a odběr této tkáně chirurgické odstranění MM metoda drcení močových kamenů v MM endoskopické vyšetření MM a močovodů výchova vynětí, odstranění nahromadění většího množství tekutiny mezi obaly varlete nálev tekutiny do konečníku a tlustého střeva kámen podvýživa, ve smyslu špatného složení potravy chirurgické odstranění ledviny umělé vyústění ledviny a odvádění moči pomocí cévky zavedené skrz kůži přímo do ledvinné pánvičky mimostřevní, s vynecháním trávicí trubice procházející kůží, skrz kůži podávání léků před určitým lékařským výkonem opakovaná, zpětná implantace (vsazení, zasazení) chirurgické odstranění části orgánu metoda určená k vyšetření dechových funkcí plic chirurgické rozšíření (naříznutí) močové trubice proudění vzduchu do dýchacího ústrojí a ven z něj

19 19 Procvičování tématu 1. Základní stavební a funkční jednotkou ledvin je: a) neuron b) nefron c) ureter d) ledvina 2. Denní diuréza u zdravého člověka je: a) ml b) ml c) ml d) 500 ml a méně 3. Klientovi po urologickém výkonu, kterému je nutné podpořit vitální funkce, provedeme následnou pooperační péči na: a) standardním oddělení b) JIP c) ARO 4. Dlouhodobá předoperační příprava zahrnuje: a) prevenci TEN: BND DK, miniheparinizaci b) zvážení operačního rizika ASA c) anesteziologickou přípravu: posouzení nejvhodnější a nejšetrnější anestezie, informovaný souhlas a premedikaci 5. Předoperační péči, která probíhá v časovém rozsahu cca 2 hodin, nazýváme: a) bezprostřední předoperační příprava b) krátkodobá předoperační příprava c) dlouhodobá předoperační příprava 6. Hydrokéla je c) nahromadění většího množství tekutiny mezi obaly varlete b) chirurgické odstranění varlete c) retenční cysta s hromaděním spermatu a tekutiny mezi obaly varlete 7.Vyberte, které z léčebných opatření by měl dodržovat pacient po extrakci konkrementu po propuštění do domácí péče: a) měl by nosit teplou obuv b) provádí nácvik k obnovení funkce svěračů močové trubice c) dodržuje pitný režim d) dodržuje neslanou dietu

20 20 8. Při zajištění pitného režimu u klienta s ledvinovými kameny platí: a) doporučit snížení příjmu tekutin b) doporučit zvýšení příjmu tekutin c) klient může přijímat jakýkoliv druh tekutin bez omezení d) klient může přijímat pouze urologický čaj 9. Ureterolitotomie je: a) chirurgické odstranění konkrementu z močovodu b) vyš. metoda vhodná k diagnostice lokalizace močových konkrementů c) rozpuštění konkrementu d) rozbití konkrementu na malé části nebo na písek 10. Student/ka oboru ZA poskytuje informace nemocnému: a) ve všech oblastech a v plném rozsahu ose péče b) podle jeho přání c) podle svého uvážení d) v rozsahu kompetencí zdravotnického asistenta 11. Porozumění poskytnutým informacím u klienta ověřuje: a) písemnými odpověďmi b) zpětným dotazem c) dotazníkovým šetřením d) neověřuje

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Ošetřování N u adenoidní vegetace

Ošetřování N u adenoidní vegetace Ošetřování N u adenoidní vegetace Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: adenoidní

Více

Péče o pacienta po direktní PCI se zaměřením na ošetřovatelské problémy FNO Kardiologie Koronární jednotka Vypracovala: Pavlína Holá, DiS. Indikace k direktní PCI: používá se jako základní léčba AIM zpravidla

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických znalostí a praktických dovedností, které umožňují samostatně provádět odbornou

Více

Předoperační vyšetření v anestézii dětí

Předoperační vyšetření v anestézii dětí Předoperační vyšetření v anestézii dětí ČSARIM 2009 České Budějovice Klimovič. M. KDAR MU Brno Předoperační vyšetření před výkony v celkové anestezii u dětí Cílem je odkrýt choroby, které mají pro anesteziologické

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Léčebné a vyšetřovací polohy

Léčebné a vyšetřovací polohy Léčebné a vyšetřovací polohy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Polohování nemocného Polohování ukládání N

Více

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Péče o K/N na chirurgického oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více

DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE

DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE Editoři Ivan Herold Vladimír Černý Karel Cvachovec Pracovní skupina Karel Cvachovec

Více

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Trombembolická nemoc postrach internistů MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Akutní plicní embolie vzniká nejčastěji důsledkem náhlé trombembolické

Více

Septická peritonitida

Septická peritonitida Septická peritonitida MVDr. Leona Raušerová-Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Predispoziční faktory primární onemocnění chirurgický zákrok celkový stav pacienta 2 Klinické příznaky

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Témata pro profilovou maturitní zkoušku

Témata pro profilovou maturitní zkoušku CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. Témata pro profilovou maturitní zkoušku Předmět: OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH Praktická maturitní zkouška povinná Interní a chirurgické oddělení: 1. Ošetřovatelská

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA K CHIRURGICKÝM VÝKONŮM NA TLUSTÉM STŘEVĚ

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA K CHIRURGICKÝM VÝKONŮM NA TLUSTÉM STŘEVĚ INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA K CHIRURGICKÝM VÝKONŮM NA TLUSTÉM STŘEVĚ Jméno a příjmení.rodné číslo: Bydliště..Zdravotní pojišťovna.. Vážený pane, vážená paní, před rozhodnutím podrobit se operačnímu zákroku

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Zkouška je složena ze dvou částí. 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva Obsah 1. části Praktická část maturitní zkoušky bude probíhat v Domově

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Škrabová OŠETŘOVATELSKÁ

Více

Kompetence NLP. Markéta Vojtová VOŠZ s SZŠ Hradec Králové

Kompetence NLP. Markéta Vojtová VOŠZ s SZŠ Hradec Králové Kompetence NLP Markéta Vojtová VOŠZ s SZŠ Hradec Králové Zdravotní sestra Regulované povolání závazné právní předpisy určují: Vzdělání Označení odbornosti Kompetence Sankce za výkon neoprávněnými osobami

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Název IČO Nemocnice Havlíčkův Brod, přísp. org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Havlíčkův Brod, přísp. org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 7 4 0 IČZ smluvního ZZ 6 0 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 J 6 0 N 0 0 1 Název IČO Nemocnice Havlíčkův Brod, přísp. org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Předporodní kurz Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Proč FNKV? Malá porodnice rodinného typu Individuální přístup Krátká doba hospitalizace po porodu Zázemí velkého klinického pracoviště Prenatální

Více

MUDr. Jan Hiblbauer s.r.o. Provozovna: třída Karla IV. 834/4, 500 02 Hradec Králové, tel.: 602 485 746 Identifikace: Narozen/a: Pohlaví: Plátce:

MUDr. Jan Hiblbauer s.r.o. Provozovna: třída Karla IV. 834/4, 500 02 Hradec Králové, tel.: 602 485 746 Identifikace: Narozen/a: Pohlaví: Plátce: Husova 64, 506 01 Jičín Souhlas s poskytnutím zdravotních služeb PYELOLITOTOMIE - otevřená operace ledviny pro kámen URETEROLITOTOMIE - otevřená operace močovodu pro kámen INFORMACE O ZÁKROKU PRO PACIENTY

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Nefrologie urologie OCH

Nefrologie urologie OCH Nefrologie urologie OCH Ledviny 1 Vrozené anomálie Dle počtu Dle polohy dystopická, ren migralis Dle tvaru podkova Cystické polycystické Pseudotumory Latentní nebo časté záněty, konkrementy, městnání,

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Trauma ledviny Představuje 1-5% všech traumat břicha Nejčastější poraněný orgán břicha Příčiny- tupé poranění častější

Více

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Základní předpoklady vstupu do registru čekatelů 1. Vyloučení malignity 2.

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

Enterální výživa. Podávání speciálních přípravků dietetik s podmínkou vstřebávání živin ve střevě. Podání výživy jinou než parenterální cestou

Enterální výživa. Podávání speciálních přípravků dietetik s podmínkou vstřebávání živin ve střevě. Podání výživy jinou než parenterální cestou Enterální výživa Enterální výživa Podávání speciálních přípravků dietetik s podmínkou vstřebávání živin ve střevě Podání výživy jinou než parenterální cestou Možnosti podávání enterální výživy Sipping

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Rozdělte poruchy vědomí, vysvětlete

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Verze 012.001 1 / 10 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM Platná verze MKN-10 Pro rok 2013 2015 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Definice Defekt měkkých tkání Lokalizovaný na bérci Ulceraci způsobuje chronická žilní insuficience s městnáním žilní krve Konečný

Více

OTÁZKY PRO ATESTAČNÍ ZKOUŠKY Z UROLOGIE II. STUPNĚ. I. 1. Uroonkologie obecná. 2. Uroonkologie speciální

OTÁZKY PRO ATESTAČNÍ ZKOUŠKY Z UROLOGIE II. STUPNĚ. I. 1. Uroonkologie obecná. 2. Uroonkologie speciální OTÁZKY PRO ATESTAČNÍ ZKOUŠKY Z UROLOGIE II. STUPNĚ I. 1. Uroonkologie obecná 2. Uroonkologie speciální I/1. Uroonkologie obecná Epidemiologie urogenitálních nádorů (I/B, II/C) Nádorový skríning obecně

Více

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA U DÍTĚTE S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA U DÍTĚTE S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA U DÍTĚTE S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU D. Křivská Dětské kardiocentrum Fakultní nemocnice Motol, Praha, Dětské kardiocentrum Olomouc, 2014 Mechanické srdeční podpory (MSP)

Více

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Určeno: Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup - ve spolupráci s firmou MSM všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4 Téma Počet hodin Teorie Praxe Celkem 1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3 2. První pomoc teoretická část 10-10 3. První pomoc praktická část - 16 16 4. Péče o nemocné 2 2 4 5. Základy zdravotnické

Více

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí Zdravotník zotavovacích akcí Kurz obsahuje předměty, které umožní získání potřebných znalostí a dovedností k vykonávání funkce zdravotníka na školních akcí. Je určen pedagogickým pracovníkům všech stupňů

Více

Onemocnění žaludku a dvanáctníku

Onemocnění žaludku a dvanáctníku Onemocnění žaludku a dvanáctníku Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Anatomie žaludku a dvanáctníku Žaludek

Více

Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ÚNOR, 2011 Bc. Höferová Hana TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC = TEN Vypracovala: Bc.

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

DOTAZNÍK VÝUKOVÝCH POTŘEB PRO SESTRY NA DĚTSKÉ JEDNOTCE TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ

DOTAZNÍK VÝUKOVÝCH POTŘEB PRO SESTRY NA DĚTSKÉ JEDNOTCE TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ Vítejte na stránkách dotazníku, který je zaměřen na rozpoznání metod výcviku sester pracujících na dětské jednotce transplantace kostní dřeně. Prosím věnujte pár minut vyplnění tohoto dotazníku a sdělte

Více

Role a kompetence sestry

Role a kompetence sestry Role a kompetence sestry Role sestry Je určena typem ošetřovatelské péče profesionální péče vyžaduje speciální vědomosti, dovednosti a postoje kvalifikované sestry laická pomoc okolí rodině, přátelům,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základ pro poskytování ošetřovatelské péče

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základ pro poskytování ošetřovatelské péče Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci vylučovací soustavy Označení materiálu:

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Složení zkoušky: 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti- Dům sv. Antonína Moravské Budějovice (max. 50 bodů) 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva učebna VT, písárna (max. 50 bodů) Témata

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Téma: Zvláštnosti při podávání některých léků /2. Kardiotonika Diuretika Analgetika Antipyretika Hypnotika Sedativa Antiemetika Antianemika Laxativa

Téma: Zvláštnosti při podávání některých léků /2. Kardiotonika Diuretika Analgetika Antipyretika Hypnotika Sedativa Antiemetika Antianemika Laxativa Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu

Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu Machartová V. 1.6.2013 Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Odběry biologického materiálu. Prostřednictvím kazuistiky a doplňkově řízených otázek by měl být žák schopen samostatně reprodukovat znalosti a dovednosti

Více

Třídící systém na Oddělení urgentní medicíny FN Hradec Králové

Třídící systém na Oddělení urgentní medicíny FN Hradec Králové Třídící systém na Oddělení urgentní medicíny FN Hradec Králové Pavlína Tejnecká, Jana Müllerová Oddělení urgentní medicíny FN Hradec Králové Péče o pacienty na bezprahové ambulanci (dříve LSPP) o činnost

Více

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY ZDRAVOVĚDA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY ZDRAVOVĚDA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Kód programu: B 7507 Platnost od akademického roku

Více

Téma : Podávání léků per os

Téma : Podávání léků per os Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Efektivita zahřívání dospělých pacientů v celkové anestézii

Efektivita zahřívání dospělých pacientů v celkové anestézii Efektivita zahřívání dospělých pacientů v celkové anestézii Gahérová I., Gybasová Z. ARK, FN Ostrava Cíl práce Účelem naší práce bylo porovnat různé metody zahřívání dospělých pacientů v průběhu anestézie

Více

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA Milana Indráčková Alena Rešková Dana Novotná Dialyzační a nefrologické oddělení, Interní hepatogastroenterologické kliniky FNB

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY LYMFATICKÝ SYSTÉM LYMFATICKÉ KAPILÁRY ODVÁDĚJÍ BUNĚČNÉ ODPADNÍ LÁTKY TOXINY, MINERÁLY, PATOGENNÍ ORGANISMY, PŘEBYTEČNOU VODU Z MEZIBUNĚČNÉHO

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

F A K U L T N Í N E M O C N I C E. Katetrizační vyšetření srdce a navazující léčebné zákroky na srdci a cévním oběhu

F A K U L T N Í N E M O C N I C E. Katetrizační vyšetření srdce a navazující léčebné zákroky na srdci a cévním oběhu F A K U L T N Í N E M O C N I C E INTERNÍ KARDIOLOGICKÁ KLINIKA přednosta: Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. Úsek invazivní a intervenční kardiologie Vedoucí lékař: MUDr. Petr Kala, Ph.D. TEL.: 532232228,

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Žlučník a žlučové cesty Zobrazovací metody: - prostý snímek - ultrasonografie - CT - MRI (MRCP) - ERCP - PTC, PTD - peroperační, pooperační cholangiografie

Více

Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Strava Zadání standardů dle SAK číslo definice cíle 18 18.1 Nemocnice má vypracován standard podávání stravy pacientům. Strava pro pacienty se

Více

Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání vedoucí oddělení: Mgr. Dagmar Klimentová NABÍDKA ODBORNÝCH KURZŮ NA ROK 2010 Kurz komunikativní dovednosti zdravotnického pracovníka Určeno: zdravotnickým pracovníkům

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Komplikace v anestezii u geriatrických pacientů

Komplikace v anestezii u geriatrických pacientů Komplikace v anestezii u geriatrických pacientů Dušan Merta (dusan.merta@seznam.cz) září 2013 1 Úvod Stáří relativní pojem Už to není co bývalo... není jednoznačná korelace mezi biologickým a kalendářním

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013 MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami Výkon

Více

Tematická oblast: Anatomie 1 (VY_32_INOVACE_01_3)

Tematická oblast: Anatomie 1 (VY_32_INOVACE_01_3) Tematická oblast: Anatomie 1 (VY_32_INOVACE_01_3) Autor: Mgr. Šárka Vopěnková Vytvořeno: leden až duben 2013 Anotace: Digitální učební materiály popisují anatomii a fyziologii člověka, seznamují žáky s

Více

IN0/VCB11. 10 hodin seminářů (anatomie) 45 hodin praktických cvičení

IN0/VCB11. 10 hodin seminářů (anatomie) 45 hodin praktických cvičení Studijní program : Všeobecné lékařství Název předmětu : Klinická propedeutika Rozvrhová zkratka : IN0/VCB Rozvrh výuky : 45 hodin seminářů (klinická propedeutika) 0 hodin seminářů (anatomie) 45 hodin praktických

Více