OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÉHO S UROLOGICKOU OPERACÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÉHO S UROLOGICKOU OPERACÍ"

Transkript

1 1 Anotace OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÉHO S UROLOGICKOU OPERACÍ Urologické operace jsou velmi specifickou záležitostí v klinické praxi. Tento studijní text v sobě zahrnuje obecný přístup k nemocným před a po operacích. V další části studijního textu je zvýrazněn specifický přístup dle typu urologického zákroku. Některé klinické postupy se mohou výrazně lišit dle regionu a typu urologického pracoviště. Čtenář může některé odborné informace postrádat a naopak některé mohou mít zcela odlišné schéma. Tematický okruh Ošetřování nemocných s chorobami uropoetického aparátu Průřezová témata Občan v demokratické společnosti Člověk a svět práce Člověk a životní prostředí Informační a komunikační technologie Mezioborové vztahy Somatologie, klinická propedeutika, ošetřování nemocných. Organizace prostorová Odborná učebna, dataprojektor, pracovní stůl, notebook Klíčová slova UROPOETICKÝ APARÁT OPERACE SPECIFIKA PŘÍSTUPY KLIENT/PACIENT

2 2 Nutné pomůcky Počítač - notebook - připojení on-line (Operační systém - WINDOWS XP/10). Obrazy anatomie a fyziologie uropoetického aparátu. Cílová studijní skupina Studenti 3. ročníku / 4. ročníku střední zdravotnické školy - Zdravotnický asistent. Obecný cíl kapitoly Po prostudování kapitoly získáte vědomosti týkající se předoperační přípravy /obecné a specifické/ a pooperační péče u nemocného po urologickém zákroku Dílčí cíle kapitoly Po prostudování kapitoly budete schopni: Objasnit dlouhodobou, krátkodobou a bezprostřední předoperační přípravu k urologickému výkonu. Rozlišit a charakterizovat pooperační péči u klienta po urologickém výkonu na standardním oddělení a na JIP. Popsat specifika ošetřovatelské péče u klientů po vybraných urologických výkonech. Doporučení pro studium kapitoly Ke studiu této kapitoly je nezbytná standardní orientace v somatologii (anatomie 1. ročník SZŠ), (ošetřovatelství - 4. ročník SZŠ, a klinická propedeutika 2. a 3. ročník SZŠ, aktuálně dle ŠVP dané střední školy) Předpokládaný čas studia Čas studia/30 minut

3 3 I. Předoperační příprava /úvod Operační výkony rozdělujeme na plánované, neodkladné a urgentní podle typu operačního výkonu může mít předoperační péče určité odlišnosti. Předoperační přípravu rozdělujeme na dlouhodobou, krátkodobou a bezprostřední. Některé urologické výkony však mají svá specifika jak v předoperační přípravě, tak i v pooperační péči. I. Předoperační příprava 1. Dlouhodobá předoperační příprava: U nemocných před plánovaným operačním zákrokem zahrnuje: Poučení o charakteru výkonu, průběhu, pooperačním období, komplikacích, domácí péči (tzv. informovaný souhlas o výkonu pro nemocného provádí obvykle ošetřující lékař daného oddělení). Souhrn základních vyšetření dle věku, přidružených chorob a charakteru operace (provádí ošetřující lékař oddělení v úzké spolupráci s internistou a anesteziologem ev. s dalším specialistou: - rentgen (RTG) srdce a plic (ne straší jak 1 měsíc) - odběry krve (biochemické - iontogram, urea, kreatinin, glykemie, aj.) - hematologické - krevní obraz, sedimentace (FW) ev. CRP (c- reaktivní protein) - hemokoagulační - krevní skupina a Rh faktor - biochemické vyšetření moče - MSCH, slouží k odhalení infekce, glykosurie, či odhalení mikroskopické hematurie, elektrokardiografie srdce (EKG), interní vyšetření (ne starší 14 dnů). Předoperační příprava u dětí: Pediatrické vyšetření (indikace k anestezii, vyhodnocení a doporučení), - další vyšetřovací metody dle doporučení internisty SONO, CT, ECHO, spirometrie, kardiologie, diabetologie, pneumologie, a jiné eventuální příprava autotransfúze předoperační závěr: Zvážení operačního rizika - ASA I - IV, vitální indikace

4 4 TABULKA 1. PŘEHLED STUPNICE OPERAČNÍHO RIZIKA DLE ASA STUPNICE OPERAČNÍHO RIZIKA DLE A S A (American Society of Anesthesiologists - Americká společnost anesteziologů) ASA I zdravý pacient - nemá systémové onemocnění, proces je lokalizován a nezpůsobuje jiné problémy ASA II mírné až středně závažné systémové onemocnění beze změn výkonnosti (lehčí forma ischemické choroby srdeční -ICHS, obezita, anemie) ASA III závažné systémové onemocnění různé etiologie, omezuje aktivitu nemocného, výkonnost, dysfunkce orgánů (stp. infarktu myokardu, závažný stav úplavice cukrové (DM), srdeční selhávání) ASA IV závažné život ohrožující systémové onemocnění, které se zákrokem vždy nevyřeší (srdeční dekompenzace, insuficience ledvin, plic, jater, peritonitida) ASA V operace je poslední možnou variantou záchrany života nemocného AKUTNÍ VÝKON - klasifikace ASA je ještě doplněna E (emergency - nebezpečí) riziko je 1,5x - 2x vyšší než u daného stupně. Klasifikace podle ASA, Zdravotnické noviny, [cit ], [online, Krátkodobá předoperační příprava: Je definována v klinické praxi 24 hodin před operačním výkonem. A. Fyzická příprava Kontrola lékařem na oddělení: - dle doporučení praktického lékaře a interního vyšetření: úplavice cukrová (DM) inzulinoterapie, miniheparinizace, indikace k zavedení centrálního žilního katetru (CŽK), objednání transfuzních derivátů, premedikace. Anesteziologická příprava: - Posouzení nejvhodnější a nejšetrnější anestezie, doplnění premedikace, informovaný souhlas nemocného.

5 5

6 6 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE Hygiena: Celková koupel pokud možno ve sprše, odložit šperky, vyjmout umělý chrup, ženy - odstranit make-up a odlakovat nehty. (Problém gelové nehty nutno upozornit klientku/pacientku 1 měsíc předem)! Vyprázdnění: Dle náročnosti výkonu očistné klyzma, očistné vyprazdňovací roztoky příkladně Fortrans, Magnesium sulfuricum - MgSO 4, Yal gel. Entizolový čípek u žen do vaginy před zavedením TVT pásky - jako prevence dalších komplikací. Vylučování: Dle stavu a dle typu výkonu zavedeme permanentní močový katetr (dále jen PMK). Výživa a tekutiny: Dodržet pokyny lačnění od půlnoci NIC PER OS, při malnutrici, či dehydrataci zajistit přívod tekutin a energie parenterální cestou. Prevence pooperačních komplikací: Příkladně prevence trombembolické nemoci (dále jen TEN), bandáže dolních končetin, eventuálně elastické punčochy a miniheparinizace (Fragmin, Clexane, Heparin Spofa, Heparin retard, Zibor, Fraxiparine). Nácvik plantární flexe a dorzální extenze (cviky pro urychlení cirkulace krve v dolních končetinách po operaci). Příprava operačního pole: Odstranit nečistoty (masti, náplasti), odmaštění kožního povrchu, odstranit nečistoty v pupku (při laparoskopických výkonech), oholení operačního pole. Nácvik pohybového pooperačního režimu: Posazování, pohyb v lůžku, mobilizace mimo lůžko, nácvik kašlání a vykašlávání, vyprazdňování (močová láhev, ev. katetrizace močového měchýře), dechové cvičení, plantární flexe a dorzální extenze (cviky pro urychlení cirkulace krve v dolních končetinách po operaci).

7 7 Obrázek 1a) Nácvik pohybů na DK prevence TEN Obrázek 1b) Nácvik pohybů na DK prevence TEN Obrázek 1c) Nácvik pohybů na DK prevence TEN

8 8 B. Psychická příprava edukace v oblasti operačního zákroku minimalizace strachu rozhovor s lékařem - informovaný souhlas k operaci vstřícnost, ochota ošetřovatelského týmu zajištění kvalitního spánku nemocného sedativa či hypnotika (Diazepam, Hypnogen) 2. Bezprostřední předoperační příprava Probíhá v krátkém časovém rozsahu - cca 2hod. příprava dokumentace kontrola operačního pole kontrola ošetřovatelských intervencí v rámci prevence TEN kontrola odstranění umělého chrupu kontrola lačnění kontrola absence tabakismu měření fyziologických funkcí (TK, P, D, TT ev. saturace O 2, ) nemocný se spontánně vymočí premedikace (cca 60 45min před výkonem, dle hmotnosti, věku, způsobu anestezie a operace, většinou Dolsin a Atropin i.m., zápis do dokumentace) bezpečnost klienta (po aplikaci premedikace až do převozu na sál již neopustí lůžko) II. Peroperační období Probíhá po převzetí klienta specializovaným týmem na sále a v průběhu operačního výkonu. hrazení krevních ztrát tepelné ztráty působení anestezie minimalizace rizik spojených s výkonem doplňování tekutin ventilace medikace

9 9 III. Pooperační péče u klientů/pacientů Bezprostřední pooperační péče: Probíhá ihned po výkonu. Klient se probouzí z anestezie a je monitorován na zotavovací jednotce, která je vybavena pomůckami pro resuscitaci. Péči provádí specializovaná sestra v různém časovém rozsahu, běžně dvě hodiny (odeznění celkové anestezie, kompenzace stavu). Následná pooperační péče: Standardní oddělení - na standardní pokoj (klient je bez komplikací, po menších operačních výkonech) nebo na pooperační pokoj jen některá oddělní (24h - 48h) do stabilizace stavu (oběhově i dechově stabilní, probuzený, orientovaný). JIP - v případě rozsáhlého výkonu nebo s destabilizací stavu, děti, staří lidé. ARO - při nutnosti podpory vitálních funkcí. A. Pooperační péče na standardním oddělení Příprava lůžka: Čisté, přístupné ze tří stran, vodorovná poloha, zajistit dostupnost signalizace, vybavené doplňujícími pomůckami (plenou PVC, inf. stojan, emitní miska, buničina, tonometr, sběrný sáček na moč, aj.). Monitorace: TK, P, D, TT, vědomí (co 30 minut po dobu dvou hodin, změna vyhrazena v anesteziologickém záznamu). Kontrola operační rány: Prosakování obvazu, funkčnost drénu a drenáží, sledování odpadu (barva, vzhled). Sledování vyprazdňování: Močový měchýř do 6h po operaci a péče o permanentní katetr, kontrola obnovy peristaltiky (do 48h), stolice do 4 dnů max. Zaznamenání a hodnocení bolesti: Dle ordinace podávání analgetik. Zažívací trakt: Sledování nauzey a zvracení. Výživa: Po odeznění anestesie (asi 2h) podávání čaje po lžičkách (nepodávat minerální a sycené vody ani džusy nevolnost, zvracení), tekutiny hrazeny i parenterálně v podobě infúze (dle druhu zákroku), dietní omezení dle operačního zákroku a indikace lékaře. Péče o osobní hygienu: Dle stavu nemocného dopomoc sestry, péče o kůži, péče o dutinu ústní. Prevence TEN: Bandáže DK, včasná mobilizaci klienta (včasné vstávání z lůžka většinou již den po operaci s pomocí sestry (nebezpečí ortostatického kolapsu první vstávání za pomoci sestry a velmi pozvolna). Rehabilitace: Dechová cvičení (prevence plicních komplikací), kondiční cvičení.

10 A) Pooperační péče na JIP Monitorace stavu pacienta: Ventilace, D, saturace O 2 ev. Astrup, (FF - TK, TT, P). Péče o ránu: Krytí, krvácení, drény, katetry, sondy. Standardní kontrolní vyšetření: Krevní obraz, ionty - mineralogram, jaterní testy, urea, kreatinin, bílkoviny, hladina glykemie. Monitoring bilance tekutin. Péče o žilní vstupy viz standardy oddělení. Tlumení bolesti, sledování bolesti (škála). Medikace - parenterální podání do obnovení perorálního příjmu prokinetika - podpora peristaltiky (Syntostigmin, Ubretid) další medikace - inzulin, miniheparinizace, kardiotonika, antihypertenziva. Polohování: Po operaci úlevová (ev. Fowlerova p.), včasná mobilizace dle rozsahu výkonu a zvolené anestezie (rozdíly v mobilizaci při celkové anestezii a svodné anestézii. Polohu vleže nutno dodržet 24 hodin po operaci, zvýšit příjem tekutin, prevence bolesti hlavy). Výživa: Perorální příjem tekutiny (2 hodiny po operaci dle zvracení), dieta dle charakteru operačního výkonu (tuhá strava až první pooperační den), včasná enterální tekutá výživa - prevence disbalance střevní flóry, urychlení návratu peristaltiky. Péče o osobní hygienu (na lůžku). 10 IV. SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVA NEMOCNÉHO K ENDOSKOPICKÝM OPERACÍM OUT OPTICKÁ URETROTOMIE od 24 hodin nic per os, klasické (základní) odběry krve a moče, vyprázdnění tlustého střeva pomocí glycerínového čípku, důkladná toaleta pohlavního ústrojí a celého těla, RTG uretry, večer a ráno premedikace dle ordinace anesteziologa, k odstranění stenóz, striktur, po úrazech, při zhoubném bujení, do uretry se zavede sonda, nožíkem se protne stěna, zavede se cévka a 48 hod. se nechá zavedená.

11 11 URS URETERORENOSKOPICKÉ ODSTRANĚNÍ KONKREMENTŮ Z MOČOVODU den předem cystoskopie a sondáž močovodu, RTG kontrola a ponechání sondy do operace nemocný nevečeří, od 24 hod. nic per os, klasické (základní) odběry krve a moče, vyprázdnění tlustého střeva pomocí glycerínového čípku, důkladná hygiena celého těla a pohlavních orgánů, premedikace dle anesteziologa, v anestezii dolní poloviny těla (svodná anestézie) se zavede ureterorenoskop přes uretru, močový měchýř do močovodu ke kamenu, který se rozbije ultrazvukem nebo se odstraní speciálními kličkami (ev. uchopí do speciálního košíčku), po odstranění kamene je zavedena plastiková cévka do sběrného systému ledviny pod RTG kontrolou a je ponechána 48 hod. PEK PERKUTÁNNÍ EXTRAKCE KONKREMENTŮ příprava jako ke klasické operaci, základní a speciální odběry krve, RTG a anesteziologické vyš., ultrazvuk, den předem tekutá strava, od 24 hod. nic per os, vyprázdnění tlustého střeva klyzmatem a důkladná hygiena celého těla, premedikace dle ordinace anesteziologa, výkonu předchází cystoskopie a sondáž sběrného systému ledviny, výkon se provádí pod ultrazvukem nebo RTG kontrolou, v anestezii dolní poloviny těla s nabodnutím sběrného systému ledviny, po zavedení optiky do sběrného systému ledviny a vyhledání kamene je tato překážka odstraněna mechanicky či ultrazvukem, po výkonu je ponechána nefrostomie ke drenáži sběrného systému ledviny a ke sledování výdeje moči, (event. krvácení). Nefrostomie je ponechána obvykle 2 3 dny. Poté se provádí RTG kontrola, uzavření a následné odstranění nefrostomie.

12 12 SPECIFIKA OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE U PACIENTŮ PO VYBRANÝCH UROLOGICKÝCH VÝKONECH 1. BIOPSIE PROSTATY drobný invazivní zákrok (v ambulantní péči). Specifika: Vyprázdnění (Yal roztok), při nízké mobilitě klienta hospitalizace na standardním oddělení (hrozí septický výsev). 2. CYSTOSKOPIE vyšetřovací metoda, diagnostika v lokální anestézii, ev. celkové anestézii. Specifika: Po výkonu dle nálezu permanentní katetr, sledování hematurie. 3. ORCHIEKTOMIE prosté odstranění varlete, obvykle se provádí v celkové anestézii. Specifika: Pooperační rána - stehy, chlazení pooperačního místa, následující den po operaci dezinfekce rány a hojení rány bez krytí. 4. CIRKUMCIZE odstranění předkožky, obvykle se provádí v celkové anestézii, nebo v lokální anestézii. Specifika: Pooperační rána je obšita jednotlivými stehy, první den po operaci se odstraňuje krytí z operační rány a klient se učí ošetřovat ránu - koupele v hypermanganu 3 x denně, doma pokračuje ve stejné aplikaci do doby, než vypadnou stehy samy. 5. OPERACE HYDROKÉLY, SPERMATOKÉLY A CYSTY NADVARLETE probíhá obvykle v celkové anestézii. Specifika: Operační rána se nachází v oblasti šourku, následující den po operaci se odstraňuje krytí, dezinfekce rány a překrytí semipermiabilním obvazem, odstranění stehů v ambulanci při kontrole. 6. OPERACE TŘÍSELNÉ KÝLY probíhá v celkové anestézii. Specifika: Operační rána se nachází v oblasti třísla, následující den po operaci se odstraňuje krytí, dezinfekce rány a překrytí tekutým obvazem, odstranění stehů v ambulantní péči. 7. URS URETRORENOSKOPIE (pro kámen v močovodu) obvykle se provádí ve svodné anestézii. Specifika: dle nálezu zaveden permanentní katetr, sledování hematurie. 8. OUT OPTICKÁ URETROTOMIE obvykle se provádí ve svodné anestézii či celkové anestézii. Specifika: Permanentní katetr zaveden 3-30 dnů dle okolností při zákroku, vytažení katetru probíhá buď na oddělení před propuštěním klienta, nebo odchází s PMK domů, vrací se dle doporučení lékaře k extrakci PMK.

13 13 9. NEFROSTOMIE - v rámci obstrukce (obstrukční pyelonefritida, kámen v močových cestách a následný septický stav), po operačním zákroku na močovodech (PEK- perkutánní extrakce konkrementu), jako trvalé řešení inoperabilních malignit v dutině břišní, které utláčí močovody probíhá v celkové anestézii, svodné anestézii ev. v lokální anestézii. Specifika: Péče o pacienta dle jeho celkového stavu, při sepsi příjem na JIP, při výměně nefrostomií ošetřování v rámci standardního oddělení, kontrola průchodnosti, nástřik RTG kontrastní látkou dle indikace lékaře. 10. CYSTOLITOTRIPSE KONKREMENTU běžně se provádí ve svodné anestézii. Specifika: Po výkonu zaveden trojcestný PMK nebo klasický (dle krvácení), výkon často spojen s dalším zákrokem (OUT optická uretrotomie). 11. PEK PERKUTÁNNÍ EXTRAKCE KONKREMENTU Specifika: Po výkonu zaveden PMK a nefrostomie, při obstrukci močovodu se zavádí mezi ledvinu a MM stent, 2. den po operaci se provádí RTG pro zjištění polohy stentu, po cca 2 dnech se odstraňuje PMK, po 5 dnech po operaci se po kontrolním RTG provede nástřik nefrostomie a ta se následně také extrahuje. 12. TUR TRANSURETRÁLNÍ RESEKCE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE PRO ZHOUBNÉ ONEMOCNĚNÍ MM běžně se provádí ve svodné anestézii. Specifika: Po výkonu do MM aplikováno cytostatikum (Farmorubicin), nutné polohování klienta ihned po výkonu k dostatečné působnosti cytostatika - co 15 min na levý bok, pravý bok, břicho a záda, poté vypustit cytostatikum do sběrného sáčku v přísně ochranných pomůckách. Klient má po výkonu zaveden PMK buď jednocestný, nebo trojcestný, dle rozsahu operace. Při trojcestném PMK napojíme lavage fyziologického roztoku k výplachu MM. Sledujeme hematurii. 13. TURP TRANSURETRÁLNÍ RESEKCE PROSTATY se provádí v celkové nebo svodné anestézii. Specifika: Klient je ošetřován v rámci JIP nebo standardního oddělení dle indikace lékaře. Po operaci má klient zaveden trojcestný PMK, je nezbytné sledování hematurie, při silném krvácení je nutný výplach močového měchýře pomocí lavage fyziologického roztoku (dále jen FR) do trojcestného PMK. V balonku PMK bývá více FR, než je zvykem u klasických operací, a to více jak 20 ml. Permanentní močový katetr se zavádí velikostně dle úbytku resekované prostaty. Permanentní katetr je odstraněn v průběhu 5 dnů po vyčištění moči od hematurie. 14. PROSTATECTOMIE odstranění prostaty, se provádí obvykle ve svodné nebo celkové anestézii. Specifika: Rána v podbřišku, z které je vyveden drén do obvazu (odstraňuje se během 2 dní dle sekrece), lavage FR do MM (odstraňuje se v průběhu 3 dní, dle stavu). Klient má PMK (obsah balonku je větší nežli u standardních močových katetrů dle velikosti prostaty ml), sledování hematurie, výměna lavage s FR dle hematurie, PMK se odstraňuje během 5 dní po vyčištění moči od hematurie. Pokud je krev v moči vizuálně jasně červená (jako vypraná voda z čerstvého masa), znamená to, že rána čerstvě krvácí. Pokud je moč vizuálně tmavě hnědá, znamená to pro nemocného, že se operační rána hojí.

14 15. RAPE RADIKÁLNÍ ODSTRANĚNÍ PROSTATY I SE SEMENNÝMI VÁČKY A LYMFATICKÝMI UZLINAMI běžně se provádí v celkové anestézii nebo ve svodné anestézii. Specifika: Po operaci se sleduje pooperační rána v oblasti podbřišku, z ní je vyveden drén do obvazu, který se odstraňuje v průběhu třech dnů po operaci. Pacient má zaveden po operaci PMK, sledování funkce a hematurie. Po dobu hospitalizace se kontroluje močení funkčnost a barva moči. Po zhojení rány a extrakci stehů je klient propuštěn domů. K odstranění PMK pacient přichází z domácího ošetřování po cca 21 dnech ADRENALECTOMIE se provádí v celkové anestézii. Specifika: nemocný má zaveden PMK z důvodů bilance tekutin (dále jen BT) a ošetřovatelské péče, operační rána drén sveden do obvazu, ve výjimečných případech i 2 drény, postupná extrakce drénu dle ústupu krvácení. 17. NEFRECTOMIE - otevřený přístup z boku, abdominální (rozlišnosti v jiné lokalizaci pooperační rány). Výkon řešen v celkové anestézii. Specifika: Úlevová poloha na zdravém boku či na zádech. Na JIP se zavádí PMK - sledování bilance tekutin. PMK se druhý den většinou extrahuje. Drén z rány sveden do obvazu, při velké sekreci bývá drén zpravidla napojen na klasický podtlak (Redonová drenáž). Po laparoskopické operaci jsou rány menšího charakteru, z oblasti lůžka po vyjmuté ledvině je vyveden drén do obvazu, nižší pooperační bolesti než u klasického otevřeného přístupu. 18. PYELOPLASTIKA REKONSTRUKCE LEDVINNÉ PÁNVIČKY, provádí se v celkové anestézii. Specifika: Úlevová poloha na zdravém boku, z rány vyveden drén, pod ránou je ureterální cévka (splint) a nefrostomie. Permanentní močový katetr je zaveden na operačním sále. Nutné sledování BT. Pobyt v nemocnici cca 14 dnů, postupné odstranění vývodných cévek a odstranění stehů. 19. REIMPLANTACE MOČOVODŮ URETEROCYSTONEOSTOMIE, provádí se v celkové anestézii. Specifika: Úprava napojení močovodu na MM, po operaci nacházíme operační ránu v podbřišku na straně operovaného močovodu, drén, PMK sledování hematurie a Acidobazické rovnováhy. 20. CYSTECTOMIE zpravidla se provádí v celkové anestézii. Jde o velký operační výkon, kdy se napojí močovody do upraveného (připraveného) tlustého střeva, kde se mísí moč se stolicí. Specifika: Je nutné ošetřování rektální rourky, kterou jsou vyvedeny dvě ureterální cévky (napojeny na levý a pravý močovod). Operační rána se nachází v podbřišku. Drén je obvykle vyveden do obvazu. 21. METODY ŘEŠENÍ INKONTINENCE POMOCÍ TVT PÁSKY výkon v celkové anestézii. Pře výkonem se zavádí Entizol čípek do pochvy - prevence pozákrokových komplikací. Specifika: Klientka má zavedenou pouze dětskou kanylu, nutná je následná edukace (záznam močení a rezidua, které vytéká pomocí kanyly). Kanyla se odstraňuje při nízkém reziduu a pacientka je po edukaci propuštěna domů.

15 15 Úkoly Úkol 1: Do levého sloupce tabulky přiřaďte taková tři tvrzení, která jsou podle vás správná. Do pravého sloupce přiřaďte tři tvrzení, která jsou podle vás chybná. a) Krátkodobá předoperační příprava by měla zahrnovat i psychickou přípravu (edukace klienta, rozhovor s lékařem, aj.) b) U klientů před plánovaným operačním zákrokem provádí dlouhodobou předoperační přípravu, zejména poučení o výkonu, souhrn vyšetření EKG, RTG, aj. a zvážení operačního rizika ASA, anesteziolog. c) Cystektomie je endoskopické vyšetření MM a močovodů. d) U dětí, starých lidí, destabilizovaných nemocných nebo nemocných s rozsáhlým výkonem probíhá následná pooperační péče na JIP. e) V rámci pooperační péče na standardním oddělení monitorujeme FF cca 3x denně. f) Klient po cirkumcizi provádí koupele v hypermanganu 3x denně až do odstranění stehů. SPRÁVNÁ TVRZENÍ CHYBNÁ TVRZENÍ

16 16 Shrnutí kapitoly Předoperační přípravu rozdělujeme na bezprostřední, krátkodobou a dlouhodobou. Dlouhodobou přípravu obvykle provádí praktický lékař a zahrnuje poučení o výkonu, souhrn vyšetření a předoperační závěr zvážení operačního rizika ASA. Krátkodobá předoperační příprava je zpravidla prováděna 24 hodin před výkonem a zahrnuje psychickou a fyzickou přípravu klienta. Bezprostřední příprava probíhá v krátkém časovém intervalu cca 2 hodiny před výkonem. Jedná se o přípravu dokumentace, kontrolu operačního pole, prevenci trombembolických nemocí (TEN), odstranění umělého chrupu, kontrolu lačnění, měření FF, vymočení, premedikaci a zajištění bezpečnosti klienta před odvezením na operaci. Následná pooperační péče probíhá na standardním oddělení, JIP nebo ARO. Pooperační péče zahrnuje: Přípravu lůžka, sledování FF, kontrolu operační rány, vyprazdňování, hodnocení bolesti, péči o výživu, hygienu, prevenci trombembolických nemocí (TEN), RHB, ale i specifika ošetřovatelské péče u vybraných výkonů. Urologie je chirurgický obor, který se nejvíce dotýká intimních částí lidského těla. Při péči o klienty/pacienty je nezbytné respektovat zásadně jejich stud, pamatovat na zásady asepse při invazivních intervencích a převazech, neboť jakákoli infekce může práci specializovaného operačního týmu neodborným zásahem zničit, a následně tak poškodit zdraví klienta/pacienta.

17 17 Použité informační zdroje 1. DVOŘÁČEK, J., Urologie: obecná a speciální urologie, 2. vyd. Praha: Karolinum, 1999, 235 s., ISBN KAPOUNOVÁ, G., Ošetřovatelství v intenzivní péči, 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007, 350 s., ISBN KAWACIUK, I., Urologie, 1.vyd. Praha: Galén, 2009, 308 s., ISBN PACÍK, D., Urologie pro sestry, 1. vyd. Brno: IDVPZ, 1996, 173 s., ISBN RICHARDS, A., EDWARDS, S., Repetitorium pro zdravotní sestry, Praha: Grada Publishing, 2004, 376 s., ISBN ROZSYPALOVÁ, M.; STAŇKOVÁ, M., Ošetřovatelství I/2, 2. vyd. Praha: Informatorium, 1996, 209 s., ISBN X. 7. VESELSKÝ, Z., Vybrané kapitoly z urologie: vybrané aspekty ošetřovatelské péče u nemocných s onemocněním horních a dolních močových cest, Gema Art Group, 2007, 125 s., ISBN VOKURKA, M., HUGO, J., a kol. Velký lékařský slovník, 5. vydání. Praha: Maxdorf, 2005, 1005s., ISBN Klasifikace podle ASA, Zdravotnické noviny, [cit ], [online,

18 18 Slovní k cizí ch pojmů ADRENALECTOMIE BIOPSIE CYSTECTOMIE CYSTOLITOTRIPSE CYSTOSKOPIE EDUKACE EXTRAKCE HYDROKÉLA KLYZMA KONKREMENT MALNUTRICIE NEFRECTOMIE NEFROSTOMIE PARENTERÁLNÍ PERKUTÁNNÍ PREMEDIKACE REIMPLANTACE RESEKCE SPIROMETRIE URETROTOMIE VENTILACE chirurgické odstranění nadledviny vyšetření vzorku živého lidského orgánu nebo tkáně a odběr této tkáně chirurgické odstranění MM metoda drcení močových kamenů v MM endoskopické vyšetření MM a močovodů výchova vynětí, odstranění nahromadění většího množství tekutiny mezi obaly varlete nálev tekutiny do konečníku a tlustého střeva kámen podvýživa, ve smyslu špatného složení potravy chirurgické odstranění ledviny umělé vyústění ledviny a odvádění moči pomocí cévky zavedené skrz kůži přímo do ledvinné pánvičky mimostřevní, s vynecháním trávicí trubice procházející kůží, skrz kůži podávání léků před určitým lékařským výkonem opakovaná, zpětná implantace (vsazení, zasazení) chirurgické odstranění části orgánu metoda určená k vyšetření dechových funkcí plic chirurgické rozšíření (naříznutí) močové trubice proudění vzduchu do dýchacího ústrojí a ven z něj

19 19 Procvičování tématu 1. Základní stavební a funkční jednotkou ledvin je: a) neuron b) nefron c) ureter d) ledvina 2. Denní diuréza u zdravého člověka je: a) ml b) ml c) ml d) 500 ml a méně 3. Klientovi po urologickém výkonu, kterému je nutné podpořit vitální funkce, provedeme následnou pooperační péči na: a) standardním oddělení b) JIP c) ARO 4. Dlouhodobá předoperační příprava zahrnuje: a) prevenci TEN: BND DK, miniheparinizaci b) zvážení operačního rizika ASA c) anesteziologickou přípravu: posouzení nejvhodnější a nejšetrnější anestezie, informovaný souhlas a premedikaci 5. Předoperační péči, která probíhá v časovém rozsahu cca 2 hodin, nazýváme: a) bezprostřední předoperační příprava b) krátkodobá předoperační příprava c) dlouhodobá předoperační příprava 6. Hydrokéla je c) nahromadění většího množství tekutiny mezi obaly varlete b) chirurgické odstranění varlete c) retenční cysta s hromaděním spermatu a tekutiny mezi obaly varlete 7.Vyberte, které z léčebných opatření by měl dodržovat pacient po extrakci konkrementu po propuštění do domácí péče: a) měl by nosit teplou obuv b) provádí nácvik k obnovení funkce svěračů močové trubice c) dodržuje pitný režim d) dodržuje neslanou dietu

20 20 8. Při zajištění pitného režimu u klienta s ledvinovými kameny platí: a) doporučit snížení příjmu tekutin b) doporučit zvýšení příjmu tekutin c) klient může přijímat jakýkoliv druh tekutin bez omezení d) klient může přijímat pouze urologický čaj 9. Ureterolitotomie je: a) chirurgické odstranění konkrementu z močovodu b) vyš. metoda vhodná k diagnostice lokalizace močových konkrementů c) rozpuštění konkrementu d) rozbití konkrementu na malé části nebo na písek 10. Student/ka oboru ZA poskytuje informace nemocnému: a) ve všech oblastech a v plném rozsahu ose péče b) podle jeho přání c) podle svého uvážení d) v rozsahu kompetencí zdravotnického asistenta 11. Porozumění poskytnutým informacím u klienta ověřuje: a) písemnými odpověďmi b) zpětným dotazem c) dotazníkovým šetřením d) neověřuje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen 2010 Tondrová Irena Bc. Příprava k plánované operaci Operační výkony Plánované Urgentní Neodkladné

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Péče v předoperační, intraoperační a pooperační době. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Péče v předoperační, intraoperační a pooperační době. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Péče v předoperační, intraoperační a pooperační době Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Předanestetické vyšetření Kontrola laboratorních výsledků a dalších vyšetření Cílená anesteziologická anamnéza

Více

Předoperační příprava před plánovanou operací

Předoperační příprava před plánovanou operací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 Předoperační příprava před plánovanou operací Duben 2017 PhDr. Markéta Bednářová Předoperační příprava začíná

Více

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy:

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy: Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce Tématické okruhy: 1) Infekce spojené se zdravotní péčí (nozokomiální infekce) Infekce spojené se zdravotní péčí základní terminologie Prevence

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-07. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-07. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-07 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

METODICKÝ LIST. TÉMA: ÚVOD drény a drenáže

METODICKÝ LIST. TÉMA: ÚVOD drény a drenáže METODICKÝ LIST TÉMA: ÚVOD drény a drenáže Zpracovala: Mgr. Petra Bednářová Datum: únor 2012 ANOTACE: Zdravotnický asistent pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo lékaře připravuje pacienty k diagnostickým

Více

BARIATRIČTÍ PACIENTI A ÚSKALÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE. Fakultní nemocnice Plzeň KARIM Petra Kulhánková Vanda Tomášková

BARIATRIČTÍ PACIENTI A ÚSKALÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE. Fakultní nemocnice Plzeň KARIM Petra Kulhánková Vanda Tomášková BARIATRIČTÍ PACIENTI A ÚSKALÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Fakultní nemocnice Plzeň KARIM Petra Kulhánková Vanda Tomášková OBEZITA Globální epidemie (WHO) Není jen estetický problém Chorobný stav spojený se zvýšenou

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Střední zdravotnická škola Kroměříž www.szskm.cz

Střední zdravotnická škola Kroměříž www.szskm.cz Infarkt myokardu intervence dle NANDA taxonomie Střední zdravotnická škola Kroměříž www.szskm.cz Obsah Charakteristika Rozdělení Příznaky choroby Komplikace Příčiny Vyšetřovací metody Léčba Ošetřovatelský

Více

Název IČO Slezská nemocnice v Opavě, příspěv.org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Slezská nemocnice v Opavě, příspěv.org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 7 8 1 3 7 0 IČZ smluvního ZZ 9 0 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 9 0 N 0 0 1 Název IČO Slezská nemocnice v Opavě, příspěv.org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-0 / 7.07.07 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Pooperační péče. Chirurgická propedeutika III. ročník

Pooperační péče. Chirurgická propedeutika III. ročník Chirurgická propedeutika III. ročník Pooperační péče Dokumentace Operační kniha Anesteziologická kniha Operační protokol Záznam o průběhu anestezie Žádanky Dokumentace pooperačního oddělení Dekurz Teplotka

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY RENTGENOLOGICKÉ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY RENTGENOLOGICKÉ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY RENTGENOLOGICKÉ Markéta Vojtová RTG Nativní Kontrastní baryové jodové Nativní RTG Bez přípravy, bez použití kontrastní látky 1) RTG srdce a plic 2) RTG břicha Na tzv. hladinky

Více

Ošetřování N u adenoidní vegetace

Ošetřování N u adenoidní vegetace Ošetřování N u adenoidní vegetace Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: adenoidní

Více

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 1. Celkový počet absolventů v jednotlivých oborech (kvalifikační studium) a celkový počet sester a asistentů v praxi 2. Srovnání činností všeobecné sestry a zdravotnického

Více

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučových cest

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučových cest Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CHOPN. Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučových cest Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské

Více

Péče o pacienta po direktní PCI se zaměřením na ošetřovatelské problémy FNO Kardiologie Koronární jednotka Vypracovala: Pavlína Holá, DiS. Indikace k direktní PCI: používá se jako základní léčba AIM zpravidla

Více

METODICKÝ LIST. TÉMA: ÚVOD punkce

METODICKÝ LIST. TÉMA: ÚVOD punkce METODICKÝ LIST TÉMA: ÚVOD punkce Zpracovala: Mgr. Petra Bednářová Datum: březen 2012 ANOTACE: Zdravotnický asistent pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo lékaře připravuje pacienty k diagnostickým

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP

Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP HC11 - Zavedení, ukončení domácí zdravotní péče, administrativní činnost sestry v domácí zdravotní péči Jedná se o první a poslední návštěvu klienta v domácí zdravotní

Více

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučníku

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučníku Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučníku Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA TEPNÁCH DOLNÍCH KONČETIN AORTOBIFEMORÁLNÍ BYPASS AORTOFEMORÁLNÍ BYPASS ILIKOFEMORÁLNÍ BYPASS EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY

REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA TEPNÁCH DOLNÍCH KONČETIN AORTOBIFEMORÁLNÍ BYPASS AORTOFEMORÁLNÍ BYPASS ILIKOFEMORÁLNÍ BYPASS EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA TEPNÁCH DOLNÍCH KONČETIN AORTOBIFEMORÁLNÍ BYPASS AORTOFEMORÁLNÍ BYPASS ILIKOFEMORÁLNÍ BYPASS EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA TEPNÁCH

Více

CÉVKOVÁNÍ KATETRIZACE

CÉVKOVÁNÍ KATETRIZACE CÉVKOVÁNÍ KATETRIZACE Definice Cévkování (katetrizace) je zavedení katétru močovou trubicí do močového měchýře. Může být: a) jednorázová b) permanentní Druhy katetrů-cévek JEDNORÁZOVÉ Nelatonův - měkký,

Více

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním střev

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním střev Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním střev 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního klienta navrhněte plán oše péče. 2. Určete aktuální ošetřovatelské problémy.

Více

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Péče o K/N na chirurgického oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s před operací TEP. Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace:

Ošetřovatelská péče u klienta s před operací TEP. Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: Péče o K/N na ortopedickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s před operací TEP Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Zhodnoťte aktuální či potencionální ošetřovatelské

Více

PLÁNOVANÝ POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM ANEB CO MOHU OČEKÁVAT?

PLÁNOVANÝ POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM ANEB CO MOHU OČEKÁVAT? FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC PLÁNOVANÝ POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM ANEB CO MOHU OČEKÁVAT? EDUKAČNÍ MATERIÁL POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM Císařský řez patří mezi základní porodnické operace a provádí se na základě komplexního

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním vylučovacího systému - glomerulonefritis

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním vylučovacího systému - glomerulonefritis Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním vylučovacího systému - glomerulonefritis Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě

Více

Edukace pacienta před TEP kyčelního kloubu

Edukace pacienta před TEP kyčelního kloubu Edukace pacienta před TEP kyčelního kloubu Hrubina M., Markvartová J., Razimová L. Ortopedické oddělení RHB oddělení JIP chirurgického oddělení Nemocnice Pelhřimov Edukace poučení pacienta Cíl prezentace:

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta se sádrovou fixací 2. Určete aktuální ošetřovatelské problémy.

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta se sádrovou fixací 2. Určete aktuální ošetřovatelské problémy. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CHOPN. Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta se sádrovou fixací Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace:

Více

Témata pro profilovou maturitní zkoušku

Témata pro profilovou maturitní zkoušku CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. Témata pro profilovou maturitní zkoušku Předmět: OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH - pro třídu 4. ZA denní studium Praktická maturitní zkouška povinná Interní a chirurgické-

Více

SAK role sestry v péči o pacienta s diagnózou SAK. Vondrušková Lenka Juricová Eva Brno

SAK role sestry v péči o pacienta s diagnózou SAK. Vondrušková Lenka Juricová Eva Brno SAK role sestry v péči o pacienta s diagnózou SAK Vondrušková Lenka Juricová Eva 17.11.2012 Brno Obsah: Definice SAK Subarachnoidální krvácení Terapeutické možnosti řešení SAK Role sestry v přípravě pacienta

Více

ODBORNÁ PRAXE POVINNOSTI STUDENTA NA PRAXI

ODBORNÁ PRAXE POVINNOSTI STUDENTA NA PRAXI PORTFOLIO STUDENTA OBSAH 1. Strukturovaný životopis (+ členství v profesní organizaci) 2. Vzdělávání (kopie vysvědčení, diplomy absolvovaných škol) 3. Praxe (absolvovaná praxe = zaměstnání ve zdravotnickém

Více

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 11 Nemoci vylučovací soustavy

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 11 Nemoci vylučovací soustavy Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 11 Nemoci vylučovací soustavy Roman Zachoval Česká urologická společnost ČLS JEP Thomayerova nemocnice Praha Konference DRG Restart 2016 9.

Více

ZÁZNAM POHOVORU S LÉKAŘEM

ZÁZNAM POHOVORU S LÉKAŘEM Strana 1 / 5 Vážená pacientko, vážený paciente, vážení rodiče, vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu (zdravotnímu stavu Vašeho dítěte) je Vám doporučeno provedení výše uvedeného zákroku (výkonu). Před vlastním

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s poruchou tepenného prokrvení končetin.

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s poruchou tepenného prokrvení končetin. Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s poruchou tepenného prokrvení končetin. Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Jak budeme asistovat

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po úraze pohybového aparátu

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po úraze pohybového aparátu Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po úraze pohybového aparátu Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater 1. Vysvětlete příznak - dekubitus 2. stupně. 2. Klient má dekubitus - jaké budou Vaše ošetřovatelské

Více

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI ŽALUDKU

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI ŽALUDKU INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI ŽALUDKU Jméno a příjmení: Bydliště. Rodné číslo:.. Pojišťovna. Vážený pane, vážená paní, Vaše onemocnění vyžaduje, abyste se podrobil/a akutnímu či plánovanému

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s komplikacemi diabetu mellitu

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s komplikacemi diabetu mellitu Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s komplikacemi diabetu mellitu Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů

Více

Předoperační vyšetření v anestézii dětí

Předoperační vyšetření v anestézii dětí Předoperační vyšetření v anestézii dětí ČSARIM 2009 České Budějovice Klimovič. M. KDAR MU Brno Předoperační vyšetření před výkony v celkové anestezii u dětí Cílem je odkrýt choroby, které mají pro anesteziologické

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v urologii

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v urologii Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v urologii I. ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI 1. Sestra v perioperační péči Perioperační péče - definice,

Více

Péče o K/N na interním oddělení

Péče o K/N na interním oddělení Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním dýchacích cest - bronchopneumonie Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Zhodnoťte hodnotu

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - komplikace gastroduodenálního vředu

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - komplikace gastroduodenálního vředu Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - komplikace gastroduodenálního vředu Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH (všeobecná sestra) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 8 0 Praha tel.: + 40 4 97, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání. Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy

Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání. Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy Činnosti a kompetence NLZP příprava návrhu nové vyhlášky o činnostech NLZP v návaznosti na připravovaný

Více

Rány. Kritéria, dělení, ošetření

Rány. Kritéria, dělení, ošetření Rány Kritéria, dělení, ošetření Co je rána? Každé porušení kůže Sliznice Povrchu některého orgánu Má tyto vlastnosti: krvácí Bolí Může dojít ke ztrátě tkáně Dělení ran a jejich vznik Řezná tlakem a tahem

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Škrabová OŠETŘOVATELSKÁ

Více

Vzdělávací program oboru UROLOGIE

Vzdělávací program oboru UROLOGIE Vzdělávací program oboru UROLOGIE Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní chirurgický kmen v délce minimálně 4 měsíců.... Vlastní specializovaný výcvik

Více

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří.

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty v gerontologii I. GERONTOLOGIE

Více

Léčebné a vyšetřovací polohy

Léčebné a vyšetřovací polohy Léčebné a vyšetřovací polohy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Polohování nemocného Polohování ukládání N

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických znalostí a praktických dovedností, které umožňují samostatně provádět odbornou

Více

Mgr. Dagmar Chátalova

Mgr. Dagmar Chátalova Mgr. Dagmar Chátalova Transfuze - převod lidské krve nebo krevních přípravků od jednoho člověka ( dárce ) do krevního oběhu druhého člověka ( příjemce ) Indikace při ztrátě krve úraz, operace,těžký porod,

Více

UROLITHIASA RENÁLNÍ KOLIKA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

UROLITHIASA RENÁLNÍ KOLIKA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové UROLITHIASA RENÁLNÍ KOLIKA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Urolithiasa 1 Výskyt konkrementů v ledvinách a močových cestách Častěji muži Následek saturace moči kamenotvornými látkami Usnadňují

Více

Gynekologické oddělení

Gynekologické oddělení Chrudimská nemocnice, a.s. Gynekologické oddělení Informace pro pacienty K přijetí do nemocnice: Operace dne: Gynekologické oddělení Chrudimská nemocnice, a.s., Václavská 570, 537 27 Chrudim Vážená paní,

Více

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Předporodní kurz Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Proč FNKV? Malá porodnice rodinného typu Individuální přístup Krátká doba hospitalizace po porodu Zázemí velkého klinického pracoviště Prenatální

Více

Žádost o grant AVKV 2012

Žádost o grant AVKV 2012 Žádost o grant AVKV 2012 Zlepšení nutričního stavu chirurgických nemocných s maligním onemocněním trávicího traktu Žadatel Všeobecná Fakultní Nemocnice 1. Chirurgická klinika Praha 2, U nemocnice 2, 128

Více

Informovaný souhlas o operaci na tlustém a tenkém střevě

Informovaný souhlas o operaci na tlustém a tenkém střevě Nemocnice Tábor a.s. Chirurgické oddělení Informovaný souhlas o operaci na tlustém a tenkém střevě Pacient: Jméno,příjmení,datum narození Lékař, který provedl poučení: Dnešního dne jsem byl lékařem poučen

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru INTENZIVNÍ PÉČE V PORODNÍ ASISTENCI Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: + 420 224 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Drény a drenážní systémy

Drény a drenážní systémy Drény a drenážní systémy Mgr. Renata vytejčková, Ústav ošetřovatelství Drenáž ( drainage ) Odstraňování tekutiny z ran po úrazu, operaci hromadění = komplikace hojení účinky mechanické, toxické, infekční

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

Ošetřovatelské postupy 2

Ošetřovatelské postupy 2 Ošetřovatelské postupy 2 Studijní opora Mgr. Alena Pelcová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je, aby si student osvojil základní poznatky, ale i manuální zručnost a jistotu bezpečného a kvalitního

Více

AKUTNÍ INFARKT MYOCARDU. Charakteristika onemocnění AIM 18.12.2012 ETIOLOGIE, PŘÍZNAKY TERAPIE, OŠETŘOVATELSKÉ PRIORITY - CÍLE A INTERVENCE

AKUTNÍ INFARKT MYOCARDU. Charakteristika onemocnění AIM 18.12.2012 ETIOLOGIE, PŘÍZNAKY TERAPIE, OŠETŘOVATELSKÉ PRIORITY - CÍLE A INTERVENCE AKUTNÍ INFARKT MYOCARDU ETIOLOGIE, PŘÍZNAKY TERAPIE, OŠETŘOVATELSKÉ PRIORITY - CÍLE A INTERVENCE Charakteristika onemocnění AIM Akutní infarkt myokardu patří mezi akutní formy ischemické choroby srdeční.

Více

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile)

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile) Otázka: Slinivka břišní Předmět: Biologie Přidal(a): Mili 1. anatomie 2.funkce, význam při trávení 3. Onemocnění slinivky břišní 1. Anatomie - latinsky pankreas - protáhlá žláza umístěná pod žaludkem -

Více

DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE

DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE Editoři Ivan Herold Vladimír Černý Karel Cvachovec Pracovní skupina Karel Cvachovec

Více

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní, chirurgický nebo pediatrický kmen v délce

Více

Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií. Bc. Lucie Zahradníková

Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií. Bc. Lucie Zahradníková Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií Bc. Lucie Zahradníková Bc. Věra Tomková FN Plzeň Neonatologie JIRP Hypoxicko ischemická encefalopatie (HIE) Nevratné poškození mozku - následek

Více

SEZNAM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB U KTERÝCH SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s., POŽADUJE INFORMOVANÝ SOUHLAS PÍSEMNOU FORMOU

SEZNAM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB U KTERÝCH SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s., POŽADUJE INFORMOVANÝ SOUHLAS PÍSEMNOU FORMOU SEZNAM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB U KTERÝCH SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s., POŽADUJE INFORMOVANÝ SOUHLAS PÍSEMNOU FORMOU Vážené dámy, vážení pánové, s ohledem na platné právní předpisy v oblasti poskytování zdravotních

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2 Poslední aktualizace 6. května 2016. Klinika Oční klinika Vyšetření, výkon Vyšetření dětského pacienta Vyšetření v makulární poradně Neurooftalmologické vyšetření Oftalmodiabetologické vyšetření Vyšetření

Více

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s. nemocnice Středočeského kraje INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA/KY - ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s. nemocnice Středočeského kraje INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA/KY - ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA/KY - ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE Jméno a Příjmení pacienta/ky: RČ: Bydliště: Zákonný zástupce: RČ: Vážený pane, Je Vám doporučena: TRANSVEZIKÁLNÍ PROSTATEKTOMIE Před samotným výkonem

Více

OPERACE KŘEČOVÝCH ŽIL DOLNÍCH KONČETIN

OPERACE KŘEČOVÝCH ŽIL DOLNÍCH KONČETIN FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC OPERACE KŘEČOVÝCH ŽIL DOLNÍCH KONČETIN EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY VÁŽENÁ PANÍ, VÁŽENÝ PANE, tento informační materiál Vám podá základní informace o průběhu Vaší hospitalizace

Více

Ošetřovatelská péče v chirurgii. Specifika ošetřovatelské péče před operací u dětských a. dospělých pacientů

Ošetřovatelská péče v chirurgii. Specifika ošetřovatelské péče před operací u dětských a. dospělých pacientů Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Ošetřovatelská péče v chirurgii Specifika ošetřovatelské péče před a po operaci u dětských a dospělých pacientů Specifika ošetřovatelské péče

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním dýchacích cest - CHOPN

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním dýchacích cest - CHOPN Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním dýchacích cest - CHOPN Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Vyjmenujte zásady, které

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG 009.2012 Platná verze MKN-10 Pro rok 2012 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 2. aktualizované

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI ČERVOVITÉHO PŘÍVĚSKU SLEPÉHO STŘEVA

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI ČERVOVITÉHO PŘÍVĚSKU SLEPÉHO STŘEVA INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI ČERVOVITÉHO PŘÍVĚSKU SLEPÉHO STŘEVA Jméno a příjmení..rodné číslo. Bydliště Zdravotní pojištovna.. Vážená paní, vážený pane, bude Vám proveden operační výkon, který

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

MUDr. Jan Hiblbauer s.r.o. Provozovna: třída Karla IV. 834/4, 500 02 Hradec Králové, tel.: 602 485 746 Identifikace: Narozen/a: Pohlaví: Plátce:

MUDr. Jan Hiblbauer s.r.o. Provozovna: třída Karla IV. 834/4, 500 02 Hradec Králové, tel.: 602 485 746 Identifikace: Narozen/a: Pohlaví: Plátce: Husova 64, 506 01 Jičín Souhlas s poskytnutím zdravotních služeb ASCENDENTNÍ PYELOGRAFIE (ureteropyelografie=upg), URETERÁLNÍ STENT (zavedení či výměna) INFORMACE O ZÁKROKU PRO PACIENTY Pacient/ka: Rodné

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po amputaci dolní končetiny

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po amputaci dolní končetiny Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po amputaci dolní končetiny Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s. nemocnice Středočeského kraje INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA/KY - ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s. nemocnice Středočeského kraje INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA/KY - ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA/KY - ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE Jméno a Příjmení pacienta/ky: RČ: Bydliště: Zákonný zástupce: RČ: Vážený pane, Je Vám doporučena: LAPAROSKOPICKÁ PÁNEVNÍ LYMFADENEKTOMIE Před samotným

Více

CO BY VÁS MĚLO ZAJÍMAT PO OPERACI KÝLY

CO BY VÁS MĚLO ZAJÍMAT PO OPERACI KÝLY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO BY VÁS MĚLO ZAJÍMAT PO OPERACI KÝLY (TŘÍSELNÉ, PUPEČNÍ, V JIZVĚ) EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY CO BY VÁS MĚLO ZAJÍMAT PO OPERACI KÝLY (TŘÍSELNÉ, PUPEČNÍ, V JIZVĚ) Vážená

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více