Sexuální dysfunkce u nemocných s míšním poraněním

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sexuální dysfunkce u nemocných s míšním poraněním"

Transkript

1 Sexuální dysfunkce u nemocných s míšním poraněním Míšní poranění se vyskytuje zejména mezi rokem života. Častěji postihuje muže. Poměr muži:ženy je 4:1. Po míšním poranění se nemocný musí adaptovat na ztrátu motoriky a citlivosti, poruchy svěračových a sexuálních funkcí. Sdělení o možném vzniku sexuálních poruch se doporučuje po úrazu ještě za hospitalizace na spinální jednotce. Neřešení sexuálních problémů prokazatelně snižuje kvalitu života postižených. Lepší kvalitu života, nižší výskyt depresí a větší spokojenost se svým životem u nemocných s míšním poraněním zjistila ve své práci i Dr. Šramková 1. Mezi přání nemocného po míšní lézi patří zejména obnova motoriky, funkce střev, močového měchýře a sexuálních funkcí 2. Sexuální dysfunkce po míšním poranění závisí od rozsahu a úrovně míšní léze. Většina mužů po míšním poranění začíná sexuálně žít do jednoho roku po poranění. Frekvence pohlavní aktivity po poranění klesá. V průměru mají nemocní sexuální aktivitu 1 x týdně až 1x měsíčně. Příčinou poklesu sexuální aktivity je méně příležitostí pro sex a pokles libida. Sexuální aktivity u nemocných jsou podobné jako před poraněním, na druhé straně peno vaginální styk jako neoblíbenější sexuální aktivitu udávalo před poraněním 99 % nemocných a po poranění pouze 16 % nemocných. Po poranění většina mužů preferuje orální sexuální aktivitu, líbání a objetí 3. Mění se i erotogenní zóny, které jsou nyní lokalizovány nad místem ochrnutí (bradavky, ušní lalůčky, šije, ústa). Dochází i ke změně prožívání a kvality orgasmu např. tlak v hlavě 4. Erektilní dysfunkce U suprasakrálních poranění dochází k obnově erekce po odeznění akutní fáze míšního šoku. Erekci dosahují spíše nemocní s inkompletní než s kompletní míšní lézí. K obnově erektilní funkce dochází u 25 % nemocných do 1 měsíce, u 60 % nemocných do 6 měsíců a u 80 % do jednoho roku od poranění. U 5 % nemocných se erekce může obnovit do 2 let od poranění. Při poranění krční a hrudní páteře dochází k obnově erekce u % nemocných do 1 měsíce a u 70 % nemocných do 6 měsíců od poranění. Při poranění bederní páteře pouze u 10 % nemocných dojde k obnově erekce do 1 měsíce a u 40 % do 6 měsíců od poranění 5. Kvalita erekce záleží od toho, jestli se jedná o poranění horního nebo dolního motoneuronu a jestli je přítomné poranění sakrálního reflexního oblouku. Erekce může být navozena dvěma způsoby: reflexně přes sakrální oblouk a parasympatika a psychogenně pod kontrolou

2 hypogastrického plexu vycházejícího z Th11 L2. Muži s kompletní lézí horního motoneuronu nad Th11 mají reflexní erekci, ale nemají psychogenní erekci. Zatím co muži s kompletní lézí dolního motoneuronu nebudou mít velmi pravděpodobně reflexní, ale psychogenní erekci, která závisí od zachované neurologické funkce v míšním segmentu Th11 L2. Muži s inkompletní lézí horního motoneuronu můžou mít zachovanou i psychogenní erekci v závislosti od zachované neurologické funkce v segmentu Th11 L2 a také zachovanou reflexní erekci. Psychogenní erekce je výsledkem fantazií, snů, pamětí 6. Psychogenní erekce způsobí pouze prodloužení a zvětšení penisu, ale bez rigidity, proto je sexuální styk většinou nemožný. Reflexní erekce bývá rigidní a je navozená podrážděním genitálu např. při cévkování, oblékaní a jiné. Nemocní můžou mít potíže s udržením erekce. Po ztrátě erekce bývá téměř nemožné získat opětovně erekci. Sexuální pozice, relativní plnost močového měchýře, tlak na penis nebo glans může způsobit okamžitou detumescenci. Pouze 13 % nemocných dokázalo udržet pevnou erekci dostatečně dlouho. Schopnost udržet erekci pozitivně koreluje s přítomností spasticity v průběhu sexuální aktivity a/nebo se zachovalou citlivostí genitálu a nezávisí od výskytu autonomní dysreflexie nebo úrovně míšní léze 4. V terapii a diagnostice si musíme uvědomit, že se jedná o neurogenní typ ED. Na druhé straně se na erektilní dysfunkci se můžou podílet i další faktory (diabetes, hypertenze, hyperlipidémie, farmakoterapie antidepresiva, antihypertenziva, antispasmotyka atd.). Také musíme pátrat i po sekundární psychogenní komponentě z důvodu možné anxiety, depresí, snížení sebevědomí, z obavy hledat si partnerku, maladaptace na následky traumatu s trvalou invaliditou. Diagnostice se zaměřujeme na neurologickou diagnostiku míšní léze, nesmíme opomenout ani vztah vzniku erektilní dysfunkce v příčinné souvislosti s úrazem. Terapie. Inhibitory PDE 5 jsou dobře tolerované, bezpečné a efektivní u nemocných s míšním poraněním bez ohledu na příčinu poranění, úroveň míšní léze, rozsahu míšní léze podle ASIA (American Spinal Injury Association), a doby od poranění. Efektivita inhibitorů PDE 5 se udává mezi %. Při absenci psychogenní a reflexní erekce inhibitory PDE 5 neúčinkují. S nežádoucích účinků se nejčastěji vyskytují bolesti hlavy, zarudnutí ve tváři, následuje dyspepsia, kongesce nosní sliznice, vertigo, vizuální potíže a mírný pokles TK, blíže viz tab. 1. Pokles krevního tlaku ve většině studií nebyl klinicky významný 7. Některé studie prokázali lepší účinnost inhibitorů PDE 5 u nemocných s lézí horního motoneuronu (většinou zachovaná reflexní erekce) než u nemocných s lézí dolního motoneuronu nebo kaudy equiny

3 z důvodu většího uvolnění NO 8,9. Inhibitory PDE 5 zlepšují schopnost erekce a celkovou spokojenost se sexuální aktivitou, ale farmakologicky nezvyšují libido nebo ejakulatorní či orgasmický potenciál. Na druhé straně několik publikací prokázalo jejich pozitivní efekt na ejakulaci u nemocných s míšním poraněním. Tento účinek je pravděpodobně sekundární z důvodu zlepšení erekce Substituce testosteronem je indikována u nemocných s hypogonadizmem nejen ke zlepšení sexuálních funkcí a účinnosti inhibitorů PDE 5, ale i ke zlepšení imobilitou způsobené osteoporózy 8. Tab. 1 Nežádoucí účinky publikované v (Lombardi G., J Sex Med. 2009) 7 : Sildenafil Vardenafil Tadalafil Bolesti hlavy 30,4 % 34,1 % 38,4 % Zarudnutí tváře 19,1 % 13,2 % Dyspepsia 9,7 % 7,7 % Vertigo 6,7 % 4,4 % Porucha vízu 5,2 % 7,7 % Ucpaný nos 3,9 % 9,9 % Hypotenze 0,7 % 6,6 % Infekce močových cest 28,2 % Bolesti zad 7,7 % Bolesti svalů 7,7% Bolesti horní poloviny břicha 7,7 % Intrakavernózní injekce jsou indikovány při selhání perorální terapie. U nemocných s míšní lézí jsou vysoce účinné, dobře tolerovatelné, bez závažnějších nežádoucích účinků (hematom, priapizmus, fibróza kavernózních těles). Před aplikací je nutné nemocného poučit a podepsat s ním informovaný souhlas. První aplikaci provádí lékař. Samozřejmostí je i nácvik

4 autoaplikace nemocného nebo jeho partnerky. Kontraindikací jsou alergie, glaukom, dekompenzovaná ischemická choroba srdeční, závažné arytmie, dekompenzovaná jaterní a renální insuficience. Relativní kontraindikací je antikoagulační nebo antiagregační terapie. U nemocných s míšní lézi je potřeba redukovat dávku alprostadilu a začínat na relativně nízkých hodnotách z důvodu vyššího rizika priapizmu pro neporušené cévní zásobení. Začínáme dávkou 1 až 2 ug a postupně lze dávku zvyšovat podle rigidity a doby trvání erekce. Mechanické pomůcky: Podtlakové erekční přístroje a konstrikční kroužky jsou efektivní u nemocných s míšní lézí. Vaginálního pohlavního styku bylo schopných s použitím těchto pomůcek 93 % mužů. Délka použití je maximálně 30 minut. Nežádoucí účinky jsou minimální. Nevýhodou je nestabilní penis rigidita je proximálně od kroužku. Kůže penisu po aplikaci bývá chladnější, cyanotická a jsou patrné vystoupené žíly. Největší stížností při užívání přístroje byla nedostatečné trvající erekce 11. Penilní protézy jsou indikovány při selhání předchozích variant léčby. U nemocných s míšním poraněním se v publikacích uvádí vyšší procento komplikací v porovnání s jinými skupinami nemocných. Potřeba odstranit protézu pro infekce, eroze, protruze cylindrů, funkční poruchu dosahuje až 50%. Procento komplikací narůstá s délkou sledování 12. Poruchy ejakulace Po míšním poranění je dosažení ejakulace komplikovanější, protože k vyvolání ejakulace je potřebná koordinace sympatického, parasympatického a somatického nervového systému. Pacienti s lézí horního motoneuronu mají zachovalou ejakulaci ve 4 5 % při kompletním a v % při nekompletním poranění. Při poranění dolního motoneuronu je ejakulace přítomná u 20 % nemocných s kompletní a u 70 % nekompletní míšní lézí 6. Pro zachování ejakulace je nevyhnutná neporušená integrita n. dorsalis penis a aktivace ejakulatorního reflexu v torakolumbární části míchy. Ejakulát u nemocných s míšní lézí můžeme získat masáží prostaty, penilní vibrostimulací (PVS), elektroejakulací, chirurgickým odběrem spermií z varlete/nadvarlete. U některých nemocných dochází ke spontánnímu odchodu ejakulátu při určitých činnostech např. při stolici, v poloze na kolenou atd. První metodou volby v léčbě anejakulace u nemocných s míšní lézí nad Th10 je penilní vibrostimulace. Tato metoda vyžaduje intaktní ejakulační reflexní oblouk. Principem je vyvolání ejakulačního reflexu

5 vibrační stimulací penisu. Při aktivaci ejakulačního reflexu dochází k uzávěru hrdla močového měchýře, proto při vibrostimulaci je nižší výskyt retrográdní ejakulace v porovnání s elekroejakulací. Úspěšnost metody je v literatuře udávána nejčastěji mezi %. Vyšší úspěšnost je u nemocných s kompletním míšním poraněním, poraněním nad Th8, u spastických nemocných (léze horního motoneuronu), při ztrátě vnímání tepla v oblasti hráze a žaludu a neschopnosti vnímaní zmáčknutí varlete. Úspěšnost penilní vibrostimulace je také vyšší u nemocných s výbavným bulbokavernózním reflexem a hip reflexem, zejména v podskupině nemocných s poraněním Th páteře 13. Přítomnost bulbokavernózního reflexu svědčí o zachování integrity míšních segmentů L5 S5. Vyšetřujeme ho, když při současné rektální palpaci stlačíme prsty druhé ruky glans penis. Pozitivní odpovědí je hmatný stah análního sfinkteru. Hip reflex je patologická reflexní flexe kyčelního kloubu. Vyskytuje se pouze u nemocných s míšním poraněním. Silným škrábnutím plosky nohy (S1) vyvoláme flexi v kyčelním kloubu (L2 L4) 14. Úspěšnost výrazně klesá s nižšími úrovněmi míšní léze spojenými s charakteristikou dolního motoneuronu. K relativním kontraindikacím patří významný zánět nebo iritace v oblasti glandu/uzdičky, neléčená resp. dekompenzovaná hypertenze nebo jiné kardiální onemocnění. Nemocní s nedávným poraněním (< 18 měsíců) nemusí odpovídat na PVS z důvodu postupného navrácení funkcí po fázi spinální šoku 15. První vibrostimulaci provádíme vleže. Před a po první proceduře, resp. v případě, že se u nemocného nevyskytla antegrádní ejakulace nemocného jednorázově vycévkujeme. V průběhu vibrostimulace je vhodná monitorace ekg a krevního tlaku z důvodu rizika autonomní dysreflexie. Při poranění nad Th6 je na zvážení podání captoprilu 12,5mg až 25 mg sublinguálně (Nifedipin k sublinguálnímu podání není v ČR dostupný) před vibrostimulací jako prevenci vzniku autonomní dysreflexie 16. K PVS se používá přístroj FERTICARE Multicept. Stimuluje se uzdička nebo dorzum glandu penisu (Obr. 1 3), příp. perineum, suprapubická oblast a skrotum. Přístroj nastavíme na amplitudu 2,5 mm a frekvenci 100 Hz. Stimulaci provádíme do ejakulace nebo celkově 3 minuty. Pokud nedojde k ejakulaci, stimulaci přerušíme na přibližně 1 až 2 minuty a zvýšíme amplitudu o 0,5 mm nebo změníme místo stimulace. Celkem provádíme 3 cykly. Většina respondérů dosáhne ejakulaci do 2 minut. Blížící se ejakulace se projeví svalovými kontrakcemi abdominálního a periuretrálního svalstva. Nástup autonomní dysreflexie bývá provázen bolestmi hlavy, zarudnutím a piloerekcí nad místem poranění, hypertenzí, bradykardií. Při nástupu varovných signálů, příp. při autonomní dysreflexii vibrostimulaci přerušíme, do 2 3 min. dojde k odeznění příznaků autonomní dysreflexie a

6 normalizaci krevního tlaku a pulzů. Po přerušení vibrostimulace těsně před ejakulací z důvodu varovných signálů, ejakulatorní reflex bude pokračovat bez přerušení. Při neúspěchu první příp. druhé procedury procedury se doporučuje podat Midodrin v dávce 7,5mg p.o. 30 až 45 min. před zahájením vibrostimulace a pokud nedojde k ejakulaci, tak lze dávku postupně o 5 7,5 mg dále zvyšovat až do mg. Úspěšnost vibrostimulace s užitím midodrinu stoupá na % 17,18. Efektivitu vibrostimulace lze zvýšit i elektrickou stimulací abdominálního svalstva 19, použitím dvou vibrostimulátorů 20 a užitím inhibitoru PDE 5 7,10. Komplikací je autonomní dysreflexie a povrchové poranění glandu, případně předkožky. Po objevení se povrchového poranění vibrostimulaci ukončíme. Po vibrostimulaci dochází k celkové redukci reflexní aktivity snížení spasticity a aktivity močového měchýře a zvýšení kapacity močového měchýře 21,22. Pacient s antegrádní ejakulací po vibrostimulaci, s motilními spermiemi v ejakulátu a bez výskytu závažné autonomní dysreflexie může vibrostimulaci provádět doma. Získaný ejakulát lze použít k intravaginální inseminaci. Pregnancy rate se udáva 43 % a čas do první gravidity od začátku intravaginální inseminace byl 6,0 98,4 (medián 22,8) měsíců 23. Od 9/2011 do 5/2012 jsme provedli vibrostimulaci u 11 nemocných, z toho 8 nemocných mělo spinální poranění v úrovni krční páteře a 3 nemocní v úrovni T9 T10. Průměrný věk nemocných byl 31 let (21 42). Všichni nemocní patřili do skupiny AIS A a měli výbavný bulbokavernózní reflex. U každého nemocného jsme provedli 2 vibrostimulace s odstupem 1 až 3 týdny (medián 2 týdny). Získaný ejakulát byl analyzován a kryoprezervován. Ke stimulaci jsme použili přístroj FERTICARE Multicept. Ejakulaci jsme dosáhli u 8 (72 %) nemocných. Neúspěšný jsme byly u jednoho nemocného s poraněním C páteře a u dvou nemocných s poraněním T10. U 6 nemocných byla ejakulace dosažena stimulací na dorzu glandu a u dvou nemocných stimulací uzdičky. Autonomní dysreflexie se vyskytla u 6 nemocných s poraněním C páteře, příznaky autonomní dysreflexie odezněly do 3 minut od ukončení stimulace. Opakovaná vibrostimulace vedla ke zlepšení spermiogramu v těchto parametrech: objem ejakulátu ze 1,2 na 2,1 ml (p = 0,025), koncentrace spermií z 65 na 103 x 10 6 /ml (p = 0,05) a počtu progresivně pohyblivých spermií z 9,5 na 25 x 10 6 (p = 0,07). Tab. 2 Tab.2 Spermiogram po I. a II. vibrostimulaci

7 Spermiogram I. stimulace II. stimulace Statistická významnost Objem ejakulátu 1,2 2,1 p = 0,025 Koncentrace spermií p = 0,05 Počet progresivně pohyblivých spermií 9,5 25 p = 0,07 Elektroejakulace Elektroejakulace se provádí v poloze na levém boku s pokrčenými dolními končetinami (stejně jako při biopsii prostaty), za monitorace ekg a krevního tlaku. Před elektroejakulací provedeme rektoskopii k vyloučení léze rekta. U nemocných s rizikem autonomní dysreflexie je ke zvážení profylaktického podání sublinguální nifedipinu (captoprilu). Pacienta je potřebné poučit, aby informoval zdravotní personál o blížících se známkach autonomní dysreflexie bolesti hlavy, palpitace atd. Před každou elektroejakulací močový měchýř jednorázově vycévkujeme a po vycévkování aplikujeme speciální médium. K cévkování používáme plastický katétr bez spermicídného lubrikantu. Sondu zavádíme dostatečně hluboko do rekta, tak že plastický konec zůstane u análního svěrače. Celá elektroda by měla být v rektu. V případě, že by se elektroda dotýkala kůže, dojde v místě doteku velmi pravděpodobně ke vzniku popáleniny. Elektrody by měly být lokalizovány čelem k ejakulatorním orgánům. Elektřinu dodáváme ve vlnách s rostoucím napětím. První stimulace začínáme od 2,5 do 5,0 V a zvyšujeme o 2,5 až 5,0 V při další stimulaci. Stupeň rektálního kontaktu a individuální charakteristiky vede k rozdílům v rezistenci, takže při stejném napětí (voltech) je rozdílný elektrický proud (miliampér). Podle guidelines je maximální dávka 1,000 ma, která bývá dosažena při napětí V. Vlny jsou dodávané s relativně rychlým nárůstem ke zvolené voltáži pro tuto stimulaci, po dosažení plánovaného napětí vydržíme 5 sekund a následně elektrickou stimulaci náhle zastavíme. Do několika sekund by se měla objevit ejakulace. V průběhu stimulace se můžou objevit významné kontrakce abdominálních svalů a dolních končetin, piloerekce svědčící pro adekvátní úroveň stimulace. Po zastavení elektrické stimulace jsou při ejakulaci často pozorovatelné stahy perineálního a periuretrálního svalstva. Ejakulát zachytáváme do speciální nádoby. Po ejakulaci nebo při dosažení teploty sondy 38,5 C proceduru ukončíme. Po ukončení opětovně provedeme rektoskopii k vyloučení poranění rekta a močový měchýř jednorázově

8 vycévkujeme. Podobně jako po PVS nemocný může pozorovat snížení spasticity příčně pruhovaného svalstva a hyperaktivity močového měchýře na hod 24. U nemocných se zachovalou citlivostí v oblasti malé pánve je nutné výkon provést v celkové anestézii. Úspěšnost metody je 91,9 % 25. Elektroejakulací se získá významně méně progresivně pohyblivých spermií než penilní vibrostimulací a je mnohém častěji přítomná retrográdní ejakulace 26. Masáž prostaty: Masáž prostaty u nemocných s míšní lézí může vést k získání spermií. Úspěšnost dosahuje 31,9 %. Počet spermií je velmi nízký v porovnání s PVS nebo EEJ. Indikace k získání spermií z masáže prostaty jsou 1) nedostupnost nebo selhání PVS příp. EEJ, 2)relativní indikací jsou i nemocní se zachovalou citlivostí v oblasti malé pánve a s poraněním pod T11, kteří by museli podstoupit EEJ v celkové anestézii 27,28. Chirurgický odběr spermií V algoritmu získání spermií by měl být chirurgický odběr spermií proveden pouze v případě neúspěchu PVS nebo EEJ, nebo když tyto metody nejsou dostupné, protože se jedná se o invazivní metody. PESA (perkutánní aspirace spermií z nadvarlete) provádí se punkční jehlou přes kůži do varlete a odsátí části kanálků nebo jejich obsahu. MESA (mikrochirurgická epidermální aspirace spermií) spermie se odebírají z nadvarlete. Mikropipetou se nasaje tekutina, která se vyskytuje v tubulech v nadvarleti. Při TESE/mikroTESE odebíráme testikulární tkáň. Největší výhodou je efektivita, která dosahuje až 100 %. MicroTESE je nejefektivnější metoda z pohledu ziskovosti spermií, je také nejšetrnější ke tkáním a vaskularizaci varlete. Při provádění tohoto výkonu jsou minimalizovány časné (krvácení) i pozdní komplikace (poruchy vaskularizace, hypotrofie varlete a snížení produkce testosteronu). Po odběru se testikulární tkáň předá do laboratoře. Operatér je následně informován o přítomnosti spermií nebo jejich vývojových stádií. Paralelně se odebírají vzorky k histologickému vyšetření. Výkon se provádí v antibiotickém krytí Závěr: Vysoký výskyt sexuálních dysfunkcí u mužů po poranění míchy poukazuje na nutnost aktivního přístupu androloga k této problematice, a to nejen pro zlepšení kvality života

9 pacientů po míšním poranění. Pacienti po poranění míchy vyžadují celoživotní urologickou dispenzarizaci, nejlépe ve specializovaných centrech. Terapie erektilní dysfunkce je u nemocných s míšní lézí efektivní, bez vážnější nežádoucích účinků. V algoritmu fertility u nemocných s míšní lézí by se mělo postupovat od neinvazivních technik k invazivním. Algoritmus získání spermií viz příloha 31. Literatura: 1. Šramková T, Fajtová R. Comprehensive Sexuological Care after Spinal Cord Injury. J Sex Med 2011; 8 (suppl 5): Simpson LA, Eng JJ, Hsieh JTC et al. The Health and life Priorities of Individuals with Spinal Cord Injury: A systematic Review. J Neurotrauma 2012; May 20;29(8): Alexander CJ, Sipski ML, Findley TW. Sexual actitivities, desire, and satisfaction in males preand post spinal cord injury. Arch Sex Behav 1993;22: Anderson KD, Borisoff JF, Johnson RD et al. Long term effect of spinal cord injury on sexual function in men: Implication for Neuroplasticity. Spinal Cord 2007;45: Tsuji I, Nakjima F, Morimoto J et al. The sexual function in patiens with spinal cord injury. Urol. Int 1961:12: Benevento BT, Sipski ML. Neurogenic Bladder, Neurogenic Bowel, and Sexual Dysfunction in People With Spinal Cord Injury. Phys Ther. 2002;82: Lombardi G. Macchiarella A, Cecconi F, Del Popolo G. Ten Years of Phosphodiesterase Type 5 Inhibitors in Spinal Cord Injured Patients. J Sex. Med 2009;6: Elliott S. Case Study: Erectile Dysfunction Following Spinal Cord Injury. J Sex. Med 2010;7: Soler JM, Previnaire JG, Denys P et al. Phosphodiesterase inhibitors in the treatment of erectile dysfunction in spinal cord injured men. Spinal Cord Feb;45(2): Giuliano F, Rubio Aurioles E, Kennelly M et al. Vardenafil improves ejaculation success rates and self confidence in men with erectile dysfunction due to spinal cord injury Apr 1;33(7): Denil J, Ol DA, Smythe C. Vacuum erection device in spinal cord injured men: patient and partner satisfaction. Arch Phys Med Rehabil 1996;77:

10 12. Biering Sorensen B, Sonksen J. Sexual function in spinal cord lesioned men. Spinal Cord 2001;39: Bird VG, Brackett NL, Lynne CM et al. Reflexes and static responses as predictors of ejaculation by penile vibratory stimulation in men with spinal cord injury. Spinal Cord 2001;39(10): Siroky MB, Krane RJ. The history and examination in neurourology. In. Krane RJ, Siroky MB eds. Clinical NeuroUrology. Boston MA. Little, Brown and Co.;1991: Sipski ML, Breckett NL, Bodner D et al. Measurement of Sexual Functioning After Spinal Cord Injury: Preferred Instruments. J Spinal Cord Med. 2009;June,32(3): Esmail Z, Shalansky KF, Sunderji R et al. Evaluation of captopril for the management of hypertension in autonomic dysreflexia: a pilot study Arch Phys Med Rehabil May;83(5): Soler JM, Previnaire JG, Plante P et al. Midodrine Improves Orgasm in Spinal Cord injured Men: The Effect of Autonomic Stimulation. J Sex. Med. 2008;5: Soler JM, Prévinaire JG, Plante P et al. Midodrine improves ejaculation in spinal cord injured men. J Urol 2007;178: Kafetsoulis A, Ibrahim E, Aballa TC et al. Abdominal electrical stimulation rescues failures to penile vibratory stimulation in men with spinal cord Indry: a report of two cases. Urology 2006;68(1) Brackett NL, Kafetsoulis A, Ibrahim E et al. Application of 2 vibrators salvages ejaculatory failures to 1 vibrator during penile vibratory stimulation in men with spinal cord injuries. J Urol 2007;177(2): Alaca R, Goktepe AS, Yildiz N et al. Effect of Penile Vibratory Stimulation on Spasticity in Men with Spinal Cord Injury. Am J Phys Med Rehabil 2005;84: Biering Sorensen F, Laeessoe L, Sonksen J et al. The effect of penile vibratory stimulation on male fertility potentional, spasticity and neurogenic detrusor overactivity in spinal cord lesioned individuals. Acta Neurochir. Suppl. 2005;93: Sonksen J, Fode M, Lochner Ernst D et al. Vibratory ejaculation in 140 spinal cord injured men and home insemintaion of their partners. Spinal Cord 2012;50: Fode M, Krogh Jespersen S, Brackett NL et al. Male sexual dysfunction and infertility associated with neurological disorders. Asian J Androl 2012;14:61 68.

11 25. Brackett NL, Padron OF, Lynne CM. Semen quality of spinal cord injured men is better then obtained by vibratory stimulation versus electroejaculation. J Urol 1997;157: Arafa MM, Zahdy W, Shamloul R. Prostatic massage: a simple method of semen retrieval techniques in men with spinal cord injury. Int J Androl 2007;30: Engin Uml SY, Korkmaz C, Duru N, et al. Comparison of free sperm retrieval techniques in spinal cord injured men: pregnancy outcome. Gynecol. Endocrinol. 2006;22: Sobotka V, Heráček J, Mandys V. Operační a histologické nálezy reprodukčních orgánů u mužů po poranění míchy. Ces Urol 2005;9(2): Sobotka V., Heráček J. Vývoj chirurgického odběru spermií u mužů s azoospermií. Urol List 2012;10(4): Novotný T, Lukeš M, Bittner L et al. Urologické komplikace poranění míchy. Postgraduální medicína. 2007;9: Brackett NL, Ibrahim E, Iremashvili V, et al. Treatment for ejaculatory dysfunction in men with spinal cord injury: an 18 year single center experience. J Urol Jun;183(6):

12 Příloha 1 Algoritmus získání spermií u nemocných s míšní lézí modifikováno podle Brackett NL, Anamnéza ejakulace při sexuální aktivitě nebo spontánní odchod ejakulátu Ano Ne Masturbace/pokus spontánní odchod ejakulátu Ejakulát Bez ejakulátu Úroveň poranění Léze nad T10 léze pod T10 Penilní vibrostimulace Ejakulát bez ejakulátu PVS + Midodrin Citlivost v malé pánve PVS + inhibitory PDE 5 Ano Ne 2 penilní vibrostimulátori Masáž prostaty Elektroejakulace úspěšná selhání ejakulát selhání Ejakulát bez ejakulátu chirurgický odběr spermií Obr. 1 Penilní vibrostimulátor Ferticare Multicept Obr. 2 Stimulace dorza glandu Obr. 3 Stimulace uzdičky

Sexuologicko-andrologické aspekty traumatických míšních lézí a jejich forenzní posuzování

Sexuologicko-andrologické aspekty traumatických míšních lézí a jejich forenzní posuzování Sexuologicko-andrologické aspekty traumatických míšních lézí a jejich forenzní posuzování Taťána Šrámková Klinika úrazové chirurgie LF MU, TC FN Brno Sexuologické oddělení FN Brno Urologická klinika a

Více

Léčba druhé linie OAB

Léčba druhé linie OAB Informace pro pacienty Čeština 35 Léčba druhé linie OAB Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Někdy se může stát, že medikamentózní léčba je bez efektu. V tom případě existují i jiné metody.

Více

Andrologické sympózium květen MUDr. Karel Kočí, CSc.

Andrologické sympózium květen MUDr. Karel Kočí, CSc. Andrologické sympózium květen 2009 MUDr. Karel Kočí, CSc. 1 1 VIBROSTIMULACE Jednoduchá, účinná a opomíjená metoda získávání spermií MUDr. Karel Kočí, CSc. Andromeda /ISCARE, Praha 2 2 POPIS PŘÍPADU V.S.,

Více

VENOGENNÍ EREKTILNÍ DYSFUNKCE

VENOGENNÍ EREKTILNÍ DYSFUNKCE VENOGENNÍ EREKTILNÍ DYSFUNKCE Chocholatý M 1, Hanek P 2, Pádr R 3, Jarolím L 1, Čechová M 1 1 Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha Přednosta: Prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc. 2 Urologické oddělení,

Více

Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce

Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce Klinika úrazové chirurgie a spinální jednotka FN Brno Hana Jakšová Pacienti po poranění

Více

1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje. 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou

1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje. 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou Obsah Předmluva 1. Historie lidské sexuality 1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou 1.3. Sexuologie jako klinický a vědecký obor 2. Mýty a

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

EREKTILNÍ DYSFUNKCE. 1 Definice. 2 Diagnóza. 2.1 Anamnéza

EREKTILNÍ DYSFUNKCE. 1 Definice. 2 Diagnóza. 2.1 Anamnéza EREKTILNÍ DYSFUNKCE MUDr. Jiří Heráček, Ph.D. Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 1 Definice Erektilní dysfunkce (ED) je trvalá neschopnost

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

CSE metoda porodní analgézie

CSE metoda porodní analgézie CSE metoda porodní analgézie AORA 2011 Krch J., ARO krajská nemocnice Liberec Prim. MUDr. Dušan Morman 1 CSE METODA v porodnictví rozšíření v 90. letech 20. století z Anglie ( B. Morgan ) poskytuje rychlou

Více

SEXUÁLNÍ DYSFUNKCE U DIABETIKŮ A OBÉZNÍCH. Dita Pichlerová

SEXUÁLNÍ DYSFUNKCE U DIABETIKŮ A OBÉZNÍCH. Dita Pichlerová SEXUÁLNÍ DYSFUNKCE U DIABETIKŮ A OBÉZNÍCH Dita Pichlerová KAZUISTIKA P.P., 49 LET, 188KG, BMI 58, PAS 169CM Od dětství obézní HTN HLP DM2T na PAD Extrémně těžká obstrukční spánková apnoe a alveolární hypoventilace

Více

Regionální anestezie na dětské klinice FN Olomouc. Stanislava Weinlichová FN Olomouc Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny

Regionální anestezie na dětské klinice FN Olomouc. Stanislava Weinlichová FN Olomouc Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny Regionální anestezie na dětské klinice FN Olomouc Stanislava Weinlichová FN Olomouc Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny Regionální = svodná anestezie (RA) = anestezie v určité oblasti

Více

Roztroušená skleróza pohled urologa. Doc. MUDr. J. Krhut, Ph.D. Urologické oddělení FN Ostrava

Roztroušená skleróza pohled urologa. Doc. MUDr. J. Krhut, Ph.D. Urologické oddělení FN Ostrava Roztroušená skleróza pohled urologa Doc. MUDr. J. Krhut, Ph.D. Urologické oddělení FN Ostrava Anatomie a základní pojmy detruzor sfinkterová jednotka Symptomy DCM Jímací symptomy Mikční symptomy Postmikční

Více

Pohled do historie: Operace rakoviny prostaty

Pohled do historie: Operace rakoviny prostaty Press kit Pohled do historie: Operace rakoviny prostaty Pacientů s rakovinou prostaty každý rok přibývá 1 Podle statistických údajů je rakovina prostaty nejčastějším nádorovým onemocněním mužů v rozvinutých

Více

Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis

Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis Nechtěný a mimovolní únik moči, který je způsobený ztrátou schopnosti zadržovat moč Způsobuje psychické, sociální a hygienické problémy Postihuje

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

EREKTILNÍ DYSFUNKCE PORUCHY POTENCE

EREKTILNÍ DYSFUNKCE PORUCHY POTENCE EREKTILNÍ DYSFUNKCE PORUCHY POTENCE Článek erektilní dysfunkce se zabývá pojmenováním příčin poruch potence u mužů a jakým způsobem jim lze předcházet. V přehledné formě jsou uvedeny možnosti léčby poruch

Více

Míšní syndromy. Martina Hoskovcová

Míšní syndromy. Martina Hoskovcová Míšní syndromy Martina Hoskovcová Úvod Provazec dlouhý 40-50cm, kraniálně přechází prodlouženou míchu, kaudálně se zužuje v conus medullaris končící na rozhraní obratle L1- L2 filum terminale k S2 Embryonálně

Více

Komplikace poranění pánevního kruhu

Komplikace poranění pánevního kruhu Komplikace poranění pánevního kruhu Šrám J., Lukáš R., Taller S., Harcuba R. Traumatologicko - ortopedické centrum KN Liberec a.s. Mikulov 2015 Tento projekt je finančně podpořen z Programu na podporu

Více

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE MUDr. Michal Král 2. Výskyt kardioselektivního troponinu T u pacientů v akutní fázi ischemické cévní mozkové

Více

Předčasná ejakulace diagnostika a moderní léčba. MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM. 1) Urologická klinika VFN a 1.

Předčasná ejakulace diagnostika a moderní léčba. MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM. 1) Urologická klinika VFN a 1. Předčasná ejakulace diagnostika a moderní léčba MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM 1) Urologická klinika VFN a 1. LF UK Praha 2) TH klinika, s.r.o, Praha Korespondenční údaje: MUDr. Libor Zámečník

Více

PROTETIKA V UROLOGII

PROTETIKA V UROLOGII PROTETIKA V UROLOGII MUDr. Miroslav Záleský, Ph.D. Urologické oddělení, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha 1 Úvod Protetická terapie v urologii, s výjimkou testikulárních implantátů,

Více

Neuroaxiální analgezie - základy anatomie a fyziologie. Pavel Svoboda Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.; Mostiště Domácí hospic sv. Zdislavy, a.s.

Neuroaxiální analgezie - základy anatomie a fyziologie. Pavel Svoboda Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.; Mostiště Domácí hospic sv. Zdislavy, a.s. Neuroaxiální analgezie - základy anatomie a fyziologie Pavel Svoboda Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.; Mostiště Domácí hospic sv. Zdislavy, a.s.; Třebíč II. brněnský den klinické farmacie, 11. února 2016 Obsah

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Máte potíže s prostatou?

Máte potíže s prostatou? Máte potíže s prostatou? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Operační výkony na prostatě mohou v některých případech ovlivnit Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci.

Více

As.MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze

As.MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze As.MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze Rehabilitace hodnotí a léčí příznaky syndromu centrálního motoneuronu s ohledem na poruchu funkce

Více

Český Krumlov 31.5. 1.6.2013. MUDr. Zlatko Pastor GONA spol. s r.o. Soukromé sexuologické centrum Národní třída 25 Praha 1

Český Krumlov 31.5. 1.6.2013. MUDr. Zlatko Pastor GONA spol. s r.o. Soukromé sexuologické centrum Národní třída 25 Praha 1 Český Krumlov 31.5. 1.6.2013 MUDr. Zlatko Pastor GONA spol. s r.o. Soukromé sexuologické centrum Národní třída 25 Praha 1 2 Graf ženské sexuální aktivity W. Masters a V. Johnson Plató Orgasmus Plató Orgasmus

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2 Poslední aktualizace 6. května 2016. Klinika Oční klinika Vyšetření, výkon Vyšetření dětského pacienta Vyšetření v makulární poradně Neurooftalmologické vyšetření Oftalmodiabetologické vyšetření Vyšetření

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 29. ČERVNA 2012 Cena: 59 Kč OBSAH: 1. Doporučený postup při provádění kastrací v souvislosti s parafilně motivovanými sexuálními

Více

Hemodynamický efekt komorové tachykardie

Hemodynamický efekt komorové tachykardie Hemodynamický efekt komorové tachykardie Autor: Kristýna Michalčíková Výskyt Lidé s vadami srdce, kteří během svého života prodělali srdeční infarkt, trpí zúženými věnčitými tepnami zásobujícími srdce

Více

Corpora cavernosa houbovitá tělíska Glans Penis žalud pyje Urethral opening močové trubice Urethra močovod Corona koruna žaludu pyje Corpus

Corpora cavernosa houbovitá tělíska Glans Penis žalud pyje Urethral opening močové trubice Urethra močovod Corona koruna žaludu pyje Corpus Pohlavní ústrojí mužské P E N I S Corpora cavernosa houbovitá tělíska Glans Penis žalud pyje Urethral opening močové trubice Urethra močovod Corona koruna žaludu pyje Corpus spongiosum Ložisko houbovitá

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Stavba Varlata testes = mužské pohlavní žlázy - párové vejčité orgány,

Více

Variace Pohlavní soustava muže

Variace Pohlavní soustava muže Variace 1 Pohlavní soustava muže 21.7.2014 16:01:39 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA MUŽE Rozmnožování Je jedním ze základních znaků živé hmoty. Schopnost reprodukce

Více

Androgenní substituce pohledem urologa

Androgenní substituce pohledem urologa Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015 Androgenní substituce pohledem urologa Libor Zámečník Urologická klinika VFN a 1. LF UK TH klinika Praha Víme, že Hladina testosteronu

Více

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST?

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? ZDE APLIKUJEME -MD INJEKCE Kompletní řada certifikovaných zdravotnických středků terapii bolesti způsobené onemocněním pohybového a podpůrného aparátu. zmírnění bolesti

Více

Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno

Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno Definice Radikulopatie postižení míšního kořene Míšní kořeny 8 krčních kořenů, 12 hrudních kořenů, 5

Více

Punkce perikardiálního výpotku Pořízka V. KK IKEM

Punkce perikardiálního výpotku Pořízka V. KK IKEM Punkce perikardiálního výpotku Pořízka V. KK IKEM 11. 4. 2014 Perikardiální výpotek příčiny Mechanické: komplikace katetrizačních výkonů, trauma, poststernotomický sy Závažná celková onemocnění: celkové

Více

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Abstrakt V tomto článku se poprvé zkoumala účinnost transkraniální elektrické stimulace (TES) v programu rehabilitace dětí

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: Šablona:

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

Epidurální versus spinální anestesie v porodnictví

Epidurální versus spinální anestesie v porodnictví Epidurální versus spinální anestesie v porodnictví D. Nalos ARO Ústí nad Labem Inervace porodních cest Odstartování technik regionální anestézie v porodnictví Rozbor případů mateřské úmrtnosti ve Spojených

Více

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,- KLASICKÁ MASÁŽ regenerační, relaxační, sportovní cca 30 min. - záda, šíje 250,- cca 60 min. - záda, šíje + nohy, ruce nebo hlava (dle přání) 500,- cca 90 min. - záda, šíje, nohy + ruce nebo hlava (dle

Více

KRVÁCENÍ DO CNS U HEMOFILIKŮ

KRVÁCENÍ DO CNS U HEMOFILIKŮ KRVÁCENÍ DO CNS U HEMOFILIKŮ Hluší A. a kol. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Každoroční setkání spolupracujících pracivišť, Prostějov 9.11.2013 úvod velmi těžká krvácivá komplikace s vysokou

Více

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc.

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Ischemická choroba dolních končetin MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Definice ICHDK Onemocnění, kdy tkáně DK trpí akutním nebo chron. nedostatkem kyslíku a živin potřebných pro jejích správnou funkci. ACC/AHA

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2 Poslední aktualizace 24. října 2016. Klinika Oční klinika Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Radiodiagnostická klinika Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Vyšetření,

Více

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Trauma ledviny Představuje 1-5% všech traumat břicha Nejčastější poraněný orgán břicha Příčiny- tupé poranění častější

Více

Parkinsonova choroba - pohled urologa (symptomatologie, diagnostika, léčba) Roman Zachoval

Parkinsonova choroba - pohled urologa (symptomatologie, diagnostika, léčba) Roman Zachoval Parkinsonova choroba - pohled urologa (symptomatologie, diagnostika, léčba) Roman Zachoval Urologické oddělení Thomayerova nemocnice Topografie bazálních ganglií Topografie bazálních ganglií Patofyziologie

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Autor: Kouřilová H., Biolková V., Školitel: Šternberský J., MUDr. Klinika chorob kožních a pohlavních, LF UP v Olomouci

Autor: Kouřilová H., Biolková V., Školitel: Šternberský J., MUDr. Klinika chorob kožních a pohlavních, LF UP v Olomouci Raynaudův fenomén Autor: Kouřilová H., Biolková V., Školitel: Šternberský J., MUDr. Klinika chorob kožních a pohlavních, LF UP v Olomouci Raynaudův fenomén je klinický stav, který je charakterizován občasnými

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Oko a celková onemocnění

Oko a celková onemocnění Oko a celková onemocnění Myasthenia gravis Onemocnění postihující nervosvalový přenos (příčně pruhované svalstvo) Vytváří se protilátky proti acetylcholinovým receptorům na nervosvalové ploténce Tvorba

Více

Jana Zapletalová, Kateřina Langová

Jana Zapletalová, Kateřina Langová Jana Zapletalová, Kateřina Langová 2008 1 Ověření účinnosti a snášenlivosti přípravku Eregma Max Power tablety Do klinické prospektivní dotazníkové studie Eregma Max Power tablety bylo zařazeno celkem

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH varlat OBSAH Co jsou varlata................................... 2 Co jsou nádory................................... 3 Jaké jsou rizikové faktory vzniku nádoru varlete......

Více

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord Pioglitazon preskripční informace pro lékaře Výběr pacienta a zvládání rizik Evropská léková agentura přezkoumala možnou spojitost mezi podáním léčivých přípravků s obsahem pioglitazonu a zvýšeným rizikem

Více

Název IČO Slezská nemocnice v Opavě, příspěv.org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Slezská nemocnice v Opavě, příspěv.org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 7 8 1 3 7 0 IČZ smluvního ZZ 9 0 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 9 0 N 0 0 1 Název IČO Slezská nemocnice v Opavě, příspěv.org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-0 / 7.07.07 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA Milana Indráčková Alena Rešková Dana Novotná Dialyzační a nefrologické oddělení, Interní hepatogastroenterologické kliniky FNB

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á

Více

Novinky v ženské sexuální anatomii

Novinky v ženské sexuální anatomii Novinky v ženské sexuální anatomii MUDr. Zlatko Pastor NZZ GONA s.r.o. Soukromé sexuologické centrum Národní třída 25 Praha 1 Český Krumlov 31.5. 1.6.2013 Adekvátní anatomické poměry a fyziologické funkce

Více

Přístrojová léčba SS: ICD a CRT roce 2013 Miloš Táborský

Přístrojová léčba SS: ICD a CRT roce 2013 Miloš Táborský Přístrojová léčba SS: ICD a CRT roce 2013 Miloš Táborský XXI. výroční sjezd České kardiologické společnosti Brno 5.5.2013 Cor et Vasa 54(2012) E113-E134. Guidelines ČKS 2011 Europea Heart Journal 2012;33,

Více

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Co je to ambulantní katetrizace? Jednodenní vyšetření a ošetření bez hospitalizace

Více

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Úpravy v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci mohou být dále aktualizovány příslušnými vnitrostátními

Více

INKONTINENCE MOČI. Metodický materiál určený pro klienty Nemocnice následné péče Moravská Třebová

INKONTINENCE MOČI. Metodický materiál určený pro klienty Nemocnice následné péče Moravská Třebová INKONTINENCE MOČI Metodický materiál určený pro klienty Nemocnice následné péče Autor PhDr. Vít Kolář, Cert. MDT Přezkoumala Mgr. Veronika Chrobáková Rehabilitace Nemocnice následné péče 2016 Inkontinence

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum sp.zn. sukls184192/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Řízení svalového tonu Martina Hoskovcová

Řízení svalového tonu Martina Hoskovcová Řízení svalového tonu Martina Hoskovcová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Svalový tonus Reflexně

Více

Centra pro implantaci umělého svěrače uretry AMS 800 u mužů s inkontinencí moče a statistické výsledky. Pokyny pro urologická pracoviště

Centra pro implantaci umělého svěrače uretry AMS 800 u mužů s inkontinencí moče a statistické výsledky. Pokyny pro urologická pracoviště Centra pro implantaci umělého svěrače uretry AMS 800 u mužů s inkontinencí moče a statistické výsledky Statistické výsledky budou prezentovány a jednou ročně aktualizovány na www stránkách Urologické kliniky

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Míšní trauma. akutní dg. a léčba, následné stavy a jejich řešení. Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.

Míšní trauma. akutní dg. a léčba, následné stavy a jejich řešení. Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3. Míšní trauma akutní dg. a léčba, následné stavy a jejich řešení Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV Traumatické míšní poranění komoce míšní akutní sensomotorické příznaky,

Více

PROBLEMATIKA TRVALÝCH CÉVNÍCH PŘÍSTUPŮ U PACIENTŮ V CHRONICKÝCH PROGRAMECH HD A PF

PROBLEMATIKA TRVALÝCH CÉVNÍCH PŘÍSTUPŮ U PACIENTŮ V CHRONICKÝCH PROGRAMECH HD A PF PROBLEMATIKA TRVALÝCH CÉVNÍCH PŘÍSTUPŮ U PACIENTŮ V CHRONICKÝCH PROGRAMECH HD A PF J A N A H A R T L O V Á, T E R E Z A S L Á D K O V Á, M A G D A L É N A B A R T K O V Á K L I N I K A N E F R O L O G

Více

SSOS_ZD_2.14 Mužská pohlavní soustava - opakování, AZ kvíz

SSOS_ZD_2.14 Mužská pohlavní soustava - opakování, AZ kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZD_2.14 Mužská pohlavní soustava - opakování, AZ

Více

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré KRYOTERAPIE (celková kryoterapie) 11.12.2008, Brno Bc. Dagmar Králová Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický

Více

Trombolytická léčba akutních iktů v ČR. Škoda O., Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP

Trombolytická léčba akutních iktů v ČR. Škoda O., Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP Trombolytická léčba akutních iktů v ČR Škoda O., Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP Rozdělení CMP dle etiologie CMP (iktus, Stroke ) - heterogenní skupina onemocnění,

Více

Léčebné balíčky SPA Hotelu Zámek Lužec****

Léčebné balíčky SPA Hotelu Zámek Lužec**** Léčebné balíčky SPA Hotelu Zámek Lužec**** Léčebný balíček Aby záda nebolela Standard zahrnuje 4 léčebné procedury zaměřené na nápravu Vašich zdravotních potíží. V rámci úspěšnosti léčby doporučujeme absolvovat

Více

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015 Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015 Glifloziny v terapii DM 2 Zkušenosti z praxe MUDr. Barbora Doležalová IDE CR s.r.o., Chrudim Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických

Více

1 ml obsahuje xylometazolini hydrochloridum 0,5 mg a ipratropii bromidum 0,6 mg.

1 ml obsahuje xylometazolini hydrochloridum 0,5 mg a ipratropii bromidum 0,6 mg. sp.zn. sukls65458/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Otrivin Rhinostop 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje xylometazolini hydrochloridum 0,5 mg a ipratropii bromidum 0,6

Více

ZÁZNAM POHOVORU S LÉKAŘEM

ZÁZNAM POHOVORU S LÉKAŘEM Strana 1 / 5 Vážená pacientko, vážený paciente, vážení rodiče, vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu (zdravotnímu stavu Vašeho dítěte) je Vám doporučeno provedení výše uvedeného zákroku (výkonu). Před vlastním

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Kraniocerebrální a spinální trauma Anesteziologie,

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE

DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE SPORTOVNÍ MASÁŽ Cíl sportovní masáže : příprava na sportovní výkon pomoc při rozcvičování specifická pomoc při strečinku podpora zotavovacích procesů po zátěži navození pocitu pohody

Více

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI Patofyziologie hemofilie Deficit koagulačního faktoru VIII (hemofilie A) nebo IX (hemofilie B), jeho dysfunkce nebo přítomnost jeho inhibitorů vede k poruše

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Sexuální život pro starší a pokročilé

Sexuální život pro starší a pokročilé Sexuální život pro starší a pokročilé Ondřej Trojan TH klinika Praha www.thklinika.cz Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Vývoj a prognózy V roce 2006 činila populace

Více

Hygiena dospělého nemocného

Hygiena dospělého nemocného Hygiena dospělého nemocného Hygienická péče u klienta v nemocnici vychází z postupů, které denně vykonává zdravý člověk při dodržování hygieny. Cíl osobní hygieny: 1. preventivní: např. hygiena dutiny

Více

Guidelines EAU pro erektilní dysfunkci

Guidelines EAU pro erektilní dysfunkci EUROPEAN ASSOCIATION OF UROLOGY Guidelines EAU pro erektilní dysfunkci E. WESPES, E. AMAR, D. HATZICHRISTOU, K. HATZIMOURATIDIS, F. MONTORSI, J. PRYOR, Y. VARDI OBSAH 1. ÚVOD... 50 1.1 Úvod... 50 1.2 Epidemiologie

Více

PREDIKTORY ČÁSTEČNÉ VS. KOMPLETNÍ SYMPTOMATICKÉ ODPOVĚDI U PACIENTŮ S ACHALÁZIÍ JÍCNU PO PERORÁLNÍ ENDOSKOPICKÉ MYOTOMII (POEM)

PREDIKTORY ČÁSTEČNÉ VS. KOMPLETNÍ SYMPTOMATICKÉ ODPOVĚDI U PACIENTŮ S ACHALÁZIÍ JÍCNU PO PERORÁLNÍ ENDOSKOPICKÉ MYOTOMII (POEM) PREDIKTORY ČÁSTEČNÉ VS. KOMPLETNÍ SYMPTOMATICKÉ ODPOVĚDI U PACIENTŮ S ACHALÁZIÍ JÍCNU PO PERORÁLNÍ ENDOSKOPICKÉ MYOTOMII (POEM) Vacková Z, Švecová H, Štirand P, Špičák J, Krajčíová J, Fremundová L, Loudová

Více

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP.

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. Sviták R., Bosman R., Vrbová M., Tupá M. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Krvácení Úrazové Neúrazové GIT, aneurysmata velkých tepen, komplikace těhotenství

Více

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276 Kasuistika č. 7, bolest mezi lopatkami a v zádech (vertebrogenní syndrom, infarkt myokardu, aneurysma aorty) J.K,muž, 55 let Popis případu a základní anamnesa 55 letý pacient hypertonik přivezen RZP po

Více

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie Jolana Marková Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikační systém ( IHS) Primární bolesti hlavy skupina 1-4 Sk Sekundármí bolesti

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

Zajišťuje 3 základní funkce: Tvoří ji: Vnitřní orgány: Varlata = testes Nadvarlata

Zajišťuje 3 základní funkce: Tvoří ji: Vnitřní orgány: Varlata = testes Nadvarlata Pohlavní soustava - muž Rozmnožování zajišťuje převod genetické informace, vznik jedince a zabezpečuje existenci člověka jako biologického druhu schopného přizpůsobovat se měnícím se životním podmínkám.

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

V ČR je 23% obézních mužů a 22% obézních žen, tj. 1,5mil. obyvatel 50% obyvatel má nadváhu nebo je obézní

V ČR je 23% obézních mužů a 22% obézních žen, tj. 1,5mil. obyvatel 50% obyvatel má nadváhu nebo je obézní Obezita a její vliv na sexuální poruchy MUDr. Dita Pichlerová¹ PhDr. Jitka Herlesová¹ MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.² Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.² ¹OB klinika Praha, ²VFN Praha Spokojenost se sexuálním životem

Více

Poruchy erekce ve světle poznatků 21. století. MUDr. Karel KOČÍ, CSc. Andromeda, Praha

Poruchy erekce ve světle poznatků 21. století. MUDr. Karel KOČÍ, CSc. Andromeda, Praha Poruchy erekce ve světle poznatků 21. století MUDr. Karel KOČÍ, CSc. Andromeda, Praha Erektilní dysfunkce (ED) Neschopnost dosáhnout, ale i udržet erekci dostatečnou pro uspokojivý sexuální styk. Je to

Více

Léčba hypertenze v těhotenství

Léčba hypertenze v těhotenství Léčba hypertenze v těhotenství Zelinka Tomáš III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu, 1. LF UK a VFN, Praha Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze Komplexní kardiovaskulární

Více

Spasticita po cévní mozkové

Spasticita po cévní mozkové Spasticita po cévní mozkové příhodě Jiří Neumann, Jan Kubík Iktové centrum, Neurologické oddělení KZ, a.s. Nemocnice Chomutov, o.z. Krajský neurologicko neurochirurgický seminář, Teplice, 26.10.201 Cévní

Více

Primární předčasná ejakulace u mladého muže

Primární předčasná ejakulace u mladého muže Primární předčasná ejakulace u mladého muže Koncepce : Dr André CORMAN Toulouse Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do 2 Cyril vypráví svůj příběh Cyril je mladý aktivní

Více