Sexuální dysfunkce u nemocných s míšním poraněním

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sexuální dysfunkce u nemocných s míšním poraněním"

Transkript

1 Sexuální dysfunkce u nemocných s míšním poraněním Míšní poranění se vyskytuje zejména mezi rokem života. Častěji postihuje muže. Poměr muži:ženy je 4:1. Po míšním poranění se nemocný musí adaptovat na ztrátu motoriky a citlivosti, poruchy svěračových a sexuálních funkcí. Sdělení o možném vzniku sexuálních poruch se doporučuje po úrazu ještě za hospitalizace na spinální jednotce. Neřešení sexuálních problémů prokazatelně snižuje kvalitu života postižených. Lepší kvalitu života, nižší výskyt depresí a větší spokojenost se svým životem u nemocných s míšním poraněním zjistila ve své práci i Dr. Šramková 1. Mezi přání nemocného po míšní lézi patří zejména obnova motoriky, funkce střev, močového měchýře a sexuálních funkcí 2. Sexuální dysfunkce po míšním poranění závisí od rozsahu a úrovně míšní léze. Většina mužů po míšním poranění začíná sexuálně žít do jednoho roku po poranění. Frekvence pohlavní aktivity po poranění klesá. V průměru mají nemocní sexuální aktivitu 1 x týdně až 1x měsíčně. Příčinou poklesu sexuální aktivity je méně příležitostí pro sex a pokles libida. Sexuální aktivity u nemocných jsou podobné jako před poraněním, na druhé straně peno vaginální styk jako neoblíbenější sexuální aktivitu udávalo před poraněním 99 % nemocných a po poranění pouze 16 % nemocných. Po poranění většina mužů preferuje orální sexuální aktivitu, líbání a objetí 3. Mění se i erotogenní zóny, které jsou nyní lokalizovány nad místem ochrnutí (bradavky, ušní lalůčky, šije, ústa). Dochází i ke změně prožívání a kvality orgasmu např. tlak v hlavě 4. Erektilní dysfunkce U suprasakrálních poranění dochází k obnově erekce po odeznění akutní fáze míšního šoku. Erekci dosahují spíše nemocní s inkompletní než s kompletní míšní lézí. K obnově erektilní funkce dochází u 25 % nemocných do 1 měsíce, u 60 % nemocných do 6 měsíců a u 80 % do jednoho roku od poranění. U 5 % nemocných se erekce může obnovit do 2 let od poranění. Při poranění krční a hrudní páteře dochází k obnově erekce u % nemocných do 1 měsíce a u 70 % nemocných do 6 měsíců od poranění. Při poranění bederní páteře pouze u 10 % nemocných dojde k obnově erekce do 1 měsíce a u 40 % do 6 měsíců od poranění 5. Kvalita erekce záleží od toho, jestli se jedná o poranění horního nebo dolního motoneuronu a jestli je přítomné poranění sakrálního reflexního oblouku. Erekce může být navozena dvěma způsoby: reflexně přes sakrální oblouk a parasympatika a psychogenně pod kontrolou

2 hypogastrického plexu vycházejícího z Th11 L2. Muži s kompletní lézí horního motoneuronu nad Th11 mají reflexní erekci, ale nemají psychogenní erekci. Zatím co muži s kompletní lézí dolního motoneuronu nebudou mít velmi pravděpodobně reflexní, ale psychogenní erekci, která závisí od zachované neurologické funkce v míšním segmentu Th11 L2. Muži s inkompletní lézí horního motoneuronu můžou mít zachovanou i psychogenní erekci v závislosti od zachované neurologické funkce v segmentu Th11 L2 a také zachovanou reflexní erekci. Psychogenní erekce je výsledkem fantazií, snů, pamětí 6. Psychogenní erekce způsobí pouze prodloužení a zvětšení penisu, ale bez rigidity, proto je sexuální styk většinou nemožný. Reflexní erekce bývá rigidní a je navozená podrážděním genitálu např. při cévkování, oblékaní a jiné. Nemocní můžou mít potíže s udržením erekce. Po ztrátě erekce bývá téměř nemožné získat opětovně erekci. Sexuální pozice, relativní plnost močového měchýře, tlak na penis nebo glans může způsobit okamžitou detumescenci. Pouze 13 % nemocných dokázalo udržet pevnou erekci dostatečně dlouho. Schopnost udržet erekci pozitivně koreluje s přítomností spasticity v průběhu sexuální aktivity a/nebo se zachovalou citlivostí genitálu a nezávisí od výskytu autonomní dysreflexie nebo úrovně míšní léze 4. V terapii a diagnostice si musíme uvědomit, že se jedná o neurogenní typ ED. Na druhé straně se na erektilní dysfunkci se můžou podílet i další faktory (diabetes, hypertenze, hyperlipidémie, farmakoterapie antidepresiva, antihypertenziva, antispasmotyka atd.). Také musíme pátrat i po sekundární psychogenní komponentě z důvodu možné anxiety, depresí, snížení sebevědomí, z obavy hledat si partnerku, maladaptace na následky traumatu s trvalou invaliditou. Diagnostice se zaměřujeme na neurologickou diagnostiku míšní léze, nesmíme opomenout ani vztah vzniku erektilní dysfunkce v příčinné souvislosti s úrazem. Terapie. Inhibitory PDE 5 jsou dobře tolerované, bezpečné a efektivní u nemocných s míšním poraněním bez ohledu na příčinu poranění, úroveň míšní léze, rozsahu míšní léze podle ASIA (American Spinal Injury Association), a doby od poranění. Efektivita inhibitorů PDE 5 se udává mezi %. Při absenci psychogenní a reflexní erekce inhibitory PDE 5 neúčinkují. S nežádoucích účinků se nejčastěji vyskytují bolesti hlavy, zarudnutí ve tváři, následuje dyspepsia, kongesce nosní sliznice, vertigo, vizuální potíže a mírný pokles TK, blíže viz tab. 1. Pokles krevního tlaku ve většině studií nebyl klinicky významný 7. Některé studie prokázali lepší účinnost inhibitorů PDE 5 u nemocných s lézí horního motoneuronu (většinou zachovaná reflexní erekce) než u nemocných s lézí dolního motoneuronu nebo kaudy equiny

3 z důvodu většího uvolnění NO 8,9. Inhibitory PDE 5 zlepšují schopnost erekce a celkovou spokojenost se sexuální aktivitou, ale farmakologicky nezvyšují libido nebo ejakulatorní či orgasmický potenciál. Na druhé straně několik publikací prokázalo jejich pozitivní efekt na ejakulaci u nemocných s míšním poraněním. Tento účinek je pravděpodobně sekundární z důvodu zlepšení erekce Substituce testosteronem je indikována u nemocných s hypogonadizmem nejen ke zlepšení sexuálních funkcí a účinnosti inhibitorů PDE 5, ale i ke zlepšení imobilitou způsobené osteoporózy 8. Tab. 1 Nežádoucí účinky publikované v (Lombardi G., J Sex Med. 2009) 7 : Sildenafil Vardenafil Tadalafil Bolesti hlavy 30,4 % 34,1 % 38,4 % Zarudnutí tváře 19,1 % 13,2 % Dyspepsia 9,7 % 7,7 % Vertigo 6,7 % 4,4 % Porucha vízu 5,2 % 7,7 % Ucpaný nos 3,9 % 9,9 % Hypotenze 0,7 % 6,6 % Infekce močových cest 28,2 % Bolesti zad 7,7 % Bolesti svalů 7,7% Bolesti horní poloviny břicha 7,7 % Intrakavernózní injekce jsou indikovány při selhání perorální terapie. U nemocných s míšní lézí jsou vysoce účinné, dobře tolerovatelné, bez závažnějších nežádoucích účinků (hematom, priapizmus, fibróza kavernózních těles). Před aplikací je nutné nemocného poučit a podepsat s ním informovaný souhlas. První aplikaci provádí lékař. Samozřejmostí je i nácvik

4 autoaplikace nemocného nebo jeho partnerky. Kontraindikací jsou alergie, glaukom, dekompenzovaná ischemická choroba srdeční, závažné arytmie, dekompenzovaná jaterní a renální insuficience. Relativní kontraindikací je antikoagulační nebo antiagregační terapie. U nemocných s míšní lézi je potřeba redukovat dávku alprostadilu a začínat na relativně nízkých hodnotách z důvodu vyššího rizika priapizmu pro neporušené cévní zásobení. Začínáme dávkou 1 až 2 ug a postupně lze dávku zvyšovat podle rigidity a doby trvání erekce. Mechanické pomůcky: Podtlakové erekční přístroje a konstrikční kroužky jsou efektivní u nemocných s míšní lézí. Vaginálního pohlavního styku bylo schopných s použitím těchto pomůcek 93 % mužů. Délka použití je maximálně 30 minut. Nežádoucí účinky jsou minimální. Nevýhodou je nestabilní penis rigidita je proximálně od kroužku. Kůže penisu po aplikaci bývá chladnější, cyanotická a jsou patrné vystoupené žíly. Největší stížností při užívání přístroje byla nedostatečné trvající erekce 11. Penilní protézy jsou indikovány při selhání předchozích variant léčby. U nemocných s míšním poraněním se v publikacích uvádí vyšší procento komplikací v porovnání s jinými skupinami nemocných. Potřeba odstranit protézu pro infekce, eroze, protruze cylindrů, funkční poruchu dosahuje až 50%. Procento komplikací narůstá s délkou sledování 12. Poruchy ejakulace Po míšním poranění je dosažení ejakulace komplikovanější, protože k vyvolání ejakulace je potřebná koordinace sympatického, parasympatického a somatického nervového systému. Pacienti s lézí horního motoneuronu mají zachovalou ejakulaci ve 4 5 % při kompletním a v % při nekompletním poranění. Při poranění dolního motoneuronu je ejakulace přítomná u 20 % nemocných s kompletní a u 70 % nekompletní míšní lézí 6. Pro zachování ejakulace je nevyhnutná neporušená integrita n. dorsalis penis a aktivace ejakulatorního reflexu v torakolumbární části míchy. Ejakulát u nemocných s míšní lézí můžeme získat masáží prostaty, penilní vibrostimulací (PVS), elektroejakulací, chirurgickým odběrem spermií z varlete/nadvarlete. U některých nemocných dochází ke spontánnímu odchodu ejakulátu při určitých činnostech např. při stolici, v poloze na kolenou atd. První metodou volby v léčbě anejakulace u nemocných s míšní lézí nad Th10 je penilní vibrostimulace. Tato metoda vyžaduje intaktní ejakulační reflexní oblouk. Principem je vyvolání ejakulačního reflexu

5 vibrační stimulací penisu. Při aktivaci ejakulačního reflexu dochází k uzávěru hrdla močového měchýře, proto při vibrostimulaci je nižší výskyt retrográdní ejakulace v porovnání s elekroejakulací. Úspěšnost metody je v literatuře udávána nejčastěji mezi %. Vyšší úspěšnost je u nemocných s kompletním míšním poraněním, poraněním nad Th8, u spastických nemocných (léze horního motoneuronu), při ztrátě vnímání tepla v oblasti hráze a žaludu a neschopnosti vnímaní zmáčknutí varlete. Úspěšnost penilní vibrostimulace je také vyšší u nemocných s výbavným bulbokavernózním reflexem a hip reflexem, zejména v podskupině nemocných s poraněním Th páteře 13. Přítomnost bulbokavernózního reflexu svědčí o zachování integrity míšních segmentů L5 S5. Vyšetřujeme ho, když při současné rektální palpaci stlačíme prsty druhé ruky glans penis. Pozitivní odpovědí je hmatný stah análního sfinkteru. Hip reflex je patologická reflexní flexe kyčelního kloubu. Vyskytuje se pouze u nemocných s míšním poraněním. Silným škrábnutím plosky nohy (S1) vyvoláme flexi v kyčelním kloubu (L2 L4) 14. Úspěšnost výrazně klesá s nižšími úrovněmi míšní léze spojenými s charakteristikou dolního motoneuronu. K relativním kontraindikacím patří významný zánět nebo iritace v oblasti glandu/uzdičky, neléčená resp. dekompenzovaná hypertenze nebo jiné kardiální onemocnění. Nemocní s nedávným poraněním (< 18 měsíců) nemusí odpovídat na PVS z důvodu postupného navrácení funkcí po fázi spinální šoku 15. První vibrostimulaci provádíme vleže. Před a po první proceduře, resp. v případě, že se u nemocného nevyskytla antegrádní ejakulace nemocného jednorázově vycévkujeme. V průběhu vibrostimulace je vhodná monitorace ekg a krevního tlaku z důvodu rizika autonomní dysreflexie. Při poranění nad Th6 je na zvážení podání captoprilu 12,5mg až 25 mg sublinguálně (Nifedipin k sublinguálnímu podání není v ČR dostupný) před vibrostimulací jako prevenci vzniku autonomní dysreflexie 16. K PVS se používá přístroj FERTICARE Multicept. Stimuluje se uzdička nebo dorzum glandu penisu (Obr. 1 3), příp. perineum, suprapubická oblast a skrotum. Přístroj nastavíme na amplitudu 2,5 mm a frekvenci 100 Hz. Stimulaci provádíme do ejakulace nebo celkově 3 minuty. Pokud nedojde k ejakulaci, stimulaci přerušíme na přibližně 1 až 2 minuty a zvýšíme amplitudu o 0,5 mm nebo změníme místo stimulace. Celkem provádíme 3 cykly. Většina respondérů dosáhne ejakulaci do 2 minut. Blížící se ejakulace se projeví svalovými kontrakcemi abdominálního a periuretrálního svalstva. Nástup autonomní dysreflexie bývá provázen bolestmi hlavy, zarudnutím a piloerekcí nad místem poranění, hypertenzí, bradykardií. Při nástupu varovných signálů, příp. při autonomní dysreflexii vibrostimulaci přerušíme, do 2 3 min. dojde k odeznění příznaků autonomní dysreflexie a

6 normalizaci krevního tlaku a pulzů. Po přerušení vibrostimulace těsně před ejakulací z důvodu varovných signálů, ejakulatorní reflex bude pokračovat bez přerušení. Při neúspěchu první příp. druhé procedury procedury se doporučuje podat Midodrin v dávce 7,5mg p.o. 30 až 45 min. před zahájením vibrostimulace a pokud nedojde k ejakulaci, tak lze dávku postupně o 5 7,5 mg dále zvyšovat až do mg. Úspěšnost vibrostimulace s užitím midodrinu stoupá na % 17,18. Efektivitu vibrostimulace lze zvýšit i elektrickou stimulací abdominálního svalstva 19, použitím dvou vibrostimulátorů 20 a užitím inhibitoru PDE 5 7,10. Komplikací je autonomní dysreflexie a povrchové poranění glandu, případně předkožky. Po objevení se povrchového poranění vibrostimulaci ukončíme. Po vibrostimulaci dochází k celkové redukci reflexní aktivity snížení spasticity a aktivity močového měchýře a zvýšení kapacity močového měchýře 21,22. Pacient s antegrádní ejakulací po vibrostimulaci, s motilními spermiemi v ejakulátu a bez výskytu závažné autonomní dysreflexie může vibrostimulaci provádět doma. Získaný ejakulát lze použít k intravaginální inseminaci. Pregnancy rate se udáva 43 % a čas do první gravidity od začátku intravaginální inseminace byl 6,0 98,4 (medián 22,8) měsíců 23. Od 9/2011 do 5/2012 jsme provedli vibrostimulaci u 11 nemocných, z toho 8 nemocných mělo spinální poranění v úrovni krční páteře a 3 nemocní v úrovni T9 T10. Průměrný věk nemocných byl 31 let (21 42). Všichni nemocní patřili do skupiny AIS A a měli výbavný bulbokavernózní reflex. U každého nemocného jsme provedli 2 vibrostimulace s odstupem 1 až 3 týdny (medián 2 týdny). Získaný ejakulát byl analyzován a kryoprezervován. Ke stimulaci jsme použili přístroj FERTICARE Multicept. Ejakulaci jsme dosáhli u 8 (72 %) nemocných. Neúspěšný jsme byly u jednoho nemocného s poraněním C páteře a u dvou nemocných s poraněním T10. U 6 nemocných byla ejakulace dosažena stimulací na dorzu glandu a u dvou nemocných stimulací uzdičky. Autonomní dysreflexie se vyskytla u 6 nemocných s poraněním C páteře, příznaky autonomní dysreflexie odezněly do 3 minut od ukončení stimulace. Opakovaná vibrostimulace vedla ke zlepšení spermiogramu v těchto parametrech: objem ejakulátu ze 1,2 na 2,1 ml (p = 0,025), koncentrace spermií z 65 na 103 x 10 6 /ml (p = 0,05) a počtu progresivně pohyblivých spermií z 9,5 na 25 x 10 6 (p = 0,07). Tab. 2 Tab.2 Spermiogram po I. a II. vibrostimulaci

7 Spermiogram I. stimulace II. stimulace Statistická významnost Objem ejakulátu 1,2 2,1 p = 0,025 Koncentrace spermií p = 0,05 Počet progresivně pohyblivých spermií 9,5 25 p = 0,07 Elektroejakulace Elektroejakulace se provádí v poloze na levém boku s pokrčenými dolními končetinami (stejně jako při biopsii prostaty), za monitorace ekg a krevního tlaku. Před elektroejakulací provedeme rektoskopii k vyloučení léze rekta. U nemocných s rizikem autonomní dysreflexie je ke zvážení profylaktického podání sublinguální nifedipinu (captoprilu). Pacienta je potřebné poučit, aby informoval zdravotní personál o blížících se známkach autonomní dysreflexie bolesti hlavy, palpitace atd. Před každou elektroejakulací močový měchýř jednorázově vycévkujeme a po vycévkování aplikujeme speciální médium. K cévkování používáme plastický katétr bez spermicídného lubrikantu. Sondu zavádíme dostatečně hluboko do rekta, tak že plastický konec zůstane u análního svěrače. Celá elektroda by měla být v rektu. V případě, že by se elektroda dotýkala kůže, dojde v místě doteku velmi pravděpodobně ke vzniku popáleniny. Elektrody by měly být lokalizovány čelem k ejakulatorním orgánům. Elektřinu dodáváme ve vlnách s rostoucím napětím. První stimulace začínáme od 2,5 do 5,0 V a zvyšujeme o 2,5 až 5,0 V při další stimulaci. Stupeň rektálního kontaktu a individuální charakteristiky vede k rozdílům v rezistenci, takže při stejném napětí (voltech) je rozdílný elektrický proud (miliampér). Podle guidelines je maximální dávka 1,000 ma, která bývá dosažena při napětí V. Vlny jsou dodávané s relativně rychlým nárůstem ke zvolené voltáži pro tuto stimulaci, po dosažení plánovaného napětí vydržíme 5 sekund a následně elektrickou stimulaci náhle zastavíme. Do několika sekund by se měla objevit ejakulace. V průběhu stimulace se můžou objevit významné kontrakce abdominálních svalů a dolních končetin, piloerekce svědčící pro adekvátní úroveň stimulace. Po zastavení elektrické stimulace jsou při ejakulaci často pozorovatelné stahy perineálního a periuretrálního svalstva. Ejakulát zachytáváme do speciální nádoby. Po ejakulaci nebo při dosažení teploty sondy 38,5 C proceduru ukončíme. Po ukončení opětovně provedeme rektoskopii k vyloučení poranění rekta a močový měchýř jednorázově

8 vycévkujeme. Podobně jako po PVS nemocný může pozorovat snížení spasticity příčně pruhovaného svalstva a hyperaktivity močového měchýře na hod 24. U nemocných se zachovalou citlivostí v oblasti malé pánve je nutné výkon provést v celkové anestézii. Úspěšnost metody je 91,9 % 25. Elektroejakulací se získá významně méně progresivně pohyblivých spermií než penilní vibrostimulací a je mnohém častěji přítomná retrográdní ejakulace 26. Masáž prostaty: Masáž prostaty u nemocných s míšní lézí může vést k získání spermií. Úspěšnost dosahuje 31,9 %. Počet spermií je velmi nízký v porovnání s PVS nebo EEJ. Indikace k získání spermií z masáže prostaty jsou 1) nedostupnost nebo selhání PVS příp. EEJ, 2)relativní indikací jsou i nemocní se zachovalou citlivostí v oblasti malé pánve a s poraněním pod T11, kteří by museli podstoupit EEJ v celkové anestézii 27,28. Chirurgický odběr spermií V algoritmu získání spermií by měl být chirurgický odběr spermií proveden pouze v případě neúspěchu PVS nebo EEJ, nebo když tyto metody nejsou dostupné, protože se jedná se o invazivní metody. PESA (perkutánní aspirace spermií z nadvarlete) provádí se punkční jehlou přes kůži do varlete a odsátí části kanálků nebo jejich obsahu. MESA (mikrochirurgická epidermální aspirace spermií) spermie se odebírají z nadvarlete. Mikropipetou se nasaje tekutina, která se vyskytuje v tubulech v nadvarleti. Při TESE/mikroTESE odebíráme testikulární tkáň. Největší výhodou je efektivita, která dosahuje až 100 %. MicroTESE je nejefektivnější metoda z pohledu ziskovosti spermií, je také nejšetrnější ke tkáním a vaskularizaci varlete. Při provádění tohoto výkonu jsou minimalizovány časné (krvácení) i pozdní komplikace (poruchy vaskularizace, hypotrofie varlete a snížení produkce testosteronu). Po odběru se testikulární tkáň předá do laboratoře. Operatér je následně informován o přítomnosti spermií nebo jejich vývojových stádií. Paralelně se odebírají vzorky k histologickému vyšetření. Výkon se provádí v antibiotickém krytí Závěr: Vysoký výskyt sexuálních dysfunkcí u mužů po poranění míchy poukazuje na nutnost aktivního přístupu androloga k této problematice, a to nejen pro zlepšení kvality života

9 pacientů po míšním poranění. Pacienti po poranění míchy vyžadují celoživotní urologickou dispenzarizaci, nejlépe ve specializovaných centrech. Terapie erektilní dysfunkce je u nemocných s míšní lézí efektivní, bez vážnější nežádoucích účinků. V algoritmu fertility u nemocných s míšní lézí by se mělo postupovat od neinvazivních technik k invazivním. Algoritmus získání spermií viz příloha 31. Literatura: 1. Šramková T, Fajtová R. Comprehensive Sexuological Care after Spinal Cord Injury. J Sex Med 2011; 8 (suppl 5): Simpson LA, Eng JJ, Hsieh JTC et al. The Health and life Priorities of Individuals with Spinal Cord Injury: A systematic Review. J Neurotrauma 2012; May 20;29(8): Alexander CJ, Sipski ML, Findley TW. Sexual actitivities, desire, and satisfaction in males preand post spinal cord injury. Arch Sex Behav 1993;22: Anderson KD, Borisoff JF, Johnson RD et al. Long term effect of spinal cord injury on sexual function in men: Implication for Neuroplasticity. Spinal Cord 2007;45: Tsuji I, Nakjima F, Morimoto J et al. The sexual function in patiens with spinal cord injury. Urol. Int 1961:12: Benevento BT, Sipski ML. Neurogenic Bladder, Neurogenic Bowel, and Sexual Dysfunction in People With Spinal Cord Injury. Phys Ther. 2002;82: Lombardi G. Macchiarella A, Cecconi F, Del Popolo G. Ten Years of Phosphodiesterase Type 5 Inhibitors in Spinal Cord Injured Patients. J Sex. Med 2009;6: Elliott S. Case Study: Erectile Dysfunction Following Spinal Cord Injury. J Sex. Med 2010;7: Soler JM, Previnaire JG, Denys P et al. Phosphodiesterase inhibitors in the treatment of erectile dysfunction in spinal cord injured men. Spinal Cord Feb;45(2): Giuliano F, Rubio Aurioles E, Kennelly M et al. Vardenafil improves ejaculation success rates and self confidence in men with erectile dysfunction due to spinal cord injury Apr 1;33(7): Denil J, Ol DA, Smythe C. Vacuum erection device in spinal cord injured men: patient and partner satisfaction. Arch Phys Med Rehabil 1996;77:

10 12. Biering Sorensen B, Sonksen J. Sexual function in spinal cord lesioned men. Spinal Cord 2001;39: Bird VG, Brackett NL, Lynne CM et al. Reflexes and static responses as predictors of ejaculation by penile vibratory stimulation in men with spinal cord injury. Spinal Cord 2001;39(10): Siroky MB, Krane RJ. The history and examination in neurourology. In. Krane RJ, Siroky MB eds. Clinical NeuroUrology. Boston MA. Little, Brown and Co.;1991: Sipski ML, Breckett NL, Bodner D et al. Measurement of Sexual Functioning After Spinal Cord Injury: Preferred Instruments. J Spinal Cord Med. 2009;June,32(3): Esmail Z, Shalansky KF, Sunderji R et al. Evaluation of captopril for the management of hypertension in autonomic dysreflexia: a pilot study Arch Phys Med Rehabil May;83(5): Soler JM, Previnaire JG, Plante P et al. Midodrine Improves Orgasm in Spinal Cord injured Men: The Effect of Autonomic Stimulation. J Sex. Med. 2008;5: Soler JM, Prévinaire JG, Plante P et al. Midodrine improves ejaculation in spinal cord injured men. J Urol 2007;178: Kafetsoulis A, Ibrahim E, Aballa TC et al. Abdominal electrical stimulation rescues failures to penile vibratory stimulation in men with spinal cord Indry: a report of two cases. Urology 2006;68(1) Brackett NL, Kafetsoulis A, Ibrahim E et al. Application of 2 vibrators salvages ejaculatory failures to 1 vibrator during penile vibratory stimulation in men with spinal cord injuries. J Urol 2007;177(2): Alaca R, Goktepe AS, Yildiz N et al. Effect of Penile Vibratory Stimulation on Spasticity in Men with Spinal Cord Injury. Am J Phys Med Rehabil 2005;84: Biering Sorensen F, Laeessoe L, Sonksen J et al. The effect of penile vibratory stimulation on male fertility potentional, spasticity and neurogenic detrusor overactivity in spinal cord lesioned individuals. Acta Neurochir. Suppl. 2005;93: Sonksen J, Fode M, Lochner Ernst D et al. Vibratory ejaculation in 140 spinal cord injured men and home insemintaion of their partners. Spinal Cord 2012;50: Fode M, Krogh Jespersen S, Brackett NL et al. Male sexual dysfunction and infertility associated with neurological disorders. Asian J Androl 2012;14:61 68.

11 25. Brackett NL, Padron OF, Lynne CM. Semen quality of spinal cord injured men is better then obtained by vibratory stimulation versus electroejaculation. J Urol 1997;157: Arafa MM, Zahdy W, Shamloul R. Prostatic massage: a simple method of semen retrieval techniques in men with spinal cord injury. Int J Androl 2007;30: Engin Uml SY, Korkmaz C, Duru N, et al. Comparison of free sperm retrieval techniques in spinal cord injured men: pregnancy outcome. Gynecol. Endocrinol. 2006;22: Sobotka V, Heráček J, Mandys V. Operační a histologické nálezy reprodukčních orgánů u mužů po poranění míchy. Ces Urol 2005;9(2): Sobotka V., Heráček J. Vývoj chirurgického odběru spermií u mužů s azoospermií. Urol List 2012;10(4): Novotný T, Lukeš M, Bittner L et al. Urologické komplikace poranění míchy. Postgraduální medicína. 2007;9: Brackett NL, Ibrahim E, Iremashvili V, et al. Treatment for ejaculatory dysfunction in men with spinal cord injury: an 18 year single center experience. J Urol Jun;183(6):

12 Příloha 1 Algoritmus získání spermií u nemocných s míšní lézí modifikováno podle Brackett NL, Anamnéza ejakulace při sexuální aktivitě nebo spontánní odchod ejakulátu Ano Ne Masturbace/pokus spontánní odchod ejakulátu Ejakulát Bez ejakulátu Úroveň poranění Léze nad T10 léze pod T10 Penilní vibrostimulace Ejakulát bez ejakulátu PVS + Midodrin Citlivost v malé pánve PVS + inhibitory PDE 5 Ano Ne 2 penilní vibrostimulátori Masáž prostaty Elektroejakulace úspěšná selhání ejakulát selhání Ejakulát bez ejakulátu chirurgický odběr spermií Obr. 1 Penilní vibrostimulátor Ferticare Multicept Obr. 2 Stimulace dorza glandu Obr. 3 Stimulace uzdičky

Sexuologicko-andrologické aspekty traumatických míšních lézí a jejich forenzní posuzování

Sexuologicko-andrologické aspekty traumatických míšních lézí a jejich forenzní posuzování Sexuologicko-andrologické aspekty traumatických míšních lézí a jejich forenzní posuzování Taťána Šrámková Klinika úrazové chirurgie LF MU, TC FN Brno Sexuologické oddělení FN Brno Urologická klinika a

Více

Léčba druhé linie OAB

Léčba druhé linie OAB Informace pro pacienty Čeština 35 Léčba druhé linie OAB Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Někdy se může stát, že medikamentózní léčba je bez efektu. V tom případě existují i jiné metody.

Více

VENOGENNÍ EREKTILNÍ DYSFUNKCE

VENOGENNÍ EREKTILNÍ DYSFUNKCE VENOGENNÍ EREKTILNÍ DYSFUNKCE Chocholatý M 1, Hanek P 2, Pádr R 3, Jarolím L 1, Čechová M 1 1 Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha Přednosta: Prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc. 2 Urologické oddělení,

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje. 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou

1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje. 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou Obsah Předmluva 1. Historie lidské sexuality 1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou 1.3. Sexuologie jako klinický a vědecký obor 2. Mýty a

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

EREKTILNÍ DYSFUNKCE. 1 Definice. 2 Diagnóza. 2.1 Anamnéza

EREKTILNÍ DYSFUNKCE. 1 Definice. 2 Diagnóza. 2.1 Anamnéza EREKTILNÍ DYSFUNKCE MUDr. Jiří Heráček, Ph.D. Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 1 Definice Erektilní dysfunkce (ED) je trvalá neschopnost

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

CSE metoda porodní analgézie

CSE metoda porodní analgézie CSE metoda porodní analgézie AORA 2011 Krch J., ARO krajská nemocnice Liberec Prim. MUDr. Dušan Morman 1 CSE METODA v porodnictví rozšíření v 90. letech 20. století z Anglie ( B. Morgan ) poskytuje rychlou

Více

SEXUÁLNÍ DYSFUNKCE U DIABETIKŮ A OBÉZNÍCH. Dita Pichlerová

SEXUÁLNÍ DYSFUNKCE U DIABETIKŮ A OBÉZNÍCH. Dita Pichlerová SEXUÁLNÍ DYSFUNKCE U DIABETIKŮ A OBÉZNÍCH Dita Pichlerová KAZUISTIKA P.P., 49 LET, 188KG, BMI 58, PAS 169CM Od dětství obézní HTN HLP DM2T na PAD Extrémně těžká obstrukční spánková apnoe a alveolární hypoventilace

Více

Regionální anestezie na dětské klinice FN Olomouc. Stanislava Weinlichová FN Olomouc Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny

Regionální anestezie na dětské klinice FN Olomouc. Stanislava Weinlichová FN Olomouc Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny Regionální anestezie na dětské klinice FN Olomouc Stanislava Weinlichová FN Olomouc Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny Regionální = svodná anestezie (RA) = anestezie v určité oblasti

Více

Roztroušená skleróza pohled urologa. Doc. MUDr. J. Krhut, Ph.D. Urologické oddělení FN Ostrava

Roztroušená skleróza pohled urologa. Doc. MUDr. J. Krhut, Ph.D. Urologické oddělení FN Ostrava Roztroušená skleróza pohled urologa Doc. MUDr. J. Krhut, Ph.D. Urologické oddělení FN Ostrava Anatomie a základní pojmy detruzor sfinkterová jednotka Symptomy DCM Jímací symptomy Mikční symptomy Postmikční

Více

EREKTILNÍ DYSFUNKCE PORUCHY POTENCE

EREKTILNÍ DYSFUNKCE PORUCHY POTENCE EREKTILNÍ DYSFUNKCE PORUCHY POTENCE Článek erektilní dysfunkce se zabývá pojmenováním příčin poruch potence u mužů a jakým způsobem jim lze předcházet. V přehledné formě jsou uvedeny možnosti léčby poruch

Více

Míšní syndromy. Martina Hoskovcová

Míšní syndromy. Martina Hoskovcová Míšní syndromy Martina Hoskovcová Úvod Provazec dlouhý 40-50cm, kraniálně přechází prodlouženou míchu, kaudálně se zužuje v conus medullaris končící na rozhraní obratle L1- L2 filum terminale k S2 Embryonálně

Více

Předčasná ejakulace diagnostika a moderní léčba. MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM. 1) Urologická klinika VFN a 1.

Předčasná ejakulace diagnostika a moderní léčba. MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM. 1) Urologická klinika VFN a 1. Předčasná ejakulace diagnostika a moderní léčba MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM 1) Urologická klinika VFN a 1. LF UK Praha 2) TH klinika, s.r.o, Praha Korespondenční údaje: MUDr. Libor Zámečník

Více

Máte potíže s prostatou?

Máte potíže s prostatou? Máte potíže s prostatou? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Operační výkony na prostatě mohou v některých případech ovlivnit Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci.

Více

PROTETIKA V UROLOGII

PROTETIKA V UROLOGII PROTETIKA V UROLOGII MUDr. Miroslav Záleský, Ph.D. Urologické oddělení, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha 1 Úvod Protetická terapie v urologii, s výjimkou testikulárních implantátů,

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

Variace Pohlavní soustava muže

Variace Pohlavní soustava muže Variace 1 Pohlavní soustava muže 21.7.2014 16:01:39 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA MUŽE Rozmnožování Je jedním ze základních znaků živé hmoty. Schopnost reprodukce

Více

Český Krumlov 31.5. 1.6.2013. MUDr. Zlatko Pastor GONA spol. s r.o. Soukromé sexuologické centrum Národní třída 25 Praha 1

Český Krumlov 31.5. 1.6.2013. MUDr. Zlatko Pastor GONA spol. s r.o. Soukromé sexuologické centrum Národní třída 25 Praha 1 Český Krumlov 31.5. 1.6.2013 MUDr. Zlatko Pastor GONA spol. s r.o. Soukromé sexuologické centrum Národní třída 25 Praha 1 2 Graf ženské sexuální aktivity W. Masters a V. Johnson Plató Orgasmus Plató Orgasmus

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST?

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? ZDE APLIKUJEME -MD INJEKCE Kompletní řada certifikovaných zdravotnických středků terapii bolesti způsobené onemocněním pohybového a podpůrného aparátu. zmírnění bolesti

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Epidurální versus spinální anestesie v porodnictví

Epidurální versus spinální anestesie v porodnictví Epidurální versus spinální anestesie v porodnictví D. Nalos ARO Ústí nad Labem Inervace porodních cest Odstartování technik regionální anestézie v porodnictví Rozbor případů mateřské úmrtnosti ve Spojených

Více

Corpora cavernosa houbovitá tělíska Glans Penis žalud pyje Urethral opening močové trubice Urethra močovod Corona koruna žaludu pyje Corpus

Corpora cavernosa houbovitá tělíska Glans Penis žalud pyje Urethral opening močové trubice Urethra močovod Corona koruna žaludu pyje Corpus Pohlavní ústrojí mužské P E N I S Corpora cavernosa houbovitá tělíska Glans Penis žalud pyje Urethral opening močové trubice Urethra močovod Corona koruna žaludu pyje Corpus spongiosum Ložisko houbovitá

Více

Parkinsonova choroba - pohled urologa (symptomatologie, diagnostika, léčba) Roman Zachoval

Parkinsonova choroba - pohled urologa (symptomatologie, diagnostika, léčba) Roman Zachoval Parkinsonova choroba - pohled urologa (symptomatologie, diagnostika, léčba) Roman Zachoval Urologické oddělení Thomayerova nemocnice Topografie bazálních ganglií Topografie bazálních ganglií Patofyziologie

Více

Jana Zapletalová, Kateřina Langová

Jana Zapletalová, Kateřina Langová Jana Zapletalová, Kateřina Langová 2008 1 Ověření účinnosti a snášenlivosti přípravku Eregma Max Power tablety Do klinické prospektivní dotazníkové studie Eregma Max Power tablety bylo zařazeno celkem

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 29. ČERVNA 2012 Cena: 59 Kč OBSAH: 1. Doporučený postup při provádění kastrací v souvislosti s parafilně motivovanými sexuálními

Více

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Stavba Varlata testes = mužské pohlavní žlázy - párové vejčité orgány,

Více

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Co je to ambulantní katetrizace? Jednodenní vyšetření a ošetření bez hospitalizace

Více

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Abstrakt V tomto článku se poprvé zkoumala účinnost transkraniální elektrické stimulace (TES) v programu rehabilitace dětí

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno

Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno Definice Radikulopatie postižení míšního kořene Míšní kořeny 8 krčních kořenů, 12 hrudních kořenů, 5

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,- KLASICKÁ MASÁŽ regenerační, relaxační, sportovní cca 30 min. - záda, šíje 250,- cca 60 min. - záda, šíje + nohy, ruce nebo hlava (dle přání) 500,- cca 90 min. - záda, šíje, nohy + ruce nebo hlava (dle

Více

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006 Epilepsie Silvia Čillíková FEL ČVUT 9th May 2006 Úvod Epilepsie (zkr. epi) je skupina poruch mozku projevujících se opakovanými záchvaty (paroxysmy) různého charakteru Je to relativně běžné onemocnění,

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Trauma ledviny Představuje 1-5% všech traumat břicha Nejčastější poraněný orgán břicha Příčiny- tupé poranění častější

Více

Androgenní substituce pohledem urologa

Androgenní substituce pohledem urologa Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015 Androgenní substituce pohledem urologa Libor Zámečník Urologická klinika VFN a 1. LF UK TH klinika Praha Víme, že Hladina testosteronu

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH varlat OBSAH Co jsou varlata................................... 2 Co jsou nádory................................... 3 Jaké jsou rizikové faktory vzniku nádoru varlete......

Více

Přístrojová léčba SS: ICD a CRT roce 2013 Miloš Táborský

Přístrojová léčba SS: ICD a CRT roce 2013 Miloš Táborský Přístrojová léčba SS: ICD a CRT roce 2013 Miloš Táborský XXI. výroční sjezd České kardiologické společnosti Brno 5.5.2013 Cor et Vasa 54(2012) E113-E134. Guidelines ČKS 2011 Europea Heart Journal 2012;33,

Více

1 ml obsahuje xylometazolini hydrochloridum 0,5 mg a ipratropii bromidum 0,6 mg.

1 ml obsahuje xylometazolini hydrochloridum 0,5 mg a ipratropii bromidum 0,6 mg. sp.zn. sukls65458/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Otrivin Rhinostop 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje xylometazolini hydrochloridum 0,5 mg a ipratropii bromidum 0,6

Více

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA Milana Indráčková Alena Rešková Dana Novotná Dialyzační a nefrologické oddělení, Interní hepatogastroenterologické kliniky FNB

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum sp.zn. sukls184192/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

V ČR je 23% obézních mužů a 22% obézních žen, tj. 1,5mil. obyvatel 50% obyvatel má nadváhu nebo je obézní

V ČR je 23% obézních mužů a 22% obézních žen, tj. 1,5mil. obyvatel 50% obyvatel má nadváhu nebo je obézní Obezita a její vliv na sexuální poruchy MUDr. Dita Pichlerová¹ PhDr. Jitka Herlesová¹ MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.² Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.² ¹OB klinika Praha, ²VFN Praha Spokojenost se sexuálním životem

Více

Léčebné balíčky SPA Hotelu Zámek Lužec****

Léčebné balíčky SPA Hotelu Zámek Lužec**** Léčebné balíčky SPA Hotelu Zámek Lužec**** Léčebný balíček Aby záda nebolela Standard zahrnuje 4 léčebné procedury zaměřené na nápravu Vašich zdravotních potíží. V rámci úspěšnosti léčby doporučujeme absolvovat

Více

Kořenové syndromy. MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Kořenové syndromy. MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Kořenové syndromy MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Kořenové syndromy Cervikobrachiální syndrom Hrudní úžinový syndrom Výhřez bederní meziobratlové ploténky Pseudoradikulární bolesti Spondylolýza,

Více

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie Jolana Marková Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikační systém ( IHS) Primární bolesti hlavy skupina 1-4 Sk Sekundármí bolesti

Více

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů pomocí pravidlových systémů Bakalářská práce 2009 pomocí pravidlových systémů Přehled prezentace Motivace a cíle Infarkt myokardu, EKG Pravidlové systémy Výsledky Motivace Infarkt myokardu Detekce infarktu

Více

INKONTINENCE MOČI. Metodický materiál určený pro klienty Nemocnice následné péče Moravská Třebová

INKONTINENCE MOČI. Metodický materiál určený pro klienty Nemocnice následné péče Moravská Třebová INKONTINENCE MOČI Metodický materiál určený pro klienty Nemocnice následné péče Autor PhDr. Vít Kolář, Cert. MDT Přezkoumala Mgr. Veronika Chrobáková Rehabilitace Nemocnice následné péče 2016 Inkontinence

Více

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie. Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie. Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016 FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016 1. Poranění kostí a kloubů ruky anatomie ruky a zápěstí (popis kostí, vazivového aparátu, svalů

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Kraniocerebrální a spinální trauma Anesteziologie,

Více

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Základní předpoklady vstupu do registru čekatelů 1. Vyloučení malignity 2.

Více

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy:

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy: VÝZNAM VYŠETŘENÍ REPRODUKČNÍ IMUNITY PRO IVF-ET Jindřich Madar pracoviště reprodukční imunologie Ústavu pro péči o matku a dítě Praha Podolí Metoda mimotělního oplození s následným přenosem embrya do dělohy

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Symposium ČTS Zařazování na čekací listinu k transplantaci ledviny Praha 26.10.2005 Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Ondřej Viklický Klinika nefrologie,

Více

Poruchy erekce ve světle poznatků 21. století. MUDr. Karel KOČÍ, CSc. Andromeda, Praha

Poruchy erekce ve světle poznatků 21. století. MUDr. Karel KOČÍ, CSc. Andromeda, Praha Poruchy erekce ve světle poznatků 21. století MUDr. Karel KOČÍ, CSc. Andromeda, Praha Erektilní dysfunkce (ED) Neschopnost dosáhnout, ale i udržet erekci dostatečnou pro uspokojivý sexuální styk. Je to

Více

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI Patofyziologie hemofilie Deficit koagulačního faktoru VIII (hemofilie A) nebo IX (hemofilie B), jeho dysfunkce nebo přítomnost jeho inhibitorů vede k poruše

Více

Metodika. Registr pacientů RESET. (REgistr SElárních Tumorů) Stav k 19.09.2011

Metodika. Registr pacientů RESET. (REgistr SElárních Tumorů) Stav k 19.09.2011 Metodika Registr pacientů RESET (REgistr SElárních Tumorů) Stav k 19.09.2011 Cíl studie Cíl projektu: - Zjistit důležitá data prevalence makroprolaktinomů v ČR a SR - Popsat jednotlivé používané léčebné

Více

BJU International Volume 87, Number 5, March 2001 European Urology Update Series 2001:2

BJU International Volume 87, Number 5, March 2001 European Urology Update Series 2001:2 BJU International Volume 87, Number 5, March 2001 European Urology Update Series 2001:2 State of the art ve stagingu karcinomu prostaty B.A. Wilkinson and F.C. Hamdy 1. Procento karcinomů prostaty viditelných

Více

Onemocnění z vibrací Raynaudův syndrom z vibrací

Onemocnění z vibrací Raynaudův syndrom z vibrací Onemocnění z vibrací Raynaudův syndrom z vibrací Kateřina Novosádová Ivana Brlková Klinika pracovního lékařství FN a LF UP Olomouc Definice Raynaudův syndrom z vibrací onemocnění drobných cév prstů rukou

Více

Umělé dýchání není při resuscitaci vždy nutné con

Umělé dýchání není při resuscitaci vždy nutné con Umělé dýchání není při resuscitaci vždy nutné con Eduard Kasal ARK LFUK a FN Plzeň I. Odborné sympózium České resuscitační rady Praha 2011 Náhlá zástava výměny krevních plynů při funkčnímoběhu 230 ml kyslíku

Více

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Ostrava, březen 2006 Ing. Vladimír Meduna, Ing. Ctirad

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Guidelines EAU pro erektilní dysfunkci

Guidelines EAU pro erektilní dysfunkci EUROPEAN ASSOCIATION OF UROLOGY Guidelines EAU pro erektilní dysfunkci E. WESPES, E. AMAR, D. HATZICHRISTOU, K. HATZIMOURATIDIS, F. MONTORSI, J. PRYOR, Y. VARDI OBSAH 1. ÚVOD... 50 1.1 Úvod... 50 1.2 Epidemiologie

Více

měli vědět, i když nejsme potápěči

měli vědět, i když nejsme potápěči Dekompresní stavy - co bychom měli vědět, i když nejsme potápěči Štěpán Novotný Hana Pácová Oddělení hyperbarické a potápěčské medicíny, Kűbeck s.r.o., Kladno Oddělení kardiostimulace, Oblastní nemocnice

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. ZOXON 2 ZOXON 4 tablety doxazosinum

Příbalová informace: informace pro pacienta. ZOXON 2 ZOXON 4 tablety doxazosinum sp.zn. sukls97553/2015 Příbalová informace: informace pro pacienta ZOXON 2 ZOXON 4 tablety doxazosinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

Spasticita po cévní mozkové

Spasticita po cévní mozkové Spasticita po cévní mozkové příhodě Jiří Neumann, Jan Kubík Iktové centrum, Neurologické oddělení KZ, a.s. Nemocnice Chomutov, o.z. Krajský neurologicko neurochirurgický seminář, Teplice, 26.10.201 Cévní

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

Stabilografie x Statokinezimetrie

Stabilografie x Statokinezimetrie Stabilografie x Statokinezimetrie Využití -fyziologie, pat.fyziologie, farmakologie, neurologie, ORL, sportovní medicína, preventivní lékařství, toxikologie. Nejčastější použití při Dg. poruch rovnováhy

Více

Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM

Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM Umělá plicní ventilace slouží k podpoře dýchání - korekci respirační insuficience 1. typu porucha transportu plynů na alveokapilárním rozhraní, způsobena postižením

Více

Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta. Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s.

Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta. Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s. Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s. Co nás vedlo k otevření poradny? Nedostatečná péče o tuto problematiku v okolí Vysoký počet

Více

Srdeční zástava: Dospělí: 1 mg intravenózně nebo intraoseálně, event. 2-3 mg kanylou endotracheálně v 10 ml aq. pro inj každých 3 5 minut.

Srdeční zástava: Dospělí: 1 mg intravenózně nebo intraoseálně, event. 2-3 mg kanylou endotracheálně v 10 ml aq. pro inj každých 3 5 minut. sp.zn. sukls60536/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Adrenalin Léčiva injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Epinephrini hydrochloridum 1,2 mg (= Epinephrinum 1 mg) v 1 ml

Více

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 Členský stát Žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci Vymyšlený název přípravku

Více

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Předporodní kurz Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Proč FNKV? Malá porodnice rodinného typu Individuální přístup Krátká doba hospitalizace po porodu Zázemí velkého klinického pracoviště Prenatální

Více

Masérská a lázeňská péče

Masérská a lázeňská péče Masérská a lázeňská péče VY_32_INOVACE_193 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s přístrojovým a technickým vybavením provozovny. KLÍČOVÁ SLOVA: Masážní pomůcky a přístroje,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CAVERJECT 10 µg CAVERJECT 20 µg prášek pro přípravu injekčního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: alprostadilum 10 µg nebo 20 µg.

Více

Zajišťuje 3 základní funkce: Tvoří ji: Vnitřní orgány: Varlata = testes Nadvarlata

Zajišťuje 3 základní funkce: Tvoří ji: Vnitřní orgány: Varlata = testes Nadvarlata Pohlavní soustava - muž Rozmnožování zajišťuje převod genetické informace, vznik jedince a zabezpečuje existenci člověka jako biologického druhu schopného přizpůsobovat se měnícím se životním podmínkám.

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Zdeněk Adam a Pavel Šlampa Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Radioterapeutická klinika MOU NADAČNÍ FOND Česká

Více

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více

Vítám vás na přednášce

Vítám vás na přednášce Vítám vás na přednášce Téma dnešní přednášky ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKY JAKO PROSTŘEDKY VE ZDRAVOTNICTVÍ Dekubit proleženina, je to poškození kůže a podkožních tkání, které je způsobeno tlakem na hmatné kostní

Více

Potíže s močením POMOC!? Ano!

Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením jsou velmi rozšířeným, ale často tabuizovaným problémem. Může se přitom jednat jak o inkontinenci (= nechtěný únik moči), tak o nepříjemné nebo časté nucení

Více

Jaké příznaky by měly praktického lékaře upozornit na renální onemocnění, kdy odeslat pacienta ke specialistovi

Jaké příznaky by měly praktického lékaře upozornit na renální onemocnění, kdy odeslat pacienta ke specialistovi 13 Jaké příznaky by měly praktického lékaře upozornit na renální onemocnění, kdy odeslat pacienta ke specialistovi MUDr. Mariana Wohlfahrtová, PhD. Klinika nefrologie, Transplantcentrum, IKEM Úvod Nefrolog

Více

Specifika Neurochirurgické JIP VONDRUŠKOVÁ LENKA JURICOVÁ EVA 19.11.2011 V BRNĚ O čem budeme hovořit? Definice oboru neurochirurgie Nejčastější diagnózy neurochirurgického oddělení V čem spočívají specifika

Více

sp.zn. sukls92848/2011

sp.zn. sukls92848/2011 sp.zn. sukls92848/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU OLYNTH HA 0,05% nosní sprej, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Xylometazolini hydrochloridum 0,005 g (0,05%) v 10 ml roztoku

Více

Zdravotní deník pro sledování léčby

Zdravotní deník pro sledování léčby Zdravotní deník pro sledování léčby Péče o muže s rakovinou prostaty Proč bych měl být sledován pravidelně? Lékaři mi nedávno zjistili rakovinu prostaty, se kterou se budu dlouhodobě léčit. Můj lékař zvolil

Více

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. zástupce ředitele pro LPP, Nemocnice Znojmo MUDr. Vladislav Kopecký, MUDr.

Více

Vynikající výsledky pro moderní kosmetické instituce. H.-Henning Buscher

Vynikající výsledky pro moderní kosmetické instituce. H.-Henning Buscher Vynikající výsledky pro moderní kosmetické instituce H.-Henning Buscher 1 Energie znamená Krása 2 beautytek beautytek je revoluční a inovativní technologie pro zkrášlovací instituce: beautytek je schopen

Více

Kompletní řada pomůcek pro posílení svalů pánevního dna.

Kompletní řada pomůcek pro posílení svalů pánevního dna. Kompletní řada pomůcek pro posílení svalů pánevního dna. silná uvnitř, jistá navenek Úvod Aquafl ex Přirozené držení těla Společnost NEEN se dlouhodobě věnuje vývoji pomůcek pro posílení svalů pánevního

Více

Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce

Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce I. Málek Den otevřených dveří pro spolupracující lékaře Klinika kardiologie IKEM 16. 10. 2012 Transplantace srdce Základní údaje 3 000 operací ročně ve

Více