Vytištěno dne: 24/JAN/2006 Datum revize: 13/MAR/2004 Verze 1.3 V souladu s vyhl. 231/2004 Sb. a 91/155/EHS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vytištěno dne: 24/JAN/2006 Datum revize: 13/MAR/2004 Verze 1.3 V souladu s vyhl. 231/2004 Sb. a 91/155/EHS"

Transkript

1 SIGMA-ALDRICH Bezpečnostní list Vytištěno dne: 24/JAN/2006 Datum revize: 13/MAR/2004 Verze 1.3 V souladu s vyhl. 231/2004 Sb. a 91/155/EHS 1 - Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Název produktu: SODIUM NITRITE Číslo produktu: Společnost: Sigma-Aldrich spol. s r. o. Pobrezni Praha 8 Číslo kontaktního telefonu Číslo faxu Číslo nouzového telefonu Informace o složení přípravku Název produktu: Číslo CAS Číslo ES Indexové číslo dle Dodatku I SODIUM NITRITE Vzorec Molekulová hmotnost Synonyma NaNO2 69 AMU Anti-rust * Diazotizing salts * Dusitan sodny (Czech) * Erinitrit * Filmerine * Azotyn sodowy (Polish) * Natrium nitrit (German) * NCI-C02084 * Nitrite de sodium (French) * Sodium nitrite 3 - Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku SPECIFIKACE RIZIK PRO ČLOVĚKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár. Toxický při požití. Vysoce toxický pro vodní organismy. 4 - Pokyny pro první pomoc PO VDECHOVÁNÍ V případě nadýchání přemístěte zasaženou osobu na čerstvý vzduch. Pokud postižený dýchá s obtížemi, přivolejte lékaře. PO STYKU S KŮŽÍ V případě styku s kůží oplachujte zasažené místovelkým množstvím vody minimálně 15 minut. Odstraňte kontaminovaný oděv a obuv. Přivolejte lékaře. PO STYKU S OČIMA V případě zasažení očí je proplachujte velkým množstvím vody minimálně 15 minut. Zajistěte přiměřené proplachování očí manuálním rozevřením víček. Přivolejte lékaře. PO POŽITÍ Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li

2 postižený při vědomí). 5 - Opatření pro hasební zásah HASEBNÍ PROSTŘEDKY Vhodné: Oxid uhličitý, suchý chemický prášek nebo vhodnápěna. ZVLÁŠTNÍ RIZIKA Spefické riziko(a): Při požáru vyvíjí toxické dýmy. Styk s jinými materiály může způsobit vznik požáru. Může urychlovat hoření. ZVLÁŠTNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY PRO HASIČE Pro zabránění styku s kůží a očima používejte autonomní dýchací přístroj a ochranný oděv. 6 - Opatření v případě náhodného úniku látky nebo přípravku POSTUPY PRO OSOBNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, KTERÉ JE TŘEBA DODRŽET V PŘÍPADĚ ÚNIKU ČI ROZLITÍ Prostor evakuujte. POSTUP(Y) PRO OSOBNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Používejte autonomní dýchací přístroj, gumovou obuv a těžké gumové rukavice. METODY ČIŠTĚNÍ Zameťte, umístěte do pytle a zneškodněte jako odpad. Zabraňte vznosu prachu. Po shromáždění veškerého materiálu prostor vyvětrejte a umyjte místo úniku. 7 - Pokyny pro zacházení s látkou nebo přípravkem a skladování látky nebo přípravku ZACHÁZENÍ Směrnice pro bezpečné nakládání: Nevdechujte prach. Zabraňte styku s očima, kůží, oděvem. Zabraňte dlouhodobé nebo opakované expozi. SKLADOVÁNÍ Podmínky skladování: Uchovávejte těsně uzavřené. Udržujte mimo dosah hořlavých materiálů, tepla, jisker a otevřeného ohně. SPECIFICKÉ POUŽITÍ: Hygroskopické. 8 - Omezování expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob TECHNICKÁ OPATŘENÍ Používejte pouze v chemické digestoři. Bezpečnostní sprcha a místo pro vyplachování očí. OBECNÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ Po manipula se pečlivě umyjte. Bezodkladně svlékněte a vyperte kontaminovaný oděv. Zneškodněte kontaminovanou obuv. OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY Ochrana dýchacího ústrojí: Používejte respirátory a součásti testované a schválené dle příslušných státních norem, jako je NIOSH (US) nebo CEN (EU). Pokud z odhadu rizika plyne, že jsou vhodné respirátory čistící vzduch, použijte celoobličejový částicový respirátor typu N100 (US) nebo respirátorové patrony typu P3 (EN 143) jako náhradu pro regula. Pokud je respirátor FLUKA Page 2

3 jediným prostředkem ochrany, použijte respirátor dodávaný jako celoobličejový. Ochrana rukou: Slučitelné rukavice odolné chemikáliím. Ochrana očí: Bezpečnostní brýle. 9 - Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku Vzhled Fyzikální stav: Tuhálátka Vlastnost Hodnota Při teplotě nebo tlaku ph 9 Bod varu/rozsah bodu varu 320 C Bod tání/rozsah bodu tání 281 C Bod vzplanutí Hořlavost Teplota samovznícení 490 C Oxidační vlastnosti Výbušné vlastnosti Meze výbušnosti Tlak par Spefická hmotnost/hustota g/cm3 Rozdělovací koefient Viskozita Hustota par Koncetrace nasycených par Míra vypařování Sypná hmotnost Teplota rozkladu Obsah rozpouštědla Obsah vody Povrchové napětí Vodivost Různé Rozpustnost 10 - Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku STABILITA FLUKA Page 3

4 Stabilní: Stabilní. Podmínky, kterým je třeba zamezit: Vlhkost Materiály, které nelze použít: Jemně práškové kovy Zabraňte styku s kyselinou., Amoniak, Kyanidy, Aminy, Aktivní uhlí NEBEZPEČNÉ ROZKLADNÉ PRODUKTY Nebezpečné rozkladné produkty: Oxid uhelnatý, oxid uhličitý. NEBEZPEČNÁ POLYMERIZACE Nebezpečná polymerizace: Nenastane 11 - Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku ČÍSLO RTECS: RA AKUTNÍ TOXICITA 180 mg/kg Králík 186 mg/kg Oči Králík 500 mg/kg MILD EYE IRRITATION 24 HR Nejnižší smrtelná dávka (LDLO) Člověk 321 mg/kg Komentáře: Krev: Methemoglobinémie-karboxyhemoglobin. Plíce, hrudník nebo dýchání: Cyanóza. Chování: Kóma. Nejnižší smrtelná dávka (LDLO) Člověk 71 mg/kg Komentáře: Krev: Methemoglobinémie-karboxyhemoglobin. Zažívací trakt: Nevolnost nebo zvracení. Chování: Kóma. Nejnižší smrtelná dávka (LDLO) Dítě 22 mg/kg Komentáře: Vaskulární systém: Jiné změny. 180 mg/kg LC50 Vdechování 5.5 mg/m3 4H FLUKA Page 4

5 Subkutánní UG/KG Intravenózní 65 MG/KG 175 mg/kg Komentáře: Vaskulární systém: Místní nebo celková dilatace tepének nebo žil. Vaskulární systém: Snížení krevního tlaku, kterénení charakterizováno ve vegetativní části. Intraperitoneální 158 MG/KG Králík 186 mg/kg Kuře mg/kg ÚDAJE O DRÁŽDIVOSTI Oči Králík 500 mg 24H Komentáře: Mírně dráždivý účinek PŘÍZNAKY A SYMPTOMY EXPOZICE Absorpce do těla vede k tvorbě methemoglobinu, který v dostatečné koncentra způsobuje cyanózu. Nástup může být zpožděn o2-4 hodiny, nebo i déle. Expozice může vyvolat: Bolest hlavy. Nevolnost. Ztráta koordinace. ZPŮSOB EXPOZICE Styk s kůží: Může způsobovat podráždění kůže. Absorpce kůží: Může být škodlivý při absorp kůží. Styk s očima: Může způsobovat podráždění očí. Vdechování: Materiál může dráždit sliznice a horní cesty dýchací. Může být škodlivý při vdechování. Požití: Toxický při požití. INFORMACE O CÍLOVÉM ORGÁNU Hladké svalstvo. Kardiovaskulární systém. Krev. CHRONICKÁ EXPOZICE - KARCINOGEN Doba expozice: 2Y FLUKA Page 5

6 Výsledek: Tumorogenita: Karnogenní podle kriterií RTECS. Zažívací trakt: Tumory. Výsledek: Tumorogenita: Karnogenní podle kriterií RTECS. Tumorogenické účinky: Tumory dělohy. Plíce, hrudník nebo dýchání: Tumory. Doba expozice: 95W Výsledek: Tumorogenita: Neprůkazný tumorogen podle kriterií RTECS. Zažívací trakt: Tumory. Doba expozice: 2Y Výsledek: Tumorogenita: Neprůkazný tumorogen podle kriterií RTECS. Tumorogenické účinky: Tumory varlat. Kůže a přídatné části: Ostatní: Tumory. Doba expozice: 2Y Výsledek: Tumorogenita: Neprůkazný tumorogen podle kriterií RTECS. Tumorogenické účinky: Tumory varlat. Kůže a přídatné části: Ostatní: Tumory. Doba expozice: 2Y Výsledek: Tumorogenita: Vyvolává tvorbu novotvarů podle kriterií RTECS. Játra: Tumory. Doba expozice: 56W Výsledek: Tumorogenita: Vyvolává tvorbu novotvarů podle kriterií RTECS. Játra: Tumory. Doba expozice: 2Y Výsledek: Tumorogenita: Karnogenní podle kriterií RTECS. Zažívací trakt: Tumory. CHRONICKÁ EXPOZICE - MUTAGEN Člověk 6 MMOL/L Buněčný typ: HeLa buňka Neplánovaná syntéza DNA Člověk 2000 PPM Buněčný typ: fibroplast Inhibice DNA Člověk 725 UMOL/L Buněčný typ: Jiné typy buněk FLUKA Page 6

7 Inhibice DNA Člověk 200 MMOL/L Buněčný typ: S. typhimurium Stanovení tělních tekutin 265 MG/L Buněčný typ: HeLa buňka 100 MG/KG Parenterální 5D 2730 MG/KG 13D 69 MG/KG Intraperitoneální 10 MMOL/L Buněčný typ: fibroplast Morfologické přeměny. 105 MMOL/L Buněčný typ: lymfocyt Poškození DNA 60 MG/KG 30D 10 MMOL/L 24H Buněčný typ: prsní žláza 5 MG/KG Intraperitoneální Výměna sesterských chromatid UMOL/L Buněčný typ: lymfocyt Mutace savčích somatických buněk. FLUKA Page 7

8 1 MMOL/L 2D Buněčný typ: prsní žláza Mutace savčích somatických buněk. 362 UMOL/KG Buněčný typ: S. pombe Test prostřednictvím hostitele 840 MG/KG 2W sperma 500 MG/KG Jadérkový test 100 MG/KG Morfologické přeměny. 100 MMOL/L 24H Buněčný typ: Jiné typy buněk Morfologické přeměny. 50 MMOL/L 3H Buněčný typ: fibroplast Morfologické přeměny. 100 PPM Buněčný typ: plíce Inhibice DNA 530 MG/L 34H Buněčný typ: fibroplast 20 MMOL/L Buněčný typ: Embryo 400 MG/L Buněčný typ: plíce 3 MMOL/L Buněčný typ: fibroplast FLUKA Page 8

9 Výměna sesterských chromatid 100 MG/KG Mutace savčích somatických buněk PPM Buněčný typ: plíce Mutace savčích somatických buněk. Opice 265 MG/L Buněčný typ: játra Savec 1 MOL Buněčný typ: lymfocyt Poškození DNA CHRONICKÁ EXPOZICE - TERATOGEN Druhy: Dávka: 660 MG/KG Doba expozice: (1-22D PREG) Výsledek: Účinky na embryo nebo na plod: Smrt plodu. Účinky na novorozence: Statistika růstu (např. snížený přírůstek hmotnosti). Druhy: Dávka: 400 MG/KG Způsob aplikace: Intraperitoneální Doba expozice: (10-19D PREG) Výsledek: Účinky na novorozence: Týkající se chování. Spefické vývojové vady: Krev a lymfatický systém (včetně sleziny a kostní dřeně). Spefické vývojové vady: Centrální nervový systém. Druhy: Dávka: 280 MG/KG Doba expozice: (1-14D PREG) Výsledek: Spefické vývojové vady: Krev a lymfatický systém (včetně sleziny a kostní dřeně). Druhy: Dobytek, kůň Dávka: 36 MG/KG Způsob aplikace: Intravenózní Doba expozice: (30-31W PREG) Výsledek: Účinky na embryo nebo na plod: Jiné účinky na embryo. CHRONICKÁ EXPOZICE - RIZIKO PRO REPRODUKCI Druhy: Dávka: 11 GM/KG Doba expozice: (1-22D PREG/21D POST) Výsledek: Účinky na novorozence: Jiná postnatální opatřenínebo účinky. Účinky na novorozence: Biochemické a metabolické. Účinky na novorozence: Statistika růstu (např. snížený přírůstek FLUKA Page 9

10 hmotnosti). Druhy: Dávka: MG/KG Doba expozice: (1-22D PREG/20D POST) Výsledek: Účinky na novorozence: Index odstavení nebo laktace (např. počet živých po odstavení na počet živých ve 4. dnu). Druhy: Dávka: 6080 MG/KG Doba expozice: (20D POST) Výsledek: Účinky na novorozence: Statistika růstu (např. snížený přírůstek hmotnosti). Účinky na novorozence: Jiná postnatální opatřenínebo účinky. Druhy: Dávka: 1200 MG/KG Doba expozice: (6-15D PREG) Výsledek: Účinky na plodnost: Úmrtnost před uhnízděním oplozeného vajíčka (např. redukce počtu uhnízděných oplozených vajíček u ženy; celkový počet uhnízděných oplozených vajíček na žlutá tělíska). Účinky na embryo nebo na plod: Smrt plodu. Druhy: Dávka: 1680 MG/KG Doba expozice: (14D MALE) Výsledek: Účinky na plodnost: Mužský index plodnosti (např. počet mužů oplodňujících ženy na počet mužů zkoušejících oplodnit netěhotné ženy). Druhy: Dávka: 840 MG/KG Doba expozice: (14D MALE) Výsledek: Otcovské následky: Spermatogeneze (včetně genetického materiálu, morfologie spermií, jejich pohybu a počtu) Ekologické informace o látce nebo přípravku EKOTOXICITA Typ testu: EC50 Daphnia Druhy: Daphnia magna Čas: 48 h Hodnota: 66 mg/l Typ testu: LC50 Ryba Druhy: Onchorhynchus mykiss Čas: 96 h Hodnota: 0.2 mg/l 13 - Pokyny pro odstraňování látky nebo přípravku ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY Tento materiál nechte zneškodnit profesionální licencovanou firmou. Dodržujte všechny státní a místní předpisy o životním prostředí. FLUKA Page 10

11 14 - Informace pro přepravu látky nebo přípravku RID/ADR Číslo UN (UN Number): 1500 Třída: 5.1 Obalová skupina (PG): III Vedlejší riziko: 6.1 Předepsaný přepravní název: Dusičnan sodný IMDG Číslo UN (UN Number): 1500 Třída: 5.1 Obalová skupina (PG): III Předepsaný přepravní název: Sodium nitrite Polutant mořského prostředí: Ne Silný polutant mořského prostředí: Ne IATA Číslo UN (UN Number): 1500 Třída: 5.1 Obalová skupina (PG): III Vedlejší riziko: 6.1 Předepsaný přepravní název: Sodium nitrite Inhalace - skupina obalu I: Ne 15 - Informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku KLASIFIKACE A OZNAČENÍ PODLE SMĚRNIC EU INDEXOVÉ ČÍSLO DLE DODATKU I: OZNAČENÍ NEBEZPEČÍ: O-T-N Oxidující Toxický Nebezpečný pro životní prostředí RIZIKOVÉ VĚTY (R-VĚTY): Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár. Toxický při požití. Vysoce toxický pro vodní organismy. BEZPEČNOSTNÍ VĚTY (S-VĚTY): V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speální pokyny nebo bezpečnostní listy. INFORMACE SPECIFICKÉ PRO DANOU ZEMI Německo WGK: 2 ŠVÝCARSKO ŠVÝCARSKÁ TŘÍDA JEDŮ: Další informace vztahující se k látce nebo přípravku ZÁRUKA Předpokládá se, že výše uvedené informace jsou správné. Neznamená to však, že jsou kompletní a měly by sloužit jen jako vodítko. Společnost Sigma-Aldrich Inc. se nebude zodpovídat za škody způsobené manipulací nebo stykem s výše uvedeným produktem. Prohlédněte si zadní stranu faktury nebo příbalového letáku. Tam najdete další informace a podmínky prodeje. Copyright 2004 Sigma-Aldrich Co. Licence poskytnuta k výrobě libovolného množství papírových kopií pro vnitřní použití. VÝLUKA Z ODPOVĚDNOSTI FLUKA Page 11

12 Pouze pro použití ve výzkumu a vývoji. Nelze použít do léčiv, v domácnosti apod. FLUKA Page 12

SIGMA-ALDRICH. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 5.4 Datum revize 14.05.2013 Datum vytištění 21.10.2013

SIGMA-ALDRICH. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 5.4 Datum revize 14.05.2013 Datum vytištění 21.10.2013 SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 5.4 Datum revize 14.05.2013 Datum vytištění 21.10.2013 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1

Více

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa P3-topax 32 Verze 1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

Název výrobku: WIT C 150 Tekutá hmoždinka 300 ml (A) Obj. č.: 903 415300 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

Název výrobku: WIT C 150 Tekutá hmoždinka 300 ml (A) Obj. č.: 903 415300 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE BEZPEČNOSTNÍ LIST pro WIT C 150 Tekutá hmoždinka 300 ml (A) Obj. č.: 903 415300 Datum vydání: 22. 02. 2005 Strana 1 (celkem 6) Název výrobku: WIT C 150 Tekutá hmoždinka 300 ml (A) Obj. č.: 903 415300 1.

Více

Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, Czech Republic

Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, Czech Republic Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, Czech Republic BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a v pozdějším znění Nařízení (ES) č. 453/2010 (REACH) Datum vydání: 6.4.2009 Datum revize:

Více

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Datum vydání / revize BL: 12. 2. 2015 / - Verze: 1.00. Bakit WO Härter

Datum vydání / revize BL: 12. 2. 2015 / - Verze: 1.00. Bakit WO Härter 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku Registrační číslo nerelevantní - směs 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Tvrdidlo. 1.3

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE Datum vydání: 1.10.2005 Strana: 1 ze 7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: ARAL zimní kapalina do ostřikovačů do -80 C Další

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6) Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 1.1 Obchodní název přípravku: StoPox 410, Komponente B Označení přípravku: 2214 1.2 POUŽITÍ LÁTKY

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 30.04.2001 Strana 1 (celkem 7) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Chemický název látky/obchodní název přípravku: arabinol Registrační číslo: Číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Strana 1/8

BEZPEČNOSTNÍ LIST Strana 1/8 BEZPEČNOSTNÍ LIST Strana 1/8 Datum vydání: 5.2.2005 Datum revize: Název výrobku: UROKOL P202G in UROKOL P410 1.Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce nebo distributora: 1.1 Identifikace látky

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon Ink Tank BCI-3ePM Photo Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Zásobník inkoustu pro barvu

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Cement malta 1.3. Podrobné

Více

VLOČKA SPA Datum vydání: 18.8.2014 Datum revize: --- Verze A

VLOČKA SPA Datum vydání: 18.8.2014 Datum revize: --- Verze A ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název látky nebo přípravku: Další názvy látky nebo přípravku: nejsou 1.2 Příslušná použití látky nebo směsi a

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 - 1/12 - ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Jiné prostředky identifikace: Registrační číslo: INDIKAL II bílý neuvedeno nepřiděleno, nejedná se o látku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Vypracováno dle: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 v znění pozdějších předpisů Datum vypracání: 29. 8. 2014

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. II nařízení (ES) č.453/2010 Torsan P Datum revize: 1.6.

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. II nařízení (ES) č.453/2010 Torsan P Datum revize: 1.6. Datum vydání: 17.8.2005 Strana: Verze 1 z 12 Datum revize: 1.6.2015 Strana 1/12 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy: -- Chemický název: -- 1.2

Více

SOKRATES Antibakteriální olej s tvrdým voskem

SOKRATES Antibakteriální olej s tvrdým voskem Strana: 1/8 Oddíl 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku Další názvy: 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití Povrchová ochrana. 1.3 Podrobné údaje o dodavateli

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Datum vydání: 23.2. 2009 Strana 1 (celkem 8) Datum revize: 21.11.

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Datum vydání: 23.2. 2009 Strana 1 (celkem 8) Datum revize: 21.11. Datum vydání: 23.2. 2009 Strana 1 (celkem 8) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Název: WECTOL čisticí sůl na WC Identifikační číslo: nemá směs Registrační

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku:

Více

ZE DNE 18. PROSINCE 2006. Datum vydání: 4.8.2009 Strana 1 (celkem 7) Podle anglického originálu výrobce: June 2007 ONE SHOT

ZE DNE 18. PROSINCE 2006. Datum vydání: 4.8.2009 Strana 1 (celkem 7) Podle anglického originálu výrobce: June 2007 ONE SHOT Datum vydání: 4.8.2009 Strana 1 (celkem 7) 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku 1.2. Použití přípravku Insekticidní sprejová bombička 1.3. Identifikace výrobce,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Part Number Datum vydání Číslo verze 02

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon EP-22, EP-32 Cartridge for Laser Beam Printer Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Toner

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Milit čistící písek

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Milit čistící písek Datum revize: 24.10.2012 Strana 1/11 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy směsi: -- Chemický název: -- 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

Název výrobku: KÖRASOLV CR

Název výrobku: KÖRASOLV CR Strana: 1/7 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku: 1.2. Použití přípravku: Čistící prostředek a ředidlo pro průmyslové použití. 1.3 Identifikace výrobce: Obchodní jméno: Sídlo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST SAFETY DATA SHEET Datum vydání: Říjen 2002 Revize: Březen 2011

BEZPEČNOSTNÍ LIST SAFETY DATA SHEET Datum vydání: Říjen 2002 Revize: Březen 2011 SAFETY DATA SHEET Datum vydání: Říjen 2002 Revize: Březen 2011 1. IDENTIFIKACE 1.1 Název: NIKL Obchodní název: NIKLOVÉ KULIČKY P NICKEL PELLETS Nickel S Rounds 1.2 Použití: Povrchová úprava kovů-niklování

Více

SOKRATES Tvrdý olej na dřevo

SOKRATES Tvrdý olej na dřevo Strana: 1/6 Oddíl 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku Další názvy: 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití Povrchová ochrana. 1.3 Podrobné údaje o dodavateli

Více

RTUŤ 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení (ES) č.

RTUŤ 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení (ES) č. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) RTUŤ Datum vydání: 3.10.2011 Datum revize: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Rtuť Indexové

Více

Datum vydání/datum revize: 5.3.2015

Datum vydání/datum revize: 5.3.2015 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Coccolino Creations Water Lily & Pink Grapefruit Název výrobku

Více