MiRNA a její význam v nádorové diagnostice. Kristýna Hudcová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MiRNA a její význam v nádorové diagnostice. Kristýna Hudcová"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie MiRNA a její význam v nádorové diagnostice Bakalářská práce Kristýna Hudcová Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Michal Masařík, Ph.D. BRNO 2011

2 Bibliografický záznam: Autor: Název práce: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí práce: Kristýna Hudcová Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Ústav biochemie MiRNA a její význam v nádorové diagnostice Biochemie Biochemie RNDr. Michal Masařík, Ph.D. Rok obhajoby: 2011 Klíčová slova: MiRNA, karcinom prostaty, diagnostika nádorů, metalothionein 2

3 Bibliographic entry: Author: Title of thesis: Degree programe: Field of study: Supervisor: Kristýna Hudcová Faculty of Science, Masaryk University Department of Biochemistry MiRNA and its consequence with diagnostic of tumor diseases Biochemistry Biochemistry RNDr. Michal Masařík, Ph.D. Year of defence: 2011 Keywords: MiRNA, prostate cancer, diagnostic of carcinoma, methallothionein 3

4 Poděkování: Ráda bych poděkovala vedoucímu své práce RNDr. Michalovi Masaříkovi, Ph.D., za odborné vedení, cenné připomínky a vytvoření příjemného pracovního prostředí. Dále děkuji Mgr. Mariánovi Hlavnovi za užitečné rady, čas a trpělivost, kterou mi věnoval při řešení praktické části práce. V neposlední řadě děkuji svým rodičům za veškerou podporu a vytvoření zázemí, bez kterého bych nemohla své bakalářské práci věnovat tolik úsilí. 4

5 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na téma MiRNA v nádorové diagnostice vypracovala samostatně pod vedením RNDr. Michala Masaříka, Ph.D., s použitím citovaných pramenů uvedených v seznamu literatury na konci práce. V Brně. 5. Kristýna Hudcová

6 Obsah Obsah... 6 Úvod... 8 Seznam použitých zkratek MikroRNA Historie mirna RNA interference Biogeneze mirna Primární transkript Drosha Exportin 5 komplex Dicer RISC Funkce mirna MiRNA a onkogeneze SiRNA Prostata Anatomie prostaty Funkce prostaty Karcinom prostaty MiRNA a karcinom prostaty Biomarkery nádoru prostaty MiRNA v séru PSA α-methylacyl-coa racemáza Metalothionein Způsoby diagnostiky karcinomu prostaty Základní rozdělení čtyř stádií rakoviny prostaty Obecné označení rakoviny mezinárodním systémem TNM Gleasonův gradingový systém

7 2.7. Karcinom prostaty v závislosti na hormonálním působení Léčba Cíle práce Praktická část Aberace genů spojené s danými chromozomy (1,7,8,17) a nádorem prostaty Chromozomy 1, 7, 8, 17 a jejich některé geny asociované s karcinomem prostaty Exprese mirna v prostatických buňkách v závislosti na metalothioneinu Charakteristiky jednotlivých mirna Materiál Použité chemikálie Použité přístroje Metody Izolace a kontrola kvality RNA Reversní Transkripce Kvantitativní PCR v reálném čase Zpracování a analýza dat Výsledky Regulace Zinku pomocí MT Exprese MT1A a MT2A Koncentrace vyizolovaných RNA Koncentrace RNA z buněčných linií různých zinkových koncentrací Koncentrace vyizolovaných krátkých úseků RNA ze vzorků sér: Srovnání hladin exprese mirna u jednotlivých zinkových koncentrací Exprese mirna ze sér Diskuze Závěr Souhrn Summary

8 Úvod Dle posledních vědeckých údajů je v součastné době vysoký nárůst nádorového onemocnění měkkých tkání, kam se vedle varlat, tlustého střeva a plic řadí také prostata. V Evropě je karcinom prostaty druhý nejčastější typ rakoviny a třetí nejčastější příčina úmrtí na maligní nádor u mužů. V České republice nádor prostaty zaujímá třetí pozici (10 %) ve výskytu nádoru u mužů (po karcinomu plic a tlustého střeva). Nejčastěji jsou jí postiženi muži staršího věku (kolem sedmdesáti let). Navzdory vysokému pokroku ve výzkumu karcinomu prostaty, nové diagnostice, prognostice i terapeutice, je stále zapotřebí včasnější detekce nemoci a výběr účinné léčby. V posledních letech se pohled odborníků studujících onkogenezi zaměřuje na mikrorna. Užití těchto biomolekul k diagnostickým, prognostickým i terapeutickým účelům bude mít pravděpodobně v budoucnu velký význam. 1 Bylo prokázáno, že jednořetězcové, nukleotidů dlouhé nekódující řetězce RNA zvané mikrorna, mají zásadní roli v regulaci genové exprese. Tyto nedávno objevené krátké úseky RNA otevřely zcela nový pohled ke studiu mechanismu regulace genové exprese a funkce. 2 Tato práce se zabývá objasněním exprese určitých mirna v prostatických buněčných liniích v závislosti na metalothioneinu, jakožto hlavního faktoru pro výběr jednotlivých mirna a je součástí grantového projektu GAČR 301/09/P436 a IGA MZ NS

9 Seznam použitých zkratek mirna / mir mikrorna pri-mirna primární mikrorna pre-mirna prekurzorová mirna mrna mediátorová RNA DGCR8 DiGeorge syndrome critical region gene 8 RNAi RNA Interference GTP guanosintrifosfát sirna small interfering RNA (malé interferující RNA) dsrna double-strand RNA (dvouvláknová RNA) ssrna single-strand RNA (jednovláknové RNA) FBS fetal bovine serum SNP single nucleotide polymorphism (jednonukleotidový polymorfismus) GDP guanosindifosfát ATP adenosintrifosfát RISC RNA induced silencing komplex (multiproteinový komplex asociovaný s mirna) 3 UTR 3 netranslatovaná oblast PSA prostatický specifický antigen AR androgenní receptor AMACR α-methylacyl-coa racemáza MT metalothionein MTF-1 metal-regulatory-transcription factor 1 (transkripční faktor ovlivňující regulaci kovů) MRE metal responsive element MT1A metalothionein 1A MT2A methalotihonein 2A DTH dihydrotestosteron q-pcr kvantitativní polymerázová řetězová reakce v reálném čase cdna komplementární DNA RT reversní transkripce 9

10 dntp RT-PCR FISH ISH CGH LOH deoxyribonukleotidtrifosfát PCR v reélném čase fluorescence in situ hybridisation (fluorescenční in situ hybridizace) in situ hybridization (hybridizace in situ) comparative genomic hybridization (komparativní genomická hybridizace) loss of heterozygosity (ztráta heterozygozyty) 10

11 1. MikroRNA MikroRNA (mirna) jsou krátké nekódující jednovláknové RNA o délce zhruba nukleotidů. Svými posttranskripčními ději se podílejí na mnoha důležitých biologických a patologických procesech jako je embryogeneze, diferenciace, proliferace, produkce cytokinů či apoptóza Historie mirna První mirna byly objeveny v laboratoři Victoria Ambrose u hlístice Caenorhabditis elegans roku 1993 týmem Leeho a jeho kolegů. 4 Ta úplně první byla pojmenována lin-4 a její zásadní funkcí je kontrola apoptózy. Následovala mirna let-7, která se také účastní na regulaci buněčného cyklu u Caenorhabditis elegans. Až v roce 2001 byl poprvé použit termín mikrorna v časopise Science ve článku Marianna-Lagos Quintana a Thomase Tuschla, kteří dokázali přítomnost mikrorna i v dalších organismech. 5 V součastné době známe více než 700 druhů různých savčích mirna, regulujících až několik tisíc genů. Odhadovaný počet genů kódujících mirna je 3-4 % z celkového genomu a tyto mirna regulují až 60 % všech genů. 6, RNA interference K objasnění tohoto důležitého molekulárního mechanismu přispěli v roce 1998 laureáti na Nobelovu cenu Fire a Mello, když zjistili, že dvouřetězcová RNA (dsrna) podléhá rozkladu a inhibuje genovou expresi. 8 Mechanismus účinku RNA interference (RNAi) spočívá v párování krátkého úseku RNA (mirna, sirna) s komplementárními úseky transkriptů specifických mrna a vytváření tak dvouřetězcových molekul, které mají za následek snížení své regulace. Interakci s proteinem uskutečňuje mirna buď rozštěpem specifického úseku mrna nebo jeho posttranskripční inhibicí. 9 Odhaduje se, že více než 90 % lidského genomu je regulováno tímto procesem, známým jako mirna-guided RNA silencing (umlčování RNA prostřednictvím mirna) Biogeneze mirna Produkce mirna (obr. 3) začíná transkripcí DNA v jádře RNA polymerázou II nebo RNA polymerázou III. Enzym Drosha v jádře stříhá primární mirna do vlásenkové struktury, která je odtud transportována do cytoplasmy a zde podléhá dalším regulačním dějům pomocí endonukleázy Dicer a komplexu RISC (RNA-induced silencing complex)

12 Primární transkript Většina hlavních lidských mirna je exprimována z intronů, nekódujících úseků genomu. 12 Intron o velikosti zhruba 400 nukleotidů je vystřižen z primárního transkriptu a transkripcí RNA polymerázou II se z něj stává primární mirna (pri-mirna). 13,14 Takto vzniklá pri-mirna obsahuje polyadenylovaný 3 konec a čepičku (CAP) na 5 konci, podobně jako ostatní transkripty. 15 Pokud je ovšem transkripce provedena RNA polymerázou III, tak je přítomna repetitivní sekvence Alu Drosha Po transkripci je pri-mirna rozpoznána proteinovým komplexem, který je složený z enzymu Drosha a proteinu DGCR8, také známým jako Pasha, který následně formuje pri-mirna do struktury vlásenky. Snížená produkce obou složek tohoto komplexu způsobená RNAi má za následek úbytek mirna. Jsou tudíž pro biogenezi mirna esenciální. 17 Drosha je enzym z rodiny dvouvláknových RNA specifických RNáz III. Rodina obsahuje další dva enzymy, z nichž jeden je Dicer a třetí enzym se účastní pochodů úpravy mitochondriální rrna. Studie zaměřené na proteiny ovlivňující biogenezi mirna označují Droshu jako jadernou nukleázu, která zahajuje tento složitý proces biogeneze mirna. 18 Poprvé byl enzym Drosha popsán v procesu regulace genové exprese prostřednictvím RNAi. Pomocí svých dvou RNázových domén provede rozštěp obou vláken pri-mirna a dá vzniknout prekurzorové mirna (pre-mirna) s vlásenkovou strukturou o velikosti ~70 nukleotidů. Vzniklá vlásenka má na svém 3 konci přesah dva nukleotidy 19, který je důležitý pro pozdější nasednutí enzymu Dicer. DGCR8 (DiGeorge syndrome critical region gene 8) se nachází na 22. chromozomu, v regionu q11.2. Heterozygotní delece v genu pro DGCR8 vede k DiGeorgevovu syndromu. Tým Hana a spol. 20 navrhli nový model, jak může komplex Drosha-DGCR8 rozpoznat substrát. Poznatek založili na faktu, že Drosha je enzym, který může v buňce rozštěpit široké spektrum pri-mirna. Ve svém modelu rozčlenili pri-mirna do 4 částí (obr. 1): koncová klička (terminal loop), horní část (upper stem), spodní část (lower stem) a základní segment (basal stem). V biogenezi mirna figuruje DGCR8 jako templát pro správnou tvorbu primirna, který se vyskytuje zhruba 11 párů bází od základního segmentu. 12

13 Obr. 1: Rozdělení pri-mirna na 4 segmenty (zleva): základní segment, spodní část, horní část a koncová klička. Převzato z Han et al Exportin 5 komplex Pre-miRNA je transportována z jádra do cytoplazmy přes jaderné póry pomocí transportního komplexu Exportinu-5, který rozpoznává specifickou sekvenci vlásenky v přítomnosti GTP-vázajícího kofaktoru Ran. Na kofaktor je v inaktivní formě navázán GTP. Aby bylo docíleno aktivace Exportinu 5, je zapotřebí hydrolyzovat Ran-GTP komplex a rozštěpit tak makroergickou vazbu. Odštěpí se jedna molekula fosfátu a z Ran-GTP se stane Ran-GDP. Hydrolýzu zajišťuje enzym nacházející se v cytoplasmě Ran GTPáza Dicer Dicer je multidoménový ATP-dependentní enzym o hmotnosti 200 kda, řadící se do rodiny RNAs III. Byl objeven v roce 2001 na základě výzkumu S2 buněk Drosophila melanogaster. 17 Přítomnost Diceru v cytoplasmě je u savců nezbytná. Ve spolupráci s TRBP proteinem (trans-activator RNA binding protein) štěpí specificky dvoušroubovicovou RNA (dsrna) na dvouřetězcové fragmenty mirna o délce ~22 nukleotidů, později pojmenované jako sirna, které fungují jako efektor v průběhu RNAi. Dicer se skládá z pěti základních domén (obr.2). Na N-konci se nachází DExH RNA helikázová/atpázová doména. Funkce domény DUF283 doposud nebyla objasněna. Sousední doménou je PAZ a následují tři nejdůležitější domény RNáza IIIa, RNáza IIIb a dsrbd doména na C-konci. Tyto domény se podílejí na hydrolytickém štěpení fosfodiesterové vazby dsrna, ze kterého pak vznikají molekuly s dvounukleotidovým přesahem a hydroxylovou skupinou na 3 -konci a s fosfátovou skupinou na 5 -konci

14 Obr 2: Schéma domény multienzymového enzymu Dicer u H. sapiens (zleva): Největší helikázová doména je následována doménou DUF283 s neobjasněnou funkcí. Modře je vyznačena doména PAZ, za níž se nacházejí dvě Rnázové domény III (RIIIa a RIIIb). Enzym končí doménou dsrbd na C-konci. Převzato z Meister et al RISC RISC (RNA-induced silencing complex) je multiproteinový komplex, který na sebe váže nově vzniklý řetězec mirna. Druhý řetězec z mirna duplexu je ihned degradován. Aktivní mirna (může to být i sirna) se navazuje na mrna a interaguje na základě komplementarity bází mezi mirna a 3 UTR (3 -untranslated region) mrna. Komplex RISC má centrální část tvořenou proteiny z argonautové rodiny (Argonaute protein), přesněji proteinem Ago2, pro který je charakteristická jeho návaznost na domény PAZ a PIWI. Na PAZ doménu se váže dvounukleotidový přesah na 3 konci dsrna. PIWI doména plní funkci endoribonukleázy, štěpící fosfodiesterové vazby v cílové mrna. Připojuje se tedy na fosfát na 5 konci mirna. 24 Ago2 protein spolu s ostatními proteiny (Ago1-4 protein) ovládají štěpící aktivitu RISC Funkce mirna Míra homologie mezi mirna a 3 UTR mrna určuje další průběh vyjádření genetické informace ovlivňovaného genu. Zda bude translace potlačena, nebo bude celá buňka degradována. Při celkové komplementaritě RICS s mrna nastává degradace mrna, která však není u savců příliš běžná. 26 Degradace se děje pomocí procesů deadenylace, deccapingu a exonukleotickému štěpení mrna. 27 Jestliže ale komplementarita s mrna není úplná, nastává potlačení translace. Za stresových podmínek ovšem může mirna působit opačným efektem a způsobit tak zvýšenou translaci mrna. Tento stav nastává jen za určitých okolností díky složité kaskádě mechanismů, při které se určité sekvence ovlivňující funkci mirna transformují na translační aktivační signál a tím přispívají k celkovému zvýšení translace mrna. 28 Jedna mirna se může vázat na více mrna a mít tak zásadní dopad na buněčnou fyziologii. 14

15 Obr 3: Cesta biogeneze mirna. Endogenní mirna gen je transkribován RNA polymerázou II (III) do pri-mirna transkriptu. Pri-miRNA je komplexem Drosha/DGCR8 sestřihnuta do struktury vlásenky o délce okolo 70 nukleotidů nazývanou pre-mirna,která je exportována do cytoplasmy přenašečem Exportinem 5. Enzym dicer stříhá pre-mirna na vedoucí vlákno a vlákno určené k degradaci. Vedoucí vlákno se inkorporuje do komplexu RISC a vzniká aktivní mirna. Převzato z Winter et al MiRNA a onkogeneze MiRNA hraje důležitou roli i v onkogenezi, pro kterou je charakteristické narušení běžných regulačních dějů jako je proliferace, diferenciace a apoptóza. Mnohé studie poukazují na to, že exprese mirna je v nádorové tkáni rozdílná oproti expresi v normální tkáni. 30 Z tohoto pohledu můžeme mirna klasifikovat jako onkogeny, či nádorové supresory. Rozdělit mirna na onkogeny a nádorové supresory můžeme podle jejich cílové mrna. Onkogenní mirna jsou v nádorové tkáni zvýšené a umlčují tak translaci nádorových supresorů. 31 Zatímco nízké exprese mirna v nádorové tkáni značí, že se jedná o nádorové supresory, které svým působením umlčují translaci onkogenů. 32 Řada studií se zabývá jednotlivými mirna a pozorují jejich expresi v závislosti na případném dalším faktoru. Za mnohé jeden konkrétní příklad regulace proteinu c-myc. 15

16 C-Myc protein má vliv na aktivaci exprese šesti mirna umístěných na chromozomu 13. Změna regulace exprese či funkce genu c-myc (8q24) je jednou z nejčastěji se vyskytujících abnormalit ve zhoubných nádorech. E2F1 protein je transkripčním faktorem pro c-myc, který se podílí na regulaci buněčného cyklu a proliferaci buněk. E2F1 je negativně ovlivňován dvěmi mirna z již zmíněných šesti zkoumaných mirna. Jsou to mir-17-5p a mir-20a, inhibující translaci proteinu E2F1 v buňce, čímž při své zvýšené expresi působí jako negativní regulátory proteinu c-myc. 33 Asi 50 % genů pro mirna je lokalizováno ve zlomových oblastech či v oblastech chromozomů, které mají nějakou asociaci s nádorovou transformací SiRNA Molekuly sirna (small interfering RNA) byly poprvé zaznamenány v roce 1999 jako součást posttranskripčního umlčování genů v rostlinách. 35 O dva roky později byly představeny syntetické sirna jako možné mediátory při indukci RNAi. 36 Tento důležitý objev odstartoval výzkum pro využití sirna a RNAi v biomedicínských oborech. SiRNA vznikají štěpením dlouhých RNA, stejně jako tomu je u mirna pomocí RNázy Dicer. Ta dává vzniknout dvouvláknovým molekulám RNA o velikosti nukleotidů mající stejně jako u mirna přesah dvou bází na 3 konci. Po interakci sirna s komplexem RISC, který díky své helikázové aktivitě rozplete dvouvláknovou sirna, zůstane na RISC navázáno pouze jedno vlákno. Druhé vlákno (vedlejší) je pravděpodobně rozštěpeno pomocí enzymu Ago-2, který je obsažen v komplexu RISC. 37 Takto aktivovaný komplex sirna-risc může interagovat s komplementární mrna, kterou rozštěpí (zhruba uprostřed komplementárního úseku) svou nukleázovou aktivitou. Tím je mrna poškozena a buněčnými mechanismy degradována, čímž je následně potlačena exprese cílového genu. Potlačení genu je specifické, čehož se využívá pro umlčení exprese genu vnesením syntetické sirna do buňky. Díky sirna je umožněno zjistit, jakou mají různé geny funkci, použijí-li se sirna pro cílenou inaktivaci určitých genů. Mezi další významné aplikace patří využití molekul sirna v antivirové terapii Prostata Prostata je přídatná pohlavní žláza, tvořící alkalickou tekutinu, která je spolu s dalšími produkty varlat obsažena v ejakulátu a napomáhá tak správné funkci spermií. 16

17 2.1. Anatomie prostaty Prostata je umístěna mezi stydkou kostí a konečníkem, kde obepíná močovou trubici pod močovým měchýřem. Zdravá prostata váží zhruba 20 gramů. 39 Prostata se dělí dle McNeala 40 (užívá se pro urologickou praxi) na 3 zóny (obr. 4): I. Centrální zóna zaujímající zhruba 25 % objemu žlázy, tvořena z epitelu sinus urogenitalis a z Wolffova vývodu. Vzniká tu 25 % karcinomů prostaty II. Periferní zóna tvořící zhruba 65 % objemu celé žlázy je tvořena epitelem pocházejícího z entodermového epitelu sinus urogenitalis a vzniká tu největší procento (až 70 %) karcinomů prostaty, ventrálně je periferní zóna přerušena fibromuskulárním stromatem III. Přechodná (tranzitorní) oblast vytváří jen 5 % žlázy, ve starším věku je u mužů příčinou vzniku benigní hyperplazie prostaty Obr. 4: Rozdělení prostaty na 3 zóny: Centrální, transitorní a periferní přerušena fibromuskulárním stromatem. Převzato z Baylor College of Medicine Funkce prostaty Jako přídatná pohlavní žláza zajišťuje prostata tvorbu sekretu o ph 6,4, který je zhruba třetinovou součástí ejakulátu. Obsahuje mnoho složek, které napomáhají při přenosu, stabilitě a funkci ejakulátu, jako jsou např. proteázy, spermin, spermidin, prostaglandiny a imunoglobuliny. Zajišťuje také tvorbu prostatického specifického antigenu, který slouží jako nádorový marker. 17

18 Funkce prostaty je závislá na androgenech, především testosteronu, bez kterých žláza časem ztrácí svou funkci, zbytňují malé žlázky a může docházet k benigní hyperplazii prostaty Karcinom prostaty Karcinom prostaty zaujímá přední místa ve výskytu mezi nádorovými onemocněními. V Evropě je druhým nejčastějším typem maligního nádorového onemocnění a v České republice je na třetím místě. Nejčastěji jsou jí postiženi muži staršího věku (kolem sedmdesáti let). Její příznaky nejsou nijak zřetelné jako u ostatních karcinomů, ze začátku jsou velmi mírné a nenápadné. Příznaky indikující možnou přítomnost karcinomu prostaty (únik moči, nutnost častého močení, zpomalené močení, atd.) se projevují až je karcinom v pokročilém stádiu. Jeli toto nádorové onemocnění zachyceno včas, má pacient velmi dobrou prognózu. V pokročilejších stádiích primární nádor metastázuje a to nejčastěji do kostí. Přesná příčina výskytu tohoto onemocnění není objasněna, ale určité faktory tu jsou (strava, genetická výbava, atd.). Postatou tohoto typu nádorového onemocnění je maligní růst žlázových buněk, nacházející se obvykle uvnitř žláz, které produkují tekutinu tvořící většinu spermatu. Za určitých podmínek mohou tyto buňky začít nekontrolovatelně proliferovat a tím vzniká nádorová tkáň. Nádor svým růstem napadá okolní tkáň a prorůstá prostatu. Jestliže přeroste přes vnější pouzdro a tukový obal prostaty, může se rakovina rozšířit do sousedních tkání, jako jsou močový měchýř a semenné váčky. Dále se může část buněk z primárního nádoru uvolnit do krevního či lymfatického oběhu a metastázovat do celého těla MiRNA a karcinom prostaty Studiem mirna spojeným s nádorem prostaty se zabývá mnoho vědeckých týmů po celém světě. Zatím nebyla prokázaná výrazná role mirna spojená s nádorem prostaty, aby ji bylo možné použít jako prognostického markeru. Základním přístupem v této oblasti je zjistit nejčastěji exprimované mirna asociované s nádorem prostaty a ty pak použít jako markeru. Na obrázku č. 5 jsou zobrazeny potenciální mechanismy vedoucí k abnormálně exprimované mirna v neoplastické tkáni prostaty. Patří sem a) epigenetická modifikace, zvláště methylace DNA v blízkosti genu pro mirna, což inhibuje transkripci mirna genu, která snižuje pak její expresi; b) genomické přeskupení zahrnující ztrátu snížení exprese nebo přebytek zvýšení exprese mirna genu; c) SNP (single nucleotide polymorphism) jednonukleotidový polymorfismus v sekvenci pri-mirna inhibuje proces biogeneze 18 42, 43

19 snižováním afinity mezi Droshou a pri-mirna. Tento mechanismus zapříčiňuje snížení exprese; d) zvýšená regulace enzymu Diceru je dalším mechanismem vedoucím ke zvýšené produkci mirna; e) androgen-dependentní receptory (AR) zahrnují androgenně indukovanou vazbu receptoru na mir-21 promotor, který má za následek zvýšenou expresi mir-21. V nádorových prostatických buňkách může poškození DNA přes aktivaci proteinu p53 spustit overexpresi mir-34a/34c. 44, 45 Obr. 5: Mechanismy zapříčiňující zvýšenou či sníženou expresi mirna v prostatické tkáni. 1. epigenetická modifikace. 2. Genomické přeskupení 3. Jednonukleotidový polymorfismus (SNP). 4. Zvýšená regulace Diceru. 5. Androgen-dependentní receptory (AR): I. Androgeně indukovaná vazba. II. Aktivace p53 poškozením DNA. Převzato z Pang et al Biomarkery nádoru prostaty Hledání ideálního biomarkeru pro včasnou detekci nádorového onemocnění se dostalo do popředí onkologického výzkumu. U nádoru prostaty je jako základním biomarkerem používán prostatický specifický antigen (PSA), ale stále se hledá přesnější a senzitivnější marker, jakým může být např. volně cirkulující sérová mirna, zvýšená koncentrace 19

20 metalothioneinu a α-methylacyl-coa racemázy v neoplastické tkáni příp. v tělních tekutinách. Charakteristiku ideálního biomarkeru shrnuje schéma na obr. 6. Výrazně zvýšená exprese v příslušné nemocné tkáni Prokazatelně korelující s daným vývojovým stádiem nemoci Ideální Biomarker Ekonomický a rychle detekovatelný Lehce kvantifikovatelný v přístupných biologických tekutinách Obr. 6: Charakteristiky ideálního biomarkeru. Převzato a upraveno dle Chikezie et al MiRNA v séru Použití mirna jako biomarkeru má své výhody, jakými je její snadná neinvazivní dostupnost, detekovatelnost přímo ze séra, rezistence vůči působení RNázy A a stabilita. V publikacích, které se věnují stabilitě mirna bylo sérum podrobeno vysoce extrémním podmínkám jako je např. var, extrémní snížení (ph=1), nebo naopak zvýšení (ph=13) ph, nebo dlouhodobému uchování a několik po sobě jdoucích cyklů zmrazení a tání. 46 Proč se i při takovýchto podmínkách mirna nedegradovala, když by se většina RNA již rozpadla se pokusil vysvětlit Hefnawy et al. Sérová mirna je pravděpodobně chráněná před degradací zapouzdřením pomocí komplexů, které tvoří s lipidy či lipoproteiny. 47 Tyto komplexy se nazývají exosomy. Exosomy jsou vezikuly o velikosti nm, produkované širokým spektrem zdravých i nádorových buněk. Obsahují dva typy funkční RNA: mrna a microrna, zvané esrna (exosomal shuttle). Transfer exosomů je novým a zatím ne zcela objasněným mechanismem genetické výměny informací mezi buňkami. Mohou se vázat na buňky 20

21 prostřednictvím interakce receptor-ligand, podobně jako je tomu u komunikace dvou buněk. 48 Exosomy jsou také součástí moči a často nesou genetickou složku, která pochází přímo z nádorové tkáně. Ačkoliv jsou exosomy ve vzorcích moči přítomny v různých koncentracích, čímž je jejich analýza náročnější, slibují své využití v diagnostice onemocnění ledvin a prostaty. 49 Nicméně pro použití cirkulující mirna jako diagnostického markeru je zapotřebí lépe porozumět mechanismům, pomocí kterých je mirna uvolňována do krevního řečiště. V některých organismech jako je C. elegans a D. melanogaster se malé RNA mohou šířit z buňky do buňky. Pro mirna zůstávají sekreční a inkorporační mechanismy zatím neobjasněné. 50 Exprese mirna-141 v sérech pacientů V séru pacientů s karcinomem prostaty je MiR-141 prokazatelně zvýšená, jak ukazuje graf na obrázku č Stejně tomu tak je i u pacientů s kolorektálním karcinomem. 52 Je proto braná zatím jako nejslibnější biomarker do budoucna. Obr. 7: srovnání sérové MiR-141 mezi zdravou kontrolou a nemocnými pacienty s metastázy. Převzato z Mitchell et al PSA Sérová hladina PSA je zatím považovaná jako nejspolehlivější marker v diagnostice časného stadia karcinomu prostaty,. PSA je glykoprotein složený z 237 aminokyselin o molekulové hmotnosti 34 kda kódovaný genem uloženým na 19. chromozomu. Enzym je primárně produkován dukty a aciny v epiteliálních buňkách prostaty, dále pak periuretrálními žlázkami. Řadí se mezi kallikreiny a podílí se na zkapalňování spermatu. Hladina PSA, vykazující korelaci s věkem pacienta a objemem prostaty, je ovlivňována řadou dalších faktorů, než jen karcinomem, protože je produkován zdravou i nádorovou tkání. Výskyt PSA je ve volné či vázané formě. Stanovení poměru volného PSA k celkovému výrazně zvyšuje specifitu vyšetření. Zvýšená hladina PSA je např. i u benigní hyperplazie prostaty či u 21

22 chronické prostatitidy. Tato skutečnost je velkou nevýhodou pro diagnostiku karcinomu prostaty pomocí PSA, protože ukazuje zvýšenou hladinu i u nenádorových onemocnění, čímž se snižuje specifičnost PSA jako nádorového markeru. Referenční hodnoty hladiny PSA jsou od 0 do 4 ng/ml. Převládá názor, že po překročení této hodnoty by měla následovat punkční biopsie prostaty při sonografické kontrole. Pravděpodobnostní výskyt karcinomu prostaty (CaP) ukazuje tabulka č. 1. Vztah hladiny PSA k věku pacienta ukazuje tabulka č. 2. Hladina PSA se užívá i při monitoringu léčby, pro zjištění, zda je léčba účinná a zda nedochází k relapsu onemocnění. 53 Tab. 1: Pravděpodobnost karcinomu prostaty v závislosti na sérových hodnotách PSA. Převzato z Tab. 2: Standardizace PSA k věku 54 Převzato z 54 PSA (ng/ml) % CaP PSA (ng/ml) Věk < , , , > 10 > , α-methylacyl-coa racemáza α-methylacyl-coa racemáza (AMACR) je mitochondriální enzym, který hraje důležitou roli v β-oxidaci mastných kyselin a derivátů mastných kyselin a je specifický pro adenokarcinom prostaty. 55 V nedávno publikované studii byla pozorována jeho zvýšená exprese v nádorové tkáni karcinomu prostaty, zatímco v benigní a normální epiteliální prostatické tkáni nebyla jeho exprese téměř patrná. 56 Mohl by proto sloužit jako důležitý nádorový marker. V současné době se používá především k odlišení adenokarcinomu prostaty od myoadenomatózní hyperplazie Metalothionein Metalothioneiny (MT) patří do rodiny nízkomolekulárních, intracelulárních proteinů s molekulovou hmotností mezi 6-10 kda. MT byly objeveny Margoshesem a Valleem v roce 1957 při izolaci z koňských ledvin. 57 Obsahují vysoký podíl aminokyseliny cysteinu (až třetina hmotnosti), zatímco aromatické aminokyseliny zcela chybí. Právě vysoký podíl cysteinu dává MT jeho charakteristické vlastnosti, jako je navázání esenciálních iontů kovů díky sulfhydrylovým 22

23 skupinám. Uspořádání cysteinů v MT je ve třech charakteristických sekvencích: cys-x-cys, cys-x-y-cys nebo cys-cys, kde x,y jsou aminokyseliny jiné než cystein. MT jsou rozděleny dle své primární struktury a dle organismu, ze kterého pocházejí do dvou tříd MT-I a MT-II. Savčí MT jsou zastoupeny třídou MT-I a jsou tvořeny 61 až 68 aminokyselinami. MT-I jsou rozdělené do čtyř isoforem ( MT-1, MT-2, MT-3 a MT-4). 58 Nejrozšířenější ve tkáních a nejlépe prostudované jsou formy MT-1 a MT-2. Isoforma MT-3 je charakteristická pro mozkovou tkáň. Nejméně prozkoumanou formou je MT-4. Všechny jsou kódovány rodinou genů lokalizovaných na lidském chromozomu 16q Z terciární struktury vyplývá, kolik iontů je MT schopen navázat na své sulfhydrylové skupiny cysteinů. MT je dvoudoménový protein, skládá se z domény α se třemi vazebnými místy a z domény β se čtyřmi místy pro navázání divalentních iontů. Vážou-li se monovalentní ionty, může jejich počet být až 12. Struktura MT-II, jakožto nejčastěji se vyskytujícího zástupce rodiny MT, je zobrazena na obrázku č Obr. 8: Struktura MT-2 proteinu zobrazuje dva klastry (C-konec u α-domény a N-konec u β-domény). Zahrnují 20 cysteinových zbytků s jejich atomy síry, které váží dvojmocné nebo jednomocné kationty (zde váží Zn). Domény jsou ohraničeny krátkým peptidem obsahující aminokyselinových zbytků. V doméně β mohou být navázány 3 dvojmocné nebo 6 jednomocných iontů, zatímco v doméně α jich může být navázáno 4 dvojmocné nebo 6 jednomocných. Převzato z Nielsen et al. 60 Regulace exprese je ovlivňována přítomností iontů kovů, které ji mohou indukovat. Další faktory indukující expresi MT jsou cytokiny, hormony a xenobiotika. Po navázání transkripčního faktoru MTF-1 (metal-regulatory-transcription factor 1) na regulační úsek DNA zvaný MRE (metal responsive element), ležící na promotoru genu pro MT, je zahájena 23

Střední průmyslová škola chemická v Brně

Střední průmyslová škola chemická v Brně Střední průmyslová škola chemická v Brně Středoškolská odborná činnost 06 ZDRAVOTNICTVÍ ANALÝZA METALOTHIONEINU JAKO PROGNOSTICKÉHO MARKERU NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ A LNU ( BRNO 2006 Střední průmyslová škola

Více

Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii

Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii Bakalářská práce Brno 2011 Jana Nováková Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Barbora Hanáková

MASARYKOVA UNIVERZITA. Barbora Hanáková MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: BIOLOGIE STUDIUM EXPRESE GENŮ SPECIFICKÝCH PRO BRAF MUTANTNÍ NÁDORY KOLOREKTA NAPŘÍČ RŮZNÝMI ČÁSTMI TLUSTÉHO STŘEVA U ČASNÝCH STUPŇŮ VÝVOJE

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Bakalářská práce

Univerzita Palackého v Olomouci. Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Bakalářská práce Olomouc 2012 Zuzana Staníčková Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra buněčné biologie a genetiky Cytogenetika a molekulární cytogenetika

Více

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol.

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol. Onkologie minimum pro praxi Jiří Tomášek a kol. ÚVOD OBECNÁ ČÁST Úvod Onkologie je mimořádně komplexní obor a stejně jako u jiných velkých oborů je velmi obtížné držet krok napříč všemi diagnózami a tématy,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA IN VITRO METODY A JEJICH RELEVANCE VŮČI SITUACI IN VIVO NOVÉ TRENDY V EXPERIMENTECH S TKÁŇOVÝMI KULTURAMI

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA IN VITRO METODY A JEJICH RELEVANCE VŮČI SITUACI IN VIVO NOVÉ TRENDY V EXPERIMENTECH S TKÁŇOVÝMI KULTURAMI MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA CENTRUM PRO VÝZKUM TOXICKÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ IN VITRO METODY A JEJICH RELEVANCE VŮČI SITUACI IN VIVO NOVÉ TRENDY V EXPERIMENTECH S TKÁŇOVÝMI KULTURAMI Bakalářská

Více

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Daniela Žáčková Česká leukemická skupina pro život 2012 CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr.

Více

Genetika. Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz. Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110

Genetika. Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz. Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110 Genetika Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110 Stránka 1 I. Základy genetiky Co je to genetika? Genetika je věda zabývající se dědičností a

Více

Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře

Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře Připraveno v ARCUS - ONKO CENTRUM, SEKCE KARCINOMU PROSTATY 1 Vážený a milý kliente, dovolte nám, abychom Vás v této brožůrce informovali o

Více

RACIONÁLNÍ INDIVIDUALIZACE PROTINÁDOROVÉ LÉČBY - MOLEKULÁRNÍ, BUNĚČNÉ A KLINICKÉ ASPEKTY.

RACIONÁLNÍ INDIVIDUALIZACE PROTINÁDOROVÉ LÉČBY - MOLEKULÁRNÍ, BUNĚČNÉ A KLINICKÉ ASPEKTY. RACIONÁLNÍ INDIVIDUALIZACE PROTINÁDOROVÉ LÉČBY - MOLEKULÁRNÍ, BUNĚČNÉ A KLINICKÉ ASPEKTY. 1 Hajdúch M., 1 Trojanec R., 1 Nosková V, 1 Džubák P, 2 Kolář Z., 1 Špačková K., 2 Škarda J., 3 Dušek L, 2 Bouchal

Více

KARCINOM PROSTATY. MUDr. Martin Lukeš Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

KARCINOM PROSTATY. MUDr. Martin Lukeš Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady KARCINOM PROSTATY MUDr. Martin Lukeš Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 1 Úvod a epidemiologie Karcinom prostaty (KP) je v současné

Více

Masarykova univerzita Lékařská fakulta. Bakalářská práce v oboru zdravotní laborant

Masarykova univerzita Lékařská fakulta. Bakalářská práce v oboru zdravotní laborant Masarykova univerzita Lékařská fakulta Imunohistochemická diagnostika nemalobuněčných karcinomů plic v bronchiální mikroexcizi Bakalářská práce v oboru zdravotní laborant Vedoucí diplomové práce: MUDr.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY ANALÝZA VYBRANÝCH PRVKŮ

Více

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY J. Masopust, R. Průša Spolupracovali: prof. MUDr. P.Goetz, prof. RNDr.V.Pelouch, prof. MUDr. T. Zima, prof. MUDr. J.E. Jirásek, doc. RNDr.

Více

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce Adéla Šenková VEDOUCÍ PRÁCE: RND

Více

Chronická lymfocytární leukemie (CLL)

Chronická lymfocytární leukemie (CLL) Chronická lymfocytární leukemie (CLL) doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA INFORMACE PRO PACIENTY Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Více

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE Onkologie Suppl. A 00 www.solen.cz ISSN 80-59 Ročník 4. VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE.. prosince 00 Regionální centrum Olomouc Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Více

Genetická Společnosti Gregora Mendela. Informační listy

Genetická Společnosti Gregora Mendela. Informační listy Genetická Společnosti Gregora Mendela Informační listy Číslo 30 Listopad 2006 Informační listy, tiskové forum GSGM Dostáváte do ruky 30. číslo Informačních listů (IL), které jsou vydávány od roku 1985

Více

ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ

ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ WWW.ZUOVA.CZ ROČNÍK 8, ČÍSLO 2/2012 Vážené kolegyně, Vážení kolegové, milí přátelé, děkuji Vám za velmi dobrou spolupráci v letošním roce a zároveň Vám i Vašim blízkým

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Šumperk a.s. Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Funkce Podpis Datum Vypracoval Ing. Luděk Šprongl vedoucí LK 27. 4. 2015 Schválil MUDr. Radan předseda 29. 4. 2015 Volnohradský

Více

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA Praha 2008 Tato skripta vznikla pro potřeby kurzu Klinická a toxikologická analýza, pořádaného v rámci projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002

Více

Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti

Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti Hromadníková I. 1, Žejšková L. 1, Stehnová J. 1, Doucha

Více

Karcinom plic. současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa. focus

Karcinom plic. současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa. focus Karcinom plic současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Olomouci, Klinika plicních

Více

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E ÚČELOVÉ PUBLIKACE Liga proti rakovině Praha vydává letáky, brožury, publikace a další účelové informace pro onkologicky nemocné a pro jejich okolí. Snažíme se formou těchto brožur podat pomocnou ruku těm,

Více

ZÁKLADY VIROLOGIE obecná virologie

ZÁKLADY VIROLOGIE obecná virologie ZÁKLADY VIROLOGIE obecná virologie Nestačí vědět, vědění se musí použít Goethe Tato skripta jsou určena pro studenty biologických oborů. Soustředí se na vybrané kapitoly z obecné virologie. Nekladou si

Více

Primární imunitní trombocytopenie (ITP)

Primární imunitní trombocytopenie (ITP) Primární imunitní trombocytopenie (ITP) doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA Informace pro pacienty Interní hematologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 7. 11. 2013 Předsedající: Pešek M., Votruba J. 27 Update klinických doporučení pro diagnostiku a léčbu pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic Koubková L. Pneumologická klinika

Více

JE MLÉKO VHODNÉ A ZDRAVÉ PRO DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA?

JE MLÉKO VHODNÉ A ZDRAVÉ PRO DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA? Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta JE MLÉKO VHODNÉ A ZDRAVÉ PRO DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA? Bakalářská práce v oboru výživa člověka Vedoucí bakalářské práce: doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. Autor: Kristýna

Více

Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu

Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu Bakalářská

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více