MiRNA a její význam v nádorové diagnostice. Kristýna Hudcová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MiRNA a její význam v nádorové diagnostice. Kristýna Hudcová"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie MiRNA a její význam v nádorové diagnostice Bakalářská práce Kristýna Hudcová Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Michal Masařík, Ph.D. BRNO 2011

2 Bibliografický záznam: Autor: Název práce: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí práce: Kristýna Hudcová Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Ústav biochemie MiRNA a její význam v nádorové diagnostice Biochemie Biochemie RNDr. Michal Masařík, Ph.D. Rok obhajoby: 2011 Klíčová slova: MiRNA, karcinom prostaty, diagnostika nádorů, metalothionein 2

3 Bibliographic entry: Author: Title of thesis: Degree programe: Field of study: Supervisor: Kristýna Hudcová Faculty of Science, Masaryk University Department of Biochemistry MiRNA and its consequence with diagnostic of tumor diseases Biochemistry Biochemistry RNDr. Michal Masařík, Ph.D. Year of defence: 2011 Keywords: MiRNA, prostate cancer, diagnostic of carcinoma, methallothionein 3

4 Poděkování: Ráda bych poděkovala vedoucímu své práce RNDr. Michalovi Masaříkovi, Ph.D., za odborné vedení, cenné připomínky a vytvoření příjemného pracovního prostředí. Dále děkuji Mgr. Mariánovi Hlavnovi za užitečné rady, čas a trpělivost, kterou mi věnoval při řešení praktické části práce. V neposlední řadě děkuji svým rodičům za veškerou podporu a vytvoření zázemí, bez kterého bych nemohla své bakalářské práci věnovat tolik úsilí. 4

5 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na téma MiRNA v nádorové diagnostice vypracovala samostatně pod vedením RNDr. Michala Masaříka, Ph.D., s použitím citovaných pramenů uvedených v seznamu literatury na konci práce. V Brně. 5. Kristýna Hudcová

6 Obsah Obsah... 6 Úvod... 8 Seznam použitých zkratek MikroRNA Historie mirna RNA interference Biogeneze mirna Primární transkript Drosha Exportin 5 komplex Dicer RISC Funkce mirna MiRNA a onkogeneze SiRNA Prostata Anatomie prostaty Funkce prostaty Karcinom prostaty MiRNA a karcinom prostaty Biomarkery nádoru prostaty MiRNA v séru PSA α-methylacyl-coa racemáza Metalothionein Způsoby diagnostiky karcinomu prostaty Základní rozdělení čtyř stádií rakoviny prostaty Obecné označení rakoviny mezinárodním systémem TNM Gleasonův gradingový systém

7 2.7. Karcinom prostaty v závislosti na hormonálním působení Léčba Cíle práce Praktická část Aberace genů spojené s danými chromozomy (1,7,8,17) a nádorem prostaty Chromozomy 1, 7, 8, 17 a jejich některé geny asociované s karcinomem prostaty Exprese mirna v prostatických buňkách v závislosti na metalothioneinu Charakteristiky jednotlivých mirna Materiál Použité chemikálie Použité přístroje Metody Izolace a kontrola kvality RNA Reversní Transkripce Kvantitativní PCR v reálném čase Zpracování a analýza dat Výsledky Regulace Zinku pomocí MT Exprese MT1A a MT2A Koncentrace vyizolovaných RNA Koncentrace RNA z buněčných linií různých zinkových koncentrací Koncentrace vyizolovaných krátkých úseků RNA ze vzorků sér: Srovnání hladin exprese mirna u jednotlivých zinkových koncentrací Exprese mirna ze sér Diskuze Závěr Souhrn Summary

8 Úvod Dle posledních vědeckých údajů je v součastné době vysoký nárůst nádorového onemocnění měkkých tkání, kam se vedle varlat, tlustého střeva a plic řadí také prostata. V Evropě je karcinom prostaty druhý nejčastější typ rakoviny a třetí nejčastější příčina úmrtí na maligní nádor u mužů. V České republice nádor prostaty zaujímá třetí pozici (10 %) ve výskytu nádoru u mužů (po karcinomu plic a tlustého střeva). Nejčastěji jsou jí postiženi muži staršího věku (kolem sedmdesáti let). Navzdory vysokému pokroku ve výzkumu karcinomu prostaty, nové diagnostice, prognostice i terapeutice, je stále zapotřebí včasnější detekce nemoci a výběr účinné léčby. V posledních letech se pohled odborníků studujících onkogenezi zaměřuje na mikrorna. Užití těchto biomolekul k diagnostickým, prognostickým i terapeutickým účelům bude mít pravděpodobně v budoucnu velký význam. 1 Bylo prokázáno, že jednořetězcové, nukleotidů dlouhé nekódující řetězce RNA zvané mikrorna, mají zásadní roli v regulaci genové exprese. Tyto nedávno objevené krátké úseky RNA otevřely zcela nový pohled ke studiu mechanismu regulace genové exprese a funkce. 2 Tato práce se zabývá objasněním exprese určitých mirna v prostatických buněčných liniích v závislosti na metalothioneinu, jakožto hlavního faktoru pro výběr jednotlivých mirna a je součástí grantového projektu GAČR 301/09/P436 a IGA MZ NS

9 Seznam použitých zkratek mirna / mir mikrorna pri-mirna primární mikrorna pre-mirna prekurzorová mirna mrna mediátorová RNA DGCR8 DiGeorge syndrome critical region gene 8 RNAi RNA Interference GTP guanosintrifosfát sirna small interfering RNA (malé interferující RNA) dsrna double-strand RNA (dvouvláknová RNA) ssrna single-strand RNA (jednovláknové RNA) FBS fetal bovine serum SNP single nucleotide polymorphism (jednonukleotidový polymorfismus) GDP guanosindifosfát ATP adenosintrifosfát RISC RNA induced silencing komplex (multiproteinový komplex asociovaný s mirna) 3 UTR 3 netranslatovaná oblast PSA prostatický specifický antigen AR androgenní receptor AMACR α-methylacyl-coa racemáza MT metalothionein MTF-1 metal-regulatory-transcription factor 1 (transkripční faktor ovlivňující regulaci kovů) MRE metal responsive element MT1A metalothionein 1A MT2A methalotihonein 2A DTH dihydrotestosteron q-pcr kvantitativní polymerázová řetězová reakce v reálném čase cdna komplementární DNA RT reversní transkripce 9

10 dntp RT-PCR FISH ISH CGH LOH deoxyribonukleotidtrifosfát PCR v reélném čase fluorescence in situ hybridisation (fluorescenční in situ hybridizace) in situ hybridization (hybridizace in situ) comparative genomic hybridization (komparativní genomická hybridizace) loss of heterozygosity (ztráta heterozygozyty) 10

11 1. MikroRNA MikroRNA (mirna) jsou krátké nekódující jednovláknové RNA o délce zhruba nukleotidů. Svými posttranskripčními ději se podílejí na mnoha důležitých biologických a patologických procesech jako je embryogeneze, diferenciace, proliferace, produkce cytokinů či apoptóza Historie mirna První mirna byly objeveny v laboratoři Victoria Ambrose u hlístice Caenorhabditis elegans roku 1993 týmem Leeho a jeho kolegů. 4 Ta úplně první byla pojmenována lin-4 a její zásadní funkcí je kontrola apoptózy. Následovala mirna let-7, která se také účastní na regulaci buněčného cyklu u Caenorhabditis elegans. Až v roce 2001 byl poprvé použit termín mikrorna v časopise Science ve článku Marianna-Lagos Quintana a Thomase Tuschla, kteří dokázali přítomnost mikrorna i v dalších organismech. 5 V součastné době známe více než 700 druhů různých savčích mirna, regulujících až několik tisíc genů. Odhadovaný počet genů kódujících mirna je 3-4 % z celkového genomu a tyto mirna regulují až 60 % všech genů. 6, RNA interference K objasnění tohoto důležitého molekulárního mechanismu přispěli v roce 1998 laureáti na Nobelovu cenu Fire a Mello, když zjistili, že dvouřetězcová RNA (dsrna) podléhá rozkladu a inhibuje genovou expresi. 8 Mechanismus účinku RNA interference (RNAi) spočívá v párování krátkého úseku RNA (mirna, sirna) s komplementárními úseky transkriptů specifických mrna a vytváření tak dvouřetězcových molekul, které mají za následek snížení své regulace. Interakci s proteinem uskutečňuje mirna buď rozštěpem specifického úseku mrna nebo jeho posttranskripční inhibicí. 9 Odhaduje se, že více než 90 % lidského genomu je regulováno tímto procesem, známým jako mirna-guided RNA silencing (umlčování RNA prostřednictvím mirna) Biogeneze mirna Produkce mirna (obr. 3) začíná transkripcí DNA v jádře RNA polymerázou II nebo RNA polymerázou III. Enzym Drosha v jádře stříhá primární mirna do vlásenkové struktury, která je odtud transportována do cytoplasmy a zde podléhá dalším regulačním dějům pomocí endonukleázy Dicer a komplexu RISC (RNA-induced silencing complex)

12 Primární transkript Většina hlavních lidských mirna je exprimována z intronů, nekódujících úseků genomu. 12 Intron o velikosti zhruba 400 nukleotidů je vystřižen z primárního transkriptu a transkripcí RNA polymerázou II se z něj stává primární mirna (pri-mirna). 13,14 Takto vzniklá pri-mirna obsahuje polyadenylovaný 3 konec a čepičku (CAP) na 5 konci, podobně jako ostatní transkripty. 15 Pokud je ovšem transkripce provedena RNA polymerázou III, tak je přítomna repetitivní sekvence Alu Drosha Po transkripci je pri-mirna rozpoznána proteinovým komplexem, který je složený z enzymu Drosha a proteinu DGCR8, také známým jako Pasha, který následně formuje pri-mirna do struktury vlásenky. Snížená produkce obou složek tohoto komplexu způsobená RNAi má za následek úbytek mirna. Jsou tudíž pro biogenezi mirna esenciální. 17 Drosha je enzym z rodiny dvouvláknových RNA specifických RNáz III. Rodina obsahuje další dva enzymy, z nichž jeden je Dicer a třetí enzym se účastní pochodů úpravy mitochondriální rrna. Studie zaměřené na proteiny ovlivňující biogenezi mirna označují Droshu jako jadernou nukleázu, která zahajuje tento složitý proces biogeneze mirna. 18 Poprvé byl enzym Drosha popsán v procesu regulace genové exprese prostřednictvím RNAi. Pomocí svých dvou RNázových domén provede rozštěp obou vláken pri-mirna a dá vzniknout prekurzorové mirna (pre-mirna) s vlásenkovou strukturou o velikosti ~70 nukleotidů. Vzniklá vlásenka má na svém 3 konci přesah dva nukleotidy 19, který je důležitý pro pozdější nasednutí enzymu Dicer. DGCR8 (DiGeorge syndrome critical region gene 8) se nachází na 22. chromozomu, v regionu q11.2. Heterozygotní delece v genu pro DGCR8 vede k DiGeorgevovu syndromu. Tým Hana a spol. 20 navrhli nový model, jak může komplex Drosha-DGCR8 rozpoznat substrát. Poznatek založili na faktu, že Drosha je enzym, který může v buňce rozštěpit široké spektrum pri-mirna. Ve svém modelu rozčlenili pri-mirna do 4 částí (obr. 1): koncová klička (terminal loop), horní část (upper stem), spodní část (lower stem) a základní segment (basal stem). V biogenezi mirna figuruje DGCR8 jako templát pro správnou tvorbu primirna, který se vyskytuje zhruba 11 párů bází od základního segmentu. 12

13 Obr. 1: Rozdělení pri-mirna na 4 segmenty (zleva): základní segment, spodní část, horní část a koncová klička. Převzato z Han et al Exportin 5 komplex Pre-miRNA je transportována z jádra do cytoplazmy přes jaderné póry pomocí transportního komplexu Exportinu-5, který rozpoznává specifickou sekvenci vlásenky v přítomnosti GTP-vázajícího kofaktoru Ran. Na kofaktor je v inaktivní formě navázán GTP. Aby bylo docíleno aktivace Exportinu 5, je zapotřebí hydrolyzovat Ran-GTP komplex a rozštěpit tak makroergickou vazbu. Odštěpí se jedna molekula fosfátu a z Ran-GTP se stane Ran-GDP. Hydrolýzu zajišťuje enzym nacházející se v cytoplasmě Ran GTPáza Dicer Dicer je multidoménový ATP-dependentní enzym o hmotnosti 200 kda, řadící se do rodiny RNAs III. Byl objeven v roce 2001 na základě výzkumu S2 buněk Drosophila melanogaster. 17 Přítomnost Diceru v cytoplasmě je u savců nezbytná. Ve spolupráci s TRBP proteinem (trans-activator RNA binding protein) štěpí specificky dvoušroubovicovou RNA (dsrna) na dvouřetězcové fragmenty mirna o délce ~22 nukleotidů, později pojmenované jako sirna, které fungují jako efektor v průběhu RNAi. Dicer se skládá z pěti základních domén (obr.2). Na N-konci se nachází DExH RNA helikázová/atpázová doména. Funkce domény DUF283 doposud nebyla objasněna. Sousední doménou je PAZ a následují tři nejdůležitější domény RNáza IIIa, RNáza IIIb a dsrbd doména na C-konci. Tyto domény se podílejí na hydrolytickém štěpení fosfodiesterové vazby dsrna, ze kterého pak vznikají molekuly s dvounukleotidovým přesahem a hydroxylovou skupinou na 3 -konci a s fosfátovou skupinou na 5 -konci

14 Obr 2: Schéma domény multienzymového enzymu Dicer u H. sapiens (zleva): Největší helikázová doména je následována doménou DUF283 s neobjasněnou funkcí. Modře je vyznačena doména PAZ, za níž se nacházejí dvě Rnázové domény III (RIIIa a RIIIb). Enzym končí doménou dsrbd na C-konci. Převzato z Meister et al RISC RISC (RNA-induced silencing complex) je multiproteinový komplex, který na sebe váže nově vzniklý řetězec mirna. Druhý řetězec z mirna duplexu je ihned degradován. Aktivní mirna (může to být i sirna) se navazuje na mrna a interaguje na základě komplementarity bází mezi mirna a 3 UTR (3 -untranslated region) mrna. Komplex RISC má centrální část tvořenou proteiny z argonautové rodiny (Argonaute protein), přesněji proteinem Ago2, pro který je charakteristická jeho návaznost na domény PAZ a PIWI. Na PAZ doménu se váže dvounukleotidový přesah na 3 konci dsrna. PIWI doména plní funkci endoribonukleázy, štěpící fosfodiesterové vazby v cílové mrna. Připojuje se tedy na fosfát na 5 konci mirna. 24 Ago2 protein spolu s ostatními proteiny (Ago1-4 protein) ovládají štěpící aktivitu RISC Funkce mirna Míra homologie mezi mirna a 3 UTR mrna určuje další průběh vyjádření genetické informace ovlivňovaného genu. Zda bude translace potlačena, nebo bude celá buňka degradována. Při celkové komplementaritě RICS s mrna nastává degradace mrna, která však není u savců příliš běžná. 26 Degradace se děje pomocí procesů deadenylace, deccapingu a exonukleotickému štěpení mrna. 27 Jestliže ale komplementarita s mrna není úplná, nastává potlačení translace. Za stresových podmínek ovšem může mirna působit opačným efektem a způsobit tak zvýšenou translaci mrna. Tento stav nastává jen za určitých okolností díky složité kaskádě mechanismů, při které se určité sekvence ovlivňující funkci mirna transformují na translační aktivační signál a tím přispívají k celkovému zvýšení translace mrna. 28 Jedna mirna se může vázat na více mrna a mít tak zásadní dopad na buněčnou fyziologii. 14

15 Obr 3: Cesta biogeneze mirna. Endogenní mirna gen je transkribován RNA polymerázou II (III) do pri-mirna transkriptu. Pri-miRNA je komplexem Drosha/DGCR8 sestřihnuta do struktury vlásenky o délce okolo 70 nukleotidů nazývanou pre-mirna,která je exportována do cytoplasmy přenašečem Exportinem 5. Enzym dicer stříhá pre-mirna na vedoucí vlákno a vlákno určené k degradaci. Vedoucí vlákno se inkorporuje do komplexu RISC a vzniká aktivní mirna. Převzato z Winter et al MiRNA a onkogeneze MiRNA hraje důležitou roli i v onkogenezi, pro kterou je charakteristické narušení běžných regulačních dějů jako je proliferace, diferenciace a apoptóza. Mnohé studie poukazují na to, že exprese mirna je v nádorové tkáni rozdílná oproti expresi v normální tkáni. 30 Z tohoto pohledu můžeme mirna klasifikovat jako onkogeny, či nádorové supresory. Rozdělit mirna na onkogeny a nádorové supresory můžeme podle jejich cílové mrna. Onkogenní mirna jsou v nádorové tkáni zvýšené a umlčují tak translaci nádorových supresorů. 31 Zatímco nízké exprese mirna v nádorové tkáni značí, že se jedná o nádorové supresory, které svým působením umlčují translaci onkogenů. 32 Řada studií se zabývá jednotlivými mirna a pozorují jejich expresi v závislosti na případném dalším faktoru. Za mnohé jeden konkrétní příklad regulace proteinu c-myc. 15

16 C-Myc protein má vliv na aktivaci exprese šesti mirna umístěných na chromozomu 13. Změna regulace exprese či funkce genu c-myc (8q24) je jednou z nejčastěji se vyskytujících abnormalit ve zhoubných nádorech. E2F1 protein je transkripčním faktorem pro c-myc, který se podílí na regulaci buněčného cyklu a proliferaci buněk. E2F1 je negativně ovlivňován dvěmi mirna z již zmíněných šesti zkoumaných mirna. Jsou to mir-17-5p a mir-20a, inhibující translaci proteinu E2F1 v buňce, čímž při své zvýšené expresi působí jako negativní regulátory proteinu c-myc. 33 Asi 50 % genů pro mirna je lokalizováno ve zlomových oblastech či v oblastech chromozomů, které mají nějakou asociaci s nádorovou transformací SiRNA Molekuly sirna (small interfering RNA) byly poprvé zaznamenány v roce 1999 jako součást posttranskripčního umlčování genů v rostlinách. 35 O dva roky později byly představeny syntetické sirna jako možné mediátory při indukci RNAi. 36 Tento důležitý objev odstartoval výzkum pro využití sirna a RNAi v biomedicínských oborech. SiRNA vznikají štěpením dlouhých RNA, stejně jako tomu je u mirna pomocí RNázy Dicer. Ta dává vzniknout dvouvláknovým molekulám RNA o velikosti nukleotidů mající stejně jako u mirna přesah dvou bází na 3 konci. Po interakci sirna s komplexem RISC, který díky své helikázové aktivitě rozplete dvouvláknovou sirna, zůstane na RISC navázáno pouze jedno vlákno. Druhé vlákno (vedlejší) je pravděpodobně rozštěpeno pomocí enzymu Ago-2, který je obsažen v komplexu RISC. 37 Takto aktivovaný komplex sirna-risc může interagovat s komplementární mrna, kterou rozštěpí (zhruba uprostřed komplementárního úseku) svou nukleázovou aktivitou. Tím je mrna poškozena a buněčnými mechanismy degradována, čímž je následně potlačena exprese cílového genu. Potlačení genu je specifické, čehož se využívá pro umlčení exprese genu vnesením syntetické sirna do buňky. Díky sirna je umožněno zjistit, jakou mají různé geny funkci, použijí-li se sirna pro cílenou inaktivaci určitých genů. Mezi další významné aplikace patří využití molekul sirna v antivirové terapii Prostata Prostata je přídatná pohlavní žláza, tvořící alkalickou tekutinu, která je spolu s dalšími produkty varlat obsažena v ejakulátu a napomáhá tak správné funkci spermií. 16

17 2.1. Anatomie prostaty Prostata je umístěna mezi stydkou kostí a konečníkem, kde obepíná močovou trubici pod močovým měchýřem. Zdravá prostata váží zhruba 20 gramů. 39 Prostata se dělí dle McNeala 40 (užívá se pro urologickou praxi) na 3 zóny (obr. 4): I. Centrální zóna zaujímající zhruba 25 % objemu žlázy, tvořena z epitelu sinus urogenitalis a z Wolffova vývodu. Vzniká tu 25 % karcinomů prostaty II. Periferní zóna tvořící zhruba 65 % objemu celé žlázy je tvořena epitelem pocházejícího z entodermového epitelu sinus urogenitalis a vzniká tu největší procento (až 70 %) karcinomů prostaty, ventrálně je periferní zóna přerušena fibromuskulárním stromatem III. Přechodná (tranzitorní) oblast vytváří jen 5 % žlázy, ve starším věku je u mužů příčinou vzniku benigní hyperplazie prostaty Obr. 4: Rozdělení prostaty na 3 zóny: Centrální, transitorní a periferní přerušena fibromuskulárním stromatem. Převzato z Baylor College of Medicine Funkce prostaty Jako přídatná pohlavní žláza zajišťuje prostata tvorbu sekretu o ph 6,4, který je zhruba třetinovou součástí ejakulátu. Obsahuje mnoho složek, které napomáhají při přenosu, stabilitě a funkci ejakulátu, jako jsou např. proteázy, spermin, spermidin, prostaglandiny a imunoglobuliny. Zajišťuje také tvorbu prostatického specifického antigenu, který slouží jako nádorový marker. 17

18 Funkce prostaty je závislá na androgenech, především testosteronu, bez kterých žláza časem ztrácí svou funkci, zbytňují malé žlázky a může docházet k benigní hyperplazii prostaty Karcinom prostaty Karcinom prostaty zaujímá přední místa ve výskytu mezi nádorovými onemocněními. V Evropě je druhým nejčastějším typem maligního nádorového onemocnění a v České republice je na třetím místě. Nejčastěji jsou jí postiženi muži staršího věku (kolem sedmdesáti let). Její příznaky nejsou nijak zřetelné jako u ostatních karcinomů, ze začátku jsou velmi mírné a nenápadné. Příznaky indikující možnou přítomnost karcinomu prostaty (únik moči, nutnost častého močení, zpomalené močení, atd.) se projevují až je karcinom v pokročilém stádiu. Jeli toto nádorové onemocnění zachyceno včas, má pacient velmi dobrou prognózu. V pokročilejších stádiích primární nádor metastázuje a to nejčastěji do kostí. Přesná příčina výskytu tohoto onemocnění není objasněna, ale určité faktory tu jsou (strava, genetická výbava, atd.). Postatou tohoto typu nádorového onemocnění je maligní růst žlázových buněk, nacházející se obvykle uvnitř žláz, které produkují tekutinu tvořící většinu spermatu. Za určitých podmínek mohou tyto buňky začít nekontrolovatelně proliferovat a tím vzniká nádorová tkáň. Nádor svým růstem napadá okolní tkáň a prorůstá prostatu. Jestliže přeroste přes vnější pouzdro a tukový obal prostaty, může se rakovina rozšířit do sousedních tkání, jako jsou močový měchýř a semenné váčky. Dále se může část buněk z primárního nádoru uvolnit do krevního či lymfatického oběhu a metastázovat do celého těla MiRNA a karcinom prostaty Studiem mirna spojeným s nádorem prostaty se zabývá mnoho vědeckých týmů po celém světě. Zatím nebyla prokázaná výrazná role mirna spojená s nádorem prostaty, aby ji bylo možné použít jako prognostického markeru. Základním přístupem v této oblasti je zjistit nejčastěji exprimované mirna asociované s nádorem prostaty a ty pak použít jako markeru. Na obrázku č. 5 jsou zobrazeny potenciální mechanismy vedoucí k abnormálně exprimované mirna v neoplastické tkáni prostaty. Patří sem a) epigenetická modifikace, zvláště methylace DNA v blízkosti genu pro mirna, což inhibuje transkripci mirna genu, která snižuje pak její expresi; b) genomické přeskupení zahrnující ztrátu snížení exprese nebo přebytek zvýšení exprese mirna genu; c) SNP (single nucleotide polymorphism) jednonukleotidový polymorfismus v sekvenci pri-mirna inhibuje proces biogeneze 18 42, 43

19 snižováním afinity mezi Droshou a pri-mirna. Tento mechanismus zapříčiňuje snížení exprese; d) zvýšená regulace enzymu Diceru je dalším mechanismem vedoucím ke zvýšené produkci mirna; e) androgen-dependentní receptory (AR) zahrnují androgenně indukovanou vazbu receptoru na mir-21 promotor, který má za následek zvýšenou expresi mir-21. V nádorových prostatických buňkách může poškození DNA přes aktivaci proteinu p53 spustit overexpresi mir-34a/34c. 44, 45 Obr. 5: Mechanismy zapříčiňující zvýšenou či sníženou expresi mirna v prostatické tkáni. 1. epigenetická modifikace. 2. Genomické přeskupení 3. Jednonukleotidový polymorfismus (SNP). 4. Zvýšená regulace Diceru. 5. Androgen-dependentní receptory (AR): I. Androgeně indukovaná vazba. II. Aktivace p53 poškozením DNA. Převzato z Pang et al Biomarkery nádoru prostaty Hledání ideálního biomarkeru pro včasnou detekci nádorového onemocnění se dostalo do popředí onkologického výzkumu. U nádoru prostaty je jako základním biomarkerem používán prostatický specifický antigen (PSA), ale stále se hledá přesnější a senzitivnější marker, jakým může být např. volně cirkulující sérová mirna, zvýšená koncentrace 19

20 metalothioneinu a α-methylacyl-coa racemázy v neoplastické tkáni příp. v tělních tekutinách. Charakteristiku ideálního biomarkeru shrnuje schéma na obr. 6. Výrazně zvýšená exprese v příslušné nemocné tkáni Prokazatelně korelující s daným vývojovým stádiem nemoci Ideální Biomarker Ekonomický a rychle detekovatelný Lehce kvantifikovatelný v přístupných biologických tekutinách Obr. 6: Charakteristiky ideálního biomarkeru. Převzato a upraveno dle Chikezie et al MiRNA v séru Použití mirna jako biomarkeru má své výhody, jakými je její snadná neinvazivní dostupnost, detekovatelnost přímo ze séra, rezistence vůči působení RNázy A a stabilita. V publikacích, které se věnují stabilitě mirna bylo sérum podrobeno vysoce extrémním podmínkám jako je např. var, extrémní snížení (ph=1), nebo naopak zvýšení (ph=13) ph, nebo dlouhodobému uchování a několik po sobě jdoucích cyklů zmrazení a tání. 46 Proč se i při takovýchto podmínkách mirna nedegradovala, když by se většina RNA již rozpadla se pokusil vysvětlit Hefnawy et al. Sérová mirna je pravděpodobně chráněná před degradací zapouzdřením pomocí komplexů, které tvoří s lipidy či lipoproteiny. 47 Tyto komplexy se nazývají exosomy. Exosomy jsou vezikuly o velikosti nm, produkované širokým spektrem zdravých i nádorových buněk. Obsahují dva typy funkční RNA: mrna a microrna, zvané esrna (exosomal shuttle). Transfer exosomů je novým a zatím ne zcela objasněným mechanismem genetické výměny informací mezi buňkami. Mohou se vázat na buňky 20

21 prostřednictvím interakce receptor-ligand, podobně jako je tomu u komunikace dvou buněk. 48 Exosomy jsou také součástí moči a často nesou genetickou složku, která pochází přímo z nádorové tkáně. Ačkoliv jsou exosomy ve vzorcích moči přítomny v různých koncentracích, čímž je jejich analýza náročnější, slibují své využití v diagnostice onemocnění ledvin a prostaty. 49 Nicméně pro použití cirkulující mirna jako diagnostického markeru je zapotřebí lépe porozumět mechanismům, pomocí kterých je mirna uvolňována do krevního řečiště. V některých organismech jako je C. elegans a D. melanogaster se malé RNA mohou šířit z buňky do buňky. Pro mirna zůstávají sekreční a inkorporační mechanismy zatím neobjasněné. 50 Exprese mirna-141 v sérech pacientů V séru pacientů s karcinomem prostaty je MiR-141 prokazatelně zvýšená, jak ukazuje graf na obrázku č Stejně tomu tak je i u pacientů s kolorektálním karcinomem. 52 Je proto braná zatím jako nejslibnější biomarker do budoucna. Obr. 7: srovnání sérové MiR-141 mezi zdravou kontrolou a nemocnými pacienty s metastázy. Převzato z Mitchell et al PSA Sérová hladina PSA je zatím považovaná jako nejspolehlivější marker v diagnostice časného stadia karcinomu prostaty,. PSA je glykoprotein složený z 237 aminokyselin o molekulové hmotnosti 34 kda kódovaný genem uloženým na 19. chromozomu. Enzym je primárně produkován dukty a aciny v epiteliálních buňkách prostaty, dále pak periuretrálními žlázkami. Řadí se mezi kallikreiny a podílí se na zkapalňování spermatu. Hladina PSA, vykazující korelaci s věkem pacienta a objemem prostaty, je ovlivňována řadou dalších faktorů, než jen karcinomem, protože je produkován zdravou i nádorovou tkání. Výskyt PSA je ve volné či vázané formě. Stanovení poměru volného PSA k celkovému výrazně zvyšuje specifitu vyšetření. Zvýšená hladina PSA je např. i u benigní hyperplazie prostaty či u 21

22 chronické prostatitidy. Tato skutečnost je velkou nevýhodou pro diagnostiku karcinomu prostaty pomocí PSA, protože ukazuje zvýšenou hladinu i u nenádorových onemocnění, čímž se snižuje specifičnost PSA jako nádorového markeru. Referenční hodnoty hladiny PSA jsou od 0 do 4 ng/ml. Převládá názor, že po překročení této hodnoty by měla následovat punkční biopsie prostaty při sonografické kontrole. Pravděpodobnostní výskyt karcinomu prostaty (CaP) ukazuje tabulka č. 1. Vztah hladiny PSA k věku pacienta ukazuje tabulka č. 2. Hladina PSA se užívá i při monitoringu léčby, pro zjištění, zda je léčba účinná a zda nedochází k relapsu onemocnění. 53 Tab. 1: Pravděpodobnost karcinomu prostaty v závislosti na sérových hodnotách PSA. Převzato z Tab. 2: Standardizace PSA k věku 54 Převzato z 54 PSA (ng/ml) % CaP PSA (ng/ml) Věk < , , , > 10 > , α-methylacyl-coa racemáza α-methylacyl-coa racemáza (AMACR) je mitochondriální enzym, který hraje důležitou roli v β-oxidaci mastných kyselin a derivátů mastných kyselin a je specifický pro adenokarcinom prostaty. 55 V nedávno publikované studii byla pozorována jeho zvýšená exprese v nádorové tkáni karcinomu prostaty, zatímco v benigní a normální epiteliální prostatické tkáni nebyla jeho exprese téměř patrná. 56 Mohl by proto sloužit jako důležitý nádorový marker. V současné době se používá především k odlišení adenokarcinomu prostaty od myoadenomatózní hyperplazie Metalothionein Metalothioneiny (MT) patří do rodiny nízkomolekulárních, intracelulárních proteinů s molekulovou hmotností mezi 6-10 kda. MT byly objeveny Margoshesem a Valleem v roce 1957 při izolaci z koňských ledvin. 57 Obsahují vysoký podíl aminokyseliny cysteinu (až třetina hmotnosti), zatímco aromatické aminokyseliny zcela chybí. Právě vysoký podíl cysteinu dává MT jeho charakteristické vlastnosti, jako je navázání esenciálních iontů kovů díky sulfhydrylovým 22

23 skupinám. Uspořádání cysteinů v MT je ve třech charakteristických sekvencích: cys-x-cys, cys-x-y-cys nebo cys-cys, kde x,y jsou aminokyseliny jiné než cystein. MT jsou rozděleny dle své primární struktury a dle organismu, ze kterého pocházejí do dvou tříd MT-I a MT-II. Savčí MT jsou zastoupeny třídou MT-I a jsou tvořeny 61 až 68 aminokyselinami. MT-I jsou rozdělené do čtyř isoforem ( MT-1, MT-2, MT-3 a MT-4). 58 Nejrozšířenější ve tkáních a nejlépe prostudované jsou formy MT-1 a MT-2. Isoforma MT-3 je charakteristická pro mozkovou tkáň. Nejméně prozkoumanou formou je MT-4. Všechny jsou kódovány rodinou genů lokalizovaných na lidském chromozomu 16q Z terciární struktury vyplývá, kolik iontů je MT schopen navázat na své sulfhydrylové skupiny cysteinů. MT je dvoudoménový protein, skládá se z domény α se třemi vazebnými místy a z domény β se čtyřmi místy pro navázání divalentních iontů. Vážou-li se monovalentní ionty, může jejich počet být až 12. Struktura MT-II, jakožto nejčastěji se vyskytujícího zástupce rodiny MT, je zobrazena na obrázku č Obr. 8: Struktura MT-2 proteinu zobrazuje dva klastry (C-konec u α-domény a N-konec u β-domény). Zahrnují 20 cysteinových zbytků s jejich atomy síry, které váží dvojmocné nebo jednomocné kationty (zde váží Zn). Domény jsou ohraničeny krátkým peptidem obsahující aminokyselinových zbytků. V doméně β mohou být navázány 3 dvojmocné nebo 6 jednomocných iontů, zatímco v doméně α jich může být navázáno 4 dvojmocné nebo 6 jednomocných. Převzato z Nielsen et al. 60 Regulace exprese je ovlivňována přítomností iontů kovů, které ji mohou indukovat. Další faktory indukující expresi MT jsou cytokiny, hormony a xenobiotika. Po navázání transkripčního faktoru MTF-1 (metal-regulatory-transcription factor 1) na regulační úsek DNA zvaný MRE (metal responsive element), ležící na promotoru genu pro MT, je zahájena 23

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Charakteristika testu: Set AMPLICOR HPV vyráběný firmou Roche je určený pro detekci vysoko-rizikových typů lidských

Více

Bílkoviny a rostlinná buňka

Bílkoviny a rostlinná buňka Bílkoviny a rostlinná buňka Bílkoviny Rostliny --- kontinuální diferenciace vytváření orgánů: - mitotická dělení -zvětšování buněk a tvorba buněčné stěny syntéza bílkovin --- fotosyntéza syntéza bílkovin

Více

GENOTOXICITA A ZMĚNY V GENOVÉ EXPRESI

GENOTOXICITA A ZMĚNY V GENOVÉ EXPRESI GENOTOXICITA A ZMĚNY V GENOVÉ EXPRESI INDUKOVANÉ PŮSOBENÍM ORGANICKÝCH LÁTEK Z PRACHOVÝCH ČÁSTIC V OVZDUŠÍ Kateřina Hanzalová Oddělení genetické ekotoxikologie Ústav experimentální medicíny AV ČR v.v.i.

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom (RBL) zhoubný nádor oka, pocházející z primitivních

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

RNA interference (RNAi)

RNA interference (RNAi) Liběchov, 29. 11. 2013 RNA interference (RNAi) post-transkripční umlčení genové exprese přirozený mechanismus regulace genové exprese a genomové stability obranný antivirový mechanismus konzervovaný mechanismus

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

Monitorování hladiny metalothioneinu a thiolových sloučenin u biologických organismů vystavených působení kovových prvků a sloučenin

Monitorování hladiny metalothioneinu a thiolových sloučenin u biologických organismů vystavených působení kovových prvků a sloučenin Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Monitorování hladiny metalothioneinu a thiolových sloučenin u biologických organismů vystavených působení kovových prvků a sloučenin Ing. Kateřina Tmejová, Ph. D.,

Více

Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík. Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice

Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík. Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice Prrostata anatomie přehled zobrazovacích metod benigní léze hyperplazie, cysty maligní léze - karcinom Anatomie

Více

MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII. Martina Nováková, VŠCHT Praha

MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII. Martina Nováková, VŠCHT Praha MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII Martina Nováková, VŠCHT Praha MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE V BIOREMEDIACÍCH enumerace FISH průtoková cytometrie klonování produktů PCR sekvenování

Více

AUG STOP AAAA S S. eukaryontní gen v genomové DNA. promotor exon 1 exon 2 exon 3 exon 4. kódující oblast. introny

AUG STOP AAAA S S. eukaryontní gen v genomové DNA. promotor exon 1 exon 2 exon 3 exon 4. kódující oblast. introny eukaryontní gen v genomové DNA promotor exon 1 exon 2 exon 3 exon 4 kódující oblast introny primární transkript (hnrna, pre-mrna) postranskripční úpravy (vznik maturované mrna) syntéza čepičky AUG vyštěpení

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

DUM č. 10 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika

DUM č. 10 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika projekt GML Brno Docens DUM č. 10 v sadě 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika Autor: Martin Krejčí Datum: 26.06.2014 Ročník: 6AF, 6BF Anotace DUMu: Procesy následující bezprostředně po transkripci.

Více

Výzkumné centrum genomiky a proteomiky. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

Výzkumné centrum genomiky a proteomiky. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Výzkumné centrum genomiky a proteomiky Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Systém pro sekvenování Systém pro čipovou analýzu Systém pro proteinovou analýzu Automatický sběrač buněk Systém pro sekvenování

Více

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63)

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63) ONKOLOGIE NÁZEV : PSA POUŽITÍ : kvantitativní stanovení celkového PSA (volného PSA i PSA v komplexu s alfa-1-antichymotrypsinem) v lidském séru. Společně s digitálním rektálním vyšetřením (DRE) se u mužů

Více

Molekulárn. rní. biologie Struktura DNA a RNA

Molekulárn. rní. biologie Struktura DNA a RNA Molekulárn rní základy dědičnosti Ústřední dogma molekulárn rní biologie Struktura DNA a RNA Ústřední dogma molekulárn rní genetiky - vztah mezi nukleovými kyselinami a proteiny proteosyntéza replikace

Více

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Téma bakalářské práce: Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Nové odvětví molekulární biologie se zabývá RNA molekulami, které se nepřekládají do proteinů, ale slouží

Více

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 Obsah soupravy a její skladování Tato souprava pro reverzní transkripci obsahuje reagencie potřebné k provedení reverzní transkripce (RT)

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

Polymerázová řetězová reakce. Základní technika molekulární diagnostiky.

Polymerázová řetězová reakce. Základní technika molekulární diagnostiky. Polymerázová řetězová reakce Základní technika molekulární diagnostiky. Kdo za to může? Kary Mullis 1983 Nobelova cena 1993 Princip PCR Polymerázová řetězová reakce (polymerase chain reaction PCR) umožňuje

Více

Lekce z analýz genových expresních profilů u MM a návrh panelu genů pro ČR. Mgr. Silvie Dudová

Lekce z analýz genových expresních profilů u MM a návrh panelu genů pro ČR. Mgr. Silvie Dudová Lekce z analýz genových expresních profilů u MM a návrh panelu genů pro ČR Mgr. Silvie Dudová Centrum základního výzkumu pro monoklonální gamapatie a mnohočetný myelom, ILBIT LF MU Brno Laboratoř experimentální

Více

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU Podstata prezentace antigenu (MHC restrikce) byla objevena v roce 1974 V současnosti je zřejmé, že to je jeden z klíčových

Více

Centrální dogma molekulární biologie

Centrální dogma molekulární biologie řípravný kurz LF MU 2011/12 Centrální dogma molekulární biologie Nukleové kyseliny 1865 zákony dědičnosti (Johann Gregor Mendel) 1869 objev nukleových kyselin (Miescher) 1944 genetická informace v nukleových

Více

Nukleové kyseliny. Nukleové kyseliny. Genetická informace. Gen a genom. Složení nukleových kyselin. Centrální dogma molekulární biologie

Nukleové kyseliny. Nukleové kyseliny. Genetická informace. Gen a genom. Složení nukleových kyselin. Centrální dogma molekulární biologie Centrální dogma molekulární biologie ukleové kyseliny 1865 zákony dědičnosti (Johann Gregor Transkripce D R Translace rotein Mendel) Replikace 1869 objev nukleových kyselin (Miescher) 1944 nukleové kyseliny

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Na rozdíl od genomiky se funkční genomika zaměřuje na dynamické procesy, jako je transkripce, translace, interakce protein - protein.

Na rozdíl od genomiky se funkční genomika zaměřuje na dynamické procesy, jako je transkripce, translace, interakce protein - protein. FUNKČNÍ GENOMIKA Co to je: Oblast molekulární biologie která se snaží o zpřístupnění a využití ohromného množství dat z genomových projektů. Snaží se popsat geny, a proteiny, jejich funkce a interakce.

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk

Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Přírodovědecká fakulta Ústav experimentální biologie Oddělení genetiky a molekulární biologie Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk

Více

6. Nukleové kyseliny

6. Nukleové kyseliny 6. ukleové kyseliny ukleové kyseliny jsou spolu s proteiny základní a nezbytnou složkou živé hmoty. lavní jejich funkce je uchování genetické informace a její přenos do dceřinné buňky. ukleové kyseliny

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO HER2 DNA QUANTIFICATION KIT

NÁVOD K POUŽITÍ PRO HER2 DNA QUANTIFICATION KIT IČ: 80 DIČ: CZ80 sales@intellmed.eu NÁVOD K POUŽITÍ PRO HER DNA QUANTIFICATION KIT IČ: 80 DIČ: CZ80 sales@intellmed.eu OBSAH Návod k použití pro HER DNA QUANTIFICATION KIT.... Úvod.... Označení.... Rozsah

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ REGULACE APOPTÓZY 1 VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ Příklad: Regulace apoptózy: protein p53 je klíčová molekula regulace buněčného cyklu a regulace apoptózy Onemocnění: více než polovina (70-75%) nádorů

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Identifikace a charakterizace metalothioneinu v nádorových buňkách pomocí MALDI-TOF/TOF hmotnostní spektrometrie

Identifikace a charakterizace metalothioneinu v nádorových buňkách pomocí MALDI-TOF/TOF hmotnostní spektrometrie Identifikace a charakterizace metalothioneinu v nádorových buňkách pomocí MALDI-TOF/TOF hmotnostní spektrometrie 14.6.2013 MSc. Miguel Ángel Merlos Rodrigo Ústav chemie a biochemie, Agronomická fakulta,

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII Plíšková L., Hrochová K., Kutová R. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové PREANALYTICKÁ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Struktura a funkce biomakromolekul KBC/BPOL

Struktura a funkce biomakromolekul KBC/BPOL Struktura a funkce biomakromolekul KBC/BPOL 2. Posttranslační modifikace a skládání proteinů Ivo Frébort Biosyntéza proteinů Kovalentní modifikace proteinů Modifikace proteinu může nastat předtím než je

Více

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Srovnal J. 1, Cincibuch J. 2, Cwierkta K. 2, Melichar B. 2, Aujeský R. 3, Vrba R.

Více

6. Kde v DNA nalézáme rozdíly, zodpovědné za obrovskou diverzitu života?

6. Kde v DNA nalézáme rozdíly, zodpovědné za obrovskou diverzitu života? 6. Kde v DNA nalézáme rozdíly, zodpovědné za obrovskou diverzitu života? Pamatujete na to, co se objevilo v pracích Charlese Darwina a Alfreda Wallace ohledně vývoje druhů? Aby mohl mechanismus přírodního

Více

Exprese genetické informace

Exprese genetické informace Exprese genetické informace Stavební kameny nukleových kyselin Nukleotidy = báze + cukr + fosfát BÁZE FOSFÁT Nukleosid = báze + cukr CUKR Báze Cyklické sloučeniny obsahující dusík puriny nebo pyrimidiny

Více

Metabolismus bílkovin. Václav Pelouch

Metabolismus bílkovin. Václav Pelouch ZÁKLADY OBECNÉ A KLINICKÉ BIOCHEMIE 2004 Metabolismus bílkovin Václav Pelouch kapitola ve skriptech - 3.2 Výživa Vyvážená strava člověka musí obsahovat: cukry (50 55 %) tuky (30 %) bílkoviny (15 20 %)

Více

Zdravotní deník pro sledování léčby

Zdravotní deník pro sledování léčby Zdravotní deník pro sledování léčby Péče o muže s rakovinou prostaty Proč bych měl být sledován pravidelně? Lékaři mi nedávno zjistili rakovinu prostaty, se kterou se budu dlouhodobě léčit. Můj lékař zvolil

Více

Vakcíny z nádorových buněk

Vakcíny z nádorových buněk Protinádorové terapeutické vakcíny Vakcíny z nádorových buněk V. Vonka, ÚHKT, Praha Výhody vakcín z nádorových buněk 1.Nabízejí imunitnímu systému pacienta celé spektrum nádorových antigenů. 2. Jejich

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

Genetická kontrola prenatáln. lního vývoje

Genetická kontrola prenatáln. lního vývoje Genetická kontrola prenatáln lního vývoje Stádia prenatáln lního vývoje Preembryonální stádium do 6. dne po oplození zygota až blastocysta polární organizace cytoplasmatických struktur zygoty Embryonální

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP na gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře Pavla Trčková, kabinet Biologie, GPdC Tábor Co je fluorescence Fluorescence je jev spočívající v tom, že některé látky (fluorofory) po

Více

Těsně před infarktem. Jak předpovědět infarkt pomocí informatických metod. Jan Kalina, Marie Tomečková

Těsně před infarktem. Jak předpovědět infarkt pomocí informatických metod. Jan Kalina, Marie Tomečková Těsně před infarktem Jak předpovědět infarkt pomocí informatických metod Jan Kalina, Marie Tomečková Program, osnova sdělení 13,30 Úvod 13,35 Stručně o ateroskleróze 14,15 Měření genových expresí 14,00

Více

Dědičnost pohlaví Genetické principy základních způsobů rozmnožování

Dědičnost pohlaví Genetické principy základních způsobů rozmnožování Dědičnost pohlaví Vznik pohlaví (pohlavnost), tj. komplexu znaků, vlastností a funkcí, které vymezují exteriérové i funkční diference mezi příslušníky téhož druhu, je výsledkem velmi komplikované série

Více

ONKOGENETIKA. Spojuje: - lékařskou genetiku. - buněčnou biologii. - molekulární biologii. - cytogenetiku. - virologii

ONKOGENETIKA. Spojuje: - lékařskou genetiku. - buněčnou biologii. - molekulární biologii. - cytogenetiku. - virologii ONKOGENETIKA Spojuje: - lékařskou genetiku - buněčnou biologii - molekulární biologii - cytogenetiku - virologii Důležitost spolupráce různých specialistů při detekci hereditárních forem nádorů - (onkologů,internistů,chirurgů,kožních

Více

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH Michaela Nesvadbová Význam identifikace živočišných druhů v krmivu a potravinách povinností každého výrobce je řádně a pravdivě označit

Více

Buněčné jádro a viry

Buněčné jádro a viry Buněčné jádro a viry Struktura virionu Obal kapsida strukturni proteiny povrchove glykoproteiny interakce s receptorem na povrchu buňky uvnitř nukleocore (ribo )nukleova kyselina, virove proteiny Lokalizace

Více

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Centrum nádorové cytogenetiky Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze Klinický význam cytogenetických

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MBIO1/Molekulární biologie 1 Tento projekt je spolufinancován

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Translace, techniky práce s DNA

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Translace, techniky práce s DNA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Translace, techniky práce s DNA Translace překlad z jazyka nukleotidů do jazyka aminokyselin dá se rozdělit na 5 kroků aktivace aminokyslin

Více

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ KATEDRA BIOLOGIE A EKOLOGIE BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Experimentální Systematická Aplikovaná (prezenční, kombinovaná) Jednooborová Dvouoborová KATEDRA BIOLOGIE

Více

Regulace metabolizmu lipidů

Regulace metabolizmu lipidů Regulace metabolizmu lipidů Principy regulace A) krátkodobé (odpověď s - min): Dostupnost substrátu Alosterické interakce Kovalentní modifikace (fosforylace/defosforylace) B) Dlouhodobé (odpověď hod -

Více

Genetický polymorfismus

Genetický polymorfismus Genetický polymorfismus Za geneticky polymorfní je považován znak s nejméně dvěma geneticky podmíněnými variantami v jedné populaci, které se nachází v takových frekvencích, že i zřídkavá má frekvenci

Více

Molekulární mechanismy diferenciace a programované buněčné smrti - vztah k patologickým procesům buněk. Aleš Hampl

Molekulární mechanismy diferenciace a programované buněčné smrti - vztah k patologickým procesům buněk. Aleš Hampl Molekulární mechanismy diferenciace a programované buněčné smrti - vztah k patologickým procesům buněk Aleš Hampl Tkáně Orgány Živé buňky, které plní různé funkce (podpora struktury, přijímání živin, lokomoce,

Více

Energetický metabolizmus buňky

Energetický metabolizmus buňky Energetický metabolizmus buňky Buňky vyžadují neustálý přísun energie pro tvorbu a udržování biologického pořádku (život). Tato energie pochází z energie chemických vazeb v molekulách potravy (energie

Více

Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE

Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE Ing. Eva Herkommerová, PhD. prim. MUDr. Hana Mrázková Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Most 1. Oddělení laboratorního komplementu

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

Magnetické částice, izolace a detekce chřipky (hemaglutininu)

Magnetické částice, izolace a detekce chřipky (hemaglutininu) Název: Magnetické částice, izolace a detekce chřipky (hemaglutininu) Školitel: Ludmila Krejčová, MVDr. Datum: 7.11. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra excelentního

Více

Abiotický stres - sucho

Abiotický stres - sucho FYZIOLOGIE STRESU Typy stresů Abiotický (vliv vnějších podmínek) sucho, zamokření, zasolení půd, kontaminace prostředí toxickými látkami, chlad, mráz, vysoké teploty... Biotický (způsobený jiným druhem

Více

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín 1 Imalab s.r.o. Zlín 2 Beckman Coulter ČR, a Imunoanalytická laboratoř,

Více

Dědičnost vázaná na X chromosom

Dědičnost vázaná na X chromosom 12 Dědičnost vázaná na X chromosom EuroGentest - Volně přístupné webové stránky s informacemi o genetickém vyšetření (v angličtině). www.eurogentest.org Orphanet - Volně přístupné webové stránky s informacemi

Více

1. Metodika. Protokol č. F1-4 Metodika: Srovnávací analýza efektivity přípravy rekombinantního proteinu ve fermentoru

1. Metodika. Protokol č. F1-4 Metodika: Srovnávací analýza efektivity přípravy rekombinantního proteinu ve fermentoru Protokol č.: F1-4 Datum: 20.12.2010 Metodika: analýza efektivity přípravy výběr z výsledků ze zkušebních provozů výroby antigenů. Vypracoval: Ing. Václav Filištein, Mgr. Tereza Chrudimská, Spolupracující

Více

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice nízce agresivní lymfoproliferativní onemocnění základem je proliferace a akumulace klonálních maligně transformovaných vyzrálých B lymfocytů

Více

POLYMERÁZOVÁ ŘETĚZOVÁ REAKCE (PCR)

POLYMERÁZOVÁ ŘETĚZOVÁ REAKCE (PCR) POLYMERÁZOVÁ ŘETĚZOVÁ REAKCE (PCR) Polymerázová řetězová reakce (PCR, z anglického Polymerase Chain Reaction) je metoda rychlého zmnožení (amplifikace) vybraného úseku DNA. Množený (amplifikovaný) úsek

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

NUKLEOVÉ KYSELINY. Složení nukleových kyselin. Typy nukleových kyselin:

NUKLEOVÉ KYSELINY. Složení nukleových kyselin. Typy nukleových kyselin: NUKLEOVÉ KYSELINY Deoxyribonukleová kyselina (DNA, odvozeno z anglického názvu deoxyribonucleic acid) Ribonukleová kyselina (RNA, odvozeno z anglického názvu ribonucleic acid) Definice a zařazení: Nukleové

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

Co znamená aktivní sledování?

Co znamená aktivní sledování? Aktivní sledování Tento základní přehled je určen pro muže, kteří chtějí získat podrobnější informace o přístupu k léčbě rakoviny prostaty, jenž se nazývá aktivní sledování. Tyto informace mohou být užitečné

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Ústav experimentální medicíny AV ČR úspěšně rozšířil přístrojové vybavení pro vědce z peněz evropských fondů

Ústav experimentální medicíny AV ČR úspěšně rozšířil přístrojové vybavení pro vědce z peněz evropských fondů Ústav experimentální medicíny AV ČR úspěšně rozšířil přístrojové vybavení pro vědce z peněz evropských fondů Ústav úspěšně dokončil realizaci dvou investičních projektů s využitím prostředků z Operačního

Více

Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie

Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie IZOLACE GENOMOVÉ DNA Deoxyribonukleová kyselina (DNA) představuje základní genetický materiál většiny

Více

-dědičnost= schopnost rodičů předat vlastnosti v podobě vloh potomkům

-dědičnost= schopnost rodičů předat vlastnosti v podobě vloh potomkům Otázka: Molekulární základy dědičnosti Předmět: Biologie Přidal(a): KatkaS GENETIKA =dědičnost, proměnlivost organismu -dědičnost= schopnost rodičů předat vlastnosti v podobě vloh potomkům -umožní zachovat

Více

Modul IB. Histochemie. CBO Odd. histologie a embryologie. MUDr. Martin Špaček

Modul IB. Histochemie. CBO Odd. histologie a embryologie. MUDr. Martin Špaček Modul IB Histochemie CBO Odd. histologie a embryologie MUDr. Martin Špaček Histochemie Histologická metoda užívaná k průkazu různých látek přímo v tkáních a buňkách Histochemie Katalytická histochemie

Více

Izolace, separace a detekce proteinů a nukleových kyselin a jejich význam VOJTĚCH ADAM

Izolace, separace a detekce proteinů a nukleových kyselin a jejich význam VOJTĚCH ADAM Izolace, separace a detekce proteinů a nukleových kyselin a jejich význam VOJTĚCH ADAM Životní prostředí Obranné mechanismy Rostlinná buňka Živočišná buňka 2GS - M M GSH VAKUOLA GSH GSH *Aktivace* PC -

Více

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru Informace o výrobku Informace o ostatních produktech jsou dostupné na www.demeditec.com Návod k použití CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

tky proti annexinu V Protilátky u trombofilních stavů u opakovaných těhotenských ztrát 2003 By Default! Slide 1

tky proti annexinu V Protilátky u trombofilních stavů u opakovaných těhotenských ztrát 2003 By Default! Slide 1 Slide 1 Protilátky tky proti annexinu V u systémových onemocnění pojiva u trombofilních stavů u opakovaných těhotenských ztrát VFN 24.4.2007 Slide 2 ANNEXINY Annexiny jsou proteiny, společnou vlastností

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

Aspartátaminotransferáza (AST)

Aspartátaminotransferáza (AST) 1 Aspartátaminotransferáza (AST) AST je buněčný enzym přítomný v řadě tkání, jako jsou srdce, kosterní svaly, ledviny, mozek, játra, pankreas či erytrocyty. Vyskytuje se ve dvou izoformách, cytoplazmatické

Více

Proteiny Genová exprese. 2013 Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.

Proteiny Genová exprese. 2013 Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D. Proteiny Genová exprese 2013 Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D. Bílkoviny (proteiny), 15% 1g = 17 kj Monomer = aminokyseliny aminová skupina karboxylová skupina α -uhlík postranní řetězec Znát obecný vzorec

Více

http://www.accessexcellence.org/ab/gg/chromosome.html

http://www.accessexcellence.org/ab/gg/chromosome.html 3. cvičení Buněčný cyklus Mitóza Modifikace mitózy 1 DNA, chromosom genetická informace organismu chromosom = strukturní podoba DNA během dělení (mitózy) řetězec DNA (chromonema) histony další enzymatické

Více

Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty

Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty J.Berkovcová, M.Dziechciarková, M.Staňková, A.Janošťáková, D.Dvořáková, M.Hajdúch Laboratoř

Více

Hmotnostní detekce biologicky významných sloučenin pro biotechnologie část 3 - Provedení štěpení proteinů a následné analýzy,

Hmotnostní detekce biologicky významných sloučenin pro biotechnologie část 3 - Provedení štěpení proteinů a následné analýzy, Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Hmotnostní detekce biologicky významných sloučenin pro biotechnologie část 3 - Provedení štěpení proteinů a následné analýzy, vyhodnocení výsledků, diskuse Anotace

Více

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Dle čl. 7 odst. 2 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských

Více