MiRNA a její význam v nádorové diagnostice. Kristýna Hudcová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MiRNA a její význam v nádorové diagnostice. Kristýna Hudcová"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie MiRNA a její význam v nádorové diagnostice Bakalářská práce Kristýna Hudcová Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Michal Masařík, Ph.D. BRNO 2011

2 Bibliografický záznam: Autor: Název práce: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí práce: Kristýna Hudcová Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Ústav biochemie MiRNA a její význam v nádorové diagnostice Biochemie Biochemie RNDr. Michal Masařík, Ph.D. Rok obhajoby: 2011 Klíčová slova: MiRNA, karcinom prostaty, diagnostika nádorů, metalothionein 2

3 Bibliographic entry: Author: Title of thesis: Degree programe: Field of study: Supervisor: Kristýna Hudcová Faculty of Science, Masaryk University Department of Biochemistry MiRNA and its consequence with diagnostic of tumor diseases Biochemistry Biochemistry RNDr. Michal Masařík, Ph.D. Year of defence: 2011 Keywords: MiRNA, prostate cancer, diagnostic of carcinoma, methallothionein 3

4 Poděkování: Ráda bych poděkovala vedoucímu své práce RNDr. Michalovi Masaříkovi, Ph.D., za odborné vedení, cenné připomínky a vytvoření příjemného pracovního prostředí. Dále děkuji Mgr. Mariánovi Hlavnovi za užitečné rady, čas a trpělivost, kterou mi věnoval při řešení praktické části práce. V neposlední řadě děkuji svým rodičům za veškerou podporu a vytvoření zázemí, bez kterého bych nemohla své bakalářské práci věnovat tolik úsilí. 4

5 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na téma MiRNA v nádorové diagnostice vypracovala samostatně pod vedením RNDr. Michala Masaříka, Ph.D., s použitím citovaných pramenů uvedených v seznamu literatury na konci práce. V Brně. 5. Kristýna Hudcová

6 Obsah Obsah... 6 Úvod... 8 Seznam použitých zkratek MikroRNA Historie mirna RNA interference Biogeneze mirna Primární transkript Drosha Exportin 5 komplex Dicer RISC Funkce mirna MiRNA a onkogeneze SiRNA Prostata Anatomie prostaty Funkce prostaty Karcinom prostaty MiRNA a karcinom prostaty Biomarkery nádoru prostaty MiRNA v séru PSA α-methylacyl-coa racemáza Metalothionein Způsoby diagnostiky karcinomu prostaty Základní rozdělení čtyř stádií rakoviny prostaty Obecné označení rakoviny mezinárodním systémem TNM Gleasonův gradingový systém

7 2.7. Karcinom prostaty v závislosti na hormonálním působení Léčba Cíle práce Praktická část Aberace genů spojené s danými chromozomy (1,7,8,17) a nádorem prostaty Chromozomy 1, 7, 8, 17 a jejich některé geny asociované s karcinomem prostaty Exprese mirna v prostatických buňkách v závislosti na metalothioneinu Charakteristiky jednotlivých mirna Materiál Použité chemikálie Použité přístroje Metody Izolace a kontrola kvality RNA Reversní Transkripce Kvantitativní PCR v reálném čase Zpracování a analýza dat Výsledky Regulace Zinku pomocí MT Exprese MT1A a MT2A Koncentrace vyizolovaných RNA Koncentrace RNA z buněčných linií různých zinkových koncentrací Koncentrace vyizolovaných krátkých úseků RNA ze vzorků sér: Srovnání hladin exprese mirna u jednotlivých zinkových koncentrací Exprese mirna ze sér Diskuze Závěr Souhrn Summary

8 Úvod Dle posledních vědeckých údajů je v součastné době vysoký nárůst nádorového onemocnění měkkých tkání, kam se vedle varlat, tlustého střeva a plic řadí také prostata. V Evropě je karcinom prostaty druhý nejčastější typ rakoviny a třetí nejčastější příčina úmrtí na maligní nádor u mužů. V České republice nádor prostaty zaujímá třetí pozici (10 %) ve výskytu nádoru u mužů (po karcinomu plic a tlustého střeva). Nejčastěji jsou jí postiženi muži staršího věku (kolem sedmdesáti let). Navzdory vysokému pokroku ve výzkumu karcinomu prostaty, nové diagnostice, prognostice i terapeutice, je stále zapotřebí včasnější detekce nemoci a výběr účinné léčby. V posledních letech se pohled odborníků studujících onkogenezi zaměřuje na mikrorna. Užití těchto biomolekul k diagnostickým, prognostickým i terapeutickým účelům bude mít pravděpodobně v budoucnu velký význam. 1 Bylo prokázáno, že jednořetězcové, nukleotidů dlouhé nekódující řetězce RNA zvané mikrorna, mají zásadní roli v regulaci genové exprese. Tyto nedávno objevené krátké úseky RNA otevřely zcela nový pohled ke studiu mechanismu regulace genové exprese a funkce. 2 Tato práce se zabývá objasněním exprese určitých mirna v prostatických buněčných liniích v závislosti na metalothioneinu, jakožto hlavního faktoru pro výběr jednotlivých mirna a je součástí grantového projektu GAČR 301/09/P436 a IGA MZ NS

9 Seznam použitých zkratek mirna / mir mikrorna pri-mirna primární mikrorna pre-mirna prekurzorová mirna mrna mediátorová RNA DGCR8 DiGeorge syndrome critical region gene 8 RNAi RNA Interference GTP guanosintrifosfát sirna small interfering RNA (malé interferující RNA) dsrna double-strand RNA (dvouvláknová RNA) ssrna single-strand RNA (jednovláknové RNA) FBS fetal bovine serum SNP single nucleotide polymorphism (jednonukleotidový polymorfismus) GDP guanosindifosfát ATP adenosintrifosfát RISC RNA induced silencing komplex (multiproteinový komplex asociovaný s mirna) 3 UTR 3 netranslatovaná oblast PSA prostatický specifický antigen AR androgenní receptor AMACR α-methylacyl-coa racemáza MT metalothionein MTF-1 metal-regulatory-transcription factor 1 (transkripční faktor ovlivňující regulaci kovů) MRE metal responsive element MT1A metalothionein 1A MT2A methalotihonein 2A DTH dihydrotestosteron q-pcr kvantitativní polymerázová řetězová reakce v reálném čase cdna komplementární DNA RT reversní transkripce 9

10 dntp RT-PCR FISH ISH CGH LOH deoxyribonukleotidtrifosfát PCR v reélném čase fluorescence in situ hybridisation (fluorescenční in situ hybridizace) in situ hybridization (hybridizace in situ) comparative genomic hybridization (komparativní genomická hybridizace) loss of heterozygosity (ztráta heterozygozyty) 10

11 1. MikroRNA MikroRNA (mirna) jsou krátké nekódující jednovláknové RNA o délce zhruba nukleotidů. Svými posttranskripčními ději se podílejí na mnoha důležitých biologických a patologických procesech jako je embryogeneze, diferenciace, proliferace, produkce cytokinů či apoptóza Historie mirna První mirna byly objeveny v laboratoři Victoria Ambrose u hlístice Caenorhabditis elegans roku 1993 týmem Leeho a jeho kolegů. 4 Ta úplně první byla pojmenována lin-4 a její zásadní funkcí je kontrola apoptózy. Následovala mirna let-7, která se také účastní na regulaci buněčného cyklu u Caenorhabditis elegans. Až v roce 2001 byl poprvé použit termín mikrorna v časopise Science ve článku Marianna-Lagos Quintana a Thomase Tuschla, kteří dokázali přítomnost mikrorna i v dalších organismech. 5 V součastné době známe více než 700 druhů různých savčích mirna, regulujících až několik tisíc genů. Odhadovaný počet genů kódujících mirna je 3-4 % z celkového genomu a tyto mirna regulují až 60 % všech genů. 6, RNA interference K objasnění tohoto důležitého molekulárního mechanismu přispěli v roce 1998 laureáti na Nobelovu cenu Fire a Mello, když zjistili, že dvouřetězcová RNA (dsrna) podléhá rozkladu a inhibuje genovou expresi. 8 Mechanismus účinku RNA interference (RNAi) spočívá v párování krátkého úseku RNA (mirna, sirna) s komplementárními úseky transkriptů specifických mrna a vytváření tak dvouřetězcových molekul, které mají za následek snížení své regulace. Interakci s proteinem uskutečňuje mirna buď rozštěpem specifického úseku mrna nebo jeho posttranskripční inhibicí. 9 Odhaduje se, že více než 90 % lidského genomu je regulováno tímto procesem, známým jako mirna-guided RNA silencing (umlčování RNA prostřednictvím mirna) Biogeneze mirna Produkce mirna (obr. 3) začíná transkripcí DNA v jádře RNA polymerázou II nebo RNA polymerázou III. Enzym Drosha v jádře stříhá primární mirna do vlásenkové struktury, která je odtud transportována do cytoplasmy a zde podléhá dalším regulačním dějům pomocí endonukleázy Dicer a komplexu RISC (RNA-induced silencing complex)

12 Primární transkript Většina hlavních lidských mirna je exprimována z intronů, nekódujících úseků genomu. 12 Intron o velikosti zhruba 400 nukleotidů je vystřižen z primárního transkriptu a transkripcí RNA polymerázou II se z něj stává primární mirna (pri-mirna). 13,14 Takto vzniklá pri-mirna obsahuje polyadenylovaný 3 konec a čepičku (CAP) na 5 konci, podobně jako ostatní transkripty. 15 Pokud je ovšem transkripce provedena RNA polymerázou III, tak je přítomna repetitivní sekvence Alu Drosha Po transkripci je pri-mirna rozpoznána proteinovým komplexem, který je složený z enzymu Drosha a proteinu DGCR8, také známým jako Pasha, který následně formuje pri-mirna do struktury vlásenky. Snížená produkce obou složek tohoto komplexu způsobená RNAi má za následek úbytek mirna. Jsou tudíž pro biogenezi mirna esenciální. 17 Drosha je enzym z rodiny dvouvláknových RNA specifických RNáz III. Rodina obsahuje další dva enzymy, z nichž jeden je Dicer a třetí enzym se účastní pochodů úpravy mitochondriální rrna. Studie zaměřené na proteiny ovlivňující biogenezi mirna označují Droshu jako jadernou nukleázu, která zahajuje tento složitý proces biogeneze mirna. 18 Poprvé byl enzym Drosha popsán v procesu regulace genové exprese prostřednictvím RNAi. Pomocí svých dvou RNázových domén provede rozštěp obou vláken pri-mirna a dá vzniknout prekurzorové mirna (pre-mirna) s vlásenkovou strukturou o velikosti ~70 nukleotidů. Vzniklá vlásenka má na svém 3 konci přesah dva nukleotidy 19, který je důležitý pro pozdější nasednutí enzymu Dicer. DGCR8 (DiGeorge syndrome critical region gene 8) se nachází na 22. chromozomu, v regionu q11.2. Heterozygotní delece v genu pro DGCR8 vede k DiGeorgevovu syndromu. Tým Hana a spol. 20 navrhli nový model, jak může komplex Drosha-DGCR8 rozpoznat substrát. Poznatek založili na faktu, že Drosha je enzym, který může v buňce rozštěpit široké spektrum pri-mirna. Ve svém modelu rozčlenili pri-mirna do 4 částí (obr. 1): koncová klička (terminal loop), horní část (upper stem), spodní část (lower stem) a základní segment (basal stem). V biogenezi mirna figuruje DGCR8 jako templát pro správnou tvorbu primirna, který se vyskytuje zhruba 11 párů bází od základního segmentu. 12

13 Obr. 1: Rozdělení pri-mirna na 4 segmenty (zleva): základní segment, spodní část, horní část a koncová klička. Převzato z Han et al Exportin 5 komplex Pre-miRNA je transportována z jádra do cytoplazmy přes jaderné póry pomocí transportního komplexu Exportinu-5, který rozpoznává specifickou sekvenci vlásenky v přítomnosti GTP-vázajícího kofaktoru Ran. Na kofaktor je v inaktivní formě navázán GTP. Aby bylo docíleno aktivace Exportinu 5, je zapotřebí hydrolyzovat Ran-GTP komplex a rozštěpit tak makroergickou vazbu. Odštěpí se jedna molekula fosfátu a z Ran-GTP se stane Ran-GDP. Hydrolýzu zajišťuje enzym nacházející se v cytoplasmě Ran GTPáza Dicer Dicer je multidoménový ATP-dependentní enzym o hmotnosti 200 kda, řadící se do rodiny RNAs III. Byl objeven v roce 2001 na základě výzkumu S2 buněk Drosophila melanogaster. 17 Přítomnost Diceru v cytoplasmě je u savců nezbytná. Ve spolupráci s TRBP proteinem (trans-activator RNA binding protein) štěpí specificky dvoušroubovicovou RNA (dsrna) na dvouřetězcové fragmenty mirna o délce ~22 nukleotidů, později pojmenované jako sirna, které fungují jako efektor v průběhu RNAi. Dicer se skládá z pěti základních domén (obr.2). Na N-konci se nachází DExH RNA helikázová/atpázová doména. Funkce domény DUF283 doposud nebyla objasněna. Sousední doménou je PAZ a následují tři nejdůležitější domény RNáza IIIa, RNáza IIIb a dsrbd doména na C-konci. Tyto domény se podílejí na hydrolytickém štěpení fosfodiesterové vazby dsrna, ze kterého pak vznikají molekuly s dvounukleotidovým přesahem a hydroxylovou skupinou na 3 -konci a s fosfátovou skupinou na 5 -konci

14 Obr 2: Schéma domény multienzymového enzymu Dicer u H. sapiens (zleva): Největší helikázová doména je následována doménou DUF283 s neobjasněnou funkcí. Modře je vyznačena doména PAZ, za níž se nacházejí dvě Rnázové domény III (RIIIa a RIIIb). Enzym končí doménou dsrbd na C-konci. Převzato z Meister et al RISC RISC (RNA-induced silencing complex) je multiproteinový komplex, který na sebe váže nově vzniklý řetězec mirna. Druhý řetězec z mirna duplexu je ihned degradován. Aktivní mirna (může to být i sirna) se navazuje na mrna a interaguje na základě komplementarity bází mezi mirna a 3 UTR (3 -untranslated region) mrna. Komplex RISC má centrální část tvořenou proteiny z argonautové rodiny (Argonaute protein), přesněji proteinem Ago2, pro který je charakteristická jeho návaznost na domény PAZ a PIWI. Na PAZ doménu se váže dvounukleotidový přesah na 3 konci dsrna. PIWI doména plní funkci endoribonukleázy, štěpící fosfodiesterové vazby v cílové mrna. Připojuje se tedy na fosfát na 5 konci mirna. 24 Ago2 protein spolu s ostatními proteiny (Ago1-4 protein) ovládají štěpící aktivitu RISC Funkce mirna Míra homologie mezi mirna a 3 UTR mrna určuje další průběh vyjádření genetické informace ovlivňovaného genu. Zda bude translace potlačena, nebo bude celá buňka degradována. Při celkové komplementaritě RICS s mrna nastává degradace mrna, která však není u savců příliš běžná. 26 Degradace se děje pomocí procesů deadenylace, deccapingu a exonukleotickému štěpení mrna. 27 Jestliže ale komplementarita s mrna není úplná, nastává potlačení translace. Za stresových podmínek ovšem může mirna působit opačným efektem a způsobit tak zvýšenou translaci mrna. Tento stav nastává jen za určitých okolností díky složité kaskádě mechanismů, při které se určité sekvence ovlivňující funkci mirna transformují na translační aktivační signál a tím přispívají k celkovému zvýšení translace mrna. 28 Jedna mirna se může vázat na více mrna a mít tak zásadní dopad na buněčnou fyziologii. 14

15 Obr 3: Cesta biogeneze mirna. Endogenní mirna gen je transkribován RNA polymerázou II (III) do pri-mirna transkriptu. Pri-miRNA je komplexem Drosha/DGCR8 sestřihnuta do struktury vlásenky o délce okolo 70 nukleotidů nazývanou pre-mirna,která je exportována do cytoplasmy přenašečem Exportinem 5. Enzym dicer stříhá pre-mirna na vedoucí vlákno a vlákno určené k degradaci. Vedoucí vlákno se inkorporuje do komplexu RISC a vzniká aktivní mirna. Převzato z Winter et al MiRNA a onkogeneze MiRNA hraje důležitou roli i v onkogenezi, pro kterou je charakteristické narušení běžných regulačních dějů jako je proliferace, diferenciace a apoptóza. Mnohé studie poukazují na to, že exprese mirna je v nádorové tkáni rozdílná oproti expresi v normální tkáni. 30 Z tohoto pohledu můžeme mirna klasifikovat jako onkogeny, či nádorové supresory. Rozdělit mirna na onkogeny a nádorové supresory můžeme podle jejich cílové mrna. Onkogenní mirna jsou v nádorové tkáni zvýšené a umlčují tak translaci nádorových supresorů. 31 Zatímco nízké exprese mirna v nádorové tkáni značí, že se jedná o nádorové supresory, které svým působením umlčují translaci onkogenů. 32 Řada studií se zabývá jednotlivými mirna a pozorují jejich expresi v závislosti na případném dalším faktoru. Za mnohé jeden konkrétní příklad regulace proteinu c-myc. 15

16 C-Myc protein má vliv na aktivaci exprese šesti mirna umístěných na chromozomu 13. Změna regulace exprese či funkce genu c-myc (8q24) je jednou z nejčastěji se vyskytujících abnormalit ve zhoubných nádorech. E2F1 protein je transkripčním faktorem pro c-myc, který se podílí na regulaci buněčného cyklu a proliferaci buněk. E2F1 je negativně ovlivňován dvěmi mirna z již zmíněných šesti zkoumaných mirna. Jsou to mir-17-5p a mir-20a, inhibující translaci proteinu E2F1 v buňce, čímž při své zvýšené expresi působí jako negativní regulátory proteinu c-myc. 33 Asi 50 % genů pro mirna je lokalizováno ve zlomových oblastech či v oblastech chromozomů, které mají nějakou asociaci s nádorovou transformací SiRNA Molekuly sirna (small interfering RNA) byly poprvé zaznamenány v roce 1999 jako součást posttranskripčního umlčování genů v rostlinách. 35 O dva roky později byly představeny syntetické sirna jako možné mediátory při indukci RNAi. 36 Tento důležitý objev odstartoval výzkum pro využití sirna a RNAi v biomedicínských oborech. SiRNA vznikají štěpením dlouhých RNA, stejně jako tomu je u mirna pomocí RNázy Dicer. Ta dává vzniknout dvouvláknovým molekulám RNA o velikosti nukleotidů mající stejně jako u mirna přesah dvou bází na 3 konci. Po interakci sirna s komplexem RISC, který díky své helikázové aktivitě rozplete dvouvláknovou sirna, zůstane na RISC navázáno pouze jedno vlákno. Druhé vlákno (vedlejší) je pravděpodobně rozštěpeno pomocí enzymu Ago-2, který je obsažen v komplexu RISC. 37 Takto aktivovaný komplex sirna-risc může interagovat s komplementární mrna, kterou rozštěpí (zhruba uprostřed komplementárního úseku) svou nukleázovou aktivitou. Tím je mrna poškozena a buněčnými mechanismy degradována, čímž je následně potlačena exprese cílového genu. Potlačení genu je specifické, čehož se využívá pro umlčení exprese genu vnesením syntetické sirna do buňky. Díky sirna je umožněno zjistit, jakou mají různé geny funkci, použijí-li se sirna pro cílenou inaktivaci určitých genů. Mezi další významné aplikace patří využití molekul sirna v antivirové terapii Prostata Prostata je přídatná pohlavní žláza, tvořící alkalickou tekutinu, která je spolu s dalšími produkty varlat obsažena v ejakulátu a napomáhá tak správné funkci spermií. 16

17 2.1. Anatomie prostaty Prostata je umístěna mezi stydkou kostí a konečníkem, kde obepíná močovou trubici pod močovým měchýřem. Zdravá prostata váží zhruba 20 gramů. 39 Prostata se dělí dle McNeala 40 (užívá se pro urologickou praxi) na 3 zóny (obr. 4): I. Centrální zóna zaujímající zhruba 25 % objemu žlázy, tvořena z epitelu sinus urogenitalis a z Wolffova vývodu. Vzniká tu 25 % karcinomů prostaty II. Periferní zóna tvořící zhruba 65 % objemu celé žlázy je tvořena epitelem pocházejícího z entodermového epitelu sinus urogenitalis a vzniká tu největší procento (až 70 %) karcinomů prostaty, ventrálně je periferní zóna přerušena fibromuskulárním stromatem III. Přechodná (tranzitorní) oblast vytváří jen 5 % žlázy, ve starším věku je u mužů příčinou vzniku benigní hyperplazie prostaty Obr. 4: Rozdělení prostaty na 3 zóny: Centrální, transitorní a periferní přerušena fibromuskulárním stromatem. Převzato z Baylor College of Medicine Funkce prostaty Jako přídatná pohlavní žláza zajišťuje prostata tvorbu sekretu o ph 6,4, který je zhruba třetinovou součástí ejakulátu. Obsahuje mnoho složek, které napomáhají při přenosu, stabilitě a funkci ejakulátu, jako jsou např. proteázy, spermin, spermidin, prostaglandiny a imunoglobuliny. Zajišťuje také tvorbu prostatického specifického antigenu, který slouží jako nádorový marker. 17

18 Funkce prostaty je závislá na androgenech, především testosteronu, bez kterých žláza časem ztrácí svou funkci, zbytňují malé žlázky a může docházet k benigní hyperplazii prostaty Karcinom prostaty Karcinom prostaty zaujímá přední místa ve výskytu mezi nádorovými onemocněními. V Evropě je druhým nejčastějším typem maligního nádorového onemocnění a v České republice je na třetím místě. Nejčastěji jsou jí postiženi muži staršího věku (kolem sedmdesáti let). Její příznaky nejsou nijak zřetelné jako u ostatních karcinomů, ze začátku jsou velmi mírné a nenápadné. Příznaky indikující možnou přítomnost karcinomu prostaty (únik moči, nutnost častého močení, zpomalené močení, atd.) se projevují až je karcinom v pokročilém stádiu. Jeli toto nádorové onemocnění zachyceno včas, má pacient velmi dobrou prognózu. V pokročilejších stádiích primární nádor metastázuje a to nejčastěji do kostí. Přesná příčina výskytu tohoto onemocnění není objasněna, ale určité faktory tu jsou (strava, genetická výbava, atd.). Postatou tohoto typu nádorového onemocnění je maligní růst žlázových buněk, nacházející se obvykle uvnitř žláz, které produkují tekutinu tvořící většinu spermatu. Za určitých podmínek mohou tyto buňky začít nekontrolovatelně proliferovat a tím vzniká nádorová tkáň. Nádor svým růstem napadá okolní tkáň a prorůstá prostatu. Jestliže přeroste přes vnější pouzdro a tukový obal prostaty, může se rakovina rozšířit do sousedních tkání, jako jsou močový měchýř a semenné váčky. Dále se může část buněk z primárního nádoru uvolnit do krevního či lymfatického oběhu a metastázovat do celého těla MiRNA a karcinom prostaty Studiem mirna spojeným s nádorem prostaty se zabývá mnoho vědeckých týmů po celém světě. Zatím nebyla prokázaná výrazná role mirna spojená s nádorem prostaty, aby ji bylo možné použít jako prognostického markeru. Základním přístupem v této oblasti je zjistit nejčastěji exprimované mirna asociované s nádorem prostaty a ty pak použít jako markeru. Na obrázku č. 5 jsou zobrazeny potenciální mechanismy vedoucí k abnormálně exprimované mirna v neoplastické tkáni prostaty. Patří sem a) epigenetická modifikace, zvláště methylace DNA v blízkosti genu pro mirna, což inhibuje transkripci mirna genu, která snižuje pak její expresi; b) genomické přeskupení zahrnující ztrátu snížení exprese nebo přebytek zvýšení exprese mirna genu; c) SNP (single nucleotide polymorphism) jednonukleotidový polymorfismus v sekvenci pri-mirna inhibuje proces biogeneze 18 42, 43

19 snižováním afinity mezi Droshou a pri-mirna. Tento mechanismus zapříčiňuje snížení exprese; d) zvýšená regulace enzymu Diceru je dalším mechanismem vedoucím ke zvýšené produkci mirna; e) androgen-dependentní receptory (AR) zahrnují androgenně indukovanou vazbu receptoru na mir-21 promotor, který má za následek zvýšenou expresi mir-21. V nádorových prostatických buňkách může poškození DNA přes aktivaci proteinu p53 spustit overexpresi mir-34a/34c. 44, 45 Obr. 5: Mechanismy zapříčiňující zvýšenou či sníženou expresi mirna v prostatické tkáni. 1. epigenetická modifikace. 2. Genomické přeskupení 3. Jednonukleotidový polymorfismus (SNP). 4. Zvýšená regulace Diceru. 5. Androgen-dependentní receptory (AR): I. Androgeně indukovaná vazba. II. Aktivace p53 poškozením DNA. Převzato z Pang et al Biomarkery nádoru prostaty Hledání ideálního biomarkeru pro včasnou detekci nádorového onemocnění se dostalo do popředí onkologického výzkumu. U nádoru prostaty je jako základním biomarkerem používán prostatický specifický antigen (PSA), ale stále se hledá přesnější a senzitivnější marker, jakým může být např. volně cirkulující sérová mirna, zvýšená koncentrace 19

20 metalothioneinu a α-methylacyl-coa racemázy v neoplastické tkáni příp. v tělních tekutinách. Charakteristiku ideálního biomarkeru shrnuje schéma na obr. 6. Výrazně zvýšená exprese v příslušné nemocné tkáni Prokazatelně korelující s daným vývojovým stádiem nemoci Ideální Biomarker Ekonomický a rychle detekovatelný Lehce kvantifikovatelný v přístupných biologických tekutinách Obr. 6: Charakteristiky ideálního biomarkeru. Převzato a upraveno dle Chikezie et al MiRNA v séru Použití mirna jako biomarkeru má své výhody, jakými je její snadná neinvazivní dostupnost, detekovatelnost přímo ze séra, rezistence vůči působení RNázy A a stabilita. V publikacích, které se věnují stabilitě mirna bylo sérum podrobeno vysoce extrémním podmínkám jako je např. var, extrémní snížení (ph=1), nebo naopak zvýšení (ph=13) ph, nebo dlouhodobému uchování a několik po sobě jdoucích cyklů zmrazení a tání. 46 Proč se i při takovýchto podmínkách mirna nedegradovala, když by se většina RNA již rozpadla se pokusil vysvětlit Hefnawy et al. Sérová mirna je pravděpodobně chráněná před degradací zapouzdřením pomocí komplexů, které tvoří s lipidy či lipoproteiny. 47 Tyto komplexy se nazývají exosomy. Exosomy jsou vezikuly o velikosti nm, produkované širokým spektrem zdravých i nádorových buněk. Obsahují dva typy funkční RNA: mrna a microrna, zvané esrna (exosomal shuttle). Transfer exosomů je novým a zatím ne zcela objasněným mechanismem genetické výměny informací mezi buňkami. Mohou se vázat na buňky 20

21 prostřednictvím interakce receptor-ligand, podobně jako je tomu u komunikace dvou buněk. 48 Exosomy jsou také součástí moči a často nesou genetickou složku, která pochází přímo z nádorové tkáně. Ačkoliv jsou exosomy ve vzorcích moči přítomny v různých koncentracích, čímž je jejich analýza náročnější, slibují své využití v diagnostice onemocnění ledvin a prostaty. 49 Nicméně pro použití cirkulující mirna jako diagnostického markeru je zapotřebí lépe porozumět mechanismům, pomocí kterých je mirna uvolňována do krevního řečiště. V některých organismech jako je C. elegans a D. melanogaster se malé RNA mohou šířit z buňky do buňky. Pro mirna zůstávají sekreční a inkorporační mechanismy zatím neobjasněné. 50 Exprese mirna-141 v sérech pacientů V séru pacientů s karcinomem prostaty je MiR-141 prokazatelně zvýšená, jak ukazuje graf na obrázku č Stejně tomu tak je i u pacientů s kolorektálním karcinomem. 52 Je proto braná zatím jako nejslibnější biomarker do budoucna. Obr. 7: srovnání sérové MiR-141 mezi zdravou kontrolou a nemocnými pacienty s metastázy. Převzato z Mitchell et al PSA Sérová hladina PSA je zatím považovaná jako nejspolehlivější marker v diagnostice časného stadia karcinomu prostaty,. PSA je glykoprotein složený z 237 aminokyselin o molekulové hmotnosti 34 kda kódovaný genem uloženým na 19. chromozomu. Enzym je primárně produkován dukty a aciny v epiteliálních buňkách prostaty, dále pak periuretrálními žlázkami. Řadí se mezi kallikreiny a podílí se na zkapalňování spermatu. Hladina PSA, vykazující korelaci s věkem pacienta a objemem prostaty, je ovlivňována řadou dalších faktorů, než jen karcinomem, protože je produkován zdravou i nádorovou tkání. Výskyt PSA je ve volné či vázané formě. Stanovení poměru volného PSA k celkovému výrazně zvyšuje specifitu vyšetření. Zvýšená hladina PSA je např. i u benigní hyperplazie prostaty či u 21

22 chronické prostatitidy. Tato skutečnost je velkou nevýhodou pro diagnostiku karcinomu prostaty pomocí PSA, protože ukazuje zvýšenou hladinu i u nenádorových onemocnění, čímž se snižuje specifičnost PSA jako nádorového markeru. Referenční hodnoty hladiny PSA jsou od 0 do 4 ng/ml. Převládá názor, že po překročení této hodnoty by měla následovat punkční biopsie prostaty při sonografické kontrole. Pravděpodobnostní výskyt karcinomu prostaty (CaP) ukazuje tabulka č. 1. Vztah hladiny PSA k věku pacienta ukazuje tabulka č. 2. Hladina PSA se užívá i při monitoringu léčby, pro zjištění, zda je léčba účinná a zda nedochází k relapsu onemocnění. 53 Tab. 1: Pravděpodobnost karcinomu prostaty v závislosti na sérových hodnotách PSA. Převzato z Tab. 2: Standardizace PSA k věku 54 Převzato z 54 PSA (ng/ml) % CaP PSA (ng/ml) Věk < , , , > 10 > , α-methylacyl-coa racemáza α-methylacyl-coa racemáza (AMACR) je mitochondriální enzym, který hraje důležitou roli v β-oxidaci mastných kyselin a derivátů mastných kyselin a je specifický pro adenokarcinom prostaty. 55 V nedávno publikované studii byla pozorována jeho zvýšená exprese v nádorové tkáni karcinomu prostaty, zatímco v benigní a normální epiteliální prostatické tkáni nebyla jeho exprese téměř patrná. 56 Mohl by proto sloužit jako důležitý nádorový marker. V současné době se používá především k odlišení adenokarcinomu prostaty od myoadenomatózní hyperplazie Metalothionein Metalothioneiny (MT) patří do rodiny nízkomolekulárních, intracelulárních proteinů s molekulovou hmotností mezi 6-10 kda. MT byly objeveny Margoshesem a Valleem v roce 1957 při izolaci z koňských ledvin. 57 Obsahují vysoký podíl aminokyseliny cysteinu (až třetina hmotnosti), zatímco aromatické aminokyseliny zcela chybí. Právě vysoký podíl cysteinu dává MT jeho charakteristické vlastnosti, jako je navázání esenciálních iontů kovů díky sulfhydrylovým 22

23 skupinám. Uspořádání cysteinů v MT je ve třech charakteristických sekvencích: cys-x-cys, cys-x-y-cys nebo cys-cys, kde x,y jsou aminokyseliny jiné než cystein. MT jsou rozděleny dle své primární struktury a dle organismu, ze kterého pocházejí do dvou tříd MT-I a MT-II. Savčí MT jsou zastoupeny třídou MT-I a jsou tvořeny 61 až 68 aminokyselinami. MT-I jsou rozdělené do čtyř isoforem ( MT-1, MT-2, MT-3 a MT-4). 58 Nejrozšířenější ve tkáních a nejlépe prostudované jsou formy MT-1 a MT-2. Isoforma MT-3 je charakteristická pro mozkovou tkáň. Nejméně prozkoumanou formou je MT-4. Všechny jsou kódovány rodinou genů lokalizovaných na lidském chromozomu 16q Z terciární struktury vyplývá, kolik iontů je MT schopen navázat na své sulfhydrylové skupiny cysteinů. MT je dvoudoménový protein, skládá se z domény α se třemi vazebnými místy a z domény β se čtyřmi místy pro navázání divalentních iontů. Vážou-li se monovalentní ionty, může jejich počet být až 12. Struktura MT-II, jakožto nejčastěji se vyskytujícího zástupce rodiny MT, je zobrazena na obrázku č Obr. 8: Struktura MT-2 proteinu zobrazuje dva klastry (C-konec u α-domény a N-konec u β-domény). Zahrnují 20 cysteinových zbytků s jejich atomy síry, které váží dvojmocné nebo jednomocné kationty (zde váží Zn). Domény jsou ohraničeny krátkým peptidem obsahující aminokyselinových zbytků. V doméně β mohou být navázány 3 dvojmocné nebo 6 jednomocných iontů, zatímco v doméně α jich může být navázáno 4 dvojmocné nebo 6 jednomocných. Převzato z Nielsen et al. 60 Regulace exprese je ovlivňována přítomností iontů kovů, které ji mohou indukovat. Další faktory indukující expresi MT jsou cytokiny, hormony a xenobiotika. Po navázání transkripčního faktoru MTF-1 (metal-regulatory-transcription factor 1) na regulační úsek DNA zvaný MRE (metal responsive element), ležící na promotoru genu pro MT, je zahájena 23

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIUDÁLNÍ CHOROBY MRD EGFR

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIUDÁLNÍ CHOROBY MRD EGFR Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIUDÁLNÍ CHOROBY MRD EGFR Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální choroby

Více

2. Z následujících tvrzení, týkajících se prokaryotické buňky, vyberte správné:

2. Z následujících tvrzení, týkajících se prokaryotické buňky, vyberte správné: Výběrové otázky: 1. Součástí všech prokaryotických buněk je: a) DNA, plazmidy b) plazmidy, mitochondrie c) plazmidy, ribozomy d) mitochondrie, endoplazmatické retikulum 2. Z následujících tvrzení, týkajících

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Izolace RNA. doc. RNDr. Jan Vondráček, PhD..

Izolace RNA. doc. RNDr. Jan Vondráček, PhD.. Izolace RNA doc. RNDr. Jan Vondráček, PhD.. Metodiky izolace RNA celková buněčná RNA ( total RNA) zahrnuje řadu typů RNA, které se mohou lišit svými fyzikálněchemickými vlastnostmi a tedy i nároky na jejich

Více

Základy molekulární biologie KBC/MBIOZ

Základy molekulární biologie KBC/MBIOZ Základy molekulární biologie KBC/MBIOZ Mária Čudejková 2. Transkripce genu a její regulace Transkripce genetické informace z DNA na RNA Transkripce dvou genů zachycená na snímku z elektronového mikroskopu.

Více

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Charakteristika testu: Set AMPLICOR HPV vyráběný firmou Roche je určený pro detekci vysoko-rizikových typů lidských

Více

Bílkoviny a rostlinná buňka

Bílkoviny a rostlinná buňka Bílkoviny a rostlinná buňka Bílkoviny Rostliny --- kontinuální diferenciace vytváření orgánů: - mitotická dělení -zvětšování buněk a tvorba buněčné stěny syntéza bílkovin --- fotosyntéza syntéza bílkovin

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

7. Regulace genové exprese, diferenciace buněk a epigenetika

7. Regulace genové exprese, diferenciace buněk a epigenetika 7. Regulace genové exprese, diferenciace buněk a epigenetika Aby mohl mnohobuněčný organismus efektivně fungovat, je třeba, aby se jednotlivé buňky specializovaly na určité funkce. Nový jedinec přitom

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

RNA interference (RNAi)

RNA interference (RNAi) Liběchov, 29. 11. 2013 RNA interference (RNAi) post-transkripční umlčení genové exprese přirozený mechanismus regulace genové exprese a genomové stability obranný antivirový mechanismus konzervovaný mechanismus

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY

BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY 1 VÝZNAM BUNĚČNÉ TRANSFORMACE V MEDICÍNĚ Příklad: Buněčná transformace: postupná kumulace genetických změn Nádorové onemocnění: kolorektální karcinom 2 3 BUNĚČNÁ TRANSFORMACE

Více

GENOTOXICITA A ZMĚNY V GENOVÉ EXPRESI

GENOTOXICITA A ZMĚNY V GENOVÉ EXPRESI GENOTOXICITA A ZMĚNY V GENOVÉ EXPRESI INDUKOVANÉ PŮSOBENÍM ORGANICKÝCH LÁTEK Z PRACHOVÝCH ČÁSTIC V OVZDUŠÍ Kateřina Hanzalová Oddělení genetické ekotoxikologie Ústav experimentální medicíny AV ČR v.v.i.

Více

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom (RBL) zhoubný nádor oka, pocházející z primitivních

Více

Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík. Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice

Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík. Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice Prrostata anatomie přehled zobrazovacích metod benigní léze hyperplazie, cysty maligní léze - karcinom Anatomie

Více

Monitorování hladiny metalothioneinu a thiolových sloučenin u biologických organismů vystavených působení kovových prvků a sloučenin

Monitorování hladiny metalothioneinu a thiolových sloučenin u biologických organismů vystavených působení kovových prvků a sloučenin Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Monitorování hladiny metalothioneinu a thiolových sloučenin u biologických organismů vystavených působení kovových prvků a sloučenin Ing. Kateřina Tmejová, Ph. D.,

Více

Exprese genetického kódu Centrální dogma molekulární biologie DNA RNA proteinu transkripce DNA mrna translace proteosyntéza

Exprese genetického kódu Centrální dogma molekulární biologie DNA RNA proteinu transkripce DNA mrna translace proteosyntéza Exprese genetického kódu Centrální dogma molekulární biologie - genetická informace v DNA -> RNA -> primárního řetězce proteinu 1) transkripce - přepis z DNA do mrna 2) translace - přeložení z kódu nukleových

Více

Molekulárně biologické a cytogenetické metody

Molekulárně biologické a cytogenetické metody Molekulárně biologické a cytogenetické metody Molekulárně biologickému vyšetření obvykle předchází na rozdíl od všech předcházejících izolace nukleových kyselin, což je ve většině případů DNA jako nositelka

Více

MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE. 2. Polymerázová řetězová reakce (PCR)

MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE. 2. Polymerázová řetězová reakce (PCR) MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE 2. Polymerázová řetězová reakce (PCR) Náplň praktik 1. Izolace DNA z buněk bukální sliznice - izolační kit MACHEREY-NAGEL 2. PCR polymerázová řetězová reakce (templát gdna) 3. Restrikční

Více

Izolace nukleových kyselin

Izolace nukleových kyselin Izolace nukleových kyselin Požadavky na izolaci nukleových kyselin V nativním stavu z přirozeného materiálu v dostatečném množství požadované čistotě. Nukleové kyseliny je třeba zbavit všech látek, které

Více

Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci. reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci. reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/ Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0088 Hybridizační metody v diagnostice Mgr. Gabriela Kořínková, Ph.D. Laboratoř molekulární

Více

MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII. Martina Nováková, VŠCHT Praha

MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII. Martina Nováková, VŠCHT Praha MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII Martina Nováková, VŠCHT Praha MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE V BIOREMEDIACÍCH enumerace FISH průtoková cytometrie klonování produktů PCR sekvenování

Více

DUM č. 10 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika

DUM č. 10 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika projekt GML Brno Docens DUM č. 10 v sadě 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika Autor: Martin Krejčí Datum: 26.06.2014 Ročník: 6AF, 6BF Anotace DUMu: Procesy následující bezprostředně po transkripci.

Více

Molekulárn. rní. biologie Struktura DNA a RNA

Molekulárn. rní. biologie Struktura DNA a RNA Molekulárn rní základy dědičnosti Ústřední dogma molekulárn rní biologie Struktura DNA a RNA Ústřední dogma molekulárn rní genetiky - vztah mezi nukleovými kyselinami a proteiny proteosyntéza replikace

Více

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně Obsah Předmluvy 1. Definice a historie oboru molekulární medicína 1.1. Historie molekulární medicíny 2. Základní principy molekulární biologie 2.1. Historie molekulární biologie 2.2. DNA a chromozomy 2.3.

Více

Struktura a funkce nukleových kyselin

Struktura a funkce nukleových kyselin Struktura a funkce nukleových kyselin ukleové kyseliny Deoxyribonukleová kyselina - DA - uchovává genetickou informaci Ribonukleová kyselina RA - genová exprese a biosyntéza proteinů Složení A stavební

Více

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63)

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63) ONKOLOGIE NÁZEV : PSA POUŽITÍ : kvantitativní stanovení celkového PSA (volného PSA i PSA v komplexu s alfa-1-antichymotrypsinem) v lidském séru. Společně s digitálním rektálním vyšetřením (DRE) se u mužů

Více

AUG STOP AAAA S S. eukaryontní gen v genomové DNA. promotor exon 1 exon 2 exon 3 exon 4. kódující oblast. introny

AUG STOP AAAA S S. eukaryontní gen v genomové DNA. promotor exon 1 exon 2 exon 3 exon 4. kódující oblast. introny eukaryontní gen v genomové DNA promotor exon 1 exon 2 exon 3 exon 4 kódující oblast introny primární transkript (hnrna, pre-mrna) postranskripční úpravy (vznik maturované mrna) syntéza čepičky AUG vyštěpení

Více

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 Obsah soupravy a její skladování Tato souprava pro reverzní transkripci obsahuje reagencie potřebné k provedení reverzní transkripce (RT)

Více

KAPUSTOVÁ MILOSLAVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

KAPUSTOVÁ MILOSLAVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC KAPUSTOVÁ MILOSLAVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC STUDIE KAPROS PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA PREVENCI VČASNÝ ZÁCHYT KARCINOMU PROSTATY Cíl studie získat urologicko - epidemiologická data mužské populace olomouckého

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

Hybridizace nukleových kyselin

Hybridizace nukleových kyselin Hybridizace nukleových kyselin Tvorba dvouřetězcových hybridů za dvou jednořetězcových a komplementárních molekul Založena na schopnosti denaturace a renaturace DNA. Denaturace DNA oddělení komplementárních

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA

RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA 1. Genotyp a jeho variabilita, mutace a rekombinace Specifická imunitní odpověď Prevence a časná diagnostika vrozených vad 2. Genotyp a prostředí Regulace buněčného

Více

Polymerázová řetězová reakce. Základní technika molekulární diagnostiky.

Polymerázová řetězová reakce. Základní technika molekulární diagnostiky. Polymerázová řetězová reakce Základní technika molekulární diagnostiky. Kdo za to může? Kary Mullis 1983 Nobelova cena 1993 Princip PCR Polymerázová řetězová reakce (polymerase chain reaction PCR) umožňuje

Více

Cytogenetika. chromosom jádro. telomera. centomera. telomera. buňka. histony. páry bazí. dvoušroubovice DNA

Cytogenetika. chromosom jádro. telomera. centomera. telomera. buňka. histony. páry bazí. dvoušroubovice DNA Cytogenetika telomera chromosom jádro centomera telomera buňka histony páry bazí dvoušroubovice DNA Typy chromosomů Karyotyp člověka 46 chromosomů 22 párů autosomů (1-22 od největšího po nejmenší) 1 pár

Více

Lekce z analýz genových expresních profilů u MM a návrh panelu genů pro ČR. Mgr. Silvie Dudová

Lekce z analýz genových expresních profilů u MM a návrh panelu genů pro ČR. Mgr. Silvie Dudová Lekce z analýz genových expresních profilů u MM a návrh panelu genů pro ČR Mgr. Silvie Dudová Centrum základního výzkumu pro monoklonální gamapatie a mnohočetný myelom, ILBIT LF MU Brno Laboratoř experimentální

Více

Diagnostika infekce Chlamydia trachomatis pomocí molekulárně genetické metody real time PCR nejen u pacientek z gynekologických zařízení

Diagnostika infekce Chlamydia trachomatis pomocí molekulárně genetické metody real time PCR nejen u pacientek z gynekologických zařízení Diagnostika infekce Chlamydia trachomatis pomocí molekulárně genetické metody real time PCR nejen u pacientek z gynekologických zařízení Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D. Synlab genetics s.r.o. Molekulární

Více

EPIGENETIKA reverzibilních změn funkce genů, Epigenetické faktory ovlivňují fenotyp bez změny genotypu. Epigenetická

EPIGENETIKA reverzibilních změn funkce genů, Epigenetické faktory ovlivňují fenotyp bez změny genotypu. Epigenetická EPIGENETIKA Epigenetika se zabývá studiem reverzibilních změn funkce genů, aniž by při tom došlo ke změnám v sekvenci jaderné DNA. Epigenetické faktory ovlivňují fenotyp bez změny genotypu. Epigenetická

Více

Výzkumné centrum genomiky a proteomiky. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

Výzkumné centrum genomiky a proteomiky. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Výzkumné centrum genomiky a proteomiky Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Systém pro sekvenování Systém pro čipovou analýzu Systém pro proteinovou analýzu Automatický sběrač buněk Systém pro sekvenování

Více

Column DNA Lego Kit UNIVERZÁLNÍ SOUPRAVY PRO RYCHLOU IZOLACI ČISTÉ DNA (Katalogové číslo D201 + D202)

Column DNA Lego Kit UNIVERZÁLNÍ SOUPRAVY PRO RYCHLOU IZOLACI ČISTÉ DNA (Katalogové číslo D201 + D202) Column DNA Lego Kit UNIVERZÁLNÍ SOUPRAVY PRO RYCHLOU IZOLACI ČISTÉ DNA (Katalogové číslo D201 + D202) Popis Column DNA Lego Kit je základ moderní stavebnicové (Lego) soupravy pro izolaci čisté DNA různého

Více

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Téma bakalářské práce: Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Nové odvětví molekulární biologie se zabývá RNA molekulami, které se nepřekládají do proteinů, ale slouží

Více

Molekulární podstata personalizované protinádorové léčby. Kopecký O. Lukešová Š.

Molekulární podstata personalizované protinádorové léčby. Kopecký O. Lukešová Š. Molekulární podstata personalizované protinádorové léčby Kopecký O. Lukešová Š. Ostrava 9.2.2017 Léčebné modality nádorových onemocnění: - chirurgická léčba (radikalita výkonu) - radioterapie - chemoterapie

Více

Translace (druhý krok genové exprese)

Translace (druhý krok genové exprese) Translace (druhý krok genové exprese) Od RN k proteinu Milada Roštejnská Helena Klímová 1 enetický kód trn minoacyl-trn-synthetasa Translace probíhá na ribosomech Iniciace translace Elongace translace

Více

Struktura a funkce biomakromolekul

Struktura a funkce biomakromolekul Struktura a funkce biomakromolekul KBC/BPOL 10. Struktury signálních komplexů Ivo Frébort Typy hormonů Steroidní hormony deriváty cholesterolu, regulují metabolismus, osmotickou rovnováhu, sexuální funkce

Více

Centrální dogma molekulární biologie

Centrální dogma molekulární biologie řípravný kurz LF MU 2011/12 Centrální dogma molekulární biologie Nukleové kyseliny 1865 zákony dědičnosti (Johann Gregor Mendel) 1869 objev nukleových kyselin (Miescher) 1944 genetická informace v nukleových

Více

Vytvořilo Oddělení lékařské genetiky FN Brno

Vytvořilo Oddělení lékařské genetiky FN Brno GONOSOMY GONOSOMY CHROMOSOMY X, Y Obr. 1 (Nussbaum, 2004) autosomy v chromosomovém páru homologní po celé délce chromosomů crossingover MEIÓZA Obr. 2 (Nussbaum, 2004) GONOSOMY CHROMOSOMY X, Y ODLIŠNOSTI

Více

Nukleové kyseliny. Nukleové kyseliny. Genetická informace. Gen a genom. Složení nukleových kyselin. Centrální dogma molekulární biologie

Nukleové kyseliny. Nukleové kyseliny. Genetická informace. Gen a genom. Složení nukleových kyselin. Centrální dogma molekulární biologie Centrální dogma molekulární biologie ukleové kyseliny 1865 zákony dědičnosti (Johann Gregor Transkripce D R Translace rotein Mendel) Replikace 1869 objev nukleových kyselin (Miescher) 1944 nukleové kyseliny

Více

Pohled do historie: Operace rakoviny prostaty

Pohled do historie: Operace rakoviny prostaty Press kit Pohled do historie: Operace rakoviny prostaty Pacientů s rakovinou prostaty každý rok přibývá 1 Podle statistických údajů je rakovina prostaty nejčastějším nádorovým onemocněním mužů v rozvinutých

Více

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU Podstata prezentace antigenu (MHC restrikce) byla objevena v roce 1974 V současnosti je zřejmé, že to je jeden z klíčových

Více

Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu

Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu Mgr. Veronika Kubaczková Babákova myelomová skupina ÚPF LF MU Pacientský seminář 11. května 2016, Brno Co jsou tekuté biopsie? Představují méně zatěžující vyšetření

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Vztah struktury a funkce nukleových kyselin. Replikace, transkripce

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Vztah struktury a funkce nukleových kyselin. Replikace, transkripce Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vztah struktury a funkce nukleových kyselin. Replikace, transkripce Nukleová kyselina gen základní jednotka informace v živých systémech,

Více

Na rozdíl od genomiky se funkční genomika zaměřuje na dynamické procesy, jako je transkripce, translace, interakce protein - protein.

Na rozdíl od genomiky se funkční genomika zaměřuje na dynamické procesy, jako je transkripce, translace, interakce protein - protein. FUNKČNÍ GENOMIKA Co to je: Oblast molekulární biologie která se snaží o zpřístupnění a využití ohromného množství dat z genomových projektů. Snaží se popsat geny, a proteiny, jejich funkce a interakce.

Více

Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk

Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Přírodovědecká fakulta Ústav experimentální biologie Oddělení genetiky a molekulární biologie Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk

Více

Tkáňový homogenizátor MagNA Lyser od společnosti Roche

Tkáňový homogenizátor MagNA Lyser od společnosti Roche Izolace RNA Pracovní postup Homogenizace: Pozn. Postup homogenizace platí pouze pro izolaci RNA z nativní tkáně, v případě izolace z buněčné suspenze je tento krok vynechán a začíná se přídavkem homogenizačního

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Seminář izolačních technologií

Seminář izolačních technologií Seminář izolačních technologií Zpracoval: Karel Bílek a Kateřina Svobodová Podpořeno FRVŠ 2385/2007 a 1305/2009 Úpravy a aktualizace: Pavla Chalupová ÚMFGZ MZLU v Brně 1 Lokalizace jaderné DNA 2 http://www.paternityexperts.com/basicgenetics.html

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

6. Nukleové kyseliny

6. Nukleové kyseliny 6. ukleové kyseliny ukleové kyseliny jsou spolu s proteiny základní a nezbytnou složkou živé hmoty. lavní jejich funkce je uchování genetické informace a její přenos do dceřinné buňky. ukleové kyseliny

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO HER2 DNA QUANTIFICATION KIT

NÁVOD K POUŽITÍ PRO HER2 DNA QUANTIFICATION KIT IČ: 80 DIČ: CZ80 sales@intellmed.eu NÁVOD K POUŽITÍ PRO HER DNA QUANTIFICATION KIT IČ: 80 DIČ: CZ80 sales@intellmed.eu OBSAH Návod k použití pro HER DNA QUANTIFICATION KIT.... Úvod.... Označení.... Rozsah

Více

REPLIKACE A REPARACE DNA

REPLIKACE A REPARACE DNA REPLIKACE A REPARACE DNA 1 VÝZNAM REPARACE DNA V MEDICÍNĚ Příklad: Reparace DNA: enzymy reparace nukleotidovou excizí Onemocnění: xeroderma pigmentosum 2 3 REPLIKACE A REPARACE DNA: Replikace DNA: 1. Podstata

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Buněčný cyklus. Replikace DNA a dělení buňky

Buněčný cyklus. Replikace DNA a dělení buňky Buněčný cyklus Replikace DNA a dělení buňky 2 Regulace buněčného dělení buněčný cyklus: buněčné dělení buněčný růst kontrola kvality potomstva (dceřinných buněk) bránípřenosu nekompletně zreplikovaných

Více

a) Primární struktura NK NUKLEOTIDY Monomerem NK jsou nukleotidy

a) Primární struktura NK NUKLEOTIDY Monomerem NK jsou nukleotidy 1 Nukleové kyseliny Nukleové kyseliny (NK) sice tvoří malé procento hmotnosti buňky ale významem v kódování genetické informace a její expresí zcela nezbytným typem biopolymeru všech živých soustav a)

Více

Identifikace a charakterizace metalothioneinu v nádorových buňkách pomocí MALDI-TOF/TOF hmotnostní spektrometrie

Identifikace a charakterizace metalothioneinu v nádorových buňkách pomocí MALDI-TOF/TOF hmotnostní spektrometrie Identifikace a charakterizace metalothioneinu v nádorových buňkách pomocí MALDI-TOF/TOF hmotnostní spektrometrie 14.6.2013 MSc. Miguel Ángel Merlos Rodrigo Ústav chemie a biochemie, Agronomická fakulta,

Více

IZOLACE, SEPARACE A DETEKCE PROTEINŮ I. Vlasta Němcová, Michael Jelínek, Jan Šrámek

IZOLACE, SEPARACE A DETEKCE PROTEINŮ I. Vlasta Němcová, Michael Jelínek, Jan Šrámek IZOLACE, SEPARACE A DETEKCE PROTEINŮ I Vlasta Němcová, Michael Jelínek, Jan Šrámek Studium aktinu, mikrofilamentární složky cytoskeletu pomocí dvou metod: detekce přímo v buňkách - fluorescenční barvení

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Léčba karcinomu prostaty. MUDr. Ondřej Havránek Ph.D. Urologické oddělení FNO

Léčba karcinomu prostaty. MUDr. Ondřej Havránek Ph.D. Urologické oddělení FNO Léčba karcinomu prostaty MUDr. Ondřej Havránek Ph.D. Urologické oddělení FNO Nádory prostaty Benigní benigní prostatická hyperplazie- problematika součástí jiné přednášky Karcinom prostaty (CaP) je nejčastější

Více

Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech

Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech Organismy se skládají z molekul rozličných látek Jednotlivé látky si organismus vytváří sám z jiných látek,

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Hana Křivánková Téma:

Více

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Srovnal J. 1, Cincibuch J. 2, Cwierkta K. 2, Melichar B. 2, Aujeský R. 3, Vrba R.

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Struktura a funkce biomakromolekul KBC/BPOL

Struktura a funkce biomakromolekul KBC/BPOL Struktura a funkce biomakromolekul KBC/BPOL 2. Posttranslační modifikace a skládání proteinů Ivo Frébort Biosyntéza proteinů Kovalentní modifikace proteinů Modifikace proteinu může nastat předtím než je

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ REGULACE APOPTÓZY 1 VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ Příklad: Regulace apoptózy: protein p53 je klíčová molekula regulace buněčného cyklu a regulace apoptózy Onemocnění: více než polovina (70-75%) nádorů

Více

Co mě může potkat při návratu onemocnění. Nové přístupy biologická léčba karcinomu prostaty. MUDr. Hana Študentová, Ph.D.

Co mě může potkat při návratu onemocnění. Nové přístupy biologická léčba karcinomu prostaty. MUDr. Hana Študentová, Ph.D. Co mě může potkat při návratu onemocnění. Nové přístupy biologická léčba karcinomu prostaty MUDr. Hana Študentová, Ph.D. Obsah Obecný úvod Androgenní signalizace Možnosti systémové léčby Závěr Koho se

Více

Vakcíny z nádorových buněk

Vakcíny z nádorových buněk Protinádorové terapeutické vakcíny Vakcíny z nádorových buněk V. Vonka, ÚHKT, Praha Výhody vakcín z nádorových buněk 1.Nabízejí imunitnímu systému pacienta celé spektrum nádorových antigenů. 2. Jejich

Více

Exprese genetické informace

Exprese genetické informace Exprese genetické informace Stavební kameny nukleových kyselin Nukleotidy = báze + cukr + fosfát BÁZE FOSFÁT Nukleosid = báze + cukr CUKR Báze Cyklické sloučeniny obsahující dusík puriny nebo pyrimidiny

Více

BUŇEČNÝ CYKLUS A JEHO KONTROLA

BUŇEČNÝ CYKLUS A JEHO KONTROLA BUŇEČNÝ CYKLUS A JEHO KONTROLA MITOSA - fáze: Profáze - kondensace chromosomů - 30 nm chromatine fibres vázané na matrix Rozpad Metafáze - párové ( sesterské ) chromatidy - vázané centromerou, seřazené

Více

6. Kde v DNA nalézáme rozdíly, zodpovědné za obrovskou diverzitu života?

6. Kde v DNA nalézáme rozdíly, zodpovědné za obrovskou diverzitu života? 6. Kde v DNA nalézáme rozdíly, zodpovědné za obrovskou diverzitu života? Pamatujete na to, co se objevilo v pracích Charlese Darwina a Alfreda Wallace ohledně vývoje druhů? Aby mohl mechanismus přírodního

Více

Laboratorní workshop s teoreticko praktickou ukázkou molekulárně biologických technik ve spolupráci s firmou ROCHE

Laboratorní workshop s teoreticko praktickou ukázkou molekulárně biologických technik ve spolupráci s firmou ROCHE BiochemNet vytvoření sítě pro podporu spolupráce biomedicínských pracovišť a zvýšení uplatnitelnosti absolventů biochemických oborů v praxi Laboratorní workshop s teoreticko praktickou ukázkou molekulárně

Více

Výskyt MHC molekul. RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. ajor istocompatibility omplex. Funkce MHC glykoproteinů

Výskyt MHC molekul. RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. ajor istocompatibility omplex. Funkce MHC glykoproteinů RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie, PřF UP Olomouc = ajor istocompatibility omplex Skupina genů na 6. chromozomu (u člověka) Kódují membránové glykoproteiny, tzv. MHC molekuly, MHC molekuly

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

DMPK (ZNF9) V DIFERENCOVANÝCH. Z, Kroupová I, Falk M* M

DMPK (ZNF9) V DIFERENCOVANÝCH. Z, Kroupová I, Falk M* M FISH ANALÝZA m-rna DMPK (ZNF9) V DIFERENCOVANÝCH TKÁNÍCH PACIENT IENTŮ S MYOTONICKOU DYSTROFI FIÍ Lukáš Z, Kroupová I, Falk M* M Ústav patologie FN Brno *Biofyzikáln lní ústav AVČR R Brno Definice MD Myotonická

Více

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII Plíšková L., Hrochová K., Kutová R. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové PREANALYTICKÁ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

Více

Genetická kontrola prenatáln. lního vývoje

Genetická kontrola prenatáln. lního vývoje Genetická kontrola prenatáln lního vývoje Stádia prenatáln lního vývoje Preembryonální stádium do 6. dne po oplození zygota až blastocysta polární organizace cytoplasmatických struktur zygoty Embryonální

Více

Imunochemické metody. na principu vazby antigenu a protilátky

Imunochemické metody. na principu vazby antigenu a protilátky Imunochemické metody na principu vazby antigenu a protilátky ANTIGEN (Ag) specifická látka (struktura) vyvolávající imunitní reakci a schopná vazby na protilátku PROTILÁTKA (Ab antibody) molekula bílkoviny

Více

Elecsys SCC první zkušenosti z rutinní praxe. Ing. Pavla Eliášová Oddělení klinické biochemie Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Elecsys SCC první zkušenosti z rutinní praxe. Ing. Pavla Eliášová Oddělení klinické biochemie Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Elecsys SCC první zkušenosti z rutinní praxe Ing. Pavla Eliášová Oddělení klinické biochemie Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Antigen SCC Glykoprotein s molekulovou hmotností 42 kd dva základní typy

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Translace, techniky práce s DNA

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Translace, techniky práce s DNA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Translace, techniky práce s DNA Translace překlad z jazyka nukleotidů do jazyka aminokyselin dá se rozdělit na 5 kroků aktivace aminokyslin

Více

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP na gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře Pavla Trčková, kabinet Biologie, GPdC Tábor Co je fluorescence Fluorescence je jev spočívající v tom, že některé látky (fluorofory) po

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MBIO1/Molekulární biologie 1 Tento projekt je spolufinancován

Více

Struktura a funkce biomakromolekul

Struktura a funkce biomakromolekul Struktura a funkce biomakromolekul KBC/BPOL 7. Interakce DNA/RNA - protein Ivo Frébort Interakce DNA/RNA - proteiny v buňce Základní dogma molekulární biologie Replikace DNA v E. coli DNA polymerasa a

Více

Molekulární mechanismy diferenciace a programované buněčné smrti - vztah k patologickým procesům buněk. Aleš Hampl

Molekulární mechanismy diferenciace a programované buněčné smrti - vztah k patologickým procesům buněk. Aleš Hampl Molekulární mechanismy diferenciace a programované buněčné smrti - vztah k patologickým procesům buněk Aleš Hampl Tkáně Orgány Živé buňky, které plní různé funkce (podpora struktury, přijímání živin, lokomoce,

Více

Buněčné jádro a viry

Buněčné jádro a viry Buněčné jádro a viry Struktura virionu Obal kapsida strukturni proteiny povrchove glykoproteiny interakce s receptorem na povrchu buňky uvnitř nukleocore (ribo )nukleova kyselina, virove proteiny Lokalizace

Více

Základy molekulární a buněčné biologie. Přípravný kurz Komb.forma studia oboru Všeobecná sestra

Základy molekulární a buněčné biologie. Přípravný kurz Komb.forma studia oboru Všeobecná sestra Základy molekulární a buněčné biologie Přípravný kurz Komb.forma studia oboru Všeobecná sestra Genetický aparát buňky DNA = nositelka genetické informace - dvouvláknová RNA: jednovláknová mrna = messenger

Více

Regulace metabolizmu lipidů

Regulace metabolizmu lipidů Regulace metabolizmu lipidů Principy regulace A) krátkodobé (odpověď s - min): Dostupnost substrátu Alosterické interakce Kovalentní modifikace (fosforylace/defosforylace) B) Dlouhodobé (odpověď hod -

Více