MiRNA a její význam v nádorové diagnostice. Kristýna Hudcová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MiRNA a její význam v nádorové diagnostice. Kristýna Hudcová"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie MiRNA a její význam v nádorové diagnostice Bakalářská práce Kristýna Hudcová Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Michal Masařík, Ph.D. BRNO 2011

2 Bibliografický záznam: Autor: Název práce: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí práce: Kristýna Hudcová Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Ústav biochemie MiRNA a její význam v nádorové diagnostice Biochemie Biochemie RNDr. Michal Masařík, Ph.D. Rok obhajoby: 2011 Klíčová slova: MiRNA, karcinom prostaty, diagnostika nádorů, metalothionein 2

3 Bibliographic entry: Author: Title of thesis: Degree programe: Field of study: Supervisor: Kristýna Hudcová Faculty of Science, Masaryk University Department of Biochemistry MiRNA and its consequence with diagnostic of tumor diseases Biochemistry Biochemistry RNDr. Michal Masařík, Ph.D. Year of defence: 2011 Keywords: MiRNA, prostate cancer, diagnostic of carcinoma, methallothionein 3

4 Poděkování: Ráda bych poděkovala vedoucímu své práce RNDr. Michalovi Masaříkovi, Ph.D., za odborné vedení, cenné připomínky a vytvoření příjemného pracovního prostředí. Dále děkuji Mgr. Mariánovi Hlavnovi za užitečné rady, čas a trpělivost, kterou mi věnoval při řešení praktické části práce. V neposlední řadě děkuji svým rodičům za veškerou podporu a vytvoření zázemí, bez kterého bych nemohla své bakalářské práci věnovat tolik úsilí. 4

5 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na téma MiRNA v nádorové diagnostice vypracovala samostatně pod vedením RNDr. Michala Masaříka, Ph.D., s použitím citovaných pramenů uvedených v seznamu literatury na konci práce. V Brně. 5. Kristýna Hudcová

6 Obsah Obsah... 6 Úvod... 8 Seznam použitých zkratek MikroRNA Historie mirna RNA interference Biogeneze mirna Primární transkript Drosha Exportin 5 komplex Dicer RISC Funkce mirna MiRNA a onkogeneze SiRNA Prostata Anatomie prostaty Funkce prostaty Karcinom prostaty MiRNA a karcinom prostaty Biomarkery nádoru prostaty MiRNA v séru PSA α-methylacyl-coa racemáza Metalothionein Způsoby diagnostiky karcinomu prostaty Základní rozdělení čtyř stádií rakoviny prostaty Obecné označení rakoviny mezinárodním systémem TNM Gleasonův gradingový systém

7 2.7. Karcinom prostaty v závislosti na hormonálním působení Léčba Cíle práce Praktická část Aberace genů spojené s danými chromozomy (1,7,8,17) a nádorem prostaty Chromozomy 1, 7, 8, 17 a jejich některé geny asociované s karcinomem prostaty Exprese mirna v prostatických buňkách v závislosti na metalothioneinu Charakteristiky jednotlivých mirna Materiál Použité chemikálie Použité přístroje Metody Izolace a kontrola kvality RNA Reversní Transkripce Kvantitativní PCR v reálném čase Zpracování a analýza dat Výsledky Regulace Zinku pomocí MT Exprese MT1A a MT2A Koncentrace vyizolovaných RNA Koncentrace RNA z buněčných linií různých zinkových koncentrací Koncentrace vyizolovaných krátkých úseků RNA ze vzorků sér: Srovnání hladin exprese mirna u jednotlivých zinkových koncentrací Exprese mirna ze sér Diskuze Závěr Souhrn Summary

8 Úvod Dle posledních vědeckých údajů je v součastné době vysoký nárůst nádorového onemocnění měkkých tkání, kam se vedle varlat, tlustého střeva a plic řadí také prostata. V Evropě je karcinom prostaty druhý nejčastější typ rakoviny a třetí nejčastější příčina úmrtí na maligní nádor u mužů. V České republice nádor prostaty zaujímá třetí pozici (10 %) ve výskytu nádoru u mužů (po karcinomu plic a tlustého střeva). Nejčastěji jsou jí postiženi muži staršího věku (kolem sedmdesáti let). Navzdory vysokému pokroku ve výzkumu karcinomu prostaty, nové diagnostice, prognostice i terapeutice, je stále zapotřebí včasnější detekce nemoci a výběr účinné léčby. V posledních letech se pohled odborníků studujících onkogenezi zaměřuje na mikrorna. Užití těchto biomolekul k diagnostickým, prognostickým i terapeutickým účelům bude mít pravděpodobně v budoucnu velký význam. 1 Bylo prokázáno, že jednořetězcové, nukleotidů dlouhé nekódující řetězce RNA zvané mikrorna, mají zásadní roli v regulaci genové exprese. Tyto nedávno objevené krátké úseky RNA otevřely zcela nový pohled ke studiu mechanismu regulace genové exprese a funkce. 2 Tato práce se zabývá objasněním exprese určitých mirna v prostatických buněčných liniích v závislosti na metalothioneinu, jakožto hlavního faktoru pro výběr jednotlivých mirna a je součástí grantového projektu GAČR 301/09/P436 a IGA MZ NS

9 Seznam použitých zkratek mirna / mir mikrorna pri-mirna primární mikrorna pre-mirna prekurzorová mirna mrna mediátorová RNA DGCR8 DiGeorge syndrome critical region gene 8 RNAi RNA Interference GTP guanosintrifosfát sirna small interfering RNA (malé interferující RNA) dsrna double-strand RNA (dvouvláknová RNA) ssrna single-strand RNA (jednovláknové RNA) FBS fetal bovine serum SNP single nucleotide polymorphism (jednonukleotidový polymorfismus) GDP guanosindifosfát ATP adenosintrifosfát RISC RNA induced silencing komplex (multiproteinový komplex asociovaný s mirna) 3 UTR 3 netranslatovaná oblast PSA prostatický specifický antigen AR androgenní receptor AMACR α-methylacyl-coa racemáza MT metalothionein MTF-1 metal-regulatory-transcription factor 1 (transkripční faktor ovlivňující regulaci kovů) MRE metal responsive element MT1A metalothionein 1A MT2A methalotihonein 2A DTH dihydrotestosteron q-pcr kvantitativní polymerázová řetězová reakce v reálném čase cdna komplementární DNA RT reversní transkripce 9

10 dntp RT-PCR FISH ISH CGH LOH deoxyribonukleotidtrifosfát PCR v reélném čase fluorescence in situ hybridisation (fluorescenční in situ hybridizace) in situ hybridization (hybridizace in situ) comparative genomic hybridization (komparativní genomická hybridizace) loss of heterozygosity (ztráta heterozygozyty) 10

11 1. MikroRNA MikroRNA (mirna) jsou krátké nekódující jednovláknové RNA o délce zhruba nukleotidů. Svými posttranskripčními ději se podílejí na mnoha důležitých biologických a patologických procesech jako je embryogeneze, diferenciace, proliferace, produkce cytokinů či apoptóza Historie mirna První mirna byly objeveny v laboratoři Victoria Ambrose u hlístice Caenorhabditis elegans roku 1993 týmem Leeho a jeho kolegů. 4 Ta úplně první byla pojmenována lin-4 a její zásadní funkcí je kontrola apoptózy. Následovala mirna let-7, která se také účastní na regulaci buněčného cyklu u Caenorhabditis elegans. Až v roce 2001 byl poprvé použit termín mikrorna v časopise Science ve článku Marianna-Lagos Quintana a Thomase Tuschla, kteří dokázali přítomnost mikrorna i v dalších organismech. 5 V součastné době známe více než 700 druhů různých savčích mirna, regulujících až několik tisíc genů. Odhadovaný počet genů kódujících mirna je 3-4 % z celkového genomu a tyto mirna regulují až 60 % všech genů. 6, RNA interference K objasnění tohoto důležitého molekulárního mechanismu přispěli v roce 1998 laureáti na Nobelovu cenu Fire a Mello, když zjistili, že dvouřetězcová RNA (dsrna) podléhá rozkladu a inhibuje genovou expresi. 8 Mechanismus účinku RNA interference (RNAi) spočívá v párování krátkého úseku RNA (mirna, sirna) s komplementárními úseky transkriptů specifických mrna a vytváření tak dvouřetězcových molekul, které mají za následek snížení své regulace. Interakci s proteinem uskutečňuje mirna buď rozštěpem specifického úseku mrna nebo jeho posttranskripční inhibicí. 9 Odhaduje se, že více než 90 % lidského genomu je regulováno tímto procesem, známým jako mirna-guided RNA silencing (umlčování RNA prostřednictvím mirna) Biogeneze mirna Produkce mirna (obr. 3) začíná transkripcí DNA v jádře RNA polymerázou II nebo RNA polymerázou III. Enzym Drosha v jádře stříhá primární mirna do vlásenkové struktury, která je odtud transportována do cytoplasmy a zde podléhá dalším regulačním dějům pomocí endonukleázy Dicer a komplexu RISC (RNA-induced silencing complex)

12 Primární transkript Většina hlavních lidských mirna je exprimována z intronů, nekódujících úseků genomu. 12 Intron o velikosti zhruba 400 nukleotidů je vystřižen z primárního transkriptu a transkripcí RNA polymerázou II se z něj stává primární mirna (pri-mirna). 13,14 Takto vzniklá pri-mirna obsahuje polyadenylovaný 3 konec a čepičku (CAP) na 5 konci, podobně jako ostatní transkripty. 15 Pokud je ovšem transkripce provedena RNA polymerázou III, tak je přítomna repetitivní sekvence Alu Drosha Po transkripci je pri-mirna rozpoznána proteinovým komplexem, který je složený z enzymu Drosha a proteinu DGCR8, také známým jako Pasha, který následně formuje pri-mirna do struktury vlásenky. Snížená produkce obou složek tohoto komplexu způsobená RNAi má za následek úbytek mirna. Jsou tudíž pro biogenezi mirna esenciální. 17 Drosha je enzym z rodiny dvouvláknových RNA specifických RNáz III. Rodina obsahuje další dva enzymy, z nichž jeden je Dicer a třetí enzym se účastní pochodů úpravy mitochondriální rrna. Studie zaměřené na proteiny ovlivňující biogenezi mirna označují Droshu jako jadernou nukleázu, která zahajuje tento složitý proces biogeneze mirna. 18 Poprvé byl enzym Drosha popsán v procesu regulace genové exprese prostřednictvím RNAi. Pomocí svých dvou RNázových domén provede rozštěp obou vláken pri-mirna a dá vzniknout prekurzorové mirna (pre-mirna) s vlásenkovou strukturou o velikosti ~70 nukleotidů. Vzniklá vlásenka má na svém 3 konci přesah dva nukleotidy 19, který je důležitý pro pozdější nasednutí enzymu Dicer. DGCR8 (DiGeorge syndrome critical region gene 8) se nachází na 22. chromozomu, v regionu q11.2. Heterozygotní delece v genu pro DGCR8 vede k DiGeorgevovu syndromu. Tým Hana a spol. 20 navrhli nový model, jak může komplex Drosha-DGCR8 rozpoznat substrát. Poznatek založili na faktu, že Drosha je enzym, který může v buňce rozštěpit široké spektrum pri-mirna. Ve svém modelu rozčlenili pri-mirna do 4 částí (obr. 1): koncová klička (terminal loop), horní část (upper stem), spodní část (lower stem) a základní segment (basal stem). V biogenezi mirna figuruje DGCR8 jako templát pro správnou tvorbu primirna, který se vyskytuje zhruba 11 párů bází od základního segmentu. 12

13 Obr. 1: Rozdělení pri-mirna na 4 segmenty (zleva): základní segment, spodní část, horní část a koncová klička. Převzato z Han et al Exportin 5 komplex Pre-miRNA je transportována z jádra do cytoplazmy přes jaderné póry pomocí transportního komplexu Exportinu-5, který rozpoznává specifickou sekvenci vlásenky v přítomnosti GTP-vázajícího kofaktoru Ran. Na kofaktor je v inaktivní formě navázán GTP. Aby bylo docíleno aktivace Exportinu 5, je zapotřebí hydrolyzovat Ran-GTP komplex a rozštěpit tak makroergickou vazbu. Odštěpí se jedna molekula fosfátu a z Ran-GTP se stane Ran-GDP. Hydrolýzu zajišťuje enzym nacházející se v cytoplasmě Ran GTPáza Dicer Dicer je multidoménový ATP-dependentní enzym o hmotnosti 200 kda, řadící se do rodiny RNAs III. Byl objeven v roce 2001 na základě výzkumu S2 buněk Drosophila melanogaster. 17 Přítomnost Diceru v cytoplasmě je u savců nezbytná. Ve spolupráci s TRBP proteinem (trans-activator RNA binding protein) štěpí specificky dvoušroubovicovou RNA (dsrna) na dvouřetězcové fragmenty mirna o délce ~22 nukleotidů, později pojmenované jako sirna, které fungují jako efektor v průběhu RNAi. Dicer se skládá z pěti základních domén (obr.2). Na N-konci se nachází DExH RNA helikázová/atpázová doména. Funkce domény DUF283 doposud nebyla objasněna. Sousední doménou je PAZ a následují tři nejdůležitější domény RNáza IIIa, RNáza IIIb a dsrbd doména na C-konci. Tyto domény se podílejí na hydrolytickém štěpení fosfodiesterové vazby dsrna, ze kterého pak vznikají molekuly s dvounukleotidovým přesahem a hydroxylovou skupinou na 3 -konci a s fosfátovou skupinou na 5 -konci

14 Obr 2: Schéma domény multienzymového enzymu Dicer u H. sapiens (zleva): Největší helikázová doména je následována doménou DUF283 s neobjasněnou funkcí. Modře je vyznačena doména PAZ, za níž se nacházejí dvě Rnázové domény III (RIIIa a RIIIb). Enzym končí doménou dsrbd na C-konci. Převzato z Meister et al RISC RISC (RNA-induced silencing complex) je multiproteinový komplex, který na sebe váže nově vzniklý řetězec mirna. Druhý řetězec z mirna duplexu je ihned degradován. Aktivní mirna (může to být i sirna) se navazuje na mrna a interaguje na základě komplementarity bází mezi mirna a 3 UTR (3 -untranslated region) mrna. Komplex RISC má centrální část tvořenou proteiny z argonautové rodiny (Argonaute protein), přesněji proteinem Ago2, pro který je charakteristická jeho návaznost na domény PAZ a PIWI. Na PAZ doménu se váže dvounukleotidový přesah na 3 konci dsrna. PIWI doména plní funkci endoribonukleázy, štěpící fosfodiesterové vazby v cílové mrna. Připojuje se tedy na fosfát na 5 konci mirna. 24 Ago2 protein spolu s ostatními proteiny (Ago1-4 protein) ovládají štěpící aktivitu RISC Funkce mirna Míra homologie mezi mirna a 3 UTR mrna určuje další průběh vyjádření genetické informace ovlivňovaného genu. Zda bude translace potlačena, nebo bude celá buňka degradována. Při celkové komplementaritě RICS s mrna nastává degradace mrna, která však není u savců příliš běžná. 26 Degradace se děje pomocí procesů deadenylace, deccapingu a exonukleotickému štěpení mrna. 27 Jestliže ale komplementarita s mrna není úplná, nastává potlačení translace. Za stresových podmínek ovšem může mirna působit opačným efektem a způsobit tak zvýšenou translaci mrna. Tento stav nastává jen za určitých okolností díky složité kaskádě mechanismů, při které se určité sekvence ovlivňující funkci mirna transformují na translační aktivační signál a tím přispívají k celkovému zvýšení translace mrna. 28 Jedna mirna se může vázat na více mrna a mít tak zásadní dopad na buněčnou fyziologii. 14

15 Obr 3: Cesta biogeneze mirna. Endogenní mirna gen je transkribován RNA polymerázou II (III) do pri-mirna transkriptu. Pri-miRNA je komplexem Drosha/DGCR8 sestřihnuta do struktury vlásenky o délce okolo 70 nukleotidů nazývanou pre-mirna,která je exportována do cytoplasmy přenašečem Exportinem 5. Enzym dicer stříhá pre-mirna na vedoucí vlákno a vlákno určené k degradaci. Vedoucí vlákno se inkorporuje do komplexu RISC a vzniká aktivní mirna. Převzato z Winter et al MiRNA a onkogeneze MiRNA hraje důležitou roli i v onkogenezi, pro kterou je charakteristické narušení běžných regulačních dějů jako je proliferace, diferenciace a apoptóza. Mnohé studie poukazují na to, že exprese mirna je v nádorové tkáni rozdílná oproti expresi v normální tkáni. 30 Z tohoto pohledu můžeme mirna klasifikovat jako onkogeny, či nádorové supresory. Rozdělit mirna na onkogeny a nádorové supresory můžeme podle jejich cílové mrna. Onkogenní mirna jsou v nádorové tkáni zvýšené a umlčují tak translaci nádorových supresorů. 31 Zatímco nízké exprese mirna v nádorové tkáni značí, že se jedná o nádorové supresory, které svým působením umlčují translaci onkogenů. 32 Řada studií se zabývá jednotlivými mirna a pozorují jejich expresi v závislosti na případném dalším faktoru. Za mnohé jeden konkrétní příklad regulace proteinu c-myc. 15

16 C-Myc protein má vliv na aktivaci exprese šesti mirna umístěných na chromozomu 13. Změna regulace exprese či funkce genu c-myc (8q24) je jednou z nejčastěji se vyskytujících abnormalit ve zhoubných nádorech. E2F1 protein je transkripčním faktorem pro c-myc, který se podílí na regulaci buněčného cyklu a proliferaci buněk. E2F1 je negativně ovlivňován dvěmi mirna z již zmíněných šesti zkoumaných mirna. Jsou to mir-17-5p a mir-20a, inhibující translaci proteinu E2F1 v buňce, čímž při své zvýšené expresi působí jako negativní regulátory proteinu c-myc. 33 Asi 50 % genů pro mirna je lokalizováno ve zlomových oblastech či v oblastech chromozomů, které mají nějakou asociaci s nádorovou transformací SiRNA Molekuly sirna (small interfering RNA) byly poprvé zaznamenány v roce 1999 jako součást posttranskripčního umlčování genů v rostlinách. 35 O dva roky později byly představeny syntetické sirna jako možné mediátory při indukci RNAi. 36 Tento důležitý objev odstartoval výzkum pro využití sirna a RNAi v biomedicínských oborech. SiRNA vznikají štěpením dlouhých RNA, stejně jako tomu je u mirna pomocí RNázy Dicer. Ta dává vzniknout dvouvláknovým molekulám RNA o velikosti nukleotidů mající stejně jako u mirna přesah dvou bází na 3 konci. Po interakci sirna s komplexem RISC, který díky své helikázové aktivitě rozplete dvouvláknovou sirna, zůstane na RISC navázáno pouze jedno vlákno. Druhé vlákno (vedlejší) je pravděpodobně rozštěpeno pomocí enzymu Ago-2, který je obsažen v komplexu RISC. 37 Takto aktivovaný komplex sirna-risc může interagovat s komplementární mrna, kterou rozštěpí (zhruba uprostřed komplementárního úseku) svou nukleázovou aktivitou. Tím je mrna poškozena a buněčnými mechanismy degradována, čímž je následně potlačena exprese cílového genu. Potlačení genu je specifické, čehož se využívá pro umlčení exprese genu vnesením syntetické sirna do buňky. Díky sirna je umožněno zjistit, jakou mají různé geny funkci, použijí-li se sirna pro cílenou inaktivaci určitých genů. Mezi další významné aplikace patří využití molekul sirna v antivirové terapii Prostata Prostata je přídatná pohlavní žláza, tvořící alkalickou tekutinu, která je spolu s dalšími produkty varlat obsažena v ejakulátu a napomáhá tak správné funkci spermií. 16

17 2.1. Anatomie prostaty Prostata je umístěna mezi stydkou kostí a konečníkem, kde obepíná močovou trubici pod močovým měchýřem. Zdravá prostata váží zhruba 20 gramů. 39 Prostata se dělí dle McNeala 40 (užívá se pro urologickou praxi) na 3 zóny (obr. 4): I. Centrální zóna zaujímající zhruba 25 % objemu žlázy, tvořena z epitelu sinus urogenitalis a z Wolffova vývodu. Vzniká tu 25 % karcinomů prostaty II. Periferní zóna tvořící zhruba 65 % objemu celé žlázy je tvořena epitelem pocházejícího z entodermového epitelu sinus urogenitalis a vzniká tu největší procento (až 70 %) karcinomů prostaty, ventrálně je periferní zóna přerušena fibromuskulárním stromatem III. Přechodná (tranzitorní) oblast vytváří jen 5 % žlázy, ve starším věku je u mužů příčinou vzniku benigní hyperplazie prostaty Obr. 4: Rozdělení prostaty na 3 zóny: Centrální, transitorní a periferní přerušena fibromuskulárním stromatem. Převzato z Baylor College of Medicine Funkce prostaty Jako přídatná pohlavní žláza zajišťuje prostata tvorbu sekretu o ph 6,4, který je zhruba třetinovou součástí ejakulátu. Obsahuje mnoho složek, které napomáhají při přenosu, stabilitě a funkci ejakulátu, jako jsou např. proteázy, spermin, spermidin, prostaglandiny a imunoglobuliny. Zajišťuje také tvorbu prostatického specifického antigenu, který slouží jako nádorový marker. 17

18 Funkce prostaty je závislá na androgenech, především testosteronu, bez kterých žláza časem ztrácí svou funkci, zbytňují malé žlázky a může docházet k benigní hyperplazii prostaty Karcinom prostaty Karcinom prostaty zaujímá přední místa ve výskytu mezi nádorovými onemocněními. V Evropě je druhým nejčastějším typem maligního nádorového onemocnění a v České republice je na třetím místě. Nejčastěji jsou jí postiženi muži staršího věku (kolem sedmdesáti let). Její příznaky nejsou nijak zřetelné jako u ostatních karcinomů, ze začátku jsou velmi mírné a nenápadné. Příznaky indikující možnou přítomnost karcinomu prostaty (únik moči, nutnost častého močení, zpomalené močení, atd.) se projevují až je karcinom v pokročilém stádiu. Jeli toto nádorové onemocnění zachyceno včas, má pacient velmi dobrou prognózu. V pokročilejších stádiích primární nádor metastázuje a to nejčastěji do kostí. Přesná příčina výskytu tohoto onemocnění není objasněna, ale určité faktory tu jsou (strava, genetická výbava, atd.). Postatou tohoto typu nádorového onemocnění je maligní růst žlázových buněk, nacházející se obvykle uvnitř žláz, které produkují tekutinu tvořící většinu spermatu. Za určitých podmínek mohou tyto buňky začít nekontrolovatelně proliferovat a tím vzniká nádorová tkáň. Nádor svým růstem napadá okolní tkáň a prorůstá prostatu. Jestliže přeroste přes vnější pouzdro a tukový obal prostaty, může se rakovina rozšířit do sousedních tkání, jako jsou močový měchýř a semenné váčky. Dále se může část buněk z primárního nádoru uvolnit do krevního či lymfatického oběhu a metastázovat do celého těla MiRNA a karcinom prostaty Studiem mirna spojeným s nádorem prostaty se zabývá mnoho vědeckých týmů po celém světě. Zatím nebyla prokázaná výrazná role mirna spojená s nádorem prostaty, aby ji bylo možné použít jako prognostického markeru. Základním přístupem v této oblasti je zjistit nejčastěji exprimované mirna asociované s nádorem prostaty a ty pak použít jako markeru. Na obrázku č. 5 jsou zobrazeny potenciální mechanismy vedoucí k abnormálně exprimované mirna v neoplastické tkáni prostaty. Patří sem a) epigenetická modifikace, zvláště methylace DNA v blízkosti genu pro mirna, což inhibuje transkripci mirna genu, která snižuje pak její expresi; b) genomické přeskupení zahrnující ztrátu snížení exprese nebo přebytek zvýšení exprese mirna genu; c) SNP (single nucleotide polymorphism) jednonukleotidový polymorfismus v sekvenci pri-mirna inhibuje proces biogeneze 18 42, 43

19 snižováním afinity mezi Droshou a pri-mirna. Tento mechanismus zapříčiňuje snížení exprese; d) zvýšená regulace enzymu Diceru je dalším mechanismem vedoucím ke zvýšené produkci mirna; e) androgen-dependentní receptory (AR) zahrnují androgenně indukovanou vazbu receptoru na mir-21 promotor, který má za následek zvýšenou expresi mir-21. V nádorových prostatických buňkách může poškození DNA přes aktivaci proteinu p53 spustit overexpresi mir-34a/34c. 44, 45 Obr. 5: Mechanismy zapříčiňující zvýšenou či sníženou expresi mirna v prostatické tkáni. 1. epigenetická modifikace. 2. Genomické přeskupení 3. Jednonukleotidový polymorfismus (SNP). 4. Zvýšená regulace Diceru. 5. Androgen-dependentní receptory (AR): I. Androgeně indukovaná vazba. II. Aktivace p53 poškozením DNA. Převzato z Pang et al Biomarkery nádoru prostaty Hledání ideálního biomarkeru pro včasnou detekci nádorového onemocnění se dostalo do popředí onkologického výzkumu. U nádoru prostaty je jako základním biomarkerem používán prostatický specifický antigen (PSA), ale stále se hledá přesnější a senzitivnější marker, jakým může být např. volně cirkulující sérová mirna, zvýšená koncentrace 19

20 metalothioneinu a α-methylacyl-coa racemázy v neoplastické tkáni příp. v tělních tekutinách. Charakteristiku ideálního biomarkeru shrnuje schéma na obr. 6. Výrazně zvýšená exprese v příslušné nemocné tkáni Prokazatelně korelující s daným vývojovým stádiem nemoci Ideální Biomarker Ekonomický a rychle detekovatelný Lehce kvantifikovatelný v přístupných biologických tekutinách Obr. 6: Charakteristiky ideálního biomarkeru. Převzato a upraveno dle Chikezie et al MiRNA v séru Použití mirna jako biomarkeru má své výhody, jakými je její snadná neinvazivní dostupnost, detekovatelnost přímo ze séra, rezistence vůči působení RNázy A a stabilita. V publikacích, které se věnují stabilitě mirna bylo sérum podrobeno vysoce extrémním podmínkám jako je např. var, extrémní snížení (ph=1), nebo naopak zvýšení (ph=13) ph, nebo dlouhodobému uchování a několik po sobě jdoucích cyklů zmrazení a tání. 46 Proč se i při takovýchto podmínkách mirna nedegradovala, když by se většina RNA již rozpadla se pokusil vysvětlit Hefnawy et al. Sérová mirna je pravděpodobně chráněná před degradací zapouzdřením pomocí komplexů, které tvoří s lipidy či lipoproteiny. 47 Tyto komplexy se nazývají exosomy. Exosomy jsou vezikuly o velikosti nm, produkované širokým spektrem zdravých i nádorových buněk. Obsahují dva typy funkční RNA: mrna a microrna, zvané esrna (exosomal shuttle). Transfer exosomů je novým a zatím ne zcela objasněným mechanismem genetické výměny informací mezi buňkami. Mohou se vázat na buňky 20

21 prostřednictvím interakce receptor-ligand, podobně jako je tomu u komunikace dvou buněk. 48 Exosomy jsou také součástí moči a často nesou genetickou složku, která pochází přímo z nádorové tkáně. Ačkoliv jsou exosomy ve vzorcích moči přítomny v různých koncentracích, čímž je jejich analýza náročnější, slibují své využití v diagnostice onemocnění ledvin a prostaty. 49 Nicméně pro použití cirkulující mirna jako diagnostického markeru je zapotřebí lépe porozumět mechanismům, pomocí kterých je mirna uvolňována do krevního řečiště. V některých organismech jako je C. elegans a D. melanogaster se malé RNA mohou šířit z buňky do buňky. Pro mirna zůstávají sekreční a inkorporační mechanismy zatím neobjasněné. 50 Exprese mirna-141 v sérech pacientů V séru pacientů s karcinomem prostaty je MiR-141 prokazatelně zvýšená, jak ukazuje graf na obrázku č Stejně tomu tak je i u pacientů s kolorektálním karcinomem. 52 Je proto braná zatím jako nejslibnější biomarker do budoucna. Obr. 7: srovnání sérové MiR-141 mezi zdravou kontrolou a nemocnými pacienty s metastázy. Převzato z Mitchell et al PSA Sérová hladina PSA je zatím považovaná jako nejspolehlivější marker v diagnostice časného stadia karcinomu prostaty,. PSA je glykoprotein složený z 237 aminokyselin o molekulové hmotnosti 34 kda kódovaný genem uloženým na 19. chromozomu. Enzym je primárně produkován dukty a aciny v epiteliálních buňkách prostaty, dále pak periuretrálními žlázkami. Řadí se mezi kallikreiny a podílí se na zkapalňování spermatu. Hladina PSA, vykazující korelaci s věkem pacienta a objemem prostaty, je ovlivňována řadou dalších faktorů, než jen karcinomem, protože je produkován zdravou i nádorovou tkání. Výskyt PSA je ve volné či vázané formě. Stanovení poměru volného PSA k celkovému výrazně zvyšuje specifitu vyšetření. Zvýšená hladina PSA je např. i u benigní hyperplazie prostaty či u 21

22 chronické prostatitidy. Tato skutečnost je velkou nevýhodou pro diagnostiku karcinomu prostaty pomocí PSA, protože ukazuje zvýšenou hladinu i u nenádorových onemocnění, čímž se snižuje specifičnost PSA jako nádorového markeru. Referenční hodnoty hladiny PSA jsou od 0 do 4 ng/ml. Převládá názor, že po překročení této hodnoty by měla následovat punkční biopsie prostaty při sonografické kontrole. Pravděpodobnostní výskyt karcinomu prostaty (CaP) ukazuje tabulka č. 1. Vztah hladiny PSA k věku pacienta ukazuje tabulka č. 2. Hladina PSA se užívá i při monitoringu léčby, pro zjištění, zda je léčba účinná a zda nedochází k relapsu onemocnění. 53 Tab. 1: Pravděpodobnost karcinomu prostaty v závislosti na sérových hodnotách PSA. Převzato z Tab. 2: Standardizace PSA k věku 54 Převzato z 54 PSA (ng/ml) % CaP PSA (ng/ml) Věk < , , , > 10 > , α-methylacyl-coa racemáza α-methylacyl-coa racemáza (AMACR) je mitochondriální enzym, který hraje důležitou roli v β-oxidaci mastných kyselin a derivátů mastných kyselin a je specifický pro adenokarcinom prostaty. 55 V nedávno publikované studii byla pozorována jeho zvýšená exprese v nádorové tkáni karcinomu prostaty, zatímco v benigní a normální epiteliální prostatické tkáni nebyla jeho exprese téměř patrná. 56 Mohl by proto sloužit jako důležitý nádorový marker. V současné době se používá především k odlišení adenokarcinomu prostaty od myoadenomatózní hyperplazie Metalothionein Metalothioneiny (MT) patří do rodiny nízkomolekulárních, intracelulárních proteinů s molekulovou hmotností mezi 6-10 kda. MT byly objeveny Margoshesem a Valleem v roce 1957 při izolaci z koňských ledvin. 57 Obsahují vysoký podíl aminokyseliny cysteinu (až třetina hmotnosti), zatímco aromatické aminokyseliny zcela chybí. Právě vysoký podíl cysteinu dává MT jeho charakteristické vlastnosti, jako je navázání esenciálních iontů kovů díky sulfhydrylovým 22

23 skupinám. Uspořádání cysteinů v MT je ve třech charakteristických sekvencích: cys-x-cys, cys-x-y-cys nebo cys-cys, kde x,y jsou aminokyseliny jiné než cystein. MT jsou rozděleny dle své primární struktury a dle organismu, ze kterého pocházejí do dvou tříd MT-I a MT-II. Savčí MT jsou zastoupeny třídou MT-I a jsou tvořeny 61 až 68 aminokyselinami. MT-I jsou rozdělené do čtyř isoforem ( MT-1, MT-2, MT-3 a MT-4). 58 Nejrozšířenější ve tkáních a nejlépe prostudované jsou formy MT-1 a MT-2. Isoforma MT-3 je charakteristická pro mozkovou tkáň. Nejméně prozkoumanou formou je MT-4. Všechny jsou kódovány rodinou genů lokalizovaných na lidském chromozomu 16q Z terciární struktury vyplývá, kolik iontů je MT schopen navázat na své sulfhydrylové skupiny cysteinů. MT je dvoudoménový protein, skládá se z domény α se třemi vazebnými místy a z domény β se čtyřmi místy pro navázání divalentních iontů. Vážou-li se monovalentní ionty, může jejich počet být až 12. Struktura MT-II, jakožto nejčastěji se vyskytujícího zástupce rodiny MT, je zobrazena na obrázku č Obr. 8: Struktura MT-2 proteinu zobrazuje dva klastry (C-konec u α-domény a N-konec u β-domény). Zahrnují 20 cysteinových zbytků s jejich atomy síry, které váží dvojmocné nebo jednomocné kationty (zde váží Zn). Domény jsou ohraničeny krátkým peptidem obsahující aminokyselinových zbytků. V doméně β mohou být navázány 3 dvojmocné nebo 6 jednomocných iontů, zatímco v doméně α jich může být navázáno 4 dvojmocné nebo 6 jednomocných. Převzato z Nielsen et al. 60 Regulace exprese je ovlivňována přítomností iontů kovů, které ji mohou indukovat. Další faktory indukující expresi MT jsou cytokiny, hormony a xenobiotika. Po navázání transkripčního faktoru MTF-1 (metal-regulatory-transcription factor 1) na regulační úsek DNA zvaný MRE (metal responsive element), ležící na promotoru genu pro MT, je zahájena 23

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

RNA interference (RNAi)

RNA interference (RNAi) Liběchov, 29. 11. 2013 RNA interference (RNAi) post-transkripční umlčení genové exprese přirozený mechanismus regulace genové exprese a genomové stability obranný antivirový mechanismus konzervovaný mechanismus

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom (RBL) zhoubný nádor oka, pocházející z primitivních

Více

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Charakteristika testu: Set AMPLICOR HPV vyráběný firmou Roche je určený pro detekci vysoko-rizikových typů lidských

Více

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 Obsah soupravy a její skladování Tato souprava pro reverzní transkripci obsahuje reagencie potřebné k provedení reverzní transkripce (RT)

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU Podstata prezentace antigenu (MHC restrikce) byla objevena v roce 1974 V současnosti je zřejmé, že to je jeden z klíčových

Více

DUM č. 10 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika

DUM č. 10 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika projekt GML Brno Docens DUM č. 10 v sadě 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika Autor: Martin Krejčí Datum: 26.06.2014 Ročník: 6AF, 6BF Anotace DUMu: Procesy následující bezprostředně po transkripci.

Více

Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk

Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Přírodovědecká fakulta Ústav experimentální biologie Oddělení genetiky a molekulární biologie Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Srovnal J. 1, Cincibuch J. 2, Cwierkta K. 2, Melichar B. 2, Aujeský R. 3, Vrba R.

Více

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice nízce agresivní lymfoproliferativní onemocnění základem je proliferace a akumulace klonálních maligně transformovaných vyzrálých B lymfocytů

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ KATEDRA BIOLOGIE A EKOLOGIE BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Experimentální Systematická Aplikovaná (prezenční, kombinovaná) Jednooborová Dvouoborová KATEDRA BIOLOGIE

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty

Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty J.Berkovcová, M.Dziechciarková, M.Staňková, A.Janošťáková, D.Dvořáková, M.Hajdúch Laboratoř

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Co znamená aktivní sledování?

Co znamená aktivní sledování? Aktivní sledování Tento základní přehled je určen pro muže, kteří chtějí získat podrobnější informace o přístupu k léčbě rakoviny prostaty, jenž se nazývá aktivní sledování. Tyto informace mohou být užitečné

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ REGULACE APOPTÓZY 1 VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ Příklad: Regulace apoptózy: protein p53 je klíčová molekula regulace buněčného cyklu a regulace apoptózy Onemocnění: více než polovina (70-75%) nádorů

Více

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP na gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře Pavla Trčková, kabinet Biologie, GPdC Tábor Co je fluorescence Fluorescence je jev spočívající v tom, že některé látky (fluorofory) po

Více

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Centrum nádorové cytogenetiky Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze Klinický význam cytogenetických

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

ÚVOD DO KVANTITATIVNÍ REAL-TIME PCR. VI. Aplikace qrt-pcr

ÚVOD DO KVANTITATIVNÍ REAL-TIME PCR. VI. Aplikace qrt-pcr ÚVOD DO KVANTITATIVNÍ REAL-TIME PCR VI. Aplikace qrt-pcr 1. Detekce DNA - Diagnóza infekčních onemocnění (přítomnost patogenů v krvi, séru, plazmě ) - Sledování minimální reziduální nemoci - Detekce patogenů

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření)

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Autor Mgr. Monika Kamenářová Tematický celek Pohlavní soustava Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, s jeho pomocí

Více

Příloha list Laboratorní příručky

Příloha list Laboratorní příručky _ Datum aktualizace: 15. 2.2014 Příloha list Laboratorní příručky Název metody: ASGPR Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: S_ASGPR IgG Jednotky: index Indikace: diferenciální diagnostika

Více

Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie.

Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie. Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie. Připravila L.Fajkusová Online Mendelian Inheritance in Man: #229300 FRIEDREICH ATAXIA 1; FRDA *606829 FRDA GENE; FRDA Popis onemocnění

Více

Vakcíny z nádorových buněk

Vakcíny z nádorových buněk Protinádorové terapeutické vakcíny Vakcíny z nádorových buněk V. Vonka, ÚHKT, Praha Výhody vakcín z nádorových buněk 1.Nabízejí imunitnímu systému pacienta celé spektrum nádorových antigenů. 2. Jejich

Více

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín 1 Imalab s.r.o. Zlín 2 Beckman Coulter ČR, a Imunoanalytická laboratoř,

Více

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8.

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Biochemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

V. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 16. - 20. 6. 2014. Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU

V. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 16. - 20. 6. 2014. Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU V. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 16. - 20. 6. 2014 Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU Zemědělská 1, Budova A, 4. patro (učebny dle programu)

Více

Molekulární diagnostika

Molekulární diagnostika Molekulární diagnostika Odry 11. 11. 2010 Michal Pohludka, Ph.D. Buňka základní jednotka živé hmoty Všechny v současnosti známé buňky se vyvinuly ze společného předka, tedy buňky, která žila asi před 3,5-3,8

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Enzymy v molekulární biologii, RFLP. Molekulární biologie v hygieně potravin 3, 2014/15, Ivo Papoušek

Enzymy v molekulární biologii, RFLP. Molekulární biologie v hygieně potravin 3, 2014/15, Ivo Papoušek Enzymy v molekulární biologii, RFLP Molekulární biologie v hygieně potravin 3, 2014/15, Ivo Papoušek Enzymy v molekulární biologii umožňují nám provádět celou řadu přesně cílených manipulací Výhody enzymů:

Více

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie Elementy signálních drah cíle protinádorové terapie Martin Pešta, Ondřej Topolčan Department of Internal Medicine II, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University in Prague, Czech Republic Cílená

Více

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Kód předmětu: BCHJ Název v jazyce výuky: Biochemie pro Jakost Název česky: Biochemie pro Jakost Název anglicky: Biochemistry Počet přidělených ECTS kreditů: 6 Forma

Více

CZ.1.07/2.4 .00/31.00233. republiky. VÝHLEDEM

CZ.1.07/2.4 .00/31.00233. republiky. VÝHLEDEM CZ.1.07/2.4.00/31.00233 Tento projekt je spolufinancovánn z Evropského sociálníhoo fondu a státního rozpočtu České PILOTNÍ STUDIE BIOMOLEKULA METALOTHIONEIN A JEJÍ VÝZNAMM PRO NANOBIOTECHNOLOGIE VÝZNAMEM

Více

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk)

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Nádory ledvin Mezenchymální nádory Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Angiomyolipom Nejčastější mezenchymální nádor ledviny Vznik z perivaskulárních vřetenitých

Více

Buněčné kultury. Kontinuální kultury

Buněčné kultury. Kontinuální kultury Buněčné kultury Primární kultury - odvozené přímo z excise tkáně buněčné linie z různých organizmů, tkání explantované kultury jednobuněčné suspense lze je udržovat jen po omezenou dobu během kultivace

Více

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku Zdroje dusíku dostupné v půdě: Amonné ionty + Dusičnany = největší zdroj dusíku v půdě Organický dusík (aminokyseliny, aminy, ureidy) zpracování

Více

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV Akademie věd České republiky Vídeňská 1083, 420 20 Praha 4 Krč Imunologie a gnotobiologie ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT Zadání: Na základě

Více

Význam metalothioneinu v maligním potenciálu nádorových buněk Diplomová práce

Význam metalothioneinu v maligním potenciálu nádorových buněk Diplomová práce Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav chemie a biochemie Význam metalothioneinu v maligním potenciálu nádorových buněk Diplomová práce Vedoucí práce: doc. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. Vypracoval:

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_412 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno Zpracování a využití biologického materiálu pro výzkumné účely od nemocných s monoklonální gamapatií Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie,

Více

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division Kortizol, ACTH Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division ACTH: biochemie a fyziologie Hormon peptidové povahy, 39 AMK Produkován předním lalokem hypofýzy Cirkadiánní rytmus nejvyšší koncentrace v

Více

Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU

Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU Bakalářské, diplomové a rigorózní práce odevzdávané k obhajobě na Přírodovědecké

Více

TES-terapie v onkologii

TES-terapie v onkologii 1 TES-terapie v onkologii 2 Transkraniální elektrostimulace (TES terapie) forma transkraniální elektrostimulace (TES), což je neinvazivní a bezléková terapie, která se provádí pomocí nízkého proudu skrze

Více

a v moči i u pacientů s karcinomem chýře

a v moči i u pacientů s karcinomem chýře Stanovení katepsinu B v séru s a v moči i u pacientů s karcinomem močov ového měchým chýře Kotaška, K. 1, Dušek P. 2, Průša, R. 1, Veselý, Š. 2, Babjuk, M 2. 1) Ústav lékařské chemie a klinické biochemie

Více

Aktivní sledování. Obsah tohoto základního přehledu:

Aktivní sledování. Obsah tohoto základního přehledu: Aktivní sledování Obsah tohoto základního přehledu: Co znamená aktivní sledování? U koho je aktivní sledování možné? Jaké jsou výhody a nevýhody aktivního sledování? Co se stane, jestliže z testů vyplyne,

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1-

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1- Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger Report Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou Burghausen Září 2000 Dr. Dr. F. Starflinger -1- Pacienti s rakovinou s poskytnutím holvita

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Průvodce pro muže s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty

Průvodce pro muže s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty Rakovina prostaty Průvodce pro muže s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty Tato příručka je určena mužům, kterým byla v nedávné době diagnostikována rakovina prostaty (nebo také karcinom prostaty).

Více

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic Tumory Místně neregulovatelný růst tkáně, buňky se vymkly kontrole Benigní ohraničené, nemetastazují, obvykle nerecidivují Prekanceroza předrakovinný

Více

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Výuková prezentace z: Lékařské mikrobiologie Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2009 Princip identifikace Soubor znaků s rozdílnou diskriminační hodnotou Základní problémy

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_419 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

Rakovina prostaty Průvodce pro muže s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty

Rakovina prostaty Průvodce pro muže s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty Rakovina prostaty Průvodce pro muže s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty Obsah Komu je tato příručka určena Co je prostata? Co znamená rakovina prostaty? Diagnostika rakoviny prostaty Co výsledky

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Informace pro pacienty Čeština 2 Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů Ve většině případů je zhoubné nádorové onemocnění ledvin asymptomatické,

Více

Klasifikace nádorů varlat

Klasifikace nádorů varlat Klasifikace nádorů varlat MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory varlat v různorodá skupina nádorových afekcí, která odpovídá komplikované histogenezi orgánu

Více

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence. Jan Martinek Ivo Lochman

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence. Jan Martinek Ivo Lochman Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence Jan Martinek Ivo Lochman OSNOVA ÚVOD TITRACE DLE EUROIMMUN DATA SEKK STANDARTIZACE ANA STANDARTIZACE ICA HOOK EFEKT ZÁVĚR Titrace

Více

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza GYN. REPRODUKCE NÁZEV : AMH = Anti-Müllerian hormon POUŽITÍ : Anti-Müllerian hormon (AMH) je dimerní glykoprotein, složený ze dvou monomerů o molekulové hmotnosti 72 kda. AMH patří do rodiny transformujícího

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Níže uvedené komentáře by měly pomoci soutěžícím z kategorie B ke snazší orientaci

Více

Doporučené postupy pro hormonální léčbu karcinomu prostaty 2012

Doporučené postupy pro hormonální léčbu karcinomu prostaty 2012 Závěr expertní komise ve složení: Babjuk M, Hora M, Katolická J, Kubecová M, Matoušková M, Melichar B, Petera J, Soumarová R, Študent V Podmínkou pro nasazení hormonální terapie je histologicky verifikovaný

Více

Sarkosin jako jednoduchý test na rakovinu prostaty analytická studie přednášky Natalia Cernei

Sarkosin jako jednoduchý test na rakovinu prostaty analytická studie přednášky Natalia Cernei Název: Školitel: Sarkosin jako jednoduchý test na rakovinu prostaty analytická studie přednášky Natalia Cernei Datum: 20.1.2011 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce

Více

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Zhodnocení spolupráce Přehled molekulárně cytogenetických

Více

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza GYN. REPRODUKCE NÁZEV : AMH = Anti-Müllerian hormon POUŽITÍ : Anti-Müllerian hormon (AMH) je dimerní glykoprotein, složený ze dvou monomerů o molekulové hmotnosti 72 kda. AMH patří do rodiny transformujícího

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Aminokyseliny, proteiny, enzymologie

Aminokyseliny, proteiny, enzymologie Aminokyseliny, proteiny, enzymologie Aminokyseliny Co to je? Organické látky karboxylové kyseliny, které mají na sousedním uhlíku navázanou aminoskupinu Jak to vypadá? K čemu je to dobré? AK jsou stavební

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

EFFECT OF ZINC(II) IONS ON THE EXPRESSION OF PRO- AND ANTI-APOPTOTIC FACTORS IN HIGH-GRADE PROSTATE CARCINOMA CELLS

EFFECT OF ZINC(II) IONS ON THE EXPRESSION OF PRO- AND ANTI-APOPTOTIC FACTORS IN HIGH-GRADE PROSTATE CARCINOMA CELLS EFFECT OF ZINC(II) IONS ON THE EXPRESSION OF PRO- AND ANTI-APOPTOTIC FACTORS IN HIGH-GRADE PROSTATE CARCINOMA CELLS EFEKT ZINEČNATÝCH IONTŮ NA EXPRESI PRO- A ANTI- APOPTOTICKÝCH FAKTORŮ V PROSTATICKÝCH

Více

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE TRANSPLANTAČNÍ IMUNITA Transplantace je přenos buněk, tkáně nebo orgánu z jedné části těla na jinou nebo z jednoho jedince na jiného. Transplantační reakce je dána genetickými rozdíly mezi dárcem a příjemcem.

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

Změny v játrech u pacientů s Huntingtonovou chorobou naznačují, že bychom se měli zabývat změnami v celém těle

Změny v játrech u pacientů s Huntingtonovou chorobou naznačují, že bychom se měli zabývat změnami v celém těle Novinky ve výzkumu Huntingtonovy nemoci. Ve srozumitelném jazyce. Napsáno vědci. Určeno široké huntingtonské veřejnosti. Změny v játrech u pacientů s Huntingtonovou chorobou naznačují, že bychom se měli

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Genetika. Genetika. Nauka o dědid. dičnosti a proměnlivosti. molekulárn. rní buněk organismů populací

Genetika. Genetika. Nauka o dědid. dičnosti a proměnlivosti. molekulárn. rní buněk organismů populací Genetika Nauka o dědid dičnosti a proměnlivosti Genetika molekulárn rní buněk organismů populací Dědičnost na úrovni nukleových kyselin Předávání vloh z buňky na buňku Předávání vlastností mezi jednotlivci

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 10 - žákovská verze Téma: Bílkoviny. Mgr. Lenka Horutová

CHEMIE. Pracovní list č. 10 - žákovská verze Téma: Bílkoviny. Mgr. Lenka Horutová www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 10 - žákovská verze Téma: Bílkoviny Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Název proteiny

Více

Fyziologická regulační medicína

Fyziologická regulační medicína Fyziologická regulační medicína Otevírá nové obzory v medicíně! Pacienti hledající dlouhodobou léčbu bez nežádoucích účinků mohou být nyní uspokojeni! 1 FRM italská skupina Zakladatelé GUNY 2 GUNA-METODA

Více