SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ"

Transkript

1 1 JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ Moje koãka má akutní glaukom! ozval se z telefonu hysterick hlas. BlíÏila se pûlnoc. Sedûl jsem na podlaze pfiede dvefimi svého pokoje, drïel si mobil u ucha a snaïil se vybavit si pfiíãiny zv eného nitrooãního tlaku. Telefon mûl signál jen na jediném místû v celém domû, takïe jsem sedûl s naklonûnou hlavou a modlil se, aby se hovor nepfieru il. Akutní glaukom je u koãek velice v jimeãn, zaãal jsem ve snaze získat trochu víc ãasu. Mûl jsem noãní sluïbu teprve potfietí, ale jako ãerstvû dostudovan veterináfi bych mûl mít v echny encyklopedické znalosti v malíãku. KdyÏ uváïíme, kolik knih jsem si pfied pár mûsíci nasoukal do mozku, mûl bych o nemocn ch koãkách pár vûcí vûdût. Jak se va e koãka chová? zeptal jsem se. Není jí moc dobfie. íkala jsem vám, Ïe má akutní glaukom! Onen hlas znûl je tû naléhavûji. Je to velice bolestivé a mûl byste se na ni pfiijít podívat. Pohlédl jsem na hodinky. V tlumeném svûtle na odpoãívadle pfiede dvefimi nebylo jednoduché po krában displej pfieãíst. To není problém, zaãal jsem. Moc rád se na ni podívám ale teì asi nebude jednoduché dostat se do mûsta 11

2 LUKE GAMBLE Nûkde venku se neslo bujaré veselí. CoÏe? ozvalo se úseãnû. MÛÏete mi popsat, jak se va e koãka projevuje a co vás vede k domnûnce, Ïe se jedná o akutní glaukom? zeptal jsem se. Jmenuji se Beasleyová, oznámil rázn hlas, a jsem klientkou pana Spotswodea uï patnáct let! Pûtadvacet let jsem pracovala v oãní optice, takïe se mû opravdu nemusíte vyptávat na to, jestli moje koãka má akutní glaukom, nebo ne! Na chvíli se odmlãela. Témûfi jsem vidûl, jak se z telefonu valí pára. Budete jí muset to oko odstranit. Mûl jsem nutkav pocit, Ïe aè fieknu nebo udûlám cokoli, paní Beasleyové to stejnû nebude vyhovovat. Zvedl jsem oãi v sloup a zhluboka se nadechl. Paní Beasleyová, zaãal jsem. Tak pfiijdete pomoct mému kocourovi, nebo ne? Ano, mohlo by to ov em nûjakou dobu trvat. Proã myslíte? Paní Beasleyová, zaãal jsem. Je témûfi pûlnoc. A navíc silvestr. Pfiedstavil jsem si tu situaci: Centrum mûsta plné lidí, hlavní ulice uzavfiená a já se prodírám davy slavících a kfiiãím: Koãiãí glaukom! Uhnûte mi z cesty! Tak to není dobré, oznámila paní Beasleyová. Vy jste pil? Najednou se naléhavost z hlasu úplnû vytratila a její tón byl zfietelnû v hrûïn. Paní Beasleyová, já Pfiijdu do ordinace pfiesnû v est. Buìte tam vãas. Zatím dám chudáku kocourovi na pár hodin studen obklad, kdyï ho odmítáte pfiijít vy etfiit. Telefon ztichl. Nejdfiív jsem si myslel, Ïe vypadl signál a spojení se tak pfieru ilo, a zoufale jsem se snaïil vzkfiísit ãíslo volajícího, ale kdyï to ne lo, uvûdomil jsem si, Ïe jediná ãárka signálu je na svém místû a paní Beasleyová mi 12

3 JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ prostû zavûsila. Zvenku jsem sly el oslavující, jak zaãínají odpoãítávat: pût, ãtyfii, tfii, dva, jedna. Potom se ozval kfiik vítající Nov rok. Léta jsem ãetl skvûlé odborné texty, udûlal jsem bezpoãet zkou ek, snaïil jsem se ze v ech sil, abych se stal plnû kvalifikovan m veterináfiem, ale nic z toho mû nepfiipravilo na podobné telefonáty. Zdálo se, Ïe lidé jsou souãástí veterinární praxe stejnû jako psi, koãky, hadi a potkani. PoloÏil jsem opatrnû telefon na rám obrazu, kter visel v mezipatfie, a vrátil jsem se do pokoje. Dvefie jsem nechal otevfiené, abych sly el telefon zvonit, zalezl jsem do postele a zhasl. Potom jsem sám sobû popfiál Èastn nov rok. O dvû minuty pozdûji jsem ale zase rozsvítil. Napadlo mû, Ïe bude lep í si o akutním glaukomu nûco pfieãíst. Oko jsem je tû nikdy pfiedtím neodstraàoval. ManÏel paní Beasleyové se objevil na klinice hned po rozbfiesku. Sice mi zapomnûl popfiát Èastn nov rok, ale pochválil mû, jak mladû vypadám. KdyÏ mû následoval do ordinace, pochopil jsem, proã byla paní Beasleyová tak rozãílená. Kocour, Thomas, mûl s okem opravdu nûjak problém. Na první pohled bylo zfiejmé, Ïe je to patné, protoïe oko mu vylézalo z jamky a bylo plné krve. Dokonce i veterináfi, kter má za sebou jen pár dnû praxe, musí vidût, Ïe s ním nûco není v pofiádku. Tak uï byste ho mohl koneãnû prohlédnout, zaãal pan Beasley. Zdálo se, Ïe je o mém zanedbávání povinností pfiesvûdãen stejnû jako jeho manïelka. No, jde o to Takhle se trápí uï nûkolik dní! 13

4 LUKE GAMBLE Pan Beasley s reptáním podepsal vstupní papíry. Thomas si mezitím na nic nestûïoval. Vlastnû se dalo fiíct, Ïe nad celou situací ani nemrkl. Vzali jsme kocoura do ordinace. Holly, sestfiiãka, která mûla ten den sluïbu, se uï vrátila, zkontrolovala a pfievázala nûkolik pacientû, ktefií u nás na klinice trávili Nov rok. âern labrador Rupert jí stál po boku, a kdyï jsem se na oba usmál, vesele vrtûl ocasem. Zdá se, Ïe alespoà nûkdo mû rád vidí. Èastn nov rok, Holly, fiekl jsem a houpal kocoura se zkrvaven m okem. Holly se na mû podívala, volnou rukou si zakryla ústa a snaïila se ovládnout smích. Vedle mû stál panovaãnû pan Beasley a upíral na mû hrûzu nahánûjící pohled. Pfiísahal bych, Ïe cítím, jak zufiivû nasává vzduch kolem mû. Není divu, pokud mu paní Beasleyová fiekla, Ïe jsem byl opil. V echno v pofiádku, Luku? zeptala se Holly a stále se bránila smíchu. Spal jsem jen dvû hodiny a je tû nikdy jsem koãce nevyjímal oko. V echno jde skvûle, zalhal jsem. Holly stékaly po tváfii slzy a v záchvatu hysterického smíchu se zlomila v pase. AÈ uï jela v ãemkoli, taky by se mi toho trochu hodilo. Pohlédl jsem na Ruperta, kter vrtûl ocasem je tû dûraznûji. Zdálo se, Ïe i on si situaci uïívá. Nepila jste vãera nûjak speciální ãaj, Holly? zeptal jsem se trochu vyveden z míry. Vypravoval jste se dnes ráno ve spûchu? vysoukala ze sebe Holly a znovu se zhroutila v záchvatu smíchu. Prohlédnul jsem se a zbledl. KdyÏ jsem se ráno oblékal, vzal jsem to první, co mi pfii lo pod ruku triãko, které jsem si koupil ve v prodeji na hlavní tfiídû. Vpfiedu bylo velk mi ãern mi pís- 14

5 JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ meny napsáno DON (frajer). Ale jelikoï jsem si triãko oblékl naruby, tenkou látkou mi na hrudi prosvítalo NOB (pinìour). Otoãil jsem se. Pan Beasley moc pobavenû nevypadal. Pane Beasley, zaãal jsem hrdû a nesl na hrudi tu hrûzu. MoÏná byste se chtûl na chvíli posadit v ãekárnû, neï Ruperta vy etfiíme. Pan Beasley se beze slova otoãil a odkráãel. Dobfie se postaráme o, zaãal jsem ho uji Èovat, ale pfieru ilo mû bouchnutí dvefií. Holly odvedla Ruperta zpátky do kotce, vzpamatovala se a zaãala pfiipravovat anestezii. Urãitû je to zpûsob, jak na klienty zapûsobit, poznamenala a znovu se rozesmála. VÛbec jsem si to neuvûdomil, odpovûdûl jsem zdû enû, znovu pohlédl na triãko a zoufale nad celou situací zavrtûl hlavou. S tûïk m povzdechnutím jsem trudné my lenky odsunul stranou a zamûfiil se na Thomasovo oko. Vypadalo, jako by se za tu chvíli je tû zvût ilo. Nedá se nic dûlat, bude muset ven. Zadíval jsem se do objemné uãebnice chirurgie, kterou jsem mûl otevfienou na stole. Postup vypadal jasnû, taky to nebude mûj první chirurgick zákrok. Jednou uï jsem kocoura zbavoval varlat tohle pfiece nemûïe b t zas o tolik jiné. Pohlédl jsem na Holly. Budu to oko muset vyjmout. Myslí, Ïe bych mûl nûkomu zavolat? Podívala se na mû, jako bych byl místní blbeãek. Je Nov rok, komu chce volat? zeptala se. Jen jsem nûmû otevfiel a zavfiel pusu. Nevy el ani hlásek. PÛsobil jsem na klinice teprve ãtyfii t dny; nechtûl jsem si vytvofiit povûst nesamostatného Àoumy a vûbec se mi 15

6 LUKE GAMBLE nelíbila pfiedstava, Ïe bych mûl volat nûkomu ze sv ch éfû. JenomÏe mû najednou opustila sebedûvûra. Je k Thomasovi spravedlivé, aby se stal obûtí mého pokusu a aby mi jedin m pomocníkem pfii vyjímání jeho oka byla uãebnice? Co Rachel? zaãal jsem; napadla mû totiï odbornice na malá zvífiata, která na klinice pûsobila na ãásteãn úvazek pfii chirurgick ch zákrocích. Holly na mû upfiela pohled. Nikdo teì nebude ve stavu, aby ti byl nûco platn. Nejde o nic pfievratného. Zvládne to a Thomas taky. Na chvíli se odmlãela a pfiipravila si jehly. Postupuj podle uãebnice, kdyby nastal nûjak problém, nûkomu zavoláme. Holly byla obvykle sam smích, ale zároveà u ní dobfie fungoval zdrav rozum a logické uvaïování. Mûfiila sice jenom kolem sto padesáti centimetrû, ale jako jedna z nejdéle pûsobících sester mûla autoritu a spolu s vrchní sestrou Sheilou tvofiily pátefi na í kliniky. Nepatfiila k tûm, kdo mluví do vûtru; bylo jasné, Ïe to budu muset nûjak zvládnout. Pfiipravovala uï chirurgické nástroje, rou ky, rukavice a v echno ostatní, co budeme pfii operaci potfiebovat. Pfiitom mluvila na Thomase. Ten jen sedûl na stole a poklidnû ji pozoroval sv m zdrav m okem. Ubûhlo je tû asi pût minut, kdy jsem Holly pomáhal dokonãit pfiípravy; potom jsem hrdû zavedl nitroïilní katétr (podruhé ve své kariéfie), pfiipojil kapaãku a zahájil anestezii. Thomasovo zdravé oko se zaãalo zavírat. Holly pokyvovala hlavou a spokojenû se usmívala, kdyï se ujistila, Ïe jsem endotracheální trubici zavedl na správné místo. Bylo naãase zaãít. Zoufale jsem se snaïil udrïet ruce v klidu. Vyjmul jsem zniãené oko a pak mi asi dvacet minut trvalo, neï jsem vyãistil oãní jamku. 16

7 JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ Je tam nûco tvrdého, fiekl jsem, kdyï jsem pinzetou narazil na nûjakou nerovnost. To bude asi lebka Ne, je to nûjak úlomek. Jemnû jsem zatáhl a objevilo se nûkolik úlomkû kostí. Po zádech mi stékal potûãek potu. Myslím, Ïe bychom to mûli rychle zrentgenovat, navrhla Holly. Tentokrát se neusmívala. Jemnû jsme pfienesli bezvládného Thomase na rentgen. Kolem zadní strany oãní jamky byla roztrou ena fiada úlomkû. A tûsnû za ní se r soval nûjak pfiedmût; zdálo se, Ïe se jen jemnû dot ká pfiedního laloku kocourova mozku. Pomalu jsem pinzetu nofiil stále hloubûji za oãní jamku a opatrnû jsem ten pfiedmût vytáhl. Oba jsme s Holly na chvíli pfiestali d chat. KdyÏ jsem pinzetu vyndal, objevil se zdeformovan brok ze vzduchovky. Holly se zadívala na zkrvaven kousek olova na stole. VÛbec jsem si ho nev imla! pfiiznala. Thomas taky ne, poznamenal jsem a jemnû jsem sterilním smotkem vaty vyãistil ránu. Ani trochu nezávidím lidem Ïijícím v okolí, aï paní Beasleyová zjistí, Ïe po jejím nevinném kocourovi nûkdo stfiílel, poznamenala Holly s ironick m úsmûvem. O tomhle se dozví celé mûsto, to je jisté! Doufám, Ïe ty lumpy dostane na tohle si vybrali patnou koãku! prohodil jsem s pocitem uspokojení, Ïe existuje jen malá ance, Ïe by se lidé o Thomasovû zranûní nedozvûdûli. Jakmile byl brok venku, opatrnû jsem vyndal je tû nûkolik úlomkû kostí roztfií tûn ch kolem a oãní jamku jsem dûkladnû vyãistil. Teì uï jsem byl ve svém Ïivlu, strach mû úplnû opustil. Tohle tedy vûbec nebylo jednoduché! prohlásila Holly, kdyï jsem dokonãil poslední steh. Operace mozku! 17

8 LUKE GAMBLE Je tû nikdy jsem nûco takového nevidûla. Odstranûní oka uï nûkolikrát, ale zásah na mozku opravdu ne! Od sv ch deseti let jsem snil o tom, Ïe se stanu veterináfiem. Bylo tûïké uvûfiit, Ïe se mi to povedlo. Îe se v echna ta tvrdá práce vyplatila. Bylo mi samozfiejmû jasné, Ïe mám je tû spoustu uãení pfied sebou, nicménû po tomhle jsem vïdycky touïil a taková drobnost jako operace mozku na Nov rok mi prostû nemohla zkazit náladu. Univerzitu v Bristolu jsem ukonãil ve dvaadvaceti, pln nad ení a bez pfiedstavy, co Ïivot vlastnû obná í. Pokud jde o odpovûdnost spojenou s prací, byl jsem dost naivní pfiedtím jsem v posledním roãníku pracoval jen jako barman v country klubu, coï mi, co se t ká odpovûdnosti, nijak zvlá È nepomohlo a bylo mi jasné, Ïe budu potfiebovat vedení, abych se posunul kupfiedu. Mí zku enûj í kolegové byli pfiesvûdãení, Ïe nejdûleïitûj í pro jejich kariéru je první zamûstnání hned po dokonãení koly. Stejnû jako v ichni kamarádi jsem si vybíral svou první práci velice peãlivû, aby to byl dobr start kariéry, jakou jsem si vysnil. ProtoÏe o kaïdé volné místo se ucházelo asi est set absolventû, bylo mi jasné, Ïe není moïné b t pfiíli vybírav, ale ze v ech sil jsem se snaïil získat práci, o niï jsem stál: TouÏil jsem pracovat na zajímavé klinice, která by mi umoïnila získat zku enosti v péãi o v echna zvífiata. Napsal jsem na v echna místa, která odpovídala téhle pfiedstavû, byla mezi nimi i jedna velká a velice úspû ná klinika v oblasti West Country. Pohovor s vedením kliniky pod dohledem nezdolného pana Spotswodea byl mírnû fieãeno intenzivní. Pfiipadalo mi, Ïe o to místo zaïádala mi- 18

9 JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ nimálnû polovina mého roãníku, ale zfiejmû mi hodnû pomohlo, Ïe tam uï rok pracoval Rob, kter byl na veterinární fakultû o roãník v neï já. Dobfie jsme se znali a on chtûl pracovat s nûk m, s nímï bude dobfie vycházet, proto za mû u vedení kliniky ztratil slovo. RobÛv názor mûl jistou váhu, protoïe na univerzitû b val vynikajícím studentem a bez problémû pfie el do praxe, kde se cítil jako ryba ve vodû, takïe jsem tu práci dostal. První t den jsem bydlel s Robem, abych se zorientoval v okolí. Druh t den byl ale Rob pryã, a tak jsem ãas trávil se tfiemi blázniv mi motorkáfikami, coï byly kamarádky na í vrchní sestry Sheily. Tfietí t den, kdyï uï jsem zapadl do party, ale na motorce jsem pofiád jezdit neumûl, bylo moje ubytování pfiipravené. TakÏe jsem se rozru en pfiestûhoval do malé pfiístavby u nádherné farmy kousek od hranic mezi Hampshirem a Dorsetem. Bylo to poprvé v Ïivotû, kdy jsem bydlel sám. Byla to pro mû opravdu nová zku enost. Ne lo ani tak o to, Ïe jsem mohl chodit doma polonah, ani na koleji jsme se moc nestydûli, nové pro mû bylo spí to, Ïe jsem si nemûl od koho pûjãit mléko, nebylo s k m si popovídat u nûjakého hloupého televizního pofiadu a s k m si dát pivo po nároãném dni. Do lo mi, Ïe bude chvíli trvat, neï si na to zvyknu, a usoudil jsem, Ïe mezitím bude dobré si pofiídit tu nejvût í televizi, jaká je k mání. KdyÏ jsem koneãnû bydlel, skonãila doba zacviãování a normálnû mû zapojili do sluïeb. Nikdy mû nenapadlo, jak mûïe ãlovûka vydûsit zvonûní sluïebního mobilu, zarazil mû i pocit, Ïe vûbec nejsem pfiipraven a vybaven na to, abych se sám vypofiádal s urgentními pfiípady. Moji sebejistotu tvofiila z devadesáti procent odvaha a jen velmi málo praktick ch zku eností. Vûdûl jsem sice, jak provést u krávy císafisk fiez nebo jak dávkovat anestezii koni 19

10 LUKE GAMBLE pfii kastraci, jenomïe teì jsem mûl zjistit, jestli to prakticky opravdu dokáïu. Teì mû teprve ãeká Ïivot skuteãného veterináfie. Na Nov rok mi Thomas sice zvedl sebevûdomí, ale kdyï jsem o pût dnû pozdûji sedûl v kanceláfii pana Spotswodea, byl jsem nervózní. RozloÏit muï na mû upíral ocelov pohled. Pan Spotswode budil respekt nejen jako nejstar í spoleãník nejvût í veterinární kliniky v okrese, ale zároveà jako ãlovûk, kter vyzafioval pfiirozenou autoritu. âásteãnû kvûli jeho klidnému, nekompromisnímu vystupování, ale pfiedev ím kvûli vûhlasu úspû ného lékafie jsem hroznû touïil udûlat na nûho dojem. Dokázal vyprávût o kaïdém zvífieti, kaïdé nemoci a situaci, na kterou ãlovûk jen pomyslel a o tisícovkách dal- ích, které by mû ani nenapadly. UÏ teì jsem do el k závûru, Ïe buì skuteãnû dokáïe vyléãit úplnû v echno, nebo srazí deset liber z úãtu kaïdému, koho zná. Hned první t den mi Sheila vysvûtlila, Ïe ceny mohou upravovat pouze star í spoleãníci; kdyby mû nûkdy napadlo slevit padesát pencí ze ãtyfi set liber, které budeme úãtovat jednonohému dûchodci, jehoï milovaná a nepoji tûná koãka se nepohodla se sekaãkou na trávu od sousedû, okamïitû dostanu písemné varování. AsistentÛm pfiíslu elo jen makat, nic jiného. KdyÏ jsem se posadil, pan Spotswode na mû upfiel pohled. Dûkuji, Ïe jste dnes dopoledne pfii el, Luku. Myslel jsem, Ïe bychom si mohli popovídat o Thomasovi, s nímï jste se nedávno setkal. OkamÏitû mi pokleslo srdce. Pane Spotswode PÛvodnû jsem myslel, Ïe mi jen vynadá, ale vyvinulo se z toho nûco daleko váïnûj ího. Paní Beasleyová totiï 20

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

ku pfied sebou, jestli mi nebliká doruãená po ta. Blikala. Usmála jsem se a potlaãila v sobû nutkání kliknout na mail a otevfiít ho.

ku pfied sebou, jestli mi nebliká doruãená po ta. Blikala. Usmála jsem se a potlaãila v sobû nutkání kliknout na mail a otevfiít ho. ROZHODNUTÍ Toho sychravého podzimního dne jsem sedûla v kuchyni u stolu a zamy lenû hledûla zavfien mi okny na mlhav svût za nimi. Pfiedstava mrtvého str ãka sem jaksi nezapadala. Tedy, smrt jako taková

Více

NÁVRH Druhá loì visela na obloze v éterickém svûtle mlhoviny jako stfiíbrn pfiívû ek. Waverly a Kieran spolu leïeli na balíku sena a stfiídavû si ji prohlíïeli dalekohledem. Vûdûli, Ïe je to souputnice

Více

Jana Makovcová. S rukama na u ích

Jana Makovcová. S rukama na u ích Jana Makovcová S rukama na u ích Jana Makovcová, 2010 Ilustrace Vojtûch Otãená ek, 2010 Nakladatelství ALMI ISBN 978-80-904344-7-9 Úvod âas bûïí a Jana Makovcová se dál strará o své dva syny. âas bûïí

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

KLENOTY âeské FANTASY

KLENOTY âeské FANTASY Jireš_2013 kopie - zlom 13.3.1957 5:05 Stránka 5 Jireš_2013 kopie - zlom 13.3.1957 6:05 Stránka 704 KLENOTY âeské FANTASY Z dfiíve publikovan ch textû vybral a sestavil Ondfiej Jire. Ilustrace na obálce

Více

Dvorní astrolog anglické královny AlÏbûty I. doktor John Dee, matematik, alchymista, filozof, majitel snad nejrozsáhlej í vûdecké knihovny v tehdej í

Dvorní astrolog anglické královny AlÏbûty I. doktor John Dee, matematik, alchymista, filozof, majitel snad nejrozsáhlej í vûdecké knihovny v tehdej í 1 Dvorní astrolog anglické královny AlÏbûty I. doktor John Dee, matematik, alchymista, filozof, majitel snad nejrozsáhlej í vûdecké knihovny v tehdej í Evropû, se v pokroãilém vûku zaãal s naprostou váïností

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená

Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená /I/ Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená koufiem z továrních komínû. Za stfiechami továren jasnû záfiila. KaÏdou chvíli muselo vyjít slunce. Podíval jsem se na hodinky. Je tû nebylo osm.

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Kdo je toxický muž? Definice toxického muže. Test č. 1 Negativní emoce. Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií:

Kdo je toxický muž? Definice toxického muže. Test č. 1 Negativní emoce. Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií: KAPITOLA 1 Kdo je toxický muž? Definice toxického muže Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií: 1. Vyvolává ve vás negativní emoce. 2. Nechová se k vám správnû. 3. Vzbuzuje ve vás negativní

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

kého byl v této chvíli schopen obliãej vysíleného ãlovûka:

kého byl v této chvíli schopen obliãej vysíleného ãlovûka: SMRT JAKUBA DEMLA Ve stfiedu 8. února pfii el jsem si do zdej í (tfiebíãské) nemocnice k panu Dru. Karlu Tomkovi pro v sledek dvoudenního vy etfiování na kardiologickém oddûlení. Je tady od vãerej ka P.

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE 1. kapitola ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE Být štíhlí je vaše právo Pokud jste si pfieãetli úvod k této knize nebo jste mû vidûli v televizi ãi na nûkterém videu o zdravém vafiení, nejspí uï víte,

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

byla spí e ochablost svalstva neï opravdová tlou Èka. TfiebaÏe v jeho odûvu nebylo vidût Ïádnou touhu po parádû, kaïd v nûm podle pohodln ch a vyle

byla spí e ochablost svalstva neï opravdová tlou Èka. TfiebaÏe v jeho odûvu nebylo vidût Ïádnou touhu po parádû, kaïd v nûm podle pohodln ch a vyle (1) VELIK PLÁN V fiíjnu roku 1922, kolem páté hodiny odpolední, na hlavním zvonokoském námûstí, stínûném krásn mi ka tany a uprostfied ozdobeném nádhernou lipou, zasazenou pr roku 1518 na oslavu pfiíjezdu

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack 4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack Zdá se,ïe mnoho lidí se náhodnosti nemûïe nabaïit.i kdyï jsou na e Ïivoty uï tak plné nejistoty, s oblibou to je tû dovr ujeme hraním náhodn ch her. Karty, kostky

Více

ve dne měsíčník EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR

ve dne měsíčník EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E K R I T I C K É N O V I N Y 3 03 ZDARMA www.mesicvedne.cz. noviny@mesicvedne.cz LISTOPAD 2003 EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR S TAJUPLNOU ÉFREDAKTORKOU VEDNEMùSÍâNÍKU! ÉFREDAKTORKA

Více

odmûnûna pamlskem, kter se objevil v kalí ku pod odli n m

odmûnûna pamlskem, kter se objevil v kalí ku pod odli n m Vnímají psi barvy? PROSTOU ODPOVùë totiï Ïe psi jsou barvoslepí si lidé mylnû vykládají tak, Ïe psi nevnímají barvy, ale jenom odstíny edé. Tato pfiedstava je nesprávná. Psi barvy sice vnímají, ale zdaleka

Více

Prolog. Krysa byla mrtvá, ale la z ní stejná hrûza, jako kdyby byla

Prolog. Krysa byla mrtvá, ale la z ní stejná hrûza, jako kdyby byla Prolog Krysa byla mrtvá, ale la z ní stejná hrûza, jako kdyby byla Ïivá. Bellamy Priceová si pfiitiskla ruce na ústa, ãímï potlaãila v kfiik, a ustoupila od dárkové krabice v lesklém balicím papíru se

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny malujeme na kameny 29.1.2007 17:33 Stránka 2 CMYK TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040 czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 041 VINTAGE SESSION KDYŽ CHCETE PŘIVOLAT MÚZY, POŘIĎTE SI ATELIÉR V NEJVYŠŠÍM PATŘE

Více

PRAHU NIKDY NEOPUSTÍM. Energie. Nové v zvy. Sto let v zkumu. Efektivita vedení... ízení turbín. Logistika. 24 hodin v Le Mans

PRAHU NIKDY NEOPUSTÍM. Energie. Nové v zvy. Sto let v zkumu. Efektivita vedení... ízení turbín. Logistika. 24 hodin v Le Mans EZ1/07_coverA 3/8/07 1:17 PM Stránka 1 Informaãní a ekonomick ãasopis V. ROâNÍK â. 1/2007 CENA: 39,- Kâ ENERGETIKA Sto let v zkumu Škoda Výzkum Plzeň se hlásí k tradici ízení turbín ZAT jako spolehlivý

Více

1 Anatomie pasivní agresivity

1 Anatomie pasivní agresivity 1 Anatomie pasivní agresivity Srdcov král se v knize Alenka v kraji divû pokou í uklidnit hysterického evce slovy: Nebuì nervózní, nebo tû nechám na místû popravit. Toto varování by klidnû mohlo splynout

Více

PfieÏil jsem sám sebe Putování po Peru Jan Rudzinskyj 2003

PfieÏil jsem sám sebe Putování po Peru Jan Rudzinskyj 2003 PfieÏil jsem sám sebe Putování po Peru Jan Rudzinskyj 2003 PfieÏil jsem sám sebe Putování po Peru Pfiedmluva Tato kniha je záznamem cesty, která se udála pfiesnû tak, jak je napsáno. Nûkomu z vás moïná

Více

Z konference Katastr: âí v mysl je GP v JTSK?

Z konference Katastr: âí v mysl je GP v JTSK? Katastr 28.3.2004 20:58 Stránka 34 Z konference Katastr: âí v mysl je GP v JTSK? Poté, co jsem 2x pfiipomínal dotaz na téma JTSK v ude, jsem udûlal ãerstvou zku enost. Opravdu je to my leno váïnû. Dnes

Více

ROZHODUJÍ KVALITNÍ PROJEKTY

ROZHODUJÍ KVALITNÍ PROJEKTY EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis VII. ROâNÍK â. 1/2008 PROFILY Mezinárodní veletrhy Služby brněnského výstaviště pro podnikatele PrÛmyslové izolace Vlastní vývoj umožňuje držet krok s ostatními

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty.

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. Speciální informace o tomto typu sluïby obãanûm, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby POV Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka

Více

Chodec bez lítosti. Alois Fallada Jan Brabenec

Chodec bez lítosti. Alois Fallada Jan Brabenec Chodec bez lítosti Alois allada Jan Brabenec 1 2 I. Prolog Dostal jsem dopis od nûjakého âecha z Trattenbachu. Psal mi, Ïe se kdesi doãetl o na í galerii a Ïe by se rád s námi seznámil. dopise stálo, Ïe

Více

1Dublin obestfiela jasná chladná noc, vítr skuãel za

1Dublin obestfiela jasná chladná noc, vítr skuãel za 1Dublin obestfiela jasná chladná noc, vítr skuãel za okny mého pokoje, vzduch jako by se prohánûl pí - Èalami milionû dud. Vûtrné poryvy otfiásaly okenními tabulkami ve star ch rámech, kvírami se moïná

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

ve dne měsíčník problému neï Orwell, totiï tomu, Ïe díky znepfiehlednûní a mnohotvárnosti je konzumní

ve dne měsíčník problému neï Orwell, totiï tomu, Ïe díky znepfiehlednûní a mnohotvárnosti je konzumní ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E K R I T I C K É N O V I N Y 4 04 ZDARMA Upfiímnû napsáno, vûbec nevím, jak uvést následující ãlánek. Je opravdu tristní, Ïe se mi podafiilo vyvléct z psaní první

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby.

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby. OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií

Více

Vzdûlávání. SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci

Vzdûlávání. SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Pfiípravn v bor redakãní rady: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil Ph.D. doc. PhDr. Oldfiich Matou ek,

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Sedící skrãenec. Utrpení na ich plotének

Sedící skrãenec. Utrpení na ich plotének Sedící skrãenec (HOMO SEDENS CURVATUS) Z nevysvûtliteln ch dûvodû jsme pov ili sezení na svou hlavní ãinnost. Sedíme pfiíli dlouho, sedíme pfiíli pokfiivenû, sedíme pfiíli neaktivnû. Utrpení na ich plotének

Více

Pro sekundární a terciální prevenci drogov ch závislostí. âasopis o. s. SANANIM. Jen pro vnitfiní potfieby. NEPRODEJNÉ ZÁ Í 2001

Pro sekundární a terciální prevenci drogov ch závislostí. âasopis o. s. SANANIM. Jen pro vnitfiní potfieby. NEPRODEJNÉ ZÁ Í 2001 Pro sekundární a terciální prevenci drogov ch závislostí âasopis o. s. SANANIM. Jen pro vnitfiní potfieby. NEPRODEJNÉ ZÁ Í 2001 TOXÍCI VERSUS ZBYTEK SVùTA Nûkolik let se jako streetworker pohybuju mezi

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.triton-books.cz

Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.triton-books.cz Miroslav Îamboch Ve sluïbách klanu Copyright Miroslav Îamboch, 2013 Cover Jan DoleÏálek, 2013 Stanislav JuhaÀák Triton, 2013 ISBN 978-80-7387-672-2 Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Čas fizlu 4.qxd 1.4.2008 10:35 Stránka 1

Čas fizlu 4.qxd 1.4.2008 10:35 Stránka 1 Čas fizlu 4.qxd 1.4.2008 10:35 Stránka 1 Ivan Kopeck âas fízlû Čas fizlu 4.qxd 1.4.2008 10:35 Stránka 3 Ivan Kopeck âas fízlû H AFAN L IBRI 2008 Čas fizlu 4.qxd 1.4.2008 10:35 Stránka 4 Ivan Kopeck, 2008

Více

J i ř í O d v á r k a Jau trádadá

J i ř í O d v á r k a Jau trádadá J i ř í O d v á r k a Jau trádadá Jifií Odvárka, 2008 Photo Pavel Battûk, Ivan Rendl, Franti ek Rous, Jifií Svoboda, Ivan Fischer, Petr Lederer,Adam Bartas, Kampe, s. r. o., Katalog ãs.filmu, archiv Souboru

Více

Stanislav JuhaÀák TRITON, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.tridistri.cz

Stanislav JuhaÀák TRITON, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.tridistri.cz TRIFID Jaros aw Grz dowicz Pán ledové zahrady kniha ãtvrtá Tato kniha ani Ïádná její ãást nesmí b t kopírována, rozmnoïována ani jinak ífiena bez písemného souhlasu vydavatele. Pan Lodowego Ogrodu, t.4

Více

Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny.

Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny. Denní modlitba otcû Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny. Chceme se odvrátit od vûcí, které nás

Více

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Zpráva obsahuje fiadu v rokû respondentû na téma korupãního chování. Jde o citace, které

Více

Rovnocenní partnefii v tomto úïasném vesmíru

Rovnocenní partnefii v tomto úïasném vesmíru 1 Rovnocenní partnefii v tomto úïasném vesmíru V lednu 2009 se v odborné studii v Psychologickém bulletinu objevilo provokativní tvrzení, Ïe se zboïn m vûfiícím v Ïivotû dafií lépe. Tento ãlánek s názvem

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E T Y P I C K É N O V I N Y 1 03 Odpovědi 1. Jaké je mé Ïivotní moto? 2. Co mám ráda? 3. Kdo je mûj nejoblíbenûj í umûlec? Eva Sobolíková 1. Beer4ever, ale i obãas

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Zeptejte se sami. Teď už můžete.

Zeptejte se sami. Teď už můžete. Zeptejte se sami. Teď už můžete. easyresearch.biz je nová webová sluïba, která vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je e-mailem nebo umísèovat na

Více

Konec. pana. Hodného

Konec. pana. Hodného 90 PRO HOCKEY Konec pana Hodného Sám se stará o v stroj, radûji hraje s pukem, neï aby chodil do tûla a kvûli dûtem by klidnû nechal plavat 21 milionû dolarû. Jeden z nejlep ích obráncû na svûtû je taky

Více

BILDBYRAN HÄSSLEHOLM 14 PRO HOCKEY

BILDBYRAN HÄSSLEHOLM 14 PRO HOCKEY BILDBYRAN HÄSSLEHOLM 14 PRO HOCKEY Zetterberg Henrik Do NHL vstoupil v prvním útoku souãasn ch drïitelû Stanley Cupu a uï pfii debutu zaznamenal jednu asistenci. První gól v dresu Detroitu dal ve tfietím

Více

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671 ISÚ KONTAKTY: Institut Svazu úãetních, a.s. V TÛních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz vzdelavani@svaz-ucetnich.cz certifikace@svaz-ucetnich.cz www.svaz-ucetnich.cz

Více

Léky a drogy. Konopné drogy

Léky a drogy. Konopné drogy Léky a drogy Konopné drogy Psychoaktivní konopí je nejoblíbenûj í ze v ech ilegálních drog. I kdyï v Asii a na Blízkém v chodû slouïilo jako droga i lék uï pfied tisícovkami let, na Západû se jeho rekreaãní

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více

KLINIKA PLASTICKÉ A ESTETICKÉ CHIRURGIE, FN U SV. ANNY V BRNù. KLINIKA PLASTICKÉ A ESTETICKÉ CHIRURGIE, FN U SV. ANNY V BRNù, + 2001

KLINIKA PLASTICKÉ A ESTETICKÉ CHIRURGIE, FN U SV. ANNY V BRNù. KLINIKA PLASTICKÉ A ESTETICKÉ CHIRURGIE, FN U SV. ANNY V BRNù, + 2001 HODNOTA REKONSTRUKCE PRSU TRAM LALOKEM U PACIENTEK S INVAZIVNÍM KARCINOMEM PRSU THE VALUE OF THE TRAM FLAP BREAST RECONSTRUCTION IN PATIENTS WITH BREAST CARCINOMA DRAÎAN L. 1, DUNGELOVÁ E. 2, KONEâN T.

Více

Slevy na dani z příjmů FO

Slevy na dani z příjmů FO DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON SLE str. 1 Od roku 2006 standardní absolutní slevy na dani nahradily všechny běžné odpočty od základu daně. Na tom se nic nezměnilo ani pro rok 2008. Kromě toho se dále používají

Více

PETR NIKOLAEV MFF KRIZE. Karlovy Vary. Státní peníze. Evropské dotace

PETR NIKOLAEV MFF KRIZE. Karlovy Vary. Státní peníze. Evropské dotace Cover final EZ211 hrbet 3mm:NEW 6/9/11 9:41 PM Stránka 1 EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis X. ROâNÍK â. 2/2011 F I N A N C E Státní peníze Novela zákona o vefiejn ch zakázkách mífií do snûmovny

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

vážení divadelní Přátelé,

vážení divadelní Přátelé, vážení divadelní Přátelé, červen 2013 cena 25,- kč na e divadelní sezóna konãí jenom zdánlivû. Pryã jsou ty ãasy, kdy na e divadlo spoleãnû se koláky a studenty svûtilo prázdniny, kter m se také fiíkávalo

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb.

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ VERLAG DASHÖFER AKTUÁLNĚ Praha 23. leden 2009 Odborné nakladatelství ekonomické literatury praktické aktuality, komentáře, rady a tipy dotazy pro Vaši a odpovědi firmu 1/2009 Ing.

Více

SMaxem to lo z kopce. Bylo to povlovné klesání, místy se témûfi podobalo rovinû, po které by mohl jít dlouho, bezmy lenkovitû a s minimem vynaloïené

SMaxem to lo z kopce. Bylo to povlovné klesání, místy se témûfi podobalo rovinû, po které by mohl jít dlouho, bezmy lenkovitû a s minimem vynaloïené SMaxem to lo z kopce. Bylo to povlovné klesání, místy se témûfi podobalo rovinû, po které by mohl jít dlouho, bezmy lenkovitû a s minimem vynaloïené námahy, neb t obãasn ch v molû. Ty jámy mu ztrpãovaly

Více

KAPITOLA PRVNÍ NA L. A. M. B.

KAPITOLA PRVNÍ NA L. A. M. B. KAPITOLA PRVNÍ NA L. A. M. B. Mûsíc pûvabnû vykrouïen srpek mûl b t v úplàku aï za nûko - lik t dnû. Nebyla doba schovávání. NepromûÀovala se. Její kaïdomûsíãní boj s rychl m rûstem tûlesného porostu,

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

Lenka mídová S větrem o závod

Lenka mídová S větrem o závod ČASOPIS KLUBU ZDRAVÍ ZÁŘÍ 2005 Zora Jandová Všechno chce svůj čas Pohodová dvojice Když stárnout, tak hezky Ale Cibulka Úplně jsem změnil svůj životní styl Canisterapie Léčba psí láskou Lenka mídová S

Více

âíslo 3 ROâNÍK I. PROSINEC 2006 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY

âíslo 3 ROâNÍK I. PROSINEC 2006 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY âíslo 3 ROâNÍK I. PROSINEC 2006 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Od léta do zimy Leto ní zahájení kolního roku a také celé první kolní ãtvrtletí bylo nabité událostmi, takïe jsme naprosto

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více