SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ"

Transkript

1 1 JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ Moje koãka má akutní glaukom! ozval se z telefonu hysterick hlas. BlíÏila se pûlnoc. Sedûl jsem na podlaze pfiede dvefimi svého pokoje, drïel si mobil u ucha a snaïil se vybavit si pfiíãiny zv eného nitrooãního tlaku. Telefon mûl signál jen na jediném místû v celém domû, takïe jsem sedûl s naklonûnou hlavou a modlil se, aby se hovor nepfieru il. Akutní glaukom je u koãek velice v jimeãn, zaãal jsem ve snaze získat trochu víc ãasu. Mûl jsem noãní sluïbu teprve potfietí, ale jako ãerstvû dostudovan veterináfi bych mûl mít v echny encyklopedické znalosti v malíãku. KdyÏ uváïíme, kolik knih jsem si pfied pár mûsíci nasoukal do mozku, mûl bych o nemocn ch koãkách pár vûcí vûdût. Jak se va e koãka chová? zeptal jsem se. Není jí moc dobfie. íkala jsem vám, Ïe má akutní glaukom! Onen hlas znûl je tû naléhavûji. Je to velice bolestivé a mûl byste se na ni pfiijít podívat. Pohlédl jsem na hodinky. V tlumeném svûtle na odpoãívadle pfiede dvefimi nebylo jednoduché po krában displej pfieãíst. To není problém, zaãal jsem. Moc rád se na ni podívám ale teì asi nebude jednoduché dostat se do mûsta 11

2 LUKE GAMBLE Nûkde venku se neslo bujaré veselí. CoÏe? ozvalo se úseãnû. MÛÏete mi popsat, jak se va e koãka projevuje a co vás vede k domnûnce, Ïe se jedná o akutní glaukom? zeptal jsem se. Jmenuji se Beasleyová, oznámil rázn hlas, a jsem klientkou pana Spotswodea uï patnáct let! Pûtadvacet let jsem pracovala v oãní optice, takïe se mû opravdu nemusíte vyptávat na to, jestli moje koãka má akutní glaukom, nebo ne! Na chvíli se odmlãela. Témûfi jsem vidûl, jak se z telefonu valí pára. Budete jí muset to oko odstranit. Mûl jsem nutkav pocit, Ïe aè fieknu nebo udûlám cokoli, paní Beasleyové to stejnû nebude vyhovovat. Zvedl jsem oãi v sloup a zhluboka se nadechl. Paní Beasleyová, zaãal jsem. Tak pfiijdete pomoct mému kocourovi, nebo ne? Ano, mohlo by to ov em nûjakou dobu trvat. Proã myslíte? Paní Beasleyová, zaãal jsem. Je témûfi pûlnoc. A navíc silvestr. Pfiedstavil jsem si tu situaci: Centrum mûsta plné lidí, hlavní ulice uzavfiená a já se prodírám davy slavících a kfiiãím: Koãiãí glaukom! Uhnûte mi z cesty! Tak to není dobré, oznámila paní Beasleyová. Vy jste pil? Najednou se naléhavost z hlasu úplnû vytratila a její tón byl zfietelnû v hrûïn. Paní Beasleyová, já Pfiijdu do ordinace pfiesnû v est. Buìte tam vãas. Zatím dám chudáku kocourovi na pár hodin studen obklad, kdyï ho odmítáte pfiijít vy etfiit. Telefon ztichl. Nejdfiív jsem si myslel, Ïe vypadl signál a spojení se tak pfieru ilo, a zoufale jsem se snaïil vzkfiísit ãíslo volajícího, ale kdyï to ne lo, uvûdomil jsem si, Ïe jediná ãárka signálu je na svém místû a paní Beasleyová mi 12

3 JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ prostû zavûsila. Zvenku jsem sly el oslavující, jak zaãínají odpoãítávat: pût, ãtyfii, tfii, dva, jedna. Potom se ozval kfiik vítající Nov rok. Léta jsem ãetl skvûlé odborné texty, udûlal jsem bezpoãet zkou ek, snaïil jsem se ze v ech sil, abych se stal plnû kvalifikovan m veterináfiem, ale nic z toho mû nepfiipravilo na podobné telefonáty. Zdálo se, Ïe lidé jsou souãástí veterinární praxe stejnû jako psi, koãky, hadi a potkani. PoloÏil jsem opatrnû telefon na rám obrazu, kter visel v mezipatfie, a vrátil jsem se do pokoje. Dvefie jsem nechal otevfiené, abych sly el telefon zvonit, zalezl jsem do postele a zhasl. Potom jsem sám sobû popfiál Èastn nov rok. O dvû minuty pozdûji jsem ale zase rozsvítil. Napadlo mû, Ïe bude lep í si o akutním glaukomu nûco pfieãíst. Oko jsem je tû nikdy pfiedtím neodstraàoval. ManÏel paní Beasleyové se objevil na klinice hned po rozbfiesku. Sice mi zapomnûl popfiát Èastn nov rok, ale pochválil mû, jak mladû vypadám. KdyÏ mû následoval do ordinace, pochopil jsem, proã byla paní Beasleyová tak rozãílená. Kocour, Thomas, mûl s okem opravdu nûjak problém. Na první pohled bylo zfiejmé, Ïe je to patné, protoïe oko mu vylézalo z jamky a bylo plné krve. Dokonce i veterináfi, kter má za sebou jen pár dnû praxe, musí vidût, Ïe s ním nûco není v pofiádku. Tak uï byste ho mohl koneãnû prohlédnout, zaãal pan Beasley. Zdálo se, Ïe je o mém zanedbávání povinností pfiesvûdãen stejnû jako jeho manïelka. No, jde o to Takhle se trápí uï nûkolik dní! 13

4 LUKE GAMBLE Pan Beasley s reptáním podepsal vstupní papíry. Thomas si mezitím na nic nestûïoval. Vlastnû se dalo fiíct, Ïe nad celou situací ani nemrkl. Vzali jsme kocoura do ordinace. Holly, sestfiiãka, která mûla ten den sluïbu, se uï vrátila, zkontrolovala a pfievázala nûkolik pacientû, ktefií u nás na klinice trávili Nov rok. âern labrador Rupert jí stál po boku, a kdyï jsem se na oba usmál, vesele vrtûl ocasem. Zdá se, Ïe alespoà nûkdo mû rád vidí. Èastn nov rok, Holly, fiekl jsem a houpal kocoura se zkrvaven m okem. Holly se na mû podívala, volnou rukou si zakryla ústa a snaïila se ovládnout smích. Vedle mû stál panovaãnû pan Beasley a upíral na mû hrûzu nahánûjící pohled. Pfiísahal bych, Ïe cítím, jak zufiivû nasává vzduch kolem mû. Není divu, pokud mu paní Beasleyová fiekla, Ïe jsem byl opil. V echno v pofiádku, Luku? zeptala se Holly a stále se bránila smíchu. Spal jsem jen dvû hodiny a je tû nikdy jsem koãce nevyjímal oko. V echno jde skvûle, zalhal jsem. Holly stékaly po tváfii slzy a v záchvatu hysterického smíchu se zlomila v pase. AÈ uï jela v ãemkoli, taky by se mi toho trochu hodilo. Pohlédl jsem na Ruperta, kter vrtûl ocasem je tû dûraznûji. Zdálo se, Ïe i on si situaci uïívá. Nepila jste vãera nûjak speciální ãaj, Holly? zeptal jsem se trochu vyveden z míry. Vypravoval jste se dnes ráno ve spûchu? vysoukala ze sebe Holly a znovu se zhroutila v záchvatu smíchu. Prohlédnul jsem se a zbledl. KdyÏ jsem se ráno oblékal, vzal jsem to první, co mi pfii lo pod ruku triãko, které jsem si koupil ve v prodeji na hlavní tfiídû. Vpfiedu bylo velk mi ãern mi pís- 14

5 JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ meny napsáno DON (frajer). Ale jelikoï jsem si triãko oblékl naruby, tenkou látkou mi na hrudi prosvítalo NOB (pinìour). Otoãil jsem se. Pan Beasley moc pobavenû nevypadal. Pane Beasley, zaãal jsem hrdû a nesl na hrudi tu hrûzu. MoÏná byste se chtûl na chvíli posadit v ãekárnû, neï Ruperta vy etfiíme. Pan Beasley se beze slova otoãil a odkráãel. Dobfie se postaráme o, zaãal jsem ho uji Èovat, ale pfieru ilo mû bouchnutí dvefií. Holly odvedla Ruperta zpátky do kotce, vzpamatovala se a zaãala pfiipravovat anestezii. Urãitû je to zpûsob, jak na klienty zapûsobit, poznamenala a znovu se rozesmála. VÛbec jsem si to neuvûdomil, odpovûdûl jsem zdû enû, znovu pohlédl na triãko a zoufale nad celou situací zavrtûl hlavou. S tûïk m povzdechnutím jsem trudné my lenky odsunul stranou a zamûfiil se na Thomasovo oko. Vypadalo, jako by se za tu chvíli je tû zvût ilo. Nedá se nic dûlat, bude muset ven. Zadíval jsem se do objemné uãebnice chirurgie, kterou jsem mûl otevfienou na stole. Postup vypadal jasnû, taky to nebude mûj první chirurgick zákrok. Jednou uï jsem kocoura zbavoval varlat tohle pfiece nemûïe b t zas o tolik jiné. Pohlédl jsem na Holly. Budu to oko muset vyjmout. Myslí, Ïe bych mûl nûkomu zavolat? Podívala se na mû, jako bych byl místní blbeãek. Je Nov rok, komu chce volat? zeptala se. Jen jsem nûmû otevfiel a zavfiel pusu. Nevy el ani hlásek. PÛsobil jsem na klinice teprve ãtyfii t dny; nechtûl jsem si vytvofiit povûst nesamostatného Àoumy a vûbec se mi 15

6 LUKE GAMBLE nelíbila pfiedstava, Ïe bych mûl volat nûkomu ze sv ch éfû. JenomÏe mû najednou opustila sebedûvûra. Je k Thomasovi spravedlivé, aby se stal obûtí mého pokusu a aby mi jedin m pomocníkem pfii vyjímání jeho oka byla uãebnice? Co Rachel? zaãal jsem; napadla mû totiï odbornice na malá zvífiata, která na klinice pûsobila na ãásteãn úvazek pfii chirurgick ch zákrocích. Holly na mû upfiela pohled. Nikdo teì nebude ve stavu, aby ti byl nûco platn. Nejde o nic pfievratného. Zvládne to a Thomas taky. Na chvíli se odmlãela a pfiipravila si jehly. Postupuj podle uãebnice, kdyby nastal nûjak problém, nûkomu zavoláme. Holly byla obvykle sam smích, ale zároveà u ní dobfie fungoval zdrav rozum a logické uvaïování. Mûfiila sice jenom kolem sto padesáti centimetrû, ale jako jedna z nejdéle pûsobících sester mûla autoritu a spolu s vrchní sestrou Sheilou tvofiily pátefi na í kliniky. Nepatfiila k tûm, kdo mluví do vûtru; bylo jasné, Ïe to budu muset nûjak zvládnout. Pfiipravovala uï chirurgické nástroje, rou ky, rukavice a v echno ostatní, co budeme pfii operaci potfiebovat. Pfiitom mluvila na Thomase. Ten jen sedûl na stole a poklidnû ji pozoroval sv m zdrav m okem. Ubûhlo je tû asi pût minut, kdy jsem Holly pomáhal dokonãit pfiípravy; potom jsem hrdû zavedl nitroïilní katétr (podruhé ve své kariéfie), pfiipojil kapaãku a zahájil anestezii. Thomasovo zdravé oko se zaãalo zavírat. Holly pokyvovala hlavou a spokojenû se usmívala, kdyï se ujistila, Ïe jsem endotracheální trubici zavedl na správné místo. Bylo naãase zaãít. Zoufale jsem se snaïil udrïet ruce v klidu. Vyjmul jsem zniãené oko a pak mi asi dvacet minut trvalo, neï jsem vyãistil oãní jamku. 16

7 JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ Je tam nûco tvrdého, fiekl jsem, kdyï jsem pinzetou narazil na nûjakou nerovnost. To bude asi lebka Ne, je to nûjak úlomek. Jemnû jsem zatáhl a objevilo se nûkolik úlomkû kostí. Po zádech mi stékal potûãek potu. Myslím, Ïe bychom to mûli rychle zrentgenovat, navrhla Holly. Tentokrát se neusmívala. Jemnû jsme pfienesli bezvládného Thomase na rentgen. Kolem zadní strany oãní jamky byla roztrou ena fiada úlomkû. A tûsnû za ní se r soval nûjak pfiedmût; zdálo se, Ïe se jen jemnû dot ká pfiedního laloku kocourova mozku. Pomalu jsem pinzetu nofiil stále hloubûji za oãní jamku a opatrnû jsem ten pfiedmût vytáhl. Oba jsme s Holly na chvíli pfiestali d chat. KdyÏ jsem pinzetu vyndal, objevil se zdeformovan brok ze vzduchovky. Holly se zadívala na zkrvaven kousek olova na stole. VÛbec jsem si ho nev imla! pfiiznala. Thomas taky ne, poznamenal jsem a jemnû jsem sterilním smotkem vaty vyãistil ránu. Ani trochu nezávidím lidem Ïijícím v okolí, aï paní Beasleyová zjistí, Ïe po jejím nevinném kocourovi nûkdo stfiílel, poznamenala Holly s ironick m úsmûvem. O tomhle se dozví celé mûsto, to je jisté! Doufám, Ïe ty lumpy dostane na tohle si vybrali patnou koãku! prohodil jsem s pocitem uspokojení, Ïe existuje jen malá ance, Ïe by se lidé o Thomasovû zranûní nedozvûdûli. Jakmile byl brok venku, opatrnû jsem vyndal je tû nûkolik úlomkû kostí roztfií tûn ch kolem a oãní jamku jsem dûkladnû vyãistil. Teì uï jsem byl ve svém Ïivlu, strach mû úplnû opustil. Tohle tedy vûbec nebylo jednoduché! prohlásila Holly, kdyï jsem dokonãil poslední steh. Operace mozku! 17

8 LUKE GAMBLE Je tû nikdy jsem nûco takového nevidûla. Odstranûní oka uï nûkolikrát, ale zásah na mozku opravdu ne! Od sv ch deseti let jsem snil o tom, Ïe se stanu veterináfiem. Bylo tûïké uvûfiit, Ïe se mi to povedlo. Îe se v echna ta tvrdá práce vyplatila. Bylo mi samozfiejmû jasné, Ïe mám je tû spoustu uãení pfied sebou, nicménû po tomhle jsem vïdycky touïil a taková drobnost jako operace mozku na Nov rok mi prostû nemohla zkazit náladu. Univerzitu v Bristolu jsem ukonãil ve dvaadvaceti, pln nad ení a bez pfiedstavy, co Ïivot vlastnû obná í. Pokud jde o odpovûdnost spojenou s prací, byl jsem dost naivní pfiedtím jsem v posledním roãníku pracoval jen jako barman v country klubu, coï mi, co se t ká odpovûdnosti, nijak zvlá È nepomohlo a bylo mi jasné, Ïe budu potfiebovat vedení, abych se posunul kupfiedu. Mí zku enûj í kolegové byli pfiesvûdãení, Ïe nejdûleïitûj í pro jejich kariéru je první zamûstnání hned po dokonãení koly. Stejnû jako v ichni kamarádi jsem si vybíral svou první práci velice peãlivû, aby to byl dobr start kariéry, jakou jsem si vysnil. ProtoÏe o kaïdé volné místo se ucházelo asi est set absolventû, bylo mi jasné, Ïe není moïné b t pfiíli vybírav, ale ze v ech sil jsem se snaïil získat práci, o niï jsem stál: TouÏil jsem pracovat na zajímavé klinice, která by mi umoïnila získat zku enosti v péãi o v echna zvífiata. Napsal jsem na v echna místa, která odpovídala téhle pfiedstavû, byla mezi nimi i jedna velká a velice úspû ná klinika v oblasti West Country. Pohovor s vedením kliniky pod dohledem nezdolného pana Spotswodea byl mírnû fieãeno intenzivní. Pfiipadalo mi, Ïe o to místo zaïádala mi- 18

9 JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ nimálnû polovina mého roãníku, ale zfiejmû mi hodnû pomohlo, Ïe tam uï rok pracoval Rob, kter byl na veterinární fakultû o roãník v neï já. Dobfie jsme se znali a on chtûl pracovat s nûk m, s nímï bude dobfie vycházet, proto za mû u vedení kliniky ztratil slovo. RobÛv názor mûl jistou váhu, protoïe na univerzitû b val vynikajícím studentem a bez problémû pfie el do praxe, kde se cítil jako ryba ve vodû, takïe jsem tu práci dostal. První t den jsem bydlel s Robem, abych se zorientoval v okolí. Druh t den byl ale Rob pryã, a tak jsem ãas trávil se tfiemi blázniv mi motorkáfikami, coï byly kamarádky na í vrchní sestry Sheily. Tfietí t den, kdyï uï jsem zapadl do party, ale na motorce jsem pofiád jezdit neumûl, bylo moje ubytování pfiipravené. TakÏe jsem se rozru en pfiestûhoval do malé pfiístavby u nádherné farmy kousek od hranic mezi Hampshirem a Dorsetem. Bylo to poprvé v Ïivotû, kdy jsem bydlel sám. Byla to pro mû opravdu nová zku enost. Ne lo ani tak o to, Ïe jsem mohl chodit doma polonah, ani na koleji jsme se moc nestydûli, nové pro mû bylo spí to, Ïe jsem si nemûl od koho pûjãit mléko, nebylo s k m si popovídat u nûjakého hloupého televizního pofiadu a s k m si dát pivo po nároãném dni. Do lo mi, Ïe bude chvíli trvat, neï si na to zvyknu, a usoudil jsem, Ïe mezitím bude dobré si pofiídit tu nejvût í televizi, jaká je k mání. KdyÏ jsem koneãnû bydlel, skonãila doba zacviãování a normálnû mû zapojili do sluïeb. Nikdy mû nenapadlo, jak mûïe ãlovûka vydûsit zvonûní sluïebního mobilu, zarazil mû i pocit, Ïe vûbec nejsem pfiipraven a vybaven na to, abych se sám vypofiádal s urgentními pfiípady. Moji sebejistotu tvofiila z devadesáti procent odvaha a jen velmi málo praktick ch zku eností. Vûdûl jsem sice, jak provést u krávy císafisk fiez nebo jak dávkovat anestezii koni 19

10 LUKE GAMBLE pfii kastraci, jenomïe teì jsem mûl zjistit, jestli to prakticky opravdu dokáïu. Teì mû teprve ãeká Ïivot skuteãného veterináfie. Na Nov rok mi Thomas sice zvedl sebevûdomí, ale kdyï jsem o pût dnû pozdûji sedûl v kanceláfii pana Spotswodea, byl jsem nervózní. RozloÏit muï na mû upíral ocelov pohled. Pan Spotswode budil respekt nejen jako nejstar í spoleãník nejvût í veterinární kliniky v okrese, ale zároveà jako ãlovûk, kter vyzafioval pfiirozenou autoritu. âásteãnû kvûli jeho klidnému, nekompromisnímu vystupování, ale pfiedev ím kvûli vûhlasu úspû ného lékafie jsem hroznû touïil udûlat na nûho dojem. Dokázal vyprávût o kaïdém zvífieti, kaïdé nemoci a situaci, na kterou ãlovûk jen pomyslel a o tisícovkách dal- ích, které by mû ani nenapadly. UÏ teì jsem do el k závûru, Ïe buì skuteãnû dokáïe vyléãit úplnû v echno, nebo srazí deset liber z úãtu kaïdému, koho zná. Hned první t den mi Sheila vysvûtlila, Ïe ceny mohou upravovat pouze star í spoleãníci; kdyby mû nûkdy napadlo slevit padesát pencí ze ãtyfi set liber, které budeme úãtovat jednonohému dûchodci, jehoï milovaná a nepoji tûná koãka se nepohodla se sekaãkou na trávu od sousedû, okamïitû dostanu písemné varování. AsistentÛm pfiíslu elo jen makat, nic jiného. KdyÏ jsem se posadil, pan Spotswode na mû upfiel pohled. Dûkuji, Ïe jste dnes dopoledne pfii el, Luku. Myslel jsem, Ïe bychom si mohli popovídat o Thomasovi, s nímï jste se nedávno setkal. OkamÏitû mi pokleslo srdce. Pane Spotswode PÛvodnû jsem myslel, Ïe mi jen vynadá, ale vyvinulo se z toho nûco daleko váïnûj ího. Paní Beasleyová totiï 20

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná KAPITOLA 1, ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná Tady jde ze schodû za Kry tûfkem Robinem Michal Medvûd hlavou napfied, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale nûkdy mu pfiipadá,

Více

Hned druh den mûla jít Aniãka

Hned druh den mûla jít Aniãka 11 Anička jde do školy a má strach Hned druh den mûla jít Aniãka poprvé do vesnické koly. UÏ od probuzení bylo v echno úplnû jiné neï v Praze. S mámou a s tátou se vïdycky pospíchalo. Tatínek pfied odchodem

Více

Kapitola I Bezvadn vtip. Bezvadn vtip Tatínek je v posledním taïení Jedeme na prázdniny Nastupovat! Cesta do panûlska

Kapitola I Bezvadn vtip. Bezvadn vtip Tatínek je v posledním taïení Jedeme na prázdniny Nastupovat! Cesta do panûlska Kapitola I Bezvadn vtip Bezvadn vtip Tatínek je v posledním taïení Jedeme na prázdniny Nastupovat! Cesta do panûlska 9 Bezvadn vtip Dneska pfii odpolední pfiestávce nám Jáchym vyprávûl senzaãní fór, kter

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

EVA URBANÍKOVÁ. Happy new year, Happy new year

EVA URBANÍKOVÁ. Happy new year, Happy new year 1. kapitola Mûla jsem to vûdût uï tehdy na silvestra. Pfiivolala jsem to. Tak to totiï je co vyslovíte jako my lenku, to si vesmír vezme za va e pfiání a uï se to na vás valí Neodhadla jsem to uï na zaãátku.

Více

v jejím Ïivotû klid. UÏ Ïádná dramata v edního dne. Îádná oãekávání. V echno je teì pfiíjemné, poklidné a jí se to tak líbí.

v jejím Ïivotû klid. UÏ Ïádná dramata v edního dne. Îádná oãekávání. V echno je teì pfiíjemné, poklidné a jí se to tak líbí. Jedna Neexistoval Ïádn dûvod pro to, aby Kara na kolaudaci nového bytu své nejlep í kamarádky Lucie myslela na v prask nebo na to, co si zapsala pfiedchozího veãera do deníãku. Tedy moïná kromû toho, Ïe

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

JEDNA. VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ

JEDNA. VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ JEDNA VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ o Ïivotû v cizím mûstû. JenÏe stûhování z Brooklynu do PafiíÏe po smrti m ch rodiãû bylo v ím moïn m, jenom ne splnûním snu. Spí to byla noãní mûra. Mohla

Více

Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou

Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou Flo poskakovala po schodech k domovním dvefiím v rytmu hudby. Strãila klíã do zámku, vytrhla si z u í sluchátka ipodu velká jako knoflíky a zarazila

Více

Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale

Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale 1. Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale u mofie to ãlovûku nevadí. Na dovolené vïdycky ãtu

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Rachel Berryová se jen na chvilku zastavila pfied dvefimi. Kancelář ředitele Figginse, pondělí ráno

Rachel Berryová se jen na chvilku zastavila pfied dvefimi. Kancelář ředitele Figginse, pondělí ráno 1 Kancelář ředitele Figginse, pondělí ráno Rachel Berryová se jen na chvilku zastavila pfied dvefimi kanceláfie fieditele Figginse, aby si povytáhla podkolenky a uhladila boky man estrové suknû. Její rûïovo-zelen

Více

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE?

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Tato kniha pojednává o tom, jak se nauãit Ïít s obûma stránkami své osobnosti. S tou silnou, plnou energie, nápadû a názorû, tvûrãího potenciálu

Více

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL Toto je va e postava, ãlovûk, s nímï budete bûhem esti následujících misí hrát. Pojìme se na nûj podívat trochu blíïe. Datum narození: 5. 5. 1916 Místo narození: Rice Lake,

Více

Hana Poltikovičová POMERANČOVÁ VŮNĚ CHCE TANČIT

Hana Poltikovičová POMERANČOVÁ VŮNĚ CHCE TANČIT TRITON Hana Poltikovičová POMERANČOVÁ VŮNĚ CHCE TANČIT Hana Poltikoviãová Pomeranãová vûnû chce tanãit Tato kniha, ani Ïádná její ãást, nesmí b t kopírována, rozmnoïována, ani jinak ífiena bez písemného

Více

Pětiminutové pohádky pro princezny

Pětiminutové pohádky pro princezny Pětiminutové pohádky pro princezny Original title: More 5-Minute Princess Stories Copyright 2015 Disney Enterprises, Inc. All rights reserved Vydalo nakladatelství EGMONT ČR, s.r.o., Žirovnická 3124, 106

Více

KAPITOLA I Rozhodnutí

KAPITOLA I Rozhodnutí KAPITOLA I Rozhodnutí Ano? Ale proã právû teì a s touto Ïenou? K my lence oïenit se dospûje kaïd muï jin mi cestami, zatím ne dosti osvûtlen mi. Krásná literatura vût inou tento úsek Ïivota pomíjí, protoïe

Více

SPISOVATELKA NEBO TROSKA

SPISOVATELKA NEBO TROSKA Kapitola 1 SPISOVATELKA NEBO TROSKA Správn úvod by mûl ãtenáfie okamïitû zaujmout. Hm. Co tfieba: Tato kniha vyzafiuje tajemné fluidum, které vám pfiinese vûãné tûstí. Ov em funguje to, jen kdyï ji je

Více

KAPITOLA PRVNÍ. Zvífiata jsou velmi pfiíjemní pfiátelé na nic se nás neptají, nekritizují nás. GEORGE ELIOTOVÁ

KAPITOLA PRVNÍ. Zvífiata jsou velmi pfiíjemní pfiátelé na nic se nás neptají, nekritizují nás. GEORGE ELIOTOVÁ KAPITOLA PRVNÍ Zvífiata jsou velmi pfiíjemní pfiátelé na nic se nás neptají, nekritizují nás. GEORGE ELIOTOVÁ Milujete-li svou práci, pak v tûch nejlep ích dnech se vám zdá va e pracovi tû nádherné bez

Více

Den zaãínal hezky. Probudil se hodnû ãasnû, dfiív neï

Den zaãínal hezky. Probudil se hodnû ãasnû, dfiív neï Den zaãínal hezky. Probudil se hodnû ãasnû, dfiív neï ostatní. Ti e se oblékl a podafiilo se mu nepozorovanû vyklouznout ven. Nezapomnûl si vzít helmu ani dfievûnou avli, kterou Èastnû mával, kdyï se rozbûhl

Více

ERIKA OLAHOVÁ NECHCI SE VRÁTIT MEZI MRTVÉ

ERIKA OLAHOVÁ NECHCI SE VRÁTIT MEZI MRTVÉ ERIKA OLAHOVÁ NECHCI SE VRÁTIT MEZI MRTVÉ Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

A vlastenka? Dívka se zardûla. Myslím, Ïe na takovouhle otázku nemáte právo! Samozfiejmû

A vlastenka? Dívka se zardûla. Myslím, Ïe na takovouhle otázku nemáte právo! Samozfiejmû Prolog Byly dvû odpoledne, 7. kvûtna 1915. Lusitanii zasáhla dvû torpéda za sebou a loì se rychle potápûla. Na mofie se s nejvy í moïnou rychlostí spou tûly záchranné ãluny. Îeny a dûti stály sefiazeny

Více

21 DNÍ MISTROVSK CH AFIRMACÍ

21 DNÍ MISTROVSK CH AFIRMACÍ 21 DNÍ MISTROVSK CH AFIRMACÍ 21 dní MISTROVSKÝCH afirmací Louise L. Hay PRAGMA HODKOVIâKY Louise Hay 21 DNÍ MISTROVSK CH AFIRMACÍ Z anglického originálu 21 Days to Master Affirmations pfieloïila Marcela

Více

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí.

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí. Glen Sanderfur Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí Eko konzult Co se mi stalo 3 Smrtelné zranìní Glenna Sanderfursta pøivedlo

Více

* âti: leneberze ** smólandu

* âti: leneberze ** smólandu V celé Lönneberze *, v celém Sma landu **, v celiãkém védsku a kdo ví, moïná na celém svûtû, by se nena lo dítû, které dokázalo vyvést tolik skopiãin jako Emil. To byl ten kluk, co kdysi dávno bydlel na

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

V ichni jsme ãistá láska

V ichni jsme ãistá láska PRVNÍ KAPITOLA V ichni jsme ãistá láska V ichni jsme ãistá láska. Ale mnozí z nás tuto lásku uzamkli v sobû a nedávají ji najevo. Láska tam pfiesto zûstává. Lásku mûïeme uzamknout, av ak zniãit ji nemûïeme,

Více

CHALUPA. Gabriela BrÛÏiãková

CHALUPA. Gabriela BrÛÏiãková CHALUPA CHALUPA Gabriela BrÛÏiãková Gabriela BrÛÏiãková Milo Palatka ALMI, 2013 ISBN 978-80-87494-08-0 Díl první MARIE 1. kapitola / V echno zaãalo tím, Ïe manïel pfii el jednoho dne domû z práce a oznámil

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

11/ Pfiíroda a krajina

11/ Pfiíroda a krajina Krajina není Jifií Sádlo na jedné ze sv ch pfiedná ek na téma krajina jako interpretovan text fiekl, Ïe ve keré povídání na toto téma lze shrnout jedinou tezí, totiï krajina je. Podobná teze tûïko mûïe

Více

MuÏ mizí ve vchodu ãíslo 32. Spontánnû tisknu kabelku na prsa, snaïím se skr t Ïlutou hvûzdu. Mám pokraãovat v chûzi? Ale kam? Musím pfiece domû.

MuÏ mizí ve vchodu ãíslo 32. Spontánnû tisknu kabelku na prsa, snaïím se skr t Ïlutou hvûzdu. Mám pokraãovat v chûzi? Ale kam? Musím pfiece domû. Pokus se pfieïít! JDU PO SKALITZER STRASSE. Je nûco po druhé hodinû, po mourn den v Berlínû-Kreuzbergu. Kolem mne hluãnû projíïdí nadzemka. Na ulici se pohybuje hodnû lidí, v ichni mají bledé, uzavfiené

Více

)12( Na dal í stránce novin se také psalo o Jonatánovi. Napsala o nûm jeho uãitelka. Stálo tam:

)12( Na dal í stránce novin se také psalo o Jonatánovi. Napsala o nûm jeho uãitelka. Stálo tam: 2. TEë P IJDE TO NEJHOR Í. Na co ani pomyslet nedokáïu. A pfiitom na to nemûïu pfiestat myslet. MÛj bratr Jonatán mohl pofiád je tû sedût u mû, po veãerech mi povídat, chodit do koly, hrát si s dûtmi v

Více

Co se je tû stalo na mé narozeniny

Co se je tû stalo na mé narozeniny Mám tfiináct kníïek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala do poliãky a v echna svoje védská jara a krabice s obrázky. Ve kole si obrázky vymûàujeme. Ale já mám dvacet obrázkû, které bych nevymûnila

Více

Koňský šaman Jean Francois Pignon

Koňský šaman Jean Francois Pignon 04 Text Anna Reinbergerová, foto Anna Reinbergerová Koňský šaman Jean Francois Pignon KdyÏ jsem poprvé vidûla jeho pfiedstavení na Royal Horse Gala Show v Nûmecku, mûla jsem slzy v oãích. Nikdy jsem nevidûla

Více

Sedím na skále a mrzne mi zadek. Nezralá mandarinka slunce se koulí po obloze pryã ode mû. Brzy se schová za protûj ím kopcem. UÏ teì se pfies celé

Sedím na skále a mrzne mi zadek. Nezralá mandarinka slunce se koulí po obloze pryã ode mû. Brzy se schová za protûj ím kopcem. UÏ teì se pfies celé 1. Sedím na skále a mrzne mi zadek. Nezralá mandarinka slunce se koulí po obloze pryã ode mû. Brzy se schová za protûj ím kopcem. UÏ teì se pfies celé údolí vleãou dlouhé stíny a zaãíná b t hrozitánská

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo 001_titulka_HOTOVO 16.11.2006 13:31 Str. 1 číslo 20 číslo 20 tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 cena 99 Kč/189 Sk (pro předplatitele 74 Kč) VW Golf I VW Golf II Ford Escort VW Brouk Hyundai

Více

Rakovina OD NEMOCI K MOCI

Rakovina OD NEMOCI K MOCI Rakovina a já Rakovina a já aneb OD NEMOCI K MOCI Monika Dostálová Monika Dostálová, 2010 Nakladatelství ALMI, 2010 ISBN: 978-80-904344-8-6 I. ãást Ten náraz pfii el naráz. Jako blesk z ãistého nebe. Ale

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

*) âti: leneberga **) smóland

*) âti: leneberga **) smóland Ve védsku, ve farnosti Lönneberga*), Ïil kluk, kter se jmenoval Emil, a tak se mu fiíkalo Emil z Lönnebergy. Byl to pûkn divoch a paliãák, a vûbec nebyl tak hodn jako vy. Ale vypadal roztomile, to se musí

Více

PŘIROZENĚ JSEM NEPIL VŽDYCKY, dokonce to není ani

PŘIROZENĚ JSEM NEPIL VŽDYCKY, dokonce to není ani {1} PŘIROZENĚ JSEM NEPIL VŽDYCKY, dokonce to není ani tak dlouho, co jsem s pitím zaãal. Dfiíve se mi alkohol hnusil; v nejlep ím pfiípadû jsem si nûkdy dal sklenici piva; víno mi pfiipadlo kyselé a z

Více

Proã jsem nechodil do koly

Proã jsem nechodil do koly Obyãejn kluk Dobfie vím, Ïe nejsem obyãejn desetilet kluk, i kdyï dûlám obyãejné vûci. Pochutnávám si na zmrzlinû, jezdím na kole, obãas si zakopu s míãem a hltám poãítaãové hry. V tom jsem, myslím, úplnû

Více

Muj_rok_zlom.qxd:Sestava 1 10/16/12 3:29 PM Stránka 1 ALBATROS

Muj_rok_zlom.qxd:Sestava 1 10/16/12 3:29 PM Stránka 1 ALBATROS ALBATROS A CHRIS TEBBETTS ILUSTROVALA LAURA PARKOVÁ ALBATROS Copyright by James Patterson, 2011 Illustrations Laura Park, 2011 Jacket design by Alison Impey Jacket art by Laura Park Jacket 2011 Hachette

Více

Kvûta Legátová. Mu le a jiné odposlechy

Kvûta Legátová. Mu le a jiné odposlechy Kvûta Legátová Mu le a jiné odposlechy Pistorius & Ol anská Pfiíbram 2007 Kvûta Legátová, 2007 ISBN 978-80-87053-13-3 Mu le Malink princ se zatoulal v lese. Unikl z dohledu lokajû, ztratil se. RozhlíÏí

Více

Jana Makovcová. S rukama na u ích

Jana Makovcová. S rukama na u ích Jana Makovcová S rukama na u ích Jana Makovcová, 2010 Ilustrace Vojtûch Otãená ek, 2010 Nakladatelství ALMI ISBN 978-80-904344-7-9 Úvod âas bûïí a Jana Makovcová se dál strará o své dva syny. âas bûïí

Více

NÁVRH Druhá loì visela na obloze v éterickém svûtle mlhoviny jako stfiíbrn pfiívû ek. Waverly a Kieran spolu leïeli na balíku sena a stfiídavû si ji prohlíïeli dalekohledem. Vûdûli, Ïe je to souputnice

Více

Velmi jsem si pfiál Ecstasy.

Velmi jsem si pfiál Ecstasy. KAPITOLA 1 Jak to v echno zaãalo Velmi jsem si pfiál Ecstasy. Bylo mi jasné, Ïe je to pfiímá cesta ke v emu ostatnímu, co jsem si pfiál také a neménû. Pfiál jsem si mít klid a pfiátelské vztahy se ãleny

Více

1. HS KROMĚŘÍŽ ( )

1. HS KROMĚŘÍŽ ( ) Narodil jsem se 11. února 1950 v Uniãovû, ale hned za pûl roku jsme se pfiestûhovali, protoïe tátu pfieveleli do KromûfiíÏe. Proto se povaïuji za velkého kromûfiíïského patriota, dodnes tam mám maminku

Více

Gundar Bijec, kapitán a kormidelník skandijské lodi

Gundar Bijec, kapitán a kormidelník skandijské lodi Jedna Gundar Bijec, kapitán a kormidelník skandijské lodi Vlčí mrak, sklíãenû pfieïvykoval tuh kus uzeného hovûzího. MuÏi z jeho posádky se choulili pod jednoduch mi pfiístfie ky mezi stromy, ti e rozprávûli,

Více

Markéta âepická DaÀhelová. skfiítci z hrnku

Markéta âepická DaÀhelová. skfiítci z hrnku skfiítci z hrnku Markéta âepická DaÀhelová skfiítci z hrnku Markéta âepická DaÀhelová, 2013 Milo Palatka ALMI, 2013 ISBN 978-80-87494-09-7 Vûnuji Klárce a Samuelkovi NeÏ zaãneme Seznamte se s Kuldou,

Více

ZAJÍMAVÉ. Psí horoskopy z astropraxe

ZAJÍMAVÉ. Psí horoskopy z astropraxe Pes ve znamení Skopce Pes ve znamení Skopce se rád ukazuje ze své aktivní a Ïivé stránky. Je to odváïn pes a vïdy je pfiipraven pfiijmout jakoukoliv v zvu. Tento pes ohnivé povahy nemá vûbec rád, chcemeli

Více

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI Pro vût inu her je potfieba mít tuïku a papír. Jako Ïetony mûïete vyuïívat zápalky. BANK 1 kostka KaÏd hráã obdrïí 5 ÏetonÛ a hází tfiikrát za sebou kostkou. Ten, kdo

Více

KRavicovi se blíïila Ïena. Kráãela rychle, ale jaksi

KRavicovi se blíïila Ïena. Kráãela rychle, ale jaksi /I/ KRavicovi se blíïila Ïena. Kráãela rychle, ale jaksi podivnû vrávorala. Pov iml si jí, aï kdyï byla tûsnû u nûho. Spatfiil bled obliãej, vysedlé lícní kosti a iroce posazené oãi. Byla to strnulá, masce

Více

H E L E N D O U G L A S O V Á

H E L E N D O U G L A S O V Á PROLOG Perran, ãerven 2012 Tanãila s nûk m jin m. Vypadala jinak. Ka tanové vlasy jí sponky drïely tak vysoko, Ïe vlny, které jí obvykle padaly pod ramena, teì konãily hned pod její bradou. Jak se pohybovala

Více

rumûnec jí zalil tváfi aï ke kofiínkûm siln ch pro edivûl ch

rumûnec jí zalil tváfi aï ke kofiínkûm siln ch pro edivûl ch První kapitola Hercule Poirot se zamraãil. Sleãno Lemonová, oslovil svoji sekretáfiku. Ano, pane Poirote? V tomto dopise se nacházejí tfii chyby. PoirotÛv tón vyjadfioval nevíru. Sleãna Lemonová, ta málo

Více

Jak používat vlastní mysl

Jak používat vlastní mysl Jak používat vlastní mysl Marcelka neustále pfiipomíná, Ïe cesta sebepoznání je vlastnû totéï jako vyprazdàování vlastní mysli. Zapomínáme sami na sebe právû proto, Ïe neustále tolik pfiem líme a vûãi

Více

Middlestone kniha druhá

Middlestone kniha druhá Middlestone kniha druhá ukázka první ze současnosti Zdá se, Ïe jsem dobr pfiijímaã. Ale dnes z toho velkou radost nemám. Odkud si myslí, Ïe zaãala Nesná elová poãítat? vrátil mû do reality Honza. Jak to

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

IV. PrÛvodce ledov mi dûji, událostmi a náhodami

IV. PrÛvodce ledov mi dûji, událostmi a náhodami Led_Cechy_def_178_257 12.8.2010 20:04 Stránka 220 Náledû Mnohokrát uï udûlaly radost nám, bruslafiûm. Jsou to pruhy hladkého, ãasto silného ledu podél bfiehû. Nûkdy mohou pokraãovat pfies standardní ledovou

Více

Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.tridistri.cz

Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.tridistri.cz TRIFID Miroslav Îamboch In Nomine Sanguinis Copyright Miroslav Îamboch, 2014 Cover Petr Vyoral, 2014 Stanislav JuhaÀák Triton, 2014 ISBN 978-80-7387-795-8 Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha

Více

Ragdoll. D obr vztah k lidem je rozhodnû jedním

Ragdoll. D obr vztah k lidem je rozhodnû jedním Kalifornská koãka s maskou Ragdollové dokáïou nadchnout srdce kaïdého milovníka polodlouhosrst ch koãek. Nejen proto, Ïe jejich hustá srst se jedineãnû vlní, kdyï se tato elegantní koãka pohybuje... Navíc

Více

PORTRÉT PLEMENE. Pfiírodní tvorové slaví úspûchy. Mainská mývalí

PORTRÉT PLEMENE. Pfiírodní tvorové slaví úspûchy. Mainská mývalí Pfiírodní tvorové slaví úspûchy Líbí se vám velké koãky? Tak to by pro vás mohla b t tou pravou mainská m valí. Je velká, silná a robustní. Prakticky Ïádné jiné plemeno nevypadá tak impozantnû. Kocoufii

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená

Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená /I/ Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená koufiem z továrních komínû. Za stfiechami továren jasnû záfiila. KaÏdou chvíli muselo vyjít slunce. Podíval jsem se na hodinky. Je tû nebylo osm.

Více

21 Nacson - zlom :07 Stránka 1 21 DNÍ

21 Nacson - zlom :07 Stránka 1 21 DNÍ 21 DNÍ 21 dní STAČÍ K DEKÓDOVÁNÍ va ich snû PRAGMA HODKOVIâKY Leon Nacson 21 DNÍ STAâÍ K DEKÓDOVÁNÍ VA ICH SNÒ Z anglického originálu 21 Days to Master Decoding Your Dreams pfieloïil Petr JÛza PRAGMA,

Více

Elsyino tajemství - zlom Stránka 1 motto

Elsyino tajemství - zlom Stránka 1 motto motto ELSYINO TAJEMSTVÍ CAMILLA LÄCKBERG Praha 2012 PfieloÏila Eva Nováãková TYSKUNGEN Copyright Camilla Läckberg 2007 First Published By Forum, Sweden Published by arrangement with Nordin Agency, Sweden.

Více

KaÏdej sme Àákej, pravil muï nad ãern m pivem za stolem u okna v prázdné hospodû zvané Kamenn pfiívoz, kaïdej sme Àákej, ale takovej, jako je mûj syn

KaÏdej sme Àákej, pravil muï nad ãern m pivem za stolem u okna v prázdné hospodû zvané Kamenn pfiívoz, kaïdej sme Àákej, ale takovej, jako je mûj syn KaÏdej sme Àákej, pravil muï nad ãern m pivem za stolem u okna v prázdné hospodû zvané Kamenn pfiívoz, kaïdej sme Àákej, ale takovej, jako je mûj syn Franti ek, je málokdo. A napil se. Hostinsk ho znal.

Více

ku pfied sebou, jestli mi nebliká doruãená po ta. Blikala. Usmála jsem se a potlaãila v sobû nutkání kliknout na mail a otevfiít ho.

ku pfied sebou, jestli mi nebliká doruãená po ta. Blikala. Usmála jsem se a potlaãila v sobû nutkání kliknout na mail a otevfiít ho. ROZHODNUTÍ Toho sychravého podzimního dne jsem sedûla v kuchyni u stolu a zamy lenû hledûla zavfien mi okny na mlhav svût za nimi. Pfiedstava mrtvého str ãka sem jaksi nezapadala. Tedy, smrt jako taková

Více

Vzpomíná si, kdy jsi mûl(a) opravdov strach? Vzpomíná si, kdy jsi mûl(a) opravdov pocit viny?

Vzpomíná si, kdy jsi mûl(a) opravdov strach? Vzpomíná si, kdy jsi mûl(a) opravdov pocit viny? Vzpomíná si, kdy jsi mûl(a) opravdov strach? Vzpomíná si, kdy jsi mûl(a) opravdov pocit viny? V. 23 1 Ze Ïivota P ÁTELÉ tûpán a Vojtûch vybûhli ven, jen co dopsali domácí úkol. Chtûli jezdit na skatu na

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice prosinec/2009. CVIâENÍ PRO ÎENY OBEC P EZLETICE VYDÁVÁ. I ZAHRADA LÉâÍ

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice prosinec/2009. CVIâENÍ PRO ÎENY OBEC P EZLETICE VYDÁVÁ. I ZAHRADA LÉâÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ vydává Obec Pfiezletice, evidenãní ãíslo MK âr E 19096, vychází ãtvrtletnû, náklad 500 kusû. Redakãní rada: ing. Ludmila âervínová, ing. Veronika Vrecionová, ing. Ladislava Kopáãová, grafická

Více

kého byl v této chvíli schopen obliãej vysíleného ãlovûka:

kého byl v této chvíli schopen obliãej vysíleného ãlovûka: SMRT JAKUBA DEMLA Ve stfiedu 8. února pfii el jsem si do zdej í (tfiebíãské) nemocnice k panu Dru. Karlu Tomkovi pro v sledek dvoudenního vy etfiování na kardiologickém oddûlení. Je tady od vãerej ka P.

Více

Nûco jiného. Tati, co je to úchylova pata? ( estilet )

Nûco jiného. Tati, co je to úchylova pata? ( estilet ) Nûco jiného Tati, co je to úchylova pata? ( estilet ) Poãkej! Je tû ne! kfiiãela maminka, ale nebylo to nic platné. Nezlob se, já za to nemûïu, plakal tatínek nad rozlit m mlékem, podívám se na tebe a

Více

Kriminální komisafika Ingrid Bergmanová stála u okna

Kriminální komisafika Ingrid Bergmanová stála u okna POLICIE NÁMùSTÍ ERNSTA FONTELLA GÖTEBORG Pondûlí 17. dubna, 8.53 Kriminální komisafika Ingrid Bergmanová stála u okna své kanceláfie ve ãtvrtém podlaïí policejní budovy na námûstí Ernsta Fontella v Göteborgu

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

Mladá mûïe b t - zlom Stránka 1 motto

Mladá mûïe b t - zlom Stránka 1 motto motto ADENA HALPERN MLADÁ MŮŽEŠ BÝT JEN DVAKRÁT Praha 2015 PfieloÏila Andrea Felcmanová 2010 by Adena Halpern Translation Andrea Felcmanová, 2015 ISBN 978-80-267-0487-4 Pûtasedmdesát Závidím své vnuãce.

Více

1. kapitola. Souputníci

1. kapitola. Souputníci 1. kapitola Souputníci Kdesi jsem ãetl jeden slavn citát. íká, Ïe kaïd z nás dennû dostává druhou pfiíleïitost. ance jsou tady a ãekají, aï si jich v imneme, ale my je obvykle nevyuïijeme. Sám jsem byl

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

KLENOTY âeské FANTASY

KLENOTY âeské FANTASY Jireš_2013 kopie - zlom 13.3.1957 5:05 Stránka 5 Jireš_2013 kopie - zlom 13.3.1957 6:05 Stránka 704 KLENOTY âeské FANTASY Z dfiíve publikovan ch textû vybral a sestavil Ondfiej Jire. Ilustrace na obálce

Více

Senátní magazín 2012. prim. MUDr. Harald âadílek. Senátní volební obvod 50. Svitavsko. Pracuji pro budoucnost na ich dûtí

Senátní magazín 2012. prim. MUDr. Harald âadílek. Senátní volební obvod 50. Svitavsko. Pracuji pro budoucnost na ich dûtí prim. MUDr. Harald âadílek Senátní volební obvod 50 Svitavsko Pracuji pro budoucnost na ich dûtí Obsah Dopis voliãûm: Rozhodnutí ve volbách je na Vás 3 Studia, profese, politická a spoleãenská angaïovanost

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

Dvorní astrolog anglické královny AlÏbûty I. doktor John Dee, matematik, alchymista, filozof, majitel snad nejrozsáhlej í vûdecké knihovny v tehdej í

Dvorní astrolog anglické královny AlÏbûty I. doktor John Dee, matematik, alchymista, filozof, majitel snad nejrozsáhlej í vûdecké knihovny v tehdej í 1 Dvorní astrolog anglické královny AlÏbûty I. doktor John Dee, matematik, alchymista, filozof, majitel snad nejrozsáhlej í vûdecké knihovny v tehdej í Evropû, se v pokroãilém vûku zaãal s naprostou váïností

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Kvalitní sklepní svûtlík

Kvalitní sklepní svûtlík Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Sklepní svûtlíky Kvalitní sklepní svûtlík Inovativní fie ení od roku 1886. MEA MULTINORM osvûdãené a spolehlivé. JiÏ mnoho let standardní fie ení pro jednoduché

Více

PORTRÉT PLEMENE. E.T. k pomilování

PORTRÉT PLEMENE. E.T. k pomilování E.T. k pomilování Nûktefií k nim pfiistupují skepticky, a není divu, protoïe s bûïn m ideálem koãiãí krásy nemají rexové moc spoleãného. Kdo sní o bujné hladké srsti, ten aè si radûji pofiídí norskou lesní

Více

OBSAH. Náhrdelníky s ornamenty 41 Náhrdelník a náu nice s kytiãkami 42 Náhrdelník paví oka 44 Náhrdelník s kameny 46

OBSAH. Náhrdelníky s ornamenty 41 Náhrdelník a náu nice s kytiãkami 42 Náhrdelník paví oka 44 Náhrdelník s kameny 46 OBSAH Úvod 5 Materiál 6 Povrchové úpravy 8 Náfiadí 9 Základy techniky 11 Oh bání drátu 11 Stáãení drátû 14 Ploché spirály 15 PruÏinové spirály 16 típané krouïky 18 Drátûné korálky 19 Nastavování a zaãi

Více

ANDREA CREMEROVÁ. TeMNé dny. Novela k sérii. SMeČka KNIŽNÍ KLUB

ANDREA CREMEROVÁ. TeMNé dny. Novela k sérii. SMeČka KNIŽNÍ KLUB TeMNé dny SHADOW DAYS. A NIGHTSHADE Novella (Philomel Books, New York, 2010) Copyright 2010 by Andrea Cremer. All rights reserved. Translation Lenka Faltejsková, 2011 PfieloÏila Lenka Faltejsková Redigovala

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Senátní magazín 2012. MUDr. Radomil Schreiber. Senátní volební obvod 74. Karviná. Tady mám své kofieny

Senátní magazín 2012. MUDr. Radomil Schreiber. Senátní volební obvod 74. Karviná. Tady mám své kofieny MUDr. Radomil Schreiber Senátní volební obvod 74 Karviná Tady mám své kofieny dopis kandidáta voliãûm Je načase nasadit radikální léčbu VáÏená paní, váïen pane, souãasná politická situace v na í zemi je

Více

Barma 1 - zlom :21 Stránka 1 TRITON

Barma 1 - zlom :21 Stránka 1 TRITON TRITON Roman ÎiÏlavsk Buddhismus Roman ÎiÏlavsk, 2008 Cover Renata Brtnická, 2007 TRITON, 2008 ISBN 978-80-7387-183-3 Buddha a buddhismus 1. BuddhÛv Ïivot mládí Chceme-li se zab vat buddhistickou theravádovou

Více

TÉMA MùSÍCE. A jak je to u vás doma? Kočka v posteli?

TÉMA MùSÍCE. A jak je to u vás doma? Kočka v posteli? A jak je to u vás doma? Kočka v posteli? Pro jednoho je to symbolem útulného poleïení, druhému z takové pfiedstavy vstávají v echny vlasy na hlavû. Koãky v posteli? V této otázce se názory rozcházejí.

Více

Detoxikaãní balíãek bioharmoni

Detoxikaãní balíãek bioharmoni Detoxikaãní balíãek bioharmoni Proã má ãlovûk provádût odstraàování toxinû ze svého organismu? Ve starovûku lidé vûdûli jen málo o toxickém pûsobení prostfiedí na ãlovûka. Neznali mikroorganismy, neznali

Více

Profesor Giles MacFarlane s tich m zaúpûním narovnal

Profesor Giles MacFarlane s tich m zaúpûním narovnal Redmansk kraj Republika aralansk ch státû (dfiíve stfiedovûké Araluenské království) ãervenec 1896 Profesor Giles MacFarlane s tich m zaúpûním narovnal bolavá záda. Zaãínal b t trochu moc star na to, aby

Více

Jak pfieïít zdrav Ïivotní styl

Jak pfieïít zdrav Ïivotní styl Jak pfieïít zdrav Ïivotní styl âlovûk vût inou pochopí, Ïe pro sebe musí nûco udûlat, kdyï ho tíïí kila, kdyï ho tíïí Ïal a kdyï se dítû pfii pohledu na jeho maturitní foto zeptá: A to je kdo?! Jezte a

Více

KNÍÎE SVATOPLUK I. MORAVSK

KNÍÎE SVATOPLUK I. MORAVSK KNÍÎE SVATOPLUK I. MORAVSK *? 894; vlády se ujal r. 871 PRO MOC BY UDùLAL V ECHNO Dlouhovlas Svatopluk b vá líãen nejen jako muï holdující bezuzdnému Ïivotu, ale pfiedev ím jako ãlovûk lstiv, krut a schopn

Více

klimtov bozk cz.qxd 10.2.2015 11:03 Stránka 9

klimtov bozk cz.qxd 10.2.2015 11:03 Stránka 9 klimtov bozk cz.qxd 10.2.2015 11:03 Stránka 9 Adam se do Silvie zamiloval ve tfiinácti letech. Chodil do stejné koly jako ona, do vedlej í tfiídy. VÛbec netu il, Ïe takové dûvãe Ïije. Ani nemohl, byla

Více

edice Modr slon svazek 15 Tato kniha vychází s laskavou podporou Ministerstva kultury âeské republiky Ve kerá práva vyhrazena

edice Modr slon svazek 15 Tato kniha vychází s laskavou podporou Ministerstva kultury âeské republiky Ve kerá práva vyhrazena edice Modr slon svazek 15 Tato kniha vychází s laskavou podporou Ministerstva kultury âeské republiky Ve kerá práva vyhrazena Meander, 2006 Petr Nikl, 2006 Illustrations Petr Nikl, 2006 Epilogue Vûra Jirousová,

Více

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ KAY POLLAK 65 JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ Zdalipak je tedy pravda, že: Když se cítím rozhněvaný nebo se na někoho rozčílím, svědčí to o tom, že jsem si nesprávně nebo nedostatečně vysvětlil skutečnost. Hněvám-li

Více