SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ"

Transkript

1 1 JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ Moje koãka má akutní glaukom! ozval se z telefonu hysterick hlas. BlíÏila se pûlnoc. Sedûl jsem na podlaze pfiede dvefimi svého pokoje, drïel si mobil u ucha a snaïil se vybavit si pfiíãiny zv eného nitrooãního tlaku. Telefon mûl signál jen na jediném místû v celém domû, takïe jsem sedûl s naklonûnou hlavou a modlil se, aby se hovor nepfieru il. Akutní glaukom je u koãek velice v jimeãn, zaãal jsem ve snaze získat trochu víc ãasu. Mûl jsem noãní sluïbu teprve potfietí, ale jako ãerstvû dostudovan veterináfi bych mûl mít v echny encyklopedické znalosti v malíãku. KdyÏ uváïíme, kolik knih jsem si pfied pár mûsíci nasoukal do mozku, mûl bych o nemocn ch koãkách pár vûcí vûdût. Jak se va e koãka chová? zeptal jsem se. Není jí moc dobfie. íkala jsem vám, Ïe má akutní glaukom! Onen hlas znûl je tû naléhavûji. Je to velice bolestivé a mûl byste se na ni pfiijít podívat. Pohlédl jsem na hodinky. V tlumeném svûtle na odpoãívadle pfiede dvefimi nebylo jednoduché po krában displej pfieãíst. To není problém, zaãal jsem. Moc rád se na ni podívám ale teì asi nebude jednoduché dostat se do mûsta 11

2 LUKE GAMBLE Nûkde venku se neslo bujaré veselí. CoÏe? ozvalo se úseãnû. MÛÏete mi popsat, jak se va e koãka projevuje a co vás vede k domnûnce, Ïe se jedná o akutní glaukom? zeptal jsem se. Jmenuji se Beasleyová, oznámil rázn hlas, a jsem klientkou pana Spotswodea uï patnáct let! Pûtadvacet let jsem pracovala v oãní optice, takïe se mû opravdu nemusíte vyptávat na to, jestli moje koãka má akutní glaukom, nebo ne! Na chvíli se odmlãela. Témûfi jsem vidûl, jak se z telefonu valí pára. Budete jí muset to oko odstranit. Mûl jsem nutkav pocit, Ïe aè fieknu nebo udûlám cokoli, paní Beasleyové to stejnû nebude vyhovovat. Zvedl jsem oãi v sloup a zhluboka se nadechl. Paní Beasleyová, zaãal jsem. Tak pfiijdete pomoct mému kocourovi, nebo ne? Ano, mohlo by to ov em nûjakou dobu trvat. Proã myslíte? Paní Beasleyová, zaãal jsem. Je témûfi pûlnoc. A navíc silvestr. Pfiedstavil jsem si tu situaci: Centrum mûsta plné lidí, hlavní ulice uzavfiená a já se prodírám davy slavících a kfiiãím: Koãiãí glaukom! Uhnûte mi z cesty! Tak to není dobré, oznámila paní Beasleyová. Vy jste pil? Najednou se naléhavost z hlasu úplnû vytratila a její tón byl zfietelnû v hrûïn. Paní Beasleyová, já Pfiijdu do ordinace pfiesnû v est. Buìte tam vãas. Zatím dám chudáku kocourovi na pár hodin studen obklad, kdyï ho odmítáte pfiijít vy etfiit. Telefon ztichl. Nejdfiív jsem si myslel, Ïe vypadl signál a spojení se tak pfieru ilo, a zoufale jsem se snaïil vzkfiísit ãíslo volajícího, ale kdyï to ne lo, uvûdomil jsem si, Ïe jediná ãárka signálu je na svém místû a paní Beasleyová mi 12

3 JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ prostû zavûsila. Zvenku jsem sly el oslavující, jak zaãínají odpoãítávat: pût, ãtyfii, tfii, dva, jedna. Potom se ozval kfiik vítající Nov rok. Léta jsem ãetl skvûlé odborné texty, udûlal jsem bezpoãet zkou ek, snaïil jsem se ze v ech sil, abych se stal plnû kvalifikovan m veterináfiem, ale nic z toho mû nepfiipravilo na podobné telefonáty. Zdálo se, Ïe lidé jsou souãástí veterinární praxe stejnû jako psi, koãky, hadi a potkani. PoloÏil jsem opatrnû telefon na rám obrazu, kter visel v mezipatfie, a vrátil jsem se do pokoje. Dvefie jsem nechal otevfiené, abych sly el telefon zvonit, zalezl jsem do postele a zhasl. Potom jsem sám sobû popfiál Èastn nov rok. O dvû minuty pozdûji jsem ale zase rozsvítil. Napadlo mû, Ïe bude lep í si o akutním glaukomu nûco pfieãíst. Oko jsem je tû nikdy pfiedtím neodstraàoval. ManÏel paní Beasleyové se objevil na klinice hned po rozbfiesku. Sice mi zapomnûl popfiát Èastn nov rok, ale pochválil mû, jak mladû vypadám. KdyÏ mû následoval do ordinace, pochopil jsem, proã byla paní Beasleyová tak rozãílená. Kocour, Thomas, mûl s okem opravdu nûjak problém. Na první pohled bylo zfiejmé, Ïe je to patné, protoïe oko mu vylézalo z jamky a bylo plné krve. Dokonce i veterináfi, kter má za sebou jen pár dnû praxe, musí vidût, Ïe s ním nûco není v pofiádku. Tak uï byste ho mohl koneãnû prohlédnout, zaãal pan Beasley. Zdálo se, Ïe je o mém zanedbávání povinností pfiesvûdãen stejnû jako jeho manïelka. No, jde o to Takhle se trápí uï nûkolik dní! 13

4 LUKE GAMBLE Pan Beasley s reptáním podepsal vstupní papíry. Thomas si mezitím na nic nestûïoval. Vlastnû se dalo fiíct, Ïe nad celou situací ani nemrkl. Vzali jsme kocoura do ordinace. Holly, sestfiiãka, která mûla ten den sluïbu, se uï vrátila, zkontrolovala a pfievázala nûkolik pacientû, ktefií u nás na klinice trávili Nov rok. âern labrador Rupert jí stál po boku, a kdyï jsem se na oba usmál, vesele vrtûl ocasem. Zdá se, Ïe alespoà nûkdo mû rád vidí. Èastn nov rok, Holly, fiekl jsem a houpal kocoura se zkrvaven m okem. Holly se na mû podívala, volnou rukou si zakryla ústa a snaïila se ovládnout smích. Vedle mû stál panovaãnû pan Beasley a upíral na mû hrûzu nahánûjící pohled. Pfiísahal bych, Ïe cítím, jak zufiivû nasává vzduch kolem mû. Není divu, pokud mu paní Beasleyová fiekla, Ïe jsem byl opil. V echno v pofiádku, Luku? zeptala se Holly a stále se bránila smíchu. Spal jsem jen dvû hodiny a je tû nikdy jsem koãce nevyjímal oko. V echno jde skvûle, zalhal jsem. Holly stékaly po tváfii slzy a v záchvatu hysterického smíchu se zlomila v pase. AÈ uï jela v ãemkoli, taky by se mi toho trochu hodilo. Pohlédl jsem na Ruperta, kter vrtûl ocasem je tû dûraznûji. Zdálo se, Ïe i on si situaci uïívá. Nepila jste vãera nûjak speciální ãaj, Holly? zeptal jsem se trochu vyveden z míry. Vypravoval jste se dnes ráno ve spûchu? vysoukala ze sebe Holly a znovu se zhroutila v záchvatu smíchu. Prohlédnul jsem se a zbledl. KdyÏ jsem se ráno oblékal, vzal jsem to první, co mi pfii lo pod ruku triãko, které jsem si koupil ve v prodeji na hlavní tfiídû. Vpfiedu bylo velk mi ãern mi pís- 14

5 JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ meny napsáno DON (frajer). Ale jelikoï jsem si triãko oblékl naruby, tenkou látkou mi na hrudi prosvítalo NOB (pinìour). Otoãil jsem se. Pan Beasley moc pobavenû nevypadal. Pane Beasley, zaãal jsem hrdû a nesl na hrudi tu hrûzu. MoÏná byste se chtûl na chvíli posadit v ãekárnû, neï Ruperta vy etfiíme. Pan Beasley se beze slova otoãil a odkráãel. Dobfie se postaráme o, zaãal jsem ho uji Èovat, ale pfieru ilo mû bouchnutí dvefií. Holly odvedla Ruperta zpátky do kotce, vzpamatovala se a zaãala pfiipravovat anestezii. Urãitû je to zpûsob, jak na klienty zapûsobit, poznamenala a znovu se rozesmála. VÛbec jsem si to neuvûdomil, odpovûdûl jsem zdû enû, znovu pohlédl na triãko a zoufale nad celou situací zavrtûl hlavou. S tûïk m povzdechnutím jsem trudné my lenky odsunul stranou a zamûfiil se na Thomasovo oko. Vypadalo, jako by se za tu chvíli je tû zvût ilo. Nedá se nic dûlat, bude muset ven. Zadíval jsem se do objemné uãebnice chirurgie, kterou jsem mûl otevfienou na stole. Postup vypadal jasnû, taky to nebude mûj první chirurgick zákrok. Jednou uï jsem kocoura zbavoval varlat tohle pfiece nemûïe b t zas o tolik jiné. Pohlédl jsem na Holly. Budu to oko muset vyjmout. Myslí, Ïe bych mûl nûkomu zavolat? Podívala se na mû, jako bych byl místní blbeãek. Je Nov rok, komu chce volat? zeptala se. Jen jsem nûmû otevfiel a zavfiel pusu. Nevy el ani hlásek. PÛsobil jsem na klinice teprve ãtyfii t dny; nechtûl jsem si vytvofiit povûst nesamostatného Àoumy a vûbec se mi 15

6 LUKE GAMBLE nelíbila pfiedstava, Ïe bych mûl volat nûkomu ze sv ch éfû. JenomÏe mû najednou opustila sebedûvûra. Je k Thomasovi spravedlivé, aby se stal obûtí mého pokusu a aby mi jedin m pomocníkem pfii vyjímání jeho oka byla uãebnice? Co Rachel? zaãal jsem; napadla mû totiï odbornice na malá zvífiata, která na klinice pûsobila na ãásteãn úvazek pfii chirurgick ch zákrocích. Holly na mû upfiela pohled. Nikdo teì nebude ve stavu, aby ti byl nûco platn. Nejde o nic pfievratného. Zvládne to a Thomas taky. Na chvíli se odmlãela a pfiipravila si jehly. Postupuj podle uãebnice, kdyby nastal nûjak problém, nûkomu zavoláme. Holly byla obvykle sam smích, ale zároveà u ní dobfie fungoval zdrav rozum a logické uvaïování. Mûfiila sice jenom kolem sto padesáti centimetrû, ale jako jedna z nejdéle pûsobících sester mûla autoritu a spolu s vrchní sestrou Sheilou tvofiily pátefi na í kliniky. Nepatfiila k tûm, kdo mluví do vûtru; bylo jasné, Ïe to budu muset nûjak zvládnout. Pfiipravovala uï chirurgické nástroje, rou ky, rukavice a v echno ostatní, co budeme pfii operaci potfiebovat. Pfiitom mluvila na Thomase. Ten jen sedûl na stole a poklidnû ji pozoroval sv m zdrav m okem. Ubûhlo je tû asi pût minut, kdy jsem Holly pomáhal dokonãit pfiípravy; potom jsem hrdû zavedl nitroïilní katétr (podruhé ve své kariéfie), pfiipojil kapaãku a zahájil anestezii. Thomasovo zdravé oko se zaãalo zavírat. Holly pokyvovala hlavou a spokojenû se usmívala, kdyï se ujistila, Ïe jsem endotracheální trubici zavedl na správné místo. Bylo naãase zaãít. Zoufale jsem se snaïil udrïet ruce v klidu. Vyjmul jsem zniãené oko a pak mi asi dvacet minut trvalo, neï jsem vyãistil oãní jamku. 16

7 JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ Je tam nûco tvrdého, fiekl jsem, kdyï jsem pinzetou narazil na nûjakou nerovnost. To bude asi lebka Ne, je to nûjak úlomek. Jemnû jsem zatáhl a objevilo se nûkolik úlomkû kostí. Po zádech mi stékal potûãek potu. Myslím, Ïe bychom to mûli rychle zrentgenovat, navrhla Holly. Tentokrát se neusmívala. Jemnû jsme pfienesli bezvládného Thomase na rentgen. Kolem zadní strany oãní jamky byla roztrou ena fiada úlomkû. A tûsnû za ní se r soval nûjak pfiedmût; zdálo se, Ïe se jen jemnû dot ká pfiedního laloku kocourova mozku. Pomalu jsem pinzetu nofiil stále hloubûji za oãní jamku a opatrnû jsem ten pfiedmût vytáhl. Oba jsme s Holly na chvíli pfiestali d chat. KdyÏ jsem pinzetu vyndal, objevil se zdeformovan brok ze vzduchovky. Holly se zadívala na zkrvaven kousek olova na stole. VÛbec jsem si ho nev imla! pfiiznala. Thomas taky ne, poznamenal jsem a jemnû jsem sterilním smotkem vaty vyãistil ránu. Ani trochu nezávidím lidem Ïijícím v okolí, aï paní Beasleyová zjistí, Ïe po jejím nevinném kocourovi nûkdo stfiílel, poznamenala Holly s ironick m úsmûvem. O tomhle se dozví celé mûsto, to je jisté! Doufám, Ïe ty lumpy dostane na tohle si vybrali patnou koãku! prohodil jsem s pocitem uspokojení, Ïe existuje jen malá ance, Ïe by se lidé o Thomasovû zranûní nedozvûdûli. Jakmile byl brok venku, opatrnû jsem vyndal je tû nûkolik úlomkû kostí roztfií tûn ch kolem a oãní jamku jsem dûkladnû vyãistil. Teì uï jsem byl ve svém Ïivlu, strach mû úplnû opustil. Tohle tedy vûbec nebylo jednoduché! prohlásila Holly, kdyï jsem dokonãil poslední steh. Operace mozku! 17

8 LUKE GAMBLE Je tû nikdy jsem nûco takového nevidûla. Odstranûní oka uï nûkolikrát, ale zásah na mozku opravdu ne! Od sv ch deseti let jsem snil o tom, Ïe se stanu veterináfiem. Bylo tûïké uvûfiit, Ïe se mi to povedlo. Îe se v echna ta tvrdá práce vyplatila. Bylo mi samozfiejmû jasné, Ïe mám je tû spoustu uãení pfied sebou, nicménû po tomhle jsem vïdycky touïil a taková drobnost jako operace mozku na Nov rok mi prostû nemohla zkazit náladu. Univerzitu v Bristolu jsem ukonãil ve dvaadvaceti, pln nad ení a bez pfiedstavy, co Ïivot vlastnû obná í. Pokud jde o odpovûdnost spojenou s prací, byl jsem dost naivní pfiedtím jsem v posledním roãníku pracoval jen jako barman v country klubu, coï mi, co se t ká odpovûdnosti, nijak zvlá È nepomohlo a bylo mi jasné, Ïe budu potfiebovat vedení, abych se posunul kupfiedu. Mí zku enûj í kolegové byli pfiesvûdãení, Ïe nejdûleïitûj í pro jejich kariéru je první zamûstnání hned po dokonãení koly. Stejnû jako v ichni kamarádi jsem si vybíral svou první práci velice peãlivû, aby to byl dobr start kariéry, jakou jsem si vysnil. ProtoÏe o kaïdé volné místo se ucházelo asi est set absolventû, bylo mi jasné, Ïe není moïné b t pfiíli vybírav, ale ze v ech sil jsem se snaïil získat práci, o niï jsem stál: TouÏil jsem pracovat na zajímavé klinice, která by mi umoïnila získat zku enosti v péãi o v echna zvífiata. Napsal jsem na v echna místa, která odpovídala téhle pfiedstavû, byla mezi nimi i jedna velká a velice úspû ná klinika v oblasti West Country. Pohovor s vedením kliniky pod dohledem nezdolného pana Spotswodea byl mírnû fieãeno intenzivní. Pfiipadalo mi, Ïe o to místo zaïádala mi- 18

9 JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ nimálnû polovina mého roãníku, ale zfiejmû mi hodnû pomohlo, Ïe tam uï rok pracoval Rob, kter byl na veterinární fakultû o roãník v neï já. Dobfie jsme se znali a on chtûl pracovat s nûk m, s nímï bude dobfie vycházet, proto za mû u vedení kliniky ztratil slovo. RobÛv názor mûl jistou váhu, protoïe na univerzitû b val vynikajícím studentem a bez problémû pfie el do praxe, kde se cítil jako ryba ve vodû, takïe jsem tu práci dostal. První t den jsem bydlel s Robem, abych se zorientoval v okolí. Druh t den byl ale Rob pryã, a tak jsem ãas trávil se tfiemi blázniv mi motorkáfikami, coï byly kamarádky na í vrchní sestry Sheily. Tfietí t den, kdyï uï jsem zapadl do party, ale na motorce jsem pofiád jezdit neumûl, bylo moje ubytování pfiipravené. TakÏe jsem se rozru en pfiestûhoval do malé pfiístavby u nádherné farmy kousek od hranic mezi Hampshirem a Dorsetem. Bylo to poprvé v Ïivotû, kdy jsem bydlel sám. Byla to pro mû opravdu nová zku enost. Ne lo ani tak o to, Ïe jsem mohl chodit doma polonah, ani na koleji jsme se moc nestydûli, nové pro mû bylo spí to, Ïe jsem si nemûl od koho pûjãit mléko, nebylo s k m si popovídat u nûjakého hloupého televizního pofiadu a s k m si dát pivo po nároãném dni. Do lo mi, Ïe bude chvíli trvat, neï si na to zvyknu, a usoudil jsem, Ïe mezitím bude dobré si pofiídit tu nejvût í televizi, jaká je k mání. KdyÏ jsem koneãnû bydlel, skonãila doba zacviãování a normálnû mû zapojili do sluïeb. Nikdy mû nenapadlo, jak mûïe ãlovûka vydûsit zvonûní sluïebního mobilu, zarazil mû i pocit, Ïe vûbec nejsem pfiipraven a vybaven na to, abych se sám vypofiádal s urgentními pfiípady. Moji sebejistotu tvofiila z devadesáti procent odvaha a jen velmi málo praktick ch zku eností. Vûdûl jsem sice, jak provést u krávy císafisk fiez nebo jak dávkovat anestezii koni 19

10 LUKE GAMBLE pfii kastraci, jenomïe teì jsem mûl zjistit, jestli to prakticky opravdu dokáïu. Teì mû teprve ãeká Ïivot skuteãného veterináfie. Na Nov rok mi Thomas sice zvedl sebevûdomí, ale kdyï jsem o pût dnû pozdûji sedûl v kanceláfii pana Spotswodea, byl jsem nervózní. RozloÏit muï na mû upíral ocelov pohled. Pan Spotswode budil respekt nejen jako nejstar í spoleãník nejvût í veterinární kliniky v okrese, ale zároveà jako ãlovûk, kter vyzafioval pfiirozenou autoritu. âásteãnû kvûli jeho klidnému, nekompromisnímu vystupování, ale pfiedev ím kvûli vûhlasu úspû ného lékafie jsem hroznû touïil udûlat na nûho dojem. Dokázal vyprávût o kaïdém zvífieti, kaïdé nemoci a situaci, na kterou ãlovûk jen pomyslel a o tisícovkách dal- ích, které by mû ani nenapadly. UÏ teì jsem do el k závûru, Ïe buì skuteãnû dokáïe vyléãit úplnû v echno, nebo srazí deset liber z úãtu kaïdému, koho zná. Hned první t den mi Sheila vysvûtlila, Ïe ceny mohou upravovat pouze star í spoleãníci; kdyby mû nûkdy napadlo slevit padesát pencí ze ãtyfi set liber, které budeme úãtovat jednonohému dûchodci, jehoï milovaná a nepoji tûná koãka se nepohodla se sekaãkou na trávu od sousedû, okamïitû dostanu písemné varování. AsistentÛm pfiíslu elo jen makat, nic jiného. KdyÏ jsem se posadil, pan Spotswode na mû upfiel pohled. Dûkuji, Ïe jste dnes dopoledne pfii el, Luku. Myslel jsem, Ïe bychom si mohli popovídat o Thomasovi, s nímï jste se nedávno setkal. OkamÏitû mi pokleslo srdce. Pane Spotswode PÛvodnû jsem myslel, Ïe mi jen vynadá, ale vyvinulo se z toho nûco daleko váïnûj ího. Paní Beasleyová totiï 20

NÁVRH Druhá loì visela na obloze v éterickém svûtle mlhoviny jako stfiíbrn pfiívû ek. Waverly a Kieran spolu leïeli na balíku sena a stfiídavû si ji prohlíïeli dalekohledem. Vûdûli, Ïe je to souputnice

Více

Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená

Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená /I/ Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená koufiem z továrních komínû. Za stfiechami továren jasnû záfiila. KaÏdou chvíli muselo vyjít slunce. Podíval jsem se na hodinky. Je tû nebylo osm.

Více

Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.triton-books.cz

Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.triton-books.cz Miroslav Îamboch Ve sluïbách klanu Copyright Miroslav Îamboch, 2013 Cover Jan DoleÏálek, 2013 Stanislav JuhaÀák Triton, 2013 ISBN 978-80-7387-672-2 Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10

Více

KLENOTY âeské FANTASY

KLENOTY âeské FANTASY Jireš_2013 kopie - zlom 13.3.1957 5:05 Stránka 5 Jireš_2013 kopie - zlom 13.3.1957 6:05 Stránka 704 KLENOTY âeské FANTASY Z dfiíve publikovan ch textû vybral a sestavil Ondfiej Jire. Ilustrace na obálce

Více

DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH

DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH slavkovice.qxd 19.3.2008 9:29 Stránka 1 DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH Sestavil P. Pavel Habrovec A. D. 2008 1 slavkovice.qxd 19.3.2008 9:29 Stránka

Více

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ Milí obãané, leto ní zima je hfiíãkou paní Pfiírody, která si s námi zahrává, jak se jí zlíbí. Dé È, vítr, slunce, pár vloãek snûhu a zase slunce, dé È a vítr, teploty pfieváïnû nad nulou. Tedy alespoà

Více

PŘÍPRAVA. Před důležitým datem. Ukládání do hnízda Co nakoupit. Kapitola 1

PŘÍPRAVA. Před důležitým datem. Ukládání do hnízda Co nakoupit. Kapitola 1 Kapitola 1 PŘÍPRAVA Před důležitým datem Doba ãekání na prvorozené dítû je jedním z nejúïasnûj ích období v na em Ïivotû ale také jedním z tûch nejúzkostlivûj- ích a nervy drásajících. Ve své rodiãovské

Více

Sotva hoch vy el z temné pfiedsínû

Sotva hoch vy el z temné pfiedsínû I. POSLEDNÍ VEâE E Obraz je báseà, kterou vidíme. LEONARDO DA VINCI Sotva hoch vy el z temné pfiedsínû domu svého mistra ven, zastínil si rukou oãi. Oslnily ho prudké paprsky dopoledního slunce. Na okamïik

Více

sazba 10.3.2002 9:27 Stránka 1

sazba 10.3.2002 9:27 Stránka 1 sazba 10.3.2002 9:27 Stránka 1 sazba 10.3.2002 9:27 Stránka 2 Jifií Odvárka TETIâKA Sarkastické non-fiction o nûmecké Ïenû, která byla ve patn ch dobách na nevhodn ch místech Evropy IVO ÎELEZN PRAHA sazba

Více

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E T Y P I C K É N O V I N Y 1 03 Odpovědi 1. Jaké je mé Ïivotní moto? 2. Co mám ráda? 3. Kdo je mûj nejoblíbenûj í umûlec? Eva Sobolíková 1. Beer4ever, ale i obãas

Více

únor 2014 VI. roãník ãíslo 17

únor 2014 VI. roãník ãíslo 17 VI. roãník ãíslo 17 únor 2014 Otevfiení kolního rybáfiského muzea, které probûhlo na podzim loàského roku, bylo bezesporu událostí roku v na í kole. TûÏko popisovat mnoïství práce, které jeho vznik provázelo.

Více

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 3. dubna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 14 Pohár Horníka fini uje strany 6 a 7 Personální fieditelkou Miloslava TrgiÀová OSTRAVA Personální fieditelkou

Více

byla spí e ochablost svalstva neï opravdová tlou Èka. TfiebaÏe v jeho odûvu nebylo vidût Ïádnou touhu po parádû, kaïd v nûm podle pohodln ch a vyle

byla spí e ochablost svalstva neï opravdová tlou Èka. TfiebaÏe v jeho odûvu nebylo vidût Ïádnou touhu po parádû, kaïd v nûm podle pohodln ch a vyle (1) VELIK PLÁN V fiíjnu roku 1922, kolem páté hodiny odpolední, na hlavním zvonokoském námûstí, stínûném krásn mi ka tany a uprostfied ozdobeném nádhernou lipou, zasazenou pr roku 1518 na oslavu pfiíjezdu

Více

Konec. pana. Hodného

Konec. pana. Hodného 90 PRO HOCKEY Konec pana Hodného Sám se stará o v stroj, radûji hraje s pukem, neï aby chodil do tûla a kvûli dûtem by klidnû nechal plavat 21 milionû dolarû. Jeden z nejlep ích obráncû na svûtû je taky

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu Vefiejnost nav tívila interiéry janovického zámku Poznejte

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Zde mûïe b t títek s va im jménem, pokud si na e noviny objednáte! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration

Více

Brno-stfied opraví mûstské domy

Brno-stfied opraví mûstské domy červen 2008 Brno-stfied opraví mûstské domy S probíhajícím jarem se probouzí nejen pfiíroda, ale i centrum Brna; lidé mífií za nákupy, nûktefií dávají pfiednost klidn m procházkám, pfiib vá turistû, restauraãních

Více

duben 2010 ročník 8. číslo 30

duben 2010 ročník 8. číslo 30 Vestnik kovari 30.qxd:Vestnik kovari 20 prac 6.5.2010 22:56 Stránka 1 duben 2010 ročník 8. číslo 30 Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy a Slezska Zaměřeno na vzdělávání

Více

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat.

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat. květen 2008 Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión Mobilní kluzi tû Nové sady v prostoru tzv. Malé Ameriky najde vyuïití i mimo zimní sezónu. Mûstská ãást Brno-stfied zde totiï investicí

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

Jan Saudek retrospektiva Tik tak... ... strana 5

Jan Saudek retrospektiva Tik tak... ... strana 5 LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 31. 1. 2006 Procházka po domû plném Ïivota Pozdrav z Holandska... strana 2 Ateliér s vûní kûïe Eurocentrum Praha e i v Antarktidû Triglav páka...

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

Bhagavadgíta. PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric

Bhagavadgíta. PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta Josef Fric Vydal

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com SAZKA ARENA Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA Karel Gut, pfiedseda âeského svazu ledního hokeje, b val mnohonásobn reprezentant

Více