v oblasti mosazného zboží (vodovodní armatury) za účelem stanovení obchodních podmínek dodávek nabízených

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v oblasti mosazného zboží (vodovodní armatury) za účelem stanovení obchodních podmínek dodávek nabízených"

Transkript

1 Obchdní pdmínky Obchdní pdmínky pr ddávky prduktů a služeb SYNOPRO s.r.. I. Úvdní ustanvení 1) Tyt všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vydává splečnst SYNOPRO s.r.. se sídlem Rudník 420(dále jen Ddavatel ), jak ddavatel prduktů a služeb v suladu s jejím předmětem pdnikání, zejména v blasti msaznéh zbží (vdvdní armatury) za účelem stanvení bchdních pdmínek ddávek nabízených Prduktů pr své zákazníky. 2) Svým pdpisem pd textem VOP neb na jakémkli jiném dkumentu zakládajícím ve smyslu těcht VOP smluvní vztah mezi SYNOPRO s.r.. a Zákazníkem neb jakukli jinu frmu, včetně zaslání bjednávky na ddávku Prduktů, neb prvedením bjednávky e-shpu splečnsti Synpr s.r.., ptvrzuje sba, která tak učinila, že je s těmit VOP srzuměna, a že je v celém rzsahu akceptuje. 3) Aktuálně platné znění všebecných bchdních pdmínek je zveřejněn vždy na ficiální internetvé stránce Ddavatele Synpr s.r.. II. Vymezení pjmů 1) Prduktem se rzumí jakékli typizvané zbží specifikvané a nabízené v Katalgu, značené názvem a bjednávkvým číslem, a/neb jakýkli výrbek (díl) zhtvený na základě individuálníh pžadavku Zákazníka, jehž prvedení je nabízen v Katalgu. 2) Službu se rzumí jakékli služby specifikvané a nabízené v Katalgu. 3) Katalgem je knkrétní seznam Prduktů a Služeb v elektrnické pdbě přístupný na ficiální internetvé adrese Ddavatele který představuje pr stanvené bdbí aktuálně platnu nabídku Prduktů a Služeb zajišťvaných Ddavatelem. Katalg je platný kamžikem zveřejnění na uvedené internetvé adrese, a t d dby jeh zrušení neb zveřejnění nvéh s pzdějším datem. Zveřejněním nvéh Katalgu se autmaticky ruší ten předchzí. K aktualizaci Katalgu dchází průběžně p celý rk. Katalg je jak infrmační materiál, který však nemá závazný charakter. 4) Zákazníkem je sba, která v suladu s těmit VOP bjedná u Ddavatele Prdukty 5) Objednávka je jednstranný právní úkn Zákazníka, kterým Zákazník bjednává u Ddavatele Prdukty/Služby a která je vystavena v suladu s čl. IV) neb čl. X) těcht VOP.

2 6) Ddací míst je adresa určená Zákazníkem, jak míst k předání a převzetí Prduktů neb míst pskytnutí Služeb, která je na území České republiky a Slvenské republiky. 7) Ddací dklad je dkument, na základě kteréh je ptvrzen řádné předání a převzetí bjednaných Prduktů/Služeb mezi Ddavatelem a Zákazníkem. Jak ddací dklad se rzumí i Faktura. 8) Ceník je aktuálně platný přehled cen uveřejněný na Prduktů/Služeb, který stanví závazně sjednané ceny mezi Ddavatelem a Zákazníkem za plnění Ddavatele. 9) Reklamací se rzumí písemný právní úkn Zákazníka směřující k uplatnění práv z dpvědnsti za vady neb ze záruky za jakst Prduktů/Služeb, učiněný v suladu s reklamačními pdmínkami. III. Smluva 1) Smluvní vztah mezi Zákazníkem a Ddavatelem v suvislsti s plněním Ddavatele realizvaným v suvislsti s ddávku Prduktů/Služeb vzniká: ptvrzením Objednávky Zákazníka, ke kterému dchází buď písemnu akceptací-ptvrzením p vystavení Objednávky a/neb kamžikem splnění Objednávky neb její části ze strany Ddavatele; uzavřením samstatné rámcvé smluvy, která specifikuje rámcvé ddací pdmínky ddávek Prduktů mezi Zákazníkem a Ddavatelem, na základě které dchází k dílčímu plnění pdle dílčích Objednávek Zákazníka, které byly akceptvány (přijaty) Ddavatelem způsbem uvedeným v dst. 1) písm. a) tht článku; 2) Smluvní vztah zalžený způsbem uvedeným v dst. 1) tht článku je dále v těcht VOP značván jak Smluva. 3) Smluva je pdle pvahy sjednanéh plnění buď smluvu kupní, neb smluvu díl, smluvu nepjmenvanu, neb smluvu smíšenu, vždy uzavírané v režimu zák. č. 513/1991 Sb., bchdníh zákníku. 4) V případě, že je dále v těcht VOP dkaz na Smluvu, myslí se tím jakýkli dkument, který Smluvu tvří neb je její sučástí, jak je Objednávka, nedílná přílha, Ceník VOP apd. IV. Objednávka Prduktů 1) Zákazník je právněn vystavit Ddavateli Objednávku na Prdukty/Služby nabízené v Katalgu na stránkách a t buď písemně (pštu, em) neb telefnicky na těcht kntaktech: Adresa bjednací: Rudník 420, Rudník u Vrchlabí

3 Adresa vá: Telefnní čísl: ) Objednávka musí bsahvat nejméně tyt údaje, nedhdnu-li se strany jinak: a) bchdní firma Zákazníka, míst pdnikání/sídl, IČ, DIČ, b) jmén a příjmení sby právněné jednat jménem/za Zákazníka v suvislsti s Objednávku (včetně převzetí ddávky) a její kntaktní údaje (telefn, fax, ), c) druh bjednávanéh Prduktu/Služby a jeh mnžství, d) značení Prduktu/Služby pdle plžek v Katalgu, e) adresu určenu k předání a převzetí Prduktů/Služeb (Ddací míst) f) pdpis Zákazníka/právněnéh zástupce. 3) Vystavená Objednávka je pr Zákazníka závazná d kamžiku pžadvanéh termínu plnění, který je v suladu s těmit VOP neb byl jinak vzájemně dhdnut. 4) Objednávku, která není vystavena v suladu s těmi VOP, případně jinými dkumenty tvřícími Smluvu, je Ddavatel právněn dmítnut neb vrátit Zákazníkvi k dplnění a pskytnut mu k tmu přiměřenu lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na Objednávku hledí, jak by nebyla nikdy dručena. 5) Ddavatel je právněn kdykli prvěřit právněnst Objednávky zejména zpětným telefnickým věřením ttžnsti sby, která učinila telefnicku Objednávku, neb věřením pdpisu na faxvé neb jiné písemné Objednávce s pdpisvým vzrem dlženým Zákazníkem. V případě zjištění jakéhkli nedstatku, zejména nesuladu údajů sbách právněných bjednávat Prdukty/Služby neb nesuladu mezi pdpisem na Objednávce a pdpisvým vzrem, je Ddavatel právněn plnění pdle Objednávky dmítnut neb pžadvat její ddatečné ptvrzení písemnu frmu. 6) Ddavatel je právněn nepřijmut Objednávku, pkud Zákazník nemá ke dni vystavení Objednávky vyrvnány veškeré splatné závazky vůči Ddavateli. Dále je Ddavatel právněn bjednávku dmítnut pkud pžadvané Prdukty/Služby nelze ddat na základě chyby třetí sby, neb Prdukt byl stažen z prdeje, neb Prdukt není skladem, neb je Služba stažena z nabídky. 7) V případě, že Ddavatel nemá ve lhůtě pžadvané Zákazníkem k plnění ptřebné mnžství bjednaných Prduktů/Služeb k dispzici, známí t písemně neb telefnicky Zákazníkvi, p dhdě se Zákazníkem zařadí h jak čekatele na bjednané Prdukty/Služby a vede jeh Objednávku v evidenci rezervací (tzv. backrder), ledaže Zákazník Objednávku (její část) p tmt známení zruší. Nedjde-li ke splnění takvé Objednávky nejpzději d 30 (dvaceti) pracvních dnů, pvažuje se takvá Objednávka za zrušenu a hledí se na ni, jak by nebyla učiněna.

4 8) Objednávka jinéh zbží, než které nabízí Ddavatel v Katalgu (tzv. nekatalgvé zbží), je mžná puze na základě písemné smluvy (bjednávky) a pdle zvlášť sjednaných ddacích a cenvých pdmínek. Objednávku takvéh nekatalgvéh zbží není Zákazník právněn dvlat. 9) Prdávající není pvinen akceptvat změnu bjednávky v kamžiku, kdy již předal zbží dle půvdní bjednávky přepravci, či již zbží upravil na přání zákazníka. V případě úplnéh zrušení bjednávky kupujícím již ptvrzené prdávajícím, neb změny závazné bjednávky ze strany kupujícíh, může prdávající p kupujícím pžadvat smluvní pkutu (strn pplatek) ve výši 5% z ceny zbží. Úhradu smluvní pkuty není dtčen nárk prdávajícíh na náhradu případně vzniklé škdy. Prdávající může dstupit d smluvy v případě, že bjednané plnění se stane nemžným, nebť bjednané zbží se již nevyrábí, neb se neddává na trh dstupný prdávajícímu, neb je dluhdbě nedstupné vinu nikliv na straně prdávajícíh. Týká-li se výše uvedená nemžnst plnění puze části bjednanéh plnění, může prdávající zrušit puze tu část bjednávky. Prdávající může zrušit bjednávku a dstupit d smluvy, djde-li k výrazné změně kupní ceny, za kteru kupující d ddavatelů zbží získává, kdy tat změna nebyla prdávajícímu známa v dbě ptvrzení bjednávky. V případě, že djde k bjednání kupujícím za chybně stanvenu cenu (cena nedpvídá ceně bvyklé) je zákazníkvi bjednávka zrušena a nabídnuta mžnst bjednat zbží za cenu bvyklu s cenvým zvýhdněním 5%. Prdávající je pvinen před dstupením d smluvy změně ceny infrmvat neprdleně kupujícíh, a pkusit se dhdu, kdy v případě, že s kupujícím nedjde k dhdě nvé ceně, je právněn prdávající dstupit. V. Míst ddání a převzetí Prduktů/Služeb 1) Prdukty jsu ddávány na Ddací míst (a) specifikvané Zákazníkem v Objednávce neb v jiném dkumentu tvřícím Smluvu. K řádnému splnění Objednávky ze strany Ddavatele dchází kamžikem předání a převzetí Prduktů či pskytnutých Služeb mezi Ddavatelem a Zákazníkem v Ddacím místě, ptvrzené na Ddacím dkladu neb Faktuře. 2) Zákazník je pvinen bjednané Prdukty převzít a při převzetí ddávku řádně prhlédnut a zkntrlvat. Převzetí Prduktů ptvrdí Zákazník písemně na Ddacím dkladu, Faktuře, čímž stvrzuje zejména shdu v mnžství a druhu přebíraných Prduktů s údaji uvedenými v Ddacím dkladu. Zákazník zajistí, že ptvrzení na Ddacím dkladu bude bsahvat řádné značení Zákazníka a uvedení jména a příjmení sby, která převzetí ptvrzuje. Zákazník je dpvědný za t, že sba přebírající Prdukty je k tmu právněna. 3) Zákazník známí Ddavateli předem seznam sb právněných k převzetí Prduktů v Ddacím místě, nejčastěji uvedením na Objednávce neb v jakémkli dkumentu tvřícím Smluvu. 4) V případě, že p ddání djde k jakýmkli pchybnstem ddávce z důvdu nejasnéh neb nepřesnéh značení Zákazníka na Ddacích dkladech, pvažuje se ddávka Prduktů za řádně splněnu a Zákazníkem

5 převzatu, ledaže Zákazník prkáže, že Ddavatel musel vědět, že k ddání dšl v rzpru s příslušnu Objednávku. 5) Zákazník je pvinen bezdkladně písemně infrmvat Ddavatele změnách Ddacích míst určených k převzetí Prduktů. D té dby je ddávka Prduktů řádně splněna jejich ddáním na půvdní Ddací místa a Ddavatel nedpvídá za případné prdlení neb škdy způsbené v suvislsti s takvým ddáním Prduktu. 6) Ddacím dkladem pdle předchzích ustanvení je zpravidla Ddací list neb faktura. 7) Okamžikem převzetí Prduktů dlženým Ddacím dkladem dchází k přechdu nebezpečí škdy na věci (nahdilé zkázy, pškzení, ztráty apd.). K přechdu vlastnickéh práva k předaným a převzatým Prduktům dchází až úplným zaplacením sjednané ceny za takvé Prdukty. VI. Další pdmínky ddání 1) Ddavatel prhlašuje, že veškeré Prdukty nabízené Ddavatelem v Katalgu splňují pdmínky kvality dpvídající příslušným právním předpisům a závazným technickým a bezpečnstním nrmám platným na území České republiky, včetně pžadavků na jejich značení a balení, a žádným způsbem nezasahují neprávněně d práv k duševnímu vlastnictví. 2) Zákazník je pvinen pskytvat Ddavateli ptřebnu sučinnst tak, aby Ddavatel mhl řádně a včasně plnit pvinnsti dle Smluvy, zejména je Odběratel pvinen na žádst Ddavatele předat všechny ptřebné infrmace, pdklady, specifikace, vysvětlení a upřesnění svých pžadavků nutných k ddání bjednaných Prduktů. Ddavatel je pvinen si ptřebnu sučinnst v případě ptřeby včas vyžádat a upzrnit na ni Zákazníka. O dbu prdlení Zákazníka s pskytnutím ptřebné sučinnsti v suvislsti s ddávku Prduktů se prdlužuje termín ddání stanvený dle Smluvy pr ddávku takvýcht Prduktů/Služeb. 3) Zákazník má práv d 14 dnů d převzetí vrátit Prdukty, které mylem bjednal, avšak puze za pdmínky, že jsu Prdukty vráceny zjevně nepužité a nepškzené, v nepškzeném a netevřeném riginálním balu. Pštvné za vrácené zbží hradí zákazník. Při splnění uvedených pdmínek se Ddavatel zavazuje Prdukty převzít zpět a vrátit Zákazníkvi Cenu zaplacenu za takvét Prdukty. Bez hledu na uvedené, Zákazník není právněn dle tht ustanvení vrátit: Prdukty zhtvené či upravené pdle jeh přání neb pr jeh sbu, jakž i Prdukty, které pdléhají rychlé zkáze, ptřebení neb zastarání

6 VII. Cena a platební pdmínky 1) Cena za Prdukty pskytnuté Ddavatelem na základě Objednávky Zákazníka je stanvena ve výši pdle Ceníku dhdnutéh mezi běma stranami. V případě, že má Zákazník svje dhdnuté ceny (svůj individuální ceník), tak se na takvéh zákazníka nevztahuje další systém slev, pkud Ddavatel nestanví jinak. 2) Vystavením Objednávky se Zákazník zavazuje k úhradě ceny za bjednané Prdukty/Služby ve výši pdle Ceníku platnéh v dbě vystavení takvé Objednávky. 3) Celkvá cena zahrnuje veškeré náklady Ddavatele spjené s ddáním prduktů d hmtnsti 30 kg a maximální bvdvé délce: 300 cm = (šířka + výška) x 2 + délka (maximálně 175 cm), u nadrzměrnéh zbží neb prduktů vyšší hmtnsti se cena dpravy kalkuluje dle skutečných nákladů spjených na přepravu dpravce dle aktuálníh ceníku. A dále zejména s balením Prduktů, jeh značením, zajištěním příslušných dkladů, ddacích listů a dpravy na Ddací míst(a), není-li mezi stranami sjednán jinak ve Smluvě. 4) Zákazník svým pdpisem na těcht VOP neb na jakémkli jiném dkumentu tvřícím Smluvu neb bjednávku e-shpu Ddavatele ptvrzuje, že suhlasí s cenami za Prdukty pdle Ddavatelem předlženéh návrhu platnéh Ceníku, není-li mezi nimi písemně dhdnut Ceník jiný. 5) Ddavatel má práv Ceník upravvat. Nvý Ceník nahrazuje ke dni své platnsti ten předchzí a kamžikem jeh dručení neb uveřejnění na Zákazníkvi se stává sučástí Smluvy. 6) Cena bude hrazena za Prdukty skutečně ddané, a t na základě faktury Ddavatele, nebude-li výslvně ve Smluvě uvedena fakturační adresa jiná. Faktura vystavená Ddavatelem je platební a daňvý dklad, který bsahuje veškeré náležitsti stanvené pr takvýt dklad příslušnými právními předpisy. 9) Slevy, Akce a Výprdej zbží, prduktů nelze sčítat, na zbží se již nevztahují další slevy. Slevvá/Akční/Výprdejvé neb jinak zvýhdněné nabídky platí vždy d knce aktuálníh měsíce neb d vyprdání zásb. 10) V případě prdlení Zákazníka s úhradu splatné phledávky Ddavatele vyúčtvané Zákazníkvi v suladu se Smluvu bude Zákazník pvinen uhradit Ddavateli smluvní úrk z prdlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prdlení. Dále je Zákazník pvinen uhradit všechny vzniklé náklady v suvislsti s jeh prdlením placení phledávky. 11) Chyba ve stanvení ceny, chybně stanvená cena vznikne například chybu lidskéh faktru, chybu v převdu dat třetí strany, chybně zpracvanu editací dat třetí strany, zásahem vyšší mci. Pkud djde k

7 chybnému stanvení ceny, tak si vyhrazuje Ddavatel práv na dstupení d smluvy a t v případě, že chybně stanvená cena nedpvídá ceně bvyklé (ceně běžné) na českém trhu. VIII. Práva z dpvědnsti za vady a záruky za jakst 1) Ddavatel dpvídá za mnžství pskytvaných Prduktů, tedy za t, že Prdukty jsu c d mnžství/rzsahu ttžné s Objednávku. 2) Ddavatel pskytuje na veškeré Prdukty, záruční dbu v délce: chrmvé prdukty Vad, včetně kartuše mají záruku 12 let; digitální prdukty Vad mají záruku 6 rků; perlátry H2Ec mají záruku 3 rky; redukce k přívdním hadicím (1/2 x 3/8 ) mají záruku 2 rky všechny statní výrbky Vad a náhradní díly mají záruku 3 rky. Záruční dba pčíná běžet dnem předání a převzetí Prduktů Zákazníkem pdle Ddacíh dkladu. 3) Práva z dpvědnsti za vady a ze záruky za jakst uplatňuje Zákazník u Ddavatele reklamací, kteru musí učinit včas, tj. bez dkladu pté, c vadu zjistí, pkud z těcht VOP neb jinéh dkumentu tvřícíh Smluvu nevyplývá něc jinéh. 4) Vadami zjevnými při převzetí (dále jen zjevné vady ) se rzumí: vada v mnžství Prduktů, kteru je rzpr mezi mnžstvím uvedeným na Ddacím dkladu a mnžstvím skutečně převzatým, včetně záměn plžek, neb vada v mnžství Prduktů, kteru je rzpr mezi mnžstvím balíků Prduktů uvedeným na dkladu dpravce a pčtem balíků Prduktů skutečně převzatých. 5) Rzpr mezi mnžstvím Prduktů ddaných a bjednaných se nepvažuje za vadu, pkud se nejedná rzpr v mnžství ve smyslu dst. 5) tht článku. V tmt případě se plnění Ddavatele pvažuje za dílčí. 6) Vadami skrytými jsu jiné vady než vady zjevné, tedy vady, které v kamžiku převzetí Prduktů nesprně existvaly, avšak Zákazník je nemhl zjistit při převzetí ani při vynalžení veškeréh úsilí. 7) Zákazník je pvinen při převzetí Prduktů prvést prhlídku Prduktů veducí k dhalení jeh zjevných vad. Pkud je Zákazníkvi ddán takvé mnžství Prduktů, že je pr něh neúměrně nárčné prvést kntrlu celéh plnění, je pvinen prvést statisticku kntrlu ddaných Prduktů. Statisticku kntrlu se rzumí prvěrka 10 % převzatých Prduktů/Služeb (statistický vzrek). Prvedením statistické kntrly je prvedena kntrla celéh mnžství ddaných Prduktů. Obsahuje-li statistický vzrek více než 50 % Prduktů se zjevnými vadami, je Zákazník právněn s ddávku nalžit tak, jak by byla

8 vadná v celém rzsahu. V pačném případě se pzdější reklamace přesahující 50 % mnžství ddaných Prduktů neuznává. Stejně tak se neuznává reklamace Prduktů v mnžství nad 10 % ddanéh bjemu Prduktů, pkud Zákazník při převzetí a prvedení statistické přejímky neuvedl vady Prduktů v mnžství přesahujícím tut hdntu. 8) Pr uplatnění práv z dpvědnsti za zjevné vady je Zákazník pvinen dručit Ddavateli reklamaci nejpzději d 2 (dvu) dnů d předání a převzetí Prduktů, a t buď písemně (pštu, kurýrem, elektrnicky) neb telefnicky na příslušná kntaktní místa Ddavatele specifikvaná v čl. IX.) těcht VOP. 9) Obsahem sdělení reklamaci musí být: značení Zákazníka, název a bjednávkvé čísl reklamvanéh Prduktu, mnžství vadnéh/chybějícíh Prduktu, ppis vady neb způsbu, kterým se vada prjevuje, uvedení sby právněné jednat v tét věci za Zákazníka, datum převzetí reklamvanéh Prduktu a čísl příslušnéh Ddacíh dkladu, dklad prkazující kupi zbží (faktura)., u písemné reklamace datum a pdpis Zákazníka. 10) Reklamaci, kteru Ddavatel uzná jak právněnu, vyřídí v nejbližším mžném termínu, nejpzději d 30ti pracvních dnů d řádnéh uplatnění reklamace. Uznáním reklamace ze strany Ddavatele je také pskytnutí nvéh plnění. Ddavatel neuzná reklamaci, která nebyla Zákazníkem uplatněna včas. 11) Reklamaci vyřizuje Ddavatel s hledem na pvahu vady, a t takt: zjevné vady v mnžství pskytnutím chybějícíh neb výměnu vadnéh plnění Ddavatele za bezvadné, není-li t mžné pak vrácením (dbrpisváním) uhrazené ceny neddaných Prduktů neb vrácením (dbrpisváním) uhrazené ceny prti vrácení vadných Prduktů, skryté vady pdle vlby Ddavatele buď výměnu pskytnutéh vadnéh plnění Ddavatel za bezvadné, vrácením (dbrpisváním) uhrazené ceny prti vrácení vadných Prduktů, neb pravu vadných Prduktů. 12) Pkud Ddavatel pskytne Zákazníkvi na základě jeh reklamace nvé plnění a teprve pté vyjdu najev skutečnsti, pr které reklamace neměla být uznána, prvede Ddavatel ddatečné vyúčtvání ceny nvéh plnění. 13) Ddavatel není dpvědný za následující vady Prduktů: a) vady balu Prduktu, které nebyly uplatněny při předání a převzetí Prduktu, b) vady způsbené mechanickým pškzením Prduktu ze strany Zákazníka neb třetí sbu, c) nečistty u zbží značenéh nálepkami s cenami jiných sb.

9 14) Uplatnění reklamace nepravňuje Zákazníka k neuhrazení ceny za Prdukty, ledaže se Ddavatel a Zákazník dhdnu jinak. 15) Ddavatel si vyhrazuje práv pužít ilustrativní ftgrafie v katalgu zbží uvedenéh na a IX. Kntaktní místa a sby 1) Kntaktními pštvními adresami Zákazníka a Ddavatele jsu adresy jejich sídla uvedené ve Smluvě, není-li v knkrétním případě sjednána kntaktní adresa jiná. 2) Kntaktní místa Ddavatele pr přijímání jakýchkli známení a sdělení Zákazníka (zejména Objednávek, reklamací, atd.) jsu, není-li mezi stranami výslvně sjednán jinak, dle čl. IV. Odstavec 1, těcht pdmínek. 3) Příslušná kntaktní místa (adresy, čísla) zveřejňuje Ddavatel na své ficiální internetvé adrese 4) Obě smluvní strany jsu kdykli právněny změnit určené kntaktní adresy/sby/čísla, avšak musí t nejprve s dstatečným předstihem písemně známit druhé straně. X. Dručvání 1) Není-li výslvně pr jedntlivé případy stanvena ve Smluvě knkrétní frma určitéh právníh úknu, známení neb sdělení (dále jen Oznámení ), musí mít veškerá Oznámení dle smluvy písemnu pdbu a musí být dručeny druhé straně pštu, kurýrem, faxem neb elektrnicky na příslušné kntaktní míst. 2) Oznámení jsu pvažvána za dručená: u dručení pštu druhým pracvním dnem následujícím p deslání zásilky na příslušnu kntaktní adresu adresáta, není-li dlžen dřívější dručení, u dručení elektrnicky kamžikem deslání elektrnické zprávy na příslušnu vu adresu adresáta, pkud se tak stane v pracvní dny mezi 7:30 a 17:00 hd., v pačném případě v 7:30 hd. prvníh následujícíh pracvníh dne, a pkud dručení zprávy bude desílateli elektrnicky ptvrzen (vyjma dručení Objednávek). XI. Náhrada škdy

10 1) Každá ze smluvních stran dpvídá druhé straně za škdu, kteru způsbí prušením svých právních pvinnstí vyplývajících ze Smluvy, ledaže prkáže, že k tmu dšl v důsledku klnstí vylučujících dpvědnst. 2) Oklnstmi vylučujícími dpvědnst je jakákli událst neb suhrn klnstí, které jsu mim přiměřenu kntrlu dpvědné strany, nastaly nezávisle na její vůli a brání jí ve splnění jejích pvinnstí dle Smluvy. 3) O vzniku klnstí vylučujících dpvědnst je dtčená strana pvinna infrmvat druhu stranu bez zbytečnéh dkladu, jinak ztrácí práv na uplatnění důsledků těcht klnstí. P sknčení trvání těcht klnstí je dtčená strana pvinna ihned infrmvat druhu stranu náhradním termínu plnění. Ddavatel splní pvinnst dle tht dstavce uveřejněním infrmace vzniku/sknčení těcht klnstí na své ficiální internetvé adrese 4) Pkud není výslvně stanven jinak, strany nebudu hradit jedna druhé náhradu: ušléh zisku, který vznikne v suvislsti s plněním Smluvy; t neplatí, pkud škda vznikne v důsledku jednání zalženéh na pdvdném jednání, úmyslu neb hrubé nedbalsti dpvědné strany škdy, která vznikne v suvislsti s Objednávku vystavenu ústně; 5) Pvinnst Ddavatele k úhradě jakékli smluvní pkuty sjednané ve Smluvě nevznikne, pkud by k nesplnění tét pvinnsti zajištěné smluvní pkutu dšl v důsledku klnstí vylučujících dpvědnst. XII. Důvěrné infrmace 1) Při jednání uzavření Smluvy, jakž i v rámci plnění Smluvy si mhu smluvní strany úmyslně či pminutím vzájemně pskytnut infrmace, které budu bchdním tajemstvím pskytující strany neb budu pvažvány pskytující stranu za důvěrné (dále jen Důvěrné infrmace ). 2) Za Důvěrné infrmace se pvažují: ujednání Smluvy uzavřené mezi Zákazníkem a Ddavatelem, vyjma ujednání bsažených v ficiálně vydaných dkumentech Ddavatele tvřících Smluvu, jak jsu tyt VOP. veškeré infrmace, které jsu aneb by mhly být sučástí bchdníh tajemství, zejména bchdní neb marketingvé plány, nabídky včetně cenvých, jakékli návrhy smluvy, dhdy neb jiná ujednání s třetími stranami, infrmace výsledcích hspdaření, vztazích s bchdními partnery, pkud byly tyt v dbě jejich sdělení zjevně značeny v písemné pdbě za důvěrné ; byly-li pskytnuty ústně a tak i značeny jak důvěrné, je třeba, aby je předávající smluvní strana v písemné frmě znvu zjevně

11 značila jak infrmace důvěrné, a t nejpzději d deseti (10) dnů d jejich zpřístupnění ústní frmu. 3) Přijímající smluvní strana je pvinna zachvávat Důvěrných infrmacích mlčenlivst a pužít je puze k účelu, pr který byly předávající smluvní stranu pskytnuty, a zavázat k tmut i všechny své zaměstnance či jiné sby, které mají k Důvěrným infrmacím přístup. 4) Pkud jsu Důvěrné infrmace pskytvány v písemné pdbě aneb ve frmě textvých subrů na pčítačvých médiích, je předávající smluvní strana pvinna upzrnit přijímající smluvní stranu na důvěrnst takvéh materiálu jejím vyznačením alespň na titulní stránce. 5) Závazek mlčenlivsti dle tht článku nemá vliv na plnění případné záknné pvinnsti sdělit infrmace vyžádané právněnými státními či správními rgány a jinými právněnými subjekty. 6) Závazek mlčenlivsti dle tht článku trvá i p uknčení Smluvy d dby, než budu příslušné Důvěrné infrmace zveřejněny pskytující stranu neb třetí sbu. XIII. Trvání a uknčení Smluvy 1) Smluva se uzavírá s účinnstí de dne jejíh uzavření, není-li sjednán jinak. 2) Smluva je uzavřena: na dbu splnění samstatně vystavené Objednávky Zákazníka, neb na dbu určitu, je-li délka jejíh trvání sjednána ve Smluvě, na dbu neurčitu. 3) Je-li Smluva uzavřena na dbu určitu, djde k uknčení Smluvy: uplynutím sjednané dby trvání, neb na základě dhdy stran předčasném uknčení Smluvy, neb v důsledku dstupení d smluvy z důvdů a způsbem pdle dst. 6) tht článku, není-li mezi stranami sjednán ve Smluvě jinak. 4) Je-li Smluva uzavřena na dbu neurčitu, djde k uknčení Smluvy: na základě dhdy stran uknčení Smluvy, neb

12 písemnu výpvědí kterékli ze smluvních stran bez udání důvdu s výpvědní lhůtu dva měsíce, která pčne běžet prvním dnem měsíce následujícíh p dručení výpvědi druhé straně, není-li mezi stranami sjednán ve Smluvě jinak, neb v důsledku dstupení d smluvy z důvdů a způsbem pdle dst. 6) tht článku, není-li mezi stranami sjednán ve Smluvě jinak. 5) Odstupení d Smluvy je mžné výhradně z důvdů uvedených v tmt dstavci není-li mezi stranami sjednán jinak ve Smluvě, a t na základě písemnéh známení dručenéh druhé straně s uvedením důvdu dstupení a s účinky dstupení k kamžiku dručení takvéh známení druhé straně. Důvdy pr dstupení jsu následující: každá ze smluvních stran je právněna dstupit d Smluvy v případě, že druhá strana vstupila d likvidace, byla na ní zavedena nucená správa, byl u ní zahájen a prbíhá inslvenční řízení, byl u ní zamítnut návrh na zahájení inslvenčníh řízení pr nedstatek majetku, neb byl u ní zahájen výkn rzhdnutí (exekuce), Zákazník je dále právněn dstupit d Smluvy také z důvdu pdstatnéh prušení Smluvy ze strany Ddavatele, za které se pvažuje pakvané neplnění pvinnstí Ddavatele pdle Smluvy, které Ddavatel nenapraví ani ve lhůtě 30 (třiceti) dnů d dručení písemné výzvy s upzrněním na takvé neplnění. Ddavatel je právněn dstupit d Smluvy v suladu s ustanvením čl. VII dst. 11 a čl. IV dst. 9 těcht VOP. Ddavatel je právněn dstupit d Smluvy také z důvdu pdstatnéh prušení Smluvy ze strany Zákazníka, za které se pvažuje: (i) prdlení s úhradu splatné phledávky vyúčtvané Ddavatelem Zákazníkvi pdle Smluvy, které trvá déle, než 14 (čtrnáct) dní, neb (ii) pakvané prdlení s úhradu splatné phledávky vyúčtvané Ddavatelem Zákazníkvi pdle Smluvy, neb (iii) jiné pdstatné prušení pvinnstí Zákazníka stanvených mu Smluvu. Odstupením d smluvy zanikají všechna práva a pvinnsti stran ze Smluvy, vyjma: (i) těch, která vzhledem k jejich pvaze mají trvat i p uknčení Smluvy, zejména práva a pvinnsti bsažená v ujednáních náhradě škdy a smluvních pkutách, a (ii) pvinnsti Zákazníka k úhradě ceny za skutečně pskytnuté Služby neb za zhtvení Prduktu - Díla neb jeh části. K kamžiku účinků dstupení d Smluvy:

13 (i) zanikají vystavené Objednávky (neb jejich část) na ddávky Prduktů, které nebyly k tmut kamžiku ddány; ve vztahu k Prduktům, které byly k tmut kamžiku ddány, ale nebyly uhrazeny, zůstává Smluva v platnsti a Zákazník je pvinen za takvé Prdukty Ddavateli zaplatit sjednanu cenu, neznámí-li Ddavatel Zákazníkvi, že pžaduje namíst úhrady takvých Prduktů jejich vrácení; (ii) zanikají vystavené Objednávky (neb jejich část) na ddávky Služeb, které nebyly k tmut kamžiku pskytnuty, nedhdnu-li se strany jinak, (iii) má Ddavatel práv vyúčtvat ddávku Služeb, které byly k tmut kamžiku skutečně pskytnuty, a/neb vyúčtvat skutečné prvedení Prduktu Díla, a Zákazník je pvinen za takvé Služby neb Prdukty zaplatit sjednanu cenu, (iv)mají strany práv vyúčtvat smluvní pkuty, jsu-li ve Smluvě sjednány a vznikla-li pvinnst dtčené strany k jejich úhradě. 6) Veškerá Oznámení týkající se zániku Smluvy musí být dručena pštu frmu dpručenéh dpisu na příslušnu kntaktní adresu druhé strany a pvažují se za dručené kamžikem jejich ddání prstřednictvím pšty. Za dručené se pvažuje i Oznámení, jehž převzetí byl adresátem dmítnut, které nebyl vyzvednut v úlžní dbě, neb které se vrátil jak nedručitelné, a dručení pak nastává ke dni, kdy se desílatel takvé skutečnsti dzvěděl. XIV. Další a závěrečná ujednání 1) Každá ze stran má pvinnst bez prdlení infrmvat druhu stranu všech skutečnstech neuvedených ve Smluvě, které mhu mít vliv na plnění závazků ze Smluvy. 2) Zákazník není právněn převádět svá práva a pvinnsti dle Smluvy, ať již z části neb jak celek, bez předchzíh písemnéh suhlasu Ddavatele. Ddavatel se zavazuje, že takvý suhlas nebude bezdůvdně depřen. 3) Ddavatel pvažuje veškeré sbní údaje pskytnuté Zákazníky v suvislsti se Smluvu za přísně důvěrné a prhlašuje, že s nimi nakládá v suladu se záknem č. 101/2000Sb., chraně sbních údajů, a zpracvává puze takvé sbní údaje, které jsu dstupné z veřejně přístupných datvých subrů. 4) Smluva je uzavřena pdle právníh řádu České republiky, v režimu zák. č. 513/1991 Sb., bchdní zákník. Veškeré záležitsti, které nejsu výslvně upravené v těcht VOP, se budu řídit příslušnými právními předpisy České republiky.

14 5) Všebecné bchdní pdmínky Ddavatele platí de dne jejich vydání na ficiální internetvé stránce Ddavatele d jejich zrušení neb vydání nvých pdmínek s pzdějším datem a nabývají účinnsti druhým dnem p takvém zveřejnění. Nvější znění všebecných bchdních pdmínek ruší pdmínky vydané dříve. Právní vztahy mezi Zákazníkem a Ddavatelem se psuzují vždy pdle ustanvení všebecných bchdních pdmínek platných v dbě uzavření příslušné Smluvy. 6) V případě dchylných písemných ujednání v dkumentech tvřících Smluvu platí před těmit všebecnými bchdními pdmínkami přednstně ujednání zvláštních pdmínek v tmt přadí: ujednání bsažená v (dílčí) Objednávce, přednstně před ujednáními v samstatných smluvách dle čl. III) 1) těcht VOP, přednstně před ujednáními v Ceníku. 7) Tyt všebecné bchdní pdmínky platí pdpůrně i v případě, kdy Ddavatel sjedná se svým Zákazníkem zvláštní pdmínky pr nekatalgvé zbží. V případě dchylných písemných ujednání platí přednstně ustanvení zvláštních pdmínek. 8) Veškeré změny a dplňky Smluvy, která byla mezi stranami sjednána písemně, musí být učiněny také v písemné frmě a musí být pdepsány právněnými sbami Zákazníka a Ddavatele. 9) V případě, že kterékliv ustanvení Smluvy bude shledán neplatné, v rzpru s právními předpisy neb nevynutitelné, nebude tím jakkliv dtčena ani vlivněna účinnst neb vynutitelnst statních ustanvení. Tyt bchdní pdmínky nabývají platnsti a v plném rzsahu ruší dřívější bchdní pdmínky.

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PŘÍSTUP K SÍTI INTERNET (dále jen p

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky I. Úvdní ustanvení II. Objednávka a uzavření kupní smluvy III. Zaslání zbží IV. Odstupení d kupní smluvy (vrácení zbží) V. Další práva a pvinnsti smluvních stran

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi 1 Služba 2 2 Lhůta pr zřízení služby 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby WS ADSL Flexi /WS VDSL Flexi 5 4 Prdej a instalace kncvých zařízení 5 5 Zřízení a pskytvání služby 9 6 Reklamace služby a reklamace

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Tyt licenční pdmínky představují smluvu ( smluva ) mezi splečnstí Micrsft Crpratin (neb některu z jejích afilací v závislsti

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Smlouva o dílo č. VR 18/2015

Smlouva o dílo č. VR 18/2015 v v ZS Na Sutce 28, čp. 440, Praha 8, k.ů. Trja "Stavební pravy a zhtvení nvých plcení" a v MS Na Pěšinách 13, čp. 1720, Praha 8 - k.ú.kbylisy "Stavební pravy" Smluva díl č. VR 18/2015 uzavřená mezi níže

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši 1 Obsah služby Pdstatu služby je kmpletní pskytvání telefnních a internetvých služeb v jednm integrvaném řešení na zpřístupněném místním metalickém vedení. Pdmínku zřízení služby je existence metalickéh

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e) změněn s účinnstí d pznámka vyhlášku č. 491/2012 Sb. 1.1.2013 vyhlášku č. 463/2009 Sb. 1.1.2010 418/2001 Sb. znění účinné d 1. 1. 2013 418 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnsti ze dne 19. listpadu 2001 pstupech

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR)

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR) Evrpa Prgram Prémivé autmatické bjednávky () Výhdy je autmatický měsíční bjednávkvý prgram pr distributry a upřednstněné zákazníky. Pdpruje měsíční autmatický nákup prduktů splečnstí Nu Skin a Pharmanex,

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB MAGNA INTERNATIONAL INC. POKYNY V SITUACI PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÉ PLATBY Magna zakazuje úplatky a nepřípustné

Více