v oblasti mosazného zboží (vodovodní armatury) za účelem stanovení obchodních podmínek dodávek nabízených

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v oblasti mosazného zboží (vodovodní armatury) za účelem stanovení obchodních podmínek dodávek nabízených"

Transkript

1 Obchdní pdmínky Obchdní pdmínky pr ddávky prduktů a služeb SYNOPRO s.r.. I. Úvdní ustanvení 1) Tyt všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vydává splečnst SYNOPRO s.r.. se sídlem Rudník 420(dále jen Ddavatel ), jak ddavatel prduktů a služeb v suladu s jejím předmětem pdnikání, zejména v blasti msaznéh zbží (vdvdní armatury) za účelem stanvení bchdních pdmínek ddávek nabízených Prduktů pr své zákazníky. 2) Svým pdpisem pd textem VOP neb na jakémkli jiném dkumentu zakládajícím ve smyslu těcht VOP smluvní vztah mezi SYNOPRO s.r.. a Zákazníkem neb jakukli jinu frmu, včetně zaslání bjednávky na ddávku Prduktů, neb prvedením bjednávky e-shpu splečnsti Synpr s.r.., ptvrzuje sba, která tak učinila, že je s těmit VOP srzuměna, a že je v celém rzsahu akceptuje. 3) Aktuálně platné znění všebecných bchdních pdmínek je zveřejněn vždy na ficiální internetvé stránce Ddavatele Synpr s.r.. II. Vymezení pjmů 1) Prduktem se rzumí jakékli typizvané zbží specifikvané a nabízené v Katalgu, značené názvem a bjednávkvým číslem, a/neb jakýkli výrbek (díl) zhtvený na základě individuálníh pžadavku Zákazníka, jehž prvedení je nabízen v Katalgu. 2) Službu se rzumí jakékli služby specifikvané a nabízené v Katalgu. 3) Katalgem je knkrétní seznam Prduktů a Služeb v elektrnické pdbě přístupný na ficiální internetvé adrese Ddavatele který představuje pr stanvené bdbí aktuálně platnu nabídku Prduktů a Služeb zajišťvaných Ddavatelem. Katalg je platný kamžikem zveřejnění na uvedené internetvé adrese, a t d dby jeh zrušení neb zveřejnění nvéh s pzdějším datem. Zveřejněním nvéh Katalgu se autmaticky ruší ten předchzí. K aktualizaci Katalgu dchází průběžně p celý rk. Katalg je jak infrmační materiál, který však nemá závazný charakter. 4) Zákazníkem je sba, která v suladu s těmit VOP bjedná u Ddavatele Prdukty 5) Objednávka je jednstranný právní úkn Zákazníka, kterým Zákazník bjednává u Ddavatele Prdukty/Služby a která je vystavena v suladu s čl. IV) neb čl. X) těcht VOP.

2 6) Ddací míst je adresa určená Zákazníkem, jak míst k předání a převzetí Prduktů neb míst pskytnutí Služeb, která je na území České republiky a Slvenské republiky. 7) Ddací dklad je dkument, na základě kteréh je ptvrzen řádné předání a převzetí bjednaných Prduktů/Služeb mezi Ddavatelem a Zákazníkem. Jak ddací dklad se rzumí i Faktura. 8) Ceník je aktuálně platný přehled cen uveřejněný na Prduktů/Služeb, který stanví závazně sjednané ceny mezi Ddavatelem a Zákazníkem za plnění Ddavatele. 9) Reklamací se rzumí písemný právní úkn Zákazníka směřující k uplatnění práv z dpvědnsti za vady neb ze záruky za jakst Prduktů/Služeb, učiněný v suladu s reklamačními pdmínkami. III. Smluva 1) Smluvní vztah mezi Zákazníkem a Ddavatelem v suvislsti s plněním Ddavatele realizvaným v suvislsti s ddávku Prduktů/Služeb vzniká: ptvrzením Objednávky Zákazníka, ke kterému dchází buď písemnu akceptací-ptvrzením p vystavení Objednávky a/neb kamžikem splnění Objednávky neb její části ze strany Ddavatele; uzavřením samstatné rámcvé smluvy, která specifikuje rámcvé ddací pdmínky ddávek Prduktů mezi Zákazníkem a Ddavatelem, na základě které dchází k dílčímu plnění pdle dílčích Objednávek Zákazníka, které byly akceptvány (přijaty) Ddavatelem způsbem uvedeným v dst. 1) písm. a) tht článku; 2) Smluvní vztah zalžený způsbem uvedeným v dst. 1) tht článku je dále v těcht VOP značván jak Smluva. 3) Smluva je pdle pvahy sjednanéh plnění buď smluvu kupní, neb smluvu díl, smluvu nepjmenvanu, neb smluvu smíšenu, vždy uzavírané v režimu zák. č. 513/1991 Sb., bchdníh zákníku. 4) V případě, že je dále v těcht VOP dkaz na Smluvu, myslí se tím jakýkli dkument, který Smluvu tvří neb je její sučástí, jak je Objednávka, nedílná přílha, Ceník VOP apd. IV. Objednávka Prduktů 1) Zákazník je právněn vystavit Ddavateli Objednávku na Prdukty/Služby nabízené v Katalgu na stránkách a t buď písemně (pštu, em) neb telefnicky na těcht kntaktech: Adresa bjednací: Rudník 420, Rudník u Vrchlabí

3 Adresa vá: Telefnní čísl: ) Objednávka musí bsahvat nejméně tyt údaje, nedhdnu-li se strany jinak: a) bchdní firma Zákazníka, míst pdnikání/sídl, IČ, DIČ, b) jmén a příjmení sby právněné jednat jménem/za Zákazníka v suvislsti s Objednávku (včetně převzetí ddávky) a její kntaktní údaje (telefn, fax, ), c) druh bjednávanéh Prduktu/Služby a jeh mnžství, d) značení Prduktu/Služby pdle plžek v Katalgu, e) adresu určenu k předání a převzetí Prduktů/Služeb (Ddací míst) f) pdpis Zákazníka/právněnéh zástupce. 3) Vystavená Objednávka je pr Zákazníka závazná d kamžiku pžadvanéh termínu plnění, který je v suladu s těmit VOP neb byl jinak vzájemně dhdnut. 4) Objednávku, která není vystavena v suladu s těmi VOP, případně jinými dkumenty tvřícími Smluvu, je Ddavatel právněn dmítnut neb vrátit Zákazníkvi k dplnění a pskytnut mu k tmu přiměřenu lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na Objednávku hledí, jak by nebyla nikdy dručena. 5) Ddavatel je právněn kdykli prvěřit právněnst Objednávky zejména zpětným telefnickým věřením ttžnsti sby, která učinila telefnicku Objednávku, neb věřením pdpisu na faxvé neb jiné písemné Objednávce s pdpisvým vzrem dlženým Zákazníkem. V případě zjištění jakéhkli nedstatku, zejména nesuladu údajů sbách právněných bjednávat Prdukty/Služby neb nesuladu mezi pdpisem na Objednávce a pdpisvým vzrem, je Ddavatel právněn plnění pdle Objednávky dmítnut neb pžadvat její ddatečné ptvrzení písemnu frmu. 6) Ddavatel je právněn nepřijmut Objednávku, pkud Zákazník nemá ke dni vystavení Objednávky vyrvnány veškeré splatné závazky vůči Ddavateli. Dále je Ddavatel právněn bjednávku dmítnut pkud pžadvané Prdukty/Služby nelze ddat na základě chyby třetí sby, neb Prdukt byl stažen z prdeje, neb Prdukt není skladem, neb je Služba stažena z nabídky. 7) V případě, že Ddavatel nemá ve lhůtě pžadvané Zákazníkem k plnění ptřebné mnžství bjednaných Prduktů/Služeb k dispzici, známí t písemně neb telefnicky Zákazníkvi, p dhdě se Zákazníkem zařadí h jak čekatele na bjednané Prdukty/Služby a vede jeh Objednávku v evidenci rezervací (tzv. backrder), ledaže Zákazník Objednávku (její část) p tmt známení zruší. Nedjde-li ke splnění takvé Objednávky nejpzději d 30 (dvaceti) pracvních dnů, pvažuje se takvá Objednávka za zrušenu a hledí se na ni, jak by nebyla učiněna.

4 8) Objednávka jinéh zbží, než které nabízí Ddavatel v Katalgu (tzv. nekatalgvé zbží), je mžná puze na základě písemné smluvy (bjednávky) a pdle zvlášť sjednaných ddacích a cenvých pdmínek. Objednávku takvéh nekatalgvéh zbží není Zákazník právněn dvlat. 9) Prdávající není pvinen akceptvat změnu bjednávky v kamžiku, kdy již předal zbží dle půvdní bjednávky přepravci, či již zbží upravil na přání zákazníka. V případě úplnéh zrušení bjednávky kupujícím již ptvrzené prdávajícím, neb změny závazné bjednávky ze strany kupujícíh, může prdávající p kupujícím pžadvat smluvní pkutu (strn pplatek) ve výši 5% z ceny zbží. Úhradu smluvní pkuty není dtčen nárk prdávajícíh na náhradu případně vzniklé škdy. Prdávající může dstupit d smluvy v případě, že bjednané plnění se stane nemžným, nebť bjednané zbží se již nevyrábí, neb se neddává na trh dstupný prdávajícímu, neb je dluhdbě nedstupné vinu nikliv na straně prdávajícíh. Týká-li se výše uvedená nemžnst plnění puze části bjednanéh plnění, může prdávající zrušit puze tu část bjednávky. Prdávající může zrušit bjednávku a dstupit d smluvy, djde-li k výrazné změně kupní ceny, za kteru kupující d ddavatelů zbží získává, kdy tat změna nebyla prdávajícímu známa v dbě ptvrzení bjednávky. V případě, že djde k bjednání kupujícím za chybně stanvenu cenu (cena nedpvídá ceně bvyklé) je zákazníkvi bjednávka zrušena a nabídnuta mžnst bjednat zbží za cenu bvyklu s cenvým zvýhdněním 5%. Prdávající je pvinen před dstupením d smluvy změně ceny infrmvat neprdleně kupujícíh, a pkusit se dhdu, kdy v případě, že s kupujícím nedjde k dhdě nvé ceně, je právněn prdávající dstupit. V. Míst ddání a převzetí Prduktů/Služeb 1) Prdukty jsu ddávány na Ddací míst (a) specifikvané Zákazníkem v Objednávce neb v jiném dkumentu tvřícím Smluvu. K řádnému splnění Objednávky ze strany Ddavatele dchází kamžikem předání a převzetí Prduktů či pskytnutých Služeb mezi Ddavatelem a Zákazníkem v Ddacím místě, ptvrzené na Ddacím dkladu neb Faktuře. 2) Zákazník je pvinen bjednané Prdukty převzít a při převzetí ddávku řádně prhlédnut a zkntrlvat. Převzetí Prduktů ptvrdí Zákazník písemně na Ddacím dkladu, Faktuře, čímž stvrzuje zejména shdu v mnžství a druhu přebíraných Prduktů s údaji uvedenými v Ddacím dkladu. Zákazník zajistí, že ptvrzení na Ddacím dkladu bude bsahvat řádné značení Zákazníka a uvedení jména a příjmení sby, která převzetí ptvrzuje. Zákazník je dpvědný za t, že sba přebírající Prdukty je k tmu právněna. 3) Zákazník známí Ddavateli předem seznam sb právněných k převzetí Prduktů v Ddacím místě, nejčastěji uvedením na Objednávce neb v jakémkli dkumentu tvřícím Smluvu. 4) V případě, že p ddání djde k jakýmkli pchybnstem ddávce z důvdu nejasnéh neb nepřesnéh značení Zákazníka na Ddacích dkladech, pvažuje se ddávka Prduktů za řádně splněnu a Zákazníkem

5 převzatu, ledaže Zákazník prkáže, že Ddavatel musel vědět, že k ddání dšl v rzpru s příslušnu Objednávku. 5) Zákazník je pvinen bezdkladně písemně infrmvat Ddavatele změnách Ddacích míst určených k převzetí Prduktů. D té dby je ddávka Prduktů řádně splněna jejich ddáním na půvdní Ddací místa a Ddavatel nedpvídá za případné prdlení neb škdy způsbené v suvislsti s takvým ddáním Prduktu. 6) Ddacím dkladem pdle předchzích ustanvení je zpravidla Ddací list neb faktura. 7) Okamžikem převzetí Prduktů dlženým Ddacím dkladem dchází k přechdu nebezpečí škdy na věci (nahdilé zkázy, pškzení, ztráty apd.). K přechdu vlastnickéh práva k předaným a převzatým Prduktům dchází až úplným zaplacením sjednané ceny za takvé Prdukty. VI. Další pdmínky ddání 1) Ddavatel prhlašuje, že veškeré Prdukty nabízené Ddavatelem v Katalgu splňují pdmínky kvality dpvídající příslušným právním předpisům a závazným technickým a bezpečnstním nrmám platným na území České republiky, včetně pžadavků na jejich značení a balení, a žádným způsbem nezasahují neprávněně d práv k duševnímu vlastnictví. 2) Zákazník je pvinen pskytvat Ddavateli ptřebnu sučinnst tak, aby Ddavatel mhl řádně a včasně plnit pvinnsti dle Smluvy, zejména je Odběratel pvinen na žádst Ddavatele předat všechny ptřebné infrmace, pdklady, specifikace, vysvětlení a upřesnění svých pžadavků nutných k ddání bjednaných Prduktů. Ddavatel je pvinen si ptřebnu sučinnst v případě ptřeby včas vyžádat a upzrnit na ni Zákazníka. O dbu prdlení Zákazníka s pskytnutím ptřebné sučinnsti v suvislsti s ddávku Prduktů se prdlužuje termín ddání stanvený dle Smluvy pr ddávku takvýcht Prduktů/Služeb. 3) Zákazník má práv d 14 dnů d převzetí vrátit Prdukty, které mylem bjednal, avšak puze za pdmínky, že jsu Prdukty vráceny zjevně nepužité a nepškzené, v nepškzeném a netevřeném riginálním balu. Pštvné za vrácené zbží hradí zákazník. Při splnění uvedených pdmínek se Ddavatel zavazuje Prdukty převzít zpět a vrátit Zákazníkvi Cenu zaplacenu za takvét Prdukty. Bez hledu na uvedené, Zákazník není právněn dle tht ustanvení vrátit: Prdukty zhtvené či upravené pdle jeh přání neb pr jeh sbu, jakž i Prdukty, které pdléhají rychlé zkáze, ptřebení neb zastarání

6 VII. Cena a platební pdmínky 1) Cena za Prdukty pskytnuté Ddavatelem na základě Objednávky Zákazníka je stanvena ve výši pdle Ceníku dhdnutéh mezi běma stranami. V případě, že má Zákazník svje dhdnuté ceny (svůj individuální ceník), tak se na takvéh zákazníka nevztahuje další systém slev, pkud Ddavatel nestanví jinak. 2) Vystavením Objednávky se Zákazník zavazuje k úhradě ceny za bjednané Prdukty/Služby ve výši pdle Ceníku platnéh v dbě vystavení takvé Objednávky. 3) Celkvá cena zahrnuje veškeré náklady Ddavatele spjené s ddáním prduktů d hmtnsti 30 kg a maximální bvdvé délce: 300 cm = (šířka + výška) x 2 + délka (maximálně 175 cm), u nadrzměrnéh zbží neb prduktů vyšší hmtnsti se cena dpravy kalkuluje dle skutečných nákladů spjených na přepravu dpravce dle aktuálníh ceníku. A dále zejména s balením Prduktů, jeh značením, zajištěním příslušných dkladů, ddacích listů a dpravy na Ddací míst(a), není-li mezi stranami sjednán jinak ve Smluvě. 4) Zákazník svým pdpisem na těcht VOP neb na jakémkli jiném dkumentu tvřícím Smluvu neb bjednávku e-shpu Ddavatele ptvrzuje, že suhlasí s cenami za Prdukty pdle Ddavatelem předlženéh návrhu platnéh Ceníku, není-li mezi nimi písemně dhdnut Ceník jiný. 5) Ddavatel má práv Ceník upravvat. Nvý Ceník nahrazuje ke dni své platnsti ten předchzí a kamžikem jeh dručení neb uveřejnění na Zákazníkvi se stává sučástí Smluvy. 6) Cena bude hrazena za Prdukty skutečně ddané, a t na základě faktury Ddavatele, nebude-li výslvně ve Smluvě uvedena fakturační adresa jiná. Faktura vystavená Ddavatelem je platební a daňvý dklad, který bsahuje veškeré náležitsti stanvené pr takvýt dklad příslušnými právními předpisy. 9) Slevy, Akce a Výprdej zbží, prduktů nelze sčítat, na zbží se již nevztahují další slevy. Slevvá/Akční/Výprdejvé neb jinak zvýhdněné nabídky platí vždy d knce aktuálníh měsíce neb d vyprdání zásb. 10) V případě prdlení Zákazníka s úhradu splatné phledávky Ddavatele vyúčtvané Zákazníkvi v suladu se Smluvu bude Zákazník pvinen uhradit Ddavateli smluvní úrk z prdlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prdlení. Dále je Zákazník pvinen uhradit všechny vzniklé náklady v suvislsti s jeh prdlením placení phledávky. 11) Chyba ve stanvení ceny, chybně stanvená cena vznikne například chybu lidskéh faktru, chybu v převdu dat třetí strany, chybně zpracvanu editací dat třetí strany, zásahem vyšší mci. Pkud djde k

7 chybnému stanvení ceny, tak si vyhrazuje Ddavatel práv na dstupení d smluvy a t v případě, že chybně stanvená cena nedpvídá ceně bvyklé (ceně běžné) na českém trhu. VIII. Práva z dpvědnsti za vady a záruky za jakst 1) Ddavatel dpvídá za mnžství pskytvaných Prduktů, tedy za t, že Prdukty jsu c d mnžství/rzsahu ttžné s Objednávku. 2) Ddavatel pskytuje na veškeré Prdukty, záruční dbu v délce: chrmvé prdukty Vad, včetně kartuše mají záruku 12 let; digitální prdukty Vad mají záruku 6 rků; perlátry H2Ec mají záruku 3 rky; redukce k přívdním hadicím (1/2 x 3/8 ) mají záruku 2 rky všechny statní výrbky Vad a náhradní díly mají záruku 3 rky. Záruční dba pčíná běžet dnem předání a převzetí Prduktů Zákazníkem pdle Ddacíh dkladu. 3) Práva z dpvědnsti za vady a ze záruky za jakst uplatňuje Zákazník u Ddavatele reklamací, kteru musí učinit včas, tj. bez dkladu pté, c vadu zjistí, pkud z těcht VOP neb jinéh dkumentu tvřícíh Smluvu nevyplývá něc jinéh. 4) Vadami zjevnými při převzetí (dále jen zjevné vady ) se rzumí: vada v mnžství Prduktů, kteru je rzpr mezi mnžstvím uvedeným na Ddacím dkladu a mnžstvím skutečně převzatým, včetně záměn plžek, neb vada v mnžství Prduktů, kteru je rzpr mezi mnžstvím balíků Prduktů uvedeným na dkladu dpravce a pčtem balíků Prduktů skutečně převzatých. 5) Rzpr mezi mnžstvím Prduktů ddaných a bjednaných se nepvažuje za vadu, pkud se nejedná rzpr v mnžství ve smyslu dst. 5) tht článku. V tmt případě se plnění Ddavatele pvažuje za dílčí. 6) Vadami skrytými jsu jiné vady než vady zjevné, tedy vady, které v kamžiku převzetí Prduktů nesprně existvaly, avšak Zákazník je nemhl zjistit při převzetí ani při vynalžení veškeréh úsilí. 7) Zákazník je pvinen při převzetí Prduktů prvést prhlídku Prduktů veducí k dhalení jeh zjevných vad. Pkud je Zákazníkvi ddán takvé mnžství Prduktů, že je pr něh neúměrně nárčné prvést kntrlu celéh plnění, je pvinen prvést statisticku kntrlu ddaných Prduktů. Statisticku kntrlu se rzumí prvěrka 10 % převzatých Prduktů/Služeb (statistický vzrek). Prvedením statistické kntrly je prvedena kntrla celéh mnžství ddaných Prduktů. Obsahuje-li statistický vzrek více než 50 % Prduktů se zjevnými vadami, je Zákazník právněn s ddávku nalžit tak, jak by byla

8 vadná v celém rzsahu. V pačném případě se pzdější reklamace přesahující 50 % mnžství ddaných Prduktů neuznává. Stejně tak se neuznává reklamace Prduktů v mnžství nad 10 % ddanéh bjemu Prduktů, pkud Zákazník při převzetí a prvedení statistické přejímky neuvedl vady Prduktů v mnžství přesahujícím tut hdntu. 8) Pr uplatnění práv z dpvědnsti za zjevné vady je Zákazník pvinen dručit Ddavateli reklamaci nejpzději d 2 (dvu) dnů d předání a převzetí Prduktů, a t buď písemně (pštu, kurýrem, elektrnicky) neb telefnicky na příslušná kntaktní místa Ddavatele specifikvaná v čl. IX.) těcht VOP. 9) Obsahem sdělení reklamaci musí být: značení Zákazníka, název a bjednávkvé čísl reklamvanéh Prduktu, mnžství vadnéh/chybějícíh Prduktu, ppis vady neb způsbu, kterým se vada prjevuje, uvedení sby právněné jednat v tét věci za Zákazníka, datum převzetí reklamvanéh Prduktu a čísl příslušnéh Ddacíh dkladu, dklad prkazující kupi zbží (faktura)., u písemné reklamace datum a pdpis Zákazníka. 10) Reklamaci, kteru Ddavatel uzná jak právněnu, vyřídí v nejbližším mžném termínu, nejpzději d 30ti pracvních dnů d řádnéh uplatnění reklamace. Uznáním reklamace ze strany Ddavatele je také pskytnutí nvéh plnění. Ddavatel neuzná reklamaci, která nebyla Zákazníkem uplatněna včas. 11) Reklamaci vyřizuje Ddavatel s hledem na pvahu vady, a t takt: zjevné vady v mnžství pskytnutím chybějícíh neb výměnu vadnéh plnění Ddavatele za bezvadné, není-li t mžné pak vrácením (dbrpisváním) uhrazené ceny neddaných Prduktů neb vrácením (dbrpisváním) uhrazené ceny prti vrácení vadných Prduktů, skryté vady pdle vlby Ddavatele buď výměnu pskytnutéh vadnéh plnění Ddavatel za bezvadné, vrácením (dbrpisváním) uhrazené ceny prti vrácení vadných Prduktů, neb pravu vadných Prduktů. 12) Pkud Ddavatel pskytne Zákazníkvi na základě jeh reklamace nvé plnění a teprve pté vyjdu najev skutečnsti, pr které reklamace neměla být uznána, prvede Ddavatel ddatečné vyúčtvání ceny nvéh plnění. 13) Ddavatel není dpvědný za následující vady Prduktů: a) vady balu Prduktu, které nebyly uplatněny při předání a převzetí Prduktu, b) vady způsbené mechanickým pškzením Prduktu ze strany Zákazníka neb třetí sbu, c) nečistty u zbží značenéh nálepkami s cenami jiných sb.

9 14) Uplatnění reklamace nepravňuje Zákazníka k neuhrazení ceny za Prdukty, ledaže se Ddavatel a Zákazník dhdnu jinak. 15) Ddavatel si vyhrazuje práv pužít ilustrativní ftgrafie v katalgu zbží uvedenéh na a IX. Kntaktní místa a sby 1) Kntaktními pštvními adresami Zákazníka a Ddavatele jsu adresy jejich sídla uvedené ve Smluvě, není-li v knkrétním případě sjednána kntaktní adresa jiná. 2) Kntaktní místa Ddavatele pr přijímání jakýchkli známení a sdělení Zákazníka (zejména Objednávek, reklamací, atd.) jsu, není-li mezi stranami výslvně sjednán jinak, dle čl. IV. Odstavec 1, těcht pdmínek. 3) Příslušná kntaktní místa (adresy, čísla) zveřejňuje Ddavatel na své ficiální internetvé adrese 4) Obě smluvní strany jsu kdykli právněny změnit určené kntaktní adresy/sby/čísla, avšak musí t nejprve s dstatečným předstihem písemně známit druhé straně. X. Dručvání 1) Není-li výslvně pr jedntlivé případy stanvena ve Smluvě knkrétní frma určitéh právníh úknu, známení neb sdělení (dále jen Oznámení ), musí mít veškerá Oznámení dle smluvy písemnu pdbu a musí být dručeny druhé straně pštu, kurýrem, faxem neb elektrnicky na příslušné kntaktní míst. 2) Oznámení jsu pvažvána za dručená: u dručení pštu druhým pracvním dnem následujícím p deslání zásilky na příslušnu kntaktní adresu adresáta, není-li dlžen dřívější dručení, u dručení elektrnicky kamžikem deslání elektrnické zprávy na příslušnu vu adresu adresáta, pkud se tak stane v pracvní dny mezi 7:30 a 17:00 hd., v pačném případě v 7:30 hd. prvníh následujícíh pracvníh dne, a pkud dručení zprávy bude desílateli elektrnicky ptvrzen (vyjma dručení Objednávek). XI. Náhrada škdy

10 1) Každá ze smluvních stran dpvídá druhé straně za škdu, kteru způsbí prušením svých právních pvinnstí vyplývajících ze Smluvy, ledaže prkáže, že k tmu dšl v důsledku klnstí vylučujících dpvědnst. 2) Oklnstmi vylučujícími dpvědnst je jakákli událst neb suhrn klnstí, které jsu mim přiměřenu kntrlu dpvědné strany, nastaly nezávisle na její vůli a brání jí ve splnění jejích pvinnstí dle Smluvy. 3) O vzniku klnstí vylučujících dpvědnst je dtčená strana pvinna infrmvat druhu stranu bez zbytečnéh dkladu, jinak ztrácí práv na uplatnění důsledků těcht klnstí. P sknčení trvání těcht klnstí je dtčená strana pvinna ihned infrmvat druhu stranu náhradním termínu plnění. Ddavatel splní pvinnst dle tht dstavce uveřejněním infrmace vzniku/sknčení těcht klnstí na své ficiální internetvé adrese 4) Pkud není výslvně stanven jinak, strany nebudu hradit jedna druhé náhradu: ušléh zisku, který vznikne v suvislsti s plněním Smluvy; t neplatí, pkud škda vznikne v důsledku jednání zalženéh na pdvdném jednání, úmyslu neb hrubé nedbalsti dpvědné strany škdy, která vznikne v suvislsti s Objednávku vystavenu ústně; 5) Pvinnst Ddavatele k úhradě jakékli smluvní pkuty sjednané ve Smluvě nevznikne, pkud by k nesplnění tét pvinnsti zajištěné smluvní pkutu dšl v důsledku klnstí vylučujících dpvědnst. XII. Důvěrné infrmace 1) Při jednání uzavření Smluvy, jakž i v rámci plnění Smluvy si mhu smluvní strany úmyslně či pminutím vzájemně pskytnut infrmace, které budu bchdním tajemstvím pskytující strany neb budu pvažvány pskytující stranu za důvěrné (dále jen Důvěrné infrmace ). 2) Za Důvěrné infrmace se pvažují: ujednání Smluvy uzavřené mezi Zákazníkem a Ddavatelem, vyjma ujednání bsažených v ficiálně vydaných dkumentech Ddavatele tvřících Smluvu, jak jsu tyt VOP. veškeré infrmace, které jsu aneb by mhly být sučástí bchdníh tajemství, zejména bchdní neb marketingvé plány, nabídky včetně cenvých, jakékli návrhy smluvy, dhdy neb jiná ujednání s třetími stranami, infrmace výsledcích hspdaření, vztazích s bchdními partnery, pkud byly tyt v dbě jejich sdělení zjevně značeny v písemné pdbě za důvěrné ; byly-li pskytnuty ústně a tak i značeny jak důvěrné, je třeba, aby je předávající smluvní strana v písemné frmě znvu zjevně

11 značila jak infrmace důvěrné, a t nejpzději d deseti (10) dnů d jejich zpřístupnění ústní frmu. 3) Přijímající smluvní strana je pvinna zachvávat Důvěrných infrmacích mlčenlivst a pužít je puze k účelu, pr který byly předávající smluvní stranu pskytnuty, a zavázat k tmut i všechny své zaměstnance či jiné sby, které mají k Důvěrným infrmacím přístup. 4) Pkud jsu Důvěrné infrmace pskytvány v písemné pdbě aneb ve frmě textvých subrů na pčítačvých médiích, je předávající smluvní strana pvinna upzrnit přijímající smluvní stranu na důvěrnst takvéh materiálu jejím vyznačením alespň na titulní stránce. 5) Závazek mlčenlivsti dle tht článku nemá vliv na plnění případné záknné pvinnsti sdělit infrmace vyžádané právněnými státními či správními rgány a jinými právněnými subjekty. 6) Závazek mlčenlivsti dle tht článku trvá i p uknčení Smluvy d dby, než budu příslušné Důvěrné infrmace zveřejněny pskytující stranu neb třetí sbu. XIII. Trvání a uknčení Smluvy 1) Smluva se uzavírá s účinnstí de dne jejíh uzavření, není-li sjednán jinak. 2) Smluva je uzavřena: na dbu splnění samstatně vystavené Objednávky Zákazníka, neb na dbu určitu, je-li délka jejíh trvání sjednána ve Smluvě, na dbu neurčitu. 3) Je-li Smluva uzavřena na dbu určitu, djde k uknčení Smluvy: uplynutím sjednané dby trvání, neb na základě dhdy stran předčasném uknčení Smluvy, neb v důsledku dstupení d smluvy z důvdů a způsbem pdle dst. 6) tht článku, není-li mezi stranami sjednán ve Smluvě jinak. 4) Je-li Smluva uzavřena na dbu neurčitu, djde k uknčení Smluvy: na základě dhdy stran uknčení Smluvy, neb

12 písemnu výpvědí kterékli ze smluvních stran bez udání důvdu s výpvědní lhůtu dva měsíce, která pčne běžet prvním dnem měsíce následujícíh p dručení výpvědi druhé straně, není-li mezi stranami sjednán ve Smluvě jinak, neb v důsledku dstupení d smluvy z důvdů a způsbem pdle dst. 6) tht článku, není-li mezi stranami sjednán ve Smluvě jinak. 5) Odstupení d Smluvy je mžné výhradně z důvdů uvedených v tmt dstavci není-li mezi stranami sjednán jinak ve Smluvě, a t na základě písemnéh známení dručenéh druhé straně s uvedením důvdu dstupení a s účinky dstupení k kamžiku dručení takvéh známení druhé straně. Důvdy pr dstupení jsu následující: každá ze smluvních stran je právněna dstupit d Smluvy v případě, že druhá strana vstupila d likvidace, byla na ní zavedena nucená správa, byl u ní zahájen a prbíhá inslvenční řízení, byl u ní zamítnut návrh na zahájení inslvenčníh řízení pr nedstatek majetku, neb byl u ní zahájen výkn rzhdnutí (exekuce), Zákazník je dále právněn dstupit d Smluvy také z důvdu pdstatnéh prušení Smluvy ze strany Ddavatele, za které se pvažuje pakvané neplnění pvinnstí Ddavatele pdle Smluvy, které Ddavatel nenapraví ani ve lhůtě 30 (třiceti) dnů d dručení písemné výzvy s upzrněním na takvé neplnění. Ddavatel je právněn dstupit d Smluvy v suladu s ustanvením čl. VII dst. 11 a čl. IV dst. 9 těcht VOP. Ddavatel je právněn dstupit d Smluvy také z důvdu pdstatnéh prušení Smluvy ze strany Zákazníka, za které se pvažuje: (i) prdlení s úhradu splatné phledávky vyúčtvané Ddavatelem Zákazníkvi pdle Smluvy, které trvá déle, než 14 (čtrnáct) dní, neb (ii) pakvané prdlení s úhradu splatné phledávky vyúčtvané Ddavatelem Zákazníkvi pdle Smluvy, neb (iii) jiné pdstatné prušení pvinnstí Zákazníka stanvených mu Smluvu. Odstupením d smluvy zanikají všechna práva a pvinnsti stran ze Smluvy, vyjma: (i) těch, která vzhledem k jejich pvaze mají trvat i p uknčení Smluvy, zejména práva a pvinnsti bsažená v ujednáních náhradě škdy a smluvních pkutách, a (ii) pvinnsti Zákazníka k úhradě ceny za skutečně pskytnuté Služby neb za zhtvení Prduktu - Díla neb jeh části. K kamžiku účinků dstupení d Smluvy:

13 (i) zanikají vystavené Objednávky (neb jejich část) na ddávky Prduktů, které nebyly k tmut kamžiku ddány; ve vztahu k Prduktům, které byly k tmut kamžiku ddány, ale nebyly uhrazeny, zůstává Smluva v platnsti a Zákazník je pvinen za takvé Prdukty Ddavateli zaplatit sjednanu cenu, neznámí-li Ddavatel Zákazníkvi, že pžaduje namíst úhrady takvých Prduktů jejich vrácení; (ii) zanikají vystavené Objednávky (neb jejich část) na ddávky Služeb, které nebyly k tmut kamžiku pskytnuty, nedhdnu-li se strany jinak, (iii) má Ddavatel práv vyúčtvat ddávku Služeb, které byly k tmut kamžiku skutečně pskytnuty, a/neb vyúčtvat skutečné prvedení Prduktu Díla, a Zákazník je pvinen za takvé Služby neb Prdukty zaplatit sjednanu cenu, (iv)mají strany práv vyúčtvat smluvní pkuty, jsu-li ve Smluvě sjednány a vznikla-li pvinnst dtčené strany k jejich úhradě. 6) Veškerá Oznámení týkající se zániku Smluvy musí být dručena pštu frmu dpručenéh dpisu na příslušnu kntaktní adresu druhé strany a pvažují se za dručené kamžikem jejich ddání prstřednictvím pšty. Za dručené se pvažuje i Oznámení, jehž převzetí byl adresátem dmítnut, které nebyl vyzvednut v úlžní dbě, neb které se vrátil jak nedručitelné, a dručení pak nastává ke dni, kdy se desílatel takvé skutečnsti dzvěděl. XIV. Další a závěrečná ujednání 1) Každá ze stran má pvinnst bez prdlení infrmvat druhu stranu všech skutečnstech neuvedených ve Smluvě, které mhu mít vliv na plnění závazků ze Smluvy. 2) Zákazník není právněn převádět svá práva a pvinnsti dle Smluvy, ať již z části neb jak celek, bez předchzíh písemnéh suhlasu Ddavatele. Ddavatel se zavazuje, že takvý suhlas nebude bezdůvdně depřen. 3) Ddavatel pvažuje veškeré sbní údaje pskytnuté Zákazníky v suvislsti se Smluvu za přísně důvěrné a prhlašuje, že s nimi nakládá v suladu se záknem č. 101/2000Sb., chraně sbních údajů, a zpracvává puze takvé sbní údaje, které jsu dstupné z veřejně přístupných datvých subrů. 4) Smluva je uzavřena pdle právníh řádu České republiky, v režimu zák. č. 513/1991 Sb., bchdní zákník. Veškeré záležitsti, které nejsu výslvně upravené v těcht VOP, se budu řídit příslušnými právními předpisy České republiky.

14 5) Všebecné bchdní pdmínky Ddavatele platí de dne jejich vydání na ficiální internetvé stránce Ddavatele d jejich zrušení neb vydání nvých pdmínek s pzdějším datem a nabývají účinnsti druhým dnem p takvém zveřejnění. Nvější znění všebecných bchdních pdmínek ruší pdmínky vydané dříve. Právní vztahy mezi Zákazníkem a Ddavatelem se psuzují vždy pdle ustanvení všebecných bchdních pdmínek platných v dbě uzavření příslušné Smluvy. 6) V případě dchylných písemných ujednání v dkumentech tvřících Smluvu platí před těmit všebecnými bchdními pdmínkami přednstně ujednání zvláštních pdmínek v tmt přadí: ujednání bsažená v (dílčí) Objednávce, přednstně před ujednáními v samstatných smluvách dle čl. III) 1) těcht VOP, přednstně před ujednáními v Ceníku. 7) Tyt všebecné bchdní pdmínky platí pdpůrně i v případě, kdy Ddavatel sjedná se svým Zákazníkem zvláštní pdmínky pr nekatalgvé zbží. V případě dchylných písemných ujednání platí přednstně ustanvení zvláštních pdmínek. 8) Veškeré změny a dplňky Smluvy, která byla mezi stranami sjednána písemně, musí být učiněny také v písemné frmě a musí být pdepsány právněnými sbami Zákazníka a Ddavatele. 9) V případě, že kterékliv ustanvení Smluvy bude shledán neplatné, v rzpru s právními předpisy neb nevynutitelné, nebude tím jakkliv dtčena ani vlivněna účinnst neb vynutitelnst statních ustanvení. Tyt bchdní pdmínky nabývají platnsti a v plném rzsahu ruší dřívější bchdní pdmínky.

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka OBCHODNÍ PODMÍNKY Ing. Petr Adámek se sídlem: Pd Cihelnu 4, 161 00 Praha 6 identifikační čísl:cz7104240792 IČ:43094554 pr prdej zbží prstřednictvím n-line bchdu umístěnéh na internetvé adrese www.nniprdukty.cz

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

1.1. Internetový obchod SPEEMSY (dále jen Internetový obchod )

1.1. Internetový obchod SPEEMSY (dále jen Internetový obchod ) Obchdní pdmínky 1. Úvdní Ustanvení 1.1. Internetvý bchd SPEEMSY (dále jen Internetvý bchd ) 1.1.1. Internetvý bchd SPEEMSY, který prdává zbží prstřednictvím n-line bchdu umístěnéh na adrese http://www.speemsy.cz,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

Obchodní podmínky. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ o

Obchodní podmínky. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ o Obchdní pdmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt bchdní pdmínky upravují vzájemná práva a pvinnsti prdávajícíh, jiné fyzické či právnické sby vystupující jak sptřebitel (dále jen kupujícíh ) a zprstředkvatele

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku čísl smluvy kupujícíh: čísl smluvy prdávajícíh: «Návrh» Kupní smluva uzavřená pdle 409 a násl. bchdníh zákníku 1.1. Prdávající: Prdávající: I. Smluvní strany Zapsaný v Obchdním rejstříku vedeném u v ddíl,

Více

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Sankce

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Sankce PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ Sankce OBSAH 1 UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 2 NEOPRÁVNĚNÉ NÁROKOVÁNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 3 PODMÍNKY UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 4 VÝŠE SMLUVNÍ POKUTY...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

1. Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

1. Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Všebecná ustanvení 1. Práva a pvinnsti mezi prdávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky a těmit Všebecnými bchdními pdmínkami. 2. Prdávající: K.A.L.T. Pneu

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Sankce

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Sankce PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ Sankce OBSAH 1 UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 2 NEOPRÁVNĚNÉ NÁROKOVÁNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 3 PODMÍNKY UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 4 VÝŠE

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008LS7Y* UOHSX008LS7Y ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0449/2016/VZ-27996/2016/531/MH Brn: 4. července 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

Všeobecné obchodní podmínky - platné od 1.3.2006. Článek B.: Uspořená částka ze stavebního spoření

Všeobecné obchodní podmínky - platné od 1.3.2006. Článek B.: Uspořená částka ze stavebního spoření Všebecné bchdní pdmínky - platné d 1.3.2006 Článek A.: Smluva stavebním spření Článek B.: Uspřená částka ze stavebníh spření Článek C.: Změny a výpvěď smluvy stavebním spření Článek D.: Přidělení cílvé

Více

I. Vymezení základních pojmů. II. Uzavření spotřebitelské (kupní) smlouvy. III. Cena

I. Vymezení základních pojmů. II. Uzavření spotřebitelské (kupní) smlouvy. III. Cena Obchdní pdmínky platné pr prdej splečnsti UNISORT s.r.. Libušská 313 142 00 Praha 4 Česká republika IČO : 62959948 DIČ : CZ62959948 Kntaktní e-mail: inf@belis.cz Prvzní dba kanceláře a zákaznická pdpra:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Cukr nad kvótu Základní informace

Cukr nad kvótu Základní informace Cukr nad kvótu Základní infrmace V Praze dne 17.12.2014 Ing. Karlína Hermannvá Oddělení nárdních dtací a cukerných kvót Základní pjmy: Průmyslvá survina průmyslvý cukr, průmyslvá isglukóza neb inulinvý

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Přílha č. 3 Návrh smluvy S M L O U V A zajištění realizace vzdělávacíh kurzu v rámci prjektu Pdpra a rzvj pskytvatelů sciálních služeb v Hdníně frmu vzdělávání jejich zaměstnanců uzavřena pdle 269 dst.

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Obchodní a provozní podmínky pro systém TaskPool

Obchodní a provozní podmínky pro systém TaskPool Pdmínky - TaskPl Verze 2012.2 Obchdní a prvzní pdmínky pr systém TaskPl I. Terminlgie Objednatel uživatel systému TaskPl Pskytvatel subjekt pskytující Objednateli služby suvisející s prvzem, údržbu, správu

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘÍLOHA 1.6

LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘÍLOHA 1.6 LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘÍLOHA 1.6 Obsah 1 Kncvá zařízení... 3 2 Charakteristika typů služeb lgistika KZ Ddání KZ, Instalace KZ... 3 3 Další pdmínky pskytnutí služby lgistika kncvých zařízení...

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

\ ííp \ ~N^ zkr. oáh.

\ ííp \ ~N^ zkr. oáh. KUMSP00Rř15XY RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA Veřejná zakázka č. 272/2015 I. Smluvní strany 1. Mravskslezský kraj Se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastupen: lne MOkAVSH_t*>SL.-./ íkv KRA.! ČISU) SMLOUVY.!

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prkázání kvalifikace a pdání nabídky vč. zadávací dkumentace k pdlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen zákn

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PŘÍSTUP K SÍTI INTERNET (dále jen p

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

Montážní práce na plynovodech

Montážní práce na plynovodech VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K ÚČASTI V KVALIFIKAČNÍM ŘÍZENÍ Mntážní práce na plynvdech Zadavatel NET4GAS, s.r.. (dále jen zadavatel") Přílhy: č. 1 Návrh smluvy č. 2 Čestné prhlášení č. 3 Reference č. 4 Všebecné

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky I. Úvdní ustanvení II. Objednávka a uzavření kupní smluvy III. Zaslání zbží IV. Odstupení d kupní smluvy (vrácení zbží) V. Další práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, přiměřensti, rvnéh

Více