SHIH-TZU KLUB EVROPA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SHIH-TZU KLUB EVROPA"

Transkript

1 SHIH-TZU KLUB EVROPA Obsah : Stanovy Standard SHIH-TZU Zápisní řád Kárný řád

2 STANOVY S H I H - T Z U KLUBU E V R OPA ****************************************************** Chovatelský klub psů tibetského plemene S H I H - T Z U (dále jen klub) je dobrovolná zájmová společensky a politicky nezávislá organizace, která sdružuje chovatele vyhraněných odborných zájmů, majitele a přátele tohoto plemene. I. Název a obvod činnosti organizace Název organizace: Působnost: S H I H - T Z U klub E V R O P A,sídlo: Paskov působnost činnosti se vztahuje na území Čech a Moravy II. Vznik, právní postavení, hlavní úkoly a zánik klubu Klub SHIH-TZU vznikl rozhodnutím zakládající členské schůze na samostatný chovatelský klub. Dle zákona o sdružování občanů je klub SHIH-TZU EVROPA registrován dnem a přeregistrován dnem , , č.j. VSC/ R u MV ČR. Klub má úplnou právní subjektivitu, může samostatně nabývat práv a zavazovat se. Pracuje a hospodaří podle vlastního plánu činnosti a rozpočtu. Klub se ve své činnosti zaměřuje na péči, zdokonalování a rozvoj plemene psů v klubu sdružených, na organizování a zabezpečování cílevědomé plemenitby, na zvyšování úrovně chovu plemen, a to jak z hlediska exteriéru, tak i povahových vlastností. Ve své zcela samostatné činnosti se řídí pravidly FCI a nese plnou garanci za úroveň plemene psů v klubu sdruženého. Za tím účelem zejména : zlepšuje plemenné hodnoty psů na základě nejnovějších poznatků genetiky - stará se o odbornou výchovu a vzdělání chovatelů, poradců chovu - pořádá speciální, klubové výstavy psů svého plemene podle směrnic FCI - kontroluje vrhy štěňat, ustájení, výživu a péči o psy vytváří základní předpoklady pro zdravou populaci psů Prodej překupníkům štěňat je zakázán a znamená vyloučení z klubu! Klub zanikne usnesením členské schůze 3/4 všech členů klubu nebo organizační změnou uspořádání. 1) Členství v klubu je dobrovolné. III. Základní ustanovení o členství, právech a povinnostech členů, jejich přijímání a o zániku členství 2) Členem klubu se může stát občan starší 18 let, mladší zájemce pouze se souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce, který souhlasí se stanovami klubu, chovatelským, zápisním a kárným řádem. 3) Členství vzniká na základě přihlášky žadatele, zaplacení členského poplatku a rozhodnutím výboru.

3 Práva člena klubu: - Zúčastňovat se schůzí. - Volit a být volen do všech orgánů klubu, kromě členů mladších 18 let. - Do výboru může být volen pouze člen, který má ve vlastnictví příslušné plemeno a odchovy zapisuje prostřednictvím shih-tzu klubu Evropa. - Podílet se na práci klubu svými připomínkami, návrhy, kritikou. - Hlásit se k účasti na školeních a dalších akcích klubu. - Podávat návrhy na zařazení do kursů pro rozhodčí exteriéru, poradce chovu. - Obdržet zdarma klubový zpravodaj. - Podávat stížnosti příslušnému orgánu klubu. - Používat všech výhod poskytovaných klubem, pokud člen plní podmínky, které jsou pro udělení těchto výhod stanoveny. - Požadovat na schůzích předkládání zpráv o činnosti a hospodaření klubu. - Požadovat plemennou dokumentaci. - Odvolat se k členské schůzi proti svému vyloučení. Povinnosti člena klubu: - Dodržovat stanovy, chovatelský, zápisní a kárný řád klubu. - Platit členské příspěvky ve stanovené výši a lhůtě tj. do běžného roku. Při nedodržení lhůty je považován za nového člena. Členové, kteří vstoupí do klubu v průběhu roku, platí nezkrácené příspěvky. - Dbát ve všem svém konání a jednání oprávněných zájmů klubu. - Dodržovat zákon na ochranu a týrání zvířat. - Dodržovat etické zásady chovatelství. - Změny související s členstvím v klubu oznámit nejpozději do 30 dní jednateli klubu. Zánik členství v klubu: - Výmazem z evidence klubu při neplacení členských příspěvků na daný rok. - Vzdáním se členství písemným oznámením předsedovi nebo jednateli klubu. - Úmrtím. - Vyloučením člena z klubu na základě kárného řízení kárné a revizní komise z rozhodnutí výboru, a to 2/3 většinou přítomných. - Člen musí dostat vyrozumění od kárné a revizní komise o zahájení kárného řízení, o výsledku kárného řízení, s možností odvolání. IV. Ustanovení o složení, pravomoci a způsobu usnášení vrcholného orgánu Všechny řídící orgány klubu jsou voleny většinou přítomných řádných členů klubu na členské schůzi. Orgány klubu jsou: a) členská schůze b) výbor c) revizní a kárná komise Členská schůze klubu: Je nejvyšším orgánem klubu a rozhoduje o všech zásadních otázkách činnosti a hospodaření klubu a zejména: - Projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření klubu. - Schvaluje stanovy, chovatelský, zápisní a kárný řád klubu a předpisy na ně navazující. - Schvaluje plán činnosti pro příští období a způsoby jejich zajištění. - Projednává činnost výboru klubu a schvaluje jeho návrhy. - Schází se 1x do roka a je svolávána písemně 21 dní před datem konání. V případě nutnosti je svolána mimořádná členská schůze nejpozději 7 dní před datem konání. - Členská schůze se bude konat v první polovině roku, kde schválí program akcí pro příští kalendářní rok. - Usnesení členské schůze se přijímá většinou přítomných členů klubu a je závazné pro všechny orgány klubu, jakož i pro všechny jeho členy.

4 - V rámci operativního jednání je možno hlasovat i písemnou formou. - Schvaluje výši členských příspěvků pro příští období. Výroční členská schůze klubu: - Je svolávána 1x za dva roky. - Volí max. 5 ti členný výbor klubu a 2-3 náhradníky pro příští funkční období, přičemž o počtech volených členů rozhoduje celkový počet členů klubu, kteří se účastní členské schůze. - Stanoví zásadní úkoly pro činnost klubu pro příští období. Svá rozhodnutí odsouhlasuje: a) U volby výboru klubu tajnou volbou dle navržené případně pozměněné, doplněné kandidátky z pléna. b) event. změnách stanov, chovatelského, zápisního a kárného řádu, případně jiných na ně navazujících předpisů. Výbor klubu: Výbor klubu je statutárním zástupcem klubu. Navenek jeho jménem jednají předseda, jednatel, případně jiný písemně předsedou pověřený člen výboru klubu. Mezi členskými schůzemi je nejvyšším řídícím orgánem klubu a za tím účelem: - Schází se 1x za 4 měsíce (tj. 3x v roce). Neodkladné záležitosti může vyřídit předseda, jednatel, popřípadě jiný písemně presidentem pověřený člen výboru klubu, což musí být následně předloženo k projednání na příští výborové schůzi. - Svolává členskou nebo výroční členskou schůzi a stanoví její program. - V případě nutného jednání a hlasování členské základny toto výbor klubu provede písemně. - Ve spolupráci s ostatními kluby SHIH-TZU projednává rozhodčí pro výstavy. - Zajišťuje plnění usnesení členské nebo výroční členské schůze. - Předkládá členské, výroční členské schůzi zprávu o své činnosti. - Sestavuje plán činnosti. - Vede účetní evidenci. - Jmenuje poradní orgány výboru klubu: - výstavní komisi - kárnou a revizní komisi v počtu 3 členů - Provádí výběr vhodných kandidátů na funkci rozhodčího exteriéru psů plemene v klubu zařazeného. - Ve spolupráci s organizátory výstav navrhuje na tyto akce rozhodčí s příslušnou aprobací. - Vydává klubový časopis určený pro vnitřní potřebu klubu. - Registruje a na nejbližší výborové schůzi ve spolupráci s revizní a kárnou komisí řeší případné stížnosti. - V případě nerozhodného hlasování předseda klubu má právo veta. Hlavní poradce chovu: - Je členem výboru. - Volí pomocné poradce chovu regionů, řídí jejich práci a zabezpečuje jejich odborný růst. - Zpracovává klubovou plemennou knihu chovných jedinců a ta je součástí klubového zpravodaje. - Za svou činnost odpovídá výboru klubu. Klubové výstavy : 1. Klub pořádá 1x ročně klubovou výstavu se zadáním titulu Klubový vítěz (včetně standardních titulů), 1x ročně klubovou výstavu bez zadání titulu Klubový vítěz jen se zadáním standardních titulů a Spesiální výstavu 1x za 3 roky. 2. Na klubových výstavách jsou zadávány tituly : klubový vítěz fena, klubový vítěz pes,klubový vítěz mladý pes a klubový vítěz mladá fena.tyto tituly jsou dostupné jen členům Shih-tzu klubu Evropa. - Pro uplatnění práva na zadání titulu Klubový vítěz,musí být vystavovatel členem klubu minimálně 3 měsíce před termínem konání klubové výstavy.

5 V. Ustanovení o finančním hospodaření klubu Klub hospodaří s vlastním majetkem nebo majetkem svěřeným mu do trvalého či dočasného užívání. Finanční zdroje klubu: a) členské příspěvky, účelové příspěvky poplatky b) výnosy z vlastní hospodářské činnosti c) dary a event. další finanční zdroje Klub hospodaří podle rozpočtu, který je schvalován členskou schůzí klubu. Klub může zřizovat hospodářská zařízení podle právních předpisů. Za účelné hospodaření s finančními a jinými prostředky odpovídá pokladník a výbor klubu. VI. Ustanovení o zániku klubu a jak bude při zániku naloženo s majetkem klubu Zanikne-li klub z některých důvodů uvedených v odst. II. rozhodne členská schůze o tom, jak bude naloženo s majetkem SHIH-TZU klubu EVROPA. VII. Ustanovení platnosti stanov klubu Stanovy SHIH-TZU klubu EVROPA vstupují v platnost schválením členskou schůzí dnem a zaregistrováním klubu u orgánů ministerstva vnitra.

6 S T A N D A R T S H I H - T Z U číslo 208 c 1) Celkový vzhled - statný, bohatě osrstěný pes se zřetelně arogantním chováním a hlavou jako chryzantéma. 2) Charakteristika - inteligentní, aktivní a ostražitý. 3) Temperament - přátelský a nezávislý. 4) Hlava a lebka - hlava široká, kulatá, široká mezi očima, při zatřesení hlavy srst bohatě přepadává přes oči: - bohatý vous a knír, chlupy, které rostou na nose vytvářejí zřetelně tzv. chryzantémový dojem - tlama dostatečně široká, čtvercová, krátká, ne zvrásněná, plochá, osrstěná - nos černý, ale tmavě játrově zbarven u játrových jedinců nebo jedinců s játrovými znaky, délka asi 2,54 cm od špičky nosu po konec stopu Nos rovný nebo špička lehce zdvižená nahoru. Vrch nosní kůže by měl být v rovině nebo lehce pod dolní hranicí očních víček. Široké otevřené nozdry. Nos směřující dolů je krajně nežádoucí tak, jako sevřené nozdry. Pigmentace hmoty, pokud možno neporušena. 5) Oči - velké, hluboké, kulaté, umístěné co nejvíce od sebe a ne vypouklé, přívětivý výraz. U játrových jedinců nebo jedinců s játrovými znaky je povoleno světlejší zbarvení očí. Nesmí být viditelné bělmo. 6) Uši - velké, dlouhé závěsy, neseny splývavě dolů, nasazeny lehce pod vrcholem lebky, jsou tak bohatě osrstěné, že se zdá, že splývají se srstí na krku. 7) Tlama - široká, lehký předkus nebo klešťový skus, pysky v rovině. 8) Krk - dobře proporcionální s pěkným obloukem, musí být dostatečně dlouhý, aby držel nebo zajistil nosné držení hlavy. 9) Přední běhy - lopatky posazené dost dozadu. Nohy krátké, svalnaté s pevnými kostmi co možná nejrovnější, konzistentní natolik, aby udržely široký hrudník. 10) Tělo - kohoutková výška menší než vzdálenost mezi kohoutkem a kořenem ocasu, pevné, hrudník široký a hluboký, ramena pevná, záď rovná. 11) Zadní běhy - krátké a svalnaté s dobrými kostmi, při pohledu zezadu rovné, stehna dobře zaklenutá a svalnatá. Vzhledem k bohatému osrstění vypadají zadní končetiny mohutně. 12) Tlapky - kulaté pevné a s drobnými polštářky, s tím že jsou bohatě osrstěné, vypadají velké. 13) Ocas - s bohatým chocholem, nesený vesele přes záď, vysoko nasazen, výška nesení ocasu má být zhruba v rovině s hlavou, aby dala vyvážený výraz zvířete. 14) Krok - arogantní, hladký, přední běhy jdou hodně dopředu, silný pohyb zádi, při pohybu jsou zezadu vidět celé polštářky. 15) Srst - dlouhá, hustá, nikoliv kadeřavá, s hustou podsadou, mírné zvlnění je povoleno, srst na hlavě se doporučuje vyvazovat. 16) Barvy - všechny barvy jsou povoleny, bílá lysina na čele a bílý koneček ocasu jsou vysoce žádoucí u dvoubarevných zvířat. 17) Váha - 4,5-7,30 kg. 18) Výška - kohoutková výška maximálně 26,7 cm, nejdůležitější je ovšem charakteristika typu a rasy, která v žádném případě nesmí být obětována samotné velikosti. 19) Vady - jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů se považuje za vadu a vážnost, s níž by měla být posuzována, by měla být v přesné proporci k jejímu stupni.

7 20) Poznámka - psi by měli mít dvě zjevně normální varlata, plně sestouplá. FCI - Tel Aviv Z Á P I S N Í Ř Á D Účel: 1) Cílem SHIH - TZU klubu Evropa je chov čistokrevných jedinců dle uznaného standartu FCI při zachování biologického zdraví každého jedince, charakteristických vlastností a vloh specifických pro toto plemeno. Zápisní řád SHIH - TZU klubu Evropa je základní normou pro chov plemene Shih-tzu, plně respektuje a vychází ze zápisního řádu ČMKU, Mezinárodního chovatelského řádu FCI, Řádu ochrany zvířat při chovu psů, zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči, zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy. Plemeno: 2) Plemeno ve smyslu tohoto řádu tvoří čistokrevní psi a feny Shih - tzu s platným průkazem původu, odpovídající platnému plemennému standartu FCI č. 208 c. Čistokrevný pes nebo fena je jedinec, který je zapsán do plemenné knihy uznané FCI. Chovatel, majitel, chovatelský klub: 3) Chovatelem je majitel chovné feny, jehož chovatelská stanice je registrována mezinárodně v hlavní plemenné knize ( HPK ). 4) Majitelem krycího psa je majitel chovného psa, registrovaného v HPK v rejstříku chovných jedinců. 5) Právní vztahy, vyplývající z vlastnictví psa nebo feny v poměru mezi majitelem krycího psa a chovatelem a v poměru mezi chovatelem a majitelem jeho štěňat, se řídí ustanovením občanského, nebo hospodářského zákoníku, příp. jinými obecně právními předpisy. 6) Každý chovatel i majitel krycího psa se v souladu se smyslem a cíli zájmové činnosti chovatelského klubu zavazuje, že nebude produkovat jedince bez průkazu původu u plemene Shih - tzu. 7) Chovatelský klub je oprávněn svými orgány kontrolovat a sledovat: a) zda jsou chovní jedinci v trvalém držení majitele b) v jakých podmínkách (umístění, zacházení, výživa, hygiena apod..) a v jakém zdravotním stavu se nacházejí dospělí jedinci a štěňata c) jaké podmínky má chovatel pro odchov. 8) Chovatelský klub je v odůvodněných případech oprávněn omezit dočasně, nebo trvale zakázat chov buď konkrétního jedince, nebo celé chovatelské stanice. Může chovatele vyloučit z klubu, zjistí-li nedodržení chov. povinností podle čl. 6. a 7. zápisního řádu. 9) Vrhy štěňat si bude každý chovatel zaznamenávat do knihy odchovů. Kontroly vrhu budou provádět PCHR nebo HPCH nebo veterinární lékař. V případě krycích psů bude majitel krycího psa každé krytí zaznamenávat do knihy krytí, kterou zašle 1x za rok klubové plemenné knize. 10) Pro případ spoluvlastnictví, nebo bezpodílového spoluvlastnictví manželů je nutné, aby pouze jeden ze spoluvlastníků byl zmocněn zastupování při jednání s klubovými orgány. 11) Každá změna majitele chovných jedinců se musí hlásit doporučeným dopisem, podepsaným předávajícím i přejímajícím do 1 měsíce HPCH. 12) Při převodu chovné březí feny ponesou štěňata název chovatelské stanice nového majitele feny. Novému majiteli přísluší i veškeré dispozice s odchovem. Zemře-li chovatel v době březosti své chovné feny, může se vrh zapsat buď na chovatelskou stanici zemřelého, nebo na chovatelskou stanici nového chovatele.

8 13) Pokud je plemeno zastřešeno ve více chovatelských klubech, může chovatel chovat, tj. zapisovat vrhy, pouze v jednom klubu. Členství není omezeno na jeden chovatelský klub. 14) SHIH-TZU klub Evropa poskytuje chovatelský servis i pro chovatele kteří nejsou členy některého klubu zastřešujícího plemene SHIH-TZU. Tito chovatelé musí dodržet platné podmínky tohoto Zápisního řádu. Chovní jedinci: 15) Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří splnili podmínky pro zařazení do chovu a jsou vedeni v rejstříku chovných jedinců HPK. Pro ověření identity chovných jedinců a jejich odchovů je výbor chov. klubu oprávněn nařídit krevní zkoušku. Podle výsledků zkoušky nese náklady chovatel nebo chovatelský klub. 16) Zařazení do chovu provádí chovatelský klub a do průkazu původu zaznamenává příslušné pracoviště ČMKU. Zápis chovných fen do rejstříku klubové plemenné knihy a plemenné knihy se provádí až při prvním vrhu pro zjednodušení administrativy. Na žádost chovatele je proveden zápis po splnění podmínek chovnosti (čl. 15 zápisního řádu) 17) Pro zařazení psa nebo feny do chovu musí být splněny všeobecné podmínky tohoto zápisního řádu. Zásadně se vyžaduje: a) čistokrevnost osvědčená průkazem původu b) dodržení stanovené věkové hranice (15 měsíců) c) úspěšné absolvování jedné výstav vyššího typu: klubové, speciální, národní, mezinárodní v ČR nebo v zahraničí (podmíněno členstvím nebo čekatelstvím v FCI) a to ve třídě mladých, střední, otevřené. d) absolvování bonitace s výsledkem chovný/á Pro větší informovanost HPCH o chovných jedincích je pro chovatele povinná klubová výstava nebo klubová bonitace. Jinak nebude pes/fena zařazen/a do chovu. 18) Chovatelský klub je oprávněn prověřovat chovnou způsobilost jedinců, u kterých je požádáno o prodloužení chovnosti. Posuzuje se: kondice, zdravotní stav a kvalita potomků. 19) Do chovu nesmí být zařazeni jedinci, na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí jakékoliv anatomické, nebo exteriérové vady, která je dle standartu důvodem k vyloučení z chovu, jakož i jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a kondici. 20) Z chovu se vylučují: a) chovní jedinci, z nichž prokazatelně pocházejí potomci s hrubými dědičnými vadami exteriéru a jinými anatomickými vadami. b) chovní jedinci, kteří dovršili horní věkovou hranici, t.z. feny starší 8mi let. Horní věková hranice 8mi let ukončení chovnosti se rozumí do konce kalendářního roku, v němž bylo dosaženo stanoveného stáří. U psů není chovnost omezena věkem (Rozhoduje zdravotní stav a kondice.). 21) Veškeré souvislosti související se změnou, obnovením, prodloužením, nebo odnětím chovné způsobilosti hlásí chovatelský klub neprodleně PK ČMKU, která provede na základě písemné žádosti majitele příslušný záznam v průkazu původu. Chov, jeho řízení a druhy chovu: 22) Chovem rozumíme cílevědomou plemenitbu, která musí být v souladu s posláním stanov chovatelského klubu. 23) K plemenitbě lze použít pouze chovných jedinců (čl. 13 zápisního řádu). 24) Druhy chovu: A) řízený B) liniový Za řízení chovu je odpovědný výbor chovatelského klubu. Činnost se řídí Stanovami chov. klubu Shih - tzu Evropa.

9 V souladu s nimi ustanovuje výbor chov. klubu hlavního poradce chovu (HPCH), který je členem výboru klubu. HPCH si může jmenovat regionální poradce chovu (PCHR). A) Řízený chov: Využívá chovné jedince s minimálně třemi generacemi předků, zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI. Chovatel si sám navrhne krycího psa, nebo požádá o radu poradce chovu. Ti jsou povinni upozornit chovatele na možnost výskytu vad u potomstva při výběru nevhodných partnerů a poradit podle svého nejlepšího vědomí. B) Liniový chov: Má zásady jako chov řízený s tím, že předci a potomci na sebe liniově navazují. Upevňují se tím výborné exteriérové vlastnosti. Vzhledem k tomu, že liniová plemenitba je již přísnější forma chovu, je nutné k ní použít pouze vynikajících jedinců. Pes i fena musí mít známku výbornou. Krycí list: 25) Vystavení krycího listu se provádí na základě zaplaceného poplatku a při písemném zažádání HPCH, s přiloženou kopii o zaplacení. Majitel feny žádá o krycí list HPCH minimálně měsíc před krytím. Krycí list má omezenou platnost tři roky ode dne vydání. 26) Pro krytí v zahraničí platí stejné zásady jako pro krytí v tuzemsku s tím, že chovatel předloží fotokopii průkazu původu, případně opis ověřený zahraniční plemennou knihou, zahraničního krycího psa. Totéž platí při krytí psem z jiného klubu. 27) Krycí list je základním dokladem o schváleném a uskutečněném krytí a tvoří společně s přihláškou k zápisu štěňat základní dokumentaci. Krycí list obsahuje základní údaje o chovných partnerech, adresy, podpisy jejich majitelů a data krytí. Krycí list vystavuje HPCH. Vyplňuje se i v případě, kdy pes i fena patří témuž majiteli. 28) Krycí list s přihláškou k zápisu vrhu vyplňuje majitel chovné feny. Majitel krycího psa krycí list podepisuje, doplní den krytí a úplnou adresu. Podmínky krytí se stanoví po vzájemné dohodě mezi majitelem krycího psa a majitelem chovné feny. Dohoda se uzavírá před krytím a písemnou smlouvou. Písemnou smlouvu má jak majitel krycího psa, tak i majitel chovné feny. Krytí: 29) Ke krytí ve smyslu tohoto zápisního řádu smí dojít jen mezi chovnými jedinci stejného plemene, kteří jsou v náležitém zdravotním stavu a kondici, na základě platného krycího listu. 30) Chovná fena smí mít vrh 1x za rok. 31) Počet krytí jedním psem během kalendářního roku není omezen, pokud k omezení nedojde výborem klubu v důsledku závažných vad u potomstva. 32) Krytí jedné feny dvěma psy během jednoho hárání je nepřípustné. 33) Během jednoho kalendářního dne smí pes krýt pouze jednu fenu. 34) Krytí chovné feny, pokud není ujednáno jinak, se provádí u majitele krycího psa.

10 35) Chovatel a majitel krycího psa by měli být osobně přítomni jako svědci při každém krycím aktu. Lze připustit i zastoupení svědkem. 36) V případě inseminace platí příslušná ustanovení jako při krytí přirozenou cestou. Záznam v krycím listu provede pověřený veterinář. Inseminaci hradí majitel chovné feny. 37) Změní-li se majitel chovné feny v době její březosti, je původní majitel povinen oznámit majiteli krycího psa jméno a adresu nového majitele feny. 38) Pokud byla domluvená částka uhrazena hned po krytí a fena nezabřezla, vzniká nárok na tzv. náhradní krytí - tedy jedno bezplatné krytí stejným psem. Nezabřezne-li fena ani po tomto náhradním krytí, nemůže chovatel uplatňovat vůči majiteli krycího psa žádné nároky. 39) Při přestěhování majitele krycího psa musí být změna adresy bezodkladně ohlášena HPCH a PCHR. Vrh: 40) Chovatel je povinen pečovat o svou fenu v době její březosti a kojení a rovněž o celý vrh až do doby odběru štěňátek, aby byl zaručen jejich zdárný vývin Pokud chovatel nemůže mít fenu z vážných důvodů v této době ve vlastní péči, je povinen oznámit změnu adresy umístěné feny HPCH. Souhlas k přemístění feny resp. štěňat může být odepřen, nebudou-li splněny veškeré předpoklady řádné péče a kontroly vrhu. 41) Jestliže fena-matka není po porodu k dispozici v důsledku úhynu, nebo nemoci, je za předpokladu splnění předepsaných podmínek povolen odchov kojnou fenou, nebo umělý odchov. V obou případech je třeba toto oznámit HPCH. 42) Je nepřípustný každý pokus ovlivnit růst štěňat a jejich vývoj jakýmkoliv způsobem. (Např. podáváním hormonálních a dopingových preparátů, bezdůvodné odstavení kojné feny, nedostatečná výživa a nevhodné ustájení.) 43) Předčasné přerušení kojení je přípustné jen tehdy, nařídí-li to z vážných důvodů veterinář. 44) Nezabřeznutí feny je chovatel povinen hlásit HPCH. Hlášení se podává i majiteli krycího psa. 45) Minimální věk pro odběr štěňat je 8 týdnů. Štěňata musí být v dobré zdravotní kondici, tetovaná, odčervená, eventuelně očkovaná. 46) Každý vrh musí být ohlášen formou zaslání vyplněného krycího listu a přihlášky k zápisu štěňat HPCH. Dále je třeba zaslat i potvrzení o tetování štěňat. Vše do 9-ti týdnů věku štěňat. V případě zahraničního krytí kopie originál u průkazu původu psa včetně potvrzení o jeho chovnosti. Totéž platí při krytí psem z jiného klubu. (čl. 25 zápisního řádu) 47) Chovatelský klub je oprávněn svými kontrolními orgány vrhy kontrolovat. Závady, které zjistí, musí chovatel odstranit, jinak se vystavuje následkům kárného řízení a případně nebezpečí, že vrh nebude zapsán do KPK a PK. Nezastihne-li kontrolní orgán fenu a všechna štěňata v péči chovatele, nebo na ohlášeném místě, považuje se tato skutečnost za porušení tohoto zápisního řádu. Stejné porušení představuje jednání chovatele, který neumožní kontrolním orgánům řádnou kontrolu vrhu. Kontrola vrhu se provádí na náklad chovatele, přičemž PCHR, HPCH má nárok na úhradu výloh stanovených předpisy o úhradě cestovních výdajů. Kontrola vrhu se může provádět od 7 týdnů věku štěňat. Kontrolu vrhu smí provádět HPCH nebo veterinární lékař. 48) Kontrolou vrhu nepřebírá chovatelský klub odpovědnost chovatele ve smyslu čl. 5 tohoto řádu. Chovatel je povinen při prodeji štěňat v písemné dohodě o prodeji a o koupi upozornit kupujícího na všechny jemu známé nedostatky, které snižují hodnotu štěněte. 49) Prodej štěňat provádí a štěně novému majiteli předává výhradně chovatel. Při prodeji musí být vyhotovena písemná dohoda. Komisní prodej štěňat i prodej štěňat překupníkům se psy je nepřípustný. V rámci chovatelské etiky by každé štěně měl chovatel předat novému majiteli osobně, a pokud je to možné, zajímat se o další osud zvířete.

11 Dovoz: 50) Importovaní jedinci: a) Majitel importovaného štěněte se musí řídit zápisním řádem klubu SHIH - TZU klub EVROPA. (článek č. 15) b) Držitel (má ve své péči jedince na dobu určitou) - musí být prokázáno písemně a doloženo smlouvou o držitelství. Kopii průkazu původu odeslat do 10 dnů po dovozu jedince HPCH a PK ČMKU č. 1. c) Majitel importovaného dospělého jedince se musí řídit zápisním řádem klubu SHIH - TZU klub EVROPA. (článek č. 15) d) Spoluvlastnictví, je - li chovný jedinec ve spoluvlastnictví více občanů z různých zemí, musí splňovat podmínky pro zařazení do chovu všech zemí spolumajitelů. Nejedná se v tomto případě o zahraniční krytí. Bonitace: 51) Dle usnesení 5. valné hromady ČMKU ze dne o jednotných podmínkách zařazování jedinců do chovu v jednotlivých klubech je bonitace přístupná i nečlenům klubu.bonitace se může zúčastnit pes/fena od věku 12 měsíců. 52) Bonitace bude prováděna 4x do roka. 53) Složení bonitační komise: rozhodčí exteriéru pro plemeno SHIH TZU 2 členové klubu (pověření HPCH) Plemenná kniha - PK Klubová plemenná kniha - KPK : 54) Plemenná kniha - PK zapisuje pro klub. evidenci a pro potřeby plemenitby do plemenné knihy : a) Odchovy čistokrevných rodičů, pokud byly splněny příslušné podmínky chovatelského řádu. b) Dovezené čistokrevné psy a feny s průkazem původu vystaveným zahraniční kynologickou organizací, která je členem FCI, nebo je jí uznávána. c) Přímé dovozy ze země, kde nejsou vedeny plemenné knihy. d) Jedince a jejich odchovy z evidovaného chovu, pro které je veden samostatný rejstřík (příslušná dokumentace je označena zkratkou REG před eviden. číslem) 55) Součástí plemenné knihy a klubové plemenné knihy jsou : a) rejstříky chovatelských stanic vedené podle chráněných názvů chovatelských stanic a jmen chovatelů. b) Rejstřík dovezených jedinců. c) Rejstřík chovných jedinců. 56) Za vedení Klubové plemenné knihy odpovídá HPCH. Chovatelská stanice: 57) Chovatel musí požádat o mezinárodně chráněný název chovatelské stanice ČMKU, Jankovcova 53, Praha 7, , jakmile jeho fena splnila podmínky pro zařazení do rejstříku chovných fen KPK a PK, jakmile se rozhodl chovat v souladu se Zápisním řádem klubu. Ve prospěch každého chovatele může být chráněn jen jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet chovaných plemen a fen. 58) Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká registrací jejího názvu u ČMKU. Chráněný název chov. stanice má trvalý charakter a nelze jej změnit. 59) O registraci chráněného názvu chovatelské stanice vydává ČMKU chovateli písemné osvědčení.

12 60) Každý chovatel, jemuž byl přiznán chráněný název chov. stanice, přejímá povinnost zachovávat ustanovení Zápisního řádu klubu včetně doplňujících ustanovení zápisního řádu. 61) Majitelem chovatelské stanice může být pouze právně způsobilá fyzická osoba. 62) Ochranu názvu chovatelské stanice v národním a mezinárodním rejstříku FCI upravují zvláštní předpisy. ČMKU dbá o to, aby jednotlivé chráněné názvy chov. stanic byly od sebe zřetelně odlišeny, aby nemohlo dojít k záměně. 63) Žádost se předkládá písemně a obsahuje návrh 6-ti vhodných názvů v rozsahu 3 slov včetně předložky. 64) Převod chráněného názvu chovatelské stanice je možný, pokud chovatel se vzdává chovatelské činnosti. Převod se provede ke společné žádosti převodce a nabyvatele. Nabyvatel tím přebírá povinnosti a závazky převodce. 65) V případě změny jména, bydliště vlastníka, nebo změna vlastníka chovatelské stanice musí být tato ohlášena ČMKU a Shih-tzu klubu Evropa neprodleně. 66) Registrace chovatelské stanice zaniká: - po 10-ti letech od posledního zápisu - písemným prohlášením vlastníka o zrušení chovatelské stanice - odnětím chráněného názvu chov. stanice na základě kárného opatření - úmrtím majitele, pokud chov. stanice nepřešla na základě pozůstalostního řízení na dědice, který chce v chovu pokračovat. Rejstřík chovných jedinců: 67) Zařazení do rejstříku chovných jedinců provádí KPK a PK. Zaevidováni jsou psi a feny, kteří byli zařazeni do chovu na základě splněných chovných podmínek stanovených Shih-tzu klubem Evropa. (zápisní řád bod 14 a 15). 68) Způsobilost k chovu se pro zápis do rejstříku chovných jedinců dokládá průkazem původu, opatřeným záznamem o způsobilosti k chovu, provedeným klubem. Zařazení do chovu vyznačuje KPK v příslušné rubrice průkazu původu psa, která slouží k případným záznamům o prodloužení, nebo zrušení chovnosti. Podmínky pro zápis do Plemenné knihy a Klubové plemenné knihy: 69) Do KPK a PK mohou být zapsáni pouze jedinci prokazatelně pocházející z rodičů stejného plemene zapsaných v plemenné knize ČMKU, nebo v jiných FCI uznávaných zahraničních plemenných knihách 70) Štěňata se zásadně zapisují v zemi trvalého bydliště chovatele. Podkladem pro zápis vrhu do plemenné knihy je přihláška k zápisu štěňat, krycí list a potvrzení o tetování. U fen, které mají první vrh je nutno zaslat i originál průkazu původu včetně výstavních posudků dokladující způsobilost k chovu. U psů, kteří kryjí poprvé zaslat kopii rodokmenu 2x. (čl. 15 zápisního řádu) Příslušné doklady je nutné zaslat HPCH klubu do 9-ti týdnů věku štěňat. Nedodržením termínu bude chovatel vystaven riziku, že ČMKU nevydá štěňatům průkazy původu. 71) Importovaní jedinci jsou zapsáni, pokud jsou jejich průkazy původu vystaveny plemennou knihou uznávanou FCI. Průkazy původu, které nejsou psány latinkou, je nutno doložit ověřeným překladem. Splňuje-li importovaný jedinec výše uvedené požadavky, je mu přiděleno příslušné č. zápisu. 72) Do registru, který je součástí PK, mohou být zapsáni jedinci importovaní ze zemí, jejichž plemennou knihu FCI neuznává. Zápis je vázán na souhlas chovatelského klubu.

13 Přihláška k zápisu štěňat: 73) Podkladem pro zápis domácích odchovů do PK a KPK je přihláška k zápisu štěňat. O zápis štěňat mohou zažádat chovatelé, kterým byl přiznán chráněný název chovatelské stanice. Fotokopii chovatelské stanice je nutné při prvním vrhu zaslat HPCH s přihláškou štěňat. 74) Přihláška k zápisu štěňat (formulář krycí list + přihláška k zápisu štěňat) musí být odeslána nejpozději do 9-ti týdnů po narození štěňat na předepsaném tiskopise ve trojím vyhotovení. Musí být pravdivě, čitelně (strojopisem, nebo hůlkovým písmem) vyplněna a podepsána majitelem chov. Stanice,HPCH nebo PCHR nebo veterinárním lékařem. Dále musí být uveden datum nahlášení vrhu HPCH (7 dní po vrhu). 75) V případě zahraničního krytí je chovatel povinen doložit přihlášku k zápisu štěňat ověřeným opisem, nebo fotokopií průkazu původu zahraničního psa se záznamem o způsobilosti k chovu, získaných titulech apod.. 76) Vrh se musí k zápisu přihlásit celý a najednou, dodatečné hlášení jednotlivých štěňat není přípustné. 77) Jména štěňat pocházející z jednoho vrhu, musí začínat stejným počátečním písmenem. Jméno musí být voleno tak, aby jednotlivá jména byla od sebe zřetelně odlišena a nemohlo dojít k jejich případné záměně. 78) První vrh v každé chov. stanici nese označení písmene A, přičemž další vrhy se řídí abecedním sledem. Písmena s háčkem, Q a X lze vynechat. Chová-li chovatel více plemen, platí uvedené pravidla pro každé plemeno zvlášť. Po vyčerpání celé abecední řady začíná pojmenování znovu od písmene A. Jména štěňat se však nesmí opakovat. 79) Do PK a KPK nesmějí být zapsány: a) odchovy chovatelů, kterým byla dočasně, nebo trvale pozastavena chovatelská činnost. b) odchovy chovatelů, kterým byl odňat chráněný název chov. stanice. c) odchovy, u nichž nebyly splněny podmínky Chovatelského řádu Shih-tzu klubu Evropa. 80) Každé uvedení vědomě nepravdivých údajů v zápisovém řízení, nebo zamlčení skutečností, rozhodných pro zápisové řízení je hrubým chovatelským přestupkem. Má za následek zrušení příslušných zápisů do KPK a PK. Průkaz původu psa / feny: 81) Průkaz původu psa / feny musí být vystaven na formuláři uznaném FCI a označeném znakem FCI a ČMKU. 82) Průkaz původu psa / feny vystavuje příslušná plemenná kniha ČMKU na základě příslušných dokumentů (čl. 68 zápisního řádu). 83) Průkaz původu psa / feny obsahuje následující identifikační údaje: - název plemene a druh chovu - jméno a název chovatelské stanice - pohlaví- barva a typ srsti (případně znaky) - datum narození - číslo zápisu, tetovací číslo - jméno a adresa chovatele - jméno a adresa majitele - předky nejméně do III. generace - datum vystavení - podpis zaměstnance příslušné PK ČMKU, který PP vystavil

14 Příloha průkazu původu: Může být součástí průkazu původu, nebo ji může tvořit zvláštní formulář. Do přílohy jsou zapisovány výsledky výstav, zkoušek, bonitací, soutěží apod.. Tvoří-li přílohu samostatný formulář, musí obsahovat základní identifikační údaje psa / feny včetně tetovacího čísla. 84) Zápisy do průkazu původu smí provádět pouze příslušná plemenná kniha s výjimkou zápisu změn v osobě majitele (změna jména, bydliště apod..), které si majitel v příslušné rubrice průkazu původu provádí sám a stvrzuje svým podpisem. Do přílohy smí provádět zápisy ostatní oprávnění pracovníci (rozhodčí, veterinář, HPCH ). HPCH zaznamenává způsobilost k chovu. 85) Průkaz původu psa / feny musí potvrdit svým podpisem chovatel. 86) Při převodu vlastnictví ke psu / feně je nabyvatel povinen převzatý průkaz původu vlastnoručně podepsat. 87) Průkaz původu se vystavuje v jediném vyhotovení (originále). Není přenosný na jiného jedince. 88) Padělání průkazu původu, jakož i svévolné provádění změn (škrtání, mazání, doplňování záznamů a údajů) se kárně resp. trestně stíhá. Průkaz původu se v takovém případě stává neplatným a bude PK zadržen. Stejným způsobem bude stíháno jakékoliv zneužití průkazu původu uhynulého, nebo zaběhnutého jedince. 89) Pokud je průkaz původu poškozen, může příslušná plemenná kniha udělat jeho přepis a poškozený průkaz oficiálně znehodnotit. 90) Ztráta průkazu původu se musí neprodleně nahlásit PK a chovatelskému klubu Shih-tzu. PK zařídí prostřednictvím odborného tisku zveřejnění ztráty. Nebudou-li do 1 měsíce od zveřejnění podané námitky, vystaví PK duplikát průkazu původu na základě písemné žádosti majitele. V duplikátu průkazu původu se kromě evidenčních a rodokmenových dat uvedou pouze údaje, které může PK ověřit. V případě, že se původní průkaz původu označený jako ztracený dodatečně nalezne, rozhodne PK, který z průkazů původů znehodnotí. 91) Průkaz původu uhynulého psa / feny se musí zaslat s průvodním dopisem do 4 týdnů po úhynu k znehodnocení PK ČMKU. Na požádání se průkaz původu psa vrátí majiteli uhynulého jedince s poznámkou o úhynu. Zprávu nutno odeslat HPCH Shih-tzu klubu Evropa. Obdobně se postupuje v případě zaběhnutí psa / feny nejpozději za 1 rok po události. V případě, že se pes / fena po znehodnocení průkazu původu nalezne, vyhotoví PK na základě písemné žádosti majitele, předložené prostřednictvím chovatelského klubu duplikát průkazu původu. Chovatelský klub je oprávněn v případě jakékoliv pochybnosti o identitě psa / feny doporučení o vystavení duplikátu odmítnout. 92) Nový majitel štěněte má nárok na bezplatné dodání jeho průkazu původu. 93) Majitel chovného jedince, který získal nová výstavní ocenění, je povinen zaslat HPCH kopie výstavních posudků, případně certifikáty CAC, CACIB a jiných titulů k doplnění chovných záznamů, aby tato ocenění byla v PP štěňat. Dodatečné doplňování těchto nových údajů do PP štěňat nelze provádět. Tituly a ocenění na výstavách se zapisují do PP v plném znění: - s uvedením dne - měsíce a roku, v němž byly zadány - podpis posuzovatele. - místo konání a typ výstavy

15 Poplatky: 94) Poplatky ČMKU jsou stanoveny za tyto plemenné dokumentace v PK: - vystavení průkazů původu: 200,- Kč + 19% DPH - přeregistrace - zařazení do chovu: 180,- Kč + 19% DPH - zápis dovozu jedince: 200,- Kč + 19% DPH - kniha krytí a odchovů: 10,- Kč + 19% DPH 95) Poplatky klubu: - členský poplatek na kalendářní rok: 400,- Kč - rodinný příslušník: 200,- Kč - invalidní a starobní důchodce: 200,- Kč - zápisné-platí nový člen: 100,- Kč - vystavení krycího listu: člen 200,- Kč nečlen 400,- Kč - bonitace: člen SHIH - TZU klubu EVROPA 300,- Kč ostatní 600,- Kč individuální (jen při výstavách ČMKU) 1 500,- Kč - chovatelský servis pro nečleny 1000,-Kč manipulační poplatek - inzerce ve zpravodaji: člen klubu-a5 100,- Kč nečlen-a5 200,- Kč - inzerce podnikatelská-a ,- Kč - inzerce chovatelské stanice na internetu, pouze se souhlasem majitele chovatelské stanice a je bezplatná - inzerce na internetu pro nečlena-1 měsíc 200,- Kč Zkratky: PK - plemenná kniha KPK - klubová plemenná kniha HPCH - hlavní poradce chovu PCHR - poradce chovu regionu KL - krycí list PP - průkaz původu Závěrečné ustanovení: 96) Nedodržení ustanovení tohoto zápisního řádu může mít za následek pro chovatele odmítnutí provedení požadovaného úkonu jednak výborem klubu Shih-tzu, nebo PK ČMKU. Podle charakteru přestupku může být příčinou disciplinárního postihu chovatele výborem klubu Shih-tzu. 97) Zápisní řád byl schválen členskou schůzí SHIH - TZU klubu EVROPA dne K Á R N Ý Ř Á D Členové SHIH-TZU klubu EVROPA, kteří budou porušovat stanovy, zápisní a výstavní řád mohou být postiženi podle kárného řádu klubu. Postihy: 1) Člen klubu může být potrestán podle stupně přestupku na základě šetření revizní a kárné komise: a) písemně - vytýkajícím dopisem výboru klubu b) vyloučením z klubu a následnou informací ostatním SHIH-TZU klubům Závěrečné ustanovení: 2) Kárný řád byl schválen členskou schůzí SHIH - TZU klubu EVROPA dne

P E K I N É Z K L U B

P E K I N É Z K L U B P E K I N É Z K L U B Z Á P I S N Í Ř Á D 1 Účel a působnost: 1. Tento řád upravuje pravidla zápisu čistokrevných psů plemene Pekinéz, jeho ustanovení jsou závazná pro všechny členy Pekinéz klubu /dále

Více

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení 1 Zápisní řád Článek I Základní ustanovení 1. Cílem Spolku českého strakatého psa, o.s. (dále jen Spolku) je chov plemene český strakatý pes s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého

Více

III. Chovní jedinci.

III. Chovní jedinci. CHOVATELSKÝ ŘÁD a ZÁPISOVÝ ŘÁD SPC, o.s - ( Shar-pei club, o.s. ) I. Úvodní ustanovení 1. Pro členy Shar-pei clubu je v plném rozsahu závazný chovatelský a zápisní řád ČMKU, doplněný o dodatky pro chov

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. Obecné podmínky

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. Obecné podmínky ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. PREAMBULE 1. Cílem spolku s názvem Klub přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK) je chov čistokrevného plemene psů s průkazem původu FCI,

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ I. Všeobecná ustanovení 1. Chov švýcarských honičů je chovem kontrolovaným. Kontrolovaným chovem se rozumí, že klub stanovuje podmínky chovnosti a výběr krycího

Více

Zápisní řád 1. Všeobecně 2. Právo chovat

Zápisní řád 1. Všeobecně 2. Právo chovat Zápisní řád 1. Všeobecně 1.1. Zápisní řád Klubu chovatelů čivav a naháčů (dále jen Klub KCHČaN) má za úkol podporovat chov plemene čivava a mexický naháč dle platného standardu FCI při zachování biologického

Více

Zápisní řád KCHHMO. Preambule

Zápisní řád KCHHMO. Preambule Zápisní řád KCHHMO Preambule Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů (nadále KCHHMO) je členským subjektem Českomoravské kynologické jednoty a spadá pod jeji plemennou knihu. KCHHMO zajišťuje chovatelský

Více

Stanovy. Hovawart klub ČR, z.s.

Stanovy. Hovawart klub ČR, z.s. Stanovy Hovawart klub ČR, z.s. ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Hovawart klub ČR, z.s. (dále jen klub) je nepolitický spolek, sdružující majitele, chovatele a příznivce psů plemene hovawart, s působností

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU SLOVENSKÉHO KOPOVA se zadáním titulů Klubový vítěz

Více

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU 1/ NÁZEV - SÍDLO PŮSOBNOST 1. Název klubu: KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ 2. Sídlo klubu: V SOUDCE 62, 257 51 BYSTŘICE 3. Působnost klubu: je na území České republiky. Klub

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ a SPECIÁLNÍ VÝSTAVOU

Více

Akita inu Czech Club z.s. ( zapsaný spolek)

Akita inu Czech Club z.s. ( zapsaný spolek) Akita inu Czech Club z.s. ( zapsaný spolek) Preambule: Akita Inu Czech Club je dobrovolný, neziskový, nezávislý a nepolitický spolek chovatelů, majitelů a příznivců psů japonského národního plemene Akita

Více

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Místo konání : Kynologický klub Zetor Brno, Jedovnická 7a, Brno, GPS : 49 12'56.248"N, 16 40'31.312"E Se zadáváním titulů: Vítěz středoevropské

Více

PROPOZICE 3. 5. 2015

PROPOZICE 3. 5. 2015 Klubová výstava a VII. ročník Memoriálu Doc. Viléma Kurze se zadáváním titulů Klubový vítěz, Klubová vítězka PROPOZICE 3. 5. 2015 při MVP Praha na výstavišti Praha-Letňany Uzávěrka přihlášek: 26. 4. 2015

Více

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy:

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy: PROPOZICE KLUB LHASA APSO ČR KLUBOVÁ VÝSTAVA PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 Rozhodčí: NAĎA KLÍROVÁ (změna rozhodčího vyhrazena) Uzávěrka Meldeschluss

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl.

1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl. Čl. I Základní ustanovení Zápisní řád ACC o.s. 1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl. Zápisní

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE konané dne 2. května 2010 v Praze Pitkovická hospoda Přítomni: příznivci plemene kelpie dle prezenční listiny, celkem 10 hlasujících Jednání zahájila pí. Marcela Nováková, přivítala

Více

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz Czech Deerhound Club pořádá dne 5.9.2015 KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz CAJC, CAC ČR Uzávěrka přihlášek: 23.8.2015 Místo konání : Chlumec nad Cidlinou Rozhoduje datum poštovního

Více

STANOVY KLUBU STANOVY DKČR

STANOVY KLUBU STANOVY DKČR STANOVY KLUBU Všeobecná ustanovení 1. Dobrman klub ČR je dobrovolná, nepolitická organizace, sdružující chovatele, majitele a příznivce plemene dobrman. 2. Dobrman klub ČR je organizace s právní subjektivitou

Více

ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU

ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU Zápisní řád slouží pro řízení chovu plemene leopardí pes z Louisiany (LC). Pro členy Catahoula Club EU platí v plném rozsahu Zápisní řád ČMKU s těmito dodatky:

Více

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY Třídy: Pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě). Ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. štěňat:

Více

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI Klub saharských chrtů pořádá dne 13. 9. 2014 na zámku Častolovice klubovou výstavu se zadáváním titulu CAJC, CAC a Klubový vítěz pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI Uzávěrka přihlášek 5.9.2014 ROZHODČÍ: František

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD 1. Preambule 2. Chov a jeho řízení

ZÁPISNÍ ŘÁD 1. Preambule 2. Chov a jeho řízení ZÁPISNÍ ŘÁD 1. Preambule 1.1 Cílem Czech Malinois Clubu o.s.(dále jen klub) je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh

Více

8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO,

8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO, KJ ČR Kynologická organizace 1 Brno 8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO, která se uskuteční dne 25.7. 2015 v Brně Žebětíně stadion Eliot Kohoutovická 177,641 00 Brno GPS: 49 12'38.103"N,

Více

Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení

Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení 1. Cílem bonitačního řádu / dále jen řád / je stanovení jednotného postupu pro pořádání a organizování bonitací a jednotného výkladu

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

Požadavky na klubový software

Požadavky na klubový software Požadavky na klubový software Klubový SW DATABÁZE Obecné požadavky: Data jsou majetkem klubu trvalá možnost data exportovat do souborů kompatibilních pro jiné databáze Propojení s klubovými www stránkami,

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Název : Myslivecké sdružení Chotyně-o.s. Sídlo : Chotyně Grabštejn 10,PSČ 46334 Hrádek nad Nisou IČ : 70 93 04 57 Čl. 1 Základní ustanovení l. Myslivecké sdružení

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00 STANOVY SVAZU UČITELU TANCE PRAHA, občanské sdružení 1 Název - sídlo - obvody činnosti Název organizace : Právní forma: Používaná zkratka: Sídlo organizace: Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení

Více

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů:

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE 15. srpna 2015 pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: CAJC, CAC a Klubový vítěz KSCH 2015 uzávěrka přihlášek: 7. srpna

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Výborová schůze Klubu KRaAOP

Výborová schůze Klubu KRaAOP Výborová schůze Klubu KRaAOP Datum konání: 9.4.2012 Místo konání: Žižice Za výbor Klubu přítomni: Soňa Vágnerová Mgr. Natálie Bezvodová Eva Červená Ivo Masopust Milan Brízgala Za kontrolní komisi Klubu

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s.

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. KLM Brno Stanovy klubu Strana 1 z 5 Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. Preambule Klub leteckých modelářů Brno, o.s. (dále jen KLM Brno) je dobrovolné zájmové občanské sdružení leteckých modelářů

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

STANOVY. Klubu chovatelů Collií a Sheltií

STANOVY. Klubu chovatelů Collií a Sheltií STANOVY Klubu chovatelů Collií a Sheltií STANOVY Klubu chovatelů Collií a Sheltií Preambule Posláním a cílem Klubu chovatelů Collií a Sheltií (dále jen Klub ) je prostřednictvím ryze zájmové a veřejně

Více

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS STANOVY SVAZU VODÁKŮ MORAVY A SLEZSKA HLAVA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Svaz vodáků Moravy a Slezska (dále jen SVMS) je dobrovolným sdružením samostatných klubů. Vzniká ve smyslu zákona o

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Článek 1 Založení klubu Článek 2 Právní postavení klubu Článek 3 Název a sídlo klubu

STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Článek 1 Založení klubu Článek 2 Právní postavení klubu Článek 3 Název a sídlo klubu STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Zakladatelé prohlašují, že posláním a cílem klubu Border Collie Club Czech Republic (dále jen klub ) je prostřednictvím ryze zájmové a veřejně prospěšné činnosti zejména:

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Propozice klubové výstavy pražských krysaříků. Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů

Propozice klubové výstavy pražských krysaříků. Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů Propozice klubové výstavy pražských krysaříků Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů CAJC, CAC, res,. CAC, BOB (Best of Breed), BOS ( Best of Opposite Sexe), BOJ

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s STANOVY Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s Článek 1 NÁZEV, SÍDLO, IČO SPOLKU Název spolku zní: Zámecký Golf Club Kravaře z.s. Sídlem zapsaného spolku je: Mlýnská 3377/23a, 747 21 Kravaře IČ: 65888855 Článek

Více

Stanovy občanského sdružení DebRA ČR

Stanovy občanského sdružení DebRA ČR Stanovy občanského sdružení DebRA ČR I. Název, sídlo, působnost 1. Název občanského sdružení: DebRA ČR 2. Sídlo: Kožní oddělení I. dětské interní kliniky FN Brno, Černopolní 9, 625 00 Brno 3. Působnost:

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í schválené ustavující Valnou hromadou dne

Více

Stanovy neziskové organizace DebRA ČR

Stanovy neziskové organizace DebRA ČR Stanovy neziskové organizace DebRA ČR I. Název, sídlo, působnost 1. Název občanského sdružení: DebRA ČR 2. Sídlo: Dětské kožní oddělení FN Brno, Černopolní 9, 615 00 Brno 3. Působnost: celé území České

Více

5.1. Sdružování majitelů a příznivců motocyklů Gold Wing /dále jen GW/.

5.1. Sdružování majitelů a příznivců motocyklů Gold Wing /dále jen GW/. Článek 1 Preambule 1.1 Gold Wing Club Czech Republic / dále jen GWCCZ/ je dobrovolný sportovní klub řidičů motocyklů GOLD WING. Působí na území České republiky. Článek 2 Sídlo GWCCZ 2.1 Sídlem GWCCZ je

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Šaldorfské sklepy z.s. (dále jen spolek). 2) Sídlem spolku je adresa Nový Šaldorf č. ev. 104,

Více

Speciální výstavu chrtů

Speciální výstavu chrtů Czech Deerhound Club pořádá dne 1.6.2013 Speciální výstavu chrtů se zadáváním titulů Vítěz Speciální výstavy, CAC, CAJC Uzávěrka přihlášek: 1. uzávěrka 15.4.2013 2. uzávěrka 1.5.2013 Místo konání : Náměšť

Více

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec)

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Úplné znění, platné a účinné od 17. října 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

STANOVY spolku Brněnské centrum olympijských nadějí, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku Brněnské centrum olympijských nadějí, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Brněnské centrum olympijských nadějí, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1. BRNĚNSKÉ CENTRUM OLYMPIJSKÝCH NADĚJÍ, z.s. se zřizuje jako spolek subjektů působících v oblasti

Více

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s.

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. I. Název a sídlo sdružení Název: Sídlo: Fan Club HCO o.s. Třída Svobody 6, 779 00 Olomouc II. Základní ustanovení 1. Fan Club HCO o.s. (dále jen sdružení)

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD F.C.I.

MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD F.C.I. MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD F.C.I. PREAMBULE 1. Mezinárodní chovatelský řád Fédération Cynologique Internationale (FCI) je závazný pro všechny členské země a smluvní partnery. Tento chovatelský řád FCI

Více

Organizační řád České námětové společnosti SČF

Organizační řád České námětové společnosti SČF Organizační řád České námětové společnosti SČF Česká námětová společnost (dále jen ČNS) je součástí Svazu českých filatelistů (dále jen SČF) a vyvíjí svoji činnost v jeho rámci na území České republiky.

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové 1. Základní ustanovení Na základě zákona o sdružování občanů zakládáme občanské sdružení s názvem Agility klub Hradec Králové (dále jen sdružení

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s.

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s. JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Společnost pro projektové řízení, o. s. PRAHA 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní údaje o společnosti 1. Název: Společnost pro projektové řízení, o. s. (dále jen

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

technická podpora a správa webových stránek:

technická podpora a správa webových stránek: 1 VÝBOR KLUBU CHOVATELŮ BICHON Á POIL FRISÉ Sdělení: Na základě jednání výroční členské schůze ze dne 4. 10. 2009, která uložila ustanovit zvoleným členům výboru rozvržení do jednotlivých funkcí, se 23.

Více

33. K L U B O V É S E T K Á N Í

33. K L U B O V É S E T K Á N Í 33. K L U B O V É S E T K Á N Í Moravskoslezského klubu chovatelů a přátel leonbergerů které se koná 10. 12. září 2010 v Zubří u Nového Města na Moravě Program: Pátek 10.9. - od 14 00 příjezd na setkání

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s.

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. (dále jen Spolek

Více

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM:

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM: KLUB FARAONSKÝCH PSŮ pořádá Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) v jezdeckém klubu Vasury - Kolesa (Kladruby nad Labem) GPS souřadnice: 50 5'19.939"N 15 28'36.064"E PROGRAM: Sobota

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5 PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC I. Základní ustanovení Článek 1. 1.1. Přestupní řád českého svazu cyklistiky (dále jen ČSC) stanovuje podmínky za nichž se uskutečňují změny oddílové či klubové (dále jen klubové) příslušnosti

Více

Stanovy MAS Krajina srdce

Stanovy MAS Krajina srdce Stanovy MAS Krajina srdce Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a povaha spolku MAS Krajina srdce, z. s. (dále též jen spolek ) je právnickou osobou registrovanou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Také se můţete přihlásit on-line na http://www.dogoffice.cz/

Také se můţete přihlásit on-line na http://www.dogoffice.cz/ ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ VE SPOLUPRÁCI MS HUMPLOLEC ORLÍK ZA PODPORY FIRMY ANKA CZ A RODINNÉHO PIVOVARU BERNARD pořádají a srdečně Vás zvou na prestiţní Speciální

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) Place Albert 1er, 13, B 6530 Thuin (Belgique), tel : +32.71.59.12.38, fax : +32.71.59.22.29, http://www.fci.be PREAMBULE MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD F.C.I.

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Mimochodem STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 2) Sídlo sdružení je na adrese: Jaroslava Haška 646, 584 01 Ledeč

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Název: Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR Sídlo: Dlouhomilov 6, 789 76 Dlouhomilov Logo: sdružení používá logo,

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více