SHIH-TZU KLUB EVROPA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SHIH-TZU KLUB EVROPA"

Transkript

1 SHIH-TZU KLUB EVROPA Obsah : Stanovy Standard SHIH-TZU Zápisní řád Kárný řád

2 STANOVY S H I H - T Z U KLUBU E V R OPA ****************************************************** Chovatelský klub psů tibetského plemene S H I H - T Z U (dále jen klub) je dobrovolná zájmová společensky a politicky nezávislá organizace, která sdružuje chovatele vyhraněných odborných zájmů, majitele a přátele tohoto plemene. I. Název a obvod činnosti organizace Název organizace: Působnost: S H I H - T Z U klub E V R O P A,sídlo: Paskov působnost činnosti se vztahuje na území Čech a Moravy II. Vznik, právní postavení, hlavní úkoly a zánik klubu Klub SHIH-TZU vznikl rozhodnutím zakládající členské schůze na samostatný chovatelský klub. Dle zákona o sdružování občanů je klub SHIH-TZU EVROPA registrován dnem a přeregistrován dnem , , č.j. VSC/ R u MV ČR. Klub má úplnou právní subjektivitu, může samostatně nabývat práv a zavazovat se. Pracuje a hospodaří podle vlastního plánu činnosti a rozpočtu. Klub se ve své činnosti zaměřuje na péči, zdokonalování a rozvoj plemene psů v klubu sdružených, na organizování a zabezpečování cílevědomé plemenitby, na zvyšování úrovně chovu plemen, a to jak z hlediska exteriéru, tak i povahových vlastností. Ve své zcela samostatné činnosti se řídí pravidly FCI a nese plnou garanci za úroveň plemene psů v klubu sdruženého. Za tím účelem zejména : zlepšuje plemenné hodnoty psů na základě nejnovějších poznatků genetiky - stará se o odbornou výchovu a vzdělání chovatelů, poradců chovu - pořádá speciální, klubové výstavy psů svého plemene podle směrnic FCI - kontroluje vrhy štěňat, ustájení, výživu a péči o psy vytváří základní předpoklady pro zdravou populaci psů Prodej překupníkům štěňat je zakázán a znamená vyloučení z klubu! Klub zanikne usnesením členské schůze 3/4 všech členů klubu nebo organizační změnou uspořádání. 1) Členství v klubu je dobrovolné. III. Základní ustanovení o členství, právech a povinnostech členů, jejich přijímání a o zániku členství 2) Členem klubu se může stát občan starší 18 let, mladší zájemce pouze se souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce, který souhlasí se stanovami klubu, chovatelským, zápisním a kárným řádem. 3) Členství vzniká na základě přihlášky žadatele, zaplacení členského poplatku a rozhodnutím výboru.

3 Práva člena klubu: - Zúčastňovat se schůzí. - Volit a být volen do všech orgánů klubu, kromě členů mladších 18 let. - Do výboru může být volen pouze člen, který má ve vlastnictví příslušné plemeno a odchovy zapisuje prostřednictvím shih-tzu klubu Evropa. - Podílet se na práci klubu svými připomínkami, návrhy, kritikou. - Hlásit se k účasti na školeních a dalších akcích klubu. - Podávat návrhy na zařazení do kursů pro rozhodčí exteriéru, poradce chovu. - Obdržet zdarma klubový zpravodaj. - Podávat stížnosti příslušnému orgánu klubu. - Používat všech výhod poskytovaných klubem, pokud člen plní podmínky, které jsou pro udělení těchto výhod stanoveny. - Požadovat na schůzích předkládání zpráv o činnosti a hospodaření klubu. - Požadovat plemennou dokumentaci. - Odvolat se k členské schůzi proti svému vyloučení. Povinnosti člena klubu: - Dodržovat stanovy, chovatelský, zápisní a kárný řád klubu. - Platit členské příspěvky ve stanovené výši a lhůtě tj. do běžného roku. Při nedodržení lhůty je považován za nového člena. Členové, kteří vstoupí do klubu v průběhu roku, platí nezkrácené příspěvky. - Dbát ve všem svém konání a jednání oprávněných zájmů klubu. - Dodržovat zákon na ochranu a týrání zvířat. - Dodržovat etické zásady chovatelství. - Změny související s členstvím v klubu oznámit nejpozději do 30 dní jednateli klubu. Zánik členství v klubu: - Výmazem z evidence klubu při neplacení členských příspěvků na daný rok. - Vzdáním se členství písemným oznámením předsedovi nebo jednateli klubu. - Úmrtím. - Vyloučením člena z klubu na základě kárného řízení kárné a revizní komise z rozhodnutí výboru, a to 2/3 většinou přítomných. - Člen musí dostat vyrozumění od kárné a revizní komise o zahájení kárného řízení, o výsledku kárného řízení, s možností odvolání. IV. Ustanovení o složení, pravomoci a způsobu usnášení vrcholného orgánu Všechny řídící orgány klubu jsou voleny většinou přítomných řádných členů klubu na členské schůzi. Orgány klubu jsou: a) členská schůze b) výbor c) revizní a kárná komise Členská schůze klubu: Je nejvyšším orgánem klubu a rozhoduje o všech zásadních otázkách činnosti a hospodaření klubu a zejména: - Projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření klubu. - Schvaluje stanovy, chovatelský, zápisní a kárný řád klubu a předpisy na ně navazující. - Schvaluje plán činnosti pro příští období a způsoby jejich zajištění. - Projednává činnost výboru klubu a schvaluje jeho návrhy. - Schází se 1x do roka a je svolávána písemně 21 dní před datem konání. V případě nutnosti je svolána mimořádná členská schůze nejpozději 7 dní před datem konání. - Členská schůze se bude konat v první polovině roku, kde schválí program akcí pro příští kalendářní rok. - Usnesení členské schůze se přijímá většinou přítomných členů klubu a je závazné pro všechny orgány klubu, jakož i pro všechny jeho členy.

4 - V rámci operativního jednání je možno hlasovat i písemnou formou. - Schvaluje výši členských příspěvků pro příští období. Výroční členská schůze klubu: - Je svolávána 1x za dva roky. - Volí max. 5 ti členný výbor klubu a 2-3 náhradníky pro příští funkční období, přičemž o počtech volených členů rozhoduje celkový počet členů klubu, kteří se účastní členské schůze. - Stanoví zásadní úkoly pro činnost klubu pro příští období. Svá rozhodnutí odsouhlasuje: a) U volby výboru klubu tajnou volbou dle navržené případně pozměněné, doplněné kandidátky z pléna. b) event. změnách stanov, chovatelského, zápisního a kárného řádu, případně jiných na ně navazujících předpisů. Výbor klubu: Výbor klubu je statutárním zástupcem klubu. Navenek jeho jménem jednají předseda, jednatel, případně jiný písemně předsedou pověřený člen výboru klubu. Mezi členskými schůzemi je nejvyšším řídícím orgánem klubu a za tím účelem: - Schází se 1x za 4 měsíce (tj. 3x v roce). Neodkladné záležitosti může vyřídit předseda, jednatel, popřípadě jiný písemně presidentem pověřený člen výboru klubu, což musí být následně předloženo k projednání na příští výborové schůzi. - Svolává členskou nebo výroční členskou schůzi a stanoví její program. - V případě nutného jednání a hlasování členské základny toto výbor klubu provede písemně. - Ve spolupráci s ostatními kluby SHIH-TZU projednává rozhodčí pro výstavy. - Zajišťuje plnění usnesení členské nebo výroční členské schůze. - Předkládá členské, výroční členské schůzi zprávu o své činnosti. - Sestavuje plán činnosti. - Vede účetní evidenci. - Jmenuje poradní orgány výboru klubu: - výstavní komisi - kárnou a revizní komisi v počtu 3 členů - Provádí výběr vhodných kandidátů na funkci rozhodčího exteriéru psů plemene v klubu zařazeného. - Ve spolupráci s organizátory výstav navrhuje na tyto akce rozhodčí s příslušnou aprobací. - Vydává klubový časopis určený pro vnitřní potřebu klubu. - Registruje a na nejbližší výborové schůzi ve spolupráci s revizní a kárnou komisí řeší případné stížnosti. - V případě nerozhodného hlasování předseda klubu má právo veta. Hlavní poradce chovu: - Je členem výboru. - Volí pomocné poradce chovu regionů, řídí jejich práci a zabezpečuje jejich odborný růst. - Zpracovává klubovou plemennou knihu chovných jedinců a ta je součástí klubového zpravodaje. - Za svou činnost odpovídá výboru klubu. Klubové výstavy : 1. Klub pořádá 1x ročně klubovou výstavu se zadáním titulu Klubový vítěz (včetně standardních titulů), 1x ročně klubovou výstavu bez zadání titulu Klubový vítěz jen se zadáním standardních titulů a Spesiální výstavu 1x za 3 roky. 2. Na klubových výstavách jsou zadávány tituly : klubový vítěz fena, klubový vítěz pes,klubový vítěz mladý pes a klubový vítěz mladá fena.tyto tituly jsou dostupné jen členům Shih-tzu klubu Evropa. - Pro uplatnění práva na zadání titulu Klubový vítěz,musí být vystavovatel členem klubu minimálně 3 měsíce před termínem konání klubové výstavy.

5 V. Ustanovení o finančním hospodaření klubu Klub hospodaří s vlastním majetkem nebo majetkem svěřeným mu do trvalého či dočasného užívání. Finanční zdroje klubu: a) členské příspěvky, účelové příspěvky poplatky b) výnosy z vlastní hospodářské činnosti c) dary a event. další finanční zdroje Klub hospodaří podle rozpočtu, který je schvalován členskou schůzí klubu. Klub může zřizovat hospodářská zařízení podle právních předpisů. Za účelné hospodaření s finančními a jinými prostředky odpovídá pokladník a výbor klubu. VI. Ustanovení o zániku klubu a jak bude při zániku naloženo s majetkem klubu Zanikne-li klub z některých důvodů uvedených v odst. II. rozhodne členská schůze o tom, jak bude naloženo s majetkem SHIH-TZU klubu EVROPA. VII. Ustanovení platnosti stanov klubu Stanovy SHIH-TZU klubu EVROPA vstupují v platnost schválením členskou schůzí dnem a zaregistrováním klubu u orgánů ministerstva vnitra.

6 S T A N D A R T S H I H - T Z U číslo 208 c 1) Celkový vzhled - statný, bohatě osrstěný pes se zřetelně arogantním chováním a hlavou jako chryzantéma. 2) Charakteristika - inteligentní, aktivní a ostražitý. 3) Temperament - přátelský a nezávislý. 4) Hlava a lebka - hlava široká, kulatá, široká mezi očima, při zatřesení hlavy srst bohatě přepadává přes oči: - bohatý vous a knír, chlupy, které rostou na nose vytvářejí zřetelně tzv. chryzantémový dojem - tlama dostatečně široká, čtvercová, krátká, ne zvrásněná, plochá, osrstěná - nos černý, ale tmavě játrově zbarven u játrových jedinců nebo jedinců s játrovými znaky, délka asi 2,54 cm od špičky nosu po konec stopu Nos rovný nebo špička lehce zdvižená nahoru. Vrch nosní kůže by měl být v rovině nebo lehce pod dolní hranicí očních víček. Široké otevřené nozdry. Nos směřující dolů je krajně nežádoucí tak, jako sevřené nozdry. Pigmentace hmoty, pokud možno neporušena. 5) Oči - velké, hluboké, kulaté, umístěné co nejvíce od sebe a ne vypouklé, přívětivý výraz. U játrových jedinců nebo jedinců s játrovými znaky je povoleno světlejší zbarvení očí. Nesmí být viditelné bělmo. 6) Uši - velké, dlouhé závěsy, neseny splývavě dolů, nasazeny lehce pod vrcholem lebky, jsou tak bohatě osrstěné, že se zdá, že splývají se srstí na krku. 7) Tlama - široká, lehký předkus nebo klešťový skus, pysky v rovině. 8) Krk - dobře proporcionální s pěkným obloukem, musí být dostatečně dlouhý, aby držel nebo zajistil nosné držení hlavy. 9) Přední běhy - lopatky posazené dost dozadu. Nohy krátké, svalnaté s pevnými kostmi co možná nejrovnější, konzistentní natolik, aby udržely široký hrudník. 10) Tělo - kohoutková výška menší než vzdálenost mezi kohoutkem a kořenem ocasu, pevné, hrudník široký a hluboký, ramena pevná, záď rovná. 11) Zadní běhy - krátké a svalnaté s dobrými kostmi, při pohledu zezadu rovné, stehna dobře zaklenutá a svalnatá. Vzhledem k bohatému osrstění vypadají zadní končetiny mohutně. 12) Tlapky - kulaté pevné a s drobnými polštářky, s tím že jsou bohatě osrstěné, vypadají velké. 13) Ocas - s bohatým chocholem, nesený vesele přes záď, vysoko nasazen, výška nesení ocasu má být zhruba v rovině s hlavou, aby dala vyvážený výraz zvířete. 14) Krok - arogantní, hladký, přední běhy jdou hodně dopředu, silný pohyb zádi, při pohybu jsou zezadu vidět celé polštářky. 15) Srst - dlouhá, hustá, nikoliv kadeřavá, s hustou podsadou, mírné zvlnění je povoleno, srst na hlavě se doporučuje vyvazovat. 16) Barvy - všechny barvy jsou povoleny, bílá lysina na čele a bílý koneček ocasu jsou vysoce žádoucí u dvoubarevných zvířat. 17) Váha - 4,5-7,30 kg. 18) Výška - kohoutková výška maximálně 26,7 cm, nejdůležitější je ovšem charakteristika typu a rasy, která v žádném případě nesmí být obětována samotné velikosti. 19) Vady - jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů se považuje za vadu a vážnost, s níž by měla být posuzována, by měla být v přesné proporci k jejímu stupni.

7 20) Poznámka - psi by měli mít dvě zjevně normální varlata, plně sestouplá. FCI - Tel Aviv Z Á P I S N Í Ř Á D Účel: 1) Cílem SHIH - TZU klubu Evropa je chov čistokrevných jedinců dle uznaného standartu FCI při zachování biologického zdraví každého jedince, charakteristických vlastností a vloh specifických pro toto plemeno. Zápisní řád SHIH - TZU klubu Evropa je základní normou pro chov plemene Shih-tzu, plně respektuje a vychází ze zápisního řádu ČMKU, Mezinárodního chovatelského řádu FCI, Řádu ochrany zvířat při chovu psů, zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči, zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy. Plemeno: 2) Plemeno ve smyslu tohoto řádu tvoří čistokrevní psi a feny Shih - tzu s platným průkazem původu, odpovídající platnému plemennému standartu FCI č. 208 c. Čistokrevný pes nebo fena je jedinec, který je zapsán do plemenné knihy uznané FCI. Chovatel, majitel, chovatelský klub: 3) Chovatelem je majitel chovné feny, jehož chovatelská stanice je registrována mezinárodně v hlavní plemenné knize ( HPK ). 4) Majitelem krycího psa je majitel chovného psa, registrovaného v HPK v rejstříku chovných jedinců. 5) Právní vztahy, vyplývající z vlastnictví psa nebo feny v poměru mezi majitelem krycího psa a chovatelem a v poměru mezi chovatelem a majitelem jeho štěňat, se řídí ustanovením občanského, nebo hospodářského zákoníku, příp. jinými obecně právními předpisy. 6) Každý chovatel i majitel krycího psa se v souladu se smyslem a cíli zájmové činnosti chovatelského klubu zavazuje, že nebude produkovat jedince bez průkazu původu u plemene Shih - tzu. 7) Chovatelský klub je oprávněn svými orgány kontrolovat a sledovat: a) zda jsou chovní jedinci v trvalém držení majitele b) v jakých podmínkách (umístění, zacházení, výživa, hygiena apod..) a v jakém zdravotním stavu se nacházejí dospělí jedinci a štěňata c) jaké podmínky má chovatel pro odchov. 8) Chovatelský klub je v odůvodněných případech oprávněn omezit dočasně, nebo trvale zakázat chov buď konkrétního jedince, nebo celé chovatelské stanice. Může chovatele vyloučit z klubu, zjistí-li nedodržení chov. povinností podle čl. 6. a 7. zápisního řádu. 9) Vrhy štěňat si bude každý chovatel zaznamenávat do knihy odchovů. Kontroly vrhu budou provádět PCHR nebo HPCH nebo veterinární lékař. V případě krycích psů bude majitel krycího psa každé krytí zaznamenávat do knihy krytí, kterou zašle 1x za rok klubové plemenné knize. 10) Pro případ spoluvlastnictví, nebo bezpodílového spoluvlastnictví manželů je nutné, aby pouze jeden ze spoluvlastníků byl zmocněn zastupování při jednání s klubovými orgány. 11) Každá změna majitele chovných jedinců se musí hlásit doporučeným dopisem, podepsaným předávajícím i přejímajícím do 1 měsíce HPCH. 12) Při převodu chovné březí feny ponesou štěňata název chovatelské stanice nového majitele feny. Novému majiteli přísluší i veškeré dispozice s odchovem. Zemře-li chovatel v době březosti své chovné feny, může se vrh zapsat buď na chovatelskou stanici zemřelého, nebo na chovatelskou stanici nového chovatele.

8 13) Pokud je plemeno zastřešeno ve více chovatelských klubech, může chovatel chovat, tj. zapisovat vrhy, pouze v jednom klubu. Členství není omezeno na jeden chovatelský klub. 14) SHIH-TZU klub Evropa poskytuje chovatelský servis i pro chovatele kteří nejsou členy některého klubu zastřešujícího plemene SHIH-TZU. Tito chovatelé musí dodržet platné podmínky tohoto Zápisního řádu. Chovní jedinci: 15) Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří splnili podmínky pro zařazení do chovu a jsou vedeni v rejstříku chovných jedinců HPK. Pro ověření identity chovných jedinců a jejich odchovů je výbor chov. klubu oprávněn nařídit krevní zkoušku. Podle výsledků zkoušky nese náklady chovatel nebo chovatelský klub. 16) Zařazení do chovu provádí chovatelský klub a do průkazu původu zaznamenává příslušné pracoviště ČMKU. Zápis chovných fen do rejstříku klubové plemenné knihy a plemenné knihy se provádí až při prvním vrhu pro zjednodušení administrativy. Na žádost chovatele je proveden zápis po splnění podmínek chovnosti (čl. 15 zápisního řádu) 17) Pro zařazení psa nebo feny do chovu musí být splněny všeobecné podmínky tohoto zápisního řádu. Zásadně se vyžaduje: a) čistokrevnost osvědčená průkazem původu b) dodržení stanovené věkové hranice (15 měsíců) c) úspěšné absolvování jedné výstav vyššího typu: klubové, speciální, národní, mezinárodní v ČR nebo v zahraničí (podmíněno členstvím nebo čekatelstvím v FCI) a to ve třídě mladých, střední, otevřené. d) absolvování bonitace s výsledkem chovný/á Pro větší informovanost HPCH o chovných jedincích je pro chovatele povinná klubová výstava nebo klubová bonitace. Jinak nebude pes/fena zařazen/a do chovu. 18) Chovatelský klub je oprávněn prověřovat chovnou způsobilost jedinců, u kterých je požádáno o prodloužení chovnosti. Posuzuje se: kondice, zdravotní stav a kvalita potomků. 19) Do chovu nesmí být zařazeni jedinci, na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí jakékoliv anatomické, nebo exteriérové vady, která je dle standartu důvodem k vyloučení z chovu, jakož i jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a kondici. 20) Z chovu se vylučují: a) chovní jedinci, z nichž prokazatelně pocházejí potomci s hrubými dědičnými vadami exteriéru a jinými anatomickými vadami. b) chovní jedinci, kteří dovršili horní věkovou hranici, t.z. feny starší 8mi let. Horní věková hranice 8mi let ukončení chovnosti se rozumí do konce kalendářního roku, v němž bylo dosaženo stanoveného stáří. U psů není chovnost omezena věkem (Rozhoduje zdravotní stav a kondice.). 21) Veškeré souvislosti související se změnou, obnovením, prodloužením, nebo odnětím chovné způsobilosti hlásí chovatelský klub neprodleně PK ČMKU, která provede na základě písemné žádosti majitele příslušný záznam v průkazu původu. Chov, jeho řízení a druhy chovu: 22) Chovem rozumíme cílevědomou plemenitbu, která musí být v souladu s posláním stanov chovatelského klubu. 23) K plemenitbě lze použít pouze chovných jedinců (čl. 13 zápisního řádu). 24) Druhy chovu: A) řízený B) liniový Za řízení chovu je odpovědný výbor chovatelského klubu. Činnost se řídí Stanovami chov. klubu Shih - tzu Evropa.

9 V souladu s nimi ustanovuje výbor chov. klubu hlavního poradce chovu (HPCH), který je členem výboru klubu. HPCH si může jmenovat regionální poradce chovu (PCHR). A) Řízený chov: Využívá chovné jedince s minimálně třemi generacemi předků, zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI. Chovatel si sám navrhne krycího psa, nebo požádá o radu poradce chovu. Ti jsou povinni upozornit chovatele na možnost výskytu vad u potomstva při výběru nevhodných partnerů a poradit podle svého nejlepšího vědomí. B) Liniový chov: Má zásady jako chov řízený s tím, že předci a potomci na sebe liniově navazují. Upevňují se tím výborné exteriérové vlastnosti. Vzhledem k tomu, že liniová plemenitba je již přísnější forma chovu, je nutné k ní použít pouze vynikajících jedinců. Pes i fena musí mít známku výbornou. Krycí list: 25) Vystavení krycího listu se provádí na základě zaplaceného poplatku a při písemném zažádání HPCH, s přiloženou kopii o zaplacení. Majitel feny žádá o krycí list HPCH minimálně měsíc před krytím. Krycí list má omezenou platnost tři roky ode dne vydání. 26) Pro krytí v zahraničí platí stejné zásady jako pro krytí v tuzemsku s tím, že chovatel předloží fotokopii průkazu původu, případně opis ověřený zahraniční plemennou knihou, zahraničního krycího psa. Totéž platí při krytí psem z jiného klubu. 27) Krycí list je základním dokladem o schváleném a uskutečněném krytí a tvoří společně s přihláškou k zápisu štěňat základní dokumentaci. Krycí list obsahuje základní údaje o chovných partnerech, adresy, podpisy jejich majitelů a data krytí. Krycí list vystavuje HPCH. Vyplňuje se i v případě, kdy pes i fena patří témuž majiteli. 28) Krycí list s přihláškou k zápisu vrhu vyplňuje majitel chovné feny. Majitel krycího psa krycí list podepisuje, doplní den krytí a úplnou adresu. Podmínky krytí se stanoví po vzájemné dohodě mezi majitelem krycího psa a majitelem chovné feny. Dohoda se uzavírá před krytím a písemnou smlouvou. Písemnou smlouvu má jak majitel krycího psa, tak i majitel chovné feny. Krytí: 29) Ke krytí ve smyslu tohoto zápisního řádu smí dojít jen mezi chovnými jedinci stejného plemene, kteří jsou v náležitém zdravotním stavu a kondici, na základě platného krycího listu. 30) Chovná fena smí mít vrh 1x za rok. 31) Počet krytí jedním psem během kalendářního roku není omezen, pokud k omezení nedojde výborem klubu v důsledku závažných vad u potomstva. 32) Krytí jedné feny dvěma psy během jednoho hárání je nepřípustné. 33) Během jednoho kalendářního dne smí pes krýt pouze jednu fenu. 34) Krytí chovné feny, pokud není ujednáno jinak, se provádí u majitele krycího psa.

10 35) Chovatel a majitel krycího psa by měli být osobně přítomni jako svědci při každém krycím aktu. Lze připustit i zastoupení svědkem. 36) V případě inseminace platí příslušná ustanovení jako při krytí přirozenou cestou. Záznam v krycím listu provede pověřený veterinář. Inseminaci hradí majitel chovné feny. 37) Změní-li se majitel chovné feny v době její březosti, je původní majitel povinen oznámit majiteli krycího psa jméno a adresu nového majitele feny. 38) Pokud byla domluvená částka uhrazena hned po krytí a fena nezabřezla, vzniká nárok na tzv. náhradní krytí - tedy jedno bezplatné krytí stejným psem. Nezabřezne-li fena ani po tomto náhradním krytí, nemůže chovatel uplatňovat vůči majiteli krycího psa žádné nároky. 39) Při přestěhování majitele krycího psa musí být změna adresy bezodkladně ohlášena HPCH a PCHR. Vrh: 40) Chovatel je povinen pečovat o svou fenu v době její březosti a kojení a rovněž o celý vrh až do doby odběru štěňátek, aby byl zaručen jejich zdárný vývin Pokud chovatel nemůže mít fenu z vážných důvodů v této době ve vlastní péči, je povinen oznámit změnu adresy umístěné feny HPCH. Souhlas k přemístění feny resp. štěňat může být odepřen, nebudou-li splněny veškeré předpoklady řádné péče a kontroly vrhu. 41) Jestliže fena-matka není po porodu k dispozici v důsledku úhynu, nebo nemoci, je za předpokladu splnění předepsaných podmínek povolen odchov kojnou fenou, nebo umělý odchov. V obou případech je třeba toto oznámit HPCH. 42) Je nepřípustný každý pokus ovlivnit růst štěňat a jejich vývoj jakýmkoliv způsobem. (Např. podáváním hormonálních a dopingových preparátů, bezdůvodné odstavení kojné feny, nedostatečná výživa a nevhodné ustájení.) 43) Předčasné přerušení kojení je přípustné jen tehdy, nařídí-li to z vážných důvodů veterinář. 44) Nezabřeznutí feny je chovatel povinen hlásit HPCH. Hlášení se podává i majiteli krycího psa. 45) Minimální věk pro odběr štěňat je 8 týdnů. Štěňata musí být v dobré zdravotní kondici, tetovaná, odčervená, eventuelně očkovaná. 46) Každý vrh musí být ohlášen formou zaslání vyplněného krycího listu a přihlášky k zápisu štěňat HPCH. Dále je třeba zaslat i potvrzení o tetování štěňat. Vše do 9-ti týdnů věku štěňat. V případě zahraničního krytí kopie originál u průkazu původu psa včetně potvrzení o jeho chovnosti. Totéž platí při krytí psem z jiného klubu. (čl. 25 zápisního řádu) 47) Chovatelský klub je oprávněn svými kontrolními orgány vrhy kontrolovat. Závady, které zjistí, musí chovatel odstranit, jinak se vystavuje následkům kárného řízení a případně nebezpečí, že vrh nebude zapsán do KPK a PK. Nezastihne-li kontrolní orgán fenu a všechna štěňata v péči chovatele, nebo na ohlášeném místě, považuje se tato skutečnost za porušení tohoto zápisního řádu. Stejné porušení představuje jednání chovatele, který neumožní kontrolním orgánům řádnou kontrolu vrhu. Kontrola vrhu se provádí na náklad chovatele, přičemž PCHR, HPCH má nárok na úhradu výloh stanovených předpisy o úhradě cestovních výdajů. Kontrola vrhu se může provádět od 7 týdnů věku štěňat. Kontrolu vrhu smí provádět HPCH nebo veterinární lékař. 48) Kontrolou vrhu nepřebírá chovatelský klub odpovědnost chovatele ve smyslu čl. 5 tohoto řádu. Chovatel je povinen při prodeji štěňat v písemné dohodě o prodeji a o koupi upozornit kupujícího na všechny jemu známé nedostatky, které snižují hodnotu štěněte. 49) Prodej štěňat provádí a štěně novému majiteli předává výhradně chovatel. Při prodeji musí být vyhotovena písemná dohoda. Komisní prodej štěňat i prodej štěňat překupníkům se psy je nepřípustný. V rámci chovatelské etiky by každé štěně měl chovatel předat novému majiteli osobně, a pokud je to možné, zajímat se o další osud zvířete.

11 Dovoz: 50) Importovaní jedinci: a) Majitel importovaného štěněte se musí řídit zápisním řádem klubu SHIH - TZU klub EVROPA. (článek č. 15) b) Držitel (má ve své péči jedince na dobu určitou) - musí být prokázáno písemně a doloženo smlouvou o držitelství. Kopii průkazu původu odeslat do 10 dnů po dovozu jedince HPCH a PK ČMKU č. 1. c) Majitel importovaného dospělého jedince se musí řídit zápisním řádem klubu SHIH - TZU klub EVROPA. (článek č. 15) d) Spoluvlastnictví, je - li chovný jedinec ve spoluvlastnictví více občanů z různých zemí, musí splňovat podmínky pro zařazení do chovu všech zemí spolumajitelů. Nejedná se v tomto případě o zahraniční krytí. Bonitace: 51) Dle usnesení 5. valné hromady ČMKU ze dne o jednotných podmínkách zařazování jedinců do chovu v jednotlivých klubech je bonitace přístupná i nečlenům klubu.bonitace se může zúčastnit pes/fena od věku 12 měsíců. 52) Bonitace bude prováděna 4x do roka. 53) Složení bonitační komise: rozhodčí exteriéru pro plemeno SHIH TZU 2 členové klubu (pověření HPCH) Plemenná kniha - PK Klubová plemenná kniha - KPK : 54) Plemenná kniha - PK zapisuje pro klub. evidenci a pro potřeby plemenitby do plemenné knihy : a) Odchovy čistokrevných rodičů, pokud byly splněny příslušné podmínky chovatelského řádu. b) Dovezené čistokrevné psy a feny s průkazem původu vystaveným zahraniční kynologickou organizací, která je členem FCI, nebo je jí uznávána. c) Přímé dovozy ze země, kde nejsou vedeny plemenné knihy. d) Jedince a jejich odchovy z evidovaného chovu, pro které je veden samostatný rejstřík (příslušná dokumentace je označena zkratkou REG před eviden. číslem) 55) Součástí plemenné knihy a klubové plemenné knihy jsou : a) rejstříky chovatelských stanic vedené podle chráněných názvů chovatelských stanic a jmen chovatelů. b) Rejstřík dovezených jedinců. c) Rejstřík chovných jedinců. 56) Za vedení Klubové plemenné knihy odpovídá HPCH. Chovatelská stanice: 57) Chovatel musí požádat o mezinárodně chráněný název chovatelské stanice ČMKU, Jankovcova 53, Praha 7, , jakmile jeho fena splnila podmínky pro zařazení do rejstříku chovných fen KPK a PK, jakmile se rozhodl chovat v souladu se Zápisním řádem klubu. Ve prospěch každého chovatele může být chráněn jen jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet chovaných plemen a fen. 58) Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká registrací jejího názvu u ČMKU. Chráněný název chov. stanice má trvalý charakter a nelze jej změnit. 59) O registraci chráněného názvu chovatelské stanice vydává ČMKU chovateli písemné osvědčení.

12 60) Každý chovatel, jemuž byl přiznán chráněný název chov. stanice, přejímá povinnost zachovávat ustanovení Zápisního řádu klubu včetně doplňujících ustanovení zápisního řádu. 61) Majitelem chovatelské stanice může být pouze právně způsobilá fyzická osoba. 62) Ochranu názvu chovatelské stanice v národním a mezinárodním rejstříku FCI upravují zvláštní předpisy. ČMKU dbá o to, aby jednotlivé chráněné názvy chov. stanic byly od sebe zřetelně odlišeny, aby nemohlo dojít k záměně. 63) Žádost se předkládá písemně a obsahuje návrh 6-ti vhodných názvů v rozsahu 3 slov včetně předložky. 64) Převod chráněného názvu chovatelské stanice je možný, pokud chovatel se vzdává chovatelské činnosti. Převod se provede ke společné žádosti převodce a nabyvatele. Nabyvatel tím přebírá povinnosti a závazky převodce. 65) V případě změny jména, bydliště vlastníka, nebo změna vlastníka chovatelské stanice musí být tato ohlášena ČMKU a Shih-tzu klubu Evropa neprodleně. 66) Registrace chovatelské stanice zaniká: - po 10-ti letech od posledního zápisu - písemným prohlášením vlastníka o zrušení chovatelské stanice - odnětím chráněného názvu chov. stanice na základě kárného opatření - úmrtím majitele, pokud chov. stanice nepřešla na základě pozůstalostního řízení na dědice, který chce v chovu pokračovat. Rejstřík chovných jedinců: 67) Zařazení do rejstříku chovných jedinců provádí KPK a PK. Zaevidováni jsou psi a feny, kteří byli zařazeni do chovu na základě splněných chovných podmínek stanovených Shih-tzu klubem Evropa. (zápisní řád bod 14 a 15). 68) Způsobilost k chovu se pro zápis do rejstříku chovných jedinců dokládá průkazem původu, opatřeným záznamem o způsobilosti k chovu, provedeným klubem. Zařazení do chovu vyznačuje KPK v příslušné rubrice průkazu původu psa, která slouží k případným záznamům o prodloužení, nebo zrušení chovnosti. Podmínky pro zápis do Plemenné knihy a Klubové plemenné knihy: 69) Do KPK a PK mohou být zapsáni pouze jedinci prokazatelně pocházející z rodičů stejného plemene zapsaných v plemenné knize ČMKU, nebo v jiných FCI uznávaných zahraničních plemenných knihách 70) Štěňata se zásadně zapisují v zemi trvalého bydliště chovatele. Podkladem pro zápis vrhu do plemenné knihy je přihláška k zápisu štěňat, krycí list a potvrzení o tetování. U fen, které mají první vrh je nutno zaslat i originál průkazu původu včetně výstavních posudků dokladující způsobilost k chovu. U psů, kteří kryjí poprvé zaslat kopii rodokmenu 2x. (čl. 15 zápisního řádu) Příslušné doklady je nutné zaslat HPCH klubu do 9-ti týdnů věku štěňat. Nedodržením termínu bude chovatel vystaven riziku, že ČMKU nevydá štěňatům průkazy původu. 71) Importovaní jedinci jsou zapsáni, pokud jsou jejich průkazy původu vystaveny plemennou knihou uznávanou FCI. Průkazy původu, které nejsou psány latinkou, je nutno doložit ověřeným překladem. Splňuje-li importovaný jedinec výše uvedené požadavky, je mu přiděleno příslušné č. zápisu. 72) Do registru, který je součástí PK, mohou být zapsáni jedinci importovaní ze zemí, jejichž plemennou knihu FCI neuznává. Zápis je vázán na souhlas chovatelského klubu.

13 Přihláška k zápisu štěňat: 73) Podkladem pro zápis domácích odchovů do PK a KPK je přihláška k zápisu štěňat. O zápis štěňat mohou zažádat chovatelé, kterým byl přiznán chráněný název chovatelské stanice. Fotokopii chovatelské stanice je nutné při prvním vrhu zaslat HPCH s přihláškou štěňat. 74) Přihláška k zápisu štěňat (formulář krycí list + přihláška k zápisu štěňat) musí být odeslána nejpozději do 9-ti týdnů po narození štěňat na předepsaném tiskopise ve trojím vyhotovení. Musí být pravdivě, čitelně (strojopisem, nebo hůlkovým písmem) vyplněna a podepsána majitelem chov. Stanice,HPCH nebo PCHR nebo veterinárním lékařem. Dále musí být uveden datum nahlášení vrhu HPCH (7 dní po vrhu). 75) V případě zahraničního krytí je chovatel povinen doložit přihlášku k zápisu štěňat ověřeným opisem, nebo fotokopií průkazu původu zahraničního psa se záznamem o způsobilosti k chovu, získaných titulech apod.. 76) Vrh se musí k zápisu přihlásit celý a najednou, dodatečné hlášení jednotlivých štěňat není přípustné. 77) Jména štěňat pocházející z jednoho vrhu, musí začínat stejným počátečním písmenem. Jméno musí být voleno tak, aby jednotlivá jména byla od sebe zřetelně odlišena a nemohlo dojít k jejich případné záměně. 78) První vrh v každé chov. stanici nese označení písmene A, přičemž další vrhy se řídí abecedním sledem. Písmena s háčkem, Q a X lze vynechat. Chová-li chovatel více plemen, platí uvedené pravidla pro každé plemeno zvlášť. Po vyčerpání celé abecední řady začíná pojmenování znovu od písmene A. Jména štěňat se však nesmí opakovat. 79) Do PK a KPK nesmějí být zapsány: a) odchovy chovatelů, kterým byla dočasně, nebo trvale pozastavena chovatelská činnost. b) odchovy chovatelů, kterým byl odňat chráněný název chov. stanice. c) odchovy, u nichž nebyly splněny podmínky Chovatelského řádu Shih-tzu klubu Evropa. 80) Každé uvedení vědomě nepravdivých údajů v zápisovém řízení, nebo zamlčení skutečností, rozhodných pro zápisové řízení je hrubým chovatelským přestupkem. Má za následek zrušení příslušných zápisů do KPK a PK. Průkaz původu psa / feny: 81) Průkaz původu psa / feny musí být vystaven na formuláři uznaném FCI a označeném znakem FCI a ČMKU. 82) Průkaz původu psa / feny vystavuje příslušná plemenná kniha ČMKU na základě příslušných dokumentů (čl. 68 zápisního řádu). 83) Průkaz původu psa / feny obsahuje následující identifikační údaje: - název plemene a druh chovu - jméno a název chovatelské stanice - pohlaví- barva a typ srsti (případně znaky) - datum narození - číslo zápisu, tetovací číslo - jméno a adresa chovatele - jméno a adresa majitele - předky nejméně do III. generace - datum vystavení - podpis zaměstnance příslušné PK ČMKU, který PP vystavil

14 Příloha průkazu původu: Může být součástí průkazu původu, nebo ji může tvořit zvláštní formulář. Do přílohy jsou zapisovány výsledky výstav, zkoušek, bonitací, soutěží apod.. Tvoří-li přílohu samostatný formulář, musí obsahovat základní identifikační údaje psa / feny včetně tetovacího čísla. 84) Zápisy do průkazu původu smí provádět pouze příslušná plemenná kniha s výjimkou zápisu změn v osobě majitele (změna jména, bydliště apod..), které si majitel v příslušné rubrice průkazu původu provádí sám a stvrzuje svým podpisem. Do přílohy smí provádět zápisy ostatní oprávnění pracovníci (rozhodčí, veterinář, HPCH ). HPCH zaznamenává způsobilost k chovu. 85) Průkaz původu psa / feny musí potvrdit svým podpisem chovatel. 86) Při převodu vlastnictví ke psu / feně je nabyvatel povinen převzatý průkaz původu vlastnoručně podepsat. 87) Průkaz původu se vystavuje v jediném vyhotovení (originále). Není přenosný na jiného jedince. 88) Padělání průkazu původu, jakož i svévolné provádění změn (škrtání, mazání, doplňování záznamů a údajů) se kárně resp. trestně stíhá. Průkaz původu se v takovém případě stává neplatným a bude PK zadržen. Stejným způsobem bude stíháno jakékoliv zneužití průkazu původu uhynulého, nebo zaběhnutého jedince. 89) Pokud je průkaz původu poškozen, může příslušná plemenná kniha udělat jeho přepis a poškozený průkaz oficiálně znehodnotit. 90) Ztráta průkazu původu se musí neprodleně nahlásit PK a chovatelskému klubu Shih-tzu. PK zařídí prostřednictvím odborného tisku zveřejnění ztráty. Nebudou-li do 1 měsíce od zveřejnění podané námitky, vystaví PK duplikát průkazu původu na základě písemné žádosti majitele. V duplikátu průkazu původu se kromě evidenčních a rodokmenových dat uvedou pouze údaje, které může PK ověřit. V případě, že se původní průkaz původu označený jako ztracený dodatečně nalezne, rozhodne PK, který z průkazů původů znehodnotí. 91) Průkaz původu uhynulého psa / feny se musí zaslat s průvodním dopisem do 4 týdnů po úhynu k znehodnocení PK ČMKU. Na požádání se průkaz původu psa vrátí majiteli uhynulého jedince s poznámkou o úhynu. Zprávu nutno odeslat HPCH Shih-tzu klubu Evropa. Obdobně se postupuje v případě zaběhnutí psa / feny nejpozději za 1 rok po události. V případě, že se pes / fena po znehodnocení průkazu původu nalezne, vyhotoví PK na základě písemné žádosti majitele, předložené prostřednictvím chovatelského klubu duplikát průkazu původu. Chovatelský klub je oprávněn v případě jakékoliv pochybnosti o identitě psa / feny doporučení o vystavení duplikátu odmítnout. 92) Nový majitel štěněte má nárok na bezplatné dodání jeho průkazu původu. 93) Majitel chovného jedince, který získal nová výstavní ocenění, je povinen zaslat HPCH kopie výstavních posudků, případně certifikáty CAC, CACIB a jiných titulů k doplnění chovných záznamů, aby tato ocenění byla v PP štěňat. Dodatečné doplňování těchto nových údajů do PP štěňat nelze provádět. Tituly a ocenění na výstavách se zapisují do PP v plném znění: - s uvedením dne - měsíce a roku, v němž byly zadány - podpis posuzovatele. - místo konání a typ výstavy

15 Poplatky: 94) Poplatky ČMKU jsou stanoveny za tyto plemenné dokumentace v PK: - vystavení průkazů původu: 200,- Kč + 19% DPH - přeregistrace - zařazení do chovu: 180,- Kč + 19% DPH - zápis dovozu jedince: 200,- Kč + 19% DPH - kniha krytí a odchovů: 10,- Kč + 19% DPH 95) Poplatky klubu: - členský poplatek na kalendářní rok: 400,- Kč - rodinný příslušník: 200,- Kč - invalidní a starobní důchodce: 200,- Kč - zápisné-platí nový člen: 100,- Kč - vystavení krycího listu: člen 200,- Kč nečlen 400,- Kč - bonitace: člen SHIH - TZU klubu EVROPA 300,- Kč ostatní 600,- Kč individuální (jen při výstavách ČMKU) 1 500,- Kč - chovatelský servis pro nečleny 1000,-Kč manipulační poplatek - inzerce ve zpravodaji: člen klubu-a5 100,- Kč nečlen-a5 200,- Kč - inzerce podnikatelská-a ,- Kč - inzerce chovatelské stanice na internetu, pouze se souhlasem majitele chovatelské stanice a je bezplatná - inzerce na internetu pro nečlena-1 měsíc 200,- Kč Zkratky: PK - plemenná kniha KPK - klubová plemenná kniha HPCH - hlavní poradce chovu PCHR - poradce chovu regionu KL - krycí list PP - průkaz původu Závěrečné ustanovení: 96) Nedodržení ustanovení tohoto zápisního řádu může mít za následek pro chovatele odmítnutí provedení požadovaného úkonu jednak výborem klubu Shih-tzu, nebo PK ČMKU. Podle charakteru přestupku může být příčinou disciplinárního postihu chovatele výborem klubu Shih-tzu. 97) Zápisní řád byl schválen členskou schůzí SHIH - TZU klubu EVROPA dne K Á R N Ý Ř Á D Členové SHIH-TZU klubu EVROPA, kteří budou porušovat stanovy, zápisní a výstavní řád mohou být postiženi podle kárného řádu klubu. Postihy: 1) Člen klubu může být potrestán podle stupně přestupku na základě šetření revizní a kárné komise: a) písemně - vytýkajícím dopisem výboru klubu b) vyloučením z klubu a následnou informací ostatním SHIH-TZU klubům Závěrečné ustanovení: 2) Kárný řád byl schválen členskou schůzí SHIH - TZU klubu EVROPA dne

SHIH-TZU KLUB EVROPA S T A N O V Y

SHIH-TZU KLUB EVROPA S T A N O V Y SHIH-TZU KLUB EVROPA S T A N O V Y STANOVY S H I H - T Z U KLUBU E V R O P A ****************************************************** Chovatelský klub psů tibetského plemene S H I H - T Z U (dále jen klub)

Více

P O D M Í N K Y C H O V U

P O D M Í N K Y C H O V U P O D M Í N K Y C H O V U Účel a působnost 1 Tyto podmínky chovu slouží pro řízení chovu čistokrevných plemen sdružených v Moravskoslezském bulldog-mops klubu,zapsaném spolku (MSBMK,z.s.). Chovem se rozumí

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně)

CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně) CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně) I. Úvodní ustanovení 1. Chovatelský a zápisní řád klubu je základní normou pro chov plemen psů začleněných do klubu. 2. Základní chovatelskou

Více

Zápisní řád Klubu chovatelů pudlů, z.s.

Zápisní řád Klubu chovatelů pudlů, z.s. Zápisní řád Klubu chovatelů pudlů, z.s. Obecná ustanovení 1. Tento zápisní řád je normativem, který stanovuje podmínky pro doporučení zápisu štěňat narozených v rámci Klubu chovatelů pudlů, z.s. (dále

Více

Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií

Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií Preambule Tento řád vydává Klub chovatelů Collií a Sheltií podle článku 12, odst. 1 Stanov Klubu a ve smyslu Řádu ochrany zvířat při chovu psů Českomoravské

Více

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST....platný od 1/3/2006

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST....platný od 1/3/2006 CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST...platný od 1/3/2006 Cílem Klubu amerických stafordšírských teriérů je chov čistokrevných psů s průkazem původu, dle uznaného standardu FCI při zachování biologického

Více

P E K I N É Z K L U B

P E K I N É Z K L U B P E K I N É Z K L U B Z Á P I S N Í Ř Á D 1 Účel a působnost: 1. Tento řád upravuje pravidla zápisu čistokrevných psů plemene Pekinéz, jeho ustanovení jsou závazná pro všechny členy Pekinéz klubu /dále

Více

Chovatelský a zápisní řád Českomoravské kynologické unie

Chovatelský a zápisní řád Českomoravské kynologické unie Chovatelský a zápisní řád Českomoravské kynologické unie Cílem Českomoravské kynologické unie (dále jen ČMKU) je chov čistokrevných plemen psů, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD MOPS KLUBU ČR Účel a působnost

ZÁPISNÍ ŘÁD MOPS KLUBU ČR Účel a působnost ZÁPISNÍ ŘÁD MOPS KLUBU ČR Účel a působnost 1 Tento zápisní řád je základní normou pro organizaci čistokrevného chovu mopsů v Mops klubu (dále jen MK) a je v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb. a zák. č.

Více

Zápisní řád KCHMPP o.s.

Zápisní řád KCHMPP o.s. Čl. I Základní ustanovení Zápisní řád KCHMPP o.s. 1. Cílem KCHMPP o.s. je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu zastřešených v klubu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických

Více

Zápisní řád 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zápisní řád 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zápisní řád 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3. PORADCE CHOVU 4. CHOVATELSKÁ STANICE 5. CHOVATEL, MAJITEL CHOVNÉHO PSA 6. CHOVATELSKÉ TISKOPISY 7. KRYTÍ 8. VRH 9. ZÁPIS VRHU DO PLEMENNÉ KNIHY

Více

Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s.

Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s. Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s. PREAMBULE 1. Cílem klubu přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK či klub) je chov čistokrevného plemene psů s průkazem původu při zachování

Více

Chovatelský řád a zápisní řád KTD ČR, z.s.

Chovatelský řád a zápisní řád KTD ČR, z.s. Chovatelský řád a zápisní řád KTD ČR, z.s. Čl. 1 Úvodní ustanovení : 1 Tento chovatelský a zápisní řád slouží organizaci čistokrevného chovu plemene tibetská doga a vytváří předpoklady pro trvalé zvyšování

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD. Landseerklub České republiky, z.s.

ZÁPISNÍ ŘÁD. Landseerklub České republiky, z.s. ZÁPISNÍ ŘÁD Landseerklub České republiky, z.s. Článek I. - Účel a působnost 1. Chovatelský a zápisní řád je základní normou pro chov plemene landseer, vycházející z plemenného standardu FCI v plném rozsahu.

Více

Zápisní řád KCHICH Účel a působnost Chov Chovní jedinci

Zápisní řád KCHICH Účel a působnost Chov Chovní jedinci Zápisní řád KCHICH Účel a působnost 1. Cílem Klubu chovatelů italských chrtíků (dále jen KCHICH) je chov čistokrevných psů s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických

Více

Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska

Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska se sídlem: Na Dílech 807/6, Praha 4, 141 00 IČ 457 73 173, vedený i Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L4150 Chovatelský řád Cavalier

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S.

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. PREAMBULE 1. Cílem spolku s názvem Klub přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK) je chov čistokrevného plemene psů PRAŽSKÝ KRYSAŘÍK s průkazem

Více

Stanovy Klubu pinčů České republiky

Stanovy Klubu pinčů České republiky Chovatelský a zápisní řád Účel a působnost: 1. Cílem Klubu chovatelů německých, opičích a trpasličích pinčů (dále jen NP, OP, TP) je chov čistokrevných psů s průkazem původu, při zachování biologického

Více

Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha

Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha Cíl : Cílem tohoto zápisního řádu Klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů se sídlem v Praze je zajištění zdravé produkce štěňat, chovu

Více

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení 1 Zápisní řád Článek I Základní ustanovení 1. Cílem Spolku českého strakatého psa, o.s. (dále jen Spolku) je chov plemene český strakatý pes s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého

Více

Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha

Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha Cíl : Cílem tohoto zápisního řádu Klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha je zajištění zdravé produkce štěňat, chovu čistokrevných

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD CHOVATELSKÝ ŘÁD DKČR

CHOVATELSKÝ ŘÁD CHOVATELSKÝ ŘÁD DKČR CHOVATELSKÝ ŘÁD Článek l.0 - Úvodní ustanovení 1.1 Chovatelský řád slouží k řízení a usměrňování chovu plemene dobrman v ČR. 1.2 Chovatelský řád vytváří předpoklady pro rozvoj chovu dobrmanů v souladu

Více

Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů

Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů Název: Českomoravský klub chovatelů barvářů, z.s. Působnost: Česká republika Místo, adresa: Jungmannova č.25, 115 25 Praha 1 IČ: 60150581

Více

ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU

ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Účel a působnost 1. Tento zápisní a bonitační řád Samojed klubu (dále jen řád ) slouží k řízení chovu čistokrevného plemene samojed a stanoví

Více

Stanovy SHIH-TZU KLUBU ČR

Stanovy SHIH-TZU KLUBU ČR Stanovy SHIH-TZU KLUBU ČR SHIH-TZU KLUB ČR (dále jen Klub ) je sdružením občanů - chovatelů, majitelů a přátel tibetského plemene psů SHIH-TZU ve smyslu zák.č.83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném

Více

III. Chovní jedinci.

III. Chovní jedinci. CHOVATELSKÝ ŘÁD a ZÁPISOVÝ ŘÁD SPC, o.s - ( Shar-pei club, o.s. ) I. Úvodní ustanovení 1. Pro členy Shar-pei clubu je v plném rozsahu závazný chovatelský a zápisní řád ČMKU, doplněný o dodatky pro chov

Více

Chovatelský a zápisní řád Klubu chovatelů bišonků, z.s.

Chovatelský a zápisní řád Klubu chovatelů bišonků, z.s. Chovatelský a zápisní řád Klubu chovatelů bišonků, z.s. 1) Klub chovatelů bišonků, z.s. (dále jen spolek) je dobrovolný zájmový spolek, řídící se platnými předpisy FCI, ČMKU, vnitřními řády spolku pro

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. Obecné podmínky

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. Obecné podmínky ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. PREAMBULE 1. Cílem spolku s názvem Klub přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK) je chov čistokrevného plemene psů s průkazem původu FCI,

Více

Zápisní řád klubu Akita Inu Czech Club ( AICC )

Zápisní řád klubu Akita Inu Czech Club ( AICC ) Zápisní řád klubu Akita Inu Czech Club ( AICC ) 1. Tento zápisní řád Akita Inu Czech Club (dále jen řád ) slouží k řízení chovu čistokrevného plemene Akita inu s průkazem původu a stanoví podmínky pro

Více

S t a n o v y Klubu chovatelů málopočetných plemen psů ČR, o.s.

S t a n o v y Klubu chovatelů málopočetných plemen psů ČR, o.s. S t a n o v y Klubu chovatelů málopočetných plemen psů ČR, o.s. Článek I. Obecná ustanovení 1. Název: Klub chovatelů málopočetných plemen psů ČR, o.s. KCHMPP (dále jen o.s. ) 2. Sídlo: Jankovcova 53, 170

Více

OBECNÁ USTANOVENÍ ZPŮSOB ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU

OBECNÁ USTANOVENÍ ZPŮSOB ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ PODMÍNKY PRO ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU OBECNÁ USTANOVENÍ 1) Podmínky pro zařazení do chovu dané tímto předpisem KCHBC musí splňovat také

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD RETRIEVER KLUBU CZ

CHOVATELSKÝ ŘÁD RETRIEVER KLUBU CZ CHOVATELSKÝ ŘÁD RETRIEVER KLUBU CZ I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. CHOV III. CHOVNÍ JEDINCI IV. PORADCE CHOVU V. CHOVATEL, MAJITEL CHOVNÉHO PSA VI. CHOVATELSKÉ TISKOPISY VII. VÝBĚR CHOVNÝCH JEDINCŮ VIII. KRYTÍ

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ I. NÁZEV A SÍDLO KLUBU, ÚČEL A CÍLE ŘÁDU

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ I. NÁZEV A SÍDLO KLUBU, ÚČEL A CÍLE ŘÁDU CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ I. NÁZEV A SÍDLO KLUBU, ÚČEL A CÍLE ŘÁDU Chovatelský a zápisní řád (dále jen řád) Klubu chovatelů Bearded collií, z. s. (dále jen KCHBC), se sídlem

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD. 2. Tento zápisní řád je v souladu s organizačním řádem klubu registrovaným MV ČR č. VSC/1-8750/91-R.

ZÁPISNÍ ŘÁD. 2. Tento zápisní řád je v souladu s organizačním řádem klubu registrovaným MV ČR č. VSC/1-8750/91-R. ZÁPISNÍ ŘÁD 23.5.2002 schválen ÚKOZ ( č.j. 5315/02-1020) ÚČEL 1. Tento zápisní řád slouží pro řízení chovu plemene CHODSKÝ PES a vytváří předpoklady pro trvalé zvyšování úrovně chovatelské práce KLUBU

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ I.Všeobecná ustanovení 1. Chov švýcarských honičů je chovem kontrolovaným 2. Chovat lze jen prostřednictvím chovatelského klubu, který je garantem za čistotu

Více

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy:

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy: PROPOZICE KLUB LHASA APSO ČR KLUBOVÁ VÝSTAVA PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 Rozhodčí: NAĎA KLÍROVÁ (změna rozhodčího vyhrazena) Uzávěrka Meldeschluss

Více

Zápisní a bonitační řád Moravskoslezského klubu chovatelů collií a sheltií,z.s.

Zápisní a bonitační řád Moravskoslezského klubu chovatelů collií a sheltií,z.s. Zápisní a bonitační řád Moravskoslezského klubu chovatelů collií a sheltií,z.s. člena ČMKU Účel a cíle Řádu Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky a pravidla chovu a ustájení psů podle současných poţadavků

Více

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ E-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz, www: www.slovensky-cuvac.biz

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ E-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz, www: www.slovensky-cuvac.biz Středoevropská speciální výstava Slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Místo konání: Chržín 1, Stará Fara www.chrzin1.cz Se zadáváním titulů: Vítěz Středoevropské speciální výstavy SC Nejlepší pes Středoevropské

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN 11. května 2013 zámecký park Červeného hrádku u Jirkova I. uzávěrka - 29. 3. 2013

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ a SPECIÁLNÍ VÝSTAVOU

Více

Klub chovatelů špiců

Klub chovatelů špiců Klub chovatelů špiců pořádá dne 22. 10. 2014 speciální výstavu špiců při Evropské výstavě psů Místo konání: hala kynologického klubu Zetor Brno, Jedovnická ul. 7a, 628 00 Brno - Líšeň GPS souřadnice: Loc:

Více

CHOVATELSKÝ, ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU NORMATIVY 09/2011

CHOVATELSKÝ, ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU NORMATIVY 09/2011 CHOVATELSKÝ, ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU NORMATIVY 09/2011 CHOVATELSKÝ ŘÁD SAMOJED KLUBU ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Účel a působnost 1. Tento chovatelský, zápisní a bonitační řád

Více

Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015

Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Místo konání: Chržín 1, Stará Fara www.chrzin1.cz Se zadáváním titulů: Vítěz vítězka speciální výstavy SC Vítěz vítězka mladých speciální výstavy

Více

e) jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci bázliví a agresivní.

e) jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci bázliví a agresivní. Chovatelská a zápisní směrnice Českého klubu chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého Chov v rámci Českého klubu chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého (dále jen ČKCHABJ) se řídí zejména zákonem

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ I. Všeobecná ustanovení 1. Chov švýcarských honičů je chovem kontrolovaným. Kontrolovaným chovem se rozumí, že klub stanovuje podmínky chovnosti a výběr krycího

Více

STANOVY. zapsaného spolku. Klub chovatelů andulek

STANOVY. zapsaného spolku. Klub chovatelů andulek STANOVY zapsaného spolku Klub chovatelů andulek Čl. I Název, sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku: Klub chovatelů andulek, z.s. (dále jen KCHA) 2) Sídlo KCHA: Kralická 6, Praha 10, PSČ 100

Více

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky (dále jen RŘ ) stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje příslušnost ke Svazu zápasu ČR. Všichni členové SZČR,

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Sdružení chovatelů fretek (dále jen Sdružení ) Zkratka: SCHF Anglický ekvivalent: The Czech Ferret Breeders Association Sídlo: Štarnov 4, 798 52

Více

STANOVY SPOLKU Klub chovatelů bišonků, z.s.

STANOVY SPOLKU Klub chovatelů bišonků, z.s. STANOVY SPOLKU Klub chovatelů bišonků, z.s. Článek I. Obecná ustanovení 1. Název spolku: Klub chovatelů bišonků, z.s. (KCHB) 2. Sídlo spolku: Praha 3. Působnost: Česká republika 4. Zapsaný v rejstříku

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

Platnost od 14.3.2015 ZÁPISNÍ ŘÁD

Platnost od 14.3.2015 ZÁPISNÍ ŘÁD Platnost od 14.3.2015 ZÁPISNÍ ŘÁD Cílem Českomoravské kynologické unie ( dále jen ČMKU ) je chov čistokrevných plemen psů dle uznaného standardu FCI, při zachování biologického zdraví každého jedince a

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD MOPS KLUBU ČR

ZÁPISNÍ ŘÁD MOPS KLUBU ČR ZÁPISNÍ ŘÁD MOPS KLUBU ČR Účel a působnost 1 Tento zápisní řád je základní normou pro organizaci čistokrevného chovu mopsů v Mops klubu (dále jen MK) a je v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb. a zák. č.

Více

Chovatelský řád Českomoravské kynologické federace z. s.

Chovatelský řád Českomoravské kynologické federace z. s. Chovatelský řád Českomoravské kynologické federace z. s. Účel a působnost Článek I. Chovatelský řád stanoví podmínky řízeného chovu podle Mezinárodního chovatelského řádu UCI a platného standardu plemene.

Více

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU 1/ NÁZEV - SÍDLO PŮSOBNOST 1. Název klubu: KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ 2. Sídlo klubu: V SOUDCE 62, 257 51 BYSTŘICE 3. Působnost klubu: je na území České republiky. Klub

Více

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, o.s.

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, o.s. STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, o.s. ČLÁNEK 1: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Hovawart klub ČR, o.s. (dále jen klub) je nepolitické občanské sdružení majitelů, chovatelů a příznivců psů plemene hovawart, s působností

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF.

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF. ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF. I. Všeobecná ustanovení Tento zápisní řád upravuje chov našeho jediného národního plemene ohařů - českého fouska (standard uznán FCI pod č. 245). Podobně

Více

Vzhledem k výše uvedenému znovu zveřejňujeme všechny řády, tj. i ČMKU:

Vzhledem k výše uvedenému znovu zveřejňujeme všechny řády, tj. i ČMKU: Udělování titulů Vzhledem k výše uvedenému znovu zveřejňujeme všechny řády, tj. i ČMKU: Udělování titulu "KLUBOVÝ ŠAMPION Tento titul je udělován každému psovi nebo feně v majetku člena klubu a to po trojím

Více

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy:

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy: PROPOZICE KLUB LHASA APSO ČR KLUBOVÁ VÝSTAVA PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO 11. 09. 2016 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 SHIH TZU - rozhodčí: Vitaliy Belskyy/UKR LHASA APSO - rozhodčí: Vitaliy Belskyy/UKR

Více

KLUBOVÁ VÝSTAVA SHIH-TZU a TIBETAN TERRIER CAJC, CAC, BOB. hotel STEP, Malletova ul., Praha 9

KLUBOVÁ VÝSTAVA SHIH-TZU a TIBETAN TERRIER CAJC, CAC, BOB. hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 PROPOZICE KLUBOVÁ VÝSTAVA SHIH-TZU a TIBETAN TERRIER CAJC, CAC, BOB hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 Uzávěrka I. 27. 2. 2012 II. 12. 3. 2012 Rozhodčí: IUZA BERADZE, GRU (změna rozhodčího vyhrazena) Program

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD Hovawart klubu ČR, o.s.

ZÁPISNÍ ŘÁD Hovawart klubu ČR, o.s. ZPRAVODAJ RŮZNÉ ZÁPISNÍ ŘÁD Hovawart klubu ČR, o.s. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Zápisní řád (ZŘ) v souladu s posláním klubu slouží pro řízení chovu a další šlechtění psů plemene HOVAWART (Hw) v rámci platného

Více

Zápisní řád KCHHMO. Preambule

Zápisní řád KCHHMO. Preambule Zápisní řád KCHHMO Preambule Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů (nadále KCHHMO) je členským subjektem Českomoravské kynologické jednoty a spadá pod jeji plemennou knihu. KCHHMO zajišťuje chovatelský

Více

Zápisní řád 1. Všeobecně 2. Právo chovat

Zápisní řád 1. Všeobecně 2. Právo chovat Zápisní řád 1. Všeobecně 1.1. Zápisní řád Klubu chovatelů čivav a naháčů (dále jen Klub KCHČaN) má za úkol podporovat chov plemene čivava a mexický naháč dle platného standardu FCI při zachování biologického

Více

Stanovy Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK), z.s.

Stanovy Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK), z.s. Stanovy Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK), z.s. 1. NÁZEV, SÍDLO, PŮSOBNOST A CHARAKTER Klub přátel psů pražských krysaříků (dále jen Klub) je dobrovolná, nezisková, nezávislá a nepolitická zájmová

Více

Směrnice č.3/2013 - návrh Kontrola vrhu v podmínkách Pannonia Klub Česká republika. / dále jen Klub / I. Základní ustanovení

Směrnice č.3/2013 - návrh Kontrola vrhu v podmínkách Pannonia Klub Česká republika. / dále jen Klub / I. Základní ustanovení Směrnice č.3/2013 - návrh Kontrola vrhu v podmínkách Česká republika. / dále jen Klub / I. Základní ustanovení 1. V souladu se stanovami u maďarských pasteveckých plemen České republiky / dále jen Klub

Více

Stanovy Sdružení rybářů Okoun Chvalovice

Stanovy Sdružení rybářů Okoun Chvalovice Stanovy Sdružení rybářů Okoun Chvalovice Část první všeobecná ustanovení 1 Základní ustanovení 1. Sdružení rybářů Okoun Chvalovice (dále jen sdružení) je občanským sdružením podle zákona čís. 83/1990 Sb.

Více

Zápisní řád pro chov plemene aljašský malamut Alaskan Malamute klub česká republika

Zápisní řád pro chov plemene aljašský malamut Alaskan Malamute klub česká republika Zápisní řád pro chov plemene aljašský malamut Alaskan Malamute klub česká republika PREAMBULE Cílem Alaskan Malamute klubu česká republika (dále jen AMKČR) je chov čistokrevného plemene psů, aljašský malamut

Více

Klub Chovatelů jagdteriérů v Čechách z.s. Březina Břasy I

Klub Chovatelů jagdteriérů v Čechách z.s. Březina Břasy I Klub Chovatelů jagdteriérů v Čechách z.s. Březina 102 338 24 Břasy I Název a sídlo Spolku Klub chovatelů jagdterierů v Čechách, z.s. ( zkratka KCHJgdtČ ), (dále jen Spolek ) má sídlo na adrese Březina

Více

Stanovy. Hovawart klub ČR, z.s.

Stanovy. Hovawart klub ČR, z.s. Stanovy Hovawart klub ČR, z.s. ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Hovawart klub ČR, z.s. (dále jen klub) je nepolitický spolek, sdružující majitele, chovatele a příznivce psů plemene hovawart, s působností

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE R E T R I E V E R K L U B C Z. Pořádají. v neděli v areálu zámeckého parku KONOPIŠTĚ

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE R E T R I E V E R K L U B C Z. Pořádají. v neděli v areálu zámeckého parku KONOPIŠTĚ ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE R E T R I E V E R K L U B C Z Pořádají II. OBLASTNÍ VÝSTAVU RETRIEVERŮ se zadáváním vítěz třídy mladých, mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů, Oblastní vítěz Baby

Více

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Místo konání : Kynologický klub Zetor Brno, Jedovnická 7a, Brno, GPS : 49 12'56.248"N, 16 40'31.312"E Se zadáváním titulů: Vítěz středoevropské

Více

STANOVY 4. Orgány klubu Kontrolní a revizní komisi klubu volí členská schůze a je tříčlenná. Ve své činnosti je nezávislá na výboru, podléhá pouze členské schůzi klubu. Ze svého středu si volí předsedu.

Více

OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU

OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU Klub chovatelů kníračů České republiky pobočka 09 jesenická pořádá dne 20.09.2014 OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU všech velikostních a barevných rázů se zadáváním titulů Oblastní klubový vítěz, VT, ČKŠ, ČKŠ-V,

Více

R E G I S T R A Č N Í

R E G I S T R A Č N Í R E G I S T R A Č N Í Ř Á D Registrační řád Svazu zápasu České republiky (dále jen RŘ ) stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje a prokazuje příslušnost ke Svazu zápasu ČR. Všichni členové SZČR, fyzické

Více

STANOVY. Yorkshire Terrier klubu chovatelů a jeho přátel

STANOVY. Yorkshire Terrier klubu chovatelů a jeho přátel STANOVY Yorkshire Terrier klubu chovatelů a jeho přátel Článek I. Název, sídlo a působnost 1) Yorkshire Terrier klub chovatelů a jeho přátel (dále jen YTKCHaJP ) je nezávislou dobrovolnou organizací sdružující

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD LK ČR. Článek I. - Účel a působnost

ZÁPISNÍ ŘÁD LK ČR. Článek I. - Účel a působnost ZÁPISNÍ ŘÁD LK ČR Článek I. - Účel a působnost 1. Chovatelský a zápisní řád je základní normou pro chov plemene landseer, vycházející z plemenného standardu FCI v plném rozsahu. 2. Chov plemene landseer

Více

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo STANOVY Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení I. Název, působnost a sídlo 1. Egonov o.s. je dobrovolné, nezávislé, nepolitické sdružení občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Více

I. Vymezení pojmů a kompetencí

I. Vymezení pojmů a kompetencí Výstavní řád NO (SČKNO) aktuální znění I. Vymezení pojmů a kompetencí 1. Rozlišujeme: 1.1. Oblastní výstavy 1.2. Krajské výstavy (se zadáváním titulu "Krajský vítěz") 1.3. Výstavy německých ovčáků, které

Více

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ www:

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ   www: Klubová výstava se zadáváním titulů Nejlepší pes výstavy, Nejlepší fena výstavy PROPOZICE Datum konání: 2. 10. 2016 Místo konání: Brno - Líšeň, Jedovnická 7a, KK Zetor, krytá kynologická hala GPS: 49.2159092N,

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP I. Úvodní ustanovení 1. Chovatelský a zápisní řád klubu je základní normou pro chov plemen psů začleněných do klubu. 2. Základní chovatelskou normou je plemenný standard FCI v plném

Více

S T A N O V Y. Registrované pod

S T A N O V Y. Registrované pod S T A N O V Y Registrované pod Č.j.VSC/1-10621/92-R STANOVY Č l á n e k 1 Základní ustanovení 1. N á z e v : M o r a v s k o s l e z s k ý b u l l d o g - m o p s k l u b, občanské sdružení ve zkratce

Více

v sobotu 11. července 2015

v sobotu 11. července 2015 Moravskoslezský bulldog-mops klub pořádá v sobotu 11. července 2015 v oranžerii zámeckého hotelu Maxmilian zámek Loučeň, PSČ 289 37, okr. Nymburk N 50' 17.143, E 15' 01.204, www.zamekloucen.cz Klubovou

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KCHČ, z. s.

ZÁPISNÍ ŘÁD KCHČ, z. s. ZÁPISNÍ ŘÁD KCHČ, z. s. 1. Všeobecně 1.1. Zápisní řád Klubu chovatelů čivav, z. s. (dále jen Spolek) má za úkol podporovat chov plemene čivava dle platného standardu FCI při zachování biologického zdraví

Více

Stanovy. Revma Ligy v ČR, o.s.

Stanovy. Revma Ligy v ČR, o.s. Stanovy Revma Ligy v ČR, o.s. Revma Liga v Č R je občanským sdružením ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, které bylo registrováno Ministerstvem vnitra České republiky dne 15. 8. 1991 pod

Více

Finanční řád KRaAOP závazný pro všechny členy klubu, není-li v textu uvedeno jinak

Finanční řád KRaAOP závazný pro všechny členy klubu, není-li v textu uvedeno jinak I. Finanční transakce klubu Finanční řád KRaAOP závazný pro všechny členy klubu, není-li v textu uvedeno jinak Veškeré transakce, tj. příjmy a výdaje klubu jsou prováděny 1. hotovostním způsobem prostřednictví

Více

1. Pro řádný rozvoj plemene je doporučeno členství majitele, případně držitele psa v Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR (dále jen KCHL).

1. Pro řádný rozvoj plemene je doporučeno členství majitele, případně držitele psa v Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR (dále jen KCHL). 1. Pro řádný rozvoj plemene je doporučeno členství majitele, případně držitele psa v Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR (dále jen KCHL). 2. V případě členství i v jiných klubech zastřešujících chov leonbergerů

Více

Tibetan Terrier Club ČR, z.s. ZÁPISNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení. II. Plemeno, chov a jeho řízení. III. Chovatel 1/8

Tibetan Terrier Club ČR, z.s. ZÁPISNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení. II. Plemeno, chov a jeho řízení. III. Chovatel 1/8 I. Všeobecná ustanovení 1. Tento Zápisní řád TTC ČR (dále jen: Zápisní řád) slouží pro organizování chovu Tibetan Terrier Clubu ČR (dále jen: TTC ČR) a má vytvářet předpoklady pro cílevědomou plemenitbu

Více

Organizační řád SPOLKU Border Collie Club Czech Republic. I. Úvodní ustanovení

Organizační řád SPOLKU Border Collie Club Czech Republic. I. Úvodní ustanovení Organizační řád SPOLKU Border Collie Club Czech Republic I. Úvodní ustanovení 1. V souladu s platnými právními předpisy schválila členská schůze na jednání dne 11. 9. 2015 ve Svojanově, tuto změnu organizačního

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Akita inu Czech Club z.s. ( zapsaný spolek)

Akita inu Czech Club z.s. ( zapsaný spolek) Akita inu Czech Club z.s. ( zapsaný spolek) Preambule: Akita Inu Czech Club je dobrovolný, neziskový, nezávislý a nepolitický spolek chovatelů, majitelů a příznivců psů japonského národního plemene Akita

Více

Speciální výstava Bloodhound clubu CZ

Speciální výstava Bloodhound clubu CZ Speciální výstava Bloodhound clubu CZ 11.9.2016 Rekreační středisko Hálův mlýn - Lažánky 42, 664 71 Rozhodčí: p.petr Řehánek Přejímka psů: od 9.00 hodin Začátek posuzování: 10.00 hodin Nezapomeňte průkaz

Více

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Sídlo spolku: Motorfans, z.s. V. Nováka 1716/4, České Budějovice

Více

KLUB PINČŮ ČESKÉ REPUBLIKY. PROPOZICE KE SPECIÁLNÍ VÝSTAVĚ Česká Třebová ZKO Podhorka

KLUB PINČŮ ČESKÉ REPUBLIKY. PROPOZICE KE SPECIÁLNÍ VÝSTAVĚ Česká Třebová ZKO Podhorka KLUB PINČŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE KE SPECIÁLNÍ VÝSTAVĚ 18.6.2016 Česká Třebová ZKO Podhorka Uzávěrka 3.6.2016 (pátek), elektronické přihlášky do 8.6.2016 (středa) Speciální výstava s bonitací pořádaná

Více

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček Stanovy spolku Spolek rodičů - Havlíček Článek 1 Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název spolku je Spolek rodičů - Havlíček (dále jen spolek) 2. Sídlo spolku je ZŠ Litoměřice Havlíčkova

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

ŽÁDANKA O ČÍSLA ZÁPISU / O TETOVACÍ ČÍSLA

ŽÁDANKA O ČÍSLA ZÁPISU / O TETOVACÍ ČÍSLA ŽÁDANKA O ČÍSLA ZÁPISU / O TETOVACÍ ČÍSLA Plemeno: Yorkshire terrier Ráz a barva: modrá a tříslová Čísla vydává: Plemenná knih ČKS U Pergamenky 3 170 00 Praha 7 Zápisové tetovací číslo Jména štěňat (do

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ( AKHV)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ( AKHV) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ( AKHV) I. Úvodní ustanovení preambule 1. Prezidium AKHV na základě svého zmocnění Stanovami AKHV Čl.12 odst.5 bod l) a n) vydává Organizační

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více