Miroslav Šuta Chemické látky v životním prostředí a zdraví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Miroslav Šuta Chemické látky v životním prostředí a zdraví"

Transkript

1

2

3

4 Miroslav Šuta Chemické látky v životním prostředí a zdraví Ilustrace, grafická úprava a sazba: Rostislav Pospíšil Korektury: Jiří Turek Tisk: Adatisk Adamov První vydání, Brno, srpen 2008 Vydala ZO ČSOP Veronica, Panská 9, Brno Publikace byla vydána díky finanční podpoře Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu v rámci projektu Doplnění sítě environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji a její digitální verze je ke stažení na ZO ČSOP Veronica Brno 2008 ISBN

5

6 1 Úvod Negativní účinky chemických látek na lidské zdraví Toxické účinky Pozdní účinky Mutagenní účinky Karcinogenní účinky Teratogenní účinek - teratogenita Alergické účinky Příklady výskytu látek s pozdními účinky Potraviny a nápoje Pesticidy Třídy nebezpečnosti pesticidů dle WHO Příklady pesticidů a jejich skupin podle mechanismu působení Skupiny pesticidů podle odlišné chemické struktury Skupiny pesticidů podle cílových organismů Zdravotní rizika pesticidů Pesticidy narušují hormonální systém člověka Mechanismus účinků endokrinních disruptorů Výsledky laboratorních pokusů Účinky u člověka Vybrané účinky DDT na hormonální systém Potravinářská aditiva Vybrané funkce aditiv Posuzování zdravotní nezávadnosti aditiv Nežádoucí reakce na potravinářská aditiva Intolerance Alergie Geneticky modifikované organismy Kontrola používání aditiv Aditiva ve výrobcích na trhu Kontrola spotřeby aditiv Kontrola na základě nových vědeckých poznatků Plasty Polyetylen (PE) Historie Typy Vlastnosti Polyetylentereftalát (PET) Historie Vlastnosti a použití Polystyren (PS) Historie Vlastnosti Využití Polypropylen (PP) Polyvinylchlorid (PVC)

7 6.5.1 Výroba Aditiva Likvidace Požáry Restrikce a eliminace Co si pamatovat o plastech? Plastová pyramida Příklady nebezpečných průmyslových chemikálií Mycí prostředky a prací prášky Tenzidy Změkčovací látky Bělicí látky Pomocné látky Jak si vybrat prací prášek? Umývání nádobí Dioxiny Agent Orange Kontaminace a zdravotní účinky Zdroje dioxinů Benzen Toluen Polyaromatické uhlovodíky (PAU) Styren Ftaláty Charakteristika Nežádoucí účinky ftalátů Vystavení ftalátům Regulace a doporučení autorit Alternativy prosté ftalátů Shrnutí Bromované zpomalovače hoření (BFR) Použití BFR Nežádoucí účinky BFR Omezení, regulace a náhrada BFR Alkylfenoly a jejich deriváty (AP, APE) Použití Rozšíření v životním prostředí Rizika Existující kontrolní opatření Chlorované parafíny s krátkým řetězcem (SCCP) Použití Rozšíření v životním prostředí Rizika Existující kontrolní opatření Budoucnost regulace pesticidů v EU Jak dál s pesticidy? Rizika používání pesticidů Cíle strategie Navrhovaná opatření Předpokládané náklady a přínosy Co je strategii vytýkáno?

8 9 Nová chemická politika EU (REACH) a spotřebitelé Proč byl REACH zaveden? Jak REACH vypadá? Vysoce rizikové chemikálie podle REACH Co REACH přináší? Co REACH postrádá? Náhrada nebo adekvátní kontrola? Právo uživatelů a spotřebitelů na informace REACH na startu - a co dál? Stručný slovníček odborných termínů O autorovi Doporučené internetové zdroje Literatura

9 Aniž si to možná uvědomujeme, stala se chemie v nejrůznějších podobách součástí dnešního životního stylu. Kromě toho, že mnohdy zvyšuje naše pohodlí, přináší i mnoho rizik pro životní prostředí i pro lidské zdraví. Člověk uvolňuje do životního prostředí látky, které byly dlouhodobě uloženy v zemi, kde neohrožovaly jeho zdraví (např. těžké kovy, jako olovo, rtuť či kadmium). Chemici vyrobili množství látek, které se v přírodě běžně nevyskytovaly (např. DDT, PVC, PCB, freony aj.). Tyto látky mají někdy velmi zajímavé vlastnosti pro speciální využití (např. hubí hmyz, odolávají vysokým teplotám atd.), ale zároveň mohou ohrozit nejen životní prostředí, ale i zdraví nebo životy lidí, ať už přímo (jsou jedovaté), nebo tím, že mají na prostředí člověkem nepředpokládaný účinek (např. vytvářejí tzv. ozonovou díru). V současnosti jsou známy miliony různých chemických látek a každý den jsou syntetizovány další a další. Chemizace nejrůznějších odvětví průmyslu je příčinou masové kontaminace prostředí cizorodými látkami. Mezi nejzávažnější projevy vystavení člověka cizorodým látkám patří: výskyt nádorových onemocnění, množství vrozených vad, počet alergických onemocnění. Abychom mohli mít z chemických látek kolem nás co největší přínos a co nejmenší škody, musíme co nejlépe znát jejich vlastnosti a měli bychom se snažit jejich využití regulovat svým rozumem a vhodnými zákony. Publikace, kterou držíte v ruce, vznikla z popudu organizace Veronica, pro niž jsem uspořádal několik vzdělávacích seminářů a besed s veřejností o problematice chemických látek kolem nás. Účastníci seminářů projevili zájem o tištěný materiál, který v češtině postrádají a který by jim umožnil se k tématu v budoucnosti vracet. Publikace si tedy neklade za cíl poskytnout detailní informace o jednotlivých chemických látkách nebo jejich segmentech, ale snaží se poskytnout alespoň základní přehled o tom, kde a v jakých podobách se kolem nás chemické látky vyskytují. Pokud budete mít jakékoli podněty, připomínky či kritiku týkající se této publikace, zašlete je prosím na kontaktní adresy autora a vydavatele uvedené na konci publikace. MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Plzeň červen

10 Negativní účinky chemických látek na lidské zdraví jsou velice komplexní. Pro zjednodušení je lékaři rozdělují na toxické a pozdní. /2.1/ Toxické účinky Pro toxické účinky chemických látek je typické, že jejich projev závisí na dávce toxické látky. Pro akutní toxicitu platí, že účinky přicházejí i po jednorázovém působení (např. otrava houbami, oxidem uhelnatým atd.). Chronická toxicita se mnohdy projevuje při dlouhodobém působení (např. týdny, měsíce či roky) i velmi malých dávek chemické látky, které se mohou hromadit v těle (např. otravy olovem a dalšími těžkými kovy, působení dioxinů, polychlorovaných bifenylů, DDT nebo bromovaných zpomalovačů hoření aj.). U toxických účinků medicína předpokládá, že existuje bezpečná dávka dané látky, která nemá žádný nežádoucí zdravotní účinek. Teprve při překročení určitého prahu se účinek dostavuje a medicína se pokouší tento práh nalézt a zabránit tomu, aby lidé byli vystaveni toxickým dávkám těchto chemikálií. /2.2/ Pozdní účinky U těchto účinků se předpokládá, že nezávisí na dávce. Zjednodušeně řečeno by i jediná molekula příslušné látky mohla teoreticky vyvolat onemocnění. Se zvyšující se dávkou se zvyšuje pravděpodobnost výskytu určitého onemocnění. Medicína také někdy hovoří o bezprahovém účinku, kdy neexistuje bezpečná koncentrace dané chemikálie. Hovoří se jen o společensky přijatelné pravděpodobnosti onemocnění. /2.2.1/ Mutagenní účinky Některé chemické látky mají schopnost způsobovat takzvané mutace neboli změnit genetickou informaci v jádru buňky. Buňka, ve které došlo k mutaci, může různým způsobem změnit své chování a zároveň tuto svou novou vlastnost předává všem svým potomkům, tedy buňkám dceřiným. Mutovaná buňka např. může začít produkovat více, nebo naopak méně hormonu, než má, nebo může začít vyrábět chybnou látku atd. Projevem mutace může být také nekontrolované množení buňky. Tak vzniká zhoubný nádor neboli rakovina. Pokud dojde k mutaci ve spermii nebo ve vajíčku, nepocítí postižený člověk žádnou újmu, ale může se mu narodit postižené dítě. Naštěstí jsou buňky schopné mutace rozpoznávat a opravovat je, takže zdaleka ne každá mutace musí vést ke vzniku onemocnění, nebo dokonce zkáze. I když buňka sama mutaci nerozpozná, nemusí to zdraví člověka ohrozit, neboť mnohé mutace vedou ke smrti buňky, která se ale dále nešíří. /2.2.2/ Karcinogenní účinky [18] Mnohé chemické látky mají také schopnost vyvolat zhoubný nádor neboli rakovinu. Proces, který ke vzniku rakoviny vede, je poměrně složitý a zatím není zcela prozkoumán. Z praktického hle- 8

11 diska je důležité, že Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) se sídlem v Lyonu zavedla třídění chemických látek do 4 skupin podle jejich vztahu ke karcinogenitě. 1. skupina - látky pro člověka karcinogenní Do této skupiny je zatím zařazeno několik desítek látek, jejich skupin nebo výrobních procesů, u kterých epidemiologické studie jednoznačně prokázaly, že u člověka vystaveného jejich působení dochází ke vzniku rakoviny. Mezi karcinogenní látky patří např. aflatoxiny, arzen a jeho sloučeniny, šestimocný chrom a jeho sloučeniny, tabákový kouř a další. Mezi karcinogenní výrobní procesy patří třeba výroba hliníku, zplyňování uhlí nebo výroba koksu. 2. skupina - látky podezřelé z karcinogenity V této skupině jsou látky, u kterých se prokázala karcinogenita při pokusech na zvířatech nebo při jiných testech. Patří sem například kadmium, formaldehyd, polychlorované bifenyly (PCB), chloroform, tetrachlormetan, dichlormetan, styren či dříve populární umělé sladidlo - sacharin. 4. skupina - látky pravděpodobně nekarcinogenní Do této skupiny může být zařazena jen látka, u které je důkaz nepřítomnosti karcinogenity u člověka i u zvířat, např. kaprolactam. Jistě jste postřehli, že nebyla zmíněna skupina 3, a to proto, že logicky patří na závěr. Třetí skupinu totiž tvoří látky, které doposud nebyly zařazeny odborníky ani do jedné z výše uvedených skupin. Jde tedy o látky, u nichž nemůže moderní věda doposud jednoznačně říci, že jsou ani že nejsou karcinogenní. Bohužel sem patří drtivá většina všech známých látek na světě, kterých jsou miliony. /2.2.3/ Teratogenní účinek - teratogenita Některé látky mají velmi speciální schopnost poškodit plod vyvíjející se v děloze matky. Největší nebezpečí plodu hrozí obvykle v rané fázi těhotenství, zhruba v prvních osmi týdnech, kdy bohužel většina žen o svém těhotenství ještě neví. Mezi teratogeny se řadí např. nitrosaminy, chlorované uhlovodíky, aflatoxiny, alkylrtuť. Velmi podezřelé z teratogenity jsou také dioxiny, nedostatek jodu či vitaminu A. /2.2.4/ Alergické účinky Zjednodušeně řečeno je podstatou alergie přehnaná imunitní (obranná) reakce organismu. Říkáme také, že organismus je přecitlivělý k určitým podnětům. Alergenem může být např. dehet, sloučeniny rtuti, chrom, nikl, berylium, formaldehyd, fenoly, nafta a její deriváty, guma, ale například také sója nebo bylina oblíbená v léčitelství i v kosmetice - heřmánek. Podle statistik v České republice roste počet lidí, kteří trpí alergickými projevy. Bohužel příčiny a mechanismy vzniku alergií nejsou dostatečně prozkoumány. Jednou z cest prevence je tedy omezit zbytečný kontakt lidí se známými alergeny (např. na pracovišti, v kosmetice atd.). 9

12 /2.3/ Příklady výskytu látek s pozdními účinky V potravinách a nápojích se mohou vyskytovat např: o dusičnany, dusitany a nitrosaminy v uzeninách o polyaromatické uhlovodíky (PAU), PCB, dioxiny, některé chlorované uhlovodíky používané jako pesticidy o pyrolyzáty aminokyselin tryptofanu či kyseliny glutamové, které vznikají při nevhodné tepelné úpravě masa, např. smažením o arzen, chrom, kadmium, nikl, olovo aj. V pitné vodě se mohou vyskytovat: o chlororganické sloučeniny vznikající záměrnou chlorací vody, např. chloroform, dichlorfenoly, dichlorbenzen aj. o nežádoucí znečišťující látky kontaminující životní prostředí, např. rozmanité pesticidy, styren, formaldehyd, DDT aj. V ovzduší se mohou vyskytovat: o těžké kovy: arzen, chrom, nikl, kadmium, olovo aj. o výfukové plyny z automobilů a z dalších spalovacích procesů: např. polyaromatické uhlovodíky (PAU), benzen, formaldehyd, styren, dioxiny aj. Už po tisíciletí je známo, že množství a složení potravy a nápojů ovlivňuje zdraví. Během historie se však pohled na prospěšnost různých potravin lišil. Velkou změnou procházejí potraviny a nápoje od doby průmyslové revoluce. Po tisíce let lidé jedli potraviny, které si až na malé výjimky (např. koření) sami vypěstovali nebo si je opatřili ve svém bezprostředním okolí. V posledních desetiletích však došlo ke zprůmyslnění zemědělství a potravinářství. Do potravin se záměrně začala přidávat celá řada chemických látek, které mají změnit vlastnosti průmyslově vyráběných potravin, např. barvu, chuť, vůni, trvanlivost atd. Těmto látkám se často lidově říká éčka, odborně se nazývají aditiva a rozdělují se do několika skupin (např. barviva, konzervanty). Podrobněji se jimi zabývá kapitola 5. Další skupinou chemických látek v potravinách jsou zbytky zemědělských chemikálií, které průmyslové zemědělství masově používá. Může jít o látky uvolněné z průmyslových hnojiv, ale zejména se jedná o nerozložené zbytky (rezidua) pesticidů. Tomuto tématu se bude podrobněji věnovat kapitola 4. V případě potravin živočišného původu může jít o zbytky veterinárních léčiv (např. antibiotik). V některých státech se hospodářským zvířatům masově aplikují také hormony. Např. ve Spojených státech amerických tamní Úřad pro potraviny a léčiva (US FDA) povolil podávání geneticky manipulovaného (GM) růstového hor- 10

13 monu (známý jako BST, rbgh nebo Posilac) kravám. V Evropě a Kanadě bylo podávání tohoto GM hormonu zakázáno vzhledem ke zdravotním rizikům pro zvířata a možným rizikům pro zdraví lidí. Poslední skupinou chemických látek v potravinách jsou ty, které se používají jako průmyslové chemikálie a které se do potravního řetězce dostávají v důsledku znečištění životního prostředí. Jedná se o těžké kovy a jejich sloučeniny (např. olovo, organické sloučeniny rtuti nebo cínu), ale také o organické látky, které mají schopnost přetrvávat dlouho v životním prostředí a hromadit se v živých organismech. Odborně se o takových látkách říká, že jsou perzistentní a bioakumulativní. Patří mezi ně např. polychlorované dioxiny (PCDD/F), polybromované zpomalovače hoření (BFR), polychlorované bifenyly (PCB) a podobně. Některým z nich se také podrobněji věnuje kapitola 6. Název pesticidy se používá jako souhrnné označení pro látky používané k ničení, zabíjení organismů, které člověk z určitého důvodu chce zničit nebo potlačit. Liší se jak svým chemickým složením, tak cílovými skupinami organismů, proti kterým jsou určeny. Pesticidy využívají rozmanitých mechanismů, kterými na cílový organismus působí. A Světová zdravotnická organizace pesticidy třídí podle nebezpečnosti. /4.1/ Třídy nebezpečnosti pesticidů dle WHO Světová zdravotní organizace definuje čtyři třídy nebezpečnosti pesticidů podle jejich toxicity vyjádřené jako LD 50 (v miligramech látky na kg tělesné hmotnosti) pro laboratorní potkany vystavené chemické látce v potravě (perorálně) / vstřebáním pokožkou (perkutánně), rozdílně pro pevné látky / pro kapaliny: Třída 1a - extrémně nebezpečné (5/20-10/40) Třída 1b - vysoce nebezpečné Třída 2 - středně nebezpečné Třída 3 - málo nebezpečné (nad 501/ /4000) 11

14 /4.2/ Příklady pesticidů a jejich skupin podle mechanismu působení o inhibitory acetylcholinesterázy o inhibitory chitin syntetázy o antagonista ekdysonu (hmyzí steroid ovlivňující larvální stadium vývoje) o inhibitory kyseliny gama-aminomáselné o analogy juvenilních hormonů (regulují růst hormonů) o antikoagulanty o inhibitory glutamin syntetázy o inhibitory demetylace steroidů o inhibitory protoporfyrnogen oxidázy o inhibitory RNA polymerázy o inhibitory syntetázy proteinů o inhibitory transportu elektronů při fotosyntéze o inhibitory mitochondriální respirace /4.3/ Skupiny pesticidů podle odlišné chemické struktury o organofosfáty o karbamáty o chlororganické sloučeniny o syntetické pyretroidy o fenoly o morfoliny o azoly o aniliny o organokovové sloučeniny o chlornitrily o chloralkyltioly atd. /4.4/ Skupiny pesticidů podle cílových organismů o herbicidy - proti plevelům o insekticidy - proti hmyzu o fungicidy - proti houbám o akaracidy - proti roztočům o neumaticidy - proti červům o moluskocidy - proti hlemýžďům a měkkýšům o rodenticidy - proti hlodavcům /4.5/ Zdravotní rizika pesticidů Vzhledem k výše uvedené rozmanitosti pesticidů jsou i jejich nežádoucí zdravotní účinky velice široké. Od vlastní toxicity, podle které jsou rozdělovány WHO, přes schopnost vyvolávat rakovinu, mutace, vrozené vývojové vady až po schopnost narušovat nervový, imunitní nebo hormonální systém. V posledních letech přibývá vědeckých studií, které prokazují souvislost mezi vystavením určitým pesticidům a vznikem závažných civilizačních chorob, jako jsou cukrovka, srdečně-cévní onemocnění (včetně mozkové mrtvice či infarktu srdce) až po Parkinsonovu chorobu. I to je jeden z důvodů, proč Evropská unie v současnosti diskutuje změny v oblasti regulace pesticidů s cílem snížit jejich spotřebu 12

15 a omezit negativní dopady jejich používání. Podrobněji problematiku rozebírá kapitola 8. /4.6/ Pesticidy narušují hormonální systém člověka Poměrně nové je zjištění, že řada pesticidů zasahuje do chování lidských hormonů a může tak narušovat hormonální systém člověka. Odborně se takovým látkám říká endokrinní disruptory. Hormony v těle řídí mnoho velice důležitých procesů včetně vývoje v děloze a v dětství, rozmnožování, metabolismu klíčových živin (cukrů a tuků). Malé koncentrace hormonů cíleně a koordinovaně zajišťují např. formování mozku a nervové soustavy nebo pohlavních orgánů dítěte, které se vyvíjí v děloze matky. /4.6.1/ Mechanismus účinků endokrinních disruptorů Vědci zjistili, že některé pesticidy (podobně jako jiné průmyslové chemikálie) mohou správnou funkci hormonů v lidském těla narušit různými způsoby. Pesticidy mohou hormony v těle napodobovat (imitovat), např. DDT nebo endosulfan mohou napodobovat účinek ženských pohlavních hormonů estrogenů. Ale také mohou funkci hormonů blokovat, jako např. vinclozolin, linuron nebo jeden z metabolitů DDT jsou schopné bránit buňkám přijímat signály androgenů - mužských pohlavních hormonů. Pesticidy ale také mohou bránit tvorbě hormonů v těle nebo jejich přirozenému rozkladu. Například atrazin narušuje v mozku tvorbu gonadoliberinu, což je hormon podílející se na regulaci tvorby pohlavních hormonů. Doposud bylo prokázáno riziko endokrinních disruptorů zejména v době vývoje plodu v těle matky a raném dětství, kdy pohlavní hormony a hormony štítné žlázy hrají klíčovou roli. Lékařům je např. už dlouhou dobu známo, že nedostatek hormonů štítné žlázy může mít za následek těžké poškození vyvíjejícího se mozku dítěte a vznik tzv. kretenismu. Proto je už v porodnici dětem kontrolována hladina hormonů štítné žlázy, aby mohl být hormon dětem případně podán ve formě léků a zabránilo se tak pozdějšímu poškození dětského mozku. /4.6.2/ Výsledky laboratorních pokusů Pokusy na laboratorních zvířatech ukázaly, že pesticidy chovající se jako endokrinní disruptory jsou schopné způsobit snížení množství spermií a neobvyklé zvětšení prostaty u samců nebo změnu věku, ve kterém zvířata dosahují puberty. Věda endokrinním disruptorům připisuje odpovědnost za některé poruchy pozorované u zvířat ve volné přírodě, např. za deformace varlat a vaječníků či za zmenšené penisy floridských aligátorů, za nízkou kvalitu spermatu a deformace varlat pum, za poruchy rozmnožování u norků, za homosexuální chování racků, za změnu pohlaví některých ryb a mořských živočichů. [46] /4.6.3/ Účinky u člověka Mnozí vědci také vyslovují podezření, že pesticidy a další chemické látky schopné narušovat funkci hormonů mohou mít určitý podíl na tom, že i u mužů se snižuje kvalita spermatu a zvyšuje se výskyt rakoviny varlat. Diskutován je také možný podíl na rostoucím 13

16 výskytu rakoviny prsu u žen a na vývojových poruchách pohlavních orgánů mužů i žen. Například španělská studie prokázala souvislost mezi místní spotřebou pesticidů a výskytem tzv. kryptorchismu, což je vážná vývojová porucha u chlapců, při které jedno nebo obě varlata nesestupují do šourku, ale zůstávají v břišní dutině, a nejsou proto schopna později produkovat spermie. [46] /4.6.4/ Vybrané účinky DDT na hormonální systém Ačkoli DDT byl prvním masově vyráběným a používaným pesticidem, je jeho používání ve vyspělých zemí světa zakázáno pro jeho negativní účinky už od 70. nebo 80. let 20. století. Přesto vědci objevují stále další a další zdravotní vlivy DDT. V posledních letech zejména na hormonální systém zvířat a člověka. V červnu 2000 byla v časopise Nature zveřejněna studie, která prokazuje, že primární metabolit DDT (p,p'-dde) působí jako endokrinní disruptor narušující funkci samčích pohlavních hormonů - androgenů. Experiment na laboratorních potkanech prokázal inhibici vazby hormonů na tzv. androgenní receptor, androgeny spouštěnou expresi některých genů a účinek androgenů během vývoje, puberty a dospělosti potkaních samců. V březnu 2005 vědecký časopis Environmental Health Perspectives zveřejnil výzkum, který poukázal na zvýšení výskytu intersexuálních žab v důsledku používání DDT. V únoru 2006 odborný časopis Occupational and Environmental Medicine otiskl studie ukazující na zkrácení menstruačního cyklu a dřívější menarche (první menstruace) u textilních dělnic v závislosti na hladině DDT v krvi. Ve stejné době International Journal of Andrology publikoval vyhodnocení dostupných epidemiologických studií, které ukazuje dřívější menarche u dívek a pozdější pubertu u chlapců v závislosti na hladině řady pesticidů (včetně DDT) a soulad epidemiologických studií s výsledky řady experimentálních studií na zvířatech. V dubnu 2006 přinesl Journal of Andrology studii o snížení pohyblivosti spermií a zvýšení výskytu defektních spermií u mužů v závislosti na hladině metabolitů DDT v krvi sledovaných. V červenci 2006 vědecký časopis Behavioral Brain Research zveřejnil výsledky výzkumu, který ukázal změny ve struktuře mozku v době raného vývoje - zmenšení velikosti mozku, podstatně menší oblasti mozku kritické pro normální sexuální chování - v závislosti na hladině DDT a jeho metabolitů v krvi matky. V říjnu 2006 otiskl American Journal of Epidemiology práci, která studovala vliv hladiny metabolitů DDT na hladinu ženských pohlavních hormonů estrogenu a progesteronu během menstruačního cyklu. 14

17 Co můžete udělat Vy: o Nakupovat biopotraviny, neboť v ekologickém zemědělství se syntetické pesticidy nesmějí používat. o Kupujete-li konveční potraviny, preferovat ty druhy nebo odrůdy, které potřebují méně pesticidů. o Kupovat výrobky z biobavlny, neboť pěstování konvenční bavlny spotřebovává velké množství pesticidů. o Vyvarovat se používání pesticidů v domácnosti, na zahrádce, na chatě či chalupě. o Zjistit, jaké pesticidy se používají ve Vašem okolí (např. v parcích, na dětských hřištích, na sportovištích). o Informovat se na obsah pesticidů ve vodě z Vaší studny nebo vodovodu. /5.1/ Vybrané funkce aditiv [29] Pro účely značení se jednotlivá aditiva podle svých funkcí zařazují do příslušných funkčních skupin. Jedno aditivum však může v potravinách zastávat i více funkcí a záleží na výrobci, do které funkční skupiny na seznamu přísad příslušné aditivum zařadí. Kupříkladu oxid siřičitý může působit v potravině jako konzervační prostředek, ale také jako antioxidant. Proto ho může výrobce uvést na obalu v seznamu přísad jako konzervant 220 nebo antioxidant 220. antioxidanty - prodlužují životnost potravin tím, že brání jejich oxidaci a oddalují tak např. žluknutí tuků, barevné změny potraviny apod. aromatizující přísady - mění nebo zvýrazňují existující chuť nebo vůni potraviny balicí plyny - se zavádějí do obalu potravin s cílem prodloužit jejich životnost barviva - vylepšují barvu potravin emulgátory - vytvářejí či udržují stejnorodou směs nemísitelných kapalin v potravině (např. voda a tuk) konzervanty - prodlužují životnost ochranou proti působení mikroorganismů kypřicí látky - vytvářejí plyny, a tím zvyšují objem těsta kyseliny - zvyšují kyselost potravin 15

18 lešticí látky - zajišťují lesklý vzhled nebo vytvářejí ochranný povlak potraviny nosiče a rozpouštědla - slouží k rozpouštění nebo ředění jiných aditiv (např. barviv, aromatizujících látek, konzervantů), usnadňují jejich použití odpěňovače - omezují vytváření pěny /5.2/ Posuzování zdravotní nezávadnosti aditiv [28] S rostoucím rozsahem průmyslové výroby potravin a množství používaných přídatných látek se postupně objevily také obavy z možných negativních zdravotních účinků těchto potravinářských aditiv. Poprvé se tak na oficiálním fóru stalo patrně v roce 1953, kdy obavu ze zvyšujícího se používání chemikálií v potravinářském průmyslu vyjádřili vládní delegáti světové konference věnované zdraví. V reakci na tyto obavy založily v roce 1955 Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) a Světová zdravotnická organizace (WHO) Společný výbor expertů pro potravinářská aditiva (Joint Expert Committee on Food Additives, JECFA) jako mezinárodní orgán, který má dohlížet na zdravotní nezávadnost potravinářských aditiv v zemích OSN. JECFA je složen z expertů různého zaměření, nejsou v něm přímí delegáti vlád ani potravinářského průmyslu. V padesátých letech 20. století dosáhla největších rozměrů industrializace potravinářství v USA. Proto bylo tamním Úřadem pro potraviny a léčiva (US FDA) vydáno doporučení pro ověřování nezávadnosti chemických aditiv v potravinách. FDA navrhl používat bezpečnostní koeficient 100, který měl zajišťovat, aby maximální dávka této chemikálie, které by člověk mohl být vystaven konzumací potravin, byla 100 menší než maximální bezpečná dávka chemické látky zjištěná v pokusech na zvířatech. V souvislosti s tím mezinárodní JECFA vypracoval koncepci tzv. přijatelného denního příjmu (Acceptable Daily Intake, ADI). Jde o množství potravinářského aditiva (v miligramech na kg tělesné hmotnosti), kterému může být člověk každodenně po celý život vystaven, aniž by to pro něj představovalo zdravotní riziko. ADI se stanovuje tak, že při laboratorních experimentech na zvířatech se stanoví nejvyšší dávka chemické látky, při které se ještě neprojeví nežádoucí účinek. Ta se označuje zkratkou NOAEL (z anglického termínu - No Observed Adverse Effect Level) a dělí se již výše zmíněným bezpečnostním faktorem; obvykle se používá právě faktor sto. Například pokud by byla studií na zvířatech určena nejvyšší dávka chemikálie, při které ještě nebyl pozorován negativní zdravotní účinek na pokusná zvířata, 200 mg/kg tělesné hmotnosti zvířete, tak ADI se vypočte jako NOAEL děleno 100. Přijatelný denní příjem (ADI) aditiva by pak byl 2 mg chemické látky na kilogram tělesné hmotnosti člověka. Smyslem bezpečnostního faktoru je jednak postihnout individuální rozdíly mezi lidmi, např. ve věku, zdravotním stavu, výživě. Dále je nutno počítat s možností, že metabolismus člověka se může lišit od metabolismu pokusného zvířete. V úvahu je nutno brát i to, že člověk je zároveň vystaven celé řadě potravinářských aditiv, ale také jiných nepříznivých faktorů z okolí, které pokus na zvířeti 16

19 není schopen modelovat. Důležité je tedy si uvědomit, že ADI nepředstavuje práh, od které má aditivum nežádoucí zdravotní účinky. Některá aditiva však nemají stanovenou hodnotu ADI. Ta se smějí používat jen v nejnižším množství, které je nezbytné k dosažení požadovaného technologického účinku, tzv. quantum satis (QS). Na seznamu potravinářských aditiv, kterým byl udělen kód v podobě E a příslušného čísla, jsou uvedeny pouze ty chemické látky, které schválil Vědecký výbor pro potraviny Evropské unie (Scientific Committee on Food, SCF) zřízený v roce 1974 jako poradní orgán Evropské komise. V roce 2002 byl zřízen speciální Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), který nahradil práci SCF. Od roku 2002 schvaluje potravinářská aditiva panel expertů EFSA pro vyhodnocování zdravotní nezávadnosti potravinářských aditiv, aromatizujících látek, pomocných prostředků a materiálů přicházejících do kontaktu s potravinami (AFC). V České republice se vstupem do Evropské unie legislativa upravující potravinářská aditiva sjednotila s předpisy EU. Díky tomu se rozšířil počet schválených aditiv, která lze legálně přidávat do potravin při jejich výrobě. Za oblast zdravotní nezávadnosti potravinářských aditiv je v České republice po odborné stránce zodpovědná Národní referenční laboratoř (NRL) pro aditiva v potravinách při Státním zdravotním ústavu (SZÚ). Úkolem NRL je sledování aktuálního vývoje ve stavu poznání, aktualizace legislativy, ale i laboratorní stanovování aditiv v potravinách. NRL má za úkol také sledovat a vyhodnocovat spotřebu vybraných aditiv. Za kontrolu dodržování právních předpisů pro používání potravinářských aditiv jsou zodpovědné Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) a Státní veterinární správa (SVS), řízené Ministerstvem zemědělství ČR. Obsah aditiv v pokrmech kontrolují orgány hygienické služby, řízené Ministerstvem zdravotnictví ČR. /5.3/ Nežádoucí reakce na potravinářská aditiva [27] Používání potravinářských aditiv při výrobě potravin je regulováno předpisy, které vymezují potraviny, při jejichž výrobě se nesmí používat určité typy aditiv nebo lze používat jen omezený počet přídatných látek. Tyto předpisy mají zajistit, aby nedocházelo k překračování ADI pro jednotlivá aditiva. /5.3.1/ Intolerance I přes vše výše uvedené může nastat situace, kdy některá potravinářská aditiva mohou u citlivých osob vyvolat některé nepříznivé reakce. Většinou tyto reakce nejsou imunologické povahy, a proto se používá termínu nesnášenlivost (intolerance) určitého aditiva. Někdy se tyto reakce na aditiva označují také jako pseudoalergie (nepravé alergie). Jako aditiva dávaná do souvislosti s nežádoucími reakcemi podobnými alergii lze uvést např. siřičitany, kterých se používá převážně jako konzervačních činidel a které mohou způsobovat zrudnutí, otok hrdla, svědění úst a pokožky, dýchací obtíže apod. Známé jsou také benzoany a parabeny, které se též užívají jako konzervanty v potravinách a které mohou vyvolávat kožní vyrážky, případně 17

20 dýchací potíže a provokovat záchvaty astmatu. Benzoany a kyselina sorbová mohou také způsobovat lokální reakce při kontaktu s pokožkou, zvláště u dětí, které si potravinou ušpinily obličej. Tartrazin a další azobarviva mohou vyvolávat kopřivku a ověřuje se, zda nemají vliv na astma a poruchy chování u dětí (hyperaktivita). U glutamátu sodného, který se používá pro zvýraznění chuti pokrmu, byl koncem 60. let 20. století popsán tzv. syndrom čínské restaurace, zahrnující napětí v oblasti hrudníku, pocit horka, bolest hlavy, pocení a nauzeu (nucení na zvracení). Do současnosti se vedou spory o jeho možných nežádoucích účincích. I u řady dalších potravinářských aditiv se vedou spory o jejich možné negativní zdravotní účinky, neboť některé lékařské studie je dávají do souvislosti s jistými nežádoucí účinky a jiné výzkumy se to snaží vyvrátit. /5.3.2/ Alergie Skutečnou alergickou reakci mohou v potravinách vyvolávat zejména některé bílkoviny, ať rostlinného či živočišného původu. Podle dietologů představují hlavní podíl alergických reakcí na potraviny následující potraviny: o mléko o vejce o ryby o korýši (garnát, humr, krab atd.) o podzemnice olejná (burské oříšky) o sója o ořechy o cereálie obsahující lepek (pšenice) /5.3.3/ Geneticky modifikované organismy Velká diskuse se vede také o geneticky modifikovaných organismech (GMO) a produktech z geneticky modifikovaných (GM) zemědělských plodin, protože kukuřice a sója, hojně užívané pro výrobu potravinářských aditiv, jsou v některých státech (např. USA, Argentina) pěstovány ve formě GM odrůd. Velkou diskusi např. vzbudil případ, kdy po vložení genu paraořechu do sóji byly zaznamenány alergické reakce u lidí alergických na paraořech, kteří do té doby neměli po pojídání sóji žádné zdravotní problémy. Vložený gen paraořechu ale podle znalostí genetických inženýrů nekódoval žádný známý alergen. Sója je přitom hojně užívána v potravinářství a její deriváty jsou užívány také jako potravinářská aditiva. [60] Jiný doložený případ se týká GM hrachu: Ústav Australského svazu pro vědecký a průmyslový výzkum (CSIRO) zhruba 10 let vyvíjel hrách odolný vůči napadení zrnokazem hrachovým (Bruchus pisorum). Nakonec se ale ukázalo, že geneticky manipulovaný hrách vyvolal u myší krmených tímto hrachem alergické reakce podobné astmatickému záchvatu, a další výzkum byl proto zastaven. [60] Vážně jsou diskutována také rizika možných toxických účinků GM plodin. Příkladem může být geneticky modifikovaná kukuřice, do které byla vložena genetická informace vedoucí k produkci bak- 18

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY, JAKO ZDROJ TOXICKÝCH LÁTEK

STAVEBNÍ MATERIÁLY, JAKO ZDROJ TOXICKÝCH LÁTEK STAVEBNÍ MATERIÁLY, JAKO ZDROJ TOXICKÝCH LÁTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Plasty Plasty, známé také pod názvem plastické hmoty nebo pod ne zcela přesným (obecnějším) názvem umělé hmoty,

Více

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů Účinné látky, jejich metabolity a reakční a rozkladné produkty,

Více

Základní látky znečišťující životní prostředí

Základní látky znečišťující životní prostředí Základní látky znečišťující životní prostředí Vliv chemických látek na prostředí chemie výrazně zasahuje do vzájemných vztahů člověka a prostředí člověk běžně používá chemické látky: v domácnosti, průmyslu,

Více

Systém zajištění bezpečnosti potravin

Systém zajištění bezpečnosti potravin Systém zajištění bezpečnosti potravin Ing. Jitka Götzová Světový den výživy Praha 20.10.2015 bezpečnost potravin je základním principem evropské potravinové politiky, který zaručuje ochranu zdraví spotřebitelů

Více

POŽADAVKY NA KVALITU SUROVIN PRO WELLNESS GASTRONOMII

POŽADAVKY NA KVALITU SUROVIN PRO WELLNESS GASTRONOMII POŽADAVKY NA KVALITU SUROVIN PRO WELLNESS GASTRONOMII Měli bychom dbát nejen na nutriční hodnotu stravy, ale i na mikrobiologickou a chemickou čistotu! V současnosti se celkem dbá na základní hygienické

Více

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil Problematika dioxinů v krmivech Miroslav Vyskočil Obsah prezentace Dioxiny vznik, výskyt, dopady Dioxiny v potravinovém řetězci Nařízení Komise 225/2012 Kontrola přítomnosti dioxinů vkrmivech Dioxiny Dioxiny

Více

Využití: LDPE HDPE HDPE Nízkohustotní polyethylen:

Využití: LDPE HDPE HDPE Nízkohustotní polyethylen: Termoplasty představují největší skupinu plastů termoplast je plastický, deformovatelný materiál z termoplastů se dají vyrábět díly velmi levně vstřikováním do forem a vtlačováním do forem výrobky z termoplastů

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

FAKTORY PROST EDÍ OHRO UJÍCÍ ZDRAVÍ LOV KA

FAKTORY PROST EDÍ OHRO UJÍCÍ ZDRAVÍ LOV KA FAKTORY PROSTEDÍ OHROUJÍCÍ ZDRAVÍ LOVKA CIZORODÉ LÁTKY V OVZDUŠÍ VODA (LÁTKY V NÍ OBSAŽENÉ) KONTAMINACE PŮDY HLUK A VIBRACE ZÁŘENÍ TOXICKÉ KOVY PERZISTENTNÍ ORGANICKÉ POLUTANTY Cizorodé látky v ovzduí

Více

Halogenované organické sloučeniny (jako AOX) Základní charakteristika. Použití. Zdroje emisí

Halogenované organické sloučeniny (jako AOX) Základní charakteristika. Použití. Zdroje emisí Halogenované organické sloučeniny (jako AOX) další názvy AOX ( Adsorbable Organically bound Halogens ) číslo CAS* - chemický vzorec* - ohlašovací práh pro emise a přenosy do ovzduší (kg/rok) - do vody

Více

Nebezpečné jedy kolem nás

Nebezpečné jedy kolem nás Nebezpečné jedy kolem nás Chlumova 17 130 00 Praha 3 tel/fax: 222 781 471 GSM: 774 406 825 e-mail: arnika@arnika.org www.arnika.org látky nás provázejí každý den a na každém kroku. Z chemických látek sestává

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: kvarta Očekávané výstupy Vysvětlí pojmy oxidace, redukce, oxidační činidlo, redukční činidlo Rozliší redoxní rovnice od neredoxních

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Plasty A syntetická vlákna

Plasty A syntetická vlákna Plasty A syntetická vlákna Plasty Nesprávně umělé hmoty Makromolekulární látky Makromolekuly vzniknou spojením velkého množství atomů (miliony) Syntetické či přírodní Známé od druhé pol. 19 století Počátky

Více

Vítězslav Bártl. srpen 2012

Vítězslav Bártl. srpen 2012 VY_32_INOVACE_VB18_Plast Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma Anotace Vítězslav

Více

ADITIVA. MVDr. Dana Třísková Vedoucí odd. potravinového řetězce Odbor potravinářský Úřad pro potraviny MZe

ADITIVA. MVDr. Dana Třísková Vedoucí odd. potravinového řetězce Odbor potravinářský Úřad pro potraviny MZe ADITIVA MVDr. Dana Třísková Vedoucí odd. potravinového řetězce Odbor potravinářský Úřad pro potraviny MZe Co jsou to ADITIVA Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací spotřebitelům informace nesmí

Více

Kvalita a bezpečnost potravin a zemědělských produktů

Kvalita a bezpečnost potravin a zemědělských produktů Kvalita a bezpečnost potravin a zemědělských produktů kostra prezentace ze dne 17.3.2016 lektor: Ing. Ivan Miller, Ph.D ČZU v Praze Institut vzdělávání a poradenství Katedra celoživotního vzdělávání a

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY EKOLOGICKÁ STOPA plocha ekologicky produktivní země, kterou potřebujeme

Více

PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA

PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 15. 1. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí

Více

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od v souladu s potravinovým právem

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od v souladu s potravinovým právem Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13. 12. 2014 v souladu s potravinovým právem Odvolání na legislativu: EU 2000/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR Vyhláška

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

vybrané kontaminanty životního prostředí Teratogenní rizikové faktory

vybrané kontaminanty životního prostředí Teratogenní rizikové faktory vybrané kontaminanty životního prostředí Teratogenní rizikové faktory RNDr. Ondřej Zvěřina, Ph.D. zverina@med.muni.cz Ústav ochrany a podpory zdraví jaro 2016 kontaminace životního prostředí aktuální problém

Více

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ 1 PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ LINII Být štíhlý je přirozené, být zdravý je normální Martin Hyroš www.pustemkezdravi.cz 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i

Více

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Rozdělení jedů Podle

Více

Potravinářské přídatné látky otázky a odpovědi

Potravinářské přídatné látky otázky a odpovědi MEMO/11/783 Brusel 14. listopadu 2011 Potravinářské přídatné látky otázky a odpovědi Co jsou potravinářské přídatné látky? Přídatné látky jsou látky, které se používají z různých důvodů například pro konzervaci,

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

Jméno: Martin Dočkal Datum: 26. 9. 2010 Referát na téma: GMO Geneticky modifikované organismy Geneticky modifikované organismy Člověk je od přírody pohodlný a má velkou dávku fantazie. Aby nemusel měnit

Více

Vliv persistentních organických látek na lidské zdraví. PARDUBICE, 2. června 2008

Vliv persistentních organických látek na lidské zdraví. PARDUBICE, 2. června 2008 Vliv persistentních organických látek na lidské zdraví PARDUBICE, 2. června 2008 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta@centrum.cz Vybrané persistentní organické

Více

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Brno, 11. ledna 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz Znečištění

Více

Přehled základní potravinářské legislativy ČR

Přehled základní potravinářské legislativy ČR Tab. č.: 118 Přehled základní potravinářské legislativy ČR A. Zákony 1 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů - zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb.,

Více

BEZPEČNOST A KVALITA KRMIV

BEZPEČNOST A KVALITA KRMIV jater, kůže, jsou rizikové v době těhotenství a mají karcinogenní účinky. ÚKZÚZ průběžně provádí cílené kontroly obsahu dioxinů a PCB dioxinového typu u přibližně 40 vzorků krmiv ročně, v posledních 3

Více

Kontaminanty z prvovýroby se zaměřením na chlorečnany a chloristany

Kontaminanty z prvovýroby se zaměřením na chlorečnany a chloristany Kontaminanty z prvovýroby se zaměřením na chlorečnany a chloristany Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Společnost pro výživu Stručný přehled kontaminantů Vzduch: radionuklidy

Více

STANICE PRO ÚPRAVU VODY S TECHNOLOGIÍ REVERZNÍ OSMÓZY A ANIONTŮ NEGATIVE IONS AQUA LIVE

STANICE PRO ÚPRAVU VODY S TECHNOLOGIÍ REVERZNÍ OSMÓZY A ANIONTŮ NEGATIVE IONS AQUA LIVE STANICE PRO ÚPRAVU VODY S TECHNOLOGIÍ REVERZNÍ OSMÓZY A ANIONTŮ NEGATIVE IONS AQUA LIVE 2 TAJEMSTVÍ ZDRAVÍ I ÚSPĚCHU Bez vody nelze žít, vedle vzduchu je nejdůležitější látkou pro život. Zvlhčuje vzduch,

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: Z.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

POŽADAVKY NA KVALITU SUROVIN PRO WELLNESS GASTRONOMII

POŽADAVKY NA KVALITU SUROVIN PRO WELLNESS GASTRONOMII POŽADAVKY NA KVALITU SUROVIN PRO WELLNESS GASTRONOMII Měli bychom dbát nejen na nutriční hodnotu stravy, ale i na mikrobiologickou a chemickou čistotu! V současnosti se celkem dbá na základní hygienické

Více

Obsah alergenů: Obsah dále uvedených alergenů se týká i obsahu stopových množství:

Obsah alergenů: Obsah dále uvedených alergenů se týká i obsahu stopových množství: 1. Název suroviny KOKOSOVÝ TUK 2. Prodejce: SALES 4 PORTAL LTD 3. Popis suroviny: Kokosový tuk (olej) je vyroben z dužiny (kopry) kokosových ořechů, plodů palmy kokosové (Cocos nucifera L.). Díky nízkému

Více

Pesticidy v zemědělství - fakta a souvislosti

Pesticidy v zemědělství - fakta a souvislosti Pesticidy v zemědělství - Ing. Miroslav Florián, Ph.D. ředitel Sekce zemědělských vstupů Úvod Světová populace setrvale roste Světová poptávka po zemědělských produktech (nejen potravinách) setrvale roste

Více

Bezpečnost potravin v ČR. Bezpečnost potravin zahrnuje: hygienu výroby potravin kontrolní mechanismy monitoring potravních řetězců bezpečnost krmiv

Bezpečnost potravin v ČR. Bezpečnost potravin zahrnuje: hygienu výroby potravin kontrolní mechanismy monitoring potravních řetězců bezpečnost krmiv Bezpečnost potravin v ČR Bezpečnost potravin zahrnuje: hygienu výroby potravin kontrolní mechanismy monitoring potravních řetězců bezpečnost krmiv Systém zajištění bezpečnosti (zdravotní nezávadnosti)

Více

Ing. Hana Zmrhalová. Název školy: Autor: Název: VY_32_INOVACE_20_CH 9. Číslo projektu: Téma: Anotace: Datum: Základní škola Městec Králové

Ing. Hana Zmrhalová. Název školy: Autor: Název: VY_32_INOVACE_20_CH 9. Číslo projektu: Téma: Anotace: Datum: Základní škola Městec Králové Název školy: Autor: Základní škola Městec Králové Ing. Hana Zmrhalová Název: VY_32_INOVACE_20_CH 9 Číslo projektu: Téma: Anotace: CZ.1.07/1.4.00/21.2313 ORGANICKÁ CHEMIE PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA Prezentace,

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů On, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů On, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např.

Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např. 1 Kyslík a vodík Kyslík Vlastnosti Bezbarvý reaktivní plyn, bez zápachu, nejčastěji tvoří molekuly O2. Kapalný kyslík je modrý. S jinými prvky tvoří sloučeniny oxidy (např. CO, CO2, SO2...) Výskyt Nejrozšířenější

Více

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví Znečištění ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 19. února 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) způsobuje předčasnou smrt asi 370 tisíc Evropanů

Více

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_179_Toxikologie organických látek_pwp

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_179_Toxikologie organických látek_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT VY_32_INVACE_CH.2.16 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky 446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm. a) a

Více

12. CHEMIE povinný povinný. chemický děj

12. CHEMIE povinný povinný. chemický děj 12. CHEMIE Ročník Dotace Povinnost (skupina) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. - - - - - - - 2+0 1+1 - - - - - - - povinný povinný Ročník: osmý Výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky Žák: Tematický okruh: Úvod

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr.

Více

Předmět: Chemie Ročník: 9.

Předmět: Chemie Ročník: 9. Předmět: Chemie Ročník: 9. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Průřezová témata 1. ANORGANICKÉ SLOUČENINY Uvede příklady uplatňování Popíše princip neutralizace Neutralizace neutralizace v praxi Vysvětlí

Více

Antioxidanty. Barviva. Konzervanty. Regulátory kyselosti. Kypřící látky. Sladidla

Antioxidanty. Barviva. Konzervanty. Regulátory kyselosti. Kypřící látky. Sladidla Rozdělení přídatných látek dle jejich technologické funkce Antioxidanty Antioxidanty jsou látky, které prodlužují údržnost potravin a chrání potravinu proti zkáze způsobené oxidací. Oxidace je reakce potraviny

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS.

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS. Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR Lucie Grossová, DiS. Charakteristika soli Chlorid sodný (NaCl), běžně označován jako kuchyňská či jedlá sůl, je chemická sloučenina chlóru

Více

Zdroj: Zdravá výživa. Co je glutamát sodný?

Zdroj: Zdravá výživa. Co je glutamát sodný? Glutamát sodný Umělý orgasmus jazyku Čtvrtek, 28 Duben 2011 07:29 Aktualizováno Neděle, 08 Květen 2011 17:32 Zdroj: Zdravá výživa Dříve než do sebe nalijete další "pytlíkovou" (správně prý polévku v sáčku)

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STAVEBNÍ MATERIÁLY, JAKO ZDROJ TOXICKÝCH LÁTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

SACHARIDY FOTOSYNTÉZA: SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU.

SACHARIDY FOTOSYNTÉZA: SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU. SACHARIDY SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU. JSOU TO HYDROXYSLOUČENINY, PROTOŽE VŠECHNY OBSAHUJÍ NĚKOLIK HYDROXYLOVÝCH SKUPIN -OH. Sacharidy dělíme na

Více

Jako kyseliny jsou označovány všechny látky, jejichž molekuly se ve vodě rozkládají a uvolňují vodíkové kationty. Některé kyseliny jsou tak slabé, že

Jako kyseliny jsou označovány všechny látky, jejichž molekuly se ve vodě rozkládají a uvolňují vodíkové kationty. Některé kyseliny jsou tak slabé, že Jako kyseliny jsou označovány všechny látky, jejichž molekuly se ve vodě rozkládají a uvolňují vodíkové kationty. Některé kyseliny jsou tak slabé, že jsou poživatelné. Jiné jsou tak silné, že poleptají

Více

Vliv znečišťujících látek z lokálních topenišť na zdraví Ostrava,

Vliv znečišťujících látek z lokálních topenišť na zdraví Ostrava, Vliv znečišťujících látek z lokálních topenišť na zdraví Ostrava, 5.11.2015 MUDr. Helena Šebáková a kol. 595 138 200 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7,

Více

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol - výhody Zdraví: nutričně bohaté a čerstvé potraviny dávají základ pro zdravý vývoj dětí a zároveň vedou k lepšímu chování žáků

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu CHEMIE 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Přesahy, poznámky

Více

DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ, HALOGENDERIVÁTY

DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ, HALOGENDERIVÁTY DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ, HALOGENDERIVÁTY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 26. 9. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci

Více

ALPIN UNIVERSAL 1kg 12ks do krabice, paleta 72 krabic

ALPIN UNIVERSAL 1kg 12ks do krabice, paleta 72 krabic ALPIN universal Universalní prací prostředek -Působením aktivního kyslíku a enzymů odstraní i velmi odolnou špínu. Vaše prádlo bude vždy zářivě čisté. Dosahuje vysoké účinnosti již při nízkých teplotách

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

RETIGO RINSING AGENT

RETIGO RINSING AGENT Strana 1 z 6 stran 1. Identifikace přípravku a výrobce nebo dovozce: 1.1. Identifikace přípravku: Obchodní název přípravku: RETIGO rinsing agent Použití: Přípravek určený pro myčky skla. 1.2. Identifikace

Více

Jaromír Literák. Zelená chemie Problematika odpadů, recyklace

Jaromír Literák. Zelená chemie Problematika odpadů, recyklace Zelená chemie Problematika odpadů, recyklace Problematika odpadů Vznik odpadů a odpadní energie ve všech fázích životního cyklu. dpadem se může stát samotný výrobek na konci životního cyklu. Vznik odpadů

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

TOXICKÉ CHEMICKÉ LÁTKY a možnosti detoxikace

TOXICKÉ CHEMICKÉ LÁTKY a možnosti detoxikace TOXICKÉ CHEMICKÉ LÁTKY a možnosti detoxikace 1 Periodická tabulka prvků 2 Chemické látky nebezpečné lidskému zdraví V literatuře se těmto látkám říká POP perzistentní organické polutanty. Tyto látky splňují

Více

Makromolekulární látky

Makromolekulární látky Makromolekulární látky Učební texty k výuce chemie školní rok 2016/2017 Makromolekuly látky složené z velkého počtu atomů vázaných chemickými vazbami do dlouhých řetězců látky s velkou relativní molekulovou

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

S utěrkou (nejen) na jarní úklid. Len se nešpiní

S utěrkou (nejen) na jarní úklid. Len se nešpiní Duben 4., 2013 S utěrkou (nejen) na jarní úklid Tatam je doba, kdy i obyčejná prachovka byla nedostatkovým zbožím. Dnes už je na trhu takové množství utěrek z nejrůznějších materiálů, že bychom vám v tom

Více

3. ročník Vzdělávací obor - Člověk a příroda

3. ročník Vzdělávací obor - Člověk a příroda Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium Vyučovací předmět - Chemie 3. ročník Vzdělávací obor - Člověk a příroda Očekávané

Více

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava 1/6 3.2.11.14 Cíl popsat stavbu hormonální soustavy - charakterizovat její činnost a funkci - vyjmenovat nejdůležitější hormony - uvést onemocnění, úrazy, prevenci, ošetření, příčiny - žlázy s vnitřním

Více

SCENIHR přijal toto stanovisko dne 26. srpna 2014 k veřejné konzultaci. Veřejná konzultace bude končit 16. listopadu 2014.

SCENIHR přijal toto stanovisko dne 26. srpna 2014 k veřejné konzultaci. Veřejná konzultace bude končit 16. listopadu 2014. Vědecký výbor pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika SCENIHR Předběžné stanovisko na Bezpečnost zubního amalgámu a alternativních zubních výplňových materiálů pro pacienty a uživatele SCENIHR

Více

Nové směry v rostlinných biotechnologiích

Nové směry v rostlinných biotechnologiích Nové směry v rostlinných biotechnologiích Tomáš Moravec Ústav Experimentální Botaniky AV ČR Praha 2015-05-07 Praha Prvních 30. let transgenních rostlin * V roce 2014 byly GM plodiny pěstovány na ploše

Více

NÁVRH. VYHLÁŠKA ze dne 2017,

NÁVRH. VYHLÁŠKA ze dne 2017, NÁVRH II. VYHLÁŠKA ze dne 2017, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Uran a jeho těžba z hlediska zdravotních rizik

Uran a jeho těžba z hlediska zdravotních rizik Uran a jeho těžba z hlediska zdravotních rizik Liberec, 20. listopadu 2008 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta@centrum.cz Historie I. 1556 - Agricola -postižení

Více

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná.

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná. Jaké jsou nejčastější druhy alergií, lze na ně i dnes zemřít a trápí více děti nebo dospělé? Na vše o alergiích jsme se zeptali Doc. MUDr. Martina Vašákové, Ph.D., primářky Pneumologické kliniky Fakultní

Více

468 mv ph 0,1 (9883)

468 mv ph 0,1 (9883) Bezpečnostní list Oxidačně-redukční pufrovací roztok 468 mv ph 0,1 (9883) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Použití látky nebo přípravku / příprava Chemická charakteristika Oxidačně-redukční

Více

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek EVROPSKÁ KOMISE Jak číst vločky z rýže a celých pšeničných zrn, obohacené vitamíny (B1, B2, B3, B6, kyselina listová, B12, C) a železem Čistá hmotnost: MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST červen 2008 1 2 Množství Název

Více

SSOS_ZE_3.14 Spalovny komunálního odpadu

SSOS_ZE_3.14 Spalovny komunálního odpadu Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.14

Více

Chemie v životě člověka

Chemie v životě člověka Variace 1 Chemie v životě člověka Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Chemie v životě člověka Chemie

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu je totožný

Více

Dozor nad potravinami

Dozor nad potravinami Hejmalová Michaela Dozor nad potravinami Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány) v působnosti:

Více

Požadavky na označování potravin dle Nař. EP a Rady (EU) č. 1169/2011. Ing. Kristýna Miková

Požadavky na označování potravin dle Nař. EP a Rady (EU) č. 1169/2011. Ing. Kristýna Miková Požadavky na označování potravin dle Nař. EP a Rady (EU) č. 1169/2011 Ing. Kristýna Miková Osnova: Platnost nařízení, odpovědnosti Povinné údaje balené potraviny Seznam složek Alergeny Výživové údaje Výživová

Více

Znečištění ovzduší a zdraví

Znečištění ovzduší a zdraví Znečištění ovzduší a zdraví Čelákovice, 31. března 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) Evropa: asi 370 tisíc předčasných úmrtí ročně zkracuje

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0109/298. Pozměňovací návrh. Renate Sommer za skupinu PPE

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0109/298. Pozměňovací návrh. Renate Sommer za skupinu PPE 9. 6. 2010 A7-0109/298 298 Čl. 33 odst. 1 (1) Kromě forem vyjádření údajů uvedených v čl. 31 odst. 2 a 3 lze nutriční údaje vyjádřit v jiné formě za předpokladu, že jsou splněny tyto základní požadavky:

Více

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU - vysvětlí pojmy oxidace a redukce - určí, které ze známých reakcí patří mezi redoxní reakce - popíše princip výroby surového železa a oceli, zhodnotí jejich význam pro národní hospodářství

Více

Hydroxidy se vyznačují louhovitou" chutí. Ochutnávat je však nesmíte nikdy, protože mají stejné leptavé účinky jako kyseliny.

Hydroxidy se vyznačují louhovitou chutí. Ochutnávat je však nesmíte nikdy, protože mají stejné leptavé účinky jako kyseliny. Hydroxidy se vyznačují louhovitou" chutí. Ochutnávat je však nesmíte nikdy, protože mají stejné leptavé účinky jako kyseliny. K nejvýznamnějším z nich patří hydroxid sodný, hydroxid draselný a hydroxid

Více

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace VY_52_INOVACE_737 8. Chemie notebook Směsi Materiál slouží k vyvození a objasnění pojmů (klíčová slova - chemická látka, směs,

Více

CHEMICKÉ LÁTKY VE VNITŘNÍM VYBAVENÍ PROSTOR PRO DĚTI, HRAČKÁCH A ŠKOLNÍCH POMŮCKÁCH

CHEMICKÉ LÁTKY VE VNITŘNÍM VYBAVENÍ PROSTOR PRO DĚTI, HRAČKÁCH A ŠKOLNÍCH POMŮCKÁCH CHEMICKÉ LÁTKY VE VNITŘNÍM VYBAVENÍ PROSTOR PRO DĚTI, HRAČKÁCH A ŠKOLNÍCH POMŮCKÁCH Mgr. Jitka Straková Arnika Program Toxické látky a odpady ----------------------------------------------------------------------

Více

16792/13 hm 1 DG B 4B

16792/13 hm 1 DG B 4B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 25. listopadu 2013 (25.11) (OR. en) 16792/13 DENLEG 136 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 21. listopadu 2013 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č.

Více