Kontratenor jako fenomén dnešní doby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kontratenor jako fenomén dnešní doby"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra zpěvu Zpěv Kontratenor jako fenomén dnešní doby Bakalářská diplomová práce Autor práce: Pavel Valenta Vedoucí práce: odb. as. Mgr. Monika Holá, Ph.D. Oponent práce: PhDr. Alena Borková Brno

2 Bibliografický záznam VALENTA, Pavel. Kontratenor jako hlasový fenomén dnešní doby. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, Katedra zpěvu, rok s. Vedoucí diplomové práce odb. as. Mgr. Monika Holá, Ph.D. Anotace Cílem této bakalářské diplomové práce je charakterizace, vývoj a vyuţití hlasového oboru kontratenor. Pojem kontratenor se na počátku váţe s renesanční hudbou, ovšem asociace, která vyvstane modernímu člověku, souvisí s barokní operou a soudobými počiny. V práci uvádím ţivotopisy nejznámějších kontratenorů (Gerard Lesne, David Daniels, Andreas Scholl, Philippe Jaroussky). Představitelem kontratenoru v České republice je Jan Mikušek, k jehoţ ţivotopisu připojuji také rozhovor. Annotation The aim of this bachelor thesis is a characterization, development and using a countertenor voice subject. The term countertenor was initially connected with a Renaissance music, but an association a modern man gets is related to baroque opera and contemporary achievements. The thesis brings biographies of famous countertenors (Gerard Lesne, David Daniels, Andreas Scholl, Philippe Jaroussky). A representative of Czech countertenors is Jan Mikušek. To his CV I attach an interview. Klíčová slova ZPĚV, KONTRATENOR, HAUTE CONTRE, TENOR, MUŢSKÝ HLAS, KASTRÁT, PHILIPPE JAROUSSKY, GÉRARD LESNE, DAVID DANIELS, ANDREAS SCHOLL, JAN MIKUŠEK Keywords SING, COUNTERTENOR, HAUTE CONTRE, TENORE, MALE VOICE, CASTRATO SINGER, PHILIPPE JAROUSSKY, GÉRARD LESNE, DAVID DANIELS, ANDREAS SCHOLL, JAN MIKUŠEK - 2 -

3 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a pouţil jen uvedené prameny a literaturu. Současně dávám svolení k tomu, aby tato diplomová práce byla umístěna v Knihovně JAMU a pouţívána ke studijním účelům. V Brně, dne 1. května 2010 Pavel Valenta - 3 -

4 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucí mé diplomové práce odb. as. Mgr. Monice Holé, Ph.D. za rady, připomínky, trpělivost a vstřícnost. Moje poděkování patří také Mgr. Janě Spáčilové, Ph.D. za konzultace. V neposlední řadě děkuji Janu Mikuškovi za poskytnutí rozhovoru a všem, kteří mi pomohli s překlady cizojazyčné literatury

5 Obsah PŘEDMLUVA POJEM KONTRATENOR A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA HLASOVÉHO TYPU TERMÍN KONTRATENOR HLASOVÁ PROBLEMATIKA NOVODOBÉ UPLATNĚNÍ SROVNÁNÍ KONTRATENORU S HISTORICKÝMI HLASOVÝMI TYPY KASTRÁT VYSOKÝ FRANCOUZSKÝ TENOR (HAUTE-CONTRE) VYBRANÉ OSOBNOSTI SVĚTOVÝCH KONTRATENORŮ GERARD LESNE DAVID DANIELS ANDREAS SCHOLL PHILIPPE JAROUSSKY JAN MIKUŠEK PŘEDSTAVITEL KONTRATENORU V ČESKÉ REPUBLICE ŢIVOTOPIS PŘEHLED REPERTOÁRU ROZHOVOR S JANEM MIKUŠKEM ZÁVĚR POUŢITÁ LITERATURA

6 Předmluva Tématem mé diplomové práce je Kontratenor jako hlasový fenomén. Vzhledem k tomu, ţe se sám věnuji studiu zpěvu, mě vţdy zajímala nejen technická a fyziologická stránka tvoření tónu, ale také problematika pěveckého umění z hlediska historického. Ta je pozoruhodná zvláště v období baroka, kdy byl, zejména v Itálii, velmi oblíben zpěv kastrátů, jehoţ virtuozita nikdy nebyla předstiţena. Novodobou alternativou vysokého muţského hlasu je kontratenor, pouţívající při zpěvu speciálně školený hlavový rejstřík falzet. Tento typ hlasu je v poslední době čím dál tím populárnější, avšak jen těţko se hledá teoretická literatura o něm. Proto jsem se rozhodl mu věnovat svoji práci. V první kapitole nazvané Pojem kontratenor a základní charakteristika hlasového typu se zabývám historií tohoto termínu. Pojem kontratenorista by se dnes dal nejspíše vysvětlit jako falzetista je to tedy muţský hlas, který pouţívá výhradně falzet. V historii však tento termín měl různé významy, a vedou se odborné diskuze o tom, co vlastně znamenal. Rozhodně to byl hlas, který byl výše neţ tenor, přičemţ zpěváci pouţívali plný hlas i falzet. V období rozvoje bel canta, tedy v průběhu 19. století, se tento historický typ zpěvu vytratil a byl vzkříšen teprve kolem poloviny 20. století. Proto je v názvu mojí práce taky označení hlasový fenomén dnešní doby. Poté uvádím bliţší charakteristiku tohoto hlasu a stručný přehled jeho novodobého oţivování. Ve druhé kapitole srovnávám kontratenor s dalšími historickými hlasovými typy, které byly ve své době povaţovány za přirozené hlasem kastrátů a francouzským vysokým tenorem (Haute-contre). Část další přináší stručné ţivotopisy nejvýznamnějších světových kontratenorů. Poslední kapitola je věnována umělci, který je v současné době patrně nejznámějším kontratenoristou v České republice a významně přispěl k propagaci tohoto hlasového oboru. Je jím zpěvák, dirigent, sbormistr a cimbálista Jan Mikušek. Po části věnované jeho ţivotopisu a seznamu nastudovaného repertoáru následuje rozhovor s tímto umělcem. 2

7 1. Pojem kontratenor a základní charakteristika hlasového typu 1.1. Termín kontratenor Původ termínu sahá k latinskému contratenor, coţ bylo označení třetího, nejčastěji instrumentálního hlasu v pozdně středověké a renesanční polyfonii, doplňujícího tenor (cantus firmus převzatý z gregoriánského chorálu) a cantus (kontrapunktující vyšší hlas). S rozvinutím tříhlasé sazby na čtyřhlasou se začal rozlišovat contratenor altus (nad tenorem) a contratenor bassus (pod tenorem). Contratenor ve tříhlasé sazbě: cantus superius (motetus) tenor contratenor Contratenor ve čtyřhlasé sazbě: cantus contratenor altus tenor contratenor bassus Pro contratenor altus se v Anglii začalo pouţívat navzájem zaměnitelné termíny countertenor a altus, z čehoţ vznikl dnešní kontratenor a altus (ve smyslu muţský alt ). Od konce 13. století rukopisné a později tištěné prameny francouzské, nizozemské a posléze i anglické vokální vícehlasé hudby téměř bez výjimky pouţívají pro tuto vokální linku původní latinskou formu contratenor. V průběhu renesance se hlas postupně rozšířil jak v rozsahu, tak i poloze. Zdá se, ţe poangličtěná forma countertenor nebo také counter-tenor se začala pouţívat na počátku 16. století, i kdyţ hlas byl také nazýván zkráceně contra, nebo counter. Hlasový rozsah kontratenoru musel obsáhnout prakticky všechny střední party. Thomas Morley ve svém traktátu Plaine and Easie Instroduction (1597) často pouţívá termín countertenor (i kdyţ často zkracovaný jen na counter ) pro označení řádku instrumentální nebo vokální polyfonie, který leţí těsně nad tenorem a je obvykle psán v klíči o tercii vyšším, neţ je tento part. V těchto i pozdějších 3

8 příkladech přetrvává původní kontratenorový charakter hlasu do jisté míry v tom, ţe hlas se buď kříţí, jde v protipohybu nebo se opakovaně setkává s tenorem. 1 V dnešní době se termín kontratenor nebo variabilně altus (v této latinské podobě slova) pouţívá pro vysoký muţský hlas, který buď v plném rozsahu nebo jen částečně uţívá falzet. Falzet (falsetto, z italského falso = nepravý, falešný) je hovorový, nesprávný a zavádějící termín pro druhý rejstřík fonace (second-mode phonation) neboli čistý hlavový rejstřík. U tohoto typu hlasu hlasivky kmitají pouze svými okraji, ale dovírají se. Muţský falzet je svou polohou blízký hlasu dětskému, proto dobří sbormistři dětských sborů bývají i dobrými falzetisty. Od falzetu, typického pro školený muţský hlas, se liší fistule vysoký hlavový rejstřík u necvičených muţských hlasů. Na rozdíl od falzetu nemá muţský fistulový hlas vypracovanou dechovou techniku, a proto jej nelze dosti dobře intonačně ovládat. Z fyziologického hlediska hlasivky, kmitající pouze svými okraji, k sobě zcela nedoléhají a zanechávají mezi sebou štěrbinu. Na rozdíl od školeného falzetu je tento hlas šustivější a nemá barvu ani průraznost Hlasová problematika V různých zemích a obdobích byly vysoké muţské hlasy nazývány různě: countertenor (= kontratenor), Alto, altista, falsettist (= falzetista), Contralto, event. téţ Haute-contre. V dějinách hudby je kontratenor jako muţský vysoký hlas vyuţívající falzet spojován s anglickou hudbou, avšak nebyl výhradně anglickým jevem. Byl pěstován různě po celém světě a hrál důleţitou roli v hudbě středověku i renesance zejména v Nizozemí, Německu, Španělsku, Itálii, Francii a Anglii. Nicméně bylo dokázáno, ţe tento hlasový typ přišel do Británie teprve na sklonku 17. století, přibliţně ve stejné době, kdy zemi navštívili první kastráti, kteří se nejprve uplatňovali v církevní hudbě (v opeře tomu bylo asi o 20 let později, c. 1707). Během období vysoké popularity kastrátů se v kontinentální Evropě kontratenoristé uplatňovali pouze ve sborech a téměř jim hrozilo vymizení z jiné neţ církevní hudby. V Anglii však byli přespolní kastráti nahrazováni domácími 1 Steane, J. B. Giles, Peter: Countertenor, in: Grove Music Online. 4

9 kontertenory a ţenami. Například Händel dělal své konečné rozhodnutí ohledně obsazení tak, aby vyhovovalo okolnostem. Ačkoli během 19. století specialisté na kontratenor vymizeli jako sólisté v kontinentální Evropě, způsob tvoření tónu sám o sobě přeţil jako jedna z moţností muţského hlasu, například u muţů-kontraaltů ze Sixtinské kaple. V Anglii se udrţela tradice kontratenorů v chrámové hudbě, výuce a v četných glee clubs (pěvecké sbory), i kdyţ ve sborech v oratoriích své místo postupně ztratili s rozšířením ţen altistek. Stále řidčeji vystupovali kontratenoři jako oratorní a koncertní sólisté, a s nástupem ţen se začal objevovat u jejich hlasového označení alto přívlastek male alto (muţský alt). Vítězné znovuobjevení sólového kontratenoru přišlo hlavně z Anglie. Za umělce zodpovědného za renesanci kontratenoru v polovině 40. let 20. století a nové uplatnění tohoto hlasu ve světské i sólistické hudbě je povaţován Alfred Deller ( ), krátce nato následovaný Johnem Whitworthem a Američanem Russellem Oberlinem. Jedním z pramenů pro toto znovuzrození kontratenoru byly rané anglické a americké nahrávky lidové hudby (zejména balad) z let cca Stejně jako u všech ostatních typů hlasu se pěvecký styl, témbr a charakter kontratenoru mění podle panujících hudebních trendů. To způsobilo zmatek a diskuse koncem 20. století, kdy se začal hledat autentický způsob přednesu pro určitý ţánr nebo období. Ačkoli se někteří autoři snaţili vyhnout všem názvům s výjimkou obecného, byť dvojznačného falzetista, tradičně převládá názor, ţe kontratenor je prostě historický (muţský) alt, který uţívá téměř výhradně vysoce rozvinutý druhý rejstřík fonace neboli čistý hlavový rejstřík. Přesnější definice je, ţe kontratenor musí mít vţdy tenorový nebo světlý barytonový první rejstřík s rozšířením do druhého rejstříku. Další pohled je ten, ţe altový a kontratenorový hlas jsou odlišné: altus je pouze falzet basového nebo barytonového základního rejstříku, zatímco pravý kontratenor má přirozený tenorový první rejstřík - tj. bez pouţití falzetu - s abnormálně světlým, vysokým rozsahem a je schopen udrţet neobvykle vysokou polohu (zde se nicméně vedou značné spory o vztah k historickému haute-contre). 5

10 Byly předloţeny rentgenové důkazy na podporu názoru, ţe jak kontratenor, tak altus ve výše zmíněném rozdělení jsou falzety, neboť oba produkují tón stejnými fyziologickými prostředky (M. Ardran a D. Wulstan: The Alto or Countertenor Voice, 1967). Tento názor plně podpořil P. Giles, který dále tvrdil, ţe existuje několik různých poddruhů druhého rejstříku fonace, které produkují kontrastní zabarvení (P. Giles: The Counter-Tenor, Londýn 1982). To bylo podpořeno závěry na základě xerorentgeno-elektrolaryngografické analýzy (G. Welch, D. Sergeant a F. MacCurtain: Some Physical Characteristics of the Male Falsetto Voice, Journal of Voice 1989). Nicméně, současný zmatek týkající se kontratenoru pravděpodobně vznikl z toho důvodu, ţe do začátku 19. století bylo pro zpěváky všech muţských hlasových skupin běţné pouţívání druhého rejstříku fonace, kdykoli chtěli. Muţský hlas byl chápán jako sloţený nástroj bez striktních kategorií, které s sebou přinesla praxe pěvecké belcantové techniky a zejména pedagogiky kolem poloviny 19. století a které trvají aţ dodnes. 2 Protoţe má novodobé oţivování kontratenoru přece jen mnohem kratší historii neţ bel canto, není prozatím moţno stanovit nějaké obecné pedagogické zásady. 3 Sami kontratenoristé se však shodují na tom, ţe pro tento hlasový obor je potřeba mít především přirozené nadání. Andreas Scholl prohlásil: Stát se kontratenoristou je podle mne dárek z nebe. Nejprve musí mít člověk hlas a teprve potom se s ním dá pracovat, dále rozvíjet. U kontratenoristy to platí dvojnásobně, protoţe příroda u něho pracuje přece jen trochu jinak. 4 Zároveň je nutno si vypěstovat speciální techniku. Philippe Jaroussky o tom říká: Musíme pracovat s rejstříky, ale to ţeny také, moţná musíme mít přirozenější vedení hlasu, nesmíme moţná tolik tlačit na hlas, nesmíme se dopouštět forze. Náš hlas je křehčí a musíme si toho být vědomi. Já osobně jsem zpočátku zpíval jako sopranista, protoţe mohu zpívat velmi vysoko, ale necítím se tam úplně nejlépe a dnes spíš vyhledávám party středních a niţších poloh. Ale znám sopranisty, kteří mohou zpívat opravdu velmi vysoko. Hlas by měl být slyšet i při orchestrálním doprovodu, na tom teď pracuji. 2 Steane, J. B. Giles, Peter: Countertenor, in: Grove Music Online. 3 Bel canto = krásný zpěv, pěvecká technika pocházející z baroka a rozvíjející se především v 1. polovině 19. století, vyznačuje se legátovým vedením hlasu. 4 Scholl~27~listopad~2004/ 6

11 Musíme také pouţívat hrudní rejstřík. Myslím si, ţe kontratenoři mají menší problém s přechodem neţ zpěvačky. (rozhovor pro Harmonii, září 2004) Novodobé uplatnění Renesance kontratenoru v polovině 20. století byla úzce spojena s výjimečně nadaným anglickým zpěvákem Alfredem Dellerem ( ), který zpíval alt ve sboru Canterburské katedrály a později v katedrále svatého Pavla. Kdyţ zahájil svoji sólistickou dráhu, úzce spolupracoval se skladatelem Michaelem Tippettem. Shodli se na tom, ţe by byl vhodný návrat k tradici kontratenorů, do značné míry proto, ţe repertoár, jímţ se v té době zabývali, byl tvořen hlavně díly Henryho Purcella (který sám sebe nazýval kontratenorem). Při obnově takových děl jako The Fairy Queen hrála nová generace kontratenorů vedená Dellerem prominentní roli. Tito umělci hráli čím dál tím významnější roli ve hnutí Early Music (v češtině se pro tento proud vţil pojem autentická či historicky poučená interpretace ) a stále více se osvědčovali i v rolích v barokních operách a oratoriích psaných původně pro kastráty. Obnovená provedení těchto děl a nahrávky někdy obsazují tyto role raději ţenami zpěvačkami, avšak kvůli dramatické pravdivosti jsou často zejména ve scénických ztvárněních obsazováni kontratenoři, kteří vyvinuli hlasitost a razantní kvalitu tónu nutnou ke ztvárnění rolí v divadle. Hnutí za obnovu kontratenoru začalo v Británii, nejvýznamnějšími umělci jsou John Whitworth, Grayston Burgess, Paul Esswood, James Bowman a později Michael Chance. Záhy se objevili také američtí kontratenoři, zejména Russell Oberlin, Drew Minter, David Daniels a Derek Lee Ragin, dále Belgičan René Jacobs. V 80. a 90. letech 20. století vynikl Němec Andreas Scholl, současná doba. O nově se rozvíjející hlasový obor projevili zájem i moderní operní skladatelé. Benjamin Britten napsal pro Alfreda Dellera roli Oberona ve Snu noci svatojánské (A Midsummer Night's Dream, 1960). Tato role zůstává kontratenorovým nejatraktivnějším partem a byla zpívaná Oberlinem, a pak Bowmanem v mnoha dalších inscenacích. Mezi další moderní opery pouţívající tento hlas patří Brittenova Smrt v Benátkách (Death in Venice) nebo Akhnaten Philla 5 7

12 Glasse. Osobitým rysem Leara Ariberta Reimannova je obsazení role Edgara kontratenorem, zvláště působivé je vytí chudého Toma. Také byly učiněny pokusy rozšířit okruh kontratenorových rolí tak, aby zahrnovaly např. Gluckova Orfea, Farnace v Mozartově opeře Mitridate nebo dokonce Orlofského ve Straussově Netopýrovi, coţ vedlo k ustanovení nové generace zpěváků, kteří se přiklání k hlasu dramatické kvality distancující se od hlavní britské tradice vycházející z Dellera. 6 6 Steane, J. B. Giles, Peter: Countertenor, in: Grove Music Online. 8

13 2. Srovnání kontratenoru s historickými hlasovými typy Kontratenoru se dnes běţně pouţívá pro interpretaci skladeb, které byly napsány pro muţské hlasy zpívající ve vysoké (ţenské) hlasové poloze. V historii hudby se setkáváme s dvěma typy těchto hlasů. V italské hudbě to byl kastrát, ve francouzské hudbě vysoký tenor zvaný haute-contre. Oba hlasy v průběhu 19. století vymizely, zejména kvůli poţadavkům přirozenosti, které s sebou přinesla romantická opera. V poslední době se druhý z nich jiţ pomalu objevuje na světových pódiích; hlas kastrátů je z etických důvodů odsunut do říše minulosti Kastrát Kastrát je muţský soprán nebo kontraalt, který za svůj neporušený hlas vděčí chirurgickému zákroku na varlatech před dosaţením dospělosti. V pubertě roste hochům hrtan i hlasivky, coţ vede ke sníţení výšky hlasu přibliţně o oktávu. Proto se před mutací u malých chlapců zablokoval vývoj hrtanu. Provedl se zásah na varlatech (podvázání, v některých případech snad i odstranění semenotvorných kanálků), coţ způsobilo zastavení sekrece hormonu testosteronu, která řídí vzrůst hrtanu. Operace vedla k neplodnosti, neboť scvrklá varlata neprodukují ţádné spermie. Nebyla však ovlivněna schopnost vzrušivosti, protoţe se semenná tekutina tvoří v prostatě. Lze tak vysvětlit známá galantní dobrodruţství některých proslulých kastrátů. Nedostatek testosteronu mohl způsobit u muţů, ještě poměrně mladých, předčasné stárnutí, prematurní oslabení erekce a jistou formu stařecké melancholie. Po orchitomii zůstával hlas zářivý, svěţí a průrazný jako hlas chlapecký. Vedlejšími projevy byly pseudoţenské rysy, například chybějící vousy a vpřed vyklenutý hrudník s rozšířenějším hrudním košem, v němţ se mohutněji vyvinuly plíce. 7 Kastrátův hlas byl jedinečný. Mezi všemi netknutými hlasy poskytuje chlapecký hlas v přirozeném rozsahu, v pěvecké terminologii označovaný jako prsní hlas, největší tónový rozsah: od b do d ² nebo e ², dosti často od a do f ² ; tzn. Od deseti do třinácti tónů v plném zvuku prsního rejstříku, ve srovnání se sotva polovičními moţnostmi ţenského sopránu. To je jednoznačná přednost, srovnáme-li 7 Celletti, Rodolfo: Historie belcanta, s

14 sílu a plnost prsních tónů s pronikavějším, ale méně chvějivým a voluminézním zvukem ţenského hlavového hlasu. Pokud mladík vytrvale dodrţoval přísná pěvecká cvičení, nabyl abnormální kapacity plic, coţ se přímo odrazilo na délce dechu a hlasové síle. Mimořádné ovládání a délka dechu je předpokladem pro pruţnost, měkkost a pohyblivost hlasu, pro velikost rozsahu, pro spontánní legato a další kvality, které vyznačovaly v průběhu 18. a na počátku 19. století všechny vynikající pěvce. Díky této fyzické a psychologické konstituci a mimořádně dobrému pěveckému i hudebnímu vzdělání, jaké poskytovaly například neapolské konzervatoře, uvedl kastrát do zpěvu jak výrazové, tak technicko-virtuózní schopnosti. 8 Kastrace má své kořeny ve starověké Číně více neţ před 5000 lety. Kastráti eunuši zde slouţili jako stráţci císařských paláců. Z Asie se kastrace rozšířila i do Evropy. Staří Římané si kastráty velmi cenili a vyuţívali je pro pobavení. V arabských zemích se kastráti objevují podstatně později neţ v Číně či Evropě. Islám výslovně zakazuje kastraci v jakékoliv formě - u zvířat i u lidí. Teprve kolem roku 750 se dokázali arabští šejkové, kalifové a sultáni vyrovnat s náboţenskými námitkami a začali vyuţívat eunuchy jako správce a hlídače harémů. Ve středověku se eunuši vrátili do Evropy. Katolická církev se od počátku, zejména pak ve středověku, řídila slovy svatého Pavla, ţe ţeny mají v kostele mlčet. 9 Pro provozování chrámové hudby byly pro vrchní hlasy (soprán, alt) pouţíváni chlapci před mutací a vysoce posazené hlasy přirozených tenorů. Později se ideálním řešením stali kastráti, zejména kvůli barvě a síle hlasu, která byla průraznější neţ u chlapců. Od poloviny šestnáctého století uţ běţně v kostelech zpívali kastráti, i kdyţ církev za umělou kastraci oficiálně vyhlašovala trest exkomunikace nebo dokonce trest smrti. Vidina slavné kariéry a velkých příjmů však byla pro mnohé rodiče zejména v chudých částech Itálie a Španělsku neodolatelná. V té době docházelo k neobvyklému mnoţství údajných nehod, při nichţ malí chlapci přicházeli o varlata. Šlo o velmi kruté praktiky. Děti byly kastrovány doma vlastními rodiči, navíc bez asistence lékařů. Jedno ze tří vykleštěných dětí běţně zemřelo na následky infekce nebo předávkování opiem, které se při operaci pouţívalo jako anestetikum. Pokud 8 Klíčová, Iva: Kastrát jako hudebně-historický fenomén, s Taceat mulier in ecclesia (Ţena nechť mlčí v církvi), Nový zákon, První list Korintským, 14,34. 10

15 dítě zákrok přeţilo a bylo přijato do církevního sboru, následovalo deset i více let intenzivního hudebního výcviku. Na tuto situaci reagoval i Benedetto Marcello ve svém spise Teatro alla moda (Benátky 1720). Ironicky doporučuje, aby si altista či sopranista opatřil dobrého zastánce, který bude jeho kastraci (povaţovanou za trapnou záleţitost) obhajovat ve společnosti tím, ţe byl stiţen nebezpečnou chorobou a často ve lţi prohlašovat, ţe pochází ze vzdělané a váţené rodiny. 10 Koncem osmnáctého století bylo v Itálii ročně kastrováno na čtyři tisíce malých chlapců a stejný počet kastrací byl zaznamenán i ve Španělsku. Přestoţe kastrátů se původně vyuţívalo výhradně k interpretaci církevní hudby, rozvoj opery poskytl jejich hlasovým moţnostem další prostor. Obrovskou slávu získali zejména v letech , kdy se stali hlavním pilířem italské opery, která se rozšířila po celé Evropě. Ti nejlepší z nich byli královsky placeni. Jejich odměny byly aţ stokrát vyšší neţ platy běţných členů sboru nebo orchestru. Tato praxe trvala aţ do konce 18. století. Patrně nejznámějším kastrátem byl Carlo Broschi, zvaný Farinelli, o němţ byl také natočen film. Dalšími důleţitými představiteli tohoto hlasového oboru byli Nicolo Grimaldi (Nicolini), Antonio Maria Bernacchi, Giovanni Carestini a především Francesco Bernardi, zvaný Senesino. Po Gluckově reformě začal význam kastrátů upadat, přestoţe ještě na počátku 19. století byli vcelku běţným jevem. Gluck sám napsal první verzi své opery Orfeo ed Euridice (1762) pro kastráta Gaetana Guadagniho ( ), aţ v paříţské verzi z roku 1774 byla role přepsána pro francouzský vysoký tenor (haute-contre, viz následující kapitola). Kastráti vystupovali ještě v operách Gioacchina Rossiniho a Giacomo Meyerbeera. Tradice kastrátů pokračovala aţ do roku 1903, kdy byla oficiálně zakázána papeţem Piem X. Do té doby se neoficiálně tolerovala, i kdyţ v 19. století byla významně oslabena. 11 Jedním z posledních kastrátů byl Alessandro Moreschi ( ). Od roku 1883 byl aţ do 1913 členem papeţského sboru Sixtinské kaple. Vídeňský profesor Francz Haböck, který ho zde slyšel a dělal s ní v roce 1914 rozhovor, řekl, ţe jeho rozsah d d 3, který měl v prvních pětadvaceti letech své kariéry, se později 10 Marcello, Benedetto: Divadlo podle módy, s Klíčová, Iva: Kastrát jako hudebně-historický fenomén, s

16 zmenšil na a g 2. Napsal, ţe Moreschiho hlas byl silný, křišťálově jasný a čistý s jedinečným messa di voce, který však nikdy nedosáhl dobrého trylku ani koloratury. Tento umělec po sobě zanechal i nahrávky z let 1902 a 1903, avšak vzhledem k technické kvalitě tehdejších nahrávacích zařízení si můţeme udělat jen mlhavou představu o tom, jak jeho hlas skutečně zněl. V dnešní době se hlas podobný kastrátskému objevuje u některých zpěváků, zpravidla jde ale o osoby s hormonálním onemocněním, které zabraňuje mutaci hlasu (jazzový zpěvák Jimmy Scott, sopranista Jorge Cano či Radu Marian) či pěvce, kteří podstoupili kastraci z jiných důvodů. U několika zpěváků také k mutaci z neznámých důvodů nedošlo, aniţ by trpěli hormonální poruchou nejznámějším příkladem je Michael Maniaci Vysoký francouzský tenor (Haute-contre) Haute-contre [čti ót-kontr] je vysoký tenorový hlas, pěstovaný ve Francii asi do konce 18. století, v rozsahu od malého c do d 2 a notovaný v altovém klíči. Často bývá zaměňován s pojmem kontratenor, avšak podle dnešního chápání kontratenor pouţívá výhradně falzet, zatímco haute-contre výhradně plný hlas. Francouzské ladění bylo v této době asi o velkou sekundu aţ malou tercii niţší neţ dnes, nejvyšším tónem tohoto hlasu tedy fakticky bylo c 2. Rousseau definuje ve svém Hudebním slovníku (1768) haute-contre jako nejpronikavější a nejvyšší z muţských hlasů, v kontrastu k tzv. basse-contre, který je nejniţší a nejhlubší. Srovnání italského a francouzského rozvrţení hlasů: Italská hudba: Soprano (soprán) Contralto (alt) Tenore (tenor) Basso (bas). Francouzská hudba: Dessus (= soprán) Bas-dessus (= mezzosoprán) Haute-contre (= vysoký tenor) Taille (= niţší tenor grave, zaměnitelný s barytonem) Basse-taille (= baryton nebo bas). 12

17 Ačkoliv je termín obecně v anglických barokních traktátech překládán jako countertenor, Rousseau uvádí jako synonymum altus a přirovnává haute-contre k italskému contralto, a říká, ţe jde o muţský hlas ve stejném rozsahu, jako je druhý soprán nebo alt, zpívaný ţenami nebo kastráty. Často je haute-contre zaměňován právě za kontratenor, ačkoliv v dobovém vnímání byl tento rozdíl jasný, jak ukazuje citát z Voyage en Italie Josepha de Lalanda (1786): Tenor jde od C do g 1 v plném hlase a dále aţ do d 2 ve falzetu neboli fausset; náš haute-contre pokračuje po dosaţení g 1 obvykle aţ do b 1 v plném hlase. Haute-contre byl primárně sólový hlas. Lully určuje hlavní muţskou roli v osmi ze svých čtrnácti oper právě tomuto hlasu, významně se mu věnoval téţ Charpentier, který sám tímto hlasem zpíval. Jedním z nejslavnějších vysokých tenorů v Paříţi byl Pierre de Jélyotte ( ), pro kterého napsal většinu svých hlavních rolí Jean Philipp Rameau. Dalším významným zpěvákem byl Joseph Legros ( ), který zpíval např. V Gluckově francouzské verzi Orfea (Paříţ 1774). Haute-contre se uplatňoval téţ ve sboru, kde zpíval v pořadí druhý hlas, zatímco nejvrchnější hlas byl přednášen chlapci nebo ţenami. Na počátku 19. století byl haute-contre nahrazen silnějším přirozeným tenorem, ovšem ještě v roce 1844 uvádí tento termín Berlioz ve své Nauce o instrumentaci a vysvětluje jej jako velmi vysoký tenor. Po celé 18. století měl haute-contre i své odpůrce. Rousseau píše ve svém Hudebním slovníku, ţe haute-contre není pro muţský hlas přirozený; k tomu, aby zpěvák dosáhl kýţených výšek, se musí namáhat, coţ s sebou často nese drsnost a také málokdy zpívá čistě. Při dnešním provádění francouzských barokních a klasicistních oper bývá někdy haute-contre nahrazován kontratenoristy, čili falzetisty, to s sebou ale přináší problémy ohledně vybalancování zvukových poměrů sólového hlasu a doprovázejícího orchestru. Podobně jako u rolí určených původně pro kastráty, také zde jsou sólisté doprovázeni plně obsazeným orchestrem a přednášejí heroické árie, coţ je pro zvukové moţnosti kontratenoru nevýhodné. Proto se ruku v ruce s oţivováním barokních oper také objevují specializovaní zpěváci na haute-contre, 13

18 nejvýznamnější jsou Bruce Brewer, Michael Goldthorpe, John Elwes, Howard Crook, Guy de Mey a Gilles Ragon Owen Jander Ellen T. Harris: Haute-contre, in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Lionel Sawkins: Haute-contre, in: the New Grove Dictionary of Opera, přístupné z: 14

19 3. Vybrané osobnosti světových kontratenorů 3.1. Gérard Lesne Narozen v Montmorency 15. července 1956, je dnes jiţ nestorem francouzských kontratenoristů. Ve svém hlasovém oboru je samoukem. Roku 1979 se stal členem vídeňského Clemencic Consort pod vedením René Clemencice a velmi brzy se začal objevovat ve většině evropských ansámblů specializovaných na starou hudbu, jako Ensemble Clément Janequin, La Grande Ecurie et la Chambre du Roy, Chapelle Royale, Hesperion XX a zejména Les Arts Florissants pod vedením Williama Christie. V roce 1985 zaloţil vlastní vokálně-instrumentální soubor Il Seminario Musicale, se kterým vystupuje na koncertech a festivalech v celé Evropě. V roce 2004 mu francouzská vláda udělila titul Chevalier des Arts et des Lettres. Ačkoliv ztvárnil řadu operních rolí, jeho hlavním zájmem je duchovní hudba 17. a 18. století, v níţ se velmi dobře uplatňuje jeho čistý, lehce ohebný hlas. Velký důraz klade na přesnost koloratur a ornamentů, intonaci a frázování. Lesne má na svém kontě více neţ 70 nahrávek, nejen jako kontratenorista, ale také jako dirigent. K nejvýznamnějším dílům patří oratoria S. Giovanni Battista Stradelly a David et Jonathas M. A. Charpentiera, dále Händelova opera Poro a Vivaldiho L'incoronazione di Dario. Kromě toho nahrál také Leçons de ténèbres M. A. Charpentiera a F. Couperina a kantáty Alessandra Scarlattiho, A. Caldary, J. S. Bacha, G. F. Händela a G. Bononciniho David Daniels Daniels se narodil 12. března 1966 v Spartanburgu v Jiţní Karolíně (USA). Začal zpívat jako chlapecký soprán, po mutaci jako tenor. Jeho otec Perry Daniels byl jedním z předních členů divadelní letní školy Brevard Music Center, spojené s hudební školou Converse College v Spartanburgu. Daniels studoval zpěv na konzervatoři v Cincinnati, kontratenoru se začal věnovat během postgraduálního studia na University of Michigan pod vedením svého učitele George Shirleyho. Jako kontratenorista debutoval v roce V roce 1997 vyhrál Richard Tucker Award, v roce 1999 poprvé vystoupil v Metropolitní opeře v roli Sesta v Händelově opeře Giulio Cesare. Jeho repertoár obsahuje řadu operních rolí G. F. 15

20 Händela (Arsace v Partenope, Lyric Opera v Chicagu, Tamerlano titulní role, Arsamene v Xerxes). V Bavorské státní opeře v Mnichově vystoupil v titulních rolích v operách Rinaldo a Orlando, ztvárnil také Ottona v Monteverdiho L incoronazione di Poppea. Kromě barokních rolí vystoupil také ve Snu noci svatojánské Benjamina Brittena (Oberon, Metropolitní opera) a v Gluckově Orfeo ed Euridice (Orfeo, Covent Garden) Andreas Scholl Německý kontratenor střední generace se narodil v Eltville 10 listopadu Zpívat začal jiţ v dětském věku jako člen sboru Kiedricher Chorbuben. Vystudoval zpěv na Schola Cantorum Basiliensis u Richarda Levitta a René Jacobse. Jeho první recitál v Paříţi v roce 1993 se stal odrazovým můstkem pro řadu angaţmá v mnoha ansámblech staré hudby. Spolupracoval mj. S René Jacobsem, Christophem Coinem, Williamem Christie a Philippem Herreweghem a vystupuje na nejdůleţitějších mezinárodních festivalech staré hudby, zahrnujících Ambronay, Beaune, Glyndebourne (zde vystoupil 1998 a 1999 v roli Bertarida v Händelově Rodelindě), pravidelně je slyšet také na BBC promenádních koncertech. Schollův hlas je obdivován pro svoji zvučnost, hřejivé zabarvení a vyrovnanost. Jeho nahrávky zahrnují Monteverdiho Nešpory, Bachovy kantáty, Mši h moll a Vánoční oratorium, Händelova Mesiáše a Šalamouna, výběrový disk Händelových operních árií a Vivaldiho Stabat mater, za které získal cenu Gramophone Award Philippe Jaroussky Představitel nejmladší generace kontratenoristů, obdivovaný nejen pro své pěvecké umění, ale také pro svůj mimořádný zjev. Narodil se 13. února 1978 v Maisons-Laffitte ve Francii. Jméno Jaroussky je zkomoleninou ja russkyj (já jsem Rus) a pochází od jeho praděda, který odešel do Francie po ruské revoluci Původně hrál na housle a na klavír, hlavní zvrat v jeho zájmu o zpěv znamenalo zhlédnutí filmu Farinelli. V roce 1996 začal studovat zpěv u Nicole 13 O svém jménu mluví Jaroussky např. v rozhovoru pro časopis Harmonie (září 2004), viz seznam literatury. 16

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Společný projekt barokního souboru Hof-Musici a občanského sdružení Teatro alla Moda, pod záštitou paní Livie Klausové a

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Pracovní list pro opakování znalostí z hudební výchovy a prohloubení dovedností práce s internetem. Listy jsou rozděleny na 4 kategorie (A, B, C, D).

Pracovní list pro opakování znalostí z hudební výchovy a prohloubení dovedností práce s internetem. Listy jsou rozděleny na 4 kategorie (A, B, C, D). Autor: Vzdělávací oblast: Téma: Zuzana Štichová Umění a kultura hudební výchova hudební pojmy Ročník: 8. Datum vytvoření: prosinec 2012 Materiál: Anotace: Metodické pokyny: Pomůcky: VY_32_INOVACE_S2.2_HV.8.15

Více

Jazyk Čeština Očekávaný výstup

Jazyk Čeština Očekávaný výstup Anotace Prezentace seznámí žáky s vývojem hudby a hudebními dějinami v době renesance a baroka. V úvodu si žáci opakují znalosti z dějepisu, výtvarné výchovy, eventuálně učivo z nižších ročníků. V průběhu

Více

Vokální kvarteto Q VOX

Vokální kvarteto Q VOX Vokální kvarteto Q VOX Muţské vokální kvarteto bylo zaloţeno v roce 1997, jeho členové jsou absolventy JAMU v Brně a AMU v Praze. Jejich působení v hudbě je velmi široké (zpěv ansámblový, sborový, sólový

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09/09 Pražský filmový orchestr Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

CZ.1.07/1.4.00/ Vytvořil: Marie Horváthová III/2 3

CZ.1.07/1.4.00/ Vytvořil: Marie Horváthová III/2 3 CZ.1.07/1.4.00/21.3007 Vytvořil: Marie Horváthová III/2 3 1 Metodický pokyn Učitel postupně stahuje roletu, odhaluje informace a žák dané informace může doplnit. Ve třetím okně je internetový odkaz na

Více

2016/2017 GJK. Maturitní otázky z hudební výchovy

2016/2017 GJK. Maturitní otázky z hudební výchovy Maturitní otázky z hudební výchovy 2016/2017 GJK Všechny otázky se skládají ze dvou částí: historická část, věnovaná určitému období či tematickému celku; hudebně-teoretická část, věnovaná vybrané související

Více

Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál

Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Sekunda 1 hodina týdně, tématická CD,, datavideoprojektor,

Více

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury Tisková zpráva Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 7. ledna 2004, 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Česká filharmonie, dir. Vladimír Válek Antonín Dvořák: 8. symfonie G

Více

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz Jana Ludvíčková je absolventkou Pražské konzervatoře ( prof. F. Pospíšil) a Guildhall School of Music and Drama v Londýně ( prof. D. Takeno), kde získala mnohá ocenění v rámci studií, jako např: Pyramid

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Rytmus, metrum, tempo, počátky hudebních dějin v Čechách, hudební renesance, baroko, klasicismus, romantismus, moderna, vývoj

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Od zrodu hudby k nadvládě jednohlasu, Když jeden hlas nestačí, Jak je možné zachytit hudbu, Od barokního majestátu k rokokové

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu hudební výchova 6. 9. ročník Vyučovací předmět hudební výchova je vyučován ve všech ročnících v jedné vyučovací hodině týdně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Základní umělecká škola Choceň Název projektu: Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Reg. č. CZ.1.07/1.1.28/02.0017 Projekt je spolufinancován z Evropského

Více

1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč

1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč 1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč Názvy not v notové osnově určuje klíč. V hudbě se běžně používají čtyři základní klíče: houslový, altový (violový), tenorový a basový. Houslový klíč (G klíč)

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EVH) Od zrodu hudby k nadvládě jednohlasu, Když jeden hlas nestačí, Jak je možné zachytit hudbu, Od barokního majestátu k rokokové

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

UČEBNICE HRY NA ALTOVOU ZOBCOVOU FLÉTNU M. ZIMMERMANNA. Jan Kvapil

UČEBNICE HRY NA ALTOVOU ZOBCOVOU FLÉTNU M. ZIMMERMANNA. Jan Kvapil UČEBNICE HRY NA ALTOVOU ZOBCOVOU FLÉTNU M. ZIMMERMANNA Jan Kvapil ZIMMERMANN, M. Die Altblockflöte, spielen lernen musizieren. Band 1. München: Ricordi 7. vydání 2005, 104 s. ISBN 3-931788-64-4 ZIMMERMANN,

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

1 Orchestrální. Čtyři samostatné tématické řady po čtyřech koncertech se zvýhodněním 25% na abonentní vstupence. novinka!

1 Orchestrální. Čtyři samostatné tématické řady po čtyřech koncertech se zvýhodněním 25% na abonentní vstupence. novinka! 1 Orchestrální novinka! Čtyři samostatné tématické řady po čtyřech koncertech se zvýhodněním 25% na abonentní vstupence. F_pohlednice_2012_5.indd 1 15.6.12 9:14 1 Orchestrální 28. 9. 2012, pátek 18:00

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Estetická výchova hudební (EVH) Náplň: Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Třída: Sekunda Počet hodin: 1 hodina týdně Pomůcky:, datavideoprojektor Lidová

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 Vyšehradský hřbitov je jednou z dominantních součástí Národní kulturní památky Vyšehrad. Je zde mimořádné soustředění hrobů význačných osobností, jež se ve své

Více

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník : kvinta, 1. Ročník Téma: Školní výstup- žák: Učivo: ( PT, TO, INT, PRO) Vokální činnosti - Uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném životě - Využívá svého individuálního

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2017/18

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2017/18 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2017/18 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Petra Vlčková je mladá začínající

Petra Vlčková je mladá začínající Dialog s akordeonem Petra Vlčková & Petr Přibyl Petra Vlčková je mladá začínající akordeonistka. Úspěšně absolvovala Západočeskou univerzitu v Plzni, kde vystudovala hru na akordeon společně s učitelstvím

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více

Hudba v pravěku - teorie vzniku hudby a hudba v pravěku Notopis - hodnoty a tvary not, notová osnova, jména not, klíče, pomlky, posuvky

Hudba v pravěku - teorie vzniku hudby a hudba v pravěku Notopis - hodnoty a tvary not, notová osnova, jména not, klíče, pomlky, posuvky 1. 2. 3. 4. 5. Maturiitníí témata předmětu Estetiická výchova - hudebníí Periodizace dějin hudby - výchozí hlediska k periodizaci hudby - hudebně-imanentní periodizace dějin hudby Tóny a tónová soustava

Více

Vy_32_INOVACE_04 Swingová hudba _ 39

Vy_32_INOVACE_04 Swingová hudba _ 39 Vy_32_INOVACE_04 Swingová hudba _ 39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Farnost Sezemice a město Sezemice VARHANNÍ KONCERT První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Sobota 1. listopadu 2014 v 18.00 hodin Program koncertu: Johann

Více

- zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase, vícehlase - orientuje se v jednoduchém notovém zápisu

- zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase, vícehlase - orientuje se v jednoduchém notovém zápisu Ročník: 6. - využívá svá individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 4. března 2014 od 16.30 hod. v Muzeu Bedřicha Smetany Účinkující: Eliška Gattringerová (1. cena soutěže Opera junior

Více

LEDNICKO/VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL ROČNÍK 30. ZÁŘÍ 14. ŘÍJNA 2017

LEDNICKO/VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL ROČNÍK 30. ZÁŘÍ 14. ŘÍJNA 2017 LEDNICKO/VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 2017 2. ROČNÍK 30. ZÁŘÍ 14. ŘÍJNA 2017 bude stejně jako předchozí ročník začínat a končit v krásných prostorách zámků Lednice a Valtice. Klasická hudba oživí historické

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: SEKUNDA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Chvála rozmanitosti jazyka

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 1995 Přípravné studium: pro děti 5 7 leté HUDEBNÍ

Více

rakouský hudební skladatel často označován jako otec symfonie nebo otec smyčcového kvarteta

rakouský hudební skladatel často označován jako otec symfonie nebo otec smyčcového kvarteta rakouský hudební skladatel často označován jako otec symfonie nebo 1732-1809 otec smyčcového kvarteta Životopis J.Haydna Narodil se ve zcela chudé muzikantské rodině. V osmi letech se stal zpěvákem chlapeckého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY KONCERTNÍ AGENTURA uvádí pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.

Více

ŘÍJEN 2009 SEZÓNA KONCERTŮ Z A H A J U J E TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI! Čtvrtek 1.10. 15:30 Refektář TANČÍRNA Oslava Mezinárodního dne seniorů K tanci a poslechu hraje Sparaťanka evergreeny z různých dob

Více

Dotazník pro členy HPS Kladno k Diplomové práci

Dotazník pro členy HPS Kladno k Diplomové práci PŘÍLOHA č. 1 Dotazník pro členy HPS Kladno k Diplomové práci muž žena 1. Věk: do 30 let 30 40 let 40 50 let 50 a více 2. Délka členství ve sboru?... 3. Jak jste se stal členem? vlastní zájem a iniciativa

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Studijní zaměření: S ó l o v ý zpěv...

Studijní zaměření: S ó l o v ý zpěv... Základní umělecká škola...frýdek - Místek... Návrh textu ŠVP Studijní zaměření: S ó l o v ý zpěv... Charakteristika: Tabulka učebních plánů: I.stupeň: názvy předmětů Sólový zpěv Nauka o hudbě Kolektivní

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Pokyny k maturitní zkoušce z Hudební výchovy. Organizace zkoušky. Maturitní zkouška z hudební výchovy se skládá z praktické zkoušky

Pokyny k maturitní zkoušce z Hudební výchovy. Organizace zkoušky. Maturitní zkouška z hudební výchovy se skládá z praktické zkoušky Pokyny k maturitní zkoušce z Hudební výchovy Organizace zkoušky Maturitní zkouška z hudební výchovy se skládá z praktické zkoušky (maturitního koncertu) a ústní zkoušky (maturitní otázky + zvuk. ukázk.

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EVH) Rytmus, metrum, tempo, počátky hudebních dějin v Čechách, hudební renesance, baroko, klasicismus, romantismus, moderna, vývoj

Více

1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského chorálu b) česká duchovní píseň c) organizační zázemí operního provozu d) antická lyra

1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského chorálu b) česká duchovní píseň c) organizační zázemí operního provozu d) antická lyra Vzorový test k přijímacím zkouškám na NMgr. Obor Učitelství Hv pro ZŠ (z dějin hudby, hudebních forem, harmonie, intonace) Příloha W.A. Mozart : Sonáta 1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Kühnův smíšený sbor Kühnův smíšený sbor je dobrovolným sdružením

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Jazyk Čeština Očekávaný výstup

Jazyk Čeština Očekávaný výstup Anotace Prezentace seznámí žáky s vývojem hudby a hudebními dějinami v době klasicismu a romantismu. V úvodu si žáci opakují znalosti z dějepisu, výtvarné výchovy, eventuálně učivo z nižších ročníků. V

Více

ŠVP ZŠ Nový Hrádek Část 5 OSNOVY II. stupeň (Hudební výchova)

ŠVP ZŠ Nový Hrádek Část 5 OSNOVY II. stupeň (Hudební výchova) PORTFOLIO JMÉNO:.. TŘÍDA:. ŠVP ZŠ Nový Hrádek Část 5 OSNOVY II. stupeň (Hudební výchova) Kapitola 16. Strana 1 (celkem 19) SVP_ZS_NH_Cast_5_OSNOVY_II-HUDEBNI_VYCHOVA_Priloha_2_PORTFOLIO_VI_od_2010.docx

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_20_Leoš Janáček Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Otázky z hudební nauky 1. ročník

Otázky z hudební nauky 1. ročník Otázky z hudební nauky 1. ročník 1. Co je zvuk, tón (jeho vlastnosti), nota? 2. Jak vypadá notová osnova, houslový klíč (napiš), takt, taktová čára a k čemu to všechno slouží? 3. Vyjmenuj hudební abecedu

Více

JOHANN SEBASTIAN BACH

JOHANN SEBASTIAN BACH JOHANN SEBASTIAN BACH Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova ročník TÉMA 1-4 Hudební a hudebně pohybová výchova 1-4 dovedností dětí orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického zařazení,

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec. leden. únor. březen. duben. květen

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec. leden. únor. březen. duben. květen Vyučující: Mgr. Eva Podvalová Ročník: 6. (6. A, 6.B) Školní rok 2016/2017 Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ - A. Charalambidis, L. Hurník, Z. Císař, J. Pilka, D. Matoška, SPN Praha 2000 1. Lidový dvojhlas

Více

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Elektronické klávesové nástroje (dále EKN) jsou v dnešní době nedílnou součástí globálního hudebního vývoje. EKN se uplatňují především v hudbě

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 5. 7. června 2015, Jihlava Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava. I. CHARAKTERISTIKA

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

MUSICA FLOREA czech early music ensemble

MUSICA FLOREA czech early music ensemble St 28. bře 2012 Čt 29. bře 2012 So 31. bře 2012 Čt 5. dub 2012 Pá 6. dub 2012 Pá 13. dub 2012 Ne 22. dub 2012 Po 23. dub 2012 19:30 K Karlovy Vary A.Vivaldi: Zkouška harmonie a nápadu Kde: Galerie umení

Více

Stručný přehled dosavadní spolupráce

Stručný přehled dosavadní spolupráce Collegium Marianum Týnská škola a Letní slavnosti staré hudby () děkují Francouzskému institutu v Praze za dlouholetou spolupráci a podporu, díky níž se podařilo uskutečnit řadu ojedinělých hudebních,

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská (Bfs Bb) je známým a úspěšným smíšeným pěveckým tělesem doma i v zahraničí. Letos oslavuje

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

KATALOG KARLOVSKÝCH AKTIVIT Nabídka doprovodných akcí

KATALOG KARLOVSKÝCH AKTIVIT Nabídka doprovodných akcí KATALOG KARLOVSKÝCH AKTIVIT Nabídka doprovodných akcí EXKLUZIVNÍ AKCE STVOŘENÉ NA MÍRU PRO OSLAVY 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. V ROZSAHU OD AKTIVIT PODPORUJÍCÍ CESTOVNÍ RUCH AŽ PO JEDINEČNÁ UMĚLECKÁ

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

DOMINE závěrečný koncert cyklu BERGin11

DOMINE závěrečný koncert cyklu BERGin11 DOMINE závěrečný koncert cyklu BERGin11 pondělí 5. prosince v 19.30 kostel U Salvátora PODPOŘILI: Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo kultury ČR, MČ Praha 1, Partnerství OSA, Nadace ČHF a tiskárna TISKAP

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

Barbara Maria Willi Česko-německá cembalová virtuózka Adam Plachetka Sólista Vídeňské státní opery, host Covent Garden v Londýně

Barbara Maria Willi Česko-německá cembalová virtuózka Adam Plachetka Sólista Vídeňské státní opery, host Covent Garden v Londýně Motto: Stará hudba pro nový věk Patroni projektu Barbara Maria Willi Česko-německá cembalová virtuózka Adam Plachetka Sólista Vídeňské státní opery, host Covent Garden v Londýně Záštita nad projektem JUDr.

Více

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy Pěvecké hlasy mají svoje názvy, stejně jako hudební nástroje. Pěvecké hlasy dělíme na ženské, mužské a dětské. Ženské hlasy jsou- nejvyšší soprán, střední mezzosoprán, nejnižší alt. Mužské hlasy jsou-

Více

MĚSÍČNÍK NÁRODNÍHO DIVADLA V BRNĚ ROČNÍK VI. LISTOPAD 2005 CENA 10 KČ

MĚSÍČNÍK NÁRODNÍHO DIVADLA V BRNĚ ROČNÍK VI. LISTOPAD 2005 CENA 10 KČ MĚSÍČNÍK NÁRODNÍHO DIVADLA V BRNĚ ROČNÍK VI. LISTOPAD 2005 CENA 10 KČ aplaus 12 Reduta úvodní projekt Druhá část úvodního projektu Když jsem do projektu v červnu vstupoval, věděl jsem, že ho bude režírovat

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EVH) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více