AF-CITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17, Praha 1 ÚZEMNÍ PLÁN JIHLAVA UPRAVENÝ NÁVRH ČÁST I. - VÝROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AF-CITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 ÚZEMNÍ PLÁN JIHLAVA UPRAVENÝ NÁVRH ČÁST I. - VÝROK"

Transkript

1 AF-CITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17, Praha 1 ÚZEMNÍ PLÁN JIHLAVA UPRAVENÝ NÁVRH ČÁST I. - VÝROK leden 2015

2 A) Identifikační údaje Pořizovatel: Magistrát statutárního města Jihlava - úřad územního plánování Zastoupený: ing. arch. Tomášem Lakomým, vedoucím odboru úřadu územního plánování, Hluboká 8, , Jihlava Určený zastupitel: Ing. Vratislav Výborný Orgán příslušný k vydání územního plánu: Zastupitelstvo města Jihlava Zhotovitel: Společnost AF - CityPlan, s r.o. zastoupená ve věcech smluvních i ve věcech technických Ing. Milanem Komínkem Jindřišská 17, Praha 1, , IČ: Územní plán Jihlava upravený návrh 1

3 Autorský tým: Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Kyp, autorizovaný inženýr ČKAIT , AF - CityPlan s. r.o. Urbanismus a architektura: Ing. arch. Ladislav Komrska, autorizovaný architekt ČKA A Ing. arch. Martin Wedell, AF - CityPlan s. r.o. Doprava, technické vybavení území: Ing. Ondřej Kyp, autorizovaný inženýr ČKAIT , AF - CityPlan s. r.o. Ing. Eva Göpfertová, AF - CityPlan s. r.o. (dopravní infrastruktura) Ing. David Borovský, AF - CityPlan s. r.o. (energetika a technická infrastruktura) Ing. Jana Caletková, Ph.D, AF - CityPlan s. r.o. (vodní hospodářství a technická infrastruktura) Ing. Mojmír Hnilica, autorizovaný inženýr ČKAIT , (vodní hospodářství a technická infrastruktura) Životní prostředí, ÚSES, ochrana půdního fondu, civilní ochrana: Ing. Hana Ali, AF-CityPlan s. r.o. Ing. Jana Gebhartová, AF-CityPlan s. r.o. Ing. Jan Dřevíkovský, autorizovaný projektant ČKA pro ÚSES Spolupráce GIS: Mgr. Pavel Kaňka, AF - CityPlan s. r.o. Územní plán Jihlava upravený návrh 2

4 B) Obsah výrokové části územního plánu Textová část A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 B) OBSAH VÝROKOVÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU ) ÚZEMNÍ PLÁN JIHLAVA - NÁVRH 1a) Vymezení zastavěného území b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití) g) Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle 5 odst. 1 katastrálního zákona i) Stanovení kompenzačních opatření podle 50 odst. 6 stavebního zákona ) DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE a) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv b) Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci c) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie d) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, e) Stanovení pořadí změn v území (etapizace) f) Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt g) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů a k němu připojené grafické části Grafická část 1a Výkres základního členění území 1 : b1 Hlavní výkres 1 : b2 Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastruktury 1 : b3 Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury 1 : c Výkres veřejných staveb, opatření a asanací 1 : d Výkres etapizace 1 : e Výkres výškové regulace 1 : Územní plán Jihlava upravený návrh 3

5 Seznam obrázků Obrázek 1 Schéma urbanizace území Jihlavy Obrázek 2 Schéma urbanizace Jihlavy s terénním reliéfem a ochranou spontánní zeleně Obrázek 3 Typy území podle dostupnosti média Seznam tabulek Tabulka 1 - Bilance rozvoje podle využití území Tabulka 2 - Přehled zastavitelných ploch a ploch přestavby Tabulka 3 - přehled navrhovaných ploch změn v krajině Tabulka 4 - Stavby dopravní infrastruktury Tabulka 5 - prvky ÚSES Tabulka 6 - přehled interakčních prvků Tabulka 7 - orientační přehled pro rozhodování o způsobu vytápění v území Tabulka 8 - Veřejně prospěšné stavby převzaté jako VPS ze ZÚR Tabulka 9 - Veřejně prospěšné stavby koridory dopravních stavby krajského významu Tabulka 10 - Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury Tabulka 11 - Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury - pěší a cyklo trasy Tabulka 12 - Veřejně prospěšné stavby pro elektroenergetiku Tabulka 13 - Veřejně prospěšné stavby vodohospodářské soustavy - odkanalizování území Tabulka 14 - Veřejně prospěšné stavby vodohospodářské soustavy vodovody Tabulka 15 - Veřejně prospěšné stavby vodohospodářské soustavy technologická zařízení Tabulka 16 - Veřejně prospěšné stavby pro energetiku - VTL plynovody Tabulka 17 - Veřejně prospěšné stavby odpadového hospodářství Tabulka 18 - Veřejně prospěšná opatření převzatá ze ZÚR Tabulka 19 - Veřejně prospěšná opatření dle ÚP Jihlava - ÚSES Tabulka 20 - Veřejně prospěšná opatření vymezená mimo ÚSES Tabulka 21 - Plochy asanace Tabulka 22 - přehled ploch územních rezerv Tabulka 23 - Plochy podmíněné dohodou o parcelaci Tabulka 24 - Zastavitelné plochy a plochy přestavby s požadavkem na pracování územní studie jako podmínky pro další rozhodování v území Územní plán Jihlava upravený návrh 4

6 Použité zkratky: AČR Armáda České republiky ATS AZZU Automatická tlaková stanice Aktivní zóna záplavového území BH Plochy bydlení hromadné BI Plochy bydlení - individuální v rodinných domech - městské CO Civilní ochrana CP CityPlan ČOV Čistírna odpadních vod ČS Čerpací stanice ČSPH CZT D DL DN DS DX DZ EIA EO ES ET EU EVL HZS CHLÚ IP IS JV KN k.ú. KHS LAPV LBC LBK LPG LTO m.č. MHD MK MPR MÚK mzchú NATURA2000 NBC NBK NG NL NP NS NTL NZ Čerpací stanice pohonných hmot Centrální zásobování teplem Plochy dopravní infrastruktury Plochy dopravní infrastruktury - letecká doprava Světlý profil potrubí Plochy dopravní infrastruktury - silniční doprava Plochy dopravní infrastruktury - polní a lesní cesty Plochy dopravní infrastruktury - drážní doprava Posuzování vlivů na hodnocení životního prostředí Ekvivalentní obyvatel Ekologická stabilita Evakuační trasa Evropská unie Evropsky významná lokalita Hasičský záchranný systém Chráněná ložisková územní Integrační prvky Inženýrské sítě Jihovýchod Katastr nemovitostí Katastrální území Krajská hygienická stanice Lokalita akumulace povrchových vod Lokální biocentrum Lokální biokoridor Propan-butan Lehké topné oleje Místní část Městská hromadná doprava Místní komunikace Městská památková rezervace Mimoúrovňová křižovatka Maloplošné chráněné území Lokality soustavy NATURA2000 Nadregionální biocentrum Nadregionální biokoridor Plochy těžby nerostů Plochy lesní Nadzemní podlaží Plocha smíšená nezastavěného území Nízkotlaké vedení plynovodu Plocha zemědělské Územní plán Jihlava upravený návrh 5

7 OV OH OK OP ORP OS OS.1 OS.2 OS.3 OS.4 OV OX P PHM PR PRVKUK PU PUPFL PÚR ČR PV PZ RBC RD RH RI RZ SC SEA SM SO STL SV SZ SŽDC TA TI TKO TO TO.1 TS ÚAP ÚP ÚPD US ÚSES ÚV VD VDJ VKP VL VN Plochy občanského vybavení - veřejné vybavení Plochy občanského vybavení - veřejná pohřebiště a související Plochy občanského vybavení - plochy komerčních zařízení Ochranné pásmo Obec s rozšířenou působností Plochy občanského vybavení - plochy pro tělovýchovu a sport Sjezdovka Šacberk Cyklokros Kynologické cvičiště Myslivecká střelnice Plochy občanského vybavení Plochy občanského vybavení - plochy občanské vybavenosti specifických forem (Přestavba) změna využití uvnitř zastavěného území Pohonné hmoty Přírodní rezervace Plány rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů Pozemkové úpravy Pozemky určené k plnění funkce lesa Politika územního rozvoje ČR Plochy veřejných prostranství - s převahou zpevněných ploch Plochy veřejných prostranství - s převahou nezpevněných ploch Regionální biocentrum Rodinné domy Plochy hromadné rekreace Plochy rodinné rekreace Plochy individuální rekreace - zahrádkářské osady Plochy smíšené obytné - v centrální zóně Strategické posouzení koncepce z hlediska životního prostředí Plochy smíšené obytné - městské Plochy smíšené obytné Středotlaké vedení plynovodu Plochy smíšené obytné - vesnické Severozápad Správa železniční dopravní cesty Plochy technické infrastruktury Plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě Tuhý komunální odpad Plochy technické infrastruktury - plochy technického zabezpečení obce Plochy technické infrastruktury - nakládání s odpady Tlaková stanice Územně analytické podklady Územní plán Územně plánovací dokumentace Územní studie Územní systém ekologické stability Úpravna vody Plochy výroby a skladování - drobná výroba a výrobní služby Vodojem Významný krajinný prvek Plochy výroby a skladování - průmyslová výroba a sklady - lehký průmysl Vysoké napětí Územní plán Jihlava upravený návrh 6

8 VPO VPS VRT VTL VVN VZ W Z ZEVO ZCHÚ ZO ZP ZPF ZÚR Veřejně prospěšné opatření Veřejně prospěšná stavba Vysokorychlostní trať Vysokotlaké vedení plynovodu Velmi vysoké napětí Plochy výroby a skladování - zemědělská a lesnická výroba Plocha vodní a vodohospodářská Změna využití mimo zastavěné území Zařízení pro energetické využití odpadu Zvláště chráněné území Plochy zeleně - ochranná a izolační Plochy zeleně - přírodního charakteru Zemědělský půdní fond Zásady územního rozvoje Zkrácené pojmenování katastrálních území: AD Antonínův Důl BE Bedřichov u Jihlavy HD Hruškové Dvory HE Helenín HK Horní Kosov HN Henčov HO Hosov HR Heroltice u Jihlavy JI Jihlava KO Kosov u Jihlavy PI Pístov u Jihlavy PN Pančava PO Popice u Jihlavy PV Pávov SA Sasov SH Staré Hory VY Vysoká u Jihlavy ZB Zborná Vymezení pojmů (v textu označeno*): akustická (hluková) studie asanace chráněné prostory drobná architektura Využití plochy je podmíněno prokázáním (v následujících řízeních podle stavebního zákona), že pro objekty chráněné ve smyslu odst. 3, 30 zákona 258/2000 Sb. nebudou překračovány hygienické limity hluku. V případě překračování hygienických limit hluku u chráněných objektů (dle odst. 3, 30 zákona 258/2000 Sb.), není možno výstavbu chráněných objektů realizovat. ozdravení Prostory (venkovní, venkovní staveb, vnitřní staveb), které jsou legislativně chráněny proti nadlimitnímu hluku a vibracím a jsou definovány platnými právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví. Prvky městského mobiliáře: novinové stánky, kiosky, přístřešky, zahradní altány, besídky, pergoly, fontány, telefonní budky, informační tabule, prvky osvětlení, lavičky, dále letní divadelní scény, boží muka, sousoší, herní prvky s venkovním využitím pro děti nebo dospělé, lávky. Územní plán Jihlava upravený návrh 7

9 etapizace garáže hygienické limity hluku hygienické parametry jednoúčelové stavby spojené se silniční dopravou nerušící služby rodinný dům nezbytná dopravní infrastruktura nezbytná technická infrastruktura nízkopodlažní zástavba související technická vybavenost specifická plocha středně podlažní zástavba veřejná prostranství veřejné zdraví veřejná zeleň zahrady zásady ochrany veřejného zdraví pořadí změn v území jednotlivá krytá parkovací stání, nikoliv parkovací domy hodnoty stanovené právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví měřítko kvality prostředí s ohledem na veřejné zdraví u těchto staveb nelze měnit způsob využití pro jiný účel Objekty a plochy drobné výroby a služeb samostatně stojící anebo jako součást jiných objektů a staveb: a) jejich provozem nesmí být sníženy provozní a hygienické parametry objektů hlavního a přípustného využití plochy s rozdílným způsobem využití, do které jsou umístěny; b) jejich provoz nesmí zatížit plochu s rozdílným způsobem využití, do které jsou vloženy; intenzita a charakter dopravy nesmí vyvolat deficit parkovacích stání. Více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena. Rodinný dům může mít nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Dopravní stavby a zařízení zajišťující funkční a bezpečné užívání tohoto a dotčeného navazujícího území. Stavby a zařízení technické infrastruktury zajišťující funkční a bezpečné užívání tohoto a dotčeného navazujícího území. zástavba do výšky 2NP + podkroví Plochy, objekty a zařízení technické vybavenosti určené pro funkci území, do kterého jsou vloženy. Plocha vymezená územním plánem s jedinečným označením, indexem návrhové plochy, jejíž využití je zpřesněno konkrétním popisem, zpřesněným prostorovým regulativem, nebo zpřesněným funkčním využitím oproti využití, jak je definováno regulativy funkcí v kapitole 1f výrokové části územního plánu. zástavba do výškové hladiny 15m volně přístupné plochy všem bez omezení Zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin. Tento zdravotní stav je určován souhrnem přírodních, životních a pracovních podmínek a způsobem života. parky, lesoparky, pobytové louky, veřejné zahrady zahrady veřejné i soukromé, zpravidla oplocené pozemky s různou mírou údržby zeleně Zásady, které zajišťují předcházení vzniku negativních vlivů v oblasti veřejného zdraví, tj. prevenci negativního ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva působením faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek. Územní plán Jihlava upravený návrh 8

10 1a) Vymezení zastavěného území Hranice zastavěného území je stanovena k Zastavěné území je vyznačeno ve výkresech: - 1a Výkres základního členění území - 1b1 Hlavní výkres - 1b2 Koncepce dopravní infrastruktury - 1b3 Koncepce technické infrastruktury - 2a Koordinační výkres - 2c Vyhodnocení předpokládaných záborů půdního fondu 1b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Koncepce rozvoje území Územní plán preferuje rozvoj městské sídelní struktury jako spojitého všeobecně obytného území s minimalizací činností a funkcí, které ovlivňují negativně životní podmínky jeho obyvatel. Územní plán předpokládá postupný přesun výrobních kapacit ze všeobecně obytného území do severní - průmyslové části města. Územní plán předpokládá omezený lokální rozvoj příměstských částí založený na stabilizaci jádrových ploch a vyhodnocení podnětů vlastníků pozemků a nemovitostí. Územní plán cíleně podporuje rozvoj příměstských částí Zborné, Heroltic, Henčova a Kosova - ve kterých bude město Jihlava investovat do technické infrastruktury. Územní plán stanovuje zásady dopravní koncepce, zejména: - vnitřní okruh, který propojí významné městské radiály a zároveň, zpřístupní nové rozvojové lokality. - vymezení územní rezervy pro jihovýchodní obchvat (propojení I/38 II/602), - vymezení územní rezervy pro spojení II/602 - Polenská, - propojení železničních tratí č. 225 a č. 240 od Okříšek, Zastavěné území - není-li jinak zvýrazněno - je územím stabilizovaným ve smyslu navrženého funkčního využití, míry zastavění, vzhledu, stavu veřejných prostranství. Změny v území lze realizovat pouze za podmínek stanovených tímto územním plánem. V odůvodněných případech jsou nad zastavěným územím vymezeny plochy přestavby umožňující postupnou přeměnu takto vymezeného území dle definované funkce. Rozvoj území lze realizovat na vymezených zastavitelných plochách za podmínek stanovených tímto územním plánem. Území, které není zastavěné a na které nejsou umístěny rozvojové plochy, je území nezastavěné. V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků. Dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití tohoto území pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje. Územní plán Jihlava upravený návrh 9

11 Na nezastavěných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání. Územní plán chrání nezastavěné území prostřednictvím funkčního členění. Jeho součástí je ochrana přírodních útvarů v rozsahu jevů ÚAP a vymezení územního systému ekologické stability. Pro rozvoj městské sídelní struktury je rozhodující: - ochrana výrazu a využití historického centra města a dalších místních částí při vymezení podmínek pro jeho universální využití, - ochrana výrazu smíšeného území městského centra a jeho využití pro umístění objektů a zařízení občanského vybavení krajského, regionálního a celoměstského významu, - soustředění veřejné dopravy k dopravnímu terminálu v prostoru nádraží Jihlava město. Výčet hodnot a koncepce jejich ochrany Územní plán vymezuje a chrání historické, architektonické, urbanistické, kulturní, přírodní a krajinné hodnoty území. Historickou hodnotou území je stavba nebo soubor staveb či veřejná prostranství, které bez ohledu na funkci a architektonickou kvalitu významně ovlivnily či ovlivňují charakter města nebo jeho části z hlediska uspořádání území, jeho funkčního využití či užívání veřejného prostoru či veřejné zeleně. Architektonickou hodnotou území je stavba, soubor staveb či veřejná prostranství z hlediska výškového, stavebně technického a z hlediska hustoty zástavby, vzájemného odstupu a vztahu k veřejnému prostranství. Tyto hodnoty jsou určující pro další rozvoj území. Změny těchto staveb či změny okolní zástavby lze povolit za podmínky, že takto definované architektonické hodnoty budou konkrétní změnou v území zachovány. Urbanistickou hodnotou území je soubor staveb, vykazující jednotný urbanistický charakter, přičemž jeho celistvost z hlediska vzhledu, užívání či užívání veřejného prostoru je ukazatelem hodnoty města či jeho části - sídliště, řadové domy, vilová čtvrť, solitérní domy ve velkých zahradách. Kulturní hodnotou území je stavba nebo její část, veřejné prostranství nebo jeho část včetně charakteristických detailů. Kulturní hodnotou jsou rovněž drobné objekty církevního charakteru a další historické či technické objekty, a to včetně navazujícího prostoru, jehož užívání a stavebně technický stav může tuto kulturní hodnotu negativně ovlivnit. Území vykazující historické, architektonické, urbanistické a kulturní hodnoty jsou plošně chráněna plošným zobrazením jako plochy smíšené obytné - v centrech [SC] a plochy smíšené obytné - městské [SM] a venkovské [SV] dle hlavního a koordinačního výkresu a dále překryvnou informací v koordinačním výkresu územního plánu. Přírodní hodnotou území je uspořádání a výraz krajiny a jejích částí. Krajinnou hodnotou území je zachování celistvosti, charakteru a poměru přírodních společenství (zalesněné resp. odlesněné plochy, stromořadí, mokřady, doprovodná zeleň vodních toků a vodních ploch) vnímaných jako obraz krajiny z hlediska krajinných horizontů a průhledů města do krajiny a jejich ochrana před zástavbou, umístěných jiných rušivých objektů a zařízení a před změnou charakteru vegetačního krytu (odlesnění, znehodnocení travních ploch náletovou zelení). Ochrana přírodních a krajinných hodnot je preferencí přírodních prvků v případě jejich kontaktu se zastavěným územím a zastavitelnými (rozvojovými) plochami z hlediska zachování celistvosti a funkce okrajů lesa, přírodních útvarů (roklí, terénních depresí, mezí, remízů, stromořadí), mokřadů, údolnic vodních toků, břehových porostů vodních ploch, solitérních útvarů a dalších srovnatelných přírodních útvarů. Územní plán Jihlava upravený návrh 10

12 1c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 1c1) Urbanistická koncepce 1. Územní plán je pokračováním dosavadního rozvoje území. Další rozvoj území je vázán na současný vývoj z hlediska: - směru a charakteru dosavadního urbanistického rozvoje ve smyslu realizované všeobecné zástavby a dosavadního rozvoje související dopravní a technické infrastruktury, - vymezení zastavitelných ploch a podmínek pro jejich využití, - očekávání veřejnosti na kontinuitu předchozích rozhodnutí, zachování urbanistických vazeb, standardu, funkce a kvality současné zástavby (ochranu vynaložených investic). 2. Úkolem a cílem nového územního plánu je vymezení urbanistické koncepce. Základním parametrem územního plánu je: - jednoznačné členění funkcí města ve vztahu k: - významu města jako regionálního centra, - významu města jako nositele historických, kulturních a specifických tradic, vytvoření kompaktní městské zástavby jako: - spojité území tvořené urbanizovaným územím vloženým do přírodního prostoru a morfologie terénu, - spojité území s funkční dopravní a technickou infrastrukturou, - spojité území z hlediska užívání veřejných prostranství, občanského vybavení a ploch určených pro denní regeneraci území, - jednoznačná podpora kompaktní městské struktury, - stabilizace příměstských obcí v rozsahu zastavěného území a míry rozvoje, rozvojových ploch převzatých z předchozího územního plánu a jeho změn. Územní plán předpokládá další rozvoj vybraných příměstských částí Zborná, Henčov, Heroltice a Kosov v závislosti na rozvoji veřejné infrastruktury. - jednoznačný komunikační systém - jednoznačné využívání přírodních hodnot a jejich zapojení do kompaktní urbanistické struktury. 3. Urbanistická koncepce zohledňuje požadavky vlastníků nemovitostí, pozemků a dalších fyzických a právnických osob na uspořádání a rozvoj území. Územní plán stabilizuje zastavěné území a dále jej rozvíjí ve shodě s požadavky vlastníků nemovitostí, pozemků a dalších fyzických a právnických osob a nezakládá rozvoj proti jejich vůli. 4. Územní plán vymezuje jednoznačné členění funkcí města a základní urbanistické záměry: 4.1 Historické jádro města Územní plán akceptuje území městské památkové rezervace jako polyfunkční prostor s jednoznačnou ochranou historických, architektonických a urbanistických hodnot včetně Územní plán Jihlava upravený návrh 11

13 zachování urbanistických vazeb na navazující sídelní strukturu a přírodní útvary. Navazující sídelní struktura pak poskytuje podporu historickému jádru města z hlediska dopravní obsluhy, parkování a lokalizace objektů a činností, které nelze z hlediska výše uvedených hodnot na prostoru historického jádra města umístit. Územní plán připouští možnost asanace nevhodných novotvarů v tomto prostoru realizovaných. 4.2 Smíšené městské centrum Územní plán akceptuje dosavadní rozvoj, podporuje a posiluje smíšené městské centrum vymezené údolnicemi Jihlavy, Jihlávky, Koželužského potoka a trasou silnice I/38. Územní plán akceptuje urbanistické, architektonické a historické objekty a soubory staveb, jejich uspořádání v uliční síti, podíl veřejných prostranství a veřejné zeleně. Územní plán preferuje využití tohoto prostoru pro krajské, regionální a městské funkce a činnosti. Územní plán zajišťuje optimální přístupnost smíšeného městského centra koncepcí individuální dopravy založené na důsledné separaci transitní a cílové dopravy a na vybudování městského dopravního okruhu. Územní plán lokalizuje v prostoru smíšeného městského centra terminál veřejné dopravy slučující veřejnou městskou, příměstskou a dálkovou silniční dopravu a železniční stanici Jihlava město včetně možnosti jejího připojení na systém vysokorychlostních tratí ČR. Územní plán vytváří možnost přemístění výrobních a jiných dopravně náročných činností z prostoru smíšeného městského území do severní části města. 4.3 Smíšené obytné území Územní plán vymezuje sídelní strukturu navazující na smíšené městské centrum jako smíšené městské území založené na stávající uliční síti a jejím rozvoji. Územní plán umísťuje do tohoto prostoru další plochy bydlení, občanského vybavení, služeb a veřejných prostranství. Územní plán vymezuje zásadní rozvoj smíšeného městského území jižním směrem ve shodě s určenou variantou rozvoje města. Rozvoj smíšeného obytného území je založen na postupné realizaci kompaktní městské zástavby. Územní plán vymezuje podmínky na prověření rozhodujících rozvojových ploch územní studií a stanovuje rozsah podmiňujících investic do dopravní a technické infrastruktury. Územní plán deklaruje další rozvoj smíšeného městského území lokalizací územních rezerv. Trasa městského dopravního okruhu pak umožňuje další rozvoj jižní části města nad rámec tohoto územního plánu. 4.4 Ochrana a stabilizace údolnic vodních toků Územní plán vymezuje prostor údolnic vodních toků Jihlavy, Jihlávky a Koželužského potoka jako zásadní městotvorné prostory spojující prostor smíšeného městského centra a smíšeného obytného území. Územní plán podporuje funkci údolnic vodních toků jako pěší a cyklo komunikační prostory města spojené s denní rekreací jeho obyvatel. Údolnice dále zpřístupňují navazující přírodní a rekreační prostory města. Územní plán Jihlava upravený návrh 12

14 Obrázek 1 Schéma urbanizace území Jihlavy 4.5 Připojení městských částí na dopravních osách Územní plán akceptuje dopravní a urbánní význam příměstských obcí Hosov, Pístov, Hruškové Dvory, Lesnov, Pávov a Antonínův Důl jako výslednici historického vývoje. Územní plán akceptuje a chrání vybrané urbanistické soubory, stávající charakter zástavby, předchozí rozvojové záměry a doplňuje je ve prospěch kompaktní smíšené městské zástavby při zachování osobitosti a charakteru těchto místních částí. Územní plán Jihlava upravený návrh 13

15 4.6 Koncentrace výrobních činností do severní části města Územní plán koncentruje výrobní a jiné dopravně náročné činnosti do severní části města. Vytváří v tomto smyslu kompaktní území založené na jejím optimálním připojení na stávající a navrhovanou silniční síť, připojení území na železnici resp. vlečku. Územní plán vymezuje pro toto území podmínky pro umístění potřebné technické infrastruktury. Územní plán vytváří územní podmínky pro případný další rozvoj průmyslových ploch nad rámec definovaných zastavitelných ploch. 4.7 Stabilizace a rozvoj příměstských obcí - Vysoká, Popice, Zborná, Heroltice, Henčov a Kosov Územní plán stabilizuje jádrové části příměstských obcí z hlediska ochrany jejich architektonických a urbanistických hodnot. Územní plán akceptuje stávající rozvoj příměstských obcí a předchozí záměry. Sídelní struktura těchto příměstských obcí je rozvíjena zejména akceptováním přiměřených požadavků majitelů pozemků, fyzických a právnických osob. Územní plán podporuje z rozhodnutí města rozvoj příměstských obcí Zborná, Heroltice, Henčov a Kosov, založený na rozvoji bydlení a posílení veřejných prostranství. Rozvoj těchto příměstských obcí odpovídá záměru města na rozvoji potřební technické infrastruktury a je realizací této infrastruktury podmíněn. 4.8 Další urbanizace území Územní plán akceptuje současnou urbanizaci území v krajině bez dalšího rozvoje. 5. Jednoznačná koncepce dopravy Územní plán vytváří podmínky pro uplatnění urbanistické koncepce vymezením komunikačního systému města. Komunikační systém je založen na těchto zásadách: - Územní plán předpokládá jednoznačnou separaci cílové a transitní dopravy. Za tímto účelem odklání transitní dopravu mimo vnitřní městský prostor. Směrové vedení a parametry tras transitní dopravy budou pro stanovený účel jedinečné. - Územní plán předpokládá jednoznačnou separaci cílové dopravy. Pro smíšené městské centrum je určující trasa městského dopravního okruhu, přičemž jeho vnitřní prostor umožní činnost krajských, regionálních a městských funkcí v dosahu veřejné dopravy a pěších docházkových vzdáleností. Pro severní průmyslovou část jsou vymezeny samostatné trasy cílové dopravy s napojením na stávající a navrhovanou silniční síť. Územní plán: - lokalizuje městský dopravní terminál s komfortním propojením na silniční a železniční dopravu; - územní plán vytváří podmínky pro stabilizace a další rozvoj letiště Henčov; - územní plán akceptuje stávající koncepci pěší a cyklo dopravy města, dále ji rozvíjí prostřednictvím deklarovaných požadavků na vzájemné propojení rozvojových ploch, propustnost území včetně využití stávajících přírodních útvarů. Územní plán Jihlava upravený návrh 14

16 Obrázek 2 Schéma urbanizace Jihlavy s terénním reliéfem a ochranou spontánní zeleně historické jádro města smíšené městské centrum smíšené obytné území ochrana a stabilizace údolnic vodních toků připojení městských částí na dopravních osách koncentrace výrobních činností do severní části města příměstské obce s koncepčním rozvojem příměstské obce ostatní spontánní zeleň dle morfologie terénu Územní plán Jihlava upravený návrh 15

17 6. Jednoznačná ochrana přírodních útvarů Územní plán vytváří systém ochrany nezastavěného území, krajinného rázu, charakteru krajiny včetně ochrany rozhodujících horizontů města a navazující krajiny. Územní plán chrání kompaktní přírodní útvary, údolnice vodních toků Jihlavy, Jihlávky a Koželužského potoka, spontánní přírodní útvary včetně vodních ploch, krajinných depresí a spojuje je spolu s městskou zelení do kompaktního systému. Územní plán vymezuje územní systém ekologické stability a vymezuje přiměřenou možnost využití přírodních útvarů pro denní rekreaci obyvatel, pěší a cyklo trasy, údržbu a rozvoj přírodních ploch při zachování jejich charakteru a funkce. 7. Vymezení územního plánu jako nástroje koncepčního rozvoje města Územní plán vytváří podmínky pro uplatnění ochrany urbanistických, architektonických, historických a přírodních hodnot území. Územní plán deklaruje pro obyvatele, majitele pozemků, fyzické a právnické osoby, státní a veřejnou správu jednoznačná pravidla pro využívání stávajícího území, jeho změny a další rozvoj. Územní plán prostřednictvím dále uvedených zásad umožňuje jednoznačné rozhodování v území. Územní plán vymezuje řešené území jako kombinaci kompaktní zástavby, solitérních sídel a dalších urbanizovaných ploch, vložených do přírodního prostoru a kulturní krajiny, tvořené strukturou osídlení a vzájemnými správními, urbanistickými, komunikačními, energetickými a vodohospodářskými vazbami. Město se rozšiřuje návrhem územního plánu o 529 ha zastavitelných ploch a o 67 ha ploch přestavby s celkovým potenciálem obyvatel. 1c2) Vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně. 1. Obecné požadavky: Změny v sídelní struktuře: Změny v zastavěném území a zastavitelných plochách lze provádět podle pravidel stavebního zákona kdykoliv a kdekoliv, jsou li tyto činnosti v souladu s charakteristikou, přípustným či podmíněně přípustným využitím plochy, ve které se konkrétní záměr nachází. Hranice stanovených ploch s rozdílným způsobem využití jsou za tímto účelem vedeny přednostně po hranici pozemkových parcel dle katastru nemovitostí. Změny zastavěného území: Pro změny v zastavěném území stanovuje územní plán tyto podmínky: - změna musí být v souladu s funkčním využitím stanoveným územním plánem, - změna v území musí respektovat historické, architektonické, urbanistické, kulturní - a přírodní hodnoty dle čl. 1b), - změna může být dále omezena výškovou regulací zástavby dle výkresu 1e výškové regulace, která je součástí územního plánu, - veškeré změny v území musí odpovídat zásadám ochrany veřejného zdraví. - změna v území může být podle pozice v území omezena z hlediska uplatnění zvláštních předpisů: Územní plán Jihlava upravený návrh 16

18 - v důsledku památkové ochrany (nemovitá kulturní památka, MPR včetně ochranného pásma) - v důsledku umístění stavby v ÚSES, VKP, NATURA (překryvná funkce) - v důsledku umístění stavby v záplavovém území - v důsledku umístění stavby ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa - v důsledku umístění stavby v pásmu hygienické ochrany průmyslových objektů, vodních zdrojů, ČOV - v důsledku umístění stavby v ochranném pásmu dopravní či technické infrastruktury - etapizace dle čl. 2e), - požadavek na zpracování územní studie dle čl. 2c) jako podmínky pro další rozhodování v území - požadavek na dohodu o parcelaci dle čl. 2b) jako podmínky pro další rozhodování v území Omezení změn je zobrazeno v koordinačním výkresu (odůvodnění územního plánu Jihlavy). Omezení mohou být zpřesněna stanovisky příslušných dotčených orgánů ke konkrétní změně v území. Rozvoj území: Rozvoj území z hlediska umísťování staveb mimo zastavěné území lze povolit za těchto podmínek: - Záměry budou umístěné na zastavitelných (rozvojových) plochách při splnění podmínek vymezených tímto územním plánem. - Mimo zastavěné území a zastavitelné plochy lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje. - Mimo zastavěné území a zastavitelné plochy lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání. Při umístění staveb na zastavitelných (rozvojových) plochách je nutno respektovat: Obecná omezení dle kapitoly 1f) - funkce (vždy), - obecný soulad změn s charakterem původní zástavby (vždy), - obecná aplikace závazných předpisů (např. šířka veřejných prostranství u komunikace), - veškeré změny v území musí odpovídat zásadám ochrany veřejného zdraví. Specifické plošné požadavky - výškové omezení zástavby obecně definované v kapitole 1f a podrobněji ve vybraných lokalitách dle informace ve výkrese výškové regulace 1e. Individuální požadavky, vztahující se k vymezeným zastavitelným (rozvojovým) plochám - omezení využití území Územní plán Jihlava upravený návrh 17

19 - v důsledku umístění stavby ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa dle zákresu v koordinačním výkresu, - v důsledku umístění stavby v pásmu hygienické ochrany průmyslových objektů, vodních zdrojů, ČOV, - v důsledku umístění stavby v ochranném pásmu dopravní či technické infrastruktury dle zákresu v koordinačním výkresu, - v důsledku stanovené etapizace dle čl. 2e), - v důsledku požadavku na zpracování územní studie dle čl. 2c) jako podmínky pro další rozhodování v území, - v důsledku požadavku na dohodu o parcelaci dle čl. 2b) jako podmínky pro další rozhodování v území. 2. Územní rozvoj a počet obyvatel Územní plán vymezuje řešené území jako kombinaci kompaktní zástavby, solitérních sídel a dalších urbanizovaných ploch, vložených do přírodního prostoru a kulturní krajiny, tvořené strukturou osídlení a vzájemnými správními, urbanistickými, komunikačními, energetickými a vodohospodářskými vazbami. Územní plán vytváří předpoklady pro umístění nových obyvatel. Nárůst počtu obyvatel odpovídá záměru strategického plánu města zvýšit počet obyvatel města na počet v roce Územní plán vymezuje víc jak 220 ha ploch pro bydlení a cca 75 ha ploch pro smíšené obytné funkce, přičemž bydlení je přípustné i v plochách občanské vybavenosti. Územní plán vytváří cca 120 ha ploch pro výrobu a skladování. Vnější význam města Krajské město a ORP z hlediska státní správy: Územní plán vytváří předpoklady pro funkci krajského města: vymezuje, resp. koncentruje objekty veřejné vybavenosti do centrální městské části a zajišťuje jejich dostupnost pro všechny druhy dopravy. Lokalizace dalších institucí veřejné infrastruktury krajského a regionálního významu: Územní plán akceptuje stávající pozice objektů a areálů krajského a regionálního významu včetně jejich dostupnosti pro všechny druhy dopravy. Lokalizace komerční infrastruktury regionálního významu: Územní plán posiluje dopravní připojení a další městské vazby stávajícího komerčního centra v ulici Romana Havelky. Územní plán vymezuje v prostoru MÚK I/38 II/602 ve směru na Pelhřimov plochu nového komerčního centra. Turistický ruch, kulturní význam: Územní plán posiluje jedinečnost sídla z hlediska kulturně historického významu chrání objekty a plochy památkové péče a další objekty a vymezuje specifické plochy, které jsou synonymem regionálního centra: ZOO, lyžařský areál Šacberk, Vodní ráj, fotbalový a Zimní stadion (Horácký zimní stadion). Územní plán Jihlava upravený návrh 18

20 Logické vazby na okolí: Územní plán akceptuje spojitost řešeného území s navazujícími sídelními jednotkami z hlediska prostupnosti krajiny, jejího rekreačního využití a návaznosti přírodních útvarů. Územní plán akceptuje specifický význam sídel, která bezprostředně navazují na řešené území průmyslovou zónu Střítež, využití bývalých kasáren Rančířov, rozvoj obce Plandry a Hybráleclokalita Nad Borovinkou, návaznost na zástavbu Malého Beranova, a chatové osady vzhledem ke k.ú. Dvorce. Dopravní systém: Územní plán akceptuje řešené území jako průsečík silničních tras. Umožňuje propustnost územím pro tranzitní dopravu vytvořením nových dopravních vazeb a separuje cílovou veřejnou i individuální dopravu. Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj civilního letiště Jihlava - Henčov. Územní plán vytváří na přístupových trasách záchytné resp. servisní prostory nákladní (kamionové) dopravy. Základní struktura města Územní plán vymezuje městské historické jádro a městské centrum jako smíšené území s preferencí krajských a regionálních funkcí včetně ochrany a přiměřeného využití objektů a ploch památkové péče. Územní plán rehabilituje údolnice vodních toků Jihlavy, Jihlávky a Koželužského potoka na koridory s vyváženým komunikačním, rekreačním a přírodním potenciálem. Územní plán vymezuje a chrání spontánní přírodní útvary a využívá jejich přírodní, rekreační a retenční význam. Současně navrhuje jejich vzájemné pěší a cyklo propojení pro účely denního užívání obyvateli města. Územní plán vytváří podmínky pro koncentraci výrobních činností do severní části města včetně zajištění potřebné dopravní a technické infrastruktury. Územní plán umožňuje stabilizaci ostatní sídelní struktury jako smíšené městské území se vzájemnou koexistencí bydlení, občasné vybavenosti a nerušících forem výroby a služeb. Územní plán umožňuje přiměřený rozvoj vnějších sídel převzetím rozvojových záměrů dle předchozího územního plánu a dalších podnětů majitelů pozemků a města. Vnější sídla se rozvíjí přednostně jako obytné satelity, přičemž potřeby veřejného vybavení a zdroj pracovních příležitostí jsou lokalizovány v městské sídelní struktuře. Rozvoj vnějších sídel je limitován resp. podmíněn rozvojem technické infrastruktury. Územní plán akceptuje specifické a rekreační využití krajiny prostřednictvím stabilizace současného stavu s vyloučením další urbanizace. Vnitřní význam města Bydlení: Územní plán rozvíjí osvědčené formy bydlení, akceptuje realizované a přebírá vymezené urbánní směry rozvoje dle předchozího územního plánu. Územní plán vytváří možnost realizace obytných středně-podlažních obytných souborů a naplňuje požadavky nízkopodlažního rozvoje bydlení včetně definice prostorových parametrů zástavby. Zajišťuje připojení obytných ploch na vnitřní strukturu města s preferencí bezpečného pěšího připojení a denní rekreace jejich obyvatel. Územní plán Jihlava upravený návrh 19

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 3 a) Vymezení zastavěného území... 3 b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Kutná Hora Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JIHLAVA NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN JIHLAVA NÁVRH AF-CITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 ÚZEMNÍ PLÁN JIHLAVA NÁVRH ČÁST I. - NÁVRH Praha, březen 2014 Územní plán Jihlava - Návrh 1 A) Identifikační údaje Pořizovatel: Magistrát statutárního města

Více

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 7 ÚPO Chlum u Třeboně místní část Lutová, k.ú. Lutová NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 7 územního plánu obce byla vydána usnesením Zastupitelstva městyse Chlum u Třeboně

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice - úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO SULEJOVICE

Více

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice Změna č. 1 územního plánu Střítež Změna č. 1 ÚP Střítež Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Střítež ČJ: ze dne:. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ)

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) a) Vymezení zastavěného území Zastavěné území vychází z aktuální pozemkové mapy katastrálního území Nové Hutě a Územního plánu sídelního útvaru Nové

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAMNICE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pořizovatel: Objednatel: Projektant: MÚ

Více

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str.

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str. Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory I.A TEXTOVÁ ČÁST 1 A. Vymezení zastavěného území 2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce Zastupitelstvo obce Hrobce, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VRCHOSLAVICE I.1. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, květen 2015 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ zakázkové

Více

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František

Více

změna č. 1 územního plánu Hodonín

změna č. 1 územního plánu Hodonín Spis: MUHO 707/2013 NÁVRH ZADÁNÍ změna č. 1 územního plánu Hodonín Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města (dále také úřad územního plánování ) na základě usnesení Zastupitelstva města Hodonín ze dne

Více

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Pořizovatel: Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň Odbor územního plánování 301 00 Plzeň Zhotovitel: Ing.arch.Václav Mastný architektonická projektová kancelář nám. T.G.Masaryka 9, 30138

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M I K U L O V ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 6 ÚPSÚ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Lhota pod Libčany Magistrát města Hradce Králové

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

Územní plán Sadová Změna č. 1

Územní plán Sadová Změna č. 1 Územní plán Sadová Změna č. 1 Zpracovatel: Ing. Arch. Hana Vašatová Blodkova 346 500 06 Hradec Králové 6 IČO: 11582278 ČKA: 01063 Objednavatel: Obec Sadová 04 / 2013 Textová část - Změny č. 1 ÚP Sadová

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

Návrh zadání Změny č. 4 ÚP Hluboká nad Vltavou

Návrh zadání Změny č. 4 ÚP Hluboká nad Vltavou Návrh zadání Změny č. 4 ÚP Hluboká nad Vltavou Pořizovatel: Městský úřad Hluboká nad Vltavou, odbor stavební a stavební úřad Prosinec 2015 Příloha ke Zprávě o uplatňování územního plánu Hluboká nad Vltavou.

Více

A1. Návrh územního plánu

A1. Návrh územního plánu 1 Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. leden 2014 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo mě sta Slušovice Číslo usnesení: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: M ě stský úř ad

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE J A V Ů R E K. okr. Brno - venkov I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE J A V Ů R E K. okr. Brno - venkov I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE J A V Ů R E K okr. Brno - venkov I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Obecní úřad Javůrek Obec Javůrek AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 1183/29a,

Více

I. ŘEŠENÍ ÚP LITENČICE

I. ŘEŠENÍ ÚP LITENČICE I. ŘEŠENÍ ÚP LITENČICE T E X T O V Á Č Á S T obsah: I.a I.b I.c I.c1 I.c2 I.c3 I.c4 I.d I.d1 I.d2 I.e I.e1 I.e2 I.e3 I.e4 I.e5 I.e6 I.f I.f1 I.f2 Vymezení zastavěného území Základní koncepce rozvoje území

Více

AF-CITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 ÚZEMNÍ PLÁN JIHLAVA UPRAVENÝ NÁVRH ČÁST II. - ODŮVODNĚNÍ

AF-CITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 ÚZEMNÍ PLÁN JIHLAVA UPRAVENÝ NÁVRH ČÁST II. - ODŮVODNĚNÍ AF-CITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 ÚZEMNÍ PLÁN JIHLAVA UPRAVENÝ NÁVRH ČÁST II. - ODŮVODNĚNÍ leden 2015 A) Identifikační údaje Pořizovatel: Magistrát statutárního města Jihlava - úřad územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE 1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je vymezeno územím dílčí změny v katastrálním území obce Sudoměřice. Na základě požadavku

Více

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky Příloha č.3 ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky a) Vymezení řešeného území Lokalita zahrnuje zastavitelnou plochu a.11. vymezenou územním plánem pro bydlení, plochu b.3.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROŠTÍN. I. TEXTOVÁ ČÁST příloha č.1. Městský úřad Kroměříž,

ÚZEMNÍ PLÁN ROŠTÍN. I. TEXTOVÁ ČÁST příloha č.1. Městský úřad Kroměříž, ÚZEMNÍ PLÁN ROŠTÍN I. TEXTOVÁ ČÁST příloha č.1 Záznam o účinnosti: Vydávající správní orgán: Datum nabytí účinnosti územního plánu: Zastupitelstvo obce Roštín Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce oprávněné

Více

ZMĚNA Č. 10 ÚP SÚ RAKOVNÍK

ZMĚNA Č. 10 ÚP SÚ RAKOVNÍK Zastupitelstvo města Rakovník, příslušné podle 6 odst. 5. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon), v platném znění, za použití 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1 602 00 Brno, Příkop 8 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.2 Stupeň: NÁVRH PŘÍLOHA

Více

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec pořizovatel: Obecní úřad Srubec Říjen 2016 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

AF-CITYPLAN s.r.o. Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 ÚZEMNÍ PLÁN JIHLAVA

AF-CITYPLAN s.r.o. Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 ÚZEMNÍ PLÁN JIHLAVA AF-CITYPLAN s.r.o. Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 ÚZEMNÍ PLÁN JIHLAVA ČÁST II. - ODŮVODNĚNÍ leden 2016 A) Identifikační údaje Pořizovatel: Magistrát statutárního města Jihlava - úřad územního plánování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RAKOV

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RAKOV ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RAKOV VYPRACOVAL: ING. ARCH. VANDA CIZNEROVÁ PROSINEC 2016 Akce: Územní plán Rakov změna č. 2 Zakázkové číslo: 02-2015 Objednavatel: Obec Rakov Rakov 34, 753 54 Soběchleby Zhotovitel:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice Pořizovatel: Městský úřad Sokolov odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Určený zastupitel: Ing. Radek Hošek Duben 2016 Úvod:

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y Místo: Katastrální území: Objednatel: Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) Louňovice lokalita Y Louňovice obec Louňovice, Horní náves 6, 25162

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Svatava

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Svatava NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Svatava Pořizovatel: Městský úřad Sokolov odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Určený zastupitel: Vladimír Adamec místostarosta městyse

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ ZPRACOVANÉ DLE 47 ZÁKONA Č. 183/2006 SB., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU, V PLATNÉM ZNĚNÍ, DLE 11 VYHLÁŠKY Č. 500/2006 SB., O ÚZEMNĚ

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ LHOTA Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Dolní Lhota OKRES : Zlín KRAJ : Zlínský POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební Obec Dolní Lhota

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV OBEC BEDŘICHOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ZPRACOVATEL ZADÁNÍ: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ve spolupráci

Více

ZMĚNA Č.8 A Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Ú J E Z D ODŮVODNĚNÍ CI. TEXTOVÁ ČÁST. Pořizovatel: MěÚ Uničov Projektant: ing.arch.petr Malý a kol.

ZMĚNA Č.8 A Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Ú J E Z D ODŮVODNĚNÍ CI. TEXTOVÁ ČÁST. Pořizovatel: MěÚ Uničov Projektant: ing.arch.petr Malý a kol. ZMĚNA Č.8 A Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Ú J E Z D ODŮVODNĚNÍ CI. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: MěÚ Uničov Projektant: ing.arch.petr Malý a kol. Křelov, listopad 2016 O B S A H O V Ý L I S T 1. Postup při pořízení

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE čistopis 01/2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE Správní orgán, který plán vydal: Zastupitelstvo obce Semčice Číslo jednací : 20104/2010

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BAŘICE - VELKÉ TĚŠANY

ÚZEMNÍ PLÁN BAŘICE - VELKÉ TĚŠANY ÚZEMNÍ PLÁN BAŘICE - VELKÉ TĚŠANY NÁVRH K K PROJEDNÁNÍ Z P R A C O V A T E L : AKTÉ projekt s.r.o Kollárova 629, 767 01 Kroměříž Ing.arch. Milan Krouman Č. autorizace : ČKA 02 630 Zakázkové číslo 3-12

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 3. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 3. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. R O H A T E C ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 3 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 muskova@usbrno.cz

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE duben 2016 Z A D Á N Í

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE duben 2016 Z A D Á N Í Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE MĚSTO JILEMNICE Datum schválení zastupitelstvem obce : Číslo usnesení, jméno zástupce stat. orgánu:.. Podpis, razítko POŘIZOVATEL Městský úřad Jilemnice,

Více

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly ZMĚNA č. 1 územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY Pořizovatel: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče Pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno Zpráva o

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV I. NÁVRH I.A. Textová část Objednatel Pořizovatel Zpracovatel obec Bezvěrov Obecní úřad Bezvěrov se zajištěním kvalifikačních požadavků: Ing. Martina Miklendová

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU VŠETATY

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU VŠETATY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU VŠETATY Změna č.3 A. ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH A.I TEXTOVÁ ČÁST A.II GRAFICKÁ ČÁST SRPEN 2011 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU VŠETATY - ZMĚNA Č. 3 A. NÁVRH. OBJEDNATEL (OBEC) POŘIZOVATEL

Více

ZMĚNA č. 4. územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky

ZMĚNA č. 4. územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky ZMĚNA č. 4 územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA ZNOJMA A OBCÍ DOBŠICE, KUCHAŘOVICE, NOVÝ ŠALDORF SEDLEŠOVICE A SUCHOHRDLY NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF SEDLEŠOVICE ZÁŘÍ

Více

Územní plán Malý Beranov

Územní plán Malý Beranov Pořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Malý Beranov, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Malý Beranov souladu s ustanovením 6 odst.

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

N Á V R H SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

N Á V R H SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY N Á V R H ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a ČERVEN 2011-1 - OBJEDNATEL: Město Odolena Voda zastoupené

Více

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZNOJMA A OBCÍ DOBŠICE, KUCHAŘOVICE,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ZMĚNA č. 1 NÁVRH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Textová část zpracovaná

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U MORAVSKÝ KRUMLOV Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U Změna Č.5 I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, SPOL. S R.O. Akce : MORAVSKÝ KRUMLOV územní plán změna č.5 Evidenční

Více