AF-CITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17, Praha 1 ÚZEMNÍ PLÁN JIHLAVA UPRAVENÝ NÁVRH ČÁST I. - VÝROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AF-CITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 ÚZEMNÍ PLÁN JIHLAVA UPRAVENÝ NÁVRH ČÁST I. - VÝROK"

Transkript

1 AF-CITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17, Praha 1 ÚZEMNÍ PLÁN JIHLAVA UPRAVENÝ NÁVRH ČÁST I. - VÝROK leden 2015

2 A) Identifikační údaje Pořizovatel: Magistrát statutárního města Jihlava - úřad územního plánování Zastoupený: ing. arch. Tomášem Lakomým, vedoucím odboru úřadu územního plánování, Hluboká 8, , Jihlava Určený zastupitel: Ing. Vratislav Výborný Orgán příslušný k vydání územního plánu: Zastupitelstvo města Jihlava Zhotovitel: Společnost AF - CityPlan, s r.o. zastoupená ve věcech smluvních i ve věcech technických Ing. Milanem Komínkem Jindřišská 17, Praha 1, , IČ: Územní plán Jihlava upravený návrh 1

3 Autorský tým: Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Kyp, autorizovaný inženýr ČKAIT , AF - CityPlan s. r.o. Urbanismus a architektura: Ing. arch. Ladislav Komrska, autorizovaný architekt ČKA A Ing. arch. Martin Wedell, AF - CityPlan s. r.o. Doprava, technické vybavení území: Ing. Ondřej Kyp, autorizovaný inženýr ČKAIT , AF - CityPlan s. r.o. Ing. Eva Göpfertová, AF - CityPlan s. r.o. (dopravní infrastruktura) Ing. David Borovský, AF - CityPlan s. r.o. (energetika a technická infrastruktura) Ing. Jana Caletková, Ph.D, AF - CityPlan s. r.o. (vodní hospodářství a technická infrastruktura) Ing. Mojmír Hnilica, autorizovaný inženýr ČKAIT , (vodní hospodářství a technická infrastruktura) Životní prostředí, ÚSES, ochrana půdního fondu, civilní ochrana: Ing. Hana Ali, AF-CityPlan s. r.o. Ing. Jana Gebhartová, AF-CityPlan s. r.o. Ing. Jan Dřevíkovský, autorizovaný projektant ČKA pro ÚSES Spolupráce GIS: Mgr. Pavel Kaňka, AF - CityPlan s. r.o. Územní plán Jihlava upravený návrh 2

4 B) Obsah výrokové části územního plánu Textová část A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 B) OBSAH VÝROKOVÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU ) ÚZEMNÍ PLÁN JIHLAVA - NÁVRH 1a) Vymezení zastavěného území b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití) g) Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle 5 odst. 1 katastrálního zákona i) Stanovení kompenzačních opatření podle 50 odst. 6 stavebního zákona ) DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE a) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv b) Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci c) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie d) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, e) Stanovení pořadí změn v území (etapizace) f) Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt g) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů a k němu připojené grafické části Grafická část 1a Výkres základního členění území 1 : b1 Hlavní výkres 1 : b2 Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastruktury 1 : b3 Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury 1 : c Výkres veřejných staveb, opatření a asanací 1 : d Výkres etapizace 1 : e Výkres výškové regulace 1 : Územní plán Jihlava upravený návrh 3

5 Seznam obrázků Obrázek 1 Schéma urbanizace území Jihlavy Obrázek 2 Schéma urbanizace Jihlavy s terénním reliéfem a ochranou spontánní zeleně Obrázek 3 Typy území podle dostupnosti média Seznam tabulek Tabulka 1 - Bilance rozvoje podle využití území Tabulka 2 - Přehled zastavitelných ploch a ploch přestavby Tabulka 3 - přehled navrhovaných ploch změn v krajině Tabulka 4 - Stavby dopravní infrastruktury Tabulka 5 - prvky ÚSES Tabulka 6 - přehled interakčních prvků Tabulka 7 - orientační přehled pro rozhodování o způsobu vytápění v území Tabulka 8 - Veřejně prospěšné stavby převzaté jako VPS ze ZÚR Tabulka 9 - Veřejně prospěšné stavby koridory dopravních stavby krajského významu Tabulka 10 - Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury Tabulka 11 - Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury - pěší a cyklo trasy Tabulka 12 - Veřejně prospěšné stavby pro elektroenergetiku Tabulka 13 - Veřejně prospěšné stavby vodohospodářské soustavy - odkanalizování území Tabulka 14 - Veřejně prospěšné stavby vodohospodářské soustavy vodovody Tabulka 15 - Veřejně prospěšné stavby vodohospodářské soustavy technologická zařízení Tabulka 16 - Veřejně prospěšné stavby pro energetiku - VTL plynovody Tabulka 17 - Veřejně prospěšné stavby odpadového hospodářství Tabulka 18 - Veřejně prospěšná opatření převzatá ze ZÚR Tabulka 19 - Veřejně prospěšná opatření dle ÚP Jihlava - ÚSES Tabulka 20 - Veřejně prospěšná opatření vymezená mimo ÚSES Tabulka 21 - Plochy asanace Tabulka 22 - přehled ploch územních rezerv Tabulka 23 - Plochy podmíněné dohodou o parcelaci Tabulka 24 - Zastavitelné plochy a plochy přestavby s požadavkem na pracování územní studie jako podmínky pro další rozhodování v území Územní plán Jihlava upravený návrh 4

6 Použité zkratky: AČR Armáda České republiky ATS AZZU Automatická tlaková stanice Aktivní zóna záplavového území BH Plochy bydlení hromadné BI Plochy bydlení - individuální v rodinných domech - městské CO Civilní ochrana CP CityPlan ČOV Čistírna odpadních vod ČS Čerpací stanice ČSPH CZT D DL DN DS DX DZ EIA EO ES ET EU EVL HZS CHLÚ IP IS JV KN k.ú. KHS LAPV LBC LBK LPG LTO m.č. MHD MK MPR MÚK mzchú NATURA2000 NBC NBK NG NL NP NS NTL NZ Čerpací stanice pohonných hmot Centrální zásobování teplem Plochy dopravní infrastruktury Plochy dopravní infrastruktury - letecká doprava Světlý profil potrubí Plochy dopravní infrastruktury - silniční doprava Plochy dopravní infrastruktury - polní a lesní cesty Plochy dopravní infrastruktury - drážní doprava Posuzování vlivů na hodnocení životního prostředí Ekvivalentní obyvatel Ekologická stabilita Evakuační trasa Evropská unie Evropsky významná lokalita Hasičský záchranný systém Chráněná ložisková územní Integrační prvky Inženýrské sítě Jihovýchod Katastr nemovitostí Katastrální území Krajská hygienická stanice Lokalita akumulace povrchových vod Lokální biocentrum Lokální biokoridor Propan-butan Lehké topné oleje Místní část Městská hromadná doprava Místní komunikace Městská památková rezervace Mimoúrovňová křižovatka Maloplošné chráněné území Lokality soustavy NATURA2000 Nadregionální biocentrum Nadregionální biokoridor Plochy těžby nerostů Plochy lesní Nadzemní podlaží Plocha smíšená nezastavěného území Nízkotlaké vedení plynovodu Plocha zemědělské Územní plán Jihlava upravený návrh 5

7 OV OH OK OP ORP OS OS.1 OS.2 OS.3 OS.4 OV OX P PHM PR PRVKUK PU PUPFL PÚR ČR PV PZ RBC RD RH RI RZ SC SEA SM SO STL SV SZ SŽDC TA TI TKO TO TO.1 TS ÚAP ÚP ÚPD US ÚSES ÚV VD VDJ VKP VL VN Plochy občanského vybavení - veřejné vybavení Plochy občanského vybavení - veřejná pohřebiště a související Plochy občanského vybavení - plochy komerčních zařízení Ochranné pásmo Obec s rozšířenou působností Plochy občanského vybavení - plochy pro tělovýchovu a sport Sjezdovka Šacberk Cyklokros Kynologické cvičiště Myslivecká střelnice Plochy občanského vybavení Plochy občanského vybavení - plochy občanské vybavenosti specifických forem (Přestavba) změna využití uvnitř zastavěného území Pohonné hmoty Přírodní rezervace Plány rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů Pozemkové úpravy Pozemky určené k plnění funkce lesa Politika územního rozvoje ČR Plochy veřejných prostranství - s převahou zpevněných ploch Plochy veřejných prostranství - s převahou nezpevněných ploch Regionální biocentrum Rodinné domy Plochy hromadné rekreace Plochy rodinné rekreace Plochy individuální rekreace - zahrádkářské osady Plochy smíšené obytné - v centrální zóně Strategické posouzení koncepce z hlediska životního prostředí Plochy smíšené obytné - městské Plochy smíšené obytné Středotlaké vedení plynovodu Plochy smíšené obytné - vesnické Severozápad Správa železniční dopravní cesty Plochy technické infrastruktury Plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě Tuhý komunální odpad Plochy technické infrastruktury - plochy technického zabezpečení obce Plochy technické infrastruktury - nakládání s odpady Tlaková stanice Územně analytické podklady Územní plán Územně plánovací dokumentace Územní studie Územní systém ekologické stability Úpravna vody Plochy výroby a skladování - drobná výroba a výrobní služby Vodojem Významný krajinný prvek Plochy výroby a skladování - průmyslová výroba a sklady - lehký průmysl Vysoké napětí Územní plán Jihlava upravený návrh 6

8 VPO VPS VRT VTL VVN VZ W Z ZEVO ZCHÚ ZO ZP ZPF ZÚR Veřejně prospěšné opatření Veřejně prospěšná stavba Vysokorychlostní trať Vysokotlaké vedení plynovodu Velmi vysoké napětí Plochy výroby a skladování - zemědělská a lesnická výroba Plocha vodní a vodohospodářská Změna využití mimo zastavěné území Zařízení pro energetické využití odpadu Zvláště chráněné území Plochy zeleně - ochranná a izolační Plochy zeleně - přírodního charakteru Zemědělský půdní fond Zásady územního rozvoje Zkrácené pojmenování katastrálních území: AD Antonínův Důl BE Bedřichov u Jihlavy HD Hruškové Dvory HE Helenín HK Horní Kosov HN Henčov HO Hosov HR Heroltice u Jihlavy JI Jihlava KO Kosov u Jihlavy PI Pístov u Jihlavy PN Pančava PO Popice u Jihlavy PV Pávov SA Sasov SH Staré Hory VY Vysoká u Jihlavy ZB Zborná Vymezení pojmů (v textu označeno*): akustická (hluková) studie asanace chráněné prostory drobná architektura Využití plochy je podmíněno prokázáním (v následujících řízeních podle stavebního zákona), že pro objekty chráněné ve smyslu odst. 3, 30 zákona 258/2000 Sb. nebudou překračovány hygienické limity hluku. V případě překračování hygienických limit hluku u chráněných objektů (dle odst. 3, 30 zákona 258/2000 Sb.), není možno výstavbu chráněných objektů realizovat. ozdravení Prostory (venkovní, venkovní staveb, vnitřní staveb), které jsou legislativně chráněny proti nadlimitnímu hluku a vibracím a jsou definovány platnými právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví. Prvky městského mobiliáře: novinové stánky, kiosky, přístřešky, zahradní altány, besídky, pergoly, fontány, telefonní budky, informační tabule, prvky osvětlení, lavičky, dále letní divadelní scény, boží muka, sousoší, herní prvky s venkovním využitím pro děti nebo dospělé, lávky. Územní plán Jihlava upravený návrh 7

9 etapizace garáže hygienické limity hluku hygienické parametry jednoúčelové stavby spojené se silniční dopravou nerušící služby rodinný dům nezbytná dopravní infrastruktura nezbytná technická infrastruktura nízkopodlažní zástavba související technická vybavenost specifická plocha středně podlažní zástavba veřejná prostranství veřejné zdraví veřejná zeleň zahrady zásady ochrany veřejného zdraví pořadí změn v území jednotlivá krytá parkovací stání, nikoliv parkovací domy hodnoty stanovené právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví měřítko kvality prostředí s ohledem na veřejné zdraví u těchto staveb nelze měnit způsob využití pro jiný účel Objekty a plochy drobné výroby a služeb samostatně stojící anebo jako součást jiných objektů a staveb: a) jejich provozem nesmí být sníženy provozní a hygienické parametry objektů hlavního a přípustného využití plochy s rozdílným způsobem využití, do které jsou umístěny; b) jejich provoz nesmí zatížit plochu s rozdílným způsobem využití, do které jsou vloženy; intenzita a charakter dopravy nesmí vyvolat deficit parkovacích stání. Více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena. Rodinný dům může mít nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Dopravní stavby a zařízení zajišťující funkční a bezpečné užívání tohoto a dotčeného navazujícího území. Stavby a zařízení technické infrastruktury zajišťující funkční a bezpečné užívání tohoto a dotčeného navazujícího území. zástavba do výšky 2NP + podkroví Plochy, objekty a zařízení technické vybavenosti určené pro funkci území, do kterého jsou vloženy. Plocha vymezená územním plánem s jedinečným označením, indexem návrhové plochy, jejíž využití je zpřesněno konkrétním popisem, zpřesněným prostorovým regulativem, nebo zpřesněným funkčním využitím oproti využití, jak je definováno regulativy funkcí v kapitole 1f výrokové části územního plánu. zástavba do výškové hladiny 15m volně přístupné plochy všem bez omezení Zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin. Tento zdravotní stav je určován souhrnem přírodních, životních a pracovních podmínek a způsobem života. parky, lesoparky, pobytové louky, veřejné zahrady zahrady veřejné i soukromé, zpravidla oplocené pozemky s různou mírou údržby zeleně Zásady, které zajišťují předcházení vzniku negativních vlivů v oblasti veřejného zdraví, tj. prevenci negativního ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva působením faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek. Územní plán Jihlava upravený návrh 8

10 1a) Vymezení zastavěného území Hranice zastavěného území je stanovena k Zastavěné území je vyznačeno ve výkresech: - 1a Výkres základního členění území - 1b1 Hlavní výkres - 1b2 Koncepce dopravní infrastruktury - 1b3 Koncepce technické infrastruktury - 2a Koordinační výkres - 2c Vyhodnocení předpokládaných záborů půdního fondu 1b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Koncepce rozvoje území Územní plán preferuje rozvoj městské sídelní struktury jako spojitého všeobecně obytného území s minimalizací činností a funkcí, které ovlivňují negativně životní podmínky jeho obyvatel. Územní plán předpokládá postupný přesun výrobních kapacit ze všeobecně obytného území do severní - průmyslové části města. Územní plán předpokládá omezený lokální rozvoj příměstských částí založený na stabilizaci jádrových ploch a vyhodnocení podnětů vlastníků pozemků a nemovitostí. Územní plán cíleně podporuje rozvoj příměstských částí Zborné, Heroltic, Henčova a Kosova - ve kterých bude město Jihlava investovat do technické infrastruktury. Územní plán stanovuje zásady dopravní koncepce, zejména: - vnitřní okruh, který propojí významné městské radiály a zároveň, zpřístupní nové rozvojové lokality. - vymezení územní rezervy pro jihovýchodní obchvat (propojení I/38 II/602), - vymezení územní rezervy pro spojení II/602 - Polenská, - propojení železničních tratí č. 225 a č. 240 od Okříšek, Zastavěné území - není-li jinak zvýrazněno - je územím stabilizovaným ve smyslu navrženého funkčního využití, míry zastavění, vzhledu, stavu veřejných prostranství. Změny v území lze realizovat pouze za podmínek stanovených tímto územním plánem. V odůvodněných případech jsou nad zastavěným územím vymezeny plochy přestavby umožňující postupnou přeměnu takto vymezeného území dle definované funkce. Rozvoj území lze realizovat na vymezených zastavitelných plochách za podmínek stanovených tímto územním plánem. Území, které není zastavěné a na které nejsou umístěny rozvojové plochy, je území nezastavěné. V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků. Dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití tohoto území pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje. Územní plán Jihlava upravený návrh 9

11 Na nezastavěných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání. Územní plán chrání nezastavěné území prostřednictvím funkčního členění. Jeho součástí je ochrana přírodních útvarů v rozsahu jevů ÚAP a vymezení územního systému ekologické stability. Pro rozvoj městské sídelní struktury je rozhodující: - ochrana výrazu a využití historického centra města a dalších místních částí při vymezení podmínek pro jeho universální využití, - ochrana výrazu smíšeného území městského centra a jeho využití pro umístění objektů a zařízení občanského vybavení krajského, regionálního a celoměstského významu, - soustředění veřejné dopravy k dopravnímu terminálu v prostoru nádraží Jihlava město. Výčet hodnot a koncepce jejich ochrany Územní plán vymezuje a chrání historické, architektonické, urbanistické, kulturní, přírodní a krajinné hodnoty území. Historickou hodnotou území je stavba nebo soubor staveb či veřejná prostranství, které bez ohledu na funkci a architektonickou kvalitu významně ovlivnily či ovlivňují charakter města nebo jeho části z hlediska uspořádání území, jeho funkčního využití či užívání veřejného prostoru či veřejné zeleně. Architektonickou hodnotou území je stavba, soubor staveb či veřejná prostranství z hlediska výškového, stavebně technického a z hlediska hustoty zástavby, vzájemného odstupu a vztahu k veřejnému prostranství. Tyto hodnoty jsou určující pro další rozvoj území. Změny těchto staveb či změny okolní zástavby lze povolit za podmínky, že takto definované architektonické hodnoty budou konkrétní změnou v území zachovány. Urbanistickou hodnotou území je soubor staveb, vykazující jednotný urbanistický charakter, přičemž jeho celistvost z hlediska vzhledu, užívání či užívání veřejného prostoru je ukazatelem hodnoty města či jeho části - sídliště, řadové domy, vilová čtvrť, solitérní domy ve velkých zahradách. Kulturní hodnotou území je stavba nebo její část, veřejné prostranství nebo jeho část včetně charakteristických detailů. Kulturní hodnotou jsou rovněž drobné objekty církevního charakteru a další historické či technické objekty, a to včetně navazujícího prostoru, jehož užívání a stavebně technický stav může tuto kulturní hodnotu negativně ovlivnit. Území vykazující historické, architektonické, urbanistické a kulturní hodnoty jsou plošně chráněna plošným zobrazením jako plochy smíšené obytné - v centrech [SC] a plochy smíšené obytné - městské [SM] a venkovské [SV] dle hlavního a koordinačního výkresu a dále překryvnou informací v koordinačním výkresu územního plánu. Přírodní hodnotou území je uspořádání a výraz krajiny a jejích částí. Krajinnou hodnotou území je zachování celistvosti, charakteru a poměru přírodních společenství (zalesněné resp. odlesněné plochy, stromořadí, mokřady, doprovodná zeleň vodních toků a vodních ploch) vnímaných jako obraz krajiny z hlediska krajinných horizontů a průhledů města do krajiny a jejich ochrana před zástavbou, umístěných jiných rušivých objektů a zařízení a před změnou charakteru vegetačního krytu (odlesnění, znehodnocení travních ploch náletovou zelení). Ochrana přírodních a krajinných hodnot je preferencí přírodních prvků v případě jejich kontaktu se zastavěným územím a zastavitelnými (rozvojovými) plochami z hlediska zachování celistvosti a funkce okrajů lesa, přírodních útvarů (roklí, terénních depresí, mezí, remízů, stromořadí), mokřadů, údolnic vodních toků, břehových porostů vodních ploch, solitérních útvarů a dalších srovnatelných přírodních útvarů. Územní plán Jihlava upravený návrh 10

12 1c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 1c1) Urbanistická koncepce 1. Územní plán je pokračováním dosavadního rozvoje území. Další rozvoj území je vázán na současný vývoj z hlediska: - směru a charakteru dosavadního urbanistického rozvoje ve smyslu realizované všeobecné zástavby a dosavadního rozvoje související dopravní a technické infrastruktury, - vymezení zastavitelných ploch a podmínek pro jejich využití, - očekávání veřejnosti na kontinuitu předchozích rozhodnutí, zachování urbanistických vazeb, standardu, funkce a kvality současné zástavby (ochranu vynaložených investic). 2. Úkolem a cílem nového územního plánu je vymezení urbanistické koncepce. Základním parametrem územního plánu je: - jednoznačné členění funkcí města ve vztahu k: - významu města jako regionálního centra, - významu města jako nositele historických, kulturních a specifických tradic, vytvoření kompaktní městské zástavby jako: - spojité území tvořené urbanizovaným územím vloženým do přírodního prostoru a morfologie terénu, - spojité území s funkční dopravní a technickou infrastrukturou, - spojité území z hlediska užívání veřejných prostranství, občanského vybavení a ploch určených pro denní regeneraci území, - jednoznačná podpora kompaktní městské struktury, - stabilizace příměstských obcí v rozsahu zastavěného území a míry rozvoje, rozvojových ploch převzatých z předchozího územního plánu a jeho změn. Územní plán předpokládá další rozvoj vybraných příměstských částí Zborná, Henčov, Heroltice a Kosov v závislosti na rozvoji veřejné infrastruktury. - jednoznačný komunikační systém - jednoznačné využívání přírodních hodnot a jejich zapojení do kompaktní urbanistické struktury. 3. Urbanistická koncepce zohledňuje požadavky vlastníků nemovitostí, pozemků a dalších fyzických a právnických osob na uspořádání a rozvoj území. Územní plán stabilizuje zastavěné území a dále jej rozvíjí ve shodě s požadavky vlastníků nemovitostí, pozemků a dalších fyzických a právnických osob a nezakládá rozvoj proti jejich vůli. 4. Územní plán vymezuje jednoznačné členění funkcí města a základní urbanistické záměry: 4.1 Historické jádro města Územní plán akceptuje území městské památkové rezervace jako polyfunkční prostor s jednoznačnou ochranou historických, architektonických a urbanistických hodnot včetně Územní plán Jihlava upravený návrh 11

13 zachování urbanistických vazeb na navazující sídelní strukturu a přírodní útvary. Navazující sídelní struktura pak poskytuje podporu historickému jádru města z hlediska dopravní obsluhy, parkování a lokalizace objektů a činností, které nelze z hlediska výše uvedených hodnot na prostoru historického jádra města umístit. Územní plán připouští možnost asanace nevhodných novotvarů v tomto prostoru realizovaných. 4.2 Smíšené městské centrum Územní plán akceptuje dosavadní rozvoj, podporuje a posiluje smíšené městské centrum vymezené údolnicemi Jihlavy, Jihlávky, Koželužského potoka a trasou silnice I/38. Územní plán akceptuje urbanistické, architektonické a historické objekty a soubory staveb, jejich uspořádání v uliční síti, podíl veřejných prostranství a veřejné zeleně. Územní plán preferuje využití tohoto prostoru pro krajské, regionální a městské funkce a činnosti. Územní plán zajišťuje optimální přístupnost smíšeného městského centra koncepcí individuální dopravy založené na důsledné separaci transitní a cílové dopravy a na vybudování městského dopravního okruhu. Územní plán lokalizuje v prostoru smíšeného městského centra terminál veřejné dopravy slučující veřejnou městskou, příměstskou a dálkovou silniční dopravu a železniční stanici Jihlava město včetně možnosti jejího připojení na systém vysokorychlostních tratí ČR. Územní plán vytváří možnost přemístění výrobních a jiných dopravně náročných činností z prostoru smíšeného městského území do severní části města. 4.3 Smíšené obytné území Územní plán vymezuje sídelní strukturu navazující na smíšené městské centrum jako smíšené městské území založené na stávající uliční síti a jejím rozvoji. Územní plán umísťuje do tohoto prostoru další plochy bydlení, občanského vybavení, služeb a veřejných prostranství. Územní plán vymezuje zásadní rozvoj smíšeného městského území jižním směrem ve shodě s určenou variantou rozvoje města. Rozvoj smíšeného obytného území je založen na postupné realizaci kompaktní městské zástavby. Územní plán vymezuje podmínky na prověření rozhodujících rozvojových ploch územní studií a stanovuje rozsah podmiňujících investic do dopravní a technické infrastruktury. Územní plán deklaruje další rozvoj smíšeného městského území lokalizací územních rezerv. Trasa městského dopravního okruhu pak umožňuje další rozvoj jižní části města nad rámec tohoto územního plánu. 4.4 Ochrana a stabilizace údolnic vodních toků Územní plán vymezuje prostor údolnic vodních toků Jihlavy, Jihlávky a Koželužského potoka jako zásadní městotvorné prostory spojující prostor smíšeného městského centra a smíšeného obytného území. Územní plán podporuje funkci údolnic vodních toků jako pěší a cyklo komunikační prostory města spojené s denní rekreací jeho obyvatel. Údolnice dále zpřístupňují navazující přírodní a rekreační prostory města. Územní plán Jihlava upravený návrh 12

14 Obrázek 1 Schéma urbanizace území Jihlavy 4.5 Připojení městských částí na dopravních osách Územní plán akceptuje dopravní a urbánní význam příměstských obcí Hosov, Pístov, Hruškové Dvory, Lesnov, Pávov a Antonínův Důl jako výslednici historického vývoje. Územní plán akceptuje a chrání vybrané urbanistické soubory, stávající charakter zástavby, předchozí rozvojové záměry a doplňuje je ve prospěch kompaktní smíšené městské zástavby při zachování osobitosti a charakteru těchto místních částí. Územní plán Jihlava upravený návrh 13

15 4.6 Koncentrace výrobních činností do severní části města Územní plán koncentruje výrobní a jiné dopravně náročné činnosti do severní části města. Vytváří v tomto smyslu kompaktní území založené na jejím optimálním připojení na stávající a navrhovanou silniční síť, připojení území na železnici resp. vlečku. Územní plán vymezuje pro toto území podmínky pro umístění potřebné technické infrastruktury. Územní plán vytváří územní podmínky pro případný další rozvoj průmyslových ploch nad rámec definovaných zastavitelných ploch. 4.7 Stabilizace a rozvoj příměstských obcí - Vysoká, Popice, Zborná, Heroltice, Henčov a Kosov Územní plán stabilizuje jádrové části příměstských obcí z hlediska ochrany jejich architektonických a urbanistických hodnot. Územní plán akceptuje stávající rozvoj příměstských obcí a předchozí záměry. Sídelní struktura těchto příměstských obcí je rozvíjena zejména akceptováním přiměřených požadavků majitelů pozemků, fyzických a právnických osob. Územní plán podporuje z rozhodnutí města rozvoj příměstských obcí Zborná, Heroltice, Henčov a Kosov, založený na rozvoji bydlení a posílení veřejných prostranství. Rozvoj těchto příměstských obcí odpovídá záměru města na rozvoji potřební technické infrastruktury a je realizací této infrastruktury podmíněn. 4.8 Další urbanizace území Územní plán akceptuje současnou urbanizaci území v krajině bez dalšího rozvoje. 5. Jednoznačná koncepce dopravy Územní plán vytváří podmínky pro uplatnění urbanistické koncepce vymezením komunikačního systému města. Komunikační systém je založen na těchto zásadách: - Územní plán předpokládá jednoznačnou separaci cílové a transitní dopravy. Za tímto účelem odklání transitní dopravu mimo vnitřní městský prostor. Směrové vedení a parametry tras transitní dopravy budou pro stanovený účel jedinečné. - Územní plán předpokládá jednoznačnou separaci cílové dopravy. Pro smíšené městské centrum je určující trasa městského dopravního okruhu, přičemž jeho vnitřní prostor umožní činnost krajských, regionálních a městských funkcí v dosahu veřejné dopravy a pěších docházkových vzdáleností. Pro severní průmyslovou část jsou vymezeny samostatné trasy cílové dopravy s napojením na stávající a navrhovanou silniční síť. Územní plán: - lokalizuje městský dopravní terminál s komfortním propojením na silniční a železniční dopravu; - územní plán vytváří podmínky pro stabilizace a další rozvoj letiště Henčov; - územní plán akceptuje stávající koncepci pěší a cyklo dopravy města, dále ji rozvíjí prostřednictvím deklarovaných požadavků na vzájemné propojení rozvojových ploch, propustnost území včetně využití stávajících přírodních útvarů. Územní plán Jihlava upravený návrh 14

16 Obrázek 2 Schéma urbanizace Jihlavy s terénním reliéfem a ochranou spontánní zeleně historické jádro města smíšené městské centrum smíšené obytné území ochrana a stabilizace údolnic vodních toků připojení městských částí na dopravních osách koncentrace výrobních činností do severní části města příměstské obce s koncepčním rozvojem příměstské obce ostatní spontánní zeleň dle morfologie terénu Územní plán Jihlava upravený návrh 15

17 6. Jednoznačná ochrana přírodních útvarů Územní plán vytváří systém ochrany nezastavěného území, krajinného rázu, charakteru krajiny včetně ochrany rozhodujících horizontů města a navazující krajiny. Územní plán chrání kompaktní přírodní útvary, údolnice vodních toků Jihlavy, Jihlávky a Koželužského potoka, spontánní přírodní útvary včetně vodních ploch, krajinných depresí a spojuje je spolu s městskou zelení do kompaktního systému. Územní plán vymezuje územní systém ekologické stability a vymezuje přiměřenou možnost využití přírodních útvarů pro denní rekreaci obyvatel, pěší a cyklo trasy, údržbu a rozvoj přírodních ploch při zachování jejich charakteru a funkce. 7. Vymezení územního plánu jako nástroje koncepčního rozvoje města Územní plán vytváří podmínky pro uplatnění ochrany urbanistických, architektonických, historických a přírodních hodnot území. Územní plán deklaruje pro obyvatele, majitele pozemků, fyzické a právnické osoby, státní a veřejnou správu jednoznačná pravidla pro využívání stávajícího území, jeho změny a další rozvoj. Územní plán prostřednictvím dále uvedených zásad umožňuje jednoznačné rozhodování v území. Územní plán vymezuje řešené území jako kombinaci kompaktní zástavby, solitérních sídel a dalších urbanizovaných ploch, vložených do přírodního prostoru a kulturní krajiny, tvořené strukturou osídlení a vzájemnými správními, urbanistickými, komunikačními, energetickými a vodohospodářskými vazbami. Město se rozšiřuje návrhem územního plánu o 529 ha zastavitelných ploch a o 67 ha ploch přestavby s celkovým potenciálem obyvatel. 1c2) Vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně. 1. Obecné požadavky: Změny v sídelní struktuře: Změny v zastavěném území a zastavitelných plochách lze provádět podle pravidel stavebního zákona kdykoliv a kdekoliv, jsou li tyto činnosti v souladu s charakteristikou, přípustným či podmíněně přípustným využitím plochy, ve které se konkrétní záměr nachází. Hranice stanovených ploch s rozdílným způsobem využití jsou za tímto účelem vedeny přednostně po hranici pozemkových parcel dle katastru nemovitostí. Změny zastavěného území: Pro změny v zastavěném území stanovuje územní plán tyto podmínky: - změna musí být v souladu s funkčním využitím stanoveným územním plánem, - změna v území musí respektovat historické, architektonické, urbanistické, kulturní - a přírodní hodnoty dle čl. 1b), - změna může být dále omezena výškovou regulací zástavby dle výkresu 1e výškové regulace, která je součástí územního plánu, - veškeré změny v území musí odpovídat zásadám ochrany veřejného zdraví. - změna v území může být podle pozice v území omezena z hlediska uplatnění zvláštních předpisů: Územní plán Jihlava upravený návrh 16

18 - v důsledku památkové ochrany (nemovitá kulturní památka, MPR včetně ochranného pásma) - v důsledku umístění stavby v ÚSES, VKP, NATURA (překryvná funkce) - v důsledku umístění stavby v záplavovém území - v důsledku umístění stavby ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa - v důsledku umístění stavby v pásmu hygienické ochrany průmyslových objektů, vodních zdrojů, ČOV - v důsledku umístění stavby v ochranném pásmu dopravní či technické infrastruktury - etapizace dle čl. 2e), - požadavek na zpracování územní studie dle čl. 2c) jako podmínky pro další rozhodování v území - požadavek na dohodu o parcelaci dle čl. 2b) jako podmínky pro další rozhodování v území Omezení změn je zobrazeno v koordinačním výkresu (odůvodnění územního plánu Jihlavy). Omezení mohou být zpřesněna stanovisky příslušných dotčených orgánů ke konkrétní změně v území. Rozvoj území: Rozvoj území z hlediska umísťování staveb mimo zastavěné území lze povolit za těchto podmínek: - Záměry budou umístěné na zastavitelných (rozvojových) plochách při splnění podmínek vymezených tímto územním plánem. - Mimo zastavěné území a zastavitelné plochy lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje. - Mimo zastavěné území a zastavitelné plochy lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání. Při umístění staveb na zastavitelných (rozvojových) plochách je nutno respektovat: Obecná omezení dle kapitoly 1f) - funkce (vždy), - obecný soulad změn s charakterem původní zástavby (vždy), - obecná aplikace závazných předpisů (např. šířka veřejných prostranství u komunikace), - veškeré změny v území musí odpovídat zásadám ochrany veřejného zdraví. Specifické plošné požadavky - výškové omezení zástavby obecně definované v kapitole 1f a podrobněji ve vybraných lokalitách dle informace ve výkrese výškové regulace 1e. Individuální požadavky, vztahující se k vymezeným zastavitelným (rozvojovým) plochám - omezení využití území Územní plán Jihlava upravený návrh 17

19 - v důsledku umístění stavby ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa dle zákresu v koordinačním výkresu, - v důsledku umístění stavby v pásmu hygienické ochrany průmyslových objektů, vodních zdrojů, ČOV, - v důsledku umístění stavby v ochranném pásmu dopravní či technické infrastruktury dle zákresu v koordinačním výkresu, - v důsledku stanovené etapizace dle čl. 2e), - v důsledku požadavku na zpracování územní studie dle čl. 2c) jako podmínky pro další rozhodování v území, - v důsledku požadavku na dohodu o parcelaci dle čl. 2b) jako podmínky pro další rozhodování v území. 2. Územní rozvoj a počet obyvatel Územní plán vymezuje řešené území jako kombinaci kompaktní zástavby, solitérních sídel a dalších urbanizovaných ploch, vložených do přírodního prostoru a kulturní krajiny, tvořené strukturou osídlení a vzájemnými správními, urbanistickými, komunikačními, energetickými a vodohospodářskými vazbami. Územní plán vytváří předpoklady pro umístění nových obyvatel. Nárůst počtu obyvatel odpovídá záměru strategického plánu města zvýšit počet obyvatel města na počet v roce Územní plán vymezuje víc jak 220 ha ploch pro bydlení a cca 75 ha ploch pro smíšené obytné funkce, přičemž bydlení je přípustné i v plochách občanské vybavenosti. Územní plán vytváří cca 120 ha ploch pro výrobu a skladování. Vnější význam města Krajské město a ORP z hlediska státní správy: Územní plán vytváří předpoklady pro funkci krajského města: vymezuje, resp. koncentruje objekty veřejné vybavenosti do centrální městské části a zajišťuje jejich dostupnost pro všechny druhy dopravy. Lokalizace dalších institucí veřejné infrastruktury krajského a regionálního významu: Územní plán akceptuje stávající pozice objektů a areálů krajského a regionálního významu včetně jejich dostupnosti pro všechny druhy dopravy. Lokalizace komerční infrastruktury regionálního významu: Územní plán posiluje dopravní připojení a další městské vazby stávajícího komerčního centra v ulici Romana Havelky. Územní plán vymezuje v prostoru MÚK I/38 II/602 ve směru na Pelhřimov plochu nového komerčního centra. Turistický ruch, kulturní význam: Územní plán posiluje jedinečnost sídla z hlediska kulturně historického významu chrání objekty a plochy památkové péče a další objekty a vymezuje specifické plochy, které jsou synonymem regionálního centra: ZOO, lyžařský areál Šacberk, Vodní ráj, fotbalový a Zimní stadion (Horácký zimní stadion). Územní plán Jihlava upravený návrh 18

20 Logické vazby na okolí: Územní plán akceptuje spojitost řešeného území s navazujícími sídelními jednotkami z hlediska prostupnosti krajiny, jejího rekreačního využití a návaznosti přírodních útvarů. Územní plán akceptuje specifický význam sídel, která bezprostředně navazují na řešené území průmyslovou zónu Střítež, využití bývalých kasáren Rančířov, rozvoj obce Plandry a Hybráleclokalita Nad Borovinkou, návaznost na zástavbu Malého Beranova, a chatové osady vzhledem ke k.ú. Dvorce. Dopravní systém: Územní plán akceptuje řešené území jako průsečík silničních tras. Umožňuje propustnost územím pro tranzitní dopravu vytvořením nových dopravních vazeb a separuje cílovou veřejnou i individuální dopravu. Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj civilního letiště Jihlava - Henčov. Územní plán vytváří na přístupových trasách záchytné resp. servisní prostory nákladní (kamionové) dopravy. Základní struktura města Územní plán vymezuje městské historické jádro a městské centrum jako smíšené území s preferencí krajských a regionálních funkcí včetně ochrany a přiměřeného využití objektů a ploch památkové péče. Územní plán rehabilituje údolnice vodních toků Jihlavy, Jihlávky a Koželužského potoka na koridory s vyváženým komunikačním, rekreačním a přírodním potenciálem. Územní plán vymezuje a chrání spontánní přírodní útvary a využívá jejich přírodní, rekreační a retenční význam. Současně navrhuje jejich vzájemné pěší a cyklo propojení pro účely denního užívání obyvateli města. Územní plán vytváří podmínky pro koncentraci výrobních činností do severní části města včetně zajištění potřebné dopravní a technické infrastruktury. Územní plán umožňuje stabilizaci ostatní sídelní struktury jako smíšené městské území se vzájemnou koexistencí bydlení, občasné vybavenosti a nerušících forem výroby a služeb. Územní plán umožňuje přiměřený rozvoj vnějších sídel převzetím rozvojových záměrů dle předchozího územního plánu a dalších podnětů majitelů pozemků a města. Vnější sídla se rozvíjí přednostně jako obytné satelity, přičemž potřeby veřejného vybavení a zdroj pracovních příležitostí jsou lokalizovány v městské sídelní struktuře. Rozvoj vnějších sídel je limitován resp. podmíněn rozvojem technické infrastruktury. Územní plán akceptuje specifické a rekreační využití krajiny prostřednictvím stabilizace současného stavu s vyloučením další urbanizace. Vnitřní význam města Bydlení: Územní plán rozvíjí osvědčené formy bydlení, akceptuje realizované a přebírá vymezené urbánní směry rozvoje dle předchozího územního plánu. Územní plán vytváří možnost realizace obytných středně-podlažních obytných souborů a naplňuje požadavky nízkopodlažního rozvoje bydlení včetně definice prostorových parametrů zástavby. Zajišťuje připojení obytných ploch na vnitřní strukturu města s preferencí bezpečného pěšího připojení a denní rekreace jejich obyvatel. Územní plán Jihlava upravený návrh 19

Územní plán Kamenné zboží

Územní plán Kamenné zboží Územní plán Kamenné zboží Návrh pro společné jednání Červenec 2014 Objednatel: OBEC KAMENNÉ ZBOŽÍ Kamenné Zboží 180 288 02 Nymburk Pavel Nosek, starosta Pořizovatel: MĚSTO NYMBURK Odbor výstavby Náměstí

Více

V I D O V Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. Návrh pro VŘ. T e x t o v á č á s t

V I D O V Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. Návrh pro VŘ. T e x t o v á č á s t 1 Ú Z E M N Í P L Á N V I D O V ORP České Budějovice Jihočeský kraj Návrh pro VŘ T e x t o v á č á s t Objednatel: Obec Vidov zastoupená starostou Ing. Tomášem Šedivým 370 07 Vidov IČ 00581917 Pořizovatel:

Více

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín Stupeň dokumentace: Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín Pořizovatel: Obec Kozomín, Středočeský kraj Zpracovatel: Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4 Změna č. 3 územního plánu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH AF-CITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH ČÁST II. ODŮVODNĚNÍ Praha, duben 2014 Projekt ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA SUŠICE (CZ.1.06/5.3.00/17.08527) byl spolufinancován

Více

Obec Slatina 742 93 Slatina 2

Obec Slatina 742 93 Slatina 2 Obec Slatina 742 93 Slatina 2 Ve Slatině dne 25.6.2014 Č.j.:56/2014 Opatření obecné povahy č. 1/2014 Dne 25.6.2014 zastupitelstvo obce Slatina, věcně a místně příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

Obec Libomyšl. Středočeský kraj Zpracovatel: Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4. 1. Textová část

Obec Libomyšl. Středočeský kraj Zpracovatel: Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4. 1. Textová část Název dokumentace: Územní plán Libomyšl Projektant: Obec Libomyšl. Středočeský kraj Zpracovatel: Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4 Územní plán Libomyšl 1. Textová část Korekce ÚP po společném

Více

U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o.

U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á V O D A U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. LEDEN 2015 O B E C D O B R Á V O D A U P A C O V A Z Á Z N A M

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice Zastupitelstvo obce Dětmarovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

MĚSTO LOUNY. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTA LOUN č. 1/2010 ÚZEMNÍ PLÁN LOUNY

MĚSTO LOUNY. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTA LOUN č. 1/2010 ÚZEMNÍ PLÁN LOUNY MĚSTO LOUNY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTA LOUN č. 1/2010 ÚZEMNÍ PLÁN LOUNY Září 2010 1 Zastupitelstvo města Loun, jako orgán obce příslušný podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování

Více

I. Územní plán Okrouhlá PROJEKTANT:

I. Územní plán Okrouhlá PROJEKTANT: PROJEKTANT: IČO 121 47 168 adresa kanceláře: Atelier nad viaduktem Ondráčkova 101, 628 00 Brno Tel. 773 445 340, mobil 603 413 153 e-mail: infobrozek@archbrno.cz www.archbrno.cz ZPRACOVALI: URBANISTICKÉ

Více

HLUČÍNA ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ)

HLUČÍNA ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ) ÚZEMNÍ PLÁN HLUČÍNA II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ) PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AUTORSKÝ KOLEKTIV. Územní plán Oldřichov v Hájích. Oldřichov v Hájích č.p. 151 463 31 Chrastava

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AUTORSKÝ KOLEKTIV. Územní plán Oldřichov v Hájích. Oldřichov v Hájích č.p. 151 463 31 Chrastava Identifikační údaje IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: Územní plán Oldřichov v Hájích Část díla: Návrh textová část Pořizovatel: Obec Oldřichov v Hájích Oldřichov v Hájích č.p. 151 463 31 Chrastava Zhotovitel:

Více

BLŠANY. Město Blšany ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

BLŠANY. Město Blšany ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Město Blšany ÚZEMNÍ PLÁN BLŠANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ --------------------------------------------------------------------------------------------------- Září 2014 Zadavatel

Více

VRBČANY ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část

VRBČANY ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část VRBČANY ÚZEMNÍ PLÁN Textová část Zpracovatel: ing. arch. J. Mejsnarová, autorizovaný architekt Pořizovatel: ÚÚP ORP Kolín Datum zpracování: prosinec 2011 PARÉ 1 OBSAH: 1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 4

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

Ú Z E M N Í H O P L Á N U

Ú Z E M N Í H O P L Á N U Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U Ú S I L N É Návrh pro veřejné řízení Projektant: Ing. arch. Stanislav Kovář - ÚP STUDIO Autorizovaný architekt ČKA 00121 Jeremiášova 14, 370 01 České Budějovice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN SKUHROV LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST září 2012 Územní plán Skuhrov Objednatel: Obec Skuhrov Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Železný Brod Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E

Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Horní Řepčice 0068071/13/ROZ/DVa Datum nabytí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ n á v r h p r o s p o l e č n é j e d n á n í HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 červen 2015 2 HaskoningDHV Czech Republic, spol.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T E P L I Č K A NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 05/2014 doplněný o stanovisko krajského úřadu 06/2014

Ú Z E M N Í P L Á N T E P L I Č K A NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 05/2014 doplněný o stanovisko krajského úřadu 06/2014 Ú Z E M N Í P L Á N T E P L I Č K A NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 05/2014 doplněný o stanovisko krajského úřadu 06/2014 ZÁKLADNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE klient - objednatel: Obec Teplička (okres Karlovy Vary)

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VERNEŘICE

ÚZEMNÍ PLÁN VERNEŘICE ÚZEMNÍ PLÁN VERNEŘICE Upravený návrh územního plánu I. Textová část územního plánu Označení správního orgánu, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo Města VERNEŘICE Záznam o účinnosti ÚP Verneřice Datum nabytí

Více

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ČERVEN 2012 LISTOPAD 2013 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

OÚ Velké Březno. Odůvodnění změny č. 4 ÚPO. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

OÚ Velké Březno. Odůvodnění změny č. 4 ÚPO. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Odůvodnění změny č. 4 ÚPO Velké Březno Projektant: Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Termín: březen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č.

Více