NEBANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY NA FINANČNÍM TRHU ČESKÉ REPUBLIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEBANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY NA FINANČNÍM TRHU ČESKÉ REPUBLIKY"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance a právo NEBANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY NA FINANČNÍM TRHU ČESKÉ REPUBLIKY Non-banking loans in the financial market of the Czech Republic Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Dalibor PÁNEK, Ph.D. Autor: Kristýna KLEPÁČKOVÁ Brno, 2015

2

3

4

5 Jméno a příjmení autora: Název bakalářské práce: Název práce v angličtině: Katedra: Vedoucí bakalářské práce: Kristýna Klepáčková Nebankovní úvěry a půjčky na finančním trhu České republiky Non-banking loans in the financial market of the Czech Republic Financí Ing. Dalibor Pánek, Ph.D. Rok obhajoby: 2015 Anotace Předmětem a cílem bakalářské práce je vytvoření textu o problematice nebankovních půjček a úvěrů na finančním trhu České republiky. V první části se text zaměřuje na vysvětlení základních pojmů souvisejících s danou problematikou, následně pokračuje rozborem právní úpravy půjček a úvěrů v České republice. Dále se věnuje rizikům souvisejících s účastí na nebankovním úvěrovém trhu a analýze vývoje půjček a úvěrů a zadluženosti domácností v České republice. V závěru text obsahuje zhodnocení získaných poznatků na základě rozboru zkoumané problematiky. Annotation The object and purpose of the bachelor thesis is to create a text about non-banking loans and credits in the financial market of the Czech Republic. In the first part the text is focused on the fundamental terms associated with the issue, followed by an analysis of legal regulation of loans and credits in the Czech Republic. Subsequently, the thesis addresses the risks associated with participation in the non-banking credit market, analysis of the development of loans and credits and indebtedness of households in the Czech Republic. At the end, the text contains an evaluation of acquired knowledge based on the analysis of examined issues. Klíčová slova nebankovní úvěrová instituce, půjčka, úvěr, úrok, právní úprava, úvěrové riziko, riziko dlužníka, spotřebitelský úvěr Keywords non-banking credit institutions, loan, credit, interest, legal regulation, credit risk, debtor risk, consumer credit

6

7 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Nebankovní úvěry a půjčky na finančním trhu České republiky vypracovala samostatně pod vedením Ing. Dalibora Pánka, Ph.D. a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 19. dubna 2015 vlastnoruční podpis autora

8

9 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Daliborovi Pánkovi, Ph.D. za konzultace, odborné rady a cenné připomínky, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce. Ráda bych také poděkovala mé rodině za projevenou podporu v průběhu mých studií.

10

11 OBSAH ÚVOD POJEM NEBANKOVNÍCH INSTITUCÍ A ÚVĚRŮ Definice pojmů Definice základních termínů souvisejících s nebankovními úvěrovými institucemi Charakteristika nebankovních úvěrových institucí LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA V TÉTO OBLASTI ÚVĚROVÁNÍ Občanský zákoník vs. Nový občanský zákoník Obchodní zákoník vs. Zákon o obchodních korporacích Trestní zákoník Zákon o spotřebitelském úvěru Shrnutí právní úpravy závazkových vztahů (půjčky a úvěry) Ochrana spotřebitele SPECIFIKACE PODSTUPOVANÝCH RIZIK Finanční riziko Další rizika Riziko zneužití neboli manipulace spotřebitele Triky neboli obchodní praktiky nebankovních úvěrových institucí Obrana spotřebitele proti riziku zneužití VÝVOJ A STAV ÚČASTI DOMÁCNOSTÍ V TÉTO OBLASTI ÚVĚROVÁNÍ Srovnání bankovních a nebankovních půjček a úvěrů Vývoj účasti domácností na trhu úvěrů a půjček... 48

12 4.2.1 Vývoj půjček a úvěrů na finančním trhu ČR Vývoj zadluženosti domácností ZHODNOCENÍ A NÁZORY AUTORA ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM SCHÉMAT SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 71

13 ÚVOD Zvyšující se životní standard domácností a s tím související snaha o stírání rozdílů mezi bohatými a chudými, technologické novinky na trhu a chtíč lidí vlastnit je a žít život, který si nemohou dovolit sami financovat, umožnil rozmach trhu půjček a úvěrů, který je stále pestřejší a přístupnější. Úvěr či půjčka se tak staly neodmyslitelným způsobem financování potřeb domácností. Trh půjček a úvěr je tvořen jak bankami, tak nebankovními institucemi. Zatímco pohyb na bankovním trhu je pro spotřebitele relativně bezpečný, o nebankovním trhu to říci nelze. Vzhledem k faktu, že nebankovní trh je téměř neregulován, je orientace na něm mnohem komplikovanější. Na trhu se nachází velké množství neprověřených společností, které mohou být v určitých případech hrozbou pro spotřebitele, zejména pro toho méně finančně gramotného. Relativní bezpečnost pohybu na nebankovním trhu tak úzce souvisí nejen se samotnou regulací a dohledem nad těmito institucemi, ale také s legislativní úpravou v této oblasti úvěrování a samotnou finanční vzdělaností spotřebitelů. Cílem této práce je tak poukázat na možná rizika spojená s účastí na nebankovním trhu půjček a úvěrů, upozornit na aktuální problémy v této oblasti a na možnosti jejich řešení. Dílčím cílem práce je vytvoření informačního textu o nebankovním trhu půjček a úvěrů pro běžného spotřebitele. V první části práce si charakterizujeme pojem nebankovních institucí poskytujících půjčky a úvěry. Definujeme si základní pojmy související s těmito institucemi a s pohybem na nebankovním trhu. V další části se budeme věnovat legislativní úpravě nebankovních půjček a úvěrů. Podíváme se na současnou právní úpravu, zároveň na právní úpravu před příchodem nového občanského zákoníku. Zejména z důvodu, že nový občanský zákoník vstoupil v platnost teprve nedávno a spousta smluv, týkajících se půjček a úvěrů, byla 13

14 uzavřena ještě za starých právních předpisů. V závěru této části se podíváme na ochranu spotřebitele na trhu. V následující části se budeme věnovat možným rizikům souvisejících s pohybem na nebankovním trhu. V první části si definujeme běžná finanční rizika, která jsou riziky zejména pro poskytovatele půjček, tedy pro věřitele. V další části se pak budeme věnovat hlavní problematice, a to rizikům, která hrozí zejména spotřebitelům, jako je manipulace spotřebitele či nekalé obchodní praktiky společností a na možnosti, jak těmto rizikům předcházet. Čtvrtá část práce se zabývá vývojem stavu účasti domácností na nebankovním trhu půjček a úvěrů, kde pro srovnání uvádíme též vývoj bankovního trhu. V první části si srovnáme vybrané poskytovatele půjček a úvěrů a jejich výhody pro spotřebitele. Poté se podíváme na aktuální vývoj v objemu poskytnutých úvěrů domácnostem a na vývoj zadluženosti domácností, která s tímto tématem úzce souvisí. V poslední části práce zhodnotím zjištěné poznatky získané v předchozích částech práce. V práci je použita metoda deskriptivní. Pro popis skutečností, které přinesly změny v právní úpravě naší problematiky je použita zejména metoda komparativní a analytická. V páté části této práce je pak užita především metoda predikce. 14

15 1 POJEM NEBANKOVNÍCH INSTITUCÍ A ÚVĚRŮ 1.1 Definice pojmů V úvodní kapitole si vymezíme pojmy, které úzce souvisí s nebankovními institucemi poskytujícími úvěry a půjčky (dále jen nebankovní úvěrové instituce ). Dále si definujeme samotný pojem úvěr, půjčka a nebankovní úvěrové instituce a jeho chápání v širším měřítku Definice základních termínů souvisejících s nebankovními úvěrovými institucemi Úvěr je časově omezené zapůjčení finančních prostředků za úplatu. Zapůjčené finanční prostředky mohou být poskytnuty na nějaký účel jako účelové, či jako neúčelové (někdy také bezúčelové). 1 Úvěry lze v poradenství dělit na 2 : dobré dluhy, které nám pomáhají bohatnout, špatné dluhy, typicky na spotřební majetek, na dovolené či Vánoce. Smlouva o úvěru S příchodem roku 2014 vzešly v platnost nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, které nahradily původní občanský zákoník z roku 1964 a obchodní zákoník z roku Nově tak přešla úprava smlouvy o úvěru, dříve upravována obchodním zákonem, pod nový občanský zákoník, který smlouvu o úvěru definuje jako vztah, kdy...se úvěrující zavazuje, že úvěrovanému poskytne na jeho požádání a v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a úvěrovaný se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky. 3 Neboli jde o závazek věřitele, že poskytne dlužníkovi peněžní prostředky a poté se dlužník zavazuje, že 1 KALABIS, Zbyněk. Základy bankovnictví: bankovní obchody, služby, operace a rizika. 1. vyd. Brno: BizBooks, s. ISBN s SYROVÝ, Petr a Tomáš TYL. Osobní finance: řízení financí pro každého. 2. aktualiz. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014, 220 s. Osobní a rodinné finance. ISBN s zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. In: Sbírka zákonů: Česká republika. 2012, částka 33, ISSN

16 věřiteli peněžní prostředky vrátí společně se sjednaným úrokem. Dle nového občanského zákoníku je možné, uzavřít smlouvu o úvěru i ústně, není vyžadována písemná forma. Bližší upřesnění najdeme v 559, který říká, že každý má právo, zvolit si pro právní jednání libovolnou formu 4 Pojem právní jednání nahrazuje dříve používaný výraz právní úkon. Právní jednáním rozumíme jednání, které...vyvolává právní následky, které jsou v něm vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona, dobrých mravů, zvyklostí a zavedené praxe stran. 5 Nutno podotknout, že se častěji setkáváme s písemnou formou smlouvy o úvěru, avšak je nutné si uvědomit, že i když máme smlouvu o úvěru uzavřenou písemnou formou, ve které není ujednáno, jakou formou lze smlouvu měnit, lze pak smlouvu měnit i ústně. Spotřebitelské úvěry 6 jsou poskytovány jak bankovními institucemi (bankami), tak nebankovními úvěrovými institucemi. Jedná se o půjčku, odloženou platbu nebo úvěr, který je určen fyzickým osobám starším 18 let k financování jejich potřeb, nesmí se však jednat o podnikatelskou činnost. Slouží zejména k nákupu spotřebního zboží popřípadě k financování různých potřeb spotřebitele, jako například dovolená. V případě neúčelového úvěrů může být čerpání finančních prostředků využito k libovolnému účelu. Spotřebitelské úvěry jsou upravovány zejména zákon č. 145/2010 Sb., zákon o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů. Zákon vymezuje v 1 věcnou působnost zákona demonstrativním výčtem, v 2 pak negativním výčtem tuto působnost zužuje. Blíže se na zákon o spotřebitelském úvěru podíváme v části 2.4. Smlouva o spotřebitelském úvěru Smlouva o spotřebitelském úvěru, tak jako spotřebitelský úvěr samotný je také upravována zákonem o spotřebitelském úvěru. Ze zákona je u smlouvy o spotřebitelském úvěru, 6 zákona o spotřebitelském úvěru, vyžadována písemná forma. Zároveň zákon stanovuje povinné informace, které musí věřitel ve smlouvě uvést. Jedná se zejména o kontaktní údaje smluvních stran, dobu trvání smluvního vztahu, RPSN, výpůjční úrokovou sazbu a mnoho dalších, které najdeme v příloze Tamtéž zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. In: Sbírka zákonů: Česká republika. 2012, částka 33, ISSN Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů: Česká republika. 2010, částka 52, ISSN

17 zákona o spotřebitelském úvěru. Další podstatnou podmínkou je fakt, že spotřebitel musí smlouvu obdržet v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. Nesplněním všech povinných náležitostí se tak smlouva stává neplatnou. 7 Půjčka představuje závazek věřitele poskytnout určitou věc, peněžní prostředky dlužníkovi, po určité, předem dohodnuté, období, a dlužník se tak zavazuje vrátit věřiteli tyto věci po uplynutí daného období. Může jít tedy jak o zapůjčení peněžitých prostředků tak i nepeněžitých věcí. U peněžité půjčky si lze sjednat úroky. S příchodem nového občanského zákoníku došlo k nahrazení pojmu půjčka pojmem zápůjčka, který definuje zápůjčku jako situaci kdy zapůjčitel (věřitel) přenechá vydlužiteli (dlužníkovi) zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu. 8 Smlouva o zápůjčce Smlouva o zápůjčce se řídí novým občanským zákoníkem, který ji upravuje v části čtvrté oddílu šestém. Tak jako u smlouvy o úvěru zákon nevyžaduje písemnou formu smlouvy o zápůjčce a smlouva tak může být uzavřena i ústně. Nový občanský zákoník pak upravuje i situace, na které starý občanský zákoník nepamatoval. Na změny související s příchodem NOZ se blíže podíváme v části 2.1. Půjčka vs. úvěr Z pohledu neodborné veřejnosti může půjčka působit jako institut velmi podobný úvěru, bez větších rozdílů. Podíváme-li se však na půjčku z pohledu ekonomického či právního blíže, zjistíme, že se tyto dva pojmy liší, a to velmi zásadně. Jeden z rozdílů lze spatři v předmětu plnění. V případě úvěru jde vždy o finanční prostředky, u půjčky lze hovořit také o druhově určené věci (věc, která může být nahrazena jinou věcí stejného druhu). Zásadní rozdíl je také v případě úroků, které musí být u úvěru sjednány vždy, u půjčky být můžou, ale nemusí být ujednány. Mimo jiné, smlouva o úvěru může vzniknout, aniž by došlo k předání předmětu plnění, tedy finančních prostředků, tj. postačí pouze slib věřitele a smlouva o úvěru je tak smlouvu 7 6 odst. 1 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů: Česká republika. 2010, částka 52, ISSN zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. In: Sbírka zákonů: Česká republika. 2012, částka 33, ISSN

18 konsensuální. Zatímco smlouva o půjčce je tzv. smlouvou reálnou, tedy vzniká až předáním předmětu plnění. 9 Úrok je úplata za zapůjčené finanční prostředky, ať už u úvěru či půjčky poskytnutých od bankovní či nebankovní úvěrové instituce. Na jedné straně vztahu dvou ekonomických subjektů máme věřitele, neboli subjekt, který má přebytek volných finančních prostředků a je ochoten je za úplatu vypůjčit. Na straně druhé máme dlužníka, neboli subjekt, který má určitý cíl, avšak nemá dostatek volných finančních prostředků k realizaci tohoto cíle. Na základě dohody těchto dvou subjektů dochází k přesunu peněžních prostředků, neboli jistiny, mezi přebytkovým a deficitním subjektem, neboli mezi věřitelem a dlužníkem, za určitou úplatu, tedy úrok s předem určeným časem návratnosti neboli dobou splatnosti. Úroková míra 10 představuje procentní vyjádření úroku. Tedy, kolik procent z jistiny musí dlužník zaplatit navíc věřiteli, jako úplatu za zapůjčené finanční prostředky. Pro naše potřeby hovoříme o tzv. nominální úrokové míře, tj. úrokové míře, která bývá zpravidla uváděna ve smlouvě o půjčce či úvěru. Dále bychom se mohli setkat s pojmem jako reálná úroková míra, která navíc, oproti nominální úrokové míře, zohledňuje očekávanou míru inflace. Roční procentní sazba nákladů (dále jen RPSN ) RPSN představuje důležitou skutečnost, bavíme-li se o poskytnutí úvěru či půjčky. Jak již název napovídá, jedná se o procento sazby nákladů, obsahuje tedy více informací než úroková míra. Zahrnuje, mimo jiné, také poplatky vážící se k uzavření smlouvy, poplatky vážící se k posouzení žádosti o úvěr, poplatky za vedení účtu a jiné. 11 Je tedy zřejmé, že by se dlužník při rozhodování o zapůjčení prostředků formou úvěru či půjčky měl informovat, kromě úrokové míry, také o výši RPSN, jehož výše může být 9 DOHNAL, Jakub. Spotřebitelský úvěr: praktická příručka s příklady a judikaturou. Praha: Leges, 2011, 128 s. Praktik (Leges). ISBN s REVENDA, Zbyněk. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5. aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2012, 423 s. ISBN s SMRČKA, Luboš. Rodinné finance: ekonomická krize a krach optimismu. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010, xxii, 538 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN s

19 v některých případech, zejména u půjček a úvěrů poskytovaných nebankovními úvěrovými institucemi, téměř nepředstavitelná. Není divu, že se určití poskytovatelé půjček a úvěrů snaží před spotřebitelem, zájemcem o úvěr či půjčku, výši RPSN skrýt či jeho výši obhájit a spotřebitele tak oklamat. Naštěstí nám zákon přímo stanovuje, že jsou poskytovatelé úvěrů a půjček povinni výši RPSN uvést. Nelze však zapomenout, že se zákon o spotřebitelském úvěru, který tuto skutečnost stanovuje, nevztahuje na všechny půjčky a úvěry na trhu a spotřebitel tak musí být proaktivnější ve zjišťování informací. RPSN představuje větší vypovídací hodnotu než úroková míra. Je však nutné si uvědomit, že RPSN nemusí zahrnovat veškeré poplatky, které se zapůjčením finančních prostředků souvisí, např. poskytovatel půjčky či úvěru není povinen do RPSN zavést sankční poplatky. Každá instituce může do RPSN zahrnout jiné poplatky a náklady související s poskytnutím půjčky či úvěr, a proto není vhodné porovnávat půjčky a úvěry pouze na základě výše RPSN. Výpočet RPSN 12 představuje, nejen, pro spotřebitele velké úskalí. Způsob výpočtu je komplikovanější: X - je RPSN, m - je číslo posledního čerpání, k - je číslo čerpání, proto 1 < k < m, Ck - je částka čerpání k, tk - je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každého následného čerpání, proto t 1 = 0, m' - je číslo poslední splátky nebo platby poplatků, l - je číslo splátky nebo platby poplatků, Dl - je výše splátky nebo platby poplatků, Sl - je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každé splátky nebo platby poplatků. 12 Příloha č. 5 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů: Česká republika. 2010, částka 52, ISSN

20 Určení výše RPSN není však problémem pouze pro spotřebitele, ale i pro samotné, jak bankovní, tak nebankovní úvěrové instituce poskytující půjčky a úvěry. Jak ukázal průzkum v roce 2010 pomocí indexu transparentního úvěrování, tak z osmi největších analyzovaných bank v České republice uváděla správnou výši RPSN pouze jedna. 13 Přičemž chybný výpočet RPSN může stát danou instituce až několik miliónů korun českých. Naneštěstí je v dnešní době na internetu dostupné velké množství různých kalkulátorů, které můžou sloužit spotřebiteli jako pomocný nástroj pro výpočet výše RPSN a v mnoha případech mu tak ušetřit podstatnou část peněžních prostředků. Je zřejmé, že RPSN je silným nástrojem v rukou poskytovatelů půjček a úvěrů a není divu, že je omezení výše horní sazby RPSN diskutovaným tématem, neboť by vedlo k větší ochraně spotřebitele než doposud. Omezení výše RPSN s cílem omezení působnosti lichvy, však nepovede pouze k větší ochraně spotřebitele, ale také k porušení zásad svobodného obchodu 14. Zároveň je nutné vzít v úvahu také fakt, že zneužití spotřebitele a lichvářské chování se neskrývá pouze ve výši RPSN, ale též pokutách a dalších úskalích, které ve smlouvách a podmínkách společností můžeme najít. Vhodnější by tak bylo se zaměřit na samotnou regulaci nebankovního trhu, na kterou se podíváme níže. Smluvní pokuta 15 je z pohledu práva jedna z forem zajištění závazku. Jde o samostatný závazek dlužníka vůči věřiteli v případě, když není uhrazen první závazek. Nejde tedy jen o sankci, ale i o jakousi formu prevence proti nezaplacení prvního závazku. Smluvní pokuta se tedy vždy váže k nějakému závazku. Je-li tedy první závazek neplatný, je neplatný i ten druhý (smluvní pokuta). Nutno podotknout, že uhrazením smluvní pokuty nedochází ke zrušení povinnosti dlužníka uhradit první závazek. 13 Většina českých bank uvádí nepřesné informace o sazbách úvěrů. In: Ceskatelevize.cz [online]. Česká televize [cit ]. Dostupné z: 14 DOHNAL, Jakub. Spotřebitelský úvěr: praktická příručka s příklady a judikaturou. Praha: Leges, 2011, 128 s. Praktik (Leges). ISBN s zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. In: Sbírka zákonů: Česká republika. 2012, částka 33, ISSN

21 1.1.2 Charakteristika nebankovních úvěrových institucí Na finančním trhu se vedle bankovních společností nacházejí i nebankovní úvěrové instituce, na které se lze dívat několika pohledy. Na jedné straně zde máme instituce, které poskytují půjčky a úvěry, řekněme v souladu s dobrými mravy, za úplatu, která je nepatrně vyšší než jakou nabízí bankovní instituce a míří zejména na spotřebitele, kteří si půjčku či úvěr v bance dovolit nemohou, protože nesplňují určité podmínky stanovené bankou. Bankou je instituce poskytující finanční služby, jejíž činnost je regulována státem, k provozování činnosti má bankovní licenci a podléhá bankovnímu dozoru. Tím je pohyb na bankovním trhu pro spotřebitele bezpečnější, než na nebankovním úvěrovém trhu. Na straně druhé zde máme společnosti, které jsou schopné zneužít špatné finanční situace domácností a dostat je tak do určitého kruhu soustavného zadlužování, placení úroků a poplatků 16, především kvůli nepřiměřené úplatě za poskytnutí peněžních prostředků a za nepřiměřeně vysoké náklady související s poskytnutím úvěru či půjčky, které mohou být až daleko za hranicemi dobrých mravů. Je zřejmé, že jednání těchto institucí lze srovnávat přímo se zákonem zakázanou lichvou, na kterou zákon pohlíží jako na trestný čin proti majetku a definuje ji jako situaci, kdy někdo zneužije něčí tísně, nezkušenosti nebo rozumové slabosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru. 17 Pro zjednodušení lze charakterizovat dva typy nebankovních úvěrových institucí: subjekty, které mnohdy dodržují určitý etický kodex a nejsou pro spotřebitele velkou hrozbou (většinou velké nebankovní instituce), subjekty, které ohrožují spotřebitele a jejich jednání je daleko za hranicemi dobrých mravů (většinou malé, méně známe, nebankovní instituce), často nazývány tzv. predátory na nebankovním trhu. 16 SMRČKA, Luboš. Rodinné finance: ekonomická krize a krach optimismu. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010, xxii, 538 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN s odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů: Česká republika. 2009, částka 11, ISSN

22 2 LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA V TÉTO OBLASTI ÚVĚROVÁNÍ V následující části rozebereme legislativní úpravu půjček a úvěrů. Zákon upravuje jednotlivé instituty, jako je půjčka, úvěr a další související pojmy. Zároveň se podíváme na ochranu spotřebitele a s tím související regulaci a dohled nad bankovním a nebankovním trhem. Vzhledem ke skutečnosti, že vzešel v platnost nový občanský zákoník, který nahradil občanský zákoník z roku 1964 a současně vzešel v platnost zákon o obchodních korporacích, který nahradil obchodní zákoník z roku 1991, podíváme se na legislativní úpravu před příchodem těchto zákonů a na legislativní úpravu po tom, co tyto zákony vzešly v platnost, tedy od Srovnáme tak aktuální právní úpravu se starou právní úpravou, která stále může smlouvy, vzniklé před příchodem nového občanského zákoníku, zavazovat. 2.1 Občanský zákoník vs. Nový občanský zákoník Všechny smlouvy uzavřené před datem se řídí starou právní úpravou tj. občanským zákoníkem, zákonem č. 40/1964 Sb., nebo obchodním zákoníkem, zákonem č. 513/1991 Sb. S příchodem roku 2014 pak byla sloučena právní úprava právě pod nový občanský zákoník. Občanský zákoník (zákon č. 40/1964) Pro naše účely se bavíme o úpravě závazkového práva v části VIII. občanského zákoníku. Zatímco nový občanský zákoník upravuje jak smlouvu o půjčce, tak smlouvu o úvěru, tak občanský zákoník platný do upravuje pouze smlouvu o půjčce a smlouvou o úvěru se zabývá zákoník obchodní. Smlouvou o půjčce se zabývá hlava pátá, Zákon upravuje definici půjčky, a to tak, že může jít jak o peněžitou půjčku, tak nemusí. A zároveň stanovuje, že u peněžité půjčky mohou být stanoveny úroky. Tím končí úprava naší problematiky v občanském zákoníku. Je tedy zřejmé, že právní úprava je velmi strohá a její změna byla již nezbytná. 22

23 Nový občanský zákoník (NOZ) V rámci této práce se vzhledem k rozsáhlosti tématu nového občanského zákoníku podíváme pouze na základní změny v úpravě půjček a úvěrů souvisejících s jeho příchodem. Zatímco před nástupem účinnosti NOZ bylo smluvní právo upravováno jak občanským tak obchodním zákoníkem, tak s příchodem NOZ je smluvní právo upravováno čistě v občanském zákoníku. Nejen pro spotřebitele je tak úprava jednotnější a přehlednější. NOZ se více zaměřuje na spotřebitele než předchozí právní úprava. Stále platí, že je každý za své jednání odpovědný, avšak jsou zde určité rozdíly. Běžný člověk či spotřebitel již neodpovídá (dle NOZ) za vše, co si sjednal, ale jen za to, co odpovídá jeho schopnostem vnímání podle zásady průměrného, neboli selského, rozumu, který se předpokládá u většiny osob v podobné situaci. 18 Spotřebitel je tak více chráněn před svými rozhodnutími zpravidla podepsáním smlouvy, kde jsou podmínky pro něj velmi nevýhodné a tedy neobvyklé. NOZ myslí také na případy možné lichvy, tedy nejen na nevýhodné podmínky ve smlouvách, ale také na zneužití něčí tísně, rozrušení apod. V takovém případě se může spotřebitel domáhat neplatnosti dané smlouvy a použít příslušné ustanovení NOZ. Zároveň zákon upravuje tzv. neúměrné zkrácení stav, kdy strany uzavřou smlouvu, která je od počátku ve vzájemném plnění stran výrazně nevyvážená. 19 V takovémto případě se opět může poškozená strana domáhat zrušení smlouvy. Pojem neúměrné zkrácení však není pojmem novým, spíše staronovým, jelikož byl použit již v obecném zákoníku občanském z roku a NOZ jej tak navrací zpět do hry. Jak již bylo zmíněno, právní úprava smluv týkajících se úvěrů je přesunuta z obchodního zákoníku pod NOZ s menšími úpravami, zejména lehce pozměněnou 18 RYŠÁVKOVÁ, Veronika. Nový občanský zákoník úplně pro všechny. 1. vyd. Praha: Grada, 2014, 304 s. Právo pro každého (Grada). ISBN s Tamtéž. s NĚMEC, Petr. Neúměrné zkrácení a lichva dle nového občanského zákoníku. In: Epravo.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 23

24 terminologií. Nově je tedy věřitel označován jako úvěrující a dlužník jako úvěrovaný. 21 Změna v terminologii se nevyhnula ani půjčce a nově je tak termín půjčka označován jako zápůjčka s čímž souvisí i změna v označení věřitele a dlužníka. Věřitel je tak nově označován jako zapůjčitel a dlužník jako vydlužitel. 22 V rámci právní úpravy půjčky neboli nově zápůjčky, však došlo ještě k dalším změnám. NOZ 23 nově upravuje v 2391 situace, kdy má být peněžitá zápůjčka vrácena v jiné měně, než v jaké byla poskytnuta, a to tak, že navrácena hodnota se musí rovnat zapůjčené hodnotě. Při nepeněžité zápůjčce se vrací věc stejného druhu bez ohledu na to, zda cena věci mezitím stoupla či klesla. Zároveň došlo k právní úpravě stavu, kdy má být zápůjčka vrácena. V 2393 NOZ se říká, že není-li ve smlouvě určeno, kdy má být zápůjčka vrácena, je splatnost závislá na vypovězení smlouvy. Výpovědní doba činní 6 týdnů, neníli sjednána jiná. 24 NOZ také řeší v 2394 možnost odstoupení od smlouvy v případě prodlení vydlužitele. Tohle jsou hlavní změny v NOZ týkající se naší problematiky. Nově je tak spotřebitel více chráněn před svou nedbalostí jako je například důkladné nepřečtení smluvních podmínek, které mohou obsahovat nevýhodné podmínky pro spotřebitele. Nová úprava tak přinesla nejen změnu v terminologii, ale také lepší úpravu půjčky neboli zápůjčky, lichvy či opět navrátila pojem neúměrné zkrácení. 21 SVEJKOVSKÝ, Jaroslav a Jana SVEJKOVSKÁ. Nový občanský zákoník: srovnání nové a současné úpravy občanského práva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, xiv, 792 s. ISBN s SVEJKOVSKÝ, Jaroslav a Jana SVEJKOVSKÁ. Nový občanský zákoník: srovnání nové a současné úpravy občanského práva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, xiv, 792 s. ISBN s Tamtéž zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. In: Sbírka zákonů: Česká republika. 2012, částka 33, ISSN

25 2.2 Obchodní zákoník vs. Zákon o obchodních korporacích Před příchodem NOZ byla právní úprava týkající se úvěru spravována pod obchodním zákoníkem, na který se podíváme v následující části. Obchodní zákoník V obchodním zákoníku najdeme, mimo jiné, úpravu obchodně závazkových vztahů. Obchodní zákoník upravuje jak formy zajištění závazku, tak porušení smluvních povinností vč. následků a mnoho dalšího. Pro nás je nejdůležitější právní úprava smlouvy o úvěru, kterou najdeme v 497 až 507. Základní ustanovení je vymezeno v 497 a 498, které se věnují základnímu vymezení úvěru a určení měny. Velmi důležitým je pak následující 499, který se věnuje úplatě za poskytnuté peněžní prostředky. Je však velmi nutné odlišovat úplatu a úrok za poskytnuté peněžní prostředky. Zatímco na úrok má právo každý věřitel, který uzavřel s dlužníkem smlouvu o úvěru a došlo k jejímu naplnění, tak na úplatu má nárok pouze věřitel, jehož předmětem podnikání je poskytování úvěru. 25 Další části, , se věnují dalším skutečnostem jako povinnosti úvěr poskytnout, úrokům z úvěru a jejich splatnosti a lhůtě vrácení úvěru. Jako další pak následuje 505, který se věnuje zajištění závazku a chrání tak věřitele v případě, že zanikne nebo se zhorší trvání smlouvy, dlužník je tak povinen doplnit zajištění na původní rozsah. V případě, že by dlužník tak neučinil v přiměřené lhůtě, může věřitel od smlouvy odstoupit. Dále v ustanovení najdeme, že odstoupení věřitele nemá vliv na zajištění závazku. 26 Zde však přichází problém u smluv uzavřených do roku Z praxe soudů byl vyjadřován názor, že odstoupení od smlouvy má za následek zánik zajištění pohledávky ze smlouvy o úvěru. Argumentovalo se tím, že odstoupení zajištěná pohledávka zaniká, a proto nemůže trvat ani její zajištění. 27 Novelou zákoníku však došlo k odstranění pochybností a zajištění závazků u smluv uzavřených od tak odstoupením věřitele od smlouvy tak nepochybně nezaniká. V neposlední řadě je 25 ŠTENGLOVÁ, Ivana. Obchodní zákoník: komentář. 13. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010, xxii, 1447 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN s zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů: Česká republika. 1991, částka 98, ISSN ŠTENGLOVÁ, Ivana. Obchodní zákoník: komentář. 13. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010, xxii, 1447 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN s

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad. 1. Obecný právní rámec

Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad. 1. Obecný právní rámec Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad 1. Obecný právní rámec Právní úprava tzv. spotřebitelského úvěru spočívá plně v zákoně č. 321/2001 Sb. o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jako nová živnost Povinnosti věřitelů a zprostředkovatelů vůči spotřebitelům

Více

ÚVĚRY, ÚROKY, RPSN, LICHVA

ÚVĚRY, ÚROKY, RPSN, LICHVA ÚVĚRY, ÚROKY, RPSN, LICHVA Zpracovala: T. Pondikasová Výprosa, výpůjčka, zápůjčka a úvěr V běžném životě často dochází k situacím, kdy člověk potřebuje užívat věc, která není jeho, například potřebuje

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Výprosa, Výpůjčka, Zápůjčka, Úvěr Nový občanský zákoník 89/2012 Sb.

Výprosa, Výpůjčka, Zápůjčka, Úvěr Nový občanský zákoník 89/2012 Sb. Výprosa, Výpůjčka, Zápůjčka, Úvěr Nový občanský zákoník 89/2012 Sb. ANOTACE 1. Základní charakteristika výprosy, výpůjčky, půjčky 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby duben 2013 4. Obor středního

Více

Osobní finance. Půjčky a úvěry 1. část

Osobní finance. Půjčky a úvěry 1. část Osobní finance Půjčky a úvěry 1. část Půjčky a úvěry půjčky, úvěry úroková míra, úroková sazba, úrok, RPSN klasifikace úvěrů spotřebitelský úvěr G.Oškrdalová: Osobní finance 2 Půjčka vs. úvěr Vymezení

Více

Bezpečné uzavírání smluv o úvěru

Bezpečné uzavírání smluv o úvěru Bezpečné uzavírání smluv o úvěru Webinář, 26. března 2015, 19:00 hod. Přednášející: Michala Baslová, Člověk v tísni, o.p.s. www.bankovnigramotnost.cz www.jaczech.cz Představení na úvod Michala Baslová

Více

Osobní finance Půjčky a úvěry 1. část

Osobní finance Půjčky a úvěry 1. část Katedra práva Osobní finance Půjčky a úvěry 1. část Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 15.7.2012

Více

145/2010 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR

145/2010 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 145/2010 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Změna: 43/2013 Sb. Změna: 43/2013 Sb. (část) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Když nemám na splátky. - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení

Když nemám na splátky. - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení Když nemám na splátky - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení Konference Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Jak služby poskytujeme bezplatně

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012.

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012. STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) IČ (*) E-mailová adresa

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD)

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Na otázky odpověděl: [...] Otázka č. 1): Považujete za vhodné, aby byly informační povinnosti věřitele vůči dlužníkovi

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Zákon o spotřebitelském úvěru

Zákon o spotřebitelském úvěru KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER Zákon o spotřebitelském úvěru Komentář Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Lukáš Vacek Zákon o spotřebitelském úvěru Komentář Vzor citace: VACEK, L. Zákon o

Více

Studentské finance a dluhová gramotnost

Studentské finance a dluhová gramotnost Studentské finance a dluhová gramotnost Webinář, 24. listopadu 2014, 19:00 hod. Přednášející: Markéta Javorská, JA Czech Michala Baslová, Člověk v tísni www.bankovnigramotnost.cz www.jaczech.cz JA Studentské

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání

Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání Vybrané položky ve smlouvě celkovou částkou splatnou spotřebitelem součet celkové výše spotřebitelského úvěru a celkových nákladů spotřebitelského

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ:

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. uzavřená mezi CreditPortal, a.s., IČ:03240207 a Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. dle zákona

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce )

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce ) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) a bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) a (dále jen Správce ) uzavírají níže uvedeného dne ve smyslu ust. 2390 a následujícího zákona č. 89/2012

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období 1055 Vládní návrh na vydání zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 34 ZÁKON ze dne o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č.

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č. (dále jen smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Název: PROFI MONEY CZ, s.r.o. Identifikační číslo: 028 71 114 Sídlo: Rybná

Více

Pracovní list Předlužení

Pracovní list Předlužení Pracovní list Předlužení Úkol č. 1: Jaký je vztah mezi pojmy : Dluhová past Zadlužení Předlužení Úkol č. 2: Půjčování peněz je podnikání jehož výnosem je úrok. Mohou takto podnikat pouze banky? Jaké jsou

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto:

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto: SMLOUVA O ZÁPŮJČCE uzavřená v souladu s ustanovením 2390 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, (dále jako ZoSÚ ) mezi těmito

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18)

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18) RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18) Zkratkou RPSN se označuje takzvaná roční procentní sazba nákladů. Udává, kolik procent z původní dlužné částky musí spotřebitel za jeden rok zaplatit v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Češi podepisují nevýhodné smlouvy, nečtou je a nerozumí pojmům PRAHA, 23. června

Více

(Úvěrující a Úvěrovaný dále společně jen jako Strany, samostatně též jako Strana.)

(Úvěrující a Úvěrovaný dále společně jen jako Strany, samostatně též jako Strana.) Číslo smlouvy (variabilní symbol pro platby): [ ] TATO SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI (dále jen Smlouva ) byla uzavřena podle ustanovení 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Smlouva o spotřebitelském Úvěru

Smlouva o spotřebitelském Úvěru Smlouva o spotřebitelském Úvěru Číslo smlouvy: uzavřená v souladu s ustanovením 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

Nová legislativní úprava v oblasti hypotečních úvěrů

Nová legislativní úprava v oblasti hypotečních úvěrů Nová legislativní úprava v oblasti hypotečních úvěrů Mgr. Josef Litoš Ministerstvo financí ČR Oddělení retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu Rozvoj a inovace finančních produktů

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Všeobecné úvěrové podmínky VUP GALAXY Invest s.r.o., Společnost ODDÍL I. Výklad pojmů a základní ustanovení a prohlášení Smluvních stran

Všeobecné úvěrové podmínky VUP GALAXY Invest s.r.o., Společnost ODDÍL I. Výklad pojmů a základní ustanovení a prohlášení Smluvních stran Všeobecné úvěrové podmínky VUP společnosti GALAXY Invest s.r.o., Identifikační číslo: 248 13 451, sídlo: Praha 2 - Vinohrady, Španělská 770/2, okres Praha Hl.m., PSČ 120 00, zapsaná v OR u Městského soudu

Více

Finanční gramotnost v praxi Nejčastější chyby a finty ve spotřebitelských smlouvách

Finanční gramotnost v praxi Nejčastější chyby a finty ve spotřebitelských smlouvách Finanční gramotnost v praxi Nejčastější chyby a finty ve spotřebitelských smlouvách Miloš Borovička, časopis dtest Občanské sdružení spotřebitelů TEST Cíl: Ochrana zájmů členů a spotřebitelské veřejnosti

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb.

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb. FORM 06.02.2011 XX FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o poskytovateli spotřebitelského úvěru (úvěrujícím), jinde také jen POSKYTOVATEL

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Změny ve zvláštní části Nové smluvní typy Sjednocení úpravy

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s.

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka se zavazuje v souladu s podmínkami dohodnutými ve Smlouvě o povoleném debetu na běžném

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o.

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU,

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU, RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU, resp. RÁMCOVÁ SMLOUVA O ZÁPŮJČCE Smluvní strany: Fast Cash a.s. se sídlem: Školská 694/32, Nové Město, PSČ 110 00 IČ: 241 77 032 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zřizovatel Purkrabka o.s. se sídlem Smiřických 2, 250 83 Škvorec, IČ: 227 11 236 zastoupená předsedkyní rady sdružení Danielou Montoya (dále také jako sdružení ) jménem školské právnické osoby Z á k l

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více

OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU

OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU ČÁST 2 Prezentace 2015 OCHRANA HOSPODÁŘSKÝCH ZÁJMŮ SPOTŘEBITELŮ podomní obchody (směrnice 1985 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory) spotřebitelský

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více