NEBANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY NA FINANČNÍM TRHU ČESKÉ REPUBLIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEBANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY NA FINANČNÍM TRHU ČESKÉ REPUBLIKY"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance a právo NEBANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY NA FINANČNÍM TRHU ČESKÉ REPUBLIKY Non-banking loans in the financial market of the Czech Republic Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Dalibor PÁNEK, Ph.D. Autor: Kristýna KLEPÁČKOVÁ Brno, 2015

2

3

4

5 Jméno a příjmení autora: Název bakalářské práce: Název práce v angličtině: Katedra: Vedoucí bakalářské práce: Kristýna Klepáčková Nebankovní úvěry a půjčky na finančním trhu České republiky Non-banking loans in the financial market of the Czech Republic Financí Ing. Dalibor Pánek, Ph.D. Rok obhajoby: 2015 Anotace Předmětem a cílem bakalářské práce je vytvoření textu o problematice nebankovních půjček a úvěrů na finančním trhu České republiky. V první části se text zaměřuje na vysvětlení základních pojmů souvisejících s danou problematikou, následně pokračuje rozborem právní úpravy půjček a úvěrů v České republice. Dále se věnuje rizikům souvisejících s účastí na nebankovním úvěrovém trhu a analýze vývoje půjček a úvěrů a zadluženosti domácností v České republice. V závěru text obsahuje zhodnocení získaných poznatků na základě rozboru zkoumané problematiky. Annotation The object and purpose of the bachelor thesis is to create a text about non-banking loans and credits in the financial market of the Czech Republic. In the first part the text is focused on the fundamental terms associated with the issue, followed by an analysis of legal regulation of loans and credits in the Czech Republic. Subsequently, the thesis addresses the risks associated with participation in the non-banking credit market, analysis of the development of loans and credits and indebtedness of households in the Czech Republic. At the end, the text contains an evaluation of acquired knowledge based on the analysis of examined issues. Klíčová slova nebankovní úvěrová instituce, půjčka, úvěr, úrok, právní úprava, úvěrové riziko, riziko dlužníka, spotřebitelský úvěr Keywords non-banking credit institutions, loan, credit, interest, legal regulation, credit risk, debtor risk, consumer credit

6

7 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Nebankovní úvěry a půjčky na finančním trhu České republiky vypracovala samostatně pod vedením Ing. Dalibora Pánka, Ph.D. a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 19. dubna 2015 vlastnoruční podpis autora

8

9 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Daliborovi Pánkovi, Ph.D. za konzultace, odborné rady a cenné připomínky, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce. Ráda bych také poděkovala mé rodině za projevenou podporu v průběhu mých studií.

10

11 OBSAH ÚVOD POJEM NEBANKOVNÍCH INSTITUCÍ A ÚVĚRŮ Definice pojmů Definice základních termínů souvisejících s nebankovními úvěrovými institucemi Charakteristika nebankovních úvěrových institucí LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA V TÉTO OBLASTI ÚVĚROVÁNÍ Občanský zákoník vs. Nový občanský zákoník Obchodní zákoník vs. Zákon o obchodních korporacích Trestní zákoník Zákon o spotřebitelském úvěru Shrnutí právní úpravy závazkových vztahů (půjčky a úvěry) Ochrana spotřebitele SPECIFIKACE PODSTUPOVANÝCH RIZIK Finanční riziko Další rizika Riziko zneužití neboli manipulace spotřebitele Triky neboli obchodní praktiky nebankovních úvěrových institucí Obrana spotřebitele proti riziku zneužití VÝVOJ A STAV ÚČASTI DOMÁCNOSTÍ V TÉTO OBLASTI ÚVĚROVÁNÍ Srovnání bankovních a nebankovních půjček a úvěrů Vývoj účasti domácností na trhu úvěrů a půjček... 48

12 4.2.1 Vývoj půjček a úvěrů na finančním trhu ČR Vývoj zadluženosti domácností ZHODNOCENÍ A NÁZORY AUTORA ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM SCHÉMAT SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 71

13 ÚVOD Zvyšující se životní standard domácností a s tím související snaha o stírání rozdílů mezi bohatými a chudými, technologické novinky na trhu a chtíč lidí vlastnit je a žít život, který si nemohou dovolit sami financovat, umožnil rozmach trhu půjček a úvěrů, který je stále pestřejší a přístupnější. Úvěr či půjčka se tak staly neodmyslitelným způsobem financování potřeb domácností. Trh půjček a úvěr je tvořen jak bankami, tak nebankovními institucemi. Zatímco pohyb na bankovním trhu je pro spotřebitele relativně bezpečný, o nebankovním trhu to říci nelze. Vzhledem k faktu, že nebankovní trh je téměř neregulován, je orientace na něm mnohem komplikovanější. Na trhu se nachází velké množství neprověřených společností, které mohou být v určitých případech hrozbou pro spotřebitele, zejména pro toho méně finančně gramotného. Relativní bezpečnost pohybu na nebankovním trhu tak úzce souvisí nejen se samotnou regulací a dohledem nad těmito institucemi, ale také s legislativní úpravou v této oblasti úvěrování a samotnou finanční vzdělaností spotřebitelů. Cílem této práce je tak poukázat na možná rizika spojená s účastí na nebankovním trhu půjček a úvěrů, upozornit na aktuální problémy v této oblasti a na možnosti jejich řešení. Dílčím cílem práce je vytvoření informačního textu o nebankovním trhu půjček a úvěrů pro běžného spotřebitele. V první části práce si charakterizujeme pojem nebankovních institucí poskytujících půjčky a úvěry. Definujeme si základní pojmy související s těmito institucemi a s pohybem na nebankovním trhu. V další části se budeme věnovat legislativní úpravě nebankovních půjček a úvěrů. Podíváme se na současnou právní úpravu, zároveň na právní úpravu před příchodem nového občanského zákoníku. Zejména z důvodu, že nový občanský zákoník vstoupil v platnost teprve nedávno a spousta smluv, týkajících se půjček a úvěrů, byla 13

14 uzavřena ještě za starých právních předpisů. V závěru této části se podíváme na ochranu spotřebitele na trhu. V následující části se budeme věnovat možným rizikům souvisejících s pohybem na nebankovním trhu. V první části si definujeme běžná finanční rizika, která jsou riziky zejména pro poskytovatele půjček, tedy pro věřitele. V další části se pak budeme věnovat hlavní problematice, a to rizikům, která hrozí zejména spotřebitelům, jako je manipulace spotřebitele či nekalé obchodní praktiky společností a na možnosti, jak těmto rizikům předcházet. Čtvrtá část práce se zabývá vývojem stavu účasti domácností na nebankovním trhu půjček a úvěrů, kde pro srovnání uvádíme též vývoj bankovního trhu. V první části si srovnáme vybrané poskytovatele půjček a úvěrů a jejich výhody pro spotřebitele. Poté se podíváme na aktuální vývoj v objemu poskytnutých úvěrů domácnostem a na vývoj zadluženosti domácností, která s tímto tématem úzce souvisí. V poslední části práce zhodnotím zjištěné poznatky získané v předchozích částech práce. V práci je použita metoda deskriptivní. Pro popis skutečností, které přinesly změny v právní úpravě naší problematiky je použita zejména metoda komparativní a analytická. V páté části této práce je pak užita především metoda predikce. 14

15 1 POJEM NEBANKOVNÍCH INSTITUCÍ A ÚVĚRŮ 1.1 Definice pojmů V úvodní kapitole si vymezíme pojmy, které úzce souvisí s nebankovními institucemi poskytujícími úvěry a půjčky (dále jen nebankovní úvěrové instituce ). Dále si definujeme samotný pojem úvěr, půjčka a nebankovní úvěrové instituce a jeho chápání v širším měřítku Definice základních termínů souvisejících s nebankovními úvěrovými institucemi Úvěr je časově omezené zapůjčení finančních prostředků za úplatu. Zapůjčené finanční prostředky mohou být poskytnuty na nějaký účel jako účelové, či jako neúčelové (někdy také bezúčelové). 1 Úvěry lze v poradenství dělit na 2 : dobré dluhy, které nám pomáhají bohatnout, špatné dluhy, typicky na spotřební majetek, na dovolené či Vánoce. Smlouva o úvěru S příchodem roku 2014 vzešly v platnost nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, které nahradily původní občanský zákoník z roku 1964 a obchodní zákoník z roku Nově tak přešla úprava smlouvy o úvěru, dříve upravována obchodním zákonem, pod nový občanský zákoník, který smlouvu o úvěru definuje jako vztah, kdy...se úvěrující zavazuje, že úvěrovanému poskytne na jeho požádání a v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a úvěrovaný se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky. 3 Neboli jde o závazek věřitele, že poskytne dlužníkovi peněžní prostředky a poté se dlužník zavazuje, že 1 KALABIS, Zbyněk. Základy bankovnictví: bankovní obchody, služby, operace a rizika. 1. vyd. Brno: BizBooks, s. ISBN s SYROVÝ, Petr a Tomáš TYL. Osobní finance: řízení financí pro každého. 2. aktualiz. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014, 220 s. Osobní a rodinné finance. ISBN s zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. In: Sbírka zákonů: Česká republika. 2012, částka 33, ISSN

16 věřiteli peněžní prostředky vrátí společně se sjednaným úrokem. Dle nového občanského zákoníku je možné, uzavřít smlouvu o úvěru i ústně, není vyžadována písemná forma. Bližší upřesnění najdeme v 559, který říká, že každý má právo, zvolit si pro právní jednání libovolnou formu 4 Pojem právní jednání nahrazuje dříve používaný výraz právní úkon. Právní jednáním rozumíme jednání, které...vyvolává právní následky, které jsou v něm vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona, dobrých mravů, zvyklostí a zavedené praxe stran. 5 Nutno podotknout, že se častěji setkáváme s písemnou formou smlouvy o úvěru, avšak je nutné si uvědomit, že i když máme smlouvu o úvěru uzavřenou písemnou formou, ve které není ujednáno, jakou formou lze smlouvu měnit, lze pak smlouvu měnit i ústně. Spotřebitelské úvěry 6 jsou poskytovány jak bankovními institucemi (bankami), tak nebankovními úvěrovými institucemi. Jedná se o půjčku, odloženou platbu nebo úvěr, který je určen fyzickým osobám starším 18 let k financování jejich potřeb, nesmí se však jednat o podnikatelskou činnost. Slouží zejména k nákupu spotřebního zboží popřípadě k financování různých potřeb spotřebitele, jako například dovolená. V případě neúčelového úvěrů může být čerpání finančních prostředků využito k libovolnému účelu. Spotřebitelské úvěry jsou upravovány zejména zákon č. 145/2010 Sb., zákon o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů. Zákon vymezuje v 1 věcnou působnost zákona demonstrativním výčtem, v 2 pak negativním výčtem tuto působnost zužuje. Blíže se na zákon o spotřebitelském úvěru podíváme v části 2.4. Smlouva o spotřebitelském úvěru Smlouva o spotřebitelském úvěru, tak jako spotřebitelský úvěr samotný je také upravována zákonem o spotřebitelském úvěru. Ze zákona je u smlouvy o spotřebitelském úvěru, 6 zákona o spotřebitelském úvěru, vyžadována písemná forma. Zároveň zákon stanovuje povinné informace, které musí věřitel ve smlouvě uvést. Jedná se zejména o kontaktní údaje smluvních stran, dobu trvání smluvního vztahu, RPSN, výpůjční úrokovou sazbu a mnoho dalších, které najdeme v příloze Tamtéž zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. In: Sbírka zákonů: Česká republika. 2012, částka 33, ISSN Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů: Česká republika. 2010, částka 52, ISSN

17 zákona o spotřebitelském úvěru. Další podstatnou podmínkou je fakt, že spotřebitel musí smlouvu obdržet v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. Nesplněním všech povinných náležitostí se tak smlouva stává neplatnou. 7 Půjčka představuje závazek věřitele poskytnout určitou věc, peněžní prostředky dlužníkovi, po určité, předem dohodnuté, období, a dlužník se tak zavazuje vrátit věřiteli tyto věci po uplynutí daného období. Může jít tedy jak o zapůjčení peněžitých prostředků tak i nepeněžitých věcí. U peněžité půjčky si lze sjednat úroky. S příchodem nového občanského zákoníku došlo k nahrazení pojmu půjčka pojmem zápůjčka, který definuje zápůjčku jako situaci kdy zapůjčitel (věřitel) přenechá vydlužiteli (dlužníkovi) zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu. 8 Smlouva o zápůjčce Smlouva o zápůjčce se řídí novým občanským zákoníkem, který ji upravuje v části čtvrté oddílu šestém. Tak jako u smlouvy o úvěru zákon nevyžaduje písemnou formu smlouvy o zápůjčce a smlouva tak může být uzavřena i ústně. Nový občanský zákoník pak upravuje i situace, na které starý občanský zákoník nepamatoval. Na změny související s příchodem NOZ se blíže podíváme v části 2.1. Půjčka vs. úvěr Z pohledu neodborné veřejnosti může půjčka působit jako institut velmi podobný úvěru, bez větších rozdílů. Podíváme-li se však na půjčku z pohledu ekonomického či právního blíže, zjistíme, že se tyto dva pojmy liší, a to velmi zásadně. Jeden z rozdílů lze spatři v předmětu plnění. V případě úvěru jde vždy o finanční prostředky, u půjčky lze hovořit také o druhově určené věci (věc, která může být nahrazena jinou věcí stejného druhu). Zásadní rozdíl je také v případě úroků, které musí být u úvěru sjednány vždy, u půjčky být můžou, ale nemusí být ujednány. Mimo jiné, smlouva o úvěru může vzniknout, aniž by došlo k předání předmětu plnění, tedy finančních prostředků, tj. postačí pouze slib věřitele a smlouva o úvěru je tak smlouvu 7 6 odst. 1 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů: Česká republika. 2010, částka 52, ISSN zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. In: Sbírka zákonů: Česká republika. 2012, částka 33, ISSN

18 konsensuální. Zatímco smlouva o půjčce je tzv. smlouvou reálnou, tedy vzniká až předáním předmětu plnění. 9 Úrok je úplata za zapůjčené finanční prostředky, ať už u úvěru či půjčky poskytnutých od bankovní či nebankovní úvěrové instituce. Na jedné straně vztahu dvou ekonomických subjektů máme věřitele, neboli subjekt, který má přebytek volných finančních prostředků a je ochoten je za úplatu vypůjčit. Na straně druhé máme dlužníka, neboli subjekt, který má určitý cíl, avšak nemá dostatek volných finančních prostředků k realizaci tohoto cíle. Na základě dohody těchto dvou subjektů dochází k přesunu peněžních prostředků, neboli jistiny, mezi přebytkovým a deficitním subjektem, neboli mezi věřitelem a dlužníkem, za určitou úplatu, tedy úrok s předem určeným časem návratnosti neboli dobou splatnosti. Úroková míra 10 představuje procentní vyjádření úroku. Tedy, kolik procent z jistiny musí dlužník zaplatit navíc věřiteli, jako úplatu za zapůjčené finanční prostředky. Pro naše potřeby hovoříme o tzv. nominální úrokové míře, tj. úrokové míře, která bývá zpravidla uváděna ve smlouvě o půjčce či úvěru. Dále bychom se mohli setkat s pojmem jako reálná úroková míra, která navíc, oproti nominální úrokové míře, zohledňuje očekávanou míru inflace. Roční procentní sazba nákladů (dále jen RPSN ) RPSN představuje důležitou skutečnost, bavíme-li se o poskytnutí úvěru či půjčky. Jak již název napovídá, jedná se o procento sazby nákladů, obsahuje tedy více informací než úroková míra. Zahrnuje, mimo jiné, také poplatky vážící se k uzavření smlouvy, poplatky vážící se k posouzení žádosti o úvěr, poplatky za vedení účtu a jiné. 11 Je tedy zřejmé, že by se dlužník při rozhodování o zapůjčení prostředků formou úvěru či půjčky měl informovat, kromě úrokové míry, také o výši RPSN, jehož výše může být 9 DOHNAL, Jakub. Spotřebitelský úvěr: praktická příručka s příklady a judikaturou. Praha: Leges, 2011, 128 s. Praktik (Leges). ISBN s REVENDA, Zbyněk. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5. aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2012, 423 s. ISBN s SMRČKA, Luboš. Rodinné finance: ekonomická krize a krach optimismu. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010, xxii, 538 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN s

19 v některých případech, zejména u půjček a úvěrů poskytovaných nebankovními úvěrovými institucemi, téměř nepředstavitelná. Není divu, že se určití poskytovatelé půjček a úvěrů snaží před spotřebitelem, zájemcem o úvěr či půjčku, výši RPSN skrýt či jeho výši obhájit a spotřebitele tak oklamat. Naštěstí nám zákon přímo stanovuje, že jsou poskytovatelé úvěrů a půjček povinni výši RPSN uvést. Nelze však zapomenout, že se zákon o spotřebitelském úvěru, který tuto skutečnost stanovuje, nevztahuje na všechny půjčky a úvěry na trhu a spotřebitel tak musí být proaktivnější ve zjišťování informací. RPSN představuje větší vypovídací hodnotu než úroková míra. Je však nutné si uvědomit, že RPSN nemusí zahrnovat veškeré poplatky, které se zapůjčením finančních prostředků souvisí, např. poskytovatel půjčky či úvěru není povinen do RPSN zavést sankční poplatky. Každá instituce může do RPSN zahrnout jiné poplatky a náklady související s poskytnutím půjčky či úvěr, a proto není vhodné porovnávat půjčky a úvěry pouze na základě výše RPSN. Výpočet RPSN 12 představuje, nejen, pro spotřebitele velké úskalí. Způsob výpočtu je komplikovanější: X - je RPSN, m - je číslo posledního čerpání, k - je číslo čerpání, proto 1 < k < m, Ck - je částka čerpání k, tk - je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každého následného čerpání, proto t 1 = 0, m' - je číslo poslední splátky nebo platby poplatků, l - je číslo splátky nebo platby poplatků, Dl - je výše splátky nebo platby poplatků, Sl - je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každé splátky nebo platby poplatků. 12 Příloha č. 5 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů: Česká republika. 2010, částka 52, ISSN

20 Určení výše RPSN není však problémem pouze pro spotřebitele, ale i pro samotné, jak bankovní, tak nebankovní úvěrové instituce poskytující půjčky a úvěry. Jak ukázal průzkum v roce 2010 pomocí indexu transparentního úvěrování, tak z osmi největších analyzovaných bank v České republice uváděla správnou výši RPSN pouze jedna. 13 Přičemž chybný výpočet RPSN může stát danou instituce až několik miliónů korun českých. Naneštěstí je v dnešní době na internetu dostupné velké množství různých kalkulátorů, které můžou sloužit spotřebiteli jako pomocný nástroj pro výpočet výše RPSN a v mnoha případech mu tak ušetřit podstatnou část peněžních prostředků. Je zřejmé, že RPSN je silným nástrojem v rukou poskytovatelů půjček a úvěrů a není divu, že je omezení výše horní sazby RPSN diskutovaným tématem, neboť by vedlo k větší ochraně spotřebitele než doposud. Omezení výše RPSN s cílem omezení působnosti lichvy, však nepovede pouze k větší ochraně spotřebitele, ale také k porušení zásad svobodného obchodu 14. Zároveň je nutné vzít v úvahu také fakt, že zneužití spotřebitele a lichvářské chování se neskrývá pouze ve výši RPSN, ale též pokutách a dalších úskalích, které ve smlouvách a podmínkách společností můžeme najít. Vhodnější by tak bylo se zaměřit na samotnou regulaci nebankovního trhu, na kterou se podíváme níže. Smluvní pokuta 15 je z pohledu práva jedna z forem zajištění závazku. Jde o samostatný závazek dlužníka vůči věřiteli v případě, když není uhrazen první závazek. Nejde tedy jen o sankci, ale i o jakousi formu prevence proti nezaplacení prvního závazku. Smluvní pokuta se tedy vždy váže k nějakému závazku. Je-li tedy první závazek neplatný, je neplatný i ten druhý (smluvní pokuta). Nutno podotknout, že uhrazením smluvní pokuty nedochází ke zrušení povinnosti dlužníka uhradit první závazek. 13 Většina českých bank uvádí nepřesné informace o sazbách úvěrů. In: Ceskatelevize.cz [online]. Česká televize [cit ]. Dostupné z: 14 DOHNAL, Jakub. Spotřebitelský úvěr: praktická příručka s příklady a judikaturou. Praha: Leges, 2011, 128 s. Praktik (Leges). ISBN s zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. In: Sbírka zákonů: Česká republika. 2012, částka 33, ISSN

21 1.1.2 Charakteristika nebankovních úvěrových institucí Na finančním trhu se vedle bankovních společností nacházejí i nebankovní úvěrové instituce, na které se lze dívat několika pohledy. Na jedné straně zde máme instituce, které poskytují půjčky a úvěry, řekněme v souladu s dobrými mravy, za úplatu, která je nepatrně vyšší než jakou nabízí bankovní instituce a míří zejména na spotřebitele, kteří si půjčku či úvěr v bance dovolit nemohou, protože nesplňují určité podmínky stanovené bankou. Bankou je instituce poskytující finanční služby, jejíž činnost je regulována státem, k provozování činnosti má bankovní licenci a podléhá bankovnímu dozoru. Tím je pohyb na bankovním trhu pro spotřebitele bezpečnější, než na nebankovním úvěrovém trhu. Na straně druhé zde máme společnosti, které jsou schopné zneužít špatné finanční situace domácností a dostat je tak do určitého kruhu soustavného zadlužování, placení úroků a poplatků 16, především kvůli nepřiměřené úplatě za poskytnutí peněžních prostředků a za nepřiměřeně vysoké náklady související s poskytnutím úvěru či půjčky, které mohou být až daleko za hranicemi dobrých mravů. Je zřejmé, že jednání těchto institucí lze srovnávat přímo se zákonem zakázanou lichvou, na kterou zákon pohlíží jako na trestný čin proti majetku a definuje ji jako situaci, kdy někdo zneužije něčí tísně, nezkušenosti nebo rozumové slabosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru. 17 Pro zjednodušení lze charakterizovat dva typy nebankovních úvěrových institucí: subjekty, které mnohdy dodržují určitý etický kodex a nejsou pro spotřebitele velkou hrozbou (většinou velké nebankovní instituce), subjekty, které ohrožují spotřebitele a jejich jednání je daleko za hranicemi dobrých mravů (většinou malé, méně známe, nebankovní instituce), často nazývány tzv. predátory na nebankovním trhu. 16 SMRČKA, Luboš. Rodinné finance: ekonomická krize a krach optimismu. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010, xxii, 538 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN s odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů: Česká republika. 2009, částka 11, ISSN

22 2 LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA V TÉTO OBLASTI ÚVĚROVÁNÍ V následující části rozebereme legislativní úpravu půjček a úvěrů. Zákon upravuje jednotlivé instituty, jako je půjčka, úvěr a další související pojmy. Zároveň se podíváme na ochranu spotřebitele a s tím související regulaci a dohled nad bankovním a nebankovním trhem. Vzhledem ke skutečnosti, že vzešel v platnost nový občanský zákoník, který nahradil občanský zákoník z roku 1964 a současně vzešel v platnost zákon o obchodních korporacích, který nahradil obchodní zákoník z roku 1991, podíváme se na legislativní úpravu před příchodem těchto zákonů a na legislativní úpravu po tom, co tyto zákony vzešly v platnost, tedy od Srovnáme tak aktuální právní úpravu se starou právní úpravou, která stále může smlouvy, vzniklé před příchodem nového občanského zákoníku, zavazovat. 2.1 Občanský zákoník vs. Nový občanský zákoník Všechny smlouvy uzavřené před datem se řídí starou právní úpravou tj. občanským zákoníkem, zákonem č. 40/1964 Sb., nebo obchodním zákoníkem, zákonem č. 513/1991 Sb. S příchodem roku 2014 pak byla sloučena právní úprava právě pod nový občanský zákoník. Občanský zákoník (zákon č. 40/1964) Pro naše účely se bavíme o úpravě závazkového práva v části VIII. občanského zákoníku. Zatímco nový občanský zákoník upravuje jak smlouvu o půjčce, tak smlouvu o úvěru, tak občanský zákoník platný do upravuje pouze smlouvu o půjčce a smlouvou o úvěru se zabývá zákoník obchodní. Smlouvou o půjčce se zabývá hlava pátá, Zákon upravuje definici půjčky, a to tak, že může jít jak o peněžitou půjčku, tak nemusí. A zároveň stanovuje, že u peněžité půjčky mohou být stanoveny úroky. Tím končí úprava naší problematiky v občanském zákoníku. Je tedy zřejmé, že právní úprava je velmi strohá a její změna byla již nezbytná. 22

23 Nový občanský zákoník (NOZ) V rámci této práce se vzhledem k rozsáhlosti tématu nového občanského zákoníku podíváme pouze na základní změny v úpravě půjček a úvěrů souvisejících s jeho příchodem. Zatímco před nástupem účinnosti NOZ bylo smluvní právo upravováno jak občanským tak obchodním zákoníkem, tak s příchodem NOZ je smluvní právo upravováno čistě v občanském zákoníku. Nejen pro spotřebitele je tak úprava jednotnější a přehlednější. NOZ se více zaměřuje na spotřebitele než předchozí právní úprava. Stále platí, že je každý za své jednání odpovědný, avšak jsou zde určité rozdíly. Běžný člověk či spotřebitel již neodpovídá (dle NOZ) za vše, co si sjednal, ale jen za to, co odpovídá jeho schopnostem vnímání podle zásady průměrného, neboli selského, rozumu, který se předpokládá u většiny osob v podobné situaci. 18 Spotřebitel je tak více chráněn před svými rozhodnutími zpravidla podepsáním smlouvy, kde jsou podmínky pro něj velmi nevýhodné a tedy neobvyklé. NOZ myslí také na případy možné lichvy, tedy nejen na nevýhodné podmínky ve smlouvách, ale také na zneužití něčí tísně, rozrušení apod. V takovém případě se může spotřebitel domáhat neplatnosti dané smlouvy a použít příslušné ustanovení NOZ. Zároveň zákon upravuje tzv. neúměrné zkrácení stav, kdy strany uzavřou smlouvu, která je od počátku ve vzájemném plnění stran výrazně nevyvážená. 19 V takovémto případě se opět může poškozená strana domáhat zrušení smlouvy. Pojem neúměrné zkrácení však není pojmem novým, spíše staronovým, jelikož byl použit již v obecném zákoníku občanském z roku a NOZ jej tak navrací zpět do hry. Jak již bylo zmíněno, právní úprava smluv týkajících se úvěrů je přesunuta z obchodního zákoníku pod NOZ s menšími úpravami, zejména lehce pozměněnou 18 RYŠÁVKOVÁ, Veronika. Nový občanský zákoník úplně pro všechny. 1. vyd. Praha: Grada, 2014, 304 s. Právo pro každého (Grada). ISBN s Tamtéž. s NĚMEC, Petr. Neúměrné zkrácení a lichva dle nového občanského zákoníku. In: Epravo.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 23

24 terminologií. Nově je tedy věřitel označován jako úvěrující a dlužník jako úvěrovaný. 21 Změna v terminologii se nevyhnula ani půjčce a nově je tak termín půjčka označován jako zápůjčka s čímž souvisí i změna v označení věřitele a dlužníka. Věřitel je tak nově označován jako zapůjčitel a dlužník jako vydlužitel. 22 V rámci právní úpravy půjčky neboli nově zápůjčky, však došlo ještě k dalším změnám. NOZ 23 nově upravuje v 2391 situace, kdy má být peněžitá zápůjčka vrácena v jiné měně, než v jaké byla poskytnuta, a to tak, že navrácena hodnota se musí rovnat zapůjčené hodnotě. Při nepeněžité zápůjčce se vrací věc stejného druhu bez ohledu na to, zda cena věci mezitím stoupla či klesla. Zároveň došlo k právní úpravě stavu, kdy má být zápůjčka vrácena. V 2393 NOZ se říká, že není-li ve smlouvě určeno, kdy má být zápůjčka vrácena, je splatnost závislá na vypovězení smlouvy. Výpovědní doba činní 6 týdnů, neníli sjednána jiná. 24 NOZ také řeší v 2394 možnost odstoupení od smlouvy v případě prodlení vydlužitele. Tohle jsou hlavní změny v NOZ týkající se naší problematiky. Nově je tak spotřebitel více chráněn před svou nedbalostí jako je například důkladné nepřečtení smluvních podmínek, které mohou obsahovat nevýhodné podmínky pro spotřebitele. Nová úprava tak přinesla nejen změnu v terminologii, ale také lepší úpravu půjčky neboli zápůjčky, lichvy či opět navrátila pojem neúměrné zkrácení. 21 SVEJKOVSKÝ, Jaroslav a Jana SVEJKOVSKÁ. Nový občanský zákoník: srovnání nové a současné úpravy občanského práva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, xiv, 792 s. ISBN s SVEJKOVSKÝ, Jaroslav a Jana SVEJKOVSKÁ. Nový občanský zákoník: srovnání nové a současné úpravy občanského práva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, xiv, 792 s. ISBN s Tamtéž zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. In: Sbírka zákonů: Česká republika. 2012, částka 33, ISSN

25 2.2 Obchodní zákoník vs. Zákon o obchodních korporacích Před příchodem NOZ byla právní úprava týkající se úvěru spravována pod obchodním zákoníkem, na který se podíváme v následující části. Obchodní zákoník V obchodním zákoníku najdeme, mimo jiné, úpravu obchodně závazkových vztahů. Obchodní zákoník upravuje jak formy zajištění závazku, tak porušení smluvních povinností vč. následků a mnoho dalšího. Pro nás je nejdůležitější právní úprava smlouvy o úvěru, kterou najdeme v 497 až 507. Základní ustanovení je vymezeno v 497 a 498, které se věnují základnímu vymezení úvěru a určení měny. Velmi důležitým je pak následující 499, který se věnuje úplatě za poskytnuté peněžní prostředky. Je však velmi nutné odlišovat úplatu a úrok za poskytnuté peněžní prostředky. Zatímco na úrok má právo každý věřitel, který uzavřel s dlužníkem smlouvu o úvěru a došlo k jejímu naplnění, tak na úplatu má nárok pouze věřitel, jehož předmětem podnikání je poskytování úvěru. 25 Další části, , se věnují dalším skutečnostem jako povinnosti úvěr poskytnout, úrokům z úvěru a jejich splatnosti a lhůtě vrácení úvěru. Jako další pak následuje 505, který se věnuje zajištění závazku a chrání tak věřitele v případě, že zanikne nebo se zhorší trvání smlouvy, dlužník je tak povinen doplnit zajištění na původní rozsah. V případě, že by dlužník tak neučinil v přiměřené lhůtě, může věřitel od smlouvy odstoupit. Dále v ustanovení najdeme, že odstoupení věřitele nemá vliv na zajištění závazku. 26 Zde však přichází problém u smluv uzavřených do roku Z praxe soudů byl vyjadřován názor, že odstoupení od smlouvy má za následek zánik zajištění pohledávky ze smlouvy o úvěru. Argumentovalo se tím, že odstoupení zajištěná pohledávka zaniká, a proto nemůže trvat ani její zajištění. 27 Novelou zákoníku však došlo k odstranění pochybností a zajištění závazků u smluv uzavřených od tak odstoupením věřitele od smlouvy tak nepochybně nezaniká. V neposlední řadě je 25 ŠTENGLOVÁ, Ivana. Obchodní zákoník: komentář. 13. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010, xxii, 1447 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN s zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů: Česká republika. 1991, částka 98, ISSN ŠTENGLOVÁ, Ivana. Obchodní zákoník: komentář. 13. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010, xxii, 1447 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN s

PŮJČKA JAKO PRÁVNÍ VZTAH

PŮJČKA JAKO PRÁVNÍ VZTAH MASARYKOVA UNIVERZITA Právnická fakulta Studijní obor: Právo Katedra občanského práva Diplomová práce PŮJČKA JAKO PRÁVNÍ VZTAH Hana Popelářová Akademický rok odevzdání práce: 2012/2013 "Prohlašuji, že

Více

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011 Manuál pro sociální pracovníky insolvence v oblasti Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PORADNA PRO OBČANSTVÍ / občanská a lidská práva PRAHA, 2011 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu

Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu Bakalářská práce Jakub Seibert Duben, 2014 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a ekonomie Nebankovní subjekty

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Právo a finance Katedra obchodního práva BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚVĚROVÁ SMLOUVA ONDŘEJ SÝKORA 2010/2011 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Úvěrová smlouva zpracoval

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KOMPARACE ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ BANKOVNÍCH A NEBANKOVNÍCH INSTITUCÍ NA ZÁKLADĚ VYBRANÝCH KRITÉRIÍ HODNOCENÍ Bakalářská práce Olomouc 2014 Michaela Močičková

Více

Navigátor bezpečného úvěru

Navigátor bezpečného úvěru Navigátor bezpečného úvěru Finální verze 30. listopadu 2011 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 3 SEZNAM TABULEK... 4 1. ÚVOD... 5 2. ANALÝZA TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR... 6 2.1. ANALÝZA TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH

Více

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Materiál z dostupných pramenů sestavili: Mgr. Jana PETERKOVÁ

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Předluženost a proces oddlužení Autor BP: Jana Fillová Vedoucí BP: Dr. Jindřich Nový, Ph.D. 2013 Praha 1 2 3 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

Navigátor bezpečného úvěru

Navigátor bezpečného úvěru Navigátor bezpečného úvěru Finální verze 30. listopadu 2012 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 3 SEZNAM TABULEK... 4 1. ÚVOD... 5 2. ANALÝZA TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR... 6 2.1. ZADLUŽOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ V ČR

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Vývoj hypotečního trhu v České republice The Development of the Mortgage Market in the Czech republic Bc. Lenka Nováková Plzeň 2013 Čestné

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ BYTU V DRUŽSTEVNÍM VLASTNICTVÍ

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ BYTU V DRUŽSTEVNÍM VLASTNICTVÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ BYTU V DRUŽSTEVNÍM VLASTNICTVÍ Possibilities of financing cooperative housing Bakalářská práce Vedoucí

Více

Refinancování půjček

Refinancování půjček SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Refinancování půjček BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Eliška

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

Spotřebitelské úvěry, leasing a RPSN

Spotřebitelské úvěry, leasing a RPSN Spotřebitelské úvěry, leasing a RPSN Consumer`s loan, leasing and RPSN Karban Martin Čestné prohlášení: Čestně prohlašuji, že jsem tento semestrální projekt vypracoval samostatně s použitím zdrojů vypsaných

Více

Navigátor bezpečného úvěru 2014

Navigátor bezpečného úvěru 2014 Navigátor bezpečného úvěru 2014 Finální verze 25.listopadu 2014 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 3 SEZNAM TABULEK... 5 1. ÚVOD... 6 2. TRH SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR A EU... 7 2.1. ZADLUŽOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ V ČR

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVNÍ ASPEKTY SEKURITIZACE AKTIV (THE LAW OF ASSET SECURITIZATION) Lenka Němcová 2009 Prohlašuji,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Studentské úvěry Student loans Petra Kulmonová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou na téma Studentské úvěry

Více

Masarykova univerzita HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage credit. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Masarykova univerzita HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage credit. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Jan PRŮŠA Brno, duben

Více

Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky. Zuzana Hegerová

Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky. Zuzana Hegerová Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky Zuzana Hegerová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Bakalářská práce Úvěrové smlouvy jako prostředek

Více

Navigátor bezpečného úvěru 2013

Navigátor bezpečného úvěru 2013 Navigátor bezpečného úvěru 2013 Finální verze 2. prosince 2013 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 3 SEZNAM TABULEK... 4 1. ÚVOD... 5 2. TEORETICKÉ I PRAKTICKÉ ASPEKTY TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR... 6 2.1. ZADLUŽOVÁNÍ

Více