KAŢDÉMU JE DÁNA ŘEČ, JEN NĚKTERÝM MOUDROST DUCHA (Cato) ČÍSLO 34* ROČNÍK IV* * (ČAS 1 ročník XV* Kurýr ročník VI)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KAŢDÉMU JE DÁNA ŘEČ, JEN NĚKTERÝM MOUDROST DUCHA (Cato) ČÍSLO 34* ROČNÍK IV* 2. 11. 2011* (ČAS 1 ročník XV* Kurýr ročník VI)"

Transkript

1 KAŢDÉMU JE DÁNA ŘEČ, JEN NĚKTERÝM MOUDROST DUCHA (Cato) ČÍSLO 34* ROČNÍK IV* * (ČAS 1 ročník XV* Kurýr ročník VI) Ve druhém století našeho letopočtu žil v Alexandrii slavný astronom a zeměpisec Klaudios Ptolemaios. Podle vyprávění obchodníků a vojáků kreslil mapy vzdálených zemí. Velké pohoří na severu země, v níž podle něj žil velký národ Boiochaimů, označil jako Askiburgion. Přiložíte-li Ptolemaiovu mapu na mapu dnešní, pod Askiburgionem naleznete Nízký a Hrubý Jeseník, část Slezska i střední Moravy. I mezi tvůrci tohoto listu naleznete nejednoho učeného Boiochaima. Na sklonku 19. století si příznivci strany realistické, sdruženi kolem T. G. Masaryka uvědomili, že potřebné změny společenské vyžadují více informačních zdrojů. A tak vznikl v roce 1866 list ČAS, od počátku redigovaný Janem Herbenem. V roce 1990 si vydavatelé tohoto listu vypůjčili název i původní grafickou podobu hlavičky a vydávali až do roku 2005 list ČAS v tištěné podobě. A pochopitelně v duchu názorů původní České strany lidové (realistické). Ten pak na několik let, od do nahradil internetový deník Bruntálský Kurýr. Tento internetový, dle potřeby i tištěný list ČAS je tedy pokračováním obou zmíněných periodik a měl by v této podobě vydržet co nejdéle. Což bude i dílem vás, čtenářů. Vydává: občanské sdruţení Vlastenecký poutník, Čeladná 711, Čeladná, v nakladatelství Moravská expedice. Redakce: tiscali.cz ; Odpovědný redaktor:petr Andrle. Kaţdé vydání najdete také na ; Objednávky: s předmětem ČAS* Registrace MK ČR ze dne evidenční číslo MK ČR E NEŢ NASTOUPÍ ČEŠTÍ FAŠISTÉ S názvy jako fašismus, nacionalismus, nacismus a jinak podobnými, má historie naší země jisté zkušenosti. Občané také, protoţe mnozí pamatují ještě hrůzy druhé světové války. Málo je jiţ těch, kteří na vlastní kůţi zaţili náš český fašismus. Kdyţ jsme za druhé republiky vyháněli Ţidy, nepřijímali německé politické utečence ze Sudet (například komunisty a sociální demokraty), posílali je zpět do rukou Hitlerovi a současně jsme s překvapením zjišťovali, kolik lidí se nadchlo pro myšlenky Adolfa Hitlera. Několik let předtím jsme se domnívali, ţe se takové události nemohou stát. Jasnozřivě to popsal Karel Čapek ve své Válce s mloky, kdyţ najednou pan Povondra narazil na mloka ve Vltavě. Bylo jiţ pozdě. Konec konců byli to čeští fašisté, jimţ vděčí Karel Čapek za svůj předčasný odchod ze ţivota. Ano, historie se neopakuje úplně stejně a přímo; s nacistickými hesly by u nás nikdo neuspěl. Ale je zde nebezpečí, ţe v rámci státem tak trochu podporovaném taţení proti myšlence evropského souţití, získá ze dne na den nové kouzlo ono heslo NIC NEŢ NÁROD. Je zde nebezpečí, ţe v rámci výchovy k vlastenectví, po které volá současný

2 ministr školství (dle Václava Klause nejlepší ministr školství od roku 1989), se budou ţáci a studenti ještě horlivěji učit historické bludy, kterými jsou zapleveleny školní učebnice. Je zde nebezpečí, ţe se k taţení proti Evropské unii přidá i část jinak proevropské sociální demokracie, která se bojí signálů z EU, poţadujících naprostou transparentnost ve veřejných zakázkách a v podobných případech. O kmotrech z jiných stran ani nemluvě. Je docela moţné, ţe se k tomu všemu přidají ti, kteří nenávidí druhé, protoţe jsou jiní. V rámci boje proti Cikánům, kteří nás okrádají a zneužívají, mohou novodobí náckové získat další hlasy. Přidáme- li do toho špetku hrozeb o tom, jak nás chtějí vzít na hůl církve (v důsledku čehoţ musíme mít alespoň referendum bez ohledu na to, ţe o krádeţích se nedá a nesmí hlasovat) máte tu novou stranu jako vyšitou ve stacionáři nacionalistických denních potřeb. A ta můţe politickou scénu velice zneváţit a nás celkově přiblíţit ještě více k samoděrţaví. Zamezit této lákavé demagogii se směsí primitivismu útočícího na nejniţší lidské pudy (a na nízké právní a historické vědomí občanů) lze pouze rozhodnými postoji společnosti, která se u nás sice teprve trošilinku začíná chovat jako občanská, ale zaplať pámbu za to. Projev Václava Havla, který pronesl před 12 lety na území USA, směřoval k nám domů. Zkuste si přečíst po dvanácti letech slova o tom, co by se mělo dělat a porovnejte je se skutečností! A budete na stopě těm, kteří skutečně škodí této zemi!! Přiloţené doprovodné letáky z doby první či druhé republiky a protektorátu patří k pochopitelně pouze k úvodním slovům tohoto textu. Projev prezidenta republiky Václava Havla na sympóziu "Myšlenky Václava Havla a koncept občanské společnosti" Macalester College, Minneapolis/St.Paul, USA, 26. dubna 1999 Dámy a pánové, jestli totalitní systém komunistického typu tu a tam mohl koexistovat se soukromým vlastnictvím, ba někdy dokonce i se soukromým podnikáním, pak s rozvinutou občanskou společností zásadně koexistovat nemohl. Skutečná občanská společnost je totiţ nejvlastnějším základem demokracie a s tou se totalitní vláda ze samé podstaty věci vylučuje. Nebyla tedy náhoda, ţe jedním z nejtěţších a moţná nejosudovějších útoků, kterým byl nástup komunismu provázen, byl útok proti občanské společnosti. Svobodu slova, kterou komunismus kdysi přes noc potlačil, bylo moţné po jednačtyřiceti letech obnovit rovněţ přes noc. Velmi rychle bylo také moţno zrušit ústavně zakotvenou vedoucí úlohu komunistické strany, zaloţit jiné strany a uspořádat svobodné volby. V našem případě se dokonce podařilo převést poměrně rychle větší část zestátněného hospodářství opět do rukou konkrétních vlastníků. S občanskou společností je to však podstatně komplikovanější a obnovit ji je úkol na léta. Důvod je zřejmý: občanská společnost je velmi sloţitě strukturovaný a zároveň velmi křehoučký, ba občas aţ trochu tajemný organismus, který vznikal přirozeným vývojem po dlouhá desítiletí, ne-li staletí, a který je výrazem určitých trvale se vyvíjejících stavů ducha a mravů, určitého stupně společenského poznání a sebepoznání, určitého typu občanského vědomí a sebevědomí. Uţ proto ji nelze po tolika letech praktické neexistence obnovit shora, nějakým zákonem, nařízením či rozhodnutím politického centra. Lze jen trpělivě vytvářet příznivé prostředí pro její rozvoj a trpělivě posilovat právě ty rysy společenského ducha, které k takovému rozvoji vedou. Dovolíte-li, vyuţiji dnešní příleţitosti k tomu, abych tu aspoň stručně zrekapituloval, v čem vidím - samozřejmě na pozadí naší postkomunistické zkušenosti - hlavní prvky občanské společnosti i její význam. Především: co to vlastně je občanská společnost? Nejobecněji by se snad dalo říct, ţe to je společnost, v níţ se občané účastní veřejného ţivota, správy veřejných statků a veřejného rozhodování mnoha paralelními a vzájemně se doplňujícími způsoby, přičemţ míra, druh a institucionální podoba této jejich účasti závisí

3 především na nich samotných, na jejich iniciativě a fantazii, byť uplatňovaných samozřejmě v určitém zákonném rámci. Je to tedy společnost, která nejen otevírá velký prostor individuální i skupinové kreativitě a v níţ se tato kreativita významně podílí na celku veřejného dění, ale která je na této kreativitě přímo zaloţena. Působnost státu a jeho struktur je v ní tedy omezována jen na to, co nemůţe vykonávat nikdo jiný, tedy například na tvorbu zákonů, obranu a bezpečnost státu, výkon spravedlnosti a podobně. Trochu zjednodušeně by se dalo říct, ţe občanská společnost má tři hlavní pilíře. Prvním z nich je ţivot spolkový v nejširším slova smyslu. Tedy svobodné sdruţování lidí do různých typů organizací od spolků, občanských iniciativ a občanských sdruţení přes nadace a obecně prospěšné společnosti aţ po církve či politické strany. Lidé se v těchto organizacích sdruţují proto, aby v nich společně uskutečňovali to, co se lépe uskutečňuje společně neţ jednotlivě. Určující přitom je, ţe toto sdruţování - vedoucí k autentické sebestrukturaci společnosti - vyrůstá z jiných zájmů neţ čistě podnikatelských či výdělečných a ţe stát jako zástupce celé společnosti toto sdruţování a jeho práci podporuje a zvýhodňuje. Činí tak přinejmenším ze dvou důvodů: jednak proto, ţe stabilita, harmonie a úspěšnost společnosti jako celku do značné míry záleţí i na tom, zda nejrůznější legitimní a přitom nevýdělečné zájmy občanů a jejich skupin mají dostatek moţností se uplatnit, jednak proto, ţe většina těchto neziskových aktivit neslouţí jen těm, kdo se jich účastní, ale přináší obecný prospěch, tedy výsledky, z nichţ se tak či onak mohou těšit všichni. Druhým pilířem občanské společnosti je silná samosprávná větev veřejné správy. To znamená, ţe občané mimo svých zástupců do centrálních zastupitelských sborů volí i své zástupce do zastupitelských sborů obcí a regionů a ţe tyto niţší zastupitelské sbory mají významné pravomoci i vlastní finanční zdroje. Čili: vše, co není nutno rozhodovat na centrální úrovni či v rámci hierarchicky uspořádané státní správy, rozhodují volení zástupci občanů na niţších úrovních. Jednou ze základních dimenzí občanské společnosti a zároveň jednou z forem či podmínek jejího rozvoje je tedy decentralizovaný stát. Určité solidární společenské funkce má ze zákona stát, ba dalo by se říct, ţe tyto funkce jsou jedním z důvodů jeho existence. Jde o takové funkce, jako je například sociální péče, péče o zdraví, péče o vzdělání, péče o ţivotní prostředí. Zaručuje-li stát plnění těchto solidárních funkcí, neznamená to ovšem, ţe je musí všechny sám a přímo vykonávat. Stát nebývá ani dobrým lékařem, ani dobrým učitelem. Třetím pilířem občanské společnosti by tedy měl být

4 důmyslný systém delegování některých úkolů, za jejichţ plnění odpovídá stát, na jiné subjekty a ovšem i důmyslný způsob kontroly či podpory těchto subjektů. Školy, nemocnice, divadla a další podobné instituce - pokud samozřejmě nejsou obchodními společnostmi - by tedy neměly být součástí státu jako třeba armáda či policie, ale měly by mít postavení neziskových organizací, k nimţ má stát pouze určitá práva a ovšem i určité povinnosti. Tyto tři pilíře občanské společnosti - to jest ţivot spolkový, decentralizace státu a delegace výkonu některých jeho funkcí na relativně samostatné subjekty - představují i tři základní směry, jimiţ by se měla obnova občanské společnosti u nás ubírat. Váţení přátelé, vše, co tu říkám, vám moţná připadá banálně samozřejmé a moţná se divíte, proč tu o tom vůbec mluvím. Ano, vím, ţe v Americe, zemi, která má snad nejrozvinutější občanskou společnost na světě, můţe překvapovat, ţe někdo cítí potřebu takto jasné věci znovu artikulovat. Mluvím-li o nich přesto a právě zde, pak to má jediný důvod: jsem přesvědčen, ţe Amerika můţe hrát dobře svou jedinečnou úlohu ve světě jen tehdy, bude-li dobře rozumět starostem ostatních. A pro Českou republiku, jako ostatně pro všechny postkomunistické země, je obnova občanské společnosti věcí velmi důleţitou a velmi nesamozřejmou. A ovšem velmi náročnou. Nejen z důvodů obecných, o nichţ jsem se zmínil, ale například i proto, ţe část nových politických elit chová k obnově občanské společnosti odpor anebo se k ní staví poměrně apaticky. Jakmile totiţ tyto elity dostaly do rukou stát, rychle se adaptovaly na obecnou nechuť státu zbavovat se čehokoliv, co uţ jednou dostal do své moci. A tak i mnozí soudobí demokratičtí nebo přímo antikomunističtí politici paradoxně brání přesně ty přebujelé kompetence státu, které jsou reliktem éry komunismu. Proto se dodnes v naší zemi mnoho škol, nemocnic, kulturních institucí a podobných zařízení řídí pradávnými a mnohdy zcela nesmyslnými a nehospodárnými pravidly své centralizované správy, ačkoli uţ dávno mohly být moderními neziskovými organizacemi, které stát jen zpovzdáli hlídá či transparentním způsobem podporuje. Proto se u nás uţ devět let mluví o decentralizaci státu, aniţ je kterékoli ministerstvo ochotno bez boje kteroukoli svou dnešní pravomoc přenechat regionu či obci. Proto u nás existují - aspoň z hlediska potřeb transformující se ekonomiky - nepřiměřeně

5 vysoké daně: stát musí platit tisíce věcí, které by v podmínkách rozvinuté občanské společnosti vůbec platit nemusel, neboť by je občané zaplatili přímo. Tento velký státní konzervativismus nemá nic společného s ideologií. A pokud se někteří politici snaţí svůj odpor k omezování pravomocí státu přece jen nějak ideologicky omluvit, pak nejčastěji říkají jedno: ve volbách si nás lidé vybrali, a my tu jsme tudíţ od toho, abychom z jejich vůle vládli. Vše ostatní a vše mimo to je útokem na zastupitelskou demokracii, na standardní politické strany a vůbec na standardní politický systém. Ke společenskému přerozdělování prostředků je určen stát a tuto jeho odpovědnost nelze rozmělňovat. Pokus vytvářet či podporovat jakékoli jiné a z centra politicky nekontrolované paralelní struktury znamená zpochybňovat parlamentní demokracii. Víra v občanskou společnost je v Čechách stále ještě mnohými vydávána za levičáctví, anarchismus, syndikalismus; ba jednou byla dokonce nazvána protofašismem. Je to samozřejmě nesmysl: občanská společnost v tom smyslu, jak tu o ní mluvím, je naopak jediným vskutku pevným fundamentem demokratického politického systému, protoţe politické strany a základní instituce demokratického státu fungují dobře jen tehdy, čerpají-li trvale svou ţivotní sílu z rozvinutého a pluralitního občanského prostředí, které je obklopuje, inspirují-li se jím a jsou-li zároveň vystaveny jeho kvalifikované kritice. Nejde přece o to vyřazovat parlament, vládu či strany z veřejného ţivota či je obcházet, ale dosáhnout naopak toho, aby pracovaly co nejlépe jakoţto subjekty, které demokratický systém završují. Bez ţivotadárného zázemí pestře strukturované občanské společnosti politické strany i vrcholné politické instituce státu chřadnou, ztrácejí elán, novou krev i nápady, aby se posléze proměňovaly v nezajímavé a do sebe uzavřené hloučky politických profesionálů, kteří si téměř vystačí sami. Za argumentem, ţe důraz na rozvoj občanské společnosti je útokem na standardní politický systém, se nakonec tedy neskrývá nic jiného, neţ opět ona nechuť dělit se s kýmkoli o moc.

6 Jako kdyby strany říkaly: od vládnutí jsme tu my, vyberte si mezi námi, ale nepřejeme si, abyste dělali cokoli nad to. Proč stojí za to - navzdory všem nepříznivým okolnostem - usilovat o obnovu občanské společnosti? V čem jsou její výhody či v čem je vlastně její smysl? Zmíním se aspoň o několika základních věcech. Za prvé: občanská společnost vytváří skutečnou pluralitu a pluralita, respektive soutěţ, k níţ kaţdá pluralita vede, vytváří kvalitu. V této věci je určitá podobnost mezi hospodářstvím a veřejným ţivotem obecně. Čím více na sobě nezávislých, zdola a svobodně vyrostlých iniciativ v té či oné oblasti veřejného ţivota existuje, tím větší je naděje, ţe se z jejich volného soutěţení vynoří ta nejlepší a nejoriginálnější; spoléhat na to, ţe státní či politické centrum můţe samo a předem rozhodnout, co je nejlepší a co a jak má vypadat, znamená identifikovat moc s pravdou a přiznávat jí patent na rozum. Kam takové ztotoţnění moci s "rozumem dějin" vede, víme či měli bychom vědět nejlépe my: k všeobecnému úpadku. Kdo řekl prostě A, musí říct i B. Chceme-li svobodu, pak musíme přiznat právo na existenci i tomu, co je jejím přirozeným produktem, výrazem a reálným naplněním, tedy občanské společnosti. Za druhé: s tím souvisí zcela evidentní fakt, ţe čím vrstevnatější a rozkvetlejší je občanská společnost, tím stabilnější jsou politické poměry v zemi. Je to pochopitelné: občanská společnost chrání občany před přemrštěným zakoušením změn v centru politické moci, protoţe zachytává na niţších úrovních některé důsledky těchto změn, tlumí je či přímo se s nimi vypořádává, a tím politické změny de facto usnadňuje, či aspoň způsobuje, ţe se nejeví jako osudové. Výměna vlády či vládnoucí garnitury nemusí prostě ve fungující občanské společnosti znamenat nutně vichřici, která neponechává nic na svém místě. Kde naopak není občanská společnost dostatečně rozvinuta, prosakuje kaţdý problém politického centra aţ do kaţdodenního ţivota občanů a zároveň kdejaký problém občanů prosakuje aţ do centra moci, které se pak zaměstnává věcmi, jimiţ by se vůbec zabývat nemuselo, samozřejmě na úkor věcí, jimiţ by se zabývat mělo. Občanská společnost je tudíţ nejen tou nejlepší pojistkou proti eventuálnímu politickému chaosu, ale i tou nejlepší pojistkou proti moţnému nástupu autoritativních sil, které se vţdycky hlásí o slovo tehdy, kdy má společnost pocit otřesu či nejisté budoucnosti, a které mají pochopitelně tím lepší podmínky k ovládnutí země, čím více

7 moci zůstává v centru. Komunisté dobře věděli, proč potřebovali ovládnout, zmanipulovat a podrobit si kaţdý včelařský spolek. Za třetí: myslím, ţe člověk nemusí být velkým ekonomem či počtářem, aby přišel na to, ţe občanská společnost se vyplácí. Čím víc věcí se platí ze státního rozpočtu, a čím víc daní se proto vybírá, tím větší část peněz se cestou nahoru a pak zase dolů ztratí v podobě výdajů na všechno, co tento transport zprostředkovává; při systému odpisů z daňového základu jde pochopitelně na veřejně prospěšné věci víc peněz, neţ kolik by na ně šlo z dané částky formou daně; při kratší a přímější cestě od toho, kdo platí, k účelu, na který platí, je pochopitelně i lépe vidět na způsob pouţití těchto peněz, a zmenšuje se tedy nebezpečí, ţe s nimi bude naloţeno nehospodárně. A to nemluvím o tom, jak nevyčíslitelnou ekonomickou hodnotu představuje pluralita, decentralizovaným přerozdělováním podporovaná, ani o tom, oč lépe můţe v prostoru svého zájmu konkrétní dárce obhlédnout skutečnou strukturu veřejných potřeb, neţ ten sebelepší státní úředník kdesi na ministerstvu. Za čtvrté: vůbec nejdůleţitější je na občanské společnosti ovšem něco jiného. Totiţ to, ţe umoţňuje člověku, aby se uskutečňoval vskutku a cele jako ten, kým potenciálně je, totiţ jako zoon politikon, tvor společenský. Člověk přece není jen výrobcem, tvůrcem zisku či konzumentem. Je zároveň a moţná nejhlouběji i někým, kdo chce být s druhými, kdo touţí po různých typech souţití a spolupráce, kdo se chce konkrétně účastnit ţivota lidské obce či pospolitosti, kdo chce mít vliv na to, co se děje kolem něho. Člověk je prostě bytostně disponován k tomu, aby byl nelhostejný ke svému lidskému okolí, ke společnosti; touţí být svým okolím oceněn za to, co mu dává; je subjektem svědomí, mravního řádu, lásky k bliţnímu. Občanská společnost je jedním ze způsobů, jimiţ se uskutečňuje či můţe uskutečňovat naše lidství ve své celistvosti, tedy i v tom subtilnějším, tíţ uchopitelném, ale moţná ze všeho nejdůleţitějším, čím je tvořeno. Občanská společnost, aspoň jak já jí rozumím, je prostě jednou z velkých příleţitostí pro lidskou odpovědnost za svět. Nemusím zajisté zdůrazňovat, jak v dnešním mnohonásobně ohroţeném světě je důleţité právě příleţitosti tohoto druhu pěstovat. A tím se dostávám konečně k tomu, co se týká asi nejzřetelněji ve stejné míře mých spoluobčanů i vás, kteří mi tu dopřáváte sluchu: jednou z cest, jak čelit v dnešním světě - obepínaném jedinou globální, v podstatě materialistickou a do značné míry sebeohroţující civilizací - všem stupňujícím se nebezpečím, je systematická tvorba celosvětové občanské společnosti. Stát by se totiţ dle mého mínění měl - v bytostném zájmu rychle se zvětšujícího lidstva - v příštím století velmi zřetelně proměňovat z mystického ztělesnění nacionálních ambicí a objektu kultu v pokud moţno civilní správní jednotku a měl by si zvyknout na nutnost přenášet mnohé své funkce jak směrem dolů, k organismům občanské společnosti, tak směrem nahoru, k nadnárodním a světovým - tedy vlastně občanským - společenstvím a organizacím. Nejsem samozřejmě proti vlastenectví. Svou vlast bychom měli mít rádi přinejmenším tak, jak máme rádi svou rodinu, svou obec či město, své povolání, a jak máme rádi i planetu, na níţ je nám dáno ţít a na níţ se ocitá i naše vlast. Jsem pouze proti nacionalismu, tomuto slepému povyšování příslušnosti k národu nad všechno ostatní. Nejsem samozřejmě také proti ţádnému náboţenství, ţádné kultuře, ţádné specifické civilizační tradici. Jsem pouze proti všem typům fanatismu či fundamentalismu, které nejsou opět ničím jiným, neţ jen slepým povyšováním jedné roviny lidské identity nad všechny roviny ostatní. A zdá se mi, ţe nejotevřenějším uspořádáním, takovým, které nejlépe umoţňuje všem způsobům lidské sebeidentifikace, aby se rozvíjely vedle sebe, je právě uspořádání občanské. To znamená uspořádání, které je zaloţeno na důvěře v občana a respektu k němu. Jedním z významných projevů takovéhoto občanského uspořádání je i to, co nazýváme občanskou společností. Přeji vám úspěch ve vašich rozpravách o tomto tématu. Myslím, ţe kaţdý, kdo o něm nepředpojatě přemýšlí, dělá něco pro lepší budoucnost nás všech. Děkuji vám za pozornost.

8

9 III. ročník soutěţe ERA STAROSTA ROKU 2011 jiţ finišuje PĚT FINALISTŮ VYBRÁNO, KDO ZÍSKÁ TITUL? Ve třetím ročníku této soutěţe, kterou organizačně a technicky zajišťuje Nadace VIA a ERA Poštovní spořitelna ČSOB byla opět poloţena občanům obcí do 2000 obyvatel otázka: Váţíte si svého starosty či starostky za práci pro vaši obec? Vzkvétá vaše obec díky společnému úsilí vašeho starosty/starostky a občanů? Ţije se vám ve vaší obci dobře a chcete za to svému starostovi či starostce poděkovat? Odpovědí bylo celkem 222 přihlášek. Celkem bylo do soutěţe letos posláno 68 nominací z obcí, které se hlásily i loni a 154 úplně nových, coţ je 31 % ku 69 %. Do soutěţe bylo také nominováno celkem 50 starostek a 172 starostů 23 % ţen a 77 % muţů. V minulých ročnících byl poměr podobný. A tak měla naše devítičlenná komise plné ruce práce. Nejprve kaţdý z jejích členů samostatně ohodnotil všechny přihlášky, a ve středu 12. října 2011 se v Praze sešla celá komise nad nelehkým úkolem vybrat pět finalistů soutěţe Era Starosta roku Rozhodování nebylo snadné, neboť podle mínění občanů jednotlivých obcí, právě jejich zástupce by si titul zaslouţil. Nakonec jsme se shodli na pětici nejlepších, které v minulých dvou týdnech osobně navštívil tým sloţený ze zástupců hodnotící komise. Během své návštěvy jsme se setkali s těmi nejdůleţitějšími nominovaným starostou, jeho nominujícím a dále s obyvateli obce. Příští úterý se komise sejde znovu, tentokrát nad výsledky osobních návštěv. Budeme vybírat uţ jen vítěze soutěţe. Starosta či Starostka roku obdrţí Rychtářské právo ţezlo, které kdysi slouţilo jako odznak rychtářské moci a finanční prémii ve výši Kč pro svou obec. Výsledky budou tedy známy nejdéle v druhé polovině listopadu. Mimochodem, účast ve finále je jiţ sama o sobě velkým vyznamenáním. Finalisté soutěţe Era Starosta roku 2011 jsou tedy tito starostové a jedna starostka: Pavel Kašpárek Tomáš Kocourek Karel Sklenička Vladimír Stříbrný Hana Šíblová Úsilné, kraj Jihočeský Zděchov, kraj Zlínský Lány, kraj Středočeský Heřmanice, kraj Liberecký Krásensko, kraj Jihomoravský Slavnostní vyhlášení vítěze bude 23. listopadu 2011 v prostorách Malostranské besedy v Praze. A největší poznatek? V malých obcích se naštěstí pracuje zcela jinak, neţ v těch velkých, o státních či zákonodárných orgánech ani nemluvě. Alespoň něco v tomto státě funguje. Petr Andrle

10 SMUTNĚ ZAJÍMAVÉ OSUDY JEDNOHO OPAVSKÉHO MLYNÁŘE Mgr. Petr Zahnaš Na severním opavském předměstí, v Palhanci, stojí nejstarší, nepřetrţitě existující mlýn ve Slezsku. Jako dřevěný vodní mlýn o jednom sloţení jej nechal postavit sám opavský vévoda Mikuláš II. a listinou ze daroval plat z tohoto mlýna a k němu přilehlých pozemků, své dceři Anně. Po více neţ pěti stech letech, v roce 1876, prodal tehdejší majitel, Anton Springer, syn známého opavského textilního podnikatele, mlýn i s krupníkem a přistavěnou olejnou Janu Herberovi. Ten měl se svou ţenou Marií, rozenou Kramnou, osm dětí. Dětství přeţili synové Rudolf, Friedrich, později uváděný jako Bedřich (* ), Vladimír a dcery Anna a Marie. Po smrti svého manţela Jana ( ) spravovala Marie Herberová mlýn sama. Prokuru udělila nejprve svému synu Rudolfovi a dne byla udělena prokura také druhorozenému synovi Friedrichu Herberovi. A právě on byl dalším z významných osobností meziválečného opavského Rotary clubu. Seznam členů klubu z rotariánského roku 1937/38 o něm stručně uvádí: Jméno a povolání: Herber Bedřich, komerční rada a mlynář; klasifikace: výroba mouky; adresa bytu: Palhanec u Opavy; adresa podniku: Palhanec u Opavy, tel (na fotografii vlevo Bedřich Herber v době udělení prokury) Na konci roku 1918 byl mlýn převeden do majetku obou bratrů. O dva roky později Bedřich odkoupil i Rudolfův vlastnický podíl a stal se tak výhradním majitelem nemovitosti. Později získal ke mlýnu další pozemky a v roce 1933 si na nich nechal postavit vilu, v níţ dodnes rodina bydlí. Věnoval se rovněţ modernizacím mlýnského provozu, z nichţ nejvýznamnější byla v roce 1937 instalace parní turbíny, která nahradila původní vodní energetický zdroj a vedla ke značnému zvýšení produktivity tehdy jiţ válcového mlýna. Výkonnost mlýna se tím zvýšila na semletí 25 tun ţita a 35 tun pšenice za 24 hodiny. Vedle toho byla zmodernizována také čistírna a přípravna obilí. (vpravo mlynářský znak rodiny Herberů) V roce 1929 se Bedřich Herber oţenil s Eliškou Lukešovou, narozenou v Duchcově. Sňatek se konal v kostele Nejsvětější Trojice v Praze Podskalí, kde tehdy Eliška, se svými rodiči, jiţ od dětství ţila. Byla to ţena velmi společensky zaloţená. Hrála na klavír, ráda lyţovala a hrála tenis. Hovořila plynně třemi jazyky (francouzsky, anglicky a německy), a i kdyţ vyrostla v Praze, dokázala se přizpůsobit ţivotu na předměstí Opavy. Byla velmi silnou, i kdyţ nenápadnou osobností a svého manţela dokázala vţdy podpořit a podrţet. Manţelé Herberovi byli velmi váţenými občany Opavy a okolí a byli vţdy veřejně činní a společensky aktivní. Jiţ v roce 1918 se Bedřich Herber stal starostou obce Vávrovic, k níţ tehdy Palhanec patřil a v této funkci setrval aţ do roku Záhy po vzniku opavského Rotary Clubu se, jiţ od roku 1934, stal jeho velmi aktivním členem a i paní

11 Herberová zaujímala mezi dámami rotariánů velmi významné místo. Jmenovka s jejím jménem se v pozůstalosti manţelů Herberových dochovala dodnes. V období před první světovou válkou si Bedřich Herber odbýval povinnou vojenskou sluţbu. V jejím průběhu se setkal a spřátelil s jednou z tehdejších významných osobností českého kulturního ţivota s malířem Adolfem Kašparem. Později, uţ v období první světové války, kdy Herberův mlýn pracoval také pro válečné účely a byl tudíţ hlídán vojenskou patrolou, došlo k události, kdy se slavný malíř rozhodl navštívit svého kriegskolegu a jako překvapení a dar mu přinést obraz jeho mlýna. Neţ se u Herberů ohlásil, začal tedy malovat jejich mlýn. Tím se však stal podezřelým, ne-li dokonce špionem. Byl zatčen, vyslýchán a stálo to mnoho úsilí celou věc vysvětlit. Malíř pak jiţ neměl moc chuti na započatém díle pokračovat. Přesto se však nechal přesvědčit a obraz dokončil. Jeho dílo pak zůstalo v majetku rodiny a vidíme ho na obrázku vpravo nahoře. Vlevo, vedle něj, je fotografie mlýna z téţe doby. Bedřich Herber byl také velkým milovníkem automobilů. Své první a také prokazatelně první auto v Opavě, měl jiţ na počátku 20. století, dávno před první světovou válkou. Byl to automobil značky Darag. Bedřich Herber byl rovněţ drţitelem řidičského průkazu s číslem 1 pro Opavu venkov, čehoţ si sám velmi povaţoval. Ve třicátých letech přešel na značku Mercedes a vlastnil i nákladní vůz. V průběhu druhé světové války měl Škodu Populár. Na konci války mu byl veškerý mechanizovaný majetek zabaven, ale brzy po jejím skončení získal osobní Tatru 57B, z dodávek UNRRA pak šestisedadlového Forda a nákladní auta, později přikoupil i Tatru 111. Vnoučatům často vyprávěl o svých záţitcích z dob začínajícího autoprovozu, kdy jízda na cestách, plných koňských povozů, byla velmi dobrodruţná. Mezi své první jízdy, ještě s Daragem, odváţně zařadil v době první republiky i cestu do Prahy. Tam byl autoprovoz v té době jiţ, oproti Opavě či Palhanci, velmi rozvinutý. Sám p. Herber si byl vědom několika přestupků, spáchaných při jízdě Prahou. K nim se pak šel na policejní komisařství dobrovolně přiznat. Tím však policejního komisaře do té míry překvapil a vyvedl z míry tak, ţe jej na místě omilostnil a přestupky mu prominul. I tato drobná příhoda nám ilustruje osobnost Bedřicha Herbera. I kdyţ byl, dá se říci velmi úspěšným a bohatým podnikatelem, byl vţdy člověkem čestným, slušným a připraveným pomoci tam, kde to bylo potřeba. Byl prostě rotariánem. (pokračování o Bedřichu. Herberovi i v příštím čísle) Ke zpracování bylo vedle materiálů z rodinného archivu, poskytnutých pí. Milenou Valentovou, dcerou B. Herbera, použito také podkladů zpracovaných PhDr. J. Gebauerem a J. Stiborem

12 KLUB ČESKÝCH TURISTŮ Odbor KČT Krnov V SOBOTU NA VANDR Listopad 2011 Prosinec 2011 a Max. délka tras do 18 km Max. délka tras do 18 km 5.12.Město Al-ce Třemešná-rozhledna Krásné Loučky M.Al-ce přes B Podvihov Přerovec LLLLinLinhartovyKrásné - Loučky Loučky (Krnov) Odjezd 7.47 hod. Hl. nádr. ČD Krnov Odjezd 7.46 hod. Hl.nádr.ČD Krnov vlak do Třemešné vlak do Opavy východ, zpáteční Posezení s promítáním, foto a video ze zájezdů na Malou Fatru, Rakouska, České Kanady a vandrů v Zátoru hasičské zbrojnici. Zahájení v 11hod., program viz Samostatná pozvánka Odjezd 10.21hod.Hl.nádr.ČD Krnov vlak do Zátoru ročník Za posledním puchýřem Kopřivnice Autobusový zájezd, účast přihlášení, viz samostatná pozvánka Podvihov údolím Raduňky Jakubčovice (rozhledna), Hradec n.m. Odjezd 7.46hod.Hl.nádr.ČD Krnov vlak do Opavy - východ, zpáteční vede Jana Dubová vede Jana Dubová Opava Malé Hoštice Velké Hoštice Kravaře (Komárov) Odjezd 7.46hod. Hl.nádr.ČD Krnov, Vlak do Opavy východ vede Jana Dubová Cvilínskými lesy, rozloučení s rokem 2011 posezení na Kolibě pod Cvilínem Sraz v 8.45hod. na Opavské u školy Krnov úterý Dálkoplaz okolo Chuchelné dle propozic pořadatele Odjezd 7.46 hod.hl.nádr.čd Krnov vlak do Chuchelné, zpáteční vede Jana Dubová neděle a)38.hvězdicový novoroční výstup na Praděd, Novoroční čtyřlístek Odjezd na Hvězdu dle propozic - autobusem z autobusového nádraţí Krnov b) 7. výstup na Šelenburk individuálně, Novoroční čtyřlístek Změna programu s ohledem na počasí vyhrazena! POZOR: v prosinci dojde ke změně jízdních řádů vlaků i autobusů z toho vyplývají moţné změny u odjezdů vandrů!!!

13

14 TOHLE PODNIKÁNÍ MORÁLNÍ ROZHODNĚ NENÍ Lidé se často diví, proč někteří jejich spoluobčané tak naivně naletí a uzavírají nesmyslné a rizikové půjčky. Zkuste si přečíst ovšem následující text (dole je uveden i rozšiřovatel tohoto textu). Lákadla jednoduchost, nikdo nechce vypisování papírů, nikdo nechce nic vědět, můžete si hned užít, i když jste v registru dlužníků. To je nabídka, co? Napadlo vás někdy, že by naši zákonodárci mohli takové nabídky učinit již dávno trestnými? Jestli ano, tak si to vytlučte z hlavy. Oni to neudělají z několika důvodů: 1/ Nevědí o tom a nezajímá je to 2/ Oni nikdy ţádnou takovouto půjčku nepotřebovali a nepotřebují 3/ Oni ani netuší, ţe se tak děje 4/ A jestli se tak děje, jde o svobodné podnikání 5/ A nikdo nikoho k ničemu nenutí 6/ Nemorální? Na to neumíme odpovědět Takţe fungují naprosto nemorální nabídky pod tímto heslem: Peníze dostanete ihned na ruku Pokud jste se dostali do situace, kdy potřebujete peníze co nejrychleji k dispozici, pak Vám banka nepomůţe. V bance se půjčky nevyřídí tak rychle, jak potřebujete, a proto bude potřeba, abyste se obrátili na nebankovní sektor. Chcete-li rychle jednat a mít peníze nejlépe ihned na ruku, pak Vás potěší půjčky na ruku ihned. Můţete se tak zbavit svých starostí ihned a vyřešit tíţivou finanční situaci během krátké doby. Půjčky na ruku ihned nabízí soukromí investoři, kteří se neřadí do bankovní sféry. Půjčka na ruku ihned tedy spadá mezi nebankovní půjčky, které nese oproti bankovním jisté výhody, kvůli nimţ o ně klienti ţádají. Jelikoţ se jedná o nebankovní sektor, není prozkoumáván registru dluţníků. Jestliţe tedy máte záznam v registru dluţníků z jakéhokoliv důvodu, pak se nemusíte strachovat, ţe by Vám nebyla půjčka na ruku ihned schválena. Nečeká Vás ani zdlouhavé vypisování papírů, protoţe k vyřízení půjčky Vám vystačí pouze občanský průkaz. Hlavní výhodou, jak jiţ plyne z názvu samotné půjčky, je, ţe peníze dostanete ihned na ruku. Nemusíte tak čekat, neţ se převedou na Váš bankovní účet, protoţe je dostanete v hotovosti. Můţete je tak ihned pouţít a financovat do čehokoliv. Jedná se totiţ o bezúčelný produkt, a tak získané finanční prostředky pouţijete na cokoliv. Ať uţ chcete koupit nový spotřebič do domácnosti, nebo si chcete uţít jeden víkend v lázních, půjčka na ruku ihned je Vám k dispozici. Nacházíte se v situaci, kdy potřebujete jednat rychle a mít k dispozici dostatek peněz? Vyuţijte moţnosti půjčky na ruku ihned ještě dnes, čímţ se zbavíte všech svých starostí. V nebankovním

15 sektoru najdete vţdy půjčku, která Vám vyhoví. Nemusíte se tedy bát, ţe by Vám nebyla půjčka schválena kvůli nízkému příjmu či záznamu v registru dluţníků. Půjčka na ruku ihned vyřeší vše za Vás. Pokud to nevyjde, je třeba nastavit psychologickou past na slabší ţeny: I ŢENY MOHOU ŢÁDAT O PŮJČKU Chcete si koupit něco nového na sebe? Nebo potřebujete peníze na vybavení své domácnosti? Porouchat se Vám mohla také lednička, pračka a další spotřebiče, a tak budete potřebovat investovat do nových domácích spotřebičů, ale manţel Vám nedá peníze, protoţe jeho touha je v novém automobilu. Naštěstí je finanční trh poměrně rozmanitý, a proto Vám přijdou vhod jak bankovní, tak i nebankovní půjčky. Jsou také instituce, které se specializují na potřeby ţen a nabízí tak svým klientům půjčky pro ţeny. Dalo by se říct, ţe půjčky pro ţeny poskytují jednak banky, jednat nebankovní společnosti. Mezi nebankovní společnosti můţeme zařadit instituce, které se na půjčky specializují, ale také soukromé investory, kteří půjčují klientům peníze ze svého. Bankovní půjčky pro ţeny se řadí mezi nejjistější volbu. Jelikoţ se jedná o renomované společnosti s bankovní licencí, nedočká te se zde podvodu, coţ je velkou výhodou. U banky se nemusíte bát skrytých poplatků, vysokých úroků a podobně. Avšak problém nastane, pokud máte záznam v registru dluţníků, nebo máte nízkou bonitu. Banky neposkytují půjčky ani ţenám, které nemají vlastní příjem, a jsou závislé na příjmu od manţela. V takovém případě budete muset přistoupit na nebankovní půjčky pro ţeny. Nebankovní společnosti nabízí půjčky pro ţeny, které mají jiţ záznam v registru dluţníků, nebo nemají dostatečný příjem. Ţeny pak ocení, ţe se nemusí potýkat se zdlouhavým vypisováním papírů, protoţe postačí pouze doklady totoţnosti. Půjčka pro ţeny je rychle a snadno vyřízená, ale musíte počítat u nebankovní společnosti s vyšším úrokem. Prostudujte si smlouvu o půjčce, abyste věděli, zda má cenu zřizovat si půjčku u dané společnosti. Ne vţdy se Vám půjčka vyplatí. Vyhledávejte tedy pouze stabilní společnosti, které jiţ mají spokojenou klientelu. Předejdete tak komplikacím. Kontakt Bluestudio.cz Vltavská , Brno Telefon: Internet: Kontaktní manaţer: Jan Řičánek

16 FOTO PRO DNEŠNÍ DEN Gregor Wolný (česky Řehoř Tomáš Volný prosince 1793 Příbor - 3. května 1871 Rajhrad) byl benediktinský mnich, historik, spisovatel a středoškolský učitel. Jako historik v roce 1830 vydal učebnici dějin a poté se staly předmětem jeho zájmu dějiny Moravy. Udělal obrovský kus práce a mnohá popisovaná místa navštívil. Šestnáct svazků jeho dílka Markrabství moravské nám bylo nejednou zdrojem značných informací. A ještě bude. Připomeňme si prosím, ţe letos v květnu uplynulo 140 let od jeho smrti. Zaslouţí si to. PETROUŠKOVY PŘÍHODY (746) Od jisté doby nekupuji a tedy i nečtu téměř ţádné noviny. Jen občas, a to ještě v určitých dnech, koupím nějaký titul, jehoţ příloha či rubrika se mi zdají být zajímavými. Šetřím si tak zdraví a oněch potřebných několik procent senzací získávám tím, ţe si jednou za čtrnáct dní u holiče prolistuji Blesk, Aha a několik

17 pornočasopisů. Taktéţ činím s televizí, která se stále více a více blíţí onomu normalizačnímu přirovnání o umírání na červenku nebo na Zelenku. Většinou se na ni nedívám. Ovšem člověk není nikdy dostatečně obrněn. V minulém týdnu jsem při návštěvě příbuzných v několika minutách čekání na slavnostní oběd, vzal zcela náhodně do ruky časopis Televize. On má totiţ mimo programové části i úvodní část, rádoby novinářskou, textovou. A tam jsem si na straně 16 v článku Chytrost podle tabulek (řeč byla o inteligenci), dočetl i takovéto úţasné moudro: Podprůměrně inteligentní jedinec nikdy nedosáhne vysokoškolského vzdělání (leda že by studoval v Plzni právo) a bude se muset pravděpodobně spokojit s pozicí řadového zaměstnance, což ale neznamená, že by nemohl žít šťastně a být ve své práci dobrý. Četl jsem tu větu několikrát za sebou a nevěřil jsem svým očím. Autor zřejmě ţije na Sahaře. Tato země je plná různých škol, v nichţ si za peníze můţete zakoupit jakýkoli titul. V nichţ můţete předloţit kompletně opsanou diplomovou práci. A tak dále. A je také plná vysokoškolsky vzdělaných podprůměrně inteligentních jedinců. (Tímto se současně omlouvám mnoha vzdělaným a inteligentním spoluobčanům, kteří nejsou, a ani nemohou být předmětem této úvahy). Proč? Inu uvaţte sami. Jiţ dvacet let vyrábí naši zákonodárci z velké části zmetky, zejména pokud se nových zákonů týče. Ty pak musejí být neustále novelizovány tak, aţ se v nich nikdo nevyzná. Coţ je příleţitost pro právníky, ale nejen pro ně. Léta je například významným byznysem organizování přednášek předkladatelů zákonů, zejména účetních a správních. Posledním známým zmetkem je zákon o zimních pneumatikách. Tato činnost nemůţe být ničím jiným, neţ výsledkem činnosti lidí, kteří by podle výše citované věty z časopisu Televize, nikdy nemohli získat vysokoškolské vzdělání. Přečtěte si ji ještě jednou. A vidíte, oni ono vzdělání, alespoň formálně, většinou mají. A ţijí šťastně, i kdyţ ve své práci jsou spíše strašní. A tak jako v kaţdém příběhu musí přijít poučení. V tomto případě je zcela jednoduché. Zásadně nečíst cizí noviny, byť volně nabízející se k nahlédnutí. Dnes si připomínáme všechny, kteří nás na tomto světě opustili. Zítra má svátek HUBERT. Nezapomeňte mu blahopřát.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

SOUČASNÝ STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ

SOUČASNÝ STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ SOUČASNÝ STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 rozpo čet 2010 návrh 2011 Příjmy SR celkem 586 626 705 700 769 866 923 1026 1064 975 1022

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 CO JE TO DOBROVOLNICTVÍ Moto: Dobrovolníkem se většinou stávají ti, kteří nejsou spokojeni se současným

Více

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Jméno: Příjmení: Kontaktní adresa: E-mail: PSČ: Kontaktní telefon:

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi

Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi Mgr. Ivo Dokoupil terénní pracovník společnosti Člověk v tísni o.p.s. Asistenční pomoc krajanům v Rumunsku Rozvoj cestovního ruchu

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor Ekonomika III. ročník 010_Neziskový sektor Společnost potřebuje ziskový i neziskový sektor. Neziskový sektor může ve společnosti fungovat pokud: společnost je schopna část svých prostředků pro něj vyčlenit

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

HLAVNÍ DOTAZNÍK EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM KARTA 1

HLAVNÍ DOTAZNÍK EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM KARTA 1 KARTA 1 Vůbec ţádný čas Méně neţ ½ hodiny ½ hodiny aţ 1 hodinu Více neţ 1 hodinu, ale ne více neţ 1,5 hodiny Více neţ 1,5 hodiny, ale ne více neţ 2 hodiny Více neţ 2 hodiny, ale ne více neţ 2,5 hodiny

Více

Zájem o náhradní rodičovství na Mladoboleslavsku je malý - Boleslavs...

Zájem o náhradní rodičovství na Mladoboleslavsku je malý - Boleslavs... Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Napište nám Vybrat deník Nastavit jako domácí stránku Hledání v rámci portálu Deníky.cz Hledej Výzva čtenářům: PTEJTE SE KAPITÁNA FOTBALISTŮ JANA RAJNOCHA skrýt

Více

Analýza potřeb venkova dotazník výzkumu (číselník) Q.1 Co myslíte, jaký vztah má podle Vás většina Vašich občanů k území Vaší obce? Rozhodně pozitivní 26,7 spíše pozitivní 64,0 ani pozitivní ani negativní

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Financování VÚSC Vybrané otázky Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Role krajských rozpočtů Nastavení optimální míry finanční autonomie pro naplňování úkolů v rámci samostatné

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Protesty ve společnosti Praha 19. října 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA ČTENÁŘI, LIDOVÝCH NOVIN A METRA i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu mezi čtenáři a identifikuje

Více

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Dnes se prakticky podíváme na to, co všechno musí letos vaše stránky umět, aby fungovaly a vydělávaly. STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Toto je první věc, která je velmi

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

Co se týče slučování organizací, toto není náplní kontrolního výboru a neměl by se k tomu vůbec vyjadřovat

Co se týče slučování organizací, toto není náplní kontrolního výboru a neměl by se k tomu vůbec vyjadřovat Vyjádření: opomenu-li skutečnost, ţe členové kontrolní skupiny nenavrhují opatření, ale pouze zjišťují nedostatky, musím konstatovat, ţe jejich závěry nejsou pravdivé. Skupina po celou dobu kontroly seděla

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání"

Metadata průzkumu Krize a nejistota zaměstnání Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 03. 02. 2010-17. 02. 2010 Délka průzkumu: 336 hod Počet respondentů: 154 Vypovídací hodnota:

Více

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE SAPERE vědět, jak ţít Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe SAPERE vědět, jak ţít (1) Soutěţ SAPERE vědět, jak ţít (dále jen

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

Nadace VIA, T Mobile a Tomáš Feřtek (EDUin) Jiří Závozda (Lidové noviny) uvádějí

Nadace VIA, T Mobile a Tomáš Feřtek (EDUin) Jiří Závozda (Lidové noviny) uvádějí Nadace VIA, T Mobile a Tomáš Feřtek (EDUin) Jiří Závozda (Lidové noviny) uvádějí Jak nabídnout své téma médiím V této dílně se dozvíte, jak efektivně P komunikovat s novináři, a naučíte se dívat na vlastní

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes

Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes 11 1 Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes 2 Sídlo a údaje o skupině: U Spořitelny 69/18 Praha 12 Modřany 143 00 Tel.: 777 785 423 IČO: 708 64 101 Číslo účtu: 634 753

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ročník Prosinec Březen Duben NAŠE ŠKOLA život v naší škole, práva a povinnosti žáků,význam činnosti žákovské samosprávy,školního parlamentu,společná pravidla a normy,vklad vzdělání

Více

Nezávislost centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Nezávislost centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Nezávislost centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Politická krátkozrakost V praxi lze často pozorovat jednání politiků, které popisuje tzv. teorie politického cyklu Vládnoucí

Více

Tvorba počítačové hry. GameJN

Tvorba počítačové hry. GameJN Závěrečná práce studentského projektu Tvorba počítačové hry GameJN Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2014 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod..... 3 3. Jednotlivé programy..

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

Monitoring médií za 4/2015

Monitoring médií za 4/2015 Monitoring médií za 4/2015 Pro váženého klienta AVPO Přehled výstupů za 4/2015 (část 1) Datum Médium Titulek Kategorie Výstup Rozsah Obor Medi atyp 7.4.2015 Nevladky.cz Pozvání na setkání značka spolehlivosti

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet Modul č. 4 Ing. Miroslav Škvára O rozpočtu: Jak na to Rozpočet Rozpočetje obecně seznam veškerých plánovaných příjmů a výdajů. Existuje: Státní rozpočet Obecní rozpočet (domácí účetnictví) Rozpočet stavby

Více

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu V Brně dne 10. února 2011 Sp. zn.: 3303/2010/VOP/JPL Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M A Obsah podnětu Dne 3. června 2010 jsem obdrţela prostřednictvím pana Michaela Kocába, zmocněnce

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

KONFERENCE PRO OBCE 2011

KONFERENCE PRO OBCE 2011 POŘADATEL KONFERENCE PRO OBCE 2011 Nabídka propagace spolupráce s partnery Národní centrum regionů, s. r. o. je moderní společnost, která povaţuje spolupráci s představiteli měst, obcí a krajů za nejdůleţitější

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

7. Slovní úlohy na lineární rovnice

7. Slovní úlohy na lineární rovnice @070 7. Slovní úlohy na lineární rovnice Slovní úlohy jsou často postrachem studentů. Jenţe Všechno to, co se učí mimo slovní úlohy, jsou postupy, jak se dopracovat k řešení nějaké sestavené (ne)rovnice.

Více

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011 Marta Vencovská, Petr Holý MA21 = LA21 Místní Agenda 21 = Lokale Agenda 21 Místní Agenda 21 - Gemeinde 21 Kraj Vysočina Dolní Rakousko MA-G 21 Spolupráce mezi místní

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.]

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] KDO JSME? Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická

Více

Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace

Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace Prvotní nastavení programu je důležité pro jeho správné užívání. V programu WinDUO je možné účtovat jak klasický účetní rok tak i hospodářský rok. V případě,

Více

VÍŠ, CO JE TO BANKA?

VÍŠ, CO JE TO BANKA? VÍŠ, CO JE TO BANKA? Plán vyučovací hodiny (č. 5) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Víš, co je to banka? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY:

Více

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu FINANČNÍ GRAMOTNOST Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 8. - 22.10. 2011 Délka průzkumu: 336 hod. Počet respondentů: 82/ validních 61 Vypovídací hodnota: nízká Počet otázek: 20

Více

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU na Střední školu automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov,

Více

Následky dluhů, prevence zadluţování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Následky dluhů, prevence zadluţování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s. Následky dluhů, prevence zadluţování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s. Praha, Fakulta Vysoká škola ekonomická podnikohospodářská, Katedra podnikové ekonomiky Nová teorie ekonomiky

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČESKÉ REPUBLICE učební text

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČESKÉ REPUBLICE učební text ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČESKÉ REPUBLICE učební text 1 Důvody migrace a vymezení státní správy v oblasti migrace Hlavním důvodem migrace je snaha o získání lepších ţivotních podmínek. Další příčiny zahraničních

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Ústavní právo - moc soudní, ČNB, NKÚ III/2 VY_32_INOVACE_186 3 Název školy Registrační číslo

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

Prezentace, start: Rakovník, sokolovna Pro ubytované je sokolovna otevřena v pátek 3. VII. 2015 od 17:00 hodin.

Prezentace, start: Rakovník, sokolovna Pro ubytované je sokolovna otevřena v pátek 3. VII. 2015 od 17:00 hodin. 4.. AŽ 6.. ČERVENCE 2015 32. ROČNÍK POCHOD JE POŘÁDÁN ZA FINČNÍ SPOLUÚČASTI MĚSTA RAKOVNÍKA A KRAJSKÉHO ÚŘADU STŘEDOČESKÉHO KRAJE POCHOD JE POŘÁDÁN V RÁMCI OSLAV 600 LET OD UPÁLENÍ MISTRA JA POCHOD LZE

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 43/2012

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 43/2012 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Draţby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, ulice Sokolská čp. 584 /11, PSČ 772 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141,

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 oravi 8 ročník a M Mezinárodní soutěž historických autoomobilů years R allye Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 Vážení přátelé historických automobilů, pořadatelé z Veteran Car Clubu Ostrava

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 Vedení úřadu V Písku dne: 03.03.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jednací řád komisí rady města Písku NÁVRH USNESENÍ Rada města Jednací řád pro činnost komisí

Více

PRVNÍ LIDUMIL V ZEMI ČESKÉ

PRVNÍ LIDUMIL V ZEMI ČESKÉ PRVNÍ LIDUMIL V ZEMI ČESKÉ (Skutečnost a vizualizace) Na počátku úplně všechno byla snaha konat dobro. Lidumilství, chcete li. Nu a tak vznikl projekt o vysazení STROMU LIDUMIL. Každý veřejně známý strom

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března 2011-3. dubna 2011

Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března 2011-3. dubna 2011 Objevte 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry 30. března 2011-3. dubna 2011 Sportareál Česká Lípa v České Republice. Jste srdečně zváni k účasti na první Mezinárodní dětské hokejové hry na světě, které sdruţují

Více

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Je možné v rámci projektu pořádat kurz / školení? Ne, nelze financovat vlastní realizaci kurzu, finanční prostředky (a tudíţ celý projekt) musí

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více