KAŢDÉMU JE DÁNA ŘEČ, JEN NĚKTERÝM MOUDROST DUCHA (Cato) ČÍSLO 34* ROČNÍK IV* * (ČAS 1 ročník XV* Kurýr ročník VI)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KAŢDÉMU JE DÁNA ŘEČ, JEN NĚKTERÝM MOUDROST DUCHA (Cato) ČÍSLO 34* ROČNÍK IV* 2. 11. 2011* (ČAS 1 ročník XV* Kurýr ročník VI)"

Transkript

1 KAŢDÉMU JE DÁNA ŘEČ, JEN NĚKTERÝM MOUDROST DUCHA (Cato) ČÍSLO 34* ROČNÍK IV* * (ČAS 1 ročník XV* Kurýr ročník VI) Ve druhém století našeho letopočtu žil v Alexandrii slavný astronom a zeměpisec Klaudios Ptolemaios. Podle vyprávění obchodníků a vojáků kreslil mapy vzdálených zemí. Velké pohoří na severu země, v níž podle něj žil velký národ Boiochaimů, označil jako Askiburgion. Přiložíte-li Ptolemaiovu mapu na mapu dnešní, pod Askiburgionem naleznete Nízký a Hrubý Jeseník, část Slezska i střední Moravy. I mezi tvůrci tohoto listu naleznete nejednoho učeného Boiochaima. Na sklonku 19. století si příznivci strany realistické, sdruženi kolem T. G. Masaryka uvědomili, že potřebné změny společenské vyžadují více informačních zdrojů. A tak vznikl v roce 1866 list ČAS, od počátku redigovaný Janem Herbenem. V roce 1990 si vydavatelé tohoto listu vypůjčili název i původní grafickou podobu hlavičky a vydávali až do roku 2005 list ČAS v tištěné podobě. A pochopitelně v duchu názorů původní České strany lidové (realistické). Ten pak na několik let, od do nahradil internetový deník Bruntálský Kurýr. Tento internetový, dle potřeby i tištěný list ČAS je tedy pokračováním obou zmíněných periodik a měl by v této podobě vydržet co nejdéle. Což bude i dílem vás, čtenářů. Vydává: občanské sdruţení Vlastenecký poutník, Čeladná 711, Čeladná, v nakladatelství Moravská expedice. Redakce: tiscali.cz ; Odpovědný redaktor:petr Andrle. Kaţdé vydání najdete také na ; Objednávky: s předmětem ČAS* Registrace MK ČR ze dne evidenční číslo MK ČR E NEŢ NASTOUPÍ ČEŠTÍ FAŠISTÉ S názvy jako fašismus, nacionalismus, nacismus a jinak podobnými, má historie naší země jisté zkušenosti. Občané také, protoţe mnozí pamatují ještě hrůzy druhé světové války. Málo je jiţ těch, kteří na vlastní kůţi zaţili náš český fašismus. Kdyţ jsme za druhé republiky vyháněli Ţidy, nepřijímali německé politické utečence ze Sudet (například komunisty a sociální demokraty), posílali je zpět do rukou Hitlerovi a současně jsme s překvapením zjišťovali, kolik lidí se nadchlo pro myšlenky Adolfa Hitlera. Několik let předtím jsme se domnívali, ţe se takové události nemohou stát. Jasnozřivě to popsal Karel Čapek ve své Válce s mloky, kdyţ najednou pan Povondra narazil na mloka ve Vltavě. Bylo jiţ pozdě. Konec konců byli to čeští fašisté, jimţ vděčí Karel Čapek za svůj předčasný odchod ze ţivota. Ano, historie se neopakuje úplně stejně a přímo; s nacistickými hesly by u nás nikdo neuspěl. Ale je zde nebezpečí, ţe v rámci státem tak trochu podporovaném taţení proti myšlence evropského souţití, získá ze dne na den nové kouzlo ono heslo NIC NEŢ NÁROD. Je zde nebezpečí, ţe v rámci výchovy k vlastenectví, po které volá současný

2 ministr školství (dle Václava Klause nejlepší ministr školství od roku 1989), se budou ţáci a studenti ještě horlivěji učit historické bludy, kterými jsou zapleveleny školní učebnice. Je zde nebezpečí, ţe se k taţení proti Evropské unii přidá i část jinak proevropské sociální demokracie, která se bojí signálů z EU, poţadujících naprostou transparentnost ve veřejných zakázkách a v podobných případech. O kmotrech z jiných stran ani nemluvě. Je docela moţné, ţe se k tomu všemu přidají ti, kteří nenávidí druhé, protoţe jsou jiní. V rámci boje proti Cikánům, kteří nás okrádají a zneužívají, mohou novodobí náckové získat další hlasy. Přidáme- li do toho špetku hrozeb o tom, jak nás chtějí vzít na hůl církve (v důsledku čehoţ musíme mít alespoň referendum bez ohledu na to, ţe o krádeţích se nedá a nesmí hlasovat) máte tu novou stranu jako vyšitou ve stacionáři nacionalistických denních potřeb. A ta můţe politickou scénu velice zneváţit a nás celkově přiblíţit ještě více k samoděrţaví. Zamezit této lákavé demagogii se směsí primitivismu útočícího na nejniţší lidské pudy (a na nízké právní a historické vědomí občanů) lze pouze rozhodnými postoji společnosti, která se u nás sice teprve trošilinku začíná chovat jako občanská, ale zaplať pámbu za to. Projev Václava Havla, který pronesl před 12 lety na území USA, směřoval k nám domů. Zkuste si přečíst po dvanácti letech slova o tom, co by se mělo dělat a porovnejte je se skutečností! A budete na stopě těm, kteří skutečně škodí této zemi!! Přiloţené doprovodné letáky z doby první či druhé republiky a protektorátu patří k pochopitelně pouze k úvodním slovům tohoto textu. Projev prezidenta republiky Václava Havla na sympóziu "Myšlenky Václava Havla a koncept občanské společnosti" Macalester College, Minneapolis/St.Paul, USA, 26. dubna 1999 Dámy a pánové, jestli totalitní systém komunistického typu tu a tam mohl koexistovat se soukromým vlastnictvím, ba někdy dokonce i se soukromým podnikáním, pak s rozvinutou občanskou společností zásadně koexistovat nemohl. Skutečná občanská společnost je totiţ nejvlastnějším základem demokracie a s tou se totalitní vláda ze samé podstaty věci vylučuje. Nebyla tedy náhoda, ţe jedním z nejtěţších a moţná nejosudovějších útoků, kterým byl nástup komunismu provázen, byl útok proti občanské společnosti. Svobodu slova, kterou komunismus kdysi přes noc potlačil, bylo moţné po jednačtyřiceti letech obnovit rovněţ přes noc. Velmi rychle bylo také moţno zrušit ústavně zakotvenou vedoucí úlohu komunistické strany, zaloţit jiné strany a uspořádat svobodné volby. V našem případě se dokonce podařilo převést poměrně rychle větší část zestátněného hospodářství opět do rukou konkrétních vlastníků. S občanskou společností je to však podstatně komplikovanější a obnovit ji je úkol na léta. Důvod je zřejmý: občanská společnost je velmi sloţitě strukturovaný a zároveň velmi křehoučký, ba občas aţ trochu tajemný organismus, který vznikal přirozeným vývojem po dlouhá desítiletí, ne-li staletí, a který je výrazem určitých trvale se vyvíjejících stavů ducha a mravů, určitého stupně společenského poznání a sebepoznání, určitého typu občanského vědomí a sebevědomí. Uţ proto ji nelze po tolika letech praktické neexistence obnovit shora, nějakým zákonem, nařízením či rozhodnutím politického centra. Lze jen trpělivě vytvářet příznivé prostředí pro její rozvoj a trpělivě posilovat právě ty rysy společenského ducha, které k takovému rozvoji vedou. Dovolíte-li, vyuţiji dnešní příleţitosti k tomu, abych tu aspoň stručně zrekapituloval, v čem vidím - samozřejmě na pozadí naší postkomunistické zkušenosti - hlavní prvky občanské společnosti i její význam. Především: co to vlastně je občanská společnost? Nejobecněji by se snad dalo říct, ţe to je společnost, v níţ se občané účastní veřejného ţivota, správy veřejných statků a veřejného rozhodování mnoha paralelními a vzájemně se doplňujícími způsoby, přičemţ míra, druh a institucionální podoba této jejich účasti závisí

3 především na nich samotných, na jejich iniciativě a fantazii, byť uplatňovaných samozřejmě v určitém zákonném rámci. Je to tedy společnost, která nejen otevírá velký prostor individuální i skupinové kreativitě a v níţ se tato kreativita významně podílí na celku veřejného dění, ale která je na této kreativitě přímo zaloţena. Působnost státu a jeho struktur je v ní tedy omezována jen na to, co nemůţe vykonávat nikdo jiný, tedy například na tvorbu zákonů, obranu a bezpečnost státu, výkon spravedlnosti a podobně. Trochu zjednodušeně by se dalo říct, ţe občanská společnost má tři hlavní pilíře. Prvním z nich je ţivot spolkový v nejširším slova smyslu. Tedy svobodné sdruţování lidí do různých typů organizací od spolků, občanských iniciativ a občanských sdruţení přes nadace a obecně prospěšné společnosti aţ po církve či politické strany. Lidé se v těchto organizacích sdruţují proto, aby v nich společně uskutečňovali to, co se lépe uskutečňuje společně neţ jednotlivě. Určující přitom je, ţe toto sdruţování - vedoucí k autentické sebestrukturaci společnosti - vyrůstá z jiných zájmů neţ čistě podnikatelských či výdělečných a ţe stát jako zástupce celé společnosti toto sdruţování a jeho práci podporuje a zvýhodňuje. Činí tak přinejmenším ze dvou důvodů: jednak proto, ţe stabilita, harmonie a úspěšnost společnosti jako celku do značné míry záleţí i na tom, zda nejrůznější legitimní a přitom nevýdělečné zájmy občanů a jejich skupin mají dostatek moţností se uplatnit, jednak proto, ţe většina těchto neziskových aktivit neslouţí jen těm, kdo se jich účastní, ale přináší obecný prospěch, tedy výsledky, z nichţ se tak či onak mohou těšit všichni. Druhým pilířem občanské společnosti je silná samosprávná větev veřejné správy. To znamená, ţe občané mimo svých zástupců do centrálních zastupitelských sborů volí i své zástupce do zastupitelských sborů obcí a regionů a ţe tyto niţší zastupitelské sbory mají významné pravomoci i vlastní finanční zdroje. Čili: vše, co není nutno rozhodovat na centrální úrovni či v rámci hierarchicky uspořádané státní správy, rozhodují volení zástupci občanů na niţších úrovních. Jednou ze základních dimenzí občanské společnosti a zároveň jednou z forem či podmínek jejího rozvoje je tedy decentralizovaný stát. Určité solidární společenské funkce má ze zákona stát, ba dalo by se říct, ţe tyto funkce jsou jedním z důvodů jeho existence. Jde o takové funkce, jako je například sociální péče, péče o zdraví, péče o vzdělání, péče o ţivotní prostředí. Zaručuje-li stát plnění těchto solidárních funkcí, neznamená to ovšem, ţe je musí všechny sám a přímo vykonávat. Stát nebývá ani dobrým lékařem, ani dobrým učitelem. Třetím pilířem občanské společnosti by tedy měl být

4 důmyslný systém delegování některých úkolů, za jejichţ plnění odpovídá stát, na jiné subjekty a ovšem i důmyslný způsob kontroly či podpory těchto subjektů. Školy, nemocnice, divadla a další podobné instituce - pokud samozřejmě nejsou obchodními společnostmi - by tedy neměly být součástí státu jako třeba armáda či policie, ale měly by mít postavení neziskových organizací, k nimţ má stát pouze určitá práva a ovšem i určité povinnosti. Tyto tři pilíře občanské společnosti - to jest ţivot spolkový, decentralizace státu a delegace výkonu některých jeho funkcí na relativně samostatné subjekty - představují i tři základní směry, jimiţ by se měla obnova občanské společnosti u nás ubírat. Váţení přátelé, vše, co tu říkám, vám moţná připadá banálně samozřejmé a moţná se divíte, proč tu o tom vůbec mluvím. Ano, vím, ţe v Americe, zemi, která má snad nejrozvinutější občanskou společnost na světě, můţe překvapovat, ţe někdo cítí potřebu takto jasné věci znovu artikulovat. Mluvím-li o nich přesto a právě zde, pak to má jediný důvod: jsem přesvědčen, ţe Amerika můţe hrát dobře svou jedinečnou úlohu ve světě jen tehdy, bude-li dobře rozumět starostem ostatních. A pro Českou republiku, jako ostatně pro všechny postkomunistické země, je obnova občanské společnosti věcí velmi důleţitou a velmi nesamozřejmou. A ovšem velmi náročnou. Nejen z důvodů obecných, o nichţ jsem se zmínil, ale například i proto, ţe část nových politických elit chová k obnově občanské společnosti odpor anebo se k ní staví poměrně apaticky. Jakmile totiţ tyto elity dostaly do rukou stát, rychle se adaptovaly na obecnou nechuť státu zbavovat se čehokoliv, co uţ jednou dostal do své moci. A tak i mnozí soudobí demokratičtí nebo přímo antikomunističtí politici paradoxně brání přesně ty přebujelé kompetence státu, které jsou reliktem éry komunismu. Proto se dodnes v naší zemi mnoho škol, nemocnic, kulturních institucí a podobných zařízení řídí pradávnými a mnohdy zcela nesmyslnými a nehospodárnými pravidly své centralizované správy, ačkoli uţ dávno mohly být moderními neziskovými organizacemi, které stát jen zpovzdáli hlídá či transparentním způsobem podporuje. Proto se u nás uţ devět let mluví o decentralizaci státu, aniţ je kterékoli ministerstvo ochotno bez boje kteroukoli svou dnešní pravomoc přenechat regionu či obci. Proto u nás existují - aspoň z hlediska potřeb transformující se ekonomiky - nepřiměřeně

5 vysoké daně: stát musí platit tisíce věcí, které by v podmínkách rozvinuté občanské společnosti vůbec platit nemusel, neboť by je občané zaplatili přímo. Tento velký státní konzervativismus nemá nic společného s ideologií. A pokud se někteří politici snaţí svůj odpor k omezování pravomocí státu přece jen nějak ideologicky omluvit, pak nejčastěji říkají jedno: ve volbách si nás lidé vybrali, a my tu jsme tudíţ od toho, abychom z jejich vůle vládli. Vše ostatní a vše mimo to je útokem na zastupitelskou demokracii, na standardní politické strany a vůbec na standardní politický systém. Ke společenskému přerozdělování prostředků je určen stát a tuto jeho odpovědnost nelze rozmělňovat. Pokus vytvářet či podporovat jakékoli jiné a z centra politicky nekontrolované paralelní struktury znamená zpochybňovat parlamentní demokracii. Víra v občanskou společnost je v Čechách stále ještě mnohými vydávána za levičáctví, anarchismus, syndikalismus; ba jednou byla dokonce nazvána protofašismem. Je to samozřejmě nesmysl: občanská společnost v tom smyslu, jak tu o ní mluvím, je naopak jediným vskutku pevným fundamentem demokratického politického systému, protoţe politické strany a základní instituce demokratického státu fungují dobře jen tehdy, čerpají-li trvale svou ţivotní sílu z rozvinutého a pluralitního občanského prostředí, které je obklopuje, inspirují-li se jím a jsou-li zároveň vystaveny jeho kvalifikované kritice. Nejde přece o to vyřazovat parlament, vládu či strany z veřejného ţivota či je obcházet, ale dosáhnout naopak toho, aby pracovaly co nejlépe jakoţto subjekty, které demokratický systém završují. Bez ţivotadárného zázemí pestře strukturované občanské společnosti politické strany i vrcholné politické instituce státu chřadnou, ztrácejí elán, novou krev i nápady, aby se posléze proměňovaly v nezajímavé a do sebe uzavřené hloučky politických profesionálů, kteří si téměř vystačí sami. Za argumentem, ţe důraz na rozvoj občanské společnosti je útokem na standardní politický systém, se nakonec tedy neskrývá nic jiného, neţ opět ona nechuť dělit se s kýmkoli o moc.

6 Jako kdyby strany říkaly: od vládnutí jsme tu my, vyberte si mezi námi, ale nepřejeme si, abyste dělali cokoli nad to. Proč stojí za to - navzdory všem nepříznivým okolnostem - usilovat o obnovu občanské společnosti? V čem jsou její výhody či v čem je vlastně její smysl? Zmíním se aspoň o několika základních věcech. Za prvé: občanská společnost vytváří skutečnou pluralitu a pluralita, respektive soutěţ, k níţ kaţdá pluralita vede, vytváří kvalitu. V této věci je určitá podobnost mezi hospodářstvím a veřejným ţivotem obecně. Čím více na sobě nezávislých, zdola a svobodně vyrostlých iniciativ v té či oné oblasti veřejného ţivota existuje, tím větší je naděje, ţe se z jejich volného soutěţení vynoří ta nejlepší a nejoriginálnější; spoléhat na to, ţe státní či politické centrum můţe samo a předem rozhodnout, co je nejlepší a co a jak má vypadat, znamená identifikovat moc s pravdou a přiznávat jí patent na rozum. Kam takové ztotoţnění moci s "rozumem dějin" vede, víme či měli bychom vědět nejlépe my: k všeobecnému úpadku. Kdo řekl prostě A, musí říct i B. Chceme-li svobodu, pak musíme přiznat právo na existenci i tomu, co je jejím přirozeným produktem, výrazem a reálným naplněním, tedy občanské společnosti. Za druhé: s tím souvisí zcela evidentní fakt, ţe čím vrstevnatější a rozkvetlejší je občanská společnost, tím stabilnější jsou politické poměry v zemi. Je to pochopitelné: občanská společnost chrání občany před přemrštěným zakoušením změn v centru politické moci, protoţe zachytává na niţších úrovních některé důsledky těchto změn, tlumí je či přímo se s nimi vypořádává, a tím politické změny de facto usnadňuje, či aspoň způsobuje, ţe se nejeví jako osudové. Výměna vlády či vládnoucí garnitury nemusí prostě ve fungující občanské společnosti znamenat nutně vichřici, která neponechává nic na svém místě. Kde naopak není občanská společnost dostatečně rozvinuta, prosakuje kaţdý problém politického centra aţ do kaţdodenního ţivota občanů a zároveň kdejaký problém občanů prosakuje aţ do centra moci, které se pak zaměstnává věcmi, jimiţ by se vůbec zabývat nemuselo, samozřejmě na úkor věcí, jimiţ by se zabývat mělo. Občanská společnost je tudíţ nejen tou nejlepší pojistkou proti eventuálnímu politickému chaosu, ale i tou nejlepší pojistkou proti moţnému nástupu autoritativních sil, které se vţdycky hlásí o slovo tehdy, kdy má společnost pocit otřesu či nejisté budoucnosti, a které mají pochopitelně tím lepší podmínky k ovládnutí země, čím více

7 moci zůstává v centru. Komunisté dobře věděli, proč potřebovali ovládnout, zmanipulovat a podrobit si kaţdý včelařský spolek. Za třetí: myslím, ţe člověk nemusí být velkým ekonomem či počtářem, aby přišel na to, ţe občanská společnost se vyplácí. Čím víc věcí se platí ze státního rozpočtu, a čím víc daní se proto vybírá, tím větší část peněz se cestou nahoru a pak zase dolů ztratí v podobě výdajů na všechno, co tento transport zprostředkovává; při systému odpisů z daňového základu jde pochopitelně na veřejně prospěšné věci víc peněz, neţ kolik by na ně šlo z dané částky formou daně; při kratší a přímější cestě od toho, kdo platí, k účelu, na který platí, je pochopitelně i lépe vidět na způsob pouţití těchto peněz, a zmenšuje se tedy nebezpečí, ţe s nimi bude naloţeno nehospodárně. A to nemluvím o tom, jak nevyčíslitelnou ekonomickou hodnotu představuje pluralita, decentralizovaným přerozdělováním podporovaná, ani o tom, oč lépe můţe v prostoru svého zájmu konkrétní dárce obhlédnout skutečnou strukturu veřejných potřeb, neţ ten sebelepší státní úředník kdesi na ministerstvu. Za čtvrté: vůbec nejdůleţitější je na občanské společnosti ovšem něco jiného. Totiţ to, ţe umoţňuje člověku, aby se uskutečňoval vskutku a cele jako ten, kým potenciálně je, totiţ jako zoon politikon, tvor společenský. Člověk přece není jen výrobcem, tvůrcem zisku či konzumentem. Je zároveň a moţná nejhlouběji i někým, kdo chce být s druhými, kdo touţí po různých typech souţití a spolupráce, kdo se chce konkrétně účastnit ţivota lidské obce či pospolitosti, kdo chce mít vliv na to, co se děje kolem něho. Člověk je prostě bytostně disponován k tomu, aby byl nelhostejný ke svému lidskému okolí, ke společnosti; touţí být svým okolím oceněn za to, co mu dává; je subjektem svědomí, mravního řádu, lásky k bliţnímu. Občanská společnost je jedním ze způsobů, jimiţ se uskutečňuje či můţe uskutečňovat naše lidství ve své celistvosti, tedy i v tom subtilnějším, tíţ uchopitelném, ale moţná ze všeho nejdůleţitějším, čím je tvořeno. Občanská společnost, aspoň jak já jí rozumím, je prostě jednou z velkých příleţitostí pro lidskou odpovědnost za svět. Nemusím zajisté zdůrazňovat, jak v dnešním mnohonásobně ohroţeném světě je důleţité právě příleţitosti tohoto druhu pěstovat. A tím se dostávám konečně k tomu, co se týká asi nejzřetelněji ve stejné míře mých spoluobčanů i vás, kteří mi tu dopřáváte sluchu: jednou z cest, jak čelit v dnešním světě - obepínaném jedinou globální, v podstatě materialistickou a do značné míry sebeohroţující civilizací - všem stupňujícím se nebezpečím, je systematická tvorba celosvětové občanské společnosti. Stát by se totiţ dle mého mínění měl - v bytostném zájmu rychle se zvětšujícího lidstva - v příštím století velmi zřetelně proměňovat z mystického ztělesnění nacionálních ambicí a objektu kultu v pokud moţno civilní správní jednotku a měl by si zvyknout na nutnost přenášet mnohé své funkce jak směrem dolů, k organismům občanské společnosti, tak směrem nahoru, k nadnárodním a světovým - tedy vlastně občanským - společenstvím a organizacím. Nejsem samozřejmě proti vlastenectví. Svou vlast bychom měli mít rádi přinejmenším tak, jak máme rádi svou rodinu, svou obec či město, své povolání, a jak máme rádi i planetu, na níţ je nám dáno ţít a na níţ se ocitá i naše vlast. Jsem pouze proti nacionalismu, tomuto slepému povyšování příslušnosti k národu nad všechno ostatní. Nejsem samozřejmě také proti ţádnému náboţenství, ţádné kultuře, ţádné specifické civilizační tradici. Jsem pouze proti všem typům fanatismu či fundamentalismu, které nejsou opět ničím jiným, neţ jen slepým povyšováním jedné roviny lidské identity nad všechny roviny ostatní. A zdá se mi, ţe nejotevřenějším uspořádáním, takovým, které nejlépe umoţňuje všem způsobům lidské sebeidentifikace, aby se rozvíjely vedle sebe, je právě uspořádání občanské. To znamená uspořádání, které je zaloţeno na důvěře v občana a respektu k němu. Jedním z významných projevů takovéhoto občanského uspořádání je i to, co nazýváme občanskou společností. Přeji vám úspěch ve vašich rozpravách o tomto tématu. Myslím, ţe kaţdý, kdo o něm nepředpojatě přemýšlí, dělá něco pro lepší budoucnost nás všech. Děkuji vám za pozornost.

8

9 III. ročník soutěţe ERA STAROSTA ROKU 2011 jiţ finišuje PĚT FINALISTŮ VYBRÁNO, KDO ZÍSKÁ TITUL? Ve třetím ročníku této soutěţe, kterou organizačně a technicky zajišťuje Nadace VIA a ERA Poštovní spořitelna ČSOB byla opět poloţena občanům obcí do 2000 obyvatel otázka: Váţíte si svého starosty či starostky za práci pro vaši obec? Vzkvétá vaše obec díky společnému úsilí vašeho starosty/starostky a občanů? Ţije se vám ve vaší obci dobře a chcete za to svému starostovi či starostce poděkovat? Odpovědí bylo celkem 222 přihlášek. Celkem bylo do soutěţe letos posláno 68 nominací z obcí, které se hlásily i loni a 154 úplně nových, coţ je 31 % ku 69 %. Do soutěţe bylo také nominováno celkem 50 starostek a 172 starostů 23 % ţen a 77 % muţů. V minulých ročnících byl poměr podobný. A tak měla naše devítičlenná komise plné ruce práce. Nejprve kaţdý z jejích členů samostatně ohodnotil všechny přihlášky, a ve středu 12. října 2011 se v Praze sešla celá komise nad nelehkým úkolem vybrat pět finalistů soutěţe Era Starosta roku Rozhodování nebylo snadné, neboť podle mínění občanů jednotlivých obcí, právě jejich zástupce by si titul zaslouţil. Nakonec jsme se shodli na pětici nejlepších, které v minulých dvou týdnech osobně navštívil tým sloţený ze zástupců hodnotící komise. Během své návštěvy jsme se setkali s těmi nejdůleţitějšími nominovaným starostou, jeho nominujícím a dále s obyvateli obce. Příští úterý se komise sejde znovu, tentokrát nad výsledky osobních návštěv. Budeme vybírat uţ jen vítěze soutěţe. Starosta či Starostka roku obdrţí Rychtářské právo ţezlo, které kdysi slouţilo jako odznak rychtářské moci a finanční prémii ve výši Kč pro svou obec. Výsledky budou tedy známy nejdéle v druhé polovině listopadu. Mimochodem, účast ve finále je jiţ sama o sobě velkým vyznamenáním. Finalisté soutěţe Era Starosta roku 2011 jsou tedy tito starostové a jedna starostka: Pavel Kašpárek Tomáš Kocourek Karel Sklenička Vladimír Stříbrný Hana Šíblová Úsilné, kraj Jihočeský Zděchov, kraj Zlínský Lány, kraj Středočeský Heřmanice, kraj Liberecký Krásensko, kraj Jihomoravský Slavnostní vyhlášení vítěze bude 23. listopadu 2011 v prostorách Malostranské besedy v Praze. A největší poznatek? V malých obcích se naštěstí pracuje zcela jinak, neţ v těch velkých, o státních či zákonodárných orgánech ani nemluvě. Alespoň něco v tomto státě funguje. Petr Andrle

10 SMUTNĚ ZAJÍMAVÉ OSUDY JEDNOHO OPAVSKÉHO MLYNÁŘE Mgr. Petr Zahnaš Na severním opavském předměstí, v Palhanci, stojí nejstarší, nepřetrţitě existující mlýn ve Slezsku. Jako dřevěný vodní mlýn o jednom sloţení jej nechal postavit sám opavský vévoda Mikuláš II. a listinou ze daroval plat z tohoto mlýna a k němu přilehlých pozemků, své dceři Anně. Po více neţ pěti stech letech, v roce 1876, prodal tehdejší majitel, Anton Springer, syn známého opavského textilního podnikatele, mlýn i s krupníkem a přistavěnou olejnou Janu Herberovi. Ten měl se svou ţenou Marií, rozenou Kramnou, osm dětí. Dětství přeţili synové Rudolf, Friedrich, později uváděný jako Bedřich (* ), Vladimír a dcery Anna a Marie. Po smrti svého manţela Jana ( ) spravovala Marie Herberová mlýn sama. Prokuru udělila nejprve svému synu Rudolfovi a dne byla udělena prokura také druhorozenému synovi Friedrichu Herberovi. A právě on byl dalším z významných osobností meziválečného opavského Rotary clubu. Seznam členů klubu z rotariánského roku 1937/38 o něm stručně uvádí: Jméno a povolání: Herber Bedřich, komerční rada a mlynář; klasifikace: výroba mouky; adresa bytu: Palhanec u Opavy; adresa podniku: Palhanec u Opavy, tel (na fotografii vlevo Bedřich Herber v době udělení prokury) Na konci roku 1918 byl mlýn převeden do majetku obou bratrů. O dva roky později Bedřich odkoupil i Rudolfův vlastnický podíl a stal se tak výhradním majitelem nemovitosti. Později získal ke mlýnu další pozemky a v roce 1933 si na nich nechal postavit vilu, v níţ dodnes rodina bydlí. Věnoval se rovněţ modernizacím mlýnského provozu, z nichţ nejvýznamnější byla v roce 1937 instalace parní turbíny, která nahradila původní vodní energetický zdroj a vedla ke značnému zvýšení produktivity tehdy jiţ válcového mlýna. Výkonnost mlýna se tím zvýšila na semletí 25 tun ţita a 35 tun pšenice za 24 hodiny. Vedle toho byla zmodernizována také čistírna a přípravna obilí. (vpravo mlynářský znak rodiny Herberů) V roce 1929 se Bedřich Herber oţenil s Eliškou Lukešovou, narozenou v Duchcově. Sňatek se konal v kostele Nejsvětější Trojice v Praze Podskalí, kde tehdy Eliška, se svými rodiči, jiţ od dětství ţila. Byla to ţena velmi společensky zaloţená. Hrála na klavír, ráda lyţovala a hrála tenis. Hovořila plynně třemi jazyky (francouzsky, anglicky a německy), a i kdyţ vyrostla v Praze, dokázala se přizpůsobit ţivotu na předměstí Opavy. Byla velmi silnou, i kdyţ nenápadnou osobností a svého manţela dokázala vţdy podpořit a podrţet. Manţelé Herberovi byli velmi váţenými občany Opavy a okolí a byli vţdy veřejně činní a společensky aktivní. Jiţ v roce 1918 se Bedřich Herber stal starostou obce Vávrovic, k níţ tehdy Palhanec patřil a v této funkci setrval aţ do roku Záhy po vzniku opavského Rotary Clubu se, jiţ od roku 1934, stal jeho velmi aktivním členem a i paní

11 Herberová zaujímala mezi dámami rotariánů velmi významné místo. Jmenovka s jejím jménem se v pozůstalosti manţelů Herberových dochovala dodnes. V období před první světovou válkou si Bedřich Herber odbýval povinnou vojenskou sluţbu. V jejím průběhu se setkal a spřátelil s jednou z tehdejších významných osobností českého kulturního ţivota s malířem Adolfem Kašparem. Později, uţ v období první světové války, kdy Herberův mlýn pracoval také pro válečné účely a byl tudíţ hlídán vojenskou patrolou, došlo k události, kdy se slavný malíř rozhodl navštívit svého kriegskolegu a jako překvapení a dar mu přinést obraz jeho mlýna. Neţ se u Herberů ohlásil, začal tedy malovat jejich mlýn. Tím se však stal podezřelým, ne-li dokonce špionem. Byl zatčen, vyslýchán a stálo to mnoho úsilí celou věc vysvětlit. Malíř pak jiţ neměl moc chuti na započatém díle pokračovat. Přesto se však nechal přesvědčit a obraz dokončil. Jeho dílo pak zůstalo v majetku rodiny a vidíme ho na obrázku vpravo nahoře. Vlevo, vedle něj, je fotografie mlýna z téţe doby. Bedřich Herber byl také velkým milovníkem automobilů. Své první a také prokazatelně první auto v Opavě, měl jiţ na počátku 20. století, dávno před první světovou válkou. Byl to automobil značky Darag. Bedřich Herber byl rovněţ drţitelem řidičského průkazu s číslem 1 pro Opavu venkov, čehoţ si sám velmi povaţoval. Ve třicátých letech přešel na značku Mercedes a vlastnil i nákladní vůz. V průběhu druhé světové války měl Škodu Populár. Na konci války mu byl veškerý mechanizovaný majetek zabaven, ale brzy po jejím skončení získal osobní Tatru 57B, z dodávek UNRRA pak šestisedadlového Forda a nákladní auta, později přikoupil i Tatru 111. Vnoučatům často vyprávěl o svých záţitcích z dob začínajícího autoprovozu, kdy jízda na cestách, plných koňských povozů, byla velmi dobrodruţná. Mezi své první jízdy, ještě s Daragem, odváţně zařadil v době první republiky i cestu do Prahy. Tam byl autoprovoz v té době jiţ, oproti Opavě či Palhanci, velmi rozvinutý. Sám p. Herber si byl vědom několika přestupků, spáchaných při jízdě Prahou. K nim se pak šel na policejní komisařství dobrovolně přiznat. Tím však policejního komisaře do té míry překvapil a vyvedl z míry tak, ţe jej na místě omilostnil a přestupky mu prominul. I tato drobná příhoda nám ilustruje osobnost Bedřicha Herbera. I kdyţ byl, dá se říci velmi úspěšným a bohatým podnikatelem, byl vţdy člověkem čestným, slušným a připraveným pomoci tam, kde to bylo potřeba. Byl prostě rotariánem. (pokračování o Bedřichu. Herberovi i v příštím čísle) Ke zpracování bylo vedle materiálů z rodinného archivu, poskytnutých pí. Milenou Valentovou, dcerou B. Herbera, použito také podkladů zpracovaných PhDr. J. Gebauerem a J. Stiborem

12 KLUB ČESKÝCH TURISTŮ Odbor KČT Krnov V SOBOTU NA VANDR Listopad 2011 Prosinec 2011 a Max. délka tras do 18 km Max. délka tras do 18 km 5.12.Město Al-ce Třemešná-rozhledna Krásné Loučky M.Al-ce přes B Podvihov Přerovec LLLLinLinhartovyKrásné - Loučky Loučky (Krnov) Odjezd 7.47 hod. Hl. nádr. ČD Krnov Odjezd 7.46 hod. Hl.nádr.ČD Krnov vlak do Třemešné vlak do Opavy východ, zpáteční Posezení s promítáním, foto a video ze zájezdů na Malou Fatru, Rakouska, České Kanady a vandrů v Zátoru hasičské zbrojnici. Zahájení v 11hod., program viz Samostatná pozvánka Odjezd 10.21hod.Hl.nádr.ČD Krnov vlak do Zátoru ročník Za posledním puchýřem Kopřivnice Autobusový zájezd, účast přihlášení, viz samostatná pozvánka Podvihov údolím Raduňky Jakubčovice (rozhledna), Hradec n.m. Odjezd 7.46hod.Hl.nádr.ČD Krnov vlak do Opavy - východ, zpáteční vede Jana Dubová vede Jana Dubová Opava Malé Hoštice Velké Hoštice Kravaře (Komárov) Odjezd 7.46hod. Hl.nádr.ČD Krnov, Vlak do Opavy východ vede Jana Dubová Cvilínskými lesy, rozloučení s rokem 2011 posezení na Kolibě pod Cvilínem Sraz v 8.45hod. na Opavské u školy Krnov úterý Dálkoplaz okolo Chuchelné dle propozic pořadatele Odjezd 7.46 hod.hl.nádr.čd Krnov vlak do Chuchelné, zpáteční vede Jana Dubová neděle a)38.hvězdicový novoroční výstup na Praděd, Novoroční čtyřlístek Odjezd na Hvězdu dle propozic - autobusem z autobusového nádraţí Krnov b) 7. výstup na Šelenburk individuálně, Novoroční čtyřlístek Změna programu s ohledem na počasí vyhrazena! POZOR: v prosinci dojde ke změně jízdních řádů vlaků i autobusů z toho vyplývají moţné změny u odjezdů vandrů!!!

13

14 TOHLE PODNIKÁNÍ MORÁLNÍ ROZHODNĚ NENÍ Lidé se často diví, proč někteří jejich spoluobčané tak naivně naletí a uzavírají nesmyslné a rizikové půjčky. Zkuste si přečíst ovšem následující text (dole je uveden i rozšiřovatel tohoto textu). Lákadla jednoduchost, nikdo nechce vypisování papírů, nikdo nechce nic vědět, můžete si hned užít, i když jste v registru dlužníků. To je nabídka, co? Napadlo vás někdy, že by naši zákonodárci mohli takové nabídky učinit již dávno trestnými? Jestli ano, tak si to vytlučte z hlavy. Oni to neudělají z několika důvodů: 1/ Nevědí o tom a nezajímá je to 2/ Oni nikdy ţádnou takovouto půjčku nepotřebovali a nepotřebují 3/ Oni ani netuší, ţe se tak děje 4/ A jestli se tak děje, jde o svobodné podnikání 5/ A nikdo nikoho k ničemu nenutí 6/ Nemorální? Na to neumíme odpovědět Takţe fungují naprosto nemorální nabídky pod tímto heslem: Peníze dostanete ihned na ruku Pokud jste se dostali do situace, kdy potřebujete peníze co nejrychleji k dispozici, pak Vám banka nepomůţe. V bance se půjčky nevyřídí tak rychle, jak potřebujete, a proto bude potřeba, abyste se obrátili na nebankovní sektor. Chcete-li rychle jednat a mít peníze nejlépe ihned na ruku, pak Vás potěší půjčky na ruku ihned. Můţete se tak zbavit svých starostí ihned a vyřešit tíţivou finanční situaci během krátké doby. Půjčky na ruku ihned nabízí soukromí investoři, kteří se neřadí do bankovní sféry. Půjčka na ruku ihned tedy spadá mezi nebankovní půjčky, které nese oproti bankovním jisté výhody, kvůli nimţ o ně klienti ţádají. Jelikoţ se jedná o nebankovní sektor, není prozkoumáván registru dluţníků. Jestliţe tedy máte záznam v registru dluţníků z jakéhokoliv důvodu, pak se nemusíte strachovat, ţe by Vám nebyla půjčka na ruku ihned schválena. Nečeká Vás ani zdlouhavé vypisování papírů, protoţe k vyřízení půjčky Vám vystačí pouze občanský průkaz. Hlavní výhodou, jak jiţ plyne z názvu samotné půjčky, je, ţe peníze dostanete ihned na ruku. Nemusíte tak čekat, neţ se převedou na Váš bankovní účet, protoţe je dostanete v hotovosti. Můţete je tak ihned pouţít a financovat do čehokoliv. Jedná se totiţ o bezúčelný produkt, a tak získané finanční prostředky pouţijete na cokoliv. Ať uţ chcete koupit nový spotřebič do domácnosti, nebo si chcete uţít jeden víkend v lázních, půjčka na ruku ihned je Vám k dispozici. Nacházíte se v situaci, kdy potřebujete jednat rychle a mít k dispozici dostatek peněz? Vyuţijte moţnosti půjčky na ruku ihned ještě dnes, čímţ se zbavíte všech svých starostí. V nebankovním

15 sektoru najdete vţdy půjčku, která Vám vyhoví. Nemusíte se tedy bát, ţe by Vám nebyla půjčka schválena kvůli nízkému příjmu či záznamu v registru dluţníků. Půjčka na ruku ihned vyřeší vše za Vás. Pokud to nevyjde, je třeba nastavit psychologickou past na slabší ţeny: I ŢENY MOHOU ŢÁDAT O PŮJČKU Chcete si koupit něco nového na sebe? Nebo potřebujete peníze na vybavení své domácnosti? Porouchat se Vám mohla také lednička, pračka a další spotřebiče, a tak budete potřebovat investovat do nových domácích spotřebičů, ale manţel Vám nedá peníze, protoţe jeho touha je v novém automobilu. Naštěstí je finanční trh poměrně rozmanitý, a proto Vám přijdou vhod jak bankovní, tak i nebankovní půjčky. Jsou také instituce, které se specializují na potřeby ţen a nabízí tak svým klientům půjčky pro ţeny. Dalo by se říct, ţe půjčky pro ţeny poskytují jednak banky, jednat nebankovní společnosti. Mezi nebankovní společnosti můţeme zařadit instituce, které se na půjčky specializují, ale také soukromé investory, kteří půjčují klientům peníze ze svého. Bankovní půjčky pro ţeny se řadí mezi nejjistější volbu. Jelikoţ se jedná o renomované společnosti s bankovní licencí, nedočká te se zde podvodu, coţ je velkou výhodou. U banky se nemusíte bát skrytých poplatků, vysokých úroků a podobně. Avšak problém nastane, pokud máte záznam v registru dluţníků, nebo máte nízkou bonitu. Banky neposkytují půjčky ani ţenám, které nemají vlastní příjem, a jsou závislé na příjmu od manţela. V takovém případě budete muset přistoupit na nebankovní půjčky pro ţeny. Nebankovní společnosti nabízí půjčky pro ţeny, které mají jiţ záznam v registru dluţníků, nebo nemají dostatečný příjem. Ţeny pak ocení, ţe se nemusí potýkat se zdlouhavým vypisováním papírů, protoţe postačí pouze doklady totoţnosti. Půjčka pro ţeny je rychle a snadno vyřízená, ale musíte počítat u nebankovní společnosti s vyšším úrokem. Prostudujte si smlouvu o půjčce, abyste věděli, zda má cenu zřizovat si půjčku u dané společnosti. Ne vţdy se Vám půjčka vyplatí. Vyhledávejte tedy pouze stabilní společnosti, které jiţ mají spokojenou klientelu. Předejdete tak komplikacím. Kontakt Bluestudio.cz Vltavská , Brno Telefon: Internet: Kontaktní manaţer: Jan Řičánek

16 FOTO PRO DNEŠNÍ DEN Gregor Wolný (česky Řehoř Tomáš Volný prosince 1793 Příbor - 3. května 1871 Rajhrad) byl benediktinský mnich, historik, spisovatel a středoškolský učitel. Jako historik v roce 1830 vydal učebnici dějin a poté se staly předmětem jeho zájmu dějiny Moravy. Udělal obrovský kus práce a mnohá popisovaná místa navštívil. Šestnáct svazků jeho dílka Markrabství moravské nám bylo nejednou zdrojem značných informací. A ještě bude. Připomeňme si prosím, ţe letos v květnu uplynulo 140 let od jeho smrti. Zaslouţí si to. PETROUŠKOVY PŘÍHODY (746) Od jisté doby nekupuji a tedy i nečtu téměř ţádné noviny. Jen občas, a to ještě v určitých dnech, koupím nějaký titul, jehoţ příloha či rubrika se mi zdají být zajímavými. Šetřím si tak zdraví a oněch potřebných několik procent senzací získávám tím, ţe si jednou za čtrnáct dní u holiče prolistuji Blesk, Aha a několik

17 pornočasopisů. Taktéţ činím s televizí, která se stále více a více blíţí onomu normalizačnímu přirovnání o umírání na červenku nebo na Zelenku. Většinou se na ni nedívám. Ovšem člověk není nikdy dostatečně obrněn. V minulém týdnu jsem při návštěvě příbuzných v několika minutách čekání na slavnostní oběd, vzal zcela náhodně do ruky časopis Televize. On má totiţ mimo programové části i úvodní část, rádoby novinářskou, textovou. A tam jsem si na straně 16 v článku Chytrost podle tabulek (řeč byla o inteligenci), dočetl i takovéto úţasné moudro: Podprůměrně inteligentní jedinec nikdy nedosáhne vysokoškolského vzdělání (leda že by studoval v Plzni právo) a bude se muset pravděpodobně spokojit s pozicí řadového zaměstnance, což ale neznamená, že by nemohl žít šťastně a být ve své práci dobrý. Četl jsem tu větu několikrát za sebou a nevěřil jsem svým očím. Autor zřejmě ţije na Sahaře. Tato země je plná různých škol, v nichţ si za peníze můţete zakoupit jakýkoli titul. V nichţ můţete předloţit kompletně opsanou diplomovou práci. A tak dále. A je také plná vysokoškolsky vzdělaných podprůměrně inteligentních jedinců. (Tímto se současně omlouvám mnoha vzdělaným a inteligentním spoluobčanům, kteří nejsou, a ani nemohou být předmětem této úvahy). Proč? Inu uvaţte sami. Jiţ dvacet let vyrábí naši zákonodárci z velké části zmetky, zejména pokud se nových zákonů týče. Ty pak musejí být neustále novelizovány tak, aţ se v nich nikdo nevyzná. Coţ je příleţitost pro právníky, ale nejen pro ně. Léta je například významným byznysem organizování přednášek předkladatelů zákonů, zejména účetních a správních. Posledním známým zmetkem je zákon o zimních pneumatikách. Tato činnost nemůţe být ničím jiným, neţ výsledkem činnosti lidí, kteří by podle výše citované věty z časopisu Televize, nikdy nemohli získat vysokoškolské vzdělání. Přečtěte si ji ještě jednou. A vidíte, oni ono vzdělání, alespoň formálně, většinou mají. A ţijí šťastně, i kdyţ ve své práci jsou spíše strašní. A tak jako v kaţdém příběhu musí přijít poučení. V tomto případě je zcela jednoduché. Zásadně nečíst cizí noviny, byť volně nabízející se k nahlédnutí. Dnes si připomínáme všechny, kteří nás na tomto světě opustili. Zítra má svátek HUBERT. Nezapomeňte mu blahopřát.

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

SOUČASNÝ STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ

SOUČASNÝ STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ SOUČASNÝ STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 rozpo čet 2010 návrh 2011 Příjmy SR celkem 586 626 705 700 769 866 923 1026 1064 975 1022

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

LIGA NEÚPLATNÝCH liberální národní obchodní klub samospráv, podnikatelů a firem PRAVDA ČEST DŮVĚRA

LIGA NEÚPLATNÝCH liberální národní obchodní klub samospráv, podnikatelů a firem PRAVDA ČEST DŮVĚRA LIGA NEÚPLATNÝCH liberální národní obchodní klub samospráv, podnikatelů a firem PRAVDA ČEST DŮVĚRA Motivační heslo Mluv pravdu Staň se čestným Získej důvěru Výklad pojmů NEÚPLATNOST v anglicky mluvících

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

369 hod. dobrá. žádné. celý dotazník najednou

369 hod. dobrá. žádné. celý dotazník najednou Metadata průzkumu "Předvolební preference 2010" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 26. 04. 2010-11. 05. 2010 Délka průzkumu: 369 hod Počet respondentů: 148 Vypovídací hodnota:

Více

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor Ekonomika III. ročník 010_Neziskový sektor Společnost potřebuje ziskový i neziskový sektor. Neziskový sektor může ve společnosti fungovat pokud: společnost je schopna část svých prostředků pro něj vyčlenit

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 CO JE TO DOBROVOLNICTVÍ Moto: Dobrovolníkem se většinou stávají ti, kteří nejsou spokojeni se současným

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

Základy státoprávní teorie 2

Základy státoprávní teorie 2 Základy státoprávní teorie 2 Otázka číslo: 1 Soudce: je jmenován do funkce prezidentem republiky na dobu časově omezenou je jmenován na dobu časově neomezenou může jím být jmenován kterýkoliv občan, který

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

METODOLOGIE. 17.listopad. SANEP s.r.o. DENÍKY VLP. kvótní výběr. multiplechoice

METODOLOGIE. 17.listopad. SANEP s.r.o. DENÍKY VLP. kvótní výběr. multiplechoice 17.LISTOPAD 2 METODOLOGIE TÉMA PRŮZKUMU: REALIZÁTOR: ZADAVATEL: VÝBĚR RESPONDENTŮ: TYP OTÁZEK: REPREZENTATIVITA: 17.listopad SANEP s.r.o. DENÍKY VLP kvótní výběr multiplechoice ve věku 18+let Reprezentativní

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

VÍŠ, CO JE TO BANKA?

VÍŠ, CO JE TO BANKA? VÍŠ, CO JE TO BANKA? Plán vyučovací hodiny (č. 5) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Víš, co je to banka? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY:

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Stanovy občanského sdružení Gabriela o.s. I. Úvodní ustanovení 1/ Občanské sdružení s názvem Gabriela o.s. /dále jen sdružení / je občanským sdružením, určeným k morální, hmotné

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Také Vám rodiče spořili na byt a koupili jste si tak akorát mikrovlnku?

Také Vám rodiče spořili na byt a koupili jste si tak akorát mikrovlnku? Také Vám rodiče spořili na byt a koupili jste si tak akorát mikrovlnku? Asi všichni máme zkušenost s tím, že nám rodiče spořili, a když jsme se k penězům v osmnácti letech dostali, nebylo z nich skoro

Více

Školní družina a ŠVP. Charakteristika a vybavení školní družiny: Charakteristika pedagogických pracovníků: Spolupráce s rodiči a ostatními subjekty:

Školní družina a ŠVP. Charakteristika a vybavení školní družiny: Charakteristika pedagogických pracovníků: Spolupráce s rodiči a ostatními subjekty: Školní družina a ŠVP Charakteristika a vybavení školní družiny: Školní druţina je součástí školy. Je do ní zapsáno 110 dětí z 1. 4. ročníku, které jsou rozděleny podle tříd do 4. oddělení. Ţáci přihlášení

Více

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Obsah prezentace Úvod Rámcové vzdělávací programy Vzdělávací oblasti a jejich výstupy Role knihovníka

Více

srdečně vás všechny vítám na letošní konferenci Fora 2000 a pevně věřím, že čas, který tu strávíte, nebudete považovat za ztracený.

srdečně vás všechny vítám na letošní konferenci Fora 2000 a pevně věřím, že čas, který tu strávíte, nebudete považovat za ztracený. FORUM 2000 (zahájení 10.10.2010) Dámy a pánové, vážení přátelé, srdečně vás všechny vítám na letošní konferenci Fora 2000 a pevně věřím, že čas, který tu strávíte, nebudete považovat za ztracený. Vím sice

Více

SEKCE 1: SOCIODEMOGRAFIE: S01. Pohlaví respondenta 1) Muž 2) Žena

SEKCE 1: SOCIODEMOGRAFIE: S01. Pohlaví respondenta 1) Muž 2) Žena SEKCE 1: SOCIODEMOGRAFIE: S01. Pohlaví respondenta 1) Muž 2) Žena S02. Kolik je Vám let? 1) Méně než 18 let ukončete rozhovor 2) 18-29 let 3) 30-44 let 4) 45-59 let 5) 60 let a více S03. Jaké je Vaše nejvyšší

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Občanské sdružení PANT Občanské sdružení PANT Nábřežní 1272/2a, 725 25 Polanka nad Odrou IČ: 22667393, DIČ: CZ22667393 Tel.: +420 602 764 931, email: info@pant.cz Bank. spojení:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Staňme se architekty vlastního života i světa

Staňme se architekty vlastního života i světa Staňme se architekty vlastního života i světa Miluše Kubíčková Všichni lidé se rodíme do proměnlivého a velmi členitého světa, který je podivuhodně vnitřně spojitý a celistvý. V něm společně se vším stvořeným

Více

Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi

Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi Mgr. Ivo Dokoupil terénní pracovník společnosti Člověk v tísni o.p.s. Asistenční pomoc krajanům v Rumunsku Rozvoj cestovního ruchu

Více

Podnikatelská etika 2. Etika a ekonomika

Podnikatelská etika 2. Etika a ekonomika Podnikatelská etika 2. Etika a ekonomika 13.10.2016 Etická dimenze základních ekonomických problémů Člověk vnímá svět jako hodnotový systém Jeho jednání je korigováno hodnotovým kontextem Tato korekce

Více

TYP NÁZEV POLITICKÉ STRANY, POLITICKÉHO HNUTÍ A KOALICE VYLOSOVANÉ ČÍSLO

TYP NÁZEV POLITICKÉ STRANY, POLITICKÉHO HNUTÍ A KOALICE VYLOSOVANÉ ČÍSLO Výsledky losování čísel, kterými budou označeny hlasovací lístky politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do zastupitelstev krajů, které se uskuteční ve dnech 12. a 13. října 2012 I. podle

Více

DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURA BROWNFIELDA

DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURA BROWNFIELDA DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURA BROWNFIELDA MŇAÚÚÚ! Kocour Brownfield přináší nové příležitosti našim městům a obcím Nezisková organizace IURS-institut pro udržitelný rozvoj sídel o.s. - založena 2001, se zabývá

Více

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA ČTENÁŘI, LIDOVÝCH NOVIN A METRA i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu mezi čtenáři a identifikuje

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Vládní návrh ZÁKON ze dne. 2012 o zásluhách Václava Havla Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii. 2 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PRINCIP DĚLBY MOCI moc ve státě je rozdělena

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

JEDNOTNÁ ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA

JEDNOTNÁ ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA JEDNOTNÁ ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA Ze samotného zákona není snadné poznat, že jeho cílem je vybudovat kolektivní zemědělský systém. V prvním paragrafu se dočteme, že: V zájmu zajištění blahodárného rozvoje zemědělského

Více

Kdo jsem? Mimo jiné. Ale zde především. matfyzák, programátor, učitel, otec xd

Kdo jsem? Mimo jiné. Ale zde především. matfyzák, programátor, učitel, otec xd Kdo jsem? Mimo jiné matfyzák, programátor, učitel, otec xd Ale zde především anarchokapitalista tvůrce STOK SVOBODNÉHO PŘÍSTAVU spoluzakladatel Ludwig von Mises Institutu čtenář tisíců, autor stovek libertariánských

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

online půjčka ihned na učet 10000 bc actress. Po registraci zdarma Více o nabídce najdete na vydelatsi. - Peníze jsem měl na půjčka

online půjčka ihned na učet 10000 bc actress. Po registraci zdarma Více o nabídce najdete na vydelatsi. - Peníze jsem měl na půjčka půjčka ihned na učet 10000 bc actress. desetitisícovou půjčku dostanete na ruku a ihned. D ihned na účet jsem mohl jednoduše porovnat jednotlivé firmy, které půjčku ihned na účet nabízí. Vše proběhlo rychle,

Více

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Czech. Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Czech. Higher Level Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission Leaving Certificate 2011 Marking Scheme Czech Higher Level SCHÉMA HODNOCENÍ ČESKÝ JAZYK Celkem 100 bodů Část 1 [30 bodů] 1. Vysvětlete vlastními

Více

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat příběh, který určitě není ojedinělý, ale na české poměry

Více

POLITICKÉ IDEOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

POLITICKÉ IDEOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje POLITICKÉ IDEOLOGIE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje PaedDr. Zdena Kačírková Únor 2011 IDEOLOGIE Soubor idejí myšlenek, názorů a teorií

Více

Veřejná politika II. Metodický list číslo 1

Veřejná politika II. Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Veřejná politika II Metodický list číslo 1 Tematický celek Občanská společnost v demokratickém systému Tematický celek je rozdělen do těchto dílčích témat

Více

Dotazník: Etika v podnikání

Dotazník: Etika v podnikání PŘÍLOHA 1 Dotazník: Etika v podnikání Dobrý den, děkuji za Váš čas a ujišťuji Vás, ţe poskytnuté informace nebudou uţity jinak, neţ jako podklad pro studijní a výzkumné účely. Dotazníku má za cíl zmapovat

Více

Mimořádný informátor

Mimořádný informátor Mimořádný informátor srpen 2011/1 Vydala: Oblastní odbočka SONS ČR Ostrava Sadová 5, 702 00 Moravská Ostava tel.: 596 783 083; 776 305 022 ostrava-odbočka@sons.cz Obsah: Připravované akce..2 Pravidelné

Více

Co je to referenční byznys?

Co je to referenční byznys? Co je to referenční byznys? Referenční byznys je způsob získávání nových klientů/zákazníků prostřednictvím referencí neboli doporučení. Tato forma zajišťování nových kontaktů je velmi přínosná především

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

PRVNÍ LIDUMIL V ZEMI ČESKÉ

PRVNÍ LIDUMIL V ZEMI ČESKÉ PRVNÍ LIDUMIL V ZEMI ČESKÉ (Skutečnost a vizualizace) Na počátku úplně všechno byla snaha konat dobro. Lidumilství, chcete li. Nu a tak vznikl projekt o vysazení STROMU LIDUMIL. Každý veřejně známý strom

Více

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Většina novinářů má ráda plný stůl (Znáte tu o dr. Raabovi Jenkinsonovi?)

Více

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Kdo je to edukátor? Edukátor je profesionál, který provádí edukaci (někoho vyučuje, vychovává, školí, zacvičuje, trénuje, atd.) (Průcha, 2002). Profese učitele Učitelé

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto 14 ŽÁDNÁ SETKÁNÍ NEJSOU NÁHODNÁ KAŽDÝ ČLOVĚK, SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto pravdivá. Při každém setkání s jiným člověkem se mohu vždy něco naučit. Můžete

Více

PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE. Mgr. Zuzana Kročáková

PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE. Mgr. Zuzana Kročáková PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE Mgr. Zuzana Kročáková TÉMATA SEMINÁŘŦ A. MOTIVACE ve škole a při výuce. ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOST a NEÚSPĚŠNOST. B. UČENÍ a PAMĚŤ. Jak to funguje? C. VÝCHOVA ve škole. Jak na NEKÁZEŇ? Co

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra obchodního práva Bakalářská práce Obec jako podnikatel Markéta Jehličková 2010/2011 1 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma: Obec

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková Konference DEMOKRACIE JAKO HODNOTA A PROBLÉM Katedra filozofie Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, Liberec, 22. října 2010 Sociální kapitál a legitimita demokracie

Více

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI?

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? Obsah výroční zprávy 2009 Úvodní slovo 3 Historie sdružení 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové sdružení 6 Činnost 7 Hospodaření sdružení 10 Identifikační údaje 11 Poděkování

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA ČTENÁŘI, LIDOVÝCH NOVIN A METRA i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu mezi čtenáři a identifikuje

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Poslední novela zákon č. 40/2015 Sb. (účinná od 6. 3. 2015) Prováděcí předpisy k ZVZ Nařízení vlády č. 77/2008

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění. Čl. I ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Test obecné finanční gramotnosti

Test obecné finanční gramotnosti Test obecné finanční gramotnosti Finanční inteligence je něco, co se ve škole nenaučíte. A přitom je to obor stejně důležitý ne-li důležitější než algebra v matematice nebo historie literatury v češtině.

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Monitoring médií za 4/2015

Monitoring médií za 4/2015 Monitoring médií za 4/2015 Pro váženého klienta AVPO Přehled výstupů za 4/2015 (část 1) Datum Médium Titulek Kategorie Výstup Rozsah Obor Medi atyp 7.4.2015 Nevladky.cz Pozvání na setkání značka spolehlivosti

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz INTEGRACE DĚTÍ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM DO HODIN BĚŽNÉ TV Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz Integrace (začlenění ţáků) Pojem začlenění ţáků znamená zařazení různých typů

Více

EKONOMIKA BLOKU SPOLEČENSKÝCH POTŘEB EKONOMIKA VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTI

EKONOMIKA BLOKU SPOLEČENSKÝCH POTŘEB EKONOMIKA VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTI VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU SPOLEČENSKÝCH POTŘEB EKONOMIKA VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTI Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

PODMÍNKY DEBETNÍCH VIRTUÁLNÍCH KARET

PODMÍNKY DEBETNÍCH VIRTUÁLNÍCH KARET PODMÍNKY DEBETNÍCH VIRTUÁLNÍCH KARET Tyto Podmínky virtuálních karet obsahují bliţší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, na základě které je vydána debetní virtuální platební karta

Více

Příručka pro porotce podnikatelských soutěží

Příručka pro porotce podnikatelských soutěží Příručka pro porotce podnikatelských soutěží o Ceny Hospodářských novin Vodafone Firma roku 2011 Era Živnostník roku 2011 Obsah Soutěžící Podmínky a způsob přihlášení do soutěže Výběr finalistů krajského

Více

Praha krásná, chytrá, inspirující a literární! 12. května 2011

Praha krásná, chytrá, inspirující a literární! 12. května 2011 Praha krásná, chytrá, inspirující a literární! 12. května 2011 Proč jsme se sešli? fenomén Prahy bohatého (sic!), krásného, inspirujícího, živého a pestrého města fenomén kreativity v životě jedince i

Více

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A.

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A. V Brně dne 4.9.2008 Sp. zn.: 3186/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol A. Důvody šetření Z tiskového

Více

Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT

Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT Co označujeme pojmem stát? ohraničené území formu organizace lidské společnosti demokratickou vládu Název: XII 7 11:55 (2 z 28) Název: III 7 18:05 (3 z 28) ZNOVU!!! Název:

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka:

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: VEDENÍ LIDÍ a DELEGOVÁNÍ PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: forma ukládání úkolů PROČ zdůvodnění úkolu ztotožnění se pracovníka s úkolem přesvědčit se o tom,

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 O ČEM BUDU HOVOŘIT O PROMĚNĚ SPOLEČNOSTI A BUDOUCNOSTI O ČEM MÁ BÝT ŠKOLA A VÝSLEDCÍCH KAMPANĚ O TRENDECH A BUDOUCNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ KDE JSME A KAM MÍŘÍME?

Více

Nadace VIA, T Mobile a Tomáš Feřtek (EDUin) Jiří Závozda (Lidové noviny) uvádějí

Nadace VIA, T Mobile a Tomáš Feřtek (EDUin) Jiří Závozda (Lidové noviny) uvádějí Nadace VIA, T Mobile a Tomáš Feřtek (EDUin) Jiří Závozda (Lidové noviny) uvádějí Jak nabídnout své téma médiím V této dílně se dozvíte, jak efektivně P komunikovat s novináři, a naučíte se dívat na vlastní

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zpráva o šetření. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A - Obsah podnětu V Brně dne 16. října 2008 Sp. zn.: 2528/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu Magistrátu města Pardubic a Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci stavby pozemní komunikace umístěné mimo jiné na pozemku

Více

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Spojené království Velké Británie a Severního Irska Spojené království Velké Británie a Severního Irska Britský politický systém VB je konstituční parlamentní monarchie, tento systém je považován za nejstarší demokracii světa. Jedná se o příklad země, která

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více