VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Martin Volf Vytvoření aplikace v tabulkovém procesoru pro kvantifikaci podnikatelského záměru v pohostinství Diplomová práce 2013

2 Vytvoření aplikace v tabulkovém procesoru pro kvantifikaci podnikatelského záměru v pohostinství Diplomová práce Bc. Martin Volf Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: Ing. Miloš Sobek Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2013

3 Master's Dissertation Creating a spreadsheet application to quantify the business plan in the hospitality industry Bc. Martin Volf The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd Department of Hotel Management Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: Ing. Miloš Sobek Date of submission: Date of Thesis Defense: Prague 2013

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma Vytvoření aplikace v tabulkovém procesoru pro kvantifikaci podnikatelského záměru v pohostinství zpracoval samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o.... jméno a příjmení autora V... dne

5 Tímto děkuji vedoucímu mé práce Ing. Miloši Sobkovi za vstřícné vedení, konzultace, cenné rady a podměty, které mi pomohly při tvorbě diplomové práce. Dále bych chtěl poděkovat své manželce za trpělivost, pomoc a podporu po celou dobu mého studia.

6 Abstrakt Bc. VOLF, Martin Vytvoření aplikace v tabulkovém procesoru pro kvantifikaci podnikatelského záměru v pohostinství Diplomová práce Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Praha : 2013 Počet stran: 99 Tato diplomová práce na téma Vytvoření aplikace v tabulkovém procesoru pro kvantifikaci podnikatelského záměru v pohostinství popisuje tvorbu aplikace v tabulkovém procesoru Apache OpenOffice.org Calc, která je schopna, na základě zákonů a českých účetních standardů, zobrazit výsledek hospodaření a další informace vedoucí k posouzení realizovatelnosti podnikatelského záměru v oboru gastronomie, a to v prvním účetním období po případném založení společnosti. V první kapitole se práce věnuje základním informacím potřebným pro tvorbu samotné aplikace. Ve druhé kapitole je potom popsána vlastní tvorba aplikace. Třetí kapitola se zabývá použitím aplikace, podmínkami správného zobrazení a jejími možnými nevýhodami. Tato diplomová práce se nesnaží o to, aby sdělila, jaké vstupy jsou správné nebo špatné, ale pouze o to, aby na jejich základě zpřesnila výsledky, které budoucím uživatelům pomohou v rozhodování o investicích pro tento typ podnikatelské činnosti. Klíčová slova: finanční analýza, finanční ukazatele, účetnictví, účetní uzávěrka, makro, dialogy, buňka, proměnná.

7 Abstract This Master's Dissertation on the theme Creating a spreadsheet application to quantify the business plan in the hospitality industry describes the creation of a spreadsheet application Apache OpenOffice.org Calc, which is capable under the laws and Czech accounting standards show profit and other information leading to the assessment of the feasibility business plan in gastronomy and in the first reporting period after any foundation. In the first chapter of the thesis deals with the basic information necessary for making the application itself. The second chapter then describes the creation of own applications. The third chapter is concerned with the application requirements for the correct show and its potential disadvantages. This Master's Dissertation is not on it that said, what inputs are correct or wrong, but only that it refined on the basis of the results that will help future users in decisions on investment for this type of business. Keywords: financial analysis, financial ratios, accounting, financial statements, macro, dialogues, cell, variable.

8 Obsah: Úvod Základní informace potřebné pro tvorbu aplikace Apache OpenOffice Historie OpenOffice.org Makra a dialogy Označení procedur a funkcí Platnost a druhy proměnných Operátory v OpenOffice.org Basic Řízení běhu makra Funkce a operátory v OpenOffice.org Calc Účetnictví a finanční analýza Účetnictví Finanční analýza Vlastní tvorba aplikace Návrh a tvorba GUI Konstrukce GUI uvnitř sešitu tabulkového procesoru Calc List Úvod List RFB-R Hlavní menu Investiční náklady Provozní náklady Finanční ukazatele Nastavení List RFBu-R Nastavení Časové výpočty Frekvence plateb fixních nákladů Daňové a účetní odpisy majetku Zobrazení účetnictví v aplikaci Zobrazení výstupů z účetnictví Listy RFB-F, RFBu-F, RFB-B a RFBu-B Konstrukce GUI v tabulkovém procesoru Calc pomocí maker Konstrukce dialogů Konstrukce maker Modul Navigace Modul Ostatni_makra Modul Show Tvorba výpočtů Výpočty v listu RFB-R Výpočty v listu RFBu-R Konečné úpravy aplikace Použití aplikace RFB Podmínky pro správné zobrazení aplikace RFB Projekt restaurace Dopo Domani Nevýhody aplikace RFB...83 Závěr...85 Literatura:...88

9 Seznam obrázků a tabulek: Obrázek 1 Zaznamenat makro...15 Obrázek 2 Sub a function...16 Obrázek 3 Příklad funkce IF...18 Obrázek 4 Výstup funkce IF...19 Obrázek 5 Kontrola vstupních dat...22 Tabulka 1 Vybrané ukazatele finanční analýzy...25 Obrázek 6 Vlastnosti tlačítka...30 Obrázek 7 Události tlačítka...30 Obrázek 8 Tabulka s kopiemi nastavení a stálými hodnotami...37 Obrázek 9 Časové výpočty...38 Obrázek 10 Frekvence plateb fixních nákladů...41 Obrázek 11 Tabulka s koeficienty...42 Obrázek 12 Odpisové skupiny...42 Obrázek 13 Koeficienty odpisů...43 Obrázek 14 Kalkulačka majetku...43 Obrázek 15 Lineární odpisy...45 Obrázek 16 Zrychlené odpisy...46 Obrázek 17 Zřizovací výdaje...47 Obrázek 18 Kalkulačka účetních odpisů...48 Obrázek 19 Tabulka s časovými identifikátory...49 Obrázek 20 Účetní tabulky...50 Tabulka 2 Čísla a názvy příslušných účtů použitých v aplikaci...51 Obrázek 21 Zůstatky finančních prostředků...52 Obrázek 22 Hospodářský výsledek...53 Obrázek 23 Výpočet daně z příjmu...53 Obrázek 24 Disponibilní zisk...54 Obrázek 25 Správce dialogů...56 Obrázek 26 Editor dialogů...56 Obrázek 27 Úvodní dialog...57 Obrázek 28 Makra v OpenOffice.org Basic...58 Obrázek 29 Názvy maker v modulu Ostatni_makra...60 Obrázek 30 Editor maker (Makra pro nápovědu)...61 Obrázek 31 Názvy maker v modulu Show...62 Obrázek 32 Editor maker (Makra pro úvodní dialog)...63 Obrázek 33 Makro listener_zarizeni_itemstatechanged...65 Obrázek 34 Makro vlozit_adresar_openoffice_vsh...65 Obrázek 35 Makro soubor_restaurace_txt...66 Obrázek 36 Makro insert...66 Obrázek 37 Makro delete...67 Obrázek 38 Makro rename...68 Obrázek 39 Volby - OpenOffice.org Bezpečnost...80 Obrázek 40 Zabezpečení maker...80 Obrázek 41 OpenOffice.org - Bezpečnostní upozornění...81

10 Úvod Tato diplomová práce na téma Vytvoření aplikace v tabulkovém procesoru pro kvantifikaci podnikatelského záměru v pohostinství se zabývá vytvořením aplikace pro potřeby finančního modelování gastronomických provozů, které jsou ve fázi projektování. Reálné stanovení nákladů, očekávaných výnosů a optimální kapitálové struktury je velmi důležité, zvláště v prvním roce, kdy je obecně nejvyšší riziko bankrotu. Jelikož se jedná o finanční simulaci, bude přesnost výsledku vždy záležet pouze na uživateli, respektive na jeho schopnosti vložit do programu relevantní data. To je samozřejmě největším úskalím všech podnikatelských záměrů. Tato práce se však nesnaží o to, aby sdělila, jaké vstupy jsou správné nebo špatné, ale pouze o to, aby na jejich základě zpřesnila výsledek podnikatelského efektu a poukázala na specifické problémy spojené s podnikáním v gastronomii. Pod pojmem podnikatelský efekt můžeme rozumět finanční podnikové výstupy, které tvoří různé modifikace zisku, návratnost investice či snižování zadluženosti, ale i efekty nepeněžní povahy jako je spokojený zákazník a jeho opakující se návštěva, nebo pozitivní hodnocení ze strany objektivních a uznávaných kritiků. Ke specifickým problémům podnikání v pohostinství obecně patří optimální stanovení prodejní ceny produktů a služeb, které věcně souvisí se skladbou a velikostí nákladů podniku. Během posledních pěti let jsem byl několikrát osloven, abych se podílel na tvorbě různých gastronomických konceptů, od sestavení jejich optimálního prodejního portfolia přes nastavení cen, až po stanovení odpovídající struktury nákladů s přihlédnutím k očekávání, která požadoval investor. Ve všech případech, kdy jsem byl osloven, neměl investor žádné zkušenosti a velmi zkreslenou představu o fungování a provozování takovéhoto typu podniku. Charakteristickým rysem těchto lidí bylo, že měli fungující firmu, ve které sami pracovali a jako vedlejší příjem chtěli nějaké pohostinské zařízení, do kterého by vložili kapitál, který by se jim postupně vrátil nejlépe v prvních dvou letech, nemuseli se starat o provoz a chodili se tam stravovat. Zpočátku mi pro potřeby výpočtů postačilo používat tabulkový procesor OpenOffice.org Calc, ve kterém jsem vytvořil jednotlivé algoritmy, které značně urychlily práci a to především ve fázi finančního modelování. Problémem ovšem bylo, že tyto propočty 9

11 nerespektovaly v plné výši zákonné předpisy a účetní standardy, a proto vykazovaly velmi zkreslené výsledky. Proto jsem se rozhodl vytvořené algoritmy spojit s příslušnými zákony a účetními standardy, ve snaze dosáhnout přesnějších výsledků. Důvodem vzniku této diplomové práce je, aby si každý kdo uvažuje o podnikání v gastronomii a nemá žádné nebo minimální znalosti tohoto oboru, mohl udělat finanční analýzu a namodelovat situace, do kterých se může na počátku provozování této činnosti dostat. Tato práce si tedy klade za cíl vytvořit aplikaci pomocí tabulkového procesoru Apache OpenOffice.org Calc, která na základě vložených údajů budoucích uživatelů zobrazí výsledek hospodaření společnosti a další ukazatele související s finanční stránkou tohoto typu podnikatelské činnosti v prvním účetním období společnosti. Dále si tato práce klade za cíl zpřesnit výsledek výpočtu podnikatelských efektů na základě zákonů a účetních standardů České republiky, tak aby se jejich výsledky přibližovaly co nejvíce realitě a omezila se tak nereálná očekávání budoucích investorů či provozovatelů gastronomických zařízení. Pro vyhodnocení stanovených cílů a získání odpovědí byly stanoveny dvě nulové a dvě alternativní hypotézy. 1) H0 Lze pomocí tabulkové procesoru Apache OpenOffice.org Calc vytvořit aplikaci pro účely finančního modelování podniků v oboru gastronomie. 2) H0 Dosáhneme vytvořením aplikace, která bude vycházet ze zákonů a účetních standardů České republiky, zpřesnění výsledků při finančním modelování. H1 Zpřesněné výsledky odpovídají reálným situacím. H2 Omezuje vytvořená aplikace nereálná očekávání investorů, provozovatelů. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. V první kapitole jsou popsány základní informace potřebné pro tvorbu této aplikace. Jedná se především o popis samotného kancelářského balíku Apache OpenOffice.org. Věnuje se jeho vzniku, historii, funkcím a příkazům, které jsou potřebné pro tvorbu samotné aplikace. Dále jsou zde uvedeny základní charakteristiky účetnictví a finanční analýzy, ze kterých tato práce vychází. 10

12 Druhá kapitola je věnována samotné tvorbě aplikace a je rozdělena na tři hlavní podkapitoly. V první podkapitole je popsána tvorba GUI (grafického uživatelského rozhraní), která ovlivňuje výsledné zobrazení aplikace, samotnou práci v ní a pomocné výpočty. Druhá podkapitola se věnuje popsání vzorců, které slouží pro hlavní výpočty a třetí potom závěrečným úpravám aplikace. Ve třetí kapitole, která se věnuje použití samotné aplikace, jsou stanoveny podmínky pro její správné zobrazení, popis fiktivního projektu restaurace Dopo Domani a nevýhody spojené s používáním této aplikace. V závěru diplomové práce je její stručné shrnutí podle jednotlivých kapitol a popis výsledné aplikace. Dále je zde uvedeno zhodnocení stanovených cílů jednotlivých hypotéz. Poslední část závěru je potom věnována problémům spojeným s tvorbou této diplomové práce a jejím nedostatkům. V příloze této diplomové práce jsou jednotlivá zobrazení GUI v samotné aplikaci, kterou vytvořil autor. Výstupy vytvořeného fiktivního projektu a sama aplikace na samostatném CD s názvem RFB verze Nejdůležitější metody, které jsou v diplomové práci použity, jsou finanční analýza, účetní metody pro účtování na jednotlivých účtech, účetní uzávěrka a logická stavba podmínek určených pro vzorce, které vycházejí jednak z legislativních předpisů a jednak logických předpokladů chování uživatele. Za nejdůležitější zdroje, potřebné pro vytvoření této diplomové práce, lze považovat elektronickou knihu OpenOffice.org Macros Explained, projektovou dokumentaci kancelářského balíku Apache OpenOffice.org a příslušné zákony, které jsou uvedeny v seznamu literatury. 11

13 1 Základní informace potřebné pro tvorbu aplikace V této části kapitoly se blíže seznámíme s kancelářským balíkem Apache OpenOffice a jeho tabulkovým procesorem OpenOffice.org Calc, který je jeho součástí. Vysvětlíme si jeho vznik, historii, vývoj a poslání. Současně zde zavedeme pojmy makro a dialogy a vysvětlíme si, jak se tvoří a co je jejich funkcí. Dále popíšeme funkce a operátory, které budeme potřebovat v tabulkovém procesoru pro tvorbu aplikace. V kapitole 1.2 Účetnictví a finanční analýza se seznámíme krátce s pojmem účetnictví v rozsahu potřebném pro další práci, jeho stručnou charakteristikou a zákonem o účetnictví. V podkapitole Finanční analýza si shrneme její vznik, historii, funkci a ukazatele, které budou součástí této aplikace a krátce je popíšeme. 1.1 Apache OpenOffice Jak jsme již uvedli na začátku, je OpenOffice.org Calc součástí kancelářského balíku Apache OpenOffice.. Jedná se o tabulkový procesor, jehož vývoj je v současnosti zaštiťován společností Apache Software Foundation a poslední verze, která byla vydána 23. srpna 2012, nese označení Kancelářský balík obsahuje mimo již zmíněného modulu Calc také modul Write - textový procesor, Impress program pro prezentace, Draw vektorový grafický editor, Math editor vzorců a Base databázový program 2. Apache OpenOffice je otevřený počítačový software nazývaný open-source. Přičemž otevřenost je zde chápána ve smyslu dostupnosti zdrojového kódu a bezplatné licenci, což znamená, že uživatelé mohou tento kancelářský balík volně užívat a navíc mohou nejen číst ze zdrojového kódu, ale dokonce jej i upravovat, což například u konkurenčního produktu společnosti Microsoft možné není. Hlavním posláním vypracovaným komunitou OpenOffice.org je To create, as a community, the leading international office suite that will run on all major platforms and provide access to all functionality and data through open-component based APIs and an XML-based file format. 3 Tedy vytvořit společenství, které povede tvorbu mezinárodní 1 Apache OpenOffice. The Apache Software Foundation [online]. Copyright [cit ]. Dostupné z: 2 Apache OpenOffice Product Description. Apache OpenOffice [online]. Copyright [cit ]. Dostupné z: 3 About Apache OpenOffice. Apache OpenOffice [online]. Copyright [cit ]. Dostupné z: 12

14 kancelářské soupravy, která bude spustitelná na všech hlavních platformách a bude poskytovat přístup ke všem funkcím a datům prostřednictvím otevřených součástí založených na API a XML formátu souborů. Základními platformami, které v současnosti podporují tento software, jsou Windows - XP, 2003, Vista, 7, 8 (32-bit), Linux - RPM / deb-based (32-bit a 64-bit) a MacOS X (Intel) 10.4 (Tiger) do 10,8 (Mountain Lion). V přípravě jsou ale i Solaris, FreeBDS a OS/ Historie OpenOffice.org V roce 1999 americká společnost Sun Microsystems koupila německou společnost StarDivision, která v letech vyvinula patentovanou kancelářskou soupravu StarOffice. V červnu 2000 byl společností Sun Microsystens vydán StarOffice Současně s tím zveřejnila společnost Sun Microsystems zdrojový kód k tomuto produktu s oznámením, že hodlá vytvořit open-source komunitu s cílem vytvořit kancelářský balík, který by konkuroval společnosti Microsoft a jejím MS Office, a který by byl poskytován zdarma. Tento projekt a současně i software, jehož základem se stal StarOffice, byl pojmenován OpenOffice.org. V květnu 2002 vyšel OpenOffice.org 1.0 a ve stejném měsíci zaznamenal 6 milionů stažení a 2000 komentářů týdně. Do října roku 2003 bylo zaznamenáno více než 8,5 milionu stažení, registrovalo se přes členů a na vývoji se podílelo více než 100 vývojářů a přispěvatelů. V březnu roku 2005 vyšel OpenOffice.org 2.0 a v říjnu 2008 OpenOffice.org V lednu 2010 byla společnost Sun Microsystems koupena společností Oracle Corporation a převzala dohled nad projektem OpenOffice.org, který přejmenovala na Oracle Open Office a současně i vývoj komerčního StarOffice, jehož základem je OpenOffice.org.7 V září téhož roku odešla většina vývojářů z obav o další osud projektu pod novým vedením a založili nadaci The Document Foundation, která v témže měsíci vydala první verzi tohoto kancelářského balíku pod názvem LibreOffice ve verzi Beta 1 a k dnešnímu datu je k dispozici již LibreOffice Obavy ze strany původních vývojářů 4 Apache OpenOffice - Third-Party Ports and distributions. Apache OpenOffice [online]. Copyright [cit ]. Dostupné z: 5 About Apache OpenOffice. Apache OpenOffice [online]. Copyright [cit ]. Dostupné z: 6 OpenOffice.org History and Milestones Apache OpenOffice [online]. Copyright [cit ]. Dostupné z: 7 About Apache OpenOffice. Apache OpenOffice [online]. Copyright [cit ]. Dostupné z: 13

15 se potvrdily, protože po vydání Oracle Open Office 3.3 v lednu 2011 společnost Oracle zastavila i z důvodu přerušení dosavadní spolupráce s vývojáři projekt OpenOffice.org, respektive Oracle Open Office.8 V červnu 2011 přenechala společnost Oracle zdrojový kód a ochranné známky společnosti Apache Software Foundation, která jej oživila a zahrnula pod licenci Apache. V květnu 2012 potom vydala první beta verzi kancelářského balíku pod názvem Apache OpenOffice 3.4, která se vyvinula až do současné verze a je i nadále poskytován jako open-source software.9 V období od do zaznamenal Apache OpenOffice stažení 10. V České republice pak bylo zaznamenáno v období od do stažení, čímž jsme se umístili na 18 místě v počtu stažení tohoto svobodného kancelářského balíku Makra a dialogy V OpenOffice.org jsou makra a dialogy uložené v jednotlivých modulech. Moduly jsou uloženy v knihovnách, se kterými logicky souvisejí a ty jsou potom uloženy v kontejnerech. Součástí kancelářského balíku je IDE (Integrované vývojové prostředí), které se používá pro ladění maker a dialogových oken. V makrech je uložena posloupnost příkazů, která je spuštěna nějakou akcí. Nejčastěji to bývá stisknutí klávesy či tlačítka. Příkazy jsou založeny na programovacím jazyku Basic, který je založen na OpenOffice.org API (Aplikační programové rozhraní). Dialogy nebo dialogová okna jsou určena pro komunikaci s uživatelem. Může obsahovat jednak informace pro uživatele, nebo je jejich prostřednictvím získávat. Programovací jazyk v OpenOffice.org je velmi flexibilní a umožňuje automatizaci jednoduchých i složitých úkolů. I když jsou makra velmi užitečná věc, nemusí být vždy tím nejlepším řešením daného problému. Využívají se zejména v případech, kdy je potřeba zpracovat stále se opakují úkoly stejným způsobem, nebo stále se opakující akce, které trvají několik kroků.12 Makro lze vytvořit dvěma způsoby. Prvním je spustit funkci nahrávání maker přes 8 The Document Foundation [online]. September 2010 [cit ]. Dostupné z: 9 The Apache OpenOffice Project Announces Apache OpenOffice 3.4. Apache OpenOffice [online]. Copyright [cit ]. Dostupné z: 10 Download Stats. Apache OpenOffice [online]. Copyright [cit ]. Dostupné z: 11 Downloads by Country. Apache OpenOffice [online]. Copyright [cit ]. Dostupné z: 12 OpenOffice.org Macros Explained Dostupné z: 14

16 Nástroje > Makra > Zaznamenat makro. Obrázek 1 Zaznamenat makro Zdroj: Vlastní zpracování Po spuštění si bude program pamatovat jednotlivé kroky, které jsme provedli, až do chvíle kdy ukončíme nahrávání stisknutím tlačítka Zastavit nahrávání a zobrazí se dialogové okno, které nás vyzve k pojmenování a uložení našeho makra. Druhým způsobem je, že budeme naše makra psát přímo. K tomuto účelu je v OpenOffice.org integrované vývojové prostředí IDE. Volbou Nástroje > Makra > Správce maker > OpenOffice.org Basic se spustí dialogové okno, ve kterém vybereme požadovaný dokument, knihovnu a volbou Nový vytvoříme nový modul. Po potvrzení se zobrazí programovací rozhraní IDE, ve kterém můžeme jednotlivá makra vytvářet. Pro psaní vlastních maker je potřeba znát příslušný programovací jazyk OpenOffice.org Basic. Jak již bylo řečeno výše, spuštění makra je prováděno nejčastěji nějakou akcí, například stisknutím klávesy nebo tlačítka, které můžeme vytvořit uvnitř dokumentu či přímo v hlavní nabídce. Volbou Nástroje > Přizpůsobit se otevře dialogové okno, ve kterém můžeme přiřadit vlastní makra jednotlivým akcím. Může se zde také nastavit, zda tato makra budou platit pouze pro jeden dokument, nebo pro všechny. Pro vytvoření ovládacího prvku, například tlačítka, je zapotřebí v nabídce Zobrazit > Panel nástrojů vybrat položku Prvky ovládacího formuláře. Po potvrzení se nám tato nabídka objeví na panelu nástrojů. Vybereme požadovaný ovládací prvek a vytvoříme jej. Ve vlastnostech tohoto prvku 15

17 přiřadíme makro, které si přejeme tímto ovládacím prvkem spustit. Další možností jak makro spustit, je spustit jej přímo pomocí Nástroje > Makra > Spustit makro. Co se týče dialogů, ty lze vytvořit volbou Nástroje > Makra > Správce dialogů. Po potvrzení se otevře dialogové okno, ve kterém můžeme vytvořit názvy našich dialogů a jejich potvrzením se dostaneme již přímo do programovacího vývojového rozhraní. Dialogy samy o sobě nejsou nositeli žádných procedur či funkcí. Dialogy jsou jimi pouze vyvolávány, ať už z informačních důvodů pro uživatele, či jako rozhraní pro zadání vstupních údajů od uživatele a následnému zpracování dle příslušného naprogramování, jak bylo popsáno výše Označení procedur a funkcí Pokud chceme vytvořit vlastní makro, spustíme programovací rozhraní OpenOffice.org Basic a pojmenujeme jej. U pojmenování musíme respektovat určitá pravidla, a sice jméno musí začínat písmenem, dále nelze používat diakritická znaménka, v jednotlivých názvech nelze nechávat mezery a název nesmí být shodný s jiným názvem a s názvem procedur či funkcí. Nedodržení těchto pravidel má za následek nefunkčnost maker a při jejich spuštění se zobrazí chybové hlášení. Programovací jazyk OpenOffice.org Basic nerozlišuje velká a malá písmena a pro označení mezer se všeobecně používá podtržítko, které budeme v další části používat také, ovšem není to podmínkou. Každý program má svůj začátek a konec. Tak je tomu i v našem případě, kdy je začátek procedury či funkce pojmenován pomocí sub nebo function a konec pak end sub / end function. Jednoduchý zápis makra potom vypadá takto: Obrázek 2 Sub a function Zdroj: Vlastní zpracování 16

18 Rozdíl mezi těmito dvěma příkazy ohraničujícími začátek a konec je, že sub se používá ve chvíli, kdy je potřeba provést nějaký zápis pro obsluhu dokumentů, ale nevrací žádnou hodnotu. Naproti tomu function se používá tam, kde chceme vždy získat nějakou výstupní hodnotu. Pomocí příkazu REM mezera a text, můžeme do makra vložit komentář, který makro po spuštění sice zaznamená, ale díky poznámce REM jej přeskočí a pokračuje v proceduře. To se hodí v případech, kdy jsou naše makra rozsáhlejší a usnadňují nám v nich orientaci. Ekvivalentem k příkazu REM je apostrof, který plní stejnou funkci, jak je vidět na obrázku 2. Pro naplnění jednotlivých procedur a funkcí je zapotřebí správně nadefinovat proměnné, znát jednotlivé příkazy jazyka OpenOffice.org Basic a jejich syntaxi Platnost a druhy proměnných Když se tvoří makra, je potřeba programu sdělit, kdy se s proměnnými bude pracovat a jakého jsou druhu. Proměnné lze deklarovat jako lokální (dim, static), veřejné (dim, public), globální (global) a soukromé (private). Lokální proměnné platí pouze při běhu spuštěného makra, ve kterém jsou definované. Veřejné proměnné platí pro celou knihovnu a nezáleží na tom, v jaké části zdrojového kódu jsou zapsané. Globální proměnné pak platí pro celý OpenOffice..org. Deklarace soukromých proměnných se provádí v případě, že chceme použít stejný název proměnné v ostatních modulech. Program k min potom přistupuje nezávisle a nevyhodnotí shodný název jako chybu. Základními druhy proměnných jsou objektové (as object), řetězcové (as string), číselné (as integer, as long, as single, as double, as currency), logické (as boolean) a datumové (as date). Příkladem syntaxe může být dim promenna as object. Proměnné můžeme také nedeklarovat, v tom případě je proměnná definována jako variant (as variant) a záleží pouze na programu, jak jí vyhodnotí. U menších maker to samozřejmě nevadí, ale u složitějších by mohlo docházek k jejich nechtěnému chování SEDLÁČEK, Daniel. Malá makra v OpenOffice.org: Pravidla editace maker. OpenOffice.cz [online]. 2012, č. 3 [cit ]. Dostupné z: 17

19 Operátory v OpenOffice.org Basic Základní typy operátorů, které podporuje tento programovací jazyk, jsou matematické, logické a porovnávací. Matematické +, -, *, /, ^. Logické AND, OR, NOT. Porovnávací =, >, <, =>, <= Řízení běhu makra IF je základním a nepostradatelným příkazem. Díky tomuto příkazu dokážeme řídit makro na základě vstupních podmínek, nebo na základě podmínek, které byly změněny v průběhu běhu makra. Příkaz IF je větvícím příkazem. To znamená, že pokud je podmínka vyhodnocena jako pravda, pokračuje makro dál po větvi pravda a naopak, pokud je podmínka vyhodnocena jako nepravda, pokračuje po větvi nepravda. Syntaxe tohoto příkazu je If then else endif (podmínka, potom, jinak, konec podmínky). Obrázek 3 Příklad příkazu IF Zdroj: Vlastní zpracování Na obrázku 3 vidíme proměnnou definovanou jako integer, její hodnotu, podmínku pokud promenná = 1, reakci na podmínku. Příkaz pritnt mezera text v uvozovkách zobrazí dialogové okno s tímto textem. Následuje příkaz elseif, který se dá přeložit jako nebo když, podmínku promenná = 2, reakci na podmínku, else (pokud nevyhovuje žádná podmínka) reakci na tuto variantu a konec podmínky. V našem případě tedy makro vyvolá dialogové okno, které vidíme na obrázku 4. 18

20 Obrázek 4 Výstup příkazu IF Zdroj: Vlastní zpracování Pouze pro úplnost je třeba dodat, že existuje ještě příkaz case a end select, který jej ukončuje. Vlastnostmi je velmi podobný příkazu IF, ale na rozdíl od něj je zadávání podmínek mnohem kratší, a proto je ho v některých případech vhodnější použít i z důvodu větší přehlednosti zdrojového kódu. Příkazů je velmi mnoho a jejich popsání není cílem této diplomové práce. V této části jsou uvedeny skutečně pouze základy pro vytvoření představy, jak se s makry a dialogy pracuje. V dalších kapitolách budeme využívat i jiné příkazy a postupy, které si také podrobněji popíšeme Funkce a operátory v OpenOffice.org Calc I když jsou příkazy a funkce maker zásadní pro vytvoření zvolené aplikace, nejsou její jedinou součástí. K její tvorbě je potřeba využít i funkce, které jsou součástí OpenOffice.org Calc. Jak bylo řečeno výše, OpenOffice.org Calc (dále jen Calc) je tabulkový procesor, který je součástí kancelářského balíku Apache OpenOffice. Veškeré funkce, které Calc podporuje, jako i jejich syntaxe, jsou součástí nápovědy, nebo lze použít tištěnou publikaci v českém jazyce OpenOffice.org Calc.14 V Calcu je i možnost vytvořit 14 NAVRÁTIL, Pavel a Michal JIŘÍČEK. OpenOffice.org Calc. 1. vyd. Kraslice na Hané: Computer Media, 2007, 128 s. ISBN

21 si funkce vlastní, ale v našem případě to potřebovat nebudeme. Každý vzorec, který budeme psát, začíná znaménkem =, které se zapisuje buď přímo do buňky, kde chceme psát vzorec, nebo do panelu vzorců. Matematické operátory jsou základní funkční znaky, bez kterých se při tvorbě aplikace neobejdeme. Jsou to: +,, *, /, <, >, =. Díky nim budeme moci sdělit programu, jak a kdy má počítat. Do této kategorie můžeme zařadit i funkci SUM, která má stejnou funkci jako znaménko +, ovšem s tím rozdílem, že zatímco při sčítání je třeba vkládat mezi adresy buňky toto znaménko u funkce SUM postačí rozsah sčítané oblasti. Například syntaxe =SUM(A1:A5) sečte všechny buňky v dané oblasti od A1 do A5. Další symbol, který nám usnadní práci při psaní vzorců, je $. Díky němu můžeme zafixovat adresu buňky a zajistit tak, že při kopírování buněk zůstane zafixován řádek nebo sloupec (relativní adresování), nebo obojí najednou (absolutní adresování). Pokud ve vzorci použijeme dvě uvozovky za sebou, Calc je vyhodnotí tak, že do buňky zapíše prázdné pole a buňka bude vypadat jako prázdná. Ve skutečnosti je ale vyplněna mezerou. Logické porovnávací operátory AND, OR a NOT. AND a OR, jejich syntaxe je shodná, ovšem mají rozdílný význam. Například =ADN(Logická hodnota 1; Logická hodnota 2;...), nám vyhodnotí tuto funkci jako PRAVDA, pokud budou všechny logické hodnoty pravdivé. V opačném případě, pokud je jen jediná logická hodnota nepravdivá, vyhodnotí ji jako NEPRAVDA. Logickou hodnotou může být například, že A1=A2. Pokud do buněk A1 a A2 zapíšeme například číslo 1, bude informace pravdivá. Funkce OR vyhodnotí funkci jako PRAVDA, pokud je jen jedna logická hodnota pravdivá. NOT má pouze jednu logickou hodnotu. Pokud není pravdivá, vyhodnotí ji jako PRAVDA a naopak. Nejdůležitější funkcí je, jako v případě řízení běhu maker, příkaz IF. V tomto případě se však nejedná o příkaz, ale o funkci, která má poněkud odlišnou syntaxi a její využití je mnohem omezenější a v některých případech komplikovanější a náročnější na orientaci, než je tomu právě v makrech. Jedná se tedy o podmínkovou funkci, která má syntaxi =IF(Test;Potom;Jinak). Funkce ROUND, ROUNDUP a ROUNDDOWN jsou zaokrouhlovací funkce. Syntaxe jsou totožné, ale každá zaokrouhluje jiným způsobem. ROUND zaokrouhluje k nejbližšímu číslu na daný počet míst. ROUNDUP zaokrouhluje nahoru na daný počet 20

8 Makra Příklad 4 Excel 2007

8 Makra Příklad 4 Excel 2007 TÉMA: Úprava maker rozhodování, příkaz If..Then..Else Sekretářka společnosti Naše zahrada potřebuje upravit makra vytvořená pomocí záznamu tak, aby vyhovovala jejím požadavkům. Pro úpravy využije Editor

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 25 Název materiálu: Ovládací prvky formuláře a makra Ročník: 2. ročník Identifikace materiálu:

Více

DUM 06 téma: Tvorba makra pomocí VBA

DUM 06 téma: Tvorba makra pomocí VBA DUM 06 téma: Tvorba makra pomocí VBA ze sady: 03 tematický okruh sady: Tvorba skript a maker ze šablony: 10 Algoritmizace a programování určeno pro: 4. ročník vzdělávací obor: 18-20-M/01 Informační technologie

Více

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM CÍLE KAPITOLY Využívat pokročilé možnosti formátování, jako je podmíněné formátování, používat vlastní formát čísel a umět pracovat s listy. Používat

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Tematický celek Proměnné. Proměnné slouží k dočasnému uchovávání hodnot během provádění aplikace Deklarace proměnných

Tematický celek Proměnné. Proměnné slouží k dočasnému uchovávání hodnot během provádění aplikace Deklarace proměnných Tematický celek 03 3.1 Proměnné Proměnné slouží k dočasnému uchovávání hodnot během provádění aplikace. 3.1.1 Deklarace proměnných Dim jméno_proměnné [As typ] - deklarace uvnitř procedury platí pouze pro

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Vzorce. StatSoft. Vzorce. Kde všude se dá zadat vzorec

Vzorce. StatSoft. Vzorce. Kde všude se dá zadat vzorec StatSoft Vzorce Jistě se Vám již stalo, že data, která máte přímo k dispozici, sama o sobě nestačí potřebujete je nějak upravit, vypočítat z nich nějaké další proměnné, provést nějaké transformace, Jinak

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Proč Excel? Práce s Excelem obnáší množství operací s tabulkami a jejich obsahem. Jejich jednotlivé buňky jsou uspořádány do sloupců

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

10 Algoritmizace Příklad 2 Word 2007/ VBA

10 Algoritmizace Příklad 2 Word 2007/ VBA TÉMA: Zápis algoritmu, cyklus se známým počtem opakování Prostředí aplikace Wordu je možné doplnit v rámci využití maker o automatizaci složitějších posloupností příkazů. Vedle záznamu makra je možno makra

Více

2. popis prostředí, nastavení pracovní plochy

2. popis prostředí, nastavení pracovní plochy (c) mise 2013 1 2 1. úvod Tabulkový procesor program pro organizaci a správu dat pomocí tabulek určen pro zpracování dat převážně číselného charakteru Využití tabulkových procesorů přehledná prezentace

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Skripta ke školení. Základy VBA. vypracoval: Tomáš Herout. tel:

Skripta ke školení. Základy VBA. vypracoval: Tomáš Herout.   tel: Skripta ke školení Základy VBA vypracoval: Tomáš Herout e-mail: herout@helpmark.cz tel: 739 719 548 2016 Obsah TROCHA TEORIE VBA...2 ZPŮSOB ZÁPISU VE VBA...2 CO JE TO FUNKCE...2 CO JE TO PROCEDURA...2

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Informační a komunikační technologie pro učební obory ME4 a SE4. Makra

Informační a komunikační technologie pro učební obory ME4 a SE4. Makra Informační a komunikační technologie pro učební obory ME4 a SE4 Makra I. část Praha 2012 2013 Zpracoval: Ing. Pavel branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Volně použito podkladů z internetu a kolegů ze školy

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Katalog vzdělávacích cílů

Katalog vzdělávacích cílů Katalog vzdělávacích cílů pro zkoušku EBC*L stupně A o Podnikové cíle a ukazatele o Sestavování rozvahy o Nákladové účetnictví o Obchodní právo Stav 21. dubna 2006 EBC*L International, Vienna, 2006-04

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 Anotace: Cíle předmětu FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 (Verze 04/05) Předmět navazuje na předmět Podnikové finance a finanční plánování 1, kde se student seznámil se základy podnikového financování

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Metodika konstrukce přehledu o peněžních tocích (Cashflow)pro příspěvkové organizace

Metodika konstrukce přehledu o peněžních tocích (Cashflow)pro příspěvkové organizace Metodika konstrukce přehledu o peněžních tocích (Cashflow)pro příspěvkové organizace Zpracováno v rámci projektu Zvýšení kvality řízení, finanční řízení a Good Governance na Městském úřadu Břeclav, reg.

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství pro OP Zemědělství Požadované dokumenty Žadatel, který do konce roku 2003 účtoval v podvojném účetnictví, předloží následující doklady: - rozvahu a výkaz zisků a ztrát za poslední tři účetně uzavřená období

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování 2 Metodický list č. 1 Druhy financování podniku Co rozumíme financováním a jaké jsou úkoly finančního managementu.

Více

Přílohy. Příloha 1. Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel

Přílohy. Příloha 1. Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel Přílohy Příloha 1 Řešení úlohy lineárního programování v MS Excel V této příloze si ukážeme, jak lze řešit úlohy lineárního programování pomocí tabulkového procesoru MS Excel 2007. Výpočet budeme demonstrovat

Více

METODIKA VÝPOČTU FINANČNÍHO ZDRAVÍ (FZ)

METODIKA VÝPOČTU FINANČNÍHO ZDRAVÍ (FZ) METODIKA VÝPOČTU FINANČNÍHO ZDRAVÍ (FZ) Povinnost splnit FZ Finanční zdraví (FZ) se vyhodnocuje, pokud je ve Specifické části Pravidel pro žadatele k jednotlivým operacím stanovena podmínka jeho splnění.

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy Finanční analýza 1. Předmět a účel finanční analýzy Finanční analýza souží především pro ekonomické rozhodování a posouzení úrovně hospodaření podniku bonity a úvěruschopnosti dlužníka posouzení finanční

Více

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz 5. přednáška Analýza peněžních toků cash flow Význam cash flow Proč se liší zisk a cash flow (zisk a peníze nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Jak využít výkaz cash flow Význam

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole)

Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole) Téma 2.4 Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole) Pomocí dotazu lze také vytvářet nová pole, která mají vazbu na již existující pole v databázi. Vznikne tedy nový sloupec, který se počítá podle vzorce.

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Teze diplomové práce ROZBOR HOSPODAŘENÍ PODNIKU MEZIPODNIKOVÉ SROVNÁNÍ Bc. Petr Koten 2011 ČZU v Praze Souhrn Předmětem

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Zakladatelský

Více

VYTVÁŘENÍ DATABÁZÍ, VKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ

VYTVÁŘENÍ DATABÁZÍ, VKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ Úvod do problematiky VYTVÁŘENÍ DATABÁZÍ, VKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ Databáze je uspořádaná množina velkého množství informací (dat). Příkladem databáze je překladový slovník, seznam PSČ nebo telefonní seznam. Databáze

Více

Excel - databáze. Opakování. Soubor, který jsme upravovali. Upravený soubor. Hrubá mzda = počet kusů * Kč za kus B6=B4*B5

Excel - databáze. Opakování. Soubor, který jsme upravovali. Upravený soubor. Hrubá mzda = počet kusů * Kč za kus B6=B4*B5 Excel - databáze Opakování Soubor, který jsme upravovali Podklady pro výpočty Upravený soubor B6=B4*B5 H4=SUMA(B4:G4) I4 =PRŮMĚR(B4:G4) B7= B6*$M$4 B10 =B6-B7-B8-B9 B13=KDYŽ(C4>=450;"přes";KDYŽ(C4>=380;

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí.

Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí. v systému KEO-Účetnictví Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření ÚSC a DSO souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V programu KEO ÚČETNICTVÍ jsou připravené sestavy, grafy a volné

Více

DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky

DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky ze sady: 02 tematický okruh sady: Tabulkový editor ze šablony: 07 KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE určeno pro: 1-4. ročník

Více

Grafy opakování a prohloubení Při sestrojování grafu označíme tabulku a na kartě Vložit klikneme na zvolený graf

Grafy opakování a prohloubení Při sestrojování grafu označíme tabulku a na kartě Vložit klikneme na zvolený graf Pátek 30. září Grafy opakování a prohloubení Při sestrojování grafu označíme tabulku a na kartě Vložit klikneme na zvolený graf Nástroje grafu (objeví se při označeném grafu) - 3 záložky návrh, rozložení,

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

FORTANNS. havlicekv@fzp.czu.cz 22. února 2010

FORTANNS. havlicekv@fzp.czu.cz 22. února 2010 FORTANNS manuál Vojtěch Havlíček havlicekv@fzp.czu.cz 22. února 2010 1 Úvod Program FORTANNS je software určený k modelování časových řad. Kód programu má 1800 řádek a je napsán v programovacím jazyku

Více

Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel

Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel Přílohy Příloha 1 Řešení úlohy lineárního programování v MS Excel V této příloze si ukážeme, jak lze řešit úlohy lineárního programování pomocí tabulkového procesoru MS Excel. Výpočet budeme demonstrovat

Více

soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních

soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních Soňa Bartáková soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních výkazů posouzení základních vývojových tendencí

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010. Finanční funkce v OpenOffice.org Calc

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010. Finanční funkce v OpenOffice.org Calc Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Finanční funkce v OpenOffice.org Calc Libor Olbrich, 2010, počet stran 25 Obsah 1. Úvod... 3 2. Jednoduché finanční funkce...

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení Reporting - Opakování Výpočet EVA KLESLA KLESLA

Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení Reporting - Opakování Výpočet EVA KLESLA KLESLA Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení 10.1. Reporting - Opakování 10.2. Výpočet EVA Reporting - Kontrolní otázky 1. Reporting je A. vlastně realizací controllingu v podniku B. jedinou a nejdůležitější

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Způsob zakončení předmětu: Zápočet formou zápočtového testu

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

MAXScript výukový kurz

MAXScript výukový kurz MAXScript výukový kurz Díl čtvrtý jazyk MAXScript, část I. Jan Melichar, březen 2008 Jan Melichar (aka JME) strana 1 OBSAH ÚVOD... 4 ZÁKLADNÍ PŘÍKAZY... 5 OPERÁTORY... 6 PROMĚNNÉ... 6 POLE... 7 ZÁVĚREM...

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET INFORMATIKY Název

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Kapitola dvanáctá Hromadná korespondence Učební text Mgr. Radek Hoszowski Hromadná korespondence Hromadná korespondence Představíme si jednoduchý nástroj, který nám může ušetřit velké množství práce. Je

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

O projektu OpenOffice.org a IBM OS/2 OS/2 a Open Source

O projektu OpenOffice.org a IBM OS/2 OS/2 a Open Source O projektu OpenOffice.org a IBM OS/2 OS/2 a Open Source Filip Molčan molcanf@openoffice.org Konference Warpstock Czech Republic 2005 Liberec - 16. 7. 2005 Obsah prezentace Minulost a současnost OpenOffice.org

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 5 U k á z k a k n i h

Více

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý Autor: Mgr. Dana Kaprálová VZORCE A VÝPOČTY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva Ekonomika Finanční analýza podniku Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ Modul Oracle řízení financí je celopodnikové řešení pro správu likvidity a řízení peněžních prostředků. Tento modul je součástí Aplikací Oracle. To je integrovaná sada aplikací elektronického

Více

2. cvičení z ZI1 - Excel

2. cvičení z ZI1 - Excel Doc.Ing. Vlastimil Jáneš... janes@fd.cvut.cz 2. cvičení z ZI1 - Excel O Excelu - organizace listů : 1 list : max. 65 536 řádků a 256 sloupců, tj. 16 777 216 buněk. Sloupce : A, B,.Z, AA, AB,. IU, IV (26

Více

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 2 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u Financování podniku Financování podniku Vztah mezi věcnými a peněžními toky v podniku práce suroviny stroje výroba výrobky a služby peněžní příjmy prodej peněžní výdaje peníze (cash flow) Úkoly finančního

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 OBSAH III PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 2.1 Fundamentální analýza podniku 7 2.2 Technická analýza podniku 9 Kritéria srovnatelnosti podniků 10 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA

Více

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ Rozumíme účetní závěrce podnikatelů HANA BŘEZINOVÁ Vzor citace: BŘEZINOVÁ, H. Rozumíme účetní závěrce podnikatelů. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 224 s. KATALOGIZACE

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz INFORMACE Základní vzorce finanční analýzy v návaznosti na účetní výkazy a na aplikaci UOK Zpracoval: Ing. Pavel Říha

Více