VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Martin Volf Vytvoření aplikace v tabulkovém procesoru pro kvantifikaci podnikatelského záměru v pohostinství Diplomová práce 2013

2 Vytvoření aplikace v tabulkovém procesoru pro kvantifikaci podnikatelského záměru v pohostinství Diplomová práce Bc. Martin Volf Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: Ing. Miloš Sobek Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2013

3 Master's Dissertation Creating a spreadsheet application to quantify the business plan in the hospitality industry Bc. Martin Volf The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd Department of Hotel Management Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: Ing. Miloš Sobek Date of submission: Date of Thesis Defense: Prague 2013

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma Vytvoření aplikace v tabulkovém procesoru pro kvantifikaci podnikatelského záměru v pohostinství zpracoval samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o.... jméno a příjmení autora V... dne

5 Tímto děkuji vedoucímu mé práce Ing. Miloši Sobkovi za vstřícné vedení, konzultace, cenné rady a podměty, které mi pomohly při tvorbě diplomové práce. Dále bych chtěl poděkovat své manželce za trpělivost, pomoc a podporu po celou dobu mého studia.

6 Abstrakt Bc. VOLF, Martin Vytvoření aplikace v tabulkovém procesoru pro kvantifikaci podnikatelského záměru v pohostinství Diplomová práce Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Praha : 2013 Počet stran: 99 Tato diplomová práce na téma Vytvoření aplikace v tabulkovém procesoru pro kvantifikaci podnikatelského záměru v pohostinství popisuje tvorbu aplikace v tabulkovém procesoru Apache OpenOffice.org Calc, která je schopna, na základě zákonů a českých účetních standardů, zobrazit výsledek hospodaření a další informace vedoucí k posouzení realizovatelnosti podnikatelského záměru v oboru gastronomie, a to v prvním účetním období po případném založení společnosti. V první kapitole se práce věnuje základním informacím potřebným pro tvorbu samotné aplikace. Ve druhé kapitole je potom popsána vlastní tvorba aplikace. Třetí kapitola se zabývá použitím aplikace, podmínkami správného zobrazení a jejími možnými nevýhodami. Tato diplomová práce se nesnaží o to, aby sdělila, jaké vstupy jsou správné nebo špatné, ale pouze o to, aby na jejich základě zpřesnila výsledky, které budoucím uživatelům pomohou v rozhodování o investicích pro tento typ podnikatelské činnosti. Klíčová slova: finanční analýza, finanční ukazatele, účetnictví, účetní uzávěrka, makro, dialogy, buňka, proměnná.

7 Abstract This Master's Dissertation on the theme Creating a spreadsheet application to quantify the business plan in the hospitality industry describes the creation of a spreadsheet application Apache OpenOffice.org Calc, which is capable under the laws and Czech accounting standards show profit and other information leading to the assessment of the feasibility business plan in gastronomy and in the first reporting period after any foundation. In the first chapter of the thesis deals with the basic information necessary for making the application itself. The second chapter then describes the creation of own applications. The third chapter is concerned with the application requirements for the correct show and its potential disadvantages. This Master's Dissertation is not on it that said, what inputs are correct or wrong, but only that it refined on the basis of the results that will help future users in decisions on investment for this type of business. Keywords: financial analysis, financial ratios, accounting, financial statements, macro, dialogues, cell, variable.

8 Obsah: Úvod Základní informace potřebné pro tvorbu aplikace Apache OpenOffice Historie OpenOffice.org Makra a dialogy Označení procedur a funkcí Platnost a druhy proměnných Operátory v OpenOffice.org Basic Řízení běhu makra Funkce a operátory v OpenOffice.org Calc Účetnictví a finanční analýza Účetnictví Finanční analýza Vlastní tvorba aplikace Návrh a tvorba GUI Konstrukce GUI uvnitř sešitu tabulkového procesoru Calc List Úvod List RFB-R Hlavní menu Investiční náklady Provozní náklady Finanční ukazatele Nastavení List RFBu-R Nastavení Časové výpočty Frekvence plateb fixních nákladů Daňové a účetní odpisy majetku Zobrazení účetnictví v aplikaci Zobrazení výstupů z účetnictví Listy RFB-F, RFBu-F, RFB-B a RFBu-B Konstrukce GUI v tabulkovém procesoru Calc pomocí maker Konstrukce dialogů Konstrukce maker Modul Navigace Modul Ostatni_makra Modul Show Tvorba výpočtů Výpočty v listu RFB-R Výpočty v listu RFBu-R Konečné úpravy aplikace Použití aplikace RFB Podmínky pro správné zobrazení aplikace RFB Projekt restaurace Dopo Domani Nevýhody aplikace RFB...83 Závěr...85 Literatura:...88

9 Seznam obrázků a tabulek: Obrázek 1 Zaznamenat makro...15 Obrázek 2 Sub a function...16 Obrázek 3 Příklad funkce IF...18 Obrázek 4 Výstup funkce IF...19 Obrázek 5 Kontrola vstupních dat...22 Tabulka 1 Vybrané ukazatele finanční analýzy...25 Obrázek 6 Vlastnosti tlačítka...30 Obrázek 7 Události tlačítka...30 Obrázek 8 Tabulka s kopiemi nastavení a stálými hodnotami...37 Obrázek 9 Časové výpočty...38 Obrázek 10 Frekvence plateb fixních nákladů...41 Obrázek 11 Tabulka s koeficienty...42 Obrázek 12 Odpisové skupiny...42 Obrázek 13 Koeficienty odpisů...43 Obrázek 14 Kalkulačka majetku...43 Obrázek 15 Lineární odpisy...45 Obrázek 16 Zrychlené odpisy...46 Obrázek 17 Zřizovací výdaje...47 Obrázek 18 Kalkulačka účetních odpisů...48 Obrázek 19 Tabulka s časovými identifikátory...49 Obrázek 20 Účetní tabulky...50 Tabulka 2 Čísla a názvy příslušných účtů použitých v aplikaci...51 Obrázek 21 Zůstatky finančních prostředků...52 Obrázek 22 Hospodářský výsledek...53 Obrázek 23 Výpočet daně z příjmu...53 Obrázek 24 Disponibilní zisk...54 Obrázek 25 Správce dialogů...56 Obrázek 26 Editor dialogů...56 Obrázek 27 Úvodní dialog...57 Obrázek 28 Makra v OpenOffice.org Basic...58 Obrázek 29 Názvy maker v modulu Ostatni_makra...60 Obrázek 30 Editor maker (Makra pro nápovědu)...61 Obrázek 31 Názvy maker v modulu Show...62 Obrázek 32 Editor maker (Makra pro úvodní dialog)...63 Obrázek 33 Makro listener_zarizeni_itemstatechanged...65 Obrázek 34 Makro vlozit_adresar_openoffice_vsh...65 Obrázek 35 Makro soubor_restaurace_txt...66 Obrázek 36 Makro insert...66 Obrázek 37 Makro delete...67 Obrázek 38 Makro rename...68 Obrázek 39 Volby - OpenOffice.org Bezpečnost...80 Obrázek 40 Zabezpečení maker...80 Obrázek 41 OpenOffice.org - Bezpečnostní upozornění...81

10 Úvod Tato diplomová práce na téma Vytvoření aplikace v tabulkovém procesoru pro kvantifikaci podnikatelského záměru v pohostinství se zabývá vytvořením aplikace pro potřeby finančního modelování gastronomických provozů, které jsou ve fázi projektování. Reálné stanovení nákladů, očekávaných výnosů a optimální kapitálové struktury je velmi důležité, zvláště v prvním roce, kdy je obecně nejvyšší riziko bankrotu. Jelikož se jedná o finanční simulaci, bude přesnost výsledku vždy záležet pouze na uživateli, respektive na jeho schopnosti vložit do programu relevantní data. To je samozřejmě největším úskalím všech podnikatelských záměrů. Tato práce se však nesnaží o to, aby sdělila, jaké vstupy jsou správné nebo špatné, ale pouze o to, aby na jejich základě zpřesnila výsledek podnikatelského efektu a poukázala na specifické problémy spojené s podnikáním v gastronomii. Pod pojmem podnikatelský efekt můžeme rozumět finanční podnikové výstupy, které tvoří různé modifikace zisku, návratnost investice či snižování zadluženosti, ale i efekty nepeněžní povahy jako je spokojený zákazník a jeho opakující se návštěva, nebo pozitivní hodnocení ze strany objektivních a uznávaných kritiků. Ke specifickým problémům podnikání v pohostinství obecně patří optimální stanovení prodejní ceny produktů a služeb, které věcně souvisí se skladbou a velikostí nákladů podniku. Během posledních pěti let jsem byl několikrát osloven, abych se podílel na tvorbě různých gastronomických konceptů, od sestavení jejich optimálního prodejního portfolia přes nastavení cen, až po stanovení odpovídající struktury nákladů s přihlédnutím k očekávání, která požadoval investor. Ve všech případech, kdy jsem byl osloven, neměl investor žádné zkušenosti a velmi zkreslenou představu o fungování a provozování takovéhoto typu podniku. Charakteristickým rysem těchto lidí bylo, že měli fungující firmu, ve které sami pracovali a jako vedlejší příjem chtěli nějaké pohostinské zařízení, do kterého by vložili kapitál, který by se jim postupně vrátil nejlépe v prvních dvou letech, nemuseli se starat o provoz a chodili se tam stravovat. Zpočátku mi pro potřeby výpočtů postačilo používat tabulkový procesor OpenOffice.org Calc, ve kterém jsem vytvořil jednotlivé algoritmy, které značně urychlily práci a to především ve fázi finančního modelování. Problémem ovšem bylo, že tyto propočty 9

11 nerespektovaly v plné výši zákonné předpisy a účetní standardy, a proto vykazovaly velmi zkreslené výsledky. Proto jsem se rozhodl vytvořené algoritmy spojit s příslušnými zákony a účetními standardy, ve snaze dosáhnout přesnějších výsledků. Důvodem vzniku této diplomové práce je, aby si každý kdo uvažuje o podnikání v gastronomii a nemá žádné nebo minimální znalosti tohoto oboru, mohl udělat finanční analýzu a namodelovat situace, do kterých se může na počátku provozování této činnosti dostat. Tato práce si tedy klade za cíl vytvořit aplikaci pomocí tabulkového procesoru Apache OpenOffice.org Calc, která na základě vložených údajů budoucích uživatelů zobrazí výsledek hospodaření společnosti a další ukazatele související s finanční stránkou tohoto typu podnikatelské činnosti v prvním účetním období společnosti. Dále si tato práce klade za cíl zpřesnit výsledek výpočtu podnikatelských efektů na základě zákonů a účetních standardů České republiky, tak aby se jejich výsledky přibližovaly co nejvíce realitě a omezila se tak nereálná očekávání budoucích investorů či provozovatelů gastronomických zařízení. Pro vyhodnocení stanovených cílů a získání odpovědí byly stanoveny dvě nulové a dvě alternativní hypotézy. 1) H0 Lze pomocí tabulkové procesoru Apache OpenOffice.org Calc vytvořit aplikaci pro účely finančního modelování podniků v oboru gastronomie. 2) H0 Dosáhneme vytvořením aplikace, která bude vycházet ze zákonů a účetních standardů České republiky, zpřesnění výsledků při finančním modelování. H1 Zpřesněné výsledky odpovídají reálným situacím. H2 Omezuje vytvořená aplikace nereálná očekávání investorů, provozovatelů. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. V první kapitole jsou popsány základní informace potřebné pro tvorbu této aplikace. Jedná se především o popis samotného kancelářského balíku Apache OpenOffice.org. Věnuje se jeho vzniku, historii, funkcím a příkazům, které jsou potřebné pro tvorbu samotné aplikace. Dále jsou zde uvedeny základní charakteristiky účetnictví a finanční analýzy, ze kterých tato práce vychází. 10

12 Druhá kapitola je věnována samotné tvorbě aplikace a je rozdělena na tři hlavní podkapitoly. V první podkapitole je popsána tvorba GUI (grafického uživatelského rozhraní), která ovlivňuje výsledné zobrazení aplikace, samotnou práci v ní a pomocné výpočty. Druhá podkapitola se věnuje popsání vzorců, které slouží pro hlavní výpočty a třetí potom závěrečným úpravám aplikace. Ve třetí kapitole, která se věnuje použití samotné aplikace, jsou stanoveny podmínky pro její správné zobrazení, popis fiktivního projektu restaurace Dopo Domani a nevýhody spojené s používáním této aplikace. V závěru diplomové práce je její stručné shrnutí podle jednotlivých kapitol a popis výsledné aplikace. Dále je zde uvedeno zhodnocení stanovených cílů jednotlivých hypotéz. Poslední část závěru je potom věnována problémům spojeným s tvorbou této diplomové práce a jejím nedostatkům. V příloze této diplomové práce jsou jednotlivá zobrazení GUI v samotné aplikaci, kterou vytvořil autor. Výstupy vytvořeného fiktivního projektu a sama aplikace na samostatném CD s názvem RFB verze Nejdůležitější metody, které jsou v diplomové práci použity, jsou finanční analýza, účetní metody pro účtování na jednotlivých účtech, účetní uzávěrka a logická stavba podmínek určených pro vzorce, které vycházejí jednak z legislativních předpisů a jednak logických předpokladů chování uživatele. Za nejdůležitější zdroje, potřebné pro vytvoření této diplomové práce, lze považovat elektronickou knihu OpenOffice.org Macros Explained, projektovou dokumentaci kancelářského balíku Apache OpenOffice.org a příslušné zákony, které jsou uvedeny v seznamu literatury. 11

13 1 Základní informace potřebné pro tvorbu aplikace V této části kapitoly se blíže seznámíme s kancelářským balíkem Apache OpenOffice a jeho tabulkovým procesorem OpenOffice.org Calc, který je jeho součástí. Vysvětlíme si jeho vznik, historii, vývoj a poslání. Současně zde zavedeme pojmy makro a dialogy a vysvětlíme si, jak se tvoří a co je jejich funkcí. Dále popíšeme funkce a operátory, které budeme potřebovat v tabulkovém procesoru pro tvorbu aplikace. V kapitole 1.2 Účetnictví a finanční analýza se seznámíme krátce s pojmem účetnictví v rozsahu potřebném pro další práci, jeho stručnou charakteristikou a zákonem o účetnictví. V podkapitole Finanční analýza si shrneme její vznik, historii, funkci a ukazatele, které budou součástí této aplikace a krátce je popíšeme. 1.1 Apache OpenOffice Jak jsme již uvedli na začátku, je OpenOffice.org Calc součástí kancelářského balíku Apache OpenOffice.. Jedná se o tabulkový procesor, jehož vývoj je v současnosti zaštiťován společností Apache Software Foundation a poslední verze, která byla vydána 23. srpna 2012, nese označení Kancelářský balík obsahuje mimo již zmíněného modulu Calc také modul Write - textový procesor, Impress program pro prezentace, Draw vektorový grafický editor, Math editor vzorců a Base databázový program 2. Apache OpenOffice je otevřený počítačový software nazývaný open-source. Přičemž otevřenost je zde chápána ve smyslu dostupnosti zdrojového kódu a bezplatné licenci, což znamená, že uživatelé mohou tento kancelářský balík volně užívat a navíc mohou nejen číst ze zdrojového kódu, ale dokonce jej i upravovat, což například u konkurenčního produktu společnosti Microsoft možné není. Hlavním posláním vypracovaným komunitou OpenOffice.org je To create, as a community, the leading international office suite that will run on all major platforms and provide access to all functionality and data through open-component based APIs and an XML-based file format. 3 Tedy vytvořit společenství, které povede tvorbu mezinárodní 1 Apache OpenOffice. The Apache Software Foundation [online]. Copyright [cit ]. Dostupné z: 2 Apache OpenOffice Product Description. Apache OpenOffice [online]. Copyright [cit ]. Dostupné z: 3 About Apache OpenOffice. Apache OpenOffice [online]. Copyright [cit ]. Dostupné z: 12

14 kancelářské soupravy, která bude spustitelná na všech hlavních platformách a bude poskytovat přístup ke všem funkcím a datům prostřednictvím otevřených součástí založených na API a XML formátu souborů. Základními platformami, které v současnosti podporují tento software, jsou Windows - XP, 2003, Vista, 7, 8 (32-bit), Linux - RPM / deb-based (32-bit a 64-bit) a MacOS X (Intel) 10.4 (Tiger) do 10,8 (Mountain Lion). V přípravě jsou ale i Solaris, FreeBDS a OS/ Historie OpenOffice.org V roce 1999 americká společnost Sun Microsystems koupila německou společnost StarDivision, která v letech vyvinula patentovanou kancelářskou soupravu StarOffice. V červnu 2000 byl společností Sun Microsystens vydán StarOffice Současně s tím zveřejnila společnost Sun Microsystems zdrojový kód k tomuto produktu s oznámením, že hodlá vytvořit open-source komunitu s cílem vytvořit kancelářský balík, který by konkuroval společnosti Microsoft a jejím MS Office, a který by byl poskytován zdarma. Tento projekt a současně i software, jehož základem se stal StarOffice, byl pojmenován OpenOffice.org. V květnu 2002 vyšel OpenOffice.org 1.0 a ve stejném měsíci zaznamenal 6 milionů stažení a 2000 komentářů týdně. Do října roku 2003 bylo zaznamenáno více než 8,5 milionu stažení, registrovalo se přes členů a na vývoji se podílelo více než 100 vývojářů a přispěvatelů. V březnu roku 2005 vyšel OpenOffice.org 2.0 a v říjnu 2008 OpenOffice.org V lednu 2010 byla společnost Sun Microsystems koupena společností Oracle Corporation a převzala dohled nad projektem OpenOffice.org, který přejmenovala na Oracle Open Office a současně i vývoj komerčního StarOffice, jehož základem je OpenOffice.org.7 V září téhož roku odešla většina vývojářů z obav o další osud projektu pod novým vedením a založili nadaci The Document Foundation, která v témže měsíci vydala první verzi tohoto kancelářského balíku pod názvem LibreOffice ve verzi Beta 1 a k dnešnímu datu je k dispozici již LibreOffice Obavy ze strany původních vývojářů 4 Apache OpenOffice - Third-Party Ports and distributions. Apache OpenOffice [online]. Copyright [cit ]. Dostupné z: 5 About Apache OpenOffice. Apache OpenOffice [online]. Copyright [cit ]. Dostupné z: 6 OpenOffice.org History and Milestones Apache OpenOffice [online]. Copyright [cit ]. Dostupné z: 7 About Apache OpenOffice. Apache OpenOffice [online]. Copyright [cit ]. Dostupné z: 13

15 se potvrdily, protože po vydání Oracle Open Office 3.3 v lednu 2011 společnost Oracle zastavila i z důvodu přerušení dosavadní spolupráce s vývojáři projekt OpenOffice.org, respektive Oracle Open Office.8 V červnu 2011 přenechala společnost Oracle zdrojový kód a ochranné známky společnosti Apache Software Foundation, která jej oživila a zahrnula pod licenci Apache. V květnu 2012 potom vydala první beta verzi kancelářského balíku pod názvem Apache OpenOffice 3.4, která se vyvinula až do současné verze a je i nadále poskytován jako open-source software.9 V období od do zaznamenal Apache OpenOffice stažení 10. V České republice pak bylo zaznamenáno v období od do stažení, čímž jsme se umístili na 18 místě v počtu stažení tohoto svobodného kancelářského balíku Makra a dialogy V OpenOffice.org jsou makra a dialogy uložené v jednotlivých modulech. Moduly jsou uloženy v knihovnách, se kterými logicky souvisejí a ty jsou potom uloženy v kontejnerech. Součástí kancelářského balíku je IDE (Integrované vývojové prostředí), které se používá pro ladění maker a dialogových oken. V makrech je uložena posloupnost příkazů, která je spuštěna nějakou akcí. Nejčastěji to bývá stisknutí klávesy či tlačítka. Příkazy jsou založeny na programovacím jazyku Basic, který je založen na OpenOffice.org API (Aplikační programové rozhraní). Dialogy nebo dialogová okna jsou určena pro komunikaci s uživatelem. Může obsahovat jednak informace pro uživatele, nebo je jejich prostřednictvím získávat. Programovací jazyk v OpenOffice.org je velmi flexibilní a umožňuje automatizaci jednoduchých i složitých úkolů. I když jsou makra velmi užitečná věc, nemusí být vždy tím nejlepším řešením daného problému. Využívají se zejména v případech, kdy je potřeba zpracovat stále se opakují úkoly stejným způsobem, nebo stále se opakující akce, které trvají několik kroků.12 Makro lze vytvořit dvěma způsoby. Prvním je spustit funkci nahrávání maker přes 8 The Document Foundation [online]. September 2010 [cit ]. Dostupné z: 9 The Apache OpenOffice Project Announces Apache OpenOffice 3.4. Apache OpenOffice [online]. Copyright [cit ]. Dostupné z: 10 Download Stats. Apache OpenOffice [online]. Copyright [cit ]. Dostupné z: 11 Downloads by Country. Apache OpenOffice [online]. Copyright [cit ]. Dostupné z: 12 OpenOffice.org Macros Explained Dostupné z: 14

16 Nástroje > Makra > Zaznamenat makro. Obrázek 1 Zaznamenat makro Zdroj: Vlastní zpracování Po spuštění si bude program pamatovat jednotlivé kroky, které jsme provedli, až do chvíle kdy ukončíme nahrávání stisknutím tlačítka Zastavit nahrávání a zobrazí se dialogové okno, které nás vyzve k pojmenování a uložení našeho makra. Druhým způsobem je, že budeme naše makra psát přímo. K tomuto účelu je v OpenOffice.org integrované vývojové prostředí IDE. Volbou Nástroje > Makra > Správce maker > OpenOffice.org Basic se spustí dialogové okno, ve kterém vybereme požadovaný dokument, knihovnu a volbou Nový vytvoříme nový modul. Po potvrzení se zobrazí programovací rozhraní IDE, ve kterém můžeme jednotlivá makra vytvářet. Pro psaní vlastních maker je potřeba znát příslušný programovací jazyk OpenOffice.org Basic. Jak již bylo řečeno výše, spuštění makra je prováděno nejčastěji nějakou akcí, například stisknutím klávesy nebo tlačítka, které můžeme vytvořit uvnitř dokumentu či přímo v hlavní nabídce. Volbou Nástroje > Přizpůsobit se otevře dialogové okno, ve kterém můžeme přiřadit vlastní makra jednotlivým akcím. Může se zde také nastavit, zda tato makra budou platit pouze pro jeden dokument, nebo pro všechny. Pro vytvoření ovládacího prvku, například tlačítka, je zapotřebí v nabídce Zobrazit > Panel nástrojů vybrat položku Prvky ovládacího formuláře. Po potvrzení se nám tato nabídka objeví na panelu nástrojů. Vybereme požadovaný ovládací prvek a vytvoříme jej. Ve vlastnostech tohoto prvku 15

17 přiřadíme makro, které si přejeme tímto ovládacím prvkem spustit. Další možností jak makro spustit, je spustit jej přímo pomocí Nástroje > Makra > Spustit makro. Co se týče dialogů, ty lze vytvořit volbou Nástroje > Makra > Správce dialogů. Po potvrzení se otevře dialogové okno, ve kterém můžeme vytvořit názvy našich dialogů a jejich potvrzením se dostaneme již přímo do programovacího vývojového rozhraní. Dialogy samy o sobě nejsou nositeli žádných procedur či funkcí. Dialogy jsou jimi pouze vyvolávány, ať už z informačních důvodů pro uživatele, či jako rozhraní pro zadání vstupních údajů od uživatele a následnému zpracování dle příslušného naprogramování, jak bylo popsáno výše Označení procedur a funkcí Pokud chceme vytvořit vlastní makro, spustíme programovací rozhraní OpenOffice.org Basic a pojmenujeme jej. U pojmenování musíme respektovat určitá pravidla, a sice jméno musí začínat písmenem, dále nelze používat diakritická znaménka, v jednotlivých názvech nelze nechávat mezery a název nesmí být shodný s jiným názvem a s názvem procedur či funkcí. Nedodržení těchto pravidel má za následek nefunkčnost maker a při jejich spuštění se zobrazí chybové hlášení. Programovací jazyk OpenOffice.org Basic nerozlišuje velká a malá písmena a pro označení mezer se všeobecně používá podtržítko, které budeme v další části používat také, ovšem není to podmínkou. Každý program má svůj začátek a konec. Tak je tomu i v našem případě, kdy je začátek procedury či funkce pojmenován pomocí sub nebo function a konec pak end sub / end function. Jednoduchý zápis makra potom vypadá takto: Obrázek 2 Sub a function Zdroj: Vlastní zpracování 16

18 Rozdíl mezi těmito dvěma příkazy ohraničujícími začátek a konec je, že sub se používá ve chvíli, kdy je potřeba provést nějaký zápis pro obsluhu dokumentů, ale nevrací žádnou hodnotu. Naproti tomu function se používá tam, kde chceme vždy získat nějakou výstupní hodnotu. Pomocí příkazu REM mezera a text, můžeme do makra vložit komentář, který makro po spuštění sice zaznamená, ale díky poznámce REM jej přeskočí a pokračuje v proceduře. To se hodí v případech, kdy jsou naše makra rozsáhlejší a usnadňují nám v nich orientaci. Ekvivalentem k příkazu REM je apostrof, který plní stejnou funkci, jak je vidět na obrázku 2. Pro naplnění jednotlivých procedur a funkcí je zapotřebí správně nadefinovat proměnné, znát jednotlivé příkazy jazyka OpenOffice.org Basic a jejich syntaxi Platnost a druhy proměnných Když se tvoří makra, je potřeba programu sdělit, kdy se s proměnnými bude pracovat a jakého jsou druhu. Proměnné lze deklarovat jako lokální (dim, static), veřejné (dim, public), globální (global) a soukromé (private). Lokální proměnné platí pouze při běhu spuštěného makra, ve kterém jsou definované. Veřejné proměnné platí pro celou knihovnu a nezáleží na tom, v jaké části zdrojového kódu jsou zapsané. Globální proměnné pak platí pro celý OpenOffice..org. Deklarace soukromých proměnných se provádí v případě, že chceme použít stejný název proměnné v ostatních modulech. Program k min potom přistupuje nezávisle a nevyhodnotí shodný název jako chybu. Základními druhy proměnných jsou objektové (as object), řetězcové (as string), číselné (as integer, as long, as single, as double, as currency), logické (as boolean) a datumové (as date). Příkladem syntaxe může být dim promenna as object. Proměnné můžeme také nedeklarovat, v tom případě je proměnná definována jako variant (as variant) a záleží pouze na programu, jak jí vyhodnotí. U menších maker to samozřejmě nevadí, ale u složitějších by mohlo docházek k jejich nechtěnému chování SEDLÁČEK, Daniel. Malá makra v OpenOffice.org: Pravidla editace maker. OpenOffice.cz [online]. 2012, č. 3 [cit ]. Dostupné z: 17

19 Operátory v OpenOffice.org Basic Základní typy operátorů, které podporuje tento programovací jazyk, jsou matematické, logické a porovnávací. Matematické +, -, *, /, ^. Logické AND, OR, NOT. Porovnávací =, >, <, =>, <= Řízení běhu makra IF je základním a nepostradatelným příkazem. Díky tomuto příkazu dokážeme řídit makro na základě vstupních podmínek, nebo na základě podmínek, které byly změněny v průběhu běhu makra. Příkaz IF je větvícím příkazem. To znamená, že pokud je podmínka vyhodnocena jako pravda, pokračuje makro dál po větvi pravda a naopak, pokud je podmínka vyhodnocena jako nepravda, pokračuje po větvi nepravda. Syntaxe tohoto příkazu je If then else endif (podmínka, potom, jinak, konec podmínky). Obrázek 3 Příklad příkazu IF Zdroj: Vlastní zpracování Na obrázku 3 vidíme proměnnou definovanou jako integer, její hodnotu, podmínku pokud promenná = 1, reakci na podmínku. Příkaz pritnt mezera text v uvozovkách zobrazí dialogové okno s tímto textem. Následuje příkaz elseif, který se dá přeložit jako nebo když, podmínku promenná = 2, reakci na podmínku, else (pokud nevyhovuje žádná podmínka) reakci na tuto variantu a konec podmínky. V našem případě tedy makro vyvolá dialogové okno, které vidíme na obrázku 4. 18

20 Obrázek 4 Výstup příkazu IF Zdroj: Vlastní zpracování Pouze pro úplnost je třeba dodat, že existuje ještě příkaz case a end select, který jej ukončuje. Vlastnostmi je velmi podobný příkazu IF, ale na rozdíl od něj je zadávání podmínek mnohem kratší, a proto je ho v některých případech vhodnější použít i z důvodu větší přehlednosti zdrojového kódu. Příkazů je velmi mnoho a jejich popsání není cílem této diplomové práce. V této části jsou uvedeny skutečně pouze základy pro vytvoření představy, jak se s makry a dialogy pracuje. V dalších kapitolách budeme využívat i jiné příkazy a postupy, které si také podrobněji popíšeme Funkce a operátory v OpenOffice.org Calc I když jsou příkazy a funkce maker zásadní pro vytvoření zvolené aplikace, nejsou její jedinou součástí. K její tvorbě je potřeba využít i funkce, které jsou součástí OpenOffice.org Calc. Jak bylo řečeno výše, OpenOffice.org Calc (dále jen Calc) je tabulkový procesor, který je součástí kancelářského balíku Apache OpenOffice. Veškeré funkce, které Calc podporuje, jako i jejich syntaxe, jsou součástí nápovědy, nebo lze použít tištěnou publikaci v českém jazyce OpenOffice.org Calc.14 V Calcu je i možnost vytvořit 14 NAVRÁTIL, Pavel a Michal JIŘÍČEK. OpenOffice.org Calc. 1. vyd. Kraslice na Hané: Computer Media, 2007, 128 s. ISBN

21 si funkce vlastní, ale v našem případě to potřebovat nebudeme. Každý vzorec, který budeme psát, začíná znaménkem =, které se zapisuje buď přímo do buňky, kde chceme psát vzorec, nebo do panelu vzorců. Matematické operátory jsou základní funkční znaky, bez kterých se při tvorbě aplikace neobejdeme. Jsou to: +,, *, /, <, >, =. Díky nim budeme moci sdělit programu, jak a kdy má počítat. Do této kategorie můžeme zařadit i funkci SUM, která má stejnou funkci jako znaménko +, ovšem s tím rozdílem, že zatímco při sčítání je třeba vkládat mezi adresy buňky toto znaménko u funkce SUM postačí rozsah sčítané oblasti. Například syntaxe =SUM(A1:A5) sečte všechny buňky v dané oblasti od A1 do A5. Další symbol, který nám usnadní práci při psaní vzorců, je $. Díky němu můžeme zafixovat adresu buňky a zajistit tak, že při kopírování buněk zůstane zafixován řádek nebo sloupec (relativní adresování), nebo obojí najednou (absolutní adresování). Pokud ve vzorci použijeme dvě uvozovky za sebou, Calc je vyhodnotí tak, že do buňky zapíše prázdné pole a buňka bude vypadat jako prázdná. Ve skutečnosti je ale vyplněna mezerou. Logické porovnávací operátory AND, OR a NOT. AND a OR, jejich syntaxe je shodná, ovšem mají rozdílný význam. Například =ADN(Logická hodnota 1; Logická hodnota 2;...), nám vyhodnotí tuto funkci jako PRAVDA, pokud budou všechny logické hodnoty pravdivé. V opačném případě, pokud je jen jediná logická hodnota nepravdivá, vyhodnotí ji jako NEPRAVDA. Logickou hodnotou může být například, že A1=A2. Pokud do buněk A1 a A2 zapíšeme například číslo 1, bude informace pravdivá. Funkce OR vyhodnotí funkci jako PRAVDA, pokud je jen jedna logická hodnota pravdivá. NOT má pouze jednu logickou hodnotu. Pokud není pravdivá, vyhodnotí ji jako PRAVDA a naopak. Nejdůležitější funkcí je, jako v případě řízení běhu maker, příkaz IF. V tomto případě se však nejedná o příkaz, ale o funkci, která má poněkud odlišnou syntaxi a její využití je mnohem omezenější a v některých případech komplikovanější a náročnější na orientaci, než je tomu právě v makrech. Jedná se tedy o podmínkovou funkci, která má syntaxi =IF(Test;Potom;Jinak). Funkce ROUND, ROUNDUP a ROUNDDOWN jsou zaokrouhlovací funkce. Syntaxe jsou totožné, ale každá zaokrouhluje jiným způsobem. ROUND zaokrouhluje k nejbližšímu číslu na daný počet míst. ROUNDUP zaokrouhluje nahoru na daný počet 20

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

Finanční analýza a zdraví podniku

Finanční analýza a zdraví podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Finanční analýza a zdraví podniku Diplomová práce Autor: Bc. Jan Peleška Finance Vedoucí práce: Ing. Oldřich Knaifl, CSc. Praha Červen, 2015

Více

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Optimalizace

Více

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Diplomová práce Bc. David Vurma Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

ISSN 1801-2361. Copyright 2003 2005 Jiří Číhař, Dataspectrum http:// //www.dataspectrum.cz mailto:eam@dataspectrum.cz

ISSN 1801-2361. Copyright 2003 2005 Jiří Číhař, Dataspectrum http:// //www.dataspectrum.cz mailto:eam@dataspectrum.cz Excel Asistent Magazín 01/2005 ISSN 1801-2361 Copyright 2003 2005 Jiří Číhař, Dataspectrum http:// //www.dataspectrum.cz mailto:eam@dataspectrum.cz Excel Asistent Magazín je určen k volnému šíření. Pokud

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku

Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku Vzdělávací materiály k projekt: 13/018/1310b/120/000171 Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku kurz: Řízení zemědělských a potravinářských projektů - administrativa a výkaznictví

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách

Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách Diplomová práce Bc. Barbora Šmídová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Management hotelnictví

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Sbírka řešených a neřešených úloh ze skriptování ve WSH pro výuku předmětu Operační systémy 2

Sbírka řešených a neřešených úloh ze skriptování ve WSH pro výuku předmětu Operační systémy 2 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV APLIKOVANÉ INFORMATIKY Sbírka řešených a neřešených úloh ze skriptování ve WSH pro výuku předmětu Operační systémy 2 BAKALÁŘSKÁ

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Klára Muziková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra finanční účetnictví a auditingu Studijní

Více

Podnikatelský plán: Fast Food «Palačinka»

Podnikatelský plán: Fast Food «Palačinka» Podnikatelský plán: Fast Food «Palačinka» Diplomová práce Bc. Ekaterina Belyankova Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Roman Gažák Návrh internetových stránek s rezervačním systémem Diplomová práce 2013 Návrh internetových stránek s rezervačním systémem Diplomová práce

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

UNICORN COLLEGE KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Finanční analýza společnosti a rozvoj do budoucnosti

UNICORN COLLEGE KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Finanční analýza společnosti a rozvoj do budoucnosti UNICORN COLLEGE KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Finanční analýza společnosti a rozvoj do budoucnosti Autor BP: Tomáš Hloušek Vedoucí BP: Ing. Petr Boukal, Ph.D. 2014 Praha Čestné prohlášení

Více

Analýza české účetní závěrky a závěrky sestavené podle US GAAP ve společnosti Honeywell s. r. o. Lenka Jurajdová

Analýza české účetní závěrky a závěrky sestavené podle US GAAP ve společnosti Honeywell s. r. o. Lenka Jurajdová Analýza české účetní závěrky a závěrky sestavené podle US GAAP ve společnosti Honeywell s. r. o. Lenka Jurajdová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je srovnání českého a amerického

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením

Více

KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VYBRANÉHO KONCERNU

KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VYBRANÉHO KONCERNU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VYBRANÉHO KONCERNU CONSOLIDATION

Více

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program : Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s. The analysis of the accounting system and economy of the company ZAT a.s. Tereza

Více

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013)

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013) Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ (VERZE 2013) Ing. Jan Roubíček Vytvořeno v rámci projektu: Implementace řízení strojů do výuky technických

Více