MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65"

Transkript

1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozd lovníku Váš dopis zna ky: Naše zna ka: Vy izuje: PRAHA: 88436/ENV/14 Ing. an/l c: Posuzování vliv na životní prost edí podle zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí a o zm n kterých souvisejících zákon, ve zn ní pozd jších p edpis zahájení zjiš ovacího ízení ke koncepci Národní plán povodí Labe Jako p íslušný ú ad Vám v souladu s 10c odst. 2 zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí a o zm n kterých souvisejících zákon (zákon o posuzování vliv na životní prost edí), ve zn ní pozd jších p edpis, zasíláme oznámení koncepce Národní plán povodí Labe (dále též jen oznámení koncepce ) zpracované podle p ílohy. 7 cit. zákona a sd lujeme Vám, že tato koncepce bude podrobena zjiš ovacímu ízení podle 10d zákona o posuzování vliv na životní prost edí. Dot ené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu 16 odst. 3 zákona o posuzování vliv na životní prost edí neprodlen o zve ejn ní informace o oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možné do oznámení koncepce nahlížet na ú edních deskách a nejmén ješt jedním v dot eném území obvyklým zp sobem (v místním tisku, rozhlase, zpráva TK apod.) sou asn s upozorn ním, že každý m že Ministerstvu životního prost edí, odboru posuzování vliv na životní prost edí a integrované prevence zaslat své písemné vyjád ení k oznámení koncepce do 20 dn ode dne zve ejn ní informace o oznámení koncepce na ú ední desce posledního kraje. Doba zve ejn ní je nejmén 15 dn, ale doporu ujeme prodloužit lh tu pro zve ejn ní o dalších 15 dn. Zárove žádáme v souladu s 16 odst. 4 zákona o posuzování vliv na životní prost edí o zaslání vyrozum ní o dni vyv šení informace na ú ední desce. Toto vyrozum ní m že být zasláno elektronicky na ovou adresu: Dále žádáme dot ené územní samosprávné celky a dot ené správní ú ady ve smyslu 10c odst. 3 zákona o posuzování vliv na životní prost edí o zaslání písemného vyjád ení k oznámení koncepce Ministerstvu životního prost edí, odboru posuzování vliv na životní prost edí a integrované prevence, a to nejpozd ji do 20 dn ode dne zve ejn ní oznámení koncepce podle 16 odst. 4 zákona o posuzování vliv na životní prost edí, tedy ode dne, kdy bude koncepce zve ejn na na ú ední desce posledního kraje. Sou asn žádáme, aby vyjád ení obsahovalo i doporu ení: tel. NB Praha 1 I : IDDS: ú / gsaax4

2 1. Na které aspekty zpracovávané a posuzované koncepce, složky životního prost edí a jejich parametry, vlivy na životní prost edí a ve ejné zdraví by se m lo vyhodnocení zejména zam it. 2. Zda p icházejí v úvahu varianty (alternativy) dosažení cíl koncepce, lišící se svými vlivy na životní prost edí, které by m ly být p edm tem vyhodnocení a posouzení. Orgány ochrany p írody, které k uvedené koncepci vydaly stanoviska podle 45i zákona. 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis, podle nichž nelze vylou it významné vlivy této koncepce na evropsky významné lokality a pta í oblasti, žádáme, aby v p ípad, že jsou si v domy konkrétních vliv na p edm ty ochrany konkrétních evropsky významných lokalit a pta ích oblastí nebo je p edpokládají, tyto vlivy specifikovaly. Pokud nadále nelze vylou it významné negativní vlivy, m lo by být ve vyjád ení uvedeno zejména následující: 1. Návrh na p ípadné zpracování variant (nap. jejich negativní i pozitivní vymezení, tj. navrhnout, jaké limity nebo území by nem la realizace koncepce p ekro it nebo naopak, jak by m la realizace lokalit prosp t). 2. Další požadavky na proces z hlediska vyhodnocení vliv na evropsky významné lokality nebo pta í oblasti (bližší požadavky na obsah a rozsah posouzení, resp. upozorn ní, co by nem lo být opomenuto vzhledem ke konkrétní lokalit ). Do oznámení koncepce lze také nahlédnout v Informa ním systému SEA na internetových stránkách pod kódem koncepce MZP194K. Pozn.: Tento dopis v písemné podob obdrží dot ené kraje, dot ené obce s rozší enou sobností a dot ené správní ú ady. Ostatní dot ené obce obdrží tento dopis prost ednictvím u. Oznámení koncepce na CD obdrží dot ené kraje, dot ené obce s rozší enou p sobností a dot ené správní ú ady. Ostatní dot ené obce se mohou s oznámením koncepce seznámit prost ednictvím internetu nebo v prostorách obce s rozší enou p sobností. Pro dot ené odbory MŽP je oznámení koncepce k dispozici na MŽP, odboru posuzování vliv na ŽP a integrované prevence, kancelá. 715, Vršovická 65, Praha 10. íloha: Oznámení koncepce na CD Ing. Petr SLEZÁK v. r. pov en do asným zastupováním i výkonu inností editele odboru posuzování vliv na životní prost edí a integrované prevence 2

3 Rozd lovník k. j.: 88436/ENV/14 edkladatel koncepce: Ministerstvo životního prost edí, odbor ochrany vod, Vršovická 1442/65, Praha 10 (obdrží VS pod. j /ENV/14) Ministerstvo zem lství, odbor vodohospodá ské politiky, T šnov 65/17, Praha 1 Dot ené územní samosprávné celky: (odesláno s p ílohou CD pod. j /ENV/14) Hlavní m sto Praha, primátor, Mariánské nám stí 2, Praha 1 Jiho eský kraj, hejtman, U Zimního stadionu 1952/2, eské Bud jovice Karlovarský kraj, hejtman, Závodní 353/88, Karlovy Vary Královéhradecký kraj, hejtman, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové Liberecký kraj, hejtman, U jezu 642/2a, Liberec 2 Olomoucký kraj, hejtman, Jeremenkova 40a, Olomouc Pardubický kraj, hejtman, Komenského nám stí 125, Pardubice Plze ský kraj, hejtman, Škroupova 18, Plze St edo eský kraj, hejtman, Zborovská 81/11, Praha 5 Ústecký kraj, hejtman, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Kraj Vyso ina, hejtman, Žižkova 57, Jihlava Statutární m sto eské Bud jovice, nám. P emysla Otakara II.. 1,2, eské Bud jovice Statutární m sto D ín, Mírové nám stí 1175/5, D ín IV Statutární m sto Hradec Králové, eskoslovenské armády 408, Hradec Králové Statutární m sto Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov Statutární m sto Jablonec nad Nisou, Mírové nám stí 19, Jablonec nad Nisou Statutární m sto Jihlava, Masarykovo nám stí 97/1, Jihlava 1 Statutární m sto Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary Statutární m sto Kladno, nám. Starosty Pavla 44, Kladno Statutární m sto Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1 Statutární m sto Mladá Boleslav, Komenského nám stí 61, Mladá Boleslav Statutární m sto Most, Radni ní 1/2, Most Statutární m sto Pardubice, Pernštýnské nám stí 1, Pardubice Statutární m sto Plze, nám stí Republiky 1, Plze Statutární m sto Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem sto Aš, Kamenná 473/52, Aš sto Benešov, Masarykovo nám stí 100, Benešov sto Beroun, Husovo nám. 68, Beroun Centrum sto Bílina, B ežánská 50/4, Bílina sto Blatná, T. G. Masaryka 322, Blatná sto Blovice, Masarykovo nám. 143, Blovice sto Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/2, Brandýs nad Labem Stará Boleslav sto Broumov, t ída Masarykova 239, Broumov 1 sto áslav, Nám. J. Žižky z Trocnova 1, áslav sto ernošice, Riegrova 1209, ernošice sto eská Lípa, nám stí T. G. Masaryka 1/1, eská Lípa sto eská T ebová, Staré nám. 78, eská T ebová 2 sto eský Brod, nám stí Husovo 70, eský Brod sto eský Krumlov, nám stí Svornosti 1, eský Krumlov sto Da ice, Krají ova 27, Da ice sto Dobruška, nám. F. L. V ka 11, Dobruška sto Dob íš, Mírové nám stí 119, Dob íš sto Domažlice, nám stí Míru 1, Domažlice sto Dv r Králové nad Labem, nám stí T. G. Masaryka 38, Dv r Králové nad Labem sto Frýdlant, T. G. Masaryka 37, Frýdlant sto Havlí v Brod, Havlí kovo nám stí 57, Havlí v Brod 2 sto Hlinsko, Pod bradovo nám stí 1, Hlinsko 3

4 sto Holice, Holubova 1, Holice sto Horaž ovice, Mírové nám stí 1, Horaž ovice sto Horšovský Týn, nám. Republiky 52, Horšovský Týn sto Ho ice, nám stí Ji ího z Pod brad 342, Ho ice sto Ho ovice, Palackého nám stí 2, Ho ovice sto Humpolec, Horní nám stí 300, Humpolec sto Cheb, nám. Krále Ji ího z Pod brad 1/14, Cheb sto Chot bo, Tr z Lípy 69, Chot bo sto Chrudim, Resselovo nám stí 77, Chrudim sto Jarom, nám stí SA 16, Jarom sto Ji ín, Žižkovo nám stí 18, Valdické p edm stí, Ji ín 1 sto Jilemnice, Masarykovo nám stí 82, Jilemnice sto Jind ich v Hradec, Klášterská 135/II, Jind ich v Hradec sto Kada, Mírové nám stí 1, Kada sto Kaplice, Nám stí 70, Kaplice sto Klatovy, nám stí Míru 62, Klatovy sto Kolín, Karlovo nám stí 78, Kolín I sto Kostelec nad Orlicí, Palackého nám stí 38, Kostelec nad Orlicí sto Králíky, Velké nám stí 5, Králíky sto Kralovice, Markova t. 2, Kralovice sto Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou sto Kraslice, nám stí 28. íjna 1438, Kraslice sto Kutná Hora, Havlí kovo nám. 552, Kutná Hora sto Lanškroun, nám. J. M. Mark 12, Lanškroun Vnit ní m sto, Lanškroun sto Litom ice, Mírové nám stí 15/7, Litom ice sto Litomyšl, B í Š astných 1000, Litomyšl sto Litvínov, nám stí Míru 11, Litvínov sto Louny, Mírové nám stí 35, Louny sto Lovosice, Školní 407/2, Lovosice sto Lysá nad Labem, Husovo nám stí 23/1, Lysá nad Labem sto Mariánské Lázn, Ruská 155, Mariánské Lázn sto M lník, nám stí Míru 1, M lník sto Milevsko, nám. E. Beneše 420, Milevsko sto Moravská T ebová, T. G. Masaryka 29, Moravská T ebová sto Mnichovo Hradišt, Masarykovo nám stí 1, Mnichovo Hradišt sto Náchod, Masarykovo nám stí 40, Náchod sto Nasavrky, Nám stí 77, Nasavrky sto Nepomuk, Nám stí Augustina N mejce 63, Nepomuk sto Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice sto Nová Paka, Dukelské nám stí 39, Nová Paka sto Nové M sto na Morav, Vratislavovo nám stí 103, Nové m sto na Morav sto Nové M sto nad Metují, nám stí Republiky 6, Nové M sto nad Metují sto Nový Bor, nám. Míru 1, Nový Bor sto Nový Bydžov, Masarykovo nám stí 1, Nový Bydžov sto Nymburk, Nám stí P emyslovc 163, Nymburk sto Ný any, Benešova t ída 295, Ný any sto Ostrov, Jáchymovská 1, Ostrov sto Pacov, Nám stí Svobody 1, Pacov sto Pelh imov, Masarykovo nám stí 1, Pelh imov sto Písek, Velké nám stí 114/3, Písek sto Podbo any, Mírová 615, Podbo any sto Pod brady, Ji ího nám stí 20/I, Pod brady sto Poli ka, Palackého nám. 160, Poli ka sto Prachatice, Velké nám stí 3, Prachatice sto P elou, eskoslovenské armády 1665, P elou sto P eštice, Masarykovo nám. 107, P eštice sto P íbram, Tyršova 108, P íbram sto Rakovník, Husovo nám stí 27, Rakovník sto Rokycany, Masarykovo nám stí 1, St ed, Rokycany 4

5 sto Roudnice nad Labem, Karlovo nám stí 21, Roudnice nad Labem sto Rumburk, t. 9. kv tna 1366/48, Rumburk sto Rychnov nad Kn žnou, Havlí kovo 136, Rychnov nad Kn žnou sto any, Masarykovo nám stí 53, any sto Sedl any, nám. T. G. Masaryka 32, Sedl any sto Semily, Husova 82, Semily sto Slaný, Velvarská 136, Slaný sto Sob slav, nám stí Republiky 59, Sob slav sto Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov sto Stod, nám. SA 294, Stod sto Strakonice, Velké nám stí 2, Strakonice sto St íbro, Masarykovo nám stí 1, St íbro sto Sušice, Nám stí Svobody 138, Sušice sto Sv tlá nad Sázavou, nám stí Tr z Lípy 18, Sv tlá nad Sázavou sto Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, Svitavy sto Šumperk, nám stí Míru 1, Šumperk sto Tábor, Žižkovo nám stí 2, Tábor 1 sto Tachov, Hornická 1695, Tachov sto Tanvald, Palackého 359, Tanvald sto Tel, nám stí Zachariáše z Hradce 10, Tel sto Trhové Sviny, Žižkovo nám stí 32, Trhové Sviny sto Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov sto T ebo, Palackého nám. 46/II, T ebo sto Turnov, Antonína Dvo áka 335, Turnov sto Týn nad Vltavou, nám stí Míru 2, Týn nad Vltavou 1 sto Ústí nad Orlicí, Sychrova ulice 16, Ústí nad Orlicí sto Varnsdorf, nám stí E. Beneše 470, Varnsdorf sto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk sto Vlašim, Jana Masaryka 302, Vlašim sto Vod any, nám. Svobody 18/1, Vod any sto Votice, Komenského nám stí 700, Votice sto Vrchlabí, Zámek 1, Vrchlabí sto Vysoké Mýto, B. Smetany 92, Vysoké Mýto - M sto sto Žamberk, Masarykovo nám stí 166, Žamberk sto Žatec, nám stí Svobody 1, Žatec sto Ž ár nad Sázavou, Žižkova 227/1, , Ž ár nad Sázavou sto Železný Brod, nám stí 3. kv tna 1, Železný Brod Dot ené správní ú ady: (odesláno s p ílohou CD pod. j /ENV/14) Správa CHKO Blaník, Lou ovice pod Blaníkem. 8, Lou ovice pod Blaníkem Správa CHKO Blanský les, Vyšný 59, eský Krumlov Správa CHKO Broumovsko, Ledhujská 59, Police nad Metují Správa CHKO eské st edoho í, Michalská 260/14, Litom ice Správa CHKO eský kras, Karlštejn I/85, Karlštejn Správa CHKO eský les, nám. Republiky 110, P imda Správa CHKO eský ráj, Antonína Dvo áka 294, Turnov Správa CHKO Jizerské hory, U jezu 10, Liberec Správa CHKO Koko ínsko Mách v kraj, eská 149, M lník Správa CHKO K ivoklátsko, Zbe no. 5, Zbe no Správa CHKO Labské pískovce, Teplická 424/69, D ín Správa CHKO Lužické hory, Školní 12, Jablonné v Podješt dí Správa CHKO Orlické hory, Dobrovského 332, Rychnov nad Kn žnou Správa CHKO Pálava, Nám stí 32, Mikulov Správa CHKO Slavkovský les, Hlavní 504, Mariánské Lázn Správa CHKO T ebo sko, Valy 121, T ebo Správa CHKO Ž árské vrchy, Brn nská 39, Ž ár nad Sázavou Správa CHKO Železné hory, Nám stí 317, Nasavrky Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, Vrchlabí Správa Národního parku a Chrán né krajinné oblasti Šumava, 1. máje 260, Vimperk 5

6 Správa Národního parku eské Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa Krajský ú ad Jiho eského kraje, odbor životního prost edí, zem lství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, eské Bud jovice Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor životního prost edí a zem lství, Závodní 353/88, Karlovy Vary Krajský ú ad Kraje Vyso ina, odbor životního prost edí, Žižkova 57, Jihlava Krajský ú ad Královéhradeckého kraje, odbor životního prost edí a zem lství, Pivovarské nám stí 1245, Hradec Králové Krajský ú ad Libereckého kraje, odbor zem lství a životního prost edí, U jezu 642/2a, Liberec 2 Krajský ú ad Olomouckého kraje, odbor životního prost edí a zem lství, Jeremenkova 40a, Krajský ú ad Pardubického kraje, odbor životního prost edí a zem lství, Komenského nám stí 125, Pardubice Krajský ú ad Plze ského kraje, odbor životního prost edí a zem lství, Škroupova 18, Plze Krajský ú ad St edo eského kraje, odbor životního prost edí a zem lství, Zborovská 81/11, Praha 5 Krajský ú ad Ústeckého kraje, odbor životního prost edí a zem lství, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Magistrát hlavního m sta Prahy, odbor životního prost edí, Jungmannova 35/29, Praha 1 Krajský ú ad Jiho eského kraje, odbor kultury a památkové pé e, U Zimního stadionu 1952/2, eské Bud jovice Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor kultury, památkové pé e, láze ství a cestovního ruchu, Závodní 353/88, Karlovy Vary Krajský ú ad Kraje Vyso ina, odbor kultury, památkové pé e a cestovního ruchu, Žižkova 57, Jihlava Krajský ú ad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grant a dotací, Pivovarské nám stí 1245, Hradec Králové Krajský ú ad Libereckého kraje, odbor kultury, památkové pé e a cestovního ruchu, U jezu 642/2a, Liberec 2 Krajský ú ad Olomouckého kraje, odbor kultury a památkové pé e, Jeremenkova 40a, Krajský ú ad Pardubického kraje, odbor školství a kultury, Komenského nám stí 125, Pardubice Krajský ú ad Plze ského kraje, odbor kultury, památkové pé e a cestovního ruchu, Škroupova 18, Plze Krajský ú ad St edo eského kraje, odbor kultury a památkové pé e, Zborovská 81/11, Praha 5 Krajský ú ad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové pé e, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Magistrát hlavního m sta Prahy, odbor památkové pé e, Jungmannova 35/29, Praha 1 Hygienická stanice hlavního m sta Prahy, Rytí ská 12, p. s. 203, Praha 1 Krajská hygienická stanice Jiho eského kraje se sídlem v eských Bud jovicích, Na Sadech 25, eské Bud jovice Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, Závodní 94, Karlovy Vary Krajská hygienická stanice kraje Vyso ina se sídlem v Jihlav, Tolstého 1914/15, Jihlava Krajská hygienická stanice Královehradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Habrmanova 19, Hradec Králové Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova 64, Liberec 1 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 6, Olomouc Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Mezi Mosty 1793, Pardubice Krajská hygienická stanice Plze ského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15, Plze Krajská hygienická stanice St edo eského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 329/17, Praha 2 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, Ústí nad Labem eská inspekce životního prost edí, OI eské Bud jovice, U Výstavišt 16, eské Bud jovice eská inspekce životního prost edí, OI Havlí v Brod, B lohradská 3304, Havlí v Brod eská inspekce životního prost edí, OI Hradec Králové, Resslova 1229, Hradec Králové eská inspekce životního prost edí, OI Liberec, T ída 1. máje 858/26, Liberec eská inspekce životního prost edí, OI Olomouc, Tovární 41, Olomouc eská inspekce životního prost edí, OI Plze, Klatovská t. 48, Plze eská inspekce životního prost edí, OI Praha, Wolkerova 40/11, Praha 6 eská inspekce životního prost edí, OI Ústí nad Labem, Výstupní 1644, Ústí nad Labem 6

7 eská inspekce životního prost edí, OI Ústí nad Labem, pobo ka Karlovy Vary, Drahomírovo náb eží 197/16, Karlovy Vary Obvodní bá ský ú ad pro území Hlavního m sta Prahy a kraje St edo eského, Kozí 4, Praha 1 Obvodní bá ský ú ad pro území kraje Karlovarského, Boženy N mcové 1932, Sokolov Obvodní bá ský ú ad pro území kraje Ústeckého, U m sta Chersonu 1429, Most Obvodní bá ský ú ad pro území kraj Královehradeckého a Pardubického, Wonkova 1142, Hradec Králové Obvodní bá ský ú ad pro území kraj Libereckého a Vyso ina, T ída 1. máje 858/26, Liberec Obvodní bá ský ú ad pro území kraj Moravskoslezského a Olomouckého, Veleslavínova 1598/18, Moravská Ostrava, Ostrava 2 Obvodní bá ský ú ad pro území kraj Plze ského a Jiho eského, H ímalého 11, Plze Újezdní ú ad vojenského újezdu Boletice, Boletice 3, Boletice u eského Krumlova Újezdní ú ad vojenského újezdu Brdy, Brdy. 1, Jince Újezdní ú ad vojenského újezdu Hradišt, 1. Máje 3, Karlovy Vary Odbory MŽP: (obdrží VS pod. j /ENV/14) odbor výkonu státní správy I odbor výkonu státní správy II odbor výkonu státní správy III odbor výkonu státní správy IV odbor výkonu státní správy V odbor výkonu státní správy VI odbor výkonu státní správy VII odbor odpad odbor ochrany ovzduší odbor obecné ochrany p írody a krajiny odbor zvláštní územní ochrany p írody a krajiny odbor druhové ochrany a implementace evropských p edpis odbor geologie odbor energetiky a ochrany klimatu odbor environmentálních rizik a ekologických škod odbor kabinetu ministra Na v domí: Agentura ochrany p írody a krajiny R, Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov eská inspekce životního prost edí, Na b ehu 267/1, Praha 9 Vyso any eský bá ský ú ad, Kozí 4, Praha 1 Národní památkový ústav, Valdštejnské nám stí 3, Praha 1 Státní ú ad pro jadernou bezpe nost, Senovážné nám stí 9, Praha 1 Zelený kruh, Lubla ská 18, Praha 2 7

Seznam pracovník Finan ních ú ad ur ených pro kontakt s živnostenskými ú ady v projektu ZAP

Seznam pracovník Finan ních ú ad ur ených pro kontakt s živnostenskými ú ady v projektu ZAP P íloha. 8: Adresá kontaktních míst a osob Seznam pracovník Finan ních ú ad ur ených pro kontakt s živnostenskými ú ady v projektu ZAP F hlavního m sta Prahy Finan ní ú ad Kontaktní osoba Tel. íslo e-mailová

Více

INSTRUKCE. ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I

INSTRUKCE. ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I INSTRUKCE Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. dubna 2010, č. j. 81/2010 OD ST, kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001, č. j. 505/2001 Org, kterou se vydává vnitřní

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA w MAPY ROZLOŽENÍ OHROŽENÍ DĚTÍ A RODIN V ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí SocioFactor s.r.o. 2013 Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené

Více

393/2010 Sb. VYHLÁŠKA

393/2010 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 8.1.2012 do částky 1/2012 Sb. a 2/2012 Sb.m.s. Obsah a text 393/2010 Sb. - poslední stav textu 393/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2010 o oblastech povodí Ministerstvo zemědělství

Více

TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA (řazeno abecedně)

TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA (řazeno abecedně) Kam pro KAM? Turistický magazín KAM po Česku Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3. Tel.: +420 222 944 816; Fax: +420 226 015 033 E-mail: info@kampocesku.cz www.kampocesku.cz TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA (řazeno

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje : PRAHA: 101466/ENV/12 Ing. Pekárková /l. 2921 17.1.20131. 2. 2006 Věc:

Více

Pobřežní 194, 28401 Kutná Hora Klášterní 647, 27601 Mělník

Pobřežní 194, 28401 Kutná Hora Klášterní 647, 27601 Mělník ZIMNÍ STADIONY S UMĚLOU LEDOVOU PLOCHOU Nejsou zde uvedeny tři zimní stadiony pro krasobruslení nebo bruslení (HASA a ZŠ Bronzová v Praze a TJ Stadion v Brně). (II) - počet ledových ploch; (A) - nezastřešená

Více

GYMNÁZIA A VÝSLEDKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITY - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - ZÁKLADNÍ OBTÍŽNOST (ZKUŠEBNÍ TERMÍN: JARO

GYMNÁZIA A VÝSLEDKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITY - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - ZÁKLADNÍ OBTÍŽNOST (ZKUŠEBNÍ TERMÍN: JARO A VÝSLEDKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITY - - OBTÍŽNOST (ZKUŠEBNÍ TERMÍN: JARO 2012) OBTÍŽNOST Gymnázium Palackého 191 Mladá Boleslav Středočeský STŘEDNÍ 0,00% 0,0% 1 58,1% 89,5 Vyšší odborná škola sklářská a

Více

PŘEHLED GYMNÁZIÍ A SOUHRNNÝCH INFORMACÍ O ÚSPĚŠNOSTI A NEÚSPĚŠNOSTI JEJICH STUDENTŮ U MATURITY 2012 - JARNÍ ZKUŠEBNÍ TERMÍN region: ČESKÁ REPUBLIKA

PŘEHLED GYMNÁZIÍ A SOUHRNNÝCH INFORMACÍ O ÚSPĚŠNOSTI A NEÚSPĚŠNOSTI JEJICH STUDENTŮ U MATURITY 2012 - JARNÍ ZKUŠEBNÍ TERMÍN region: ČESKÁ REPUBLIKA 95-100 % Arcibiskupské gymnázium Korunní 2 Praha 2 Hlavní město Praha 59 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% PORG - gymnázium a ZŠ Lindnerova 3 Praha 8 - Libeň Hlavní město Praha 24 0,0% 0,0% 100,0%

Více

Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, Oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách

Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, Oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Č.j. 16595/2011-412 Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, Oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Seznam mimopražských středních škol a konzervatoří

Více

Škola Ulice Obec Kraj

Škola Ulice Obec Kraj Malostranské gymnázium Josefská 626/7 Praha 1 11800 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská 1 Praha 2 12801 Hlavní město Praha Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 Praha 3 13000 Hlavní město Praha Gymnázium

Více

Zkrácený název školy Ulice Obec PSČ Kraj Gymnázium Josefská 626/7 Praha 1 11800 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská 1 Praha 2 12801 Hlavní město

Zkrácený název školy Ulice Obec PSČ Kraj Gymnázium Josefská 626/7 Praha 1 11800 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská 1 Praha 2 12801 Hlavní město Gymnázium Josefská 626/7 Praha 1 11800 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská 1 Praha 2 12801 Hlavní město Praha Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 Praha 3 13000 Hlavní město Praha Gymnázium Budějovická

Více

SPÁDOVÉ ŠKOLY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2011

SPÁDOVÉ ŠKOLY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2011 SPÁDOVÉ ŠKOLY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2011 REDIZO KRAJ ŠKOLA NÁZEV ŠKOLY (zkrácený) ULICE PSČ OBEC 600005151 Hlavní

Více

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova České republiky

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova České republiky ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova České republiky Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Česká republika. ZEMĚPISNÁ ORIENTACE Prima - Kvarta

Česká republika. ZEMĚPISNÁ ORIENTACE Prima - Kvarta Česká republika ZEMĚPISNÁ ORIENTACE Prima - Kvarta HOROPIS 1. provincie: Česká vysočina Šumavská Českoleská Český les (Čerchov 1042 m) Všerubská vrchovina Šumavská hornatina Šumava (Gr. Arber 1456, Plechý

Více

Abecední seznam členů AMG

Abecední seznam členů AMG Abecední seznam členů AMG Aš Bechyně Benešov Beroun Bílovec Blansko Blatná Blovice Bohdalice Bojkovice Boskovice Brandýs nad Labem Bruntál Břeclav Březnice Bystřice nad Pernštejnem Bystřice pod Hostýnem

Více

Politika územního rozvoje České republiky

Politika územního rozvoje České republiky Politika územního rozvoje České republiky p ř í l o h a č a s o p i s u U & Ú R 3 / 2 0 0 6 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje Vláda České republiky USNESENÍ VládY České republiky

Více

SEZNAM TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER V ČESKÉ REPUBLICE

SEZNAM TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER V ČESKÉ REPUBLICE SEZNAM TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER V ČESKÉ REPUBLICE Název Adresa Psč Město Tel: e-mail www Region Oblast Turistické Informační centrum Adršpach Dolní Adršpach 26 549 57 Adršpach 491 586 012 info@skalyadrspach.cz

Více

OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA DO KONCE II. REPUBLIKY - 9. duben 2014 Česká republika Jihočeský kraj. Jihomoravský kraj

OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA DO KONCE II. REPUBLIKY - 9. duben 2014 Česká republika Jihočeský kraj. Jihomoravský kraj OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA DO KONCE II. REPUBLIKY - 9. duben 2014 Česká republika Jihočeský kraj GYMNÁZIUM ADRESA 1. kolo 2. kolo 3. kolo počet bodů pořadí Strakonice 386 48, Máchova 174 33 36 42 111 1.

Více

Dodávky z výroby při výkonu nad 10 MW t. Dodávky z výroby při výkonu do 10 MW t Cena [Kč/GJ] Dodávky z primárního rozvodu. Cena [Kč/GJ] Množství [GJ]

Dodávky z výroby při výkonu nad 10 MW t. Dodávky z výroby při výkonu do 10 MW t Cena [Kč/GJ] Dodávky z primárního rozvodu. Cena [Kč/GJ] Množství [GJ] primárního Abertamy 100 horká voda 385,68 5 304 Abertamy 100 horká voda 0,81 385,68 5 304 Adamov 100 9 420,05 9 100 458,57 57 462 Adamov - areál ADAST 100 pára 19,7 442,02 67 999 Albrechtice - Školní (ZŠ

Více

PŘEHLED STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOL A UČILIŠŤ A VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITY 2012 - JARNÍ ZKUŠEBNÍ TERMÍN - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEHLED STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOL A UČILIŠŤ A VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITY 2012 - JARNÍ ZKUŠEBNÍ TERMÍN - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA NE PERCENTILOVÉ Masarykova obchodní akademie 17. listopadu 220 Jičín Královéhradecký 85 1 1,2% 84 (0) 0,0% 1 69,3 - Obchodní akademie a JŠ Hlavní třída 31 Šumperk Olomoucký 41 3 7,3% 38 (0) 0,0% 2 68,0

Více

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis. zn.: CR 073580/2013 V Chrudimi dne 5. 12. 2014 ís. jedn.: CR 083102/2014 STO/Št

Více

Adresář SVČ - Jihočeský kraj stav: k 12.1.2009 zdroj: rejstřík škol název ulice město PSČ telefon fax email1 email2 www

Adresář SVČ - Jihočeský kraj stav: k 12.1.2009 zdroj: rejstřík škol název ulice město PSČ telefon fax email1 email2 www Adresář SVČ - Jihočeský kraj Palackého 652 Blatná 38801 383 422 134 není ddmblatna@iol.cz ddm.blatna@tiscali.cz U Zimního stadionu 1 MŠ, ZŠ a Praktická škola při DC ARPIDA U Hvízdala 9 Sales. střed. mládeže-ddm

Více

NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR V ROCE 2007

NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR V ROCE 2007 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 Praha 2, Blanická 4, POB 12 tel.: 221 507 900 fax: 221 507 929 e-mail: nipos@nipos-mk.cz http: // www.nipos-mk.cz NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ

Více

Výsledky maturit 2014 tabulky a kdo se bojí informací?

Výsledky maturit 2014 tabulky a kdo se bojí informací? Výsledky maturit 2014 tabulky a kdo se bojí informací? Centrum pro zjišťování výsledků MŠMT (dále jen CERMAT, http://www.cermat.cz/) zveřejnilo výsledky jarních maturit 2014. Je to jeho zákonná povinnost.

Více

Počet obyvatel Intergram Kč

Počet obyvatel Intergram Kč Počet obyvatel Intergram Kč Jihočeský kraj (10) 1 DDM Blatná, Palackého 652, 388 01 6 162 400 2 DDM České Budějovice, U zimního stadiónu 1, 370 01 95 000 1200 3 DDM Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 15

Více

PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD

PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD Nechodím s davem jako ovce. Nep echázím béééééz rozhlédnutí. Nechci ležet vedle zebry. www.podopravninehode.cz Projekt byl realizován za podpory Libereckého kraje. Velmi

Více

v roce 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu CENTRUM INFORMACÍ A STATISTIK KULTURY

v roce 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu CENTRUM INFORMACÍ A STATISTIK KULTURY Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 Praha 2, Blanická 4, POB 12 tel.: 221 507 900 fax: 221 507 929 e-mail: nipos@nipos-mk.cz http: // www.nipos-mk.cz NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ

Více

STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013. Jeden svět na školách. Seznam škol zapojených do projektu

STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013. Jeden svět na školách. Seznam škol zapojených do projektu STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013 Jeden svět na školách Seznam škol zapojených do projektu Hlavní město Praha Akademické Gymnázium Štěpánská 22 110 00 Praha 1 Anglické gymnázium - English College

Více