Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky"

Transkript

1 Česká republika - Ministerstv pr místní rzvj Odbr rzvje a strategie reginální plitiky VÝZVA K PODÁVÁNÍ NABÍDEK (zadávací dkumentace) veřejné zakázky maléh rzsahu Zavedení prjektvéh řízení, prjektvé kanceláře a tvrba metdiky prjektvéh řízení Pznámka: Tat veřejná zakázka není zadávána v žádném z druhů zadávacíh řízení dle 21 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů; tedy zadavatel nepstupuje dle 26 dst. 5 ZVZ. 1

2 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zavedení prjektvéh řízení, prjektvé kanceláře a tvrba metdiky prjektvéh řízení 2. ZADAVATEL Název zadavateie: Česká republika - Ministerstv pr místní rzvj Sídl zadavatele: Starměstské nám Praha 1 IČO: DIČ: nebyl přidělen, zadavatel je neplátce DPH Odpvědný útvar: Odbr rzvje a strategie reginální plitiky Mgr. Jelena Kriegelsteinvá, ředitelka dbru Kntaktní sba: Ing. Bc. Radmila Outlá, MBA, veducí ddělení prjektvé kanceláře tel.: DRUH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Výběrvé řízení dle bdu Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek OP LZZ (čísl vydání 1.10 ze dne ). Jedná se veřejnu zakázku maléh rzsahu na služby, jejíž předpkládaná hdnta je ,- Kč bez DPH Kč. 2

3 4.1. Obecný ppis předmětu veřejné zakázky 4. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem tét veřejné zakázky je zavedení prjektvéh řízení, prjektvé kanceláře a tvrba metdiky prjektvéh řízení u zadavatele. Ddavatel se zavazuje zhtvit pr bjednatele: - analýzu stávajícíh stavu řízení prjektů a suvisejících prcesů (dále též Analýza ), - návrh na implementaci prjektvéh řízení a ptimalizaci suvisejících prcesů (dále též Návrh implementace ) a - nastavení průběžné evaluace (dále též Evaluace ). Analýza bude analytický dkument skládající se z části analytické a z části návrhvé. Část analytická bude ppisvat sučasnu praxi řízení prjektů bjednatele, přičemž ppis bude zaměřen prblémvě, tedy ppsané prcesy budu zhdnceny z hlediska základních principů prjektvéh řízení, budu identifikvány jejich silné a slabé stránky, ze kterých vyplyne, které prcesy je žáducí zachvat, případně zdknalit (Analýza bude definvat příležitsti zdknalení) a které je ptřeba nvě zavést. Část analytická také uvede, zda jsu v praxi ddržvány interní předpisy bjednatele. Část návrhvá naváže na dříve uvedené příležitsti zdknalení. Návrhvá část bude sumarizvat základní charakteristiky, které by nvý systém prjektvéh řízení bjednatele měl mít. Navrhvaný systém prjektvéh řízení bude ppsán jak žáducí, tzn. cílvý stav p zavedení prjektvéh řízení, včetně návrhu úpravy interních předpisů bjednatele. Návrh implementace se bude skládat: - z Manuálu prjektvéh řízení pr Ministerstv pr místní rzvj (dále jen Manuál ), který bude jeh nejdůležitější částí a jehž sučástí bude: metdika specifikující pžadavky na úspěšné zavedení prjektvéh řízení d praxe bjednatele (dále jen Metdika ). Metdika bude bsahvě zaměřena jak na samtný prces řízení prjektů, tak na vazbu prjektvéh řízení s prcesy strategickéh a akčníh plánvání, evaluaci prjektů, finanční plánvání a sestavvání rzpčtu a rzpčtvéh výhledu bjednatele. Manuál bude dále Metdiku rzpracvávat d pdby knkrétních pstupů její realizace. - Dále bude sučástí Návrhu implementace písemná zpráva (dále jen Písemná zpráva ). Cílem Evaluace bude nastavení průběžné evaluace systému prjektvéh řízení tak, aby byl dluhdbě udržitelný. Cílem jsu implementvané a standardizvané prcesy plánvání, schvalvání a řízení realizace prjektů bjednatele. Tent cíl bude naplněn prstřednictvím následujících činnstí: - Piltní spuštění prjektvé kanceláře, které bude zahrnvat knzultační a metdicku pdpru ze strany ddavatele a jeh účast v následujících aktivitách: knání kntrlních prjektvých dnů za účelem získání zpětné vazby pstupu a úspěšnsti implementace prjektvéh řízení, závěrečný wrkshp za účelem evaluace úspěšnsti zavedení prjektvéh řízení na MMR a dpručení dalšíh pstupu. - Implementace prjektvé kanceláře a prjektvéh řízení, jež bude prbíhat za aktivní účasti zhtvitele, která bude zahrnvat knzultační a metdicku pdpru, účast na schůzkách prjektvých týmů, kntrlních dnech a přípravu a facilitaci závěrečnéh evaluačníh wrkshpu. Výstupem facilitace závěrečnéh evaluačníh wrkshpu bude ddavatelem zpracvaná písemná zpráva, která bude bsahvat ppis a shrnutí implementace prjektvéh řízení na MMR, identifikaci prblematických míst a dpručení k jejich nápravě (dále jen Facilitace ). Psledním bdem tét zprávy bude návrh pstupu při průběžné evaluaci prjektvéh řízení. Pdrbnější ppis předmětu veřejné zakázky je uveden v závazném návrhu smluvy díl, který je přílhu a nedílnu sučástí tét výzvy k pdávání nabídek. 3

4 4.2. CPV kód klasifikace veřejné zakázky Pradenské služby v blasti řízení prjektů 5.1. Dba plnění: 5. Dba a míst plnění předmětu veřejné zakázky Zadavatel stanví tyt termíny dby plnění: - Analýza bude zadavateli prtklárně předána, a t nejpzději d 10. září 2014, neb d 4 týdnů p pdpisu smluvy na veřejnu zakázku, pdle th, které datum nastane pzději. - Písemná zpráva včetně přílhy, kteru se zaknčuje etapa Návrh implementace, bude ddavatelem prtklárně předána, a t nejpzději d 30. listpadu Písemná zpráva, která bude výstupem facilitace závěrečnéh evaluačníh wrkshpu, bude ddavatelem prtklárně předána, a t nejpzději d 30. května Míst plnění: Místem plnění je sídl zadavatele. Pkud však smluva nevyžaduje prtklární předání, lze plnit i frmu dručení na vu adresu 5.3. Prhlídka místa plnění: S hledem na pvahu předmětu plnění se prhlídka místa plnění nekná Ddatečné infrmace Ddavatel je právněn pžádat kntaktní sbu pskytnutí ddatečných infrmací. Zadavatel při pskytvání ddatečných infrmací pstupuje dle Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek OP LZZ (čísl vydání 1.10 ze dne ). 6. Kvalifikace ddavatelů 6.1. Rzsah a způsb prkazvání kvalifikačních předpkladů Kvalifikvaným pr plnění veřejné zakázky je ddavatel, který a) splní základní kvalifikační předpklady analgicky pdle 53 ZVZ, specifikvané v bdě 6.1.1, b) splní prfesní kvalifikační předpklady specifikvané v bdě 6.1.2, c) splní technické kvalifikační předpklady analgicky pdle 56 ZVZ (specifikván v bdě ). 4

5 6.1.1 Základní kvalifikační předpklady Základní kvalifikační předpklady splňuje ddavatel, a) který nebyl pravmcně dsuzen pr trestný čin spáchaný ve prspěch rganizvané zlčinecké skupiny, trestný čin účasti na rganizvané zlčinecké skupině, legalizace výnsů z trestné činnsti, pdílnictví, přijetí úplatku, pdplacení, nepříméh úplatkářství, pdvdu, úvěrvéh pdvdu, včetně případů, kdy jde přípravu neb pkus neb účastenství na takvém trestném činu, neb dšl k zahlazení dsuzení za spáchání takvéh trestnéh činu; jde-li právnicku sbu, musí tent předpklad splňvat jak tat právnická sba, tak její statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu, a je-li statutárním rgánem ddavatele či členem statutárníh rgánu ddavatele právnická sba, musí tent předpklad splňvat jak tat právnická sba, tak její statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu tét právnické sby; pdává-li nabídku či žádst účast zahraniční právnická sba prstřednictvím své rganizační slžky, musí předpklad pdle tht písmene splňvat vedle uvedených sb rvněž veducí tét rganizační slžky; tent základní kvalifikační předpklad musí ddavatel splňvat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svéh sídla, místa pdnikání či bydliště, b) který nebyl pravmcně dsuzen pr trestný čin, jehž skutkvá pdstata suvisí s předmětem pdnikání ddavatele pdle zvláštních právních předpisů neb dšl k zahlazení dsuzení za spáchání takvéh trestnéh činu; jde-li právnicku sbu, musí tut pdmínku splňvat jak tat právnická sba, tak její statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu, a je-li statutárním rgánem ddavatele či členem statutárníh rgánu ddavatele právnická sba, musí tent předpklad splňvat jak tat právnická sba, tak její statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu tét právnické sby; pdává-li nabídku či žádst účast zahraniční právnická sba prstřednictvím své rganizační slžky, musí předpklad pdle tht písmene splňvat vedle uvedených sb rvněž veducí tét rganizační slžky; tent základní kvalifikační předpklad musí ddavatel splňvat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svéh sídla, místa pdnikání či bydliště, c) který v psledních třech letech nenaplnil skutkvu pdstatu jednání nekalé sutěže frmu pdplácení pdle zvláštníh právníh předpisu, d) vůči jehž majetku neprbíhá neb v psledních třech letech neprběhl inslvenční řízení, v němž byl vydán rzhdnutí úpadku neb inslvenční návrh nebyl zamítnut prt, že majetek nepstačuje k úhradě nákladů inslvenčníh řízení, neb nebyl knkurs zrušen prt, že majetek byl zcela nepstačující neb zavedena nucená správa pdle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňvé nedplatky, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele, g) který nemá nedplatek na pjistném a na penále na veřejné zdravtní pjištění, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele, h) který nemá nedplatek na pjistném a na penále na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele, 5

6 j) který není veden v rejstříku sb se zákazem plnění veřejných zakázek, k) kterému nebyla v psledních 3 letech pravmcně ulžena pkuta za umžnění výknu nelegální práce pdle zvláštníh právníh předpisu. Ddavatel prkazuje splnění základních kvalifikačních předpkladů předlžením čestnéh prhlášení dle přílhy tét zadávací dkumentace Prfesní kvalifikační předpklady K prkázání splnění prfesních kvalifikačních předpkladů ddavatel předlží výpis z bchdníh rejstříku, pkud je v něm zapsán, dklad právnění k pdnikání v rzsahu pkrývajícím předmět veřejné zakázky Technické kvalifikační předpklady Ke splnění technických kvalifikačních předpkladů pžaduje zadavatel předlžení: a) Seznamu významných služeb pskytnutých ddavatelem v psledních 3 letech s uvedením jejich rzsahu a dby pskytnutí (stanven analgicky dle 56 dst. 2 písm. a/ ZVZ). Seznam významných služeb musí být frmu čestnéh prhlášení v následující struktuře, nejlépe ve frmě tabulky a s následujícími údaji: identifikace bjednatele služby, název významné služby, ppis pskytnuté významné služby, celkvý rzsah plnění ve finančním vyjádření v Kč bez DPH (u plnění zasahujících d buducnsti uvede ddavatel rzsah plnění ve finančním vyjádření v Kč vztahujícím se ke dni pdání nabídky, buducí plnění nebudu uznána), dba realizace významné služby s uvedením kalendářníh měsíce a rku pčátku a knce pskytnutí ddávky, infrmace tm, zda služby byly řádně pskytnuty řádně ve stanveném termínu, míst plnění, značení, zda se jedná veřejnéh neb sukrméh bjednatele a údaj tm, zda je přilžen svědčení bjednatele. Přílhu tht seznamu musí být: 1. svědčení vydané či pdepsané veřejným zadavatelem, pkud byly služby pskytvány veřejnému zadavateli 2. svědčení vydané jinu sbu, pkud byly služby pskytvány jiné sbě než veřejnému zadavateli, neb 3. kpie smluvy s jinu sbu a dklad uskutečnění plnění ddavatele, není-li sučasně mžné svědčení d tét sby získat z důvdů spčívajících na její straně. Pr prkázání splnění tht kvalifikačníh předpkladu zadavatel určuje minimální úrveň takt: každá z významných služeb byla pskytnuta subjektu: jehž vnitřní rzhdvací prcesy byly v dbě předání smluvníh plnění rzděleny na nejméně na tři úrvně řízení a který zaměstnával min. 250 zaměstnanců. 6

7 nejméně 1 významná služba suvisela s implementací prjektvéh řízení s výší finančníh plnění minimálně 1 mil. Kč bez DPH, nejméně 1 významná služba byla pskytnuta v blasti zpracvání analýz a metdik prjektvéh řízení v minimální hdntě 500 tis. Kč bez DPH, nejméně 1 významná služba spčívala v realizaci rganizačníh neb prcesníh auditu, který zahrnval i blast prjektvéh řízení v minimální hdntě 300 tis. Kč bez DPH. b) Seznam členů realizačníh týmu (seznam techniků či technických útvarů) a svědčení jejich vzdělání a dbrné kvalifikaci (analgicky dle 56 dst. 2 písm. b/ a e/ ZVZ) Zadavatel stanvuje minimální úrveň kvalifikačníh předpkladu takt: - realizační tým musí mít alespň 4 členy, včetně prjektvéh manažera - každý člen týmu má uknčené vyskšklské vzdělání eknmickéh neb právníh směru a pdílel se na pskytvání nejméně 1 významné služby, přičemž významná služba byla pskytnuta subjektu, jehž vnitřní rzhdvací prcesy byly rzděleny v dbě předání smluvníh plnění na nejméně tři úrvně řízení a který zaměstnával min. 250 zaměstnanců, výše smluvní úplaty dsáhla alespň Kč bez DPH a předmětem plnění byla: analýza stávajícíh stavu řízení prjektů a suvisejících prcesů tvrba návrhu na implementaci prjektvéh řízení a ptimalizaci suvisejících prcesů a nastavení průběžné evaluace. - prjektvý manažer musí mít praxi v pskytvání pradenských služeb v blasti prjektvéh, neb prcesníh řízení minimálně 5 let. pdílel se na pskytvání nejméně 2 významných služeb, pjem významná služba je definván výše u pžadavků na každéh člena týmu - minimálně 3 členvé týmu musí mít praxi v pskytvání pradenských služeb v blasti prjektvéh, neb prcesníh řízení, přičemž: 2 z nich v suhrnné délce minimálně 5 let a 1 alespň v suhrnné délce 2 rky - minimálně 3 členvé týmu musí mít praxi v implementaci prjektvéh řízení neb pskytváním pradenství, každý z nich v suhrnné délce minimálně 3 rky 7

8 - minimálně 1 z členů týmu musí mít praxi ve finančním řízení v délce nejméně 3 rky Kvalifikační předpklad ddavatel prkáže předlžením: - seznamu členů realizačníh týmu s značením, kd je prjektvý manažer a - živtpisem každéh člena realizačníh týmu, přičemž v živtpise uvede: infrmaci vzdělání, infrmace pdílu na pskytvání významných služeb, přičemž významná služba bude ppsána tak, aby byl zřejmé, že splňuje definici uvedenu u pžadavků na každéh člena týmu, případnu praxi v pskytvání pradenských služeb v blasti prjektvéh, neb prcesníh řízení celkem, případnu praxi v pskytvání pradenských služeb veřejnprávním subjektům, případnu praxi ve finančním řízení. 6.2 Splečné ustanvení ke kvalifikaci Dklady prkazující splnění kvalifikace pstačí předlžit v pdbě kpií. Namíst předlžení dkumentů pžadvaných zadavatelem je ddavatel právněn prkázat svu kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikvaných ddavatelů (analgicky pdle 127 ZVZ) neb certifikátem vydaným v rámci systému certifikvaných ddavatelů (analgicky pdle 134 ZVZ), a t v rzsahu skutečnstí, které z těcht listin vyplývají. 7. Obchdní pdmínky a návrh smluvy Zadavatel stanvuje bchdní pdmínky frmu závaznéh návrhu smluvy, který je přílhu tét zadávací dkumentace. Uchazeč je právněn upravvat puze ty části smluvy, které jsu k tmu určeny. Návrh smluvy musí být ze strany uchazeče pdepsán statutárním rgánem neb sbu příslušně zmcněnu; prstá kpie zmcnění musí být v takvém případě sučástí nabídky uchazeče. Předlžení nepdepsanéh textu smluvy není předlžením návrhu tét smluvy. Nabídka uchazeče se v takvém případě stává neúplnu a zadavatel vylučí uchazeče z další účasti ve výběrvém řízení. 7.1 Obchdní pdmínky týkající se výše nabídkvé ceny a její struktury Uchazeč je jak nabídkvu cenu (dle článku 2.1 závaznéh návrhu smluvy na veřejnu zakázku) právněn nabídnut nejvýše ,- Kč bez DPH. Pkud nabídne vyšší cenu, jeh nabídka bude vyřazena z důvdu prušení bchdních pdmínek dle tét výzvy. 8

9 Zadavatel stanvuje, že nabídkvá cena bude rzdělena na jedntlivé etapy v tmt pměru: Analýza Návrh implementace Evaluace maximálně 50 % nabídkvé ceny maximálně 40 % nabídkvé ceny maximálně 40 % nabídkvé ceny Pkud uchazeč tut pdmínku neddrží, jeh nabídka bude vyřazena z důvdu prušení bchdních pdmínek dle tét výzvy. 8. Pžadavky na zpracvání a členění nabídky včetně dkladů k psuzení splnění kvalifikace 8.1. Pžadavky na zpracvání nabídky a) Nabídka bude zpracvána v českém neb ve slvenském jazyce. b) Nabídku a dklady k prkázání kvalifikace je uchazeč pvinen pdat písemně. c) Ddavatel je právněn pdat puze jednu nabídku; ustanvení 69 dst. 1 až 3 ZVZ se pužijí analgicky. 8.2 Dpručené frmální pžadavky na zpracvání nabídky a) Nabídka bude vyhtvena v 1 listinném riginále, ve 2 listinných kpiích a v jedné elektrnické kpii na CD neb jiném nsiči, který neumžňuje přepis dat. Pr elektrnicku kpii zadavatel dpručuje frmát.pdf. Originál by měl být na titulní straně značen jak Originál. b) Nabídka, včetně případných přílh, by měla být svázána d jednh svazku. c) Nabídka, včetně případných přílh, by měla být patřena bezpečnstními prvky, které ji zajistí prti pškzení a prti manipulaci s jedntlivými listy tak, aby byla vylučena mžnst jejich neprávněnéh nahrazení. Zadavatel dpručuje jak jeden z bezpečnstních prvků pužití prvázku a přelepek patřených pdpisem statutárníh rgánu uchazeče a jeh razítkem. d) Veškeré dklady musí být kvalitně vytištěny, aby byly dbře čitelné. Žádný dklad nesmí bsahvat pravy a přepisy, které by zadavatele mhly uvést v myl. e) Všechny listy nabídky by měly být číslvány průběžnu číselnu řadu pčínaje číslem 1. Výjimka z pvinnsti číslvat listy se vztahuje na úřední dklady neb jejich úředně věřené kpie, které nemusejí být číslvány. Vkládá-li uchazeč přílhu či některý samstatný celek, který má již listy číslvány, není nutné, aby tyt listy číslval znvu průběžnu číselnu řadu. 9

10 8.3. Pžadavky na členění nabídky Nabídka uchazeče by měla být strukturvána následujícím způsbem: 1. krycí list, který bude bsahvat: a) identifikaci veřejné zakázky, b) kntaktní sbu ddavatele včetně kntaktní adresy a vé adresy 2. dklady prkazující splnění kvalifikačních předpkladů, 3. pdepsaný návrh smluvy na veřejnu zakázku dle přílhy zadávací dkumentace. Návrh smluvy musí být pdepsán uchazečem či sbu právněnu jednat za uchazeče. Návrh smluvy musí bsahvat přílhy Ppis přístupu k realizaci plnění veřejné zakázky a Struktura výstupů zakázky a zasazení d systému prjektvéh řízení. 9. Způsb, dba a míst pdání nabídek Uchazeči pdají písemnu nabídku v listinné pdbě (jejíž sučástí musí být kpie nabídky v elektrnické pdbě ve frmátu.pdf na CD, neb jiném nsiči, který neumžňuje přepis dat) v řádně uzavřené bálce značené heslem Veřejná zakázka Zavedení prjektvéh řízení, prjektvé kanceláře a tvrba metdiky prjektvéh řízení, IČO uchazeče a slvy Netevírat na adresu zadavatele: Ministerstv pr místní rzvj, dbr rzvje a strategie reginální plitiky, Starměstské náměstí 6, Praha 1, PSČ Na bálce musí být uvedena vá adresa, na niž bude mžné pstupem analgicky pdle 71 dst. 5 ZVZ zaslat známení. Nabídky je třeba dručit d d 10:00 hdin. Otevírání bálek není veřejné. Obálky se tevírají ihned p uplynutí lhůty pr pdání nabídek. 10. Kritéria pr zadání veřejné zakázky Základním hdntícím kritériem pr zadání veřejné zakázky je eknmická výhdnst nabídky, která se dělí na tat dílčí hdntící kritéria: Výše nabídkvé ceny s prcentní váhu 60% Ppis přístupu k realizaci plnění veřejné zakázky s prcentní váhu 20% Struktura výstupů zakázky a zasazení d systému prjektvéh řízení s prcentní váhu 20% Výše nabídkvé ceny Zadavatel bude hdntit výši nabídkvé ceny, kteru uchazeč uvede d bdu 2.1 smluvy na veřejnu zakázku. Rzhdující je výše ceny včetně DPH. (S výjimku uchazeče, který k datu pdání nabídky není plátcem DPH, a prt v závazném návrhu smluvy na veřejnu zakázku nevyplňuje výši ceny včetně DPH). 10

11 Pr číselně vyjádřitelné dílčí hdntící kritérium Výše nabídkvé ceny získá hdncená nabídka bdvu hdntu, která vznikne násbkem 100 a pměru výše nabídkvé ceny nejlevnější nabídky k výše nabídkvé ceny aktuálně hdncené nabídky. výše nabídkvé ceny nejlevnější nabídky Pčet bdů hdncené nabídky = 100 * = DHK1 výše nabídkvé ceny aktuálně hdncené nabídky Takt získané hdncení je ve výpčtvém vzrci celkvéh hdncení nabídky značen jak DHK Ppis přístupu k realizaci plnění veřejné zakázky V rámci tht dílčíh hdntícíh kritéria bude hdncen návrh ddavatele v přílze č. 1 smluvy na veřejnu zakázku z hlediska: kmplexnsti metdiky pr úspěšné plnění veřejné zakázky a aktivníh prklientskéh přístupu v metdice; lépe bude hdncena metdika kmplexnější a s vyšší míru prklientskéh přístupu, vzájemné prvázansti jedntlivých aktivit v rámci etap veřejné zakázky a jejich jedntlivých částí, lépe bude hdncena nabídka, která vyváží lgičnst a pdrbnst vzájemné prvázansti, návrh pstupu realizace zakázky z bsahvéh hlediska, přičemž lépe bude psuzván ten návrh, který nabídne knkrétní návrh pstupu v reálném harmngramu, vhdnst pužitých metd prjektvéh řízení k realizaci zakázky, lépe bude hdncena metdika, která se jeví z hlediska dbré brvé praxe ve vztahu k předmětu veřejné zakázky vhdnější, způsb kmunikace se zadavatelem, lépe bude hdncen způsb kmunikace pkrývající všechny důležité krky a přípravu pdkladů pr interní rzhdvací pstupy zadavatele, aniž by přitm dcházel k přenesení výknu pžadvaných činnstí zpět na zadavatele, a dalšími relevantními subjekty, zadavatel bude hdntit puze návrh nad rámec vzájemných práv a pvinnstí smluvních stran, která vyplývají z těla závaznéh návrhu smluvy na veřejnu zakázku, rzsah Ppisu přístupu k realizaci plnění veřejné zakázky nesmí překrčit 8 nrmstran A Struktura výstupů zakázky a zasazení d systému prjektvéh řízení V rámci tht dílčíh hdntícíh kritéria bude hdncen návrh uchazeče v přílze č. 2 smluvy na veřejnu zakázku z hlediska: snvy dkumentů, jež je ddavatel pvinen zhtvit dle závaznéh návrhu smluvy na veřejnu zakázku, lépe budu hdnceny snvy dkumentů, které jak celek kmplexně pkryjí ppis jedntlivých patření a jejich vzájemnu prvázanst, prvázanst prjektvých prcesů s prcesy zadavatele, z hlediska míry reálnsti implementace navrhvaných prjektvých prcesů d rganizační struktury zadavatele, tak jak je uveřejněna v přílze tét výzvy, lépe bude hdncena reálnější prvázanst, ukázka z návrhvé části analýzy stávajícíh stavu řízení prjektů a suvisejících prcesů v rzsahu alespň dvu nrmstran (3 600 znaků bez mezer), lépe bude hdncena nabídka zpracvaná kvalitně z hlediska dbré brvé praxe, zadavatel bude hdntit puze návrh nad rámec vzájemných práv a pvinnstí smluvních stran, která vyplývají z těla závaznéh návrhu smluvy na veřejnu zakázku, 11

12 rzsah Struktury výstupů zakázky a zasazení d systému prjektvéh řízení bude zpracván maximálně na 3 nrmstranách A4 pr každu ze tří etap veřejné zakázky, tj. celkem maximálně na 9 nrmstranách A Ppis způsbu bdvání subjektivních dílčích hdntících kritérií Pr hdncení dílčích hdntících kritérií Ppis přístupu k realizaci plnění veřejné zakázky a Struktura výstupů zakázky a zasazení d systému prjektvéh řízení (dále jen subjektivní dílčí hdntící kritéria ) se pužije bdvá stupnice 1 až 100. Bdy jsu přidělvány vždy za subjektivní dílčí hdntící kritérium jak celek. Hdntící kmise přiřadí subjektivním dílčím hdntícím kritériím bdy pdle následujícíh klíče: 76 až 100 subjektivních bdů bdrží nabídka, která je z hlediska skutečnstí hdncených v rámci subjektivníh dílčíh hdntícíh kritéria jak celku plně vyhvující a představuje vysce prfesinálně zpracvaný návrh plnění s przuměním hlavní prblematice zadání a aktivním prklientským přístupem. 51 až 75 subjektivních bdů bdrží nabídka, která je z hlediska skutečnstí hdncených v rámci subjektivníh dílčíh hdntícíh kritéria jak celku vyhvující a představuje prfesinálně zpracvaný návrh plnění s przuměním hlavní prblematice zadání. 26 až 50 subjektivních bdů bdrží nabídka, která je z hlediska skutečnstí hdncených v rámci subjektivníh dílčíh hdntícíh kritéria jak celku vyhvující avšak s výhradami, zejména: navržený způsb řešení je jak celek méně srzumitelný, navržený způsb řešení bsahuje nedstatky, nesrvnalsti, ppř. trpí určitu becnstí a schematičnstí. 1 až 25 subjektivních bdů bdrží návrh plnění nabídka, která je z hlediska skutečnstí hdncených v rámci subjektivníh dílčíh hdntícíh kritéria jak celku nevyhvující, zejména: uchazeč celkvě neprzuměl prblematice, která má být předmětem návrhu, jedntlivé navržené krky, pstupy a prcesy na sebe lgicky nenavazují, netvří celek, navržené pstupy jsu nejasné, ppř. nepřehledné navržený způsb řešení je jinak nesrzumitelný neb neúplný Celkvé hdncení nabídky Celkvé bdvé hdncení ( CBH ) nabídky v rámci základníh hdntícíh kritéria eknmická výhdnst nabídky bude tvřit sučet bdů, které hdncená nabídka získala v rámci dílčích hdntících kritérií Výše nabídkvé ceny (DHK1), Ppis přístupu k realizaci plnění veřejné zakázky (DHK2) a Struktura výstupů zakázky a zasazení d systému prjektvéh řízení (DHK3) redukvaný příslušnými prcentními vahami: 60 x DHK1 20 x DHK2 20 x DHK3 CBH = Na základě celkvéh bdvéh hdncení ( CBH ) u jedntlivých nabídek hdntící kmise stanví výsledné přadí nabídek v rámci základníh hdntícíh kritéria eknmické výhdnsti nabídky tak, že nabídky budu seřazeny dle pčtu získaných bdů. Jak nejúspěšnější bude stanvena nabídka, která dsáhne nejvyšší bdvé hdnty. 12

13 11. Další pdmínky a práva zadavatele Zadavatel nepřipuští variantní řešení Zadávací lhůta činí 90 dnů d data knce lhůty pr pdání nabídek Zadavatel nepžaduje pskytnutí jistty. 12. Přílhy k zadávací dkumentaci Přílha č. 1: Závazný návrh smluvy (v samstatném dkumentu) Přílha č. 2: Vzrvý frmulář prkazující splnění základních kvalifikačních předpkladů Přílha č. 3: Organizační struktura zadavatele 13

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu Název veřejné zakázky: Článek 1 Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: TROJHALÍ KAROLINA

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prkázání kvalifikace a pdání nabídky vč. zadávací dkumentace k pdlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen zákn

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Provozní podpora systému PROXIO

Provozní podpora systému PROXIO Přílha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Prvzní pdpra systému PROXIO Zadávací

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/026 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup užitkvéh 9-místnéh autmbilu II Předmět

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškrun - Vnitřní Měst 563 16 Lanškrun www.lanskrun.eu Vyřizuje: Brejšvá Telefn: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsva@lanskrun.eu Čj.: MULA 16213/2016

Více

Výzva k podání nabídky Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky Zadávací dokumentace Výzva k pdání nabídky Zadávací dkumentace Nejedná se zadávací řízení dle zákna č. 137/2006 Sb. ZADAVATEL: NOSTA-HERTZ spl. s r.. Perucká 61/13 120 00 Praha IČ: 152 70 041 V Praze dne 8. července 2011 Zadavatel

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI

Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE která stanví pdrbnu specifikaci pžadavků uvedených ve výzvě k pdání nabídky a k prkázání splnění kvalifikace ve v zadávacím řízení Zajištění bčerstvení v průběhu Hdntitelských kmisí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ddávka licencí Micrsft (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 5.8.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl: Vinhradská 46, 120 00 Praha 2 IČ: 65993870

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. dknčení Název zadavatele: Emc

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů 1. známení výběrvéh řízení Oznámení výběrvéh řízení LF HK Přízení labratrních mikrskpů Veřejná zakázka maléh rzsahu na ddávky Oznámení výběrvéh řízení je zpracván jak pdklad pr pdání nabídek ddavatelů

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Město Spálené Poříčí

Město Spálené Poříčí Zadávací dkumentace Měst Spálené Příčí Výzva a zadávací dkumentace veřejné zakázky: dle Závazných pkynů pr žadatele a příjemce pdpry v OPŽP zadávací řízení pr zakázky maléh rzsahu 2. kategrie Výběrvé řízení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

Nákup sestav přenosných počítačů

Nákup sestav přenosných počítačů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nákup sestav přensných pčítačů ve zjedndušeném pdlimitním řízení v suladu s ustanvením 25 a 38 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů V Praze dne 29.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. NPS 00701/2015 Výzva k pdání nabídek Název zakázky: Impregnvané kůly a plcenkvé díly Druh veřejné zakázky: ddávka Správa Nárdníh parku Sumava Zadavatel: IČ: 00583171 1. máje 260, 385 01 Vimperk Osba

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na služby zadávané v nadlimitním režimu v tevřeném řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů DMS IS pr správu a běh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Textová část. Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství. Služby ICT provozu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Textová část. Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství. Služby ICT provozu Zadavatel: Česká republika Ministerstv zemědělství Název veřejné zakázky: Služby ICT prvzu Sídlem: Těšnv 65/17, 110 00 Praha 1 Nvé Měst Evidenční čísl veřejné zakázky: 363685 Zastupený: Ing. Marianem Jurečku,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Realizace kmplexníh vzdělávacíh prgramu 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Agentura Grátis, s.r.. Sídl Litevská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr nadlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení dle zák. č. 137/2006 Sb. veřejných zakázkách, ve znění pzdějších změn a dplňků Název veřejné zakázky: Realizace e-gvernmentu

Více

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dkumentace pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávky LFHK Přízení AV techniky a zbrazvací techniky vč. sftwaru na úpravu digitálních materiálů 2. textvá část Zadávací dkumentace je zpracvána jak

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E zpracvaná v rzsahu ustanvení hlavy IV zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách v platném znění pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávku zadávanu v tevřeném řízení dle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Název veřejné zakázky: Druh zadávacíh řízení: Druh

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky

Více

ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ

ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ Reginální technické muzeum.p.s. ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylva 1/57, PSČ 316 00 IČ: 263 96 645 zástupce zadavatele v řízení pdle ust. 151 zák. č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění:

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dkumentace Nejedná se zadávací řízení dle zákna č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka maléh rzsahu 1) Identifikační údaje zadavatele: Obec Kružberk Sídl: č.p.84, 747 86

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku zadávanu ve zjedndušeném pdlimitním řízení Zadávací dkumentace - 1 - 1. Identifikační údaje zadavatele Název: Právní frma zadavatele: Sídl: IČ: 00216224

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA Veřejná zakázka PŘÍSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU KVOP, ÚDOLNÍ 39, 602 00 BRNO Veřejná zakázka je zadávána dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Montážní práce na plynovodech

Montážní práce na plynovodech VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K ÚČASTI V KVALIFIKAČNÍM ŘÍZENÍ Mntážní práce na plynvdech Zadavatel NET4GAS, s.r.. (dále jen zadavatel") Přílhy: č. 1 Návrh smluvy č. 2 Čestné prhlášení č. 3 Reference č. 4 Všebecné

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): 4628 Studie - dluhdbě udržitelný rzvj egvernemt srvnání stavu a

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Pokyn č. GFŘ - D - 9

Pokyn č. GFŘ - D - 9 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 11722 Praha I Sekce metdiky a výknu daní Odbr svdných agend Č.j. 23356/12-3330 Pkyn č. GFŘ - D - 9 k rzhdvání ve věci žádstí prminutí dvdů a penále za prušení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dkumentace dle ustanvení 44 zák. č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce zadávanu v tevřeném řízení dle

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. PS Konice - nová výstavba

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. PS Konice - nová výstavba Česká republika - Hasičský záchranný sbr Olmuckéh kraje Schweitzerva 91, 779 00 Olmuc č.j. HSOL-3405 /2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ dle 21 dst. 1 písm

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele Psychologické poradenství e-learningového systému BOZP a PO

Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele Psychologické poradenství e-learningového systému BOZP a PO Strana 1 z 10 Zadávací dkumentace Výběrvé řízení na ddavatele Psychlgické pradenství e-learningvéh systému BOZP a PO 1) Identifikace zadavatele Obchdní jmén: TRAIVA, s.r.. Sídl žadatele: Phraniční 678/104,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále také jen jak ZD ) dle 28 dst. 1 písm. b) zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZZVZ ) Veřejný zadavatel Česká republika Ministerstv

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace Výzva k pdání nabídek na veřejnu zakázku maléh rzsahu, včetně zadávací dkumentace Tat veřejná zakázka maléh rzsahu je zadávaná mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek (dále jen,,zákn,

Více