STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU"

Transkript

1 STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: Adresa sídla: Adresa doručovací: Telefonní číslo: ová adresa: Číslo faxu: Adresa internetových stránek: Zprostředkovatel: Adresa sídla: Adresa doručovací: Telefonní číslo: ová adresa: Adresa internetových stránek: TOMMY STACHI s.r.o., IČO: Táboritská 1000/23, Žižkov, Praha 3 Táboritská 1000/23, Žižkov, Praha , Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru Druh spotřebitelského úvěru Celková výše spotřebitelského úvěru To znamená strop úvěrového rámce nebo celkovou částku poskytnutou v rámci smlouvy o zápůjčce, ve Podmínky čerpání To znamená, jakým způsobem a kdy obdržíte peníze Doba trvání spotřebitelského úvěru Zajištění spotřebitelského úvěru Splátky a případně způsob rozdělení Splátek Spotřebitelský úvěr ve formě zápůjčky bez účelového vázání na dobu určitou s pevně stanoveným úrokem a Administrativním poplatkem. Nejedná se o ve formě možnosti přečerpání, o dohodu, kterou se za účelem odvrácení řízení o nárocích Věřitele odkládá v důsledku prodlení Klienta platba, ani o vázaný. Kč ,00 Jistina Spotřebitelského úvěru Vám bude poskytnuta bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy, a to v buď (i) prostřednictvím poskytovatele platebních služeb připsáním Jistiny na Vámi uvedený bankovní účet, anebo (ii) v hotovosti, dojde-li k uzavření Smlouvy na Pobočce, nebo pokud o to požádáte a TOMMY STACHI s tímto postupem souhlasí. 60 měsíců (60 splátek) Žádné Budete muset uhradit toto: Ke každému 21. dni v měsíci Kč měsíčně po dobu 59 měsíců počínaje dnem , poslední 60. Splátka je Kč 2.568,00. Úroky a/nebo poplatky budou splatné tímto způsobem: Každá Splátka zahrnuje částečnou úhradu Jistiny, částečnou úhradu úroku a Administrativní poplatek dle Sazebníku. Úroky jsou postupně splatné ve výši vypočtené dle principu anuitního splácení, a to v měsíčních intervalech ke dni splatnosti dané Splátky. Administrativní poplatek je hrazen měsíčně a za daný měsíc je splatný vždy ke dni splatnosti Splátky (tj. celkem budete povinen zaplatit Administrativní poplatek 60x). Celková částka, kterou je Kč ,00, skládající se z celkové výše Spotřebitelského úvěru ve výši Kč ,00, (tj. třeba zaplatit poskytnutá Jistina) a celkových nákladů Spotřebitelského úvěru ve výši Kč ,00 (tj. To znamená výše úroky a Administrativní poplatky). vypůjčené jistiny plus úroky a případné další náklady související s Vaším úvěrem Stránka 1/6

2 3. Náklady spotřebitelského úvěru Výpůjční úroková sazba nebo případně různé výpůjční úrokové sazby, které se na smlouvu, ve, vztahují Roční procentní sazba nákladů (RPSN) Jedná se o celkové náklady úvěru vyjádřené jako roční procento celkové výše úvěru. Účelem RPSN je pomoci Vám porovnat různé nabídky Pokud je pro získání spotřebitelského úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek nezbytné uzavřít: - pojištění úvěru, nebo - smlouvu o jiné doplňkové službě Nejsou-li náklady na tyto služby Věřiteli známy, nejsou zahrnuty v RPSN Související náklady Veškeré další náklady vyplývající ze smlouvy, ve Úroková sazba 45 % p.a., pevná, nevázaná na žádný údaj ani referenční úrokovou sazbu. 78,0 % Příklad výpočtu roční procentní sazby nákladů (RPSN) u zápůjčky na 12 měsíců s výškou zápůjčky Kč , = /12 2/12 (1 + r) (1 + r) (1 + r) r = 1,826 RPSN = r x 100 = 182,6 % X je RPSN, m je číslo posledního čerpání, k je číslo čerpání, proto 1 < k < m, Ck je částka čerpání k, tk je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každého následného čerpání, proto t1 = 0, m' je číslo poslední splátky nebo platby poplatků, l je číslo splátky nebo platby poplatků, Dl je výše splátky nebo platby poplatků, sl je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každé splátky nebo platby poplatků. Takto vypočtená RPSN sazba se uplatní za předpokladu, že Jistina bude poskytnuta alespoň jeden měsíc před termínem splatnosti první Splátky, tedy pokud Vám Jistinu poskytneme více než jeden měsíc před splatností první Splátky, poskytujeme tím zároveň bezúročné období v délce rozdílu mezi datem poskytnutí Jistiny a dnem, od něhož započne běžet první měsíc splácení, tj. do dne splatnosti první Splátky. Pojištění úvěru - NE, smlouvu o doplňkové službě - NE. Pro získání Spotřebitelského úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek se nevyžaduje sjednání pojištění úvěru ani smlouva o jiné doplňkové službě. V případě uzavření smlouvy jste povinen hradit Administrativní poplatek ve výši Kč, a to měsíčně jako součást Splátky ke každému 21. dni v měsíci po dobu 60 měsíců (tj. celkem budete povinen zaplatit Administrativní poplatek 60x). Stránka 2/6

3 Náklady v případě opožděných plateb Opomenutí platby by pro Vás mohlo mít závažné důsledky (např. nucený prodej majetku) a způsobit potíže při získávání úvěru v budoucnosti V případě, že nebudete moci uhradit více dlužných Splátek a přitom určíte, že plníte nejprve na jistinné části dlužných Splátek (tzn. na rozdíl od postupu podle čl Obchodních podmínek se mají dle Vašeho pokynu hradit přednostně jistinné části i jiné než nejstarší Splátky), úročí se v souladu s 1932 odst. 2 OZ (kromě zbývající části dlužné Jistiny, tj. jistinné části dlužné Splátky/dlužných Splátek) úrokem rovněž vyúčtované náhrady účelně vynaložených nákladů a splatné úroky, tj. jak úrok, tak úrok z prodlení. Tento postup platí pouze tehdy, pokud jste v prodlení s více než jednou dlužnou Splátkou. V případě, že se dostanete do prodlení s úhradou Splátky nebo její části (resp. částky po případném zesplatnění viz níže), případně s úhradou jiné pohledávky vzniklé ze Smlouvy, je TOMMY STACHI oprávněna Vám účtovat zákonný úrok z prodlení, který k dnešnímu dni činí 9 % p.a.. V případě, že se ocitnete v prodlení se splácením jakékoliv Splátky nebo její části, je TOMMY STACHI oprávněna Vám účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5% denně z aktuální výše dlužné Splátky (tj. jak z její jistinné, tak úrokové části a dlužného Administrativního poplatku) za každý den, který následuje po dni, kdy jste se ocitl v prodlení se splacením Splátky nebo její části), počítaná až do okamžiku, kdy takto vypočtená výše smluvní pokuty dosáhne Kč za prodlení s každou jednotlivou Splátkou, nejvýše však Kč 3.000,00 v každém kalendářním roce, v němž došlo k prodlení, jste-li v prodlení s více než 1 Splátkou. V případě, že včas nesplníte povinnost uhradit Splátku v termínu splatnosti dle Splátkového kalendáře a/nebo Smlouvy, a to ani v dále uvedené lhůtě 30 dnů, je TOMMY STACHI dále oprávněna celou zbývající, doposud neuhrazenou Jistinu poskytnutou na základě Smlouvy zesplatnit (tím není dotčeno oprávnění TOMMY STACHI zesplatnit Spotřebitelský úvěr dle článku Obchodních podmínek). Před zesplatněním Jistiny Vás TOMMY STACHI upomene prostřednictvím písemné upomínky k úhradě dlužné Splátky a/nebo Splátek, vyzve Vás k úhradě ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení předmětné písemné upomínky a poučí Vás, že pokud dlužná Splátka a/nebo Splátky nebudou v této lhůtě zcela uhrazeny, přistoupí TOMMY STACHI k zesplatnění celé Jistiny. Pokud dlužná Splátka a/nebo Splátky nebudou plně uhrazeny ve lhůtě dle předchozí věty, zašle Vám TOMMY STACHI informaci o zesplatnění. Ode dne doručení informace o zesplatnění, není-li v informaci o zesplatnění uvedeno datum pozdější, tak ztratíte výhodu Splátek a celá Jistina se stává splatnou. Neuhradíte-li neprodleně veškeré nároky TOMMY STACHI vyplývající ze Smlouvy (tj. zejména Jistinu, splatné úroky, splatný Administrativní poplatek, úroky z prodlení, úroky z úroků, vyúčtované náhrady účelně vynaložených nákladů a/nebo smluvní pokuty), je TOMMY STACHI oprávněna poté, co nastanou účinky zesplatnění, vůči Vám uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1% z aktuální výše celkové částky, ohledně níž jste v prodlení. Smluvní pokuty jsou splatné kalendářní den následující po dni doručení písemné výzvy k úhradě ze strany TOMMY STACHI. Smluvní pokuty uplatněné TOMMY STACHI v důsledku opožděných plateb mohou činit maximálně (tj. nesmí být vyšší než) 50% Jistiny. TOMMY STACHI je dále oprávněna Vám vyúčtovat náhradu účelně vynaložených nákladů, které TOMMY STACHI vzniknou v důsledku Vašeho prodlení a které zahrnují zejména náklady na odeslání upomínek, náklady spojené s elektronickou komunikací prostřednictvím zpráv SMS/MMS a ových zpráv, personální náklady v souvislosti s upomenutím a jednáním s Vámi telefonicky či osobně, hotové výdaje na telefonní komunikaci či případnou osobní komunikaci (včetně nákladů na dopravu), náklady na posouzení dalšího postupu při vymáhání dlužné částky a obdobné náklady, které jsou opodstatněné, přiměřené a účelně vynaložené vzhledem k okolnostem Vašeho prodlení. Výše požadované náhrady účelně vynaložených nákladů v závislosti na délce Vašeho prodlení činí: a) Kč 350,00 za 1. měsíc b) Kč 750,00 za 2. měsíc c) Kč 450,00 za 3. měsíc d) Kč 1.000,00 za 4. měsíc e) Kč 1.000,00 za 5. měsíc f) Kč 450,00 za 6. měsíc Stránka 3/6

4 4. Další důležité právní aspekty Právo na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Máte právo odstoupit od této smlouvy, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů. Odstoupení od smlouvy musíte písemně sdělit Předčasné splacení Máte právo splatit předčasně, a to kdykoli, zcela nebo zčásti. Věřitel má v případě předčasného splaceni úvěru nárok na náhradu nákladů ANO - Jste oprávněn odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření, a to dle 118 ZoSÚ. Jste oprávněn splatit Spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti.v takovém případě máte právo na poměrné snížení celkových nákladů poskytnutého Spotřebitelského úvěru. V případě úplného předčasného splacení uhradíte TOMMY STACHI částku rovnající se součtu: (a) nesplacené Jistiny; (b) úroky ve výši ke dni předčasného splacení; (c) Administrativní poplatek vzniklý do dne předčasného splacení; (d) úroku z úroků, určil-li jste, že plníte nejdříve na Jistinu; (e) a případně, byl-li jste v době trvání Spotřebitelského úvěru v prodlení s některou ze Splátek, také účelně vynaložené náhrady nákladů vzniklé TOMMY STACHI v důsledku Vašeho prodlení; smluvní pokutu a zákonný úrok z prodlení. Uhrazením částek dle bodů (a) až (c) bude Spotřebitelský úvěr splacen, tím však není dotčen případný nárok TOMMY STACHI na sankční plnění dle bodu (d) a (e), případně též článku Obchodních podmínek. TOMMY STACHI se vzdává nároku na náhradu nákladů, na jejichž úhradu má právo v případě předčasného splacení ve smyslu ustanovení 117 odst. 2 ZoSÚ. Uplatnění práva na částečné předčasné splacení zápůjčky jste povinen TOMMY STACHI písemně oznámit, a to nejpozději do 3 dnů ode dne úhrady předčasné splátky. Dojde-li pouze k částečnému předčasnému splacení Spotřebitelského úvěru, započte se Vámi uhrazená částka v pořadí dle bodu (e) (zde nejdříve na účelně vynaložené náklady vzniklé TOMMY STACHI v důsledku Vašeho prodlení, poté na smluvní pokutu a poté na úrok z prodlení), poté dle bodu (d) a následně bodů (a) až (c), neprovedete-li jinou volbu. Následně jste povinen, není-li dohodnuto něco jiného, Spotřebitelský úvěr dále splácet bez přerušení a doba splatnosti jednotlivých Splátek zůstane nezměněna. Pro stanovení nové výše Splátek jste ve svém oznámení o předčasném splacení povinen též sdělit, zda žádáte o poměrné snížení jednotlivých Splátek nebo o zkrácení splátkového kalendáře, případně za současného snížení poslední Splátky. Nesdělíte-li TOMMY STACHI svoji volbu nejpozději do dne připsání částky odpovídající částečnému předčasnému splacení, platí, že jste zvolil zkrácení splátkového kalendáře, případně za současného snížení poslední Splátky. TOMMY STACHI Vám následně zašle nový splátkový kalendář zohledňující snížení Jistiny po částečném předčasném splacení. Stránka 4/6

5 Vyhledávání v databázi Věřitel Vás musí okamžitě a bezplatně vyrozumět o výsledku vyhledávání v databázi, pokud je na tomto vyhledávání založeno zamítnutí žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru. To neplatí, pokud je poskytnutí takové informace v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů nebo s veřejným pořádkem nebo s veřejnou bezpečností. Právo na návrh smlouvy, ve Máte právo obdržet na požádání bezplatně kopii návrhu smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. To neplatí, pokud Věřitel v okamžiku žádosti není ochoten přistoupit k uzavření smlouvy s Vámi. Doba, po kterou je věřitel vázán informacemi poskytnutými před uzavřením smlouvy, ve nebo návrhem na uzavření této smlouvy. Použití kapitálu vytvořeného platbami spotřebitele V rámci naší povinnosti posoudit Vaši úvěruschopnost vyhledáváme údaje o Vaší osobě v Bankovním registru klientských informací (BRKI) a Nebankovním registru klientských informací (NRKI). V případě pozitivní lustrace vedoucí k zamítnutí Vaší žádosti o poskytnutí Spotřebitelského úvěru Vás budeme obratem informovat, aniž bychom toto oznámení zpoplatnili. Ano, návrh Smlouvy obdržíte v případě, že projevíte zájem o poskytnutí Spotřebitelského úvěru. TOMMY STACHI je dále připravena poskytnout Vám podrobné vysvětlení k Vašim dotazům týkajícím se návrhu Smlouvy. Tyto informace platí od data obdržení ( ) po dobu dvou týdnů. Na základě Smlouvy nebude ve smyslu 95 odst. 1 písm. s), resp. 106 odst. 1 písm. u) ZoSÚ docházet ke vzniku kapitálu, vytvořeného platbami Spotřebitele namísto splácení Spotřebitelského úvěru. Stránka 5/6

6 5. Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uvádění finančních služeb na trh na dálku. a) o Věřiteli Zápis v rejstříku Věřitel je zapsaný pod identifikačním číslem v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Orgán dohledu Orgánem dohledu nad činností TOMMY STACHI v oblasti poskytování spotřebitelského úvěru je Česká národní banka. b) o smlouvě, ve Výkon práva na Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musíte o svém odstoupení TOMMY odstoupení od smlouvy STACHI informovat na kontaktních údajích uvedených v záhlaví této standardní informace o spotřebitelském úvěru formou jednostranného právního jednání učiněného písemně. Odstoupení od Smlouvy musí být TOMMY STACHI odesláno písemně nebo na jiném trvalém nosiči dat (například prostřednictvím elektronicky podepsaného pdf zaslaného prostřednictvím Klientského centra) nejpozději poslední den lhůty. Došlo-li k odstoupení, jste povinen TOMMY STACHI bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit Jistinu. Dále jste povinen zaplatit TOMMY STACHI úrok ve výši, na kterou by TOMMY STACHI vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byla Jistina poskytnuta, do dne, kdy je Jistina splacena. V případě odstoupení od Smlouvy nemá TOMMY STACHI právo požadovat po Zákazníkovi žádné další plnění, s výjimkou náhrady nevratných poplatků zaplacených TOMMY STACHI orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy. Právo státu, podle nějž Před uzavřením smlouvy, ve, postupuje TOMMY postupuje Věřitel před STACHI podle práva České republiky. uzavřením smlouvy, ve Doložka o právu Smlouva o zápůjčce se bude řídit právem České republiky, zejména zákonem č. 257/2016 rozhodném pro smlouvu, Sb. o spotřebitelském úvěru a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. ve, a/nebo příslušném soudu Užívání jazyků Informace a smluvní podmínky budou poskytnuty v českém jazyce. Po dobu trvání spotřebitelského úvěru máme v úmyslu s Vámi komunikovat v českém jazyce, pokud souhlasíte. c) o prostředcích nápravy Existence mechanismu Informace o finančním arbitrovi a podmínkách přístupu k němu: Jste oprávněn obrátit se ve mimosoudního urovnání věci řešení sporů z úvěrové smlouvy na finančního arbitra (jak je tento specifikován sporů a prostředků zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi). Řízení před finančním arbitrem se nápravy a přístup k němu zahajuje na návrh navrhovatele. Návrh lze podat na formuláři vydaném finančním arbitrem. Návrh na zahájení řízení může být podán prostřednictvím internetové adresy: Finanční arbitr rozhoduje ve věci sporu bez zbytečného odkladu nálezem. Za TOMMY STACHI s.r.o.... Místo a datum: Podpis spotřebitele... Jméno spotřebitele... Místo a datum: Stránka 6/6

7 STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: Adresa sídla: Adresa doručovací: Telefonní číslo: ová adresa: Číslo faxu: Adresa internetových stránek: Zprostředkovatel: Adresa sídla: Adresa doručovací: Telefonní číslo: ová adresa: Adresa internetových stránek: TOMMY STACHI s.r.o., IČO: Táboritská 1000/23, Žižkov, Praha 3 Táboritská 1000/23, Žižkov, Praha , Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru Druh spotřebitelského úvěru Celková výše spotřebitelského úvěru To znamená strop úvěrového rámce nebo celkovou částku poskytnutou v rámci smlouvy o zápůjčce, ve Podmínky čerpání To znamená, jakým způsobem a kdy obdržíte peníze Doba trvání spotřebitelského úvěru Zajištění spotřebitelského úvěru Splátky a případně způsob rozdělení Splátek Spotřebitelský úvěr ve formě zápůjčky bez účelového vázání na dobu určitou s pevně stanoveným úrokem a Administrativním poplatkem. Nejedná se o ve formě možnosti přečerpání, o dohodu, kterou se za účelem odvrácení řízení o nárocích Věřitele odkládá v důsledku prodlení Klienta platba, ani o vázaný. Kč ,00 Jistina Spotřebitelského úvěru Vám bude poskytnuta bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy, a to v buď (i) prostřednictvím poskytovatele platebních služeb připsáním Jistiny na Vámi uvedený bankovní účet, anebo (ii) v hotovosti, dojde-li k uzavření Smlouvy na Pobočce, nebo pokud o to požádáte a TOMMY STACHI s tímto postupem souhlasí. 60 měsíců (60 splátek) Žádné Budete muset uhradit toto: Ke každému 21. dni v měsíci Kč měsíčně po dobu 59 měsíců počínaje dnem , poslední 60. Splátka je Kč 2.568,00. Úroky a/nebo poplatky budou splatné tímto způsobem: Každá Splátka zahrnuje částečnou úhradu Jistiny, částečnou úhradu úroku a Administrativní poplatek dle Sazebníku. Úroky jsou postupně splatné ve výši vypočtené dle principu anuitního splácení, a to v měsíčních intervalech ke dni splatnosti dané Splátky. Administrativní poplatek je hrazen měsíčně a za daný měsíc je splatný vždy ke dni splatnosti Splátky (tj. celkem budete povinen zaplatit Administrativní poplatek 60x). Celková částka, kterou je Kč ,00, skládající se z celkové výše Spotřebitelského úvěru ve výši Kč ,00, (tj. třeba zaplatit poskytnutá Jistina) a celkových nákladů Spotřebitelského úvěru ve výši Kč ,00 (tj. To znamená výše úroky a Administrativní poplatky). vypůjčené jistiny plus úroky a případné další náklady související s Vaším úvěrem Stránka 1/6

8 3. Náklady spotřebitelského úvěru Výpůjční úroková sazba nebo případně různé výpůjční úrokové sazby, které se na smlouvu, ve, vztahují Roční procentní sazba nákladů (RPSN) Jedná se o celkové náklady úvěru vyjádřené jako roční procento celkové výše úvěru. Účelem RPSN je pomoci Vám porovnat různé nabídky Pokud je pro získání spotřebitelského úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek nezbytné uzavřít: - pojištění úvěru, nebo - smlouvu o jiné doplňkové službě Nejsou-li náklady na tyto služby Věřiteli známy, nejsou zahrnuty v RPSN Související náklady Veškeré další náklady vyplývající ze smlouvy, ve Úroková sazba 45 % p.a., pevná, nevázaná na žádný údaj ani referenční úrokovou sazbu. 78,0 % Příklad výpočtu roční procentní sazby nákladů (RPSN) u zápůjčky na 12 měsíců s výškou zápůjčky Kč , = /12 2/12 (1 + r) (1 + r) (1 + r) r = 1,826 RPSN = r x 100 = 182,6 % X je RPSN, m je číslo posledního čerpání, k je číslo čerpání, proto 1 < k < m, Ck je částka čerpání k, tk je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každého následného čerpání, proto t1 = 0, m' je číslo poslední splátky nebo platby poplatků, l je číslo splátky nebo platby poplatků, Dl je výše splátky nebo platby poplatků, sl je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každé splátky nebo platby poplatků. Takto vypočtená RPSN sazba se uplatní za předpokladu, že Jistina bude poskytnuta alespoň jeden měsíc před termínem splatnosti první Splátky, tedy pokud Vám Jistinu poskytneme více než jeden měsíc před splatností první Splátky, poskytujeme tím zároveň bezúročné období v délce rozdílu mezi datem poskytnutí Jistiny a dnem, od něhož započne běžet první měsíc splácení, tj. do dne splatnosti první Splátky. Pojištění úvěru - NE, smlouvu o doplňkové službě - NE. Pro získání Spotřebitelského úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek se nevyžaduje sjednání pojištění úvěru ani smlouva o jiné doplňkové službě. V případě uzavření smlouvy jste povinen hradit Administrativní poplatek ve výši Kč, a to měsíčně jako součást Splátky ke každému 21. dni v měsíci po dobu 60 měsíců (tj. celkem budete povinen zaplatit Administrativní poplatek 60x). Stránka 2/6

9 Náklady v případě opožděných plateb Opomenutí platby by pro Vás mohlo mít závažné důsledky (např. nucený prodej majetku) a způsobit potíže při získávání úvěru v budoucnosti V případě, že nebudete moci uhradit více dlužných Splátek a přitom určíte, že plníte nejprve na jistinné části dlužných Splátek (tzn. na rozdíl od postupu podle čl Obchodních podmínek se mají dle Vašeho pokynu hradit přednostně jistinné části i jiné než nejstarší Splátky), úročí se v souladu s 1932 odst. 2 OZ (kromě zbývající části dlužné Jistiny, tj. jistinné části dlužné Splátky/dlužných Splátek) úrokem rovněž vyúčtované náhrady účelně vynaložených nákladů a splatné úroky, tj. jak úrok, tak úrok z prodlení. Tento postup platí pouze tehdy, pokud jste v prodlení s více než jednou dlužnou Splátkou. V případě, že se dostanete do prodlení s úhradou Splátky nebo její části (resp. částky po případném zesplatnění viz níže), případně s úhradou jiné pohledávky vzniklé ze Smlouvy, je TOMMY STACHI oprávněna Vám účtovat zákonný úrok z prodlení, který k dnešnímu dni činí 9 % p.a.. V případě, že se ocitnete v prodlení se splácením jakékoliv Splátky nebo její části, je TOMMY STACHI oprávněna Vám účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5% denně z aktuální výše dlužné Splátky (tj. jak z její jistinné, tak úrokové části a dlužného Administrativního poplatku) za každý den, který následuje po dni, kdy jste se ocitl v prodlení se splacením Splátky nebo její části), počítaná až do okamžiku, kdy takto vypočtená výše smluvní pokuty dosáhne Kč za prodlení s každou jednotlivou Splátkou, nejvýše však Kč 3.000,00 v každém kalendářním roce, v němž došlo k prodlení, jste-li v prodlení s více než 1 Splátkou. V případě, že včas nesplníte povinnost uhradit Splátku v termínu splatnosti dle Splátkového kalendáře a/nebo Smlouvy, a to ani v dále uvedené lhůtě 30 dnů, je TOMMY STACHI dále oprávněna celou zbývající, doposud neuhrazenou Jistinu poskytnutou na základě Smlouvy zesplatnit (tím není dotčeno oprávnění TOMMY STACHI zesplatnit Spotřebitelský úvěr dle článku Obchodních podmínek). Před zesplatněním Jistiny Vás TOMMY STACHI upomene prostřednictvím písemné upomínky k úhradě dlužné Splátky a/nebo Splátek, vyzve Vás k úhradě ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení předmětné písemné upomínky a poučí Vás, že pokud dlužná Splátka a/nebo Splátky nebudou v této lhůtě zcela uhrazeny, přistoupí TOMMY STACHI k zesplatnění celé Jistiny. Pokud dlužná Splátka a/nebo Splátky nebudou plně uhrazeny ve lhůtě dle předchozí věty, zašle Vám TOMMY STACHI informaci o zesplatnění. Ode dne doručení informace o zesplatnění, není-li v informaci o zesplatnění uvedeno datum pozdější, tak ztratíte výhodu Splátek a celá Jistina se stává splatnou. Neuhradíte-li neprodleně veškeré nároky TOMMY STACHI vyplývající ze Smlouvy (tj. zejména Jistinu, splatné úroky, splatný Administrativní poplatek, úroky z prodlení, úroky z úroků, vyúčtované náhrady účelně vynaložených nákladů a/nebo smluvní pokuty), je TOMMY STACHI oprávněna poté, co nastanou účinky zesplatnění, vůči Vám uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1% z aktuální výše celkové částky, ohledně níž jste v prodlení. Smluvní pokuty jsou splatné kalendářní den následující po dni doručení písemné výzvy k úhradě ze strany TOMMY STACHI. Smluvní pokuty uplatněné TOMMY STACHI v důsledku opožděných plateb mohou činit maximálně (tj. nesmí být vyšší než) 50% Jistiny. TOMMY STACHI je dále oprávněna Vám vyúčtovat náhradu účelně vynaložených nákladů, které TOMMY STACHI vzniknou v důsledku Vašeho prodlení a které zahrnují zejména náklady na odeslání upomínek, náklady spojené s elektronickou komunikací prostřednictvím zpráv SMS/MMS a ových zpráv, personální náklady v souvislosti s upomenutím a jednáním s Vámi telefonicky či osobně, hotové výdaje na telefonní komunikaci či případnou osobní komunikaci (včetně nákladů na dopravu), náklady na posouzení dalšího postupu při vymáhání dlužné částky a obdobné náklady, které jsou opodstatněné, přiměřené a účelně vynaložené vzhledem k okolnostem Vašeho prodlení. Výše požadované náhrady účelně vynaložených nákladů v závislosti na délce Vašeho prodlení činí: a) Kč 350,00 za 1. měsíc b) Kč 750,00 za 2. měsíc c) Kč 450,00 za 3. měsíc d) Kč 1.000,00 za 4. měsíc e) Kč 1.000,00 za 5. měsíc f) Kč 450,00 za 6. měsíc Stránka 3/6

10 4. Další důležité právní aspekty Právo na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Máte právo odstoupit od této smlouvy, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů. Odstoupení od smlouvy musíte písemně sdělit Předčasné splacení Máte právo splatit předčasně, a to kdykoli, zcela nebo zčásti. Věřitel má v případě předčasného splaceni úvěru nárok na náhradu nákladů ANO - Jste oprávněn odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření, a to dle 118 ZoSÚ. Jste oprávněn splatit Spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti.v takovém případě máte právo na poměrné snížení celkových nákladů poskytnutého Spotřebitelského úvěru. V případě úplného předčasného splacení uhradíte TOMMY STACHI částku rovnající se součtu: (a) nesplacené Jistiny; (b) úroky ve výši ke dni předčasného splacení; (c) Administrativní poplatek vzniklý do dne předčasného splacení; (d) úroku z úroků, určil-li jste, že plníte nejdříve na Jistinu; (e) a případně, byl-li jste v době trvání Spotřebitelského úvěru v prodlení s některou ze Splátek, také účelně vynaložené náhrady nákladů vzniklé TOMMY STACHI v důsledku Vašeho prodlení; smluvní pokutu a zákonný úrok z prodlení. Uhrazením částek dle bodů (a) až (c) bude Spotřebitelský úvěr splacen, tím však není dotčen případný nárok TOMMY STACHI na sankční plnění dle bodu (d) a (e), případně též článku Obchodních podmínek. TOMMY STACHI se vzdává nároku na náhradu nákladů, na jejichž úhradu má právo v případě předčasného splacení ve smyslu ustanovení 117 odst. 2 ZoSÚ. Uplatnění práva na částečné předčasné splacení zápůjčky jste povinen TOMMY STACHI písemně oznámit, a to nejpozději do 3 dnů ode dne úhrady předčasné splátky. Dojde-li pouze k částečnému předčasnému splacení Spotřebitelského úvěru, započte se Vámi uhrazená částka v pořadí dle bodu (e) (zde nejdříve na účelně vynaložené náklady vzniklé TOMMY STACHI v důsledku Vašeho prodlení, poté na smluvní pokutu a poté na úrok z prodlení), poté dle bodu (d) a následně bodů (a) až (c), neprovedete-li jinou volbu. Následně jste povinen, není-li dohodnuto něco jiného, Spotřebitelský úvěr dále splácet bez přerušení a doba splatnosti jednotlivých Splátek zůstane nezměněna. Pro stanovení nové výše Splátek jste ve svém oznámení o předčasném splacení povinen též sdělit, zda žádáte o poměrné snížení jednotlivých Splátek nebo o zkrácení splátkového kalendáře, případně za současného snížení poslední Splátky. Nesdělíte-li TOMMY STACHI svoji volbu nejpozději do dne připsání částky odpovídající částečnému předčasnému splacení, platí, že jste zvolil zkrácení splátkového kalendáře, případně za současného snížení poslední Splátky. TOMMY STACHI Vám následně zašle nový splátkový kalendář zohledňující snížení Jistiny po částečném předčasném splacení. Stránka 4/6

11 Vyhledávání v databázi Věřitel Vás musí okamžitě a bezplatně vyrozumět o výsledku vyhledávání v databázi, pokud je na tomto vyhledávání založeno zamítnutí žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru. To neplatí, pokud je poskytnutí takové informace v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů nebo s veřejným pořádkem nebo s veřejnou bezpečností. Právo na návrh smlouvy, ve Máte právo obdržet na požádání bezplatně kopii návrhu smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. To neplatí, pokud Věřitel v okamžiku žádosti není ochoten přistoupit k uzavření smlouvy s Vámi. Doba, po kterou je věřitel vázán informacemi poskytnutými před uzavřením smlouvy, ve nebo návrhem na uzavření této smlouvy. Použití kapitálu vytvořeného platbami spotřebitele V rámci naší povinnosti posoudit Vaši úvěruschopnost vyhledáváme údaje o Vaší osobě v Bankovním registru klientských informací (BRKI) a Nebankovním registru klientských informací (NRKI). V případě pozitivní lustrace vedoucí k zamítnutí Vaší žádosti o poskytnutí Spotřebitelského úvěru Vás budeme obratem informovat, aniž bychom toto oznámení zpoplatnili. Ano, návrh Smlouvy obdržíte v případě, že projevíte zájem o poskytnutí Spotřebitelského úvěru. TOMMY STACHI je dále připravena poskytnout Vám podrobné vysvětlení k Vašim dotazům týkajícím se návrhu Smlouvy. Tyto informace platí od data obdržení ( ) po dobu dvou týdnů. Na základě Smlouvy nebude ve smyslu 95 odst. 1 písm. s), resp. 106 odst. 1 písm. u) ZoSÚ docházet ke vzniku kapitálu, vytvořeného platbami Spotřebitele namísto splácení Spotřebitelského úvěru. Stránka 5/6

12 5. Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uvádění finančních služeb na trh na dálku. a) o Věřiteli Zápis v rejstříku Věřitel je zapsaný pod identifikačním číslem v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Orgán dohledu Orgánem dohledu nad činností TOMMY STACHI v oblasti poskytování spotřebitelského úvěru je Česká národní banka. b) o smlouvě, ve Výkon práva na Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musíte o svém odstoupení TOMMY odstoupení od smlouvy STACHI informovat na kontaktních údajích uvedených v záhlaví této standardní informace o spotřebitelském úvěru formou jednostranného právního jednání učiněného písemně. Odstoupení od Smlouvy musí být TOMMY STACHI odesláno písemně nebo na jiném trvalém nosiči dat (například prostřednictvím elektronicky podepsaného pdf zaslaného prostřednictvím Klientského centra) nejpozději poslední den lhůty. Došlo-li k odstoupení, jste povinen TOMMY STACHI bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit Jistinu. Dále jste povinen zaplatit TOMMY STACHI úrok ve výši, na kterou by TOMMY STACHI vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byla Jistina poskytnuta, do dne, kdy je Jistina splacena. V případě odstoupení od Smlouvy nemá TOMMY STACHI právo požadovat po Zákazníkovi žádné další plnění, s výjimkou náhrady nevratných poplatků zaplacených TOMMY STACHI orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy. Právo státu, podle nějž Před uzavřením smlouvy, ve, postupuje TOMMY postupuje Věřitel před STACHI podle práva České republiky. uzavřením smlouvy, ve Doložka o právu Smlouva o zápůjčce se bude řídit právem České republiky, zejména zákonem č. 257/2016 rozhodném pro smlouvu, Sb. o spotřebitelském úvěru a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. ve, a/nebo příslušném soudu Užívání jazyků Informace a smluvní podmínky budou poskytnuty v českém jazyce. Po dobu trvání spotřebitelského úvěru máme v úmyslu s Vámi komunikovat v českém jazyce, pokud souhlasíte. c) o prostředcích nápravy Existence mechanismu Informace o finančním arbitrovi a podmínkách přístupu k němu: Jste oprávněn obrátit se ve mimosoudního urovnání věci řešení sporů z úvěrové smlouvy na finančního arbitra (jak je tento specifikován sporů a prostředků zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi). Řízení před finančním arbitrem se nápravy a přístup k němu zahajuje na návrh navrhovatele. Návrh lze podat na formuláři vydaném finančním arbitrem. Návrh na zahájení řízení může být podán prostřednictvím internetové adresy: Finanční arbitr rozhoduje ve věci sporu bez zbytečného odkladu nálezem. Za TOMMY STACHI s.r.o.... Místo a datum: Podpis spotřebitele... Jméno spotřebitele... Místo a datum: Pojmy použité v tomto Kalendáři, které začínají velkým písmenem, mají stejný význam jako pojmy definované v Obchodních podmínkách a/nebo Smlouvě. Stránka 6/6

13 Splátkový kalendář Smlouvy o zápůjčce č. XXXXXXXX Banka Číslo účtu Variabilní symbol Číslo Datum Česká spořitelna, a.s /0800 XXXXXXXX Splátka Jistinná část Úroková část Admin. poplatek 231, ,00 240, ,00 249, ,00 258, ,00 268, ,00 278, ,00 289, ,00 299, ,00 311, ,00 322, ,00 334, ,00 347, ,00 360, ,00 373, ,00 388, ,00 402, ,00 417, ,00 433, ,00 449, ,00 466, ,00 483, ,00 501, ,00 520, ,00 540, ,00 560, ,00 581, ,00 603, ,00 625, ,00 649, ,00 673, ,00 698, ,00 725, ,00 752, ,00 780, ,00 809, ,00 839, ,00 Částka předčasného splacení * , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Pojmy použité v tomto Kalendáři, které začínají velkým písmenem, mají stejný význam jako pojmy definované v Obchodních podmínkách a/nebo Smlouvě. Stránka 1/2

14 Splátkový kalendář Smlouvy o zápůjčce č. XXXXXXXX Banka Číslo účtu Variabilní symbol Číslo Česká spořitelna, a.s /0800 XXXXXXXX Datum Splátka Jistinná část Úroková část Admin. poplatek Částka předčasného splacení * , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 980, , ,00 938, , ,00 894, , ,00 849, , ,00 801, , ,00 752, , ,00 702, , ,00 649, , ,00 594, , ,00 537, , ,00 479, , ,00 418, , ,00 354, , ,00 288, , ,00 220, , ,00 150, , , ,00 54, ,00 Souhrnně , , , ,00 * Výše uvedená částka je vypočtena pro případ úplného předčasného splacení k termínu dané splátky a předpokládá, že žádná Splátka není dlužná. V uvedené částce nejsou zahrnuty sankce za porušení smluvních podmínek. Pokud Zákazník požaduje předčasné splacení v jiném termínu nebo již dluží Splátku (její část), doporučujeme požádat o poskytnutí výpisu z účtu v podobě tabulky umoření. Částku doporučujeme zaslat nejpozději 5 dnů před datem ve splátkovém kalendáři. Za TOMMY STACHI Místo a datum:... Podpis Zákazníka... Místo a datum: Pojmy použité v tomto Kalendáři, které začínají velkým písmenem, mají stejný význam jako pojmy definované v Obchodních podmínkách a/nebo Smlouvě. Stránka 2/2

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Věřitel: Adresa sídla: Adresa doručovací: Telefonní číslo: E-mailová adresa: Číslo faxu: Adresa internetových stránek: Zprostředkovatel: Adresa sídla: Adresa doručovací: Telefonní číslo: E-mailová adresa:

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Věřitel: Adresa sídla: Adresa doručovací: Telefonní číslo: E-mailová adresa: Číslo faxu: Adresa internetových stránek: Zprostředkovatel: Adresa sídla: Adresa doručovací: Telefonní číslo: E-mailová adresa:

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: Adresa sídla: Adresa doručovací: Telefonní číslo: E-mailová adresa: Číslo faxu: Adresa internetových stránek: Zprostředkovatel: Adresa sídla: Adresa doručovací: Telefonní číslo: E-mailová adresa:

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. ÚDAJE O VĚŘITELI/ZPROSTŘEDKOVATELI SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových stránek SWISS FUNDS, a.s. Masarykovo náměstí 102/65, 586 01 Jihlava +420

Více

Smlouva č. XXXXXXXX. 78,0% Celkové náklady Spotřebitelského úvěru (tj. úrok a Administrativní poplatek) činí v Kč

Smlouva č. XXXXXXXX. 78,0% Celkové náklady Spotřebitelského úvěru (tj. úrok a Administrativní poplatek) činí v Kč Smlouva č. XXXXXXXX TOMMY STACHI s.r.o. IČO: 271 48 084 se sídlem: Táboritská 1000/23, Žižkov, 130 00 Praha 3 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 99917 doručovací

Více

Smlouva č. XXXXXXXX. Snadná půjčka

Smlouva č. XXXXXXXX. Snadná půjčka Smlouva č. XXXXXXXX TOMMY STACHI s.r.o. IČO: 271 48 084 se sídlem: Táboritská 1000/23, Žižkov, 130 00 Praha 3 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 99917 doručovací

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU [ ] [ ] Doba trvání spotřebitelského úvěru

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU [ ] [ ] Doba trvání spotřebitelského úvěru FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Sídlo Telefonní číslo E-mailová adresa Zprostředkovatel úvěru Adresa Telefonní číslo E-mailová

Více

Smlouva č. XXXXXXXX. 33,2% Celkové náklady Spotřebitelského úvěru (tj. úrok a Administrativní poplatek) činí v Kč

Smlouva č. XXXXXXXX. 33,2% Celkové náklady Spotřebitelského úvěru (tj. úrok a Administrativní poplatek) činí v Kč Smlouva č. XXXXXXXX TOMMY STACHI s.r.o. IČO: 271 48 084 se sídlem: Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 99917 doručovací adresa:

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Friendly Finance s.r.o

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Friendly Finance s.r.o Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

XXXXXXXX TOMMY STACHI

XXXXXXXX TOMMY STACHI Smlouva č. XXXXXXXX TOMMY STACHI s.r.o. IČO: 271 48 084 se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 99917 doručovací

Více

Smlouva č. XXXXXXXX. Snadná půjčka

Smlouva č. XXXXXXXX. Snadná půjčka Smlouva č. XXXXXXXX TOMMY STACHI s.r.o. IČO: 271 48 084 se sídlem: Táboritská 1000/23, Žižkov, 130 00 Praha 3 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 99917 doručovací

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. CreditPortal,a.s.

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. CreditPortal,a.s. Příloha č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Expobank CZ a.s AURES Holdings a.s. Dopraváků 874/15, Praha 8.

Expobank CZ a.s AURES Holdings a.s. Dopraváků 874/15, Praha 8. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových stránek Zprostředkovatel úvěru Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Expobank

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Snadná půjčka. Stránka 1/4 v. 1.17

Snadná půjčka. Stránka 1/4 v. 1.17 Smlouva o zápůjčce č. XXXXXXXX TOMMY STACHI s.r.o. IČO: 271 48 084 se sídlem: Odolena Voda, Alšova 123, PSČ 250 70 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 99917 doručovací

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal, a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu v Praze

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č. 1234567890 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Číslo faxu Adresa internetových

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o. Druh spotřebitelského úvěru

Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o. Druh spotřebitelského úvěru Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o věřiteli (dále také Úvěrující ) spotřebitelského úvěru (dále také Úvěr ) firma: sídlem IČO: Tel: E-mail: Adresa internetových

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU HFS s.r.o Adresa pro doručování: Koněvova 50/2442 Sobínská 7/680 30 00 Praha 3 6 00 Praha 6 Tel.: +420 233353543, 7778205 IČ 650668, DIČ CZ650668 www.hfs.cz, www.pujckahotove.cz e-mail: info@hfs.cz FORMULÁŘ

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal Holding a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu

Více

Dle zákona č. 257/2016 Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

Dle zákona č. 257/2016 Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Dle zákona č. 257/206 Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli (zapůjčiteli)/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel (zapůjčitel) IČ DIČ Adresa (fakturační)

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VZOR PŘEDMSLUVNÍCH INFORMACÍ KE SPOTŘEBITESLKÉMU ÚVĚRU STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli a zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) E-mailová

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal, a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel: Adresa: IČO: 016 15 165 Újezd 450/40, Malá Strana, Praha 1 118 00 Telefonní číslo +420 222

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Orange finance s.r.o. poskytuje následující informace 1. Údaje o věřiteli Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových stránek Orange

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č. PU Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru VZOR

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č. PU Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru VZOR FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č. PU4000080892 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Adresa pro doručování Telefonní číslo E-mailová adresa

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

CO VŠE POTŘEBUJETE VĚDĚT, NEŽ SI PŮJČÍTE

CO VŠE POTŘEBUJETE VĚDĚT, NEŽ SI PŮJČÍTE CO VŠE POTŘEBUJETE VĚDĚT, NEŽ SI PŮJČÍTE Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. ÚDAJE O NÁS (Údaje o poskytovateli/věřiteli spotřebitelského úvěru) Věřitel Adresa Telefonní číslo

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru VZOR

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru VZOR FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č. 1234567890 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Adresa pro doručování Telefonní číslo E-mailová adresa

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 2051 FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

Podmínky pro poskytnutí půjčky. Co k půjčce potřebujete? Půjčka ve výši ,- Kč. Kopii OP

Podmínky pro poskytnutí půjčky. Co k půjčce potřebujete? Půjčka ve výši ,- Kč. Kopii OP Nabízíme Vám hotovostní půjčku 20000,- Kč za poplatek 1% měsíčně z poskytnuté částky o kterou můžete požádat zasláním vyplněné žádosti na naši adresu. Při schválení úvěru Vám budou do 3 dnů od zaslání

Více

1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č. 012345678 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Číslo faxu Adresa internetových

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v

Více

NABÍDKA. Touto nabídkou není poskytována rada podle 85 odst. 1, zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

NABÍDKA. Touto nabídkou není poskytována rada podle 85 odst. 1, zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru. NABÍDKA s Autoleasing, a.s. AUTO JAROV, s.r.o. Budějovická 1912/64b, 140 00 Praha 4 Osiková 2, č.p. 2688, 130 00 Praha 3 IČ: 27089444 DIČ: CZ27089444 IČ: 45789584 DIČ: CZ45789584 Email: info@sautoleasing.cz

Více

1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru VZOR. Splatnost první splátky bude:

1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru VZOR. Splatnost první splátky bude: O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č. 012345678 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Číslo faxu Adresa internetových stránek Zprostředkovatel

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ FORMULÁŘ vztahující se ke Smlouvě o úvěru č. která by měla být uzavřena mezi: (dále též jen Smlouva ), 1. Poskytovatel úvěru (dále též jen Poskytovatel či Věřitel ): PROFI CREDIT Czech, a.s.,

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

ESSOX s.r.o. F. A. Gerstnera 52, České Budějovice

ESSOX s.r.o. F. A. Gerstnera 52, České Budějovice FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č. 90231153 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Číslo faxu Adresa internetových

Více

1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č. 012345678 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Číslo faxu Adresa internetových

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012.

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012. STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) IČ (*) E-mailová adresa

Více

Vážení, Děkujeme za Vaši důvěru. Michal Šmída, zakladatel a předseda představenstva Twisto payments a.s.

Vážení, Děkujeme za Vaši důvěru. Michal Šmída, zakladatel a předseda představenstva Twisto payments a.s. Vážení, těší nás, že jste zodpovědní a chcete se dozvědět, co všechno naše služby obnáší. Začněme tím, že naše služby Vám primárně umožní odložit platby za online nákupy, bez úroků a bez poplatků. To z

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č. 90231219 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Číslo faxu Adresa internetových

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č. 9500066910 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Adresa pro doručování Telefonní číslo E-mailová adresa

Více

TATO SMOLUVA O ZÁPŮJČCE (dále jen Smlouva ) uzavřená mezi:

TATO SMOLUVA O ZÁPŮJČCE (dále jen Smlouva ) uzavřená mezi: Smlouva o zápůjčce TATO SMOLUVA O ZÁPŮJČCE (dále jen Smlouva ) uzavřená mezi: COOL CREDIT, s.r.o., se sídlem Na Příkopě 988/31, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 021 12 621, zapsanou v obchodním rejstříku

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

2. Klient (dále též jen Klient ): Příjmení: Jméno: RČ: (dále též jen ová adresa Klienta )

2. Klient (dále též jen Klient ): Příjmení: Jméno: RČ: (dále též jen  ová adresa Klienta ) PŘEDSMLUVNÍ FORMULÁŘ V01012019_A vztahující se ke Smlouvě o úvěru (dále též jen Smlouva ) (číslo návrhu smlouvy ), která by měla být uzavřena mezi: 1. Poskytovatel úvěru (dále též jen Poskytovatel či Věřitel

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ FORMULÁŘ vztahující se ke Smlouvě o úvěru č. která by měla být uzavřena mezi: (dále též jen Smlouva ), 1. Poskytovatel úvěru (dále též jen Poskytovatel či Věřitel ): PROFI CREDIT Czech, a.s.,

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Číslo faxu Adresa internetových stránek Zprostředkovatel úvěru Adresa 2. Popis základních vlastností

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU POSKYTOVANÉMU KE KREDITNÍ KARTĚ

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU POSKYTOVANÉMU KE KREDITNÍ KARTĚ PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU POSKYTOVANÉMU KE KREDITNÍ KARTĚ Fio banka, a.s., IČ 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku, spis. značka B 2704 vedená

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Kdo jsme (poskytovatel úvěru)? Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00,

Více

Příloha č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. Petr Šešulka XXXX IČ: 71573186 Tel.: 605390319 e-mail: info@pujcky-zr.cz web: www.pujcky-zr.

Příloha č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. Petr Šešulka XXXX IČ: 71573186 Tel.: 605390319 e-mail: info@pujcky-zr.cz web: www.pujcky-zr. Příloha č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) E-mailová

Více

Evropský standardizovaný informační přehled pro spotřebitelský úvěr na bydlení

Evropský standardizovaný informační přehled pro spotřebitelský úvěr na bydlení Evropský standardizovaný informační přehled pro spotřebitelský úvěr na bydlení Tento dokument byl vypracován dne a je určen: Jméno klienta fyzická osoba R.Č:.. trvale bytem:. a Jméno klienta fyzická osoba

Více

SMLOUVA O PODNIKATELSKÉM ÚVĚRU č.

SMLOUVA O PODNIKATELSKÉM ÚVĚRU č. SMLOUVA O PODNIKATELSKÉM ÚVĚRU č. I. Smluvní strany CreditKasa s.r.o., IČO 048 23 541, se sídlem Hradecká 2526/3, Praha 3, Vinohrady, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

Více

KREDITNÍ KARTA BONUS FUTURO FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

KREDITNÍ KARTA BONUS FUTURO FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU KREDITNÍ KARTA BONUS FUTURO FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ 1. Údaje o věřiteli / zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel ESSOX s.r.o. Adresa Senovážné nám. 231/7, České Budějovice 370 21 Telefonní číslo

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

ESSOX s.r.o. F. A. Gerstnera 52, České Budějovice VZOR.

ESSOX s.r.o. F. A. Gerstnera 52, České Budějovice VZOR. 1. Údaje o veřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa ESSOX s.r.o. Telefonní číslo +420 389 010 422 E-mailová adresa F. A. Gerstnera 52, České Budějovice 370 01 zakaznickyservis@essox.cz

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo SMLOUVA O ÚVĚRU číslo Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci smlouvy 1. Friendly Finance s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704, (dále

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. XXXXX

ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. XXXXX ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. XXXXX Tato Úvěrová smlouva je uzavřena mezi následujícími smluvními stranami: Společnost Fincapus s.r.o. IČO: 055 91 341 sídlo: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8 společnost zapsaná

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704, (dále

Více

VŠEOBECNÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH

VŠEOBECNÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH d VŠEOBECNÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH 1. Věřitel 2. Ověření v registru Název věřitele Telefonní číslo 800 521 521 Komerční banka, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Kdo jsme (poskytovatel úvěru)? Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00,

Více

Informace trvale přístupné spotřebiteli

Informace trvale přístupné spotřebiteli Informace trvale přístupné spotřebiteli 1. Poskytovatel trvale zpřístupní v listinné podobě, na jiném trvalém nosiči dat, nebo na svých internetových stránkách: a) své kontaktní údaje, zejména poštovní

Více

VŠEOBECNÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH

VŠEOBECNÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH d VŠEOBECNÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH 1. Věřitel 2. Ověření v registru Název věřitele Telefonní číslo 800 521 521 Komerční banka, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo

SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo 1. Friendly Finance s. r. o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze,

Více

Formulář pro standardní informace. Doba trvání spotřebitelského úvěru. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Formulář pro standardní informace. Doba trvání spotřebitelského úvěru. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) E-mailová adresa (*) Číslo faxu (*) Adresa internetových

Více

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru KREDITNÍ KARTA Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

1. DEFINICE POJMŮ 2 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 4 3. POVINNOSTI PODLE ZÁKONA O PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ 4 4. KLIENTSKÉ CENTRUM 5

1. DEFINICE POJMŮ 2 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 4 3. POVINNOSTI PODLE ZÁKONA O PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ 4 4. KLIENTSKÉ CENTRUM 5 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU vydané společností TOMMY STACHI s.r.o., IČO: 271 48 084, se sídlem Praha 3 Žižkov, Táboritská 1000/23, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH

VŠEOBECNÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH d VŠEOBECNÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH 1. Věřitel 2. Ověření v registru Název věřitele Telefonní číslo 800 521 521 Komerční banka, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění

Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění Společnost IMMO Leasing, SE jakožto poskytovatel spotřebitelských úvěru

Více

Rámcovou smlouvu o poskytování zápůjček (dále jen "Rámcová smlouva")

Rámcovou smlouvu o poskytování zápůjček (dále jen Rámcová smlouva) TOMMY STACHI s.r.o. IČO: 271 48 084 se sídlem: Odolena Voda, Alšova 123, PSČ 250 70 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 99917 doručovací adresa: Praha 3, Táboritská

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Jméno Příjmení ID 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Raiffeisenbank a.s. Sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Americká hypotéka, Americká hypotéka - konsolidace

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Americká hypotéka, Americká hypotéka - konsolidace INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Kdo jsme (poskytovatel úvěru)? Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00,

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU účinné od 1. června 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky spotřebitelského kontokorentního úvěru vydané GE Money Bank,

Více

Příloha č. 6. Informace trvale přístupné spotřebiteli. Informace trvale přístupné spotřebiteli

Příloha č. 6. Informace trvale přístupné spotřebiteli. Informace trvale přístupné spotřebiteli O.K.V. Leasing, s.r.o. tel.: 560 000 023, 739 029 032, data@okv.cz, www.okv.cz, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 21449 (dále i jen Poskytovatel nebo i jen O.K.V.

Více

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU uzavřená v souladu s ust. 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů,

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ SMLOUVY 3. PLNĚNÍ ZE SMLOUVY

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ SMLOUVY 3. PLNĚNÍ ZE SMLOUVY ÚVĚROVÉ PODMÍNKY 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto úvěrové podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o spotřebitelském úvěru (dále jen smlouva ) uzavírané mezi Vámi a společností Zonky s.r.o. (dále jen Zonky

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI VE VZTAHU KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI VE VZTAHU KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI VE VZTAHU KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI VE VZTAHU KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI VE VZTAHU KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI VE VZTAHU KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v

Více

Smlouva o úvěru (kreditní karty pro soukromou klientelu)

Smlouva o úvěru (kreditní karty pro soukromou klientelu) Názorný příklad textu smlouvy o úvěru pro neúčelový nezajištěný spotřebitelský úvěr s možností opakovaného čerpání a splácení, poskytovaný v rámci produktu Kreditní karta (zpracováno dne 15. 3. 2018).

Více

VŠEOBECNÉ INFORMACE O LOMBARDNÍM ÚVĚRU

VŠEOBECNÉ INFORMACE O LOMBARDNÍM ÚVĚRU d VŠEOBECNÉ INFORMACE O LOMBARDNÍM ÚVĚRU 1. Věřitel 2. Ověření v registru Název věřitele Telefonní číslo 800 111 055 Komerční banka, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru. kreditní karta

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru. kreditní karta Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru kreditní karta Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná

Více

Smlouva o spotřebitelském úvěru [x] (dále jen Smlouva o úvěru )

Smlouva o spotřebitelském úvěru [x] (dále jen Smlouva o úvěru ) Smlouva o spotřebitelském úvěru [x] (dále jen Smlouva o úvěru ) Obchodní firma: GO Invex Finance s.r.o. IČO: 05090792 se sídlem Zenklova 303/124, Libeň, 180 00 Praha 8 zapsaná v obchodním rejstříku Městského

Více

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE KONTAKTNÍ ÚDAJE POSKYTOVATELE ÚVĚRU PERFECT CREDIT, a.s. Karlovo náměstí 34/28 674 01 Třebíč tel.č. +420 568 821 411 Email: info@ipbinvest.cz ÚDAJE O REGISTRU NEBO SEZNAMU, KDE

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více