i) Slezská univerzita v Opavě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "i) Slezská univerzita v Opavě"

Transkript

1 i) Slezská univerzita v pavě Směrnice rektora č. 22/213 jíž se vyhlašuje Studentská grantová soutěž s počátkem řešení projektů v roce 214 Vydáno: V pavě, prosinec 213

2 Směrnice rektora č. 22/213 jíž se vyhlašuje Studentská grantová soutěž s počátkem řešení projektů v roce 214 Na základě Zásad Studentské Grantové soutěže na Slezské univerzitě v pavě schválených Vědeckou radou Slezské univerzity ke dni a nabývající účinnosti vyhlašuji ke dni Studentskou Grantovou soutěž Slezské univerzity v pavě pro rok 214. CLI. Harmonogram Studentské Grantové soutěže Slezské univerzity v pavě 1. Žádosti o udělení studentského grantu lze předkládat do 28. února Termín pro odevzdání Žádostí o pokračování projektu - části A na rok 214 na oddělení vědy a výzkumu příslušné součásti je 13. ledna 214. Termín pro odevzdání Žádostí o pokračování projektu - části B na rok 214 na oddělení vědy a výzkumu příslušné součásti je 28. února Termín pro odevzdání Závěrečných zpráv projektů, končících v roce 213, na oddělení vědy a výzkumu příslušné součásti je 13. ledna 214. Termín pro odevzdání Závěrečných zpráv projektů, končících v roce 214, na oddělení vědy a výzkumu příslušné součásti bude vyhlášen koncem roku 214; je-li však hlavním řešitelem student, který ukončí studium před tímto datem, je termínem odevzdání Závěrečné zprávy den ukončení studia. Je-li hlavním řešitelem zaměstnanec SU u něhož dojde k ukončení pracovního poměru před tímto datem, je termínem odevzdání Závěrečné zprávy den ukončení pracovního poměru. 4. Závěrečné zprávy, posouzené zpravodaji a Grantovou komisí příslušné součásti, musí být předloženy Grantové komisi univerzity do 3. ledna 214.

3 5. Seznam Žádostí o udělení studentského grantu a Žádostí o pokračování projektu, určený k projednání Grantovou komisí univerzity, musí být na rektorátní oddělení vědy a výzkumu doručen do 15. března Závěrečné vyúčtování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum pro rok 213 jsou součásti povinny předložit rektorátu do 15. ledna 214. ČI. 2. Priority SGS Priority pro SGS SU v roce 214: 1. Žádosti vycházející z výzkumných zaměření jednotlivých součástí SU. 2. Žádosti reflektující náplň doktorských a magisterských programů SU. ČI. 3. Způsob předkládání projektů 1. Žádosti podává navrhovatel resp. řešitel v termínu dle či. 1. písemně příslušnému oddělení vědy a výzkumu dané součásti ve dvou vyhotoveních a v elektronické podobě. Současně jedno vyhotovení žádosti odešle na rektorátní oddělení vědy a zahraničních styků. 2. Formuláře žádosti o udělení studentského grantu, žádosti o pokračování projektu, žádosti o změnu v probíhajícím projektu, závěrečné zprávy o řešení projektu, vstupního hodnocení návrhu projektu, průběžného hodnocení projektu a závěrečného hodnocení řešení projektu jsou přílohami této směrnice. ČI. 4 Závěrečná ustanovení Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání. V pavě <fm2-^ís Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Pr. rektor

4 Žádost o udělení studentského grantu Datum podání: Registrační číslo: SGS/ /214 Základní informace o projektu Český název projektu: Anglický název projektu: Délka řešení projektu: Součást univerzity: Řešitelský kolektiv Údaje o navrhovateli: Číslo studenta/osobní číslo zaměstnance Role ŘEŠITEL Celé jméno (včetně dosažených titulů) Typ odměny (student stipendium, zaměstnanec **) Telefonní kontakt Pracoviště (název a adresa) Studenti: Číslo studenta Role* Celé jméno (včetně dosažených titulů) Typ odměny Telefonní kontakt Pracoviště (název a adresa) stipendium stipendium stipendium stipendium *člen týmu Zaměstnanci: sobní číslo zaměstnance Role* Celé jméno (včetně dosažených titulů) Typ odměny** Telefonní kontakt Pracoviště (název a adresa) * školitel řešitele, člen týmu ** Mzda, dměna, DPČ, DPP

5 Charakteristika řešitelského kolektivu: (max 2 znaků) RK l.a) sobní náklady studentů Stipendia sobni náklady studentů celkem Částka v Kč 214 % z osobních nákladů #DĚLENÍ NULU! #DĚLENÍ NULU! Finanční výhled % z celkových nákladů #DELENI NULU! tfdělení_nulu! Částka v Kč 215*** % z osobních nákladů tfdělení NULU) % z celkových nákladů 1. b) sobní náklady - ostatní Mzda, resp. odměna DPP, DPČ Zákonné soc. a zdrav, pojištění Sociální fond. sobní náklady ostatní celkem sobni náklady celkem 2. Investiční náklady - Hmotný majetek Nehmotný majetek Investiční náklady celkem 3. Další provozní náklady Drobný majetek, software Knihy, časopisy Kancelářské potřeby Cestovné Jiné provozni náklady Další provozní náklady celkem 4. Náklady na služby Režijní náklady Jme Náklady na služby celkem #DĚLENÍ NULU! řfdělení NULU! #DĚLENÍ NULU! * #DELENI_NULU! #DELENI_NULU! Náklady projektu celkem x

6 RK l.a) sobní náklady studentů Stipendia sobní náklady celkem studentů 1. b) sobní náklady - ostatní Mídi/iig, odměna DPP, DPČ zákonné soc. a zdrav, pojištění. Sociální fond. sobni náklady ostatní sobní náklady celkem 2. Investiční náklady Hmotný majetek celkem Částka v Kč Nehmotný majetek Investiční nákaldy celkem 3. Další provozní náklady Drobný majetek, software Knihy, časopisy Kancelářské potřeby Cestovné Jiné provozní náklady Další provozní náklady celkem 4. Náklady na služby Režijní náklady Jiné Náklady na služby celkem Náklady celkem *"** v případě žádosti koncipované na delší dobu řešení 216*** % z osobních nákladů mím\ NULQUI UDĚLENÍ NULU! #DĚLENÍ NULU! % z celkových nákladů ífbmf NUtBU! 8DELENÍ NULU 1 UDÍLENÍ NULU! #DELENÍ_NULU! #DĚLENÍ NULU!

7 Informace o projektu: Klíčová slova projektu ( max. 1 slov oddělených středníkem): (max. 5 znaků) Anotace projektu: (max. 5 znaků) Současný stav poznání: (max. 15 znaků) Přínos projektu k rozvoji fakulty/ústavu a SU (max. 5 znaků) Materiální zajištěni projektu, zamýšlené využití finančních prostředků: (max. 1'znaků)

8 Navrhovatel a členové týmu svým podpisem stvrzují, že se seznámili se Zásadami Studentské grantové soutěže SU v platném znění a při vypracování žádosti i po případném udělení grantu se jimi budou řídit. Statutární zástupce součásti svým podpisem stvrzuje, že navrhovaný projekt navazuje na obecné zaměření pracoviště navrhovatele, že se seznámil s věcným obsahem a finančními požadavky v uvedené žádosti, že souhlasí s podmínkami pro finanční podporu pro řešení projektu uvedenými ve výše uvedených zásadách a v případě udělení grantu se výše uvedenými zásadami bude řídit. navrhovatel jméno a podpis podpis o člen týmu člen týmu podpis - *" podpis člen týmu podpis člen týmu podpis člen týmu podpis Statutární zástupce součásti jméno a podpis

9 Žádost o změnu Název projektu: Registrační číslo: 4- Řešitel: Datum: Popis požadované změny: (Max. 2 znaků) Jméno a podpis řešitele Vyj ádření zpravodaj e:

10 Žádost o pokračování v roce část A vyúčtování za rok 213 Datum podání: Registrační číslo: Základní Informace o projektu Český název projektu 1 Anglicky název projektu: Délka řešení projektu: Součást univerzity: Řešitel. Hospodaření s přidělenými prostředky za rok 213: Přidělené (po případných schválených změnách) v Kč Čerpané v Kč c převod do Fondu účelově určených prostředků Převod do FÚUP v % l.a) sobni náklady studentů #DĚLENLNULU! 1 b) sobni náklady - ostatní 2 Náklady na pořízeni hmotného a nehmotného 3 Další provozní náklady 4 Náklady na služby z toho - režijni náklady Náklady celkem c SDĚLENI NULU! SDĚLENÍ NULU' SDĚLENI NULU! SDĚLENI NULU' Prohlašuji, že výše uvedené údaje o řešení studetnského projektu jsou pravdivé a úplné. V pavě dne podpis Do modrých poli nevpisujte. Statutární zástupce součásti jméno a podpis

11 Žádost o pokračování v roce část B Datum podání: Registrační číslo: Základní informace o projektu Český název projektuj Anglický název projektu: Délka řešení projektu: Součást univerzity- Údaje o řešiteli: Číslo studenta nebo osobní číslo Role Celé jméno (včetně dosažených titulů) řešitel Studenti Číslo studenta Role* Celé jméno (včetně dosažených titulů) Řešitelský kolektiv Typ odměny (u studenta pouze stipendium, zaměstnanec "*) Typ odměny" Telefonní kontakt Telefonní kontakt Kolik měsíců se v předchozím roce podílel na řešení projektu"* Kolik měsíců se v předchozím roce podílel na řešeni projektu*" Zaměstnanci sobní číslo zaměstnance Role' Celé jméno (včetně dosažených titulů) Stipendium Stipendium Stipendium Stipendium Typ odměny** Telefonní kontakt Kolik měsíců se v předchozím roce podílel na řešení projektu*" Člen týmu, školitel doktoranda/řešitele ** Mzda, dměna, DPČ, DPP * Za začátek řešení projektu považujte 1 ledna, nebylo-li v návrhu projektu explicitně uvedeno jim Znaménkem "-" před jménem označte ty, kteří v řešení projektu nepokračují; znaménkem "+" označte nové členy týmu. Zdůvodněni případných změn ve složení řešitelského týmu: (max 1 znaků)

12 Rozbor řešeni projektu Postup a metodika dborný přínos projektu, (max 1 znaků) Dosažené konečné výsledky (max 1 znaků) Vyhodnoceni dosavadních výsledků v porovnáni se záměry projektu: Publikace, přednášky, sdělení, význam projektu pro kvalifikační růst a jeho případné využiti při výchově studentů apod (max 5 znaků) Počet a druhy výsledků projektu, které bude možné za uplynulý rok vykazovat do IS VaVal RIV (max 2 znaků)

13 Finanční výhled RK 1 a) sobní náklady studentů Stipendia sobni náklady celkem studentů Částka v Kč 214 % z osobních nákladů % z celkových nákladu SDĚLENÍ NULUI Částka v Kč 215*"* % z osobních nákladů % z celkových nákladů SDĚLENÍ NULU' 1. b) sobní náklady - ostatní Mzda, resp odměna DPP DPC Zákonné soc a zdrav. Pojištěni Sociální fond sobni náklady ostatni celkem sobní náklady celkem 2 Investiční náklady Hmotný majetek Nehmotný majetek Investiční náklady celkem 3 Dalši provozní náklady SDĚLENÍ_NULU! SDĚLENI NULU! SDĚLENÍ_NULU! SDĚLENI' NULU! Drobný majetek, software Knihy, časopisy Kancelářeské potřeby Cestovné Dalši provozní náklady celkem 4 Náklady na služby SDĚLENÍ NULU' Režijní náklady Jme Náklady na služby celkem Náklady celkem»*** v případě žádosti koncipované na delší dobu řešení SDĚLENI NULU! SDĚLENI NULU! SDĚLENÍ NULUI SDĚLENÍ NULUI Prohlašuji, že výše uvedené údaje o řešení studentského projektu jsou pravdivé a úplné. V pavě dne řešitel Do modrých poli nevpisujte Statutární zástupce součásti jméno a podpis ^

14 Závěrečná zpráva o řešení Datum podání. Registrační číslo: Základní informace o projektu Český název projektu Anglicky název projektu Délka řešení projektu; Součást univerzity Řešitelský kolektiv Údaje o řešiteli: Číslo studenta/osobní číslo zaměstnance Role (údaje za poslední kalendářní rok) Celé jméno (včetně dosažených titulů) Typ odměny (student stipenidum, zaměstanec **) Telefonní kontakt Kolik měsíců se v předchozím roce podílel na řešení projektu*** řešitel Studenti Číslo studenta Role* Celé jméno (včetně dosažených titulů) Typ odměny stipendium stipendium stipendium stipendium Telefonní kontakt Zaměstnanci sobní číslo Role* Celé jméno (včetně dosažených titulů) Typ odměny** Telefonní kontakt Kolik měsíců se v předchozím roce podílel na řešení projektu*** Kolik měsíců se v předchozím roce podílel na řešení projektu*** 'Člen týmu, školitel doktoranda/řešitele. ** Mzda, dměna, DPČ, DPP *** Za začátek řešení projektu považujte 1. ledna, nebylo-li v návrhu projektu explicitně uvedeno jinak.

15 Rozbor řešení projektu Postup a metodika dborný přínos projektu, (max. 1 znaků) Dosažené konečné výsledky (max. 1 znaků) Vyhodnocení výsledků v porovnání se záměry projektu: Publikace, přednášky, sdělení, význam projektu pro kvalifikační růst a jeho případné využití při výchově studentů apod, (max 5 znaků) Návrh na formu využití práce (max. 5 znaků) Počet a druhy výsledků projektu, které bude možné za předchozí rok vykazovat do IS VaVal RIV (max. 2 znaků) Dosažené výstupy za celou dobu řešení projektu (max. 2 znaků)

16 I Hospodaření s přidělenými prostředky za poslední rok řešení projektu: Přidělené (po případných schválených l.a sobní náklady studentů l.b sobní náklady-ostatní změnách) v Kč Čerpané v Kč Poznámky 2. Náklady na pořízení hmotného a nehmotného majetku 3. Další provozní náklady 4 Náklady na služby z toho- režijní náklady Náklady celkem Prohlašuji, že výše uvedené údaje o řešení studentského projektu jsou pravdivé a úplné. V pavě dne řešitel Statutární zástupce součásti jméno a podpis

17 Zpravodaj: Studentská grantová.soutěž Slezské univerzity v pavě VSTUPNÍ HDNCENÍ NÁVRHU PRJEKTU SGS SU NA RK 214 Jméno řešitele: Reg. číslo: Zpracujte podle následující osnovy: 1. dborný přínos projektu z hlediska odborného. Na jaké úrovni by měl být projekt řešen? [Celosvětová, republiková, regionální.) Míra zapojení studentů. Zhodnocení řešitelského kolektivu. Přínos pro fakultu/ústav. [max. 1 znaků) Počet bodů: (-1) 2. Charakteristika výsledků. Způsob prezentace.[max. 1 znaků) Počet bodů: (-1) 3. Způsob řešení projektu (metodický postup, materiální zajištění projektu).(max. 1 znaků) Počet bodů: (-1)

18 4. Přiměřenost finančních prostředků a časového plánu (max. 1 znaků) Počet bodů: (-1) Počet bodů celkem: Celkové hodnocení (označte): Rozhodně doporučeno k financování (35-4 bodů) Grantová komise součásti: Doporučeno k financování (27-34 bodů) Doporučeno k financování s výhradami (21-26 bodů) Nedoporučeno k financování (-2 bodů) Grantová komise univerzity: Rozhodně doooručeno Doporučeno Doporučeno s výhradami Nedoporučeno Jiné rozhodnutí: Datum a podpis předsedy Grantové komise univerzity

19 Zpravodaj: [_ Studentská grantová soutěž Slezské univerzity v pavě PRŮBĚŽNÉ HDNCENÍ ŘEŠENÍ PRJEKTU SGS SU V RCE 213 Jméno řešitele: Reg číslo Zpracujte podle následující osnovy 1 dborný přinos projektu Na Jaké úrovni byl projekt řešen 7 [Celosvětová, republiková, regionální ] Míra zapojení studentů.(max 1 znaků) Počet bodů: Charakteristika výsledků v porovnání s původním plánem a případné zdůvodnění odchylek. Shrnuti, zda jsou údaje řešitele adekvátní, či nikoliv (max. 1 znaků) Počet bodů: Počet bodů: (-1)

20 4. Zhodnoceni účelnosti využiti finančních prostředků Zjištěné nedostatky v dodržování grantových pravidel nebo v čerpáni finančních prostředků. dlišnosti od původního záměru projektu (max 1 znaků) Počet bodů: (-1) Poče Výstupy v souladu s platnou Metodikou hodnocení - uveďte počet zadosavadnf řešení projektu Počet Počet Počet Počet kniha Vyšlé U nakladatele recenzovaný sborník Vyšlé Přijaté publikace v impaktovaném časopise Vyšlé Přijaté publikace v recenzované m časopise Vyšlé Přijaté publikace v nerecenzované m časopise Vyšlé Přijaté Rukopis knihy konference Rukopis publikace (mimo knih) Zaslané Jiné: Zaslané Zaslané Zaslané HDNCENÍ Hodnocení odborné náplně ( ): Hodnocení finanční části projektu (4.): Celkové hodnocení Celkové hodnocení (označte): Rozhodně doporučeno k financování (35-4 bodů) Doporučeno k financování (27-34 bodů) Doporučeno k financování s výhradami (21-26 bodů) Grantová komise univerzity: o Nedoporučeno k financováni (-2 bodů) Rozhodně doooruceno Doporuče no Doporučeno s. v%adaml, Nedoporučeno Jiné rozhodnutí: Datum a podpis předsedy Grantové komise univerzity

21 S) Studentská grantová soutěž Slezské univerzity v pavě Zpravodaj: ZÁVĚREČNÉ HDNCENÍ ŘEŠENÍ PRJEKTU SGS SU V RCE 213 Jméno řešitele: Reg. číslo: Zpracujte podle následující osnovy: 1. dborný přínos projektu. Na jaké úrovni byl projekt řešen? (Celosvětová, republiková, regionální.) Míra zapojení studentů.(max 1 znaků) Počet bodů: (-1) 2. Charakteristika výsledků v porovnání s původním plánem a případné zdůvodnění odchylek. Shrnutí, zda jsou údaje řešitele adekvátní, či nikoliv, (max. 1 znaků) Počet bodů (-1) 3. Výstupy grantu (zhodnocení publikační a prezentační činnosti). Zda publikování v souladu s platnou Metodikou hodnocení VaV výsledků).(max. 1 znaků) Počet bodů: (-1) 4. Zhodnocení účelnosti využití finančních prostředků. Zjištěné nedostatky v dodržování grantových pravidel nebo v čerpání finančních prostředků. dlišnosti od původního záměru projektu, (max 1 znaků)

22 1 '- Počet bodů: (-1) L Výstupy v souladu s platnou Metodikou hodnocení - uveďte počet za celou dobu řešení projektu Počet Počet Počet Počet Počet kniha Vyšlé U nakladatele recenzovaný sborník Vyšlé Přijaté publikace v impaktovaném časopise Vyšlé Přijaté publikace v recenzovaném časopise Vyšlé Přijaté publikace v nerecenzované m časopise Vyšlé Přijaté Rukopis knihy konference Rukopis publikace Zaslané iné: Zaslané Zaslané Zaslané HDNCENÍ Hodnocení odborné náplně (1.-3.): Hodnocení finanční části projektu (4.): Celkové hodnocení Celkové hodnoceni (označte): Vynikající (35-4 bodů) Grantová komise součásti navrhuje: Splněno (27-34 bodů) Splněno s výhradami (21-26bodů) Nesplněno (-2 bodů) Grantová komise univerzity: vynikající splněno _. splněno s výhradami nesplněno Jiné rozhodnutí Datum a podpis předsedy Grantové komise univerzity

23 Název účetní jednotky: značení: Číslo: Název normy: Schvaluje: Derogace: Platnost: Datum vydání: Vydává: Zpracoval: Spolupracoval: Počet stran: Počet příloh: Slezská univerzita v pavě Směrnice rektora 22/213 Jíž se vyhlašuje Studentská grantová soutěž s počátkem řešení projektů v roce 214 Ing. Jaroslav Kania rektor Mgr. Jandová 2 7

Směrnice rektora č. 9/2013

Směrnice rektora č. 9/2013 Slezská univerzita v Opavě Směrnice rektora č. 9/213 Jíž se vyhlašuje 2. Kolo Studentské grantové soutěže s počátkem řešení projektů v roce 213 Vydáno: V Opavě, duben 213 Směrnice rektora č. 9/213 jíž

Více

Rozhodnutí rektora č. 30/2017

Rozhodnutí rektora č. 30/2017 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Rozhodnutí rektora č. 30/2017 Jímž se vyhlašuje Studentská grantová soutěž s počátkem řešení projektů v roce 2018 Opava, prosinec 2017 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Rozhodnutí rektora

Více

Rozhodnutí rektora č. 36/2015

Rozhodnutí rektora č. 36/2015 J) Slezská univerzita v Opavě Rozhodnutí rektora č. 36/2015 Jímž se vyhlašuje Interní soutěž v rámci institucionální plánu Slezské univerzity v Opavě (ISIP) s počátkem řešení projektů v roce 2016 Vydáno:

Více

Směrnice rektora č. 13/2015

Směrnice rektora č. 13/2015 Slezská univerzita v Opavě Směrnice rektora č. 13/2015 Zásady Interní soutěže v rámci institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě Vydáno: V Opavě, září 2015 I) Směrnice rektora č. 13/2015 Zásady

Více

Směrnice rektora č. 15/2015

Směrnice rektora č. 15/2015 Slezská univerzita v Opavě Směrnice rektora č. 15/2015 Zásady Studentské grantové soutěže na Slezské univerzitě v Opavě Vydáno: V Opavě, říjen 2015 i) Směrnice rektora č. 15/2015 Zásady Studentské grantové

Více

Směrnice rektora č. 15/2015

Směrnice rektora č. 15/2015 Slezská univerzita v Opavě Směrnice rektora č. 15/2015 Zásady Studentské grantové soutěže na Slezské univerzitě v Opavě Vydáno: V Opavě, říjen 2015 i) Směrnice rektora č. 15/2015 Zásady Studentské grantové

Více

Zásady studentské grantové soutěže

Zásady studentské grantové soutěže Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o. Zásady studentské grantové soutěže Touto směrnicí jsou stanovena pravidla soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016 Hradec Králové, 13. ledna 2016 č. j. DFF/43/16 Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016 Vyhlášení soutěže o projekty Specifického výzkumu Studentská grantová soutěž na FF UHK Vyhlašuji soutěž o projekty Specifického

Více

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013.

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013. 1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013. 2. Soutěž se řídí směrnicí kvestora UHK č. 2/2012 a dalšími právními předpisy uvedenými v čl. I této směrnice. 3. Text vyhlášení

Více

Pravidla interní grantové soutěže na Vysoké škole ekonomické v Praze

Pravidla interní grantové soutěže na Vysoké škole ekonomické v Praze Pravidla interní grantové soutěže na Vysoké škole ekonomické v Praze Interní grantová soutěž (dále jen IGS ) je soutěž na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu, který je prováděn studenty

Více

VYHLÁŠENÍ STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE TUL PRO ROK Čl. 1 Základní ustanovení

VYHLÁŠENÍ STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE TUL PRO ROK Čl. 1 Základní ustanovení VYHLÁŠENÍ STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE TUL PRO ROK 21 Čl. 1 Základní ustanovení 1. V souladu s bodem 9 a 1 Zásad studentské grantové soutěže TUL ze dne 11.9.29 vyhlašuje rektor Studentskou grantovou soutěž

Více

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE S M Ě R N I C E R E K T O R A Č. 1 0 / 2 0 1 5 ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná od: 1. 12 2015 Účinná od: 1. 12. 2015 Zpracoval/a: prof. Ing. Jiřina Jílková doc.

Více

Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení

Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení Interní grantové agentury Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2019 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Pravidla

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení Interní grantové agentury vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2015 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Pravidla

Více

Výroční zpráva projektu specifického výzkumu v roce 2015, zakázka č. 2115

Výroční zpráva projektu specifického výzkumu v roce 2015, zakázka č. 2115 Výroční zpráva projektu specifického výzkumu v roce 2015, zakázka č. 2115 Příloha č. 1 Název projektu: UML, Unified Modeling Language a jeho využití v softwarovém inženýrství. Specifikace řešitelského

Více

Rozhodnutí děkana č. 1/2017

Rozhodnutí děkana č. 1/2017 Rozhodnutí děkana č. 1/2017 1. Tento text vyhlášení soutěže bude zveřejněn na úřední desce PřF UHK a na webových stránkách fakulty. 2. Časový harmonogram soutěže a) Termín vyhlášení soutěže: 2. 1. 2017

Více

Interní grantová agentura LDF MENDELU

Interní grantová agentura LDF MENDELU 4. 10. 2016 Ing. Pavlína Pancová Šimková, Ph.D. Rada Interní grantové agentury Interní grantová agentura LDF MENDELU Výzva pro rok 2017 strana 2 Základní informace Vyhlášení 1. 9. 2016 Uzávěrka 21. 10.

Více

Článek 1 Věcná působnost Článek 2 Komise Článek 3 Pravidla pro přihlášení projektů do studentské grantové soutěže

Článek 1 Věcná působnost Článek 2 Komise Článek 3 Pravidla pro přihlášení projektů do studentské grantové soutěže Článek 1 Věcná působnost (1) Metodické pokyny děkana Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně k zásadám studentské grantové soutěže (dále jen SGS ) upřesňují některá ustanovení Směrnice

Více

Studentská grantová soutěž 2019

Studentská grantová soutěž 2019 Směrnice děkana Divadelní fakulty JAMU Studentská grantová soutěž 2019 I. Úvodní ustanovení Tato směrnice upravuje pravidla studentské grantové soutěže, tzv. specifického vysokoškolského výzkumu na Divadelní

Více

S M Ě R N I C E R E K T O R A č. 5 /

S M Ě R N I C E R E K T O R A č. 5 / S M Ě R N I C E R E K T O R A č. 5 / 2 0 1 8 ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., v.r., rektor S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná od: 1. 11. 2018 Účinná od: 1. 11. 2018

Více

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE ČVUT, využívající účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE ČVUT, využívající účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE ČVUT, využívající účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum je realizováno

Více

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2015.

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2015. 1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2015. 2. Soutěž se řídí směrnicí kvestora UHK č. 2/2014 a dalšími právními předpisy uvedenými v čl. I této směrnice. 3. Text vyhlášení

Více

J ANÁČ KOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚ NÍ V BRNĚ B EETHOVENOVA 650/2, B RNO

J ANÁČ KOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚ NÍ V BRNĚ B EETHOVENOVA 650/2, B RNO J ANÁČ KOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚ NÍ V BRNĚ B EETHOVENOVA 650/2, 662 15 B RNO SMĚRNICE Č. 3/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o zásadách studentské grantové soutěže Rektor vydává tuto směrnici Janáčkovy

Více

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2018.

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2018. 1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2018. 2. Soutěž se řídí směrnicí kvestora UHK č. 4/2017 a dalšími právními předpisy uvedenými v čl. I této směrnice. 3. Text vyhlášení

Více

Grantová agentura MU (GA MU)

Grantová agentura MU (GA MU) Směrnice MU č. 6/2012 Grantová agentura MU (GA MU) (ve znění účinném od 12. 9. 2012) Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých

Více

O vyhlášení interní studentské grantové soutěže na kalendářní rok 2014

O vyhlášení interní studentské grantové soutěže na kalendářní rok 2014 Rozhodnutí rektora č. 22/2013 O vyhlášení interní studentské grantové soutěže na kalendářní rok 2014 1. Tímto rozhodnutím se upravuje rozhodnutí rektora č. 16/2013 z 31. 10. 2013 o vyhlášení interní studentské

Více

Interní grantové agentury Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2015

Interní grantové agentury Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2015 Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení Interní grantové agentury Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2015 Čl. 1 Základní ustanovení Rada IGA PEF MENDELU (dále jen Rada

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 3/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 3/2016 Hradec Králové, 13. ledna 2016 č. j. DFF/44/16 Výnos děkanky FF UHK č. 3/2016 Vyhlášení Interní grantové soutěže projektů na podporu pedagogické práce akademických a odborných pracovníků na Filozofické

Více

Studentská grantová soutěž Univerzity Hradec Králové na využití prostředků specifického výzkumu od roku Článek I.

Studentská grantová soutěž Univerzity Hradec Králové na využití prostředků specifického výzkumu od roku Článek I. Směrnice kvestora č. 1/2015 Studentská grantová soutěž Univerzity Hradec Králové na využití prostředků specifického výzkumu od roku 2016 Článek I. Obecná pravidla užití státní dotace na specifický výzkum

Více

SMĚRNICE DĚKANKY Zásady studentské grantové soutěže na FHS UTB ve Zlíně Organizační závaznost:

SMĚRNICE DĚKANKY Zásady studentské grantové soutěže na FHS UTB ve Zlíně Organizační závaznost: Kód: Druh: SMĚRNICE DĚKANKY Název: Zásady studentské grantové soutěže na FHS UTB ve Zlíně Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání: 16. 11. 2016 Účinnost:

Více

Zadávací dokumentace Interní grantové agentury Technické fakulty Základní informace a vymezení pojmů

Zadávací dokumentace Interní grantové agentury Technické fakulty Základní informace a vymezení pojmů Zadávací dokumentace Interní grantové agentury Technické fakulty 2017 (1) Tato zadávací dokumentace pro vyhlášení soutěže IGA TF je zpracována v souladu se statutem a pravidly IGA TF a tvoří soubor podkladů

Více

Vypracovala a předkládá Ing. Martina Valášková, Referát pro vědu a tvůrčí činnost prof. Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D. prorektor pro vědu a tvůrčí činnost

Vypracovala a předkládá Ing. Martina Valášková, Referát pro vědu a tvůrčí činnost prof. Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D. prorektor pro vědu a tvůrčí činnost Univerzita Pardubice Směrnice č. 6/2015 Věc Studentská grantová soutěž Působnost všechny útvary univerzity Účinnost 1. ledna 2016 Číslo jednací RPO/0048/15 Vypracovala a předkládá Ing. Martina Valášková,

Více

Vyhlášení soutěže a pravidla grantové soutěže

Vyhlášení soutěže a pravidla grantové soutěže Vyhlášení soutěže a pravidla grantové soutěže Interní grantové agentury Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 V souladu se Směrnicí děkana č.1/2015 o Interní grantové agentuře

Více

Interní grantová agentura LDF MENDELU

Interní grantová agentura LDF MENDELU 7. 10. 2015 Ing. Pavlína Pancová Šimková, Ph.D. Rada Interní grantové agentury Interní grantová agentura LDF MENDELU Výzva pro rok 2016 strana 2 Základní informace Vyhlášení 1. 9. 2015 Uzávěrka 23. 10.

Více

J ANÁČK OV A AK ADE M IE M Ú ZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ B E E T H O V E N O V A / 2, B R N O

J ANÁČK OV A AK ADE M IE M Ú ZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ B E E T H O V E N O V A / 2, B R N O J ANÁČK OV A AK ADE M IE M Ú ZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ B E E T H O V E N O V A 6 5 0 / 2, 662 15 B R N O SMĚRNICE Č. 3/2011 ze dne 25. listopadu 2011 o zásadách studentské grantové soutěže Rektor vydává tuto

Více

Rozhodnutí rektora č. 18/2016

Rozhodnutí rektora č. 18/2016 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Rozhodnutí rektora č. 18/2016 Vydáno v Opavě, listopad 2016 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Rozhodnutí rektora č. 18/2016 či. i Úvodní ustanovení Tímto rozhodnutím se v návaznosti

Více

Pravidla studentské grantové soutěže. Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. pro rok 2014

Pravidla studentské grantové soutěže. Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. pro rok 2014 Čl. 1 Základní ustanovení Pravidla studentské grantové soutěže Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci pro rok 2014 1. Tato pravidla stanovují zásady pro přihlášení,

Více

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE NA PODPORU PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA ROK 2017

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE NA PODPORU PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA ROK 2017 ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE NA PODPORU PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA ROK 2017 AVU vyhlašuje pro rok 2017 výběrové řízení v rámci soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského

Více

STATUT A PRAVIDLA INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY PEF ČZU V PRAZE

STATUT A PRAVIDLA INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY PEF ČZU V PRAZE STATUT A PRAVIDLA INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY PEF ČZU V PRAZE Interní grantová agentura PEF ČZU v Praze (IGA PEF) je založena a provádí svou činnost ve smyslu Pravidel pro poskytování podpory na specifický

Více

Interní grantová agentura AF MENDELU Individuální doktorské projekty Formuláře platné pro rok 2015

Interní grantová agentura AF MENDELU Individuální doktorské projekty Formuláře platné pro rok 2015 Individuální doktorské projekty Formuláře platné pro rok 2015 Grantová přihláška se podává v termínu od 17.července 2014 do 31.října 2014 do 10:00 hod. Kanceláři IGA AF MENDELU výhradně v elektronické

Více

PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH PROJEKTŮ NA PRACOVIŠTÍCH PF UJEP

PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH PROJEKTŮ NA PRACOVIŠTÍCH PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí nad Labem č. 1/2019 PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH PROJEKTŮ NA PRACOVIŠTÍCH PF UJEP I. ÚVODNÍ

Více

PŘÍLOHA Č. 2 - PRAVIDLA PROJEKTŮ PROGRAMU REKTORA MU PRO ROK 2013

PŘÍLOHA Č. 2 - PRAVIDLA PROJEKTŮ PROGRAMU REKTORA MU PRO ROK 2013 PŘÍLOHA Č. 2 - PRAVIDLA PROJEKTŮ PROGRAMU REKTORA MU PRO ROK 2013 Hlavní administrativní pracoviště na RMU Příslušným pracovištěm pro studentské projekty je Odbor výzkumu rektorátu MU. Kontaktní osoba:

Více

Upravující vyhlášení interní studentské grantové soutěže na rok 2015. Část I. Obecná ustanovení

Upravující vyhlášení interní studentské grantové soutěže na rok 2015. Část I. Obecná ustanovení Rozhodnutí rektora č. 17/2014 Upravující vyhlášení interní studentské grantové soutěže na rok 2015 Část I. Obecná ustanovení 1. Tímto rozhodnutím se s účinností ode dne 18. 11. 2014 upravuje rozhodnutí

Více

Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení Interní grantové agentury AF MENDELU pro rok Individuální projekty

Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení Interní grantové agentury AF MENDELU pro rok Individuální projekty 1/5 Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení Interní grantové agentury AF MENDELU pro rok 2017 Individuální projekty Čl. 1 Základní ustanovení 1. Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení Interní

Více

ze dne: Určeno: Všem ústavům LDF č. j.: 16453/ Správce předpisu: Zpracovatel: Předseda Rady IGA

ze dne: Určeno: Všem ústavům LDF č. j.: 16453/ Správce předpisu: Zpracovatel: Předseda Rady IGA 2/2018 SMĚRNICE DĚKANA Pravidla studentské grantové soutěže a výběrového řízení Interní grantové agentury Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně Určeno: Všem ústavům LDF č. j.: 16453/2018-491

Více

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE NA PODPORU PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA ROK 2016

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE NA PODPORU PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA ROK 2016 ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE NA PODPORU PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA ROK 2016 AVU vyhlašuje pro rok 2016 výběrové řízení v rámci soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského

Více

Interní grantová agentura vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně (IGA ICV MENDELU)

Interní grantová agentura vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně (IGA ICV MENDELU) Interní grantová agentura vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně () Magisterský projekt (MP) Formuláře platné pro rok 2015 Grantová přihláška se podává v

Více

Směrnice rektora č. 16/2011

Směrnice rektora č. 16/2011 Slezská univerzita v Opavě Směrnice rektora č. 16/2011 jíž se stanovují pravidla využívání institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace Vydáno: V Opavě, září 2011 Směrnice

Více

Metodický pokyn č. 8/2017 pro přípravu a správu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT

Metodický pokyn č. 8/2017 pro přípravu a správu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT Metodický pokyn č. 8/2017 pro přípravu a správu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Studentská grantová soutěž ČVUT (dále jen SGS) se řídí těmito hlavními

Více

Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení Interní grantové agentury AF MENDELU pro rok Týmové projekty

Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení Interní grantové agentury AF MENDELU pro rok Týmové projekty 1/6 Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení Interní grantové agentury AF MENDELU pro rok 2017 Týmové projekty Čl. 1 Základní ustanovení 1. Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení Interní grantové

Více

STATUT A PRAVIDLA INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY TECHNICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ZE DNE

STATUT A PRAVIDLA INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY TECHNICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ZE DNE STATUT A PRAVIDLA INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY TECHNICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ZE DNE 21.11.2018 1 STATUT A PRAVIDLA Interní grantové agentury TF ČZU vpraze ze dne xx.11.2018 Poslání

Více

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 43/2017

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 43/2017 Univerzita Karlova Opatření rektora č. 43/2017 Název: Zásady Univerzitních výzkumných center Účinnost: 1. června 2017 Zásady Univerzitních výzkumných center Čl. 1 Úvodní ustanovení Univerzita Karlova (dále

Více

SMĚRNICE DĚKANA FF UP ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU PRO PODPORU VĚDECKÉ ČINNOSTI FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FF UP ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU PRO PODPORU VĚDECKÉ ČINNOSTI FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA SMĚRNICE DĚKANA SD-1/2014 SMĚRNICE DĚKANA FF UP ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU PRO PODPORU VĚDECKÉ ČINNOSTI FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Obsah: Zásady čerpání Fondu pro

Více

VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY PRO PODPORU STUDENTSKÝCH VĚDECKÝCH KONFERENCÍ PRO ROK 2016

VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY PRO PODPORU STUDENTSKÝCH VĚDECKÝCH KONFERENCÍ PRO ROK 2016 VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY PRO PODPORU STUDENTSKÝCH VĚDECKÝCH KONFERENCÍ PRO ROK 2016 I. VYHLÁŠENÍ Na základě směrnice č. 30R/2012 Grantový systém (dále jen směrnice ) a v souladu s Pravidly pro poskytování účelové

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. SMLOUVA č. zúčtovací číslo / 2013

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. SMLOUVA č. zúčtovací číslo / 2013 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Soutěž SVV SMLOUVA č. zúčtovací číslo / 2013 o podmínkách užití finančních prostředků přidělených z rozpočtu Univerzity Karlovy v Praze na řešení projektu č. zúčtovací číslo

Více

Vyhodnocení výsledků dosažených z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum prováděný v roce 2013 na Vysoké škole finanční a správní

Vyhodnocení výsledků dosažených z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum prováděný v roce 2013 na Vysoké škole finanční a správní Vyhodnocení výsledků dosažených z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum prováděný v roce 2013 na Vysoké škole finanční a správní Praha, 31. 3. 2014 Zpracoval: Odbor vědy, výzkumu a operačních

Více

Zásady studentské grantové soutěže. Článek 1 Interní grantová agentura

Zásady studentské grantové soutěže. Článek 1 Interní grantová agentura Univerzita Pardubice Směrnice č. 1/2010 ve znění dodatku č. 1 a 2 Věc Studentská grantová soutěž Působnost všechny útvary univerzity Účinnost dnem vydání Číslo jednací RPO/0036/09 Vypracovala a předkládá

Více

Směrnice MU - Grantová agentura Masarykovy univerzity. Příloha č. 1 PRAVIDLA SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU

Směrnice MU - Grantová agentura Masarykovy univerzity. Příloha č. 1 PRAVIDLA SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU Směrnice MU - Grantová agentura Masarykovy univerzity Příloha č. 1 PRAVIDLA SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU Struktura GAMU Obsah Struktura GAMU... 2 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE... 3 NÁVRHY PROJEKTŮ...

Více

Metodický pokyn č. 7/2016 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT

Metodický pokyn č. 7/2016 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta informačních technologií Thákurova 9, 160 00 Praha 6 Metodický pokyn č. 7/2016 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT Článek 1 Úvodní

Více

Metodický pokyn č. 5/2015 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT

Metodický pokyn č. 5/2015 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta informačních technologií Thákurova 9, 160 00 Praha 6 Metodický pokyn č. 5/2015 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT Článek 1 Úvodní

Více

Směrnice děkana č. 3/2015

Směrnice děkana č. 3/2015 V Brně dne 28. 5. 2015 č.j.: 9495/2015-491 Směrnice děkana č. 3/2015 Pravidla studentské grantové soutěže a výběrového řízení Interní grantové agentury Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Úplné znění Směrnice rektora č. ZS 2/2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. ledna 2015, č.j. 115 034/2015 Pravidla pro poskytování podpory na tvůrčí vzdělávací činnost prostřednictvím Interní vzdělávací

Více

Pokyn rektora č. 3/2015

Pokyn rektora č. 3/2015 J) Slezská univerzita v Opavě Pokyn rektora č. 3/2015 K zabezpečení jednotného postupu při použití prostředků stipendijního fondu na stipendia na Slezské univerzitě v Opavě Vydáno: V Opavě, červen 2015

Více

Příprava projektu. Jak na ČVUT a ve vztahu k poskytovateli dotace. V rámci ČVUT - administrativní náležitosti

Příprava projektu. Jak na ČVUT a ve vztahu k poskytovateli dotace. V rámci ČVUT - administrativní náležitosti Příprava projektu Jak na ČVUT a ve vztahu k poskytovateli dotace V rámci ČVUT - administrativní náležitosti - Informovat o záměru podat návrh projektu a výsledku veřejné soutěže příslušné Oddělení pro

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH ŽÁDOSTÍ V ROCE 2017

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH ŽÁDOSTÍ V ROCE 2017 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH ŽÁDOSTÍ V ROCE 2017 Interní grantová agentura PEF ČZU v Praze (IGA PEF) je založena a provádí svou činnost ve smyslu Pravidel pro poskytování podpory na specifický vysokoškolský

Více

Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova Ostrava Č.j.: 71/90920/Řn/2009 V Ostravě dne

Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova Ostrava Č.j.: 71/90920/Řn/2009 V Ostravě dne Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Č.j.: 71/90920/Řn/2009 V Ostravě dne 11. 11. 2009 SMĚRNICE REKTORA č.139/09 k zásadám studentské grantové soutěže specifického vysokoškolského

Více

Interní grantová agentura PEF Seminář pro žadatele Ing. Jan Jarolímek, Ph.D. Předseda komise IGA PEF

Interní grantová agentura PEF Seminář pro žadatele Ing. Jan Jarolímek, Ph.D. Předseda komise IGA PEF Interní grantová agentura PEF Seminář pro žadatele 8.1.2019 Ing. Jan Jarolímek, Ph.D. Předseda komise IGA PEF Program semináře Účel IGA Dokumenty IGA IGA PEF ČZU v Praze Harmonogram a principy grantové

Více

Vyhodnocení výsledků dosažených z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum prováděný v roce 2014 na Vysoké škole finanční a správní

Vyhodnocení výsledků dosažených z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum prováděný v roce 2014 na Vysoké škole finanční a správní Vyhodnocení výsledků dosažených z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum prováděný v roce 2014 na Vysoké škole finanční a správní Praha, 31. 3. 2015 Zpracoval: Odbor vědy, výzkumu a operačních

Více

O vyhlášení interní studentské grantové soutěže na roky 2017 a 2018

O vyhlášení interní studentské grantové soutěže na roky 2017 a 2018 Rozhodnutí rektora č. 20/2016 O vyhlášení interní studentské grantové soutěže na roky 2017 a 2018 1. Tímto rozhodnutím se vyhlašuje interní studentská grantová soutěž Metropolitní univerzity Praha, o.p.s.

Více

Interní grantová agentura

Interní grantová agentura Rozhodnutí rektorky č. 211 / 2016 Den vydání: 15. 12. 2016 Den účinnosti: 15. 12. 2016 Zpracoval: Odbor výzkumu a vývoje Rozdělovník: prorektor pro výzkum a vývoj, kvestorka, děkani, vedoucí kateder, ředitel

Více

Směrnice rektora č. 19/2013

Směrnice rektora č. 19/2013 Slezská univerzita v Opavě Směrnice rektora č. 19/2013 Pravidla Interní grantové soutěže na Slezské univerzitě v Opavě Vydáno: V Opavě, říjen 2013 Směrnice rektora č. 19/2013 Pravidla Interní grantové

Více

Směrnice rektora č. 2/2017

Směrnice rektora č. 2/2017 SLEZSKA UNIVERZITA V OPAVĚ Směrnice rektora č. 2/2017 K udělení Ceny rektora Slezské univerzity v Opavě za vědeckou, uměleckou a jinou tvůrci činnost Vydáno v Opavě, duben 2017 SLEZSKA UNIVERZITA V OPAVĚ

Více

Zadávací dokumentace žádosti o grant Interní grantové agentury FLD ČZU v Praze

Zadávací dokumentace žádosti o grant Interní grantové agentury FLD ČZU v Praze Zadávací dokumentace žádosti o grant Interní grantové agentury FLD ČZU v Praze VYHLÁŠENÍ II. KOLA SOUTĚŽE KATEGORIE B NA ROK 2016 Termín vyhlášení soutěže: 4. 2. 2016 Termín odevzdání žádosti: 19.2. 2016,

Více

POKYNY K VYPLŇOVÁNÍ GRANTOVÝCH ŽÁDOSTÍ V ROCE 2015

POKYNY K VYPLŇOVÁNÍ GRANTOVÝCH ŽÁDOSTÍ V ROCE 2015 POKYNY K VYPLŇOVÁNÍ GRANTOVÝCH ŽÁDOSTÍ V ROCE 2015 Interní grantová agentura PEF ČZU v Praze (IGA PEF) je založena a provádí svou činnost ve smyslu Pravidel pro poskytování podpory na specifický vysokoškolský

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rektorát Palackého 1-3, Brno

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rektorát Palackého 1-3, Brno V Brně dne 27. listopadu 2009 č.j. 19 516/2009 Směrnice rektora č. ZS 3/2009 Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Článek

Více

U n i v e r zita o brany Kounicova 65, Brno, PSČ , datová schránka hkraife

U n i v e r zita o brany Kounicova 65, Brno, PSČ , datová schránka hkraife U n i v e r zita o brany Kounicova 65, Brno, PSČ 662 0, datová schránka hkraife Ev. č. 50//40/206-2994 Výtisk jediný Počet listů: 3 Schvaluji. brigádní generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D. v. r.

Více

VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY PRO PODPORU STUDENTSKÝCH VĚDECKÝCH KONFERENCÍ PRO ROK 2011

VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY PRO PODPORU STUDENTSKÝCH VĚDECKÝCH KONFERENCÍ PRO ROK 2011 VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY PRO PODPORU STUDENTSKÝCH VĚDECKÝCH KONFERENCÍ PRO ROK 2011 I. VYHLÁŠENÍ Na základě směrnice č. 32R/2010 Grantový systém (dále jen směrnice ) a v souladu s Pravidly pro poskytování účelové

Více

Směrnice MU č. 3/2015 Grantová agentura MU (GA MU) Příloha č. 1 PRAVIDLA VYSOKOŠKOLSKÉHO SPECIFICKÉHO VÝZKUMU

Směrnice MU č. 3/2015 Grantová agentura MU (GA MU) Příloha č. 1 PRAVIDLA VYSOKOŠKOLSKÉHO SPECIFICKÉHO VÝZKUMU Směrnice MU č. 3/2015 Grantová agentura MU (GA MU) Příloha č. 1 PRAVIDLA VYSOKOŠKOLSKÉHO SPECIFICKÉHO VÝZKUMU PRO ROK 2017 Struktura GAMU Specifický výzkum A studentské výzkumné projekty B studentské vědecké

Více

PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH GRANTŮ PRACOVIŠŤ PF UJEP

PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH GRANTŮ PRACOVIŠŤ PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 2/2015 PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH GRANTŮ PRACOVIŠŤ PF UJEP I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Směrnice děkana č. 2/2007

Směrnice děkana č. 2/2007 Směrnice děkana č. 2/2007 INTERNÍ GRANTOVÁ AGENTURA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 1. Úvodní ustanovení Interní grantová agentura (IGA) Přírodovědecké fakulty Univerzity

Více

BILANČNÍ ZPRÁVA. o uskutečňování programu Progres za období roků

BILANČNÍ ZPRÁVA. o uskutečňování programu Progres za období roků BILANČNÍ ZPRÁVA o uskutečňování programu Progres za období roků 2017 2018 Kód programu: VYPLNÍ RUK Název programu: VYPLNÍ RUK Zúčastněné fakulty (VŠ ústavy) UK (na 1. místě je uvedena fakulta koordinátora):

Více

Směrnice děkana č. 8/2012 Pravidla podpory projektů vysokoškolského specifického výzkumu na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity

Směrnice děkana č. 8/2012 Pravidla podpory projektů vysokoškolského specifického výzkumu na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Směrnice děkana č. 8/2012 Pravidla podpory projektů vysokoškolského specifického výzkumu na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity (ve znění účinném 1. 9. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Výroční zpráva o hospodaření. Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií 2012 Výroční zpráva o hospodaření Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Obsah ÚVOD... 4 1. Neinvestiční výnosy... 5 1.1 Srovnání skutečných výnosů s rozpočtem... 5 2. Neinvestiční náklady...

Více

SMĚRNICE DĚKANA č. 1/2015

SMĚRNICE DĚKANA č. 1/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA SMĚRNICE DĚKANA č. 1/2015 STIPENDIJNÍ PROGRAM NA PODPORU PROJEKTOVÝCH AKTIVIT Den vydání: 4. února 2015 Platnost: 4. února 2015 Účinnost: 16. února 2015 Směrnice

Více

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE VŠB-TUO Zásady studentské grantové soutěže Garant dokumentu: 9300 - prorektor pro VaV Účinnost dokumentu od: 1.11.2012 ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto

Více

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE VŠB-TUO Garant dokumentu: 9300 - prorektor pro VaV a doktorské studium Účinnost dokumentu od: 1.11.2011 Zásady studentské grantové soutěže TUO_LEG_09_003 verze: D ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE Řízená

Více

Metodický pokyn rektora č. 2/2012

Metodický pokyn rektora č. 2/2012 Slezská univerzita v Opavě Metodický pokyn rektora č. 2/2012 pro podávání žádostí o sociální stipendia dle 91 odst. 3 zákona č. 111/1998/ Sb. v akademickém roce 2012/2013 Vydáno: V Opavě, říjen 2012 Metodický

Více

POKYNY K VYPLŇOVÁNÍ GRANTOVÝCH ŽÁDOSTÍ V ROCE 2016

POKYNY K VYPLŇOVÁNÍ GRANTOVÝCH ŽÁDOSTÍ V ROCE 2016 POKYNY K VYPLŇOVÁNÍ GRANTOVÝCH ŽÁDOSTÍ V ROCE 2016 Interní grantová agentura PEF ČZU v Praze (IGA PEF) je založena a provádí svou činnost ve smyslu Pravidel pro poskytování podpory na specifický vysokoškolský

Více

VYHLÁŠENÍ VNITŘNÍ SOUTĚŽE A JEJÍ PODMÍNKY PRO ROK 2015

VYHLÁŠENÍ VNITŘNÍ SOUTĚŽE A JEJÍ PODMÍNKY PRO ROK 2015 VYHLÁŠENÍ VNITŘNÍ SOUTĚŽE A JEJÍ PODMÍNKY PRO ROK 2015 I. VYHLÁŠENÍ Na základě směrnice č. 32R/2014 Vnitřní soutěž (dále jen směrnice ) a v souladu s vyhlášením institucionálního programu pro veřejné vysoké

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH ŽÁDOSTÍ V ROCE 2019

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH ŽÁDOSTÍ V ROCE 2019 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH ŽÁDOSTÍ V ROCE 2019 Interní grantová agentura PEF ČZU v Praze (IGA PEF) je založena a provádí svou činnost ve smyslu Pravidel pro poskytování podpory na specifický vysokoškolský

Více

STATUT A PRAVIDLA INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY PEF ČZU V PRAZE

STATUT A PRAVIDLA INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY PEF ČZU V PRAZE STATUT A PRAVIDLA INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY PEF ČZU V PRAZE Interní grantová agentura PEF ČZU v Praze (IGA PEF) je založena a provádí svou činnost ve smyslu Pravidel pro poskytování podpory na specifický

Více

O vyhlášení interní studentské grantové soutěže na roky 2018 a Část I. Úvodní ustanovení

O vyhlášení interní studentské grantové soutěže na roky 2018 a Část I. Úvodní ustanovení Rozhodnutí rektora č. 2/2018 O vyhlášení interní studentské grantové soutěže na roky 2018 a 2019 Část I. Úvodní ustanovení 1. Tímto rozhodnutím se vyhlašuje interní studentská grantová soutěž Metropolitní

Více

Pokyny pro vyplňování formulářů soutěže UNCE

Pokyny pro vyplňování formulářů soutěže UNCE Pokyny pro vyplňování formulářů soutěže UNCE 1. Základní informace a) Univerzita Karlova v Praze vyhlašuje soutěž UNiverzitních výzkumných CEnter (dále jen UNCE nebo centrum ) jako účelovou podporu mladých

Více

Ročník 2018 částka zpřístupněna 12. listopadu 2018

Ročník 2018 částka zpřístupněna 12. listopadu 2018 L I S T JAMU Ročník 2018 částka zpřístupněna 12. listopadu 2018 OBSAH: 36. Směrnice o specifickém vysokoškolském výzkumu (platnost 12. listopadu 2018, účinnost 13. listopadu 2018) SMĚRNICE ze dne 12. listopadu

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 196/2013 k zásadám studentské grantové soutěže specifického vysokoškolského výzkumu

SMĚRNICE REKTORA č. 196/2013 k zásadám studentské grantové soutěže specifického vysokoškolského výzkumu Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Č.j.: OU-93176/90-2013 V Ostravě dne 17. 9. 2013 SMĚRNICE REKTORA č. 196/2013 k zásadám studentské grantové soutěže specifického vysokoškolského

Více

VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2018

VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2018 VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2018 I. VYHLÁŠENÍ Na základě směrnice č. 3R/2015 Grantový systém (dále jen směrnice ) a v souladu s Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický

Více

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE VŠB-TUO Garant dokumentu: 9300 - prorektor pro VaV a doktorské studium Účinnost dokumentu od: 1.11.2010 Zásady studentské grantové soutěže TUO_LEG_09_003 verze: C ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE Řízená

Více

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015 Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 Na základě Směrnice rektora JAMU č. 5/2013 vyhlašuji soutěž Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 (dále

Více

Specifický výzkum 2018

Specifický výzkum 2018 Specifický výzkum 2018 Předpisy Směrnice MU č. 3/2015 Grantová agentura MU (GA MU) Příloha č. 1 směrnice MU č. 3/2015 Opatření děkana PrF MU č. 7/2017 (preference PrF pro projekty specifického výzkumu)

Více

Směrnice rektora. č. 3 / 2012

Směrnice rektora. č. 3 / 2012 Směrnice rektora č. 3 / 2012 Název: Zásady studentské grantové soutěže Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant: prof. Ing. Pavel Mokrý, prorektor Ph.D. Právní kontrola: Mgr. Michal Prokop právník Odborný

Více