Seminář pro žadatele v rámci realizace SCLLD MAS Český les

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seminář pro žadatele v rámci realizace SCLLD MAS Český les"

Transkript

1 Název projektu: REŽIJNÍ VÝDAJE MAS ČESKÝ LES, Z. S Registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.0/15_003/ Seminář pro žadatele v rámci realizace SCLLD MAS Český les Program rozvoje venkova (PRV) Domažlice a Staré Sedliště

2 Program semináře Úvod a představení MAS Představení výzvy parametry výzvy, způsobilé výdaje atd. Představení vyhlášených Fichí Základní informace o podávání Žádostí o dotaci na MAS přes Portál farmáře

3 Co MAS momentálně dělá? MAP - Místní akční plán vzdělávání Realizace SCLLD : IROP - Integrovaný operační program (82,4 mil.) OPZ - Operační program zaměstnanosti (10 mil.) OPŽP - Operační program životního prostředí (22,7 mil) PRV - Program rozvoje venkova (75,9 mil)

4 Základní data k výzvě č. 01 PRV Vyhlášení výzvy: 27. března 2017 Příjem žádostí: 10. dubna 27. dubna h, 13 15h (nutno provést rezervaci tel., ) Registrace na SZIF: 14. Července 2017 Místo podání žádosti: kancelář MAS, Chodské nám. 75, Domažlice Min. výše způsobilých výdajů: Kč Max. výše způsobilých výdajů: Kč Územní vymezení: celé území MAS

5

6 Číslo Fiche Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013 F1 Rozvoj a modernizace zemědělství Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků Alokace pro 1. výzvu ,- Kč F2 Rozšíření a podpora nabídky místních produktů Článek 17, odstavec 1., písmeno b) - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů ,- Kč F3 Podpora lesnické infrastruktury Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Lesnická infrastruktura ,- Kč F4 Zavádění komplexních pozemkových úprav Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Pozemkové úpravy ,- Kč F5 Podpora zakládání a rozvoje mikro podniků, malých a středních podniků a diverzifikace činností zemědělských subjektů Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností ,- Kč F6 Zvýšení retenční schopnosti půdy a přírodě blízká protipovodňová opatření Článek 24, odstavec 1., písmeno a) Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích ,- Kč F7 Zajištění ochrany lesních ekosystémů, zlepšování jejich stavu a jejich udržitelné rekreační využívání Článek 25, Neproduktivní investice v lesích ,- Kč F8 Podpora lesnictví Článek 26 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh ,- Kč

7 Obecné podmínky Financování EX POST, realizace projektu si žadatel zabezpečuje z vlastních zdrojů podpora následuje po realizaci projektu. Délka realizace projektu je max. 24 měsíců od podpisu dohody. Vázanost projektu na účel je 5 let od převedení dotace Výdaje na projekt nesmí vzniknout před datem podání ŽoD na MAS. Pracovní místo je třeba vytvořit do 6 měsíců a udržet 3 roky od proplacení dotace u MSP a 5let u velkých podniků (lze započíst i FO podnikající méně než 2 roky). U projektů nad 1 mil. Kč způsobilých výdajů, se dokládá finanční zdraví žadatele (vyjma obce, DSO, spolky, příspěvkové organizace, ŠLP, církevní organizace (pdf). Stavební povolení musí být při podání žádosti o dotaci na MAS (pokud projekt podléhá řízení stavebního úřadu pak úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k řízení SÚ v souladu s č. 183/2006 Sb. prostá kopie, lze předložit v listinné podobě). Výběrové řízení musí být hotové před podpisem Dohody o poskytnutí dotace, avšak může nastat i před datem podání ŽoD, (nad 400tis. bez DPH, nebo nad 500tis. bez DPH - 4 odst. 1-3 ZVZ, se řídí Příručkou pro zadávání VZ na SZIF. 10 let archivace dokumentů k dotaci od proplacení dotace a 10 let odpovídá žadatel za úplnost dat od podání žádosti a od proplacení dotace

8 Způsobilé výdaje Výdaje uvedené v Pravidlech platných v den, ve kterém byla ŽoD podána Způsobilé výdaje musí být s principy 3E (hospodárnost, efektivnost, účelnost) Musí být vynaloženy formou: a) bezhotovostní prostřednictvím b.ú. žadatele b) hotovostní max. 100tis. Kč Dotace se stanovuje na základě faktury nebo jiného účetního dokladu však do výše: 1. Sazby dle katalogu stavebních prací(úrs PRAHA a.s., RTS, a.s., Callida, s.r.o.) 2. Částky stanovené ve znaleckém posudku 3. Limitů pokud jsou stanoveny

9 Způsobilé výdaje Výdaje na projekt nesmí vzniknout před datem podání ŽoD na MAS a byly uhrazeny nejpozději do data předložení ŽoP. Přehled maximálních hodnot výdajů Příloha č. 3 Pravidel (od str. 90) V případě pořízení předmětu dotace v cizí měně se používá kurz přepočtu ČNB ke dni úhrady částky. Nákup nemovitosti: 1. nelze využít na nákup spoluvlastnických podílů, 2. žadatel nesmí být akcionářem, společníkem, manželem/manželkou atd. která je vztahu s prodávajícím

10 Kdy nelze poskytnout dotaci: Pořízení použitého movitého majetku Nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování, zemědělská produkční práva Daň z přidané hodnoty u plátců DPH za předpokladu, že si mohou DPH nárokovat u finančního úřadu Prosté nahrazení investice - projekt vždy musí přinášet určitou přidanou hodnotu a přispět k plnění cílů programu Kotle na biomasu a bioplynové stanice Výdaje na včelařství, oplocení sadů Zpracování produktů rybolovu a akvakultury a medu Nákup vozidel kategorie L a M a N Pořízení technologií k výrobě el. energie

11 Kontrola dodržování podmínek PRV Žadatel/příjemce dotace je povinen umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (např. orgány státní kontroly, SZIF, MZe, MAS, Evropská komise, Certifikační orgán, Evropský účetní dvůr apod.) k ověřování plnění podmínek Pravidel, příp. Dohody, od data podání Žádosti o dotaci na MAS po dobu 10 let od proplacení dotace, kontroly prováděné podle jiných právních předpisů nejsou těmito Pravidly dotčeny, žadatel/příjemce dotace je povinen respektovat opatření stanovená k nápravě, která vzejdou z kontrolní činnosti pověřených pracovníků uvedených v písmenu a) a dodržet stanovené termíny pro odstranění nedostatků.

12 Povinné přílohy podání ŽoD Stavební povolení v případě že projekt podléhá řízení stavebního úřadu/ ověřená projektová dokumentace prostá kopie Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie prostá kopie Katastrální mapa s vyznačením lokalizace projektu (čísla pozemků, hranice atd..) netýká se mobilních strojů Formuláře finančního zdraví lze vygenerovat na portálu Farmáře (forma pdf) Znalecký posudek v případě nákupu nemovitosti (ne starší než 6 měsíců) prostá kopie Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků Příloha 5 Pravidel + specifické přílohy MAS definované pro jednotlivé Fiche

13 Povinné přílohy po zaregistrování ŽoD V případě realizace výběrového/zadávacího řízení kompletní dokumentace (Pravidla Kapitola 8 Příručka pro zadávání VZ na SZIF) Formulář ŽoD aktualizovaný o výběrové/zadávací řízení

14 Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody Potvrzení FÚ o bezdlužnosti Čestné prohlášení k de minimis příloha č.19

15 Fiche 1 Rozvoj a modernizace zemědělství Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků Alokace: ,- Kč Příjemce: zemědělský podnikatel Výše podpory: 50 % (+10 % LFA, + 10 % mladý začínající zemědělec) Způsobilé výdaje: 1) Stavby, stroje a technologie v živočišné výrobě 2) Stavby, stroje a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu 3) Peletárny, produkce musí být spotřebována přímo v zemědělském podniku (v rámci jednoho IČ) 4) Nákup nemovitosti 5) Přehled maximálních hodnot výdajů Příloha č. 3 Pravidel (str. 90)

16 Fiche 1 Seznam předkládaných příloh Stanovisko MŽP pouze u výstavby/rekonstrukce oplocení pastevního areálu Pokud je nutné, posouzení vlivu záměru na ŽP, jinak čestné prohlášení (Příloha č.11) Přílohy MAS: Osvědčení o původu biopotravin/biokrmiva KEZ, BIOKONT CZ atd.. Výpis z katastru nemovitostí % výpočet příjmů ze zemědělské prvovýroby Výpis z LPIS

17 Fiche 2 - Rozšíření a podpora nabídky místních produktů Článek 17, odstavec 1., písmeno b) - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Alokace: ,- Kč Příjemce: Zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou potřebu, výrobce krmiv nebo jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů Výše podpory: zpracovaný produkt nespadá pod přílohu I Smlouvy EU 45 % malé a mikro podniky, 35 % střední podniky, zpracovaný produkt spadá do přílohy I Smlouvy EU 50 %

18 Fiche 2 - Rozšíření a podpora nabídky místních produktů Článek 17, odstavec 1., písmeno b) - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Způsobilé výdaje: Pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování, balení, značení výrobků, výstavba modernizace a rekonstrukce budov, investice se skladováním zpracované suroviny, výrobků, investice ke zvyšování a monitorování kvality, investice s uváděním vlastního produktu na trh vč. marketingu (rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen), pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2, nákup nemovitosti, investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu Projekt se musí týkat výroby potravin(pro lidskou potřebu) nebo krmiv(surovin/výrobků uvedených v příloze I Smlouvy EU s výjimkou rybolovu akvakultury a medu)

19 Fiche 2 Seznam předkládaných příloh Posouzení vlivu na ŽP Čestné prohlášení (Příloha č. 11)

20 Fiche 3 Podpora lesnické infrastruktury Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Lesnická infrastruktura Alokace: ,- Kč Příjemce: FO nebo PO hospodařící v lesích a držitelé lesů, vč. Sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, obce, a další. Výše podpory: 90 % Způsobilé výdaje: výstavba, rekonstrukce lesních cest (1L,2L) a lesních svážnic (3L) vč. souvisejících objektů (mostky, propustky, brody, atd.) a technického vybavení (dopravní značky, body záchrany, bezpečnostní zařízení, atd.), nezbytné vyvolané investice (přeložky inženýrských sítí, ), projekční a průzkumné práce, nákup pozemku. Projekt může být realizován pouze tam, kde jsou les a infrastruktura zdarma přístupné veřejnosti k rekreačním účelům Na projekt musí být vydáno souhlasné stanovisko MŽP

21 Fiche 3 Seznam předkládaných příloh stanovisko MŽP Posouzení vlivu na ŽP Čestné prohlášení příloha č. 11 (doporučuje se konzultovat s Krajským úřadem nebo MŽP) Výpis z KN ne starší než 3měsíce Vyjádření ÚHÚL dle závazného vzoru v Příloze 6 Pravidel (vydává příslušná pobočka ÚHÚL) prostá kopie (ÚHÚL-Ústav pro hospodářskou úpravu Lesů) Přílohy MAS: Výpis z ÚHÚL Partnerská smlouva na dobu minimálně 5 let

22 Fiche 4 Zavádění komplexních pozemkových úprav Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Pozemkové úpravy Alokace: ,- Kč Příjemce: Obec nebo zemědělský podnikatel Výše podpory: 100 % Oblast podpory: zpřístupnění zemědělských pozemků, zachování krajinného rázu, protierozní, protipovodňová, vodohospodářská opatření Způsobilé výdaje: investice týkající se infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství, včetně přístupu k zemědělské půdě a pozemkových úprav Zemní a stavební práce včetně přesunů hmot, stavební materiál, nákup a výsadba a zajištění zeleně, zařízení staveniště, nezbytné vyvolané investice, projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu Realizace společných zařízení musí být v souladu se chválenými návrhy pozemkových úprav

23 Fiche 4 Seznam předkládaných příloh Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav prostá kopie Mapa dotčeného území realizace projektu potvrzená pobočkou Krajského pozemkového úřadu prostá kopie V případě budování prvků ÚSES stanovisko orgánu ochrany přírody s realizací projektu prostá kopie Souhlasné stanovisko MŽP dle Přílohy 7 Pravidel prostá kopie Přílohy MAS: Partnerská smlouva na dobu minimálně 5 let Pozn: ÚSES - Územní systém ekologické stability

24 Fiche 5 Podpora zakládání a rozvoje mikro podniků, malých a středních podniků a diverzifikace činností zemědělských subjektů Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností Alokace: ,- Kč Příjemce: Podnikatelské FO a PO, mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech Výše podpory: 45 % - malé a mikro, 35 % - střední, 25 % velké podniky Způsobilé výdaje: Stavební obnova či nová výstavba provozovny, kanceláře či malokapacitního ubytovacího zařízení, pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení nezemědělské činnosti (i užitkové vozy kategorie N1), doplňující výdaje jako součást projektu(úpravy povrchů, parkovací stání atp.), nákup nemovitostí

25 Fiche 5 Podpora zakládání a rozvoje mikro podniků, malých a středních podniků a diverzifikace činností zemědělských subjektů Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností Nezpůsobilé výdaje: Nákup zemědělských a lesnických strojů (kategorie T), fotovoltaické panely k výrobě el. energie k dodávkám do veřejné sítě Projekt je zaměřen pouze na vybrané činnosti v Klasifikaci ekonomických činnosti (CZ NACE) zpracovatelský průmysl, oprava motor. vozidel atp. Sportovní, zábavní a rekreační činnosti, stravování, pohostinství musí být ve vazbě na venkovskou turistiku nebo na ubytovací kapacitu v okruhu 10 km od místa realizace s návštěvností min 2000 os/rok Ubytovací zařízení nejméně 6 lůžek, max. 40 lůžek splňující samostatný funkční celek

26 Fiche 5 Seznam předkládaných příloh Činnost - sportovní, zábavní a rekreační činnosti, stravování, pohostinství je ve vazbě na venkovskou turistiku nebo na ubytovací kapacitu, musí být doložen dokument na zařízení v okruhu 10 km od místa realizace s návštěvností min 2000 os/rok Nájemní smlouva, souhlas vlastníků, LV

27 Fiche 6 Zvýšení retenční schopnosti půdy a přírodě blízká protipovodňová opatření Článek 24, odstavec 1., písmeno a) Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích Alokace: ,- Kč Příjemce: Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL (Pozemek Určený k Plnění Funkcí Lesa) Určený odborný správce PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části v PUPFL Výše podpory: 100 % Způsobilé výdaje: výstavby a opravy retenčních nádrží a objektů hrazení bystřin, zkapacitnění a stabilizace koryta, zabezpečení břehů, stabilizace strží, zábrany sesuvů půdy, sanace erozních rýh, projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu(max. do 20 %)

28 Fiche 6 Seznam předkládaných příloh Stanovisko MŽP Příloha č. 7 Pravidel Partnerská smlouva Potvrzení odborného lesního hospodáře o zařazení dotčeného lesa do příslušné kategorie lesa dle zákona 289/1995 sb. Platné rozhodnutí o udělení licence pro výkon činnosti lesního odborného hospodáře Rozhodnutí stavebního úřadu/projektová dokumentace prostá kopie Doklad o správcovství vodního toku(je vedeno jako vodní plocha a není PUPFL) prostá kopie

29 Fiche 7 Zajištění ochrany lesních ekosystémů, zlepšování jejich stavu a jejich udržitelné rekreační využívání Článek 25, Neproduktivní investice v lesích Alokace: ,- Kč Příjemce: Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL Výše podpory: 100 % Způsobilé výdaje: investiční výdaje k posílení rekreační funkce lesa, značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty(šíře max 2 m),značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků, zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory, opatření k údržbě prostředí, zařízení k odkládaní odpadků, zajištění bezpečnosti(mosty, lávky, zábradlí, stupně), nákup pozemku

30 Fiche 7 Zajištění ochrany lesních ekosystémů, zlepšování jejich stavu a jejich udržitelné rekreační využívání Článek 25, Neproduktivní investice v lesích Nezpůsobilé výdaje: stezky širší než 2 metry a lesní cesty, které budou využívány pro lesní hospodářství, novou výsadbu/obnovu zeleně, provozní výdaje, následnou údržbu a péči Projekt lze realizovat na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 2000 V případě nákupu se musí jednat o nezastavěný pozemek a vyjmutý ze zemědělského půdního fondu

31 Fiche 7 Seznam předkládaných příloh Specifické přílohy nejsou požadovány Přílohy MAS: Partnerská smlouva na dobu minimálně 5 let

32 Fiche 8 Podpora lesnictví Článek 26 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh Alokace: ,- Kč Příjemce: Investice do techniky a technologií pro lesní hospodářství: Držitelé lesů soukromé osoby(vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé), sdružení držitelů lesů s právní subjektivitou nebo spolky, obce, PO zřízené obcemi nebo kraji, dobrovolné svazky obcí Dřevozpracující provozovny: FO a PO, PO zřízené obcemi, DSO podnikající v lesnictví a souvisejícím odvětví Výše podpory: 50 %

33 Fiche 8 Podpora lesnictví Článek 26 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh Způsobilé výdaje: Stroje a technologie (vč. koně) na obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, zpracování potěžebních zbytků, příprava půdy před zalesněním, stroje, zařízení a stavby pro školkařskou činnost, údržbu a opravy lesních cest, mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví, výstavba či modernizace provozu (i vybavení), nákup nemovitosti v případě dřevozpracujícího provozu, kůň(chladnokrevník) a vyvážecí vlek za koně pouze FO a PO, pokud jsou malým a středním podnikem poskytujícím služby v lesnictví. Nezpůsobilé výdaje: Pořízení techniky a technologie s výkonem nad 150kW, s hmotností nad 6,0 t s pneumatikami většími než 450 mm. Mechanické zpracování dřeva(výroba řeziva a jeho základní opracování) Školkařská činnost: podpora pouze lesních školek, které jsou součástí lesnického podniku a provozují školkařskou činnost a PUPFL. Provozovna způsobilá = max m 3 s průměrným ročním pořezem

34 Fiche 8 Seznam předkládaných příloh Hospodářský plán nebo hospodářská osnova (protokolárně převzatý vlastnický separát) minimální výměra je 3 ha Technická specifikace techniky, technologie atp. šetrnost k životnímu prostředí Školkařská činnost: výpis z evidence reprodukčního materiálu (ERMA)

35 Jak podat žádost o dotaci přes MAS? Žadatel si zřídí přístup/zaregistruje na Portál Farmáře Žadatel na svém Portálu Farmář vygeneruje Žádost = formulář a vyplní jej Tento vyplněný formulář vč. příloh donese v elektronické podobě na MAS termín: od do MAS žádost při přijetí vytiskne a žadatel tuto vytištěnou žádost podepíše před pracovníkem MAS

36 Administrativní kontrola a hodnocení MAS provede administrativní kontrolu žádosti (obsahová správnost, přijatelnost) v případě potřeby je žadatel vyzván k opravě žádosti max. 2x s termínem 5 pracovních dní Výběrová komise MAS zhodnotí projekty dle preferenčních kritérií Výkonná rada MAS provede na základě tohoto zhodnocení výběr projektů k obdržení dotace v případě bodové shody má přednost projekt s vyšším počtem vytvořených pracovních míst a v případě i této shody bodů, bude zvýhodněno místo realizace v obci, která má méně obyvatel žadatel je o výsledku informován do 5 dnů od schválení výběru

37 Jak dál se žádostí? MAS vybranou žádost elektronicky podepíše a uzamkne a vrátí v elektronické podobě žadateli zpět vč. příloh Žadatel odešle tuto žádost přes svůj Portál Farmáře na SZIF České Budějovice do

38 Žádosti s výběrovým/zadávacím řízením Žadatel předloží na MAS kompletní dokumentaci k výběrovému/ zadávacímu řízení do 63. kalendářního dne od registrace žádosti na RO SZIF MAS provede kontrolu převzaté dokumentace, ověří ji elektronickým podpisem a vrátí žadateli Žadatel předloží tuto kompletní dokumentaci s elektronickým podpisem MAS na RO SZIF do 70 kalendářních dnů od registrace jeho Žádosti na RO SZIF

39 Postup žádosti na SZIF SZIF provede administrativní kontrolu lhůta 56 resp. 126 kalendářních dnů případné opravy se provádí nejprve prostřednictvím MAS SZIF schvaluje žádosti průběžně, nejprve žádosti bez výběrového / zadávacího řízení SZIF u schválených projektů vyzve žadatele prostřednictvím Portálu Farmář k podpisu Dohody

40 Děkujeme za pozornost

3. výzva PRV MAS Šumavsko, z. s.

3. výzva PRV MAS Šumavsko, z. s. 3. výzva PRV MAS Šumavsko, z. s. SEMINÁŘ PRO ŽADATELE, MALENICE, 5. 6. 2018 REŽIJNÍ VÝDAJE MAS ŠUMAVSKO, Z.S. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001852 Program semináře Úvod Představení SCLLD MAS Šumavsko, z.s..

Více

2. výzva PRV MAS Šumavsko, z. s.

2. výzva PRV MAS Šumavsko, z. s. 2. výzva PRV MAS Šumavsko, z. s. SEMINÁŘ PRO ŽADATELE, MALENICE, 8. 2. 2018 REŽIJNÍ VÝDAJE MAS ŠUMAVSKO, Z.S. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001852 Program semináře Úvod Představení SCLLD MAS Šumavsko, z.s.

Více

Seminář pro žadatele v rámci realizace SCLLD MAS Český les

Seminář pro žadatele v rámci realizace SCLLD MAS Český les Název projektu: REŽIJNÍ VÝDAJE MAS ČESKÝ LES, Z. S Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001944 Seminář pro žadatele v rámci realizace SCLLD MAS Český les Program rozvoje venkova (PRV)

Více

2. výzva PRV MAS Blatensko, o. p. s.

2. výzva PRV MAS Blatensko, o. p. s. 2. výzva PRV MAS Blatensko, o. p. s. SEMINÁŘ PRO ŽADATELE, BLATNÁ, 6. 3. 2018 REŽIJNÍ VÝDAJE MAS BLATENSKO, O.P.S. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001893 Program semináře Úvod Představení SCLLD MAS Blatensko,

Více

2. výzva PRV MAS Třeboňsko, o. p. s.

2. výzva PRV MAS Třeboňsko, o. p. s. 2. výzva PRV MAS Třeboňsko, o. p. s. SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE, DUKELSKÁ 145, TŘEBOŇ, 3. 4. 2018 REŽIJNÍ VÝDAJE MAS TŘEBOŇSKO, O. P. S. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001894 Program semináře Úvod Představení SCLLD

Více

1. výzva PRV MAS Třeboňsko, o. p. s.

1. výzva PRV MAS Třeboňsko, o. p. s. 1. výzva PRV MAS Třeboňsko, o. p. s. SEMINÁŘ PRO ŽADATELE, DVORCE U TŘEBONĚ, 25. 7. 2017 PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ VÝDAJE MAS TŘEBOŇSKO, REG. Č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001894 Program semináře Úvod Představení

Více

Seminář k podání žádostí o dotace v rámci SCLLD- Rozvojová strategie MAS Rozkvět CZ /0.0/0.0/15_003/

Seminář k podání žádostí o dotace v rámci SCLLD- Rozvojová strategie MAS Rozkvět CZ /0.0/0.0/15_003/ Seminář k podání žádostí o dotace v rámci SCLLD- Rozvojová strategie MAS Rozkvět 2014-2020 CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001615 V rámci PRV Program rozvoje venkova 4. výzva PRV MAS Rozkvět, z.s. SEMINÁŘ PRO

Více

Výzva MAS Radbuza č. 4 k předkládání žádosti o podporu v rámci operace Programu rozvoje venkova na období

Výzva MAS Radbuza č. 4 k předkládání žádosti o podporu v rámci operace Programu rozvoje venkova na období SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Výzva MAS Radbuza č. 4 k předkládání žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 6. 2. 2019 (nám. ČSA 24, Stod kancelář MAS) HARMONOGRAM SEMINÁŘE

Více

Výzva MAS č. 1 Programu rozvoje venkova

Výzva MAS č. 1 Programu rozvoje venkova . Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví Výzva MAS č. 1 Programu rozvoje venkova - Seminář pro žadatele 15. 3. 2018 1 Základní charakteristika výzvy Výzva MAS č. 1 k předkládání žádostí o podporu

Více

I. výzva PRV MAS Hlubocko Lišovsko o.p.s. Seminář pro žadatele, Lišov

I. výzva PRV MAS Hlubocko Lišovsko o.p.s. Seminář pro žadatele, Lišov I. výzva PRV MAS Hlubocko Lišovsko o.p.s Seminář pro žadatele, Lišov 8. 3. 2018 1 I. výzva PRV Vyhlášení výzvy: 26. 2. 2018 Začátek příjmu žádostí: 12. 3. 2018 Ukončení příjmu žádostí: 13. 4. 2018 (do

Více

Seminář k 5. výzvě MAS z Programu rozvoje venkova. Jaroslava Hájková MAS Havlíčkův kraj E mail:

Seminář k 5. výzvě MAS z Programu rozvoje venkova. Jaroslava Hájková MAS Havlíčkův kraj E mail: Seminář k 5. výzvě MAS z Programu rozvoje venkova Jaroslava Hájková MAS Havlíčkův kraj E mail: hajkova@havlickuvkraj.cz Harmonogram výzvy Číslo výzvy 5 Datum vyhlášení výzvy 28. 5. 2019 Datum přijetí žádostí

Více

Výzva č. 2 PRV v rámci SCLLD MAS Podještědí, z.s.

Výzva č. 2 PRV v rámci SCLLD MAS Podještědí, z.s. Výzva č. 2 PRV v rámci SCLLD MAS Podještědí, z.s. Vyhlášené fiche 1,2,3,4 Proseč pod Ještědem Základní údaje o výzvě Datum vyhlášení výzvy MAS 26.6.2018 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu na Portálu

Více

Seminář k podání žádostí o dotace v rámci SCLLD- Rozvojová strategie MAS Rozkvět CZ /0.0/0.0/15_003/

Seminář k podání žádostí o dotace v rámci SCLLD- Rozvojová strategie MAS Rozkvět CZ /0.0/0.0/15_003/ Seminář k podání žádostí o dotace v rámci SCLLD- Rozvojová strategie MAS Rozkvět 2014-2020 CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001615 V rámci PRV Program rozvoje venkova 2. výzva PRV MAS Rozkvět, z.s. SEMINÁŘ PRO

Více

4. výzva PRV MAS Sdružení Růže, z.s. SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE, BOROVANY,

4. výzva PRV MAS Sdružení Růže, z.s. SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE, BOROVANY, 4. výzva PRV MAS Sdružení Růže, z.s. SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE, BOROVANY, 2.7.2018 Základní informace Vyhlášení výzvy: 24.6.2018 Termín příjmu žádostí: od 10.7. do 24.7.2018 přes PF Termín příjmu příloh k žádosti

Více

Výzva č. 1 MAS Rozvoj Tanvaldskaz.s. z Program rozvoje venkova. Úvodní seminář pro žadatele Jiřetín pod Bukovou

Výzva č. 1 MAS Rozvoj Tanvaldskaz.s. z Program rozvoje venkova. Úvodní seminář pro žadatele Jiřetín pod Bukovou Výzva č. 1 MAS Rozvoj Tanvaldskaz.s. z Program rozvoje venkova Úvodní seminář pro žadatele Jiřetín pod Bukovou 17.1.2018 Obsah prezentace 1) Představení Fichí Programového rámce PRV 2) Obecné podmínky

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Fiche Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností - podnikání, agroturistika

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Fiche Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností - podnikání, agroturistika PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Fiche Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností - podnikání, agroturistika Představení výzvy Termín příjmu žádostí: 19. 2. 30. 3. 2018 12:00 hod. Termín registrace

Více

PRV (Program rozvoje venkova) Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER. Ing. Radim Petr

PRV (Program rozvoje venkova) Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER. Ing. Radim Petr PRV (Program rozvoje venkova) Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER Ing. Radim Petr Operace 19.2.1 rozdělení dle článků Čl. 14 Předávání znalostí a informační akce Čl. 17.1.a) Investice

Více

3. výzva PRV. MAS Skutečsko, Košumberskoa Chrastecko, z.s. Seminář pro žadatele, , Luže

3. výzva PRV. MAS Skutečsko, Košumberskoa Chrastecko, z.s. Seminář pro žadatele, , Luže 3. výzva PRV MAS Skutečsko, Košumberskoa Chrastecko, z.s. Seminář pro žadatele, 5. 2. 2019, Luže Program semináře 1. Úvod 2. Základní informace o 3. výzvě PRV 3. Představení Fichí 4. Způsob podání ŽoD

Více

2. výzva PRV MAS Skutečsko, Košumberskoa Chrastecko, z.s.

2. výzva PRV MAS Skutečsko, Košumberskoa Chrastecko, z.s. 2. výzva PRV MAS Skutečsko, Košumberskoa Chrastecko, z.s. Seminář pro žadatele, 23. 1. 2018, Luže Program semináře 1. Úvod 2. Základní informace o 2. výzvě PRV 3. Představení Fichí 4. Způsob podání ŽoD

Více

Výzva MAS č. 3 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA. Seminář pro žadatele

Výzva MAS č. 3 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA. Seminář pro žadatele Výzva MAS č. 3 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Seminář pro žadatele 12. 06. 2018 Základní údaje: Termín vyhlášení výzvy: 04. 06. 2018 Příjem žádostí: 18. 06. 2018 03. 07. 2018 Termín registrace na RO SZIF: 28.

Více

Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace Programu rozvoje venkova na období

Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace Programu rozvoje venkova na období Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 Seminář pro žadatele/příjemce 9.3.2017 Základní informace Vyhlášení výzvy: 1.3.2017 Termín

Více

Seminář pro žadatele. 1. Výzva PRV MAS Vyškovsko, z.s. Ludmila Kolářová Tel ,

Seminář pro žadatele. 1. Výzva PRV MAS Vyškovsko, z.s. Ludmila Kolářová Tel , Seminář pro žadatele 1. Výzva PRV MAS Vyškovsko, z.s. Ludmila Kolářová masvyskovsko@seznam.cz Tel. 723 000 640, 725 137 764 Rostěnice-Zvonovice, 2. srpna 2018 Program 1) Zahájení semináře 2) Zaměření projektové

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Fiche Investice do zemědělských podniků

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Fiche Investice do zemědělských podniků PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Fiche Investice do zemědělských podniků Představení výzvy Termín příjmu žádostí: 19. 2. 30. 3. 2018 12:00 hod. Termín registrace žádostí na RO SZIF: do 18. 5. 2018 Alokace pro danou

Více

Seminář pro žadatele v rámci CLLD MAS Království Jestřebí hory, o.p.s.

Seminář pro žadatele v rámci CLLD MAS Království Jestřebí hory, o.p.s. Seminář pro žadatele v rámci CLLD MAS Království Jestřebí hory, o.p.s. Program rozvoje venkova (PRV) F1 Investice do zemědělských podniků Úpice, 14. 5. 2018 Program: 1. představení výzvy včetně příloh

Více

Výzva MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace Programu rozvoje venkova na období

Výzva MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace Programu rozvoje venkova na období Výzva MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 Seminář pro žadatele/příjemce 1.3.2018 Základní informace Vyhlášení výzvy: 28.2.2018 Termín

Více

Výzva MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace Programu rozvoje venkova na období

Výzva MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace Programu rozvoje venkova na období Výzva MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 Seminář pro žadatele/příjemce 28.2.2019 Základní informace Vyhlášení výzvy: 25.2.2019

Více

Dle: Operace Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Dle: Operace Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje Dle: Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje V samotné výzvě MAS může být okruh aktivit a příjemců upraven. Oblasti podpory, typ příjemce a výše dotace,

Více

MAS Pošumaví, z. s. Program rozvoje venkova Výzva č. 3 Lesnická infrastruktura Fiche č. 8 - Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury

MAS Pošumaví, z. s. Program rozvoje venkova Výzva č. 3 Lesnická infrastruktura Fiche č. 8 - Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury MAS Pošumaví, z. s. Program rozvoje venkova Výzva č. 3 Lesnická infrastruktura Fiche č. 8 - Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury včetně obnovy nebo výstavby souvisejících objektů a technického

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova 26. 3. 2018 / Dyjice M Í S T N Í A K Č N Í S K U P I N A M I K R O R E G I O N U T E L Č S K O Informace o výzvách Vyhlášení výzvy: 28. 3. 2018 seminář k výzvě: 10. 4. 2018 příjem

Více

Seminář pro žadatele. 2. Výzva PRV MAS Vyškovsko, z.s. Ludmila Kolářová Tel

Seminář pro žadatele. 2. Výzva PRV MAS Vyškovsko, z.s. Ludmila Kolářová Tel Seminář pro žadatele 2. Výzva PRV MAS Vyškovsko, z.s. Ludmila Kolářová masvyskovsko@seznam.cz Tel. 725 137 764 Rostěnice-Zvonovice, 9. července 2019 Program 1) Zahájení semináře 2) Zaměření projektové

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE MAS Pošumaví, z. s. Program rozvoje venkova

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE MAS Pošumaví, z. s. Program rozvoje venkova SEMINÁŘ PRO ŽADATELE MAS Pošumaví, z. s. Program rozvoje venkova VÝZVA č. 2 Březen 2018 Základní informace Vyhlášení výzvy č. 2: 28. 2. 2018 Termín příjmu žádostí: od 12. 3. 2018 do 3. 4. 2018 Podání Žádosti

Více

Výzva č. 1 Programový rámec Program rozvoje venkova. SCLLD MAS Dolnobřežansko o.p.s.

Výzva č. 1 Programový rámec Program rozvoje venkova. SCLLD MAS Dolnobřežansko o.p.s. Výzva č. 1 Programový rámec Program rozvoje venkova SCLLD MAS Dolnobřežansko o.p.s. Výzva Vyhlašovatel výzvy: MAS Dolnobřežansko o.p.s. Vyhlášení výzvy: 16.6.2017 Příjem žádostí: 17.7. 31.7.2017 do 12

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Výzva č. 1 MAS Modernizace zemědělských podniků Obecné podmínky o poskytnutí dotace rozhoduje SZIF na základě Žádosti o dotaci a rozhodnutí Výběrové komise MAS žadatel dotace zabezpečuje

Více

VÝZVA MAS Č. 2 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA. Seminář pro žadatele

VÝZVA MAS Č. 2 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA. Seminář pro žadatele VÝZVA MAS Č. 2 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Seminář pro žadatele 13. 2. 2018 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Termín vyhlášení výzvy 13. 2. 2018 Příjem žádostí od 13. 2. 2018 do 31. 3. 2018 Termín registrace na RO SZIF 16.

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO MAS LEADER V PRV. Základní podmínky Pravidel a

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO MAS LEADER V PRV. Základní podmínky Pravidel a AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO MAS LEADER V PRV Základní podmínky Pravidel 19.2.1 a 19.3.1 CLLD Výběr strategií příjem žádostí o realizaci strategie probíhá od 1. 9. do 31. 3. 2016 kontrola formálních náležitostí

Více

3. výzva MAS Brána do Českého ráje. Fiche č. 9,10,11,12

3. výzva MAS Brána do Českého ráje. Fiche č. 9,10,11,12 3. výzva MAS Brána do Českého ráje Fiche č. 9,10,11,12 Lomnice nad Popelkou, 23.4.2018 1 Základní údaje o výzvě Datum vyhlášení výzvy MAS 16.4.2018 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu na Portálu farmáře

Více

1. výzva MAS Moravská cesta Program rozvoje venkova Seminář pro žadatele

1. výzva MAS Moravská cesta Program rozvoje venkova Seminář pro žadatele 1. výzva MAS Moravská cesta Program rozvoje venkova Seminář pro žadatele 10.1.2017, Náklo Základní informace Datum vyhlášení výzvy 19. 12. 2016 Časové rozmezí příjmu žádosti 2. 3. 2017 od 8:00 hod 17.

Více

Seminář pro žadatele k 1. výzvě PRV MAS Frýdlantsko Beskydy, z.s.

Seminář pro žadatele k 1. výzvě PRV MAS Frýdlantsko Beskydy, z.s. Seminář pro žadatele k 1. výzvě PRV MAS Frýdlantsko Beskydy, z.s. Obecné a společné podmínky pro všechny aktivity Specifické podmínky pro jednotlivé Fiche Program rozvoje venkova 2014-2020 Operace 19.2.1

Více

Programový rámec PRV

Programový rámec PRV Programový rámec PRV V programovém rámci PRV se ze 13 podporovatelných článků vzhledem k charakteru, potřebám a absorpční kapacitě území podporují prostřednictvím fichí 4 články. Navržena je rovněž podpora

Více

Seminář ke 4. výzvě Programu rozvoje venkova MAS 21

Seminář ke 4. výzvě Programu rozvoje venkova MAS 21 Seminář ke 4. výzvě Programu rozvoje venkova MAS 21 MAS 21, o. p. s. Sídlo: K Nemocnici 2381/2, 350 02 Cheb www.mas21.cz 16. 1. 2019 OÚ Lipová Program semináře Základní informace o 4. Výzvě Fiche 1 Neproduktivní

Více

Seminář pro žadatele v rámci CLLD MAS Království Jestřebí hory, o.p.s.

Seminář pro žadatele v rámci CLLD MAS Království Jestřebí hory, o.p.s. Seminář pro žadatele v rámci CLLD MAS Království Jestřebí hory, o.p.s. Program rozvoje venkova (PRV) F4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností Úpice, 16. 5. 2018 Program: 1. představení

Více

Lípa pro venkov i pro město

Lípa pro venkov i pro město 1 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Lípa pro venkov z.s. Lípa pro venkov i pro město Programový rámec PRV a oblasti podpory (fiche) Název fiche CLLD 7: Zemědělství Vazba na článek

Více

VÝZVA MAS Č. 1 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA. Seminář pro žadatele

VÝZVA MAS Č. 1 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA. Seminář pro žadatele VÝZVA MAS Č. 1 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Seminář pro žadatele 11. 7. 2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Termín vyhlášení výzvy 1. 7. 2017 Příjem žádostí od 17. 7. 2017 do 1. 8. 2017 (12:00) Termín registrace na RO SZIF

Více

MAS Pošumaví, z.s. SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Program rozvoje venkova Květen 2017

MAS Pošumaví, z.s. SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Program rozvoje venkova Květen 2017 MAS Pošumaví, z.s. SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Program rozvoje venkova Květen 2017 Mapa územní působnosti MAS Pošumaví z.s. Základní informace Vyhlášení výzvy č. 1: 4. 5. 2017 Termín příjmu žádostí: od 22. 5.

Více

Výzva č. 2 MAS z Programu rozvoje venkova od hod Kancelář MAS Frýdlantsko Beskydy, z.s., č.p. 1 Čeladná

Výzva č. 2 MAS z Programu rozvoje venkova od hod Kancelář MAS Frýdlantsko Beskydy, z.s., č.p. 1 Čeladná Seminář pro žadatele Výzva č. 2 MAS z Programu rozvoje venkova 13.2.2019 od 10 11 hod Kancelář MAS Frýdlantsko Beskydy, z.s., č.p. 1 Čeladná 2 Program semináře: 1. Seznámení s výzvou 2. Podmínky pro získání

Více

Seminář pro žadatele projektů Výzvy PRV Fiche 2, 3 v MAS České středohoří. Ing. Bohumír Jasanský

Seminář pro žadatele projektů Výzvy PRV Fiche 2, 3 v MAS České středohoří. Ing. Bohumír Jasanský Seminář pro žadatele projektů Výzvy PRV Fiche 2, 3 v MAS České středohoří Ing. Bohumír Jasanský 724 134 539 Program: 1) Představení výzvy včetně příloh výzvy 2) Obecné podmínky 3) Společné podmínky 4)

Více

1. výzva MAS Moravská cesta Program rozvoje venkova

1. výzva MAS Moravská cesta Program rozvoje venkova 1. výzva MAS Moravská cesta Program rozvoje venkova Veškerá dokumentace k výzvě je zveřejněna zde: http://www.moravska-cesta.cz/vyzvy-prv/ Datum vyhlášení výzvy 19. 12. 2016 Časové rozmezí příjmu žádosti

Více

seminář pro žadatele PRV Výzva MAS č

seminář pro žadatele PRV Výzva MAS č seminář pro žadatele PRV Výzva MAS č. 1 21.7.2017 VÝZVA MAS Č. 1 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Seminář pro žadatele 21.7.2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Termín vyhlášení výzvy 17. 7. 2017 Příjem žádostí od 31. 7. 2017

Více

Seminář pro žadatele a příjemce 4. výzva PRV rok 2019

Seminář pro žadatele a příjemce 4. výzva PRV rok 2019 Seminář pro žadatele a příjemce 4. výzva PRV rok 2019 Investice do zemědělských podniků Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností Neproduktivní investice v lesích Lázně Bohdaneč,

Více

2. výzva MAS Moravská cesta Program rozvoje venkova Seminář pro žadatele

2. výzva MAS Moravská cesta Program rozvoje venkova Seminář pro žadatele 2. výzva MAS Moravská cesta Program rozvoje venkova Seminář pro žadatele 9.1.2018, Náklo Základní informace Datum vyhlášení výzvy 13. 12. 2017 Časové rozmezí příjmu žádosti od 15.2.2018 do 2.3.2018 do

Více

VÝZVA Č. 4 PRV MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ. Seminář pro žadatele

VÝZVA Č. 4 PRV MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ. Seminář pro žadatele VÝZVA Č. 4 PRV MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ Seminář pro žadatele 9. 7. 2018 Základní informace: Datum vyhlášení výzvy: 21. 6. 2018 Příjem žádostí na MAS: od 6. 7. 2018 do 21. 7. 2018 Podání žádostí: Přes Portál

Více

Výzva MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace Programu rozvoje venkova na období

Výzva MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace Programu rozvoje venkova na období Místní akční skupina Zubří země, o.p.s. vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova) Výzva MAS č. 2 k předkládání Žádostí

Více

Seminář pro žadatele v rámci CLLD MAS Království Jestřebí hory, o.p.s.

Seminář pro žadatele v rámci CLLD MAS Království Jestřebí hory, o.p.s. Seminář pro žadatele v rámci CLLD MAS Království Jestřebí hory, o.p.s. Program rozvoje venkova (PRV) F2 Lesnická infrastruktura Úpice, 3. 5. 2018 Program: 1. představení výzvy včetně příloh výzvy, 2. představení

Více

Seminář pro žadatele projektů Výzvy PRV Fiche 1, 2, 3 v MAS České středohoří. Ing. Bohumír Jasanský

Seminář pro žadatele projektů Výzvy PRV Fiche 1, 2, 3 v MAS České středohoří. Ing. Bohumír Jasanský Seminář pro žadatele projektů Výzvy PRV Fiche 1, 2, 3 v MAS České středohoří Ing. Bohumír Jasanský 724 134 539 Program: 1) Představení výzvy včetně příloh výzvy 2) Obecné podmínky 3) Společné podmínky

Více

1. Výzva MAS Mezi Hrady, z.s. Program rozvoje venkova

1. Výzva MAS Mezi Hrady, z.s. Program rozvoje venkova 1. Výzva MAS Mezi Hrady, z.s. Program rozvoje venkova Program semináře 1) Základní údaje o výzvě 2) Podmínky výzvy 3) Financování 4) Povinné přílohy 5) Vyhlášené fiche 6) Postup příjmu žádostí 7) Diskuze

Více

Seminář k 3. výzvě MAS z Programu rozvoje venkova. Jaroslava Hájková MAS Havlíčkův kraj E mail:

Seminář k 3. výzvě MAS z Programu rozvoje venkova. Jaroslava Hájková MAS Havlíčkův kraj E mail: Seminář k 3. výzvě MAS z Programu rozvoje venkova Jaroslava Hájková MAS Havlíčkův kraj E mail: hajkova@havlickuvkraj.cz Harmonogram výzvy Číslo výzvy 3 Datum vyhlášení výzvy 7. 1. 2019 Datum přijetí žádostí

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE. k Výzvě MAS PODBRDSKO, z.s. zaměřené na PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Společenské centrum Rožmitál pod Třemšínem, dne 8.2.

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE. k Výzvě MAS PODBRDSKO, z.s. zaměřené na PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Společenské centrum Rožmitál pod Třemšínem, dne 8.2. SEMINÁŘ PRO ŽADATELE k Výzvě MAS PODBRDSKO, z.s. zaměřené na PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Společenské centrum Rožmitál pod Třemšínem, dne 8.2.2018 1 OBSAH PREZENTACE Úvod Představení Výzvy MAS FICHE Přílohy

Více

PRV (Program rozvoje venkova) Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER. Ing. Radim Petr

PRV (Program rozvoje venkova) Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER. Ing. Radim Petr PRV (Program rozvoje venkova) Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER Ing. Radim Petr Operace 19.2.1 rozdělení dle článků Čl. 14 Předávání znalostí a informační akce Čl. 17.1.a) Investice

Více

Výzva MAS č. 2 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA. Seminář pro žadatele Fiche 2 a 3

Výzva MAS č. 2 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA. Seminář pro žadatele Fiche 2 a 3 Výzva MAS č. 2 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Seminář pro žadatele 6. 3. 2018 Fiche 2 a 3 Základní údaje: Termín vyhlášení výzvy: 01. 03. 2018 Příjem žádostí: 15. 03. 2018 03. 04. 2018 Termín registrace na RO

Více

3. Pozemkové úpravy. Název Fiche Vazba na článek Nařízení PRV

3. Pozemkové úpravy. Název Fiche Vazba na článek Nařízení PRV Název Fiche Vazba na článek Nařízení PRV Stručný popis Fiche Vazba na cíle SCLLD Oblasti podpory - Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení PRV vycházející

Více

VÝZVA Č. 1 PRV MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ. Seminář pro žadatele

VÝZVA Č. 1 PRV MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ. Seminář pro žadatele VÝZVA Č. 1 PRV MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ Seminář pro žadatele 2. 8. 2017 Základní informace: Datum vyhlášení výzvy: 21. 7. 2017 Příjem žádostí na MAS: od 7. 8. 2017 do 21. 8. 2017 do 14:00 hod. Místo podání

Více

INFORMAČNÍ SEMINÁŘ K VYHLÁŠENÉ 4.VÝZVĚ programu rozvoje venkova (PRV) čtvrtek 16. května 2019 kancelář MAS Mohelnicko, z.s.

INFORMAČNÍ SEMINÁŘ K VYHLÁŠENÉ 4.VÝZVĚ programu rozvoje venkova (PRV) čtvrtek 16. května 2019 kancelář MAS Mohelnicko, z.s. INFORMAČNÍ SEMINÁŘ K VYHLÁŠENÉ 4.VÝZVĚ programu rozvoje venkova (PRV) čtvrtek 16. května 2019 kancelář MAS Mohelnicko, z.s. Moravičany 330 OBSAH obecné informace/pravidla vyhlášená Fiche Portál farmáře

Více

Výzva MAS č. 2 k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace Programu rozvoje venkova na období

Výzva MAS č. 2 k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace Programu rozvoje venkova na období Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova) Výzva MAS č. 2 k předkládání žádostí

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE k výzvě MAS č. PRV1

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE k výzvě MAS č. PRV1 SEMINÁŘ PRO ŽADATELE k výzvě MAS č. PRV1 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 14.7.2017, Holovousy PROGRAM SEMINÁŘE 1. Stručné představení SCLLD MAS Podchlumí 2. Seznámení s podmínkami výzvy 3. Informační systém Portál

Více

Program rozvoje venkova na období 2014-2020. Ing. Josef Tabery. ředitel odboru Řídicí orgán PRV

Program rozvoje venkova na období 2014-2020. Ing. Josef Tabery. ředitel odboru Řídicí orgán PRV Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV PRV 2014 2020 Program rozvoje venkova schválen v květnu tohoto roku 20.8.2015 vláda schválila navýšení kofinancování

Více

seminář pro žadatele PRV Výzva MAS č

seminář pro žadatele PRV Výzva MAS č seminář pro žadatele PRV Výzva MAS č. 4 25.2.2019 VÝZVA MAS Č. 2 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Seminář pro žadatele 25.2.2019 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Termín vyhlášení výzvy 15. 2. 2019 Příjem žádostí a příloh od 1.

Více

Termín příjmu žádostí: od do podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře

Termín příjmu žádostí: od do podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře Místní akční skupina Český les, z. s. vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova) Výzva MAS č. 4 k předkládání Žádostí

Více

2. Výzva MAS Telčsko, z. s. k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace Programu rozvoje venkova na období

2. Výzva MAS Telčsko, z. s. k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace Programu rozvoje venkova na období 2. Výzva MAS Telčsko, z. s. k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 Seminář pro žadatele/příjemce Obecné informace a Fiche 10. 4. 2018 Základní

Více

Seminář pro žadatele v rámci CLLD MAS Sokolovsko

Seminář pro žadatele v rámci CLLD MAS Sokolovsko Název projektu: Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 215-217 Registrační číslo: CZ.6.4.59/././15_3/1568 Seminář pro žadatele v rámci CLLD MAS Sokolovsko Program rozvoje venkova (PRV) Datum

Více

Seminář pro příjemce dotace

Seminář pro příjemce dotace 5. Výzva PRV MAS Krajina srdce, z. s. Seminář pro příjemce dotace Vančurova 1946 390 01 Tábor Program semináře Úvod 5. Výzva PRV MAS Krajina srdce základní informace Vyhlášené Fiche Společné podmínky Postup

Více

4. výzva Místní akční skupiny Podhostýnska, z. s.

4. výzva Místní akční skupiny Podhostýnska, z. s. 4. výzva Místní akční skupiny Podhostýnska, z. s. Program rozvoje venkova Seminář pro žadatele Bystřice pod Hostýnem 13.2.2018 Základní informace Datum vyhlášení výzvy: 12. 2. 2018 Časové rozmezí příjmu

Více

Semináře pro žadatele Výzva MAS č. 3 PRV. 8. a

Semináře pro žadatele Výzva MAS č. 3 PRV. 8. a Semináře pro žadatele Výzva MAS č. 3 PRV 8. a 12. 3. 2018 Výzva MAS č. 3 PRV Parametry výzvy: Fiche Zemědělství, Podpora regionální produkce, Lesní cesty a Podpora podnikání termín vypsání: 27. 2. 2018

Více

Přehled programových rámců

Přehled programových rámců Přehled programových rámců Programový rámec IROP Programový rámec OPZ Programový rámec PRV alokace: 54,4 mi. Kč alokace: 11 mil Kč alokace: 26,58 Fiche 1/ opatření Bezpečná doprava vazba na SCLLD: 1.1.2,

Více

Fiche č. 13 Neproduktivní investice v lesích

Fiche č. 13 Neproduktivní investice v lesích MAS Sdružení SPLAV Fiche č. 13 Neproduktivní investice v lesích Článek 25 Neproduktivní investice v lesích (Specifická pravidla 19.2.1) a) Vymezení Fiche Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice

Více

INFORMAČNÍ SEMINÁŘ K VYHLÁŠENÉ 1.VÝZVĚ programu rozvoje venkova (PRV) pondělí 26. června 2017 zasedací místnost MěÚ Mohelnice MAS Mohelnicko, z.s.

INFORMAČNÍ SEMINÁŘ K VYHLÁŠENÉ 1.VÝZVĚ programu rozvoje venkova (PRV) pondělí 26. června 2017 zasedací místnost MěÚ Mohelnice MAS Mohelnicko, z.s. INFORMAČNÍ SEMINÁŘ K VYHLÁŠENÉ 1.VÝZVĚ programu rozvoje venkova (PRV) pondělí 26. června 2017 zasedací místnost MěÚ Mohelnice MAS Mohelnicko, z.s. OBSAH obecné informace Fiche 1,2,4 portál farmáře Výzva

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV) pro období 2014 2020

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV) pro období 2014 2020 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV) pro období 2014 2020 (aktuální verze PRV č. 1.3 schváleno k 12.5.2015) MOŽNOST ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ V RÁMCI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN (MAS) Projektové opatření M19 -

Více

12. Neproduktivní investice v lesích

12. Neproduktivní investice v lesích Název Fiche Vazba na článek Nařízení PRV Čl. 25 Stručný popis Fiche 12. Neproduktivní investice v lesích Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice ke zvyšování environmentálních a společenských

Více

2. Výzvu MAS Královská stezka o.p.s. k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace Programu rozvoje venkova na období

2. Výzvu MAS Královská stezka o.p.s. k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace Programu rozvoje venkova na období Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova) 2. Výzvu MAS Královská stezka

Více

Seminář pro potenciální žadatele v rámci CLLD MAS Sokolovsko

Seminář pro potenciální žadatele v rámci CLLD MAS Sokolovsko Seminář pro potenciální žadatele v rámci CLLD MAS Sokolovsko Program rozvoje venkova (PRV) a Portál farmáře (PF) Datum a místo: 7. dubna 2016, Královské Poříčí 13. dubna 2016, Kraslice Přednášející: Ing.

Více

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013 Místní akční skupina Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. vyhlašuje avízo výzvy MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova) POZOR!

Více

Výzva MAS č. 5 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace Programu rozvoje venkova na období

Výzva MAS č. 5 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace Programu rozvoje venkova na období Místní akční skupina Zubří země, o.p.s. vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova) Výzva MAS č. 5 k předkládání Žádostí

Více

5. výzva Místní akční skupiny Podhostýnska, z. s.

5. výzva Místní akční skupiny Podhostýnska, z. s. 5. výzva Místní akční skupiny Podhostýnska, z. s. Program rozvoje venkova Seminář pro žadatele Bystřice pod Hostýnem 26.3.2019 Základní informace Datum vyhlášení výzvy: 22. 3. 2019 Časové rozmezí příjmu

Více

Podpora zahájení a rozvoje nezemědělských podnikatelských činností. Podpora zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů

Podpora zahájení a rozvoje nezemědělských podnikatelských činností. Podpora zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů Nepomuk, 6.1. 2019 Podpora zahájení a rozvoje nezemědělských podnikatelských činností Podpora aktivit zvyšování společenského potenciálu lesů Podpora zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských

Více

12.3 Programový rámec PRV

12.3 Programový rámec PRV 12.3 Programový rámec PRV B. 1. 2 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli 17.1.a. Investice do zemědělských podniků Podpora projektů zahrnující hmotné i nehmotné investice v živočišné a rostlinné

Více

Fiche č. 13 Neproduktivní investice v lesích

Fiche č. 13 Neproduktivní investice v lesích MAS Sdružení SPLAV Fiche č. 13 Neproduktivní investice v lesích Článek 25 Neproduktivní investice v lesích (Specifická pravidla 19.2.1) a) Vymezení Fiche Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV FIN. ALOKACE: cca 23 26 Kč Fiche 8 ZEMĚDĚLCI Investice do zemědělských podniků, stavby a technologie v živočišné výrobě

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE k výzvě MAS č. PRV2

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE k výzvě MAS č. PRV2 SEMINÁŘ PRO ŽADATELE k výzvě MAS č. PRV2 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 11.6.2018, Holovousy PROGRAM SEMINÁŘE 1. Stručné představení SCLLD MAS Podchlumí 2. Seznámení s podmínkami výzvy 3. Informační systém Portál

Více

Program rozvoje venkova Operace Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Program rozvoje venkova Operace Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje Program rozvoje venkova 2014 2020 Operace 19.2.1.Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje Společné podmínky 19.2.1. Minimální výše způsobilých výdajů na projekt,

Více

Výzva MAS č. 1. Program rozvoje venkova. MAS - Boleslavsko

Výzva MAS č. 1. Program rozvoje venkova. MAS - Boleslavsko Výzva MAS č. 1 Program rozvoje venkova MAS - Boleslavsko Seminář 21.6.2018 10.00 hod Program semináře - Vyhlašování Výzev PRV přes MAS - Výzva č. 1 základní parametry - Administrace žádostí - Společné

Více

3. výzva MAS Moravská cesta Program rozvoje venkova

3. výzva MAS Moravská cesta Program rozvoje venkova 3. výzva MAS Moravská cesta Program rozvoje venkova Veškerá dokumentace k výzvě je zveřejněna zde: http://www.moravska-cesta.cz/vyzvy-prv3/ Datum vyhlášení výzvy 7.1.2019 Časové rozmezí příjmu žádosti

Více

PRV (Program rozvoje venkova) Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER. Ing. Radim Petr

PRV (Program rozvoje venkova) Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER. Ing. Radim Petr PRV (Program rozvoje venkova) Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER Ing. Radim Petr Použité pojmy a zkratky SZIF - Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou

Více

SCLLD v MAS Sdružení SPLAV

SCLLD v MAS Sdružení SPLAV SCLLD v MAS Sdružení SPLAV 2016 22 PROGRAM SEMINÁŘE 12. 7. 2016 : 1. MAS a Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2. Programový rámec Programu rozvoje venkova 3. Fiche PR PRV 4. Harmonogram výzev

Více

3. VÝZVA MASVHV. Vyhlášení výzvy: Příjem žádostí:

3. VÝZVA MASVHV. Vyhlášení výzvy: Příjem žádostí: 3. VÝZVA MAS VHV Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Valašsko Horní Vsacko (SCLLD) pro programové období 2014 2020 Chodíme, chodíme hore po dědině to naše Valašsko pěkně zvelebíme 3. VÝZVA

Více

Seminář pro žadatele

Seminář pro žadatele Seminář pro žadatele Příjem žádostí v MAS a další administrativní postupy od 16. 4. 4. 5. 2018 Program rozvoje venkova ČR 2014 2020 Výzva č. 2 Obecné podmínky Základním komunikačním kanálem je Portál Farmáře

Více

A. Programový ra mec Program rozvoje venkova

A. Programový ra mec Program rozvoje venkova A. Programový ra mec Program rozvoje venkova Tvorba tohoto PR výchází z provedených analýz. Problémý a potřebý býlý definováný také na základě jednání přímo s cílovou skupinou, které se navržená Opatření

Více

1. Programový rámec Programu rozvoje venkova

1. Programový rámec Programu rozvoje venkova 1. Programový rámec Programu rozvoje venkova Program rozvoje venkova (PRV) umožňuje přerozdělit finanční prostředky prostřednictvím 5 Opatření CLLD, tzv. Fichí: Grafické znázornění struktury programového

Více

Výzva MAS č. 2 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA. Seminář pro žadatele Fiche 1

Výzva MAS č. 2 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA. Seminář pro žadatele Fiche 1 Výzva MAS č. 2 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Seminář pro žadatele 7. 3. 2018 Fiche 1 Základní údaje: Termín vyhlášení výzvy: 01. 03. 2018 Příjem žádostí: 15. 03. 2018 03. 04. 2018 Termín registrace na RO SZIF:

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

Seminář k 1. výzvě Programu rozvoje venkova. Mladoboleslavský venkov z. ú. 24. července 2018

Seminář k 1. výzvě Programu rozvoje venkova. Mladoboleslavský venkov z. ú. 24. července 2018 Seminář k 1. výzvě Programu rozvoje venkova Mladoboleslavský venkov z. ú. 24. července 2018 1 Obsah 1. Základní informace, podmínky a pravidla pro žadatele 2. Výzva, fiche, alokace 3. Harmonogram žádosti

Více

Seminář k 2. výzvě MAS z Programu rozvoje venkova. Jaroslava Hájková MAS Havlíčkův kraj E mail:

Seminář k 2. výzvě MAS z Programu rozvoje venkova. Jaroslava Hájková MAS Havlíčkův kraj E mail: Seminář k 2. výzvě MAS z Programu rozvoje venkova Jaroslava Hájková MAS Havlíčkův kraj E mail: hajkova@havlickuvkraj.cz Harmonogram výzvy Číslo výzvy 2 Datum vyhlášení výzvy 19. 2. 2018 Datum přijetí žádostí

Více