Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty prírodných vied

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty prírodných vied"

Transkript

1 Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty prírodných vied Časť I. Všeobecné ustanovenia Čl. 1 Úvodné ustanovenie 1. Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty prírodných vied UKF v Nitre (ďalej len zásady volieb) určujú podmienky volieb členov Akademického senátu Fakulty prírodných vied UKF v Nitre (ďalej iba senát ). 2. Senát je orgán akademickej samosprávy Fakulty prírodných vied (ďalej iba fakulta ) volený akademickou obcou fakulty. Za svoju činnosť zodpovedá akademickej obci fakulty. 3. Funkčné obdobie senátu a členov zamestnaneckej a študentskej časti senátu upravuje čl. 6 Štatútu Fakulty prírodných vied UKF v Nitre (ďalej štatút fakulty). 4. Pôsobnosť senátu, jeho právne postavenie vymedzuje zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Štatútu Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Štatút UKF v Nitre. Čl. 2 Akademická obec 1. Akademická obec fakulty je definovaná v článku 4 štatútu fakulty. 2. Každá z oboch častí akademickej obce fakulty volí svojich zástupcov do senátu fakulty samostatne. Čl. 3 Zloženie senátu 1. Počet členov a zloženie senátu upravuje čl. 6 Štatútu fakulty. 1

2 Časť II. Voľba členov zamestnaneckej časti senátu Čl. 4 Termín volieb a volebná komisia 1. Voľby do zamestnaneckej časti senátu sa konajú vo výučbovej časti semestra. Dátum volieb do senátu musí byť oznámený akademickej obci fakulty minimálne jeden (1) mesiac pred ich konaním. Voľby sa musia uskutočniť najneskôr dva (2) týždne pred skončením funkčného obdobia odstupujúceho senátu. 2. Voľby do zamestnaneckej časti senátu na príslušné funkčné obdobie vyhlasuje predseda senátu so súhlasom senátu. 3. Voľby do zamestnaneckej časti senátu organizuje štvorčlenná volebná komisia s jedným náhradníkom, tvorená z členov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty, pričom jedno pracovisko fakulty môže mať vo volebnej komisii len jedného člena. Počet členov volebnej komisie môže byť rozšírený o ďalších členov. Rozšírenie počtu členov volebnej komisie schvaľuje senát. 4. Členom volebnej komisie nemôže byť kandidát na členstvo do senátu. Z členov volebnej komisie zvolí senát jej predsedu. 5. Predseda senátu zabezpečí zverejnenie oznámenia o konaní volieb do zamestnaneckej časti senátu na úradnej výveske fakulty, na webovom sídle fakulty a prostredníctvom podateľne ho doručí rektorovi univerzity, dekanovi fakulty a všetkým vedúcim zamestnancom fakulty. 6. Oznámenie o vyhlásení volieb musí obsahovať: a) dátum a čas konania volieb, b) volebné miesta, c) meno predsedu volebnej komisie s uvedením adresy jeho pracoviska, kontaktné čísla telefónu, prípadne ovú adresu, d) zoznam členov volebnej komisie s uvedením adresy ich pracoviska, kontaktné čísla telefónu, prípadne ovú adresu, e) spôsob navrhovania kandidátov, f) termín vyhlásenia výsledkov volieb. 7. Volebná komisia zostavuje a zverejňuje kandidátku, organizuje priebeh volieb a sčítava hlasy. O priebehu a výsledku volieb vypracuje zápisnicu, ktorú zverejní na úradnej výveske fakulty a webovom sídle fakulty nasledujúci deň po konaní volieb. Čl. 5 Zostavenie kandidátky 1. Kandidovať za člena zamestnaneckej časti senátu môže len člen zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty, spĺňajúci podmienky stanovené v článku 4 Štatútu fakulty. 2

3 2. Právo navrhovať kandidáta na člena zamestnaneckej časti senátu majú členovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. Neanonymné návrhy kandidátov za zamestnaneckú časť akademickej obce fakulty predkladajú členovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty predsedovi volebnej komisie senátu písomne cez podateľňu najneskôr dvanásť (12) kalendárnych dní pred dňom konania volieb. Návrhy kandidátov bez dátumu prijatia v podateľni, alebo anonymné návrhy na kandidátov sú neplatné. Vzor návrhu kandidáta na člena zamestnaneckej časti senátu je zobrazený v prílohe č. 1 týchto zásad. 3. Predseda volebnej komisie volieb do zamestnaneckej časti senátu si po uzavretí registrácie kandidátov za zamestnaneckú časť akademickej obce fakulty najneskôr do päť (5) kalendárnych dní vyžiada od navrhnutých kandidátov ich písomný súhlas s kandidatúrou a profesijný životopis. Vzor súhlasu kandidáta s návrhom na člena zamestnaneckej časti senátu je zobrazený v prílohe č. 2 týchto zásad. Profesijný životopis je pre členov akademickej obce fakulty k dispozícii na webovom sídle fakulty až do dňa konania volieb, vrátane dňa konania volieb. 4. Volebná komisia na svojom zasadnutí minimálne sedem (7) kalendárnych dní pred konaním volieb potvrdí a zverejní na úradnej výveske fakulty a na webovom sídle fakulty volebnú listinu kandidátov do zamestnaneckej časti senátu v abecednom poradí. Súčasne so zverejnením kandidátky volebná komisia určí a zverejní volebné miesto. Čl. 6 Organizácia hlasovania a priebeh volieb 1. Právo voliť do zamestnaneckej časti senátu má každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. 2. Najmenej dva (2) pracovné dni pred termínom volieb požiada predseda volebnej komisie personálne oddelenie UKF o zoznam všetkých členov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty k dňu konania volieb. Tento zoznam je zoznamom oprávnených voličov pre potreby volieb do zamestnaneckej časti senátu. 3. Volebná komisia v spolupráci s dekanátom fakulty zabezpečí prípravu dostatočného počtu hlasovacích lístkov. Hlasovací lístok sa zhoduje so zverejnenou kandidátkou. Vzor hlasovacieho lístka tvorí prílohu č. 3 týchto zásad. 4. Na volebnom mieste vydá člen volebnej komisie voličovi, ktorý zatiaľ nehlasoval, hlasovací lístok a následne volič podpisom v zozname voličov potvrdí prevzatie hlasovacieho lístka. Volič na požiadanie člena volebnej komisie preukazuje svoju príslušnosť k akademickej obci fakulty dokladom totožnosti (občiansky preukaz, identifikačná karta zamestnanca). 5. Volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové čísla najviac desať (10) kandidátov. Upravený hlasovací lístok vhodí volič do urny. Volebný lístok upravený iným spôsobom je neplatný. 6. Po skončení volieb volebná komisia spočíta hlasy odovzdané jednotlivým kandidátom a vyhodnotí výsledky volieb. Pri mene každého kandidáta vyznačí, koľko platných hlasov získal od voličov. 3

4 7. Poradie kandidátov, ktorí získali rovnaký počet hlasov sa určí žrebovaním za prítomnosti všetkých členov volebnej komisie. 8. Do senátu sú zvolení kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov a umiestnili sa v poradí podľa stanoveného maximálneho počtu členov za príslušné pracoviská fakulty (článok 6, ods. 2 Štatútu fakulty). 9. Volebná komisia bezodkladne vypracuje zápisnicu o priebehu a výsledku volieb. V zápisnici uvedie počet celkovo vydaných hlasovacích lístkov, počet odovzdaných hlasovacích lístkov, počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov, počet hlasov, ktoré od voličov získali jednotliví kandidáti uvedení na kandidátke, vyznačí prípady, v ktorých o poradí kandidátov rozhodlo žrebovanie, a uvedie zoznam kandidátov zvolených do senátu za zamestnaneckú časť akademickej obce fakulty. K zápisnici priloží písomný súhlas všetkých kandidátov s ich kandidatúrou spolu s ich profesijnými životopismi. Zápisnica je platná, ak ju podpísali všetci členovia volebnej komisie. Zápisnicu s prílohou odovzdá predseda volebnej komisie do dvoch pracovných dní predsedovi senátu a text zápisnice bez prílohy zverejní nasledujúci pracovný deň po skončení volieb. 10. Predseda odstupujúceho senátu najneskôr do štrnásť (14) kalendárnych dní po ukončení funkčného obdobia odstupujúceho senátu zvolá ustanovujúce zasadnutie nového senátu. Časť III. Voľba členov študentskej časti AS FPV UKF Čl. 7 Termín volieb a volebná komisia 1. Voľby do študentskej časti senátu sa konajú vo výučbovej časti semestra. Dátum volieb do senátu musí byť oznámený akademickej obci fakulty minimálne jeden (1) mesiac pred ich konaním. Voľby sa musia uskutočniť najneskôr dva (2) týždne pred skončením funkčného obdobia študentskej časti senátu. 2. Voľby do študentskej časti senátu na príslušné funkčné obdobie vyhlasuje predseda senátu so súhlasom senátu. 3. Voľby do študentskej časti senátu organizuje štvorčlenná volebná komisia s jedným náhradníkom, tvorená z členov študentskej časti akademickej obce fakulty, pričom za jeden študijný program môže byť vo volebnej komisii len jeden člen. Počet členov volebnej komisie môže byť rozšírený o ďalších členov. Rozšírenie počtu členov volebnej komisie schvaľuje senát. 4. Členom volebnej komisie nemôže byť kandidát na členstvo do senátu. Z členov volebnej komisie zvolí senát jej predsedu.. 5. Predseda senátu zabezpečí zverejnenie oznámenia o konaní volieb do študentskej časti senátu na úradnej výveske fakulty, na webovom sídle fakulty a prostredníctvom podateľne ho doručí rektorovi univerzity, dekanovi fakulty a všetkým vedúcim zamestnancom fakulty. 6. Oznámenie o vyhlásení volieb musí obsahovať: a) dátum a čas konania volieb, 4

5 b) volebné miesta, c) meno predsedu volebnej komisie s uvedením študijného programu, ročníka, adresy jeho pracoviska, resp. ubytovania v študentskom domove, kontaktné čísla telefónu, prípadne ovú adresu, d) zoznam všetkých členov volebnej komisie, s uvedením študijného programu, ročníka, adresy ich pracoviska, resp. ubytovania v študentskom domove, kontaktné čísla telefónu, prípadne ovú adresu, e) spôsob navrhovania kandidátov, f) termín a spôsob vyhlásenia výsledkov volieb. 7. Volebná komisia zostavuje a zverejňuje kandidátku, organizuje priebeh volieb a sčítava hlasy. O priebehu a výsledku volieb vypracuje zápisnicu, ktorú zverejní na úradnej výveske fakulty a webovom sídle fakulty nasledujúci deň po konaní volieb. 8. Predseda odstupujúceho senátu najneskôr do dvoch týždňov po ukončení funkčného obdobia odstupujúceho senátu zvolá ustanovujúce zasadnutie nového senátu. 9. V prípade skončenia funkčného obdobia len študentskej časti senátu sa ustanovujúce zasadnutie nového senátu nekoná. Čl. 8 Zostavenie kandidátky 1. Kandidovať za člena študentskej časti senátu môže len člen študentskej časti akademickej obce fakulty, spĺňajúci podmienky stanovené v článku 6 Štatútu fakulty. 2. Právo navrhovať kandidáta na člena študentskej časti senátu majú členovia študentskej časti akademickej obce fakulty. Neanonymné návrhy kandidátov za študentskú časť akademickej obce fakulty predkladajú členovia študentskej časti akademickej obce fakulty osobne ľubovoľnému členovi volebnej komisie najneskôr dvanásť (12) kalendárnych dní pred dňom konania volieb. Vzor návrhu kandidáta na člena študentskej časti senátu je zobrazený v prílohe č. 4 týchto zásad. 3. Predseda volebnej komisie volieb do študentskej časti senátu si po uzavretí registrácie kandidátov za študentskú časť akademickej obce fakulty najneskôr do päť (5) kalendárnych dní vyžiada od navrhnutých kandidátov ich písomný súhlas s kandidatúrou a profesijný životopis. Vzor súhlasu kandidáta s návrhom na člena študentskej časti senátu je zobrazený v prílohe č. 5 týchto zásad. Profesijný životopis je pre členov akademickej obce fakulty k dispozícii na webovom sídle fakulty až do dňa konania volieb, vrátane dňa konania volieb. 4. Volebná komisia na svojom zasadnutí minimálne sedem (7) kalendárnych dní pred konaním volieb potvrdí a zverejní na úradnej výveske fakulty a na webovom sídle fakulty volebnú listinu kandidátov do študentskej časti senátu v abecednom poradí. Súčasne so zverejnením kandidátky volebná komisia určí a zverejní volebné miesto. 5

6 Čl. 9 Organizácia hlasovania a priebeh volieb 1. Právo voliť do študentskej časti senátu má každý člen študentskej časti akademickej obce fakulty. 2. Najviac dva (2) pracovné dni pred termínom volieb požiada predseda volebnej komisie prodekana o štúdium o zoznam všetkých členov študentskej časti akademickej obce fakulty. Tento zoznam je zoznamom oprávnených voličov pre potreby volieb do študentskej časti senátu. 3. Volebná komisia v spolupráci s dekanátom fakulty zabezpečí v dostatočnom predstihu prípravu dostatočného počtu hlasovacích lístkov. Hlasovací lístok sa zhoduje so zverejnenou kandidátkou. Vzor hlasovacieho lístka tvorí prílohu č. 6 týchto zásad. 4. Na volebnom mieste vydá člen volebnej komisie voličovi, ktorý zatiaľ nehlasoval, hlasovací lístok a následne volič podpisom v zozname voličov potvrdí prevzatie hlasovacieho lístka. Volič na požiadanie člena volebnej komisie preukazuje svoju príslušnosť k akademickej obci fakulty dokladom totožnosti (občiansky preukaz, identifikačná karta študenta). 5. Volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové čísla najviac päť (5) kandidátov. Upravený hlasovací lístok vhodí volič do urny. Volebný lístok upravený iným spôsobom je neplatný. 6. Po skončení volieb volebná komisia spočíta hlasy odovzdané jednotlivým kandidátom a vyhodnotí výsledky volieb. Pri mene každého kandidáta vyznačí, koľko platných hlasov získal od voličov. 7. Poradie kandidátov, ktorí získali rovnaký počet hlasov sa určí žrebovaním za prítomnosti všetkých členov volebnej komisie. 8. Do senátu sú zvolení kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov. 9. Volebná komisia vypracuje bezodkladne zápisnicu o priebehu a výsledku volieb. V zápisnici uvedie počet celkovo vydaných hlasovacích lístkov, počet odovzdaných hlasovacích lístkov, počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov, počet hlasov, ktoré od voličov získali jednotliví kandidáti uvedení na kandidátke, vyznačí prípady, v ktorých o poradí kandidátov rozhodlo žrebovanie, a uvedie zoznam kandidátov zvolených do senátu za študentskú časť akademickej obce fakulty. K zápisnici priloží písomný súhlas všetkých kandidátov s ich kandidatúrou spolu s ich profesijnými životopismi. Zápisnica je platná, ak ju podpísali všetci členovia volebnej komisie. Zápisnicu s prílohou odovzdá predseda volebnej komisie do dvoch pracovných dní predsedovi senátu a test zápisnice bez prílohy zverejní nasledujúci pracovný deň po skončení volieb. Časť IV. Čl. 10 Doplňujúce voľby 1. Doplňujúce voľby sa organizujú podľa rovnakých zásad ako riadne voľby. Za organizačné zabezpečenie doplňujúcich volieb zodpovedá predseda senátu. 6

7 2. Funkčné obdobie člena senátu, ktorý bol zvolený v doplňujúcich voľbách, končí uplynutím riadneho funkčného obdobia člena senátu, ktorému členstvo zaniklo. Čl. 11 Zrušovacie ustanovenie 1. Rušia sa Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty prírodných vied UKF v Nitre zo dňa v znení ich zmien a doplnkov. Čl. 12 Záverečné ustanovenia 1. Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty prírodných vied boli schválené v Akademickom senáte Fakulty prírodných vied UKF v Nitre uznesením č. 2/3/ zo dňa Zásady volieb do senátu nadobúdajú platnosť dňom schválenia v Akademickom senáte Fakulty prírodných vied. doc. RNDr. Mária Vondráková, CSc Predseda AS FPV prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc. dekan FPV Prílohy: 1. Príloha č. 1: Návrh kandidáta do zamestnaneckej časti AS FPV UKF 2. Príloha č. 2: Súhlas kandidáta s návrhom na člena zamestnaneckej časti AS FPV UKF 3. Príloha č. 3: Vzor hlasovacieho lístka volieb do zamestnaneckej časti AS FPV UKF 4. Príloha č. 4: Návrh kandidáta do študentskej časti AS FPV UKF 5. Príloha č. 5: Súhlas kandidáta s návrhom na člena študentskej časti AS FPV UKF 6. Príloha č. 6: Vzor hlasovacieho lístka volieb do študentskej časti AS FPV UKF 7

8 Príloha č. 1: K zásadám volieb do Akademického senátu FPV NÁVRH KANDIDÁTA DO ZAMESTNANECKEJ ČASTI AS FPV UKF Údaje o navrhovanom Titul, Meno Priezvisko, Titul:... Pracovisko:... Adresa:... Tel: Údaje o navrhovateľovi Titul, Meno Priezvisko, Titul:... Pracovisko: Podpis navrhovateľa a dátum 8

9 Príloha č. 2: K zásadám volieb do Akademického senátu FPV SÚHLAS KANDIDÁTA S NÁVRHOM NA ČLENA ZAMESTNANECKEJ ČASTI AS FPV UKF - Vyjadrenie navrhovaného ku kandidatúre: Súhlasím / nesúhlasím* s kandidatúrou do zamestnaneckej časti AS FPV.... Podpis navrhovaného a dátum Kandidát, ktorý prijal kandidatúru, je povinný priložiť k súhlasu aj profesijný životopis v zmysle Zásad volieb do AS FPV a zároveň súhlasí s jeho zverejnením na webovom sídle fakulty až do dňa konania volieb, vrátane dňa konania volieb. Životopis slúži pre oboznámenie sa členov akademickej obce fakulty s kandidátom na člena senátu. *nehodiace prečiarknuť 9

10 Príloha č. 3: K zásadám volieb do Akademického senátu FPV VZOR HLASOVACIEHO LÍSTKA - Hlasovací lístok pre voľby do zamestnaneckej časti AS FPV UKF v Nitre Kandidáti do zamestnaneckej časti AS FPV UKF v Nitre 1. Priezvisko, Meno, Tituly - pracovisko 2. Priezvisko, Meno, Tituly - pracovisko 3. Priezvisko, Meno, Tituly - pracovisko.. Pokyny pre označenie hlasovacieho lístka: Kandidát sa označuje zakrúžkovaním poradového čísla pred menom kandidáta Označiť je možné maximálne desať (10) kandidátov Hlasovací lístok označený iným spôsobom je neplatný 10

11 Príloha č. 4: K zásadám volieb do Akademického senátu FPV NÁVRH KANDIDÁTA DO ŠTUDENTSKEJ ČASTI AS FPV UKF Údaje o navrhovanom Titul, Meno Priezvisko, Titul:... Študijný program, ročník:... Tel.: Údaje o navrhovateľovi Titul, Meno Priezvisko, Titul:... Študijný program, ročník: Podpis navrhovateľa a dátum 11

12 Príloha č. 5: K zásadám volieb do Akademického senátu FPV SÚHLAS KANDIDÁTA S NÁVRHOM NA ČLENA ŠTUDENTSKEJ ČASTI AS FPV UKF - Vyjadrenie navrhovaného ku kandidatúre: Súhlasím / nesúhlasím* s kandidatúrou do študentskej časti AS FPV.... Podpis navrhovaného a dátum Kandidát, ktorý prijal kandidatúru, je povinný priložiť k súhlasu aj profesijný životopis v zmysle Zásad volieb do AS FPV a zároveň súhlasí s jeho zverejnením na webovom sídle fakulty až do dňa konania volieb, vrátane dňa konania volieb. Životopis slúži pre oboznámenie sa členov akademickej obce fakulty s kandidátom na člena senátu. *nehodiace prečiarknuť 12

13 Príloha č. 6: K zásadám volieb do Akademického senátu FPV VZOR HLASOVACIEHO LÍSTKA - Hlasovací lístok pre voľby do študentskej časti AS FPV UKF v Nitre Kandidáti do študentskej časti AS FPV UKF v Nitre 1. Priezvisko, Meno, Tituly študijný program 2. Priezvisko, Meno, Tituly - študijný program 3. Priezvisko, Meno, Tituly - študijný program.. Pokyny pre označenie hlasovacieho lístka: Kandidát sa označuje zakrúžkovaním poradového čísla pred menom kandidáta Označiť je možné maximálne päť (5) kandidátov Hlasovací lístok označený iným spôsobom je neplatný 13

VOLEBNÝ PORIADOK AKADEMICKÉHO SENÁTU Vysokej školy manažmentu v Trenčíne

VOLEBNÝ PORIADOK AKADEMICKÉHO SENÁTU Vysokej školy manažmentu v Trenčíne VOLEBNÝ PORIADOK AKADEMICKÉHO SENÁTU Vysokej školy manažmentu v Trenčíne Článok 1 Všeobecné ustanovenia (1) Právo voliť a byť volený do Akademického senátu (ďalej len AS ) Vysokej školy manažmentu v Trenčíne

Více

Vyhlásenie volieb do Akademického senátu

Vyhlásenie volieb do Akademického senátu Vyhlásenie volieb do Akademického senátu Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Akademický senát LF TU v Košiciach na svojom zasadnutí dňa 12. decembra 2016 svojím uznesením č. 84/2016 vyhlásil

Více

Zásady volieb do Akademického senátu STU

Zásady volieb do Akademického senátu STU Zásady volieb do Akademického senátu STU Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len AS STU ) sa podľa 9 ods. 1 písm. b) Zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene

Více

Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Článok 1 Všeobecné ustanovenie (1) Akademický senát Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity

Více

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE BRATISLAVA 2008 2 ZÁSADY VOLIEB do Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave Článok

Více

Organizačné pokyny na prípravu a priebeh volieb do Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie

Organizačné pokyny na prípravu a priebeh volieb do Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie Organizačné pokyny na prípravu a priebeh volieb do Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2015 2019 Organizačné pokyny na prípravu a priebeh volieb do Akademického

Více

Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave (ďalej len AS FEI STU ) sa podľa 27 ods.

Více

FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE Bratislava 2013 Článok 1 Všeobecné

Více

Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave (ďalej len AS FEI STU ) sa podľa 27 ods.

Více

Z Á S A D Y V O L I E B DO AKADEMICKÉHO SENÁTU SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

Z Á S A D Y V O L I E B DO AKADEMICKÉHO SENÁTU SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE Z Á S A D Y V O L I E B DO AKADEMICKÉHO SENÁTU SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE ktoré podľa 9 odsek 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých

Více

Zásady volieb Akademického senátu Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene

Zásady volieb Akademického senátu Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene Zásady volieb Akademického senátu Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene Článok 1 Úvodné ustanovenia (1) Zásady pre voľby do Akademického senátu Fakulty ekológie a environmentalistiky

Více

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FAKULTA SOCIÁLNO-EKONOMICKÝCH VZŤAHOV. Študentská 3, T R E N Č Í N METODICKÝ POKYN

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FAKULTA SOCIÁLNO-EKONOMICKÝCH VZŤAHOV. Študentská 3, T R E N Č Í N METODICKÝ POKYN Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FAKULTA SOCIÁLNO-EKONOMICKÝCH VZŤAHOV Študentská 3, 911 50 T R E N Č Í N METODICKÝ POKYN Zásady volieb kandidáta na dekana FSEV Číslo: 5-FSEV-004 Účinnosť

Více

Veronika Borovjaková Podpredsedníčka AS FCHPT STU za študentskú časť

Veronika Borovjaková Podpredsedníčka AS FCHPT STU za študentskú časť Akademický senát 24.11.2015 Zásady volieb členov študentskej časti Akademického senátu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Predkladá: Vypracovali: Prof. Ing.

Více

ZÁSADY VOĽBY KANDIDÁTA NA DEKANA

ZÁSADY VOĽBY KANDIDÁTA NA DEKANA PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE FAKULTA ZDRAVOTNÍCKYCH ODBOROV ZÁSADY VOĽBY KANDIDÁTA NA DEKANA A PRIJATIA NÁVRHU NA JEHO ODVOLANIE 2015 ZÁSADY VOĽBY KANDIDÁTA NA DEKANA A PRIJATIA NÁVRHU NA JEHO ODVOLANIE

Více

Zásady volieb NHF EU v Bratislave do Akademického senátu NHF EU v Bratislave za zamestnaneckú a študentskú časť

Zásady volieb NHF EU v Bratislave do Akademického senátu NHF EU v Bratislave za zamestnaneckú a študentskú časť Zásady volieb NHF EU v Bratislave do Akademického senátu NHF EU v Bratislave za zamestnaneckú a študentskú časť Akademická obec fakulty Akademickú obec fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní

Více

ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU

ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU TEOLOGICKEJ FAKULTY V KOŠICIACH KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU Akademický senát Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej TFKU)

Více

ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU

ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU Letecká fakulta ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 1 Úvodné ustanovenia (1) Zásady volieb do Akademického senátu v Košiciach (ďalej len zásady ) upravujú v súlade s 10

Více

Volebný poriadok pre voľby Rady školy Základnej školy s materskou školou Školská 238 Zubrohlava, konané dňa

Volebný poriadok pre voľby Rady školy Základnej školy s materskou školou Školská 238 Zubrohlava, konané dňa Volebný poriadok pre voľby Rady školy Základnej školy s materskou školou Školská 238 Zubrohlava, konané dňa 26.10 2017 Tento volebný poriadok sa vydáva pre účely voľby členov do rady školy, ktorá sa ako

Více

Volebný poriadok pre voľby Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Tovarné, Tovarné 173, konané dňa 8.

Volebný poriadok pre voľby Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Tovarné, Tovarné 173, konané dňa 8. Volebný poriadok pre voľby Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Tovarné, Tovarné 173, 094 01 konané dňa 8.decembra 2015 Tento volebný poriadok sa vydáva pre účely voľby členov do rady školy,

Více

Volebný poriadok pre voľby

Volebný poriadok pre voľby Volebný poriadok pre voľby do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Čajkov 285 konané dňa 17. januára 2017 Tento volebný poriadok sa vydáva pre účely voľby členov do rady školy, ktorá sa ako

Více

Zásady volieb do Akademického senátu Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení

Zásady volieb do Akademického senátu Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení Zásady volieb do Akademického senátu Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení Časť I. Úvod Článok 1 Základné ustanovenie Zásady volieb do Akademického senátu Hudobnej a tanečnej fakulty

Více

ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY MASMEDIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE UCM V TRNAVE

ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY MASMEDIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE UCM V TRNAVE Strana 1 z 6 ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY MASMEDIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE prijaté v zmysle 33 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Více

ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY OŠETROVATEĽSTVA A ZDRAVOTNÍCKYCH ODBORNÝCH ŠTÚDIÍ SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY OŠETROVATEĽSTVA A ZDRAVOTNÍCKYCH ODBORNÝCH ŠTÚDIÍ SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE Limbová 12 833 03 Bratislava 37 AKADEMICKÝ SENÁT Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY OŠETROVATEĽSTVA A ZDRAVOTNÍCKYCH ODBORNÝCH ŠTÚDIÍ

Více

Zásady volieb do Akademického senátu Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

Zásady volieb do Akademického senátu Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Zásady volieb do Akademického senátu Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Úplné znenie Zásad volieb do Akademického senátu Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných

Více

ORGANIZAČNÁ SMERNICA

ORGANIZAČNÁ SMERNICA Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Študentská 2, 911 50 Trenčín ORGANIZAČNÁ SMERNICA Zásady volieb kandidáta na dekana Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity

Více

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004,

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004, 291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a

Více

Volebný poriadok do Rady školy

Volebný poriadok do Rady školy Volebný poriadok do Rady školy Tento volebný poriadok vychádza z ustanovení Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vyhlášky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti

Více

Zásady volieb do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline

Zásady volieb do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline Zásady volieb do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline v znení Dodatku č. 1 Článok 1 Všeobecné ustanovenie Akademický senát Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len AS ŽU") je najvyšší samosprávny

Více

Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline

Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline Akademický senát Fakulta humanitných vied Žilinská univerzita v Žiline Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline Schválené na zasadnutí AS FHV dňa 25.

Více

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia v sobotu 10. novembra 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia v sobotu 10. novembra 2018 Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia v sobotu 10. novembra 2018 Čas konania volieb: 7.00 22.00 h Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ

Více

Akademický senát Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Akademický senát Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave Akademický senát Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave Zásady voľ by kandidáta na funkciu dekana Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a spôsob

Více

VOLEBNÝ PORIADOK PRE VOĽBY KANDIDÁTA NA FUNKCIU DEKANA FŠT A SPÔSOB PRIJATIA NÁVRHU NA ODVOLANIE DEKANA FŠT

VOLEBNÝ PORIADOK PRE VOĽBY KANDIDÁTA NA FUNKCIU DEKANA FŠT A SPÔSOB PRIJATIA NÁVRHU NA ODVOLANIE DEKANA FŠT Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta špeciálnej techniky Študentská 2, 911 50 Trenčín VOLEBNÝ PORIADOK PRE VOĽBY KANDIDÁTA NA FUNKCIU DEKANA FŠT A SPÔSOB PRIJATIA NÁVRHU NA ODVOLANIE

Více

Z Á S A D Y V O L I E B do Akademického senátu

Z Á S A D Y V O L I E B do Akademického senátu Vnútorný predpis Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave [vydaný podľa 33 ods. 2 písm. c) zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov]

Více

Akademický senát

Akademický senát Akademický senát 24.11.2015 Zásady volieb členov zamestnaneckej časti Akademického senátu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (mat. č. 116-2015)

Více

Vysoká škola múzických umení v Bratislave. ZÁSADY VOLIEB do Akademického senátu VŠMU

Vysoká škola múzických umení v Bratislave. ZÁSADY VOLIEB do Akademického senátu VŠMU Vysoká škola múzických umení v Bratislave ZÁSADY VOLIEB do Akademického senátu VŠMU [vnútorný predpis vydaný podľa 15 ods.1 písm. f) zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení

Více

Z Á P I S N I C A z riadneho zasadania Akademického senátu Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Z Á P I S N I C A z riadneho zasadania Akademického senátu Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 45/D/FSEV/2018-002 Poravé číslo: 1/2018 Výtlačok číslo: 2 Počet listov: 5 Z Á P I S N I C A z riadneho zasadania Akademického senátu Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra

Více

pri ZŠ s MŠ pri ZZ v Dolnom Smokovci 70, Vysoké Tatry ŠTATÚT RADY ŠKOLY

pri ZŠ s MŠ pri ZZ v Dolnom Smokovci 70, Vysoké Tatry ŠTATÚT RADY ŠKOLY ŠTATÚT RADY ŠKOLY V súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) a v súlade

Více

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA. Akademický senát Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, Bratislava I

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA. Akademický senát Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, Bratislava I UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA Akademický senát Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, 810 00 Bratislava I Uznesenia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej

Více

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ - Komunálne voľby 2014

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ - Komunálne voľby 2014 VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ - Komunálne voľby 2014 Vyhlásenie volieb Predseda NR SR Rozhodnutím 191/2014 Z. z. zo dňa 7. júla vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a deň ich konania určil na sobotu

Více

Zásady volieb do Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach. Prvá časť Všeobecné ustanovenia

Zásady volieb do Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach. Prvá časť Všeobecné ustanovenia Akademický senát UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach podľa 27 ods. 1 písm. a/ a 33 ods. 2 písm. c/ zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien (ďalej aj zákon o VŠ) a v súlade

Více

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE U N I V E R Z I T Y K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E, F A K U L T Y M A N A G E M E N T U

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE U N I V E R Z I T Y K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E, F A K U L T Y M A N A G E M E N T U UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FAKULTA MANAGEMENTU Z Á S A D Y V O L I E B D O A K A D E M I C K É H O S E N Á T U U N I V E R Z I T Y K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E, F A K U L T Y M A N

Více

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce Doktorand môže podať žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce dekanovi, ak získal najmenej 140 kreditov, bez zarátania kreditov prideľovaných za prijatie

Více

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI Fakulta prírodných vied

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI Fakulta prírodných vied UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI Fakulta prírodných vied ŠTATÚT, ROKOVACÍ PORIADOK A ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY PRÍRODNÝCH VIED UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI Štatút

Více

Poriadok volieb kandidáta na rektora Univerzity Komenského v Bratislave

Poriadok volieb kandidáta na rektora Univerzity Komenského v Bratislave PRÍLOHA Poriadok volieb kandidáta na rektora Univerzity Komenského v Bratislave Príloha k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len rokovací poriadok ), Poriadok

Více

Písomné hlasovanie sedem dní vopred Ak sa rozhoduje písomným hlasovaním pod

Písomné hlasovanie sedem dní vopred Ak sa rozhoduje písomným hlasovaním pod Písomné hlasovanie Zákon č. 70/2010 Z. z., ktorý novelizuje zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon) vymedzuje osobitne v 14 ods.

Více

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (7. volebné obdobie)

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (7. volebné obdobie) MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (7. volebné obdobie) Materiál na 04. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 05.05.2015 Voľba miestneho kontrolóra

Více

Zápisnica 22 zo zasadnutia AS SPU v Nitre dňa

Zápisnica 22 zo zasadnutia AS SPU v Nitre dňa Zápisnica 22 zo zasadnutia AS SPU v Nitre dňa 19. 02. 2014 Prítomní členovia: všetci (33 členov AS SPU) Hostia: podľa prezenčnej listiny K bodu 1: Zasadnutie AS SPU v Nitre otvoril doc. Ing. Ján Weis,

Více

Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty sociálnych vied

Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty sociálnych vied Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2015 Akademický senát

Více

INFORMÁCIE k voľbám do samosprávnych orgánov pre politické strany, politické hnutia, koalície a nezávislých kandidátov

INFORMÁCIE k voľbám do samosprávnych orgánov pre politické strany, politické hnutia, koalície a nezávislých kandidátov INFORMÁCIE k voľbám do samosprávnych orgánov 15.11.2014 pre politické strany, politické hnutia, koalície a nezávislých kandidátov Spracoval : Mgr. Zamkovský Matej - ved. organizačného a právneho oddelenia

Více

Pravidlá marketingovej akcie Tablety

Pravidlá marketingovej akcie Tablety Pravidlá marketingovej akcie Tablety I. Organizátor Usporiadateľom súťaže je mbank SPÒŁKA AKCYJNA, akciová spoločnosť so sídlom Senatorska 18, Varšava, 00-950, Identifikačné číslo: 001254524, zapísaná

Více

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene č. ŠTATÚT RADY KVALITY Technickej univerzity vo Zvolene 2014 PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Článok 1 Názov a sídlo (1) Rada Technickej univerzity vo Zvolene je stála komisia Technickej univerzity vo Zvolene

Více

Vysoká škola DTI. Organizačný poriadok Vysokej školy DTI

Vysoká škola DTI. Organizačný poriadok Vysokej školy DTI Vysoká škola DTI Organizačný poriadok Vysokej školy DTI Dubnica nad Váhom, 2017 Organizačný poriadok Vysokej školy DTI Čl. 1 Všeobecné ustanovenia Organizačný poriadok Vysokej školy DTI (ďalej len organizačný

Více

Vnútorné predpisy SPU. ŠTATÚT Správnej rady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Vnútorné predpisy SPU. ŠTATÚT Správnej rady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Vnútorné predpisy SPU ŠTATÚT Správnej rady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 2005 OBSAH: str. Článok 1 Úvodné ustanovenie 3 Článok 2 Členstvo v správnej rade 3 Článok 3 Predseda, podpredseda,

Více

S M E R N I C A o postupe pri povinnom zverejňovaní objednávok, faktúr a zmlúv

S M E R N I C A o postupe pri povinnom zverejňovaní objednávok, faktúr a zmlúv S M E R N I C A o postupe pri povinnom zverejňovaní objednávok, faktúr a zmlúv... Ing. Irena Halecká poverená vedením Bardejov 2015 OBSAH Článok I.... 3 Úvodné ustanovenia... 3 Článok II.... 3 Povinne

Více

I. Základné úlohy ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

I. Základné úlohy ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva Metodický návod Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-OKMVS2-2010/025897 zo 16. novembra 2010 pre obce na zabezpečenie ustanovujúcich zasadnutí obecných zastupiteľstiev Ministerstvo vnútra Slovenskej

Více

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI ŠTATÚT, ROKOVACÍ PORIADOK A ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU UMB V BANSKEJ BYSTRICI

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI ŠTATÚT, ROKOVACÍ PORIADOK A ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU UMB V BANSKEJ BYSTRICI UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI ŠTATÚT, ROKOVACÍ PORIADOK A ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU UMB V BANSKEJ BYSTRICI Štatút, rokovací poriadok a zásady volieb do Akademického senátu UMB v

Více

Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave Príkaz dekana Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK č. 2/2010 Predkladanie pracovných výkazov na zefektívnenie

Více

V O L E B N Ý P O R I A D O K

V O L E B N Ý P O R I A D O K 2495/751/17-Sekr. SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ - Rada Žilina ul. Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina, IČO: 00 178 209 V O L E B N Ý P O R I A D O K základných organizácií SRZ ÚČINNOSŤ od 1. januára 2018 OBSAH Názov

Více

Ako podporiť SaS zo zahraničia vo voľbách do NR SR 5. marca 2016

Ako podporiť SaS zo zahraničia vo voľbách do NR SR 5. marca 2016 ... aby sa doma oplatilo pracovať, podnikať a žiť Ako podporiť SaS zo zahraničia vo voľbách do NR SR 5. marca 2016 VOĽTE 23 Strana Sloboda a Solidarita dlhodobo zastáva názor, že právo rozhodovať o smerovaní

Více

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie. Smernica dekana č. 2/2015. Individuálny študijný plán

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie. Smernica dekana č. 2/2015. Individuálny študijný plán Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Smernica dekana č. 2/2015 Individuálny študijný plán Bratislava 2015 Článok 1 Úvodné ustanovenia 1) Smernica vychádza zo Študijného a skúšobného poriadku Paneurópskej

Více

ŠTATÚT RADY ŠKOLY. Súkromná spojená škola Cambridge International School Bratislava, Slovakia

ŠTATÚT RADY ŠKOLY. Súkromná spojená škola Cambridge International School Bratislava, Slovakia Súkromná spojená škola Cambridge International School Bratislava, Slovakia ŠTATÚT RADY ŠKOLY Tento Štatút Rady školy (ďalej len štatút ) pri Súkromnej spojenej škole Cambridge International School, so

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi

Více

Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a

Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Nitra Číslo materiálu: 92 Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja K bodu: Návrh na schválenie Zásad odmeňovania poslancov Zastupiteľstva

Více

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 Riaditeľ Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve

Více

Smernica Audiovizuálneho fondu o inventarizácii

Smernica Audiovizuálneho fondu o inventarizácii Smernica Audiovizuálneho fondu o inventarizácii VP AVF č. 4/2016 z 30.11.2016 Podľa 13 ods. 2 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Více

ŠTATÚT RADY ŠKOLY pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene

ŠTATÚT RADY ŠKOLY pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene ŠTATÚT RADY ŠKOLY pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene Článok 1 Základné ustanovenie (1) Rada školy sa zriaďuje pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Hronská 3. (2) Sídlo Rady školy je zhodné so sídlom

Více

AKADEMICKÝ SENÁT Strojníckej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline. Zápis z 1. zasadnutia Akademického senátu SjF UNIZA

AKADEMICKÝ SENÁT Strojníckej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline. Zápis z 1. zasadnutia Akademického senátu SjF UNIZA AKADEMICKÝ SENÁT Strojníckej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline Zápis z 1. zasadnutia Akademického senátu SjF UNIZA Dátum konania: 18. 4. 2016 Prítomní: členovia AS SjF podľa prezenčnej listiny, dekan

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu (doplní MČ)

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu (doplní MČ) ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018 na základe výzvy pre oblasť (vybrané podčiarknuť): kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež - sociálna

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

Obec - starosta obce

Obec - starosta obce Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu dňa 25. mája 2014 Obec - starosta obce Úloha Termín 1. Vypracovať organizačno-technické zabezpečenie volieb na podmienky

Více

Štatút Rady školy pri ZŠ Ulica energetikov 242/39, Prievidza

Štatút Rady školy pri ZŠ Ulica energetikov 242/39, Prievidza Štatút Rady školy pri ZŠ Ulica energetikov 242/39, Prievidza V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade

Více

ŽIADOSŤ. o určenie lesného celku. v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. s názvom

ŽIADOSŤ. o určenie lesného celku. v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. s názvom ŽIADOSŤ o určenie lesného celku v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov s názvom Lesný celok... s výmerou lesných pozemkov... ha (na 2 desatinné miesta) Por. č.

Více

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ:

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ: Obec Sklené 038 47 Sklené 97, IČO: 00316890, DIČ: 2020594972 Interný predpis 2/2012 Smernica Obce Sklené o zverejňovaní zmlúv a o zverejňovaní faktúr a objednávok Vydáva: Ján Gutten, starosta obce Sklené,

Více

Vzor PRÍDELOVÝ LÍSTOK KATEGÓRIE A

Vzor PRÍDELOVÝ LÍSTOK KATEGÓRIE A Predná strana Vzor PRÍDELOVÝ LÍSTOK KATEGÓRIE A Príloha č. 5 k vyhláške č. 473/2011 Z. z. Rastlinný tuk 3 ks 3 ks 2 ks Priezvisko:... Meno:... Rodné číslo:... Trvalý pobyt: * )... VOO sídlo: č.:... A X

Více

Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov na II. stupeň štúdia na MTF STU v Trnave v akademickom roku 2018/2019 doc. Ing. Roman Čička, PhD.

Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov na II. stupeň štúdia na MTF STU v Trnave v akademickom roku 2018/2019 doc. Ing. Roman Čička, PhD. Vnútorný predpis Číslo 1/2018- VP 21. 03. 2018 Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov na II. stupeň štúdia na MTF STU v Trnave v akademickom roku 2018/2019 Vypracoval: doc. Ing. Roman Čička, PhD. Ďalšie

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORAVSKÁ JASENICA O URČENÍ VÝŠKY MESAČNÉHO PRÍSPEVKU V MATERSKEJ ŠKOLE A V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH ZRIADENÝCH OBCOU

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORAVSKÁ JASENICA O URČENÍ VÝŠKY MESAČNÉHO PRÍSPEVKU V MATERSKEJ ŠKOLE A V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH ZRIADENÝCH OBCOU VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORAVSKÁ JASENICA O URČENÍ VÝŠKY MESAČNÉHO PRÍSPEVKU V MATERSKEJ ŠKOLE A V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH ZRIADENÝCH OBCOU Obec Oravská Jasenica, v súlade s ustanovením 4 odsek

Více

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 10. marca 2012 volímzozahraničia.sk a nie je mi to jedno 1 Registrácia voliča zo zahraničia poštou: do 20. januára 2012 Prečo voliť zo zahraničia? 1. Vďaka vašim

Více

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa v zasadačke obecného úradu

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa v zasadačke obecného úradu Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 06.12.2018 v zasadačke obecného úradu Prítomní: podľa prezenčnej listiny Neprítomní: - Overovatelia zápisnice: Marek Bakajsa,

Více

Článok I. Základné ustanovenia

Článok I. Základné ustanovenia VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 1/2013 zo dňa 26.6.2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa :

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa : Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa 12. 12. 2012: Článok 1 Základná tabuľka odvodov u zamestnancov s pravidelným príjmom: zamestnávateľa

Více

Interná smernica o zásadách na prijímanie dieťaťa do ŠKD pri Základnej škole Jána Hollého s materskou školou Madunice

Interná smernica o zásadách na prijímanie dieťaťa do ŠKD pri Základnej škole Jána Hollého s materskou školou Madunice Základná škola Jána Hollého s materskou školou Madunice Číslo: 93/2016 Interná smernica o zásadách na prijímanie dieťaťa do ŠKD pri Základnej škole Jána Hollého s materskou školou Madunice Článok 1 Úvodné

Více

Vnútorné predpisy Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Vnútorné predpisy Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Vnútorné predpisy Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave ZÁSADY VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADZOVANIE PRACOVNÝCH MIEST VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV, PRACOVNÝCH MIEST VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV, FUNKCIÍ PROFESOROV

Více

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto N á v r h k pripomienkovaniu Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 28 ods. 5, 49 ods. 4, 116 ods. 6 zákona č. 245/2008

Více

V N Ú T O R N É P R E D P I S Y AKADEMICKÉHO SENÁTU TECHNICKEJ UNIVERZITY VO ZVOLENE

V N Ú T O R N É P R E D P I S Y AKADEMICKÉHO SENÁTU TECHNICKEJ UNIVERZITY VO ZVOLENE TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE V N Ú T O R N É P R E D P I S Y AKADEMICKÉHO SENÁTU TECHNICKEJ UNIVERZITY VO ZVOLENE ŠTATÚT ROKOVACÍ PORIADOK ZÁSADY VOLIEB Z V O L E N 2 0 1 3 1 Š T A T Ú T AKADEMICKÉHO

Více

Európske voľby Európske voľby 2009

Európske voľby Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Ďalšie európske voľby nás čakajú v júni 2009. Sú veľmi dôležité pre každého človeka v Európe. Budeme voliť ľudí, ktorí za nás budú hovoriť na európskej úrovni. Títo

Více

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia OBEC JACOVCE Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce,

Více

Kritéria prijímacieho konania pre žiakov 9. ročníka ZŠ pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacieho konania pre žiakov 9. ročníka ZŠ pre školský rok 2016/2017 Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, Giraltovce Kritéria prijímacieho konania pre žiakov 9. ročníka ZŠ pre školský rok 2016/2017 Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy v Giraltovciach podľa

Více

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2014 - ustanovujúce K bodu programu ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE Materiál

Více

ŠTATÚT DETSKÉHO PARLAMENTU

ŠTATÚT DETSKÉHO PARLAMENTU Súkromná spojená škola, Starozagorská 8,Košice Organizačná zložka: Súkromná základná škola ŠTATÚT DETSKÉHO PARLAMENTU Preambula V zmysle ustanovenia 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v

Více

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín , 020 72 Mojtín 242, IČO 00 137 543 Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín Na rokovanie Obecného zastupiteľstva

Více

Poslanecký klub Srdce pre Žilinu

Poslanecký klub Srdce pre Žilinu Poslanecký klub Srdce pre Žilinu Materiál na rokovanie Materiál na rokovanie komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu POHOTOVOSTNÉ ZDROJE Z ROZPOČTU MESTA ŽILINA

Více

Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení dodatku č. 1

Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení dodatku č. 1 Úplné znenie Smernice rektora číslo 6/2015-SR zo dňa 19. 05. 2015 Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení dodatku č. 1 Dátum: 26. 09. 2016 Slovenská

Více

Správu o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2015

Správu o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2015 Strana 1 z 5 MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 18.02.2016 K bodu rokovania číslo: 7 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok

Více

Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka. pre školský rok 2016/2017

Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka. pre školský rok 2016/2017 Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 041 76 Košice Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka > 3-ročné vyššie odborné štúdium v študijnom odbore diplomovaný rádiologický asistent - denná forma

Více

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE. Obhajoba dizertačnej práce príprava a priebeh

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE. Obhajoba dizertačnej práce príprava a priebeh SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Smernica č. 5/2006-.N Obhajoba dizertačnej práce príprava a priebeh Článok 1 Všeobecné ustanovenia 1. V zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a

Více

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Štipendijný poriadok Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Štipendijný poriadok Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Štipendijný poriadok Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (úplné znenie k 28. 4. 2015) vydaný v zmysle 15 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ. č. 7/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ. č. 7/2015 Obec Raková v súlade s ustanovením 4 ods. 3 a 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa 19 až 22 a 60 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský

Více

Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV ŽU v Žiline

Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV ŽU v Žiline Zápis zo zasadnutia Akademického senátu ŽU v Žiline Dátum konania: 13.6. 2016, 13.00 hod. SEČ Miesto konania: zasadacia miestnosť dekanátu Prítomní členovia AS : Mgr. Eva Augustínová, PhD., PhDr. Marek

Více

Rada školy a výberové konanie

Rada školy a výberové konanie Rada školy a výberové konanie Okresný úrad Trenčín, odbor školstva Mgr. Tatiana Križanová Legislatíva 2 zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých

Více