Dodávka čipových karet a služeb grafické a elektronické personalizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodávka čipových karet a služeb grafické a elektronické personalizace"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE s názvem Ddávka čipvých karet a služeb grafické a elektrnické persnalizace zadávané dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů (dále jak ZZVZ ) Název veřejné zakázky: Druh zakázky: Druh zadávacíh řízení: Ddávka čipvých karet a služeb grafické a elektrnické persnalizace Nadlimitní veřejná zakázka na ddávky Otevřené řízení dle 56 ZZVZ Identifikační údaje zadavatele Zadavatel: Operátr ICT, a.s. Sídl: Dělnická 213/12, PSČ Praha 7 IČO: DIČ: CZ Datvá schránka: 3xqfe9b Kntaktní sby Mgr. Mnika Kašparvá tel.: Strana 1 z 11

2 1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 1.1. Vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění tét veřejné zakázky je ddávka čipvých karet, resp. plastvých nsičů s bezkntaktním čipem, bustranně ptištěných, graficky a elektrnicky persnalizvaných neb annymních. Technická specifikace pžadvaných typů čipvých karet, která tvří sučást závaznéh návrhu rámcvé dhdy dle Přílhy č. 3 tét zadávací dkumentace vychází ze skutečnsti, že pr bezprblémvu a plnu funkčnst systému musí být ddány karty MIFARE DESFire neb karty s nimi v daném rzsahu plně kmpatibilní. Ddávky čipvých karet budu pskytvány na základě samstatných dílčích bjednávek z uzavírané rámcvé dhdy. Předmět veřejné zakázky je dále blíže vymezen v závazném návrhu rámcvé dhdy, která tvří Přílhu č. 3 tét zadávací dkumentace, resp. v přílhách tét rámcvé dhdy. Pkud jsu v tét zadávací dkumentaci či v jejích přílhách uvedeny dkazy na některé bchdní značky, bchdní firmy, názvy neb jména, patenty na vynálezy, užitné vzry, chranné známky neb značení půvdu, je t důvdněn předmětem veřejné zakázky pskytvání služeb ve vztahu ke stávajícímu vybavení zadavatele. Zadavatel výslvně upzrňuje, že v případě, kdy je takvý dkaz v tét zadávací dkumentaci uveden, připuští jakékliv jiné kvalitativně a technicky bdbné řešení Klasifikace předmětu veřejné zakázky Kód hlavníh předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV: Služby infrmačních technlgií Infrmační systémy pr cestující 2. ÚČEL A ZPŮSOB ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Účelem zadávacíh řízení je uzavření rámcvé dhdy ve smyslu 131 ZZVZ, a t s jedním ddavatelem, jehž nabídka bude vybrána jak nejvýhdnější. 3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předpkládaná hdnta tét veřejné zakázky je stanvena ve výši ,- Kč (třicet miliónů krun českých) bez DPH. Jedná se maximální, nejvýše přípustnu cenu pr celý předmět plnění veřejné zakázky p celu dbu jejíh plnění. Nabídkvá cena musí bsahvat veškeré náklady spjené s plněním předmětu veřejné zakázky. 4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Smluva na plnění veřejné zakázky bude uzavřena na dbu čtyř (4) let de dne nabytí její účinnsti neb d data, kdy celkvá cena uhrazená na základě dílčích bjednávek dsáhne částky ,- Kč (třicet miliónů krun českých) bez DPH. Míst plnění veřejné zakázky je Česká republika blíže specifikván v návrhu rámcvé dhdy. Strana 2 z 11

3 5. OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchdní a platební pdmínky jsu definvány v závazném návrhu rámcvé dhdy, který je přilžen jak Přílha č. 3 tét zadávací dkumentace. Závazný návrh dhdy na plnění veřejné zakázky představuje závazné pžadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky a účastníci nejsu právněni činit úpravy smluvy s výjimku údajů, které jsu v návrhu smluvy výslvně značeny k dplnění (uvzeny frmulací ). Pdáním nabídky na veřejnu zakázku účastník ptvrzuje, že suhlasí v plném rzsahu s pžadavky zadavatele uvedenými v zadávací dkumentaci, zejména v závazném návrhu smluvy a jeh přílhách. Závazný návrh rámcvé dhdy přilžený v nabídce musí být ze strany účastníka pdepsán statutárním rgánem neb jinu sbu prkazatelně právněnu zastupvat účastníka; v takvém případě dlží účastník tt právnění v riginálu či v úředně věřené kpii v nabídce. Předlžení nepdepsanéh návrhu rámcvé dhdy není předlžením řádnéh návrhu pžadvané rámcvé dhdy. Pdává-li nabídku více ddavatelů splečně (jak sdružení ), návrh rámcvé dhdy musí být pdepsán statutárními rgány neb jinými sbami prkazatelně právněnými jednat za všechny ddavatele, kteří tvří sdružení, neb ddavatelem, který byl statními členy takvéh sdružení k tmut úknu výslvně zmcněn. Pdává-li nabídku více ddavatelů splečně, jsu pvinni přilžit v nabídce riginál neb věřenu kpii smluvy, z níž závazně vyplývá, že všichni tit ddavatelé budu vůči zadavateli a jakýmkliv třetím sbám z jakýchkliv právních vztahů vzniklých v suvislsti s veřejnu zakázku zavázáni splečně a nerzdílně, a t p celu dbu plnění veřejné zakázky i p dbu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. 6. STANOVENÉ POŽADAVKY NA OBSAH NABÍDKY Ddavatel zpracuje nabídku v českém jazyce, výjimku jsu dbrné pjmy v anglickém jazyce. V případě cizjazyčných dkumentů připjí ddavatelé k těmt cizjazyčným dkumentům úředně věřený překlad d českéh jazyka. Pvinnst připjit k dkladům úředně věřený překlad d českéh jazyka se nevztahuje na dklady ve slvenském jazyce. Čestná prhlášení ddavatele musí být pdepsána ddavatelem či statutárním rgánem ddavatele neb sbu k tmu zmcněnu v suladu s právními předpisy; zmcnění musí v takvém případě být sučástí nabídky. Obdbně pak i čestná prhlášení statních sb musí být pdepsána takvu příslušnu sbu či statutárním rgánem takvé statní sby neb sbu k tmu zmcněnu v suladu s právními předpisy; zmcnění musí v takvém případě být rvněž sučástí nabídky. Nabídka ddavatele bude bsahvat: 6.1 Identifikační údaje ddavatele V případě právnických sb ddavatel uvede bchdní firmu neb název, sídl, právní frmu, identifikační čísl a daňvé identifikační čísl, byl-li přidělen, jmén a příjmení statutárníh rgánu neb jeh členů, případně jiné fyzické sby právněné jednat za tut právnicku sbu. V případě fyzických sb jmén, příjmení, míst pdnikání, ppřípadě míst trvaléh pbytu, identifikační čísl a daňvé identifikační čísl, byla-li přidělena. Strana 3 z 11

4 Tyt identifikační údaje uvede účastník d Přílhy č. 1 tét zadávací dkumentace Krycí list nabídky. 6.2 Pdddavatelský systém Ddavatel je pvinen ve své nabídce specifikvat části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednmu či více pdddavatelům a je pvinen uvést identifikační údaje všech pdddavatelů. 6.3 Kvalifikace a další pžadavky zadavatele Účastník musí v nabídce prkázat základní a prfesní způsbilst a eknmicku a technicku kvalifikaci v následujícím rzsahu: Splnění základní způsbilsti Účastník je pvinen prkázat splnění základní způsbilsti v rzsahu dle 74 ZZVZ. Splnění základní způsbilsti prkazuje účastník způsbem dle 75 ZZVZ, tedy předlžením: a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k 74 dst. 1 písm. a) ZZVZ; b) ptvrzení příslušnéh finančníh úřadu ve vztahu k 74 dst. 1 písm. b) ZZVZ; c) písemnéh čestnéh prhlášení ve vztahu ke sptřební dani ve vztahu k 74 dst. 1 písm. b) ZZVZ; d) písemnéh čestnéh prhlášení ve vztahu k 74 dst. 1 písm. c) ZZVZ; e) ptvrzení příslušné kresní správy sciálníh zabezpečení ve vztahu k 74 dst. 1 písm. d) ZZVZ; f) výpisu z bchdníh rejstříku, neb předlžením písemnéh čestnéh prhlášení v případě, že není v bchdním rejstříku zapsán, ve vztahu k 74 dst. 1 písm. e) ZZVZ. Splnění prfesní způsbilsti Účastník je pvinen prkázat splnění prfesní způsbilsti, a t dle 77 ZZVZ předlžením následujících dkladů: a) výpisu z bchdníh rejstříku neb jiné bdbné evidence, pkud jiný právní předpis zápis d takvé evidence vyžaduje; a b) dkladu právnění k pdnikání pdle zvláštních právních předpisů v rzsahu dpvídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména dkladu prkazujícíh příslušné živnstenské právnění či licenci. Splnění tét části prfesní způsbilsti ddavatel prkáže předlžením dkladu právnění k pdnikání v rzsahu Výrba, bchd a služby neuvedené v přílhách 1 až 3 živnstenskéh zákna, bd 80. Výrba, bchd a služby jinde nezařazené. Předlží-li účastník v nabídce výpis ze Seznamu kvalifikvaných ddavatelů, nahrazuje tent výpis v suladu s 228 dst. 1 ZZVZ prkázání splnění prfesní způsbilsti dle 77 ZZVZ a základní způsbilsti dle 74 ZZVZ. Splnění eknmické kvalifikace Zadavatel pžaduje, aby minimální rční brat ddavatele neb brat dsažený ddavatelem s hledem na předmět veřejné zakázky dsahval v rámci 30 mil. Kč v každém ze 3 bezprstředně předcházejících účetních bdbí. Strana 4 z 11

5 Jestliže ddavatel vznikl pzději, pstačí, předlží-li údaje svém bratu v pžadvané výši za všechna účetní bdbí d svéh vzniku. Ddavatel prkáže brat výkazem zisku a ztrát ddavatele neb bdbným dkladem pdle právníh řádu země sídla ddavatele. Splnění technické kvalifikace Účastník je pvinen prkázat splnění technické kvalifikace dle 79 ZZVZ dst. 2 písm. b) a písm. k), a t předlžením: a) seznamu alespň tří (3) významných ddávek, prvedených ddavatelem za pslední tři (3) rky, za které zadavatel pvažuje ddávky čipvých karet, jak je předmět veřejné zakázky, přičemž každá z významných ddávek bude splňvat pdmínku, že skutečně uhrazená cena za každu takvu významnu ddávku činí alespň ,- Kč (slvy: deset miliónů krun českých) bez DPH. V seznamu musí být uvedeny minimálně následující údaje: název bjednatele; název významné zakázky; ppis pskytvaných ddávek (specifikace) a rzsah pskytvaných ddávek v Kč bez DPH; dba realizace významné zakázky (zadavatel dpručuje pužít frmát mm/rrrr mm/rrrr); b) vzrků výrbků určených k ddání deset (10) kusů vzrků čipvých persnalizvaných sbních karet 1. Typu s pamětí 2 kb deset (10) kusů vzrků čipvých persnalizvaných sbních karet 2. Typu s pamětí 2 kb deset (10) kusů vzrků čipvých persnalizvaných sbních karet 1. Typu s pamětí 4 kb deset (10) kusů vzrků čipvých persnalizvaných sbních karet 2. Typu s pamětí 4 kb Ddavatel může k prkázání splnění technické kvalifikace ad a) využít vzrvý dkument, který je Přílhu č. 2 těcht zadávacích pdmínek. Účastník může pžadvané dklady kvalifikaci nahradit jedntným evrpským svědčením pr veřejné zakázky dle 87 ZZVZ. Ddavatel, který nesplní kvalifikaci v pžadvaném rzsahu neb zadavateli nepředlží další dkumenty pžadvané v tét zadávací dkumentaci, může být zadavatelem z účasti v zadávacím řízení vylučen. Stejně tak může být z účasti v zadávacím řízení vylučen ddavatel, který ve své nabídce uvedl nepravdivé neb hrubě zkreslené údaje. 6.4 Prkázání splnění kvalifikace prstřednictvím jiných sb Pkud není ddavatel schpen prkázat splnění určité části kvalifikace pžadvané zadavatelem, je právněn splnění kvalifikace v chybějícím rzsahu prkázat prstřednictvím jiných sb dle 83 ZZVZ. Ddavatel je v takvém případě pvinen zadavateli předlžit: a) dklady prkazující splnění prfesní způsbilsti pdle 77 dst. 1 ZZVZ jinu sbu; b) dklady prkazující splnění chybějící části kvalifikace prstřednictvím jiné sby; c) dklady splnění základní způsbilsti pdle 74 ZZVZ jinu sbu; a d) písemný závazek jiné sby k pskytnutí plnění určenéh k plnění veřejné zakázky neb k pskytnutí věcí neb práv, s nimiž bude ddavatel právněn dispnvat v rámci plnění veřejné zakázky, a t alespň v rzsahu, v jakém jiná sba prkázala kvalifikaci za ddavatele. Strana 5 z 11

6 6.5 Stáří dkladů Dklady prkazující splnění základní způsbilsti a výpis z bchdníh rejstříku musí prkazvat splnění pžadvanéh kritéria způsbilsti nejpzději v dbě 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacíh řízení. 6.6 Změny v kvalifikaci ddavatele Pkud p předlžení dkladů neb prhlášení kvalifikaci djde v průběhu zadávacíh řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacíh řízení, je účastník zadávacíh řízení pvinen tut změnu zadavateli d pěti (5) pracvních dnů známit a d deseti (10) pracvních dnů d známení tét změny předlžit nvé dklady neb prhlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyt lhůty prdlužit neb prminut jejich zmeškání. Tat pvinnst účastníku zadávacíh řízení nevzniká, pkud je kvalifikace změněna takvým způsbem, že a) pdmínky kvalifikace jsu nadále splněny; b) nedšl k vlivnění kritérií pr snížení pčtu účastníků zadávacíh řízení neb nabídek; a c) nedšl k vlivnění kritérií hdncení nabídek. V případě, že účastník vůči zadavateli nesplní výše uvedenu ntifikační pvinnst, je zadavatel právněn vylučit jej ze zadávacíh řízení. 7. ZPŮSOB STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY Ddavatel je pvinen stanvit nabídkvu cenu v tabulce uvedené v čl. 5.1 závaznéh návrhu rámcvé dhdy, a rvněž dplněním v krycím listě nabídky viz Přílha č. 1 tét zadávací dkumentace, a t v následujícím členění: Typ karty Cena v Kč bez DPH za 1 ks čipvé karty 1. Typu s pamětí 2 kb Cena v Kč bez DPH za 1 ks čipvé karty 2. Typu s pamětí 2 kb Cena v Kč bez DPH za 1 ks čipvé karty 1. Typu s pamětí 4 kb Cena v Kč bez DPH za 1 ks čipvé karty 2. Typu s pamětí 4 kb Persnalizvaná karta Pltvar karty Nabídkvá cena je stanvena jak cena knečná, tj. zahrnující jakékli případné ddatečné náklady vybranéh ddavatele, a nepřekrčitelná. Zadavatel nepřipuští varianty zpracvání nabídkvé ceny. 8. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Hdncení nabídek na veřejnu zakázku bude prváděn dle 114 ZZVZ pdle hdntícíh kritéria eknmická výhdnst nabídek, přičemž eknmická výhdnst nabídky je stanvena výhradně na základě nejnižší nabídkvé ceny dílčích hdnticích kritérií. Zadavatel bude hdntit nabídkvu cenu v Kč bez DPH dle jejích jedntlivých plžek (dílčích hdntících kritérií), kterým je přiřazena váha v prcentech dle tabulky níže: Strana 6 z 11

7 Dílčí hdntící kritéria Váha A. Cena 1 ks persnalizvané sbní čipvé karty 1. Typu s pamětí 2 kb 10 % B. Cena 1 ks persnalizvané sbní čipvé karty 2. Typu s pamětí 2 kb 15 % C. Cena 1 ks persnalizvané sbní čipvé karty 1. Typu s pamětí 4 kb 15 % D. Cena 1 ks persnalizvané sbní čipvé karty 2. Typu s pamětí 4 kb 10 % E. Cena 1 ks pltvaru čipvé karty 1. Typu s pamětí 2 kb 10 % F. Cena 1 ks pltvaru čipvé karty 2. Typu s pamětí 2 kb 15 % G. Cena 1 ks pltvaru čipvé karty 1. Typu s pamětí 4 kb 15 % H. Cena 1 ks pltvaru čipvé karty 2. Typu s pamětí 4 kb 10 % Bdvá hdnta jedntlivých dílčích kritérií bude stanvena jak pměr nabídky s nejnižší nabízenu cenu a nabízené ceny hdncené nabídky v rámci knkrétníh dílčíh kritéria A. až H., vynásbené 100, tedy: bdvá hdnta nabídky v dílčím kritériu = nejnižší nabízená cena v rámci dílčíh kritéria nabídkvá cena v rámci dílčíh kritéria hdncené nabídky * 100 Za nejvhdnější nabídku v rámci každéh dílčíh hdntícíh kritéria bude pvažvána nabídka s nejnižší cenu v rámci dílčíh hdntícíh kritéria. Tat nabídka bdrží při hdncení 100 bdů, statní nabídky bdrží pměrně méně bdů dle výše uvedenéh vzrce. Jedntlivé bdvé hdnty získané v rámci výše uvedených dílčích hdntících kritérií A. až H. budu vynásbeny příslušnu prcentní vahu danéh dílčíh hdntícíh kritéria. Takt vzniklé číselné hdnty budu sečteny, čímž vznikne celkvé bdvé hdncení nabídky. V průběhu celéh hdncení (v rámci jakýchkli přepčtů) budu výsledky matematicky zakruhleny na dvě (2) desetinná místa. Na základě celkvéh bdvéh hdncení stanví zadavatel přadí výhdnsti jedntlivých nabídek tak, že jak nejvhdnější bude vybrána ta nabídka, která dsáhla celkvéh nejvyššíh bdvéh hdncení, statní nabídky budu seřazeny sestupně. Pkud by dvě neb více nabídek dsáhly stejnéh bdvéh hdncení, pak je pr přadí těcht nabídek rzhdující nižší nabízená Cena za 1 ks sbní čipvé karty 1. Typu s pamětí 2 kb. Účastník není právněn pdmínit jím navrhvané ceny, které jsu předmětem hdncení, žádnu pdmínku. Pdmínění neb uvedení něklika rzdílných hdnt je důvdem pr vylučení účastníka ze zadávacíh řízení. Obdbně bude zadavatel pstupvat v případě, že djde k uvedení hdnty, která je předmětem hdncení, v jiné měně či frmě, než zadavatel stanvil. 9. POSKYTOVÁNÍ VYSVĚTLENÍ, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ Ddavatelé mhu pžádat vysvětlení zadávací dkumentace. Žádst vysvětlení musí být dručena zadavateli písemně ( em, pštu neb sbním dručením) za pdmínek dle 98 ZZVZ, nejpzději d smi (8) pracvních dní před uplynutím lhůty pr pdání nabídek, a t prstřednictvím kntaktní sby uvedené níže: Strana 7 z 11

8 Kntaktní sba: Mgr. Mnika Kašparvá tel.: Zadavatel dešle vysvětlení zadávací dkumentace tét veřejné zakázky, případně suvisející dkumenty, nejpzději d 3 pracvních dnů p dručení písemné žádsti ddavatele. Vysvětlení zadávací dkumentace, včetně přesnéh znění pžadavku dle předchzí věty, dešle zadavatel sučasně všem ddavatelům, kteří pžádali pskytnutí tét zadávací dkumentace tét veřejné zakázky neb kterým byla tat zadávací dkumentace pskytnuta. Zadavatel dále vysvětlení zadávací dkumentace včetně přesnéh znění žádsti ddavatele uveřejní stejným způsbem, jakým uveřejnil tut zadávací dkumentaci. Prhlídka místa plnění se s hledem na předmět veřejné zakázky nekná. 10. ZPŮSOB, LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI Nabídka bude pdána v suladu s 107 ZZVZ. Nabídky se pdávají písemně, a t v listinné pdbě. Nabídky je mžn pdávat sbně na adrese Operátr ICT, a.s., Dělnická 213/12, Praha 7, budva BC Rsmarin, 8. patr, a t v pracvních dnech d 9:00 d 16:00. Nabídky musí být pdány nejpzději d d 10:00 hd. Na nabídku pdanu pzději se phlíží, jak by nebyla pdána. V suladu s ust. 57 dst. 2 ZZVZ zadavatel přistupil ke zkrácení lhůty pr pdání nabídek, nebť v suladu s písm. a) tht dst. 57 ZZVZ deslal k uveřejnění předběžné známení nejméně 35 dnů a nejvýše 12 měsíců přede dnem, kdy byl deslán známení zahájení zadávacíh řízení. Údaje k předběžnému známení: Evidenční čísl frmuláře: F Evidenční čísl zakázky: Z Čísl známení TED: 2017/S Datum uveřejnění ve VVZ: Kntaktní sby pr sbní pdání nabídek: Mgr. Mnika Kašparvá tel.: Lucie Pískvá (recepce) tel: Ddavatelé mhu nabídku zaslat na adresu Operátr ICT, a.s., Dělnická 213/12, Praha 7, budva BC Rsmarin, 8. patr, a t tak, aby byla d knce lhůty pr pdání nabídek dručena. Nabídka musí být pdána v jedné řádně uzavřené bálce, značené názvem veřejné zakázky a značením ddavatele a jeh adresy. Strana 8 z 11

9 Obálka musí být též patřena nápisem Nabídka Ddávka čipvých karet a služeb grafické a elektrnické persnalizace NEOTEVÍRAT. Otevírání bálek s listinnými nabídkami bude zahájen dne v 10:00 hd., v sídle zadavatele, tj. na adrese Operátr ICT, a.s., Dělnická 213/12, Praha 7, budva BC Rsmarin, 8. patr. Otevírání bálek s nabídkami se může zúčastnit jeden zástupce ddavatele, který pdal nabídku d knce lhůty pr pdání nabídek. Zástupce ddavatele se prkáže plnu mcí účastnit se jednání pdepsanu sbu právněnu ddavatele zastupvat. 11. POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK Pžadavky zadavatele k bsahvému členění a frmě zpracvání nabídek Dále ppsané pžadavky dpručuje zadavatel respektvat v zájmu transparentníh průběhu zadávacíh řízení Způsb a frma zpracvání nabídek Nabídka se pdává písemně v listinné pdbě ve dvu (2) vyhtveních. Veškeré dklady musí být kvalitním způsbem vytištěny tak, aby byly dbře čitelné. Žádný dklad nesmí bsahvat pravy a přepisy, které by zadavatele mhly uvést v myl. Nabídka, včetně veškerých pžadvaných dkladů a přílh, musí být sestavena d jednh pevně spjenéh svazku, který bude vhdným způsbem zabezpečen prti manipulaci. Svazek musí být na první straně značen názvem veřejné zakázky a bchdní firmu (názvem) a sídlem ddavatele. Všechny listy svazku musejí být číslvány průběžnu číselnu řadu pčínající číslem 1. Psledním listem nabídky bude prhlášení ddavatele, v němž se uvede celkvý pčet všech listů ve svazku. Pkud pdává nabídku více ddavatelů splečně, uvedu v nabídce též sbu, která bude zmcněna zastupvat ddavatele v průběhu zadávacíh řízení Pžadavky na jedntné uspřádání písemné verze nabídek Zadavatel pžaduje, aby písemná (tištěná) verze nabídky ddavatele byla řazena takt: Krycí list nabídky ID ddavatele s názvem veřejné zakázky a identifikačními údaji ddavatele ddavatel pužije Přílhu č. 1; Obsah nabídky; Závazný návrh rámcvé dhdy pdepsaný sbu právněnu jednat za ddavatele a dplněný na zadavatelem vyznačených místech včetně přílh ddavatel pužije Přílhu č. 3 včetně přílh; Dklady prkazující splnění kvalifikace dle čl. 6 ZD, včetně deseti kusů vzrků d každéh z: persnalizvaných čipvých karet 1. Typu kapacity 2kB a 4kB, persnalizvaných čipvých karet 2. Typu kapacity 2kB a 4kB dle definice v přílze č.1 návrhu smluvy, bd a Zadavatel pžaduje certifikaci systému managementu bezpečnsti infrmací pdle ČSN ISO/IEC 27001:2014 neb bdbná certifikace prkazující schpnst účastníka trvale uplatňvat bezpečnstní patření infrmační aktiva s cílem pskytnut jisttu svým partnerům dstatečné úrvni zabezpečení infrmací jak pdmínku účasti v zadávacím řízení. Strana 9 z 11

10 Elektrnická verze nabídky zpracvaná ve frmátu.pdf na CD/DVD/flash; 12. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Kmunikace mezi ddavatelem a zadavatelem bude prbíhat výhradně v českém jazyce. Ddavatelé sami pnesu veškeré své náklady spjené s účastí v zadávacím řízení. Ddavatelé jsu pvinni zdržet se jakýchkli jednání, která by mhla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacíh řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mhl djít k narušení sutěže mezi ddavateli v rámci zadání veřejné zakázky. Zadavatel dále upzrňuje ddavatele na skutečnst, že zadávací dkumentace bsahuje suhrn pžadavků zadavatele a není knečným suhrnem veškerých pžadavků vyplývajících z becně závazných právních předpisů. Ddavatel se tak musí při zpracvání své nabídky vždy řídit nejen pžadavky bsaženými v tét zadávací dkumentaci, ale též ustanveními příslušných becně závazných právních předpisů. Předpkládá se, že ddavatel před pdáním nabídky pečlivě prstuduje všechny pkyny, frmuláře, termíny a specifikace bsažené v zadávací dkumentaci a bude se jimi řídit. Pkud ddavatel nepskytne včas všechny pžadvané infrmace a dkumentaci, neb pkud jeh nabídka nebude v každém hledu dpvídat zadávacím pdmínkám, může t mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vylučení ddavatele ze zadávacíh řízení. Je-li nabídka shledána nejasná neb neúplná, může zadavatel při zachvání základních zásad vyzvat ddavatele k bjasnění neb dplnění nabídky pstupem pdle 46 dst. 1 ZZVZ. Dplněním na základě žádsti zadavatele nelze měnit skutečnsti rzhdné pr hdncení. Zadavatel je právněn si věřit infrmace pskytnuté ddavatelem u třetích sb a ddavatel je pvinen mu v tmt hledu pskytnut veškeru ptřebnu sučinnst. Zadavatel nestanvuje zadávací lhůtu. 13. POŽADAVKY NA VYBRANÉHO DODAVATELE Zadavatel uvádí, že bude v suladu s 122 ZZVZ před pdpisem smluvy p vybraném ddavateli pžadvat: - Originály neb věřené kpie dkladů jeh kvalifikaci, pkud je již nemá k dispzici; - Je-li vybraný ddavatel právnicku sbu, identifikační údaje všech sb, které jsu skutečným majitelem vybranéh ddavatele, pdle zákna některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu a dklady, z nichž vyplývá vztah všech uvedených sb k vybranému ddavateli; těmit dklady jsu zejména: Výpis z bchdníh rejstříku neb jiné bdbné evidence; Seznam akcinářů; Rzhdnutí statutárníh rgánu vyplacení pdílu na zisku; Splečenská smluva, zakladatelská listina neb stanvy. 14. PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dkumentace je ddavatelům pskytvána na vyžádání a zárveň umístěna na prfilu zadavatele v suladu s 96 ZZVZ: k vlnému stažení, kde budu zárveň uveřejňvána vysvětlení zadávací dkumentace k zadávacím pdmínkám tét veřejné zakázky. Strana 10 z 11

11 Přílhy č. 1, 2 a 5 závaznéh návrhu rámcvé dhdy bsahuje důvěrné infrmace bezpečnstníh charakteru. Tat část zadávací dkumentace bude pskytnuta ddavatelům v suladu s 36 dst. 8 ve spjení s 96 dst. 2 ZZVZ puze na základě žádsti a prti předlžení pdepsané dhdy mlčenlivsti (dále jen NDA ). Vzr NDA, tvřící přílhu č. 4 tét zadávací dkumentace, je splečně s textvu částí zadávací dkumentace veřejné zakázky umístěn na prfilu zadavatele k vlnému stažení. NDA předkládaná ze strany žadatele části zadávací dkumentace bsahující důvěrné infrmace musí plně krespndvat s textací vzru NDA uveřejněnéh dle předchzíh dstavce (místa k dplnění ze strany žadatele jsu značena jak ) a musí být pdepsána sbu/sbami právněnými zastupvat žadatele. Pkud NDA bude na základě předchzíh zmcnění pdepsána jinu sbu než sbu/sbami právněnými zastupvat žadatele, musí být riginál neb věřená kpie tht zmcnění předlžen splečně s NDA. NDA je třeba dručit na adresu kntaktní sby zadavatele ve věcech administrativních, která je uvedena výše. Za dručení písemné žádsti žadatele dle 96 dst. 2 ZZVZ bude zadavatel pvažvat až dručení NDA v uvedeném smyslu. NDA elektrnicky pdepsané též ze strany zadavatele, bude žadateli následně zadavatelem zaslán. Nedílnu sučástí t=t zadávací dkumentace jsu následující přílhy: - Přílha č. 1 Krycí list nabídky - Přílha č. 2 Vzr čestnéh prhlášení - Přílha č. 3 Závazný návrh rámcvé dhdy včetně přílh - Přílha č. 4 Závazný vzr NDA V Praze dne Michal Fišer, MBA předseda představenstva Bc. Petra Burdvá místpředseda představenstva Strana 11 z 11

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů 1. známení výběrvéh řízení Oznámení výběrvéh řízení LF HK Přízení labratrních mikrskpů Veřejná zakázka maléh rzsahu na ddávky Oznámení výběrvéh řízení je zpracván jak pdklad pr pdání nabídek ddavatelů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dkumentace pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávky LFHK Přízení AV techniky a zbrazvací techniky vč. sftwaru na úpravu digitálních materiálů 2. textvá část Zadávací dkumentace je zpracvána jak

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

Provozní podpora systému PROXIO

Provozní podpora systému PROXIO Přílha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Prvzní pdpra systému PROXIO Zadávací

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace Výzva k pdání nabídek na veřejnu zakázku maléh rzsahu, včetně zadávací dkumentace Tat veřejná zakázka maléh rzsahu je zadávaná mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek (dále jen,,zákn,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na služby zadávané v nadlimitním režimu v tevřeném řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů DMS IS pr správu a běh

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prkázání kvalifikace a pdání nabídky vč. zadávací dkumentace k pdlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen zákn

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Vás vyzývá k podání nabídky

Vás vyzývá k podání nabídky Výzva k pdání nabídek a zadávací pdmínky ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) Pvdí Labe, státní pdnik, jak zadavatel pdlimitní veřejné

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA Veřejná zakázka PŘÍSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU KVOP, ÚDOLNÍ 39, 602 00 BRNO Veřejná zakázka je zadávána dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/026 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup užitkvéh 9-místnéh autmbilu II Předmět

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK na veřejnu zakázku maléh rzsahu na ddávky dle ustanvení 27 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZZVZ ), mim půsbnst ZZVZ v suladu

Více

Zadávací dokumentace. Kybernetická bezpečnost a modernizace IS

Zadávací dokumentace. Kybernetická bezpečnost a modernizace IS Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektrnická adresa pdatelny: epdatelna@svscr.cz ID datvé schránky: d2vairv Č. j.: SVS/2017/139189-G V Praze

Více

ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ

ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ Reginální technické muzeum.p.s. ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylva 1/57, PSČ 316 00 IČ: 263 96 645 zástupce zadavatele v řízení pdle ust. 151 zák. č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění:

Více

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Česká republika Státní pzemkvý úřad, Krajský pzemkvý úřad pr Jihčeský kraj, Pbčka Český Krumlv, vyzývá k předlžení nabídky pr níže specifikvanu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr nadlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení dle zák. č. 137/2006 Sb. veřejných zakázkách, ve znění pzdějších změn a dplňků Název veřejné zakázky: Realizace e-gvernmentu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. NPS 00701/2015 Výzva k pdání nabídek Název zakázky: Impregnvané kůly a plcenkvé díly Druh veřejné zakázky: ddávka Správa Nárdníh parku Sumava Zadavatel: IČ: 00583171 1. máje 260, 385 01 Vimperk Osba

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. PS Konice - nová výstavba

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. PS Konice - nová výstavba Česká republika - Hasičský záchranný sbr Olmuckéh kraje Schweitzerva 91, 779 00 Olmuc č.j. HSOL-3405 /2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ dle 21 dst. 1 písm

Více

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E zpracvaná v rzsahu ustanvení hlavy IV zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách v platném znění pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávku zadávanu v tevřeném řízení dle

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dkumentace Nejedná se zadávací řízení dle zákna č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka maléh rzsahu 1) Identifikační údaje zadavatele: Obec Kružberk Sídl: č.p.84, 747 86

Více

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Česká republika - Ministerstv pr místní rzvj Odbr rzvje a strategie reginální plitiky VÝZVA K PODÁVÁNÍ NABÍDEK (zadávací dkumentace) veřejné zakázky maléh rzsahu Zavedení prjektvéh řízení, prjektvé kanceláře

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávané v suladu s ustanvením 18 dst. 3 a 31 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): 4628 Studie - dluhdbě udržitelný rzvj egvernemt srvnání stavu a

Více

Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA V ROCE 2016 Pdpra zapjení dětí a mládeže d kmunitníh živta v bci Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Výzva k pdání nabídky vč. Zadávací dkumentace Wrkut hřiště v

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008LS7Y* UOHSX008LS7Y ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0449/2016/VZ-27996/2016/531/MH Brn: 4. července 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále také jen jak ZD ) dle 28 dst. 1 písm. b) zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZZVZ ) Veřejný zadavatel Česká republika Ministerstv

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Montážní práce na plynovodech

Montážní práce na plynovodech VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K ÚČASTI V KVALIFIKAČNÍM ŘÍZENÍ Mntážní práce na plynvdech Zadavatel NET4GAS, s.r.. (dále jen zadavatel") Přílhy: č. 1 Návrh smluvy č. 2 Čestné prhlášení č. 3 Reference č. 4 Všebecné

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva ) na veřejnu zakázku na služby zadávanu ve zjedndušeném pdlimitním řízení dle ustanvení 3 písm. a) a 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, přiměřensti, rvnéh

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, PODPORY A ROZVOJE SYSTÉMU SAP NA ROKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, PODPORY A ROZVOJE SYSTÉMU SAP NA ROKY Zadavatel: Česká republika Ministerstv zemědělství Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, PODPORY A ROZVOJE SYSTÉMU SAP NA ROKY 2017-2021 Sídlem: Těšnv 65/17 110 00 Praha 1 Nvé Měst

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brno 25. srpna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brno 25. srpna 2014 *UOHSX0069U1O* UOHSX0069U1O ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brn 25. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce na ddávky zadávané v tevřeném řízení dle ustanvení 56 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) s názvem: LF HK - Přízení

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku zadávanu ve zjedndušeném pdlimitním řízení Zadávací dkumentace - 1 - 1. Identifikační údaje zadavatele Název: Právní frma zadavatele: Sídl: IČ: 00216224

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. CPS a ÚO Šumperk demolice a výstavba

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. CPS a ÚO Šumperk demolice a výstavba Česká republika - Hasičský záchranný sbr Olmuckéh kraje Schweitzerva 91, 779 00 Olmuc č.j. HSOL- 647 /2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ dle 21 dst. 1 písm

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu Název veřejné zakázky: Článek 1 Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: TROJHALÍ KAROLINA

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dkumentace dle ustanvení 44 zák. č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce zadávanu v tevřeném řízení dle

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Zajištěni provozu a rozvoj aplikační infrastruktury a služeb na MZe PRAIS

Zajištěni provozu a rozvoj aplikační infrastruktury a služeb na MZe PRAIS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Druh zadávacíh řízení: Zajištěni prvzu a rzvj aplikační infrastruktury a služeb na MZe 2019+ PRAIS tevřené řízení dle 56 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných

Více

*uohsx001qks3* ROZHODNUTÍ UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5.

*uohsx001qks3* ROZHODNUTÍ UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5. *uhsx001qks3* UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Textová část. Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství. Služby ICT provozu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Textová část. Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství. Služby ICT provozu Zadavatel: Česká republika Ministerstv zemědělství Název veřejné zakázky: Služby ICT prvzu Sídlem: Těšnv 65/17, 110 00 Praha 1 Nvé Měst Evidenční čísl veřejné zakázky: 363685 Zastupený: Ing. Marianem Jurečku,

Více

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Česká republika Státní pzemkvy úřad, Krajsky pzemkvy úřad pr Olmucky kraj, vyzy vá k předlžení nabídky pr níže specifikvanu veřejnu zakázku maléh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce na ddávky zadávané v tevřeném řízení dle ustanvení 56 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) s názvem: LF HK - Přízení

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ddávka licencí Micrsft (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 5.8.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl: Vinhradská 46, 120 00 Praha 2 IČ: 65993870

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. dknčení Název zadavatele: Emc

Více

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013 *UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brn 10. září 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškrun - Vnitřní Měst 563 16 Lanškrun www.lanskrun.eu Vyřizuje: Brejšvá Telefn: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsva@lanskrun.eu Čj.: MULA 16213/2016

Více