ZÁKON. ze dne 2017, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna živnostenského zákona. Čl. I

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKON. ze dne 2017, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna živnostenského zákona. Čl. I"

Transkript

1 V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna živnostenského zákona Čl. I Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona 1

2 č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 351/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 201/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 234/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 309/2013 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 140/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 304/2016 Sb. a zákona č..../2017 Sb., se mění takto: 1. V 5 odst. 4 se slova státním příslušníkem nahrazují slovem občanem. 2. V 5 odst. 5 se věta druhá nahrazuje větou Povinnost doložit doklad podle věty první se nevztahuje na zahraniční fyzickou osobu, která hodlá na území České republiky provozovat živnost prostřednictvím odštěpného závodu 24c).. Poznámka pod čarou č. 24c zní: 24c) 503 občanského zákoníku.. 3. V 5 odst. 6 se slova byl udělen azyl nebo doplňková nahrazují slovy byla udělena mezinárodní. 4. V 6 se na konci odstavce 4 doplňují věty V případě, že rozhodnutí bylo vydáno soudem cizího státu, je živnostenský úřad oprávněn si vyžádat předložení opisu pravomocného rozhodnutí soudu od osoby, která živnost ohlašuje nebo která žádá o koncesi. Nepředložíli tato osoba živnostenskému úřadu opis ve stanovené lhůtě, platí, že neodstranila závady ohlášení nebo žádosti o koncesi. Živnostenský úřad v takovém případě postupuje podle 47 odst. 5 nebo 53 odst V 7 odst. 4 větě první se slova závodu nebo organizační složky závodu nahrazují slovy obchodního závodu (dále jen závod ) nebo odštěpného závodu a ve větě druhé se slova organizační složky nahrazují slovem odštěpného. 6. V 7 odst. 6 se slova zvláštním právním předpisem 25d) nahrazují slovy zákonem upravujícím ochranu osobních údajů 25d). 2

3 Poznámka pod čarou č. 25d zní: 25d) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.. 7. V 8 odst. 1 písm. a) se slova v době běhu lhůty podle zvláštního právního předpisu 26) zrušují. 8. V 8 odst. 3 a 4 se za slovo oprávnění vkládají slova, oznámit přerušení provozování živnosti nebo pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno,. 9. V 8 odst. 5 se slova soudem nebo správním orgánem uložen trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo příbuzném oboru ( 7 odst. 4), nahrazují slovy uložen zákaz činnosti, a slova tuto živnost se nahrazují slovy živnost, do jejíž obsahové náplně tato činnost spadá,. 10. V 8 odst. 6 úvodní část ustanovení zní: Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, nemůže po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění stejnou živnost provozovat. 11. V 8 se odstavec 7 zrušuje. 12. V 10 odst. 1 se za slovo obchodního vkládají slova nebo obdobného. 13. V 10 odst. 3 písm. a) se číslo 4 nahrazuje číslem V 10 odst. 4 se slova organizační složky svého závodu nahrazují slovy svého odštěpného závodu. 15. V 11 odst. 1 se slovo která nahrazuje slovem kterému a slovo podnikateli se nahrazuje slovem němu. 16. V 11 odstavec 3 zní: (3) Osoba, které byl uložen zákaz činnosti, nemůže být po dobu trvání tohoto zákazu odpovědným zástupcem pro živnost, do jejíž obsahové náplně tato činnost spadá. Odpovědným zástupcem pro stejnou živnost nemůže být ani osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle 58 odst. 2 nebo 3, a to po dobu 1 roku od nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen kontrolního orgánu této právnické osoby V 11 odst. 4 písm. b) se slova jejím statutárním orgánem nebo jeho členem nahrazují slovy členem jejího statutárního orgánu a slova organizační složky závodu umístěné se nahrazují slovy odštěpného závodu umístěného. 18. V 13 odst. 5 se na konci textu věty první doplňují slova, nebo svěřenský správce, pokud byla majetková práva vztahující se k provozování živnosti pořízením pro případ smrti vložena do svěřenského fondu. 3

4 19. V 17 odst. 5 písm. c) se za slovo provozovny vkládají slova, popřípadě její umístění. 20. V 17 odst. 7 se slova umístěna organizační složka nahrazují slovy umístěn odštěpný závod včetně poznámek pod čarou č. 29f a 29g zní: 18 (1) Obec může vydat tržní řád formou nařízení obce 29f). V tržním řádu vymezí místa pro nabídku a prodej zboží (dále jen prodej zboží ) a pro nabídku a poskytování služeb (dále jen poskytování služeb ) mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem 29g). Těmito místy jsou tržnice a tržiště (dále jen tržiště ). (2) Obec může tržním řádem vymezit a) kapacitu a požadavky na vybavenost tržišť, b) dobu prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti, c) pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti, d) pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště k zajištění jeho řádného provozu, nebo e) pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště pro zajištění řádného užívání tržiště osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace. (3) Obec může tržním řádem dále a) rozdělit tržiště podle druhu prodávaného zboží nebo poskytované služby, nebo b) stanovit, že se tržní řád nevztahuje na některé formy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděných mimo provozovnu. (4) Obec může nařízením obce 29f) stanovit, že některé formy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo provozovnu jsou v obci nebo v její části zakázány. 29f) 11 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 29g) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů V 31 odst. 2 větě první se slova organizační složku závodu, pokud ji nahrazují slovy odštěpný závod, pokud jej a ve větě druhé a v odstavci 11 se slova organizační složku závodu nahrazují slovy odštěpný závod. 23. V 45 odst. 2 písm. a) se za slova státní občanství, vkládá slovo adresu a slova (název obce, její části, název ulice, číslo popisné nebo evidenční, popřípadě orientační číslo, poštovní směrovací číslo) se zrušují. 24. V 45 odst. 2 písmena c) a d) znějí: c) zahraniční fyzická osoba jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, dále adresu bydliště mimo území České republiky, adresu místa pobytu v České republice (pokud byl povolen), označení a adresu umístění odštěpného závodu v České republice; je-li odpovědným zástupcem osoba s bydlištěm mimo území České republiky, uvede též adresu místa jeho pobytu v České republice, pokud mu byl pobyt povolen, 4

5 d) adresu sídla,. Poznámka pod čarou č. 36a se zrušuje. 25. V 45 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní: k) případně adresu pro doručování všemi živnostenskými úřady V 45 odst. 3 písmeno a) zní: a) obchodní firmu nebo název, adresu sídla, u fyzické osoby nebo u fyzických osob, které jsou členy jejího statutárního orgánu anebo osobou oprávněnou zastupovat právnickou osobu, která je členem statutárního orgánu, jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, adresu bydliště nebo adresu místa pobytu na území České republiky, pokud byl povolen, datum vzniku funkce, a u právnické osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, obchodní firmu nebo název, adresu sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a datum vzniku funkce; údaje týkající se členů statutárního orgánu neuvádí právnická osoba, která vzniká zápisem do veřejného rejstříku vedeného rejstříkovým soudem 68) (dále jen veřejný rejstřík ),. Poznámka pod čarou č. 68 zní: 68) Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů V 45 odst. 3 písmeno c) zní: c) označení a adresu umístění odštěpného závodu v České republice, jde-li o zahraniční právnickou osobu; je-li odpovědným zástupcem osoba s bydlištěm mimo území České republiky, uvede též adresu místa jeho pobytu v České republice, pokud mu byl pobyt povolen,. 28. V 45 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní: h) případně adresu pro doručování všemi živnostenskými úřady V 45a odst. 1 se písmeno a) zrušuje. Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena a) až e). 30. V 45a odst. 2 se písmeno a) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene b). 31. V 45a odst. 3 se věta poslední zrušuje. 32. V 45a odst. 4 se slova příslušnému správci daně údaje získané podle odstavce 1 písm. a) a podle odstavce 2 písm. a), zrušují, text b) až d) se nahrazuje textem a) až c), text písm. e) se nahrazuje textem písm. d), text písm. b) se zrušuje a text písm. f) se nahrazuje textem písm. e). 5

6 33. Za 45a se vkládá nový 45b, který zní: 45b (1) Osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu učinit též podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční. (2) Podnikatel může na živnostenském úřadu učinit též podání obsahující údaje požadované v oznámení o změně registračních údajů vztahující se k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční. (3) Podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci nebo v oznámení o změně registračních údajů podle odstavců 1 a 2 lze učinit pouze a) elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné Ministerstvem průmyslu a obchodu, nebo b) ústně do protokolu. (4) Živnostenský úřad předá příslušnému správci daně údaje podle odstavců 1 a 2 v elektronické podobě ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně pro přihlášku k registraci a pro oznámení o změně registračních údajů. (5) K předání údajů správci daně musí dojít do 3 pracovních dnů ode dne, kdy osoba podle odstavce 1 nebo 2 učinila vůči živnostenskému úřadu podání obsahující tyto údaje. (6) Na předání údajů živnostenským úřadem správci daně se hledí jako na podání přihlášky k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů, které učinila osoba podle odstavce 1 nebo V 46 odst. 1 písm. a) se slovo druhé nahrazuje slovem třetí. 35. V 46 odst. 1 písm. e) se slova organizační složku závodu nahrazují slovy odštěpný závod a slovo tento se zrušuje. 36. V 46 odst. 1 písm. f) se slova organizační složku závodu nahrazují slovy odštěpný závod. 37. V 46 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova nebo nezaslal-li odpovědný zástupce prohlášení tomuto úřadu podepsané způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu 69). Poznámka pod čarou č. 69 zní: 69) 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.. 6

7 38. V 46 odst. 2 písm. e) se za slova s výjimkou obchodního vkládají slova nebo jiného veřejného. 39. V 46 odst. 2 písm. g) se slova umístěna organizační složka závodu nahrazují slovy umístěn odštěpný závod. 40. V 46 odst. 2 se na konci textu písmene h) doplňují slova nebo nezaslal-li odpovědný zástupce prohlášení tomuto úřadu podepsané způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu 69). 41. V 46 odst. 6 se za slovo registrů vkládají slova nebo pokud si tyto skutečnosti může živnostenský úřad ověřit bezúplatně dálkovým přístupem z údajů katastru nemovitostí. 42. V 47 odst. 2 písmeno a) zní: a) jméno a příjmení, titul nebo vědecká hodnost, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození podnikatele a adresa jeho bydliště, u zahraniční osoby adresa bydliště mimo území České republiky, adresa místa pobytu v České republice, pokud byl povolen, označení a adresa umístění odštěpného závodu v České republice, byl-li zřízen,. 43. V 47 odst. 2 písmeno d) zní: d) adresa sídla,. 44. V 47 odst. 3 písmeno a) zní: a) obchodní firma nebo název, adresa sídla, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby označení a adresa umístění odštěpného závodu v České republice,. 45. V 48 odst. 1 se číslo 6 nahrazuje číslem 7, slova organizační složky se nahrazují slovem odštěpného a slova obchodního rejstříku se nahrazují slovy veřejných rejstříků. 46. V 49 odst. 1 a v 56 odst. 1 se za slovo obchodním vkládají slova nebo jiném veřejném a slova z obchodního rejstříku se nahrazují slovy veřejných rejstříků. 47. V 49 odst. 2 a v 56 odst. 2 se slova věta druhá zrušují. 48. V 58 odst. 2 a 3 se věta poslední zrušuje. 49. V 58 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí: (4) Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění, pokud zahraniční fyzická osoba, jejíž oprávnění provozovat živnost na území České republiky je vázáno na povolení k pobytu na území České republiky ( 5 odst. 5), tuto podmínku nesplňuje. (5) Živnostenský úřad může zrušit podnikateli živnostenské oprávnění, jestliže podnikatel neprovozuje živnost po dobu delší než 4 roky; to neplatí, pokud podnikatel oznámil přerušení provozování živnosti podle 31 odst Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 6 až 8. 7

8 50. V 58 se na konci odstavce 7 doplňuje věta Je-li zahájeno řízení o zrušení živnostenského oprávnění podle odstavce 2 nebo 3, nelze rozhodnout o zrušení téhož živnostenského oprávnění na žádost podnikatele dříve, než bude rozhodnuto o zrušení živnostenského oprávnění podle odstavce 2 nebo V 58 odst. 8 větě první se slova až 4 nahrazují slovy a 3 nebo o pozastavení provozování živnosti v provozovně podle odstavce 6, na konci textu věty první se doplňují slova ; tato doba nesmí být delší než 1 rok a věta poslední se nahrazuje větou Nebudou-li ve stanovené době odstraněny důvody, které k pozastavení vedly, živnostenský úřad podle okolností případu opětovně rozhodne o pozastavení provozování živnosti v provozovně, nebo živnostenské oprávnění podnikatele zruší V 60 odst. 2 písmeno a) zní: a) identifikační údaje, a to u 1. fyzické osoby jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, adresa bydliště, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, identifikační číslo osoby, má-li obchodní firmu, obchodní firma a adresa sídla, 2. zahraniční fyzické osoby údaje uvedené v bodě 1 a dále též adresa místa pobytu v České republice, pokud byl povolen, označení a adresa umístění jejího odštěpného závodu v České republice a údaje uvedené v bodě 7 týkající se vedoucího tohoto odštěpného závodu, 3. právnické osoby obchodní firma nebo název, adresa sídla, identifikační číslo osoby a údaje uvedené v bodě 5 a 6 týkající se členů jejího statutárního orgánu, 4. zahraniční právnické osoby údaje uvedené v bodě 3 a dále též označení a adresa odštěpného závodu umístěného v České republice a údaje uvedené v bodě 7 týkající se vedoucího tohoto odštěpného závodu, 5. fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu právnické osoby nebo osobou oprávněnou zastupovat právnickou osobu, která je členem statutárního orgánu, jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, adresa bydliště nebo adresa místa pobytu na území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, datum vzniku a zániku funkce, 6. právnické osoby, která je členem statutárního orgánu, obchodní firma nebo název, adresa sídla, identifikační číslo osoby, datum vzniku a zániku funkce, 7. vedoucího odštěpného závodu zahraniční osoby jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, adresa bydliště nebo adresa místa pobytu na území České republiky a adresa bydliště mimo území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, datum vzniku a zániku funkce, 8. odpovědného zástupce jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, adresa bydliště nebo adresa místa pobytu na území České republiky a adresa bydliště mimo území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, datum ustanovení a ukončení výkonu jeho funkce,. 53. V 60 odst. 2 písm. d) se text d) a e) nahrazuje textem c) a d) a číslo 4 se nahrazuje číslem 6. 8

9 54. V 60 odst. 2 písmeno j) zní: j) rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku, rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, a rozhodnutí o zrušení konkursu, rozhodnutí o splnění reorganizačního plánu nebo jeho podstatných částí, rozhodnutí o splnění oddlužení a rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující,. 55. V 60 odst. 2 se na konci textu písmene n) doplňují slova a podmínkám provozování živnosti ( 27). 56. V 60 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které zní: r) adresa pro doručování podle 45 odst. 2 písm. k) a podle 45 odst. 3 písm. h) V 60 odst. 3 písm. a) se za text písm. m) vkládá text a r). 58. V 60 odstavec 5 zní: (5) Na žádost vydá živnostenský úřad v listinné nebo elektronické podobě a za podmínek uvedených v odstavci 4 o jedné osobě identifikované v žádosti z živnostenského rejstříku a) výpis podle 47 odst. 2 nebo 3; tento výpis se vydá podnikateli, kterého se týká, b) úplný výpis týkající se jedné osoby, který obsahuje všechny údaje podle odstavce 2, c) částečný výpis týkající se jedné osoby, který obsahuje údaje v požadovaném rozsahu, d) potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v živnostenském rejstříku určitý zápis není V 60 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: (6) Na žádost vydá živnostenský úřad z veřejné části živnostenského rejstříku sestavu v listinné nebo elektronické podobě, jejímž obsahem mohou být pouze základní identifikační údaje o podnikateli, a to jméno, příjmení, nebo obchodní firma, popřípadě název, adresa sídla a identifikační číslo osoby, a dále, pokud to žadatel požaduje, předmět podnikání a umístění provozovny. Sestava obsahuje údaje platné ke dni zpracování sestavy. Tuto sestavu žadatel nesmí zveřejnit ani poskytnout třetí osobě.. Dosavadní odstavce 6 až 12 se označují jako odstavce 7 až V 60 odst. 7 se za větu první vkládá věta Takto zveřejněné údaje nelze znovu zveřejnit, to neplatí pro informační systémy veřejné správy. a ve větě poslední se text odst. 4 nahrazuje textem a 45b. 61. V 60 odst. 8 se za slova úřadu České republiky vkládají slova, krajským a obecním živnostenským úřadům 39), slova živnostenským úřadem a se nahrazují slovy těmito úřady podle tohoto zákona, a za slovo rejstříku se vkládají slova a pro výkon jejich kontrolní působnosti podle jiných právních předpisů 70). 9

10 Poznámka pod čarou č. 70 zní: 70) Například zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů V 60 odst. 9 úvodní části ustanovení se číslo 7 nahrazuje číslem V 60 odst. 9 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní: e) druh a číslo identifikačního dokladu,. Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g) V 60 odst. 10 a 11 úvodních částech ustanovení se číslo 7 nahrazuje číslem V 60 odst. 13 se za slovo použít vkládají slova a uchovávat. 66. V 62 odst. 1 písm. j) se slova organizační složku závodu nahrazují slovy odštěpný závod včetně poznámky pod čarou č. 71 zní: 67 (1) Adresou na území České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí kombinace údajů o adresním místě, zapsaná v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí 71). Adresa se do živnostenského rejstříku zapisuje v rozsahu následujících údajů: a) název obce nebo vojenského újezdu, v hlavním městě Praze se za názvem obce uvede číslo městského obvodu, b) název části obce, v hlavním městě Praze název katastrálního území, c) poštovní směrovací číslo přidělené adresnímu místu, d) název ulice, pokud je v registru územní identifikace, adres a nemovitostí zapsán, e) číslo popisné nebo evidenční, f) číslo orientační, pokud bylo přiděleno, včetně dodatku. (2) Adresa mimo území České republiky se do živnostenského rejstříku zapisuje v rozsahu údajů název obce a regionu, název ulice a číslo domu, poštovní směrovací číslo a název státu. 71) Vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí V 71 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí: (5) Sestavu podle 60 odst. 6 vydává podle své územní působnosti obecní živnostenský úřad, krajský živnostenský úřad nebo Živnostenský úřad České republiky. Sestavu podle adresy sídla vydá živnostenský úřad, v jehož územním obvodu podnikatel sídlí. Sestavu podle umístění 10

11 provozovny vydá živnostenský úřad, v jehož územním obvodě se provozovna nachází. Sestavu podle předmětu podnikání vydá živnostenský úřad, v jehož územním obvodě má sídlo nebo provozovnu podnikatel s požadovaným předmětem podnikání. (6) Uvede-li ohlašovatel živnosti v ohlášení nebo žadatel o koncesi v žádosti adresu pro doručování podle 45 odst. 2 písm. k) nebo podle 45 odst. 3 písm. h), jsou všechny živnostenské úřady povinny mu doručovat na uvedenou adresu; to neplatí, pokud má tato osoba zřízenu datovou schránku V 72 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova ; to neplatí v případě žádosti o sestavu podle 60 odst V příloze č. 2 k tomuto zákonu se živnost Zpracování návrhu katalogizačních dat zrušuje. Čl. II Přechodná ustanovení 1. Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn k provozování vázané živnosti Zpracování návrhu katalogizačních dat podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn k provozování živnosti ohlašovací volné Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v plném rozsahu. Živnostenský úřad provede do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zápis změny živnosti v živnostenském rejstříku, v němž u živnosti Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona uvede obor činnosti 60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných posudků a vydá podnikateli výpis podle 47 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 2. Vydání výpisu podle bodu 1 je osvobozeno od správního poplatku. ČÁST DRUHÁ Změna zákona o správních poplatcích Čl. III V položce 24 části I přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č.130/2008 Sb., se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní: i) Vydání sestavy z živnostenského rejstříku na žádost za údaje o jednom podnikateli Kč 5. 11

12 Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j). ČÁST TŘETÍ ÚČINNOST Čl. IV Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. 12

13 DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. Obecná část I. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že živnostenské oprávnění může vzniknout fyzické nebo právnické osobě, pokud jsou splněny všeobecné podmínky provozování živnosti uvedené v 6 tohoto zákona, zvláštní podmínky provozování živnosti uvedené v 7 tohoto zákona (pokud jejich splnění zákon vyžaduje, což se týká tzv. regulovaných živností) a v případě, že zde není některá z překážek provozování živnosti, které jsou uvedeny v 8 živnostenského zákona. Jednou z těchto překážek je pravomocné rozhodnutí živnostenského úřadu podle 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona, tj. pro závažné porušení živnostenského zákona, jiných právních předpisů a podmínek stanovených rozhodnutím o udělení koncese, které jsou uvedeny v 8 odst. 6 a 7 živnostenského zákona. Stávající konstrukce těchto překážek neumožňuje vykonávat po dobu 3 let od právní moci zmíněného rozhodnutí živnost v oboru nebo příbuzném oboru fyzické a právnické osobě, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění, a dále pak fyzické a právnické osobě, která byla členem statutárního orgánu právnické osoby, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle shora uvedeného 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona, pakliže neprokázala, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti, které vedlo ke zrušení živnostenského oprávnění, zabránila. Požádat o koncesi v jiném oboru mohou tyto osoby nejdříve po uplynutí jednoho roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. Stejnou živnost, která byla živnostenským úřadem zrušena, nemůže po časově neomezenou dobu provozovat právnická osoba, členem jejíhož statutárního orgánu je fyzická nebo právnická osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle shora uvedeného 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona. To platí i pro právnickou osobu, členem jejíhož statutárního orgánu je fyzická nebo právnická osoba, jež byla členem statutárního orgánu právnické osoby v době, kdy nastaly nebo trvaly skutečnosti, které vedly ke zrušení živnostenského oprávnění podle 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona této právnické osobě, pokud právnická osoba neprokáže, že tento člen vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby zabránil porušení právní povinnosti, které vedlo ke zrušení živnostenského oprávnění. Dnešní právní úprava tak zabraňuje vykonávat fyzickým i právnickým osobám po zákonem určenou dobu nejen živnost, pro níž bylo živnostenské oprávnění zrušeno, ale i živnost v příbuzném oboru a koncesovanou živnost v jiném oboru, případně se po zákonem určenou dobu účastnit na podnikání právnických osob jako člen jejich statuárního orgánu. Podnikatel tak často nemůže vykonávat v rámci příbuznosti oboru ani živnost volnou, která nepatří mezi živnosti regulované (není vyžadováno splnění zvláštních podmínek provozování živnosti) a zahrnuje bezmála 80 velmi rozmanitých oborů činnosti (výrobní i obchodní činnosti, zprostředkování apod.). Tato právní úprava zakládá rovněž nerovnost mezi podnikatelskými subjekty, neboť různým podnikatelským subjektům stanoví různá omezení co do doby i rozsahu vyloučení z podnikatelské činnosti. Shora uvedené omezení vztahující se na 13

14 provozování jak shodné živnosti, tak i živnosti v příbuzném oboru platí rovněž pro účast fyzické osoby na podnikání fyzické nebo právnické osoby v pozici odpovědného zástupce, neboť odpovědného zástupce v oboru nebo příbuzném oboru v současné době nemůže vykonávat fyzická osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona. Liší se však dobou trvání této překážky a to s ohledem na rozsah odpovědnosti těchto osob. Podle současné právní úpravy je povinností každé právnické osoby oznámit živnostenskému úřadu ve svém ohlášení živnosti i v žádosti o koncesi identifikační údaje členů svého statutárního orgánu, a to i v případě, že tyto osoby dosud nejsou zapsány v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku. V praxi pak nastává situace, kdy do živnostenského rejstříku je zapsána jako člen statutárního orgánu osoba, která následně do příslušného veřejného rejstříku (zejména obchodního nebo spolkového rejstříku) jako člen statutárního orgánu právnické osoby zapsána není a jako tento člen je ve veřejném rejstříku uvedena zcela jiná osoba. Uvedenou skutečnost se sice z informace zaslané elektronickou cestou z příslušného veřejného rejstříku dozví místně příslušný obecní živnostenský úřad, který změnu člena statutárního orgánu vyznačí do živnostenského rejstříku, avšak rozdíl v historických údajích zapsaných do veřejného a živnostenského rejstříku nebude odstraněn. Živnostenský zákon stanoví, že z živnostenského rejstříku, který je informačním systémem veřejné správy tvořeným veřejnou a neveřejnou části, jsou vydávány výstupy, které mají podobu výpisu z živnostenského rejstříku a které obsahují údaje týkající se konkrétního podnikatele, příp. osoby, která splnila všechny podmínky vyjma povolení k pobytu nebo zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku. Právní úprava živnostenského zákona neumožňuje, aby byly z živnostenského rejstříku na žádost osoby vydávány hromadné soubory (sestavy) podnikatelů vybraných podle určitých kritérií (např. adresy jejich sídla nebo živnosti, k jejímuž provozování získali živnostenské oprávnění), takže nelze vyhovět požadavkům veřejnosti na jejich vydání. Dosavadní právní úprava živnostenského zákona obsahuje některá ustanovení, která podle poznatků z aplikační praxe živnostenských úřadů vyžadují zpřesnění, doplnění nebo jinou změnu, která by přispěla ke zkvalitnění právní úpravy a zejména pak k odstranění výkladových pochybností. Jedná se např. o ustanovení užívající pojem organizační složka obchodního závodu, užívající pojem obchodní rejstřík, aniž by byly zmíněny všechny veřejné rejstříky vedené rejstříkovým soudem, týkající se posouzení bezúhonnosti podnikatele odsouzeného soudem cizího státu, obsahující nepřesnost právní úpravy ve vztahu k textu insolvenčního zákona, upravující postavení odpovědného zástupce a jeho případnou odpovědnost, upravující právo pokračovat v provozování živnosti svěřenského správce po skončení řízení o pozůstalosti, týkající se vydávání tržních řádů, upravující fungování centrálních registračních míst, obsahující výčet identifikačních údajů osob zapisovaných se do živnostenského rejstříku, upravující vydávání výpisů z živnostenského rejstříku, upravující poskytování údajů živnostenským úřadům Ministerstvem vnitra. Stávající právní úprava není diskriminační a nemá dopad na rovnost mužů a žen. I když z dostupných statistických údajů je zřejmé, že podnikatelů s živnostenským oprávněním je více mezi muži než mezi ženami (k bylo evidováno

15 166 mužů - podnikatelů s živnostenským oprávněním a žen - podnikatelek s živnostenským oprávněním) a muži mají také více živnostenských oprávnění (k živnostenských oprávnění náležejících mužům a živnostenských oprávnění náležejících ženám), uvedený rozdíl není zapříčiněn právní úpravou živnostenského zákona, ale jinými aspekty, zejména společenskoekonomickými a kulturně-historickými. Živnostenský zákon je genderově neutrální, neboť nestanoví pro ženy a muže žádné odlišné podmínky pro vstup do živnostenského podnikání, ani pro jeho provozování. A tak např. živnost spočívající v pedikérské a manikérské činnosti, kterou v převážné většině vykonávají ženy, mohou provozovat i muži, stejně tak i silniční motorovou dopravu nákladní, která je provozována v naprosté většině muži, mohou provozovat i ženy. Zákonem používaná terminologie, jako je např. podnikatel, fyzická a právnická osoba, odpovědný zástupce, člen statutárního orgánu či vedoucí odštěpného závodu zahraniční osoby, má zobecňující charakter a rozumí se jí obě pohlaví bez rozdílu. 2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen Předkládaná novela živnostenského zákona odstraňuje omezení podnikatelů, kterým bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona, jakož i osob, které se ve funkci člena statutárního orgánu podílely na podnikání právnických osob, kterým bylo takto zrušeno živnostenské oprávnění, resp. podnikatelů, na jejichž podnikání se tyto osoby ve funkci člena statutárního orgánu podílejí, provozovat živnost v příbuzném oboru, případně se na provozování živnosti v příbuzném oboru podílet. Zároveň se odstraňuje nemožnost těchto osob po dobu 1 roku provozovat koncesovanou živnost v jiném oboru, resp. se na jejím provozování podílet ve funkci člena statutárního orgánu právnické osoby. Mělo by tak dojít k vyloučení vzniku situace, kdy z důvodu příbuznosti k některému z oboru činností živnosti volné v případě řemeslné, vázané nebo koncesované živnosti, k jejímuž provozování bylo živnostenské oprávnění rozhodnutím živnostenského úřadu podle 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona zrušeno, nemůže podnikatel provozovat po zákonem stanovenou dobu žádný z oborů činností živnosti volné, tedy ani ty, které s obsahovou náplní živnosti, pro jejíž provozování podnikatel pozbyl oprávnění, nejsou příbuzné. Všechny fyzické i právnické osoby uvedené v 8 odst. 6 živnostenského zákona by tedy v případě, pokud by živnostenský úřad rozhodl o zrušení živnostenského oprávnění z důvodu závažného porušení podmínek stanovených tímto zákonem, jinými právními předpisy nebo rozhodnutím o udělení koncese, nově nemohly po zákonem stanovenou dobu provozovat pouze shodnou živnost, pro jejíž provozování bylo živnostenské oprávnění zmíněným způsobem zrušeno. Došlo by tak nejen ke snížení zátěže podnikatelů a zlepšení podmínek pro vstup do živnostenského podnikání, ale i ke snížení zátěže živnostenských úřadů, které jsou povinny v rámci své rozhodovací činnosti týkající se vzniku překážky provozování živnosti odpovědně posuzovat příbuznost jednotlivých živností. Předmětné omezení vztahující se k provozování živnosti v příbuzném oboru se odstraňuje i u fyzických osob vykonávajících funkci odpovědného zástupce. Překážka provozování živnosti založená rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění podle 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona by se tedy již netýkala výkonu funkce odpovědného zástupce pro živnosti v příbuzném oboru nebo pro koncesované živnosti v jiném oboru, ale pouze výkonu funkce odpovědného zástupce pro shodnou živnost. 15

16 Navrhovaná právní úprava rovněž sjednocuje délku trvání překážky provozování živnosti pro všechny kategorie podnikajících osob, na které překážka provozování živnosti uvedená v 8 odst. 6 živnostenského zákona dopadá, neboť stávající rozdělení délky trvání překážek provozování živnosti na dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění a dobu neomezenou nemá reálné opodstatnění. U odpovědného zástupce se s ohledem na to, že jeho odpovědnost na provozování živnosti je výhradně vůči podnikateli, nikoliv vůči třetí osobě, stanovuje doba trvání překážky shodně s předchozí úpravou a to na 1 rok od nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. Navrhovanou právní úpravou by mělo dojít k zamezení vzniku rozdílů v zápisech členů statutárních orgánů právnických osob povinně zapisovaných do některého z veřejných rejstříků vedených rejstříkovým soudem v živnostenském a příslušném veřejném (např. obchodním nebo spolkovém) rejstříku. Zároveň by se snížila administrativní zátěž podnikatelů, neboť shora uvedené právnické osoby by nemusely při ohlášení živnosti nebo při podání žádosti o koncesi uvádět živnostenskému úřadu identifikační údaje členů svého statutárního orgánu, ani vedoucího odštěpného závodu zahraniční osoby, neboť tyto údaje si zajistí sám živnostenský úřad buď náhledem do příslušného veřejného rejstříku, nebo z informací, které mu přijdou elektronickou cestou z tohoto rejstříku, a následně je zapíše do živnostenského rejstříku. Údaje vedené v živnostenském rejstříku tak budou odpovídat údajům uvedeným v příslušném veřejném rejstříku, do něhož se právnická osoba zapisuje. Předložená novela živnostenského zákona a zákona o správních poplatcích by měla zajistit přístup široké veřejnosti k aktuálním údajům podnikatelů zapsaným ve veřejné části živnostenského rejstříku. Údaje podnikatelů budou zpracovávány do hromadného souboru (sestavy) podle kritéria vymezeného v žádosti, tj. podle sídla, umístění provozovny nebo podle konkrétní živnosti. Tyto sestavy bude možno získávat bez ohledu na účel, k jakému budou informace využity, tj. nejen pro soukromé účely (např. vyhledání konkrétního podnikatele za účelem získání jeho služeb), ale i pro účely komerční (např. oslovení podnikatele za účelem obchodní spolupráce, nabízení služeb apod.) či za účelem zpracování statistik nebo pro vědecké účely. Cílem předloženého návrhu je i zkvalitnění právní úpravy živnostenského zákona a odstranění výkladových pochybností při aplikaci některých ustanovení tohoto zákona. Z výše uvedeného vyplývá, že navrhovaná právní úprava týkající se nastavení překážek provozování živnosti, povinnosti oznamovat identifikační údaje členů statutárních orgánů právnických osob zapsaných do veřejných rejstříků a vedoucích odštěpného závodu zahraničních osob, vydávání sestav z živnostenského rejstříku, jakož i dalších úprav, které by měly přispět ke zkvalitnění právní úpravy i k odstranění případných výkladových pochybností, není diskriminační a nebude mít dopad do oblasti rovnosti mužů a žen. 3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku Navrhovaná právní úprava je zaměřena na zkvalitnění podnikatelského prostředí, zejména na odstranění nedůvodných rozdílů mezi jednotlivými skupinami podnikatelských subjektů, snížení administrativní zátěže podnikatelů, jakož i na zlepšení dostupnosti potřebných informací o podnikatelích zapsaných v živnostenském rejstříku pro širokou veřejnost. 16

17 4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, zejména s čl. 26 Listiny základních práv a svobod přijaté ústavním zákonem č. 2/1993 Sb., jímž je zakotveno právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost a právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Čl. 26 odst. 2 Listiny výslovně připouští možnost stanovení podmínek a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností zákonem. Rozsah podmínek a omezení je dán čl. 4 odst. 4 Listiny, podle kterého při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Navrhovaná právní úprava splňuje požadavky testu proporcionality, neboť přijatá opatření jsou vhodná k dosažení právní úpravou sledovaného účelu a mohou vést k zákonem sledovanému cíli. 5. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie Navrhovaná právní úprava je slučitelná s předpisy Evropské unie, zejména s čl. 49 Smlouvy o fungování Evropské unie, který upravuje právo usazování pro občany jednoho členského státu na území druhého a právo zřizování zastoupení, poboček a dceřiných společností občany jednoho členského státu na území druhého státu. Podle tohoto článku svoboda usazování zahrnuje přístup k samostatné výdělečné činnosti a jejímu výkonu, jakož i zřizování a řízení závodů, zejména společností, za podmínek stanovených pro vlastní občany právem země usazení (nestanoví-li kapitola o pohybu kapitálu jinak). Navrhovaná právní úprava je slučitelná rovněž s čl. 56 až čl. 62 této Smlouvy, které upravují volný pohyb služeb uvnitř Evropské unie a podle nichž aniž jsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se práva usazování, může poskytovatel služby za účelem jejího poskytnutí dočasně provozovat svou činnost v členském státě, kde je služba poskytována, za stejných podmínek, jaké tento stát ukládá svým vlastním občanům. Navrhovaná právní úprava je slučitelná s judikaturou soudních orgánů Evropské unie i obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 6. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána Navrhovaná právní úprava není v rozporu se zněním mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, ať již se jedná o smlouvy dvoustranné, nebo mnohostranné (seznam mezinárodních smluv, k jejichž ratifikaci dal souhlas zákonodárný sbor a jimiž je Česká republika vázána, a která jsou v evidenci Ministerstva zahraničních věcí, je k dispozici na internetových stránkách 7. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky a sociální dopady Navrhovaná právní úprava nebude mít negativní dopad na výdaje ze státního rozpočtu; náklady na úpravu živnostenského rejstříku budou uhrazeny z kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci finančních prostředků vyhrazených na průběžný rozvoj tohoto rejstříku. V případě vydávání sestav s údaji podnikatelů lze 17

18 očekávat příznivý dopad jak na státní rozpočet, tak na ostatní veřejné rozpočty (rozpočty obcí a krajů). V souvislosti se snížením administrativní zátěže podnikatelů a odstraněním nerovného postavení jednotlivých skupin podnikatelských subjektů lze očekávat zkvalitnění podnikatelského prostředí v České republice. Lze očekávat pozitivní dopad na podnikatelské prostředí i v souvislosti se sladěním identifikačních údajů osob zapisovaných do některého z veřejných rejstříků a údajů zapsaných o těchto osobách v živnostenském rejstříku. Navrhovaná právní úprava by mohla mít pozitivní sociální dopady, neboť odstranění časového neomezení překážek provozování živnosti a umožnění provozovat živnost v příbuzném oboru i koncesovanou živnost v jiném oboru v případě zrušení živnostenského oprávnění podle 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona by mělo vést k eliminaci případné nezaměstnanosti dotčených osob a s tím spojených negativních projevů (nepříznivého dopadu na psychiku dotčených osob, jejich rodinné zázemí, ztrátu pracovních návyků apod., dopadu na veřejné rozpočty z důvodu čerpání podpory v nezaměstnanosti, nesplácení finančních závazků těmito osobami atd). 8. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů Navrhovaná právní úprava nebude mít negativní dopad ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů dotčených fyzických i právnických osob. Údaje týkající se podnikatelů, které budou živnostenské úřady uvádět v sestavách vydávaných na žádost, jsou údaji zapsanými ve veřejné části živnostenského rejstříku. Tyto údaje jsou již v současné době dostupné na oficiálních internetových stránkách živnostenského rejstříku a jsou uváděny na výpisu z živnostenského rejstříku. Tyto sestavy nebude možno zveřejňovat, ani poskytovat třetím osobám. Zároveň se staví najisto, že údaje zveřejňované Živnostenským úřadem ČR v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup k těmto údajům nelze opětovně, vyjma informačních systémů veřejné správy, zveřejnit, což by mělo přispět ke zlepšení ochrany osobních údajů podnikatelské veřejnosti, jejíž identifikační údaje jsou (často jen z důvodu snadného zisku provozovatele z internetové reklamy) neomezeně publikovány v duplicitních databázích obsahujících mnohdy zastaralé a nepřesné údaje. Kontrola dodržování předmětné právní úpravy bude spadat do působnosti Úřadu na ochranu osobních údajů. 9. Zhodnocení korupčních rizik Navrhovaná právní úprava se dotýká problematiky omezení provozování živnosti osob v souvislosti s vydáním pravomocného rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění podle 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona, tj. sankčního zrušení živnostenského oprávnění podnikatele z důvodu závažného porušení živnostenského zákona, jiných právních předpisů nebo rozhodnutí o udělení koncese. O existenci překážky provozování živnosti rozhodují postupem podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení obecní živnostenské úřady, o odvolání proti rozhodnutím těchto úřadů místně příslušné krajské živnostenské úřady a přezkumné řízení vede Živnostenský úřad ČR, jehož působnost vykonává Ministerstvo průmyslu a obchodu. Vzhledem k tomu, že právní úprava překážek provozování živnosti je spjata s omezováním práv osob a jejich vynucováním správními orgány, lze předpokládat korupční rizika. 18

19 Předkládaná právní úprava je zaměřena na zlepšení postavení podnikatelů zmírněním dosavadního širokého omezení provozování živnosti, k němuž dochází v návaznosti na zrušení živnostenského oprávnění podle 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona, a to jak z hlediska časového, tak obsahového. Pro daný účel je právní úprava nezbytná, neboť zamýšleného cíle nelze dosáhnout jinými, mimoprávními prostředky. Nová právní úprava nepředstavuje pro adresáty právní normy žádnou zátěž, ani vynaložení nákladů na přizpůsobení. Navrhovaná právní úprava týkající se překážek provozování živnosti je jednoznačná, není založena na volném uvážení správního orgánu, je tudíž snadno kontrolovatelná. Neumožňuje žádné výjimky ani odchylky. Neměla by působit problémy z hlediska aplikace živnostenskými úřady, neboť tyto úřady se již v současné době v rámci své pravomoci posuzováním překážek provozování živnosti zabývají. Nová právní úprava by naopak měla přispět k zjednodušení činnosti živnostenských úřadů, neboť dosavadní právní úprava v souvislosti s dopadem překážek provozování živnosti na živnosti v příbuzném oboru vyžaduje určitou míru správního uvážení. Rozhodovací pravomoc jednotlivých živnostenských úřadů je jednoznačně dána zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, a jejich místní příslušnost 71 živnostenského zákona. Nedochází proto k soustředění pravomoci u jednoho orgánu. Organizační členění živnostenských úřadů je v kompetenci jednotlivých obecních i krajských úřadů podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, jakož i úřadů městských částí hlavního města Prahy a Magistrátu hlavního města Prahy podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. S ohledem k existujícím kontrolním mechanismům je pravděpodobnost korupčního rizika malá, ale nelze ji zcela vyloučit vzhledem k existenci lidského faktoru v rozhodovacím procesu. Korupční rizika je však možno přijetím konkrétních opatření (např. proškolením odpovědných osob, zpracováním podrobných metodik, četností a důsledností kontrol, vyvozením důsledků z porušení povinností odpovědných osob apod.) minimalizovat. 10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na bezpečnost nebo obranu státu. Hromadné soubory (sestavy) s údaji podnikatelů, které budou na žádost veřejnosti zpracovávány živnostenskými úřady, budou obsahovat výhradně aktuální veřejně dostupné údaje podnikatelů, resp. údaje zapsané ve veřejné části živnostenského rejstříku, tudíž nedojde ke zpřístupňování údajů osob, které jsou jinak dostupné pouze osobám, jichž se týkají, nebo příslušným státním orgánům. 19

20 B. Zvláštní část K bodu 1 ( 5 odst. 4) Jedná se o sladění terminologie živnostenského zákona, neboť tento zákon ve svých ostatních ustanoveních (např. v 5 odst. 6, 7 odst. 5, 24 odst. 2 ad.) používá pojem občan, nikoliv pojem státní příslušník. K bodu 2 ( 5 odst. 5) Pojem organizační složka závodu, používaný dosud v ustanoveních živnostenského zákona, se v návaznosti na ustanovení 503 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a terminologii zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, nahrazuje pojmem odštěpný závod. K bodu 3 ( 5 odst. 6) Dochází k úpravě terminologie živnostenského zákona v návaznosti na předpisy Evropské unie upravující problematiku udělování mezinárodní ochrany, jako např. směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany nebo směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu. Obsahově se však ustanovení nemění, neboť mezinárodní ochranou se ve smyslu evropské legislativy promítnuté mj. do zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, rozumí ochrana poskytnutá na území České republiky cizinci formou azylu nebo doplňkové ochrany 20

ZÁKON ze dne 2017, ČÁST PRVNÍ Změna živnostenského zákona. Čl. I

ZÁKON ze dne 2017, ČÁST PRVNÍ Změna živnostenského zákona. Čl. I ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna živnostenského zákona

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna živnostenského zákona Strana 3178 Sbírka zákonů č. 289 / 2017 Částka 102 289 ZÁKON ze dne 16. srpna 2017, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ČÁSTÍ ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ČÁSTÍ ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ČÁSTÍ ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Platné znění dotčené části zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna živnostenského zákona. Čl. I

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna živnostenského zákona. Čl. I Strana 2563 169 ZÁKON ze dne 25. dubna 2012, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Kdo je oprávněn podat žádost o koncesi?

Kdo je oprávněn podat žádost o koncesi? Žádost o koncesi pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3146 Sbírka zákonů č. 222 / 2012 222 ZÁKON ze dne 20. června 2012, kterým se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více

9. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

9. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 290 9. funkční období 290 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 85 ze 7. volebního

Více

2. V 2 písmeno e) zní: e) agendou ucelená oblast působnosti orgánu veřejné

2. V 2 písmeno e) zní: e) agendou ucelená oblast působnosti orgánu veřejné Strana 3036 Sbírka zákonů č. 192 / 2016 Částka 72 192 ZÁKON ze dne 25. května 2016, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více

Jakým způsobem můžete podat žádost o koncesi? Na kterém živnostenském úřadu můžete žádost podat?

Jakým způsobem můžete podat žádost o koncesi? Na kterém živnostenském úřadu můžete žádost podat? Žádost o koncesi pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Jakým způsobem můžete podat žádost o koncesi? Na kterém živnostenském úřadu můžete žádost podat?

Jakým způsobem můžete podat žádost o koncesi? Na kterém živnostenském úřadu můžete žádost podat? Žádost o koncesi pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství (stav platný do 31.12. 2009) Změna: 62/2000 Sb. Změna: 307/2000 Sb. Změna: 128/2003 Sb. Změna: 128/2003 Sb. (část) Změna: 85/2004 Sb. (část) Změna: 128/2003

Více

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 655/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 655/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 655/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

Jak ohlásit živnost? Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podá? Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti?

Jak ohlásit živnost? Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podá? Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti? Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podá? Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti?

Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podá? Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti? Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

Kdo je oprávněn podat žádost o koncesi?

Kdo je oprávněn podat žádost o koncesi? Žádost o koncesi pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Prokázání odborné způsobilosti není podmínkou provozování volné živnosti. Provozování volné živnosti je podmíněno ohlášením.

Prokázání odborné způsobilosti není podmínkou provozování volné živnosti. Provozování volné živnosti je podmíněno ohlášením. Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti Strana 348 32 VYHLÁŠKA ze dne 18. ledna 2010 o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, (dále jen zákon ) k provedení

Více

Kdo může ohlásit vázanou živnost?

Kdo může ohlásit vázanou živnost? Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2015,

Návrh ZÁKON. ze dne 2015, III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 624 Sbírka zákonů č. 61 / 2017 61 ZÁKON ze dne 19. ledna 2017, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2lbsagebeqz1) Návrh ZÁKON. ze dne 2016,

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2lbsagebeqz1) Návrh ZÁKON. ze dne 2016, III. Návrh ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce 4. Základní informace k životní situaci Živnostenský zákon umožňuje podnikateli provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, který

Více

Šablona životních situací MPO MS Word

Šablona životních situací MPO MS Word 1. 2. 3. Ohlášení vázané živnosti pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) 4. Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

N Á V R H. ZÁKON ze dne 2012, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

N Á V R H. ZÁKON ze dne 2012, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: N Á V R H III. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornaqpby2ss)

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornaqpby2ss) IV. O d ů v o d n ě n í Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace schválených usnesením vlády není k návrhu tohoto nařízení zpracováno, neboť předseda Legislativní rady

Více

2. V 2 odst. 2 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se včetně poznámky pod čarou č. 1f zrušuje.

2. V 2 odst. 2 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se včetně poznámky pod čarou č. 1f zrušuje. Částka 100 Sbírka zákonů č. 258 / 2016 Strana 3877 258 ZÁKON ze dne 14. července 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru Parlament se usnesl na tomto

Více

343/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona

343/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona 343/2007 Sb. ZÁKON ze dne 27. listopadu 2007, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne. 2013,

N á v r h Z Á K O N. ze dne. 2013, III. N á v r h Z Á K O N ze dne. 2013, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Kdo může ohlásit řemeslnou živnost?

Kdo může ohlásit řemeslnou živnost? Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

Parlament České republiky. Senát. 9. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona

Parlament České republiky. Senát. 9. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona 330 9. funkční období 330 Návrh senátního návrhu zákona senátora Františka Bublana a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských

Více

Živnostenské podnikání

Živnostenské podnikání Živnostenské podnikání (správně-právní režim) II. část Právnická fakulta MU Brno říjen 2011 zpracoval: Petr Průcha Druhy živností - živnosti ohlašovací, - živnost volná (příloha č. 4) - živnosti řemeslné

Více

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí

ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona

Více

II. N á v r h VYHLÁŠKA, ze dne 2017,

II. N á v r h VYHLÁŠKA, ze dne 2017, II. N á v r h VYHLÁŠKA, ze dne 2017, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru 296 10. funkční období 296 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru (Navazuje na sněmovní tisk č. 680 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro

Více

2. Vstup do podnikání fyzická osoba

2. Vstup do podnikání fyzická osoba Odbor obecní živnostenský úřad Praktické rady - Jak postupovat při žádosti o živnostenské oprávnění Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

Živnostenský zákon v praxi

Živnostenský zákon v praxi Živnostenský zákon v praxi 8. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2012 Str. 114 Str. 196 Ve výčtu zákonů si za zákon č. 160/2010 Sb. doplňte zákonem č. 424/2010 Sb., zákonem č. 427/2010 Sb., zákonem

Více

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách 159/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 564/9

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 564/9 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 564/9 Usnesení ústavně právního výboru č. 205 ze dne 30. března 2016 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ČÁST PRVNÍ. Čl. I Změna zákona o střetu zájmů

ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ČÁST PRVNÍ. Čl. I Změna zákona o střetu zájmů ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Čl. I Změna zákona o střetu zájmů Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 8 ) 189 občanského zákoníku..

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 8 ) 189 občanského zákoníku.. Strana 4426 Sbírka zákonů č. 293 / 2016 293 ZÁKON ze dne 24. srpna 2016, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže),

Více

ZÁKON ze dne..., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení.

ZÁKON ze dne..., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. III. ZÁKON ze dne..., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 1. Základní identifikační údaje SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA Název návrhu: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1762 Sbírka zákonů č. 185 / 2013 Částka 77 185 ZÁKON ze dne 11. června 2013, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb.,

Více

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva Ekonomika Změna a zánik živnosti Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Šablona životních situací MPO MS Word

Šablona životních situací MPO MS Word 1. 2. 3. Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) 4. Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více

Kategorie subjektu údajů: FO, člen statutárního orgánu právnické osoby, zmocněnec, oprávněná osoba orgánu veřejné moci, fyzická osoba z podnětu

Kategorie subjektu údajů: FO, člen statutárního orgánu právnické osoby, zmocněnec, oprávněná osoba orgánu veřejné moci, fyzická osoba z podnětu ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ODBOR: EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU Oddělení: obecní živnostenský úřad 1. Zpracování osobních údajů v souvislosti s podněty občanů a podněty jiných

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2386 Sbírka zákonů č. 202 / 2015 Částka 83 202 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

ČÁST PRVNÍ Změna obecního zřízení. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna obecního zřízení. Čl. I ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon

Více

7 Zvláštní podmínky provozování živnosti

7 Zvláštní podmínky provozování živnosti 7 Zvláštní podmínky provozování živnosti (1) Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost, pokud je tento zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují. (2) V případě změny nebo

Více

2) Statutární orgán, členové statutárního orgánu Titul Jméno Příjmení Titul. Titul Jméno Příjmení Titul

2) Statutární orgán, členové statutárního orgánu Titul Jméno Příjmení Titul. Titul Jméno Příjmení Titul Potvrzení přijetí ZPO č. jednací... Ohlášení živnosti podle 45 odst. 3 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen žz) 1) Právnická osoba -zahraniční Obchodní

Více

Návrh. ZÁKON ze dne... 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úvěru pro spotřebitele

Návrh. ZÁKON ze dne... 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úvěru pro spotřebitele IIIb. Návrh ZÁKON ze dne... 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úvěru pro spotřebitele Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o České

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 662 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 11.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 662 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 11. 76 9. funkční období 76 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2017 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 102 Rozeslána dne 15. září 2017 Cena Kč 48, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2017 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 102 Rozeslána dne 15. září 2017 Cena Kč 48, O B S A H : Ročník 2017 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 102 Rozeslána dne 15. září 2017 Cena Kč 48, O B S A H : 289. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Částka 126. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: b) práva a povinnosti osob, které dovážejí zboží dvojího použití do České republiky.

Částka 126. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: b) práva a povinnosti osob, které dovážejí zboží dvojího použití do České republiky. Strana 4714 Sbírka zákonů č.343 / 2010 Částka 126 343 ZÁKON ze dne 27. října 2010, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 28/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 28/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 28/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Zástupce předkladatele: ministr vnitra Doručeno

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 41 Sbírka zákonů č. 106 / 2016 Strana 1955 106 ZÁKON ze dne 16. března 2016, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb.,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIZOVICE odbor Obecní živnostenský úřad Masarykovo nám. 1007, Vizovice

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIZOVICE odbor Obecní živnostenský úřad Masarykovo nám. 1007, Vizovice MĚSTSKÝ ÚŘAD VIZOVICE odbor Obecní živnostenský úřad Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD VIZOVICE ZA ROK 2017 Leden 2018 PŘEDKLÁDÁ: Ing. David

Více

Ustanovení ukončení odpovědného zástupce

Ustanovení ukončení odpovědného zástupce Ustanovení ukončení odpovědného zástupce 03. Pojmenování (název) životní situace Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce dle 11 živnostenského zákona 4. Základní informace k životní situaci

Více

získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou stanoveny pro odpovídající úplnou profesní kvalifikaci v Národní soustavě kvalifikací.

získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou stanoveny pro odpovídající úplnou profesní kvalifikaci v Národní soustavě kvalifikací. Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více