ROČNÝ VÝKAZ O KULTÚRE NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN A KULTÚRE ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN OBYVATEĽSTVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÝ VÝKAZ O KULTÚRE NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN A KULTÚRE ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN OBYVATEĽSTVA"

Transkript

1 MINISTERSTVO KULTÚRY KULT (MK SR) 2-01 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Registrované ŠÚ SR č. Vk 717/06 z ROČNÝ VÝKAZ O KULTÚRE NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN A KULTÚRE ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN OBYVATEĽSTVA za rok 2006 Ochrana dôverných údajov je zaručená zákonom č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Spravodajská jednotka doručí výkaz do 1. marca I. r. Rok Mesiac IČO nasledujúceho roka x Ministerstvu kultúry SR Sekcia menšinových kultúr I. r. Kód OKEČ Menšina Nám. SNP Bratislava I. r. Kód štatistickej územnej jednotky 0 4 S K S OKEČ (vypísať názov prevažujúcej činnosti organizácie) Názov organizácie Adresa sídla organizácie ( vrátane mestskej časti ) Odoslané (dátum): om: Pečiatka a podpis štatutára: Výkaz zostavil : (Meno a priezvisko) Telefón (smerové č.): poštou: Klapka: Vážený respondent, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vykonáva ročné štatistické zisťovanie za účelom získania informácií o subjektoch, aktivitách a financovaní kultúry národnostných menšín a znevýhodnených skupín obyvateľstva v Slovenskej republike. Toto zisťovanie je súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní schváleného na roky V záujme zabezpečenia objektívnych výsledkov zisťovania Vás žiadame o úplné a pravdivé vyplnenie štatistického formulára podľa metodických vysvetliviek a o jeho doručenie v stanovenom termíne organizácii uvedenej na tomto formulári. Spravodajská povinnosť vyplniť štatistický formulár Vám vyplýva z 18 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Ak Vaša organizácia v sledovanom období nevykonávala žiadnu činnosť alebo nevykonávala činnosť, ktorá je predmetom tohto štatistického zisťovania, predložte nevyplnený výkaz s písomným uvedením dôvodu. Uvedené dôverné údaje sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Ďakujeme Vám za ich včasné poskytnutie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Spôsob vypĺňania záhlavia výkazu: V riadku 01 IČO vypĺňa sa identifikačné číslo organizácie. Ak má organizácia IČO šesťmiestne, doplnia sa na prvých dvoch miestach nuly; V riadku 03 Kód Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) vypĺňa sa podľa prevažujúcej činnosti danej organizácie (vypĺňajte zľava);okeč je vystavený na adrese v oddieli INFOTÉKA -Štatistika kultúry Menšina - vyplní sa číselný kód národnostnej menšiny alebo znevýhodnenej skupiny obyvateľstva (vypĺňajte sprava): 1 = bulharská, 2 = česká, 3 = chorvátska, 4 = maďarská, 5 = moravská, 6 = nemecká, 7 = poľská, 8 = rómska, 9 = rusínska, 10 = ruská, 11 = ukrajinská, 12 = židovská, 13 = iná, 14 = znevýhodnené skupiny obyvateľstva. S - vyplní sa súhlas (1) alebo nesúhlas (0) organizácie so zverejnením dôverných údajov. V riadku 04 Kód štatistickej územnej jednotky - vypĺňajte zľava; zoznam kódov štatistických územných jednotiek je vystavený na adrese v oddieli INFOTÉKA - Štatistika kultúry

2 1. Subjekty S p o l u SUBJEKTY KULTÚRY NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN A KULTÚRY ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN OBYVATEĽSTVA maďarskej nár. menšiny rómskej nár. menšiny českej nár. menšiny rusínskej nár. menšiny ukrajinskej nár. menšiny moravskej nár. menšiny nemeckej nár. menšiny chorvátskej nár. menšiny poľskej nár. menšiny bulharskej nár. menšiny židovskej nár. menšiny ruskej nár. menšiny inej nár. menšiny znevýhodnených skupín obyvateľstva št. rozpočet a registr. členov aktivít MK SR regionálna (VÚC) Výška príspevku (v tis. Sk) samospráva miestna (obec) sponzori / granty zo SR zo zahraničia Kontrolný súčet (r. 1 až 15)

3 2. SUBJEKTY KULTÚRNYCH AKTIVÍT spolu deti (do 15 rokov) kolektívov v tom mládež (15-26 rokov) dospelí (nad 26 rokov) Divadelný súbor Folklórny súbor Populárna hudobná skupina Dychová hudba Spevácky zbor Iné Spolu Kontrolný súčet (r. 1 až 7) a

4 3. POČET A DRUH USPORIADANÝCH KULTÚRNYCH PODUJATÍ kultúrnospoločenské podujatia výchovnovzdelávacie aktivity výstavy súťaže iné spolu (stĺ. 1 až 5) Celoslovenské Regionálne Miestne Spolu Kontrolný súčet (r. 1 až 4) a

5 4. Subjekty S p o l u VYDAVATEĽSKÉ SUBJEKTY maďarskej nár. menšiny rómskej nár. menšiny českej nár. menšiny rusínskej nár. menšiny ukrajinskej nár. menšiny moravskej nár. menšiny nemeckej nár. menšiny chorvátskej nár. menšiny poľskej nár. menšiny bulharskej nár. menšiny židovskej nár. menšiny ruskej nár. menšiny inej nár. menšiny znevýhodnených skupín obyvateľstva št. rozpočet a titulov Náklad MK SR Výška príspevku (v tis. Sk) samospráva sponzori / granty regionálna (VÚC) miestna (obec) zo SR zo zahraničia Výnosy z predaja (v tis. Sk) Kontrolný súčet (r. 1 až 14)

ROČNÝ VÝKAZ. za rok 2008

ROČNÝ VÝKAZ. za rok 2008 MINISTERSTVO KULTÚRY KULT (MK SR) 10-01 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Registrované ŠÚ SR ROČNÝ VÝKAZ č. Vk 520/08 z 6. 11. 2007 O KNIŽNICI za rok 2008 Ochrana dôverných údajov je zaručená zákonom č. 540/2001 Z.z.

Více

ROČNÝ VÝKAZ O VYBRANÝCH DRUHOCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A O DOMOCH S OPATROVATEĽSKOU SLUŽBOU za rok 2006

ROČNÝ VÝKAZ O VYBRANÝCH DRUHOCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A O DOMOCH S OPATROVATEĽSKOU SLUŽBOU za rok 2006 MINISTERSTVO PRÁCE,SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY V(MPSVR SR) 10-01 ROČNÝ VÝKAZ O VYBRANÝCH DRUHOCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A O DOMOCH S OPATROVATEĽSKOU SLUŽBOU za rok 2006 Registrované ŠÚ SR

Více

ROČNÝ VÝKAZ O DIVADELNÝCH FESTIVALOCH A PREHLIADKACH za rok 2006

ROČNÝ VÝKAZ O DIVADELNÝCH FESTIVALOCH A PREHLIADKACH za rok 2006 MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY KULT (MK SR) 7 - Registrovné ŠÚ SR č. Vk 7/6 z.. 5 ROČNÝ VÝKAZ O DIVADELNÝCH FESTIVALOCH A PREHLIADKACH z rok 6 Ochrn dôverných údjov je zručená zákonom č. 5/

Více

ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI ALGEZIOLÓGIE za rok 2018

ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI ALGEZIOLÓGIE za rok 2018 MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY C (MZ SR) 5 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI ALGEZIOLÓGIE za rok 28 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 859/28 z 19.9.27 Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/20

Více

ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI AGENTÚRY DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI za rok 2016

ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI AGENTÚRY DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI za rok 2016 MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 20 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI AGENTÚRY DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI za rok 26 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 645/26 z 1.10.25 Spravodajská jednotka

Více

ROČNÝ VÝKAZ. za rok 2010

ROČNÝ VÝKAZ. za rok 2010 MINISTERSTVO KULTÚRY KULT (MK SR) 10-01 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Registrované ŠÚ SR ROČNÝ VÝKAZ č. Vk 677/10 z 13. 11. 2009 O KNIŽNICI za rok 2010 Ochrana dôverných údajov je zaručená zákonom č. 540/2001 Z.z.

Více

ROČNÝ VÝKAZ. za rok 2014

ROČNÝ VÝKAZ. za rok 2014 MINISTERSTVO KULTÚRY KULT (MK SR) 10-01 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Registrované ŠÚ SR ROČNÝ VÝKAZ č. Vk 376/2011 zo 4. 11. 2010 O KNIŽNICI za rok 2014 Ochrana dôverných údajov je zaručená zákonom č. 540/2001

Více

ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O VÝROBE, ODBYTE A SÚHRNNEJ PONUKE JATOČNEJ HYDINY A KONZUMNÝCH VAJEC

ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O VÝROBE, ODBYTE A SÚHRNNEJ PONUKE JATOČNEJ HYDINY A KONZUMNÝCH VAJEC MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOH (MP SR) 7-04 ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O VÝROBE, ODBYTE A SÚHRNNEJ PONUKE JATOČNEJ HYDINY A KONZUMNÝCH VAJEC od 1.1.2006 do konca sledovaného štvrťroka:..

Více

ROČNÝ VÝKAZ O VYBAVENÍ ZÁKLADNÝMI FONDMI NA DIAĽNICIACH A NA CESTÁCH za rok 2009

ROČNÝ VÝKAZ O VYBAVENÍ ZÁKLADNÝMI FONDMI NA DIAĽNICIACH A NA CESTÁCH za rok 2009 MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZF (MDPT SR) 1 01 ROČNÝ VÝKAZ O VYBAVENÍ ZÁKLADNÝMI FONDMI NA DIAĽNICIACH A NA CESTÁCH za rok 2009 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 685/09 z 9.10.2008

Více

ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI AMBULANCIE * za rok 2011

ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI AMBULANCIE * za rok 2011 MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 1-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI AMBULANCIE * za rok 2011 *nevyplňujú odbornosti uvedené v ovej časti výkazu Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 329/2011 zo 4.11.2010

Více

ROČNÝ VÝKAZ O ČIINNOSTI NEFROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2012

ROČNÝ VÝKAZ O ČIINNOSTI NEFROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2012 MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 13 - ROČNÝ VÝKAZ O ČIINNOSTI NEFROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 22 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 440/22 z 10.10.21 Spravodajská jednotka doručí výkaz

Více

ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI DERMATOVENEROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2014

ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI DERMATOVENEROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2014 MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 9-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI DERMATOVENEROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2014 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 359/2014 z 12.12.2013 Spravodajská jednotka

Více

ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2014

ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2014 MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2014 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 380/2014 z 12.12.2013 Spravodajská

Více

ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI AMBULANCIE KLINICKEJ IMUNOLÓGIE A ALERGIOLÓGIE za rok 2015

ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI AMBULANCIE KLINICKEJ IMUNOLÓGIE A ALERGIOLÓGIE za rok 2015 MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 27-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI AMBULANCIE KLINICKEJ IMUNOLÓGIE A ALERGIOLÓGIE za rok 2015 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. Spravodajská jednotka doručí

Více

ROČNÝ VÝKAZ O NEPERIODICKÝCH PUBLIKÁCIÁCH. za rok

ROČNÝ VÝKAZ O NEPERIODICKÝCH PUBLIKÁCIÁCH. za rok MINISTERSTVO KULTÚRY KULT (MK SR) - 0 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Registrovné ŠÚ SR č. Vk 0/0 zo.. 00 ROČNÝ VÝKAZ O NEPERIODICKÝCH PUBLIKÁCIÁCH z rok 0 Ochrn dôverných údjov je zručená zákonom č. 0/00 Z.z. o

Více

ROČNÝ VÝKAZ. za rok 2013

ROČNÝ VÝKAZ. za rok 2013 MINISTERSTVO KULTÚRY KULT (MKSR) 10-01 SLOVENSKEJ REPUBLIKY ROČNÝ VÝKAZ Registrované ŠÚ SR č. Vk 496/2013 z 26. 11. 2012 O KNIŽNICI za rok 2013 Spravodajská jednotka vyplní výkaz v elektronickom štatistickom

Více

DOTAZNÍK NA AKTUALIZÁCIU REGISTRA UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ CESTOVNÉHO RUCHU. za rok 2006

DOTAZNÍK NA AKTUALIZÁCIU REGISTRA UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ CESTOVNÉHO RUCHU. za rok 2006 ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY CR - DOTAZNÍK NA AKTUALIZÁCIU REGISTRA UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ CESTOVNÉHO RUCHU za rok 00 Registrované ŠÚ SR Č. Vk 0/0 zo.. 00 Spravodajská jednotka doručí výkaz do.

Více

MESAČNÝ VÝKAZ O VÝROBE, ODBYTE A SÚHRNNEJ PONUKE JATOČNEJ HYDINY A KONZUMNÝCH VAJEC

MESAČNÝ VÝKAZ O VÝROBE, ODBYTE A SÚHRNNEJ PONUKE JATOČNEJ HYDINY A KONZUMNÝCH VAJEC MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOH (MP SR) 7-12 MESAČNÝ VÝKAZ O VÝROBE, ODBYTE A SÚHRNNEJ PONUKE JATOČNEJ HYDINY A KONZUMNÝCH VAJEC za sledovaný mesiac:........ 2008 Registrované ŠÚ

Více

ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2016

ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2016 MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 18 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 26 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 644/26 z 1.10.25 Spravodajská jednotka doručí výkaz do

Více

ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2014

ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2014 MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 18 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 24 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 365/24 z 12.12.23 Spravodajská jednotka doručí výkaz do

Více

ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTÍ PSYCHIATRICKEJ AMBULANCIE za rok 2011

ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTÍ PSYCHIATRICKEJ AMBULANCIE za rok 2011 MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 4 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTÍ PSYCHIATRICKEJ AMBULANCIE za rok 21 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 332/21 zo 4. 11. 20 Spravodajská jednotka doručí výkaz

Více

ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI PSYCHIATRICKEJ AMBULANCIE za rok 2013

ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI PSYCHIATRICKEJ AMBULANCIE za rok 2013 MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 4 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI PSYCHIATRICKEJ AMBULANCIE za rok 23 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 452/23 z 26.11.22 Spravodajská jednotka doručí výkaz do

Více

ROČNÝ VÝKAZ O PERIODICKEJ TLAČI. za rok 2006

ROČNÝ VÝKAZ O PERIODICKEJ TLAČI. za rok 2006 MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY KULT (MK SR) - Registroné ŠÚ SR č. Vk 7/ z.. ROČNÝ VÝKAZ O PERIODICKEJ TLAČI z rok Ochrn dôerných údjo je zručená zákonom č. 4/ Z.z. o štátnej šttistike Z ochrnu

Více

ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI AMBULANCIE * za rok 2009

ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI AMBULANCIE * za rok 2009 MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 1-01 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 628/09 z 9.10.2008 Spravodajská jednotka doručí výkaz do 20. januára nasledujúceho roka 1x Národnému centru zdravotníckych

Více

ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI PSYCHIATRICKEJ AMBULANCIE za rok 2015

ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI PSYCHIATRICKEJ AMBULANCIE za rok 2015 MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 4 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI PSYCHIATRICKEJ AMBULANCIE za rok 25 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 533/25 z..24 Spravodajská jednotka doručí výka do 28.

Více

PONUKOVÁ BILANCIA HROZNOVÉHO VÍNA

PONUKOVÁ BILANCIA HROZNOVÉHO VÍNA MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Víno (MP SR) 2-99 PONUKOVÁ BILANCIA HROZNOVÉHO VÍNA od 1.1.2006 do 31.7.2006 od 1.1.2006 do 31.12.2006 Registrované ŠÚ SR Ochranu dôverných údajov upravuje

Více

ROČNÝ VÝKAZ O PROFESIONÁLNOM DIVADLE. za rok 2012

ROČNÝ VÝKAZ O PROFESIONÁLNOM DIVADLE. za rok 2012 MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Registrovné ŠÚ SR č. Vk 478/0 z 0. 0. 0 ROČNÝ VÝKAZ O PROFESIONÁLNOM DIVADLE (štátnom smosprávnom) z rok 0 KULT (MK SR) - 0 Ochrn dôverných údjov je zručená zákonom

Více

Mesačný výkaz o letiskách. Rok 2014

Mesačný výkaz o letiskách. Rok 2014 ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY Registrované ŠÚ SR Č. Vk / z. 0. 0 Dop - Mesačný výkaz o letiskách Rok 0 IKF Rok Mesiac IČO 0 Mesiac - vypĺňa sa kód 0, 0, 0,..., podľa poradia mesiaca, za ktorý sa

Více

ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI DIALYZAČNÉHO STACIONÁRA za rok 2011

ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI DIALYZAČNÉHO STACIONÁRA za rok 2011 MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY T (MZ SR) 2- ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI DIALYZAČNÉHO STACIONÁRA za rok 21 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 366/21 zo 4. 11. 20 Spravodajská jednotka doručí výkaz do

Více

ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI STACIONÁRA V ODBORE NEFROLÓGIA za rok 2013

ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI STACIONÁRA V ODBORE NEFROLÓGIA za rok 2013 MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY T (MZ SR) 2- ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI STACIONÁRA V ODBORE NEFROLÓGIA za rok 23 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 486/23 z 26.11.22 Spravodajská jednotka doručí výkaz

Více

ROČNÝ VÝKAZ O NEODKLADNEJ CHIRURGICKEJ POMOCI PRI NIEKTORÝCH OCHORENIACH za rok 2008

ROČNÝ VÝKAZ O NEODKLADNEJ CHIRURGICKEJ POMOCI PRI NIEKTORÝCH OCHORENIACH za rok 2008 MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY L (MZ SR) 10-01 ROČNÝ VÝKAZ O NEODKLADNEJ CHIRURGICKEJ POMOCI PRI NIEKTORÝCH OCHORENIACH za rok 2008 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 500/08 Spravodajská jednotka

Více

ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O CENÁCH SLUŽIEB V OBLASTI PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ. za... štvrťrok 2013

ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O CENÁCH SLUŽIEB V OBLASTI PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ. za... štvrťrok 2013 ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ceny IKaP 5-04 ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O CENÁCH SLUŽIEB V OBLASTI PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ za... štvrťrok 2013 Registrované ŠÚ SR Č. Vk 24/13 za 29.6.2012 Ochranu dôverných

Více

ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI VŠEOBECNEJ AMBULANCIE PRE DETI A DORAST za rok 2014

ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI VŠEOBECNEJ AMBULANCIE PRE DETI A DORAST za rok 2014 MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI VŠEOBECNEJ AMBULANCIE PRE DETI A DORAST za rok 2014 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 355/2014 z 12.12.2013 Spravodajská jednotka

Více

ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI ODDELENIA (AMBULANCIE) ORTOPEDICKEJ PROTETIKY A VÝDAJNE ORTOPEDICKO-PROTETICKÝCH POMÔCOK za rok 2008

ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI ODDELENIA (AMBULANCIE) ORTOPEDICKEJ PROTETIKY A VÝDAJNE ORTOPEDICKO-PROTETICKÝCH POMÔCOK za rok 2008 MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 6 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI ODDELENIA (AMBULANCIE) ORTOPEDICKEJ PROTETIKY A VÝDAJNE ORTOPEDICKO-PROTETICKÝCH POMÔCOK za rok 2008 Registrované ŠÚ

Více

ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI VŠEOBECNEJ AMBULANCIE PRE DETI A DORAST za rok 2017

ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI VŠEOBECNEJ AMBULANCIE PRE DETI A DORAST za rok 2017 MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI VŠEOBECNEJ AMBULANCIE PRE DETI A DORAST za rok 2017 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 739/2017 z 15.12.2016 Spravodajská jednotka

Více

Žiadosť o poskytnutie dotácie z FPU v roku 2016

Žiadosť o poskytnutie dotácie z FPU v roku 2016 Žiadosť o poskytnutie dotácie z FPU v roku 2016 Toto je iba vzor žiadosti, skutočnú žiadosť je potrebné vyplniť v aplikácii Registračný systém FPU na adrese http://podpora.fpu.sk 1. Základné údaje o žiadateľovi

Více

ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI OFTALMOLOGICKÝCH ODDELENÍ A AMBULANCIÍ za rok 2006

ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI OFTALMOLOGICKÝCH ODDELENÍ A AMBULANCIÍ za rok 2006 MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 15 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI OFTALMOLOGICKÝCH ODDELENÍ A AMBULANCIÍ za rok 20 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 679/ z 11. 11. 20 Spravodajská jednotka

Více

Vzor PRÍDELOVÝ LÍSTOK KATEGÓRIE A

Vzor PRÍDELOVÝ LÍSTOK KATEGÓRIE A Predná strana Vzor PRÍDELOVÝ LÍSTOK KATEGÓRIE A Príloha č. 5 k vyhláške č. 473/2011 Z. z. Rastlinný tuk 3 ks 3 ks 2 ks Priezvisko:... Meno:... Rodné číslo:... Trvalý pobyt: * )... VOO sídlo: č.:... A X

Více

ROČNÝ VÝKAZ O NEODKLADNEJ CHIRURGICKEJ POMOCI PRI NIEKTORÝCH OCHORENIACH za rok 2008

ROČNÝ VÝKAZ O NEODKLADNEJ CHIRURGICKEJ POMOCI PRI NIEKTORÝCH OCHORENIACH za rok 2008 MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY L (MZ SR) 10-01 ROČNÝ VÝKAZ O NEODKLADNEJ CHIRURGICKEJ POMOCI PRI NIEKTORÝCH OCHORENIACH za rok 2008 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 500/08 zo 6. 11. 2007 Spravodajská

Více

VYSVETLIVKY K VÝKAZU O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ

VYSVETLIVKY K VÝKAZU O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ VYSVETLIVKY K VÝKAZU O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ Ministerstvo financií Slovenskej republiky vykonáva zisťovanie za účelom získania informácií, ktoré sú potrebné pri legislatívnych a rozpočtových prácach na

Více

Zber, spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

Zber, spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov VZOR OHLÁSENIE O BATÉRIACH A AKUMULÁTOROCH A NAKLADANÍ S POUŽITÝMI BATÉRIAMI A AKUMULÁTORMI Ohlásenie za rok/štvrťrok: Výrobca/Organizácia zodpovednosti výrobcov/tretia osoba/spracovateľ * IČO Obchodné

Více

ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI RADIAČNEJ ONKOLÓGIE za rok 2015

ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI RADIAČNEJ ONKOLÓGIE za rok 2015 MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY C (MZ SR) 3 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI RADIAČNEJ ONKOLÓGIE za rok 25 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 552/25 z 10.12.24 Spravodajská jednotka doručí výkaz do 28.

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTÍ PSYCHIATRICKEJ AMBULANCIE za rok 2009

ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTÍ PSYCHIATRICKEJ AMBULANCIE za rok 2009 MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 4-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTÍ PSYCHIATRICKEJ AMBULANCIE a rok 2009 Registrované ŠÚ SR Č. Vk.631/09 9.10.2008 Spravodajská jednotka doručí výka do

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. z 20. januára 2014,

VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. z 20. januára 2014, Strana 68 Zbierka zákonov č. 10/2014 Čiastka 6 10 VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. januára 2014, ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti

Více

Nevypĺňať!!! Údaje je potrebné vyplniť prostredníctvom elektronického formulára na portalvs.sk

Nevypĺňať!!! Údaje je potrebné vyplniť prostredníctvom elektronického formulára na portalvs.sk Nevypĺňať!!! Údaje je potrebné vyplniť prostredníctvom elektronického formulára na portalvs.sk Formulár k žiadosti o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Více

Obec Chorvátsky Grob. Platnosť od: Účinnosť: (15-tym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli po vyvesení:

Obec Chorvátsky Grob. Platnosť od: Účinnosť: (15-tym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli po vyvesení: Obec Chorvátsky Grob Všeobecne záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školského zariadenia na území obce Chorvátsky Grob

Více

Predloženie žiadosti o zápis športovej organizácie

Predloženie žiadosti o zápis športovej organizácie 1. Choďte na stránku www.sport.gov.sk Predloženie žiadosti o zápis športovej organizácie Ako? a) na počítači si zapnite internetový prehliadač (napr. Internet Explorer, Mozilla, Opera, Chrome a pod.) b)

Více

Príloha č. 5 Dátové rozhranie pre zoznam poistencov navrhnutých na zaradenie do dispenzárnej starostlivosti

Príloha č. 5 Dátové rozhranie pre zoznam poistencov navrhnutých na zaradenie do dispenzárnej starostlivosti Príloha č. 5 Dátové rozhranie pre zoznam poistencov navrhnutých na zaradenie do dispenzárnej starostlivosti Typ dávky: 799 Predkladá: Poskytovateľ ZS v ŠAS Poskytovateľ ZS predkladá zdravotnej poisťovni

Více

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY REGDP_1 ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky

Více

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ. K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ. K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 35/2017, ktorým sa mení VZN TSK č. 30/2016 o financovaní základných

Více

Výkaz o strednej škole

Výkaz o strednej škole Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Registrované ŠÚ SR č. Vk. 332/2014 z 12. 12. 2013 V rámci Programu štátnych štatist. zisťovaní schváleného na roky 2012-2014. Ochranu dôverných údajov upravuje

Více

OHLÁSENIE O ELEKTROZARIADENIACH A NAKLADANÍ S ELEKTROODPADOM. Výrobca/Organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia IČO Obchodné meno:

OHLÁSENIE O ELEKTROZARIADENIACH A NAKLADANÍ S ELEKTROODPADOM. Výrobca/Organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia IČO Obchodné meno: VZOR OHLÁSENIE O ELEKTROZARIADENIACH A NAKLADANÍ S ELEKTROODPADOM Ohlásenie za rok/štvrťrok x: Výrobca/Organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia IČO Obchodné meno: Adresa Ulica: Obec: Štatutárny

Více

Tab. 1 Vývoj počtu obyvateľov SR sčítanie 2011, 2001, 1991, 1980, 1970 Bývajúce obyvateľstvo (podľa TP)

Tab. 1 Vývoj počtu obyvateľov SR sčítanie 2011, 2001, 1991, 1980, 1970 Bývajúce obyvateľstvo (podľa TP) Tab. 1 Vývoj počtu obyvateľov SR sčítanie 2011, 2001, 1991, 1980, 1970 Územie Bývajúce obyvateľstvo (podľa TP) 2011 2001 1991 1980 1970 Slovenská republika 5 397 036 5 379 455 5 274 335 4 991 168 4 537

Více

"'---,(Ý \,...,.) fr' .~,l i"~.'''''.] :;;:. ~ , 1.~~ 1~'\) V Bratislave dňa. 19. C4 ZDlo. \ \~ '(-j{:~ Jl> medzi účastníkmi zmluvy

'---,(Ý \,...,.) fr' .~,l i~.'''''.] :;;:. ~ , 1.~~ 1~'\) V Bratislave dňa. 19. C4 ZDlo. \ \~ '(-j{:~ Jl> medzi účastníkmi zmluvy medzi účastníkmi zmluvy Štatistický úrad Slovenskej republiky sídlo: Miletičova 3, 82467 Bratislava 2 IČO: OO 166 197 (ďalej len "úrad") Zastúpený: PhDr. Ľudmilou Benkovičovou, CSc., predsedníčkou a Ministerstvo

Více

SK CRIS ako nástroj integrácie dát o vede na národnej úrovni

SK CRIS ako nástroj integrácie dát o vede na národnej úrovni SK CRIS ako nástroj integrácie dát o vede na národnej úrovni Danica Zendulková, CVTI SR INFORMAČNÉ SYSTÉMY O VEDE: Integrácia pre otvorený prístup k vedeckým výstupom CVTI SR, 2.apríl 2014 Centrum vedecko-technických

Více

Príručka k elektronickej službe ES06 Poskytovanie poradenstva a vzdelávania pre podnikateľov a záujemcov o podnikanie

Príručka k elektronickej službe ES06 Poskytovanie poradenstva a vzdelávania pre podnikateľov a záujemcov o podnikanie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky INTEGROVANÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM PRE ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB MH SR Príručka k elektronickej službe ES06 Poskytovanie poradenstva a vzdelávania

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu (doplní MČ)

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu (doplní MČ) ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018 na základe výzvy pre oblasť (vybrané podčiarknuť): kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež - sociálna

Více

ROČNÝ VÝKAZ. za rok 2014

ROČNÝ VÝKAZ. za rok 2014 MINISTERSTVO KULTÚRY KULT (MKSR) 8-01 SLOVENSKEJ REPUBLIKY ROČNÝ VÝKAZ Registrované ŠÚ SR č. Vk 396/2014 z 12.12.2013 O VYSIELANÍ TELEVÍZNEJ ROGRAMOVEJ SLUŽBY za rok 2014 Spravodajská jednotka vyplní výkaz

Více

MESAČNÝ VÝKAZ O CENÁCH PRIEMYSELNÝCH VÝROBCOV. za mesiac

MESAČNÝ VÝKAZ O CENÁCH PRIEMYSELNÝCH VÝROBCOV. za mesiac ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ceny Priem 1-12 MESAČNÝ VÝKAZ O CENÁCH PRIEMYSELNÝCH VÝROBCOV za mesiac... 2014 Registrované ŠÚ SR Č. Vk 16/14 zo dňa 29.5.2013 Spravodajská doručí výkaz do 15. kalendárneho

Více

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. )

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) 1.Identifikácia

Více

Metodické usmernenie č. 4/2007 k poskytovaniu informácií prostredníctvom portálu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Metodické usmernenie č. 4/2007 k poskytovaniu informácií prostredníctvom portálu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Metodické usmernenie č. 4/2007 k poskytovaniu informácií prostredníctvom portálu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou február 2007 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sprístupnil

Více

Ročný výkaz o obnoviteľných zdrojoch palív a energie. Rok 2013

Ročný výkaz o obnoviteľných zdrojoch palív a energie. Rok 2013 ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY Registrované ŠÚ SR Č. Vk 90/13 z 25. 11. 2012 Energ 3-01 Ročný výkaz o obnoviteľných zdrojoch palív a energie Rok 2013 IKF Rok Mesiac IČO 5 3 0 7 1 3 IČO - vypĺňa

Více

ROČNÝ VÝKAZ O JARNOM KMEŇOVOM STAVE ZVERI k A O REVÍRI, STAVE A LOVE ZVERI

ROČNÝ VÝKAZ O JARNOM KMEŇOVOM STAVE ZVERI k A O REVÍRI, STAVE A LOVE ZVERI MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA Poľov (MP SR) 12-01 SLOVENSKEJ REPUBLIKY ROČNÝ VÝKAZ O JARNOM KMEŇOVOM STAVE ZVERI k 31. 03. 2007 A O REVÍRI, STAVE A LOVE ZVERI za rok 2007 Registrované ŠÚ SR Č. Vk 686/07

Více

NÁVRH NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O EURÓPSKOM ZOSKUPENÍ HOSPODÁRSKYCH ZÁUJMOV DO OBCHODNÉHO REGISTRA

NÁVRH NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O EURÓPSKOM ZOSKUPENÍ HOSPODÁRSKYCH ZÁUJMOV DO OBCHODNÉHO REGISTRA Príloha č. 21 k vyhláške č. 25/2004 Z. z. Miesto na nalepenie kolkovej známky NÁVRH NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O EURÓPSKOM ZOSKUPENÍ HOSPODÁRSKYCH ZÁUJMOV DO OBCHODNÉHO REGISTRA Obchodný register

Více

Vedenie dokumentácie

Vedenie dokumentácie Adresa: Základná škola Pribinova ul. 123/9 972 71 Nováky Tel. : 046/5460129 Email: zsnovaky@gmail.com www.zspribno.edupage.org Názov internej smernice Vedenie pedagogickej dokumentácie Číslo smernice PS

Více

Obsah Úvod... 3 Zapnutie makra... 4 Vyplnenie formulára... 6 Naplnenie hlavnej knihy... 7 Naplnenie stavu zamestnancov... 7 Mapa modulov...

Obsah Úvod... 3 Zapnutie makra... 4 Vyplnenie formulára... 6 Naplnenie hlavnej knihy... 7 Naplnenie stavu zamestnancov... 7 Mapa modulov... Š t a t i s t i c k év ý k a z y 2 0 1 6Š US R Ma n u á l Obsah Úvod... 3 Zapnutie makra... 4 Vyplnenie formulára... 6 Naplnenie hlavnej knihy... 7 Naplnenie stavu zamestnancov... 7 Mapa modulov... 8 Práca

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 12. 2017 Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu

Více

O b e c R o z h a n o v c e

O b e c R o z h a n o v c e O b e c R o z h a n o v c e Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rozhanovce č.1/2017 zo dňa 02.02.2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka navštevujúceho školské zariadenie

Více

Účtovný doklad. Druh 5) Číslo 6) 7) Identifikáci a prílohy 8)

Účtovný doklad. Druh 5) Číslo 6) 7) Identifikáci a prílohy 8) Názov prijímateľa: Názov projektu: Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu časť A.1 - vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu Výzva: Kód

Více

VÝROČNÁ SPRÁVA

VÝROČNÁ SPRÁVA VÝROČNÁ SPRÁVA 2011-1- 1. Základné údaje 2. Členovia orgánov 3. O Nadácii Ta3 4. Ročná účtovná závierka a správa audítora za rok 2011-2- 1. Základné údaje Názov nadácie: Sídlo nadácie: Právna forma: Gagarinova

Více

ROČNÝ VÝKAZ O AUDIOVÍZII. za rok 2006

ROČNÝ VÝKAZ O AUDIOVÍZII. za rok 2006 MINISTERSTVO KULTÚRY KULT (MK SR) - SLOVENSKEJ REPUBLIKY Registrovné ŠÚ SR č. Vk 2/ z.. 2 ROČNÝ VÝKAZ O AUDIOVÍZII z rok 2 Ochrn dôverných údjov je zručená zákonom č. /2 Z.z. o štátnej šttistike. Z ochrnu

Více

ROČNÝ VÝKAZ O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH V LESNÍCKEJ ČINNOSTI za rok 2009

ROČNÝ VÝKAZ O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH V LESNÍCKEJ ČINNOSTI za rok 2009 MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA Les (MP SR) 7-01 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Registrované ŠÚ SR Č. Vk 704/09 z 9. 10. 2008 Spravodajská jednotka doručí výkaz do 31. marca nasledujúceho roka ROČNÝ VÝKAZ O NÁKLADOCH

Více

východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné

východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné 1 OSNOVA východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné plánovanie v rezorte MO SR 2 Obranné plánovanie

Více

Pravidlá marketingovej akcie Tablety

Pravidlá marketingovej akcie Tablety Pravidlá marketingovej akcie Tablety I. Organizátor Usporiadateľom súťaže je mbank SPÒŁKA AKCYJNA, akciová spoločnosť so sídlom Senatorska 18, Varšava, 00-950, Identifikačné číslo: 001254524, zapísaná

Více

Energetická štatistika v SR a publikácie ŠÚ SR. Ing. Mária Lexová

Energetická štatistika v SR a publikácie ŠÚ SR. Ing. Mária Lexová Energetická štatistika v SR a publikácie ŠÚ SR Ing. Mária Lexová www.statistics.sk Získava informácie o: produkcii tokoch spotrebe energií Štatistika energetiky Využitie údajov: monitorovanie energetickej

Více

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. )

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) 1.Identifikácia

Více

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava. Dátové rozhranie pre externý subjekt SP

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava. Dátové rozhranie pre externý subjekt SP Strana 1 z 10 Dátové rozhranie dávka 551 Popis dávky: Oznámenie SP o fyzických osobách: a) ktoré poberajú nemocenské podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej

Více

FORMULÁR pre právnickú osobu

FORMULÁR pre právnickú osobu OKRESNÝ ÚRAD... odbor živnostenského podnikania Vyplní úrad FORMULÁR pre právnickú osobu ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 1,

Více

ROČNÝ VÝKAZ O AUDIOVÍZII. za rok 2007

ROČNÝ VÝKAZ O AUDIOVÍZII. za rok 2007 MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Registrovné ŠÚ SR č. Vk 6207 z.. 2006 ROČNÝ VÝKAZ O AUDIOVÍZII KULT (MK SR) - 0 z rok 2007 Ochrn dôverných údjov je zručená zákonom č. 0/200 Z.z. o štátnej šttistike.

Více

INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK

INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK PODĽA NORMY ISO 31000 SO ZAMERANÍM NA POŽIADAVKY NORIEM ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:201 [OHSAS 18001] 1. MARCA 2017 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN TERMÍNY A DEFINÍCIE

Více

Žiadosť o finančný príspevok FORMULÁR. Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika Česká republika

Žiadosť o finančný príspevok FORMULÁR. Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika Česká republika Žiadosť o finančný príspevok FORMULÁR Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika Česká republika 2007-2013 Predkladanie Žiadostí o FP Žiadosť o FP sa vypĺňa v jazyku vedúceho partnera; prílohy

Více

Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. Článok I. Zmluvné strany

Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. Článok I. Zmluvné strany Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 1. 1. RNDr. Miroslav Zapletal Článok I Zmluvné strany 1. 2. Národná banka Slovenska, ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Více

VZOR Á B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R S T Ú V X Ý Ž. Na rok: IČO 03 - Obchodné meno alebo názov

VZOR Á B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R S T Ú V X Ý Ž. Na rok: IČO 03 - Obchodné meno alebo názov FO VZOR DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ (zákon č. 5822004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ) Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo ostatné

Více

VZORY PÍSOMNOSTÍ DOTÁCIE

VZORY PÍSOMNOSTÍ DOTÁCIE VZORY PÍSOMNOSTÍ DOTÁCIE PODĽA ZÁKONA Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách PRÍLOHY K VZN o podmienkach poskytovanie dotácií z prostriedkov obce 1. Žiadosť o dotáciu 2. Zúčtovanie MESTO Sečovce Príloha

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Západ o symboloch Mestskej časti Košice - Západ. 1 Predmet

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Západ o symboloch Mestskej časti Košice - Západ. 1 Predmet Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ v zmysle ustanovenia 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanovenia 14 ods. 3 písm. a) a 19 ods. 2

Více

O Z N Á M E N I E. Ing. Jozef Liška, v. r. generálny riaditeľ sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

O Z N Á M E N I E. Ing. Jozef Liška, v. r. generálny riaditeľ sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky O Z N Á M E N I E Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS-218-2006/05159 z 20. apríla 2006 o určení vzorov ohlasovacích lístkov na pobyt pre občanov Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra

Více

VZOR OZNÁMENIE O ZARADENÍ PODNIKU PODĽA 5 ZÁKONA

VZOR OZNÁMENIE O ZARADENÍ PODNIKU PODĽA 5 ZÁKONA VZOR OZNÁMENIE O ZARADENÍ PODNIKU PODĽA 5 ZÁKONA 1. Dôvod vypracovania oznámenia Označiť dôvod/zmenu x Nové oznámenie Nový podnik 3 ods. 5 písm. a) zákona Aktualizácia oznámenia Možnosť výberu z viacerých

Více

NÁVRH. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Plavecký Štvrtok č. 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

NÁVRH. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Plavecký Štvrtok č. 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie Obce Plavecký Štvrtok č. 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Obec Plavecký Štvrtok podľa ustanovenia 4 ods. 3 písm. h) a 6 ods. 1 a 11 ods. 4 písm. g) zákona

Více

Voľné miesto: Referent režimu úseku režimovej činnosti oddelenia výkonu trestu

Voľné miesto: Referent režimu úseku režimovej činnosti oddelenia výkonu trestu Zbor väzenskej a justičnej stráže Voľné miesto: Referent režimu úseku režimovej činnosti oddelenia výkonu trestu Informácie o voľnom mieste Miesto výkonu štátnej služby Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 4/2015. o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 4/2015. o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov Mesto Medzilaborce Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2015 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov Návrh VZN č. 4/2015 vyvesený na úradnej tabuli

Více

BÁRDI AUTO SLOVAKIA, s.r.o. Gazdovský rad 41, Šamorín, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12744/T

BÁRDI AUTO SLOVAKIA, s.r.o. Gazdovský rad 41, Šamorín, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12744/T BÁRDI AUTO SLOVAKIA, s.r.o. Gazdovský rad 41, 931 01 Šamorín, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12744/T ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV Pri registrácii v

Více

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 11 Žiadosti

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 11 Žiadosti Príloha 11 Žiadosti Príloha 11: Vzor žiadosti strana 1 z 11 Obsah 1. VZOR ŽIADOSTI O TECHNICKE ŠETRENIE... 3 2. VZOR ZMLUVY - ŠPECIFIKÁCIA... 5 3. VZOR ŽIADOSTI O VSTUP DO OBJEKTU, KÁBLOVEJ ŠACHTY... 7

Více

Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva SR Príloha č. 1 k Schéme štátnej pomoci pre modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti Ministerstvo zdravotníctva

Více

Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. I. časť

Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. I. časť Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí I. časť 2008 Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí II. časť 2008 Štatistický úrad Slovenskej republiky Číslo: 600-0140/2009

Více

V Ý Z V A na predloženie ponuky podľa 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní na realizáciu stavebných prác : STAVEBNÉ ÚPRAVY

V Ý Z V A na predloženie ponuky podľa 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní na realizáciu stavebných prác : STAVEBNÉ ÚPRAVY V Ý Z V A na predloženie ponuky podľa 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní na realizáciu stavebných prác : STAVEBNÉ ÚPRAVY 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Úradný názov: Základná

Více

Žiadosť o poskytnutie dotácie z FPKNM v roku 2018

Žiadosť o poskytnutie dotácie z FPKNM v roku 2018 Žiadosť o poskytnutie dotácie z FPKNM v roku 2018 1. Základné údaje o projekte a žiadateľovi 1.1 Žiadateľ Názov žiadateľa: Právna forma žiadateľa: Zriaďovateľ/zákon: Sídlo alebo miesto podnikania: Telefón:

Více

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015 Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015 Základná škola s materskou školou, Grófske nádvorie 209/2, Fintice ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 1.7.2002 v zmysle

Více

Energetický audit od decembra po novom

Energetický audit od decembra po novom Energetická efektívnosť do roku 2020 9. a 10. decembra 2014, Trnava Energetický audit od decembra po novom Jozef Chudej, Ministerstvo hospodárstva SR Energetický audit ako ho poznáme(1) Energetický audit

Více

Uznesenie. r o z h o d o l :

Uznesenie. r o z h o d o l : Súd: Okresný súd Bratislava I Spisová značka: 33Exre/302/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1113225002 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milena Daubnerová

Více