ZO Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZO Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne"

Transkript

1 ZO Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne Zahájení: 17,00 hod. Ukončení: 18,30 hod. Zasedání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Novosedlicích. Přítomni dle prezenční listiny- přítomných: 13 omluveni: 2 neomluveni: 0 hosté: 3 od bodu č.12 hosté 4 Program: 01. Zahájení, kontrola usnesení, návrh programu, schválení. 02. Volba návrhové a mandátové komise. 03. Určení zapisovatele zápisu. 04. Určení ověřovatelů zápisu. 05. Zpráva mandátové komise. 06. Zpráva finančního výboru ZO uložení úkolů. 07. Zpráva kontrolního výboru ZO uložení úkolů. 08. Zpráva o činnosti Rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce. 09. Vydání Územního plánu Novosedlice. a) Ověření územního plánu Novosedlice. b) Vydání územního plánu Novosedlice. 10. Schválení účetní závěrky obce Novosedlice za rok Rozpočtová změna č. 1 rozpočtu obce Novosedlice na rok a) Schválení hospodaření včetně vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014 příspěvkové organizace MŠ Novosedlice. b) Schválení převodu finančních prostředků do rezervního fondu příspěvkové organizace MŠ Novosedlice. 13. a) Schválení hospodaření včetně vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014 příspěvkové organizace ZŠ Novosedlice. b) Schválení převodu finančních prostředků do rezervního fondu příspěvkové organizace ZŠ Novosedlice. 14. Schválení odměn za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva. 15. Schválení poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení. 16. Projednání a schválení příspěvku na dopravu pro občany obce od věku 70 a více let. 17. Projednání a schválení plánovaných kulturních akcí pořádaných obcí Novosedlice. 18. a) Schválení kupujícího pozemku p. č. 1120/20, (zastavěná plocha), k. ú. Novosedlice o výměře 1 m 2. b) Schválení kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 1120/20, (zastavěná plocha), k. ú. Novosedlice o výměře 1m

2 19. Záměr prodeje části pozemku p.č. 635/1, k.ú. Novosedlice (po geometrickém zaměření) 20. Závěr Starosta obce p. Ing. Radoslav Bartůněk zahájil dnešní jednání ZO Novosedlice. Po zjištění, že jednání je přítomna nadpoloviční většina členů ZO, seznámil starosta obce p. Ing. Bartůněk členy ZO a přítomné hosty s programem dnešního jednání. K programu nebylo připomínek. Usnesení: ZO schvaluje po projednání program dnešního jednání ZO Novosedlice Volba návrhové a mandátové komise. Byli navrženi p. JUDr. Prokšová Zděnka Liv předseda, členové pan Bc. Dědič Kurt a paní Lísková Danuše. Jiné návrhy nebyly podány. Usnesení: ZO schvaluje složení návrhové a mandátové komise: předseda: p. JUDr. Prokšová Zděnka Liv členové: p. Bc. Dědič Kurt p. Lísková Danuše 03 - Určení zapisovatele zápisu. Starosta obce p. Ing. Bartůněk Radoslav určil zapisovatelem dnešního jednání p. Mgr. Hajnou Stanislavu Určení ověřovatelů zápisu. Starosta obce p. Ing. Bartůněk Radoslav určil jako ověřovatele zápisu p. Harvota Milana a p. Bugarovou Lenku Zpráva mandátové komise. Předseda mandátové komise p. JUDr. Prokšová Z. přednesla zprávu mandátové komise: zastupitelů přítomno: 13 zastupitelů nepřítomno: 2 zastupitelů omluveno: 2 zastupitelů neomluveno: 0 hosté přítomno: 3 (od bodu č.12-4 hosté) Zastupitelstvo obce Novosedlice je schopno se usnášet. Usnesení: ZO schvaluje zprávu mandátové komise: zastupitelů přítomno: 13 zastupitelů nepřítomno: 2 zastupitelů omluveno: 2 zastupitelů neomluveno: 0 hosté přítomno: 3 (od bodu č.12 4 hosté) Zastupitelstvo obce Novosedlice je schopno se usnášet

3 06 - Zprávu o činnosti finančního výboru ZO přednesla předsedkyně FV p. Ing. Müllerová. Seznámila přítomné členy zastupitelstva obce o práci FV od posledního zasedání ZO. Na svém zasedání byla provedena ve spolupráci s Kontrolním výborem kontrola uzavřených smluv v roce Výsledek kontroly nebyly zjištěny závady. Na svém zasedání byla projednána kontrola podkladů k Účetní závěrce obce Novosedlice za rok 2014, dále změna č. 1 rozpočtu obce Novosedlice na rok 2015 a výsledky hospodaření MŠ a ZŠ za rok FV doporučuje členům ZO-Účetní závěrku obce za rok 2014, rozpočtovou změnu obce č.1 na rok 2015 a výsledek hospodaření MŠ a ZŠ za rok 2014 schválit. Úkoly nebyly uloženy Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZO. Vzhledem k tomu, že od posledního zasedání ZO se schůze výboru dle plánu práce neuskutečnila, nebyla zpráva o činnosti podána Zprávu o činnosti Rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce přednesl místostarosta obce p. Kočina. Seznámil členy ZO s činností RO od posledního zasedání ZO. Rada obce se sešla od posledního zasedání ZO Novosedlice celkem 4 x. Ke zprávě nebylo připomínek. Úkoly nebyly uloženy Vydání Územního plánu Novosedlice. a) Ověření územního plánu Novosedlice. ZO Novosedlice projednalo ověření Územního plánu obce bez připomínek. Usnesení: ZO Novosedlice po projednání ověřuje, že Územní plán Novosedlice není v rozporu s politikou územního rozvoje ČR, se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje, výsledky řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu. b) Vydání Územního plánu Novosedlice. K vydání Územního plánu nebylo připomínek. Usnesení: ZO po projednání vydává Územní plán Novosedlice opatřením obecné povahy které bude oznámeno na úřední desce. Opatření obecné povahy je přílohou č. 1 tohoto zápisu Schválení účetní závěrky obce Novosedlice za rok Ekonomka obce p. Belejová seznámila členy ZO s výsledky účetní závěrky obce za rok 2014 a odpověděla na otázky členů ZO. Bylo doporučeno FV účetní závěrku schválit. Usnesení: ZO schvaluje po projednání účetní závěrku obce Novosedlice za rok 2014, ve znění dle přílohy č. 2 tohoto zápisu

4 11 - Rozpočtová změna č. 1 rozpočtu obce Novosedlice na rok Ekonomka obce p. Belejová seznámila členy ZO s návrhem rozpočtové změny č. 1. K dotazům přítomných bylo podáno vysvětlení od ekonomky obce. Navržená změna zůstává v příjmové i výdajové části beze změn v celkové výši tis. Kč. Bylo doporučeno rozpočtovou změnu č. 1 rozpočtu obce Novosedlice na rok 2015 schválit. Usnesení: ZO schvaluje po projednání rozpočtovou změnu č.1 rozpočtu obce Novosedlice na rok Příjmy a výdaje v celkové výši tis. Kč. Rozpočtová změna č.1 rozpočtu obce pro rok 2015 je přílohou č. 3 tohoto zápisu. 12- a) Schválení hospodaření včetně vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014 příspěvkové organizace MŠ Novosedlice. K hospodářskému výsledku nebylo připomínek. Usnesení: ZO Novosedlice schvaluje po projednání hospodaření včetně vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014 příspěvkové organizace MŠ Novosedlice ve znění dle přílohy č. 4 tohoto zápisu. b) Schválení převodu finančních prostředků do rezervního fondu příspěvkové organizace MŠ Novosedlice. Bylo doporučeno schválení převodu do rezervního fondu. Usnesení: ZO Novosedlice schvaluje po projednání převod finančních prostředků ve výši ,83,- Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace MŠ Novosedlice. 13- a) Schválení hospodaření včetně vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014 příspěvkové organizace ZŠ Novosedlice. K hospodářskému výsledku nebylo připomínek. Usnesení: ZO Novosedlice schvaluje po projednání hospodaření včetně vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014 příspěvkové organizace ZŠ Novosedlice ve znění dle přílohy č. 5 tohoto zápisu. b) Schválení převodu finančních prostředků do rezervního fondu příspěvkové organizace ZŠ Novosedlice. Bylo doporučeno schválení převodu do rezervního fondu. Usnesení: ZO Novosedlice schvaluje po projednání převod finančních prostředků ve výši ,08,- Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace ZŠ Novosedlice Schválení odměn za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva z důvodu změny nařízení vlády č. 37/ 2003 Sb., a v souladu s nařízením vlády č. 52/2015 Sb. dochází ke změně v odměňování za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva

5 Člen Rady Obce 1 532,- Kč Předseda výboru ZO nebo komise RO 1 345,- Kč Člen výboru ZO nebo komise RO 1 097,- Kč Člen zastupitelstva obce bez dalších funkcí 559,- Kč Usnesení: ZO obce po projednání schvaluje za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva : Člen Rady Obce 1532,- Kč Předseda výboru ZO nebo komise RO 1345,- Kč Člen výboru ZO nebo komise RO 1097,- Kč Člen zastupitelstva obce bez dalších funkcí 559,- Kč ZO schvaluje poskytnutí navýšení měsíční odměny od ZO stanovilo, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členovi ZO poskytne jako součet měsíčních odměn stanovených pro jednotlivé funkce Schválení poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení. Zprávu z jednání výběrové komise, která se uskutečnila , podal místostarosta p. Kočina. Byly podány 2 žádosti o půjčku. Výběrová komise doporučuje poskytnout půjčku žadatelům dle zápisu z jednání komise bod č.1/2015, č.2/2015, které splňují podmínky pro poskytnutí půjčky. a)usnesení: ZO Novosedlice schvaluje na základě Pravidel k poskytování a používání účelových finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení a po projednání a doporučení výběrové komise poskytnutí půjčky ve výši ,- Kč, vedenou pod číslem 1/2015 manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Novosedlice, vlastníkům nemovitosti č.p. xxxxxxxxxxxxxxxx, Novosedlice na rekonstrukci střechy včetně střešních oken. Půjčka bude zajištěna zástavním právem. Před projednáváním bodu 15 b) člen ZO p. xxxxxxxxxx prohlásil, že u tohoto bodu nebude hlasovat z důvodu střetu zájmů dle Zákona č.159/2006 Sb. b)usnesení: ZO Novosedlice schvaluje na základě Pravidel k poskytování a používání účelových finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení a po projednání a doporučení výběrové komise poskytnutí půjčky ve výši ,- Kč, vedenou pod číslem 2/2015 manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, Novosedlice, vlastníkům nemovitosti - 5 -

6 xxxxxxxxxxxxxxxxx Novosedlice na rekonstrukci fasády a podhledu RD bez zateplení. Půjčka bude zajištěna zástavním právem. 12 členů ZO hlasovalo pro 1 člen ZO se hlasování zdržel (xxxxxxxxx.) 16 - Projednání a schválení příspěvku na dopravu pro občany obce od věku 70 a více let. Bylo doporučeno poskytnout občanům Novosedlic příspěvek na dopravu ve výši 500,- Kč/rok při dodržení těchto podmínek : trvalé bydliště v obci Novosedlice, věk 70 a více let a pořízení osobní čipové karty na dopravu s fotografií a jménem ( nepřenosnou). Jiný návrh podán nebyl. Usnesení: ZO po projednání schvaluje příspěvek ve výši 500,- Kč/rok na dopravu pro občany obce Novosedlice za dodržení těchto podmínek : trvalé bydliště v obci Novosedlice, věk 70 a více let a pořízení osobní čipové karty na dopravu s fotografií. (nepřenosnou) Projednání a schválení plánovaných kulturních akcí pořádaných obcí Novosedlice. Starosta obce seznámil s plánem kulturních akcí. K plánovaným akcím nebylo připomínek. Usnesení: ZO po projednání schvaluje plán navržených kulturních akcí, pořádaných obcí Novosedlice ve znění dle přílohy č. 6 tohoto zápisu a) Schválení kupujícího pozemku p. č. 1120/20, (zastavěná plocha), k. ú. Novosedlice o výměře 1 m 2. Jediný zájemce manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Novosedlice. Usnesení: ZO po projednání schvaluje kupujícího pozemku p. č. 1120/20, (zastavěná plocha), k.ú. Novosedlice o výměře 1 m 2, manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Novosedlice. b) Schválení kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 1120/20, (zastavěná plocha k. ú. Novosedlice o výměře 1 m 2. Ke smlouvě nebylo připomínek. Usnesení: ZO po projednání schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 1120/20, (zastavěná plocha) k. ú. Novosedlice o výměře 1m 2, ve znění dle přílohy č. 7 tohoto zápisu Záměr prodeje části pozemku p.č. 635/1, k.ú. Novosedlice (po geometrickém zaměření) Byly podány 2 návrhy. a) p. S. Bartůněk záměr prodeje neschválit b) p.m. Harvot záměr prodeje schválit Po proběhlém hlasování byly tyto výsledky : schválení záměru 7 členů ZO hlasovalo pro 3 členové ZO hlasovali proti ( p. Bartůněk R., p Bartůněk S., p.prokšová Z. ) - 6 -

7 3 členové ZO se hlasování zdrželi (p. Hajná S.,p. Müllerová Z, p. Bugarová L.) Usnesení: ZO neschvaluje po projednání záměr prodeje části pozemku p.č. 635/1, k.ú. Novosedlice po geometrickém zaměření. 7 členů ZO hlasovalo pro 3 členové ZO hlasovali proti ( p. Ing. Bartůněk R., p Bartůněk S., p. JUDr. Prokšová Z. ) 3 členové ZO se hlasování zdrželi (p. Mgr. Hajná S.,p. Ing. Müllerová Z, p. Bugarová L.) 20 - Starosta obce p. Ing. Bartůněk ukončil dnešní zasedání ZO Novosedlice.... Ing. Bartůněk Radoslav starosta.... Harvot Milan ověřovatel zápisu... Mgr. Hajná Stanislava - zapisovatel Bugarová Lenka ověřovatel zápisu - 7 -

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne ZO 190826 Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne 26.08.2019 Program: 1. Zahájení, kontrola usnesení, návrh programu. 2. Schválení programu. 3. Určení zapisovatele zápisu a

Více

Zápis z 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne

Zápis z 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne 1 ZO 161012 Zápis z 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne 12.10.2016 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Řízení (Zápis) z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Obce Novosedlice konaného dne , od hodin.

Řízení (Zápis) z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Obce Novosedlice konaného dne , od hodin. Řízení (Zápis) z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Obce Novosedlice konaného dne 31. 10. 2018, od 17.00 hodin. Starosta obce: Vážení zastupitelé, dámy a pánové, Vážení hosté, Vítám Vás na ustavujícím

Více

ZÁPIS o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne v OÚ obce Bezkov

ZÁPIS o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne v OÚ obce Bezkov ZÁPIS o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 14.12. 2017 v OÚ obce Bezkov Starosta obce zahájil 28. zasedání ZO Bezkov v 19.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod č. 1) Technicky

Více

Zasedání zastupitelstva obce se konalo na adrese: Herna Novosedlice, Valentinská 261.

Zasedání zastupitelstva obce se konalo na adrese: Herna Novosedlice, Valentinská 261. ZO-171213 Zápis z 28. veřejného zasedání zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne 13.12.2017 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

16. Schválení Dodatku smlouvy k prodeji pozemku p.č. 326/1 o výměře 1558m 2 a p.č. 326/3 o výměře 126m 2, k.ú. Novosedlice.

16. Schválení Dodatku smlouvy k prodeji pozemku p.č. 326/1 o výměře 1558m 2 a p.č. 326/3 o výměře 126m 2, k.ú. Novosedlice. ZO 170503 Zápis z 21. veřejného zasedání zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne 03.05.2017 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 16,00 hod v Kulturním domě Rohatec

Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 16,00 hod v Kulturním domě Rohatec Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 13.6.2018 v 16,00 hod v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zasedání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu Novosedlicích.

Zasedání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu Novosedlicích. ZO-171122 Zápis z 27. veřejného zasedání zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne 22.11.2017 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne v OÚ obce Bezkov

ZÁPIS o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne v OÚ obce Bezkov ZÁPIS o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 26.10.2017 v OÚ obce Bezkov Starosta obce zahájil 27. zasedání ZO Bezkov v 19.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod č. 1) Technicky

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 23. 12. 2015 od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

ZO Zápis z 34. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne

ZO Zápis z 34. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne ZO 180926 Zápis z 34. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne 26.09.2018 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Guráň Roman, Viktorin Pavel. Volba ověřovatelů

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www:

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www: Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS ze 2. schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 21.11. 2014 od

Více

z 39. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 29. prosince 2017 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

z 39. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 29. prosince 2017 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS z 39. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 29. prosince 2017 od 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň Přítomni: Omluveni: 9 členů zastupitelstva města: Marek

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Sedlice Sedlice 67, Humpolec, IČO tel: , ,

Obec Sedlice Sedlice 67, Humpolec, IČO tel: , , Zápis č.6/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Sedlice Den konání: 21.6.2019 Místo jednání: Začátek jednání: Konec jednání: Přítomní zastupitelé: Zasedací místnost OÚ Sedlice 19:30 hodin 21:00 hodin Ing.

Více

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 10.3. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: MVDr.Hunkes Bohumil omluven; Prokeš Martin - omluven.

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: MVDr.Hunkes Bohumil omluven; Prokeš Martin - omluven. Zápis o průběhu 25. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6.10.2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www:

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www: Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS ze 6. schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 19.06. 2015 od

Více

PRO - 9, PROTI - 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ ) Obecní zastupitelstvo schválilo program ustavujícího zasedání.

PRO - 9, PROTI - 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ ) Obecní zastupitelstvo schválilo program ustavujícího zasedání. Z á p i s č.4/2018 z veřejného ustavujícího zasedání nově zvoleného obecního zastupitelstva obce Čakov konaného dne 31. 10. 2018 od 19 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Čakov - v Tatouňovicích čp. 5. Přítomni:

Více

OBEC JANSKÁ. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Janská, které se konalo dne

OBEC JANSKÁ. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Janská, které se konalo dne OBEC JANSKÁ Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Janská, které se konalo dne 24. 06. 2011. Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Janské od 18,10 hod., ukončeno

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Za ověřovatele zápisu byli navrženi pan Stanislav Ambrož a pan Michal Kučera.

Za ověřovatele zápisu byli navrženi pan Stanislav Ambrož a pan Michal Kučera. Z á p i s z druhého zasedání zastupitelstva města Miroslavi, konaného v pondělí 26. listopadu 2018 v zasedací místnosti Městského úřadu Miroslav. Tento zápis má celkem 11 stran včetně prezenční listiny.

Více

U s n e s e n í z I. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne

U s n e s e n í z I. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne U s n e s e n í z I. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 13. 12. 2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Ad 1.) složení slibu člena Zastupitelstva obce Bořetice (viz. písemná

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 29. 10. 2018 Zasedání zahájeno: v 18.00 hodin Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 9 - Chadimová

Více

Pan Mikmek konstatoval, že zápis z minulého zasedání byl po projednání oběma ověřovateli podepsán a je tedy pokládán za schválený.

Pan Mikmek konstatoval, že zápis z minulého zasedání byl po projednání oběma ověřovateli podepsán a je tedy pokládán za schválený. Zápis z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, které se konalo ve čtvrtek 26.7.2018 od 18,00 hod. Zasedací místnost Obecního úřadu Slatinice Přítomno: 10 zastupitelů (viz. prezenční listina).

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 14.5.2015 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO 8, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0,

ZÁPIS. Hlasování: PRO 8, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0, ZÁPIS o průběhu 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2017 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) zahájil zasedání

Více

Zápis. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 10. 11. 2014 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Polních Voděradech

Zápis. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 10. 11. 2014 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Polních Voděradech Zápis zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 10. 11. 2014 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Polních Voděradech Přítomni: Slavomír Lahoda Musil Jaroslav Botoš Jozef Dočkal Pavel

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

Ad 5.) zprávy z jednání Finančího výboru Obce Bořetice

Ad 5.) zprávy z jednání Finančího výboru Obce Bořetice U s n e s e n í z XIX. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 12.12.2017 Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí: Ad 3.) zprávu z jednání Rady obce Bořetice od posledního veřejného

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

Zápis č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 17:00 hod. v Kulturním domě v Rohatci

Zápis č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 17:00 hod. v Kulturním domě v Rohatci Zápis č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 26.11.2014 v 17:00 hod. v Kulturním domě v Rohatci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná Lhota

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná Lhota Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná Lhota Den konání: 10.5.2017 Místo konání: kancelář obecního úřadu Přítomni: starosta Vladimír Med místostarosta Josef Smejkal členové zastupitelstva Helena

Více

Usnesení. ze schůze Rady obce Novosedlice. která se konala dne

Usnesení. ze schůze Rady obce Novosedlice. která se konala dne Přítomni dle prezenční listiny: 5 z 5 zvolených Rada je schopna usnášení. Usnesení ze schůze Rady obce Novosedlice která se konala dne 13. 01. 2016. Program schůze: 160113/01 RO po projednání schvaluje

Více

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 17:00 hod. v Kulturním domě Rohatec

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 17:00 hod. v Kulturním domě Rohatec Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 10.11. 2016 v 17:00 hod. v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Myslibořice, konaného dne od 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Myslibořice.

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Myslibořice, konaného dne od 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Myslibořice. Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Myslibořice, konaného dne 1.11.2018 od 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Myslibořice. Přítomni členové zastupitelstva: Milan Palát, Marie Tichá,

Více

Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 17:00 hod. v Kulturním domě Rohatec

Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 17:00 hod. v Kulturním domě Rohatec Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 20. 6. 2019 v 17:00 hod. v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lišany konaného dne 31. října 2018, v hodin, v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lišany konaného dne 31. října 2018, v hodin, v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lišany konaného dne 31. října 2018, v 17.00 hodin, v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Hořejší, Lenka Hořejší,

Více

ZÁPIS Z 15. ZASEDÁNÍ Zastupitelstva městyse Černá Hora

ZÁPIS Z 15. ZASEDÁNÍ Zastupitelstva městyse Černá Hora ZÁPIS Z 15. ZASEDÁNÍ Zastupitelstva městyse Černá Hora konaného dne 23.2.2017 Místo konání: zasedací místnost úřadu městyse Začátek zasedání: 17:00 hod. Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Miloš Bílý,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva (4/2013) obce Cotkytle konaného ve středu od hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Cotkytli

Zápis ze zasedání zastupitelstva (4/2013) obce Cotkytle konaného ve středu od hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Cotkytli Zápis ze zasedání zastupitelstva (4/2013) obce Cotkytle konaného ve středu 27. 11. 2013 od 17.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Cotkytli Přítomni: Omluveni: Ing. Prokop Holý, Vlastimil Jureček,

Více

Z Á P I S z 5. zasedání Zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne

Z Á P I S z 5. zasedání Zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne ZO 190527 Z Á P I S z 5. zasedání Zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne 27.05.2019 Program: 1. Zahájení, kontrola usnesení, návrh programu. 2. Schválení programu. 3. Určení zapisovatele zápisu a

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p.

Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 6. 11. 2014 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis 16. ze zasedání Zastupitelstva obce Mezihoří, konaného dne od 20:00 hodin.

Zápis 16. ze zasedání Zastupitelstva obce Mezihoří, konaného dne od 20:00 hodin. Obec Mezihoří Zastupitelstvo obce Mezihoří Přítomní zastupitelé: Ing. Jan Krs Stanislav Hofmann Karel Cvachovec Zdeňka Němečková Václav Tichota Prošek Jan Nepřítomen : -0- Omluven : -0- Zápis 16. ze zasedání

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 14.6.2017 od 16:30 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 31. 10. 2018 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Radka Krejčí, Pavel Alenka, Jan Koudelka,

Více

Zápis a usnesení ze 5. zasedání Zastupitelstva obce Vranov, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis a usnesení ze 5. zasedání Zastupitelstva obce Vranov, konaného dne , od 17:00 hodin. Zápis a usnesení ze 5. zasedání Zastupitelstva obce Vranov, konaného dne 28. 2. 2019, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Vranov (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Doplnění nebo připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání nebyly vzneseny.

Doplnění nebo připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání nebyly vzneseny. OBEC ČERNOUČEK Zápis z 01-18 zasedání Zastupitelstva obce ČERNOUČEK, které se konalo dne 13.12.2018. Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu čp.50 od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00

Více

Zápis č. 23 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 23 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 23 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 30. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 21:00 hodin Přítomni:

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Zápis č. 12 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 12 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 12 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5.11. 2015 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Ing. Jan Koudelka, Vlastimil

Více

Zápis. z 32. zasedání Zastupitelstva obce Novosedlice konaného

Zápis. z 32. zasedání Zastupitelstva obce Novosedlice konaného Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva obce Novosedlice konaného 27.06.2018. ZO 180627 Zahájení: 17,00 hod Ukončení: 20,05 hod. Zasedání zastupitelstva obce se konalo v penzionu Lípa v Novosedlicích. Přítomni

Více

UZ/03/2019 Strana 1 (celkem 6)

UZ/03/2019 Strana 1 (celkem 6) Strana 1 (celkem 6) Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva obce Opatovice nad Labem konaného 13. června 2019 v zasedací místnosti obce ulice Neplachova 206, Opatovice nad Labem U 1.01 / 03 / 2019 Zastupitelstvo

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 59. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 13.12.2017 od 17.30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Více

Obec Nový Ples Nový Ples 28, Jaroměř

Obec Nový Ples Nový Ples 28, Jaroměř Obec Nový Ples Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř IČO: 00272892 e-mail:novy.ples@cbox.cz 724 180 090 Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nový Ples konaného dne 2. 11. 2018 Začátek jednání: 18:15

Více

z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 28. prosince 2018 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 28. prosince 2018 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 28. prosince 2018 od 10.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň Přítomni: 9 členů zastupitelstva města: Petr Havlík, Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota Den konání: 12.12.2018 Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Přítomni: starosta místostarosta členové zastupitelstva omluven hospodářka obce

Více

Zápis č. 4/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka konaného dne

Zápis č. 4/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka konaného dne Obec Anenská Studánka Zastupitelstvo obce Anenská Studánka čj. OUAS 503/2019 Spis: OUASs 443/2019 Sp. zn.: 101.2.1. Sk. zn.: A Sk.lh.: 10 Počet listů dokumentu: 3 Počet příloh/ listů: 9/20 Zápis č. 4/2019

Více

* * * Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v 69 odst. 2 zákona o obcích

* * * Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v 69 odst. 2 zákona o obcích Obec Lukavec u Hořic Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 2.11.2018, od 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j.: Kyselka/237/17/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Zápis č. 17, ze zasedání Zastupitelstva obce Myslibořice, konaného dne , od 18. hodin na Obecním úřadě v Myslibořicích.

Zápis č. 17, ze zasedání Zastupitelstva obce Myslibořice, konaného dne , od 18. hodin na Obecním úřadě v Myslibořicích. Zápis č. 17, ze zasedání Zastupitelstva obce Myslibořice, konaného dne 28.4.2016, od 18. hodin na Obecním úřadě v Myslibořicích. Přítomni členové zastupitelstva: Milan Palát, Dobromila Fialková, Marie

Více

Doplnění nebo připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání nebyly vzneseny.

Doplnění nebo připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání nebyly vzneseny. OBEC ČERNOUČEK Zápis z 30-14 zasedání Zastupitelstva obce ČERNOUČEK, které se konalo dne 12.12.2014. Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu čp.50 od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.30

Více

Zápis č. 1, ze zasedání Zastupitelstva obce Myslibořice, konaného dne , od 18. hodin na Obecním úřadě v Myslibořicích.

Zápis č. 1, ze zasedání Zastupitelstva obce Myslibořice, konaného dne , od 18. hodin na Obecním úřadě v Myslibořicích. Zápis č. 1, ze zasedání Zastupitelstva obce Myslibořice, konaného dne 15.11.2018, od 18. hodin na Obecním úřadě v Myslibořicích. Přítomni členové zastupitelstva: Milan Palát, Roman Benda, Marie Tichá,

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou, konaného ve středu 31. října 2018 od 18,00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou, konaného ve středu 31. října 2018 od 18,00 hodin. Obec Vrané nad Vltavou Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou, konaného ve středu 31. října 2018 od 18,00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 5. 9. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích

InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 16.02.2017 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 20. 12. 2017 od 19.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Martin Fiala, Petr Jurica, Petr Brázda, Pavel Šedivý Omluveni: Ing. Stanislav Kužel

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 1/2012 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 25.1.2012 v 16.00 hod. Zasedací místnost obecního úřadu

Více

Z Á P I S. zasedání Zastupitelstva č. 1 obce Kostelec u Holešova. konané dne v zasedací místnosti OÚ od 17:00 hod.

Z Á P I S. zasedání Zastupitelstva č. 1 obce Kostelec u Holešova. konané dne v zasedací místnosti OÚ od 17:00 hod. Obec Kostelec u Holešova Kostelec u Holešova č. p. 58, 768 43 Kostelec u Holešova tel.č.: 573 385 129, 573 385 069 e-mail: obeckuh@volny.cz Z Á P I S zasedání Zastupitelstva č. 1 obce Kostelec u Holešova

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 29. října 2018 od 19:00 hodin.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 29. října 2018 od 19:00 hodin. Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 29. října 2018 od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve čtvrtek od hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

Z á p i s č. 5. ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve čtvrtek od hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve čtvrtek 21.12.2017 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Krédl, p. Pelikán,p. Mišta,p. Jelínek,p.

Více

ZÁPIS. ze zasedání rady obce Novosedlice konaného dne Přítomni dle prezenční listiny: 4 z 5 zvolených členů RO Rada je schopna usnášení.

ZÁPIS. ze zasedání rady obce Novosedlice konaného dne Přítomni dle prezenční listiny: 4 z 5 zvolených členů RO Rada je schopna usnášení. ZÁPIS RO 170517 ze zasedání rady obce Novosedlice konaného dne 17.5.2017 Zahájení: 16,00 hod. Ukončení: 17,50 hod Přítomni dle prezenční listiny: 4 z 5 zvolených členů RO Rada je schopna usnášení. 1. Zahájení,

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Zápis a usnesení z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p.

Zápis a usnesení z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. Zápis a usnesení z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 1. 11. 2018 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Č. j.: 902/2018/OUNE Celkem přítomno: 12 Členů obecního zastupitelstva

Více

Bod č.1 Technický bod návrh programu 1. Technický bod zahájení, projednání programu, přivítání přítomných.

Bod č.1 Technický bod návrh programu 1. Technický bod zahájení, projednání programu, přivítání přítomných. Zápis o průběhu třicátého pátého veřejného zasedání zastupitelstva obce Stošíkovice na Louce konaného dne 08.09.2009 v 19.00hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: Karel Pavlů Miroslav Hochmann

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Autor: administrator , Téma: Zápisy ze zasedání, Vydáno dne: 15. 11. 2010 konaného dne 10. listopadu 2010 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Drážov, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Drážov, konaného dne , od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Drážov, konaného dne 31.10.2018, od 19:00 hodin. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Drážov zahájila v 19:00 hodin dosavadní

Více

ZÁPIS. 3. Zrušení bodu 9-Smlouva o poskytnutí některých informací s firmou MARIUS PEDERSEN,a.s.

ZÁPIS. 3. Zrušení bodu 9-Smlouva o poskytnutí některých informací s firmou MARIUS PEDERSEN,a.s. ZÁPIS z 33. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, konaného dne 19.6.2014 od 18,00hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Roudné, Roudenská 120, 370 07 České Budějovice. I. Zahájení zasedání zastupitelstva.

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Střílky, konaného dne , od hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Střílky, konaného dne , od hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Střílky, konaného dne 31.10.2018, od 18.30 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Střílky (dále též jako zastupitelstvo )

Více

Zápis č. 5/2016. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč

Zápis č. 5/2016. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč Obec Vidlatá Seč Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč Zápis č. 5/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 13. 6. 2016 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč Přítomni:

Více

Zápis č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v hod v Kulturním domě Rohatec

Zápis č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v hod v Kulturním domě Rohatec Zápis č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 7.11.2017 v 17.00 hod v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

OBEC ROSTOKLATY. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 29. října 2018, od 19:00 hodin.

OBEC ROSTOKLATY. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 29. října 2018, od 19:00 hodin. OBEC ROSTOKLATY 281 71 ROSTOKLATY 32 OKRES KOLÍN TEL. 321 672 721 www. rostoklaty.cz e -mail: obec@rostoklaty.cz FAX : 321 672 721 bankovní spojení : ČSOB PS a.s., č.ú.: 112308464 / 0300 IČO : 00235709

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hejnice konaného dne , od hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hejnice konaného dne , od hodin. Obec Hejnice Zastupitelstvo obce Hejnice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hejnice konaného dne 2.11.2018, od 18.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

5) Obecní zastupitelstvo schválilo 7 hlasy program ustavujícího zasedání, proti O, zdržel se hlasování O.

5) Obecní zastupitelstvo schválilo 7 hlasy program ustavujícího zasedání, proti O, zdržel se hlasování O. r z a p I S č.5/2014 z veřejného ustavujícího zasedání nově zvoleného obecního zastupitelstva obce Čakov konaného dne 5. 11. 2014 od 19,00hodin v zasedací místnosti OÚ Čakov - v Tatouňovicích čp. 5. Přítomni:

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Václav Heller, Josef Hraško, Rudolf Löffler, Jana Čečáková,Jan Felt,

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Václav Heller, Josef Hraško, Rudolf Löffler, Jana Čečáková,Jan Felt, Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 27. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 28.3.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j.: Kyselka/1426/16/KY Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka

Více

Usnesení. ze schůze Rady obce Novosedlice. která se konala dne

Usnesení. ze schůze Rady obce Novosedlice. která se konala dne Přítomni dle prezenční listiny: 5 z 5 zvolených od bodu č. 15: 4 z 5 zvolených Rada je schopna usnášení. Program schůze: Usnesení ze schůze Rady obce Novosedlice která se konala dne 06. 05. 2015. 150506/01

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 27.5. 2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení. ze schůze Rady obce Novosedlice. která se konala dne

Usnesení. ze schůze Rady obce Novosedlice. která se konala dne Přítomni dle prezenční listiny: 4 z 5 zvolených Rada je schopna usnášení. Usnesení ze schůze Rady obce Novosedlice která se konala dne 09. 09. 2015. Program schůze: 150909/01 RO po projednání schvaluje

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více