Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin"

Transkript

1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem Davidem Hladíkem (dále jen předsedající). Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a že je přítomno 6 členů zastupitelstva (pan Duchoň je omluven z důvodu nemoci, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (podle 92 odst. 3 zákona o obcích). Prezenční listina je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Předsedající dále sdělil, že zápis z předchozího jednání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu. Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Bohumila Kučeru a p. Miloše Nožičku Menclovou, kteří s návrhem vyslovili souhlas. a zapisovatelem p. Ilonu Schválení programu Předsedající přednesl návrh programu zasedání a navrhl jej doplnit o bod č. 21. Poté vyzval přítomné členy zastupitelstva, aby podali doplňující návrhy. Žádné další doplňující návrhy nebyly vzneseny. Následovalo hlasování o schválení programu: Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo následující program. Program: 1. Změna rozpočtu I. 2. Změna položky ve schváleném rozpočtu 3. Závěrečný účet za rok Výsledek hospodaření za rok schválení účetní závěrky Žádost o finanční příspěvek na Linku bezpečí 6. Žádost o úpravu kuchyně a doplnění vybavení pro řádný provoz kuchyně 7. Žádost o směnu části pozemků p.č. 59 a 111/2 dle návrhu GP 8. Žádost o vytvoření věcného břemene na části pozemku p.č Přijetí dotace z Královéhradeckého kraje na pořízení územního Plánu Lukavec a podpis smlouvy 10. Smlouva o smlouvě o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti inženýrské služby od Státního pozemkového úřadu veřejné osvětlení Dobeš 11. Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti od Správy silnic Královéhradeckého kraje veřejné osvětlení Dobeš 12. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby od XXXXX, 13. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby od 14. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby od Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic, Str. 1 / 10

2 15. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby od XXXXX, 16. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby od 17. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby od 18. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby od XXXXX, 19. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby od 20. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby od 21. Žádost o odkup pozemků p.č. 786/9 a 37/4 v k.ú. Lukavec dle geometrického plánu č / Různé: a) Návrh vybudování vrtu na pitnou vodu v Černíně b) Informace o možnostech komposterů pro domácnosti Bod 1 Změna rozpočtu I. Předsedající informoval o změně rozpočtu obce č. I. Informoval o tom, že příjmy se navýšily o ,- Kč. Výdaje se navýšily o ,- Kč. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo změnu rozpočtu obce č. I. Bod 2 Změna položky ve schváleném rozpočtu Předsedající informoval o změně položky ve schváleném rozpočtu obce pro rok 2017 (rozpočet schválen usnesením č. 5/2016), ke které došlo k důsledku novelizace vyhlášky o rozpočtové skladbě č. 463/2016 Sb., a to následovně: položka 1351 ve schváleném rozpočtu k ve výši ,- Kč se mění na položku 1382 od ve výši ,- Kč. Usnesení: Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí změnu položky ve schváleném rozpočtu obce na rok 2017, která zní: položka 1351 ve schváleném rozpočtu k ve výši ,- Kč se mění na položku 1382 od ve výši ,- Kč. Bod 3 Závěrečný účet za rok 2016 Předsedající předložil ke schválení závěrečný účet za rok Vyvěšeno , sejmuto: V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek a následovalo hlasování. Usnesení: Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo Závěrečný účet za rok 2016 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad. Bod 4 Výsledek hospodaření za rok za rok schválení účetní závěrky 2016 Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic, Str. 2 / 10

3 Předsedající předložil ke schválení výsledek hospodaření a účetní závěrku za rok 2016 s převodem zůstatku ve výši ,60,- Kč. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek a následovalo hlasování. Usnesení: Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo celoroční hospodaření a účetní závěrku obce s převodem zůstatku ve výši ,60,- Kč na účet obce 432 (výsledek hospodaření předcházejících účetních období) za rok 2016 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 bez výhrad. Bod 5 Žádost o finanční příspěvek na Linku bezpečí Předsedající předložil zastupitelstvu žádost Linky bezpečí, z.s. na finanční příspěvek na poskytování bezplatných poradenských služeb ve výši 3.000,- Kč. V diskuzi byl navržen protinávrh ve výši 1.500,- Kč. Následovalo hlasování, nejdříve o protinávrhu, následně o návrhu. Výsledek hlasování pro 1.500,- Kč: Pro 2, Proti 4, Zdrželo se 0. Usnesení: Příspěvek ve výši 1.500,- Kč zamítnut. Výsledek hlasování pro 3.000,- Kč: Pro 4, Proti 2, Zdrželo se 0. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek pro Linku bezpečí, z.s. ve výši 3.000,- Kč. Bod 6 Žádost o úpravu kuchyně a doplnění vybavení pro řádný provoz kuchyně Předsedající předložil zastupitelstvu žádost pana Dominika Hlušičky (současného nájemce restaurace Lucerna) o úpravu a narovnání stavu kuchyně a skladu obecní restaurace Lucerna dle hygienických standardů v celkové hodnotě cca ,- Kč, které umožní provozování kuchyně v plném rozsahu, o které má nájemce zájem. Předsedající dále navrhl, aby spotřebiče byly nakoupeny nové a nerezové části (police, apod.) byly pořízeny opotřebené/použité. Stavební úpravy jako např. obklady si zajistí nájemce na základě schválení předložené nabídky ZO. Nad úpravami bude dohlížet nájemce. Předsedající dále souhlasil s tím, že nepotřebný majetek (spotřebiče/vybavení) např. konvektomat budou nabídnuty k prodeji. Předsedající navrhl tuto žádost schválit a pověřil Petra Kotase ke konání v této záležitosti. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo žádost o úpravu narovnání stavu kuchyně a skladu obecní restaurace dle hygienických standardů v celkové hodnotě max ,- Kč a pověřilo Petra Kotase realizací projektu. ZO schválilo odprodej konvektomatu Fagor (K28) z důvodu nepotřebnosti tohoto majetku. Bod 7 Žádost o směnu části pozemků p.č. 59 a 111/2 dle návrhu GP Předsedající předložil žádost pana XXXXX XXXXX, bytem XXXXX XXXXX, o směnu části pozemků p.č. 59 (5m 2 ) v k.ú. Lukavec ve vlastnictví obce za část pozemku p.č. 111/2 (10m 2 ) v k.ú. Lukavec ve vlastnictví pana XXXXX XXXXX s doplatkem 5,- Kč/m 2. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo směnu části pozemku p.č. 59 (5m 2 ) v k.ú. Lukavec ve vlastnictví obce za část pozemku p.č. 111/2 (10m 2 ) v k.ú. Lukavec ve vlastnictví pana XXXXX XXXXX s doplatkem ze strany obce ve výši 5,- Kč/m2. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic, Str. 3 / 10

4 Bod 8 Žádost o vytvoření věcného břemene na části pozemku p.č. 59 Předsedající předložil žádost pana XXXXX XXXXX o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 59 v k.ú. Lukavec ve vlastnictví obce na umožnění vjezdu na pozemek p.č. 111/2 v k.ú. Lukavec, který je v majetku žadatele. Žadatel nabízí za zřízení věcného břemene jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 59 v k.ú. Lukavec ve vlastnictví obce na umožnění vjezdu panu XXXXX XXXXX na pozemek p.č. 111/2 v k.ú. Lukavec, který je v majetku žadatele za jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč. Bod 9 - Přijetí dotace z Dotačního fondu Královéhradeckého kraje na pořízení územního Plánu Lukavec a podpis smlouvy Předsedající předložil ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace na pořízení územního plánu Lukavec z Dotačního fondu Královéhradeckého kraje na pořízení územního plánu ve výši ,-Kč. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo přijetí dotace z Dotačního fondu Královéhradeckého kraje na pořízení územního plánu obce Lukavec ve výši ,- Kč a pověřilo starostu podpisem smlouvy. Bod 10 Smlouva o smlouvě o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti inženýrské služby od Státního pozemkového úřadu veřejné osvětlení Dobeš Předsedající předložil ke schválení Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti inženýrské sítě se Státním pozemkovým úřadem České republiky na parcelách p.č. 21/2, 160/3, 162/7, 187/1, 192 v k.ú. Dobeš v majetku Pozemkového úřadu. Důvodem uzavření této smlouvy je rekonstrukce veřejného osvětlení v Dobši. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti inženýrské sítě se Státním pozemkovým úřadem České republiky na parcelách p.č. 21/2, 160/3, 162/7, 187/1, 192 v k.ú. Dobeš v majetku Pozemkového úřadu a pověřilo starostu podpisem smlouvy. Bod 11 Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti od Správy silnic Královéhradeckého kraje veřejné osvětlení Dobeš Předsedající předložil ke schválení Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti. Jedná se o nemovitost p.č. 180 v k.ú. Dobeš, která je vlastnictví Správy silnic Královéhradeckého kraje, na které obec Lukavec buduje stavbu Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Dobeš. Vlastník pozemku požaduje za omezení užívání nemovitosti jednorázovou náhradu ve výši 9.317,- Kč s DPH. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic, Str. 4 / 10

5 Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti p.č. 180 v k.ú. Dobeš se Správou silnic Královéhradeckého kraje zahrnující výši jednorázové náhrady za omezení užívání nemovitosti ve výši 9.317,- Kč s DPH a pověřilo starostu podpisem smlouvy. Bod 12 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu stavby od XXXXX, smlouvu o právu stavby VO Dobeš/VB 2 Dobeš rekonstrukce veřejného osvětlení s paní XXXXX XXXXX a XXXXX XXXXX na parcele č. 2/2 v k.ú. Dobeš. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování. věcného břemene a smlouvy o právu stavby VO Dobeš/VB 2 Dobeš rekonstrukce veřejného osvětlení s paní XXXXX XXXXX a XXXXX XXXXX a pověřilo starostu podpisem smlouvy. Bod 13 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby od smlouvu o právu stavby VO Dobeš/VB 1 Dobeš rekonstrukce veřejného osvětlení s paní XXXXX XXXXX na parcele č. 2/1 v k.ú. Dobeš. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování. věcného břemene a smlouvy o právu stavby VO Dobeš/VB 1 Dobeš rekonstrukce veřejného osvětlení s paní XXXXX XXXXX a pověřilo starostu podpisem smlouvy. Bod 14 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby od smlouvu o právu stavby VO Dobeš/VB 7 Dobeš rekonstrukce veřejného osvětlení s panem XXXXX XXXXX na parcele č. 187/2 v k.ú. Dobeš. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování. věcného břemene a smlouvy o právu stavby VO Dobeš/VB 7 Dobeš rekonstrukce veřejného osvětlení s panem XXXXX XXXXX a pověřilo starostu podpisem smlouvy. Bod 15 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby od XXXXX, smlouvu o právu stavby VO Dobeš/VB 3 Dobeš rekonstrukce veřejného osvětlení s panem XXXXX XXXXX a XXXXX XXXXX v SJM na parcele č. 4/3 v k.ú. Dobeš. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic, Str. 5 / 10

6 věcného břemene a smlouvy o právu stavby VO Dobeš/VB 3 Dobeš rekonstrukce veřejného osvětlení s panem XXXXX XXXXX a XXXXX XXXXX v SJM a pověřilo starostu podpisem smlouvy. Bod 16 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby od smlouvu o právu stavby VO Dobeš/VB 5 Dobeš rekonstrukce veřejného osvětlení s panem XXXXX XXXXX na parcele č. 31 v k.ú. Dobeš. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování. věcného břemene a smlouvy o právu stavby VO Dobeš/VB 5 Dobeš rekonstrukce veřejného osvětlení s panem XXXXX XXXXX a pověřilo starostu podpisem smlouvy. Bod 17 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby od smlouvu o právu stavby VO Dobeš/VB 4 Dobeš rekonstrukce veřejného osvětlení s paní XXXXX XXXXX na parcele č. 8/1 v k.ú. Dobeš. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování. věcného břemene a smlouvy o právu stavby VO Dobeš/VB 4 Dobeš rekonstrukce veřejného osvětlení s paní XXXXX XXXXX a pověřilo starostu podpisem smlouvy. Bod 18 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby od XXXXX, smlouvu o právu stavby VO Dobeš/VB 9 Dobeš rekonstrukce veřejného osvětlení s paní XXXXX XXXXX a panem XXXXX XXXXX na parcele č. 200 v k.ú. Dobeš. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování. věcného břemene a smlouvy o právu stavby VO Dobeš/VB 9 Dobeš rekonstrukce veřejného osvětlení s paní XXXXX XXXXX a XXXXX XXXXX a pověřilo starostu podpisem smlouvy. Bod 19 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby od smlouvu o právu stavby VO Dobeš/VB 6 Dobeš rekonstrukce veřejného osvětlení s panem XXXXX XXXXX na parcele č. 162/3, 162/6 v k.ú. Dobeš. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic, Str. 6 / 10

7 věcného břemene a smlouvy o právu stavby VO Dobeš/VB 6 Dobeš rekonstrukce veřejného osvětlení s panem XXXXX XXXXX a pověřilo starostu podpisem smlouvy. Bod 20 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby od smlouvu o právu stavby VO Dobeš/VB 8 Dobeš rekonstrukce veřejného osvětlení s panem XXXXX XXXXX na parcele č. 187/3 v k.ú. Dobeš. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování. věcného břemene a smlouvy o právu stavby VO Dobeš/VB 8 Dobeš rekonstrukce veřejného osvětlení s panem XXXXX XXXXX a pověřilo starostu podpisem smlouvy. Bod 21 Žádost o odkup pozemků p.č. 786/9 a 37/4 v k.ú. Lukavec dle geometrického plánu č /2016 Předsedající předložil zastupitelstvu žádost manželů XXXXX a XXXXX XXXXX na odkoupení pozemků p.č. 786/9 a 37/4 dle geometrického plánu č /2016 v k.ú. Lukavec ve vlastnictví obce. Důvodem žádosti je ucelení pozemků okolo haly, která je v jejich vlastnictví na pozemku p.č. 178, aby tyto pozemky mohli oplotit a tím objekt zajistit. Předsedající navrhl, aby byl tento pozemek směněn za pozemek na Trhovce z důvodu ucelení dostatečně velkého pozemku pro výstavbu domu s pečovatelskou službou. Jako druhou variantu řešení bylo v diskuzi navrženo odprodat pruh cca 2-4 metry od haly, která umožní uplocení pozemku a tím zajištění objektu. Předsedající se s manželi XXXXX dohodl na místním šetření, kde se budou dále projednávat tyto dva možné návrhy. Místní šetření se bude konat dne v 19:00 hodin za účasti manželů XXXXX a zastupitelstva obce. Usnesení: Zastupitelstvo obce odložilo projednávání žádosti na odkup pozemků p.č. 786/9 a 37/4 na příští jednání ZO. Bod 22 Různé a) Vybudování vrtu na pitnou vodu v Černíně žádost pana XXXXX z důvodu problémů s pitnou vodou. Předsedající navrhl ověřit možnost vybudování společného vrtu na dotaci nebo dotaci na jednotlivé uživatele. b) Domácí kompostery: zatím nejsou uzavřeny žádosti, lze ještě urychleně žádost podat. Pokud má někdo více parcel, může si požádat o více komposterů. c) Návrh na schválení vyhlášky Zákazu podomního a pochůzkového prodeje odsouhlaseno, že bude vypracována a schválena vyhláška na Zákaz podomního a pochůzkového prodeje. Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:40 hodin. Přílohy zápisu: 1) Prezenční listina Zápis byl vyhotoven dne: Zapisovatel: Ilona Menclová Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic, Str. 7 / 10

8 USNESENÍ č. 2/2017 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne I. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo následující program zasedání: 1. Změna rozpočtu I. 2. Změna položky ve schváleném rozpočtu 3. Závěrečný účet za rok Výsledek hospodaření za rok schválení účetní závěrky Žádost o finanční příspěvek na Linku bezpečí 6. Žádost o úpravu kuchyně a doplnění vybavení pro řádný provoz kuchyně 7. Žádost o směnu části pozemků p.č. 59 a 111/2 dle návrhu GP 8. Žádost o vytvoření věcného břemene na části pozemku p.č Přijetí dotace z Královéhradeckého kraje na pořízení územního Plánu Lukavec a podpis smlouvy 10. Smlouva o smlouvě o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti inženýrské služby od Státního pozemkového úřadu veřejné osvětlení Dobeš 11. Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti od Správy silnic Královéhradeckého kraje veřejné osvětlení Dobeš 12. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby od XXXXX, 13. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby od 14. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby od 15. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby od XXXXX, 16. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby od 17. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby od 18. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby od XXXXX, 19. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby od 20. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby od 21. Žádost o odkup pozemků p.č. 786/9 a 37/4 v k.ú. Lukavec dle geometrického plánu č / Různé II. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo změnu rozpočtu obce č. I. III. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic vzalo na vědomí změnu položky ve schváleném rozpočtu obce na rok 2017, která zní: položka 1351 ve schváleném rozpočtu k ve výši ,- Kč se mění na položku 1382 od ve výši ,- Kč. IV. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo Závěrečný účet za rok 2016 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad. V. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo celoroční hospodaření a účetní závěrku obce s převodem zůstatku ve výši ,60,- Kč na účet obce 432 (výsledek hospodaření Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic, Str. 8 / 10

9 předcházejících účetních období) za rok 2016 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 bez výhrad. VI. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo finanční příspěvek pro Linku bezpečí, z.s. ve výši 3.000,- Kč. VII. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo žádost o úpravu narovnání stavu kuchyně a skladu obecní restaurace dle hygienických standardů v celkové hodnotě max ,- Kč a pověřilo Petra Kotase realizací projektu. ZO schválilo odprodej konvektomatu Fagor (K28) z důvodu nepotřebnosti tohoto majetku. VIII. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo směnu části pozemku p.č. 59 (5m 2 ) v k.ú. Lukavec ve vlastnictví obce za část pozemku p.č. 111/2 (10m 2 ) v k.ú. Lukavec ve vlastnictví pana XXXXX XXXXX s doplatkem ze strany obce ve výši 5,- Kč/m2. IX. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 59 v k.ú. Lukavec ve vlastnictví obce na umožnění vjezdu panu XXXXX XXXXX na pozemek p.č. 111/2 v k.ú. Lukavec, který je v majetku žadatele za jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč. X. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo přijetí dotace z Dotačního fondu Královéhradeckého kraje na pořízení územního plánu obce Lukavec ve výši ,- Kč a pověřilo starostu podpisem smlouvy. XI. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti inženýrské sítě se Státním pozemkovým úřadem České republiky na parcelách p.č. 21/2, 160/3, 162/7, 187/1, 192 v k.ú. Dobeš v majetku Pozemkového úřadu a pověřilo starostu podpisem smlouvy. XII. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo uzavření smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti p.č. 180 v k.ú. Dobeš se Správou silnic Královéhradeckého kraje zahrnující výši jednorázové náhrady za omezení užívání nemovitosti ve výši 9.317,- Kč s DPH a pověřilo starostu podpisem smlouvy. XIII. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby VO Dobeš/VB 2 Dobeš rekonstrukce veřejného osvětlení s paní XXXXX XXXXX a XXXXX XXXXX a pověřilo starostu podpisem smlouvy. XIV. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby VO Dobeš/VB 1 Dobeš rekonstrukce veřejného osvětlení s paní XXXXX XXXXX a pověřilo starostu podpisem smlouvy. XV. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby VO Dobeš/VB 7 Dobeš rekonstrukce veřejného osvětlení s panem XXXXX XXXXX a pověřilo starostu podpisem smlouvy. XVI. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby VO Dobeš/VB 3 Dobeš rekonstrukce veřejného osvětlení s panem XXXXX XXXXX a XXXXX XXXXX v SJM a pověřilo starostu podpisem smlouvy. XVII. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby VO Dobeš/VB 5 Dobeš rekonstrukce veřejného osvětlení s panem XXXXX XXXXX a pověřilo starostu podpisem smlouvy. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic, Str. 9 / 10

10 XVIII. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby VO Dobeš/VB 4 Dobeš rekonstrukce veřejného osvětlení s paní XXXXX XXXXX a pověřilo starostu podpisem smlouvy. IXX. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby VO Dobeš/VB 9 Dobeš rekonstrukce veřejného osvětlení s paní XXXXX XXXXX a XXXXX XXXXX a pověřilo starostu podpisem smlouvy. XX. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby VO Dobeš/VB 6 Dobeš rekonstrukce veřejného osvětlení s panem XXXXX XXXXX a pověřilo starostu podpisem smlouvy. XXI. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby VO Dobeš/VB 8 Dobeš rekonstrukce veřejného osvětlení s panem XXXXX XXXXX a pověřilo starostu podpisem smlouvy. XXII. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic rozhodlo o místním šetření na parcelách p.č. 786/9 a 37/4 v k.ú. Lukavec ve věci žádosti manželů XXXXX na odkup pozemků p.č. 786/9 a 37/4 ve vlastnictví obce. Místní šetření se bude konat ve čtvrtek v 19:00 a zúčastní se ho ZO. Hlasování bylo odloženo na další jednání zastupitelstva. Zapisovatel: Ilona Menclová Ověřovatelé:... dne... Miloš Nožička... dne... Bohumil Kučera Starosta:... dne... David Hladík Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic, Str. 10 / 10

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:30 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:30 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 31.5.2018, od 19:30 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Obec Lukavec u Hořic Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 20:00 hodin

Obec Lukavec u Hořic Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 20:00 hodin Obec Lukavec u Hořic Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 31.5.2019, od 20:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 12.2.2016, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 16.11.2017, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:30 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:30 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 25.7.2018, od 19:30 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 10.3.2017, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 26.3.2015, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 26.3.2015, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 26.3.2015, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 22.12.2016, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 21.12.2017, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.10.2015, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.10.2015, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.10.2015, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 4.12.2014, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 3.11.2016, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.05.2013, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.05.2013, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.05.2013, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Obec Lukavec u Hořic Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 18:00 hodin

Obec Lukavec u Hořic Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 18:00 hodin Obec Lukavec u Hořic Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 7.12.2018, od 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 16.7.2015, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.6.2015, od 18:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.6.2015, od 18:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.6.2015, od 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 28.03.2013, od 18:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 28.03.2013, od 18:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 28.03.2013, od 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Předsedající dále sdělil, že zápis z předchozího jednání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu.

Předsedající dále sdělil, že zápis z předchozího jednání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu. Obec Lukavec u Hořic Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 28. 12. 2018, od 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva

Více

Obec Lukavec u Hořic Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 20:00 hodin

Obec Lukavec u Hořic Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 20:00 hodin Obec Lukavec u Hořic Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 27.3.2019, od 20:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 17.12.2015, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 17.12.2015, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 17.12.2015, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 31.5.2012, od 20:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 31.5.2012, od 20:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 31.5.2012, od 20:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 18:00 hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 18:00 hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 13.11.2010, od 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 31.10.2013, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 31.10.2013, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 31.10.2013, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 22.12.2014, od 18:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 22.12.2014, od 18:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 22.12.2014, od 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 28.12.2011, od 18:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 28.12.2011, od 18:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 28.12.2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Obec Sedlice Sedlice 67, Humpolec, IČO tel: , ,

Obec Sedlice Sedlice 67, Humpolec, IČO tel: , , Zápis č.6/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Sedlice Den konání: 21.6.2019 Místo jednání: Začátek jednání: Konec jednání: Přítomní zastupitelé: Zasedací místnost OÚ Sedlice 19:30 hodin 21:00 hodin Ing.

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 19,00 hod.

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 19,00 hod. Obec Havraníky Zastupitelstvo obce Havraníky Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne, od 19,00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Havraníky

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Hrušov Zastupitelstvo obce Hrušov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne 26.4. 2019, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Hrušov (dále

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.11.2012, od 19:30 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.11.2012, od 19:30 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.11.2012, od 19:30 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kuželov, konaného dne , od 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu, Kuželov 125

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kuželov, konaného dne , od 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu, Kuželov 125 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kuželov, konaného dne 21. 06. 2018, od 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu, Kuželov 125 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kuželov

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse Chudenice

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse Chudenice Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 29.6.2017 v zasedací místnosti úřadu městyse Chudenice I. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice

Více

* * * Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v 69 odst. 2 zákona o obcích

* * * Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v 69 odst. 2 zákona o obcích Obec Lukavec u Hořic Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 2.11.2018, od 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Obec Nový Ples Nový Ples 28, Jaroměř

Obec Nový Ples Nový Ples 28, Jaroměř Obec Nový Ples Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř IČO: 00272892 e-mail:novy.ples@cbox.cz 724 180 090 Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nový Ples konaného dne 2. 11. 2018 Začátek jednání: 18:15

Více

ZÁPIS. 3. Zrušení bodu 9-Smlouva o poskytnutí některých informací s firmou MARIUS PEDERSEN,a.s.

ZÁPIS. 3. Zrušení bodu 9-Smlouva o poskytnutí některých informací s firmou MARIUS PEDERSEN,a.s. ZÁPIS z 33. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, konaného dne 19.6.2014 od 18,00hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Roudné, Roudenská 120, 370 07 České Budějovice. I. Zahájení zasedání zastupitelstva.

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis č. 4/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka konaného dne

Zápis č. 4/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka konaného dne Obec Anenská Studánka Zastupitelstvo obce Anenská Studánka čj. OUAS 503/2019 Spis: OUASs 443/2019 Sp. zn.: 101.2.1. Sk. zn.: A Sk.lh.: 10 Počet listů dokumentu: 3 Počet příloh/ listů: 9/20 Zápis č. 4/2019

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne Přítomni: Hosté:

24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne Přítomni: Hosté: 1 24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 3.3.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Hátle Vítězslav, Renata Festová, Jan Hojda, Novák Milan Hosté:

Více

Zápis z XXXIII. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov konaného dne 22. února 2018 v obřadní síni úřadu městyse v Novém Rychnově

Zápis z XXXIII. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov konaného dne 22. února 2018 v obřadní síni úřadu městyse v Novém Rychnově 33. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov Stránka 1 z 5 Zápis z XXXIII. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov konaného dne 22. února 2018 v obřadní síni úřadu městyse v Novém Rychnově Přítomní

Více

U s n e s e n í z XVII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 27. června 2017 Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí:

U s n e s e n í z XVII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 27. června 2017 Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí: U s n e s e n í z XVII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 27. června 2017 Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí: Ad 3.) zprávu z jednání Rady obce Bořetice od posledního

Více

Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zápis z 2/2014 zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zápis z 2/2014 zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zápis z 2/2014 zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice, konaného dne 18.12. 2014, od 18:00 hodin. Bod 1 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne , od 17:02 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne , od 17:02 hodin. Obec Hrušov Zastupitelstvo obce Hrušov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne 14.05. 2018, od 17:02 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Hrušov (dále

Více

Zápis č.1/2018 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Černava, konaného dne , od 17:30 hodin.

Zápis č.1/2018 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Černava, konaného dne , od 17:30 hodin. Stránka 1 z 7 Zápis č.1/2018 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Černava, konaného dne 29.10.2018, od 17:30 hodin. Přítomni: Ing. Josef Krouza, Mgr. Milena Částková, Zuzana Šťastná, Lenka Bauerová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 11/2014 ze dne

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 11/2014 ze dne Zápis z veřejného zasedání OZ č. 11/2014 ze dne 10. 12. 2014 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Michaela Matoušková, Miloš Švejk, Bc. Josef Tuček, Iva Blažková, Kateřina Teplá, Hana Popková, Ing. Marta

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 09. 05. 2016 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 2 / 2017 ze dne

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 2 / 2017 ze dne Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 2 / 2017 ze dne 22. 2. 2017 Místo, datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 22. 2. 2017 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 17,00 hod.

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 17,00 hod. Obec Havraníky Zastupitelstvo obce Havraníky Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne 27.12.2011, od 17,00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 19,00 hod.

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 19,00 hod. Obec Havraníky Zastupitelstvo obce Havraníky Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne, od 19,00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Havraníky

Více

Předsedající předložil návrh programu jednání. Vyzval přítomné, zda chtějí program doplnit. Nebylo tomu tak a přistoupilo se k hlasování.

Předsedající předložil návrh programu jednání. Vyzval přítomné, zda chtějí program doplnit. Nebylo tomu tak a přistoupilo se k hlasování. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sobčice konaného dne 13.12.2018 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OÚ - Zasedání bylo řádně svoláno - Počet zúčastněných zastupitelů obce: 6 Luděk Smolík,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, 251 68 dne 2.11.2009 Přítomni: PhDr. L. Ondráček F. Borovička Ing. H. Křížová F. Kubelka E. Risová M. Reitinger Omluven: Š. Kovaříková Přítomní občané:

Více

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 6/2016 ze dne

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 6/2016 ze dne Zápis z veřejného zasedání OZ č. 6/2016 ze dne 22. 6. 2016 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Michaela Matoušková, Miloš Švejk, Ing. Marta Vančurová, Iva Blažková, Kateřina Teplá, Hana Popková, Jiří

Více

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne od 17,00 hodin.

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne od 17,00 hodin. Město Netolice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne 24.09.2018 od 17,00 hodin. Usnesení č. 42-53/2018 Zasedání Zastupitelstva města Netolice (dále jen zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne od hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne od hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 12.6.2015 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (M. Bláha omluven), 3 občané, 5 hostů Veřejné

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2016, konané dne v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2016, konané dne v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2016, konané dne 24. 4. 2016 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov. Starosta obce pan Miloš Minařík jako předsedající zahájil zasedání zastupitelstva

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Zápis Z 21. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 21. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 21. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 20.6.2018, od 17:00 hodin. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Koldín dne

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Koldín dne Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Koldín dne 29.3.2017 Přítomni: p. Zeman, Kameník, Konárková, Brandýský, Stárek, Zítko, Absolon Hosté: Petr Brandýský, David Švestka, Iva Švestková, Jan Burian,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, konaného dne na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, konaného dne na obecním úřadě Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, konaného dne 23.6. 2015 na obecním úřadě Zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá bylo zahájeno v 19.00 hodin starostou obce Horní Krupá. Přítomni: zastupitelé

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC VOLEČ Lázně Bohdaneč, IČO :

OBEC VOLEČ Lázně Bohdaneč, IČO : OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 Zápis č. 1/2017 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne 30.1.2017 od 19:00 hodin Přítomni: p. Ing. Soňa Machurová, p. Petr Heteš,,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 19. 3. 2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zastupitelstvo obce Černava Zápis 4/2017 1/5

Zastupitelstvo obce Černava Zápis 4/2017 1/5 Zastupitelstvo obce Černava Zápis 4/2017 1/5 Zápis č. 4/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Černava, konaného dne 5.4.2017, od 17:30 hodin. Přítomni: Josef Krouza, Milena Částková, Zuzana Šťastná, Hana

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva č.11/2016 Obce Leština u Světlé, konaného dne 8. prosince 2016, od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání zastupitelstva č.11/2016 Obce Leština u Světlé, konaného dne 8. prosince 2016, od 18:00 hodin. Obec Leština u Světlé Zastupitelstvo Obce Leština u Světlé Zápis ze zasedání zastupitelstva č.11/2016 Obce Leština u Světlé, konaného dne 8. prosince 2016, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis a usnesení ze 5. zasedání Zastupitelstva obce Vranov, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis a usnesení ze 5. zasedání Zastupitelstva obce Vranov, konaného dne , od 17:00 hodin. Zápis a usnesení ze 5. zasedání Zastupitelstva obce Vranov, konaného dne 28. 2. 2019, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Vranov (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Hrušov Zastupitelstvo obce Hrušov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne 7.12. 2016, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Hrušov (dále

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Hrušov Zastupitelstvo obce Hrušov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne 29.11. 2018, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Hrušov (dále

Více

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.7.2016 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová Jitka Zahájení zasedání zastupitelstva:

Více

Obec Tupadly zastupitelstvo obce Tupadly. Zápis zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne

Obec Tupadly zastupitelstvo obce Tupadly. Zápis zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne Obec Tupadly zastupitelstvo obce Tupadly Zápis zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne 14. 05. 2019 Přítomni: Členové zastupitelstva obce: dle prezenční listiny členů zastupitelstva obce, která

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne , od hodin.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne , od hodin. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 30.6.2019, od 18.00 hodin. Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. Den a místo konání: 29. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. Den a místo konání: 29. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu Obec Bečice Zastupitelstvo obce Bečice 391 75 Malšice www.becice.cz IČ: 00512524 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

B. Zastupitelstvo neschvaluje: 1. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 18/14 v k.ú. Velmovice o výměře 196m².

B. Zastupitelstvo neschvaluje: 1. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 18/14 v k.ú. Velmovice o výměře 196m². U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Chýnov konaného 27. 5. 2019 Starostka určuje zapisovatelem zápisu pana Ondřeje Jaroše. A. Zastupitelstvo schvaluje: 1. Zapisovatele usnesení Jana Pistulku.

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 6. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 22.6. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 6. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 22.6. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 6. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 22.6. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 12 členů ZO Třanovice, 3 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2016 ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2016 ze dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2016 ze dne 23.5.2016 Čas: 19.05 21.15h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz.prezenční listina, 5 členů ZO Suchodol Hosté:

Více

Výsledek hlasování: 4/0/0 Usnesení č. 34/2015 bylo schváleno. 3) Kontrola usnesení. Usnesení z minulého jednání bez připomínek

Výsledek hlasování: 4/0/0 Usnesení č. 34/2015 bylo schváleno. 3) Kontrola usnesení. Usnesení z minulého jednání bez připomínek Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Přívětice, konaného dne 14. 4. 2015 od 19:00 hodin v budově pohostinství Přívětice čp. 10 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Přívětice

Více

InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích

InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 16.02.2017 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Obec Jankovice Jankovice 101, Holešov

Obec Jankovice Jankovice 101, Holešov Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov www.jankovice.net Tel: 573 393 041 IČ: 00287288, ČS Holešov, účet č.: 1483102339/0800 obec@jankovice.net Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva (2 / 2017) obce Cotkytle konaného dne od hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Cotkytli

Zápis ze zasedání Zastupitelstva (2 / 2017) obce Cotkytle konaného dne od hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Cotkytli Čj.169/2017 5 Zápis ze zasedání Zastupitelstva (2 / 2017) obce Cotkytle konaného dne 24. 3. 2017 od 18.30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Cotkytli Přítomni: Vlastimil Jureček, Mgr. Michaela

Více

OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, 341 42 Kolinec, tel.376594225, e-mail: urad@cihan.cz. Z Á P I S č. 2/15

OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, 341 42 Kolinec, tel.376594225, e-mail: urad@cihan.cz. Z Á P I S č. 2/15 OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, 341 42 Kolinec, tel.376594225, e-mail: urad@cihan.cz Z Á P I S č. 2/15 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň konaného dne 29.6.2015 v 18.00 hod. Místo a čas: kancelář

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby. konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby. konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 6. 2017, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zápis č. 2/19 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 2/19 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 2/19 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 18.02.2019 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,40 hod. Přítomni členové

Více

Zápis a usnesení č. 3/2018 z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 27. června 2018 v zasedací místnosti OÚ od 17:00 hodin.

Zápis a usnesení č. 3/2018 z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 27. června 2018 v zasedací místnosti OÚ od 17:00 hodin. Bod č. 1 - Technický bod Starosta Zdeněk Čížek zahájil zasedání č. 3/2018 Zastupitelstva obce Šebetov (dále jen ZO ) v 17:00 hodin a všechny přivítal. Technický bod Starosta konstatoval, že informace o

Více

OBEC JANSKÁ. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Janská, které se konalo dne

OBEC JANSKÁ. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Janská, které se konalo dne OBEC JANSKÁ Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Janská, které se konalo dne 24. 06. 2011. Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Janské od 18,10 hod., ukončeno

Více

Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012

Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012 Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, konaného dne od 19:00 hodin v obřadní síni obecního úřadu Křenovice, Školní 535

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, konaného dne od 19:00 hodin v obřadní síni obecního úřadu Křenovice, Školní 535 Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, konaného dne 12. 11. 2015 od 19:00 hodin v obřadní síni obecního úřadu Křenovice, Školní 535 Zahájení zasedání Zasedání Zastupitelstva obce Křenovice

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 18.05.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hostím, č.3/2017, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hostím, č.3/2017, konaného dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hostím, č. 3/2017, konaného dne 19.6.2017 Zasedání Zastupitelstva obce Hostím (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 17,05 hodin starostou obce Hostím Ing.

Více