Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 51 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 51 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu"

Transkript

1 Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 51 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Nahlížet do zápisů a pořizovat si výpisy mají osoby uvedené v 16 odst. 2 písm. e), odst. 3 a v 17 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Jiné fyzické osoby či právnické osoby mají možnost získat informace o jednání na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informací, v platném znění 1. USNESENÍ č. 2016/51/1137/RM Program Rady města Moravský Beroun /51/1137/RM 497/RM/2016/MAT Program Rady města Moravský Beroun /51/1138/RM 503/RM/2016/MAT Kontrola plnění usnesení /51/1139/RM 504/RM/2016/MAT Věstník vlády ročník 14, částka 3 ze dne /51/1140/RM 505/RM/2016/MAT Smlouva o provedení divadelního představení - Divadelní spolek Na Štaci o.z., Němčice nad Hanou /51/1141/RM 506/RM/2016/MAT Smlouva o pronájmu zařízení na měření rychlosti silničních vozidel /51/1142/RM 511/RM/2016/MAT Žádost ředitelky Základní školy Moravský Beroun, okres Olomouc, příspěvková organizace o přesunutí části účelového příspěvku na opravy ve výši Kč do ostatních příspěvků /51/1143/RM 512/RM/2016/MAT Smlouva o bezúplatném převodu majetku - 2 ks radiostanic od HZS Olomouckého kraje /51/1144/RM 513/RM/2016/MAT Záměr prodeje pozemku parc. č. 444/2 zahrada o výměře 173 m2 v k. ú. Moravský Beroun dle žádosti Mgr. Karla, Moravský Beroun /51/1145/RM 514/RM/2016/MAT Záměr prodeje spoluvlastnického podílu 756/10000 id. pozemku parc. č. 732 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Moravský Beroun, č. p. 539, objekt k bydlení - ulice Janáčkova, Moravský Beroun /51/1146/RM 515/RM/2016/MAT Záměr prodeje spoluvlastnického podílu 658/10000 id., pozemku parc. č zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je stavba: Moravský Beroun, č. p. 540, bydlení - ulice Příční, Moravský Beroun - obálková metoda /51/1147/RM 516/RM/2016/MAT Směna zemědělských pozemků mezi městem Moravský Beroun a Arcibiskupstvím olomouckým, Olomouc /51/1148/RM 531/RM/2016/MAT Změna termínu dokončení prací "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Moravský Beroun - ulice Dlouhá /51/1149/RM 517/RM/2016/MAT Modernizace dětského dopravního hřiště - Moravský Beroun /51/1150/RM 518/RM/2016/MAT Návrh na vyřazení majetku dle návrhu inventarizačních komisí /51/1151/RM 519/RM/2016/MAT Návrh rozpočtového opatření č. 6/ /51/1152/RM 520/RM/2016/MAT Smlouva o spolupráci při realizaci projektu přímého přidělení "Systémová podpora sociální práce v obcích" /51/1153/RM 521/RM/2016/MAT Smlouva o umístění zařízení - 2 poštovní schránky České pošty, s. p., IČ

2 /51/1154/RM 522/RM/2016/MAT Záměr na pacht pozemku parc. č v k. ú. Moravský Beroun /51/1155/RM 523/RM/2016/MAT Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 16_SOBS01_ s ČEZ Distribuce, a. s., Děčín /51/1156/RM 524/RM/2016/MAT Smlouva o provedení divadelního představení - Divadlo Devítka, spolek, Ostrava /51/1157/RM 525/RM/2016/MAT Aktualizace Pravidel pro prodej pozemků z majetku města Moravský Beroun - Směrnice č. 1/ /51/1158/RM 532/RM/2016/MAT Výměna dřevěných oken radnice /51/1159/RM 527/RM/2016/MAT Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu provést stavbu - EMONTAS spol. s r.o., Olomouc /51/1160/RM 528/RM/2016/MAT Souhlas vlastníka pozemku s oplocením zahrady - Mgr. Karla, Moravský Beroun /51/1161/RM 529/RM/2016/MAT Smlouva o dílo "Plynoinstalace + ústřední vytápění, Smetanova 610, Moravský Beroun" /51/1162/RM 530/RM/2016/MAT Oznámení o případné zastupitelnosti při výkonu činnosti Technického dozoru stavby i Koordinátora BOZP - Novostavba sportovní haly a kuželny v Moravském Berouně /51/1163/RM 533/RM/2016/MAT Zasedání zastupitelstva města Moravský Beroun /51/1164/RM 541/RM/2016/MAT Žádost o poskytnutí náhrady měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou z kalendářního roku /RM/2016/MAT Diskuze program 51. schůze Rady města Moravský Beroun konané dne USNESENÍ č. 2016/51/1138/RM Kontrola plnění usnesení kontrolu plnění usnesení rady města 3. USNESENÍ č. 2016/51/1139/RM Věstník vlády ročník 14, částka 3 ze dne Věstník vlády ročník 14, částka 3 ze dne USNESENÍ č. 2016/51/1140/RM Smlouva o provedení divadelního představení - Divadelní spolek Na Štaci o.z., Němčice nad Hanou Smlouvu o provedení divadelního představení "Ani o den dýl aneb domácnost ve třech nemůže fungovat" dne v budově VVC v Moravském Berouně Divadelním spolkem Na Štaci o.z., Dolní brána 399, Němčice nad Hanou, IČ

3 5. USNESENÍ č. 2016/51/1141/RM Smlouva o pronájmu zařízení na měření rychlosti silničních vozidel Smlouvu o pronájmu zařízení na měření rychlosti silničních vozidel s LK-DOS s.r.o., Jana Beneše 417, Jaroměř, IČ , za sjednanou cenu pronájmu za den (cca 8 hodin) ve výši včetně DPH, na dobu neurčitou 6. USNESENÍ č. 2016/51/1142/RM Žádost ředitelky Základní školy Moravský Beroun, okres Olomouc, příspěvková organizace o přesunutí části účelového příspěvku na opravy ve výši Kč do ostatních příspěvků 1. projednala žádost ředitelky Základní školy Moravský Beroun, okres Olomouc, příspěvková organizace o přesunutí části účelového příspěvku na opravy ve výši Kč do ostatních příspěvků přesunutí části účelového příspěvku na opravy v základní škole ve výši Kč do ostatních příspěvků v rámci rozpočtového opatření č. 6/ USNESENÍ č. 2016/51/1143/RM Smlouva o bezúplatném převodu majetku - 2 ks radiostanic od HZS Olomouckého kraje 1. se seznámila s přijetím 2 ks vozidlových radiostanic HT 6991 DC Pegas v celkové účetní hodnotě ,22 Kč od Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje pro JSDH M. Beroun Smlouvu o bezúplatném převodu majetku na převod 2 ks vozidlových radiostanic HT 6991 DC Pegas s ČR - Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, Olomouc, IČ v celkové účetní hodnotě ,22 Kč 8. USNESENÍ č. 2016/51/1144/RM Záměr prodeje pozemku parc. č. 444/2 zahrada o výměře 173 m2 v k. ú. Moravský Beroun dle žádosti Mgr. Karla, Moravský Beroun žádost Mgr. Karla, Moravský Beroun o koupi pozemku parc. č. 444/2 zahrada o výměře 173 m 2 v k. ú. Moravský Beroun za účelem sjednocení pozemků a scelení zahrady u rodinného domu 2. doporučila Zastupitelstvu města Moravský Beroun zveřejnit záměr na prodej pozemku parc. č. 444/2 zahrada o výměře 173 m 2 zapsaného ve veřejném seznamu vedeném katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc na LV pro obec Moravský Beroun a katastrální území Moravský Beroun, za prodejní cenu 40 Kč/m 2 stanovenou dle Pravidel pro prodej pozemků z majetku města Moravský Beroun s tím, že kupující hradí poplatky s prodejem související, tj Kč za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí 3. doporučila Zastupitelstvu města Moravský Beroun vyzvat žadatele ke složení jistiny ve výši Kč 3

4 9. USNESENÍ č. 2016/51/1145/RM Záměr prodeje spoluvlastnického podílu 756/10000 id. pozemku parc. č. 732 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Moravský Beroun, č. p. 539, objekt k bydlení - ulice Janáčkova, Moravský Beroun 1. doporučila Zastupitelstvu města Moravský Beroun schválit záměr prodeje podílu ve výši 756/10000 id. pozemku parc. č. 732 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Moravský Beroun, č. p. 539, bydlení včetně příslušenství (odpovídající bytu č. 5) na ulici Janáčkova, který je zapsán ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc na listu vlastnictví 1034 pro obec a kat. území Moravský Beroun, obálkovou metodou, formou nejvyšší nabídky za nejnižší přípustnou cenu Kč za podmínky nevyužití předkupního práva města dle Směrnice č. 23/2014 a Směrnice 21/2014. Kupující dále hradí poplatky s prodejem související tj Kč za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí, podíl nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši Kč a daň z nabytí nemovitých věcí 10. USNESENÍ č. 2016/51/1146/RM Záměr prodeje spoluvlastnického podílu 658/10000 id., pozemku parc. č zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je stavba: Moravský Beroun, č. p. 540, bydlení - ulice Příční, Moravský Beroun - obálková metoda 1. doporučila Zastupitelstvu města schválit záměr prodeje podílu ve výši 658/10000 id. pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Moravský Beroun, č. p. 540, bydlení včetně příslušenství (odpovídající bytu č. 6) na ulici Příční, který je zapsán ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc na listu vlastnictví 652 pro obec a kat. území Moravský Beroun, obálkovou metodou, formou nejvyšší nabídky za nejnižší přípustnou cenu Kč za podmínky nevyužití předkupního práva města dle Směrnice č. 21/2014 a Směrnice č. 23/2014, zdůvodnění odchylky od Pravidel města Moravský Beroun k prodeji bytových domů z majetku města je uvedeno v důvodové zprávě. Kupující dále hradí poplatky s prodejem související tj Kč za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí, podíl nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši Kč a 4 % daň z nabytí nemovitých věcí 11. USNESENÍ č. 2016/51/1147/RM Směna zemědělských pozemků mezi městem Moravský Beroun a Arcibiskupstvím olomouckým, Olomouc 1. doporučila Zastupitelstvu města Moravský Beroun schválit směnu pozemků a Směnnou smlouvu AG. Č. SML/0133/2016, na základě které bude z majetku města Moravský Beroun do vlastnictví Arcibiskupství olomouckého, Olomouc, IČ převeden pozemek parc. č. 357/2 orná půda o výměře 1794 m 2 zapsaný na LV pro obec Moravský Beroun a k. ú. Čabová u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Olomouc, a z majetku Arcibiskupství olomouckého, Olomouc do majetku města Moravský Beroun převedena část pozemku parc. č. 412/1 orná půda, zapsán na LV 64 pro obec Moravský Beroun a k. ú. Čabová u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Olomouc, dle Geometrického plánu č /2015 ze dne nově vzniklý pozemek s parc. č. 412/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 667 m 2, s doplatkem ceny rozdílu hodnot směňovaných pozemků ve výši Kč s tím, že město Moravský Beroun hradí odvody za odnětí ze ZPF a náklady s převodem související, tj. náklady za vypracování geometrického plánu, Kč za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí 4

5 12. USNESENÍ č. 2016/51/1148/RM Změna termínu dokončení prací "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Moravský Beroun - ulice Dlouhá Žádost společnosti JR STaKR s.r.o., U Stadionu 1999/9A, Bruntál, IČ o prodloužení termínu dokončení prací na stavbě "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Moravský Beroun - ulice Dlouhá" do Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 4/2016 se společností JR STaKR s.r.o., U Stadionu 1999/9A, Bruntál, IČ na prodloužení termínu dokončení prací na stavbě "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Moravský Beroun - ulice Dlouhá" v termínu do USNESENÍ č. 2016/51/1149/RM Modernizace dětského dopravního hřiště - Moravský Beroun zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "Modernizace dětského dopravního hřiště Moravský Beroun" návrh Smlouvy o dílo veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "Modernizace dětského dopravního hřiště Moravský Beroun" 3. schválila členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a členy hodnotící komise: Ing. Roman Mondek, Ing. Petr Otáhal, Roman Rubík a náhradníky členů komise: Jaroslav Župka, Miroslava Škařupová, Ing. Zdenka Szukalská 14. USNESENÍ č. 2016/51/1150/RM Návrh na vyřazení majetku dle návrhu inventarizačních komisí vyřazení majetku dle návrhu inventarizačních komisí: středisko Výchovně vzdělávací centrum - DDHM inv. č středisko městský úřad - DDHM inv. č. 1021,3040,3041,3042,3049,3050,3097,3100,3101,3102,3103,3104,3105,3186,3187,3188,3189,3190, 328,337,344,355,3745,3748,3753,3754,3755,3756,3757,3760,3946,3947,421,423,457,467,474,477, 488,542,771,776,777,3034,3038,324,3742,3743,3744,3749,773,774,4300,4304,314,315,3032,316, 317,323,1719,84,4911,1572,937,5095,440,451,2030,525,475,487,5116,5108,5105,5103,540, 207,5117,2088,1031,1891,5823,1911,305,3021,1912,24,439,442,455,382,386,3033,515 a 517 DHM - inv. č USNESENÍ č. 2016/51/1151/RM Návrh rozpočtového opatření č. 6/2016 rozpočtové opatření č. 6/2016 se zvýšením příjmů i výdajů o částku Kč a snížením finanční rezervy o Kč 5

6 2. doporučila předložit informaci o provedeném rozpočtovém opatření č. 6/2016 na příští jednání Zastupitelstva města Moravský Beroun 16. USNESENÍ č. 2016/51/1152/RM Smlouva o spolupráci při realizaci projektu přímého přidělení "Systémová podpora sociální práce v obcích" doplňující informace k plánované výzvě Pilotní ověření koncepce MPSV v oblasti sociální práce a sociálního bydlení na úrovni obcí podání projektové žádosti "Podpora sociální práce ve městě Moravský Beroun" v rámci výzvy 03_16_128 Pilotní ověření koncepce MPSV v oblasti sociální práce a sociálního bydlení na úrovni obcí 3. schválila spolufinancování projektu "Podpora sociální práce ve městě Moravský Beroun" ve výši 5 % z celkových nákladů projektu 4. schválila Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu přímého přidělení "Systémová podpora sociální práce v obcích", mezi smluvními stranami Město Moravský Beroun a Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí, jejímž předmětem je spolupráce s uvedeným ministerstvem při realizaci identifikace, koordinace a ověření metodické role MPSV k výkonu sociální práce v obcích 17. USNESENÍ č. 2016/51/1153/RM Smlouva o umístění zařízení - 2 poštovní schránky České pošty, s. p., IČ Smlouvu o umístění zařízení, tj. 2 ks poštovních odkládacích schrán pro poštovní doručovatele v Moravském Berouně s Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ , za sjednanou cenu ve výši 400 Kč/rok + DPH v aktuální sazbě 18. USNESENÍ č. 2016/51/1154/RM Záměr na pacht pozemku parc. č v k. ú. Moravský Beroun žádost Farmy Moravský Beroun, Partyzánská 216, IČ , o pacht pozemku parc. č v k. ú. Moravský Beroun zveřejnění záměru na pacht pozemku parc. č orná půda o výměře 2160 m 2, zapsaného ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc na LV pro obec a k. ú. Moravský Beroun, za cenu stanovenou Pravidly pro dlouhodobý pronájem a pacht pozemků ve vlastnictví města Moravský Beroun, na dobu neurčitou 19. USNESENÍ č. 2016/51/1155/RM Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 16_SOBS01_ s ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 6

7 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 16_SOBS01_ s ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín - Podmokly, IČ , na připojení odběrného elektrického zařízení parc. č. 429 v k. ú. Moravský Beroun pro stavbu "Novostavba sportovní haly a kuželny v Moravském Berouně" 20. USNESENÍ č. 2016/51/1156/RM Smlouva o provedení divadelního představení - Divadlo Devítka, spolek, Ostrava Smlouvu o provedení divadelního představení "OPONA NAHORU" dne v sále Národního domu, Dvořákova 624, Moravský Beroun Divadlem Devítka, spolek, Radniční 574/52, Ostrava - Michálkovice, IČ za dohodnutou cenu ve výši Kč, spolek není plátcem DPH 21. USNESENÍ č. 2016/51/1157/RM Aktualizace Pravidel pro prodej pozemků z majetku města Moravský Beroun - Směrnice č. 1/ se seznámila s Předběžnou zprávou o vývoji tržních cen zemědělské půdy v prvním pololetí roku 2016 zveřejněným na portále FARMY.CZ a s informativními nabídkami prodeje zemědělské půdy 2. vzala na vědomí návrh aktualizace Přílohy č. 1 Pravidel pro prodej pozemku z majetku města Moravský Beroun - Smluvní cena pozemku 22. USNESENÍ č. 2016/51/1158/RM Výměna dřevěných oken radnice cenové nabídky a doplnění nejvýhodnější nabídky od společnosti Okna Macek a.s., Nádražní 1701, Dubňany, IČ , o použití trojskel a tvrdšího dřevního materiálu v součtu za dodávku a montáž ve výši ,- Kč, včetně DPH 21% dodavatele společnost Okna Macek a.s., Nádražní 1701, Dubňany, IČ na akci "Výměna dřevěných oken radnice" za cenu ,- Kč, včetně DPH 21 % 23. USNESENÍ č. 2016/51/1159/RM Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu provést stavbu - EMONTAS spol. s r.o., Olomouc žádost EMONTAS s.r.o., Jiráskova 1273/7A, Olomouc, o projednání návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene na akci "Mor. Beroun Janáčkova, Mgr. Karla - přeložka NNk EP " Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP /1 "Mor. Beroun Janáčkova, Mgr. Karla - přeložka NNk", s EMONTAS s.r.o., Jiráskova 1273/7a, Olomouc, IČ , zastupující investora stavby ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, kterou vlastník město Moravský Beroun souhlasí s provedením stavby přeložky NNk z pozemků parc. č. 749/2 a parc. č. 749/3 ve vlastnictví Mgr. Karla, Moravský Beroun, 7

8 na pozemky parc. č. 735 ostatní plocha a parc. č. 749/1 ostatní plocha, zapsané na LV pro obec a k. ú. Moravský Beroun u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Olomouc 24. USNESENÍ č. 2016/51/1160/RM Souhlas vlastníka pozemku s oplocením zahrady - Mgr. Karla, Moravský Beroun žádost Mgr. Karla, Moravský Beroun, o vydání souhlasu s oplocením propachtovaného pozemku parc. č. 464/4 v k. ú. Moravský Beroun 2. souhlasila s oplocením propachtovaného pozemku parc. č. 464/4 zahrada o výměře 790 m 2 dle uzavřené Pachtovní smlouvy č. 84/16 s Mgr. Karla, Moravský Beroun, který je zapsán ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc, na LV pro obec a k. ú. Moravský Beroun, dle žádosti pachtýřky 25. USNESENÍ č. 2016/51/1161/RM Smlouva o dílo "Plynoinstalace + ústřední vytápění, Smetanova 610, Moravský Beroun" nabídky firem z poptávkového řízení na akci "Plynoinstalace + ústřední vytápění, Smetanova 610, Moravský Beroun" 2. rozhodla o nejvýhodnější nabídce z poptávkového řízení na akci "Plynoinstalace + ústřední vytápění, Smetanova 610, Moravský Beroun", předložené Ing. Pavlem Bačíkem, Skřivánčí 22, Odry, IČ schválila Smlouvu o dílo na akci "Plynoinstalace + ústřední vytápění, Smetanova 610, Moravský Beroun" s Ing. Pavlem Bačíkem, Skřivánčí 22, Odry, IČ , za dohodnutou cenu Kč včetně DPH a termínem dokončení prací do USNESENÍ č. 2016/51/1162/RM Oznámení o případné zastupitelnosti při výkonu činnosti Technického dozoru stavby i Koordinátora BOZP - Novostavba sportovní haly a kuželny v Moravském Berouně Oznámení o případné zastupitelnosti při výkonu činnosti Technického dozoru stavby i Koordinátora BOZP v rámci Novostavby sportovní haly a kuželny v Moravském Berouně 2. souhlasila s případným zastupováním při výkonu odborných činností Technického dozoru stavby i Koordinátora BOZP v rámci Novostavby sportovní haly a kuželny v Moravském Berouně Mgr. Karla 27. USNESENÍ č. 2016/51/1163/RM Zasedání zastupitelstva města Moravský Beroun termín konání 12. zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun října 2016, v 15:00 hodin, zasedací místnost Městského úřadu Moravský Beroun, náměstí 9. května 4, program: 1. Zahájení 8

9 2. Kontrola usnesení 3. Zpráva o činnosti rady města 4. Ekonomické a majetkové záležitosti 5. Různé 6. Diskuze 7. Závěr 28. USNESENÍ č. 2016/51/1164/RM Žádost o poskytnutí náhrady měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou z kalendářního roku 2015 starostce města poskytnutí náhrady měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou z kalendářního roku 2015 Ing. Zdenka Szukalská starostka města Ing. Petr Otáhal místostarosta 9

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský č. 12 ze dne 19.10.2016 1. USNESENÍ č. 2016/ 12/283/ZM Program Zastupitelstva města Moravský zařazení bodu dotazy a podněty občanů za bod volba ověřovatelů Celkem

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne 10.10.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 15 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 15 ze dne Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský č. 15 ze dne 14.06.2017 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města číslo 11. dne 26.07.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 50 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 50 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu Usnesení Rady města Moravský č. 50 ze dne 01.09.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 20 ze dne

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 20 ze dne Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 20 ze dne 23.05.2018 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona

Více

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 21 ze dne

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 21 ze dne Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 21 ze dne 22.08.2018 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací

Více

Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 17 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 17 ze dne Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města č. 17 ze dne 13.09.2017 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 94 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 94 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 94 ze dne 06.08.2018 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 65 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 65 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města č. 65 ze dne 29.05.2017 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

1. USNESENÍ č. 2018/83/1991/RM Program Rady města Moravský Beroun

1. USNESENÍ č. 2018/83/1991/RM Program Rady města Moravský Beroun Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 83 ze dne 19.03.2018 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 8 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 8 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 8 ze dne 17.07.2019 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s článkem 5 Nařízení

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 43 ze dne USNESENÍ č. 2016/43/948/RM Program Rady města Moravský Beroun

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 43 ze dne USNESENÍ č. 2016/43/948/RM Program Rady města Moravský Beroun Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 43 ze dne 23.05.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 49 ze dne

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 49 ze dne Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 49 ze dne 15.08.2016 1. USNESENÍ č. 2016/49/1099/RM Program Rady města Moravský Beroun 1. 2016/49/1099/RM 451/RM/2016/MAT Program Rady města Moravský Beroun 2. 2016/49/1100/RM

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 45 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 45 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 45 ze dne 27.06.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 86 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 86 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 86 ze dne 30.04.2018 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 73 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 73 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 73 ze dne 30.10.2017 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 41 ze dne Usnesení č. 2016/41/873/RM Program Rady města Moravský Beroun

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 41 ze dne Usnesení č. 2016/41/873/RM Program Rady města Moravský Beroun Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 41 ze dne 25.04.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Usnesení, výsledek projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 19 ze dne

Usnesení, výsledek projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 19 ze dne Usnesení, výsledek projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 19 ze dne 28.02.2018 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona

Více

1. USNESENÍ č. 2018/100/2368/RM Program Rady města Moravský Beroun

1. USNESENÍ č. 2018/100/2368/RM Program Rady města Moravský Beroun Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 100 ze dne 15.10.2018 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s

Více

1. USNESENÍ č. 2018/96/2289/RM Program Rady města Moravský Beroun

1. USNESENÍ č. 2018/96/2289/RM Program Rady města Moravský Beroun Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 96 ze dne 03.09.2018 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s

Více

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání:

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání: USNESENÍ ze 143. schůze Rady města Moravský Beroun, dne 30.09.2013 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ 2019/ 7/122/ZM

USNESENÍ 2019/ 7/122/ZM Usnesení Zastupitelstva města č. 7 ze dne 29.05.2019 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s článkem 5 Nařízení Evropského

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 68 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 68 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 68 ze dne 18.07.2017 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

U S N E S E N Í. 72. schůze Rady města Krnova, konané dne ve 13:00 hod., v zasedací místnosti MěÚ Krnov. čísl. usn.

U S N E S E N Í. 72. schůze Rady města Krnova, konané dne ve 13:00 hod., v zasedací místnosti MěÚ Krnov. čísl. usn. KRNOMK-40598/2018smid Rada města KRNOVA SM 072/18/Sm U S N E S E N Í 72. schůze Rady města Krnova, konané dne 30. 5. 2018 ve 13:00 hod., v zasedací místnosti MěÚ Krnov čísl. usn. 3210/72-3247/72 Rozdělovník

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 71 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 71 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 71 ze dne 18.09.2017 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 46 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 46 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu Usnesení Rady města č. 46 ze dne 18.07.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 44 ze dne

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 44 ze dne Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 44 ze dne 07.06.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů. Informace o přijatých USNESENÍCH z 24. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA konané dne 17. června 2019

Více

3. USNESENÍ č. 2019/ 10/195/ZM Rozhodnutí o poskytnutí dotace od poskytovatele MMR ČR z dotačního programu IROP na projekt

3. USNESENÍ č. 2019/ 10/195/ZM Rozhodnutí o poskytnutí dotace od poskytovatele MMR ČR z dotačního programu IROP na projekt Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 10 ze dne 11.09.2019 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s článkem 5 Nařízení

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 46 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 46 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 46 konané dne 22. 8. 2016 Usnesení č. 818/16 RM uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: JI-014330039490/002, mezi městem Brtnice, jako povinným

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 77 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 77 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 77 ze dne 28.12.2017 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

z 30. schůze Rady města Moravský Beroun, dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

z 30. schůze Rady města Moravský Beroun, dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu USNESENÍ z 30. schůze Rady města Moravský Beroun, dne 21.12.2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 13 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 13 ze dne Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 13 ze dne 21.12.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000

Více

1. USNESENÍ č. 2018/97/2315/RM Program Rady města Moravský Beroun

1. USNESENÍ č. 2018/97/2315/RM Program Rady města Moravský Beroun Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 97 ze dne 17.09.2018 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 81. zasedání dne 23. srpna 2017

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 81. zasedání dne 23. srpna 2017 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 81. zasedání dne 23. srpna 2017 Číslo jednací zápisu: MCH 4553 /2017 Číslo spisu jednání: Místo zasedání: 4549/2017/OVV kancelář starostky Začátek a konec jednání:

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č. j. MK 945/2019 ST/Dan Spis č. 1437/2018 USNESENÍ ze 4. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. ledna 2019, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího

Více

Zápis č. 42. z jednání Komise pro projednávání záměrů. v majetkových záležitostech Rady města Přerova. konaném dne

Zápis č. 42. z jednání Komise pro projednávání záměrů. v majetkových záležitostech Rady města Přerova. konaném dne 1 Zápis č. 42 z jednání Komise pro projednávání záměrů v majetkových záležitostech Rady města Přerova konaném dne 18.6.2014 Přítomni: Čestmír Hlavinka Pavel Friedrich Libor Kanis Břetislav Passinger Dana

Více

Zápis a usnesení č. 64 ze zasedání Rady města Loštice konaného dne

Zápis a usnesení č. 64 ze zasedání Rady města Loštice konaného dne Zápis a usnesení č. 64 ze zasedání Rady města Loštice konaného dne 21. 08. 2017 Přítomni: Bc. Šárka Havelková Seifertová, Mgr. Pavel Kuba, Jan Konečný, Mgr. Mojmír Mazal Omluven: Ing. Jiří Klein Starostka

Více

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM č. 93/ dne 5. září 2018

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM č. 93/ dne 5. září 2018 Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM č. 93/2014-2018 dne 5. září 2018 Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 24 specifických usnesení, a to

Více

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 31. schůze Rady města Rychvald, dne 29. 07. 2019 Kontrola usnesení 31/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z komisí RM 31/2. Rada města b e r e n a

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané 28.08.2017 Přítomní členové Rady města Králíky: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran.

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 852 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku stpč. 299/2 o výměře 12 m 2 v obci Česká Třebová, katastrálním území Lhotka u České Třebové, za cenu 150,- Kč/m 2, tj. 1.800,-

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2406/64 Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 01. 2018 program schůze RM dne 15.01.2018 Číslo: 2407/64 žádost

Více

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ 12. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 10. 8. 2016 Usnesení č. 287/16 ZM program 12. zasedání Zastupitelstva města Brtnice. Usnesení č. 288/16 ZM složení návrhové

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 12.09.2012 308 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 12.09.2012 309 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 bere na

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 22.09.2016 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24) U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Kojetína, konané dne 3. prosince 2014, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednání jednotlivých bodů programu 19. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 02.05.2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za 1. pololetí 2016 (tisk R/391)

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za 1. pololetí 2016 (tisk R/391) U S N E S E N Í z 41. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. srpna 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína

Více

Počet členů RM : 4 USNESENÍ č. 2016/35/775/RM Program Rady města Moravský Beroun

Počet členů RM : 4 USNESENÍ č. 2016/35/775/RM Program Rady města Moravský Beroun Usnesení Rady města Moravský č. 35 ze dne 22.02.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Výpis usnesení z 22. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 22. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2018/22/741 RM schvaluje program 22. schůze RM. 2018/22/742 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2018/21/738 do 14. 11. 2018. RM schvaluje záměr pachtu části

Více

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í z 18. mimořádného jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 7. 9. 2018 od 7.00 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312) U S N E S E N Í z 35. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. března 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města

Více

Usnesení. 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0345/ZMOb1418/22/ /ZMOb1418/22/18

Usnesení. 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0345/ZMOb1418/22/ /ZMOb1418/22/18 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.06.2018 čís. 0345/ZMOb1418/22/18 0366/ZMOb1418/22/18 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Informace o přijatých usneseních z 15. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 27. dubna 2017 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních z 15. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 27. dubna 2017 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 078/14/Pa U S N E S E N Í 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 29. 4. 2014 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 2807/78 2834/78 Rozdělovník - členové

Více

USNESENÍ. ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun, dne

USNESENÍ. ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun, dne USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun, dne 09.12.2015 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Informace o přijatých usneseních ze 110. schůze Rady města Šluknov konané dne 25. července 2018 v kanceláři tajemnice Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 110. schůze Rady města Šluknov konané dne 25. července 2018 v kanceláři tajemnice Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2. Zánik a vznik mandátu členů Zastupitelstva města Šluknov

2. Zánik a vznik mandátu členů Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

RADA MĚSTA ŠLUKNOV Informace o přijatých usneseních z 91. schůze konané dne 4. října 2010

RADA MĚSTA ŠLUKNOV Informace o přijatých usneseních z 91. schůze konané dne 4. října 2010 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 10 v roce 2015 Usnesení č. 4/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 10 v roce 2015 Usnesení č. 4/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SS 019/15/Ko U S N E S E N Í 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 30. 9. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 700/19 716/19 Rozdělovník - členové

Více

Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017

Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017 Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1212/63/17 1) schvaluje program 63. schůze rady

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 82. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 11. června 2018 čís. 917/82 933/82 1/6 917/82 Rada městského obvodu Martinov 11. června 2018

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 60. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. října 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 60. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. října 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 45. KONANÉ DNE od hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 45. KONANÉ DNE od hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 45 KONANÉ DNE 21. 3. 2017 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová - přítomna

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 9. 2016 od 16:00 hodin

Více

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776)

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776) U S N E S E N Í ze 73. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. září 2013, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem prodej

Více

Usnesení. z 82. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice

Usnesení. z 82. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 82. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.10.2017 od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Rada města schvaluje: 3053/R/301017: předložený

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 14.08.2017 čís. 0823/RMOb-SB/1418/46-0836/RMOb-SB/1418/46 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Stanislav Kokeš člen rady Strana 1/9 Přehled usnesení rady městského

Více

Informace o přijatých usneseních ze 46. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. května 2016 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních ze 46. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. května 2016 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 118. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 2260/118/ /118/18

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 118. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 2260/118/ /118/18 MĚSTO FULNEK Usnesení ze 118. schůze Rady města Fulnek konané dne 27.09.2018 čís. 2260/118/18-2274/118/18 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení ze 47. schůze Rady města a, konané 14. prosince 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo náměstí 8, 1. Změna schváleného

Více

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne od hodin v sále sokolovny

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne od hodin v sále sokolovny Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne 13. 6. 2017 od 17.00 hodin v sále sokolovny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

U S N E S E N Í. 3. Bytové záležitosti (tisk R/477)

U S N E S E N Í. 3. Bytové záležitosti (tisk R/477) 1 U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 11. července 2012, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 1/ Kontrola usnesení 14/107 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozbory hospodaření příspěvkových organizací

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ č. 1094 Rada města schvaluje poskytnutí slevy z nájmu v domě čp. 2084-2086 na Semanínské ulici v České Třebové v bytech v pátém nadzemním podlaží bez výtahu ve výši 5%. Sleva bude uplatněna od nájmu za

Více

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května

Více

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za I. pololetí 2015 (tisk R/183)

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za I. pololetí 2015 (tisk R/183) U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Kojetína, konané dne 19. srpna 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. 66. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 66. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 66. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 18. 4. 2018 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, Jaromír Dvořák, Karel Turek,

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 94. jednání dne

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 94. jednání dne RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 94. jednání dne 07.02.2018 1. Informativní zpráva o plnění usnesení USNESENÍ ČÍSLO 0519/94RM/2018: I. bere na vědomí Informativní zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva

Více

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 11. 04. 2018 Číslo: 503/23 program zasedání ZM dne 11.04.2018 Číslo:

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

Usnesení nepřijato 2. Odbor ekonomický (OE)

Usnesení nepřijato 2. Odbor ekonomický (OE) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170)

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170) U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. července 2015, v 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Souhlas s přijetím účelového

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 20. listopadu 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 20. listopadu 2017 č. 1088 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu vývěsní skřínky č. 3/II, umístěné na vnější zdi krytu, stavby občanské vybavenosti na pozemku stpč. 2910 v Pražského ulici v České Třebové, mezi

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, 25. ledna 2018 U S N E S E N Í ------------------------- z 36. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.1/2015, které se konalo dne od 9:00 hodin na OÚ Obrnice

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.1/2015, které se konalo dne od 9:00 hodin na OÚ Obrnice Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.1/2015, které se konalo dne 15.1.2015 od 9:00 hodin na OÚ Obrnice Program jednání: 1) Program rady 2) Volba ověřovatelů zápisu 3) Kontrola usnesení 4) Žádost

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více