Hovorany. letní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU. Hovorany Léto

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hovorany. letní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU. Hovorany Léto 2015 1"

Transkript

1 Hovorany 2015 letní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU Hovorany Léto

2 ÚVODEM Vážení spoluobčané! Vítám Vás nad stránkami našeho letního Zpravodaje. Opět Vám společně s dalšími autory příspěvků nabízíme přehled toho zajíma vého, co vše se za minulé období dle na šeho pohledu až do uzávěrky tohoto vy dání v naší obci událo. Významnou událostí po právu bylo při pomenutí si 70. výročí ukončení II. světové války v naší obci i v celé naší vlasti. Mohli jsme tak při této příležitosti pár týdnů v mé diích sledovat známé, ale i nové pohledy na hrůzy této války a také na nesmírné oběti všech, kteří za její ukončení bojovali, trpěli a mnozí obětovali to nejcennější. I u nás doma jsme si připomenuli, že v pondělí 16. dubna 1945 příchodem vojsk Rudé armády válečným hrůzám v naší obci odzvonilo, i když následky u mnohých do žívaly i mnoho let poté. Mám velkou radost z toho, že právě k tomuto výročí jsme mohli vydat krásnou publikaci Hovorany v Pro tektorátu Čechy a Morava, kterou na zá kladě podkladů z osobních dokumentů, dokumentů z archivů, vojenských muzeí, podnětů z Ministerstva národní obrany i zkušených historiků a badatelů a také mnohých z Vás, pamětníků, sepsala paní Irena Ivičičová. Že je to publikace auten tická a má svoji velkou vypovídací hod notu nám již nyní s poděkováním sdělilo ně kolik renomovaných historiků, kteří měli možnost si v publikaci zalistovat. Ještě jed nou proto děkuji všem, kteří ke zdaru to hoto díla přispěli. V mém slově minulého Zpravodaje jsem děkoval odcházející kronikářce obce paní Marii Zajícové. Proto navazuji nyní na to předchozí poděkování přivítáním nové kro nikářky obce, kterou se od 1. května stala paní Mgr. Miroslava Fialová. I jí přeji do to hoto zajímavého a náročného díla mnoho inspirace, aby veškerý náš obecní, spole čenský, kulturně spolkový, sportovní i jiný život dokázala popsat v celé jeho pestrosti a originalitě, a tak sdělit za mnoho let na šim nástupcům svým osobitým způso bem, jací jsme že to vlastně byli a co jsme v našem společenství dokázali a také co se nám třeba i nepodařilo. Proč ne, i to patří k životu. Jsem rád, že se nám přes všechny před chozí peripetie, problémy a nejasnosti podařilo za podpory vedení Regionálního operačního programu Jihovýchod znovu nastartovat projekt úpravy středu obce. Je to již dlouhé téma, řadu let ustupovalo důležitějším projektům, snad již dozrál čas i pro jeho realizaci. Měsíc květen byl tradičně měsícem se tkávání ročníků a jubilantů. Děkuji také všem, kteří se takto dokáží vzájemným po sezením, nasloucháním či sdělováním na vzájem obohacovat. Vážení spoluobčané, závěrem mně do volte, abych Vám všem předně popřál pří jemné hodové veselí, poté našim školá kům úspěšný konec školního roku a nám všem pak příjemné prázdninové měsíce. A ještě mně dovolte pozvat Vás na po řady XIX. ročníku Slováckého roku v Ky jově, který se uskuteční od 13. do 16. srpna S úctou 2 Hovorany Léto 2015

3 Z JEDNÁNÍ ZO V pořadí 4. zasedání zastupitelstva Obce Hovorany bylo starostou obce svoláno na úterý na 17 hod. do sálu sokolovny. Na závěr jednání přijalo zastupitelstvo obce následující usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo: 1. Zapisovatelkou jednání paní Dagmar Vo dičkovou a ověřovatele zápisu Ing. Ada ma Benešovského a pana Martina Va chůta. 2. Navržený program jednání s doplněním v bodu 12 majetkoprávní záležitosti obce v části jednorázové záměry, doplnění bodu 13 všeobecná diskuze a posunutí závěru na bod Po revokaci předchozího usnesení nové zástupce do valné hromady HC KABEL s.r.o., a to Ing. Josefa Grmolce, pana Františka Kučeru, pana Víta Maradu, pana Martina Kovaniče a Mgr. Pavla Še velu. 4. Stanovení v souladu s 102, odst. 2, písm. a), zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, kom petenci rady obce k provádění jednot livých rozpočtových opatření. 5. Úpravu jednacího řádu ZO Hovorany, 4, bod 5 v tomto znění: Písemné ma teriály určené pro jednání ZO předkládá navrhovatel v počtu 1 výtisku prostřed nictvím obecního úřadu tak, aby mohly být doručeny mailem i v písemné formě členům zastupitelstva obce spolu s po zvánkou nejpozději 7 kalendářních dnů přede dnem jednání zastupitelstva obce. 6. Pověření rady obce, aby do svého jed nacího řádu zakomponovala bod, že zveřejňování usnesení rady obce na we bových stránkách obce bude do 7 ka lendářních dnů po termínu pro vyhoto vení zápisu z jednání rady obce. 7. Plán činnosti kontrolního výboru jako celek. 8. Rozpočtové opatření č. 25/2014, 26/4/ 2015, 27/2015, 28/4/ Podmínku, aby byla zpracována zasta vovací studie k ploše Z 25 pro stavbu plánovaného vinařství Bronislava Gr molce. 10. Souhlas se změnou z lokálního biokori doru LBK 8 na interakční prvek IP Omezení v textu územního plánu k ploše přestavby P1 OM plochy komerč ních zařízení malých a středních, že je zde zákaz konání venkovní hudební produkce. A) Záměry k úvodnímu projednání 1. Záměr obce č. 8/2015 prodej obec ního pozemku p. č o výměře 416 m 2 v kategorii orná půda v lokalitě Zelniska v k. ú. Hovorany, který nově vzniká na základě GP na žádost paní Jany Grufíkové, Hovorany č Pozemek se nachází za jejím RD č. 675, pozemek má v současné době v nájmu. 2. Záměr obce č. 9/2015 prodej obec ního pozemku p. č. 6371/1 o výměře 745 m 2 v kategorii orná půda v lokalitě Zelniska v k. ú. Hovorany, který nově vzniká na základě geometrického plánu č /2014, na žádost paní MUDr. Eriky Kačerové, Hovorany 674. Pozemek se nachází za jejich RD. Poze mek má v současné době v pronájmu. 3. Záměr obce č. 11/2015 prodej části obecního pozemku p. č o výměře cca 64 m 2 v kategorii zahrada v loka litě Zelniska v k. ú. Hovorany na žádost pana Romana Otáhala, Hovorany 677. Pozemek se nachází vedle jejich RD. Pozemek mají v současné době v pro nájmu. Hovorany Léto

4 4. Záměr obce č. 12/2015 prodej obec ního pozemku p. č o výměře 658 m 2 v k. ú. Hovorany v kategorii za stavěná plocha. Na pozemku stojí bu dova bývalá vývařovna a kuchyň spo lečnosti a. s. Zemas Čejč. O budovu má zájem občan z Hovoran pro vybudování stolařské dílny. B) Záměry ke schválení 1. Záměr obce č. 41/2014 prodej obec ního pozemku p. č o výměře 172 m 2 v kategorii zahrada v lokalitě Humna u rybníka v k. ú. Hovorany man želům Ditě a Josefu Ježovým, Hovorany 684, za cenu 15 Kč/m 2 bez DPH. 2. Záměr obce č. 42/2014 prodej obec ního pozemku p. č. 7120/1 o výměře 549 m 2 v kategorii zahrada v lokalitě Humna u rybníka v k. ú. Hovorany paní Marii Zajícové, Hovorany 734, za cenu 15Kč/m 2 bez DPH. 3. Záměr obce č. 44/2014 prodej obec ního pozemku p. č. 1228/1 o výměře 26 m 2 v kategorii ostatní plocha, ostatní komunikace v lokalitě Na Benátkách v k. ú. Hovorany panu Janu Ševelovi, Hovorany 789, za cenu 50 Kč/m 2 bez DPH. 4. Záměr obce č. 2/2015 odkup pozemku p. č. 6372/2 o výměře 68 m 2 v kategorii orná půda v lokalitě Zelniska v k. ú. Ho vorany, který nově vzniká na základě geometrického plánu č /2014, od manželů Boženy a Radoslava Sed láčkových, Hovorany 673, za cenu 15 Kč/m 2. C) Záměry jednorázové: 1. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného bře mene č. HO /001 k obec nímu pozemku p. č. 360/1 v k. ú. Hovo rany za účelem umístění a provozování distribuční soustavy kabel NN stavby s názvem Hovorany, Zdravotní středis ko, přel. knn, Obec dle žádosti E.ON Distribuce, a. s. F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice za jednorá zovou náhradu 500 Kč bez DPH. 2. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného bře mene služebnosti inženýrské sítě k obecním pozemkům p. č. 4541, 4542, 4556, 4557, 4573, 4789, 4790, 4817, 4859, 4860, 4865 a 4923 v k. ú. Hovo rany za účelem zřízení a provozování in ženýrské sítě vysokotlakého plyno vodu nad 40 bar 6114 MORAVIA VTL plynovod, úsek TU 157 Tvrdonice TU 160 Bukovany s délkou průchodu ve dení plynovodu m a plochou věc ného břemene m 2, jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí , Kč bez DPH. 3. a)b) Přijímá záměr příslibu odkupu po sklizňovky od a.s. Zemas + panelového povrchu, vše ve výši 700 tis. Kč a záro veň ukládá radě obce zadat vypracování geometrického plánu, který přesně vy mezí přístupovou cestu a parcelu. 4. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného bře mene č. HO /001 k obec ním pozemkům p. č. 524/2, 390, 526, 523/2 v k. ú. Hovorany za účelem umís tění a provozování distribuční soustavy sloupy a venkovní vedení NN stavby s názvem Hovorany, úprava sítě NN, Kunc, jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí 3.000, Kč bez DPH. 5. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného bře mene č. HO /001 k obec nímu pozemku p. č. 1447/1 v k. ú. Hovo rany za účelem umístění a provozování distribuční soustavy sloup NN a ven kovní vedení NN stavby s názvem Ho vorany, úprava sítě NN, Hudeček Jed norázová náhrada za zřízení věcného břemene činí 1.500, Kč bez DPH. 6. Žádost DCHB Oblastní charity Hodo nín, Wilsonova 4242/7, Hodonín, o změnu, vypuštění podmínky uvedené ve Smlouvě o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce, a to v článku III., odst. 2., odrážce první. 4 Hovorany Léto 2015

5 7. Nižší nabídku na dodání a montáž vad ného oplocení hřiště TJ Zemas Hovo rany pana Jana Lesovského, Hovorany Žádost pana Jaroslava Vykydala, Hovo rany č. 57, o uzavření Smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti stezky a cesty (věcné břemeno chůze a jízdy) k tíži obecního pozemku p. č ve pro spěch pozemků p. č a Dodatek č. 1 Smlouvy o vytvoření dob rovolného svazku obcí Dobrovolný svazek obcí Severovýchod ze dne Uložení radě obce zadání vypracování nabídek na zhodnocení finančních pro středků Obce Hovorany ve výši 5, 10, 15 mil. Kč s možností likvidity, do příští ho jednání ZO. Ing. Josef Grmolec, starosta obce RADA OBCE INFORMUJE 1. Rada obce potvrdila návrh hodnotící komise projednávající nabídky veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení akce Úprava návsi v Hovoranech 2. kolo a jako nejvýhodnější schválila nabídku firmy SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60, Brno, s nabídko vou cenou 6, ,39 Kč bez DPH, celkem 7, ,92 Kč včetně DPH. 2. Rada obce vyhlásila vítěze poptávko vého řízení podlimitní veřejné zakázky do 2 mil. Kč na realizaci stavby Více účelového objektu Hovorany, kterým se z pěti hodnocených zájemců stala RENOVA stavební a obchodní společ nost s.r.o. Hodonín v nabídkové ceně 1, , Kč s DPH (bez elektroře mesla, které bylo projektově zpožděno a bylo soutěženo samostatně). Nejvyšší nabídka byla za 2, , Kč. 3. Rada obce vyhlásila vítěze poptávky tří oslovených firem na dodávku elektroře mesla stavby Víceúčelového objektu Ho vorany. Odevzdány nakonec byly dvě nabídky a nejvýhodnější v nabídkové ceně ,00 Kč včetně DPH podala firma EJM Hovorany s.r.o. Druhá nabídková cena byla ve výši ,22 Kč s DPH. 4. Rada obce vyhlásila vítěze poptávko vého řízení na tisk publikace Hovorany v Protektorátu Čechy a Morava, kterým se ze tří oslovených stala firma Jm TISK s.r.o., Kostelec s nabídkovou cenou , Kč. Nejvyšší nabídka byla ve výši , Kč, vše s DPH. 5. Rada obce vybrala nabídku firmy Play You Deal, Hovorany 814, pro pořízení až třiceti jednodenních reklamních vi deonahrávek v ceně á 5,8 tis. Kč a bo nus čtyři videa zasedání ZO zdarma. Druhý oslovený nabídl za tytéž služby částku 6,4 tis. Kč. 6. Rada obce vybrala dodavatele prací a objednání opravy úžlabí základní školy u společnosti Dvořan IZOLMONT Bzenec v nabídkové ceně , Kč s DPH. Druhá oslovená firma podala nabídku ve výši , Kč s DPH. 7. Rada obce vybrala ze tří oslovených managerských firem na realizaci kom pletního výběrového řízení podlimit ního typu na svoz komunálního odpadu z obce Hovorany pro následné čtyři roky jako nejjistější nabídku od společnosti RPA, Brno, s nabídkovou ce nou , Kč + DPH s pojištěním profesní odpovědnosti do výše plnění 10 mil. Kč. Byla i nabídka s cenou nižší, a to za 18 tisíc jako neplátce DPH, žel ale bez pojištění profesní odpovědnosti a poté i nabídka s cenou vyšší, a to 34 tisíc Kč + DPH s pojištěním profesní odpovědnosti. Hovorany Léto

6 Z jednání rady obce jednou větou... Rada obce mimo jiné projednala a schválila: nezbytná rozpočtová opatření pro vyrov nání příjmové i výdajové stránky roz počtu obce, a to r. o. č. 3/2015, 4/2015 žádost Základní školy T. G. M. a Ma teřské školy, Hovorany, příspěvkové organizace, o souhlas zřizovatele s při jímáním peněžitých darů od fyzických i právnických osob v letošním roce jmenování členů hodnotící komise pro veřejné zakázky ve složení Ing. Renata Ivičičová, Ing. Karel Martínek (stavební dozor), Ing. Adam Benešovský, Jaroslav Zahrádka a František Kučera přenesení prodejního místa ze středu obce po dobu provádění úprav středu obce do prostor vlevo od hasičské zbroj nice příslib Orel jednotě Hovorany o proná jem obecních ploch ke stanování, par kování automobilů, asfaltové plochy, zastřešeného posezení a letní tribuny na kulturní akci plánovanou na po upřesnění konkrétních po zemků vedením Orla (později zrušeno) zrušení obchodní soutěže veřejné za kázky podlimitního řízení Úprava návsi v Hovoranech po předchozí konzultaci s vedením Regionálního operačního programu (ROP) Jihovýchod z důvodů jinak projektově prezentovaných sou borů řemesel, upřesnění rozpočtů, ne přesné komunikace se zájemci apod. žádost na ROP Jihovýchod o povolení vypsání nové veřejné zakázky podlimit ního typu na akci Úprava návsi v Hovo ranech projednání a schválení jednotlivých záměrů rady obce po předchozím zá konném zveřejnění jednalo se o dlou hodobé pronájmy či pachty obecních pozemků příkazní smlouvu s Milanou Štěpán kovou na kompletní zajištění nového výběrového řízení Úprava návsi v Hovo ranech včetně právních služeb a výběr zhotovitele této stavební akce za cenu 49 tisíc Kč bez DPH příkazní smlouvu s Ing. Karlem Martín kem na provádění stavebního dozoru investora při investičních akcích obce víceúčelového objektu a úprav středu obce v částce 20 tis. měsíčně rozšíření komise rady obce pro muzejní činnost o paní Evu Zaviačičovou, a to od jmenování paní Mgr. Miroslavy Fialové kronikářkou obce s účinností od pokračování prací projekční firmy T Pro jekt, Břeclav, na aktualizaci projektu By tový dům pro seniory Hovorany, se zá měrem zvýšení možnosti čerpání dotací z evropských či domácích dotačních programů upřesnění odpisového plánu obce pro rok 2015 personální změny krizového štábu obce od rada obce, ředitelka ZŠ TGM a MŠ, velitel zásahové jednotky Tomáš Koliba a vedoucí střediska Ze mas Jaroslav Vykydal termín veřejného projednání Územ ního plánu Hovorany po dohodě s poři zovatelem a zhotovitelem na čtvrtek od hodin v sále soko lovny smlouvu s Krajským úřadem Jihomorav ského kraje na vydání souhlasného stanoviska s platností do souhlasící s realizací stavby Hovorany spojovací chodník Krátké Noviny zastávka ČSAD smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 144 tis. Kč 6 Hovorany Léto 2015

7 jako 50 % základu na podporu realizace Územního plánu Hovorany nabídku firmy Promea, s.r.o. Prušánky, na zpracování strategického rozvojového dokumentu užšího rozsahu za částku 6.050, Kč s DPH Rada obce mimo jiné projednala a vzala na vědomí: informaci o jednání a. s. Zemas pově řenou realitní kanceláří Remax Brno v záležitosti prodeje posklizňové haly včetně panelové plochy v areálu me chanizačního střediska Hovorany, která je ve vlastnictví Zemasu a která byla zří zena na obecní parcele informaci z jednání kontrolních dnů probíhajících investičních akcí obce, a to Rozšíření sběrného dvora odpadů a stavby Víceúčelového objektu v are álu letní tribuny audit hospodaření obce za rok 2014 pro vedený auditorkou obce Ing. Zdenkou Cahlíkovou přijetí žádostí občanů na vykonávání veřejně prospěšných prací provedení revizí elektrických instalací a hromosvodů obecních budov firmou EJM Hovorany a seznam závad, které je třeba odstranit nabídku společnosti Lesprojekt Brno na zpracování lesního hospodářského plánu, stávající končí informaci o přípravných pracích XIX. Slo váckého roku v Kyjově prohlídku obecního lesa zastupiteli obce dne informace o stavu prací Studie provedi telnosti k realizaci přírodě blízkých pro tipovodňových a protierozních opatření v Mikroregionu Hovoransko Rada obce děkuje: všem spoluobčanům, kteří pravidelně dbají o čistotu a pěkné spořádané okolí svých rodinných domů předsedovi představenstva a. s. Zemas Čejč p. Ing. Pavlu Holešinskému za spon zorský dar 10 tisíc Kč na úhradu výdajů tisku publikace Hovorany v Protekto rátu Čechy a Morava Ing. Josef Grmolec, starosta obce VÝSTAVBA OBCE Práce prováděné v obci v jarním období tohoto roku Mimo zajištění akcí a chodu obce, sběr ného dvora odpadů, svozu plastů a papíru, provádění formanek, pomoc se zajištěním kulturních akcí spolků atd., jsme provedli drobné opravy chodníků a místních ko munikací po zimním období, upravili jsme polní cesty, např. na Úlehle jsme v kopečku před křížem navezli pro zpevnění podrcený recyklát a na povrch jsme přidali drcenou asfaltovou hmotu. Dále byly opraveny části polních cest v lokalitě Hovoranska, Kopce atd. Provedli jsme za spolupráce se Správou údržby silnic, oblasti Hodonín jarní úklid obce. Byly vyměněny vadné odpadkové koše a vytypované lokality byly doplněny o koše nové se sáčky na psí ex krementy. Odborná firma Zahradní tvorba Hovo rany provedla posouzení stromů v obci, včetně provedení navržených opatření, zpevnění stromů lany a ořez větví stromů a keřů. Hovorany Léto

8 Drcení suti za sběrným dvorem V letošním roce jsme museli poměrně brzy začít se sečením travních ploch, jeli kož jarní počasí velmi přálo růstu trávy. V půli měsíce května nastoupili na obec z Úřadu práce na VPP dva noví pracovníci a jedna pracovnice a později další pra covník. Jednoho jsme přijali na zednické práce na dobu určitou. Sekat křovinořezy Nový chodník na hřbitově u levé stěny jsme začali i další plochy, nejdříve v obci a pak i mimo obec a uklízet trávou zarůs tající chodníky, krajnice na hřbitově a pak i okolo silnice, zastávek autobusů atd. Za tím nestíháme séci potoky mimo obec. Ty má ve správě Povodí Moravy, které by se mělo o ně starat. Koncem měsíce dubna nám stavební firma podrtila na ploše za SDO skládku stavební suti, polámaných panelů, betonů a asfaltové hmoty, která zbyla z oprav v obci a byla zde uložena i občany jako černá skládka. Tento recyklát bychom chtěli po užít na zpevnění polních asfaltových cest, například na Úlehlovou cestu. Pokračovaly práce firmy SWIETELSKY stavební s.r.o., oblast Hodonín, na stavbě Rozšíření sběrného dvora odpadů (SDO) v Hovoranech. Bylo dokončeno oplocení, osazení vjezdových bran do rozšířené části objektu, rozšířeno osvětlení, upravena vo dovodní jímka, odvodněna plochy, upra ven a zhutněn navozený drcený podkladní kámen, vybetonovány plochy pro kon tejnery, položena podkladní a nakonec i fi nální asfaltová vrstva. V první polovině dubna bylo dodáno 10 kusů kontejnerů a štěpkovací zařízení s motorem. Sběrný dvůr odpadů je již hotov, kolaudace bude dne 30. června Po odkupu části plochy 8 Hovorany Léto 2015

9 rového řízení na dodava tele stavby stavební firma RENOVA Hodonín zahájila dne výkopové práce. Byla zhotovena be tonová základová deska s vývody pro napojení na sítě a hromosvody, dále vodorovná izolace a zalo žena stavba, vyzděny stěny a příčky a vybetonován vě nec stavby. Vak Hodonín zřídil vodovodní a kanali zační přípojky. Dále byly položeny stropní trámy Nová plocha rozšířeného sběrného dvora odpadů a zhotovena střecha s ple chovou krytinou a okapy. Osazeny byly plastové dve ře a okna. V objektu staré tribuny bylo navíc vymě něno za nová pět starých dřevěných oken. Bylo pro vedeno přepojení nefunkč ního odtoku umyvadla na novou kanalizační a vodo vodní přípojku. Nahrazen novým nerezovým komí nem bude i stávající pada jící krbový komín a celkově bude provedena oprava fa sády a soklu. Byly prove deny instalatérské a elektro Víceúčelový objekt hrubá stavba rozvody, včetně hromo svodů. Postupně se nata bývalého mechanizačního střediska na hují vnitřní omítky a pokládá se podkladní vazující na nově rozšířený SDO od a. s. Ze betony. Zbývají dodělat vnitřní obklady, mas, by zde mohly být ukládány další ko dlažby, stropy, klempířské práce, podbití modity. Tím snad zaniknou černé skládky. střechy, kompletace instalatérských zaří Pokračujeme též v pracích ve výstavbě zení a elektro rozvodů včetně všech revizí, chodníků v levé horní části hřbitova. Práce dále vnější fasáda a dlažby s odvodňovacím v této části jsou komplikovány výkopy pro žlabem a odvodem dešťové vody. Z vnější nové rozvody veřejného osvětlení a ozvu strany oplocení u příkopu bude zřízen sloup čení hřbitova. VO pro osvětlení cesty na sklepy Benátky. Stavební úřad MěÚ Kyjov vydal v březnu Závěrem přeji všem dětem i dospělým 2015 stavební povolení na stavbu Více hezké prožití hlavních prázdnin a letních účelový objekt Hovorany. V předstihu byla dovolených. provedena nová přípojka NN. Vítěz výbě František Kučera, místostarosta obce Hovorany Léto

10 ŠKOLSTVÍ Mateřská škola Prázdniny nám dveře otevírají a na stráni voní táborák. Malí i ti větší mluví stejnou řečí a všem to léto svědčí je to tak! V minulém Zpravodaji jsme se s vámi loučili pozvánkou na naši besídku ke Dni matek. Děti se zhostily svých rolí opravdu na výbornou, o čemž svědčil potlesk na ote vřené scéně. Poděkování patří všem. Dě tem za vystoupení, rodičům za účast, hos tům za návštěvu a zaměstnancům školky za přípravu. V květnu proběhl ve školce zápis dětí, v září přivítáme 23 nových školáčků. Pro ně jsme letos opět otevřeli Klub mami nek a dětí. Těší nás, že je ze strany rodičů o tuto službu tak velký zájem. Na jaře jsme pro děti zajistili dvě diva delní představení. Divadla jsou vždy vel kým zpestřením programu ve školce a ta letošní, Pohádka ze starého mlýna a Te tiny v ZOO, se opravdu povedla. Den dětí jsme oslavili zábavným vystou pením klauna Kuka, který děti nejen roze 10 Hovorany Léto 2015

11 smál, ale i rozezpíval. Ve školce potom na děti čekala výborná zmrzlina a po obědě sladký dezert. Že přichází léto poznáváme na každém kroku. Slunce hřeje, nálada stoupá a oče kávání prázdnin je cítit ve vzduchu. Děti jsou nabité energií, jsou hlučnější a láká je to ven. Proto jsme rádi, že naše školní zahrada jim nabízí dostatek možností se vy řádit. Ale nejsme ještě úplně spokojení. Rádi bychom vyměnili houpačky v horní části zahrady a také plot kolem chodníku volá po opravě. Na závěr školního roku jsme připravili dětem výlet do KOVOZOO ve Sta rém Městě. Úplnou tečkou bude zahradní slavnost, kde se rozloučíme s budoucími prvňáčky. Pěkné prázdniny a v novém školním roce nashledanou. Hana Horáková, vedoucí učitelka MŠ Hovorany Léto

12 Ahoj děti! Pro malé i větší čtenáře Milé děti, určitě mám pravdu, když řeknu, že červen patří k vašim oblíbeným měsí cům. Jasně, za pár dní jsou prázdniny! Vyzkoušej si, jak dobře znáš významné evropské památky. O prázdninách možná na vlastní oči uvidíš některá z následujících míst. Uměl bys ke každé památce doplnit město, ve kterém se nachází, a správný stát? Pokud si ne budeš jistý, dole najdeš správnou odpověď. 1. Big Ben a) Brusel a) Francie 2. Eiffelova věž b) Berlín b) Belgie 3. šikmá věž c) Paříž c) Dánsko 4. Chrám Vasila Blaženého d) Kodaň d) Velká Británie 5. Atomium e) Pisa e) Rusko 6. Koloseum f) Londýn f) Německo 7. Malá mořská víla g) Moskva g) Itálie 8. Braniborská brána h) Řím (Správné odpovědi: 1fd, 2ca, 3eg, 4ge, 5ab, 6hg, 7dc, 8bf) Přeji vám všem hezké prázdniny! Mgr. Lenka Svobodová 12 Hovorany Léto 2015

13 Na chvíli ve škole... Preventivní přednášky, programy a besedy Preventivní program proti kouření pro žáky sedmého ročníku od sdružení Acet Přednášející Tomáš Böhm seznámil žáky s jednotlivými fázemi závislosti na kou ření, motivacemi kuřáků, ekonomickou a samozřejmě zdravotní stránkou kou ření. Přednáška byla doplněna o množství statistických čísel, motivačních videí a za jímavostí ze světa. Program byl zajímavý a dobře zpracovaný, neboť sdružení Acet funguje ve 20 zemích světa a do programů aplikuje své mezinárodní zkušenosti. Žáci byli s programem spokojeni a celou dobu pečlivě naslouchali a účastnili se diskuze. Preventivní program Etické dílny Jak se chránit v nebezpečných situacích Dětem 1. a 2. ročníku byl určen preven tivní program, který jim pomáhá, jak se zachovat v situacích, do kterých se děti mohou dostat při styku s cizí osobou. Be sedu vedla Mgr. Viktória Zemanová v do provodu své plyšové opice Julie. Žáci si s paní Zemanovou povídali, někteří jed notlivci předvedli názorně, jak by se v dané situaci zachovali. Vyzkoušeli si i práci ve skupinách a vytvořili si každý svůj pra covní list, který jim má stále připomínat, jak se v nebezpečných situacích zachovat. Preventivní program Etické dílny Jak správně využívat počítač a televizi? Se žáky čtvrtého a pátého ročníku ho vořila paní Zemanová o vlivu médií na kva litu lidského života, o sociálních sítích a jejich rizicích a nebezpečí na internetu. Program byl zaměřen na formování po stojů žáků, kteří sami došli k závěru, že média jsou dobrým zdrojem infor mací, ale člověk nesmí zapomínat na důležité lidské hodnoty a také, že televize a internet nemohou ovládnout naše životy. Děti se ak tivně zapojily do diskuze a na zá věr besedy si vyplnily dotazníky týkající se televize a internetu. Trestní zodpovědnost přednáška Policie ČR Žákům 8. ročníku byla určena přednáška na téma trestní zodpo vědnosti mladistvých. Přednáška je záměrně pořádána pro žáky 8. ročníku, protože se právě v tom to období stávají mladistvými, čímž se mění přístup zákona k jejich přestupkům. Žákům přednášela paní Horňáčková z oblastního oddělení Policie ČR v Dubňanech a zamě řila se na praktické informace z běžného ži vota. Téma bylo pro žáky zajímavé a pří nosné, ocenili možnost zeptat se na to, co je zajímá, přímo odborníka z praxe. Hovorany Léto

14 Den otevřených dveří V neděli 29. března se ote vřely dveře naší školy pro všechny návštěvníky, kteří si přišli nejen prohlédnout, co je ve škole pěkného a nového, ale také si vybrat z nabídky velikonočních dílniček. A k dívání i poslouchání toho bylo opravdu hodně. Slavnostní zahájení celé akce bylo v hudebně školy. V krát kém programu vystoupila Mladá cimbálová muzika a s novým repertoárem vy stoupil pěvecký sbor školy se svými sólisty. Ve výstavní místnosti byly práce žáků nejen s jarní a ve likonoční tematikou, ale i vý robky keramického kroužku a praktických činností. Kdo neviděl slavnostní předtan čení žáků na 21. společen ském plese, mohl se podívat na záznam vystoupení. Na chodbách na nově pořízených výstavních panelech mohli návštěvníci zhlédnout foto dokumentaci ze školních akcí, v učebnách fyziky a chemie si mohli vyzkoušet různé výu kové aktivity. Z velikonočních dílen si rodiče i děti odnášeli vlastnoručně vyrobená kuřátka, slepičky, zajíce, ovečky, motý ly, vajíčka, ale také si vyzkou šeli zdobení perníčků a plete ní z papíru. S velkým zájmem se setkalo i další vystoupení Mladé cimbálové muziky na chodbě před sborovnou, kte ré příjemně naladilo všechny spokojené návštěvníky. 14 Hovorany Léto 2015

15 Hovorany Léto

16 Beseda nad knihou Hovorany v Protektorátu Čechy a Morava 16. dubna 1945 osvobodila Rudá armá da Hovorany, a druhá světová válka tak pro naši obec skončila. 8. května 2015 jsme si připomněli 70. výročí od skončení této války v Evropě. K tomuto výročí jsme ve škole uspořá dali pro osmáky a deváťáky besedu nad knihou Hovorany v Protektorátu Čechy a Morava, kterou v nedávné době vydal obecní úřad. Naše pozvání přijala autorka knihy p. Irena Ivičičová a místostarosta obce p. František Kučera. Žáci měli knihu před sebou a mohli v ní volně listovat. Kniha obsahuje především nedoce nitelná svědectví pamětníků a vzpomínky příbuzných, které dokládají, jak těžký byl život za německé okupace. Najdeme zde také mnoho dokumentů a foto grafií, které autorka našla nejen v archivech, ale i u obyvatel na půdě. Paní Ivičičová se žákům sna žila přiblížit všední život lidí v do bě okupace, vysvětlovala jim, co znamenal přídělový lístkový systém, co pro rodiny zname nalo tzv. nucené nasazení na prá ci do Říše. V knize si mohli sami přečíst, jak vypadal život školáků v době protektorátu údaje jsou vypsány ze školních kronik a Pa mětní knihy Hovoran. Dále se žáci dověděli, jak probíhalo osvo bození Hovoran, kde byly zřízeny lazarety pro raněné vojáky a kam se pohřbívali mrtví. Byly jim při blíženy osudy lidí, kteří byli věz něni v koncentračních táborech a věznicích, ale také osudy lidí, kteří prokázali svou statečnost jako piloti v Britském královském letectvu (RAF). Dodnes pamětníci vzpomínají na své příbuzné, kteří se anga žovali v ilegálním odboji. Pan Kučera po pisoval vznik podzemních úkrytů ve skle pech pod domy i v místě lignitových dolů. Poslední kapitola knihy je věnována vyprávění 42 pamětníků tak, jak je p. Iviči čová s p. Kučerou vyslechli a v hovorové řeči zapsali. Žákům se beseda líbila, protože měli jedinečnou příležitost se dovědět o osu dech lidí ze své obce za druhé světové války. 16 Hovorany Léto 2015

17 Divadla Pohádka ze starého mlýna aneb nebojte se hastrmana Žáci 1. stupně a děti z MŠ zhlédli divadelní představení Pohádka ze starého mlýna aneb nebojte se hastrmana. Celé herecké vystou pení formou zábavy a humoru bylo zaměře no na výchovu dětí. Vodník, mlynář, Anička a malý vodníček ukazovali názorné situace, ve kterých dobro zvítězilo nad zlem. Dětem se pohádka velmi líbila a herce za jejich výkony odměnily bouřlivým potleskem. Jak jste to myslel, pane Shakespeare? Pro žáky 2. stupně připravili herci z Di vadélka pro školy z Hradce Králové před stavení s názvem Jak jste to myslel, pane Shakespeare?, kterým přitažlivou formou doplnili učivo literatury. Odborný výklad do plnili ukázkami slavných Shakespearových divadelních her i jeho básnické tvorby. Do svého představení plného vtipných mo mentů i narážek na současnost zapojo vali herci i naše žáky, kteří s nimi ochotně spolupracovali. Představení se žákům i uči telům velmi líbilo. Prodaná nevěsta v Janáčkově divadle ke Dni dětí Na čtvrtek 4. června jsme se velmi tě šili. A proč bychom se netěšili, když jsme jeli do Janáčkova divadla v Brně na operu Prodaná nevěsta? Učitelé a žáci roč níku se slavnostně oblekli a vyrazili jsme do krajského města. Usadili jsme se do po hodlných křesel na balkoně divadla a za poslouchali se do známých árií Smetanovy opery. Toto představení patří k divácky nejoblíbenějším titulům z repertoáru Ja náčkova divadla a také my jsme jej velmi kladně ohodnotili. Velká pochvala pro reži séra Ondřeje Havelku, který z operního díla vytvořil zábavné hudební představení! Hovorany Léto

18 Sportovně branný den Ve čtvrtek 7. května proběhl na naší škole sportovně branný den. Začal ráno cvičným požár ním poplachem, při kterém si žáci opět vyzkoušeli, jak rychle by se dokázali v případě ohro žení ze školy evakuovat. Pak byli žáci 1. stupně rozdě leni do smíšených skupin, stejně tak i žáci ročníku. Deváťáci pomáhali učitelům na jednotli vých stanovištích. Podle časového harmono gramu byly jednotlivé skupinky žáků vy pouštěny se soutěžní kartičkou na trasu, která vedla okolím školy. Žáci plnili úkoly celkem na 11 stanovištích. Museli prokázat znalosti ze zdravovědy, které jsou součástí Výchovy ke zdraví. Je jich úkolem bylo ošetřit drobné či závaž nější zranění, museli popsat a prakticky předvést, jak by poskytli první pomoc zra něnému. Naučili se poznávat turistické značky a plnili úkoly topografie pracovali s buzolou, mapami regionu a mapou obce Hovorany. Na dalším stanovišti poznávali kvetoucí byliny, podle větviček a šišek jeh ličnaté stromy, podle Atlasu rostlin pak stromy rostoucí na stráni za školním hřiš těm. Jinde se učili uzlování pokusili se uvázat např. lodní, dračí, liščí smyčku, ambulantní uzel a zkra covačku. Na školním hřišti házeli míč kem či granátem na cíl, lovili ryby na udici a proběhli přes překáž kovou dráhu. Z dopravní výchovy si dále ověřili znalost doprav ních značek. Na dalším stanovišti museli odpovídat na otázky Co bys dělal, kdyby, které prově řovaly jejich schopnosti reagovat správně v mimořádných situa cích, jak se chovat při požáru, jak při zra nění, při svědectví u dopravní nehody, při pomněli si důležitá telefonní čísla apod. V učebnách školy si pak ověřili, zda do káží rozluštit morseovkou zašifrovaný text a zkoušeli i další rébusy, kterými se měli zabavit ve volném čase. V hudebně školy sledovali žáci, kteří zrovna nebyli na trati, dokument Štěstí přeje připraveným, ze kterého se žáci poučili, jak se chovat v mimořádných situacích. Všechny úkoly byly bodované a mnohé skupinky je velmi úspěšně zvládly. Po skon čení branného dne čekala na všechny v hu debně odměna v podobě drobných dárků. Počasí se nám vydařilo, děti odcházely domů spokojené. 18 Hovorany Léto 2015

19 Hovorany Léto

20 Pasování na čtenáře v knihovně Ve čtvrtek 5. června 2015 navštívili prvňáčci a druháci hovoranskou obecní knihovnu. Žáky 1. třídy paní knihovnice pasovala na čtenáře. Součástí byl také složený slib čtenáře, který žáci stvrdili svým podpisem. S sebou si odnesli čtenářský pas a drobné odměny. Prvňáci se na Obecním úřadě setkali také se starostou obce ing. Josefem Grmolcem. Další akce V přečerpávací vodní elektrárně Dalešice viděli žáci 9. ročníku technologii výroby elektrické energie v této elektrárně a systém spolupráce elektráren při provozu. Měli také jedinečnou možnost projít provozem v okamžiku spuštění turbín do provozu. V pátek 20. března jsme sledovali částečné zatmění Slunce. 20 Hovorany Léto 2015

21 Největší úspěchy našich žáků v soutěžích Vrbová Blanka, 6. třída 1. místo v krajském kole matematické soutěži Pangea + 3. místo v celostátním kole 1. místo v okresním kole Matematické olympiády 1. místo v okresním kole Pythagoriády 3. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády 14. místo v okresním kole Biologické olympiády Ivičič Petr, 9. B 1. místo v okresním kole Fyzikální olympiády účast v krajském kole Fyzikální olympiády 6. a 9. místo v krajských kolech soutěže Hledá se nejlepší mladý chemik ČR 4. místo v okresním kole soutěže Bible a my 8. místo v okresním kole Matematické olympiády Ivičičová Marie, 7.třída 1. místo v okresním kole soutěže Bible a my 17. místo v celostátním kole soutěže Bible a my 9. místo v okresním kole Fyzikální olympiády Zborovský Josef,9.A 2. místo v okresním kole soutěže z anglického jazyka 4. místo v okresním kole Fyzikální olympiády Vykydal David, 7. třída 3. místo v okresním kole Fyzikální olympiády 16. místo v okresním kole Biologické olympiády účast v okresním kole Pythagoriády Slabý Josef, 8. třída 3. místo v okresním kole Fyzikální olympiády 10. místo v okresním kole Pythagoriády Pilát Jan, 8. třída 2. místo v okresním kole Fyzikální olympiády účast v okresním kole Pythagoriády Kucínová Karolína, 8. třída 5. místo v okresním kole soutěže Olympiády z českého jazyka 14. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády 16. místo v okresním kole Biologické olympiády Němečková Lucie, 8. třída 10. místo v okresním kole Fyzikální olympiády 13. místo v okresním kole Biologické olympiády Kovanič Vít, 9. B 7. místo v okresním kole Fyzikální olympiády 10. místo v okresním kole Dějepisné olympiády 16. místo v okresním kole Matematické olympiády Reichmann Pavel, 7. třída 6. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády Kučera Vojtěch, 5. třída 3. místo v okresním kole Pythagoriády Hovorany Léto

22 22 Hovorany Léto 2015

23 Nejlepší sběrači starého papíru za celý školní rok Vojtěch Střelský 7. třída kg 2. Eva Škrobáková 1. třída 980 kg 3. Jakub Novák 6. třída 773 kg 4. Roman Přikryl 6. třída 741 kg 5. Josef Jež 3. třída 570 kg 6. Lucie Němečková 8. třída 504 kg 7. Šárka Škrobáková 6. třída 456 kg 8. Josef Dekař 6. třída 428 kg 9. Lukáš Puk 5. třída 397 kg 10. Adéla Kůřilová 2. třída 310 kg Úspěch v matematické soutěži Mezinárodní matematická sou těž Pangea probíhá v 17 evropských zemích od Portugalska po Norsko a jejím cílem je porovnání úspěšnosti studentů v řešení matematických problémů. V kategorii žáků 6. tříd sou těžilo žáků a letos se zúčast nila i naše škola. Za Jihomoravský kraj naše žáky ně Blanka Vrbová obsadila skvělé 1. místo a postoupila tak do finálo vého kola, které proběhlo 4. května v aule Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zde na svůj úspěch navázala a z celkového počtu 260 finalistů z celé republiky skončila jako 3. nejlepší matematik. Blanka Vrbová (úplně vpravo) přebírá medaili za 3. místo Blance upřímně gratulujeme a doufáme, že i nadále bude reprezentovat školu svými vynikajícími výsledky. Na Středisku služeb školám v Hodoníně převzali své dip lomy Jan Pilát, Petr Ivičič, Josef Slabý a Blanka Vrbová Všem žákům a spolupracov níkům přeji pěkné prázdniny, vycházejícím žákům úspěšný vstup do středních škol a uči lišť a všem ostatním příjemně strávené nadcházející letní dny. Mgr. Anežka Grmolcová, ředitelka školy Hovorany Léto

24 KULTURA Setkání jubilantů Letošní čtyřicátníci Letošní padesátníci 24 Hovorany Léto 2015

25 Letošní šedesátníci Letošní sedmdesátníci Hovorany Léto

26 Co nás čeká Hovoranské krojované hody sobota 18. července ročník Dne otevřených sklepů pořádá Spolek Hovoranských vinařů o.s. areál sklepů, areál rybníka a areál u hřiště sobota 25. července 2015 Myslivecká noc pořádá Myslivecké sdružení Dolina Hovorany areál u hřiště sobota 1. srpna 2015 Turnaj v pétanque pořádá Orel jednota Hovorany fotbalové hřiště B neděle 9. srpna výročí SDH Hovorany pořádá SDH Hovorany přírodní areál u kurtů sobota 22. srpna 2015 Koncert Petra Bendeho a CM Grajcar pořádá TJ Sokol Hovorany přírodní areál u kurtů neděle 23. srpna 2015 Orelská pouť na sv. Hostýn pořádá Orel jednota Hovorany 26 Hovorany Léto 2015

27 sobota 29. srpna 2015 Rozloučení s prázdninami pořádá TJ Sokol, TJ vodní a lyžařské turistiky, motorkářská parta HOSAKO areál u rybníka sobota 5. září 2015 II. přehlídka mužských sborů a kácení mája pořádá Mužský pěvecký sbor z Hovoran a SDH Hovorany přírodní areál u kurtů neděle 20. září 2015 Drakiáda pořádá Kulturní komise při OÚ Hovorany pondělí 28. září 2015 Orelské odpoledne plné her pořádá Orel jednota Hovorany areál u rybníka Hovorany Léto

28 Akce v knihovně Ve středu 29. dubna a v pondělí 4. května 2015 pořádala knihovna Jarní tvořivé dílny. Děti si mohly vyrobit keramickou ozdůb ku magnetek nebo přívěšek kterou si samy nazdobily. Při práci jim radila a pomá hala keramička paní Jana Kucharičová z Čejče. Tímto jí děkujeme za vstřícnost a tě šíme se na příště. Než ozdůbky zaschly, bylo připraveno tvoření jarních zápichů nebo přá níček z papíru pro maminky k jejich květno vému svátku. Dětem se vše moc povedlo, jistě měly maminky z dárečků radost. Dne 4. června 2015 proběhlo pasování prvňáčků na čtenáře. Po seznámení s kni hovnou každý prvňáček nejprve prokázal, že již umí číst a přečetl úryvek z knížky Za toulané štěňátko. Spolu s paní učitelkou Eliškou Eimutovou jsme děti pochválily, zvládly to skvěle. Odměnou jim byl Čestný průkaz naší knihovny, který mohou vymě nit za ten opravdový a stát se našimi pravi delnými čtenáři. Po pasování všichni pře četli a podepsali slavnostní slib. Ke knížkám se budou chovat s úctou a budou se jich snažit co nejvíc přečíst a zapsat do obdrže ného čtenářského pasu. To je také jejich úkol po celou druhou třídu. Děti za oprav du vzorné chování dostaly ještě malou slad kost a ti, co si nejvíc zapamatovali, ještě lízátko za správné odpovědi na otázky. Tentýž den navštívili knihovnu ještě žáci 2. ročníku s jejich třídní učitelkou Renatou Kostrhounovou. Společně jsme si vyhod notili, kdo přečetl za minulý rok nejvíce knih a jak se mu líbily. Opět jsme se vyzkoušeli ze čtení, a musím říct, že všichni už čtou velmi hezky. Úkolem dětí pak bylo podle rozstříhaného obrázku poznat knížku a na psat o ní údaje na pracovní list. Vysvětlili jsme si, kdo je autor knihy a kdo je to ilustrá tor. Ve dvojicích pak žáci pilně hledali knihy, zapsali údaje a taky svou práci ostatním prezentovali. Poté jsme si povídali o čtení a děti si prohlížely nové knihy. Za práci ve skupinkách a pěkné chování si druháci za sloužili lízátka a samolepku a samozřejmě diplom za přečtené knihy. Velmi mě také těší, že více než polovina žáků druhé třídy jsou pravidelnými návštěvníky knihovny. Blíží se čas dovolených, neváhejte a přijď te si do knihovny pro dobrou knížku! Na bídka je bohatá, každý měsíc máme nové knihy a výměnný fond, snažíme se, aby na bídka pro dospělé byla pestrá, od románů pro ženy přes detektivky až k románům his torickým. Pro děti přibyly pohádky, knihy o autech a traktorech, první a druhé čtení; pro ty starší příběhy fantasy, deníkové knihy i dívčí romány. Seznam nových knih, plá nované akce, fotografie z pořádaných akcí a další informace najdete na našich strán kách Přeji vám krásné léto a těším se na vaši návštěvu. Mgr. Ivana Hanáčková, knihovna Hovorany 28 Hovorany Léto 2015

29 ZE ŽIVOTA SPOLKŮ Spolek Lidový dům Hovorany V letošním roce jsme udělali změnu a dětské odpoledne jsme trochu pozměnili navštívili jsme volnočasové centrum pro rodiny s dětmi, zábavní park Bongo v Brně. Zde se mohly děti vyřádit na růz ných atrakcích. K dispozici byla klouzačka, labyrinty, skákací hrad, závodní dráha, vo zítka pro děti, multifunkční hřiště, bungee trampolína, dětská horolezecká stěna a spousta dalších atrakcí. Maminky mohly své ratolesti zpovzdálí pozorovat a při tom si odpočinout. Odpoledne se vydařilo, ale stále jsme evidovali dotazy, zda bude i dětské odpo ledne Pálení čarodějnic v areálu okolo rybníka. Dotazů bylo skutečně hodně a je vidět, že děti se na tuto akci těší, a tak by chom se v příštím roce snažili vrátit i k to muto tradičnímu typu dětského odpoledne. Za SLDH Blanka Kučerová Hovorany Léto

30 Hasičský sport V minulých letech reprezentovala naši obec v hasičském sportu zejména družstva mladších a starších dívek. Na podzim minulého roku jsme provedli nábor žáků a podařilo se nám sestavit deví tičlenné družstvo mladších žáků. Chlapci se nejprve začali připravovat na závody požár nické všestrannosti, kde museli prokázat své dovednosti ve střelbě ze vzduchovky, vázání uzlů, znalost topografických značek, použití hasebních prostředků a znalost základů zdravovědy. Na závodech požár nické všestrannosti, které se konaly 4. října 30 Hovorany Léto 2015

31 v Žarošicích, se umístili na 5. místě. Po zim ní přestávce pokračovala sezona 21. března halovými závody ve Velké nad Veličkou a od 26. dubna jsou závody každou neděli až do 21. června. Před startem jarní části sezony jsme začali spolupracovat s SDH Čejč a doplnili naše družstvo také dětmi z Čejče. V průběhu dubna začali chodit na tréninky také starší žáci a od poloviny května se i oni účastní hasičských soutěží. Kolektiv mladých hasičů nyní tvoří 27 dětí, 16 z Hovoran a 11 z Čejče, ve věku od 6 do 13 let. Při jarních závodech soutěží žáci v požárním útoku, štafetě požárních dvo jic, štafetě 4 x 60 metrů s překážkami, šta fetě CTIF (zkratka CTIF vyjadřuje překlad francouzské zkratky Mezinárodního vý boru pro prevenci a hašení požárů) a po žárním útoku s pře kážkami CTIF. Pro obě družstva je letošní roč ník ročníkem seznamo vacím s jednotlivými disciplínami a jejich pra vidly. Nejlepším umís těním v jarní části je 9. místo mladších žáků z okresních závodů Hry plamen ve Vaceno vicích. I když se ne vždy všechno podaří, děti hasičské soutěže baví a doufáme, že bu dou bavit i dál. SDH Hovorany Hovorany Léto

32 Muzejní spolek Ve dnech 11. a 12. dubna jsme zorganizovali výstavu prací dovedných rukou. 32 Hovorany Léto 2015

33 Chtěli jsme tím navázat na výstavu, kte rou před sedmi lety pořádal Spolek Lidový dům. Výstavu tvořily exponáty vskutku ori ginální, tvořené různými technikami, byly k vidění výrobky háčkované, vyšívané, ale i malované nebo pletené z vlny, papíru či pedigu. Výstavu zpestřily také modely strojů, dekorativní sklo, ručně vázaná kniha a spoustu dalších výrobků z jiných materiálů. V rámci výstavy byla při příležitosti blí žícího se 70. výročí osvobození Hovo ran slavnostně uvedena kniha Hovorany v Protektorátu Čechy a Morava autorky paní Ireny Ivičičové, kterou vydala Obec Hovorany ve spolupráci s Muzejním spol kem. Program výstavy obohatil svým vystou pením dětský folklorní soubor Potůček a dále Mladá CM pod vedením Marie Ost řížkové. Děkujeme všem účinkujícím a všem občanům, kteří poskytli své výrobky k vy stavení a přispěli tak ke zdárnému prů běhu této akce. Jana Skopalová Hovorany Léto

34 SPORT FK Hovorany Pomalu nám končí sezona , v této době se dohrávají poslední mistrov ská utkání jarní části. Umístění v tabulkách jsou k a ještě se mohou změnit, pokud se mužstvům podaří získat další body. Mladší přípravka je na 13. místě, starší přípravka na 12. místě, naši nejmenší fot balisté se základům fotbalu teprve učí, ale jsou šikovní a jistě se v dalších zápasech budou zlepšovat. Mladší žáci jsou na 7. místě. Starší žáci na 8. místě. Kluci se snaží, ale v této kate gorii bychom potřebovali více hráčů. Děkujeme všem rodičům za pomoc při zajišťování zápasů. Dorost je na 6. místě, má prozatím 38 bodů. Dorostenci mají 12 výher, 2 re mízy a 10x prohráli. Muži jsou na 5. místě s 39 body, 11x vyhráli, 6x remizovali a 7x prohráli. Všem hráčům patří dík za předvedené výkony a reprezentaci klubu a také naší obce. Poděkovat musíme také trenérům, kteří věnují svůj volný čas přípravě hráčů a zápasů jak domácích, tak i venkovních. Všem přejeme hodně zdaru v jejich práci. Zvláštní poděkování pro naše fanoušky, ti podporují hovoranské fotbalisty i v době, kdy se daří méně, a to je pro hrá če důležité. Od nové sezony nás čekají změny. Veškerá ad ministrativa týkající se zá pasů, hráčů a také rozhod čích bude zpracovávána přes počítač. V sobotu a neděli se na hřištích v Ho voranech a Šardicích ko nala kvalifikace na Mis trovství Evropy v Ultimate Freesbee, kterého se zú častnily týmy Česka, Slo venska, Maďarska, Slovin ska a Polska. V Hovoranech se tato pro nás nová hra předsta vila již loni. Pořadatelům se u nás líbilo, a tak nás po žádali o spolupráci i v tom to roce. Za FK Dana Košuličová 34 Hovorany Léto 2015

35 STALO SE V OBCI Na středu 18. března připravil Spolek Hovoranských vinařů v prostorách obec ního sklepa odbornou přednášku na téma Úprava vín před lahvováním. Od pátku 20. března začal Český zahrád kářský svaz prodávat umělá hnojiva z nového působiště za Fontánou. V sobotu 21. března se uskutečnila v sá le sokolovny tradiční místní výstava vín, kterou připravil Český zahrádkářský svaz. Současně Spolek Hovoranských vinařů připravil v klubovně sokolovny výstavu s ochutnávkou málopočetných odrůd révy vinné. K tanci i poslechu hrála cimbálová muzika Cangla. V neděli 22. března jsme v dopoledních hodinách v obřadní místnosti obecního úřadu přivítali pásmem dětí mateřské Vítání dětí Zleva: Jana a Thomas McCombovi se synem Lucasem, Michaela Grufíková a Antonín Medvedík se synem Matyášem, Kateřina Podivínská a Vladimír Malášek s dcerou Ninou, Magdaléna Matulová a Radim Jankůj s dcerou Emmou, Vladimíra a Jiří Vodičkovi se synem Vladimírem, Petra a Bronislav Ostřížkovi se synem Tomášem Zleva: Jaroslava a Petr Čehovský s dcerou Anežkou, Vlasta a Michal Stávkovi se synem Vojtěchem, Erika a Patrik Jakubčíkovi se synem Matějem, Lucie Malaníková a Michal Hajný s dcerou Dorotou, Lenka Rylková a Zdeněk Dymáček se synem Eliášem, Věra a Michal Šurýnovi se synem Ondřejem Hovorany Léto

36 školy a zpěvy do spole čenství naší obce celkem dvanáct dětí, z toho osm chlapců a čtyři děvčátka. V hodin přijal v chrámu Spasitele Círk ve čsl. husitské kněžské svěcení kazatel Michal Devečka. Ve čtvrtek 26. března se uskutečnila v sále soko lovny od hodin vý roční členská schůze Sdružení zdravotně po stižených a důchodců. V neděli 29. března se uskutečnil v základní škole T. G. Masaryka den otevřených dveří. Na neděli 5. dubna při pravili muzikanti decho vek Hovorané, Ištvánci a Svatobořáci v sále so kolovny velikonoční zá bavu. Na Velikonoční pondělí 6. dubna připravil Spo lek Lidový dům tradiční sbírku pomlázky pro děti z dětských domovů v Ho doníně a v Morkůvkách. Na sobotu 11. a neděli 12. dubna připravil Mu zejní spolek v sále soko lovny výstavu prací do vedných rukou. Součástí sobotního po řadu byla i vzpomínka 70 let od ukončení II. svě tové války v naší obci a uvedení nové publika ce Hovorany v Protek torátu Čechy a Morava do prodeje s autogramiá dou autorky Ireny Iviči čové i dalších spolupra covníků. Vítání dětí Hrkači Divadlo Zabíjačka 36 Hovorany Léto 2015

37 Ve středu 15. dubna byl vedením obce při příle žitosti 70. výročí ukon čení II. světové války v naší obci u památníku obětí II. světové války položen věnec jako sym bol poděkování za toto osvobození. Na sobotu 18. dubna pozvala TJ Orel Hovo rany zájemce do sálu sokolovny na zhlédnutí divadelního představení ochotnického spolku HROZEN z Hroznové Lhoty pod názvem Za bíjačka. V sobotu 25. dubna při pravila Československá burza v areálu u čerpací stanice od 8.00 do hodin trhy s bohatou nabídkou zboží přímo od chovatelů, sběratelů a farmářů. Ve středu 29. dubna na vštívilo vedení obce při příležitosti výročí 90 let dva naše milé jubilanty, a to paní Blaženu No vákovou a pana Antonína Svobodu. Oběma předalo pozornost a popřálo do dalších let zejména hodně zdraví. Na sobotu 2. května připravil Spolek Li dový dům dětské odpoledne tentokráte v zábavním parku Bongo v Brně. V pátek 8. května uspořádala střel nice Hovorany tradiční Den otevřených dveří. V neděli 10. května zahrála v sále so kolovny maminkám cimbálová muzika Grajcar. Na neděli 17. května odpoledne po zvala mateřská škola všechny do sálu sokolovny na dětské představení Na pa loučku v lese. Svátek matek Na 3. června připravil Svaz zdravotně postižených a důchodců pro své členy celodenní autobusový zájezd do Rož nova pod Radhoštěm. V neděli 17. května dopoledne se usku tečnilo na náhradním hřišti okrskové kolo v požárním sportu, které organi začně zajistil Sbor dobrovolných hasičů Hovorany. V pondělí 18. května v hodin bylo uzavřeno pro zájemce podávání sou těžních nabídek pro II. kolo veřejné soutěže investiční akce Úprava návsi v Hovoranech. Ve středu 20. května byla pracov níky Úřadu Regionální rady regionu Hovorany Léto

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne od hodin v sále sokolovny

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne od hodin v sále sokolovny Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne 13. 6. 2017 od 17.00 hodin v sále sokolovny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Kulturní akce Obce Šardice 2017

Kulturní akce Obce Šardice 2017 Kulturní akce Obce Šardice 2017 datum pořadatel název akce LEDEN 14.1.2017 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples, DH Šardičanka 21.1.2017 SRPŠ Společenský ples 22.1.2017 ZŠ T.G. Masaryka Šardice Dětský ples

Více

Zápis č. 29 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 29 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 29 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 28.6.2018 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Ing. Macek Jan, Koukal Ladislav, Ing. Mastný Martin, Koukal Antonín, Vejmělková

Více

P O Z V Á N K A 2/2018

P O Z V Á N K A 2/2018 . 2/2018 P O Z V Á N K A Na veřejné zasedání zastupitelstva obce Morašice, které se uskuteční dne 22.června 2018 v hospodě VE DVOŘE od 18.00 hod. s následujícím programem: 1. Účetní závěrka obce za rok

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

U S N E S E N Í z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka, konaného dne od 18:00 hod. v zasedací síni OÚ Stará Paka

U S N E S E N Í z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka, konaného dne od 18:00 hod. v zasedací síni OÚ Stará Paka U S N E S E N Í z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka, konaného dne 25. 2. 2016 od 18:00 hod. v zasedací síni OÚ Stará Paka Zastupitelstvo obce Stará Paka: 1) schvaluje program 9. veřejného

Více

Ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rosovice

Ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rosovice Ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rosovice Datum: 21. ledna 2019 Začátek: 17.30 hodin Místo: Zasedací místnost OÚ Rosovice Počet listů: 5 Zapisovatelka: Ověřovatelé: Jana Farová Vladimír Chadima,

Více

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně.

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně. Obecní úřad Těchlovice Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 412 558 925 fax: 412 558 925 e-mail: ou.techlovice@volny.cz Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne 20. 12. 2010 v 18.00 hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Přítomno: ing. Jindřiška Brožová, ing. Jiří Dokoupil, Milan Fiala, Václav

Více

Z Á P I S. z 45. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. z 45. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S z 45. zasedání ZM Sedlice konaného dne 30.5.2018 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 10 členů zastupitelstva. Omluveni: František Doušek 1. Zahájení Starosta města přivítal

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3/2018. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne

Obec Nová Telib. Zápis č. 3/2018. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne Zápis č. 3/2018 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 18.04.2018 Přítomen: Ing. Hájek Jan Nepřítomen: Křovina Jiří Dlouhý Jaroslav Rybář Václav Truneček Jan Vacek Jiří Místo jednání: Obecní

Více

Z Á P I S. Hlasování o předneseném programu, včetně navrženého doplnění programu a ověřovatelů zápisu dnešního zasedání:

Z Á P I S. Hlasování o předneseném programu, včetně navrženého doplnění programu a ověřovatelů zápisu dnešního zasedání: Z Á P I S ze 40. řádného zasedání zastupitelstva obce Archlebov konaného ve čtvrtek 28.6.2018 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obřadní síně na hasičce s tímto programem: ad 1) Zahájení: Zastupitelstvo

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zápis č. 1/2017 z jednání Zastupitelstva obce Chocerady konaného dne od hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis č. 1/2017 z jednání Zastupitelstva obce Chocerady konaného dne od hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis č. 1/2017 z jednání Zastupitelstva obce Chocerady konaného dne 7. 2. 2017 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: E. Bubnová, A. Vojslavský, Bc. M. Javůrek, F. Kamelský, M. Bober,

Více

Zápis č. 11 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne v hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina

Zápis č. 11 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne v hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Zápis č. 11 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.05.2016 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Volba ověřovatelů zápisu: navrženi Ing. Josef Zelinka,

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorník č.4/2019, konaného dne v hodin

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorník č.4/2019, konaného dne v hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorník č.4/2019, konaného dne 20.06.2019 v 18.00 hodin Přítomni: Nešpor Daniel, Pechanec Pavel, Němec Roman, Severová Leona, Bartheldi Leoš, Němcová Věra Nepřítomen:

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Zápis. z 22. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci

Zápis. z 22. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci Přítomni: - Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. - Ing. Vladimír Elšík - Lenka Hostýnková - Mgr. Miroslav Králík - Ing. Alexander Krejčí - Radek Matěj - Radoslav Němeček Zapisovatelka: L. Hostýnková Omluven: -- Zápis

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne 27.04.2016 Usnesení č. 01/02/2016 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje program Zasedání Zastupitelstva obce

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 1. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 1. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 13/2017 13/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení ZMČ

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:30 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:30 hodin na OÚ v Malešovicích Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 30. 03. 2017 od 17:30 hodin na OÚ v Malešovicích 1. Zahájení, schválení programu jednání Zahájení jednání Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík

Více

USNESENÍ č. 10 ze schůze RM konané dne

USNESENÍ č. 10 ze schůze RM konané dne USNESENÍ č. 10 ze schůze RM konané dne 29. 5. 2019 USNESENÍ PŘENESENÁ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ RM STÁLE TRVAJÍCÍ UR 9/1/2019 program své 9. schůze (viz příloha) UR 9/3.1/2019 Souhlasí: s uzavřením nájemní smlouvy...

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání obce Vrbice konaného. 5. října Ing. Viléma Černíka. Ing. Pavla Bílka. Hany Bednářové. Ing.

Zápis č. 12 z veřejného zasedání obce Vrbice konaného. 5. října Ing. Viléma Černíka. Ing. Pavla Bílka. Hany Bednářové. Ing. Zápis č. 12 z veřejného zasedání obce Vrbice konaného 5. října 2011 Za přítomnosti: Drahomíry Kuběnkové Ing. Viléma Černíka Ing. Pavla Bílka Hany Bednářové Ing. Pavla Janečka Luboše Hudouska Ostatní občané:

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Kontrola plnění usnesení

Kontrola plnění usnesení Kancelář úřadu V Písku 09.05.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 16.05.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Kontrola plnění usnesení NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města projednalo kontrolu plnění

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Září uteklo jako voda, říjen už je také za námi a vy si můžete přečíst první dvojčíslo našich Kostkovaných novin!!!

Září uteklo jako voda, říjen už je také za námi a vy si můžete přečíst první dvojčíslo našich Kostkovaných novin!!! Milí rodiče, Září uteklo jako voda, říjen už je také za námi a vy si můžete přečíst první dvojčíslo našich Kostkovaných novin!!! Během prvního týdne se děti především navzájem seznamovaly s novými kamarády.

Více

Kroužek - mladý hasič. u SDH Pátek. rok

Kroužek - mladý hasič. u SDH Pátek. rok Kroužek - mladý hasič u SDH Pátek rok 2008 2009 15.06.2008 na základě blížícího se 120. výročí vzniku SDH v Pátku, se uskutečnil od 15,00 hodiny Den otevřených dveří s ukázkou hasičské techniky zároveň

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 28.6.2006 se konalo 16. zasedání zastupitelstva obce. Přítomno bylo 12 zastupitelů

Více

Květen Z jednání obecního zastupitelstva

Květen Z jednání obecního zastupitelstva Květen 2006 Milí čtenáři, Přísloví praví, že boží mlýny melou pomalu, ale spravedlivě. Po jisté době vždy bezpečně vyhodnotí vše dobré i špatné, co v životě děláme. Čas od času se do role těchto mlýnů

Více

Z Á P I S. z 44. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. z 44. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S z 44. zasedání ZM Sedlice konaného dne 25.4.2018 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 6 členů zastupitelstva. Po 10 min. od zahájení se dostavil p. Jaroslav Šavrda. Omluveni:

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2014-2018 ze dne 21. 4. 2015 od 19.00 hod. Přítomni zastupitelé (viz. prezenční listina):,mgr. Jaroslava Slavíková, Hana Fejglová, Ing.

Více

Zápis z 12/2019 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov, konaného 10. června 2019 od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu

Zápis z 12/2019 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov, konaného 10. června 2019 od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Strana 1 (celkem 6) Zápis z 12/2019 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov, konaného 10. června 2019 od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Miroslav Doškař, Ing. Miroslav Cincibus, Milan

Více

U S N E S E N Í. Návrh usnesení č. 2: Zastupitelstvo Obce Tasovice schvaluje navržený program zasedání zastupitelstva. Usnesení č. 2 bylo schváleno.

U S N E S E N Í. Návrh usnesení č. 2: Zastupitelstvo Obce Tasovice schvaluje navržený program zasedání zastupitelstva. Usnesení č. 2 bylo schváleno. 1 U S N E S E N Í Ze 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TASOVICE, VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018-2022 konaného dne 25. 2. 2019 v 18.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Tasovice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s č. 11/2010

Z á p i s č. 11/2010 Strana č. 1/9 Obecní úřad Jezdovice Z á p i s č. 11/2010 ze zasedání zastupitelstva obce Jezdovice konaného dne 1. 12. 2010 v 18.00 hod. na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové zastupitelstva:

Více

Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Sodomková, p. Schönbauer.

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 28. 2. 2018 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, E. Křivancová, I. Machovcová,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostelní Radouň konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostelní Radouň konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostelní Radouň konaného dne 26. 4. 2016 Přítomní: P. Vaňásek, J. Dědina, R. Douda, Ing. Ivana Soldánová, L. Chytra, Mgr. V. Sokolová, Mgr. Lucie Skořepová Omluvení:

Více

Lukavický speciál. Vážení a milí spoluobčané,

Lukavický speciál. Vážení a milí spoluobčané, Lukavický speciál Vážení a milí spoluobčané, Srpen 2018 dostává se Vám do rukou zhodnocení funkčního období zastupitelstva obce za léta 2014 2018. Do něj jsme vstupovali s představou celé řady změn zejména

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Usnesení z jednání Rady č. 12/2019. města Suchdol nad Lužnicí, které se uskutečnilo dne

Usnesení z jednání Rady č. 12/2019. města Suchdol nad Lužnicí, které se uskutečnilo dne Usnesení z jednání Rady č. 12/2019 města Suchdol nad Lužnicí, které se uskutečnilo dne 10. 04. 2019 Rada města postoupilakprojednánízastupitelstvuměsta: RM - 362/12/10/1/2019 žádost o nové posouzení žádosti

Více

S o u p i s p ř i j a t ý c h u s n e s e n í ZO navrhlo a schválilo Zastupitelstvo obce Litvínovice projednalo a schválilo : změnu programu

S o u p i s p ř i j a t ý c h u s n e s e n í ZO navrhlo a schválilo Zastupitelstvo obce Litvínovice projednalo a schválilo : změnu programu S o u p i s p ř i j a t ý c h u s n e s e n í z 2. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne 17.12.2014 (upraven v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) přítomni

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Zápis ze 3. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis ze 3. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis ze 3. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 19.2.2019 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Ing. Radka Formánková starostka, David Hrbáček místostarosta, MUDr. Petr Fila radní, Mgr.

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Z Á P I S. z 46. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. z 46. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S z 46. zasedání ZM Sedlice konaného dne 27.6.2018 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 9 členů zastupitelstva. Omluveni: p. Vladimír Klíma, p. František Doušek 1. Zahájení

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů zastupitelstva

Více

Hned první listopadový den nás čekala oslava, Zuzka slavila narozeniny. Oslava se jako vždy povedla, dort byl výborný a děti si to náramně užili.

Hned první listopadový den nás čekala oslava, Zuzka slavila narozeniny. Oslava se jako vždy povedla, dort byl výborný a děti si to náramně užili. Čas běží jako voda a vy držíte v ruce další dvojčíslo našich Kostkovaných novin! Listopad a prosinec patří tradičně mezi nejhezčí měsíce nejen ve školce :o) Hned první listopadový den nás čekala oslava,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne 24.1.2019 v 18.00 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: dle prezenční listiny Počet přítomných: 8 Hosté: 1 Program: 1. Zahájení

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Obec Pouzdřany, Hlavní 99, Pouzdřany Zastupitelstvo obce Pouzdřany VÝPIS USNESENÍ. z 30. zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne

Obec Pouzdřany, Hlavní 99, Pouzdřany Zastupitelstvo obce Pouzdřany VÝPIS USNESENÍ. z 30. zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne Obec Pouzdřany, Hlavní 99, Pouzdřany Zastupitelstvo obce Pouzdřany VÝPIS USNESENÍ z 30. zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne 28. 2. 2018 Bod č. 1 Technický bod a) a) Usnesení č. 420/18/Z30: Zastupitelstvo

Více

3/2010 www.obecdolnimoravice.cz ROZHODNUTÍ Prezidenta republiky ze dne 18. Června 2010 o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí dny konání voleb jsou stanoveny na

Více

Zápis č.3/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 3.května od 19:00 hod. v budově Obecního úřadu.

Zápis č.3/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 3.května od 19:00 hod. v budově Obecního úřadu. Zápis č.3/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 3.května od 19:00 hod. v budově Obecního úřadu. Celkový počet členů zastupitelstva: 9 Přítomno:6 Omluveni:3 Hosté:3 Zasedání řídil

Více

Zápis č. 3/2018. z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí. konaného dne 8. srpna 2018 ve společenské místnosti Obecního úřadu

Zápis č. 3/2018. z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí. konaného dne 8. srpna 2018 ve společenské místnosti Obecního úřadu Zápis č. 3/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 8. srpna 2018 ve společenské místnosti Obecního úřadu České Meziříčí 1. Úvodní slovo a schválení zapisovatele a ověřovatelů

Více

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě v Libňatově

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě v Libňatově Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 27. 11. 2018 od 19. 00 hodin v kulturním domě v Libňatově Přítomni: Omluveni: Hejna Aleš, Kosina Aleš, Kuldová Marie, Mgr. Nováková

Více

4112 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Ostatní inv. transfery ze státního rozpočtu - Sběrný dvůr 6,123 Příjmy celkem 48174

4112 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Ostatní inv. transfery ze státního rozpočtu - Sběrný dvůr 6,123 Příjmy celkem 48174 OBEC HALENKOV NÁVRH ROZPOČTU 2019 Příjmy tis. Kč par., pol. Třída 1 Daňové příjmy rozp. 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 8,000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 200 1113

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Z Á P I S o průběhu zasedání zastupitelstva č. 2/2018 konaného dne v Šatově

Z Á P I S o průběhu zasedání zastupitelstva č. 2/2018 konaného dne v Šatově č.j.: 328/2018/UMŠA Z Á P I S o průběhu zasedání zastupitelstva č. 2/2018 konaného dne 26.2.2018 v Šatově Starosta (předsedající) zahájil 2. zasedání Zastupitelstva Městyse Šatov v 18,00 hod. a všechny

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Obec Sviny Čj. 7/2014. Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne od 18 hodin.

Obec Sviny Čj. 7/2014. Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne od 18 hodin. Obec Sviny Čj. 7/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16. 12. 2014 od 18 hodin. Přítomni: Ing. František David, Ing. Pavla Slípková, p.anna Boubelíková, Ing. Martin Havelda,

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 11.5. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 10/06/2016- ZO U Příloha k usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13.6.2016 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Zpráva KV 2. Zpráva

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 03/2019 3/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva 3/1.1. vzalo na vědomí

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM

BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM V Ý P I S U S N E S E N Í z XVI. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Blatnice pod Svatým Antonínkem (dále jen ZOB) konaného v obřadní síni obecního úřadu dne 25. 08. 2016 v 17 00 hodin Pozn.: zveřejněna

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

Obec Branka u Opavy. Usnesení č. Ze schůze Rady obce Branka u Opavy. konané dne. v místnosti OÚ, Bezručovo nábřeží 54, Branka u Opavy.

Obec Branka u Opavy. Usnesení č. Ze schůze Rady obce Branka u Opavy. konané dne. v místnosti OÚ, Bezručovo nábřeží 54, Branka u Opavy. Obec Branka u Opavy Usnesení č. 3. Ze schůze Rady obce Branka u Opavy konané dne 16.02.2015 v místnosti OÚ, Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy. 1 K o n t r o l a u s n e s e n í : a) D l o u h

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne od hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne od hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 17.12.2018 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 17.12.2018 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Přítomni: Hrušková Věra, Kašparová Anna, Radosta Jan, David František, ing. Havelda Martin, ing. David František,

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Obec Ostružná. Starosta určil ověřovatele zápisu Františka Kolbová a Miroslav Janeček.

Obec Ostružná. Starosta určil ověřovatele zápisu Františka Kolbová a Miroslav Janeček. Obec Ostružná Zastupitelstvo obce Ostružná Z á p i s ze 18. zasedání Zastupitelstva obce Ostružná konaného dne 26. června 2017 v zasedací místnosti OÚ Přítomní členové ZO: M. Bendeková,, M. Janeček, F.

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 34 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 34 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 34 Datum: 20.08.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dne 20.08.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne v hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp.

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne v hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp. Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne 26.4.2016 v 19.00 hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp. 32 Přítomní: Bohuslava ANTONYOVÁ, Václav ČADEK, Karel LUKÁŠ, Martin

Více

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 7/2015, které se konalo dne 1. 4. 2015 od 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, J. Vöröšová, B. Švanda,

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Příloha k usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 17. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 17. hodin v zasedací síni obecního úřadu 15/06/2017- ZO -U Příloha k usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19.6.2017 v 17. hodin v zasedací síni obecního úřadu Program : 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru

Více

Místní výbor Vinary Přerov XI

Místní výbor Vinary Přerov XI 751 24 Přerov XI Zápis z 34. jednání Místního výboru místní části Vinary/2017 ze dne 19. 12. 2017 Místo konání: Přítomni: Omluveni: Hosté: Vinary Ing. Tomáš Grapl předseda Ing. Tomáš Přikryl pí Dita Kraváková

Více