Město Cheb 24/2018 PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Cheb 24/2018 PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET"

Transkript

1 Město Cheb 24/2018 PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET Rada města Chebu se usnesla dne 6. prosince 2018 usnesením RM č. 677/19/2018 vydat v souvislosti s nařízením města Chebu č. 12/2018 o placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích na území města Chebu, tato pravidla pro vydávání parkovacích karet: Čl. 1 Předmět úpravy Tato pravidla stanoví podmínky pro vydávání parkovacích karet prokazujících zaplacení sjednané ceny za stání silničního motorového vozidla v oblastech placeného stání ve městě Chebu, která jsou vymezena v nařízení města Chebu č. 12/2018 o placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích na území města Chebu. Čl. 2 Vymezení pojmů 1. rezident - je fyzická osoba, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem (spoluvlastníkem) nemovité věci (dále jen i nemovitosti ) ve vyjmenovaných úsecích ulic města Chebu, vymezených v příloze č. 1 a 2 Nařízení města Chebu č. 12/2018 o placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích na území města Chebu. Osoby s uzavřenou platnou nájemní smlouvou na pronájem bytu na dobu delší než 6 měsíců (včetně členů jejich domácností) jsou v rámci systému parkování posuzovány stejně jako osoby s trvalým pobytem. 2. abonent - je fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která má sídlo, provozovnu nebo místo podnikání ve vyjmenovaných úsecích ulic města Chebu, vymezených v příloze č. 1 a 2 Nařízení města Chebu č. 12/2018 o placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích na území města Chebu. Čl. 3 Podmínky pro vydávání rezidentních, abonentních, univerzálních a krátkodobých parkovacích karet v oblastech placeného stání 1. Rezidentní, abonentní, univerzální a krátkodobá parkovací karta slouží k prokázání zaplacení sjednané ceny stanovené aktuálně platným Ceníkem za stání silničních motorových vozidel v oblastech placeného stání (dále jen i ceník za placené stání ) vymezených Nařízením města Chebu č. 12/2018 o placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích na území města Chebu. 2. Rezidentní, abonentní, univerzální a krátkodobé parkovací karty vydává, na základě žadatelem osobně na předepsaném tiskopisu podané žádosti výhradně cestou pracoviště CZECH Point v budově A Městského úřadu Cheb (v případě jeho nefunkčnosti cestou určeného referenta oddělení místního hospodářství odboru správy majetku) po předložení dokladu o zaplacení, bude karta vydána na pracovišti CZECH Point v budově A Městského úřadu Cheb (v případě nefunkčnosti pracoviště CZECH Point v budově A, bude karta vydána určeným referentem oddělení místního hospodářství odboru správy majetku). V případě

2 platnosti všech údajů uvedených v žádosti předchozího roku, bude správnost údajů pro vydání karty na další kalendářní rok, stvrzena podpisem čestného prohlášení žadatelem, kterému následně bude vydána faktura (daňový doklad) k úhradě aktuálně platné ceny za parkovací kartu na následující rok. Za veškeré úkony spojené s vydáváním karet včetně jejich evidence odpovídá odbor správy majetku, Městského úřadu Cheb. 3. Rezidentní a půldenní rezidentní parkovací karta může být vydána těmto osobám: a) fyzické osobě s místem trvalého pobytu (resp. s nájemní smlouvou na pronájem bytu na dobu delší než 6 měsíců) v příslušné oblasti placeného stání vymezených v Příloze č. 1 těchto pravidel, která je vlastníkem, uživatelem na základě vystavené smlouvy (jiného průkazného dokumentu) nebo provozovatelem silničního motorového vozidla (dále jen i vlastníkem nebo provozovatelem vozidla ), na které má být parkovací karta vydána, b) fyzické osobě vlastnící (spoluvlastníci) nemovitost v příslušné oblasti placeného stání, která je vlastníkem nebo provozovatelem silničního motorového vozidla, na které má být parkovací karta vydána, c) fyzické osobě s místem trvalého pobytu (resp. s nájemní smlouvou na pronájem bytu na dobu delší než 6 měsíců) v příslušné oblasti placeného stání, která užívá služební vozidlo na základě smlouvy k soukromým účelům. 4. Abonentní a půldenní abonentní parkovací karta může být vydána těmto osobám: právnické osobě se sídlem nebo provozovnou v příslušné oblasti placeného stání a podnikající fyzické osobě s provozovnou v příslušné oblasti placeného stání. 5. Univerzální parkovací karta může být vydána těmto osobám: a) fyzické osobě, která je vlastníkem nebo provozovatelem silničního motorového vozidla, na které má být parkovací karta vydána, b) právnické osobě se sídlem na území města Chebu, která je vlastníkem nebo provozovatelem silničního motorového vozidla, na které má být parkovací karta vydána, c) podnikající fyzické osobě s provozovnou na území města Chebu, která je vlastníkem nebo provozovatelem silničního motorového vozidla, na které má být parkovací karta vydána. 6. Krátkodobá parkovací karta může být vydána těmto osobám: právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která je provozovatelem silničního motorového vozidla, na které má být parkovací karta vydána, a provozuje jej za účelem podnikání, s doložením objednávky či smlouvy na provádění stavebních, rekonstrukčních, údržbových a jiných prací v uvedené oblasti. 7. Rezidentní, univerzální a krátkodobé parkovací karty jsou nepřenosné na jiné vozidlo, než na jehož registrační značku byla vydána. Abonentní parkovací karta je přenosná. Uvedené parkovací karty můžou být vydány na dobu max. 1 kalendářního roku a musí obsahovat tyto náležitosti: - evidenční číslo karty, - ochranný prvek (holografická nálepka se znakem města Chebu s uvedeným rokem platnosti parkovací karty), - registrační značku vozidla (u rezidentních, univerzálních a krátkodobých parkovacích karet), - název právnické či podnikající fyzické osoby (u abonentních parkovacích karet) a IČO, - vymezení oblasti, pro kterou byla karta vydána.

3 8. O vydaných předplatných parkovacích kartách musí být odborem správy majetku Městského úřadu Cheb vedena evidence v modulu GINIS Parkovací karty a ve spise, která obsahuje: - žádost o vydání parkovací karty předaná po jejím vyhodnocení příslušným odborem MěÚ Cheb cestou spisové služby, - podepsané čestné prohlášení - evidenční číslo karty, - datum jejího vydání, - registrační značku vozidla, pro které byla karta vydána nebo údaje o právnické či fyzické podnikající osobě, - oblast, pro kterou byla karta vydána, - o pořadí vozidla ve vlastnictví, užívání nebo provozování žadatele, pro kterou je PK vydána, - identifikační údaje osoby, které byla karta vydána (u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, u právnických osob název, IČO a sídlo), - u podnikajících fyzických osob kromě výše uvedených identifikačních údajů též IČO a adresu provozovny, - tovární značku a registrační značku vozidla, pro které byla karta vydána, číslo osvědčení o technickém průkazu či osvědčení o registraci vozidla, při vydání karty osobě uvedené v odst. 3 písm. c) též název a sídlo zaměstnavatele, - zaplacenou cenu za vydanou parkovací kartu odpovídající aktuálnímu Ceníku za placené stání a pořadí motorového vozidla žadatele, pro které žádal vydání PK. Čl. 4 Společná ustanovení k parkovacím kartám 1. Rezidentní, abonentní, univerzální a krátkodobé parkovací karty (dále jen parkovací karty ) podle Čl. 3 jsou veřejnou listinou. Parkovací karty nesmí být jakkoliv upravovány, duplikovány nebo kopírovány, jinak jsou neplatné. 2. Rezidentní, abonentní a univerzální parkovací karty se vydávají na příslušný kalendářní rok s platnosti do 31. ledna následujícího roku. 3. Cena stanovená aktuálně platným Ceníkem za placené stání pro uhrazení rezidentní, abonentní a univerzální parkovací karty je stanovená na celé období její platnosti pro daný kalendářní rok bez možnosti úpravy její výše v případě, že žadatel ji bude užívat kratší dobu, než je celý kalendářní rok. 2. Každé osobě splňující podmínky uvedené v Čl. 3 a 4 může být vydána parkovací karta. Počet parkovacích karet není omezen počtem vyčleněných parkovacích míst pro abonentní a rezidentní stání a cena za parkovací kartu se řídí platným ceníkem za stání silničních motorových vozidel v oblastech placeného stání. 3. Krátkodobou parkovací kartu do lokalit vymezených nařízením města Chebu č. 12/2018 o placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích na území města Chebu, je možné vydat na dobu nezbytně nutnou 10 hodin nebo 7 kalendářních dnů, na základě posouzení odůvodněné žádosti subjektům provádějícím v oblasti stavební, rekonstrukční, údržbové či práce.

4 4. Město Cheb neručí držiteli vydané parkovací karty, že v případě plného obsazení parkovacích míst zaparkuje motorové vozidlo v příslušné oblasti, pro kterou je parkovací karta vydaná. Tuto skutečnost ani není možné ze strany držitele parkovací karty po městě Cheb vyžadovat. 5. V případě krádeže parkovací karty může její držitel požádat odbor správy majetku Městského úřadu Cheb o vydání nové parkovací s novým evidenčním číslem karty. Ta může být vydána jen po předložení příslušného protokolu Policie ČR. 6. V případě změny údaje o vozidle, pro které byla karta vydána, může držitel požádat provozovatele o vystavení nové parkovací karty. Ta může být vydána jen po doložení úředního potvrzení o příslušné změně údajů a vrácení původní parkovací karty. V případě, že nebude vrácena parkovací karta, je žadatel povinen zaplatit cenu stanovenou v souladu s cenovými předpisy. 7. V případě prodeje vozidla, pro které byla karta vydána, a zakoupení nového vozidla může její držitel požádat o vydání nové karty na registrační značku tohoto nového vozidla. Tato nová karta se vydává bezplatně za předpokladu vrácení původní parkovací karty. V případě, že nebude vrácena parkovací karta, je žadatel povinen zaplatit cenu stanovenou v souladu s cenovými předpisy jako za druhou a další vydávanou parkovací kartu. 8. V případě ztráty parkovací karty nelze vydat její duplikát. Držitel karty může požádat o vydání nové parkovací karty, přičemž je povinen zaplatit cenu stanovenou v souladu s cenovými předpisy. 9. Na vydání parkovacích karet není právní nárok. Čl. 5 Zrušovací ustanovení Zrušují se pravidla pro vydávání parkovacích karet č. 8/2018. Čl. 6 Účinnost Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. ledna Mgr. Antonín Jalovec v. r. starosta města Jiří Černý v. r. místostarosta

5 Přílohy Příloha č. 1 - Stanovení počtu míst v oblastech placeného stání, vymezení žadatelů a podmínky pro možnost parkování v jiných oblastech Příloha č. 2 Vzor žádosti o parkovací kartu Příloha č. 3 Vzory parkovacích karet Příloha č. 4 Vzor čestného prohlášení Příloha č. 1 k Pravidlům pro vydávání parkovacích karet č. 24/2018 Stanovení počtu míst v oblastech placeného stání, vymezení žadatelů a podmínky pro možnost parkování v jiných oblastech Počet rezidentních a abonentních míst v OBLASTI A a vymezení žadatelů OBLAST A Obrněné brigády (úsek Svobody 26. dubna) 64 Žadatelem pro lokalitu OBLAST A může být abonent mající sídlo, provozovnu, či místo podnikání a rezident s bydlištěm (vlastník nemovitosti, nájemce) ve vyjmenovaných úsecích ulic: Obrněné brigády č. o , Svobody č. o. 6, 12, 14, 16, 18, 20, Valdštejnova č. o. 2 9, Májová č. o. 25, 27, 29, 31 Držitelé parkovací karty pro OBLAST A jsou oprávněni parkovat v: ulici Obrněné brigády (úsek Svobody 26. dubna)

6 Počet rezidentních a abonentních karet v OBLASTI B a vymezení žadatelů OBLAST B Komenského (úsek Svobody - Svatopluka Čecha), Svatopluka Čecha (úsek Šlikova Komenského) Žadatelem pro lokalitu OBLAST B může být abonent mající sídlo, provozovnu, či místo podnikání a rezident s bydlištěm (vlastník nemovitosti, nájemce) ve vyjmenovaných úsecích ulic: Komenského č. o. 1-7, 10-14, Svobody č. o. 7, 9, 11, 13, 15. Dále může být žadatelem této lokality abonent mající sídlo, provozovnu, či místo podnikání a rezident s bydlištěm (vlastník nemovitosti, nájemce) ve vyjmenovaných úsecích ulic: Svatopluka Čecha č. o. 2. Držitelé parkovací karty pro OBLAST B jsou oprávněni parkovat v: ulici Komenského (úsek Svobody - Svatopluka Čecha) ulici Svatopluka Čecha (úsek Šlikova Komenského) 47

7 Počet rezidentních a abonentních karet v OBLASTI C a vymezení žadatelů OBLAST C náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 120 Žadatelem pro lokalitu OBLAST C může být abonent mající sídlo, provozovnu, či místo podnikání a rezident s bydlištěm (vlastník nemovitosti, nájemce) ve vyjmenovaných úsecích ulic: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, Kostelní náměstí, Kamenná, Kollárova Držitelé parkovací karty pro OBLAST C jsou oprávněni parkovat na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.

8 Počet rezidentních a abonentních míst v OBLASTI D a vymezení žadatelů OBLAST D Kubelíkova od kruhového objezdu k ul. K Nemocnici, po levé straně 19 Žadatelem pro lokalitu OBLAST D může být abonent mající sídlo, provozovnu, či místo podnikání a rezident s bydlištěm (vlastník nemovitosti, nájemce) ve vyjmenovaných úsecích ulic: Kubelíkova, 26. dubna č.o. 12, 14, Divadelní náměstí č.o. 3 Držitelé parkovací karty pro OBLAST D jsou oprávněni parkovat v ulici Kubelíkova.

9 Počet rezidentních a abonentních karet v MODRÉ OBLASTI 1 a vymezení žadatelů MODRÁ OBLAST 1 Jateční - celý úsek ulice 16 Žadatelem pro OBLAST 1 může být abonent mající sídlo, provozovnu, či místo podnikání a rezident s bydlištěm (vlastník nemovitosti, nájemce) ve vyjmenovaných úsecích ulic: Jateční, Dlouhá č. o Držitelé parkovací karty pro MODROU OBLAST 1 jsou oprávněni parkovat v: v ulici Jateční v OBLASTI C nám. Kr. Jiřího z Poděbrad

10 Počet rezidentních a abonentních karet v MODRÉ OBLASTI 2 a vymezení žadatelů MODRÁ OBLAST 2 Valdštejnova - úsek mezi ulicemi Obrněné brigády - Májová Žadatelem pro OBLAST 2 může být abonent mající sídlo, provozovnu, či místo podnikání a rezident s bydlištěm (vlastník nemovitosti, nájemce) ve vyjmenovaných úsecích ulic: Valdštejnova č. o. 2 9, Májová č. o. 25, 27, 29, 31. Držitelé parkovací karty pro MODROU OBLAST 2 jsou oprávněni parkovat v: v ulici Valdštejnova v OBLASTI A Obrněné brigády 36

11 Počet rezidentních a abonentních karet v MODRÉ OBLASTI 3 a vymezení žadatelů MODRÁ OBLAST 3 Školní - úsek ul. Školní č. p , podél Galerie výtvarného umění, č. o Žadatelem pro OBLAST 3 může být abonent mající sídlo, provozovnu, či místo podnikání a rezident s bydlištěm (vlastník nemovitosti, nájemce) ve vyjmenovaných úsecích ulic: Školní. Držitelé parkovací karty pro MODROU OBLAST 3 jsou oprávněni parkovat v ulici Školní. 38

12 Počet rezidentních a abonentních karet v MODRÉ OBLASTI 4 a vymezení žadatelů MODRÁ OBLAST 4 Františkánské náměstí celý úsek ulice 16 Žadatelem pro OBLAST 4 může být abonent mající sídlo, provozovnu, či místo podnikání a rezident s bydlištěm (vlastník nemovitosti, nájemce) ve vyjmenovaných úsecích ulic: Františkánské náměstí, Dlouhá č. o Výdej karet je omezen počtem 16 ks. Držitelé parkovací karty pro MODROU OBLAST 4 jsou oprávněni parkovat v: v ulici Františkánské náměstí v MODRÉ OBLASTI 1 Jateční v MODRÉ OBLASTI 6 Židovská V případě vyčerpání kapacity parkovacích karet, je možno požádat o parkovací kartu do MODRÉ OBLASTI 2 Jateční,

13 Počet rezidentních a abonentních karet v MODRÉ OBLASTI 5 a vymezení žadatelů MODRÁ OBLAST 5 Šlikova celý úsek ulice 24 Žadatelem pro OBLAST 5 může být abonent mající sídlo, provozovnu, či místo podnikání a rezident s bydlištěm (vlastník nemovitosti, nájemce) ve vyjmenovaných úsecích ulic: Šlikova, Svobody č. o Držitelé parkovací karty pro MODROU OBLAST 5 jsou oprávněni parkovat v ulici Šlikova.

14 Počet rezidentních a abonentních karet v MODRÉ OBLASTI 6 a vymezení žadatelů MODRÁ OBLAST 6 Židovská celý úsek ulice 24 Žadatelem pro OBLAST 6 může být abonent mající sídlo, provozovnu, či místo podnikání a rezident s bydlištěm (vlastník nemovitosti, nájemce) ve vyjmenovaných úsecích ulic: Židovská, Dlouhá č. o Držitelé parkovací karty pro MODROU OBLAST 6 jsou oprávněni parkovat v: v ulici Židovská v MODRÉ OBLASTI 1 - Jateční v OBLASTI C náměstí Krále Jiřího z Poděbrad

15 Počet rezidentních a abonentních karet v MODRÉ OBLASTI 7 a vymezení žadatelů MODRÁ OBLAST 7 Růžový Kopeček celý úsek ulice 7 Žadatelem pro OBLAST 7 může být abonent mající sídlo, provozovnu, či místo podnikání a rezident s bydlištěm (vlastník nemovitosti, nájemce) ve vyjmenovaných úsecích ulic: Růžový Kopeček. Držitelé parkovací karty pro MODROU OBLAST 7 jsou oprávněni parkovat v: v ulici Růžový Kopeček v MODRÉ OBLASTI 8 - Růžová v MODRÉ OBLASTI 9 Trčky z Lípy, Dobrovského, Kachní v MODRÉ OBLASTI 10 Jakubská, Úzká

16 Počet rezidentních a abonentních karet v MODRÉ OBLASTI 8 a vymezení žadatelů MODRÁ OBLAST 8 Růžová, Jánské nám. celý úsek ulice 36 Žadatelem pro OBLAST 8 může být abonent mající sídlo, provozovnu, či místo podnikání a rezident s bydlištěm (vlastník nemovitosti, nájemce) ve vyjmenovaných úsecích ulic: Růžová, Jánské nám., Cechovní Držitelé parkovací karty pro MODROU OBLAST 8 jsou oprávněni parkovat v: v ulici Růžová, Jánské náměstí v MODRÉ OBLASTI 7 Růžový Kopeček v MODRÉ OBLASTI 9 Trčky z Lípy, Dobrovského, Kachní v MODRÉ OBLASTI 10 Jakubská, Úzká

17 Počet rezidentních a abonentních karet v MODRÉ OBLASTI 9 a vymezení žadatelů MODRÁ OBLAST 9 Trčky z Lípy, Dobrovského, Kachní celý úsek ulice 49 Žadatelem pro OBLAST 9 může být abonent mající sídlo, provozovnu, či místo podnikání a rezident s bydlištěm (vlastník nemovitosti, nájemce) ve vyjmenovaných úsecích ulic: Trčky z Lípy, Dobrovského, Kachní. Držitelé parkovací karty pro MODROU OBLAST 9 jsou oprávněni parkovat v: v ulici Trčky z Lípy, Dobrovského, Kachní v MODRÉ OBLASTI 7 Růžový Kopeček v MODRÉ OBLASTI 8 Růžová, Jánské náměstí v MODRÉ OBLASTI 10 Jakubská, Úzká

18 Počet rezidentních a abonentních karet v MODRÉ OBLASTI 10 a vymezení žadatelů MODRÁ OBLAST 10 Jakubská, Úzká - celý úsek ulice 24 Žadatelem pro OBLAST 10 může být abonent mající sídlo, provozovnu, či místo podnikání a rezident s bydlištěm (vlastník nemovitosti, nájemce) ve vyjmenovaných úsecích ulic: Jakubská, Úzká, Dominikánská. Držitelé parkovací karty pro MODROU OBLAST 10 jsou oprávněni parkovat v: v ulici Jakubská, Úzká Růžová, Jánské náměstí v MODRÉ OBLASTI 7 Růžový Kopeček v MODRÉ OBLASTI 8 Růžová, Jánské náměstí v MODRÉ OBLASTI 9 Trčky z Lípy, Dobrovského, Kachní

19 Počet rezidentních a abonentních karet v MODRÉ OBLASTI 11 a vymezení žadatelů MODRÁ OBLAST dubna úsek od ul. Evropská po ul. Májová 56 Žadatelem pro OBLAST 11 může být abonent mající sídlo, provozovnu, či místo podnikání a rezident s bydlištěm (vlastník nemovitosti, nájemce) ve vyjmenovaných úsecích ulic: 26. dubna č. o , Májová 14, Evropská č. o. 1-7 Držitelé parkovací karty pro MODROU OBLAST 11 jsou oprávněni parkovat v: v ulici 26. dubna úsek od ul. Evropská po ul. Májová v MODRÉ OBLASTI 12 Mánesova úsek od ul. Evropská po ul. Májová v MODRÉ OBLASTI 13 Valdštejnova úsek od ul. Evropská po ul. Májová

20 Počet rezidentních a abonentních karet v MODRÉ OBLASTI 12 a vymezení žadatelů MODRÁ OBLAST 12 Mánesova úsek od ul. Evropská po ul. Májová 74 Žadatelem pro OBLAST 12 může být abonent mající sídlo, provozovnu, či místo podnikání a rezident s bydlištěm (vlastník nemovitosti, nájemce) ve vyjmenovaných úsecích ulic: Mánesova č. o. 1-23, Májová 14, 16, 18, 20, 22, Evropská č. o. 9, 11, 13, 15, 17, 19. Držitelé parkovací karty pro MODROU OBLAST 12 jsou oprávněni parkovat v: v ulici Mánesova úsek od ul. Evropská po ul. Májová v MODRÉ OBLASTI dubna úsek od ul. Evropská po ul. Májová v MODRÉ OBLASTI 13 Valdštejnova úsek od ul. Evropská po ul. Májová

21 Počet rezidentních a abonentních karet v MODRÉ OBLASTI 13 a vymezení žadatelů MODRÁ OBLAST 13 Valdštejnova úsek od ul. Evropská po ul. Májová 42 Žadatelem pro OBLAST 13 může být abonent mající sídlo, provozovnu, či místo podnikání a rezident s bydlištěm (vlastník nemovitosti, nájemce) ve vyjmenovaných úsecích ulic: Valdštejnova č. o , Májová č.o. 24, 26, 28, 30 a Evropská č. o. 21, 23, 27, 29. Držitelé parkovací karty pro MODROU OBLAST 13 jsou oprávněni parkovat v: v ulici Valdštejnova úsek od ul. Evropská po ul. Májová v MODRÉ OBLASTI dubna úsek od ul. Evropská po ul. Májová v MODRÉ OBLASTI 12 Mánesova úsek od ul. Evropská po ul. Májová Příloha č. 2 k Pravidlům pro vydávání parkovacích karet č. 24/2018 Vzor žádosti o parkovací kartu Příloha č. 3 k Pravidlům pro vydávání parkovacích karet č. 24/2018 Vzory parkovacích karet: abonentní rezidentní univerzální krátkodobá Příloha č. 4 k Pravidlům pro vydávání parkovacích karet č. 24/2018 Vzor čestného prohlášení

N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A 12/2018. Čl. 1 Základní ustanovení

N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A 12/2018. Čl. 1 Základní ustanovení MĚSTO CHEB N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A 12/2018 O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH NA ÚZEMÍ MĚSTA CHEBU Rada města Chebu se usnesla dne 6. prosince 2018 usnesením č. 677/19/2018

Více

Město Beroun Rada města

Město Beroun Rada města Město Beroun Rada města PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET Rada města Beroun se usnesla dne 12. 12. 2018 vydat v souvislosti s Nařízením č. 5/2011, o vymezení oblastí placeného stání motorových vozidel,

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín MĚSTO NOVÝ JIČÍN NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín Rada města Nový Jičín se na své schůzi dne 14.3.2012 usnesla vydat

Více

( v souladu s ustanovením 23 odst.1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů )

( v souladu s ustanovením 23 odst.1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů ) CENÍK ZA UŽITÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NEBO JEJICH URČENÝCH ÚSEKŮ K STÁNÍ SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA VE MĚSTĚ VYŠKOVĚ A PODMÍNKY VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET ( v souladu s ustanovením 23 odst.1 písm. a) a

Více

N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A 4/2015

N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A 4/2015 MĚSTO CHEB N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A 4/2015 O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH NA ÚZEMÍ MĚSTA CHEBU Rada města Chebu se usnesla dne 19.11.2015 vydat podle 23 odst. 1 zákona č.

Více

(v souladu s ustanovením 23 odst.1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)

(v souladu s ustanovením 23 odst.1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) CENÍK ZA UŽITÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NEBO JEJICH URČENÝCH ÚSEKŮ K STÁNÍ SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA VE MĚSTĚ VYŠKOVĚ A PODMÍNKY VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET (v souladu s ustanovením 23 odst.1 písm. a) a

Více

Pravidla pro vydávání parkovacích karet

Pravidla pro vydávání parkovacích karet MUCB 69375/2018 Pravidla pro vydávání parkovacích karet schválená radou města k Nařízení města Český Brod č. 10/2018, kterým se vymezují oblasti města Český Brod, ve kterých lze místní komunikace užít

Více

Pravidla pro způsob placení sjednané ceny parkovného k nařízení města Hodonína č. 8/2018 (dále jen cenový předpis )

Pravidla pro způsob placení sjednané ceny parkovného k nařízení města Hodonína č. 8/2018 (dále jen cenový předpis ) Pravidla pro způsob placení sjednané ceny parkovného k nařízení města Hodonína č. 8/2018 (dále jen cenový předpis ) Cena za stání - parkovné čas parkovného (minut) úhrada mincí (Kč) úhrada hodnotovou kartou

Více

MĚSTO PŘEROV. vydává. Čl. 2 Místní komunikace s placeným stáním na dobu časově omezenou

MĚSTO PŘEROV. vydává. Čl. 2 Místní komunikace s placeným stáním na dobu časově omezenou MĚSTO PŘEROV ÚPLNÉ ZNĚNÍ Nařízení města Přerov č. 2/2002 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Přerově, ve znění Nařízení Města Přerov č. 6/2002, č. 1/2003,

Více

Město Litoměřice. Nařízení č. 02/2005

Město Litoměřice. Nařízení č. 02/2005 Město Litoměřice Nařízení č. 02/2005 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy. Rada Města Litoměřic se usnesla

Více

Skutečnosti uvedené v tomto článku opravňující požádat o vydání parkovací karty je žadatel povinen prokázat předložením těchto dokumentů:

Skutečnosti uvedené v tomto článku opravňující požádat o vydání parkovací karty je žadatel povinen prokázat předložením těchto dokumentů: PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET ZPS dle Nařízení Statutárního města Opavy č. 1/2015 schváleného Radou Statutárního města Opavy svým usnesením č. 247/9 RM 15 ze dne 11. 3. 2015, kterým se mění Nařízení

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení NAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA č.. O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA VYMEZENÝCH PLOCHÁCH, KOMUNIKACÍCH A JEJICH ÚSECÍCH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA Rada města Česká Lípa se

Více

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují Nařízení č. 5/2016 Rada města Nové Město nad Metují se usnesením č. RM 351-14983/16 ze dne 4. července 2016 usnesla vydat podle 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují Nařízení č. 5/2016 Rada města Nové Město nad Metují se usnesením č. RM 351-14983/16 ze dne 4. července 2016 usnesla vydat podle 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Nařízení města Moravské Budějovice č. 3/2018

Nařízení města Moravské Budějovice č. 3/2018 Nařízení města Moravské Budějovice č. 3/2018 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích na území města Moravské Budějovice Rada města Moravské Budějovice se na své schůzi

Více

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 O PLACENÉM PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ BRUNTÁLE Rada města Bruntálu se na svém zasedání dne 17. 2. 2009 usnesením č. 1892/50R/2009 usnesla vydat v souladu s ustanovením 11 odst.

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení NAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA č. 2 /2017 O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA VYMEZENÝCH PLOCHÁCH, KOMUNIKACÍCH A JEJICH ÚSECÍCH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA Rada města Česká

Více

Město Jindřichův Hradec

Město Jindřichův Hradec Město Jindřichův Hradec PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET V JINDŘICHOVĚ HRADCI Rada města Jindřichův Hradec se usnesla dne 30. listopadu 2016 vydat v souvislosti s nařízením č. 2/1016 města Jindřichův

Více

Nevyhrazené parkování Parkovací karta

Nevyhrazené parkování Parkovací karta CENÍK Rada města Třebíče vydává dne 14. 12. 2010 na základě nařízení města Třebíče č. 1 / 2007, o placeném stání silničních motorových vozidel na určených úsecích místních komunikací ve vymezené oblasti

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Nařízení č. 4/2013, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu Rada

Více

Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011

Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011 Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezené oblasti města Kutné Hory Rada města Kutné Hory podle 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm.

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení NAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA č. 4/2015 O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA VYMEZENÝCH PLOCHÁCH, KOMUNIKACÍCH A JEJICH ÚSECÍCH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA Rada města Česká

Více

Město Turnov. 1 Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Město Turnov. 1 Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů Nařízení města č. 2/2008, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu Rada Města Turnova se na svém zasedání dne

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 4/2017,

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 4/2017, STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 4/2017, kterým se vymezují místní komunikace ve městě nebo jejich určené úseky, které lze užít k stání silničního motorového vozidla pouze za sjednanou cenu Rada

Více

MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ P. O. BOX 33 Rada města

MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ P. O. BOX 33 Rada města MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ 688 17 P. O. BOX 33 Rada města Nařízení města Uherský Brod č. 9/2005, kterým se vymezují oblasti a úseky místních komunikací na území města Uherského Brodu

Více

Město Rokycany. Nařízení č. 2/2018

Město Rokycany. Nařízení č. 2/2018 Město Rokycany Nařízení č. 2/2018 o vymezení oblastí na území města Rokycany, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (Parkovací řád) Rada města Rokycany se

Více

MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ P. O. BOX 33 Rada města

MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ P. O. BOX 33 Rada města MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ 688 17 P. O. BOX 33 Rada města Nařízení města Uherský Brod č. 9/2005, kterým se vymezují oblasti a úseky místních komunikací na území města Uherského Brodu

Více

Město Rokycany. Nařízení č. 4/2016

Město Rokycany. Nařízení č. 4/2016 Město Rokycany Nařízení č. 4/2016 o vymezení oblastí na území města Rokycany, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (Parkovací řád) Rada města Rokycany se

Více

Město Turnov. 1 Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Město Turnov. 1 Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů Město Turnov Nařízení města č. 1/2012 kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu Rada města Turnova se na svém

Více

Město Turnov. 1 Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Město Turnov. 1 Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů Nařízení města č. 1/2009 kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu Rada Města Turnova se na svém zasedání dne

Více

NA Ř Í Z E N Í M Ě S T A č. 1 / 2004

NA Ř Í Z E N Í M Ě S T A č. 1 / 2004 2004 - Nařízení č. 1, o vymezení místní komunikace náměstí Lužické v Rumburku ke stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy. zrušeno NA Ř Í Z E N Í M Ě S T A č.

Více

STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE č. 1/2004 Zrušeno nařízení č. 3/2004 s účinností od 15.7.2004! O placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích

Více

Město Bílina. Účinnost: Od: Do: po dobu platnosti nařízení. Počet stran dokumentu: 2 Počet příloh: 2 Počet stran celkem: 5

Město Bílina. Účinnost: Od: Do: po dobu platnosti nařízení. Počet stran dokumentu: 2 Počet příloh: 2 Počet stran celkem: 5 Město Bílina Název dokumentu: Nařízení města Bílina č. 03/2018, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním. Typ dokumentu: Nařízení města Anotace: Toto Nařízení

Více

Čl. 1 Předmět úpravy. Tímto nařízením se vymezují:

Čl. 1 Předmět úpravy. Tímto nařízením se vymezují: M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E RADA MĚSTA LITOMĚŘICE Nařízení č. 1/2019 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy

Více

Město Náchod. Nařízení města č. 4/2014,

Město Náchod. Nařízení města č. 4/2014, Město Náchod Nařízení města č. 4/2014, kterým se vymezují oblasti města Náchoda, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu Rada města Náchoda

Více

Nařízení města Uherský Brod č. 3/2004

Nařízení města Uherský Brod č. 3/2004 MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ 688 17 P. O. BOX 33 Rada města Nařízení města Uherský Brod č. 3/2004 kterým se vymezují oblasti a úseky místních komunikací na území města Uherského Brodu

Více

Město Kralupy nad Vltavou

Město Kralupy nad Vltavou Město Kralupy nad Vltavou Nařízení města Kralupy nad Vltavou č. 2/2004 o placeném stání na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kralupy nad Vltavou Rada města Kralupy nad Vltavou na svém

Více

METODIKA PRO VYDÁVÁNÍ A PLATNOST PARKOVACÍCH OPRÁVNĚNÍ

METODIKA PRO VYDÁVÁNÍ A PLATNOST PARKOVACÍCH OPRÁVNĚNÍ METODIKA PRO VYDÁVÁNÍ A PLATNOST PARKOVACÍCH OPRÁVNĚNÍ 1 Úvod Parkovací oprávnění jsou vystavovány na základě ustanovení 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Více

METODIKA. výdeje parkovacích karet pro zóny placeného stání v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz

METODIKA. výdeje parkovacích karet pro zóny placeného stání v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz METODIKA výdeje parkovacích karet pro zóny placeného stání v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz 1. Úvod Tato metodika je přijímána za účelem zajištění jednotného postupu výdeje a evidence parkovacích

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

NAŘÍZENÍ č. 11/2018, STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO PRÁVNÍ PŘEDPISY 2018

NAŘÍZENÍ č. 11/2018, STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO PRÁVNÍ PŘEDPISY 2018 PRÁVNÍ PŘEDPISY 2018 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO kterým se dle 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení NAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA č. 1/2019 O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA VYMEZENÝCH PLOCHÁCH, KOMUNIKACÍCH A JEJICH ÚSECÍCH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA Rada města Česká

Více

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD Rada města CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.10.2014 Rada města Uherský Brod usnesením číslo 3368/R106/14 ze dne 18.08.2014 schvaluje v

Více

500,- Kč. od pondělí do pátku hod. sobota hod ,- Kč ,- Kč

500,- Kč. od pondělí do pátku hod. sobota hod ,- Kč ,- Kč Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích v Uh. Hradišti Rada města Uherské Hradiště svým usnesením č. 1012/61/RM/2017 ze dne 20.6.2017 schvaluje v souladu s 23 zákona č. 13/1997

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 4/2009,

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 4/2009, STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 4/2009, kterým se vymezují místní komunikace ve městě nebo jejich určené úseky, které lze užít k stání silničního motorového vozidla jen za sjednanou cenu Rada

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC NAŘÍZENÍ č. 2/2018 o placeném parkování v Olomouci

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC NAŘÍZENÍ č. 2/2018 o placeném parkování v Olomouci STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC NAŘÍZENÍ č. 2/2018 o placeném parkování v Olomouci Rada města Olomouce se usnesla dne 13. 3. 2018 vydat dle 23 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších

Více

o placeném parkování v Olomouci

o placeném parkování v Olomouci STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC NAŘÍZENÍ č. 4/2017 o placeném parkování v Olomouci Rada města Olomouce se usnesla dne 13. 6. 2017 vydat dle 23 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších

Více

Ceník parkovacích zón. České Budějovice

Ceník parkovacích zón. České Budějovice Ceník parkovacích zón České Budějovice Ceník parkovného za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich úsecích ve vymezených oblastech města České Budějovice dle Nařízení č.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC RADA MĚSTA OLOMOUCE NAŘÍZENÍ č. 5/2019, o placeném parkování v Olomouci

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC RADA MĚSTA OLOMOUCE NAŘÍZENÍ č. 5/2019, o placeném parkování v Olomouci STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC RADA MĚSTA OLOMOUCE NAŘÍZENÍ č. 5/2019, o placeném parkování v Olomouci Rada města Olomouce se usnesla dne 8. 4. 2019 vydat dle 23 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD Rada města CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 20.11.2018 Rada města Uherský Brod usnesením číslo 3698/R126/18 ze dne 29.10.2018 schvaluje v

Více

METODIKA. výdeje parkovacích karet pro oblasti placeného stání v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz

METODIKA. výdeje parkovacích karet pro oblasti placeného stání v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz METODIKA výdeje parkovacích karet pro oblasti placeného stání v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz 1. Úvod Tato metodika je přijímána za účelem zajištění jednotného postupu výdeje a evidence parkovacích

Více

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.04.2015

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.04.2015 Rada města CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.04.2015 Rada města Uherský Brod usnesením číslo 256/R11/15 ze dne 02.03.2015 schvaluje v souladu

Více

Město Telč Úplné znění Nařízení č. 1/2009 O placeném stání na místních komunikacích nebo jejich vymezených úsecích (ve znění novelizace č. 1/2010) Úplné znění nařízení má pouze informativní charakter a

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

Nařízení 4/2012 NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE. č. 4/2012. o stání motorových vozidel na místních komunikacích. Čl. 1. Základní ustanovení

Nařízení 4/2012 NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE. č. 4/2012. o stání motorových vozidel na místních komunikacích. Čl. 1. Základní ustanovení Nařízení 4/2012 Nařízení 4/2012 o stání motorových vozidel na místních komunikacích vydána 29.5.2012 účinnost od 1.6.2012 novelizuje vyhlášku nařízení 5/2008 (ze dne 7.7.2008) je novelizována vyhláškou

Více

N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A T Ř E B O Ň

N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A T Ř E B O Ň Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne: N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A T Ř E B O Ň č. 1/2016 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích nebo jejích

Více

Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet ve statutárním městě Liberec

Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet ve statutárním městě Liberec Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet ve statutárním městě Liberec OBSAH I. Úvod.1 II. Ceník a způsob platby. 3 III. Prodejní místa 3 IV. Všeobecná ustanovení 4 V. Podmínky pro vydávání jednotlivých

Více

1/2006. Nařízení. Statutárního města Mladá Boleslav. Část I. Základní ustanovení. Část II. Základní pojmy. Část III

1/2006. Nařízení. Statutárního města Mladá Boleslav. Část I. Základní ustanovení. Část II. Základní pojmy. Část III 1/2006 Nařízení Statutárního města Mladá Boleslav O placeném stání na místních komunikacích ve vymezených oblastech statutárního města Mladá Boleslav Rada města Mladá Boleslav se v souladu s ustanovením

Více

Nařízení města Vimperk č. 1/2012

Nařízení města Vimperk č. 1/2012 Nařízení města Vimperk č. 1/2012 o vymezení způsobu využití pozemních komunikací v části území města Vimperk, včetně ceníku za parkování, ve smyslu ust. 23 zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění. Rada města

Více

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET V UHERSKÉM HRADIŠTI

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET V UHERSKÉM HRADIŠTI PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET V UHERSKÉM HRADIŠTI Pro vymezené oblasti města Uherské Hradiště (dále jen zóna/zóny), ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou

Více

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY. č. 2/2013,

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY. č. 2/2013, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY č. 2/2013, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít ke stání vozidla jen za cenu sjednanou schválené

Více

Město Rakovník Nařízení města č. 3/2007,

Město Rakovník Nařízení města č. 3/2007, Město Rakovník Nařízení města č. 3/2007, o vymezení oblastí města Rakovníka, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy Rada města Rakovníka

Více

Město Litoměřice. Nařízení Rady města č. 2/2013

Město Litoměřice. Nařízení Rady města č. 2/2013 Město Litoměřice Nařízení Rady města č. 2/2013 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy, v úplném znění nahrazujícím

Více

Článek 1 Předmět úpravy

Článek 1 Předmět úpravy Ceník, kterým se stanoví ceny, za něž lze místní komunikace nebo jejich určené úseky ve vymezených oblastech (dále jen Ceník ) Článek 1 Předmět úpravy Tímto Ceníkem se stanoví ceny, za které lze místní

Více

METODIKA PRO SPRÁVU PARKOVACÍCH OPRÁVNĚNÍ

METODIKA PRO SPRÁVU PARKOVACÍCH OPRÁVNĚNÍ METODIKA PRO SPRÁVU PARKOVACÍCH OPRÁVNĚNÍ dle nařízení statutárního města Brna č. 10/2018, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních

Více

Město Dobruška. Nařízení č. 1/2014 o placeném stání na místních komunikacích ve městě Dobruška

Město Dobruška. Nařízení č. 1/2014 o placeném stání na místních komunikacích ve městě Dobruška Město Dobruška Nařízení č. 1/2014 o placeném stání na místních komunikacích ve městě Dobruška Rada města Dobrušky se dne 19. 2. 2014 usnesla vydat podle 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb.,

Více

1,- Kč 1,- Kč. 30 minut 30 minut. 60 minut. 90 minut SAZBA při užití místní komunikace dle. od pondělí do pátku hod. sobota hod.

1,- Kč 1,- Kč. 30 minut 30 minut. 60 minut. 90 minut SAZBA při užití místní komunikace dle. od pondělí do pátku hod. sobota hod. Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích v Uh. Hradišti Rada města Uherské Hradiště svým usnesením č. 632/40/RM/2016 ze dne 12. 7.2016 schvaluje v souladu s 23 zákona č. 13/1997

Více

MĚSTO ŠUMPERK NAŘÍZENÍ č. 2/2007

MĚSTO ŠUMPERK NAŘÍZENÍ č. 2/2007 MĚSTO ŠUMPERK NAŘÍZENÍ č. 2/2007 O PLACENÉM PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ ŠUMPERKU Rada města Šumperka se na svém zasedání dne 10. 5. 2007 usnesením č. 705/07 usnesla vydat v souladu s ustanoveními 11 a 102 odst.

Více

Nařízení města Rýmařov č. 02/2013, o placeném stání na místních komunikacích

Nařízení města Rýmařov č. 02/2013, o placeném stání na místních komunikacích Nařízení města Rýmařov č. 02/2013, o placeném stání na místních komunikacích Rada města Rýmařov se na své mimořádné schůzi dne 19. 12. 2013 usnesením č. 3637/61/13 usnesla vydat dle 11 odst. 1 a 102 odst.

Více

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET V UHERSKÉM HRADIŠTI

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET V UHERSKÉM HRADIŠTI PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET V UHERSKÉM HRADIŠTI Pro vymezené oblasti města Uherské Hradiště (dále jen zóna/zóny), ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou

Více

Nařízení č. 9/2019, Statutární město Brno Právní předpisy 2019

Nařízení č. 9/2019, Statutární město Brno Právní předpisy 2019 Právní předpisy 2019 Nařízení č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu

Více

Město Ústí nad Orlicí NAŘÍZENÍ. č. 2/2016 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

Město Ústí nad Orlicí NAŘÍZENÍ. č. 2/2016 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Město Ústí nad Orlicí NAŘÍZENÍ č. 2/2016 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Rada města Ústí nad Orlicí vydala dne 24. 10. 2016, podle ustanovení 11 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Nařízení města Řevnice

Nařízení města Řevnice Sbírka právních předpisů města č. 1/2016 Nařízení města Řevnice č. 1/2016 o vymezení oblasti města k parkování motorových vozidel pouze s parkovacím kotoučem Rada města Řevnice svým usnesením č. 10) ze

Více

Město Litoměřice. Nařízení Rady města č. 1/2014

Město Litoměřice. Nařízení Rady města č. 1/2014 Město Litoměřice Nařízení Rady města č. 1/2014 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy. Rada Města Litoměřice

Více

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá nad Labem N á v r h konané dne 1.11.2017 Nařízení města Lysá nad Labem č.4/2017 o placeném stání na místních komunikacích v době výstav RM usnesení č. 601, ze dne24.10.2017: Rada

Více

Ceník parkovacích zón. České Budějovice

Ceník parkovacích zón. České Budějovice Ceník parkovacích zón České Budějovice Ceník parkovného za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich úsecích ve vymezených oblastech města České Budějovice dle Nařízení č.

Více

Nařízení č. 6/2005. Nařízení města Hostinného č. 6/2005

Nařízení č. 6/2005. Nařízení města Hostinného č. 6/2005 Nařízení č. 6/2005 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla Nařízení

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA STRAKONICE č. 3/2018

NAŘÍZENÍ MĚSTA STRAKONICE č. 3/2018 NAŘÍZENÍ MĚSTA STRAKONICE č. 3/2018 kterým se vymezují oblasti města Strakonice, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenou Rada města Strakonice

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO NAŘÍZENÍ č. 22/2018,

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO NAŘÍZENÍ č. 22/2018, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2018 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu

Více

MĚSTSKÝ PARKOVACÍ SYSTÉM V ÚSTÍ NAD ORLICÍ. Setkání vedení města s veřejností 12. března 2014

MĚSTSKÝ PARKOVACÍ SYSTÉM V ÚSTÍ NAD ORLICÍ. Setkání vedení města s veřejností 12. března 2014 MĚSTSKÝ PARKOVACÍ SYSTÉM V ÚSTÍ NAD ORLICÍ DŮVODY ZAVEDENÍ PARKOVACÍHO SYSTÉMU Doprava v klidu se v budoucnosti neobejde bez regulace. Regulace parkování je prevencí dopravních komplikací. Parkovací systém

Více

Město Dobruška. Nařízení č. 2/2018 o placeném stání na místních komunikacích ve městě Dobruška

Město Dobruška. Nařízení č. 2/2018 o placeném stání na místních komunikacích ve městě Dobruška Město Dobruška Nařízení č. 2/2018 o placeném stání na místních komunikacích ve městě Dobruška Rada města Dobrušky se dne 27. června 2018 usnesla vydat podle 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb.,

Více

Ceník parkovacích zón České Budějovice

Ceník parkovacích zón České Budějovice Ceník parkovacích zón České Budějovice Ceník parkovného za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich úsecích ve vymezených oblastech města České Budějovice dle Nařízení č.

Více

Podmínky parkování na vymezených komunikacích ve městě Poděbrady

Podmínky parkování na vymezených komunikacích ve městě Poděbrady Podmínky parkování na vymezených komunikacích ve městě Poděbrady ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA A DEFINICE 1. Vymezenými komunikacemi (dále jen "VK") se rozumí místní komunikace specifikované v nařízení města Poděbrady

Více

Město Ústí nad Orlicí NAŘÍZENÍ. č. 2/2016 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

Město Ústí nad Orlicí NAŘÍZENÍ. č. 2/2016 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Město Ústí nad Orlicí NAŘÍZENÍ č. 2/2016 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Rada města Ústí nad Orlicí vydala dne 24. 10. 2016, podle ustanovení 11 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

NAŘÍZENÍ č. 7 / o placeném stání silničních motorových vozidel na určených úsecích místních komunikací ve vymezené oblasti města Třebíče

NAŘÍZENÍ č. 7 / o placeném stání silničních motorových vozidel na určených úsecích místních komunikací ve vymezené oblasti města Třebíče NAŘÍZENÍ č. 7 / 0 o placeném stání silničních motorových vozidel na určených úsecích místních komunikací ve vymezené oblasti města Třebíče Rada města Třebíče se na své. schůzi dne 09. 0. 0 usnesla vydat

Více

CENÍK PLACENÉHO STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

CENÍK PLACENÉHO STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Statutární město Pardubice Rada města Pardubic CENÍK PLACENÉHO STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Rada města Pardubic se usnesla dne 25.3.2019 podle 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

METODIKA PRO VYDÁVÁNÍ A PLATNOST POVOLENÍ K VJEZDU DO VYMEZENÝCH ČÁSTÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

METODIKA PRO VYDÁVÁNÍ A PLATNOST POVOLENÍ K VJEZDU DO VYMEZENÝCH ČÁSTÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA METODIKA PRO VYDÁVÁNÍ A PLATNOST POVOLENÍ K VJEZDU DO VYMEZENÝCH ČÁSTÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA vydaná Odborem dopravy Magistrátu města dne 24. 7. 2018 Účinnost: 24. 7. 2018 1 Úvod Odbor dopravy Magistrátu

Více

Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet

Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet účinné od 1. 7. 2016 1 OBSAH I. Úvod...3 II. Všeobecné podmínky...4 III. Podmínky pro vydávání jednotlivých typů parkovacích karet...4 III.a Rezidentní

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA CENÍK PLACENÉHO STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Rada města Pardubic se usnesla dne 21.02.2012 podle 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném

Více

MĚSTO NERATOVICE. B 29 - Zákaz stání, doplněný dodatkovou tabulkou E9 - Druh vozidla - nákladní automobil;

MĚSTO NERATOVICE. B 29 - Zákaz stání, doplněný dodatkovou tabulkou E9 - Druh vozidla - nákladní automobil; Zásady, které stanovují pravidla pro vydávání povolení k vjezdu a parkování motorových vozidel v oblastech vymezených zónovými značkami ve městě Neratovice I. 1. Z důvodu umožnění parkování ve vymezených

Více

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE č. 3/2011

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE č. 3/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE č. 3/2011 o placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích na území statutárního města České Budějovice schválené

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou - Povolení k vjezdu do vybraných míst a částí města Město Rokytnice nad Jizerou 1 Zastupitelstvo města schválilo 27.6.2012 Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2012 o místním poplatku

Více

CENÍK PLACENÉHO STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

CENÍK PLACENÉHO STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Statutární město Pardubice Rada města Pardubic CENÍK PLACENÉHO STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Rada města Pardubic se usnesla dne 18.02.2014 podle 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Ceník parkovacích zón. České Budějovice

Ceník parkovacích zón. České Budějovice Ceník parkovacích zón České Budějovice Ceník parkovného za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich úsecích ve vymezených oblastech města České Budějovice dle Nařízení č.

Více

Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet ve statutárním městě Liberec platné od 1.10.2015

Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet ve statutárním městě Liberec platné od 1.10.2015 Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet ve statutárním městě Liberec platné od 1.10.2015 OBSAH I. Úvod..3 II. Ceník.5 III. Prodejní místa 5 IV. Všeobecné podmínky 6 V. Podmínky pro vydávání jednotlivých

Více

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Předkládá: Jiří Kočandrle, 1. místostarosta města Město Česká Lípa

Více

Pravidla pro vydávání povolení k vjezdu do vybraných míst a částí města Rokytnice nad Jizerou

Pravidla pro vydávání povolení k vjezdu do vybraných míst a částí města Rokytnice nad Jizerou Pravidla pro vydávání povolení k vjezdu do vybraných míst a částí města Rokytnice nad Jizerou Článek 1 - Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 1. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NAŘÍZENÍ. č. 4/2017

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NAŘÍZENÍ. č. 4/2017 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NAŘÍZENÍ č. 4/2017 kterým se vymezují oblasti města České Budějovice, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla

Více

PRAVIDLA PRO ZŘIZOVÁNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH MĚSTA PŘÍBORA

PRAVIDLA PRO ZŘIZOVÁNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH MĚSTA PŘÍBORA Město Příbor NÁMĚSTÍ SIGMUNDA FREUDA 19 NÁZEV VNITŘNÍHO PŘEDPISU: PRAVIDLA PRO ZŘIZOVÁNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH MĚSTA PŘÍBORA VYDAL: RADA MĚSTA PŘÍBORA DATUM PLATNOSTI: 23.12.2009

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1709 ze dne 18.7.2017 k technické novele ceníku pro zóny placeného stání na území hl.m. Prahy Rada hlavního města Prahy

Více