OBEC ZÁBOŘÍ. Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Záboří č. 13 ze dne od hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBEC ZÁBOŘÍ. Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Záboří č. 13 ze dne od hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří"

Transkript

1 OBEC ZÁBOŘÍ Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Záboří č. 13 ze dne od hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří Přítomno: 6 členů OZ, 1 omluven, 1 host, jmenovitě dle prezenční listiny Zapisovatel: Blanka Potůčková Ověřovatelé: Vladimír Čapek Michal Říšský Program: 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 2. Schválení programu 3. Kontrola usnesení 4. Schválení rozpočtu příspěvkové org. ZŠ a MŠ Záboří - na rok Schválení rozpočtu Obce Záboří - na rok Místní poplatky na rok Vnitřní směrnice č.13 - rozpočtová opatření 8. Rozpočtové opatření č.11/ Různé 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů Starostka obce zahájila veřejné zasedání zastupitelstva v hodin. Přivítala přítomné a konstatovala, že zasedání OZ bylo řádně svoláno a oznámeno na úřední desce OÚ Záboří.

2 Dále konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné ve všech bodech programu. Určila zapisovatele Blanku Potůčkovou a ověřovatele Vladimíra Čapka a Michala Říšského. 2. Schválení programu Starostka seznámila přítomné s návrhem programu schůze. Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují program schůze. Usnesení č. 1 bylo schváleno 3. Kontrola usnesení Kontrola usnesení z minulé schůze. Návrh usnesení: všechna usnesení z minulé schůze č. 12 byla splněna. Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se: 0 Usnesení č. 2 bylo schváleno 4.Schválení rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záboří na rok 2019 Ředitel školy seznámil OZ s návrhem rozpočtu na rok Návrh usnesení: OZ schvaluje rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záboří na rok Usnesení č. 3 bylo schváleno 5. Schválení rozpočtu Obce Záboří Starostka seznámila zastupitele s návrhem rozpočtu Obce Záboří na rok 2019: Příjmy Tř. 1 Daně od FÚ, popl. za psy a odpady ,- Tř. 2 Nedaňové příjmy (vodné + stočné, nájmy, ostatní) ,- Tř. 3 Kapitálové příjmy (z prodeje pozemků) ,- Tř. 4 Přijaté dotace od kraje na st. správu ,-

3 CELKEM ,- Výdaje Tř. 5 Vodní hospodaření, ČOV ,- Základní škola (neinvest. náklady na žáky) ,- Kultura (kronika, život. jubilea, kulturní akce) ,- Bytové + nebytové hospodářství ,- Odpadové hospodářství ,- Tělovýchovná činnost ,- Činnost místní správy, energie, ost. služby, opravy ,- Úroky z úvěru ,- CELKEM ,- Financování Tř. 8 Financování (splátky úvěru) ,- CELKEM ,- Návrh usnesení: OZ schvaluje rozpočet Obce Záboří jako přebytkový. Usnesení č. 4 bylo schváleno 6. Místní poplatky na rok 2019 Po projednání výše místních poplatků za minulý rok a porovnání s náklady se zastupitelé rozhodli pro rok 2019 zachovat výši těchto místních poplatků: Pes 1 pes 60,-/rok každý další pes 90,-/rok Odpady Osoby trvale bydlící 500,- osoba/rok Rekreační objekty 500,-/rok Stočné 15,-/m 3 Z důvodu vyšších nákladů na provoz vodovodu se zvyšuje vodné: Vodné 25,-/m 3

4 Návrh usnesení: OZ schvaluje výši místních poplatků pro rok 2019 Usnesení č. 5 bylo schváleno 7. Vnitřní směrnice č. 13 rozpočtová opatření proběhla na Obecním úřadu Záboří kontrola zaměřená na dílčí přezkoumání hospodaření. Nebyly zjištěny žádné závady, pouze byla navržena úprava vnitřní směrnice č. 13 Rozpočtová opatření. Pro zjednodušení postupu při schvalování rozpočtových opatření bude nově starosta (-ka) schvalovat tato opatření v příjmech neomezeně. Ve výdajích zůstává schvalovaná částka stejná jako dosud, tedy do výše ,-. Návrh usnesení: OZ pověřuje starostku obce schvalováním rozpočtového opatření v příjmech neomezeně a ve výdajích do výše ,- nad rámec závazného ukazatele. Ruší tímto vnitřní směrnici č. 13 Rozpočtová opatření z a nahrazuje jí novou, schválenou dne Usnesení č. 6 bylo schváleno 8. Rozpočtové opatření č. 11/2018 Návrh usnesení: OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2018 Usnesení č. 7 bylo schváleno 9. Různé a) OZ jako zřizovatel ZŠ bylo seznámeno a souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. Jedná se o dar ve výši 2668,- k uhrazení stravného ve školní jídelně pro jednoho žáka na období

5 Návrh usnesení: OZ souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. Usnesení č. 8 bylo schváleno b) OZ obdrželo vyjádření Odboru výstavby a plánování Městského Úřadu Blatná k žádosti p. XXXXXXX o změnu Územního plánu Záboří. Odbor výstavby a plánování doporučil zastupitelům zamítnutí žádosti. Pan XXXXXX byl o tomto rozhodnutí písemně informován. Návrh usnesení: OZ zamítá návrh na pořízení změny Územního plánu Záboří, podaný dne p. XXXXXXXXXX v návaznosti na 6 odst. 5 stavebního zákona. Usnesení č. 9 bylo schváleno c) volba nového člena školské rady Návrh usnesení: OZ schvaluje jako nového člena školské rady Mgr. Ludmilu Brožovou. Usnesení č. 10 bylo schváleno d)ředitel školy představil zastupitelům návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Záboří na roky

6 Návrh usnesení: OZ schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Záboří na roky Usnesení č. 11 bylo schváleno d) OZ bere na vědomí požadavek p. XXXXXX z Nahošína na změny ve veřejné dopravě JčK. e) OZ bere na vědomí, že Obec Záboří bude podávat žádost o dotaci na rekonstrukci sociálního zařízení ve sportovní hale. f) OZ byla doručena žádost manželů XXXXXXX o výměnu části pozemku č. 416/1. Zápis vyhotoven dne Zapsala: Blanka Potůčková Ověřovatelé: Vladimír Čapek. Michal Říšský... Starostka obce: Mgr. Ludmila Brožová.